Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna december Vellinge kommun. Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2014. Vellinge kommun. Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap"

Transkript

1 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2014 Vellinge kommun Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och avgränsning Regelverk och lagstiftning Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Interna reglementen och ansvarsfördelningar Vattenförsörjningen i Vellinge kommun Organisation och ansvar Underhåll av vattenledningar mm Kommentar Krisledningsorganisationen Hur ser krisledningsorganisationen ut? Intern kontroll av vattenförsörjningen Övergripande bedömning av den interna kontrollen för krisberedskap i vattenförsörjningen Kontrollmiljö Riskanalys Kontrollaktiviteter Information och kommunikation Uppföljning och utvärdering...13 Bilaga, intervjuade medarbetare 2

3 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vellinge kommun genomfört en granskning av kommunens beredskap och vattenförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma kommunens riktlinjer, rutiner och interna kontroll avseende vattenförsörjningen. Inom ramen för granskningen har vi genomfört en bedömning av kommunens interna kontroll för krisberedskap i vattenförsörjningen. Sammantaget är vår bedömning att kommunens interna kontroll avseende vattenförsörjningen är tillfredsställande. Kontrollmiljö: Inom ramen för denna granskning har såväl den politiska ledningens som förvaltningsledningens engagemang bedömts ur ett krisberedskapsperspektiv. Kommunens krisberedskap bedömer vi vara tillfredsställande. Krisledningsnämnden har deltagit i krisövningar eller scenariobeskrivningar. Detsamma gäller för kommunens förvaltningsledning. Omfattningen och regelbundenheten i övningarna kan enligt vår bedömning öka. Vidare har förvaltningsledningen tagit fram ett scenario avseende vattenförsörjning i nödvattenplanen från Riskanalys: Vellinge kommuns risk- och sårbarhetsanalys avseende vattenförsörjning är genomförd i juni 2014 och tar upp olika risker för kris. Bland annat finns riskerna för förorenad dricksvattentäkt (kemiskt utsläpp) och förorenad dricksvattentäkt (biologisk kontaminering) med i analysen som bygger på MSB:s metodik. Dokumentet är fastställt av kommunstyrelsen den 2 september 2014, 124. Analysen är en del av kommunens större och mer omfattande arbete som tillställs länsstyrelsen i enlighet med lagkrav. Handlingsplanen vid kris omfattar även långvarig störning av tillgången på vatten och inköp av ytterligare vattentankar, vattenpåsar och dränkbara pumpar m.m. ingår i åtgärderna för att minska riskerna. Kontrollaktiviteter: Det kontrollprogram som genomförs av vattenkvaliteten säkerställer att kommuninvånarna får tjänligt vatten utan anmärkning, framförallt tillsammans med de rutiner som finns avseende vattenspolning av ledningar om anmärkning på vattenkvaliteten finns. Vår bedömning är dock att kontroller av asbest från rören kan påverka vattenkvaliteten vid t.ex. sprickor i ledningarna inte görs med tillräcklig regelbundenhet och frekvens. Information och kommunikation: Vid krishantering är information och kommunikation väsentliga moment. I Vellinge kommuns krisledningsorganisation har man tydligt beaktat behovet av information och kommunikation med medborgarna och de drabbade. En av krisorganisationens verksamhet är media/info och analys som har till särskild uppgift att informera allmänheten. Internt i kommunen bedöms såväl krisledningsnämnden som tjänstemannaorganisationen införstådda med sina uppgifter vid eventuella kriser. Uppföljning och utvärdering: Kommunen genomför uppföljningar av vattenkvaliteten och andra löpande uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen även om vår bedömning är att kontrollerna kan utvecklas avseende asbest. En handlingsplan i form av nödvattenplan finns framtagen och gäller tills vidare. 3

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Vattenförsörjning till kommuner och dess medborgare är en väsentlig uppgift som varje kommun har att hantera. Riskerna förknippade med vattenförsörjningen är många och konsekvenserna av fel i vissa fall mycket långtgående. I november 2010 drabbades Östersund av ett utbrott av parasiten Cryptosporidium. Befolkningen i delar av Jämtland fick koka vattnet i flera månader, uppskattningsvis personer blev magsjuka till följd av utbrottet. Samhällskostnaderna för utbrottet i Östersund har beräknats till ca 220 miljoner kronor. Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen ansvarar för kontroller av vattenkvalitet och provtagningar. Kommunstyrelsen har uppsiktsansvar över verksamheten. Vid extraordinära händelser kan en krisledningsnämnd eller motsvarande överta det ansvaret från en nämnd om skyndsamma insatser av kommunen krävs. Kommunstyrelsens arbetsutskott är också krisledningsnämnd. Det finns en risk att ansvaret för kommunens vattenförsörjning är otydligt uttalat och att underhåll av vattenledningar därför inte genomförs ändamålsenligt. Vid en eventuell krissituation finns risk att inblandade parter inte fullt ut känner till sitt ansvar Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att utreda om ansvaret för kommunens vattenförsörjning är klart uttalat och känt. Vidare avser granskningen att bedöma om tillräckliga insatser görs i kommunen för att säkerställa vattnets kvalitet. Följande frågor besvaras i granskningen: 1. Vem har ansvaret för att säkerställa att tillräckliga resurser avsätts för underhåll av vattenledningar, reningsverk och vattenreservoarer. a. Hur stora resurser avsätts för underhåll i dag? b. Är ansvaret för underhåll mm. tydligt kommunicerat? 2. Hur stort är svinnet från vattenledningarna i dag? 3. Hur ofta genomförs kontroller av vattenkvaliteten? a. Vilka resultat av vattenkvaliteten har provtagningarna från kommunen visat? b. Finns det en asbestproblematik kopplad till vattenledningarna? 4. Finns risk- och sårbarhetsanalyser framtagna avseende händelser som kan inträffa vad gäller vattenförsörjningen/vattenverksamheten? a. Är risk- och sårbarhetsanalyserna kopplade till händelser på kort och lång sikt? 1 b. Beaktar genomförda risk- och sårbarhetsanalyser ett ökat tryck på ledningar mm. då samhällsplaneringen förändras? 5. Finns framtagna handlingsplaner och förankrade rutiner och processer för hanteringen av en kris? a. Hur har kontrollåtgärderna utformats för att minska effekterna av en krissituation? 6. Sker uppföljning av vattenförsörjningen och krisberedskapen av ansvariga nämnder? 1 kort sikt exempelvis: sabotage, parasitutbrott och akut läckage, lång sikt exempelvis: klimathot med översvämningsrisker eller övergödning av vattentäkter 4

5 2.3. Revisionskriterier Granskningen utgår från följande revisionskriterier: Miljöbalken (1998:808) 11 kap. avseende vattenverksamhet Kommunallagen (1991:900) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Interna reglementen och ansvarsfördelningar o anvisningar o rutinbeskrivningar Beslut avseende delegations- och beredningsförteckningar 2.4. Metod och avgränsning Vår metod är baserad på vedertagen norm för intern styrning och kontroll som vi bedömer vara lämplig för att besvara frågeställningarna i revisionsfrågorna. Utgångspunkten vid granskning av den interna kontrollen är COSO-modellen 2, den internationellt mest vedertagna metoden för att stärka en organisations interna kontroll. För varje moment i den så kallade COSO-modellen har ett antal frågor, särskilt anpassade för uppdraget, ställts. Rapporten beskriver statusen på den interna kontrollen avseende krisberedskap i vattenförsörjningen. Svaren och i de flesta fall bifogad dokumentation har bedömts och utgör grunden till bedömningen. Resultatet av granskningen visar inte på risknivån i verksamheten utan återspeglar enbart vår bedömning utifrån uppställda frågor. De moment som bedömts inom ramen för granskningen är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering. Bedömningen per moment illustreras med hjälp av en färgkarta. Den gröna färgen indikerar att det finns utarbetade och implementerade rutiner och arbetssätt och/eller en djup förståelse för en viss fråga/frågeställning. Det bör även finnas dokumentation som styrker påstående/metodik eller annat. Den gula färgen visar att rutiner och arbetssätt till vissa delar finns utarbetade och är implementerade i verksamheten, den gula färgen kan också indikera på en allmän förståelse för eller insikt om en fråga/frågeställning. Den röda färgen tyder på att förvaltningen enbart har rudimentära rutiner och arbetssätt alternativt en bristfällig förståelse för frågeställningarna samt att dokumentation saknas. Intervjuer har genomförts med företrädare för Vellinge kommun i form av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunens ansvariga tjänstemän såsom säkerhetschef och VA-chef. Intervjuade medarbetare har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 5

6 3. Regelverk och lagstiftning 3.1. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Lagen tydliggör kommunernas ansvar för att allmänna vattentjänster tillhandahållas genom kommunala VA-anläggningar och att kommunens ansvar knyts till ägandet av vaanläggningarna. Av 3 i lagen framgår att: Vid tillämpningen av denna lag skall en kommun anses ha ett rättsligt bestämmande inflytande över en va-anläggning om kommunen ensam eller tillsammans med en eller flera andra kommuner 1. helt äger anläggningen, 2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samtliga röster i den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen eller på annat sätt förfogar över en motsvarande majoritet av beslutsmakten i den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen, 3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen, eller 4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag som helt äger anläggningen. Vidare anges i 6 att kommunen har en skyldighet att ordna vattentjänster i form av att bestämma verksamhetsområden m.m Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Av 1 kap 1 framgår att bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. I lagen definieras begreppet extraordinär händelse med en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ska sedan för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de extraordinära händelserna ska hanteras Interna reglementen och ansvarsfördelningar Allmänna bestämmelser för brukande den allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) I ABVA regleras kommunens och fastighetsägarnas åtaganden och skyldigheter. Bland annat anges att huvudmannens leveransskyldighet endast avser vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst tryck eller viss mängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vidare regleras att fastighetsägare inte får tillföra avloppet lösningsmedel eller motsvarande ämnen som kan förorena vattnet. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige den 2 april 2009, 11. Reglementet för krisledningsnämnden i Vellinge kommun. Av 1 framgår att krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser enligt bestämmelserna i Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 2002:833). I 2 anges att krisledningsnämnden ska träda i funktion som nämnd först i 6

7 samband med den extraordinära händelsen, och att den ska fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som krisledningsnämnden bedömer nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. För varje ny mandatperiod ska upprätta en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Planen ska redovisas till kommunfullmäktige för godkännande. Krisledningsnämnden ska träda i funktion som nämnd först i samband med den extraordinära händelsen. I Vellinge kommun ska krisledningsnämnden enligt reglementet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 7

8 4. Vattenförsörjningen i Vellinge kommun 4.1. Organisation och ansvar Är ansvaret för ledning och styrning avseende kommunens vattenförsörjning tydligt uttalat? Nämnden för gemensam medborgarservice, som har ansvar för det tekniska området samt kultur och fritid, har ansvaret kommunens vattenförsörjning. Som tjänsteman har VA-chefen till uppgift att säkerställa kommunens vattenförsörjning. VA-chefen har budgetansvar för verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om taxan som sätter ramen för budgeten. Ansvaret för vattenförsörjningen uppfattas som tydligt kommunicerat. Sedan början av 2006 har hela Vellinge kommun Sydvatten AB som drickvattenleverantör. Sydvatten AB distribuerar vatten till kommunens vattenledningar. Vattnet kommer huvudsakligen från Vombverket. Vattnet från Vombverket uppfyller kvalitetskrav för dricksvatten med god marginal Underhåll av vattenledningar mm. Kostnaden för underhåll och drift av dricksvattenledningar och anläggningar varierar lite över åren. Utfallet har varierat mellan ca 6 och 8 miljoner kr de senaste åren. Utfall tkr Vatten prog ingen akt drift underhåll totalt Kostnaden för vatten avser både ledningar och anläggningar för dricksvattenförsörjningen. Vellinge kommun har ca 53 mil ledningar. Vidare har kommunen tre vattentorn och två tryckstegsstationer. Slutligen finns en reglerstation. Det finns grundvattenborror i Höllviken, Vellinge, Räng och Södra och Norra Håslöv. Dessa grundvattenborror är för närvarande inte aktiva, men finns bevarade för framtiden. Hur stort är svinnet från vattenledningarna idag? Svinnet på icke-debiterat vatten var 28 procent år 2013, det interna målet är att svinnet ska understiga 20 procent år Enligt uppgift är det svårt att prognosticera vattenläckage beroende på att vissa år kan ett par stora läckor i näten förorsaka ett stort svinn medan andra år är kommunen förskonade från större läckor. En större insats kommunen gjort på senare år är att byta ventiler i vattentorn och tryckstegringsstationer. Dessa stängde inte ordentligt vilket skapade ett varaktigt läckage. VA-chefens bedömning är att kommunen taxor är rätt dimensionerade vilket ger möjlighet till att underhålla ledningarna på ett i stort sett ändamålsenligt sätt. 8

9 Vilket resultat av vattenkvaliteten har provtagningar av vattnet som kommunen genomfört visat? Kommunen har ett standardprogram av kontroll av vattenkvaliteten, denna omfattar 15 punkter (ställen där vattenprover tas) som kontrolleras varannan vecka. Om prov visar att dricksvattnet är tjänligt med anmärkning eller otjänligt genomförs en spolning av berörda ledningar och ett omprov tas. Proven skickas till laboratorier för analys. Kommunen får förutom de fullständiga analyserna också snabbsvar på vissa indikatorer för om vattnet kan ha anmärkning eller vara otjänligt. Fyra gånger om året gör kommunen en utökad provtagning. Sydvatten AB gör löpande kontroller av vattnet i sina ledningar avseende utvattnet från Vombsjön, kontrollerna genomförs varannan vecka, och resultatet tillsändes Vellinge kommun för kännedom. Resultatet av kontrollerna/provtagningen visar att vattnet brukar vara bra, men under de senaste två åren har kvaliteten varit sämre. Översvämningen den 31 augusti 2014 har sannolikt bidragit till att vattenkvaliteten försämrats. VA-chefen uppger att de hittade en glipa i en lucka till en lågvattenreservoar i november En sådan brist i kombination med skyfallen i augusti skulle enligt uppgift kunna vara en källa till bakterier i proverna. Sett över flera år är september den månad med högst andel anmärkningar på vattenkvaliteten. Befintlig statistik för de senaste årens provtagningar visar följande: Antal vattenprover med anmärkning Tjänligt med anmärkning Otjänligt Vellinge kommun har asbest i dricksvattenledningarna, men enligt uppgift är det egentligen inga problem så länge ledningarna håller, om de går sönder kan det vara riskfyllt. Asbestprovtagning har tidigare utförts med några års mellanrum, dock inte efter någon fastställd tidsplan. Den provtagning som görs har gjorts på två kontrollpunkter, och proven har inte visat på kontaminerat vatten. VA-chefen har för avsikt att utreda behovet av provtagning med avseende på asbest. Om löpande asbestanalyser bedöms behövas kommer detta att tas med i kontrollprogrammet. Sydvatten har tagit tester på eventuell förekomst av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) i utvattnet från Vombsjön. PFAS är de syntetiska ämnen som Länsstyrelsen i Blekinge hösten 2013 hittade i dricksvattnet i Kallinge (Ronneby kommun). Information om vattenkvaliteten har lämnats till Nämnden för gemensam medborgarservice bland annat den 8 februari Sådan information ska lämnas årligen samt efter förfrågan Kommentar Provtagningarna av eventuell asbest i vattnet bör enligt vår bedömning utökas genom att provtagning sker regelbundet och, om möjligt, även i samband med sprickbildning. Vi bedömer vidare att kommunen måste anstränga sig ytterligare för att hitta orsaken till varför vattenkvaliteten har sjunkit de senaste två åren. Om orsaken varit den lucka som nu åtgärdats bör proverna bli bättre. 9

10 5. Krisledningsorganisationen 5.1. Hur ser krisledningsorganisationen ut? Kommunens krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden får enligt 2 i reglementet fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till krisledningsnämndens förfogande. Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna väljs för fyra år i enlighet med mandatperioden. Kommunchefen leder arbetet vid kris och hela organisationen står till förfogande. Krisledningsnämnden har bland annat rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som annan nämnd i normalfallet handhar. Kommunens säkerhetschef ingår i staben och har tillsammans med ledningsgruppen upprättat en krisledningsorganisation som avser tjänstemännen i kommunen. Tjänstemannaorganisationen består av en operativ ledning som under sig har en stab med en stabschef och tjänstemän som beroende på krisens art och förväntande behov bemannas därefter. De kategorier som bemannas är personal, dokumentation, insatser/samverkansplanering, logistik/support, media/info och analys samt specialist. Olika medarbetare/funktioner bemannar krisorganisationen och kontaktuppgifter finns samlade för att snabbt kunna etablera krisorganisationen. Vidare finns en förberedd krislåda i kommunfullmäktigesalen där kommunen har en färdigförberedda rollkort med olika uppgifter och ansvarsområden samt prioriteringar. Här finns också viktiga telefonnummer m.m. Utöver kommunens politiska organisation och tjänstemannaorganisation finns också en frivillig resursgrupp. Krisorganisationen ska stötta den krisdabbade verksamheten och upprätthålla samband med myndigheter och eventuellt övriga inblandade aktörer samt skyndsamt och frekvent kommunicera ut information till allmänheten m.m. Till hjälp finns en övergripande ledningsplan som revideras varje mandatperiod och nedbrutna planer för olika scenarior som bedömts vara extra svåra att hantera. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utarbeta olika tänkbara scenarier som syftar till att identifiera och hantera riskerna och sårbarheterna i kommunen. På hemsidan finns information för medborgarna om ett par olika risker, bland annat översvämningar, elstörningar och störningar i vattenförsörjningen. I samband med att kommunstyrelsen godkände en nödvattenplan år 2011 fattade också kommunstyrelsen ett beslut om att - ytterligare sex stycken vattentankar av typ ComBo-Aqua köps in till kommunen för att vid vattenbristsituation förse vårdboenden med vatten, då det är det mest ekonomiska alternativet, - kommunen köper in 1500 lagringsbara vattenpåsar (Discap) till de i dagsläget 750 vårdtagarna inom hemtjänsten för att kunna förse vårdtagarna med rent vatten i en nödsituation, - ge nämnden för Gemensam Medborgarservice i uppdrag att teckna avtal med berörda utomkommunala markägare där tankar kommer att ställas ut i en nödsituation samt se över att avtal med utförande entreprenör (i nuläget NCC) stämmer överens med kraven i antagen nödvattenplan, - ge omsorgsnämnden i uppdrag att göra en översyn och vid behov revidera avtalen med befintliga vård- och omsorgsentreprenörer för att säkra att entreprenörerna har en handlingsplan för hur man skall förse vårdtagare med vatten i en vattenbristsituation. 10

11 6. Intern kontroll av vattenförsörjningen 6.1. Övergripande bedömning av den interna kontrollen för krisberedskap i vattenförsörjningen Inom ramen för granskningen har vi genomfört en bedömning av kommunens interna kontroll för krisberedskap i vattenförsörjningen. Krisberedskapen är en större och mer omfattande process än enbart hanteringen av vattenförsörjningen. I vissa fall har vår bedömning utgått från kommunens samlade krisberedskap. Under respektive delmoment redovisas bedömningsgrunder och eventuella avvikelser. Sammantaget är vår bedömning att kommunens interna kontroll avseende vattenförsörjningen är tillfredsställande. Se ovan under avsnittet för Metod och avgränsning (2.4) för hur metoden är framtagen och vad bedömningarna grundar sig på Kontrollmiljö Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos medarbetarna. Det är grunden för alla andra komponenter för intern styrning och kontroll och erbjuder ordning och struktur. Kontrollmiljö Faktorer inom kontrollmiljön innefattar är: Organisationens ledningar har ett engagemang för krisberedskap och vattenförsörjning Det finns en tydlig organisation som omfattar berörda organ. Ansvar och befogenheter är klargjorda Finns styrdokument? - Krisplan, åtgärdsplan och krisinformationsplan. Finns relevanta avtal? Bedömning Ledningens filosofi och ledarstil Integritet och respekt Ansvar och befogenheter Organisation och kompetensutveckling Organisationens etiska värderingar Inom ramen för denna granskning har såväl den politiska ledningens som förvaltningsledningens engagemang bedömts ur ett krisberedskapsperspektiv. Kommunens krisberedskap bedömer vi vara tillfredsställande. Krisledningsnämnden har deltagit i krisövningar eller scenariobeskrivningar. Detsamma gäller för kommunens förvaltningsledning. Omfattningen och regelbundenheten i övningarna kan enligt vår bedömning öka. Vidare har förvaltningsledningen tagit fram ett scenario avseende vattenförsörjning i nödvattenplanen. 11

12 Ansvarsfördelningen mellan de inblandade aktörerna synes fungera. Det finns tydliga beskrivningar och rollfördelningar för vem som ska göra vad i olika situationer. Inblandade parter känner till sitt ansvar och sina befogenheter.. Det finns en styrande dokumentation, inte minst reglementet för krisledningsnämnden och handlingsplaner för olika scenarior. Kommunens nödvattenplan från 2011 är den viktigaste i detta sammanhang Riskanalys Riskbedömning Organisationen upprättar mål för att möjliggöra identifiering och bedömning av de riskerna Organisationens risk- och sårbarhetsanalys lever upp till kraven i lagstiftningen Är risk- och sårbarhetsanalyserna kopplade till händelser på kort och lång sikt Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste värderas. En förutsättning för riskvärderingen är att etablerade mål finns knutna till olika nivåer. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av relevanta risker för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras. Följande delar brukar ingå i värderingen: Bedömning Koppling till målen Riskvärderingsmodell Omvärldsbevakning Vellinge kommuns risk- och sårbarhetsanalys avseende vattenförsörjning är genomförd i juni 2014 och tar upp olika risker för kris. Bland annat finns riskerna för förorenad dricksvattentäkt (kemiskt utsläpp) och förorenad dricksvattentäkt (biologisk kontaminering) med i analysen som bygger på MSB:s metodik. Dokumentet är fastställt av kommunstyrelsen den 2 september 2014, 124. Analysen är en del av kommunens större och mer omfattande arbete som tillställs länsstyrelsen, i enlighet med lagkrav. Handlingsplanen vid kris omfattar även långvarig störning av tillgången på vatten och inköp av ytterligare vattentankar, vattenpåsar och dränkbara pumpar m.m. ingår i åtgärderna för att minska riskerna. Rapporteringen är omfattande och bedöms som tillfredställande. På tjänstemannanivå finns mål för vattenförsörjningen, t.ex. att svinnet från vattenledningarna ska minska till under 20 procent år På politisk nivå finns inga mål för vattenförsörjningen. Kontrollaktiviteter Även Sydvatten AB genomför risk- och sårbarhetsanalyser i den mån de anser nödvändigt för att säkerställa att vatten med godkänd kvalitet levereras till kommunen. Hur ofta görs kontroller av vattenkvaliteten? Vad visar resultatet av kontrollerna Handlingsplaner och förankrade rutiner och processer för hanteringen är framtagna Organisationen bidrar genom sin befogenhetsfördelning till att riskerna i verksamheten minskar 6.4. Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för att organisationens mål inte uppnås. Kontrollåtgärderna är till för att minska risken att en händelse som skulle orsaka stor skada för kommunen inträffar. Vellinge kommun genomför en rad kontrollaktiviteter i syfte att snabbt upptäcka brister av olika slag. Bedömning Det kontrollprogram som genomförs av vattenkvaliteten säkerstäl- 12

13 ler att kommuninvånarna får tjänligt vatten utan anmärkning, framförallt tillsammans med de rutiner som finns avseende vattenspolning av ledningar om anmärkning på vattenkvaliteten finns. Vår bedömning är dock att de kontroller som görs av om asbest från rören kan påverka vattenkvaliteten vid t.ex. sprickor i ledningarna inte görs med tillräcklig regelbundenhet och frekvens. Kommunen har däremot vidtagit förberedande åtgärder för att kunna leverera vatten även om vattnet i ledningarna bedöms otjänligt genom att köpa in vattentankar och vattenpåsar m.m. Kommunen har också färdiga planer för var vatten ska tillhandahållas medborgarna vid krissituation. Kommunens krisorganisation bedöms som ändamålsenlig Information och kommunikation Information & Kommunikation Organisationerna använder information med hög kvalitet som stödjer den interna kontrollen. Organisationen kommunicerar information internt, dvs. riskstrategier, mål i verksamheten och ansvar Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. Effektiv kommunikation måste även förekomma i en vidare bemärkelse och flöda nedåt, uppåt och över hela organisationen. System för att fånga upp indikatorer på fel och brister kan t.ex. vara synpunkthanteringssystem eller alarmsystem. Även internutbildning brukar vara en del av en tillfredsställande information och kommunikation. Bedömning Vid krishantering är information och kommunikation väsentliga moment. I Vellinge kommuns krisledningsorganisation har man tydligt beaktat behovet av information och kommunikation med medborgarna och de drabbade. En av krisorganisationens verksamhet är media/info och analys som har till särskild uppgift att informera allmänheten. Internt i kommunen bedöms såväl krisledningsnämnden som tjänstemannaorganisationen införstådda med sina uppgifter vid eventuella kriser. Kommunen har också fått testa organisationen vid vissa tillfällen även om krisledningsnämnden inte inrättats. Vid dessa tillfällen har rutinerna för information och kommunikation testats i verkligheten, och företrädare för kommunen uppger att information snabbt når ansvariga. Detta är dock ett känsligt moment som med små marginaler kan bli fel Uppföljning och utvärdering Uppföljning & Utvärdering Organisationen genomför utvärderingar för att försäkra sig om att den interna kontrollen är effektiv Organisationen kommunicerar svagheter i den interna kontrollen så att bristerna ska kunna rättas Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas. En process som bestämmer kvalitén på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa. Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens gång. Det inkluderar normala lednings- och övervakningsaktiviteter och andra åtgärder som personalen vidtar när de utför sina arbetsuppgifter. Bedömning Kommunen genomför uppföljningar av vattenkvaliteten och andra löpande uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen även om vår bedömning är att kontrollerna kan utvecklas avseende asbest. Handlingsplan i form av nödvattenplanen finns framtagen och gäller tills vidare. Ytterligare uppföljningar är inte genomförda. 13

14 Vellinge, den 17 december 2014 Jakob Smith Bilaga Intervjuade medarbetare i granskningen Carina Wutzler, ordförande KSAU Ola Freij, vice ordförande KSAU Christer Tedestål, ledamot KSAU Christina Skörvald, ledamot KSAU Henrik Thorsell, ledamot KSAU Marie-Louise Arendt, säkerhetschef Max Persson, VA-chef 14

Kävlinge kommun. El ERNST &YOUNG. Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap. on It. Quality In Everything We Do

Kävlinge kommun. El ERNST &YOUNG. Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap. on It. Quality In Everything We Do Revisionsrapport 2013 Genomförd pa uppdrag av revisorerna oktober 2013 Kävlinge kommun Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap on It El ERNST &YOUNG El ERNST &YOUNG Innehåll Sammanfattning..................3

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport Uppföljning av internkontroll Dnr 70-2013 Mikael Cederberg Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. Uppföljning av intern kontroll... 3 1.1.1.

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll Dnr VON-2013-64 Dpl 13 sid 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistaben Tjänsteyttrande 2013-04-04 Tapani Savallampi, 054-5405557 tapani.savallampi@karlstad.se Granskning av kommunstyrelsens och

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av intern kontroll förvaltarenheten Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Revisorerna Anders Marmon 2005-02-24 Rev/04078 Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Rapport 2-05 Sammanfattning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2015 Alingsås kommun Granskning av finanshanteringen EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2.1. Bakgrund 4 2.2. Syfte 4 2.3. Revisionsfrågor

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Sammanfattande analys 6 4. Revisionell bedömning 7 5. Bilagor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer