Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby"

Transkript

1 Linköpings universitet Statsvetenskap A Delkurs 3: Förvaltning Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby Maria Hovold Karin Ring Linda Schyldt

2 Innehållsförteckning sid Inledning Syfte 3 Metod..3 Bakgrund.3 Resultat 4 Slutsatser.8 Källförteckning 9 2

3 Inledning Vi har valt att skriva om hur Linköpings kommun har agerat i ärendet angående Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby. Vi har också tittat på hur Systembolaget agerar i frågan. Vi blev intresserade av ärendet för att den väckte ett så stort engagemang bland Skäggetorps invånare. Det dök plötsligt upp protestlistor i flera butiker i Skäggetorps centrum och i februari 2007 hade tusentals namnunderskrifter samlats in. Flera offentliga möten har ägt rum angående detta ärende. Lappar med inbjudan till dessa möten sattes upp i trappuppgångarna i området. Det är fascinerande att just denna fråga fått så många människor att vakna till liv och protestera. Syfte Syftet med denna rapport är att få en inblick i hur förvaltningen fungerar i praktiken genom att titta närmare på hur Linköpings kommun hanterar flytten av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby. Frågorna vi vill besvara med rapporten är följande: Hur ställer sig kommunen till en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby? Kan Linköpings kommun påverka Systembolagets beslut att flytta sin butik i Skäggetorp till Tornby, och om så är fallet, på vilket sätt? Metod För att besvara våra frågor började vi med att läsa tidningsartiklar i ämnet på nätet och kommunens pressinformation. Vi besökte kommundiariet och fick ut dokument om Systembolagets begäran om yttrande i frågan om flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp och kommunens svar till Systembolaget. Vi har även telefonintervjuat Muharrem Demirok en centerpartist som är ordförande i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden och tjänstemannen Marianne Cedervall som är samhällsplaneringschef på kommunen. Vi försökte även göra en telefonintervju med Systembolaget, men efter att vi blivit runtkopplade hamnade vi hos William Ask en av de etableringsansvariga på Systembolaget. Han ville inte göra en telefonintervju men bad oss att istället maila frågorna till honom. En del av frågorna kunde han själv besvara, men andra skickade han vidare till Ulrika Sandh, som är etablerare på Systembolaget och ansvarar för sydöstra Sverige. Det var Ulrika Sandh som förhandlade fram ett nytt hyreskontrakt i Tornby och även hon besvarade våra frågor skriftligt. Bakgrund Systembolaget AB har i Sverige ensamrätt att sälja spritdrycker, vin och starköl. Syftet med denna ensamrätt är socialpolitiskt för att begränsa alkoholens tillgänglighet (Statens ägardirektiv ). Systembolaget är ett statligt bolag som inte ska ha ett vinstintresse just för att begränsa konsumtionen och därmed alkoholens skadeverkningar (Systembolagets etiska riktlinjer). När Systembolaget planerar att lägga ner eller flytta en av sina butiker måste 3

4 de först höra kommunen och länspolismyndigheten innan ett beslut tas (Avtal mellan Systembolaget och staten). Den 29:e januari 2007 mottog Linköpings kommun en skrivelse från Systembolaget där de bad om ett yttrande angående sin planerade flytt av Systembolaget i Skäggetorp till Tornby. (Systembolagets begäran om yttrande) I kommunens yttrande i frågan så avstyrker de flyttningen av systembolagsbutiken (Kommunens yttrande). Skäggetorp är ett bostadsområde i Linköping som har ca 8500 invånare (Dagens Handel v ). Valdeltagandet i Skäggetorp är lågt och antalet förtroendevalda som är bosatta i Skäggetorp är få. (Tillväxt och ett gott liv i Skäggetorp ) Men frågan om Systembolagets vara eller icke vara i Skäggetorps köpcentrum har fått invånarnas engagemang att vakna till liv. Protestlistor mot flytten av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby dök upp i köpcentrets butiker. I trappuppgångarna i Skäggetorps bostadsområde sattes lappar upp om kallning till offentliga möten för att stoppa flytten. I februari 2007 hade 6000 personer skrivit på protestlistorna (Dagens Handel v ). Resultat I Systembolagets begäran om yttrande till kommunen uppger de att Systembolaget slutit avtal med IKANO fastigheter om att öppna en butik i Tornby i slutet av De uttrycker sin avsikt att flytta nuvarande butik i Skäggetorp till Tornby. Butiken kommer att ligga i fastigheten Glaskolv 1 i anslutning till Coop Forum (Systembolagets begäran om yttrande). I kommunens yttrande till Systembolaget uttrycker de att Systembolaget tillsammans med bl.a. Apoteket är viktiga för helheten i Skäggetorps centrum, som lockar besökare från hela kommunen. Om systembolaget försvinner anser kommunen att det finns risk att andra butiker i köpcentrumet tappar kunder vilket skulle medföra att servicen i stadsdelen blir sämre. Butiken i Skäggetorp har god omsättning och är lättillgänglig med cykel, bil och kollektivtrafik. Dessutom finns det goda parkeringsmöjligheter. Kommunen skrev också i sitt yttrande om den handelspolicy som kommunfullmäktige fastställde I policyn står att kommunen aktivt ska arbeta för att bibehålla och utveckla dagligvarubutiker och mindre sällanköpshandel i de stadsdelar som finns i Linköping för att invånarna ska ha tillgång till närbutiker. I handelspolicyn uttrycks också att kommunen ska vara återhållsam med tillstånd för dagligvaruhandel i externhandelslägen, som exempelvis Tornby. I nya detaljplaner för Tornbyområdet har man därför bestämt att inga nya lokaler för livsmedelsaffärsverksamhet får byggas. För den aktuella fastigheten Glaskolven 1 finns en detaljplan som formulerades 1994 och i den anges att kvm av totalt kvm får utgöra handel utan andra begränsningar. Kommunen meddelade också i sitt yttrande att ifall Systembolaget flyttar till Tornby så kommer det att medföra en stor negativ belastning på gatunätet i ett område där det redan vid vissa tidpunkter bildas köer. Detta trots att stora investeringar i ombyggnader redan har gjorts. 4

5 I yttrandet framförs att Linköpings kommun erbjudits att teckna ett lokalt utvecklingsavtal med regeringen från och med I Linköping är det stadsdelen Skäggetorp som skulle få ta del av utvecklingsinsatserna. Man vill göra Skäggetorps centrum till en mer innehållsrik och livaktig miljö inte bara för skäggetorpsbor utan även för övriga linköpingsbor. Om Systembolagets butik flyttas försvåras dessa utvecklingsplaner avsevärt. Kommunen avslutar sitt yttrande med att trycka på att det vore olyckligt för stadsdelen Skäggetorp, Skäggetorps centrum och för linköpingsborna om Systembolagets butik flyttar från Skäggetorp till Tornby. De anser inte heller att en flytt kommer att medföra några fördelar för Tornbyområdet. Kommunen avstyrker därför flyttningen av systembolagsbutiken. Kommunen kommer inte att genomföra någon planändring för att hindra Systembolagets nya etablering, men de kommer inte att ge tillstånd till utökad handel i en ny detaljplan för fastigheten (Kommunens yttrande). Intervju med Muharrem Demirok I telefonintervjun med Muharrem Demirok kom det fram att representanter från Systembolaget under hösten/vintern 2006 kontaktat kommunstyrelsens dåvarande ordförande och vice ordförande och de hade ett inofficiellt möte bakom stängda dörrar. Under mötet framfördes att Systembolaget tänkte flytta butiken från Skäggetorp till Tornby. Kommunstyrelsens företrädare meddelade att kommunen inte skulle ge ett positivt yttrande i det aktuella ärendet. Systembolaget valde då att inte skicka begäran om yttrande innan kontrakt hade skrivits med Coop angående nya lokaler. När det var klart så kom begäran om yttrande till kommunen. Systembolaget ska skicka en begäran om yttrande innan beslut tas och i detta fall ifrågasätter Demirok om Systembolaget skött kontakten med kommunen på rätt sätt. Alla partier i Linköpings kommunfullmäktige ställde sig negativa till en flytt av systembolagsbutiken. När vi frågade Demirok om kommunen hade något sätt att påverka Systembolagets beslut så berättade han att kommunen skulle kunna pröva detaljplanen för Tornbyområdet igen, och i så fall ta beslut om att ytan för handel i Coop Forums lokaler ska minskas. Systembolaget går under livsmedelslagstiftningen och aktiebolagslagen. Det finns för tillfället fri yta i lokalerna efter att en elkedja flyttat ut och Coop Forum ska minska sin försäljningsyta till förmån för Systembolaget. Vill de jävlas så kan de prova detta i en planprocess, men då jävlas de även med Coop, och det är inte kommunens uppgift, som det är nu säger man att de inte får bygga nytt, utan de får ta det livsmedelsutrymme de har sa Muharrem Demirok. Demirok berättade också att kommunen skulle kunna överklaga för att processen gått fel till, men kommunjuristen ser inte utsikterna att lyckas som goda. Det ses ej som ett stort fall, även om det är stort för Skäggetorp, så vill man antagligen inte slösa resurser på detta ärende, eftersom man inte tror att man kan driva frågan. På grund av att systembolaget lyder under aktiebolagslagen blir det svårare för kommunen att driva en process. Han nämnde också att kommunen har möjlighet att påverka på ett mer informellt sätt genom att kommunen består av politiker som har interna vägar att gå. Till exempel sitter nu en före detta lokalpolitiker i Linköping i Systembolagets styrelse. 5

6 Demirok hade deltagit på tre offentliga möten och på det senaste var ledningen för Systembolaget inbjudna. Vice VD och fastighetsdirektören för Systembolaget kom till mötet samt lokala politiker och flera hundra personer från allmänheten. När vi frågade Muharrem Demirok om vad han trodde att en flytt av Systembolaget skulle få för konsekvenser för Skäggetorps centrum så sa han att möbelaffären i Skäggetorp redan har sagt upp sitt kontrakt på grund av detta och att ett par andra verksamheter har signalerat att de kommer att säga upp kontrakten om Systembolaget flyttar. Han sa att i flera andra liknande fall när en av de dragande butikerna flyttat från ett centrum så har centrumet havererat. Demirok uttryckte samtidigt att det är kommunens uppgift att se till att Skäggetorp lever vidare även om Systembolaget flyttar. Bland annat har man lite tillgång till dåligt samvetspengar (som Demirok uttryckte det) från staten genom kontrakt om lokal utveckling. Det finns alltså lite pengar att göra något med. Samtal förs med olika byggherrar om att rusta upp Skäggetorps centrums lokaler och bygga nya och finare lägenheter och bostadsrätter i Skäggetorp. För att detta ska ske så måste centrumledningen i Skäggetorp välja att rusta upp. Muharrem Demirok avslutade med att säga att beslutet är taget om att en systembolagsbutik ska öppna i Tornby, men det är inte helt avgjort än att Skäggetorps butik ska flytta, så det finns fortfarande hopp om att systembolagsbutiken blir kvar i Skäggetorp. Intervju med Marianne Cedervall När vi intervjuade Marianne Cedervall som är samhällsplaneringschef på kommunen var hon betydligt mer kortfattad i sina uttalanden än Demirok, trots att vi ställde samma frågor till båda. Hon ansåg inte att kommunen har någon möjlighet att hindra flytten. Men de har försökt genom att kommunalråd har träffat och pratat med Systembolagets etableringsansvariga i regionen och då framfört att kommunen är emot en flytt. Cedervall sa att alla partier står bakom kommunens yttrande om att det ej bör flyttas. Hon sa också att det hade ägt rum ett informellt möte mellan ordförande i kommunstyrelsen och representanter från Systembolaget. När vi frågade om kontakten mellan Systembolaget och kommunen har gått rätt till så sa hon att hon måste utgå ifrån att den har gjort det. När vi frågade Cedervall vad hon tror flytten får för konsekvenser för Skäggetorps centrum så svarade hon att hon trodde det som stod i kommunens svar på begäran om yttrande från Systembolaget. Alltså att Skäggetorps centrum får det svårare om Systembolaget flyttar. Intervju med William Ask I intervjun via mail med systembolaget så frågade vi varför en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby blivit aktuell. William Ask svarade att Systembolaget alltid gör en översyn av etableringen när ett kontrakt går ut. För närvarande byggs alla butiker om till självbetjäning och då kommer nya krav till på hur Systembolaget kan förbättra kundservicen för en ort. Ask menar att antalet kunder som får förbättrad service ökar om Systembolaget placeras i Tornby. Beslut angående flytt fattas av etableringsenheten men förankras i ledningen. Vi ville 6

7 också veta när frågan om en flytt först kom upp och på detta svarade Ask att det var redan för ett par år sedan. Angående hur Systembolaget har förhållit sig till de negativa reaktionerna från affärsidkare och invånare i Skäggetorp säger William Ask att de närboende naturligtvis blir upprörda då Systembolaget lämnar en plats. Handlare drabbas. Systembolaget arbetar utifrån deras uppdrag och tar inte hänsyn till att Tornbys handlare tjänar på att vi kommer dit Likaså hoppas Systembolaget att en större andel kunder tycker att flytten var bra än de som vill att butiken ska vara kvar i Skäggetorp. Vi frågade även hur Systembolaget förhåller sig till kommunens negativa yttrande angående flytten. Ask svarade att ibland händer det att kommunen har en uppfattning som strider mot förutsättningarna i Systembolagets statliga uppdrag. Det händer ibland att kommunen vill att Systembolaget ska vara kvar för att gynna handeln i ett område och dra dit kunder. Detta strider mot Systembolagets riktlinjer. När vi slutligen undrade om Systembolaget kunde se några alternativ till en flytt från Skäggetorp så svarade Ask att Systembolaget i sitt utredningsarbete hade utrett olika alternativ. Inklusive att vara kvar i Skäggetorp. Intervju med Ulrika Sandh På frågan varför en flytt av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby blev aktuell svarade Ulrika Sandh att Systembolaget kontinuerligt jobbar med att utveckla butiksnätet i syfte att förbättra kundservicen. Flytten till Tornby är en del i det arbetet. Detta eftersom det är där den stora handeln finns och det är där Systembolaget borde ligga för att tillfredställa fler kunder. Det finns många fördelar med en etablering i Tornby. De främsta är de starka livsmedelsbutikerna som ligger i området. Systembolaget ser gärna kombinationen mellan mat och dryck på ett naturligt sätt. Det ska vara smidigt att handla Systembolagets varor trots att de är ett monopol. Läget i Tornby innebär även att butiken blir lättare att hitta för Systembolagets kunder. Själva arbetet med att åstadkomma en flytt har pågått under relativt lång tid. Vi undrade också vem som har fattat beslutet, hur styrelsen fungerar, och vad det betyder att Systembolaget är ett statligt bolag, men också ett aktiebolag. Sandh svarade att Systembolagets företagsledning har fattat beslutet. De arbetar utifrån Systembolagets etableringsriktlinjer som beslutats av deras styrelse. Om en tätort har två butiker eller fler ska den första butiken placeras i centrum och övriga där handeln är som tyngst och då främst dagligvaruhandeln. Staten är den ende ägaren vilket gör Systembolaget till ett statligt bolag. Systembolagets verksamhet och uppdrag regleras i ett avtal som upprättats mellan Systembolaget och staten. På frågan när en flytt först började diskuteras, så svarade Sandh att frågan har varit aktuell de senaste tio åren i takt med att Tornby utvecklats som handelsplats samtidigt som fler och fler aktörer lämnat Skäggetorp. Vi frågade också när Systembolaget kontaktade Linköpings kommun och mer specifikt om de hade någon kontakt innan de skickade en begäran om yttrande i frågan till kommunen. Sandh förklarade att de har haft kontinuerlig kontakt med kommunen i Linköping under flera år. Bland annat hade Systembolagets Fastighetsdirektör och deras etableringschef ett möte med 7

8 kommunen i september 2006, där de tydligt redogjorde för Systembolagets ambitioner. Därefter skickades en remiss till kommunen i januari Vi undrade hur Systembolaget förhållit sig till de negativa reaktionerna från affärsidkare i Skäggetorps centrum och invånare och om de har kunnat påverka Systembolagets flyttplaner. Ulrika Sandh svarade att det naturligtvis är viktigt för Systembolaget att lyssna på synpunkter från alla parter. För de är det väldigt viktigt vad deras kunder tycker. I detta fall är Systembolaget övertygade om att en flytt kommer att ge bättre service till fler än vad den gör idag när butiken ligger i Skäggetorps centrum. Systembolaget vet att många är positiva till deras etablering i Tornby. Kommunen uttryckte att de ej vill se en flytt av Systembolaget från Skäggetorp och vi frågade Sandh hur Systembolaget förhåller sig till kommunens yttrande. Hon svarade att Systembolaget självklart vill agera i samförstånd med kommunen så långt det är möjligt. Men i vissa fall har Systembolaget och kommunen olika intressen och i de fallen följer Systembolaget den linje som de anser ger bäst nytta för deras kunder. Sandh ser inte några alternativ till en flytt från Skäggetorp. Hon anser att flytten är helt i linje med Systembolagets etableringsriktlinjer och deras bedömning är att en etablering i Tornby sammantaget ger en bättre kundservice till invånarna i Linköping med omnejd än om butiken ligger kvar i Skäggetorp. Slutsatser I vår rapport ville vi besvara frågorna: Hur ställer sig kommunen till en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby? Kan Linköpings kommun påverka Systembolagets beslut att flytta sin butik i Skäggetorp till Tornby, och om så är fallet, på vilket sätt? Den första frågan fick vi snabbt svar på genom att redan när vi läste kommunens pressinformation så framgick att kommunen entydigt var emot en flytt av systembolagsbutiken. Detta bekräftades även av intervjuerna vi gjorde med Muharrem Demirok och Marianne Cedervall eftersom båda två sa att alla partier i Linköpings kommun var emot en flytt. Den andra frågan var lite mer invecklad. För det första så måste Systembolaget be kommunen om ett yttrande innan de bestämmer sig för att flytta eller lägga ner en butik. Enligt Demirok gick detta inte korrekt till vid ärendet angående att flytta butiken från Skäggetorp till Tornby. Han sa att Systembolaget tagit beslutet om flytt och skrivit kontrakt med IKANO Fastigheter innan man begärde ett yttrande i ärendet från kommunen. Demirok sa att på grund av detta skulle kommunen kunna överklaga för att processen gick fel till, men kommunjuristen ser inte utsikterna att lyckas som goda. Därför väljer kommunen att inte lägga resurser på en överklagan. För det andra hade kommunen enligt Demirok kunnat påverka Systembolagets beslut genom att pröva detaljplanen för Tornbyområdet igen, och i så fall ta beslut om att ytan för handel i Coop Forums lokaler ska minskas. Men detta vill kommunen inte heller göra, eftersom man då ställer till bekymmer för Coop Forum istället. Demirok talade också om att kommunen kan försöka påverka på ett mer informellt sätt, eftersom kommunen består av politiker som har interna vägar att gå och kan utnyttja personliga 8

9 kontakter. Till exempel sitter nu en före detta lokalpolitiker i Linköping i Systembolagets styrelse. Tjänstemannen Marianne Cedervall var ganska osäker och kortfattad under intervjun jämfört med politikern Demirok. Hon trodde inte att kommunen skulle kunna påverka Systembolagets beslut att flytta butiken. Det var också intressant att hon sa att hon måste utgå ifrån att kontakten mellan Systembolaget och kommunen har gått rätt till. När vi frågade Cedervall vad hon tror flytten får för konsekvenser för Skäggetorps centrum så svarade hon att hon trodde det som stod i kommunens svar på begäran om yttrande från systembolaget. Vi reagerade på att Cedervall var så noga med att uttrycka sig i enlighet med kommunens åsikter och inte uttala sig personligt i frågan. I kurslitteraturen fann vi följande information: Sammantaget visar en studie att det finns en obalanserad relation mellan förvaltningschefer och politiker på kommunal nivå där politikerna befinner sig i klart underläge (Blom 1994, s.167). (Montin 2004, s ) Vi tycker inte att vårt specifika ärende överensstämmer med denna teori, eftersom politikern i detta fall är den som driver frågan hårdast. Å andra sidan behöver inte den som ropar högst vara den som ligger bakom kommunens ställning i frågan. Montin skriver också att tjänstemännens politiska inflytande verkar öka när det råder viss osäkerhet bland politikerna och när detta inträffar så fyller tjänstemännens egna värderingar och ambitioner det policy tomrum som uppstår. Detta skulle kunna vara en förklaring till att teorin inte verkade stämma för oss, eftersom politikerna i vårt fall står enade och tydligt har formulerat sin åsikt i frågan. I boken Demokrati och byråkrati skriver Rune Premfors att möjligheterna till insyn är begränsade i statliga aktiebolag. Systembolaget är ett statligt aktiebolag och kommunen har ingen möjlighet att kontrollera Systembolagets förehavanden. Vi tycker att det verkar som att kommunen hela tiden bara får del av den information som Systembolaget är villig att ge. Kommunen har ingen egen insynsmöjlighet. Kommunen verkar i dagsläget inte kunna förhindra en flytt av systembolagsbutiken. Systembolaget säger att det är väldigt viktigt vad deras kunder tycker och i detta fall är Systembolaget övertygade om att en flytt av butiken kommer att ge bättre service till fler än vad som är fallet idag när butiken ligger i Skäggetorps centrum. Systembolaget vet att många är positiva till deras etablering i Tornby. Vi undrar vad Systembolaget grundar detta uttalande på, för såvitt vi vet har de inte gjort några opinionsundersökningar och de verkar fullständigt bortse från de 6000 namnunderskrifter som samlats in i protest mot Systembolagets flytt av butiken från Skäggetorp till Tornby. Källförteckning Intervjuer Muharrem Demirok (c), ordförande i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Marianne Cedervall, samhällsplaneringschef på kommunen 9

10 William Ask, en etableringsansvarig på Systembolaget Ulrika Sandh, etablerare på Systembolaget och ansvarig för sydöstra Sverige Litteratur Montin, S.(2004), Moderna kommuner. Malmö: Liber Premfors, R m.fl.(2003), Demokrati och byråkrati. Lund:Studentlitteratur Kommundokument Systembolagets begäran om yttrande av Linköpings kommun: Flyttning av systembolagsbutiken i Skäggetorp i Linköping (Dnr Tsn ) Kommunens yttrande: Yttrande över flyttning av systembolagsbutiken i Skäggetorp i Linköping (Dnr Tsn ). Internetkällor Tillväxt och ett gott liv i Skäggetorp socialdemokraternas 10 punktsprogram för stadsdelsutveckling (kommunens pressinformation) agg.htm Avtal mellan systembolaget och staten. A950 4E09 A5F3 E19C863DFCB0/0/avtaletmedstaten_2004.pdf Statens ägardirektiv inför årsstämma i Systembolaget AB den 16 mars C23 44CE A2B2 DD2F143F21CB/0/systembolaget_agardirektiv_2006_arsstamma.pdf Systembolagets etiska riktlinjer Dagens Handel vecka 8, nättidningen

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-24 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Svar på motion om tjänstetillsättning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå en motion från Sverigedemokraterna

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Marieholm med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i den f d skolan och cirka

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Godkänd av kommunfullmäktige 2007-06-28 Östersunds kommun 2 1. BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING En handelspolicy för Östersund antogs av kommunfullmäktige hösten 2004.

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 DATUM: 2015-02-18 TID: 08.30 PLATS: Soldatrummet, Ebo NÄRVARO: Ordinarie ledamöter Ersättare Övriga Mikael Wehtje ordf Karin Reinisch Joakim Ahlin VD

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken

Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Kommunstyrelsen 2009-01-12 8 21 Arbets- och personalutskottet 2008-12-15 275 684 Dnr 08.51-293 janks12 Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Bilaga: Yttrande Ärendebeskrivning

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL 2013-09-24

STYRELSEPROTOKOLL 2013-09-24 STYRELSEPROTOKOLL 2013-09-24 1 DAGORDNING TILL STYRELSESAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2013 KL. 18:30 VÄSBYHEMS HK ST 34 ST 35 ST 36 ST 37 ST 38 ST 39 ST 40 ST 41 ST 42 Val av justerare Val av sekreterare

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel G R AN S K N I N G S P M 2010-04-20 Sid 1 (3) Dnr Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Beslut om placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel K O M M U

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

INFORMATION OM EVENTYTA

INFORMATION OM EVENTYTA INFORMATION OM EVENTYTA Vill du synas med ditt företag/förening på Eurostop? I detta dokument hittar du regler gällande våra eventytor i köpcentrumet samt information om hur en intresseanmälan ska gå tillväga.

Läs mer

Kulturhuset i Kungsängen

Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset blir verklighet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 togs beslut om att bygga kulturhuset mitt i Kungsängen. Vi bygger totalt 2 500 kvadratmeter

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Att söka ombudskap. 0771-41 43 00 vasttrafik.se

Att söka ombudskap. 0771-41 43 00 vasttrafik.se Att söka ombudskap Hur behandlas en ansökan? Varje ansökan är unik och det görs en objektiv bedömning av Västtrafiks behov av ett försäljningsombud i det område ansökan avser. Vi använder oss av ett antal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer