Regional överenskommelse Sörmland. Strategier för en effektiv introduktion och etablering av nyanlända flyktingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional överenskommelse Sörmland. Strategier för en effektiv introduktion och etablering av nyanlända flyktingar"

Transkript

1 Regional överenskommelse Sörmland Strategier för en effektiv introduktion och etablering av nyanlända flyktingar

2 Bakgrund Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla arbetet med introduktionen av nyanlända flyktingar i länen. Den regionala samordningen återfinns ofta i överenskommelser och i Sörmland finns sedan tidigare ett Regionalt ramavtal om utveckling och introduktion av nyanlända flyktingar och andra invandrare. Avtalet har under det senaste året varit föremål för revidering. Arbetet med den nya Regionala överenskommelsen (RÖK) Sörmland Strategier för en effektiv introduktion och etablering av nyanlända flyktingar - har pågått under hösten 2006 och våren Några inslag i överenskommelsen förtjänar att särskilt nämnas. Arbetslinjen har blivit tydligare samtidigt som antalet aktörer utökats väsentligt. En lokal förankring i länets kommuner har prioriterats och genom tillvaratagande av erfarenheter från andra län och framgångsrika kommuner har grunden för en utvecklad introduktion och flyktingmottagning lagts. Den regionala överenskommelsen ska mot denna bakgrund ses som en plattform och möjlighet för de sörmländska kommunerna att utveckla det lokala arbetet. Länsstyrelsen har utifrån samordningsuppdraget lett den process som föreligger det framtagna dokumentet. I partnerskapet för integration i Sörmland har ett betydande antal personer varit involverade och tillfört stort kunnande och engagemang i arbetet med den Regionala överenskommelsen. Ett stort tack riktas främst till följande personer: Kerstin Eriksson Eskilstuna kommun Gunilla Lange och Lars Lindgren Företagarna Region Sörmland Ulla-Britt Larsson och Kjell-Ove Älåker Försäkringskassan Thierry Dauphin, Abdul Wahab Zoort, Maria Seraki och Lars G Carlsson ALMI/IFS Alicia Bengtsson och Bo Ljung Integrationsverket Margareta Viking - Landstinget Sörmland Kristina Olsson och Eila Malmberg Länsarbetsnämnden Jonas Örtquist - Länsstyrelsen Christer Uddin Migrationsverket Anna Kempe Myndigheten för Skolutveckling Peter Johnsson Nyköpings kommun Carl-Fredrik von Seth Swera Svensk Flyktinghjälp Dick Wedegren Sörmlandsidrotten Lena Siljebråt TCO-rådet Södermanland

3 Inledning Sörmland är idag, precis som övriga Sverige, ett mångkulturellt samhälle. Länet har under 2000-talet haft en positiv befolkningsutveckling och vuxit med 2,76 procent, vilket är mer än genomsnittet i övriga riket och det totala antalet invånare i uppgick i slutet av 2006 till personer. Andelen invandrare har också ökat de senaste åren och utgör det klart främsta befolkningstillskottet i länet. Vid utgången av år 2006 hade nästan 17 procent av länets invånare utländsk bakgrund 1 och som ett av Sveriges invandrartätaste län står Sörmland inför en rad utmaningar i framtiden. Det handlar om att på olika sätt tillvarata alla människors resurser i samhället. Sedan ett antal år tillbaka har den svenska regeringen dragit upp övergripande riktlinjer för landets integrationspolitik med betoning på arbete som vägen till integration. Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden är viktigt av olika orsaker. Dels för individen då det skapar en möjlighet för henne att forma sitt eget liv med ökad delaktighet och självkänsla som följd. Dels för samhället då det är ett mått på arbetsmarknadens öppenhet och funktionssätt som får samhällsekonomiska konsekvenser. Förändrade demografiska strukturer, både i riket och i länet, innebär också att samhället på sikt är beroende av en fungerande integration för att öka tillväxten i framtiden 2. Övergripande målsättning Det främsta målet med den Regionala överenskommelsen (RÖK) är att utveckla introduktionen och etableringen av nyanlända flyktingar under den första tiden i Sverige och därigenom förbättra förutsättningar till integration i samhället. Innehållet i den Regionala överenskommelsen bildar en plattform för samarbete kring en utvecklad introduktion och flyktingmottagande. Genom att den Regionala överenskommelsen förankras i länets kommuner finns möjlighet att stärka kommunerna i framtagandet av handlingskraftiga lokala överenskommelser (LÖK) om flyktingmottagning. En samsyn och en gemensam utgångspunkt i arbetet med nyanlända flyktingar bland alla involverade aktörer ökar också möjligheterna till samverkan i länet. På nationell nivå finns idag en Central överenskommelse om utveckling av introduktionen för nyanlända flyktingar och andra invandrare som upprättats mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket, Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Svenska Kommunförbundet. På regional nivå har ett motsvarande Regionalt ramavtal tecknats mellan Länsarbetsnämnden i Södermanlands län, Försäkringskassan Södermanlands län, Migrationsverket i Södermanland, Länsstyrelsen i Södermanlands län samt Regionförbundet Sörmland. Avtalet reviderades i januari 2005 och innehåller en övergripande uppdelning av ansvarsområden i arbetet med nyanlända flyktingar mellan avtalsparterna. Viktigt i den Regionala överenskommelsen är att innehållet ska få genomslag på lokal nivå i kommunerna. Dokumentet ska därför ses som ett stöd för kommunen för utveckling av flyktingmottagning och introduktion av nyanlända. Arbetet förutsätter en öppenhet och förståelse för de olika kommunernas förutsättningar, något som ofta lyfts fram i arbetsprocessen och i partnerskapets diskussioner som ligger till grund för överenskommelsen. På samma gång fordras en ömsesidig öppenhet från kommunernas sida. 1 Definitionen av utändsk bakgrund är utrikes född eller med båda föräldrarna födda utomlands 2 Arbetskraftsförsörjningen är ett viktigt insatsområde i länets RTP Regionala Tillväxtprogrammet

4 Överenskommelsen innehåller en rad strategier som förutsätter ett nytänkande och en öppenhet för nya idéer och arbetssätt i kommunerna. RÖK-processen Samverkan inom Partnerskapet för integration i Sörmland Regional överenskommelse kring effektiv etablering av flyktingar och andra invandrare i Sörmland LÖK LÖK LÖK LÖK LÖK LÖK LÖK LÖK LÖK Ökad integration av nyanlända flyktingar och andra invandrare Modellen visualiserar den process som utgör grunden i det regionala arbetet i länet. Målgrupp Etableringsarbetet riktar sig främst till gruppen nyanlända flyktingar vars vistelsetid i Sverige uppgår till < 4 år. Den nödvändiga avgränsningen har gjorts med hänsyn till etableringstiden från asyltiden till beviljat uppehållstillstånd och kommunplacering till arbete och egenförsörjning. Introduktionsinsatserna omfattar därmed nyanlända flyktingar och eftersträvar en effektiv etableringsprocess under den första tiden i Sverige. Det finns emellertid anledning att, då insatserna tillåter, också inkludera övriga invandrare som inte direkt finns i mottagnings- och introduktionssystemet. Kunskaper i det svenska språket, validering av utbildning och arbetslivserfarenhet är några exempel på viktiga faktorer för att nyanlända flyktingar och andra invandrare skall kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt handlar en lyckad integration om en känsla av samhörighet med det omgivande samhället. Ett arbete innebär i första hand egenförsörjning

5 men det möjliggör också ett fysiskt möte mellan människor där sociala relationer utvecklas och kontakter in i samhället skapas. Integrationspolitik handlar därför också om att skapa mötesplatser, om att bryta ner fördomar och att respektera alla som individer oavsett bakgrund. Ett uttalat individfokus ställer också särskilda krav på hänsyn till olika perspektiv, inte bara kulturellt eller etniskt utan också utifrån exempelvis kön, sexualitet och funktionshinder. Jämställdhetsperspektivet Jämställdheten är en stark svensk självbild som odlas internationellt som en svensk norm, även om praktiken i arbetslivet visar svagheter. Därutöver har den svenska jämställdhetsideologin blivit en viktig markör. Ibland odlas en bild av invandrade kvinnor som traditionsbundna, osjälvständiga och ojämställda. På så sätt anonymiseras invandrarkvinnor och avstånd skapas genom att markera vad som anses vara en traditionell kvinnoroll. Hon har svårt att anpassa sig till svensk jämställdhet, vilket hindrar hennes integration. En sådan generalisering skapar en bild av invandrarkvinnor långt ifrån arbetsmarknaden. Kvinnorna får inte någon könsidentitet i arbetslivet eller i den svenska offentligheten. Dessa kvinnor stigmatiseras som ojämställda och blir, liksom invandrarmännen, låsta i traditionella könsroller. Det bekräftar i sin tur bilden av jämställdhet som ett tillstånd där etniska skillnader konstrueras och permanentas. Det är därför viktigt att allt arbete inom ramen för den Regionala (och lokala) överenskommelsen prioriterar jämställdhetsperspektivet. Det handlar framförallt om att sätta fokus på kunskapshöjande åtgärder och konkreta strategier för jämställdhetsprocesser. Uppföljningsstudier visar att kvinnor har betydligt sämre möjligheter än män att ta del av introduktionsinsatser i kommunerna. 3 Mot denna bakgrund är det särskilt viktigt med ett uttalat jämställdhetsperspektiv. Ett utökat partnerskap Ambitionen inom ramen för arbetet med den Regionala överenskommelsen är att fler regionala aktörer involveras i regional och lokal samverkan med representanter från samhällets olika delar. Det krävs en samverkan på bred front för att etableringen av nyanlända flyktingar skall vara så effektiv som möjligt. Under revideringsarbetet har avtal ändrats till överenskommelse för att bättre spegla innehållet i dokumentet. Den Regionala överenskommelsen ska utgöra ett handlingskraftigt verktyg för en utvecklad introduktion och effektiv etablering av nyanlända flyktingar som i linje med den Centrala överenskommelsen upphöjer arbete och egenförsörjning som det främsta medlet för en lyckad integration 4. Metoden för att nå dit ska emellertid anpassas till den sörmländska kontexten. Integration är ingen enkelriktad process utan den förutsätter medverkan från alla i samhället. I detta nya regionala sammanhang medverkar fler aktörer än tidigare och speglar i detta avseende komplexiteten i integrationsfrågan. 3 Rapporten Ett förlorat år (Integrationsverket 2007) 4 Vid sedan av den Centrala överenskommelsen har också dokumentet Mål för nyanländas introduktion (Integrationsverket, 2006) liksom goda exempel och erfarenheter från andra län varit vägledande i arbetet.

6 Utvecklingsområden För att kunna utveckla introduktionen och uppnå en effektiv etablering av nyanlända flyktingar har sex särskilt viktiga utvecklingsområden identifierats: Sysselsättning och tillväxt Hälsa Barn och ungdomar Språkkunskaper Mötesplatser Samverkan Ett fungerande samarbete med de sörmländska kommunerna är en förutsättning för allt regionalt arbete kring etableringen av nyanlända flyktingar. Kommunernas aktiva medverkan skär genom alla utvecklingsområden, inte minst inom området Sysselsättning och tillväxt där flera strategier fokuserar på ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. Vid sidan av kommunerna är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Företagarna Region Sörmland, ALMI/IFS och TCO viktiga parter. Strategier inom Hälsoområdet adresserar nyanlända flyktingar i allmänhet och nyanlända som inte står till arbetsmarknadens förfogande i synnerhet. Landstingets och Försäkringskassans verksamheter är här särskilt viktiga. Vidare lyfts barn och ungdomar fram som en särskild målgrupp och speciella insatser i Migrationsverkets verksamhet, i de kommunala (lokala) överenskommelserna samt i Sörmlandsidrottens arbete riktar uppmärksamhet mot barns och ungdomars behov. 5 Myndigheten för Skolutveckling kommer också ha en aktiv roll inom uppföljning och utveckling av strategierna och utifrån deras uppdrag inom området nyanlända barn och ungdomar särskilt fokusera på målgruppen. Att nyanlända flyktingar ska utveckla språkkunskaper förutsätter en hög nivå på undervisning och lärare, främst inom Svenska För Invandrare (SFI) som ofta återfinns i kommunal regi. Men det handlar också om att finna nya vägar och metoder för integrering av språkundervisning med arbetsmarknadsåtgärder och yrkes/vuxenutbildning där näringslivet och arbetsmarknadens parter är viktiga. Samhället behöver också skapa mötesplatser där människor kan mötas. Idrotten har i många avseenden en sådan social funktion och kan genom inkluderande verksamheter erbjuda en gemenskap. Sörmlandsidrotten har här tillsammans med kommunerna en viktig roll att fylla. Swera Svensk Flyktinghjälp kan också genom sina integrationsfrämjande insatser och kontaktytor fungera som brobyggare in i svenska samhället. Slutligen förutsätter allt arbete en god regional och kommunal samverkan för att vara framgångsrikt. Det gäller dels en regional samverkan med fokus på utveckling av partnerskapets arbete med etablering av nyanlända. Dels en regional samverkan mellan de sörmländska kommunerna vad gäller spridning av kunskaper, metoder och erfarenheter samt inte minst ett angreppssätt med ett brett regionalt perspektiv. 5 Grunden återfinns i Nationell handlingsplan för nyanlända barn och ungdomar (Myndigheten för Skolutveckling, 2007)

7 Uppföljning och utvärdering Identifierade utvecklingsområden är vägledande för de strategier som varje aktör formulerar i överenskommelsen. Samtliga strategier syftar till att uppfylla det gemensamma övergripande målet om integration genom effektiv etablering och introduktion. En genomgående strävan är att de strategiska insatserna ska vara konkreta i sin form för att skapa goda möjligheter till uppföljning och utvärdering. På regional nivå skall fyra indikatorer följas upp 6. - Befolkningsutveckling av människor med utländsk bakgrund - Utvecklingen av antalet nyanlända flyktingar i länet - Sysselsättning bland utrikes födda/utländsk bakgrund - Ohälsotalet bland utrikes födda Den Regionala överenskommelsen är ett levande dokument och utvecklingsområden såväl som strategier ska revideras då omvärlden och förutsättningarna förändras. En första uppföljning av den Regionala överenskommelsen ska genomföras i december 2008 för att slutligen utvärderas i december Varje aktör som undertecknar den regionala överenskommelsen ska på sitt sätt, långsiktigt eller med konkreta strategier, bidra till en effektiv introduktion och integration av nyanlända flyktingar. De olika aktörerna agerar utifrån olika förutsättningar men med en gemensam vision om ett integrerat samhälle. 6 Se också Appendix Budgetpropositionen 2007 Indikatorer för integrationspolitiken

8 Den Regionala Överenskommelsen undertecknas av

9 De sörmländska kommunernas roll i den Regionala överenskommelsen 1. Kommunen ska upprätta en lokal överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar som innehåller Utbildningsplan Språkundervisningen bör i möjligaste mån integreras med arbetsmarknadsåtgärder och yrkes/vuxenutbildning Arbets-/yrkesintroduktion Kommunen ansvarar för att involvera den lokala arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet Samhällsintroduktion Exempelvis bör bibliotek, lokalt föreningsliv samt familjecentraler involveras i de lokala överenskommelserna 2. Kommunen ska upprätta en lokal överenskommelse för nyanlända flyktingbarn Överenskommelsen ska ta sin utgångspunkt i FN: s barnkonvention och innehålla Förskola Skola Hälsovård Fritid Kommunen ska upprätta en särskild individuell introduktionsplan för varje flyktingbarn

10 Migrationsverket Strategier Under asyltiden Individuella hälsosamtal Migrationsverket ska i samverkan med Landstinget erbjuda alla nyanlända flyktingar möjlighet till hälsosamtal under den första tiden i Sverige Kartläggning Migrationsverket ska genomföra en kartläggning avseende nyanländas utbildning och yrkesbakgrund Språkundervisning Migrationsverket ska anordna SFI-utbildning för nyanlända flyktingar Samhällsinformation Migrationsverket ska tillsammans med kommun och arbetsförmedling initiera en grundläggande samhällsinformation samt information kring arbetsmarknad och bostadsmöjligheter Barnstrategi Migrationsverket ska tillämpa en särskild barnstrategi särskild information och kartläggning av flyktingbarnens behov rörande skola, fritids, dagis, föreningsliv och andra mötesplatser Lokala överenskommelser Migrationsverket ska samverka med kommun, arbetsförmedling samt lokalt föreningsliv och andra aktörer i strävan att upprätta lokala överenskommelser i kommunerna

11 Arbetsförmedlingen Strategier Lokala överenskommelser Arbetsförmedlingen ska arbeta så tidigt som möjligt i planeringen av introduktionsinsatser för nyanlända invandrare i enlighet med Arbetsförmedlingens riktlinjer. Denna planering genomförs i samverkan med den nyanlände, Arbetsförmedlingen och kommunen samt eventuella andra externa aktörer Uppföljning Arbetsförmedlingen ska koda utrikes födda och statistiskt följa upp gruppen nyanlända invandrare samt nyanlända som går till arbete eller utbildning Samverkan Arbetsförmedlingen ska aktivt samverka med kommuner och andra parter på lokal nivå, med näringslivets branschorganisationer samt med Partnerskapet för Integration i Sörmland i syfte att främja nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

12 Företagarna Region Sörmland Strategier Arbetsplatsintegrerad validering Företagarna ska tillsammans med kommunen samverka kring validering av yrkeskunskap. Arbetsgivaren erhåller arbetskraft samt del av introduktionsersättning och ansvarar för att introducera, pröva, utvärdera samt dokumentera individens yrkeskunskap Förmedling av arbets- och praktikplatser Företagarna ska samverka med kommun och arbetsförmedling kring förmedling av arbetsoch praktikplatser. Den arbetssökande har med sig en viss introduktionsersättning från kommunen till aktuell arbetsgivare (företagaren) för introduktionskostnader. Arbetsgivaren ansvarar därmed för delar av introduktionen Arbetsplatsintegrerad språkundervisning Företagarna ska tillsammans med kommunen samverka kring arbetsplatsintegrerad, praktisk och arbetsrelaterad språkundervisning. Företagaren erhåller del av SFI-ersättning. Attitydpåverkande arbete Företagarna ska verka för användning och spridning av attitydverktyget Scener ur ett arbetsliv bland arbetsgivare och företag som aktivt arbetar med nyanlända flyktingar Förebilder Företagarna ska synliggöra goda exempel och erfarenheter från en snabb etablering på arbetsmarknaden. Det kan ske genom intervju med företag som ser den affärsnytta, mångfald och dynamik rekryteringen innebär. Integrationsdag Företagarna ska tillsammans med Länsstyrelsen och partnerskapet för integration arrangera en seminariedag kring integration i länet i syfte att uppmärksamma mångfaldsarbete och goda exempel.

13 ALMI/IFS - Sörmland Strategier Generell rådgivning SFI integrerat ALMI/IFS ska ge målgruppsanpassade föreläsningar och rådgivning till nyanlända kring svenskt företagande - integrerat med SFI-undervisningen på olika nivåer, beroende på behov. ALMI/IFS ska även undersöka invandrarnas kunskapsnivåer och kompetenser inom detta område, för att ta vara på de resurser och kunskaper de har - Utforma och genomföra ett effektivt program för nyanlända och andra invandrare med utländsk bakgrund som informerar och ger grundläggande kunskaper om företagande i Sverige och i Sörmland - Genom individuell rådgivning stimulera och öka nyföretagandet bland nyanlända och andra invandrare med utländsk bakgrund i Sörmland - Bistå intresserade med fördjupad information och rådgivning som kan utveckla deras ide till verklighet och därmed öka nyföretagandet i länet - Erbjuda mentorskapsprogram för nyföretagare Goda exempel ALMI/IFS ska öka kunskapen och nyföretagandet bland nyanlända flyktingar genom att använda goda exempel och förebilder i arbetet. Exempelvis använda verktyg som dokumentären Ayten, anordna info kvällar/workshops med invandrarföretagare som assisterats av IFS Individuell rådgivning ALMI/IFS ska säkra uppföljning och individuell rådgivning med fördjupad information samt nuläges- och framtidsanalys i uppstartsfasen

14 TCO Strategier Attitydpåverkande arbete TCO ska verka för att medlemmar i TCO: s alla förbund under arbetar med attitydverktyget Scener ur ett arbetsliv Kunskapsuppbyggnad TCO ska erbjuda medlemmar med förtroendeuppdrag MOD-utbildning (Mångfald och Dialog) Mångfaldsstrategi TCO ska i all rekrytering sträva efter en ökad mångfald i den egna organisationen

15 Landstinget Sörmland Strategier Hälsosamtal Landstinget Sörmland ska i samverkan med Migrationsverket erbjuda alla nyanlända flyktingar möjlighet till hälsosamtal under den första tiden i Sverige Hälsokommunikatörer Landstinget Sörmland ska sträva efter att anlita hälsokommunikatörer för att erbjuda information och kunskap för att underlätta kontakterna med sjukvården och Landstingets övriga verksamheter Professionell tolk Landstinget Sörmland ska vid behov alltid erbjuda professionell tolk Familjecentraler Landstinget Sörmland ska under tillvarata erfarenheterna av arbetet med Familjecentraler samt sprida dessa till samtliga kommuner Landstinget Sörmland ska också verka för startandet av fler Familjecentraler i länet Praktikplatser Landstinget Sörmland ska erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktingar inom Landstingets olika verksamhetsområden Mångfaldsstrategi Landstinget Sörmland ska aktivt verka för en ökad mångfald inom den egna organisationen exempelvis vid rekrytering av personal till Landstingets olika verksamheter

16 Försäkringskassan Strategier 7 Behovsanpassat stöd Försäkringskassan ska erbjuda nyanlända flyktingar och andra invandrare ett individuellt behovsanpassat stöd och därmed skapa bättre förutsättningar för introduktion samt för vidare integration i samhället Särskild handläggargrupp Försäkringskassan ska arbeta med en särskild handläggargrupp på regional nivå med hela länet som arbetsområde och som med sin speciella kompetens ska anpassa information och handläggning utifrån de behov som finns Uppsökande verksamhet Försäkringskassan ska genom uppsökande verksamhet erbjuda den nyanlände individuellt anpassad service av en särskild handläggare, oavsett geografisk hemvist i länet 7 Värdegrunden återfinns i dokumentet Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige (2004)

17 Sörmlandsidrotten Strategier Urval av idrottsföreningar Sörmlandsidrotten ska välja ut ett antal föreningar i varje kommun som erbjuds medverka i arbetet med att involvera nyanlända flyktingar och andra invandrarungdomar i idrottsrörelsen Idrotts-Camp som mötesplats Sörmlandsidrotten ska rekrytera ungdomar från högstadiet och gymnasiet (med speciellt fokus på unga med utländsk bakgrund som idag är inaktiva inom föreningslivet) till idrottsrörelsen genom idrottscamper Ledarverksamhet Sörmlandsidrotten ska rekrytera och utbilda ungdomar (18-29 år) med utländsk bakgrund till ungdomsledare och domare inom idrottsrörelsen Bildande av plattform Sörmlandsidrotten ska skapa en plattform för utövandet av detta ledarskap inom idrottsrörelsen och organisationslivet Vårda samhället-dagar Sörmlandsidrotten ska tillsammans med andra ideella organisationer anordna temadagar, s.k. Vårda samhället - dagar i de sörmländska kommunerna dit särskilt barn och ungdomar med utländsk bakgrund, intresserade av konst, musik, kultur och idrott bjuds in

18 Swera - Svensk Flyktinghjälp Strategier Underlättande av introduktion Swera ska i samverkan med två sörmländska kommuner, inom ramen för kommunens introduktionsprogram rekrytera volontärer som vill vara en social kontakt med nyanlända flyktingar, för att underlätta språkinlärning och social integration Mötesplatser Swera ska i samverkan med organisations- och föreningslivet i kommunerna skapa mötesplatser där nyanlända möter mer etablerade kommuninvånare Utveckling Swera ska tillsammans med samverkanspartners i kommunerna och parterna i den regionala överenskommelsen verka för att frivilligarbete blir en bestående och naturlig del av flyktingmottagandet i länets kommuner

19 Myndigheten för Skolutveckling Strategier Uppföljning Myndigheten för Skolutveckling ska medverka i partnerskapets uppföljning av strategierna avseende introduktionen av nyanlända flyktingar och utifrån sitt uppdrag inom området särskilt fokusera på nyanlända barn och ungdomar Utveckling Myndigheten för Skolutveckling bidrar genom den "Nationella strategin för utbildning av nyanlända barn och ungdomar" till att stärka kommunernas arbete i länet inom främst utbildningsområdet, med de delar som rör nyanlända barn och ungdomar

20 Länsstyrelsen Strategier Beredskaps- och kapacitetsfrämjande åtgärder Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap i de sörmländska kommunerna vad gäller flyktingmottagning Kommunöverläggning Länsstyrelsen ska utifrån Migrationsverkets bedömning av behov av flyktingplatser överlägga med kommunerna och vidare leverera beslutsunderlag till Migrationsverket Uppföljning Länsstyrelsen ska ansvara för uppföljning av introduktionen i länet såväl regionalt som på lokal nivå i länets kommuner samt verka för utveckling av lokala överenskommelser Samordningsansvar Länsstyrelsen ska ha en samordnande roll i länet med aktörerna i det regionala partnerskapet för integration

21 Appendix Indikatorer för integrationspolitiken Budgetproposition 2007 (PROP. 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 8) BILAGA 1 Nyanlända invandrare Andelen nyanlända kvinnor och män som är sysselsatta 12 månader efter folkbokföringsdatum. Andelen nyanlända kvinnor och män som är sysselsatta som egna företagare 12 månader efter folkbokföringsdatum. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och är sysselsatta 12 månader efter folkbokföringsdatum. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och har ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden 12 månader efter folkbokföringsdatum. Andelen nyanlända kvinnor och män, med högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet förvärvad utomlands, som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum fått sin utbildning bedömd av ansvarig myndighet eller validerad1 samt fått vägledning för ev. kompletterande utbildning. Andelen nyanlända kvinnor och män, med tidigare utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller med motsvarande erfarenheter, som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum fått sin kunskap och kompetens validerad. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum fått sin reella kompetens validerad i nära samverkan med arbetslivet. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum har deltagit i en av AMV initierad yrkesbedömning. Andelen nyanlända kvinnor och män som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum erhållit minst godkänd betygsnivå i sfi kurs (den högsta nivån om deltagande skett i flera kurser). Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum erhållit minst godkänd betygsnivå i sfi-kurs (den högsta nivån om deltagande skett i flera kurser).

22 Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum avslutat någon annan typ av utbildning i svenska. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum har deltagit i arbetspraktik (inkl. prova-på-plats) som initierats av AMV. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som deltagit i någon form av arbetspraktik, initierad av AMV, där praktiken genomförs parallellt med sfi eller med annan utbildning i svenska. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum deltagit i arbetsmarknadspraktik som initierats av kommunen. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som deltagit i någon form av arbetsmarknadspraktik som initierats av kommunerna där praktiken genomförs parallellt med sfi eller med annan utbildning i svenska. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum har deltagit i en yrkesinriktad utbildning. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum har deltagit i en arbetsmarknadsutbildning som initierats av AMV. Andelen nyanlända kvinnor och män med rehabiliteringsbehov som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum deltagit i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast två månader efter folkbokföring genomgått en hälsoundersökning. Andelen nyanlända kvinnor och män som fått riktad information om hälso- och sjukvården på sitt eget språk senast en månad efter folkbokföringen. Andelen nyanlända flickor och pojkar som deltar i språkförskoleverksamhet. Andelen nyanlända flickor och pojkar som deltar i ämnesbaserad undervisning på sitt modersmål i skolan.

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län REVIDERAD DECEMBER 2006

Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län REVIDERAD DECEMBER 2006 Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län REVIDERAD DECEMBER 2006 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten om samverkan för utveckling av introduktionsinsatser

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 Avesta kommun har sedan 2007 ett treårigt

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända förslag till mål och modeller Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända förslag till mål och

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Vårt uppdrag. Program för ett integrerat samhälle. Fastställt av Kommunfullmäktige 2002. Reviderad 2011. Dokumentet gäller till och med 2014

Vårt uppdrag. Program för ett integrerat samhälle. Fastställt av Kommunfullmäktige 2002. Reviderad 2011. Dokumentet gäller till och med 2014 Integration Vårt uppdrag Program för ett integrerat samhälle Fastställt av Kommunfullmäktige 2002 Reviderad 2011 Dokumentet gäller till och med 2014 är motor i integrationsarbetet samt lyfter upp programmets

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1 Förordningsmotiv Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1 Förordningstext Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; utfärdad den 7 oktober 2010

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering Sammanfattning Integrationspolitikens övergripande mål är ett samhälle där alla har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. År 2006 infördes ett nytt system för uppföljning och analys av integrationspolitikens

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Riktlinjer för introduktion och introduktionsersättning

Riktlinjer för introduktion och introduktionsersättning UTBILDNINGS- OCH ARBETS- MARKNADSFÖRVALTNINGEN Flyktingmottagningen GYMNASIEVÄGEN 2, PORT 13 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 855 31 uaf@vallentuna.se TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare:

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare år 2002 2002:29

Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare år 2002 2002:29 Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare år 2002 2002:29 MISSIV DATUM DIARIENR 2002-12-17 2002/104-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-02-21 N2002/2085/A Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer