Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby"

Transkript

1 Linköpings universitet Statsvetenskap A Delkurs 3: Förvaltning Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby Maria Hovold Karin Ring Linda Schyldt

2 Innehållsförteckning sid Inledning Syfte 3 Metod..3 Bakgrund.3 Resultat 4 Slutsatser.8 Källförteckning 9 2

3 Inledning Vi har valt att skriva om hur Linköpings kommun har agerat i ärendet angående Systembolagets flytt från Skäggetorp till Tornby. Vi har också tittat på hur Systembolaget agerar i frågan. Vi blev intresserade av ärendet för att den väckte ett så stort engagemang bland Skäggetorps invånare. Det dök plötsligt upp protestlistor i flera butiker i Skäggetorps centrum och i februari 2007 hade tusentals namnunderskrifter samlats in. Flera offentliga möten har ägt rum angående detta ärende. Lappar med inbjudan till dessa möten sattes upp i trappuppgångarna i området. Det är fascinerande att just denna fråga fått så många människor att vakna till liv och protestera. Syfte Syftet med denna rapport är att få en inblick i hur förvaltningen fungerar i praktiken genom att titta närmare på hur Linköpings kommun hanterar flytten av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby. Frågorna vi vill besvara med rapporten är följande: Hur ställer sig kommunen till en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby? Kan Linköpings kommun påverka Systembolagets beslut att flytta sin butik i Skäggetorp till Tornby, och om så är fallet, på vilket sätt? Metod För att besvara våra frågor började vi med att läsa tidningsartiklar i ämnet på nätet och kommunens pressinformation. Vi besökte kommundiariet och fick ut dokument om Systembolagets begäran om yttrande i frågan om flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp och kommunens svar till Systembolaget. Vi har även telefonintervjuat Muharrem Demirok en centerpartist som är ordförande i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden och tjänstemannen Marianne Cedervall som är samhällsplaneringschef på kommunen. Vi försökte även göra en telefonintervju med Systembolaget, men efter att vi blivit runtkopplade hamnade vi hos William Ask en av de etableringsansvariga på Systembolaget. Han ville inte göra en telefonintervju men bad oss att istället maila frågorna till honom. En del av frågorna kunde han själv besvara, men andra skickade han vidare till Ulrika Sandh, som är etablerare på Systembolaget och ansvarar för sydöstra Sverige. Det var Ulrika Sandh som förhandlade fram ett nytt hyreskontrakt i Tornby och även hon besvarade våra frågor skriftligt. Bakgrund Systembolaget AB har i Sverige ensamrätt att sälja spritdrycker, vin och starköl. Syftet med denna ensamrätt är socialpolitiskt för att begränsa alkoholens tillgänglighet (Statens ägardirektiv ). Systembolaget är ett statligt bolag som inte ska ha ett vinstintresse just för att begränsa konsumtionen och därmed alkoholens skadeverkningar (Systembolagets etiska riktlinjer). När Systembolaget planerar att lägga ner eller flytta en av sina butiker måste 3

4 de först höra kommunen och länspolismyndigheten innan ett beslut tas (Avtal mellan Systembolaget och staten). Den 29:e januari 2007 mottog Linköpings kommun en skrivelse från Systembolaget där de bad om ett yttrande angående sin planerade flytt av Systembolaget i Skäggetorp till Tornby. (Systembolagets begäran om yttrande) I kommunens yttrande i frågan så avstyrker de flyttningen av systembolagsbutiken (Kommunens yttrande). Skäggetorp är ett bostadsområde i Linköping som har ca 8500 invånare (Dagens Handel v ). Valdeltagandet i Skäggetorp är lågt och antalet förtroendevalda som är bosatta i Skäggetorp är få. (Tillväxt och ett gott liv i Skäggetorp ) Men frågan om Systembolagets vara eller icke vara i Skäggetorps köpcentrum har fått invånarnas engagemang att vakna till liv. Protestlistor mot flytten av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby dök upp i köpcentrets butiker. I trappuppgångarna i Skäggetorps bostadsområde sattes lappar upp om kallning till offentliga möten för att stoppa flytten. I februari 2007 hade 6000 personer skrivit på protestlistorna (Dagens Handel v ). Resultat I Systembolagets begäran om yttrande till kommunen uppger de att Systembolaget slutit avtal med IKANO fastigheter om att öppna en butik i Tornby i slutet av De uttrycker sin avsikt att flytta nuvarande butik i Skäggetorp till Tornby. Butiken kommer att ligga i fastigheten Glaskolv 1 i anslutning till Coop Forum (Systembolagets begäran om yttrande). I kommunens yttrande till Systembolaget uttrycker de att Systembolaget tillsammans med bl.a. Apoteket är viktiga för helheten i Skäggetorps centrum, som lockar besökare från hela kommunen. Om systembolaget försvinner anser kommunen att det finns risk att andra butiker i köpcentrumet tappar kunder vilket skulle medföra att servicen i stadsdelen blir sämre. Butiken i Skäggetorp har god omsättning och är lättillgänglig med cykel, bil och kollektivtrafik. Dessutom finns det goda parkeringsmöjligheter. Kommunen skrev också i sitt yttrande om den handelspolicy som kommunfullmäktige fastställde I policyn står att kommunen aktivt ska arbeta för att bibehålla och utveckla dagligvarubutiker och mindre sällanköpshandel i de stadsdelar som finns i Linköping för att invånarna ska ha tillgång till närbutiker. I handelspolicyn uttrycks också att kommunen ska vara återhållsam med tillstånd för dagligvaruhandel i externhandelslägen, som exempelvis Tornby. I nya detaljplaner för Tornbyområdet har man därför bestämt att inga nya lokaler för livsmedelsaffärsverksamhet får byggas. För den aktuella fastigheten Glaskolven 1 finns en detaljplan som formulerades 1994 och i den anges att kvm av totalt kvm får utgöra handel utan andra begränsningar. Kommunen meddelade också i sitt yttrande att ifall Systembolaget flyttar till Tornby så kommer det att medföra en stor negativ belastning på gatunätet i ett område där det redan vid vissa tidpunkter bildas köer. Detta trots att stora investeringar i ombyggnader redan har gjorts. 4

5 I yttrandet framförs att Linköpings kommun erbjudits att teckna ett lokalt utvecklingsavtal med regeringen från och med I Linköping är det stadsdelen Skäggetorp som skulle få ta del av utvecklingsinsatserna. Man vill göra Skäggetorps centrum till en mer innehållsrik och livaktig miljö inte bara för skäggetorpsbor utan även för övriga linköpingsbor. Om Systembolagets butik flyttas försvåras dessa utvecklingsplaner avsevärt. Kommunen avslutar sitt yttrande med att trycka på att det vore olyckligt för stadsdelen Skäggetorp, Skäggetorps centrum och för linköpingsborna om Systembolagets butik flyttar från Skäggetorp till Tornby. De anser inte heller att en flytt kommer att medföra några fördelar för Tornbyområdet. Kommunen avstyrker därför flyttningen av systembolagsbutiken. Kommunen kommer inte att genomföra någon planändring för att hindra Systembolagets nya etablering, men de kommer inte att ge tillstånd till utökad handel i en ny detaljplan för fastigheten (Kommunens yttrande). Intervju med Muharrem Demirok I telefonintervjun med Muharrem Demirok kom det fram att representanter från Systembolaget under hösten/vintern 2006 kontaktat kommunstyrelsens dåvarande ordförande och vice ordförande och de hade ett inofficiellt möte bakom stängda dörrar. Under mötet framfördes att Systembolaget tänkte flytta butiken från Skäggetorp till Tornby. Kommunstyrelsens företrädare meddelade att kommunen inte skulle ge ett positivt yttrande i det aktuella ärendet. Systembolaget valde då att inte skicka begäran om yttrande innan kontrakt hade skrivits med Coop angående nya lokaler. När det var klart så kom begäran om yttrande till kommunen. Systembolaget ska skicka en begäran om yttrande innan beslut tas och i detta fall ifrågasätter Demirok om Systembolaget skött kontakten med kommunen på rätt sätt. Alla partier i Linköpings kommunfullmäktige ställde sig negativa till en flytt av systembolagsbutiken. När vi frågade Demirok om kommunen hade något sätt att påverka Systembolagets beslut så berättade han att kommunen skulle kunna pröva detaljplanen för Tornbyområdet igen, och i så fall ta beslut om att ytan för handel i Coop Forums lokaler ska minskas. Systembolaget går under livsmedelslagstiftningen och aktiebolagslagen. Det finns för tillfället fri yta i lokalerna efter att en elkedja flyttat ut och Coop Forum ska minska sin försäljningsyta till förmån för Systembolaget. Vill de jävlas så kan de prova detta i en planprocess, men då jävlas de även med Coop, och det är inte kommunens uppgift, som det är nu säger man att de inte får bygga nytt, utan de får ta det livsmedelsutrymme de har sa Muharrem Demirok. Demirok berättade också att kommunen skulle kunna överklaga för att processen gått fel till, men kommunjuristen ser inte utsikterna att lyckas som goda. Det ses ej som ett stort fall, även om det är stort för Skäggetorp, så vill man antagligen inte slösa resurser på detta ärende, eftersom man inte tror att man kan driva frågan. På grund av att systembolaget lyder under aktiebolagslagen blir det svårare för kommunen att driva en process. Han nämnde också att kommunen har möjlighet att påverka på ett mer informellt sätt genom att kommunen består av politiker som har interna vägar att gå. Till exempel sitter nu en före detta lokalpolitiker i Linköping i Systembolagets styrelse. 5

6 Demirok hade deltagit på tre offentliga möten och på det senaste var ledningen för Systembolaget inbjudna. Vice VD och fastighetsdirektören för Systembolaget kom till mötet samt lokala politiker och flera hundra personer från allmänheten. När vi frågade Muharrem Demirok om vad han trodde att en flytt av Systembolaget skulle få för konsekvenser för Skäggetorps centrum så sa han att möbelaffären i Skäggetorp redan har sagt upp sitt kontrakt på grund av detta och att ett par andra verksamheter har signalerat att de kommer att säga upp kontrakten om Systembolaget flyttar. Han sa att i flera andra liknande fall när en av de dragande butikerna flyttat från ett centrum så har centrumet havererat. Demirok uttryckte samtidigt att det är kommunens uppgift att se till att Skäggetorp lever vidare även om Systembolaget flyttar. Bland annat har man lite tillgång till dåligt samvetspengar (som Demirok uttryckte det) från staten genom kontrakt om lokal utveckling. Det finns alltså lite pengar att göra något med. Samtal förs med olika byggherrar om att rusta upp Skäggetorps centrums lokaler och bygga nya och finare lägenheter och bostadsrätter i Skäggetorp. För att detta ska ske så måste centrumledningen i Skäggetorp välja att rusta upp. Muharrem Demirok avslutade med att säga att beslutet är taget om att en systembolagsbutik ska öppna i Tornby, men det är inte helt avgjort än att Skäggetorps butik ska flytta, så det finns fortfarande hopp om att systembolagsbutiken blir kvar i Skäggetorp. Intervju med Marianne Cedervall När vi intervjuade Marianne Cedervall som är samhällsplaneringschef på kommunen var hon betydligt mer kortfattad i sina uttalanden än Demirok, trots att vi ställde samma frågor till båda. Hon ansåg inte att kommunen har någon möjlighet att hindra flytten. Men de har försökt genom att kommunalråd har träffat och pratat med Systembolagets etableringsansvariga i regionen och då framfört att kommunen är emot en flytt. Cedervall sa att alla partier står bakom kommunens yttrande om att det ej bör flyttas. Hon sa också att det hade ägt rum ett informellt möte mellan ordförande i kommunstyrelsen och representanter från Systembolaget. När vi frågade om kontakten mellan Systembolaget och kommunen har gått rätt till så sa hon att hon måste utgå ifrån att den har gjort det. När vi frågade Cedervall vad hon tror flytten får för konsekvenser för Skäggetorps centrum så svarade hon att hon trodde det som stod i kommunens svar på begäran om yttrande från Systembolaget. Alltså att Skäggetorps centrum får det svårare om Systembolaget flyttar. Intervju med William Ask I intervjun via mail med systembolaget så frågade vi varför en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby blivit aktuell. William Ask svarade att Systembolaget alltid gör en översyn av etableringen när ett kontrakt går ut. För närvarande byggs alla butiker om till självbetjäning och då kommer nya krav till på hur Systembolaget kan förbättra kundservicen för en ort. Ask menar att antalet kunder som får förbättrad service ökar om Systembolaget placeras i Tornby. Beslut angående flytt fattas av etableringsenheten men förankras i ledningen. Vi ville 6

7 också veta när frågan om en flytt först kom upp och på detta svarade Ask att det var redan för ett par år sedan. Angående hur Systembolaget har förhållit sig till de negativa reaktionerna från affärsidkare och invånare i Skäggetorp säger William Ask att de närboende naturligtvis blir upprörda då Systembolaget lämnar en plats. Handlare drabbas. Systembolaget arbetar utifrån deras uppdrag och tar inte hänsyn till att Tornbys handlare tjänar på att vi kommer dit Likaså hoppas Systembolaget att en större andel kunder tycker att flytten var bra än de som vill att butiken ska vara kvar i Skäggetorp. Vi frågade även hur Systembolaget förhåller sig till kommunens negativa yttrande angående flytten. Ask svarade att ibland händer det att kommunen har en uppfattning som strider mot förutsättningarna i Systembolagets statliga uppdrag. Det händer ibland att kommunen vill att Systembolaget ska vara kvar för att gynna handeln i ett område och dra dit kunder. Detta strider mot Systembolagets riktlinjer. När vi slutligen undrade om Systembolaget kunde se några alternativ till en flytt från Skäggetorp så svarade Ask att Systembolaget i sitt utredningsarbete hade utrett olika alternativ. Inklusive att vara kvar i Skäggetorp. Intervju med Ulrika Sandh På frågan varför en flytt av Systembolaget från Skäggetorp till Tornby blev aktuell svarade Ulrika Sandh att Systembolaget kontinuerligt jobbar med att utveckla butiksnätet i syfte att förbättra kundservicen. Flytten till Tornby är en del i det arbetet. Detta eftersom det är där den stora handeln finns och det är där Systembolaget borde ligga för att tillfredställa fler kunder. Det finns många fördelar med en etablering i Tornby. De främsta är de starka livsmedelsbutikerna som ligger i området. Systembolaget ser gärna kombinationen mellan mat och dryck på ett naturligt sätt. Det ska vara smidigt att handla Systembolagets varor trots att de är ett monopol. Läget i Tornby innebär även att butiken blir lättare att hitta för Systembolagets kunder. Själva arbetet med att åstadkomma en flytt har pågått under relativt lång tid. Vi undrade också vem som har fattat beslutet, hur styrelsen fungerar, och vad det betyder att Systembolaget är ett statligt bolag, men också ett aktiebolag. Sandh svarade att Systembolagets företagsledning har fattat beslutet. De arbetar utifrån Systembolagets etableringsriktlinjer som beslutats av deras styrelse. Om en tätort har två butiker eller fler ska den första butiken placeras i centrum och övriga där handeln är som tyngst och då främst dagligvaruhandeln. Staten är den ende ägaren vilket gör Systembolaget till ett statligt bolag. Systembolagets verksamhet och uppdrag regleras i ett avtal som upprättats mellan Systembolaget och staten. På frågan när en flytt först började diskuteras, så svarade Sandh att frågan har varit aktuell de senaste tio åren i takt med att Tornby utvecklats som handelsplats samtidigt som fler och fler aktörer lämnat Skäggetorp. Vi frågade också när Systembolaget kontaktade Linköpings kommun och mer specifikt om de hade någon kontakt innan de skickade en begäran om yttrande i frågan till kommunen. Sandh förklarade att de har haft kontinuerlig kontakt med kommunen i Linköping under flera år. Bland annat hade Systembolagets Fastighetsdirektör och deras etableringschef ett möte med 7

8 kommunen i september 2006, där de tydligt redogjorde för Systembolagets ambitioner. Därefter skickades en remiss till kommunen i januari Vi undrade hur Systembolaget förhållit sig till de negativa reaktionerna från affärsidkare i Skäggetorps centrum och invånare och om de har kunnat påverka Systembolagets flyttplaner. Ulrika Sandh svarade att det naturligtvis är viktigt för Systembolaget att lyssna på synpunkter från alla parter. För de är det väldigt viktigt vad deras kunder tycker. I detta fall är Systembolaget övertygade om att en flytt kommer att ge bättre service till fler än vad den gör idag när butiken ligger i Skäggetorps centrum. Systembolaget vet att många är positiva till deras etablering i Tornby. Kommunen uttryckte att de ej vill se en flytt av Systembolaget från Skäggetorp och vi frågade Sandh hur Systembolaget förhåller sig till kommunens yttrande. Hon svarade att Systembolaget självklart vill agera i samförstånd med kommunen så långt det är möjligt. Men i vissa fall har Systembolaget och kommunen olika intressen och i de fallen följer Systembolaget den linje som de anser ger bäst nytta för deras kunder. Sandh ser inte några alternativ till en flytt från Skäggetorp. Hon anser att flytten är helt i linje med Systembolagets etableringsriktlinjer och deras bedömning är att en etablering i Tornby sammantaget ger en bättre kundservice till invånarna i Linköping med omnejd än om butiken ligger kvar i Skäggetorp. Slutsatser I vår rapport ville vi besvara frågorna: Hur ställer sig kommunen till en flytt av systembolagsbutiken från Skäggetorp till Tornby? Kan Linköpings kommun påverka Systembolagets beslut att flytta sin butik i Skäggetorp till Tornby, och om så är fallet, på vilket sätt? Den första frågan fick vi snabbt svar på genom att redan när vi läste kommunens pressinformation så framgick att kommunen entydigt var emot en flytt av systembolagsbutiken. Detta bekräftades även av intervjuerna vi gjorde med Muharrem Demirok och Marianne Cedervall eftersom båda två sa att alla partier i Linköpings kommun var emot en flytt. Den andra frågan var lite mer invecklad. För det första så måste Systembolaget be kommunen om ett yttrande innan de bestämmer sig för att flytta eller lägga ner en butik. Enligt Demirok gick detta inte korrekt till vid ärendet angående att flytta butiken från Skäggetorp till Tornby. Han sa att Systembolaget tagit beslutet om flytt och skrivit kontrakt med IKANO Fastigheter innan man begärde ett yttrande i ärendet från kommunen. Demirok sa att på grund av detta skulle kommunen kunna överklaga för att processen gick fel till, men kommunjuristen ser inte utsikterna att lyckas som goda. Därför väljer kommunen att inte lägga resurser på en överklagan. För det andra hade kommunen enligt Demirok kunnat påverka Systembolagets beslut genom att pröva detaljplanen för Tornbyområdet igen, och i så fall ta beslut om att ytan för handel i Coop Forums lokaler ska minskas. Men detta vill kommunen inte heller göra, eftersom man då ställer till bekymmer för Coop Forum istället. Demirok talade också om att kommunen kan försöka påverka på ett mer informellt sätt, eftersom kommunen består av politiker som har interna vägar att gå och kan utnyttja personliga 8

9 kontakter. Till exempel sitter nu en före detta lokalpolitiker i Linköping i Systembolagets styrelse. Tjänstemannen Marianne Cedervall var ganska osäker och kortfattad under intervjun jämfört med politikern Demirok. Hon trodde inte att kommunen skulle kunna påverka Systembolagets beslut att flytta butiken. Det var också intressant att hon sa att hon måste utgå ifrån att kontakten mellan Systembolaget och kommunen har gått rätt till. När vi frågade Cedervall vad hon tror flytten får för konsekvenser för Skäggetorps centrum så svarade hon att hon trodde det som stod i kommunens svar på begäran om yttrande från systembolaget. Vi reagerade på att Cedervall var så noga med att uttrycka sig i enlighet med kommunens åsikter och inte uttala sig personligt i frågan. I kurslitteraturen fann vi följande information: Sammantaget visar en studie att det finns en obalanserad relation mellan förvaltningschefer och politiker på kommunal nivå där politikerna befinner sig i klart underläge (Blom 1994, s.167). (Montin 2004, s ) Vi tycker inte att vårt specifika ärende överensstämmer med denna teori, eftersom politikern i detta fall är den som driver frågan hårdast. Å andra sidan behöver inte den som ropar högst vara den som ligger bakom kommunens ställning i frågan. Montin skriver också att tjänstemännens politiska inflytande verkar öka när det råder viss osäkerhet bland politikerna och när detta inträffar så fyller tjänstemännens egna värderingar och ambitioner det policy tomrum som uppstår. Detta skulle kunna vara en förklaring till att teorin inte verkade stämma för oss, eftersom politikerna i vårt fall står enade och tydligt har formulerat sin åsikt i frågan. I boken Demokrati och byråkrati skriver Rune Premfors att möjligheterna till insyn är begränsade i statliga aktiebolag. Systembolaget är ett statligt aktiebolag och kommunen har ingen möjlighet att kontrollera Systembolagets förehavanden. Vi tycker att det verkar som att kommunen hela tiden bara får del av den information som Systembolaget är villig att ge. Kommunen har ingen egen insynsmöjlighet. Kommunen verkar i dagsläget inte kunna förhindra en flytt av systembolagsbutiken. Systembolaget säger att det är väldigt viktigt vad deras kunder tycker och i detta fall är Systembolaget övertygade om att en flytt av butiken kommer att ge bättre service till fler än vad som är fallet idag när butiken ligger i Skäggetorps centrum. Systembolaget vet att många är positiva till deras etablering i Tornby. Vi undrar vad Systembolaget grundar detta uttalande på, för såvitt vi vet har de inte gjort några opinionsundersökningar och de verkar fullständigt bortse från de 6000 namnunderskrifter som samlats in i protest mot Systembolagets flytt av butiken från Skäggetorp till Tornby. Källförteckning Intervjuer Muharrem Demirok (c), ordförande i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Marianne Cedervall, samhällsplaneringschef på kommunen 9

10 William Ask, en etableringsansvarig på Systembolaget Ulrika Sandh, etablerare på Systembolaget och ansvarig för sydöstra Sverige Litteratur Montin, S.(2004), Moderna kommuner. Malmö: Liber Premfors, R m.fl.(2003), Demokrati och byråkrati. Lund:Studentlitteratur Kommundokument Systembolagets begäran om yttrande av Linköpings kommun: Flyttning av systembolagsbutiken i Skäggetorp i Linköping (Dnr Tsn ) Kommunens yttrande: Yttrande över flyttning av systembolagsbutiken i Skäggetorp i Linköping (Dnr Tsn ). Internetkällor Tillväxt och ett gott liv i Skäggetorp socialdemokraternas 10 punktsprogram för stadsdelsutveckling (kommunens pressinformation) agg.htm Avtal mellan systembolaget och staten. A950 4E09 A5F3 E19C863DFCB0/0/avtaletmedstaten_2004.pdf Statens ägardirektiv inför årsstämma i Systembolaget AB den 16 mars C23 44CE A2B2 DD2F143F21CB/0/systembolaget_agardirektiv_2006_arsstamma.pdf Systembolagets etiska riktlinjer Dagens Handel vecka 8, nättidningen

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU Försäkringskassan En utvärdering av AFU Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU En rapport baserad på djupintervjuer med handläggare och läkare 1 Innehåll Inledning... 3 Övergripande

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Statskunskap A ht 2005 Förvaltning Gissur Erlingsson Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Josefine Borgman-Wistrand Maria Nelving Osman Suleimani 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapport. från 15 unga kommunutvecklare

Rapport. från 15 unga kommunutvecklare Rapport från 15 unga kommunutvecklare Vilka är vi? 15 ungdomar med ett mål att utveckla kommunen. 2 Utbildningsveckan i bilder: 3 Unga kommunutvecklare I syfte att förbättra kommunen har Borås Stad sommaren

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser och kontaktmöjligheter för barn under den tid de är placerade i familjehem

Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser och kontaktmöjligheter för barn under den tid de är placerade i familjehem Michael Ahlström micah518@student.liu.se - Georgina Figueroa Rodriguez geofi934@student.liu.se - David Hedlund davhe914@student.liu.se Sammanfattning En inventering av uppföljning, tillgängliga resurser

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-12-21 Justerat fredagen den 21 december 2007 Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson 299 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen.

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen. UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad Johan Selin Kurs: 2KU031: C-uppsats, 15 hp Termin: VT2015 ABSTRACT Selin,

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Socialsekreteraren som demokratins väktare?

Socialsekreteraren som demokratins väktare? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 HT11 Handledare: Malena Rosén Sundström Socialsekreteraren som demokratins väktare? Etik och lojalitet i socialsekreterarens arbete Carolina Jonsson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun Sara Wolff Dalarnas forskningsråd, november 2011 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer