SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 15 maj 2007, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 15 maj 2007, kl. 14.00-19.00"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN (19) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 15 maj 2007, kl Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Lars-Erik Eiderhed (c) Elisabet Oscarsson (c) Mikael Lindberg (c) Per-Eric Stjerna (fp) Ann-Charlotte Reventberg (m) Mona Bergenstoff (s), tjänstg. ersättare Bengt Sernland, socialchef Birgitta Larsson, sekreterare Carina Pålsson, avdelningschef Ingela Martinsson, avdelningschef 78-79, Natasa Pavlic, ekonom Frida Ohls, utredningssekreterare Ej tjänstgörande ersättare Sven Häggberg (s) Gunilla Raask (kd) Utses att justera Lars-Erik Eiderhed Plats och tid för justering Socialkontoret , kl Paragrafer Underskrifter Anslag och protokollsutdrag Sekreterare Birgitta Larsson för anslags uppsättande Ordförande Agneta Janson för anslags nedtagande Justerande Lars-Erik Eiderhed Bestyrkande av anslag Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda

2 SOCIALNÄMNDEN (19) Förteckning SN 78 Diarienr 2007/ Information... 3 SN 79 Diarienr 2007/ Mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar... 4 SN Delegationsbeslut... 5 SN Hemliga enligt 7:4 sekretesslagen... 6 SN 88 Diarienr 2007/ Kostnadsutfall ekonomiskt bistånd SN 89 Diarienr 2007/ Angående Olivias anslag SN 90 Diarienr 2007/ Riktlinjer för hantering av uppdrag och remisser... 9 SN 91 Diarienr 2007/ Remiss, förändring av invandrarbyråns ekonomi och introduktionsperiod SN 92 Diarienr 2007/ Remiss, motion trygghetsvärdar i Vårgårda kommun SN 93 Diarienr 2007/ Remiss, motion nykter cykelfest SN 94 Diarienr 2007/ Björnen 27 Begäran om åtgärdsplan SN 95 Diarienr 2006/ Svar på inspektionsmeddelande, Kullingshemmet SN 96 Diarienr 2005/ Handikappolitiskt program SN 97 Diarienr 2007/ Socialnämndens verksamhetsuppföljning april SN Meddelanden/information... 18

3 SOCIALNÄMNDEN (19) SN 78 Diarienr 2007/81 Information Catharina Hast Markkula från Migrationsverket informerar nämnden om behov av kommunala platser för asylsökande barn och ungdomar. Migrationsverket har i uppdrag att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Från och med den 1 juli 2007 omfattar detta uppdrag även mottagandet av de barn som beviljats uppehållstillstånd. Kommunerna får statlig ersättning för mottagande av asylsökande barn. Detta administreras av Migrationsverket. Kommunerna får statlig ersättning för mottagande av barn med uppehållstillstånd som saknar legal vårdnadshavare. Detta administreras av Integrationsverket fram till den 1 juli 2007 då det övertas av Migrationsverket. _

4 SOCIALNÄMNDEN (19) Kommunfullmäktige SN 79 Diarienr 2007/81 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar Den 17/4 fanns det totalt 822 ensamkommande asylsökande barn i landet. Av dessa vistas 300 barn i tillfälligt boende i de kommuner där Migrationsverket har sina ansökningsenheter för asylsökande. Migrationsverket tillsammans med Integrationsverket och Sveriges kommuner och landsting, letar nu efter kommuner som kan åta sig uppgiften att placera dessa barn. Barnen kommer mestadels från Irak och Somalia och är år. Ersättningen utbetalas av Migrationsverket. Kommuner som tecknar en överenskommelse får en fast ersättning, kronor vid mottagande av minst fem barn. Därutöver får kommunen ersättning för boende som ska täcka kostnader för god man, personal, kost, logi samt omvårdnad (institution eller familjehem). Se socialchef Bengt Sernlands och utredningssekreterare Frida Ohls skrivelse Föreslå Kommunfullmäktige uppdra åt Socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket för mottagande av minst 5 asylsökande ensamkommande barn och ungdomar för placering i familjehem. Avtalet bör avse 1 år med möjlig förlängning. Paragrafen justeras omedelbart. Agneta Janson Lars-Erik Eiderhed

5 SOCIALNÄMNDEN (19) SN 80 Delegationsbeslut Nämnden har tagit del av delegationsbeslut enligt nedan: Individ- och familjeomsorgen Fastställande av faderskap Fullmakt åt socialsekreterare Annelie Vårhall att jämlikt 10 kap 2 SoL föra Vårgårda kommuns socialnämnds talan i mål vid Länsrätten. Biståndsenheten Korttidsboende Rehab (beslut enligt HSL)

6 SOCIALNÄMNDEN (19) SN Hemliga enligt 7:4 sekretesslagen

7 SOCIALNÄMNDEN (19) SN 88 Diarienr 2007/35 Kostnadsutfall ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen gör under året månadsvis uppföljning av utbetalt försörjningsstöd. Detta för att bevaka kostnadsutvecklingen med anledning av stora förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. Kostnadsutfall för ekonomiskt bistånd januari april 2006 och 2007 samt antal hushåll som får ekonomiskt bistånd föreligger till nämnden. Lägga redovisningen till handlingarna.

8 SOCIALNÄMNDEN (19) SN 89 Diarienr 2007/74 Angående Olivias anslag 2008 Kvinnojouren Olivia i Alingsås har till socialnämnden översänt budgetförslag för år 2008 i enlighet med gällande samarbetsavtal. Föreningen begär för år 2008 ett verksamhetsbidrag med kronor, varav från Vårgårda kronor. Socialchefen informerar om beslut som tagits i Sjuhäradskommunerna angående anslag till kvinnojourer. Kvinnojouren Olivia kommer att träffa socialchefer och socialnämnder i kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda den 23 maj för genomgång av verksamheten. Socialnämnden diskuterar ärendet och beslutar att behandla Olivias anslag för 2008 vid socialnämndens sammanträde i juni 2007.

9 SOCIALNÄMNDEN (19) SN 90 Diarienr 2007/120 Riktlinjer för hantering av uppdrag och remisser Kommunstyrelsen beslöt att anta riktlinjer för hantering av uppdrag och remisser. Följande riktlinjer skall gälla vid utskick av remisser på skrivelser och handlingar till nämnder för yttranden: 1. Handlingar som skall skickas på remiss för yttrande av politiska organ i Vårgårda kommun skall, oavsett om de upprättats internt eller kommer utifrån, först tas upp av nämnd eller styrelse som i så fall beslutar att handlingen skall sändas på remiss. 2. Förvaltningen i kommunen får inte starta upp arbete, upprättande av handlingar m m som skall beslutas av nämnd eller kommunstyrelsen, utan att ett politiskt uppdrag för arbetet lämnats. Förvaltningen bör i sådana fall ta initiativet och lyfta ärendet till nämnd eller styrelse för eventuellt beslut om uppdrag. Socialnämnden diskuterar ingående riktlinjerna och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att efter nämndens diskussion upprätta förslag till skrivelse som nämnden har att ta ställning till och därefter överlämna till kommunstyrelsen.

10 SOCIALNÄMNDEN (19) Kommunstyrelsen SN 91 Diarienr 2007/107 Remiss, förändring av invandrarbyråns ekonomi och introduktionsperiod Från invandrarbyrån har förslag inkommit angående förändring av introduktionsperioden för flyktingar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera ärendet till socialnämnden, utbildningsnämnden och ekonomiavdelningen för yttrande. Meddela kommunstyrelseförvaltningen att socialnämnden ställer sig bakom beredningsförslaget. Förändringen av invandrarbyråns ekonomi och introduktionsperiod kommer troligen att visa en positiv inverkan på utbetalning av försörjningsstöd.

11 SOCIALNÄMNDEN (19) SN 92 Diarienr 2007/118 Remiss, motion trygghetsvärdar i Vårgårda kommun Motion har inkommit från Berth Ottosson, angående trygghetsvärdar i Vårgårda kommun. Kommunfullmäktige beslutade att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet. Uppdra åt förvaltningen att upprätta ett remissvar på motionen om trygghetsvärdar i Vårgårda kommun.

12 SOCIALNÄMNDEN (19) SN 93 Diarienr 2007/119 Remiss, motion nykter cykelfest Motion har inkommit från Helen Persgren, angående nykter cykelfest. Kommunfullmäktige beslutade att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till kommunstyrelseförvaltningen, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Uppdra åt förvaltningen att upprätta ett remissvar på motionen om nykter cykelfest.

13 SOCIALNÄMNDEN (19) SN 94 Diarienr 2007/114 Björnen 27 Begäran om åtgärdsplan Prövningsprocessen har påbörjats för att godkänna befintlig verksamhet enligt den nya lagstiftningen, EG förordningen 852/2004. Alla livsmedelsföretag skall uppfylla relevanta krav för egenkontroll, utrustning samt lokaler och utrymmen. Myndigheten får endast besluta om ett godkännande om lokalen bedöms uppfylla vissa krav. Kullingshemmets kök har kontrollerats enligt livsmedelsverkets checklista. Kontrollen resulterade i två allvarliga avvikelser och tio övriga avvikelser. Miljöförvaltningen begär nu att socialnämnden redovisar en plan för hur nämnden tänker åtgärda avvikelser som finns. Nämnden är även skyldig att lämna in en ansökan om omgodkännande för verksamheten. Förutom centralköket omfattar verksamheten Kastanjen och de olika avdelningsköken på fastigheten Björnen 27. Uppdra åt förvaltningen att upprätta förslag till yttrande.

14 SOCIALNÄMNDEN (19) Arbetsmiljöverket SN 95 Diarienr 2006/226 Svar på inspektionsmeddelande, Kullingshemmet Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion på Kullingshemmet. I inspektionsmeddelande begärde Arbetsmiljöverket information om vad som gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats. Av svaret bör framgå att skyddsombudet har tagit del av redovisningen. Se avdelningschef Ingela Martinssons svar Anta svaret som sitt eget och överlämna det till Arbetsmiljöverket.

15 SOCIALNÄMNDEN (19) SN 96 Diarienr 2005/198 Handikappolitiskt program Kommunfullmäktige har beslutat ge socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på handikappolitiskt program. Följande projektorganisation har utarbetat programmet: Ledningsgrupp: Socialnämndens ordförande och vice ordförande, samt en ledamot i socialnämnden. Projektgrupp: Socialchefen (sammankallande), utredningssekreteraren (sekreterare), avdelningschefen äldreomsorg, enhetschef biståndsenheten och en enhetschef LSS. Referensgrupper: 1. En representant från vardera inom kommunen befintliga handikappföreningar. 2. FÖRSAM, socialförvaltningen. Förslaget till Handikappolitiskt program är nu utarbetat och har varit utsänt. Programmet har föredragits för Kommunala pensionärs- och handikapprådet. Berdningsförslag Att till Kommunfullmäktige för fastställande överlämna förslaget till Handikappolitiskt program för Vårgårda kommun.

16 SOCIALNÄMNDEN (19) 96 forts. Ordföranden föreslår socialnämnden att avslå beredningsförslaget och besluta att översända förslag till handikappolitiskt program på remiss till följande: Handikappföreningarna i Vårgårda Center of Innovation Vårgårda Bostäder AB Samtliga nämnder Till allmänheten genom annons i AT och på kommunens hemsida. Avslå beredningsförslaget och besluta att översända förslag till handikappolitiskt program på remiss till följande: Handikappföreningarna i Vårgårda Center of Innovation Vårgårda Bostäder AB Samtliga nämnder Till allmänheten genom annons i AT och på kommunens hemsida. Socialnämnden önskar svar senast

17 SOCIALNÄMNDEN (19) Kommunfullmäktige SN 97 Diarienr 2007/137 Socialnämndens verksamhetsuppföljning april 2007 Socialnämnden redovisar per den 30 april 2007 ett resultat på 266 tkr. För bokslutsprognos helåret 2007 beräknas underskott med tkr. Beredningsförslag Tilläggsanslag begärs hos Kommunfullmäktige med tkr och resterande underskott tkr minskas genom nedskärningar i verksamheterna. Agneta Janson, Kenth Hulth, Per-Eric Stjerna och Lars-Erik Eiderhed föreslår att socialnämnden avslår beredningsförslaget och beslutar att avvakta med förslag till åtgärder samt med att begära tilläggsanslag till nästa verksamhetsuppföljning i augusti. Avslå beredningsförslaget och besluta att avvakta med förslag till åtgärder samt med att begära tilläggsanslag till nästa verksamhetsuppföljning i augusti. Uppdra åt förvaltningen att aktivt arbeta med att minska på kostnaderna i verksamheterna för att uppnå följsamhet till budget. Översända verksamhetsuppföljning april 2007 till kommunfullmäktige.

18 SOCIALNÄMNDEN (19) SN 98 Meddelanden/information Nämnden har tagit del av meddelanden/information enligt nedan: Kammarrätten i Göteborgs beslut att inte lämna prövningstillstånd i överklagat biståndsbeslut enligt SoL i Länsrätten Vänersborg Länsrätten i Vänersborgs dom i överklagat biståndsbeslut enligt SoL. Mål nr E. Länsrätten i Vänersborgs dom i överklagat biståndsbeslut enligt SoL. Mål nr Länsstyrelsen i Västra Götaland läns beslut avseende tillsyn enligt 26 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Länsstyrelsen i Västra Götaland läns beslut avseende tillsynsärende enligt 13 kap 3 1 stycket SoL Skogsfamiljen och Skogskollektivet. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut avseende tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 SoL Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB. Kommunfullmäktige beslut: Avvikelserapport Målstruktur Vårgårdens ombyggnad. Länsstyrelsen i Västra Götalands skrivelse angående tillsyn av äldreomsorgen i Vårgårda kommun.

19 SOCIALNÄMNDEN (19) 98 forts. Ann-Charlotte Reventberg informerar om konferens i Borås 18/4 Mot samma mål. Agneta Janson och Kenth Hulth informerar om träff som varit med FUB. Ann-Charlotte Reventberg, Elisabet Oscarsson, Lars-Erik Eiderhed och Gunilla Raask informerar om besök de som faddrar gjort i verksamheterna. Punkt 12 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag utgår.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S)

Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund (M) Marileen Tejder (SB) Maria Hult Robert Bull (S), 2:e vice ordf. Thomas Collberg (S) 11138383811111TJÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 15.00 18.30 Ajournering 17.43-17.52 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) Gunnemar Olsson (FP) Louise Marklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10. Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10. Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande. UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-11 1(24) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Klas-Göran Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer