Regional överenskommelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional överenskommelse"

Transkript

1 Regional överenskommelse Mottagning och etablering av nyanlända invandrare i Jämtlands län Genom en regional överenskommelse om mottagning och etablering av nyanlända invandrare förbinder vi oss att arbeta utifrån följande punkter. Regionförbundet Jämtlands län beaktar överenskommelsen i det regionala utvecklingsarbetet inventerar utvecklingsområden och initierar utvecklingsinsatser i samverkan med kommunerna stödjer utvecklingsarbete för förbättrad integration ansvarar för framtagande av en regional integrationsstrategi erbjuder länets kommuner och andra aktörer kunskap och kompetensutveckling i frågor som rör mottagnings- och etableringsarbetet för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande för ut kontentan av den regionala överenskommelsen till kommunerna, med syfte att stödja den lokala nivån följer upp och stödjer ALMI, utifrån dess uppdrag att främja invandrarföretagande främjar samverkan och samordning mellan kommunerna inom mottagnings- och etableringsarbetet för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande verkar för en utveckling av samordnad och tillgänglig SFI-utbildning i länet verkar för en samordnad och tillgänglig samhällsorientering Jämtlands läns landsting erbjuder snar hälsoundersökning i syfte att tidigt upptäcka och möjliggöra tidiga insatser mot fysisk och psykisk ohälsa samverkar med andra aktörer i frågor om hälso-, sjuk- och tandvård med fokus på förebyggande insatser strävar efter att den kulturella sammansättningen i samhället ska återspeglas på hälso- och sjukvårdens arbetsplatser och att dessa ska stödjas för att ta tillvara kompetensen hos anställda med mångkulturell bakgrund ser till att information från hälso-, sjuk- och tandvården till nyanlända ges på lätt svenska och tolkas/översättas till andra språk vid behov verkar för att rutinerna för samtal via tolk kvalitetsförbättras Arbetsförmedlingen verkar för att vägen till arbete/arbetskraft blir så kort som möjlig för arbetssökande/arbetsgivare genom att bedriva ett effektivt matchningsarbete säkerställer att samtliga nyanlända arbetssökandes kompetens blir verifierad säkerställer att nyanlända arbetssökande, vid behov, får tillgång till utifrån Arbetsförmedlingens aktuella resurser, yrkeskompetensbedömning, arbetsmarknadsutbildning och övriga program arbetar med formerna för kartläggning av individers kompetens i syfte att underlätta en introduktion i samhället samordnar etableringsinsatserna och upprättar etableringsplaner samordnar och följer upp de lokala arbetsförmedlingskontorens arbete med insatser för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande för att tidigarelägga utträdet på arbetsmarknaden utvecklar användandet av kartläggning, validering och yrkestest för att beskriva och tillvarata individernas kompetens håller diskussioner med företrädare för näringslivet och med lokala arbetsgivare för att kunna tillgodose arbetsgivarnas behov och för att öka sysselsättningsgraden hos nyanlända flyktingar och skyddsbehövande arbetar för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden stödjer och utvecklar samverkan över kommun-/ kontorsgränser, för att underlätta start av utbildningar, arbetsmarknadspolitiska program etc. på de orter där underlaget är litet driver utvecklingsarbete för att underlätta

2 2 mottagnings- och etableringsarbetet för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande svarar för tolk vid bokade besök när behov finns utreder prestationsförmåga och kartlägger insatser för dem som har svårt att direkt delta i etableringsinsatser upphandlar Lotsar som erbjuds de nyanlända som stöd att underlätta samhälls- och arbetsmarknadskontakter. Försäkringskassan erbjuder nyanlända en övergripande information om socialförsäkringen erbjuder individuell information till nyanlända, som fått uppehållstillstånd, om socialförsäkringens förmåner och den enskildes skyldigheter svarar för tolk vid bokade besök när behov finns erbjuder skriftlig information om socialförsäkringen på flera språk betalar ut ersättningar så snabbt och effektivt som möjligt. Länsstyrelsen Jämtlands län medverkar till, genom en aktiv dialog med olika aktörer, regional samverkan i mottagnings- och etableringsarbetet för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande samt för ensamkommande barn beslutar om och fördelar strukturella medel enligt SFS 2010:1122, 37 till kommunerna och följer upp hur medlen används förhandlar med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn förhandlar med kommunerna om att ta emot nyanlända flyktingar och skyddsbehövande och tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande följer upp etableringsarbetet och dess resultat i länet samt återrapporterar såväl till regeringen som till övriga aktörer, nationellt, regionalt och lokalt ansvarar för att den regionala överenskommelsen återkommande följs upp, utvärderas och revideras för att ständigt vara aktuell och bidra till ett kontinuerligt arbete. Migrationsverket samarbetar med regionala och lokala parter som berörs av introduktionen av nyanlända flyktingar och skyddsbehövande. Formen för samarbete växlar efter behov och uppdrag. Informationsutbyte mellan parterna i syfte att dela kunskap om tendenser och trender inom varandras ansvarsområde är exempel på sådant samarbete. Migrationsverket finns inte etablerat i Jämtlands län men verkar för att underlätta kontakter genom att på olika sätt finnas tillgängliga i länet driver centrala utvecklingsprojekt för att utveckla till exempel boendeformer. Östersund december 2011 Robert Uitto, Regionförbundet Jämtlands län Katarina Sinerius, Försäkringskassan Harriet Jorderud, Jämtlands läns landsting Britt Bohlin, Länsstyrelsen Jämtlands län Johan Tegnhed, Arbetsförmedlingen Caroline Henjered, Migrationsverket

3 3 Bakgrund Tidigare överenskommelse Jämtlands län har en regional överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare från Den är upprättad mellan Länsstyrelsen, Integrationsverket, Länsarbetsnämnden, Kommunförbundet, Myndigheten för skolutveckling och Migrationsverket. Den följer de riktlinjer för regionala överenskommelser som dåvarande Integrationsverket tog fram och fyllde främst syftet att samordna parterna i samband med att överenskommelsen togs fram. Uppdragen till olika aktörer i samband med mottagande, introduktion och integration har genomgått omfattande förändringar sedan denna överenskommelse tecknades. Flyktingmottagande i Jämtlands län Jämtlands län, med åtta kommuner, har cirka invånare. Av dessa är cirka 6 % födda i utlandet mot cirka 15 % för riket. Jämtlands län är i behov av inflyttning. Om länet ska kunna hålla en positiv befolkningsutveckling krävs att fler människor väljer att bosätta sig i länet. Många av de människor som invandrar från utlandet ser inte med självklarhet Jämtlands län som sin plats för etablering. Vi har därför en utmaning framöver i att locka hit och behålla den kompetens som kommer till länet genom invandring. Jämtlands län vill även bidra till att ge flyktingar och skyddsbehövande den trygghet och utveckling vårt län kan ge i en orolig värld utifrån ett humanitärt perspektiv. I Jämtlands län har alla kommuner en överenskommelse med länsstyrelsen, om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande. Totalt handlar det om överenskommelser att ta emot drygt 300 personer per år. Från och med 2011 gäller dessa överenskommelser tills vidare. Det faktiska mottagandet har legat runt 280 personer per år med rätt stora variationer. Antal om mottagande i överenskommelser år Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Total Ca 340 Det faktiska mottagandet i Jämtlands län år Total Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Total Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Jämtlands län Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar har haft en bra utveckling i Jämtlands län. Den första mottagningen startade i Östersunds kommun År 2008 fanns det ett 40-tal platser i länet fördelade på Krokom- och Östersunds kommuner. Under första halvåret 2010 tecknade ytterligare fem kommuner Berg, Bräcke, Härjedalen, Strömsund och Åre nya överenskommelser som nu ger ett sammanlagt mottagande på cirka 125 platser varav 29 är avsedda för asylsökande. De fem nytillkomna kommunerna startade i de flesta fall sin mottagning i september 2010.

4 4 I länet har man bildat nätverk för samverkan mellan kommunerna och övriga berörda på tre nivåer verksamhetsansvariga, boendechefer och vägledare. Nätverken träffas regelbundet för informations- och erfarenhetsutbyte samt för att planera och gemomföra gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Det finns ett stort nationellt behov av ytterligare platser för ensamkommande barn och ungdomar. Centralt har Migrationsverket tillsammans med länsstyrelserna tagit fram en plan för att få systemet med platser för ensamkommande i balans. Planen anger att samtliga kommuner i landet skulle behöva ha överenskommelser med lägst 4 asylplatser. För länet innebär det ett mål på minst 32 asylplatser och därmed ett lägsta mottagande på minst 130 platser sammanlagt. Med denna bakgrundsbeskrivning, länets befolkningsutmaningar, beaktandet av konventionen för mänskliga rättigheter samt att ny organisation av mottagning och etablering av nyanlända invandrare trätt i kraft den första december 2010, behöver länet ta fram en ny regional överenskommelse. Den nya regionala överenskommelsen RÖK Mottagning och etablering av nyanlända invandrare Överenskommelsen är en bekräftelse på en gemensam ambition att parterna skall utveckla och fördjupa samarbetet inom mottagnings- och etableringsarbetet i länet. Parallellt med utarbetandet av en RÖK kommer Regionförbundet Jämtlands län att ta fram en integrationsstrategi för länet. Som övergripande styrdokument finns den regionala utvecklingsstrategin för Jämtlands län. Överenskommelsen bygger på synen att samverkan och samarbete skapar mervärde och utgör en plattform för regionalt stöd till ett samordnat utvecklingsarbete över kommungränserna och över myndighetsgränserna. Parterna diskuterar tillsammans fram syfte och omfattning av gemensamma åtaganden, medan det är respektive aktör som fattar formella beslut och står för individuella åtaganden. Som allmänna utgångspunkter ingår att de parter som undertecknat denna överenskommelse inte accepterar diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Parterna avser att ta sitt ansvar genom att i de egna verksamheterna arbeta förebyggande mot diskriminering och att öka andelen kvinnor och män med utländsk bakgrund i den egna verksamheten. Samverkan syftar till att ge alla flickor, pojkar, kvinnor och män samma rättigheter och möjligheter att bli aktiva samhällsmedborgare. Flickor, pojkar, kvinnor och män ska, oavsett etnisk tillhörighet, ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet. Den regionala överenskommelsen har målsättningen att integrera barn- och jämställdhetsperspektivet i mottagnings- och etableringsarbetet. I detta sammanhang är det viktigt att även utveckla metoder som utgår från de nyanländas perspektiv och som tar tillvara nyanlända barns synpunkter. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ola Ljungqvist Överenskommelsen bygger på en gemensam syn, att

5 5 I länets tillväxtarbete hanteras de utgångspunkter och förutsättningar som anses ha stor betydelse för utvecklingen i länet. Speciellt kommer de stora pensionsavgångarna de närmsta åren att ställa stora krav på framtida kompetens- och arbetskraftförsörjning. I detta sammanhang kommer ökad mångfald att vara en resurs i näringsliv och samhälle och det gäller att utnyttja de kompetenser och förmågor som alla individer har, oavsett bakgrund. Länets regionala utvecklingsstrategi pekar särskilt på att det är viktigt att utveckla etableringen och integrationen för nyanlända invandrare. Ny arbetskraft kommer till länet med ny kompetens som med de rätta verktygen på sikt kan matchas mot arbetsgivarnas behov. I nuläget har endast knappt hälften av befolkningen, 44 % av kvinnorna och 50 % av männen, med födelseland utanför Norden, arbete i Jämtlands län. Foto: fotograftina.se länet behöver fler invånare för att skapa tillväxt och en positiv utveckling. Parterna marknadsför Jämtlands län som ett attraktivt län att bo och verka i. Parterna tar ett gemensamt ansvar för ovanstående allmänna utgångspunkter i överenskommelsen och följer kontinuerligt upp dessa. Det regionala arbetet med utvecklingen av etableringsoch mottagningsinsatserna ska bedrivas på ett sådant sätt att det undanröjer eventuella hinder för aktörerna på den lokala nivån. För att klara den framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjningen samt för att bibehålla och utveckla välfärden måste alla aktörer i länet ta ett gemensamt ansvar för att så snabbt som möjligt lotsa in de nyanlända invandrarna på arbetsmarknaden och i samhället. Kommunerna har en viktig uppgift framför sig att ta emot människor som behöver stöd, arbete och bostäder. Detta arbete kan underlättas till stora delar genom samverkan, både inom kommunerna, men inte minst mellan kommunerna. Vägen till arbete för nyanlända måste stimuleras på bästa möjliga sätt. Länet behöver den mångfald av kunskap, erfarenhet och kompetens som finns tillgänglig inte minst för att klara framtida kompetensförsörjning och generationsskifte på arbetsmarknaden. Syfte Den regionala överenskommelsen skall bidra till: att det nationella målet för integrationspolitiken, lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska få genomslag i länet. att skapa samsyn om ansvar och ge stöd till regionala och lokala aktörer i deras arbete med tidiga etablerings- och mottagningsinsatser för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald där människor kompletterar varandra och ömsesidigt bidrar med sin kompetens och livserfarenhet. Övergripande mål Den regionala överenskommelsens övergripande målsättning är att, med individen i centrum verka för att alla flyktingar och skyddsbehövande kvinnor, män, flickor och pojkar får en god mottagning och etablering. Det innebär en introduktion som leder till ett bra liv där individens egen kompetens, erfarenhet

6 6 och förmåga tas tillvara och goda möjligheter till arbete skapas. Introduktionen ska utgå från familjen och den enskilde individens rättigheter, skyldigheter, behov och förutsättningar. Utvecklings-, målområden Delmål 1. Invandringens betydelse för länet - attityder och värderingar Höja kunskapen och kompetensen om integration och diskriminering inom offentliga organisationer och näringslivet 2. Länsgemensam strategisk inriktning - mål styrning Väl fungerande länssamverkan Kontinuerlig utvärdering av samhällets insatser för att uppnå god effektivitet och koordinering av mottagnings- och etableringsarbetet 3. En bostadsförsörjning som motsvarar behoven En strategisk diskussion om bostadsförsörjning 4. Anvisning balans arbetslinjen, humanitära behov Arbetsmarknadsanpassad anvisning Väl fungerande dialog kring anvisning/länstal Väl fungerande lokala överenskommelser 5. En hälsoinriktad introduktion Lyfta hälsoperspektivet i introduktionen Möjliggöra adekvat och lättillgänglig behandling av traumatiserad ohälsa hos nyanlända 6. En språkutbildning och samhällsorientering som främjar etableringen i länet. Öka antalet deltagare och platser för språkpraktik Flexiblare utbud av Sfi Väl utvecklat utbud om samhällsorientering 7. Ett varierat utbildningsutbud Utbud av utbildningar anpassade såväl till analfabeter som till högutbildade 8. En arbetsmarknadsinriktad etablering - validering, praktik, arbete Öka andelen sysselsatta flyktingar och invandrare Fler deltagare och platser för yrkespraktik Väl utvecklat system för validering Varierat utbud av insatser utifrån individernas kompetens 9. Skola och barnomsorg Öka andelen elever med invandrarbakgrund på gymnasieskolornas nationella program Rutiner för snabbt erhållande av barnomsorgsplats Väl fungerande modersmålsstöd och modersmålsundervisning / studiehandledning 10. Fritid Öka ideella organisationers deltagande i etableringsarbetet Fler nyanlända, barn, unga och vuxna i ideell verksamhet Målgrupp och avgränsning Den regionala överenskommelsen avgränsas till att omfatta mottagnings- och etableringsarbetet för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande inklusive ensamkommande barn vars vistelsetid i Sverige, efter erhållet uppehållstillstånd, i normalfallet inte överstiger tre år (delvis använder vi begreppet nyanlända i texten framöver). Den omfattar således endast en del av länets totala integrationsarbete för invandrare. Den regionala överenskommelsen skall främst ses som ett stöd till lokal nivå genom att klargöra ambitionsnivåer på länsnivå. På sikt kan RÖK:en leda till utveckling av de lokala överenskommelser som utarbetas mellan kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen. Aktörer Den regionala överenskommelsen om mottagningsoch etableringsarbetet för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande träffas mellan: Regionförbundet Jämtlands län Jämtlands läns landsting Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Länsstyrelsen Jämtlands län Migrationsverket Dessa aktörer organiserar arbetet utifrån överenskommelsen på ett ändamålsenligt sätt och utser sammankallande och styrgrupp för gemensamma

7 7 insatser i RÖK:en. Kommunerna samordnas genom Regionförbundet i denna överenskommelse. Parterna avser också att ta sitt ansvar för ökad mångfald i länet genom att i de egna verksamheterna arbeta förebyggande mot diskriminering och att öka andelen kvinnor och män med utländsk bakgrund i den egna verksamheten. Övriga samverkansparter Samverkan, för bästa möjliga förutsättningar av mottagning och etablering utifrån denna överenskommelse, kommer att ske med aktörer inom följande organisationer. Mycket samverkansarbete kommer sannolikt också att utvecklas på lokal nivå. Företagsorganisationer, Svenskt näringsliv, FR, Svensk Handel, LRF med flera. Ideella organisationer och den sociala ekonomins aktörer. Trossamfund. Universitet, utbildningsföretag, studieförbund, folkhögskolor med flera. Organisation, genomförande och uppföljning Arbetet med att leva upp till den regionala överenskommelsen organiseras så att länet kan besluta om nödvändiga åtgärder, upprätta handlingsplaner i rullande ett- eller tvåårsintervall samt följa upp och utvärdera hur mottagnings- och etableringsarbetet utvecklas. Denna organisation bör ligga nära den som arbetar med länets regionala utveckling. Den regionala överenskommelsen ses som ett styrdokument. Årliga handlingsplaner utarbetas utifrån den målstruktur som är bestämd. Handlingsplanen skall upprättas senast vid december månads utgång varje år. En styrgrupp ansvarar för att driva och följa upp arbetet. Styrgruppen utses av överenskommelsens parter. Gruppen skall rapportera till kommunchefsgruppen och till primärkommunala nämnden/regionstyrelsen för att kunna fatta erforderliga beslut nära kopplade till den regionala och kommunala beslutsnivån. Den regionala överenskommelsen skall följas upp årligen. Styrgruppen ansvarar för att detta görs och att rapportering sker till alla organisationer som tecknat överenskommelsen. Kontaktpersoner för den regionala överenskommelsen REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Britt Hedberg JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Nina Fållbäck-Svensson ARBETSFÖRMEDLINGEN Johan Tegnhed FÖRSÄKRINGSK ASSAN Per Sundin LÄNSSTYRELSEN JÄMTLANDS LÄN Hans Halvarsson MIGRATIONSVERKET Annika Nordin KOMMUNERNAS MEDVERK AN SOM ADJUNGERAD Anders Andersson, kommunchef i Strömsund För 2012 skall det finnas en handlingsplan senast den sista februari Handlingsplanerna skall ha tydliga insatser med ansvarig för åtgärden samt ange hur insatsen finansieras.

8 8 Faktaruta Ansvar och uppgifter utifrån etableringsreformen den 1 december 2010 KOMMUNERNA Kommunernas samordningsansvar upphör genom reformen. Däremot har kommunerna ansvar för: mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning undervisning i svenska för invandrare (SFI) och annan vuxenutbildning samhällsorientering försörjningsstöd skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar insatser inom det sociala området att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, såsom äldreomsorg etc. Kommunen ansvarar dessutom för att inom ramen för överförmyndarens uppgifter, avdela god man eller förmyndare. LANDSTINGET ska erbjuda hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar i enlighet med den lag som finns om hälso- och sjukvård till asylsökande med flera (2008:344) ska erbjuda akut hälso- och sjukvård som inte kan anstå till vuxna (>19 år). Barn (<19 år) har samma rätt till vård och behandling som andra barn ska erbjuda tandvård i samma omfattning som till andra barn ska erbjuda nyanlända med uppehållstillstånd vård i samma omfattning som övriga medborgare ARBETSFÖRMEDLINGEN har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna är stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter ansvarar för etableringssamtalen ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan, dock ej för kvotflyktingar vilka hanteras av Migrationsverket ansvarar för upprättande av etableringsplan beslutar om etableringserättning är uppdragsgivare till lotsar fastställer länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket. FÖRSÄKRINGSK ASSAN beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning betalar ut etableringsersättning, etableringstil lägg och bostadsersättning. SK ATTEVERKET folkbokför, varigenom personen får ett personnummer utfärdar ID-kort på ansökan från personer som inte kan ansöka om ID-kort hos andra. LÄNSTYRELSERNA medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända främjar regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom SFI och samhällsorientering MIGRATIONSVERKET tar fram nationell prognos för nyanlända ansvarar för bosättning av vissa nyanlända beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting.

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län REVIDERAD DECEMBER 2006

Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län REVIDERAD DECEMBER 2006 Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län REVIDERAD DECEMBER 2006 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten om samverkan för utveckling av introduktionsinsatser

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända En viktig målgrupp för integration på landsbygden är de nyanlända som fått sin ansökan om asyl beviljad. För de kommuner som har brist på arbetskraft och goda förutsättningar

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen

LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen mars 2011 Rapport 1 1 UPPDRAGET...- 3-1.1 AVGRÄNSNINGAR... - 3-1.2 ALLMÄNT... - 3-2 REDOVISNING...- 4-2.1 MÅLGRUPP... - 4 - Sammanfattning...- 4-2.2

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr 851-5351-2015 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås Minnesanteckningar 2011-03-16 Diarienummer överfört till 851-11438-2011 1(5) Enheten för social hållbarhet Jesper Svensson Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Integrationsarbetet Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Gällivare kommun November 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Integrationsarbetet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte,

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet Integration #4 INTEGRATION December LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR 2012 2 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN Utan hälsa ingen etablering! Utökad målgrupp för samhällsorientering föreslås Kraftig

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer