SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådhuset, kl ;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.30"

Transkript

1 (31) Plats och tid Rådhuset, kl ; Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil Hansson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Bengt Celander, stadsarkitekt, 118, 119, 120, 123, 125 Bengt-Olov Lindqvist, teknisk chef, 118, 120, 123 Monica Eriksson, boendeutvecklare, 120, 123 Anders Åkerberg, byggnadsnämnden, 120, 123 Peter Erlöv, miljö- och hälsoskyddschef, 121, 122 Bengt Bengtsson, projektanställd, 122 Ulf Zetterström, personalchef, 124 Peter Andersson, ekonomichef, 126, 127, 130 Roland Persson, socialchef, 128, 131 Kjell Olsson, ekonom, 130 Roger Bäckström, Simrishamns Bostäder AB, 131 Karin Magnusson, ÅF-Infrastruktur AB, 131 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Hanna-Karin Persson Paragrafer Ordförande Christer Akej Justerande Karl-Erik Olsson

2 (31) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

3 Ändring i föredragningslistan Arbetsutskottets beslut: Följande ärenden tillkommer på dagens föredragningslista: 1. Information om Fågelinfluensan (KsAu 121/2006). 2. Upprättande av naturvårdsplan (KsAu 122/2006). 3. Byggnation i kv Snödroppen i Simrishamn (KsAu 123/2006). Följande ärenden tas bort från dagens föredragningslista: 1. Bolagisering av upphandlingsverksamheten (tas upp vid arbetsutskottets sammanträde den 15 mars 2006).

4 Meddelanden Föredrages och lägges till handlingarna följande meddelanden: 1. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets beslut i fråga om överklagande i fråga om bildande av naturreservatet Simris strandängar (stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska förvaltningen för kännedom).- dnr 333/ Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om Natura 2000 (stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska förvaltningen för kännedom) dnr 275/ Länsstyrelsen: a) Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Gislövsmaskiner AB (tekniska förvaltningen för handläggning/åtgärd) dnr 69/2006. b) Beslut om bidrag till förmedling och restaurering av en värngrupp i Per Albin-linjen i Simrishamns kommun (kultur- och fritidsförvaltningen och stadsarkitektkontoret för kännedom) 936/2006. c) Uppföljning av kommunernas krisberedskap / Räddningsverket: a) Nya chanser att söka pengar från Kompetensstegen inom äldrevården (socialförvaltningen för handläggning/åtgärd) dnr 66/2006. b) Rapporten Kommunal hantering av miljörisker i samband med olyckor 906/ Arbetsmiljöverkets beslut om avslutat ärende avseende brister i arbetsmiljön för S:t Olofs hemtjänstdistrikt (socialförvaltningen och Marianne Jönsson för kännedom) dnr 209/ Nuteks (Interreg IIIA) utbetalning av medel från EG:s strukturfonder avseende projektet Samarbetsprojekt turism Allinge/Bornholm-Simrishamn (Österlen) (Margaretha Hemne och ekonomichefen för kännedom) dnr 166/2003.

5 forts 7. Skånet ABs skrivelse om marknadsföringen av bredbrand (Bengt Norén för kännedom) dnr 166/ Översiktsplan 2005 Ystads kommun dnr 299/ Skrivelser till kommunstyrelsen: a) Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt svar på skrivelsen Vad gäller beträffande verksamheten på Simrishamns sjukhus? 938/2006. b) Uttalande från SPF-Sumaros årsmöte om sjukvården i kommunen 982/2006. c) Valresultat Simrishamns Ungdomsomröstning /2006. d) Revisorernas skrivelse om stärkt revision och ansvarsprövning prop 2005/06:55 dnr 61/2006. e) Sjöräddningssällskapets tack för bidraget till lyftanordning för nya sjöräddningsbåten på Kivik dnr 365/ Kommunala nämndsbeslut: a) Barn- och utbildningsnämndens beslut , 67, om planering av skollokalbeståndet i Simrishamns kommun 2005 (dnr 377/2005). 11. Kurs- och konferensinbjudningar: a) Folkbildningsförbundet m fl Demokratikonferens, demokratins dimensioner, bildningens betydelse 983/2006

6 Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut: Följande utses att delta i följande kurser/konferenser: 1. Christer Akej (samt Staffan Tellman) i Skånetrafikens information och diskussion om planeringen inom Skånetrafiken m m den 31 mars i Lund.

7 Dnr Skötselplan för naturreservatet Vitemölla Strandbackar i Simrishamns kommun Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har utarbetat förslag till skötselplan för naturreservatet Vitemölla strandbackar i Simrishamns kommun på fastigheterna Ravlunda 23:3 samt del av samfälligheten Ravlunda S:6. Länsstyrelsen har lämnat bl a Simrishamns kommun tillfälle att yttra sig över förslaget till skötselplan. Kultur- och fritidsförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har avgivit yttranden i ärendet. Beslutsunderlag Länsstyrelsens remiss Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut , 1. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med stadsarkitekt Bengt Celander och tekniske chefen Bengt-Olov Lindqvist. Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 februari och haft vissa synpunkter på planen. Bengt Celander meddelar att från stadsarkitektkontorets sida tillstyrks förslaget. Arbetsutskottets beslut: Hos länsstyrelsen begära förlängd yttrandetid.

8 forts Dnr Uppdra åt kommunledningskontoret att bjuda in representanter från länsstyrelsen att tillsammans med presidierna i tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kultur- och fritidsnämnden diskutera ärendet vid något av arbetsutskottets kommande sammanträden. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret

9 Dnr Utställt planförslag Borrby 5:33 i Kyhl Ärendebeskrivning Föreligger följande förslag till detaljplan som finns utställt för samråd (enkelt planförfarande). Detaljplan för del av Borrby 5:33 i Kyhl. Planområdet ligger vid Lillebäcksvägen i Kyhl. Syftet med planändringen är att ändra fördelningen av byggrätten inom kvartersmark. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontorets samrådshandlingar Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet tillstyrker planförslaget. Beslutet expedieras till: Stadsarkitektkontoret

10 Dnr Redovisning - plangruppen Ärendebeskrivning Plangruppen (tekniske chefen Bengt-Olov Lindqvist, boendeutvecklare Monica Eriksson, stadsarkitekt Bengt Celander och kommundirektör Staffan Tellman) redogör för plangruppens arbete sedan föregående möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 februari Bl a redovisas samtliga pågående detaljplaner samt hur långt planerna framskridit. Kartmaterial för Vik diskuteras. Övriga kartor bör delas upp i högprioriterade områden resp utredningsområden. Stadsarkitekt Bengt Celander redovisar en framtagen förhandsstudie för Simrishamns utbyggnadsområden. Byggnadsnämndens vice ordförande Anders Åkerberg deltar vid arbetsutskottets information och diskussion. Beslutsunderlag Minnesanteckningar från plangruppsmöte s beslut , 3. Kartor över högprioriterade planer. Arbetsutskottets protokoll den 1 februari 2006, 70. Minnesanteckningar från plangruppsmöte Kommunstyrelsens beslut , 38. Arbetsutskottets beslut: Uppdelning av kartmaterial ska ske enligt redovisat förslag dvs, i högprioriterade områden resp utredningsområden. Kartan för Vik skall revideras (utredningsområde Viks Fiskeläge 1:1 flyttas).

11 forts Dnr Informationen läggs för övrigt till handlingarna. Nästa möte med plangruppen för redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott är den 5 april Beslutet expedieras till: Tekniska förvaltningen Stadsarkitektkontoret

12 Dnr Fågelinfluensan Överläggningar Miljö- och hälsoskyddschef Peter Erlöv och kommundirektör Staffan Tellman informerar om de förberedelser som vidtagits och kommer att vidtas vid en eventuell epidemi av fågelinfluensan. Information finns på kommunens hemsida och uppdateras ständigt. Arbetsutskottets beslut: Informationen läggs till handlingarna.

13 Dnr Naturinvesteringsprogram (NIP) Ärendebeskrivning Regeringen har genom sk naturvårdsinvesteringsprogram (NIP) sedan 2004 gett kommunerna möjlighet att söka bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Bidrag kan ges till bl a framtagande av underlag i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv. Sista ansökningsdatum är den 13 mars Max 50 % av kostnaderna kan ersättas med statsbidrag via Naturvårdsverket. Vid arbetsutskottets sammanträde den 1 februari 2006 fick arbetsutskottet information om kommunens möjligheter att ansöka om bidrag för naturvårdsåtgärder. Beslutsunderlag s beslut , 68. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med miljö- och hälsoskyddschef Peter Erlöv och projektanställd Bengt Bengtsson om kommunen skall upprätta ett naturvårdsprogram för Simrishamns kommun och söka pengar hos Naturvårdsverket. Naturvårdsprogrammet kommer att underlätta kommunens planarbete och vara ett nödvändigt dokument för kommunens arbete med att bevara och förstärka den biologiska mångfalden. Naturvårdsprogrammet kommer i flera hänseenden att uppfylla intentioner som redovisas i gällande översiktsplan. Arbetsutskottets beslut: Uppdra åt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att lämna in ansökan om NIPmedel för upprättande av ett naturvårdsprogram för Simrishamns kommun.

14 forts Dnr Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen får ta ställning till den inlämnade ansökan och då också behandla finansieringsfrågan. Beslutet expedieras till: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

15 Dnr Byggnation i kv Snödroppen Ärendebeskrivning Plangruppen (KsAu 120/2006) har diskuterat en eventuell byggnation i kv Snödroppen i Simrishamn. Överläggningar Boendeutvecklare Monika Eriksson informerar om att två intressenter finns för byggnation i kv Snödroppen, Skånevärden för byggnation av bostadsrätter samt SimrishamnsBostäder för byggnation av hyreslägenheter. Skånevärdens förslag följer gällande detaljplan. Kommunen äger marken. Arbetsutskottets beslut: Ta upp ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

16 Dnr Förslagsverksamhet Ärendebeskrivning Berit Olsson, Katarina Erlandsson-Johnsson och Carina Persson, kommunledningskontoret, har hemställt om ersättning enligt reglerna om förslagsverksamhet för effektivering och anpassning av bemanningen i lönegruppen. Kommunledningskontorets samverkansgrupp samt centrala samverkansgruppen anser att det lämnade förslaget inte kan tillämpas enligt de antagna reglerna om förslagsverksamhet. Kommunledningskontoret har föreslagit att lönegruppens förslag premieras inom ramen för kommunens lönepolitik. Beslutsunderlag Skrivelse från Berit Olsson m fl Förhandlingsutskottets beslut , 21. Skrivelse från Berit Olsson m fl Minnesanteckningar från kommunledningskontorets samverkansgrupp Protokoll från Centrala Samverkansgruppen Kommunledningskontorets skrivelse s beslut , 70. Kommunledningskontorets skrivelse Arbetsutskottets beslut: Ta upp ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2006.

17 forts Dnr Uppdra åt kommunledningskontoret att se över reglerna om förslagsverksamheten. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 Dnr Utställt planprogram - Hjälmaröd 4:44 Ärendebeskrivning Föreligger följande förslag till planprogram som finns utställt under tiden 13 februari 13 mars 2006 (normalt planförfarande). Planprogram för Hjälmaröd 4:44 i Kivik, upprättat Planområdet ligger i den norra delen av Kiviks samhälle, gränsar i öster och nordost till villatomter vid Svarvarens väg samt i norr och väster till stora villatomter. Fastigheten Hjälmaröd 4:38, som gränsar i söder, är obebyggd. Syftet med planprogrammet är att pröva förutsättningarna för exploatering med bostadsbebyggelse. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontorets kungörelse med utställningshandlingar. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen tillstyrker planprogrammet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

19 Dnr Intern kontroll 2005 för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2003, 10, beslutat att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 mars 2005, 40, godkänt kontrollplanen för 2004 att förlängas för år 2005 samt att överlämna den av kommunledningskontoret redovisade rapporten till kommunrevisionen för kännedom. Kontrollplanen omfattar leverantörsfakturor (attestering), tjänstgöringsrapportering (frånvarorapportering), kontroll att politiska beslut verkställs och kontroll att ramavtal efterlevs. Därtill skulle en översyn av betalningsrutiner med hjälp av extern konsult genomföras. Kommunledningskontoret har redogjort för hur kontroll av leverantörsfakturor och tjänstgöringsrapportering sker. Kommunledningskontoret har för avsikt att, utifrån genomförd uppföljning, lämna information till berörda i syfte att ytterligare förbättra efterlevnaden av gällande rutiner. Bevakning av verkställighet av politiska beslut sker kontinuerligt i diariet med datum för bevakning och kontroll av återrapportering. När det gäller kontroll av att ramavtal efterlevs samt översyn av betalningsrutiner har dessa ej genomförts på grund av personalbyte. Kommunledningskontoret återkommer i dessa delar. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse

20 forts Dnr Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Godkänna kommunledningskontorets redovisning om intern kontroll Överlämna redovisningen till kommunens revisorer för kännedom. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21 Dnr Internkontrollplan 2006 för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2003, 10, beslutat att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsen. Kontrollplanen omfattar leverantörsfakturor (attestering), tjänstgöringsrapportering (frånvarorapportering), kontroll att politiska beslut verkställs. När det gäller kontroll av att ramavtal efterlevs samt översyn av betalningsrutiner med hjälp av extern konsult har dessa ej genomförts på grund av personalbyte. Enligt kommunledningskontorets uppfattning bör det även i internkontrollplanen för år 2006 ingå kontroll av leverantörsfakturor (attestering), tjänstgöringsrapportering (frånvarorapportering) och att politiska beslut verksälls. Därtill kommer översynen av betalningsrutiner med hjälp av extern konsult att genomföras. Med tanke på att kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska delta i ett projekt om införande av elektroniska affärer ingår inte kontroll av att ramavtal efterlevs i den föreslagna planen. Skälet är att åtminstone en viss översyn av hanteringen av gällande ramavtal bedöms ingå i detta projekt. Förutom den föreslagna internkontrollplanen har kommunledningskontoret som ambition att i någon form gör en uppföljning av kommunens rutiner för ansökning av särskilt statsbidrag för momskompensation. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den redovisade planen för intern kontroll 2006 för kommunstyrelsen.

22 forts Dnr Överlämna planen till kommunrevisionen för kännedom. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

23 Dnr Integrationsverkets framställan om tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd Ärendebeskrivning Integrationsverket har i skrivelse till bl a Simrishamns kommun framställt önskemål om att teckna en tillfällig och särskild överenskommelse med kommunen om introduktionsplatser för år Överenskommelsen är ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om mottagande av flyktingar som kommunen tecknat med Integrationsverket. Det utökade behovet beror på den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut. Den befintliga överenskommelsen innebär att Simrishamns kommun årligen skall kunna ta emot 25 personer. En tillfällig överenskommelse för år 2006 skulle för Simrishamns del innebära ett totalt mottagande av 52 personer. Flyktingsamordnare Anna Hellborg har upprättat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bl a att med nuvarande bostadssituation inom Simrishamns kommun kommer det att innebära svårigheter med att väsentligt utöka mottagandet. Socialnämnden har föreslagit att Simrishamns kommun fullföljer tidigare gjord överenskommelse om ett mottagande av 25 personer under Om det via samarbete med kommunens hyresvärdar blir möjligt att ställa ytterligare bostäder till förfogande föreslår socialnämnden att Simrishamns kommun utökar mottagandet under 2006 i linje med antalet tillgängliga bostäder. Beslutsunderlag Integrationsverkets skrivelse Socialnämndens beslut , 18, jämte yttrande.

24 forts Dnr Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Simrishamns kommun fullföljer tidigare gjord överenskommelse om ett mottagande av 25 personer under Om det via samarbete med kommunens hyresvärdar blir möjligt att ställa ytterligare bostäder till förfogande kommer Simrishamns kommun utöka mottagandet, dock högst 52 personer, under 2006 i linje med antalet tillgängliga bostäder. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

25 Dnr Utbyggnad av Skeppet i Simrishamn Ärendebeskrivning Christer Vigren (öp), Jarl Kemnefelt (fp) och Håkan Erlandsson (c) har i motion till kommunfullmäktige den 3 december 2003 föreslagit att Simrishamns kommun aktivt skall arbeta för att en utbyggnad av kv Skeppet i Simrishamn kan komma till stånd, så att kvarteret, som idag ligger för fäfot, kan få den betydelse för kommunens utveckling som dess förnämliga läge förtjänar. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 30 augusti 2004, 116, bl a beslutat - Tillsätta en blandad arbetsgrupp bestående av tre förtroendevalda samt tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen, turistbyrån, tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret. - Utse Margareta Nilsson, Christer Vigren och Karl-Erik Olsson att ingå i gruppen (förtroendevalda). - Kultur- och fritidschef Gunilla Janlert utses som sammankallande vid arbetsgruppens första möte. Därefter väljer gruppen ordförande. - Arbetsgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer när så bedöms erforderligt. - Arbetsgruppen ska ta fram förslag till utformning och finansiering av projektet. - Redovisning av arbetsgruppens arbete skall kontinuerligt ske till kommunstyrelsen. Första avrapportering ska ske före 2004-års utgång. Vid arbetsutskottets sammanträde den 4 mars 2005, 102, fick tekniske chefen i uppdrag att utarbeta ett sammanfattande förslag som beskriver: - Vilka verksamheter som skall samordnas till Skeppet. - Kostnadskalkyler. - Vilka fastigheter som kan säljas i samband med omflyttning. - Redovisning av ersättningslokaliseringar för Isfabrik och Gröna Magasinet. - Presentation av diskussioner med externa exploatörer till etapp två. - Information till berörda nämnder och berörd personal.

26 forts Dnr Arbetsgruppen har därefter överlämnat en delrapport i ärendet. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 27 april 2005, 189, föreslagit att fortsatta diskussioner får ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2005 under förutsättning att tekniska kontoret kompletterat med de faktauppgifter som framkommit vid arbetsutskottets sammanträde. Arbetsgruppens arbete ska vila i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har därefter vid sammanträde den 3 maj 2005, gett tekniske chefen följande uppdrag: Förprojektera och analysera funktionaliteten i arbetsgruppens förslag beträffande ombyggnad av Skeppet etapp 1. Förslaget innebär att turistbyrå, musikskola, KPC och museum lokaliseras till Skeppet. Därvid skall särskilt belysas konsekvenserna för hamnverksamheten och lokalisering av ett museum till hamnmiljö. Belysa möjligheterna till biografverksamhet i Simrishamn. Ge förslag till kostnadsram och tidsplan för ombyggnaden. Ärendet skall därefter återredovisas till kommunstyrelsen för eventuellt vidare beslut i kommunfullmäktige. I samband med eventuellt beslut i kommunfullmäktige skall också fastställas vilka fastigheter som skall försäljas då Skeppets etapp 1 färdigställts. Tekniske chefen har vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2006 informerat om kostnaderna hittills för förprojekteringen av etapp 1 av projekt Skeppet i Simrishamn. Projekteringskostnaderna t o m vecka uppgår till drygt kronor, varav ca kronor avser arkitekttjänster och ca kronor andra konsulttjänster. Tekniske chefen uppskattar att projekteringskostnaderna för förprojektering av etapp 1 kommer att uppgå till totalt ca kronor. Tekniska förvaltningen har i skrivelse redovisat utbyggnad av etapp 1 av Skeppet i Simrishamn jämte idéskiss, upprättad av FOJAB arkitekter, samt drifts- och kapitalkostnader.

27 forts Dnr Beslutsunderlag Motion från Christer Vigren (öp) m fl jämte sammanfattning av arbetsgruppens diskussioner kring Skeppet. s beslut , 649. s beslut , 343. Kommunstyrelsens beslut , 168. Kommunfullmäktiges beslut , 116. Skisser och kostnadsförslag till ombyggnad av Skeppet s beslut , 102. Arbetsgruppens delrapport Tekniska nämndens beslut , 52. Nya föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne jämte skrivelse från anställda. Tekniska förvaltningens skrivelse s beslut , 189. Kommunstyrelsens beslut , 86. Skrivelse från Handelshuset Österlen ek förening Överläggningar Greger Dahlström och Karin Fagerberg från FOJAB Arkitekter redovisar det framtagna förslaget till utbyggnad av Skeppet. Vid informationen deltar representanter från tekniska förvaltningen (Ronny Wallin, Monica Eriksson och Bengt-Olov Lindqvist), kultur- och fritidsförvaltningen (Gunilla Janlert), stadsarkitektkontoret (Bengt Celander), turistbyrån (Margaretha Hemne), barn- och utbildningsförvaltningen (Göran Nydahl och Sylvia Carlsdotter), kommunledningskontoret (Peter Andersson och Marie Carlberg), tekniska nämnden (Christer Vigren och Kjell Lundbäck), byggnadsnämnden (Anders Åkerberg) och kultur- och fritidsnämnden (Gunilla Aastrup-Persson).

28 forts Dnr Arbetsutskottets beslut: Informationen läggs till handlingarna. Begära kompletterande handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2006, bl a bättre kostnadsunderlag för befintliga lokaler. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

29 Dnr Årsredovisning för år bokslut Ärendebeskrivning Föreligger årsredovisning för år I årsredovisningen ingår bl a verksamheten i sammandrag med förvaltningarnas kommentarer, ekonomisk översikt, koncernredovisning, resultaträkning och balansräkning. Till årsredovisningen bifogas även budgetavräkning. Kommunrevisionen kommer efter sitt slutsammanträde att avge revisionsberättelse till kommunfullmäktige så att årsredovisningen och revisionsberättelsen kan behandlas samtidigt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars Beslutsunderlag Årsredovisning för år Överläggningar Ekonomichef Peter Andersson och ekonom Kjell Olsson redogör för bokslutet Arbetsutskottets beslut: Uppdra åt ekonomichefen att göra erforderliga redaktionella ändringar. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för år 2005, vilket bl a innebär ett justerat balanskravsresultat på plus 9 miljoner kronor. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige föreslås fastställa bokslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

30 Dnr Reservkraft för äldreboende Ärendebeskrivning Alla kommuner har ansvar för verksamhet som måste fungera även under störda förhållanden och kriser, bl a inom äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Ur krisberedskapsperspektiv betyder kommunernas verksamhetsansvar att kommunerna ska hålla en viss nivå på sin verksamhet även när en kris inträffar. Det kräver att kommunerna analyser sina risker och sårbarheter och planerar för hur de ska kunna utöva sitt verksamhetsansvar. Kommunernas uppgift vid extraordinär händelse är således att se till att verksamhet som inte tål avbrott kan genomföras. För att klara uppgiften skall kommunen förbereda sig genom olika åtgärder och genom att ha en god krishanteringsförmåga. Krisberedskapsnämnden (KBN) har tidigare beviljat bidrag till reservanordningar för kommunalteknisk försörjning. KBN har i skrivelse den 28 februari 2006 meddelat att dessa bidrag omgående kommer att upphöra. Simrishamns Bostäder AB har i samråd med ÅF-Infrastruktur AB upprättat en sårbarhetsanalys för reservelkraft i fastigheter för äldreboende i Simrishamns kommun. Förslaget innebär att det installeras stationära aggregat på de ställen där det finns tillagningskök: Skönadalshemmet, Tulpanens äldreboende och Äppelgårdens dagcentral. Erforderligt antal mobila reservaggregat anskaffas för att kunna användas där behov uppstår. Utöver detta krävs fastighetsåtgärder för att bl a kunna koppla in reservaggregaten. Simrishamns Bostäder AB har bedöms att årskostnaden för att kunna anordna reservel enligt sårbarhetsanalysen uppgår till ca kronor. Socialnämnden har tillstyrkt förslaget från Simrishamns Bostäder AB om förbättrad säkerhet vid elavbrott i socialnämndens äldreboenden. Socialnämnden har också föreslagit att kommunstyrelsen ger Simrishamns Bostäder AB och tekniska förvaltningen (gäller Äppelgården) i uppdrag att verkställa åtgärderna samt anvisa nödvändiga driftmedel.

31 forts Dnr Beslutsunderlag Simrishamns Bostäder AB:s skrivelse s beslut , 400. ÅF-Infrastruktur AB:s sårbarhetsanalys Socialnämndens beslut , 34. Överläggningar ÅF-Infrastruktur AB, Karin Magnusson, informerar arbetsutskottet om den upprättade sårbarhetsanalysen. Roger Bäckström, Vd SimrishamnsBostäder, och socialchef Roland Persson deltar också vid information och diskussion i ärendet. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige: Kommunen anser detta är en viktig och angelägen åtgärd som måste börja åtgärdas snarast. Finansiering får diskuteras inför budget Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-15 1 (23) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil Hansson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sida 2011-01-13 1 (17)

Sida 2011-01-13 1 (17) 2011-01-13 1 (17) Plats och tid Valfisken, BUN:s sammanträdesrum, Simrishamn, kl 17.00-20.00 (ajournering kl 17.55-19.00) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Martin Dahlberg (M) Ulf Jönsson (M) tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer