Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna december Vellinge kommun. Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2014. Vellinge kommun. Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap"

Transkript

1 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2014 Vellinge kommun Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och avgränsning Regelverk och lagstiftning Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Interna reglementen och ansvarsfördelningar Vattenförsörjningen i Vellinge kommun Organisation och ansvar Underhåll av vattenledningar mm Kommentar Krisledningsorganisationen Hur ser krisledningsorganisationen ut? Intern kontroll av vattenförsörjningen Övergripande bedömning av den interna kontrollen för krisberedskap i vattenförsörjningen Kontrollmiljö Riskanalys Kontrollaktiviteter Information och kommunikation Uppföljning och utvärdering...13 Bilaga, intervjuade medarbetare 2

3 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vellinge kommun genomfört en granskning av kommunens beredskap och vattenförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma kommunens riktlinjer, rutiner och interna kontroll avseende vattenförsörjningen. Inom ramen för granskningen har vi genomfört en bedömning av kommunens interna kontroll för krisberedskap i vattenförsörjningen. Sammantaget är vår bedömning att kommunens interna kontroll avseende vattenförsörjningen är tillfredsställande. Kontrollmiljö: Inom ramen för denna granskning har såväl den politiska ledningens som förvaltningsledningens engagemang bedömts ur ett krisberedskapsperspektiv. Kommunens krisberedskap bedömer vi vara tillfredsställande. Krisledningsnämnden har deltagit i krisövningar eller scenariobeskrivningar. Detsamma gäller för kommunens förvaltningsledning. Omfattningen och regelbundenheten i övningarna kan enligt vår bedömning öka. Vidare har förvaltningsledningen tagit fram ett scenario avseende vattenförsörjning i nödvattenplanen från Riskanalys: Vellinge kommuns risk- och sårbarhetsanalys avseende vattenförsörjning är genomförd i juni 2014 och tar upp olika risker för kris. Bland annat finns riskerna för förorenad dricksvattentäkt (kemiskt utsläpp) och förorenad dricksvattentäkt (biologisk kontaminering) med i analysen som bygger på MSB:s metodik. Dokumentet är fastställt av kommunstyrelsen den 2 september 2014, 124. Analysen är en del av kommunens större och mer omfattande arbete som tillställs länsstyrelsen i enlighet med lagkrav. Handlingsplanen vid kris omfattar även långvarig störning av tillgången på vatten och inköp av ytterligare vattentankar, vattenpåsar och dränkbara pumpar m.m. ingår i åtgärderna för att minska riskerna. Kontrollaktiviteter: Det kontrollprogram som genomförs av vattenkvaliteten säkerställer att kommuninvånarna får tjänligt vatten utan anmärkning, framförallt tillsammans med de rutiner som finns avseende vattenspolning av ledningar om anmärkning på vattenkvaliteten finns. Vår bedömning är dock att kontroller av asbest från rören kan påverka vattenkvaliteten vid t.ex. sprickor i ledningarna inte görs med tillräcklig regelbundenhet och frekvens. Information och kommunikation: Vid krishantering är information och kommunikation väsentliga moment. I Vellinge kommuns krisledningsorganisation har man tydligt beaktat behovet av information och kommunikation med medborgarna och de drabbade. En av krisorganisationens verksamhet är media/info och analys som har till särskild uppgift att informera allmänheten. Internt i kommunen bedöms såväl krisledningsnämnden som tjänstemannaorganisationen införstådda med sina uppgifter vid eventuella kriser. Uppföljning och utvärdering: Kommunen genomför uppföljningar av vattenkvaliteten och andra löpande uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen även om vår bedömning är att kontrollerna kan utvecklas avseende asbest. En handlingsplan i form av nödvattenplan finns framtagen och gäller tills vidare. 3

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Vattenförsörjning till kommuner och dess medborgare är en väsentlig uppgift som varje kommun har att hantera. Riskerna förknippade med vattenförsörjningen är många och konsekvenserna av fel i vissa fall mycket långtgående. I november 2010 drabbades Östersund av ett utbrott av parasiten Cryptosporidium. Befolkningen i delar av Jämtland fick koka vattnet i flera månader, uppskattningsvis personer blev magsjuka till följd av utbrottet. Samhällskostnaderna för utbrottet i Östersund har beräknats till ca 220 miljoner kronor. Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen ansvarar för kontroller av vattenkvalitet och provtagningar. Kommunstyrelsen har uppsiktsansvar över verksamheten. Vid extraordinära händelser kan en krisledningsnämnd eller motsvarande överta det ansvaret från en nämnd om skyndsamma insatser av kommunen krävs. Kommunstyrelsens arbetsutskott är också krisledningsnämnd. Det finns en risk att ansvaret för kommunens vattenförsörjning är otydligt uttalat och att underhåll av vattenledningar därför inte genomförs ändamålsenligt. Vid en eventuell krissituation finns risk att inblandade parter inte fullt ut känner till sitt ansvar Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att utreda om ansvaret för kommunens vattenförsörjning är klart uttalat och känt. Vidare avser granskningen att bedöma om tillräckliga insatser görs i kommunen för att säkerställa vattnets kvalitet. Följande frågor besvaras i granskningen: 1. Vem har ansvaret för att säkerställa att tillräckliga resurser avsätts för underhåll av vattenledningar, reningsverk och vattenreservoarer. a. Hur stora resurser avsätts för underhåll i dag? b. Är ansvaret för underhåll mm. tydligt kommunicerat? 2. Hur stort är svinnet från vattenledningarna i dag? 3. Hur ofta genomförs kontroller av vattenkvaliteten? a. Vilka resultat av vattenkvaliteten har provtagningarna från kommunen visat? b. Finns det en asbestproblematik kopplad till vattenledningarna? 4. Finns risk- och sårbarhetsanalyser framtagna avseende händelser som kan inträffa vad gäller vattenförsörjningen/vattenverksamheten? a. Är risk- och sårbarhetsanalyserna kopplade till händelser på kort och lång sikt? 1 b. Beaktar genomförda risk- och sårbarhetsanalyser ett ökat tryck på ledningar mm. då samhällsplaneringen förändras? 5. Finns framtagna handlingsplaner och förankrade rutiner och processer för hanteringen av en kris? a. Hur har kontrollåtgärderna utformats för att minska effekterna av en krissituation? 6. Sker uppföljning av vattenförsörjningen och krisberedskapen av ansvariga nämnder? 1 kort sikt exempelvis: sabotage, parasitutbrott och akut läckage, lång sikt exempelvis: klimathot med översvämningsrisker eller övergödning av vattentäkter 4

5 2.3. Revisionskriterier Granskningen utgår från följande revisionskriterier: Miljöbalken (1998:808) 11 kap. avseende vattenverksamhet Kommunallagen (1991:900) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Interna reglementen och ansvarsfördelningar o anvisningar o rutinbeskrivningar Beslut avseende delegations- och beredningsförteckningar 2.4. Metod och avgränsning Vår metod är baserad på vedertagen norm för intern styrning och kontroll som vi bedömer vara lämplig för att besvara frågeställningarna i revisionsfrågorna. Utgångspunkten vid granskning av den interna kontrollen är COSO-modellen 2, den internationellt mest vedertagna metoden för att stärka en organisations interna kontroll. För varje moment i den så kallade COSO-modellen har ett antal frågor, särskilt anpassade för uppdraget, ställts. Rapporten beskriver statusen på den interna kontrollen avseende krisberedskap i vattenförsörjningen. Svaren och i de flesta fall bifogad dokumentation har bedömts och utgör grunden till bedömningen. Resultatet av granskningen visar inte på risknivån i verksamheten utan återspeglar enbart vår bedömning utifrån uppställda frågor. De moment som bedömts inom ramen för granskningen är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering. Bedömningen per moment illustreras med hjälp av en färgkarta. Den gröna färgen indikerar att det finns utarbetade och implementerade rutiner och arbetssätt och/eller en djup förståelse för en viss fråga/frågeställning. Det bör även finnas dokumentation som styrker påstående/metodik eller annat. Den gula färgen visar att rutiner och arbetssätt till vissa delar finns utarbetade och är implementerade i verksamheten, den gula färgen kan också indikera på en allmän förståelse för eller insikt om en fråga/frågeställning. Den röda färgen tyder på att förvaltningen enbart har rudimentära rutiner och arbetssätt alternativt en bristfällig förståelse för frågeställningarna samt att dokumentation saknas. Intervjuer har genomförts med företrädare för Vellinge kommun i form av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunens ansvariga tjänstemän såsom säkerhetschef och VA-chef. Intervjuade medarbetare har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 2 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 5

6 3. Regelverk och lagstiftning 3.1. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Lagen tydliggör kommunernas ansvar för att allmänna vattentjänster tillhandahållas genom kommunala VA-anläggningar och att kommunens ansvar knyts till ägandet av vaanläggningarna. Av 3 i lagen framgår att: Vid tillämpningen av denna lag skall en kommun anses ha ett rättsligt bestämmande inflytande över en va-anläggning om kommunen ensam eller tillsammans med en eller flera andra kommuner 1. helt äger anläggningen, 2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samtliga röster i den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen eller på annat sätt förfogar över en motsvarande majoritet av beslutsmakten i den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen, 3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen, eller 4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag som helt äger anläggningen. Vidare anges i 6 att kommunen har en skyldighet att ordna vattentjänster i form av att bestämma verksamhetsområden m.m Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Av 1 kap 1 framgår att bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. I lagen definieras begreppet extraordinär händelse med en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ska sedan för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de extraordinära händelserna ska hanteras Interna reglementen och ansvarsfördelningar Allmänna bestämmelser för brukande den allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) I ABVA regleras kommunens och fastighetsägarnas åtaganden och skyldigheter. Bland annat anges att huvudmannens leveransskyldighet endast avser vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst tryck eller viss mängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vidare regleras att fastighetsägare inte får tillföra avloppet lösningsmedel eller motsvarande ämnen som kan förorena vattnet. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige den 2 april 2009, 11. Reglementet för krisledningsnämnden i Vellinge kommun. Av 1 framgår att krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser enligt bestämmelserna i Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 2002:833). I 2 anges att krisledningsnämnden ska träda i funktion som nämnd först i 6

7 samband med den extraordinära händelsen, och att den ska fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som krisledningsnämnden bedömer nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. För varje ny mandatperiod ska upprätta en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Planen ska redovisas till kommunfullmäktige för godkännande. Krisledningsnämnden ska träda i funktion som nämnd först i samband med den extraordinära händelsen. I Vellinge kommun ska krisledningsnämnden enligt reglementet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 7

8 4. Vattenförsörjningen i Vellinge kommun 4.1. Organisation och ansvar Är ansvaret för ledning och styrning avseende kommunens vattenförsörjning tydligt uttalat? Nämnden för gemensam medborgarservice, som har ansvar för det tekniska området samt kultur och fritid, har ansvaret kommunens vattenförsörjning. Som tjänsteman har VA-chefen till uppgift att säkerställa kommunens vattenförsörjning. VA-chefen har budgetansvar för verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om taxan som sätter ramen för budgeten. Ansvaret för vattenförsörjningen uppfattas som tydligt kommunicerat. Sedan början av 2006 har hela Vellinge kommun Sydvatten AB som drickvattenleverantör. Sydvatten AB distribuerar vatten till kommunens vattenledningar. Vattnet kommer huvudsakligen från Vombverket. Vattnet från Vombverket uppfyller kvalitetskrav för dricksvatten med god marginal Underhåll av vattenledningar mm. Kostnaden för underhåll och drift av dricksvattenledningar och anläggningar varierar lite över åren. Utfallet har varierat mellan ca 6 och 8 miljoner kr de senaste åren. Utfall tkr Vatten prog ingen akt drift underhåll totalt Kostnaden för vatten avser både ledningar och anläggningar för dricksvattenförsörjningen. Vellinge kommun har ca 53 mil ledningar. Vidare har kommunen tre vattentorn och två tryckstegsstationer. Slutligen finns en reglerstation. Det finns grundvattenborror i Höllviken, Vellinge, Räng och Södra och Norra Håslöv. Dessa grundvattenborror är för närvarande inte aktiva, men finns bevarade för framtiden. Hur stort är svinnet från vattenledningarna idag? Svinnet på icke-debiterat vatten var 28 procent år 2013, det interna målet är att svinnet ska understiga 20 procent år Enligt uppgift är det svårt att prognosticera vattenläckage beroende på att vissa år kan ett par stora läckor i näten förorsaka ett stort svinn medan andra år är kommunen förskonade från större läckor. En större insats kommunen gjort på senare år är att byta ventiler i vattentorn och tryckstegringsstationer. Dessa stängde inte ordentligt vilket skapade ett varaktigt läckage. VA-chefens bedömning är att kommunen taxor är rätt dimensionerade vilket ger möjlighet till att underhålla ledningarna på ett i stort sett ändamålsenligt sätt. 8

9 Vilket resultat av vattenkvaliteten har provtagningar av vattnet som kommunen genomfört visat? Kommunen har ett standardprogram av kontroll av vattenkvaliteten, denna omfattar 15 punkter (ställen där vattenprover tas) som kontrolleras varannan vecka. Om prov visar att dricksvattnet är tjänligt med anmärkning eller otjänligt genomförs en spolning av berörda ledningar och ett omprov tas. Proven skickas till laboratorier för analys. Kommunen får förutom de fullständiga analyserna också snabbsvar på vissa indikatorer för om vattnet kan ha anmärkning eller vara otjänligt. Fyra gånger om året gör kommunen en utökad provtagning. Sydvatten AB gör löpande kontroller av vattnet i sina ledningar avseende utvattnet från Vombsjön, kontrollerna genomförs varannan vecka, och resultatet tillsändes Vellinge kommun för kännedom. Resultatet av kontrollerna/provtagningen visar att vattnet brukar vara bra, men under de senaste två åren har kvaliteten varit sämre. Översvämningen den 31 augusti 2014 har sannolikt bidragit till att vattenkvaliteten försämrats. VA-chefen uppger att de hittade en glipa i en lucka till en lågvattenreservoar i november En sådan brist i kombination med skyfallen i augusti skulle enligt uppgift kunna vara en källa till bakterier i proverna. Sett över flera år är september den månad med högst andel anmärkningar på vattenkvaliteten. Befintlig statistik för de senaste årens provtagningar visar följande: Antal vattenprover med anmärkning Tjänligt med anmärkning Otjänligt Vellinge kommun har asbest i dricksvattenledningarna, men enligt uppgift är det egentligen inga problem så länge ledningarna håller, om de går sönder kan det vara riskfyllt. Asbestprovtagning har tidigare utförts med några års mellanrum, dock inte efter någon fastställd tidsplan. Den provtagning som görs har gjorts på två kontrollpunkter, och proven har inte visat på kontaminerat vatten. VA-chefen har för avsikt att utreda behovet av provtagning med avseende på asbest. Om löpande asbestanalyser bedöms behövas kommer detta att tas med i kontrollprogrammet. Sydvatten har tagit tester på eventuell förekomst av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) i utvattnet från Vombsjön. PFAS är de syntetiska ämnen som Länsstyrelsen i Blekinge hösten 2013 hittade i dricksvattnet i Kallinge (Ronneby kommun). Information om vattenkvaliteten har lämnats till Nämnden för gemensam medborgarservice bland annat den 8 februari Sådan information ska lämnas årligen samt efter förfrågan Kommentar Provtagningarna av eventuell asbest i vattnet bör enligt vår bedömning utökas genom att provtagning sker regelbundet och, om möjligt, även i samband med sprickbildning. Vi bedömer vidare att kommunen måste anstränga sig ytterligare för att hitta orsaken till varför vattenkvaliteten har sjunkit de senaste två åren. Om orsaken varit den lucka som nu åtgärdats bör proverna bli bättre. 9

10 5. Krisledningsorganisationen 5.1. Hur ser krisledningsorganisationen ut? Kommunens krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden får enligt 2 i reglementet fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till krisledningsnämndens förfogande. Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna väljs för fyra år i enlighet med mandatperioden. Kommunchefen leder arbetet vid kris och hela organisationen står till förfogande. Krisledningsnämnden har bland annat rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som annan nämnd i normalfallet handhar. Kommunens säkerhetschef ingår i staben och har tillsammans med ledningsgruppen upprättat en krisledningsorganisation som avser tjänstemännen i kommunen. Tjänstemannaorganisationen består av en operativ ledning som under sig har en stab med en stabschef och tjänstemän som beroende på krisens art och förväntande behov bemannas därefter. De kategorier som bemannas är personal, dokumentation, insatser/samverkansplanering, logistik/support, media/info och analys samt specialist. Olika medarbetare/funktioner bemannar krisorganisationen och kontaktuppgifter finns samlade för att snabbt kunna etablera krisorganisationen. Vidare finns en förberedd krislåda i kommunfullmäktigesalen där kommunen har en färdigförberedda rollkort med olika uppgifter och ansvarsområden samt prioriteringar. Här finns också viktiga telefonnummer m.m. Utöver kommunens politiska organisation och tjänstemannaorganisation finns också en frivillig resursgrupp. Krisorganisationen ska stötta den krisdabbade verksamheten och upprätthålla samband med myndigheter och eventuellt övriga inblandade aktörer samt skyndsamt och frekvent kommunicera ut information till allmänheten m.m. Till hjälp finns en övergripande ledningsplan som revideras varje mandatperiod och nedbrutna planer för olika scenarior som bedömts vara extra svåra att hantera. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utarbeta olika tänkbara scenarier som syftar till att identifiera och hantera riskerna och sårbarheterna i kommunen. På hemsidan finns information för medborgarna om ett par olika risker, bland annat översvämningar, elstörningar och störningar i vattenförsörjningen. I samband med att kommunstyrelsen godkände en nödvattenplan år 2011 fattade också kommunstyrelsen ett beslut om att - ytterligare sex stycken vattentankar av typ ComBo-Aqua köps in till kommunen för att vid vattenbristsituation förse vårdboenden med vatten, då det är det mest ekonomiska alternativet, - kommunen köper in 1500 lagringsbara vattenpåsar (Discap) till de i dagsläget 750 vårdtagarna inom hemtjänsten för att kunna förse vårdtagarna med rent vatten i en nödsituation, - ge nämnden för Gemensam Medborgarservice i uppdrag att teckna avtal med berörda utomkommunala markägare där tankar kommer att ställas ut i en nödsituation samt se över att avtal med utförande entreprenör (i nuläget NCC) stämmer överens med kraven i antagen nödvattenplan, - ge omsorgsnämnden i uppdrag att göra en översyn och vid behov revidera avtalen med befintliga vård- och omsorgsentreprenörer för att säkra att entreprenörerna har en handlingsplan för hur man skall förse vårdtagare med vatten i en vattenbristsituation. 10

11 6. Intern kontroll av vattenförsörjningen 6.1. Övergripande bedömning av den interna kontrollen för krisberedskap i vattenförsörjningen Inom ramen för granskningen har vi genomfört en bedömning av kommunens interna kontroll för krisberedskap i vattenförsörjningen. Krisberedskapen är en större och mer omfattande process än enbart hanteringen av vattenförsörjningen. I vissa fall har vår bedömning utgått från kommunens samlade krisberedskap. Under respektive delmoment redovisas bedömningsgrunder och eventuella avvikelser. Sammantaget är vår bedömning att kommunens interna kontroll avseende vattenförsörjningen är tillfredsställande. Se ovan under avsnittet för Metod och avgränsning (2.4) för hur metoden är framtagen och vad bedömningarna grundar sig på Kontrollmiljö Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos medarbetarna. Det är grunden för alla andra komponenter för intern styrning och kontroll och erbjuder ordning och struktur. Kontrollmiljö Faktorer inom kontrollmiljön innefattar är: Organisationens ledningar har ett engagemang för krisberedskap och vattenförsörjning Det finns en tydlig organisation som omfattar berörda organ. Ansvar och befogenheter är klargjorda Finns styrdokument? - Krisplan, åtgärdsplan och krisinformationsplan. Finns relevanta avtal? Bedömning Ledningens filosofi och ledarstil Integritet och respekt Ansvar och befogenheter Organisation och kompetensutveckling Organisationens etiska värderingar Inom ramen för denna granskning har såväl den politiska ledningens som förvaltningsledningens engagemang bedömts ur ett krisberedskapsperspektiv. Kommunens krisberedskap bedömer vi vara tillfredsställande. Krisledningsnämnden har deltagit i krisövningar eller scenariobeskrivningar. Detsamma gäller för kommunens förvaltningsledning. Omfattningen och regelbundenheten i övningarna kan enligt vår bedömning öka. Vidare har förvaltningsledningen tagit fram ett scenario avseende vattenförsörjning i nödvattenplanen. 11

12 Ansvarsfördelningen mellan de inblandade aktörerna synes fungera. Det finns tydliga beskrivningar och rollfördelningar för vem som ska göra vad i olika situationer. Inblandade parter känner till sitt ansvar och sina befogenheter.. Det finns en styrande dokumentation, inte minst reglementet för krisledningsnämnden och handlingsplaner för olika scenarior. Kommunens nödvattenplan från 2011 är den viktigaste i detta sammanhang Riskanalys Riskbedömning Organisationen upprättar mål för att möjliggöra identifiering och bedömning av de riskerna Organisationens risk- och sårbarhetsanalys lever upp till kraven i lagstiftningen Är risk- och sårbarhetsanalyserna kopplade till händelser på kort och lång sikt Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste värderas. En förutsättning för riskvärderingen är att etablerade mål finns knutna till olika nivåer. Riskvärderingen är identifieringen och analysen av relevanta risker för att uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras. Följande delar brukar ingå i värderingen: Bedömning Koppling till målen Riskvärderingsmodell Omvärldsbevakning Vellinge kommuns risk- och sårbarhetsanalys avseende vattenförsörjning är genomförd i juni 2014 och tar upp olika risker för kris. Bland annat finns riskerna för förorenad dricksvattentäkt (kemiskt utsläpp) och förorenad dricksvattentäkt (biologisk kontaminering) med i analysen som bygger på MSB:s metodik. Dokumentet är fastställt av kommunstyrelsen den 2 september 2014, 124. Analysen är en del av kommunens större och mer omfattande arbete som tillställs länsstyrelsen, i enlighet med lagkrav. Handlingsplanen vid kris omfattar även långvarig störning av tillgången på vatten och inköp av ytterligare vattentankar, vattenpåsar och dränkbara pumpar m.m. ingår i åtgärderna för att minska riskerna. Rapporteringen är omfattande och bedöms som tillfredställande. På tjänstemannanivå finns mål för vattenförsörjningen, t.ex. att svinnet från vattenledningarna ska minska till under 20 procent år På politisk nivå finns inga mål för vattenförsörjningen. Kontrollaktiviteter Även Sydvatten AB genomför risk- och sårbarhetsanalyser i den mån de anser nödvändigt för att säkerställa att vatten med godkänd kvalitet levereras till kommunen. Hur ofta görs kontroller av vattenkvaliteten? Vad visar resultatet av kontrollerna Handlingsplaner och förankrade rutiner och processer för hanteringen är framtagna Organisationen bidrar genom sin befogenhetsfördelning till att riskerna i verksamheten minskar 6.4. Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för att organisationens mål inte uppnås. Kontrollåtgärderna är till för att minska risken att en händelse som skulle orsaka stor skada för kommunen inträffar. Vellinge kommun genomför en rad kontrollaktiviteter i syfte att snabbt upptäcka brister av olika slag. Bedömning Det kontrollprogram som genomförs av vattenkvaliteten säkerstäl- 12

13 ler att kommuninvånarna får tjänligt vatten utan anmärkning, framförallt tillsammans med de rutiner som finns avseende vattenspolning av ledningar om anmärkning på vattenkvaliteten finns. Vår bedömning är dock att de kontroller som görs av om asbest från rören kan påverka vattenkvaliteten vid t.ex. sprickor i ledningarna inte görs med tillräcklig regelbundenhet och frekvens. Kommunen har däremot vidtagit förberedande åtgärder för att kunna leverera vatten även om vattnet i ledningarna bedöms otjänligt genom att köpa in vattentankar och vattenpåsar m.m. Kommunen har också färdiga planer för var vatten ska tillhandahållas medborgarna vid krissituation. Kommunens krisorganisation bedöms som ändamålsenlig Information och kommunikation Information & Kommunikation Organisationerna använder information med hög kvalitet som stödjer den interna kontrollen. Organisationen kommunicerar information internt, dvs. riskstrategier, mål i verksamheten och ansvar Relevant information måste identifieras, fångas, och förmedlas i en sådan form och inom en sådan tidsram att de anställda kan utföra sina uppgifter. Effektiv kommunikation måste även förekomma i en vidare bemärkelse och flöda nedåt, uppåt och över hela organisationen. System för att fånga upp indikatorer på fel och brister kan t.ex. vara synpunkthanteringssystem eller alarmsystem. Även internutbildning brukar vara en del av en tillfredsställande information och kommunikation. Bedömning Vid krishantering är information och kommunikation väsentliga moment. I Vellinge kommuns krisledningsorganisation har man tydligt beaktat behovet av information och kommunikation med medborgarna och de drabbade. En av krisorganisationens verksamhet är media/info och analys som har till särskild uppgift att informera allmänheten. Internt i kommunen bedöms såväl krisledningsnämnden som tjänstemannaorganisationen införstådda med sina uppgifter vid eventuella kriser. Kommunen har också fått testa organisationen vid vissa tillfällen även om krisledningsnämnden inte inrättats. Vid dessa tillfällen har rutinerna för information och kommunikation testats i verkligheten, och företrädare för kommunen uppger att information snabbt når ansvariga. Detta är dock ett känsligt moment som med små marginaler kan bli fel Uppföljning och utvärdering Uppföljning & Utvärdering Organisationen genomför utvärderingar för att försäkra sig om att den interna kontrollen är effektiv Organisationen kommunicerar svagheter i den interna kontrollen så att bristerna ska kunna rättas Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas. En process som bestämmer kvalitén på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa. Löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar äger rum under verksamhetens gång. Det inkluderar normala lednings- och övervakningsaktiviteter och andra åtgärder som personalen vidtar när de utför sina arbetsuppgifter. Bedömning Kommunen genomför uppföljningar av vattenkvaliteten och andra löpande uppföljningar inom ramen för den interna kontrollen även om vår bedömning är att kontrollerna kan utvecklas avseende asbest. Handlingsplan i form av nödvattenplanen finns framtagen och gäller tills vidare. Ytterligare uppföljningar är inte genomförda. 13

14 Vellinge, den 17 december 2014 Jakob Smith Bilaga Intervjuade medarbetare i granskningen Carina Wutzler, ordförande KSAU Ola Freij, vice ordförande KSAU Christer Tedestål, ledamot KSAU Christina Skörvald, ledamot KSAU Henrik Thorsell, ledamot KSAU Marie-Louise Arendt, säkerhetschef Max Persson, VA-chef 14

Kävlinge kommun. El ERNST &YOUNG. Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap. on It. Quality In Everything We Do

Kävlinge kommun. El ERNST &YOUNG. Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap. on It. Quality In Everything We Do Revisionsrapport 2013 Genomförd pa uppdrag av revisorerna oktober 2013 Kävlinge kommun Kommunens vattenförsörjning underhåll och krisberedskap on It El ERNST &YOUNG El ERNST &YOUNG Innehåll Sammanfattning..................3

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd beredskap.

Tranås kommun. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd beredskap. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd Revisionsrapport KPMG AB 12 januari 2011 Antal sidor: 6 2007 Rapport sv 0903.dotm Innehåll 1. Bakgrund 1 2.

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Länsstyrelsen i Kalmar län Enheten för Miljö och Tillväxt. Sara Brattström Miljöskyddshandläggare Tel:

Länsstyrelsen i Kalmar län Enheten för Miljö och Tillväxt. Sara Brattström Miljöskyddshandläggare Tel: Länsstyrelsen i Kalmar län Enheten för Miljö och Tillväxt Sara Brattström Miljöskyddshandläggare sara.brattstrom@lansstyrelsen.se Tel: 010-223 86 07 Att upprätta en krisplan för dricksvatten Krisorganisation

Läs mer

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Rättsenheten Avdelningen för verksamhetsstöd Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Bakgrund

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

S Krisledningsnämnden Reglemente

S Krisledningsnämnden Reglemente www.hassleholm.se S Krisledningsnämnden Reglemente Diarienummer: 2015/377 170 Fastställt den: 2015-09-28 122 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport av Valnämnden

Revisionsrapport av Valnämnden REVISIONSRAPPORT 1(7) KR 2014/ 0003 Christer Lordh, revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av Valnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Nämndens ansvarsområde... 3 3 Resultat och bedömning av dokumentstudier

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Säkerhetsavdelningen Krisplan

Säkerhetsavdelningen Krisplan Säkerhetsavdelningen Krisplan 2015 2018 Krisplan 2015 2018 1 Inledning: Hantera avvikelser på ett systematiskt sätt n Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

VA-verksamheten rutiner och uppföljning Revisionsrapport* VA-verksamheten rutiner och uppföljning Motala kommun 2007-03-19 Gunnar Karlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap; SFS 2006:544 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer