Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby"

Transkript

1 Linköpings universitet Statsvetenskap A Delkurs 3: Förvaltning Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby Maria Hovold Karin Ring Linda Schyldt

2 Innehållsförteckning sid Inledning Syfte 3 Metod..3 Bakgrund.3 Resultat 4 Slutsatser.8 Källförteckning 9 2

3 Inledning Vi har valt att skriva om hur Linköpings kommun har agerat i ärendet angående Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby. Vi har också tittat på hur Systembolaget agerar i frågan. Vi blev intresserade av ärendet för att den väckte ett så stort engagemang bland Skäggetorps invånare. Det dök plötsligt upp protestlistor i flera butiker i Skäggetorps centrum och i februari 2007 hade tusentals namnunderskrifter samlats in. Flera offentliga möten har ägt rum angående detta ärende. Lappar med inbjudan till dessa möten sattes upp i trappuppgångarna i området. Det är fascinerande att just denna fråga fått så många människor att vakna till liv och protestera. Syfte Syftet med denna rapport är att få en inblick i hur förvaltningen fungerar i praktiken genom att titta närmare på hur Linköpings kommun hanterar flytten av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby. Frågorna vi vill besvara med rapporten är följande: Hur ställer sig kommunen till en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby? Kan Linköpings kommun påverka Systembolagets beslut att flytta sin butik i Skäggetorp till Tornby, och om så är fallet, på vilket sätt? Metod För att besvara våra frågor började vi med att läsa tidningsartiklar i ämnet på nätet och kommunens pressinformation. Vi besökte kommundiariet och fick ut dokument om Systembolagets begäran om yttrande i frågan om flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp och kommunens svar till Systembolaget. Vi har även telefonintervjuat Muharrem Demirok en centerpartist som är ordförande i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden och tjänstemannen Marianne Cedervall som är samhällsplaneringschef på kommunen. Vi försökte även göra en telefonintervju med Systembolaget, men efter att vi blivit runtkopplade hamnade vi hos William Ask en av de etableringsansvariga på Systembolaget. Han ville inte göra en telefonintervju men bad oss att istället maila frågorna till honom. En del av frågorna kunde han själv besvara, men andra skickade han vidare till Ulrika Sandh, som är etablerare på Systembolaget och ansvarar för sydöstra Sverige. Det var Ulrika Sandh som förhandlade fram ett nytt hyreskontrakt i Tornby och även hon besvarade våra frågor skriftligt. Bakgrund Systembolaget AB har i Sverige ensamrätt att sälja spritdrycker, vin och starköl. Syftet med denna ensamrätt är socialpolitiskt för att begränsa alkoholens tillgänglighet (Statens ägardirektiv ). Systembolaget är ett statligt bolag som inte ska ha ett vinstintresse just för att begränsa konsumtionen och därmed alkoholens skadeverkningar (Systembolagets etiska riktlinjer). När Systembolaget planerar att lägga ner eller flytta en av sina butiker måste 3

4 de först höra kommunen och länspolismyndigheten innan ett beslut tas (Avtal mellan Systembolaget och staten). Den 29:e januari 2007 mottog Linköpings kommun en skrivelse från Systembolaget där de bad om ett yttrande angående sin planerade flytt av Systembolaget i Skäggetorp till Tornby. (Systembolagets begäran om yttrande) I kommunens yttrande i frågan så avstyrker de flyttningen av systembolagsbutiken (Kommunens yttrande). Skäggetorp är ett bostadsområde i Linköping som har ca 8500 invånare (Dagens Handel v ). Valdeltagandet i Skäggetorp är lågt och antalet förtroendevalda som är bosatta i Skäggetorp är få. (Tillväxt och ett gott liv i Skäggetorp ) Men frågan om Systembolagets vara eller icke vara i Skäggetorps köpcentrum har fått invånarnas engagemang att vakna till liv. Protestlistor mot flytten av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby dök upp i köpcentrets butiker. I trappuppgångarna i Skäggetorps bostadsområde sattes lappar upp om kallning till offentliga möten för att stoppa flytten. I februari 2007 hade 6000 personer skrivit på protestlistorna (Dagens Handel v ). Resultat I Systembolagets begäran om yttrande till kommunen uppger de att Systembolaget slutit avtal med IKANO fastigheter om att öppna en butik i Tornby i slutet av De uttrycker sin avsikt att flytta nuvarande butik i Skäggetorp till Tornby. Butiken kommer att ligga i fastigheten Glaskolv 1 i anslutning till Coop Forum (Systembolagets begäran om yttrande). I kommunens yttrande till Systembolaget uttrycker de att Systembolaget tillsammans med bl.a. Apoteket är viktiga för helheten i Skäggetorps centrum, som lockar besökare från hela kommunen. Om systembolaget försvinner anser kommunen att det finns risk att andra butiker i köpcentrumet tappar kunder vilket skulle medföra att servicen i stadsdelen blir sämre. Butiken i Skäggetorp har god omsättning och är lättillgänglig med cykel, bil och kollektivtrafik. Dessutom finns det goda parkeringsmöjligheter. Kommunen skrev också i sitt yttrande om den handelspolicy som kommunfullmäktige fastställde I policyn står att kommunen aktivt ska arbeta för att bibehålla och utveckla dagligvarubutiker och mindre sällanköpshandel i de stadsdelar som finns i Linköping för att invånarna ska ha tillgång till närbutiker. I handelspolicyn uttrycks också att kommunen ska vara återhållsam med tillstånd för dagligvaruhandel i externhandelslägen, som exempelvis Tornby. I nya detaljplaner för Tornbyområdet har man därför bestämt att inga nya lokaler för livsmedelsaffärsverksamhet får byggas. För den aktuella fastigheten Glaskolven 1 finns en detaljplan som formulerades 1994 och i den anges att kvm av totalt kvm får utgöra handel utan andra begränsningar. Kommunen meddelade också i sitt yttrande att ifall Systembolaget flyttar till Tornby så kommer det att medföra en stor negativ belastning på gatunätet i ett område där det redan vid vissa tidpunkter bildas köer. Detta trots att stora investeringar i ombyggnader redan har gjorts. 4

5 I yttrandet framförs att Linköpings kommun erbjudits att teckna ett lokalt utvecklingsavtal med regeringen från och med I Linköping är det stadsdelen Skäggetorp som skulle få ta del av utvecklingsinsatserna. Man vill göra Skäggetorps centrum till en mer innehållsrik och livaktig miljö inte bara för skäggetorpsbor utan även för övriga linköpingsbor. Om Systembolagets butik flyttas försvåras dessa utvecklingsplaner avsevärt. Kommunen avslutar sitt yttrande med att trycka på att det vore olyckligt för stadsdelen Skäggetorp, Skäggetorps centrum och för linköpingsborna om Systembolagets butik flyttar från Skäggetorp till Tornby. De anser inte heller att en flytt kommer att medföra några fördelar för Tornbyområdet. Kommunen avstyrker därför flyttningen av systembolagsbutiken. Kommunen kommer inte att genomföra någon planändring för att hindra Systembolagets nya etablering, men de kommer inte att ge tillstånd till utökad handel i en ny detaljplan för fastigheten (Kommunens yttrande). Intervju med Muharrem Demirok I telefonintervjun med Muharrem Demirok kom det fram att representanter från Systembolaget under hösten/vintern 2006 kontaktat kommunstyrelsens dåvarande ordförande och vice ordförande och de hade ett inofficiellt möte bakom stängda dörrar. Under mötet framfördes att Systembolaget tänkte flytta butiken från Skäggetorp till Tornby. Kommunstyrelsens företrädare meddelade att kommunen inte skulle ge ett positivt yttrande i det aktuella ärendet. Systembolaget valde då att inte skicka begäran om yttrande innan kontrakt hade skrivits med Coop angående nya lokaler. När det var klart så kom begäran om yttrande till kommunen. Systembolaget ska skicka en begäran om yttrande innan beslut tas och i detta fall ifrågasätter Demirok om Systembolaget skött kontakten med kommunen på rätt sätt. Alla partier i Linköpings kommunfullmäktige ställde sig negativa till en flytt av systembolagsbutiken. När vi frågade Demirok om kommunen hade något sätt att påverka Systembolagets beslut så berättade han att kommunen skulle kunna pröva detaljplanen för Tornbyområdet igen, och i så fall ta beslut om att ytan för handel i Coop Forums lokaler ska minskas. Systembolaget går under livsmedelslagstiftningen och aktiebolagslagen. Det finns för tillfället fri yta i lokalerna efter att en elkedja flyttat ut och Coop Forum ska minska sin försäljningsyta till förmån för Systembolaget. Vill de jävlas så kan de prova detta i en planprocess, men då jävlas de även med Coop, och det är inte kommunens uppgift, som det är nu säger man att de inte får bygga nytt, utan de får ta det livsmedelsutrymme de har sa Muharrem Demirok. Demirok berättade också att kommunen skulle kunna överklaga för att processen gått fel till, men kommunjuristen ser inte utsikterna att lyckas som goda. Det ses ej som ett stort fall, även om det är stort för Skäggetorp, så vill man antagligen inte slösa resurser på detta ärende, eftersom man inte tror att man kan driva frågan. På grund av att systembolaget lyder under aktiebolagslagen blir det svårare för kommunen att driva en process. Han nämnde också att kommunen har möjlighet att påverka på ett mer informellt sätt genom att kommunen består av politiker som har interna vägar att gå. Till exempel sitter nu en före detta lokalpolitiker i Linköping i Systembolagets styrelse. 5

6 Demirok hade deltagit på tre offentliga möten och på det senaste var ledningen för Systembolaget inbjudna. Vice VD och fastighetsdirektören för Systembolaget kom till mötet samt lokala politiker och flera hundra personer från allmänheten. När vi frågade Muharrem Demirok om vad han trodde att en flytt av Systembolaget skulle få för konsekvenser för Skäggetorps centrum så sa han att möbelaffären i Skäggetorp redan har sagt upp sitt kontrakt på grund av detta och att ett par andra verksamheter har signalerat att de kommer att säga upp kontrakten om Systembolaget flyttar. Han sa att i flera andra liknande fall när en av de dragande butikerna flyttat från ett centrum så har centrumet havererat. Demirok uttryckte samtidigt att det är kommunens uppgift att se till att Skäggetorp lever vidare även om Systembolaget flyttar. Bland annat har man lite tillgång till dåligt samvetspengar (som Demirok uttryckte det) från staten genom kontrakt om lokal utveckling. Det finns alltså lite pengar att göra något med. Samtal förs med olika byggherrar om att rusta upp Skäggetorps centrums lokaler och bygga nya och finare lägenheter och bostadsrätter i Skäggetorp. För att detta ska ske så måste centrumledningen i Skäggetorp välja att rusta upp. Muharrem Demirok avslutade med att säga att beslutet är taget om att en systembolagsbutik ska öppna i Tornby, men det är inte helt avgjort än att Skäggetorps butik ska flytta, så det finns fortfarande hopp om att systembolagsbutiken blir kvar i Skäggetorp. Intervju med Marianne Cedervall När vi intervjuade Marianne Cedervall som är samhällsplaneringschef på kommunen var hon betydligt mer kortfattad i sina uttalanden än Demirok, trots att vi ställde samma frågor till båda. Hon ansåg inte att kommunen har någon möjlighet att hindra flytten. Men de har försökt genom att kommunalråd har träffat och pratat med Systembolagets etableringsansvariga i regionen och då framfört att kommunen är emot en flytt. Cedervall sa att alla partier står bakom kommunens yttrande om att det ej bör flyttas. Hon sa också att det hade ägt rum ett informellt möte mellan ordförande i kommunstyrelsen och representanter från Systembolaget. När vi frågade om kontakten mellan Systembolaget och kommunen har gått rätt till så sa hon att hon måste utgå ifrån att den har gjort det. När vi frågade Cedervall vad hon tror flytten får för konsekvenser för Skäggetorps centrum så svarade hon att hon trodde det som stod i kommunens svar på begäran om yttrande från Systembolaget. Alltså att Skäggetorps centrum får det svårare om Systembolaget flyttar. Intervju med William Ask I intervjun via mail med systembolaget så frågade vi varför en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby blivit aktuell. William Ask svarade att Systembolaget alltid gör en översyn av etableringen när ett kontrakt går ut. För närvarande byggs alla butiker om till självbetjäning och då kommer nya krav till på hur Systembolaget kan förbättra kundservicen för en ort. Ask menar att antalet kunder som får förbättrad service ökar om Systembolaget placeras i Tornby. Beslut angående flytt fattas av etableringsenheten men förankras i ledningen. Vi ville 6

7 också veta när frågan om en flytt först kom upp och på detta svarade Ask att det var redan för ett par år sedan. Angående hur Systembolaget har förhållit sig till de negativa reaktionerna från affärsidkare och invånare i Skäggetorp säger William Ask att de närboende naturligtvis blir upprörda då Systembolaget lämnar en plats. Handlare drabbas. Systembolaget arbetar utifrån deras uppdrag och tar inte hänsyn till att Tornbys handlare tjänar på att vi kommer dit Likaså hoppas Systembolaget att en större andel kunder tycker att flytten var bra än de som vill att butiken ska vara kvar i Skäggetorp. Vi frågade även hur Systembolaget förhåller sig till kommunens negativa yttrande angående flytten. Ask svarade att ibland händer det att kommunen har en uppfattning som strider mot förutsättningarna i Systembolagets statliga uppdrag. Det händer ibland att kommunen vill att Systembolaget ska vara kvar för att gynna handeln i ett område och dra dit kunder. Detta strider mot Systembolagets riktlinjer. När vi slutligen undrade om Systembolaget kunde se några alternativ till en flytt från Skäggetorp så svarade Ask att Systembolaget i sitt utredningsarbete hade utrett olika alternativ. Inklusive att vara kvar i Skäggetorp. Intervju med Ulrika Sandh På frågan varför en flytt av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby blev aktuell svarade Ulrika Sandh att Systembolaget kontinuerligt jobbar med att utveckla butiksnätet i syfte att förbättra kundservicen. Flytten till Tornby är en del i det arbetet. Detta eftersom det är där den stora handeln finns och det är där Systembolaget borde ligga för att tillfredställa fler kunder. Det finns många fördelar med en etablering i Tornby. De främsta är de starka livsmedelsbutikerna som ligger i området. Systembolaget ser gärna kombinationen mellan mat och dryck på ett naturligt sätt. Det ska vara smidigt att handla Systembolagets varor trots att de är ett monopol. Läget i Tornby innebär även att butiken blir lättare att hitta för Systembolagets kunder. Själva arbetet med att åstadkomma en flytt har pågått under relativt lång tid. Vi undrade också vem som har fattat beslutet, hur styrelsen fungerar, och vad det betyder att Systembolaget är ett statligt bolag, men också ett aktiebolag. Sandh svarade att Systembolagets företagsledning har fattat beslutet. De arbetar utifrån Systembolagets etableringsriktlinjer som beslutats av deras styrelse. Om en tätort har två butiker eller fler ska den första butiken placeras i centrum och övriga där handeln är som tyngst och då främst dagligvaruhandeln. Staten är den ende ägaren vilket gör Systembolaget till ett statligt bolag. Systembolagets verksamhet och uppdrag regleras i ett avtal som upprättats mellan Systembolaget och staten. På frågan när en flytt först började diskuteras, så svarade Sandh att frågan har varit aktuell de senaste tio åren i takt med att Tornby utvecklats som handelsplats samtidigt som fler och fler aktörer lämnat Skäggetorp. Vi frågade också när Systembolaget kontaktade Linköpings kommun och mer specifikt om de hade någon kontakt innan de skickade en begäran om yttrande i frågan till kommunen. Sandh förklarade att de har haft kontinuerlig kontakt med kommunen i Linköping under flera år. Bland annat hade Systembolagets Fastighetsdirektör och deras etableringschef ett möte med 7

8 kommunen i september 2006, där de tydligt redogjorde för Systembolagets ambitioner. Därefter skickades en remiss till kommunen i januari Vi undrade hur Systembolaget förhållit sig till de negativa reaktionerna från affärsidkare i Skäggetorps centrum och invånare och om de har kunnat påverka Systembolagets flyttplaner. Ulrika Sandh svarade att det naturligtvis är viktigt för Systembolaget att lyssna på synpunkter från alla parter. För de är det väldigt viktigt vad deras kunder tycker. I detta fall är Systembolaget övertygade om att en flytt kommer att ge bättre service till fler än vad den gör idag när butiken ligger i Skäggetorps centrum. Systembolaget vet att många är positiva till deras etablering i Tornby. Kommunen uttryckte att de ej vill se en flytt av Systembolaget från Skäggetorp och vi frågade Sandh hur Systembolaget förhåller sig till kommunens yttrande. Hon svarade att Systembolaget självklart vill agera i samförstånd med kommunen så långt det är möjligt. Men i vissa fall har Systembolaget och kommunen olika intressen och i de fallen följer Systembolaget den linje som de anser ger bäst nytta för deras kunder. Sandh ser inte några alternativ till en flytt från Skäggetorp. Hon anser att flytten är helt i linje med Systembolagets etableringsriktlinjer och deras bedömning är att en etablering i Tornby sammantaget ger en bättre kundservice till invånarna i Linköping med omnejd än om butiken ligger kvar i Skäggetorp. Slutsatser I vår rapport ville vi besvara frågorna: Hur ställer sig kommunen till en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby? Kan Linköpings kommun påverka Systembolagets beslut att flytta sin butik i Skäggetorp till Tornby, och om så är fallet, på vilket sätt? Den första frågan fick vi snabbt svar på genom att redan när vi läste kommunens pressinformation så framgick att kommunen entydigt var emot en flytt av systembolagsbutiken. Detta bekräftades även av intervjuerna vi gjorde med Muharrem Demirok och Marianne Cedervall eftersom båda två sa att alla partier i Linköpings kommun var emot en flytt. Den andra frågan var lite mer invecklad. För det första så måste Systembolaget be kommunen om ett yttrande innan de bestämmer sig för att flytta eller lägga ner en butik. Enligt Demirok gick detta inte korrekt till vid ärendet angående att flytta butiken från Skäggetorp till Tornby. Han sa att Systembolaget tagit beslutet om flytt och skrivit kontrakt med IKANO Fastigheter innan man begärde ett yttrande i ärendet från kommunen. Demirok sa att på grund av detta skulle kommunen kunna överklaga för att processen gick fel till, men kommunjuristen ser inte utsikterna att lyckas som goda. Därför väljer kommunen att inte lägga resurser på en överklagan. För det andra hade kommunen enligt Demirok kunnat påverka Systembolagets beslut genom att pröva detaljplanen för Tornbyområdet igen, och i så fall ta beslut om att ytan för handel i Coop Forums lokaler ska minskas. Men detta vill kommunen inte heller göra, eftersom man då ställer till bekymmer för Coop Forum istället. Demirok talade också om att kommunen kan försöka påverka på ett mer informellt sätt, eftersom kommunen består av politiker som har interna vägar att gå och kan utnyttja personliga 8

9 kontakter. Till exempel sitter nu en före detta lokalpolitiker i Linköping i Systembolagets styrelse. Tjänstemannen Marianne Cedervall var ganska osäker och kortfattad under intervjun jämfört med politikern Demirok. Hon trodde inte att kommunen skulle kunna påverka Systembolagets beslut att flytta butiken. Det var också intressant att hon sa att hon måste utgå ifrån att kontakten mellan Systembolaget och kommunen har gått rätt till. När vi frågade Cedervall vad hon tror flytten får för konsekvenser för Skäggetorps centrum så svarade hon att hon trodde det som stod i kommunens svar på begäran om yttrande från systembolaget. Vi reagerade på att Cedervall var så noga med att uttrycka sig i enlighet med kommunens åsikter och inte uttala sig personligt i frågan. I kurslitteraturen fann vi följande information: Sammantaget visar en studie att det finns en obalanserad relation mellan förvaltningschefer och politiker på kommunal nivå där politikerna befinner sig i klart underläge (Blom 1994, s.167). (Montin 2004, s ) Vi tycker inte att vårt specifika ärende överensstämmer med denna teori, eftersom politikern i detta fall är den som driver frågan hårdast. Å andra sidan behöver inte den som ropar högst vara den som ligger bakom kommunens ställning i frågan. Montin skriver också att tjänstemännens politiska inflytande verkar öka när det råder viss osäkerhet bland politikerna och när detta inträffar så fyller tjänstemännens egna värderingar och ambitioner det policy tomrum som uppstår. Detta skulle kunna vara en förklaring till att teorin inte verkade stämma för oss, eftersom politikerna i vårt fall står enade och tydligt har formulerat sin åsikt i frågan. I boken Demokrati och byråkrati skriver Rune Premfors att möjligheterna till insyn är begränsade i statliga aktiebolag. Systembolaget är ett statligt aktiebolag och kommunen har ingen möjlighet att kontrollera Systembolagets förehavanden. Vi tycker att det verkar som att kommunen hela tiden bara får del av den information som Systembolaget är villig att ge. Kommunen har ingen egen insynsmöjlighet. Kommunen verkar i dagsläget inte kunna förhindra en flytt av systembolagsbutiken. Systembolaget säger att det är väldigt viktigt vad deras kunder tycker och i detta fall är Systembolaget övertygade om att en flytt av butiken kommer att ge bättre service till fler än vad som är fallet idag när butiken ligger i Skäggetorps centrum. Systembolaget vet att många är positiva till deras etablering i Tornby. Vi undrar vad Systembolaget grundar detta uttalande på, för såvitt vi vet har de inte gjort några opinionsundersökningar och de verkar fullständigt bortse från de 6000 namnunderskrifter som samlats in i protest mot Systembolagets flytt av butiken från Skäggetorp till Tornby. Källförteckning Intervjuer Muharrem Demirok (c), ordförande i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Marianne Cedervall, samhällsplaneringschef på kommunen 9

10 William Ask, en etableringsansvarig på Systembolaget Ulrika Sandh, etablerare på Systembolaget och ansvarig för sydöstra Sverige Litteratur Montin, S.(2004), Moderna kommuner. Malmö: Liber Premfors, R m.fl.(2003), Demokrati och byråkrati. Lund:Studentlitteratur Kommundokument Systembolagets begäran om yttrande av Linköpings kommun: Flyttning av systembolagsbutiken i Skäggetorp i Linköping (Dnr Tsn ) Kommunens yttrande: Yttrande över flyttning av systembolagsbutiken i Skäggetorp i Linköping (Dnr Tsn ). Internetkällor Tillväxt och ett gott liv i Skäggetorp socialdemokraternas 10 punktsprogram för stadsdelsutveckling (kommunens pressinformation) agg.htm Avtal mellan systembolaget och staten. A950 4E09 A5F3 E19C863DFCB0/0/avtaletmedstaten_2004.pdf Statens ägardirektiv inför årsstämma i Systembolaget AB den 16 mars C23 44CE A2B2 DD2F143F21CB/0/systembolaget_agardirektiv_2006_arsstamma.pdf Systembolagets etiska riktlinjer Dagens Handel vecka 8, nättidningen

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-24 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Svar på motion om tjänstetillsättning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå en motion från Sverigedemokraterna

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Kommunstyrelsen 2010 10 11 192 470 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 177 370 Dnr 10.382 00 oktks12 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Bilaga: Sammanfattning Luleå kommun

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Godkänd av kommunfullmäktige 2007-06-28 Östersunds kommun 2 1. BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING En handelspolicy för Östersund antogs av kommunfullmäktige hösten 2004.

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken

Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Kommunstyrelsen 2009-01-12 8 21 Arbets- och personalutskottet 2008-12-15 275 684 Dnr 08.51-293 janks12 Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Bilaga: Yttrande Ärendebeskrivning

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande 1 MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Surte 1(3 ) Datum och tid: 2011-04-10 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Glasbruksmuséet i Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Marieholm med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i den f d skolan och cirka

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde. Ärende 11 Ändrad avdragsrätt för räntor utgår från dagens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde. Ärende 11 Ändrad avdragsrätt för räntor utgår från dagens sammanträde 1 Kommunstyrelsen 2009-08-11 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 11 Ändrad avdragsrätt för räntor utgår från dagens sammanträde Ks tar upp ärendet efter möte med Stadshus AB, som

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 DATUM: 2015-02-18 TID: 08.30 PLATS: Soldatrummet, Ebo NÄRVARO: Ordinarie ledamöter Ersättare Övriga Mikael Wehtje ordf Karin Reinisch Joakim Ahlin VD

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 RIKSDAGENS Dnr 12/2012 ARVODESNÄMND Sven Johannisson VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Godkänd av nämnden vid sammanträde den 10 april 2012 1 1. Inledning Riksdagens arvodesnämnd är en självständig myndighet

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Nissafors med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i Nissafors församlingshem

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Stor oro skapas i hela organisationen när

Stor oro skapas i hela organisationen när Stor oro skapas i hela organisationen när signaler kommer om nedläggningshot, minskning av personal, flyttning av ett förband osv. Lång tid hinner gå från denna tidpunkt till dess att det formella beslutet

Läs mer

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad.

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköping Innerstaden växer över ån Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköpings kommun linkoping.se/innerstaden Arbetet hittills Redan 2001 påbörjades en förstudie för Ostlänken

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag

Studenters rätt till socialbidrag Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 1 2005-04-26 Studenters rätt till socialbidrag Paulina Bumbul Jonas Gummesson Rebecka Johansson Henrik Skagervik Innehållsförteckning SYFTE...

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E.

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad. MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen M. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:5 2008: Datum 2011-03-08 Dnr B 3/10 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MOTPART Spendrups Bryggeriaktiebolag, Box 3006, 143 03 Vårby Ombud: bolagsjuristen

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet

Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet Koncernstyrelsen 2012-10-16 1 (9) Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet Bakgrund För att få en god styrning och uppföljning av stadens investeringar och andra betydande projekt

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer