Reglerna för e-post i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglerna för e-post i korthet"

Transkript

1 Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin än dem du använder på annat håll. Använd akademins e-postadress för privat bruk endast med omdöme (se användningsreglerna för it-tjänster). Sänd e-postmeddelanden som du fått av misstag till rätt mottagare och informera avsändaren. Kom ihåg att brevhemligheten gäller även e-post. Se till att du har tillräckligt med utrymme i din e-brevlåda. Sänd inte skräppost. Lämna inte privata meddelanden i akademins e-brevlåda då din användningsrätt upphör. Personal Använd alltid akademins e-postadresser i arbetsärenden. Vid elektronisk ärendehantering ska du utan dröjsmål sända en bekräftelse om att du har mottagit meddelandet. Styr inte e-postmeddelanden som gäller arbetsärenden vidare till e-postadresser utanför akademin. Håll dina privata e-postmeddelanden, även de du sänder, åtskilda från e-postmeddelanden som gäller arbetsärenden. Följ arkivbildningsplanen. Se till att din e-post sköts under din frånvaro. Om du använder frånvaromeddelande, uppmana mottagaren att istället använda organisationsadressen. Använd, för kryptering av e-post, endast sådana metoder som är godkända av akademin. Innan din användningsrätt upphör ska du överföra e-postmeddelanden som gäller arbetsärenden och som är nödvändiga för organisationen till rätt person. Studerande Använd i dina studier den e-postadress som du fått av akademin. Du kan förbjuda akademin att publicera din e-postadress. Meddelanden som du sänt och mottagit i egenskap av studerande är privata. Om du är anställd av akademin omfattas du också av de regler som gäller personalen. Se även till att e-postmeddelanden som gäller arbetsärenden och studier hålls klart åtskilda från varandra. Om du ansvarar för en sändlista (e-postlista) Sköt din lista väl (korrekta och fungerande adresser, snabb moderering). Be att få din e-postlista raderad då du inte längre behöver den. Om du är chef Se till att alla nödvändiga organisationsadresser finns till hands. 1/6

2 Se till att din enhet använder organisationsadresserna i sin kommunikation. Utse personer och ersättare som ansvarar för organisationsadresserna. Om du ansvarar för en organisationsadress Bestäm hur meddelandena ska behandlas, hur behandlingen garanteras och hur den delges övriga handläggare. Byt ut ett eventuellt lösenord till organisationsadressen regelbundet och alltid i det fall att någon som känner till lösenordet inte längre verkar som handläggare. Dessa principer preciseras [nedan/länk till annat dokument i nätversionen]. xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo Reglerna för e-post Dessa e-postregler gäller alla användare av akademins e-postsystem. De stycken som är markerade att gälla personal gäller akademins enheter, hela personalen och personer som kan likställas med personal (t.ex. forskare som arbetar som stipendiater samt emeritusprofessorer). Reglerna gäller också alla som ansvarar för e-postsystemen. E-postreglerna grundar sig på gällande lagstiftning. Det är avsändarens ansvar att försäkra sig om att ett e-postmeddelande når mottagaren. Om det är särskilt viktigt att ett meddelande når mottagaren är det skäl att sända det i god tid före en eventuellt utsatt tidpunkt och att be mottagaren bekräfta att meddelandet nått fram. E-posten skyddas av brevhemligheten Om du får ett e-postmeddelande som är avsett för någon annan har du tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande av meddelandet med avseende på såväl innehållet som meddelandets existens. Enligt 21 i förvaltningslagen (434/2003) ska akademin eller en anställd vid akademin, som per e-post av misstag fått en handling för behandling av ett ärende i vilket akademin inte är behörigt, utan dröjsmål överföra handlingen till den myndighet eller sektor som anses vara behörig. Avsändaren av handlingen ska underrättas om överföringen; om detta inte är möjligt ska meddelandet sändas tillbaka till avsändaren och raderas från akademins e-postsystem. Alla övriga meddelanden som sänts till fel adress ska returneras till avsändaren. Skyldigheterna att returnera e-postmeddelanden gäller inte skräppost och meddelanden från sabotageprogram. E-postadresser En organisationsadress är en officiell e-postadress Organisationsadress används då man sköter officiella ärenden och tillhandahåller tjänster. Organisationsadressen skapas enligt särskilda anvisningar, exempelvis: på akademinivå 2/6

3 på enhetsnivå med avseende på roll Arbets-e-postadressen är en personlig e-postadress för arbetsärenden Exempel: Ett arbets-e-postmeddelande anknyter till både arbets-e-postadressen och arbetstagarens arbetsuppgifter. Utgångspunkten är att akademin behandlar meddelanden som sänts till arbetse-postadressen som om de vore privata. E-postmeddelanden som sänds ska som avsändare ha antingen en organisationsadress eller en arbets-e-postadress i namnform. Student-e-postadessen är en personlig e-postadress som akademin gett studeranden vid akademin Exempel: En student-e-postadress är primärt avsedd att användas för studierna. Akademin behandlar studerandenas e-postmeddelanden som privata meddelanden. Avsändaradressen för e-postmeddelanden utgörs av en student-e-postadress i namnform. En studerande kan förbjuda publicering/utlämning av sin e-postadress utanför akademin. Alla användare av e-posttjänsten ansvarar själva för städning av sin e-brevlåda och för att utrymmeskvoten räcker till. Akademin fattar beslut om e-postadresserna och formen på dem Olika nätverksadresser (eng. domain) kan användas för olika roller, exempelvis: organisationsadresserna kan ha formen personalens adresser kan ha formen studerandenas adresser kan ha formen Arbets- och student-e-postadresserna bildas av personens namn Om en person får en namne vid akademin ändras eventuellt hans eller hennes e-postadress. Berörda personer informeras om namndubbletterna. Användning av e-post och e-postadresser som personlig e-postadress ska en adress i namnform användas i akademins information används organisationsadresser i arbetsärenden ska en organisationsadress eller en arbets-e-postadress i namnform användas. Behandlingen och arkiveringen av organisations- och arbets-e-postmeddelanden styrs av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av akademins arkivbildningsplan. För att kunna garantera informationssäkerheten, dataskyddet (sekretessen) och en säker hantering av informationen är överföring eller automatisk styrning av ett organisations- eller 3/6

4 arbets-e-postmeddelande utanför akademin förbjudet och kan strida mot exempelvis personuppgiftslagen. Om det i det mottagna meddelandet finns en begäran om bekräftelse eller om det är fråga om elektronisk ärendehantering 1, ska hanteraren av meddelandet utan dröjsmål sända en bekräftelse till avsändaren. Endast i ärendehanteringssystem får automatiska bekräftelser användas. Organisationsadressen har en ansvarsperson Ansvarspersonen ska säkerställa att meddelanden som kommer till organisationsadressen behandlas regelbundet och att arkivbildningsplanen följs, även då ansvarspersonen själv är frånvarande. E-postmeddelanden som sänds till organisationsadressen tillhör arbetsgivaren. Ansvarspersonen ska besvara inkomna meddelanden utan dröjsmål. Av svaret ska framgå att det är ett svar på meddelandet som kommit till organisationsadressen. Organisationsadressen får inte användas för privat kommunikation. Meddelanden som sänds till arbets-e-postadressen behandlas som privata meddelanden Akademin kan hämta och öppna en arbetstagares e-post i de fall och på ett sådant sätt som anges i Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post. Ur ett arbets-e-postmeddelande som sänts av en arbetstagare ska vid behov klart framgå om meddelandet har sänts som ett ställningstagande i anknytning till ett arbetsärende eller som personens privata åsikt. Om det mottagna meddelandet är en ansökan eller ett annat ärende som gäller offentliga förvaltningsuppgifter, ska som svarsadress för svarsmeddelandet anges en organisationsadress. i stället för att ange en svarsadress kan man uppmana kunden att i fortsättningen använda organisationsadressen svaret och det ursprungliga meddelandet bör överföras till organisationsadressen för arkivering. Den e-postadress som du fått av akademin kan användas för privat bruk förutsatt att du iakttar de begränsningar som finns i användningsreglerna för akademins it-tjänster. Arbetstagarens privata meddelanden ska tydligt åtskiljas från arbets-e-postmeddelanden, detta gäller såväl mottagna som avsända meddelanden. Om en person är såväl studerande som personal ska e-post som ansluter sig till dessa roller klart åtskiljas från varandra. Externa e-posttjänster får inte användas för arbetsärenden Användning av externa e-posttjänster från akademins nät kan begränsas tekniskt om användningen medför en alltför stor informationssäkerhetsrisk för akademin. 1 Med elektronisk ärendehantering avses elektroniskt anhängiggörande och komplettering, behandling (inkl. beslut) och delgivning av beslut i förvaltningsärende eller sändande av rättegångsdokument elektroniskt till offentlig domstol eller till person som utsetts av domstol. 4/6

5 Personliga automatsvar ska användas med urskillning Om automatsvar trots risken för stor mängd skräppost anses nödvändigt, ska du i automatsvaret uppmana avsändaren att i första hand använda lämplig organisationsadress. E-posten ska skötas under frånvaro E-posten ska skötas under frånvaro eller alternativt ska brevlådan stängas (exempelvis under långa tjänstledigheter). Det bästa är att på förhand uppmana kunderna att alltid ta kontakt via en organisationsadress. Användningsrätten för en e-postadress är tidsbunden Privata meddelanden ska inte lämnas i akademins e-brevlåda efter att användningsrätten har upphört. Arbetstagaren ska tillsammans med sin närmaste chef avtala om att överföra meddelanden, som inte är av privat natur, till akademin. Om arbetstagaren slutar utföra sina arbetsuppgifter innan anställningsförhållandet upphör kan arbetstagaren eller den närmaste chefen be om att mottagning till e-postadressen spärras omedelbart. E-postmeddelanden kan krypteras I fråga om organisations- och arbets-e-postmeddelanden ska de använda krypteringsprogrammen vara godkända av och ibruktagna vid akademin. Om ett inkommande organisations- eller arbets-e-postmeddelande är krypterat på ett sådant sätt att endast mottagaren kan öppna meddelandet, ska meddelandet öppnas omedelbart efter mottagandet. Detta gäller inte meddelanden som innehåller sabotageprogram eller skräppost. Meddelandet kan krypteras på nytt så att alla hanterare kan öppna det. E-post som inte är krypterad kan med avseende på säkerheten jämställas med ett vykort. En sändlista (e-postlista) har en ansvarsperson vid akademin Ansvarspersonen ska moderera listan, regelbundet granska att listan är uppdaterad och radera onödiga adresser. Underhåll och radering av allmänna sändlistor sköts av listans ägare. Var och en ansvarar för underhållet av sina personliga sändlistor. Sändlistan är ett personregister och kan utgöra sekretessbelagt material om vars utlämnande det stadgats separat. I sådana fall ska e-post sändas som dold kopia (bcc) så att adresserna på sändlistan inte är synliga för mottagare. Massutskick samt sändning och vidarebefordran av kedjebrev är förbjudet Med separat beslut kan undantagsförfarande tillämpas. 5/6

6 Tjänsteproduktion och underhåll Underhållspersonalen kan ingripa i e-posttrafiken För att garantera servicenivån och säkerheten kan underhållspersonalen ingripa i e-posttrafiken. Separat anges hur ingripandet och övervakningen av användningen samt insamlandet och förvaringen av logginformation sker. E-posten granskas och filtreras All e-posttrafik granskas med hjälp av automatisk innehållsanalys och meddelanden och bilagor som innehåller sabotageprogram raderas automatiskt förmedlingen av skadliga, stora eller stort antal bilagor kan begränsas. Meddelanden filtreras dessutom och kan raderas utan avisering, om de kommer från servrar som är ökända för att förmedla skräppost klassificeras som skräppost på basis av automatisk innehållsanalys. E-postadressen upphör att fungera E-postadressen slutar fungera då användningsrätten upphör. Akademin tar inte emot meddelanden som sänds till personens adress utan meddelar automatiskt avsändaren att adressen inte fungerar. Samtidigt upphör all eventuell vidarebefordran för e-postadressen att fungera. Övriga bestämmelser Efter den avses med Datacentralen ICT-service. Ikraftträdande Dessa regler för e-post träder i kraft Ändring E-postreglerna granskas vid behov så att de motsvarar gällande tjänster och lagstiftning. Betydande förändringar som gäller personalen behandlas genom samarbetsförfarande. Den chef som ansvarar för informationsförvaltningen fattar beslut om en eventuell uppdatering av reglerna. Ändringar till dessa regler kommuniceras endast via sedvanliga informationskanaler, inte personligen. Undantag från reglerna för e-post Undantag från e-postreglerna kan beviljas endast på basis av en skriftlig och motiverad ansökan. Dispens kan ges av Datacentralens direktör. Dispensen kan innehålla villkor, begränsningar och tilläggsansvar. Övervakning För övervakningen av e-postreglerna ansvarar Datacentralen, ägarna till e-posttjänsterna samt cheferna var för sig. Förseelser bestraffas enligt Påföljderna för missbruk av it-tjänster. Närmare information Regler och anvisningar för it-tjänsterna finns i Datacentralens regelsamling vilken nås via 6/6

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

Informationssäkerhetsguide för personalen

Informationssäkerhetsguide för personalen Informationssäkerhetsguide för personalen Februari 2014 Innehållsförteckning Varför är informationssäkerheten viktig för dig och universitetet... 1 Använd starka lösenord och håll dem hemliga... 2 Att

Läs mer

19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11

19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11 19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11 Kommunikationsverket MPS 2 (19) Innehåll 1 LAGSTIFTNING... 3 1.1 RÄTTSGRUND...

Läs mer

Informationssäkerhetsguide för studerande

Informationssäkerhetsguide för studerande Informationssäkerhetsguide för studerande April 2013 innehållsförteckning Informationssäkerheten är viktig för dig...1 Använd starka lösenord och håll dem hemliga...2 Att använda e-post...3 Se upp för

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan STYRDOKUMENT Diarienummer: Ö 2013/126 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2013-06-05 Giltighetstid: 2 år Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL Guide för den som använder Internet Inledning 3 Så här skyddar Du din integritet på Internet

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare 2004-09-17 1 Kommunledningskontoret Ritva Widgren IT-säkerhetsinstruktion för användare 1. INLEDNING Målgrupp IT-säkerhetsinstruktionen vänder sig till samtliga anställda och förtroendevalda som använder

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

IT-regler för anställda

IT-regler för anställda Fastställda av kommunstyrelsen 2004-11-24 ( 246) UDDEVALLA KOMMUN ADMINISTRATIONEN Innehållsförteckning 1 Allmänt...1 1.1 Allmänt...1 1.2 Begrepp och förklaringar...1 2 Allmänna regler...2 2.1 Allmänt...2

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1 LAGSTIFTNING... 3 1.1 RÄTTSGRUND... 3 1.2 ANDRA

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR NET1 ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-10-01) 1. OM SJÄLVA AVTALET Ditt Avtal 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller mellan dig och oss avseende den eller de Tjänster som vi tillhandahåller dig. Avtalet

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 5.2 INFORMATIONSSÄKERHETSGUIDE (14.12.2012) Med informationssäkerhet avses ändamålsenligt skydd av information, system och tjänster. Informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skyddas

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Personuppgiftslagen som guide!

Personuppgiftslagen som guide! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ Broschyr för registeransvariga Personuppgiftslagen som guide! Bygg upp förtroendet: det lönar sig. INNEHÅLL Vad är personuppgiftslagen? 3 När tillämpas personuppgiftslagen? 3 Är

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 Hantering av allmänna handlingar Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HANDBOK OM DIARIEFÖRING FÖR REGISTRATORS- FUNKTION OCH HANDLÄGGARE

Läs mer