Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Svar på motion om tjänstetillsättning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå en motion från Sverigedemokraterna angående ett principbeslut om tjänstetillsättning. Kommunstyrelsen motiverar detta med att kommunen tillämpar så kallad kompetensbaserad rekrytering, samtidigt som den arbetar med åtgärder för att öka jämställdhet och mångfald hos kommunen som arbetsgivare. Jonas Andersson (SD) har lämnat in en motion angående principbeslut om tjänstetillsättning inom Linköpings kommun. I motionen yrkar Sverigedemokraterna att kvotering, eller positiv särbehandling utifrån kön, religiös tillhörighet eller etnisk bakgrund inte ska få förekomma vid tjänstetillsättning inom Linköpings kommun. Linköpings kommuns personalutskott pekar i sitt yttrande på att kommunen kan tillämpa positiv särbehandling om den vill, eftersom lagen ger den möjligheten. Linköpings kommun tillämpar dock inte positiv särbehandling. Linköpings kommun tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsmodell där urval baseras på hur väl individen uppfyller kompetenskraven. Samtidigt har Linköpings kommun som mål att vara nationellt ledande inom jämställdhets- och mångfaldsområdet, och arbetar därför långsiktigt med olika aktiviteter och åtgärder för att uppnå detta mål. Ytterligare information lämnas av kommunalråd Christian Gustavsson, telefon ,

2 Ärende 5 Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Götaland Kommunstyrelsen tillstyrker att Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götalands årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen får ansvarsfrihet. Kommunalförbundets första verksamhetsår har gett ett överskott på 4,3 miljoner kronor. Det beror framförallt på att förbundet koncentrerat sig på att bygga upp organisationen, vilket har medfört att den tänkta verksamhetsutvecklingen har fått vänta. Det har fått till följd dels att många planerade chefstjänster blev tillsatta först i slutet av året, dels att planerad kompetensutveckling ej genomförts enligt ursprunglig plan. En avsättning med 1,8 miljoner kronor för kompetensutveckling har gjorts i bokslutet. Kommunen kommer ta hänsyn till detta vid kommande budgetdiskussioner. telefon , Ärende 6 Fördjupad översiktsplan för Linghem Linghem kan komma att växa med 3000 invånare. På så vis får tätorten ett bättre underlag för service. Satsningar på gång- cykel och kollektivtrafik gör att orten kan växa på ett hållbart sätt. Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Linghem var utställt kring årsskiftet Totalt har 14 yttranden kommit in, varav sex från privatpersoner och åta från myndigheter och intresseföreningar. Linghem pekas ut som en av flera prioriterade utvecklingsorter i Linköpings och Norrköpings gemensamma översiktsplan. Genom att Linghem ligger vid järnvägen och har en pendeltågsstation kan det utvecklas till en attraktiv ort i regionen, med god tillgänglighet till båda städerna.

3 I den gemensamma översiktsplanen sägs band annat att Dessa tätorter utvecklas till småstäder. Orternas attraktivitet och förutsättningar för gång- cykel och kollektivtrafik, arbetsplatser och allsidig service stärks. För att få önskad servicenivå krävs tillräckligt stort befolkningsunderlag, uppskattningsvis invånare. Dessa orter ska därtill fungera som stödjepunkter för omgivande landsbygd. Linghem kommer enligt planen att växa främst väster och öster om nuvarande bebyggelse. dessa nya områden ligger inom 1,5 km från pendeltågsstationen. En särskild satsning ska göras på att utveckla Himna Centrum och tågstationen, samt stråket mellan dessa. Här kan både parker och tätare bebyggelse bidra till binda ihop centrum och stationen. telefon , eller kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon , Ärende 7 Detaljplan för gamla brandstationstomten Brandstationstomten vid Stångån och tomten intill ska bli en naturlig del av innerstaden. Samråd kring förslaget till detaljplan har genomförts och det har ställts ut två gånger. Nu är det dags att anta detaljplanen. På brandstationstomten byggs bostäder och lokaler för centrumändamål. En större byggnad med 4-11 våningar byggs i planområdets norra del. Byggnaden ska främst användas för kontor och handel. Ett bostadshus i åtta våningar byggs söder om huvudbyggnaden. Kommunens mål är att vidareutveckla Storgatan och Gamla Tanneforsvägen till ett vitalt stadslivsstråk fram till ett blivande resecentrum. Det centrala och exponerade läget i staden motiverar höga ambitioner avseende arkitektur och övrig estetisk omsorg. Bebyggelsen i detaljplanen har en iögonfallande arkitektonisk utformning som bidrar till att stärka intrycket av att innerstaden fortsätter även öster om Stångån. Föreslagna byggnader för kontor och handel (till vänster) och för bostäder (till höger) på fastigheten Konsuln 3, sedda från västra Stångåstranden. Illustration av Wingårdhs Arkitektkontor AB. Ytterligare information lämnas av Muharrem Demirok (C), telefon , eller kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon ,

4 Ärende 8 Lån till förbättring av Stångådals- och Tjustbanan Linköpings kommun ger sammanlagt fem miljoner kronor på två år i lån till staten för förstärkning av Stångådals- och Tjustbanan. Totalt handlar det om åtgärder på banan för 200 miljoner kronor. Berörda kommuner i Kalmar och Östergötlands län ska genom förskottering (lån till staten genom Trafikverket) tidigarelägga förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan. Åtgärderna ska leda till höjning av kapacitet och hastighet, bättre punktlighet och förbättrad säkerhet på banan. Det är åtgärder som är angelägna för att förstärka den regionala tågtrafiken i östra Götaland. Kommunerna förskotterar tillsammans 100 miljoner kronor och Trafikverket medverkar med ett lika stort belopp. Ett avtal har upprättats mellan intressenter i Kalmar län, Östergötlands län och Trafikverket. Avtalet innebär att Linköpings kommun ger ett räntefritt lån på 5 miljoner konor, fördelat på 3,75 miljoner kronor 2012 och 1,25 miljoner I Östergötland bidrar Kinda och Åtvidabergs kommuner med 1 miljon kronor vardera. Berörda kommuner i Kalmar län är Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar, Vimmerby, Hultsfred och Högbsy. Planerad byggstart för objektet är år vilket betyder att återbetalning bör ske successivt från Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i de kommuner som ingår i avtalet, regionförbundet i Kalmar län och av generaldirektören för Trafikverket samt i förekommande fall beslut av regeringen. telefon , eller kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon ,

5 Ärende 10 Alkoholförbud i Ekholmens centrum Fastighetsägare i Ekholmen vill att det ska bli förbjudet att dricka alkohol inom och runt Ekholmens centrum. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de lokala ordningsföreskrifterna ska ändras. Förbudet mot alkoholförtäring på offentlig plats i de lokala ordningsföreskrifterna omfattar spritdrycker, vin och starköl. Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag i kraft. I den nya alkohollagen har definitionen på vin ändrats till att enbart avse dryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft. För dryck som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som inte är vin eller öl har definitionen annan jäst alkoholdryck införts. Polismyndigheten i Östergötlands län föreslår att skrivningen ändras till: alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent. En sådan skrivning blir enklare att förstå för allmänheten och för dem som ska övervaka förbudet. Ytterligare information lämnas av kommunalråd Jan-Willy Andersson (KD), telefon eller Ärende 12 Laglighetsprövning av ägardirektiv för kommunägda bolag En privatperson har med Hyresgästföreningen som ombud överklagat kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv för kommunägda bolag. I sitt yttrande till förvaltningsrätten yrkar Linköpings kommun att förvaltningsrätten avslår överklagandet. Överklagandet gäller gemensamt ägardirektiv för kommunägda bolag, särskilt ägardirektiv för Linköpings Stadshus AB samt särskilt ägardirektiv för AB Stångåstaden, som fastställdes av Linköpings kommunfullmäktige 29 mars i år. Den klagande anser att beslutet i dessa delar strider mot lag eller annan författning. Det skulle enligt den klagande innebära att den årliga värdeöverföringen från Stångåstaden till kommunen skulle vara högre än begränsningarna i lagen tillåter. Värdeöverföringen grundas på bolagets aktiekapital och det kommunen betalat för aktier i bolaget. Linköpings kommun hävdar i sitt yttrande att ägardirektiven inte innehåller några anvisningar för vare sig beräkning eller storlek av utdelning eller koncernbidrag till kommunen. Kommunen gör sammanfattningsvis gällande att överklagandet ska avslås då grund saknas för hävande av kommunfullmäktiges beslut. Ägardirektiven strider vare sig mot lagen om allmännyttiga kommunal bostadsaktiebolag eller mot annan lagstiftning. telefon ,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer