Regional överenskommelse Sörmland. Strategier för en effektiv introduktion och etablering av nyanlända flyktingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional överenskommelse Sörmland. Strategier för en effektiv introduktion och etablering av nyanlända flyktingar"

Transkript

1 Regional överenskommelse Sörmland Strategier för en effektiv introduktion och etablering av nyanlända flyktingar

2 Bakgrund Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla arbetet med introduktionen av nyanlända flyktingar i länen. Den regionala samordningen återfinns ofta i överenskommelser och i Sörmland finns sedan tidigare ett Regionalt ramavtal om utveckling och introduktion av nyanlända flyktingar och andra invandrare. Avtalet har under det senaste året varit föremål för revidering. Arbetet med den nya Regionala överenskommelsen (RÖK) Sörmland Strategier för en effektiv introduktion och etablering av nyanlända flyktingar - har pågått under hösten 2006 och våren Några inslag i överenskommelsen förtjänar att särskilt nämnas. Arbetslinjen har blivit tydligare samtidigt som antalet aktörer utökats väsentligt. En lokal förankring i länets kommuner har prioriterats och genom tillvaratagande av erfarenheter från andra län och framgångsrika kommuner har grunden för en utvecklad introduktion och flyktingmottagning lagts. Den regionala överenskommelsen ska mot denna bakgrund ses som en plattform och möjlighet för de sörmländska kommunerna att utveckla det lokala arbetet. Länsstyrelsen har utifrån samordningsuppdraget lett den process som föreligger det framtagna dokumentet. I partnerskapet för integration i Sörmland har ett betydande antal personer varit involverade och tillfört stort kunnande och engagemang i arbetet med den Regionala överenskommelsen. Ett stort tack riktas främst till följande personer: Kerstin Eriksson Eskilstuna kommun Gunilla Lange och Lars Lindgren Företagarna Region Sörmland Ulla-Britt Larsson och Kjell-Ove Älåker Försäkringskassan Thierry Dauphin, Abdul Wahab Zoort, Maria Seraki och Lars G Carlsson ALMI/IFS Alicia Bengtsson och Bo Ljung Integrationsverket Margareta Viking - Landstinget Sörmland Kristina Olsson och Eila Malmberg Länsarbetsnämnden Jonas Örtquist - Länsstyrelsen Christer Uddin Migrationsverket Anna Kempe Myndigheten för Skolutveckling Peter Johnsson Nyköpings kommun Carl-Fredrik von Seth Swera Svensk Flyktinghjälp Dick Wedegren Sörmlandsidrotten Lena Siljebråt TCO-rådet Södermanland

3 Inledning Sörmland är idag, precis som övriga Sverige, ett mångkulturellt samhälle. Länet har under 2000-talet haft en positiv befolkningsutveckling och vuxit med 2,76 procent, vilket är mer än genomsnittet i övriga riket och det totala antalet invånare i uppgick i slutet av 2006 till personer. Andelen invandrare har också ökat de senaste åren och utgör det klart främsta befolkningstillskottet i länet. Vid utgången av år 2006 hade nästan 17 procent av länets invånare utländsk bakgrund 1 och som ett av Sveriges invandrartätaste län står Sörmland inför en rad utmaningar i framtiden. Det handlar om att på olika sätt tillvarata alla människors resurser i samhället. Sedan ett antal år tillbaka har den svenska regeringen dragit upp övergripande riktlinjer för landets integrationspolitik med betoning på arbete som vägen till integration. Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden är viktigt av olika orsaker. Dels för individen då det skapar en möjlighet för henne att forma sitt eget liv med ökad delaktighet och självkänsla som följd. Dels för samhället då det är ett mått på arbetsmarknadens öppenhet och funktionssätt som får samhällsekonomiska konsekvenser. Förändrade demografiska strukturer, både i riket och i länet, innebär också att samhället på sikt är beroende av en fungerande integration för att öka tillväxten i framtiden 2. Övergripande målsättning Det främsta målet med den Regionala överenskommelsen (RÖK) är att utveckla introduktionen och etableringen av nyanlända flyktingar under den första tiden i Sverige och därigenom förbättra förutsättningar till integration i samhället. Innehållet i den Regionala överenskommelsen bildar en plattform för samarbete kring en utvecklad introduktion och flyktingmottagande. Genom att den Regionala överenskommelsen förankras i länets kommuner finns möjlighet att stärka kommunerna i framtagandet av handlingskraftiga lokala överenskommelser (LÖK) om flyktingmottagning. En samsyn och en gemensam utgångspunkt i arbetet med nyanlända flyktingar bland alla involverade aktörer ökar också möjligheterna till samverkan i länet. På nationell nivå finns idag en Central överenskommelse om utveckling av introduktionen för nyanlända flyktingar och andra invandrare som upprättats mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket, Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Svenska Kommunförbundet. På regional nivå har ett motsvarande Regionalt ramavtal tecknats mellan Länsarbetsnämnden i Södermanlands län, Försäkringskassan Södermanlands län, Migrationsverket i Södermanland, Länsstyrelsen i Södermanlands län samt Regionförbundet Sörmland. Avtalet reviderades i januari 2005 och innehåller en övergripande uppdelning av ansvarsområden i arbetet med nyanlända flyktingar mellan avtalsparterna. Viktigt i den Regionala överenskommelsen är att innehållet ska få genomslag på lokal nivå i kommunerna. Dokumentet ska därför ses som ett stöd för kommunen för utveckling av flyktingmottagning och introduktion av nyanlända. Arbetet förutsätter en öppenhet och förståelse för de olika kommunernas förutsättningar, något som ofta lyfts fram i arbetsprocessen och i partnerskapets diskussioner som ligger till grund för överenskommelsen. På samma gång fordras en ömsesidig öppenhet från kommunernas sida. 1 Definitionen av utändsk bakgrund är utrikes född eller med båda föräldrarna födda utomlands 2 Arbetskraftsförsörjningen är ett viktigt insatsområde i länets RTP Regionala Tillväxtprogrammet

4 Överenskommelsen innehåller en rad strategier som förutsätter ett nytänkande och en öppenhet för nya idéer och arbetssätt i kommunerna. RÖK-processen Samverkan inom Partnerskapet för integration i Sörmland Regional överenskommelse kring effektiv etablering av flyktingar och andra invandrare i Sörmland LÖK LÖK LÖK LÖK LÖK LÖK LÖK LÖK LÖK Ökad integration av nyanlända flyktingar och andra invandrare Modellen visualiserar den process som utgör grunden i det regionala arbetet i länet. Målgrupp Etableringsarbetet riktar sig främst till gruppen nyanlända flyktingar vars vistelsetid i Sverige uppgår till < 4 år. Den nödvändiga avgränsningen har gjorts med hänsyn till etableringstiden från asyltiden till beviljat uppehållstillstånd och kommunplacering till arbete och egenförsörjning. Introduktionsinsatserna omfattar därmed nyanlända flyktingar och eftersträvar en effektiv etableringsprocess under den första tiden i Sverige. Det finns emellertid anledning att, då insatserna tillåter, också inkludera övriga invandrare som inte direkt finns i mottagnings- och introduktionssystemet. Kunskaper i det svenska språket, validering av utbildning och arbetslivserfarenhet är några exempel på viktiga faktorer för att nyanlända flyktingar och andra invandrare skall kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt handlar en lyckad integration om en känsla av samhörighet med det omgivande samhället. Ett arbete innebär i första hand egenförsörjning

5 men det möjliggör också ett fysiskt möte mellan människor där sociala relationer utvecklas och kontakter in i samhället skapas. Integrationspolitik handlar därför också om att skapa mötesplatser, om att bryta ner fördomar och att respektera alla som individer oavsett bakgrund. Ett uttalat individfokus ställer också särskilda krav på hänsyn till olika perspektiv, inte bara kulturellt eller etniskt utan också utifrån exempelvis kön, sexualitet och funktionshinder. Jämställdhetsperspektivet Jämställdheten är en stark svensk självbild som odlas internationellt som en svensk norm, även om praktiken i arbetslivet visar svagheter. Därutöver har den svenska jämställdhetsideologin blivit en viktig markör. Ibland odlas en bild av invandrade kvinnor som traditionsbundna, osjälvständiga och ojämställda. På så sätt anonymiseras invandrarkvinnor och avstånd skapas genom att markera vad som anses vara en traditionell kvinnoroll. Hon har svårt att anpassa sig till svensk jämställdhet, vilket hindrar hennes integration. En sådan generalisering skapar en bild av invandrarkvinnor långt ifrån arbetsmarknaden. Kvinnorna får inte någon könsidentitet i arbetslivet eller i den svenska offentligheten. Dessa kvinnor stigmatiseras som ojämställda och blir, liksom invandrarmännen, låsta i traditionella könsroller. Det bekräftar i sin tur bilden av jämställdhet som ett tillstånd där etniska skillnader konstrueras och permanentas. Det är därför viktigt att allt arbete inom ramen för den Regionala (och lokala) överenskommelsen prioriterar jämställdhetsperspektivet. Det handlar framförallt om att sätta fokus på kunskapshöjande åtgärder och konkreta strategier för jämställdhetsprocesser. Uppföljningsstudier visar att kvinnor har betydligt sämre möjligheter än män att ta del av introduktionsinsatser i kommunerna. 3 Mot denna bakgrund är det särskilt viktigt med ett uttalat jämställdhetsperspektiv. Ett utökat partnerskap Ambitionen inom ramen för arbetet med den Regionala överenskommelsen är att fler regionala aktörer involveras i regional och lokal samverkan med representanter från samhällets olika delar. Det krävs en samverkan på bred front för att etableringen av nyanlända flyktingar skall vara så effektiv som möjligt. Under revideringsarbetet har avtal ändrats till överenskommelse för att bättre spegla innehållet i dokumentet. Den Regionala överenskommelsen ska utgöra ett handlingskraftigt verktyg för en utvecklad introduktion och effektiv etablering av nyanlända flyktingar som i linje med den Centrala överenskommelsen upphöjer arbete och egenförsörjning som det främsta medlet för en lyckad integration 4. Metoden för att nå dit ska emellertid anpassas till den sörmländska kontexten. Integration är ingen enkelriktad process utan den förutsätter medverkan från alla i samhället. I detta nya regionala sammanhang medverkar fler aktörer än tidigare och speglar i detta avseende komplexiteten i integrationsfrågan. 3 Rapporten Ett förlorat år (Integrationsverket 2007) 4 Vid sedan av den Centrala överenskommelsen har också dokumentet Mål för nyanländas introduktion (Integrationsverket, 2006) liksom goda exempel och erfarenheter från andra län varit vägledande i arbetet.

6 Utvecklingsområden För att kunna utveckla introduktionen och uppnå en effektiv etablering av nyanlända flyktingar har sex särskilt viktiga utvecklingsområden identifierats: Sysselsättning och tillväxt Hälsa Barn och ungdomar Språkkunskaper Mötesplatser Samverkan Ett fungerande samarbete med de sörmländska kommunerna är en förutsättning för allt regionalt arbete kring etableringen av nyanlända flyktingar. Kommunernas aktiva medverkan skär genom alla utvecklingsområden, inte minst inom området Sysselsättning och tillväxt där flera strategier fokuserar på ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. Vid sidan av kommunerna är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Företagarna Region Sörmland, ALMI/IFS och TCO viktiga parter. Strategier inom Hälsoområdet adresserar nyanlända flyktingar i allmänhet och nyanlända som inte står till arbetsmarknadens förfogande i synnerhet. Landstingets och Försäkringskassans verksamheter är här särskilt viktiga. Vidare lyfts barn och ungdomar fram som en särskild målgrupp och speciella insatser i Migrationsverkets verksamhet, i de kommunala (lokala) överenskommelserna samt i Sörmlandsidrottens arbete riktar uppmärksamhet mot barns och ungdomars behov. 5 Myndigheten för Skolutveckling kommer också ha en aktiv roll inom uppföljning och utveckling av strategierna och utifrån deras uppdrag inom området nyanlända barn och ungdomar särskilt fokusera på målgruppen. Att nyanlända flyktingar ska utveckla språkkunskaper förutsätter en hög nivå på undervisning och lärare, främst inom Svenska För Invandrare (SFI) som ofta återfinns i kommunal regi. Men det handlar också om att finna nya vägar och metoder för integrering av språkundervisning med arbetsmarknadsåtgärder och yrkes/vuxenutbildning där näringslivet och arbetsmarknadens parter är viktiga. Samhället behöver också skapa mötesplatser där människor kan mötas. Idrotten har i många avseenden en sådan social funktion och kan genom inkluderande verksamheter erbjuda en gemenskap. Sörmlandsidrotten har här tillsammans med kommunerna en viktig roll att fylla. Swera Svensk Flyktinghjälp kan också genom sina integrationsfrämjande insatser och kontaktytor fungera som brobyggare in i svenska samhället. Slutligen förutsätter allt arbete en god regional och kommunal samverkan för att vara framgångsrikt. Det gäller dels en regional samverkan med fokus på utveckling av partnerskapets arbete med etablering av nyanlända. Dels en regional samverkan mellan de sörmländska kommunerna vad gäller spridning av kunskaper, metoder och erfarenheter samt inte minst ett angreppssätt med ett brett regionalt perspektiv. 5 Grunden återfinns i Nationell handlingsplan för nyanlända barn och ungdomar (Myndigheten för Skolutveckling, 2007)

7 Uppföljning och utvärdering Identifierade utvecklingsområden är vägledande för de strategier som varje aktör formulerar i överenskommelsen. Samtliga strategier syftar till att uppfylla det gemensamma övergripande målet om integration genom effektiv etablering och introduktion. En genomgående strävan är att de strategiska insatserna ska vara konkreta i sin form för att skapa goda möjligheter till uppföljning och utvärdering. På regional nivå skall fyra indikatorer följas upp 6. - Befolkningsutveckling av människor med utländsk bakgrund - Utvecklingen av antalet nyanlända flyktingar i länet - Sysselsättning bland utrikes födda/utländsk bakgrund - Ohälsotalet bland utrikes födda Den Regionala överenskommelsen är ett levande dokument och utvecklingsområden såväl som strategier ska revideras då omvärlden och förutsättningarna förändras. En första uppföljning av den Regionala överenskommelsen ska genomföras i december 2008 för att slutligen utvärderas i december Varje aktör som undertecknar den regionala överenskommelsen ska på sitt sätt, långsiktigt eller med konkreta strategier, bidra till en effektiv introduktion och integration av nyanlända flyktingar. De olika aktörerna agerar utifrån olika förutsättningar men med en gemensam vision om ett integrerat samhälle. 6 Se också Appendix Budgetpropositionen 2007 Indikatorer för integrationspolitiken

8 Den Regionala Överenskommelsen undertecknas av

9 De sörmländska kommunernas roll i den Regionala överenskommelsen 1. Kommunen ska upprätta en lokal överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar som innehåller Utbildningsplan Språkundervisningen bör i möjligaste mån integreras med arbetsmarknadsåtgärder och yrkes/vuxenutbildning Arbets-/yrkesintroduktion Kommunen ansvarar för att involvera den lokala arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet Samhällsintroduktion Exempelvis bör bibliotek, lokalt föreningsliv samt familjecentraler involveras i de lokala överenskommelserna 2. Kommunen ska upprätta en lokal överenskommelse för nyanlända flyktingbarn Överenskommelsen ska ta sin utgångspunkt i FN: s barnkonvention och innehålla Förskola Skola Hälsovård Fritid Kommunen ska upprätta en särskild individuell introduktionsplan för varje flyktingbarn

10 Migrationsverket Strategier Under asyltiden Individuella hälsosamtal Migrationsverket ska i samverkan med Landstinget erbjuda alla nyanlända flyktingar möjlighet till hälsosamtal under den första tiden i Sverige Kartläggning Migrationsverket ska genomföra en kartläggning avseende nyanländas utbildning och yrkesbakgrund Språkundervisning Migrationsverket ska anordna SFI-utbildning för nyanlända flyktingar Samhällsinformation Migrationsverket ska tillsammans med kommun och arbetsförmedling initiera en grundläggande samhällsinformation samt information kring arbetsmarknad och bostadsmöjligheter Barnstrategi Migrationsverket ska tillämpa en särskild barnstrategi särskild information och kartläggning av flyktingbarnens behov rörande skola, fritids, dagis, föreningsliv och andra mötesplatser Lokala överenskommelser Migrationsverket ska samverka med kommun, arbetsförmedling samt lokalt föreningsliv och andra aktörer i strävan att upprätta lokala överenskommelser i kommunerna

11 Arbetsförmedlingen Strategier Lokala överenskommelser Arbetsförmedlingen ska arbeta så tidigt som möjligt i planeringen av introduktionsinsatser för nyanlända invandrare i enlighet med Arbetsförmedlingens riktlinjer. Denna planering genomförs i samverkan med den nyanlände, Arbetsförmedlingen och kommunen samt eventuella andra externa aktörer Uppföljning Arbetsförmedlingen ska koda utrikes födda och statistiskt följa upp gruppen nyanlända invandrare samt nyanlända som går till arbete eller utbildning Samverkan Arbetsförmedlingen ska aktivt samverka med kommuner och andra parter på lokal nivå, med näringslivets branschorganisationer samt med Partnerskapet för Integration i Sörmland i syfte att främja nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

12 Företagarna Region Sörmland Strategier Arbetsplatsintegrerad validering Företagarna ska tillsammans med kommunen samverka kring validering av yrkeskunskap. Arbetsgivaren erhåller arbetskraft samt del av introduktionsersättning och ansvarar för att introducera, pröva, utvärdera samt dokumentera individens yrkeskunskap Förmedling av arbets- och praktikplatser Företagarna ska samverka med kommun och arbetsförmedling kring förmedling av arbetsoch praktikplatser. Den arbetssökande har med sig en viss introduktionsersättning från kommunen till aktuell arbetsgivare (företagaren) för introduktionskostnader. Arbetsgivaren ansvarar därmed för delar av introduktionen Arbetsplatsintegrerad språkundervisning Företagarna ska tillsammans med kommunen samverka kring arbetsplatsintegrerad, praktisk och arbetsrelaterad språkundervisning. Företagaren erhåller del av SFI-ersättning. Attitydpåverkande arbete Företagarna ska verka för användning och spridning av attitydverktyget Scener ur ett arbetsliv bland arbetsgivare och företag som aktivt arbetar med nyanlända flyktingar Förebilder Företagarna ska synliggöra goda exempel och erfarenheter från en snabb etablering på arbetsmarknaden. Det kan ske genom intervju med företag som ser den affärsnytta, mångfald och dynamik rekryteringen innebär. Integrationsdag Företagarna ska tillsammans med Länsstyrelsen och partnerskapet för integration arrangera en seminariedag kring integration i länet i syfte att uppmärksamma mångfaldsarbete och goda exempel.

13 ALMI/IFS - Sörmland Strategier Generell rådgivning SFI integrerat ALMI/IFS ska ge målgruppsanpassade föreläsningar och rådgivning till nyanlända kring svenskt företagande - integrerat med SFI-undervisningen på olika nivåer, beroende på behov. ALMI/IFS ska även undersöka invandrarnas kunskapsnivåer och kompetenser inom detta område, för att ta vara på de resurser och kunskaper de har - Utforma och genomföra ett effektivt program för nyanlända och andra invandrare med utländsk bakgrund som informerar och ger grundläggande kunskaper om företagande i Sverige och i Sörmland - Genom individuell rådgivning stimulera och öka nyföretagandet bland nyanlända och andra invandrare med utländsk bakgrund i Sörmland - Bistå intresserade med fördjupad information och rådgivning som kan utveckla deras ide till verklighet och därmed öka nyföretagandet i länet - Erbjuda mentorskapsprogram för nyföretagare Goda exempel ALMI/IFS ska öka kunskapen och nyföretagandet bland nyanlända flyktingar genom att använda goda exempel och förebilder i arbetet. Exempelvis använda verktyg som dokumentären Ayten, anordna info kvällar/workshops med invandrarföretagare som assisterats av IFS Individuell rådgivning ALMI/IFS ska säkra uppföljning och individuell rådgivning med fördjupad information samt nuläges- och framtidsanalys i uppstartsfasen

14 TCO Strategier Attitydpåverkande arbete TCO ska verka för att medlemmar i TCO: s alla förbund under arbetar med attitydverktyget Scener ur ett arbetsliv Kunskapsuppbyggnad TCO ska erbjuda medlemmar med förtroendeuppdrag MOD-utbildning (Mångfald och Dialog) Mångfaldsstrategi TCO ska i all rekrytering sträva efter en ökad mångfald i den egna organisationen

15 Landstinget Sörmland Strategier Hälsosamtal Landstinget Sörmland ska i samverkan med Migrationsverket erbjuda alla nyanlända flyktingar möjlighet till hälsosamtal under den första tiden i Sverige Hälsokommunikatörer Landstinget Sörmland ska sträva efter att anlita hälsokommunikatörer för att erbjuda information och kunskap för att underlätta kontakterna med sjukvården och Landstingets övriga verksamheter Professionell tolk Landstinget Sörmland ska vid behov alltid erbjuda professionell tolk Familjecentraler Landstinget Sörmland ska under tillvarata erfarenheterna av arbetet med Familjecentraler samt sprida dessa till samtliga kommuner Landstinget Sörmland ska också verka för startandet av fler Familjecentraler i länet Praktikplatser Landstinget Sörmland ska erbjuda praktikplatser till nyanlända flyktingar inom Landstingets olika verksamhetsområden Mångfaldsstrategi Landstinget Sörmland ska aktivt verka för en ökad mångfald inom den egna organisationen exempelvis vid rekrytering av personal till Landstingets olika verksamheter

16 Försäkringskassan Strategier 7 Behovsanpassat stöd Försäkringskassan ska erbjuda nyanlända flyktingar och andra invandrare ett individuellt behovsanpassat stöd och därmed skapa bättre förutsättningar för introduktion samt för vidare integration i samhället Särskild handläggargrupp Försäkringskassan ska arbeta med en särskild handläggargrupp på regional nivå med hela länet som arbetsområde och som med sin speciella kompetens ska anpassa information och handläggning utifrån de behov som finns Uppsökande verksamhet Försäkringskassan ska genom uppsökande verksamhet erbjuda den nyanlände individuellt anpassad service av en särskild handläggare, oavsett geografisk hemvist i länet 7 Värdegrunden återfinns i dokumentet Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige (2004)

17 Sörmlandsidrotten Strategier Urval av idrottsföreningar Sörmlandsidrotten ska välja ut ett antal föreningar i varje kommun som erbjuds medverka i arbetet med att involvera nyanlända flyktingar och andra invandrarungdomar i idrottsrörelsen Idrotts-Camp som mötesplats Sörmlandsidrotten ska rekrytera ungdomar från högstadiet och gymnasiet (med speciellt fokus på unga med utländsk bakgrund som idag är inaktiva inom föreningslivet) till idrottsrörelsen genom idrottscamper Ledarverksamhet Sörmlandsidrotten ska rekrytera och utbilda ungdomar (18-29 år) med utländsk bakgrund till ungdomsledare och domare inom idrottsrörelsen Bildande av plattform Sörmlandsidrotten ska skapa en plattform för utövandet av detta ledarskap inom idrottsrörelsen och organisationslivet Vårda samhället-dagar Sörmlandsidrotten ska tillsammans med andra ideella organisationer anordna temadagar, s.k. Vårda samhället - dagar i de sörmländska kommunerna dit särskilt barn och ungdomar med utländsk bakgrund, intresserade av konst, musik, kultur och idrott bjuds in

18 Swera - Svensk Flyktinghjälp Strategier Underlättande av introduktion Swera ska i samverkan med två sörmländska kommuner, inom ramen för kommunens introduktionsprogram rekrytera volontärer som vill vara en social kontakt med nyanlända flyktingar, för att underlätta språkinlärning och social integration Mötesplatser Swera ska i samverkan med organisations- och föreningslivet i kommunerna skapa mötesplatser där nyanlända möter mer etablerade kommuninvånare Utveckling Swera ska tillsammans med samverkanspartners i kommunerna och parterna i den regionala överenskommelsen verka för att frivilligarbete blir en bestående och naturlig del av flyktingmottagandet i länets kommuner

19 Myndigheten för Skolutveckling Strategier Uppföljning Myndigheten för Skolutveckling ska medverka i partnerskapets uppföljning av strategierna avseende introduktionen av nyanlända flyktingar och utifrån sitt uppdrag inom området särskilt fokusera på nyanlända barn och ungdomar Utveckling Myndigheten för Skolutveckling bidrar genom den "Nationella strategin för utbildning av nyanlända barn och ungdomar" till att stärka kommunernas arbete i länet inom främst utbildningsområdet, med de delar som rör nyanlända barn och ungdomar

20 Länsstyrelsen Strategier Beredskaps- och kapacitetsfrämjande åtgärder Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap i de sörmländska kommunerna vad gäller flyktingmottagning Kommunöverläggning Länsstyrelsen ska utifrån Migrationsverkets bedömning av behov av flyktingplatser överlägga med kommunerna och vidare leverera beslutsunderlag till Migrationsverket Uppföljning Länsstyrelsen ska ansvara för uppföljning av introduktionen i länet såväl regionalt som på lokal nivå i länets kommuner samt verka för utveckling av lokala överenskommelser Samordningsansvar Länsstyrelsen ska ha en samordnande roll i länet med aktörerna i det regionala partnerskapet för integration

21 Appendix Indikatorer för integrationspolitiken Budgetproposition 2007 (PROP. 2005/06:1 UTGIFTSOMRÅDE 8) BILAGA 1 Nyanlända invandrare Andelen nyanlända kvinnor och män som är sysselsatta 12 månader efter folkbokföringsdatum. Andelen nyanlända kvinnor och män som är sysselsatta som egna företagare 12 månader efter folkbokföringsdatum. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och är sysselsatta 12 månader efter folkbokföringsdatum. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och har ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden 12 månader efter folkbokföringsdatum. Andelen nyanlända kvinnor och män, med högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet förvärvad utomlands, som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum fått sin utbildning bedömd av ansvarig myndighet eller validerad1 samt fått vägledning för ev. kompletterande utbildning. Andelen nyanlända kvinnor och män, med tidigare utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller med motsvarande erfarenheter, som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum fått sin kunskap och kompetens validerad. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum fått sin reella kompetens validerad i nära samverkan med arbetslivet. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum har deltagit i en av AMV initierad yrkesbedömning. Andelen nyanlända kvinnor och män som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum erhållit minst godkänd betygsnivå i sfi kurs (den högsta nivån om deltagande skett i flera kurser). Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum erhållit minst godkänd betygsnivå i sfi-kurs (den högsta nivån om deltagande skett i flera kurser).

22 Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum avslutat någon annan typ av utbildning i svenska. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum har deltagit i arbetspraktik (inkl. prova-på-plats) som initierats av AMV. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som deltagit i någon form av arbetspraktik, initierad av AMV, där praktiken genomförs parallellt med sfi eller med annan utbildning i svenska. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum deltagit i arbetsmarknadspraktik som initierats av kommunen. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som deltagit i någon form av arbetsmarknadspraktik som initierats av kommunerna där praktiken genomförs parallellt med sfi eller med annan utbildning i svenska. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum har deltagit i en yrkesinriktad utbildning. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum har deltagit i en arbetsmarknadsutbildning som initierats av AMV. Andelen nyanlända kvinnor och män med rehabiliteringsbehov som deltagit i kommunernas introduktion och som senast 12 månader efter folkbokföringsdatum deltagit i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Andelen nyanlända kvinnor och män som deltagit i kommunernas introduktion och som senast två månader efter folkbokföring genomgått en hälsoundersökning. Andelen nyanlända kvinnor och män som fått riktad information om hälso- och sjukvården på sitt eget språk senast en månad efter folkbokföringen. Andelen nyanlända flickor och pojkar som deltar i språkförskoleverksamhet. Andelen nyanlända flickor och pojkar som deltar i ämnesbaserad undervisning på sitt modersmål i skolan.

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Regional överenskommelse -RÖK- Kalmar län

Regional överenskommelse -RÖK- Kalmar län Regional överenskommelse -RÖK- Gemensam utveckling av introduktion för nyanlända invandrare Reviderad 2007-04 1 2 Regional överenskommelse i om introduktion för nyanlända invandrare Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REVIDERAD Mars 2009 Tryck: Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten

Läs mer

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Sida 1 av 5 Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Denna strategi syftar till att kraftsamla och samordna länets resurser för

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Integrationspolitiskt program

Integrationspolitiskt program Integrationspolitiskt program 2016-2022 Antaget av kommunfullmäktige den 23 maj 2016 75 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Vad är integration? 4 Övergripande mål 5 Organisation och arbetssätt 5 Strategiska insatser

Läs mer

Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända KSL REMISS Bilaga 2 KOMMUNFÖRBUNDET 2008-06-24 Dnr: 2008/0022 STOCKHOLMS LAN Kansliet Karin Wahlgren Kommunstyre isestockholms STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 2008-06- 2 G Remiss om samverkansöverenskommelse

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland. Hälsokommunikatörer i Östergötland Flyktingmedicinskt centrum

Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland. Hälsokommunikatörer i Östergötland Flyktingmedicinskt centrum Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland Hälsokommunikatörer i Östergötland En regional samverkan mellan landstinget och kommunerna i Östergötland. Projekt under 2007 2008 Permanent verksamhet från

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Lokal överenskommelse år 2005 för utveckling av samarbetet. kring asylsökande samt introduktionen av nyanlända flyktingar och invandrare

Lokal överenskommelse år 2005 för utveckling av samarbetet. kring asylsökande samt introduktionen av nyanlända flyktingar och invandrare Bilaga 4:7 till kommunstyrelsens protokoll den 9 februari 2005, 24 PM 2005 RVI (Dnr 333-4850/2004) Lokal överenskommelse år 2005 för utveckling av samarbetet kring asylsökande samt introduktionen av nyanlända

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr KK13/232 STRATEGI Strategi för integration och social sammanhållning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-11 144 Dnr KK13/232 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande Tidiga insatser för asylsökande Asylsökande i Gävleborg 2016-11-01 1600 1400 1200 1000 800 600 EBO ABO 400 200 0 Källa: Migrationsverket Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Integrationsstrategi 2020

Integrationsstrategi 2020 Integrationsstrategi 2020 Strategi för inflyttning, kompetensförsörjning och social sammanhållning Antagen av Kommunstyrelsen 20160510 Innehåll Inledning... 3 Östersund behöver integration...... 3 Varför

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

#stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande. Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet

#stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande. Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet #stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet #stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande Vad representerar du idag? Ta

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

REMISSVERSION. Integrationsstrategi Tusen års historia. Tusen möjligheter framåt. INTEGRATIONSSTRATEGI

REMISSVERSION. Integrationsstrategi Tusen års historia. Tusen möjligheter framåt. INTEGRATIONSSTRATEGI REMISSVERSION Integrationsstrategi 2017-2020 Tusen års historia. Tusen möjligheter framåt. INTEGRATIONSSTRATEGI 2017-2020 1 Syfte med och bakgrund till strategin Skara kommun har tagit fram en integrationsstrategi

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län REVIDERAD DECEMBER 2006

Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län REVIDERAD DECEMBER 2006 Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län REVIDERAD DECEMBER 2006 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten om samverkan för utveckling av introduktionsinsatser

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Regional överenskommelse

Regional överenskommelse Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta

Läs mer

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder Sveriges

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Integrationsstrategi. för Gotland

Integrationsstrategi. för Gotland Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 Titel: Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län Illustration omslagsbild: Malin Ericsson/Region Gotland Tryckår: 2017

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

FÖRSLAGLokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

FÖRSLAGLokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration FÖRSLAGLokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration Foto: Peter Dallman 2007-12-11 Reviderad 2010-12-01 och 2014-05-30 Inledning Den lokala överenskommelsen om samverkan

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Översyn av flyktingmottagande, sfi-verksamhet samt angränsande frågor - yttrande till kommunstyrelsen

Översyn av flyktingmottagande, sfi-verksamhet samt angränsande frågor - yttrande till kommunstyrelsen Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2003-10-22 DNR 630-617/03 Handläggare: Gunilla Schedin Hahn Tfn: 08-508 09 015 Kerstin Wretborn Tfn: 08-508

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering

Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2015-01-07 KS 2014/0854 0480-45 09 26 Kommunstyrelsen Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål permanent organisation

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer