Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna december Vellinge kommun. Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2014. Vellinge kommun. Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap"

Transkript

1 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2014 Vellinge kommun Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och avgränsning Regelverk och lagstiftning Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Interna reglementen och ansvarsfördelningar Vattenförsörjningen i Vellinge kommun Organisation och ansvar Underhåll av vattenledningar mm Kommentar Krisledningsorganisationen Hur ser krisledningsorganisationen ut? Intern kontroll av vattenförsörjningen Övergripande bedömning av den interna kontrollen för krisberedskap i vattenförsörjningen Kontrollmiljö Riskanalys Kontrollaktiviteter Information och kommunikation Uppföljning och utvärdering...13 Bilaga, intervjuade medarbetare 2

3 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vellinge kommun genomfört en granskning av kommunens beredskap och vattenförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma kommunens riktlinjer, rutiner och interna kontroll avseende vattenförsörjningen. Inom ramen för granskningen har vi genomfört en bedömning av kommunens interna kontroll för krisberedskap i vattenförsörjningen. Sammantaget är vår bedömning att kommunens interna kontroll avseende vattenförsörjningen är tillfredsställande. Kontrollmiljö: Inom ramen för denna granskning har såväl den politiska ledningens som förvaltningsledningens engagemang bedömts ur ett krisberedskapsperspektiv. Kommunens krisberedskap bedömer vi vara tillfredsställande. Krisledningsnämnden har deltagit i krisövningar eller scenariobeskrivningar. Detsamma gäller för kommunens förvaltningsledning. Omfattningen och regelbundenheten i övningarna kan enligt vår bedömning öka. Vidare har förvaltningsledningen tagit fram ett scenario avseende vattenförsörjning i nödvattenplanen från Riskanalys: Vellinge kommuns risk- och sårbarhetsanalys avseende vattenförsörjning är genomförd i juni 2014 och tar upp olika risker för kris. Bland annat finns riskerna för förorenad dricksvattentäkt (kemiskt utsläpp) och förorenad dricksvattentäkt (biologisk kontaminering) med i analysen som bygger på MSB:s metodik. Dokumentet är fastställt av kommunstyrelsen den 2 september 2014, 124. Analysen är en del av kommunens större och mer omfattande arbete som tillställs länsstyrelsen i enlighet med lagkrav. Handlingsplanen vid kris omfattar även långvarig störning av tillgången på vatten och inköp av ytterligare vattentankar, vattenpåsar och dränkbara pumpar m.m. ingår i åtgärderna för att minska riskerna. Kontrollaktiviteter: Det kontrollprogram som genomförs av vattenkvaliteten säkerställer att kommuninvånarna får tjänligt vatten utan anmärkning, framförallt tillsammans med de rutiner som finns avseende vattenspolning av ledningar om anmärkning på vattenkvaliteten finns. Vår bedömning är dock att kontroller av asbest från rören kan påverka vattenkvaliteten vid t.ex. sprickor i ledningarna inte görs med tillräcklig regelbundenhet och frekvens. Information och kommunikation: Vid krishantering är information och kommunikation väsentliga moment. I Vellinge kommuns krisledningsorganisation har man tydligt beaktat behovet av information och kommunikation med medborgarna och de drabbade. En av krisorganisationens verksamhet är media/info och analys som har till särskild uppgift att informera allmänheten. Internt i kommunen bedöms såväl krisledningsnämnden som tjänstemannaorganisationen införstådda med sina uppgifter vid eventuella kriser. Uppföljning och utvärdering: Kommunen genomför uppföljningar av vattenkvaliteten och andra löpande uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen även om vår bedömning är att kontrollerna kan utvecklas avseende asbest. En handlingsplan i form av nödvattenplan finns framtagen och gäller tills vidare. 3

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Vattenförsörjning till kommuner och dess medborgare är en väsentlig uppgift som varje kommun har att hantera. Riskerna förknippade med vattenförsörjningen är många och konsekvenserna av fel i vissa fall mycket långtgående. I november 2010 drabbades Östersund av ett utbrott av parasiten Cryptosporidium. Befolkningen i delar av Jämtland fick koka vattnet i flera månader, uppskattningsvis personer blev magsjuka till följd av utbrottet. Samhällskostnaderna för utbrottet i Östersund har beräknats till ca 220 miljoner kronor. Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen ansvarar för kontroller av vattenkvalitet och provtagningar. Kommunstyrelsen har uppsiktsansvar över verksamheten. Vid extraordinära händelser kan en krisledningsnämnd eller motsvarande överta det ansvaret från en nämnd om skyndsamma insatser av kommunen krävs. Kommunstyrelsens arbetsutskott är också krisledningsnämnd. Det finns en risk att ansvaret för kommunens vattenförsörjning är otydligt uttalat och att underhåll av vattenledningar därför inte genomförs ändamålsenligt. Vid en eventuell krissituation finns risk att inblandade parter inte fullt ut känner till sitt ansvar Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att utreda om ansvaret för kommunens vattenförsörjning är klart uttalat och känt. Vidare avser granskningen att bedöma om tillräckliga insatser görs i kommunen för att säkerställa vattnets kvalitet. Följande frågor besvaras i granskningen: 1. Vem har ansvaret för att säkerställa att tillräckliga resurser avsätts för underhåll av vattenledningar, reningsverk och vattenreservoarer. a. Hur stora resurser avsätts för underhåll i dag? b. Är ansvaret för underhåll mm. tydligt kommunicerat? 2. Hur stort är svinnet från vattenledningarna i dag? 3. Hur ofta genomförs kontroller av vattenkvaliteten? a. Vilka resultat av vattenkvaliteten har provtagningarna från kommunen visat? b. Finns det en asbestproblematik kopplad till vattenledningarna? 4. Finns risk- och sårbarhetsanalyser framtagna avseende händelser som kan inträffa vad gäller vattenförsörjningen/vattenverksamheten? a. Är risk- och sårbarhetsanalyserna kopplade till händelser på kort och lång sikt? 1 b. Beaktar genomförda risk- och sårbarhetsanalyser ett ökat tryck på ledningar mm. då samhällsplaneringen förändras? 5. Finns framtagna handlingsplaner och förankrade rutiner och processer för hanteringen av en kris? a. Hur har kontrollåtgärderna utformats för att minska effekterna av en krissituation? 6. Sker uppföljning av vattenförsörjningen och krisberedskapen av ansvariga nämnder? 1 kort sikt exempelvis: sabotage, parasitutbrott och akut läckage, lång sikt exempelvis: klimathot med översvämningsrisker eller övergödning av vattentäkter 4

5 2.3. Revisionskriterier Granskningen utgår från följande revisionskriterier: Miljöbalken (1998:808) 11 kap. avseende vattenverksamhet Kommunallagen (1991:900) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Interna reglementen och ansvarsfördelningar o anvisningar o rutinbeskrivningar Beslut avseende delegations- och beredningsförteckningar 2.4. Metod och avgränsning Vår metod är baserad på vedertagen norm för intern styrning och kontroll som vi bedömer vara lämplig för att besvara frågeställningarna i revisionsfrågorna. Utgångspunkten vid granskning av den interna kontrollen är COSO-modellen 2, den internationellt mest vedertagna metoden för att stärka en organisations interna kontroll. För varje moment i den så kallade COSO-modellen har ett antal frågor, särskilt anpassade för uppdraget, ställts. Rapporten beskriver statusen på den interna kontrollen avseende krisberedskap i vattenförsörjningen. Svaren och i de flesta fall bifogad dokumentation har bedömts och utgör grunden till bedömningen. Resultatet av granskningen visar inte på risknivån i verksamheten utan återspeglar enbart vår bedömning utifrån uppställda frågor. De moment som bedömts inom ramen för granskningen är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering. Bedömningen per moment illustreras med hjälp av en färgkarta. Den gröna färgen indikerar att det finns utarbetade och implementerade rutiner och arbetssätt och/eller en djup förståelse för en viss fråga/frågeställning. Det bör även finnas dokumentation som styrker påstående/metodik eller annat. Den gula färgen visar att rutiner och arbetssätt till vissa delar finns utarbetade och är implementerade i verksamheten, den gula färgen kan också indikera på en allmän förståelse för eller insikt om en fråga/frågeställning. Den röda färgen tyder på att förvaltningen enbart har rudimentära rutiner och arbetssätt alternativt en bristfällig förståelse för frågeställningarna samt att dokumentation saknas. Intervjuer har genomförts med företrädare för Vellinge kommun i form av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunens ansvariga tjänstemän såsom säkerhetschef och VA-chef. Intervjuade medarbetare har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 5

6 3. Regelverk och lagstiftning 3.1. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Lagen tydliggör kommunernas ansvar för att allmänna vattentjänster tillhandahållas genom kommunala VA-anläggningar och att kommunens ansvar knyts till ägandet av vaanläggningarna. Av 3 i lagen framgår att: Vid tillämpningen av denna lag skall en kommun anses ha ett rättsligt bestämmande inflytande över en va-anläggning om kommunen ensam eller tillsammans med en eller flera andra kommuner 1. helt äger anläggningen, 2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samtliga röster i den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen eller på annat sätt förfogar över en motsvarande majoritet av beslutsmakten i den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen, 3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen, eller 4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag som helt äger anläggningen. Vidare anges i 6 att kommunen har en skyldighet att ordna vattentjänster i form av att bestämma verksamhetsområden m.m Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Av 1 kap 1 framgår att bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. I lagen definieras begreppet extraordinär händelse med en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ska sedan för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de extraordinära händelserna ska hanteras Interna reglementen och ansvarsfördelningar Allmänna bestämmelser för brukande den allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) I ABVA regleras kommunens och fastighetsägarnas åtaganden och skyldigheter. Bland annat anges att huvudmannens leveransskyldighet endast avser vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst tryck eller viss mängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vidare regleras att fastighetsägare inte får tillföra avloppet lösningsmedel eller motsvarande ämnen som kan förorena vattnet. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige den 2 april 2009, 11. Reglementet för krisledningsnämnden i Vellinge kommun. Av 1 framgår att krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser enligt bestämmelserna i Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 2002:833). I 2 anges att krisledningsnämnden ska träda i funktion som nämnd först i 6

7 samband med den extraordinära händelsen, och att den ska fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som krisledningsnämnden bedömer nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. För varje ny mandatperiod ska upprätta en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Planen ska redovisas till kommunfullmäktige för godkännande. Krisledningsnämnden ska träda i funktion som nämnd först i samband med den extraordinära händelsen. I Vellinge kommun ska krisledningsnämnden enligt reglementet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 7

8 4. Vattenförsörjningen i Vellinge kommun 4.1. Organisation och ansvar Är ansvaret för ledning och styrning avseende kommunens vattenförsörjning tydligt uttalat? Nämnden för gemensam medborgarservice, som har ansvar för det tekniska området samt kultur och fritid, har ansvaret kommunens vattenförsörjning. Som tjänsteman har VA-chefen till uppgift att säkerställa kommunens vattenförsörjning. VA-chefen har budgetansvar för verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om taxan som sätter ramen för budgeten. Ansvaret för vattenförsörjningen uppfattas som tydligt kommunicerat. Sedan början av 2006 har hela Vellinge kommun Sydvatten AB som drickvattenleverantör. Sydvatten AB distribuerar vatten till kommunens vattenledningar. Vattnet kommer huvudsakligen från Vombverket. Vattnet från Vombverket uppfyller kvalitetskrav för dricksvatten med god marginal Underhåll av vattenledningar mm. Kostnaden för underhåll och drift av dricksvattenledningar och anläggningar varierar lite över åren. Utfallet har varierat mellan ca 6 och 8 miljoner kr de senaste åren. Utfall tkr Vatten prog ingen akt drift underhåll totalt Kostnaden för vatten avser både ledningar och anläggningar för dricksvattenförsörjningen. Vellinge kommun har ca 53 mil ledningar. Vidare har kommunen tre vattentorn och två tryckstegsstationer. Slutligen finns en reglerstation. Det finns grundvattenborror i Höllviken, Vellinge, Räng och Södra och Norra Håslöv. Dessa grundvattenborror är för närvarande inte aktiva, men finns bevarade för framtiden. Hur stort är svinnet från vattenledningarna idag? Svinnet på icke-debiterat vatten var 28 procent år 2013, det interna målet är att svinnet ska understiga 20 procent år Enligt uppgift är det svårt att prognosticera vattenläckage beroende på att vissa år kan ett par stora läckor i näten förorsaka ett stort svinn medan andra år är kommunen förskonade från större läckor. En större insats kommunen gjort på senare år är att byta ventiler i vattentorn och tryckstegringsstationer. Dessa stängde inte ordentligt vilket skapade ett varaktigt läckage. VA-chefens bedömning är att kommunen taxor är rätt dimensionerade vilket ger möjlighet till att underhålla ledningarna på ett i stort sett ändamålsenligt sätt. 8

9 Vilket resultat av vattenkvaliteten har provtagningar av vattnet som kommunen genomfört visat? Kommunen har ett standardprogram av kontroll av vattenkvaliteten, denna omfattar 15 punkter (ställen där vattenprover tas) som kontrolleras varannan vecka. Om prov visar att dricksvattnet är tjänligt med anmärkning eller otjänligt genomförs en spolning av berörda ledningar och ett omprov tas. Proven skickas till laboratorier för analys. Kommunen får förutom de fullständiga analyserna också snabbsvar på vissa indikatorer för om vattnet kan ha anmärkning eller vara otjänligt. Fyra gånger om året gör kommunen en utökad provtagning. Sydvatten AB gör löpande kontroller av vattnet i sina ledningar avseende utvattnet från Vombsjön, kontrollerna genomförs varannan vecka, och resultatet tillsändes Vellinge kommun för kännedom. Resultatet av kontrollerna/provtagningen visar att vattnet brukar vara bra, men under de senaste två åren har kvaliteten varit sämre. Översvämningen den 31 augusti 2014 har sannolikt bidragit till att vattenkvaliteten försämrats. VA-chefen uppger att de hittade en glipa i en lucka till en lågvattenreservoar i november En sådan brist i kombination med skyfallen i augusti skulle enligt uppgift kunna vara en källa till bakterier i proverna. Sett över flera år är september den månad med högst andel anmärkningar på vattenkvaliteten. Befintlig statistik för de senaste årens provtagningar visar följande: Antal vattenprover med anmärkning Tjänligt med anmärkning Otjänligt Vellinge kommun har asbest i dricksvattenledningarna, men enligt uppgift är det egentligen inga problem så länge ledningarna håller, om de går sönder kan det vara riskfyllt. Asbestprovtagning har tidigare utförts med några års mellanrum, dock inte efter någon fastställd tidsplan. Den provtagning som görs har gjorts på två kontrollpunkter, och proven har inte visat på kontaminerat vatten. VA-chefen har för avsikt att utreda behovet av provtagning med avseende på asbest. Om löpande asbestanalyser bedöms behövas kommer detta att tas med i kontrollprogrammet. Sydvatten har tagit tester på eventuell förekomst av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) i utvattnet från Vombsjön. PFAS är de syntetiska ämnen som Länsstyrelsen i Blekinge hösten 2013 hittade i dricksvattnet i Kallinge (Ronneby kommun). Information om vattenkvaliteten har lämnats till Nämnden för gemensam medborgarservice bland annat den 8 februari Sådan information ska lämnas årligen samt efter förfrågan Kommentar Provtagningarna av eventuell asbest i vattnet bör enligt vår bedömning utökas genom att provtagning sker regelbundet och, om möjligt, även i samband med sprickbildning. Vi bedömer vidare att kommunen måste anstränga sig ytterligare för att hitta orsaken till varför vattenkvaliteten har sjunkit de senaste två åren. Om orsaken varit den lucka som nu åtgärdats bör proverna bli bättre. 9

10 5. Krisledningsorganisationen 5.1. Hur ser krisledningsorganisationen ut? Kommunens krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden får enligt 2 i reglementet fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till krisledningsnämndens förfogande. Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna väljs för fyra år i enlighet med mandatperioden. Kommunchefen leder arbetet vid kris och hela organisationen står till förfogande. Krisledningsnämnden har bland annat rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som annan nämnd i normalfallet handhar. Kommunens säkerhetschef ingår i staben och har tillsammans med ledningsgruppen upprättat en krisledningsorganisation som avser tjänstemännen i kommunen. Tjänstemannaorganisationen består av en operativ ledning som under sig har en stab med en stabschef och tjänstemän som beroende på krisens art och förväntande behov bemannas därefter. De kategorier som bemannas är personal, dokumentation, insatser/samverkansplanering, logistik/support, media/info och analys samt specialist. Olika medarbetare/funktioner bemannar krisorganisationen och kontaktuppgifter finns samlade för att snabbt kunna etablera krisorganisationen. Vidare finns en förberedd krislåda i kommunfullmäktigesalen där kommunen har en färdigförberedda rollkort med olika uppgifter och ansvarsområden samt prioriteringar. Här finns också viktiga telefonnummer m.m. Utöver kommunens politiska organisation och tjänstemannaorganisation finns också en frivillig resursgrupp. Krisorganisationen ska stötta den krisdabbade verksamheten och upprätthålla samband med myndigheter och eventuellt övriga inblandade aktörer samt skyndsamt och frekvent kommunicera ut information till allmänheten m.m. Till hjälp finns en övergripande ledningsplan som revideras varje mandatperiod och nedbrutna planer för olika scenarior som bedömts vara extra svåra att hantera. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utarbeta olika tänkbara scenarier som syftar till att identifiera och hantera riskerna och sårbarheterna i kommunen. På hemsidan finns information för medborgarna om ett par olika risker, bland annat översvämningar, elstörningar och störningar i vattenförsörjningen. I samband med att kommunstyrelsen godkände en nödvattenplan år 2011 fattade också kommunstyrelsen ett beslut om att - ytterligare sex stycken vattentankar av typ ComBo-Aqua köps in till kommunen för att vid vattenbristsituation förse vårdboenden med vatten, då det är det mest ekonomiska alternativet, - kommunen köper in 1500 lagringsbara vattenpåsar (Discap) till de i dagsläget 750 vårdtagarna inom hemtjänsten för att kunna förse vårdtagarna med rent vatten i en nödsituation, - ge nämnden för Gemensam Medborgarservice i uppdrag att teckna avtal med berörda utomkommunala markägare där tankar kommer att ställas ut i en nödsituation samt se över att avtal med utförande entreprenör (i nuläget NCC) stämmer överens med kraven i antagen nödvattenplan, - ge omsorgsnämnden i uppdrag att göra en översyn och vid behov revidera avtalen med befintliga vård- och omsorgsentreprenörer för att säkra att entreprenörerna har en handlingsplan för hur man skall förse vårdtagare med vatten i en vattenbristsituation. 10

11 6. Intern kontroll av vattenförsörjningen 6.1. Övergripande bedömning av den interna kontrollen för krisberedskap i vattenförsörjningen Inom ramen för granskningen har vi genomfört en bedömning av kommunens interna kontroll för krisberedskap i vattenförsörjningen. Krisberedskapen är en större och mer omfattande process än enbart hanteringen av vattenförsörjningen. I vissa fall har vår bedömning utgått från kommunens samlade krisberedskap. Under respektive delmoment redovisas bedömningsgrunder och eventuella avvikelser. Sammantaget är vår bedömning att kommunens interna kontroll avseende vattenförsörjningen är tillfredsställande. Se ovan under avsnittet för Metod och avgränsning (2.4) för hur metoden är framtagen och vad bedömningarna grundar sig på Kontrollmiljö Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos medarbetarna. Det är grunden för alla andra komponenter för intern styrning och kontroll och erbjuder ordning och struktur. Kontrollmiljö Faktorer inom kontrollmiljön innefattar är: Organisationens ledningar har ett engagemang för krisberedskap och vattenförsörjning Det finns en tydlig organisation som omfattar berörda organ. Ansvar och befogenheter är klargjorda Finns styrdokument? - Krisplan, åtgärdsplan och krisinformationsplan. Finns relevanta avtal? Bedömning Ledningens filosofi och ledarstil Integritet och respekt Ansvar och befogenheter Organisation och kompetensutveckling Organisationens etiska värderingar Inom ramen för denna granskning har såväl den politiska ledningens som förvaltningsledningens engagemang bedömts ur ett krisberedskapsperspektiv. Kommunens krisberedskap bedömer vi vara tillfredsställande. Krisledningsnämnden har deltagit i krisövningar eller scenariobeskrivningar. Detsamma gäller för kommunens förvaltningsledning. Omfattningen och regelbundenheten i övningarna kan enligt vår bedömning öka. Vidare har förvaltningsledningen tagit fram ett scenario avseende vattenförsörjning i nödvattenplanen. 11

12 Ansvarsfördelningen mellan de inblandade aktörerna synes fungera. Det finns tydliga beskrivningar och rollfördelningar för vem som ska göra vad i olika situationer. Inblandade parter känner till sitt ansvar och sina befogenheter.. Det finns en styrande dokumentation, inte minst reglementet för krisledningsnämnden och handlingsplaner för olika scenarior. Kommunens nödvattenplan från 2011 är den viktigaste i detta sammanhang Riskanalys Riskbedömning Organisationen upprättar mål för att möjliggöra identifiering och bedömning av de riskerna Organisationens risk- och sårbarhetsanalys lever upp till kraven i lagstiftningen Är risk- och sårbarhetsanalyserna kopplade till händelser på kort och lång sikt Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste värderas. En förutsättning för riskvärderingen är att etablerade mål finns knutna till olika nivåer. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av relevanta risker för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras. Följande delar brukar ingå i värderingen: Bedömning Koppling till målen Riskvärderingsmodell Omvärldsbevakning Vellinge kommuns risk- och sårbarhetsanalys avseende vattenförsörjning är genomförd i juni 2014 och tar upp olika risker för kris. Bland annat finns riskerna för förorenad dricksvattentäkt (kemiskt utsläpp) och förorenad dricksvattentäkt (biologisk kontaminering) med i analysen som bygger på MSB:s metodik. Dokumentet är fastställt av kommunstyrelsen den 2 september 2014, 124. Analysen är en del av kommunens större och mer omfattande arbete som tillställs länsstyrelsen, i enlighet med lagkrav. Handlingsplanen vid kris omfattar även långvarig störning av tillgången på vatten och inköp av ytterligare vattentankar, vattenpåsar och dränkbara pumpar m.m. ingår i åtgärderna för att minska riskerna. Rapporteringen är omfattande och bedöms som tillfredställande. På tjänstemannanivå finns mål för vattenförsörjningen, t.ex. att svinnet från vattenledningarna ska minska till under 20 procent år På politisk nivå finns inga mål för vattenförsörjningen. Kontrollaktiviteter Även Sydvatten AB genomför risk- och sårbarhetsanalyser i den mån de anser nödvändigt för att säkerställa att vatten med godkänd kvalitet levereras till kommunen. Hur ofta görs kontroller av vattenkvaliteten? Vad visar resultatet av kontrollerna Handlingsplaner och förankrade rutiner och processer för hanteringen är framtagna Organisationen bidrar genom sin befogenhetsfördelning till att riskerna i verksamheten minskar 6.4. Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för att organisationens mål inte uppnås. Kontrollåtgärderna är till för att minska risken att en händelse som skulle orsaka stor skada för kommunen inträffar. Vellinge kommun genomför en rad kontrollaktiviteter i syfte att snabbt upptäcka brister av olika slag. Bedömning Det kontrollprogram som genomförs av vattenkvaliteten säkerstäl- 12

13 ler att kommuninvånarna får tjänligt vatten utan anmärkning, framförallt tillsammans med de rutiner som finns avseende vattenspolning av ledningar om anmärkning på vattenkvaliteten finns. Vår bedömning är dock att de kontroller som görs av om asbest från rören kan påverka vattenkvaliteten vid t.ex. sprickor i ledningarna inte görs med tillräcklig regelbundenhet och frekvens. Kommunen har däremot vidtagit förberedande åtgärder för att kunna leverera vatten även om vattnet i ledningarna bedöms otjänligt genom att köpa in vattentankar och vattenpåsar m.m. Kommunen har också färdiga planer för var vatten ska tillhandahållas medborgarna vid krissituation. Kommunens krisorganisation bedöms som ändamålsenlig Information och kommunikation Information & Kommunikation Organisationerna använder information med hög kvalitet som stödjer den interna kontrollen. Organisationen kommunicerar information internt, dvs. riskstrategier, mål i verksamheten och ansvar Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. Effektiv kommunikation måste även förekomma i en vidare bemärkelse och flöda nedåt, uppåt och över hela organisationen. System för att fånga upp indikatorer på fel och brister kan t.ex. vara synpunkthanteringssystem eller alarmsystem. Även internutbildning brukar vara en del av en tillfredsställande information och kommunikation. Bedömning Vid krishantering är information och kommunikation väsentliga moment. I Vellinge kommuns krisledningsorganisation har man tydligt beaktat behovet av information och kommunikation med medborgarna och de drabbade. En av krisorganisationens verksamhet är media/info och analys som har till särskild uppgift att informera allmänheten. Internt i kommunen bedöms såväl krisledningsnämnden som tjänstemannaorganisationen införstådda med sina uppgifter vid eventuella kriser. Kommunen har också fått testa organisationen vid vissa tillfällen även om krisledningsnämnden inte inrättats. Vid dessa tillfällen har rutinerna för information och kommunikation testats i verkligheten, och företrädare för kommunen uppger att information snabbt når ansvariga. Detta är dock ett känsligt moment som med små marginaler kan bli fel Uppföljning och utvärdering Uppföljning & Utvärdering Organisationen genomför utvärderingar för att försäkra sig om att den interna kontrollen är effektiv Organisationen kommunicerar svagheter i den interna kontrollen så att bristerna ska kunna rättas Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas. En process som bestämmer kvalitén på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa. Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens gång. Det inkluderar normala lednings- och övervakningsaktiviteter och andra åtgärder som personalen vidtar när de utför sina arbetsuppgifter. Bedömning Kommunen genomför uppföljningar av vattenkvaliteten och andra löpande uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen även om vår bedömning är att kontrollerna kan utvecklas avseende asbest. Handlingsplan i form av nödvattenplanen finns framtagen och gäller tills vidare. Ytterligare uppföljningar är inte genomförda. 13

14 Vellinge, den 17 december 2014 Jakob Smith Bilaga Intervjuade medarbetare i granskningen Carina Wutzler, ordförande KSAU Ola Freij, vice ordförande KSAU Christer Tedestål, ledamot KSAU Christina Skörvald, ledamot KSAU Henrik Thorsell, ledamot KSAU Marie-Louise Arendt, säkerhetschef Max Persson, VA-chef 14

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av intern kontroll förvaltarenheten Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2015 Alingsås kommun Granskning av finanshanteringen EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2.1. Bakgrund 4 2.2. Syfte 4 2.3. Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Revisorerna Anders Marmon 2005-02-24 Rev/04078 Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Rapport 2-05 Sammanfattning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1 Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 1. Intern krisledningsorganisation 3 1.1. Krisledningsorganisation...

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer