SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådhuset, kl ;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.30"

Transkript

1 (31) Plats och tid Rådhuset, kl ; Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil Hansson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Bengt Celander, stadsarkitekt, 118, 119, 120, 123, 125 Bengt-Olov Lindqvist, teknisk chef, 118, 120, 123 Monica Eriksson, boendeutvecklare, 120, 123 Anders Åkerberg, byggnadsnämnden, 120, 123 Peter Erlöv, miljö- och hälsoskyddschef, 121, 122 Bengt Bengtsson, projektanställd, 122 Ulf Zetterström, personalchef, 124 Peter Andersson, ekonomichef, 126, 127, 130 Roland Persson, socialchef, 128, 131 Kjell Olsson, ekonom, 130 Roger Bäckström, Simrishamns Bostäder AB, 131 Karin Magnusson, ÅF-Infrastruktur AB, 131 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Hanna-Karin Persson Paragrafer Ordförande Christer Akej Justerande Karl-Erik Olsson

2 (31) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

3 Ändring i föredragningslistan Arbetsutskottets beslut: Följande ärenden tillkommer på dagens föredragningslista: 1. Information om Fågelinfluensan (KsAu 121/2006). 2. Upprättande av naturvårdsplan (KsAu 122/2006). 3. Byggnation i kv Snödroppen i Simrishamn (KsAu 123/2006). Följande ärenden tas bort från dagens föredragningslista: 1. Bolagisering av upphandlingsverksamheten (tas upp vid arbetsutskottets sammanträde den 15 mars 2006).

4 Meddelanden Föredrages och lägges till handlingarna följande meddelanden: 1. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets beslut i fråga om överklagande i fråga om bildande av naturreservatet Simris strandängar (stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska förvaltningen för kännedom).- dnr 333/ Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om Natura 2000 (stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska förvaltningen för kännedom) dnr 275/ Länsstyrelsen: a) Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Gislövsmaskiner AB (tekniska förvaltningen för handläggning/åtgärd) dnr 69/2006. b) Beslut om bidrag till förmedling och restaurering av en värngrupp i Per Albin-linjen i Simrishamns kommun (kultur- och fritidsförvaltningen och stadsarkitektkontoret för kännedom) 936/2006. c) Uppföljning av kommunernas krisberedskap / Räddningsverket: a) Nya chanser att söka pengar från Kompetensstegen inom äldrevården (socialförvaltningen för handläggning/åtgärd) dnr 66/2006. b) Rapporten Kommunal hantering av miljörisker i samband med olyckor 906/ Arbetsmiljöverkets beslut om avslutat ärende avseende brister i arbetsmiljön för S:t Olofs hemtjänstdistrikt (socialförvaltningen och Marianne Jönsson för kännedom) dnr 209/ Nuteks (Interreg IIIA) utbetalning av medel från EG:s strukturfonder avseende projektet Samarbetsprojekt turism Allinge/Bornholm-Simrishamn (Österlen) (Margaretha Hemne och ekonomichefen för kännedom) dnr 166/2003.

5 forts 7. Skånet ABs skrivelse om marknadsföringen av bredbrand (Bengt Norén för kännedom) dnr 166/ Översiktsplan 2005 Ystads kommun dnr 299/ Skrivelser till kommunstyrelsen: a) Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt svar på skrivelsen Vad gäller beträffande verksamheten på Simrishamns sjukhus? 938/2006. b) Uttalande från SPF-Sumaros årsmöte om sjukvården i kommunen 982/2006. c) Valresultat Simrishamns Ungdomsomröstning /2006. d) Revisorernas skrivelse om stärkt revision och ansvarsprövning prop 2005/06:55 dnr 61/2006. e) Sjöräddningssällskapets tack för bidraget till lyftanordning för nya sjöräddningsbåten på Kivik dnr 365/ Kommunala nämndsbeslut: a) Barn- och utbildningsnämndens beslut , 67, om planering av skollokalbeståndet i Simrishamns kommun 2005 (dnr 377/2005). 11. Kurs- och konferensinbjudningar: a) Folkbildningsförbundet m fl Demokratikonferens, demokratins dimensioner, bildningens betydelse 983/2006

6 Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut: Följande utses att delta i följande kurser/konferenser: 1. Christer Akej (samt Staffan Tellman) i Skånetrafikens information och diskussion om planeringen inom Skånetrafiken m m den 31 mars i Lund.

7 Dnr Skötselplan för naturreservatet Vitemölla Strandbackar i Simrishamns kommun Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har utarbetat förslag till skötselplan för naturreservatet Vitemölla strandbackar i Simrishamns kommun på fastigheterna Ravlunda 23:3 samt del av samfälligheten Ravlunda S:6. Länsstyrelsen har lämnat bl a Simrishamns kommun tillfälle att yttra sig över förslaget till skötselplan. Kultur- och fritidsförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har avgivit yttranden i ärendet. Beslutsunderlag Länsstyrelsens remiss Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut , 1. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med stadsarkitekt Bengt Celander och tekniske chefen Bengt-Olov Lindqvist. Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 februari och haft vissa synpunkter på planen. Bengt Celander meddelar att från stadsarkitektkontorets sida tillstyrks förslaget. Arbetsutskottets beslut: Hos länsstyrelsen begära förlängd yttrandetid.

8 forts Dnr Uppdra åt kommunledningskontoret att bjuda in representanter från länsstyrelsen att tillsammans med presidierna i tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kultur- och fritidsnämnden diskutera ärendet vid något av arbetsutskottets kommande sammanträden. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret

9 Dnr Utställt planförslag Borrby 5:33 i Kyhl Ärendebeskrivning Föreligger följande förslag till detaljplan som finns utställt för samråd (enkelt planförfarande). Detaljplan för del av Borrby 5:33 i Kyhl. Planområdet ligger vid Lillebäcksvägen i Kyhl. Syftet med planändringen är att ändra fördelningen av byggrätten inom kvartersmark. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontorets samrådshandlingar Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet tillstyrker planförslaget. Beslutet expedieras till: Stadsarkitektkontoret

10 Dnr Redovisning - plangruppen Ärendebeskrivning Plangruppen (tekniske chefen Bengt-Olov Lindqvist, boendeutvecklare Monica Eriksson, stadsarkitekt Bengt Celander och kommundirektör Staffan Tellman) redogör för plangruppens arbete sedan föregående möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 februari Bl a redovisas samtliga pågående detaljplaner samt hur långt planerna framskridit. Kartmaterial för Vik diskuteras. Övriga kartor bör delas upp i högprioriterade områden resp utredningsområden. Stadsarkitekt Bengt Celander redovisar en framtagen förhandsstudie för Simrishamns utbyggnadsområden. Byggnadsnämndens vice ordförande Anders Åkerberg deltar vid arbetsutskottets information och diskussion. Beslutsunderlag Minnesanteckningar från plangruppsmöte s beslut , 3. Kartor över högprioriterade planer. Arbetsutskottets protokoll den 1 februari 2006, 70. Minnesanteckningar från plangruppsmöte Kommunstyrelsens beslut , 38. Arbetsutskottets beslut: Uppdelning av kartmaterial ska ske enligt redovisat förslag dvs, i högprioriterade områden resp utredningsområden. Kartan för Vik skall revideras (utredningsområde Viks Fiskeläge 1:1 flyttas).

11 forts Dnr Informationen läggs för övrigt till handlingarna. Nästa möte med plangruppen för redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott är den 5 april Beslutet expedieras till: Tekniska förvaltningen Stadsarkitektkontoret

12 Dnr Fågelinfluensan Överläggningar Miljö- och hälsoskyddschef Peter Erlöv och kommundirektör Staffan Tellman informerar om de förberedelser som vidtagits och kommer att vidtas vid en eventuell epidemi av fågelinfluensan. Information finns på kommunens hemsida och uppdateras ständigt. Arbetsutskottets beslut: Informationen läggs till handlingarna.

13 Dnr Naturinvesteringsprogram (NIP) Ärendebeskrivning Regeringen har genom sk naturvårdsinvesteringsprogram (NIP) sedan 2004 gett kommunerna möjlighet att söka bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Bidrag kan ges till bl a framtagande av underlag i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv. Sista ansökningsdatum är den 13 mars Max 50 % av kostnaderna kan ersättas med statsbidrag via Naturvårdsverket. Vid arbetsutskottets sammanträde den 1 februari 2006 fick arbetsutskottet information om kommunens möjligheter att ansöka om bidrag för naturvårdsåtgärder. Beslutsunderlag s beslut , 68. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med miljö- och hälsoskyddschef Peter Erlöv och projektanställd Bengt Bengtsson om kommunen skall upprätta ett naturvårdsprogram för Simrishamns kommun och söka pengar hos Naturvårdsverket. Naturvårdsprogrammet kommer att underlätta kommunens planarbete och vara ett nödvändigt dokument för kommunens arbete med att bevara och förstärka den biologiska mångfalden. Naturvårdsprogrammet kommer i flera hänseenden att uppfylla intentioner som redovisas i gällande översiktsplan. Arbetsutskottets beslut: Uppdra åt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att lämna in ansökan om NIPmedel för upprättande av ett naturvårdsprogram för Simrishamns kommun.

14 forts Dnr Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen får ta ställning till den inlämnade ansökan och då också behandla finansieringsfrågan. Beslutet expedieras till: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

15 Dnr Byggnation i kv Snödroppen Ärendebeskrivning Plangruppen (KsAu 120/2006) har diskuterat en eventuell byggnation i kv Snödroppen i Simrishamn. Överläggningar Boendeutvecklare Monika Eriksson informerar om att två intressenter finns för byggnation i kv Snödroppen, Skånevärden för byggnation av bostadsrätter samt SimrishamnsBostäder för byggnation av hyreslägenheter. Skånevärdens förslag följer gällande detaljplan. Kommunen äger marken. Arbetsutskottets beslut: Ta upp ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

16 Dnr Förslagsverksamhet Ärendebeskrivning Berit Olsson, Katarina Erlandsson-Johnsson och Carina Persson, kommunledningskontoret, har hemställt om ersättning enligt reglerna om förslagsverksamhet för effektivering och anpassning av bemanningen i lönegruppen. Kommunledningskontorets samverkansgrupp samt centrala samverkansgruppen anser att det lämnade förslaget inte kan tillämpas enligt de antagna reglerna om förslagsverksamhet. Kommunledningskontoret har föreslagit att lönegruppens förslag premieras inom ramen för kommunens lönepolitik. Beslutsunderlag Skrivelse från Berit Olsson m fl Förhandlingsutskottets beslut , 21. Skrivelse från Berit Olsson m fl Minnesanteckningar från kommunledningskontorets samverkansgrupp Protokoll från Centrala Samverkansgruppen Kommunledningskontorets skrivelse s beslut , 70. Kommunledningskontorets skrivelse Arbetsutskottets beslut: Ta upp ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2006.

17 forts Dnr Uppdra åt kommunledningskontoret att se över reglerna om förslagsverksamheten. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 Dnr Utställt planprogram - Hjälmaröd 4:44 Ärendebeskrivning Föreligger följande förslag till planprogram som finns utställt under tiden 13 februari 13 mars 2006 (normalt planförfarande). Planprogram för Hjälmaröd 4:44 i Kivik, upprättat Planområdet ligger i den norra delen av Kiviks samhälle, gränsar i öster och nordost till villatomter vid Svarvarens väg samt i norr och väster till stora villatomter. Fastigheten Hjälmaröd 4:38, som gränsar i söder, är obebyggd. Syftet med planprogrammet är att pröva förutsättningarna för exploatering med bostadsbebyggelse. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontorets kungörelse med utställningshandlingar. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen tillstyrker planprogrammet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

19 Dnr Intern kontroll 2005 för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2003, 10, beslutat att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 mars 2005, 40, godkänt kontrollplanen för 2004 att förlängas för år 2005 samt att överlämna den av kommunledningskontoret redovisade rapporten till kommunrevisionen för kännedom. Kontrollplanen omfattar leverantörsfakturor (attestering), tjänstgöringsrapportering (frånvarorapportering), kontroll att politiska beslut verkställs och kontroll att ramavtal efterlevs. Därtill skulle en översyn av betalningsrutiner med hjälp av extern konsult genomföras. Kommunledningskontoret har redogjort för hur kontroll av leverantörsfakturor och tjänstgöringsrapportering sker. Kommunledningskontoret har för avsikt att, utifrån genomförd uppföljning, lämna information till berörda i syfte att ytterligare förbättra efterlevnaden av gällande rutiner. Bevakning av verkställighet av politiska beslut sker kontinuerligt i diariet med datum för bevakning och kontroll av återrapportering. När det gäller kontroll av att ramavtal efterlevs samt översyn av betalningsrutiner har dessa ej genomförts på grund av personalbyte. Kommunledningskontoret återkommer i dessa delar. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse

20 forts Dnr Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Godkänna kommunledningskontorets redovisning om intern kontroll Överlämna redovisningen till kommunens revisorer för kännedom. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21 Dnr Internkontrollplan 2006 för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2003, 10, beslutat att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsen. Kontrollplanen omfattar leverantörsfakturor (attestering), tjänstgöringsrapportering (frånvarorapportering), kontroll att politiska beslut verkställs. När det gäller kontroll av att ramavtal efterlevs samt översyn av betalningsrutiner med hjälp av extern konsult har dessa ej genomförts på grund av personalbyte. Enligt kommunledningskontorets uppfattning bör det även i internkontrollplanen för år 2006 ingå kontroll av leverantörsfakturor (attestering), tjänstgöringsrapportering (frånvarorapportering) och att politiska beslut verksälls. Därtill kommer översynen av betalningsrutiner med hjälp av extern konsult att genomföras. Med tanke på att kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska delta i ett projekt om införande av elektroniska affärer ingår inte kontroll av att ramavtal efterlevs i den föreslagna planen. Skälet är att åtminstone en viss översyn av hanteringen av gällande ramavtal bedöms ingå i detta projekt. Förutom den föreslagna internkontrollplanen har kommunledningskontoret som ambition att i någon form gör en uppföljning av kommunens rutiner för ansökning av särskilt statsbidrag för momskompensation. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den redovisade planen för intern kontroll 2006 för kommunstyrelsen.

22 forts Dnr Överlämna planen till kommunrevisionen för kännedom. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

23 Dnr Integrationsverkets framställan om tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd Ärendebeskrivning Integrationsverket har i skrivelse till bl a Simrishamns kommun framställt önskemål om att teckna en tillfällig och särskild överenskommelse med kommunen om introduktionsplatser för år Överenskommelsen är ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om mottagande av flyktingar som kommunen tecknat med Integrationsverket. Det utökade behovet beror på den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut. Den befintliga överenskommelsen innebär att Simrishamns kommun årligen skall kunna ta emot 25 personer. En tillfällig överenskommelse för år 2006 skulle för Simrishamns del innebära ett totalt mottagande av 52 personer. Flyktingsamordnare Anna Hellborg har upprättat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bl a att med nuvarande bostadssituation inom Simrishamns kommun kommer det att innebära svårigheter med att väsentligt utöka mottagandet. Socialnämnden har föreslagit att Simrishamns kommun fullföljer tidigare gjord överenskommelse om ett mottagande av 25 personer under Om det via samarbete med kommunens hyresvärdar blir möjligt att ställa ytterligare bostäder till förfogande föreslår socialnämnden att Simrishamns kommun utökar mottagandet under 2006 i linje med antalet tillgängliga bostäder. Beslutsunderlag Integrationsverkets skrivelse Socialnämndens beslut , 18, jämte yttrande.

24 forts Dnr Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Simrishamns kommun fullföljer tidigare gjord överenskommelse om ett mottagande av 25 personer under Om det via samarbete med kommunens hyresvärdar blir möjligt att ställa ytterligare bostäder till förfogande kommer Simrishamns kommun utöka mottagandet, dock högst 52 personer, under 2006 i linje med antalet tillgängliga bostäder. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

25 Dnr Utbyggnad av Skeppet i Simrishamn Ärendebeskrivning Christer Vigren (öp), Jarl Kemnefelt (fp) och Håkan Erlandsson (c) har i motion till kommunfullmäktige den 3 december 2003 föreslagit att Simrishamns kommun aktivt skall arbeta för att en utbyggnad av kv Skeppet i Simrishamn kan komma till stånd, så att kvarteret, som idag ligger för fäfot, kan få den betydelse för kommunens utveckling som dess förnämliga läge förtjänar. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 30 augusti 2004, 116, bl a beslutat - Tillsätta en blandad arbetsgrupp bestående av tre förtroendevalda samt tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen, turistbyrån, tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret. - Utse Margareta Nilsson, Christer Vigren och Karl-Erik Olsson att ingå i gruppen (förtroendevalda). - Kultur- och fritidschef Gunilla Janlert utses som sammankallande vid arbetsgruppens första möte. Därefter väljer gruppen ordförande. - Arbetsgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer när så bedöms erforderligt. - Arbetsgruppen ska ta fram förslag till utformning och finansiering av projektet. - Redovisning av arbetsgruppens arbete skall kontinuerligt ske till kommunstyrelsen. Första avrapportering ska ske före 2004-års utgång. Vid arbetsutskottets sammanträde den 4 mars 2005, 102, fick tekniske chefen i uppdrag att utarbeta ett sammanfattande förslag som beskriver: - Vilka verksamheter som skall samordnas till Skeppet. - Kostnadskalkyler. - Vilka fastigheter som kan säljas i samband med omflyttning. - Redovisning av ersättningslokaliseringar för Isfabrik och Gröna Magasinet. - Presentation av diskussioner med externa exploatörer till etapp två. - Information till berörda nämnder och berörd personal.

26 forts Dnr Arbetsgruppen har därefter överlämnat en delrapport i ärendet. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 27 april 2005, 189, föreslagit att fortsatta diskussioner får ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2005 under förutsättning att tekniska kontoret kompletterat med de faktauppgifter som framkommit vid arbetsutskottets sammanträde. Arbetsgruppens arbete ska vila i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har därefter vid sammanträde den 3 maj 2005, gett tekniske chefen följande uppdrag: Förprojektera och analysera funktionaliteten i arbetsgruppens förslag beträffande ombyggnad av Skeppet etapp 1. Förslaget innebär att turistbyrå, musikskola, KPC och museum lokaliseras till Skeppet. Därvid skall särskilt belysas konsekvenserna för hamnverksamheten och lokalisering av ett museum till hamnmiljö. Belysa möjligheterna till biografverksamhet i Simrishamn. Ge förslag till kostnadsram och tidsplan för ombyggnaden. Ärendet skall därefter återredovisas till kommunstyrelsen för eventuellt vidare beslut i kommunfullmäktige. I samband med eventuellt beslut i kommunfullmäktige skall också fastställas vilka fastigheter som skall försäljas då Skeppets etapp 1 färdigställts. Tekniske chefen har vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2006 informerat om kostnaderna hittills för förprojekteringen av etapp 1 av projekt Skeppet i Simrishamn. Projekteringskostnaderna t o m vecka uppgår till drygt kronor, varav ca kronor avser arkitekttjänster och ca kronor andra konsulttjänster. Tekniske chefen uppskattar att projekteringskostnaderna för förprojektering av etapp 1 kommer att uppgå till totalt ca kronor. Tekniska förvaltningen har i skrivelse redovisat utbyggnad av etapp 1 av Skeppet i Simrishamn jämte idéskiss, upprättad av FOJAB arkitekter, samt drifts- och kapitalkostnader.

27 forts Dnr Beslutsunderlag Motion från Christer Vigren (öp) m fl jämte sammanfattning av arbetsgruppens diskussioner kring Skeppet. s beslut , 649. s beslut , 343. Kommunstyrelsens beslut , 168. Kommunfullmäktiges beslut , 116. Skisser och kostnadsförslag till ombyggnad av Skeppet s beslut , 102. Arbetsgruppens delrapport Tekniska nämndens beslut , 52. Nya föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne jämte skrivelse från anställda. Tekniska förvaltningens skrivelse s beslut , 189. Kommunstyrelsens beslut , 86. Skrivelse från Handelshuset Österlen ek förening Överläggningar Greger Dahlström och Karin Fagerberg från FOJAB Arkitekter redovisar det framtagna förslaget till utbyggnad av Skeppet. Vid informationen deltar representanter från tekniska förvaltningen (Ronny Wallin, Monica Eriksson och Bengt-Olov Lindqvist), kultur- och fritidsförvaltningen (Gunilla Janlert), stadsarkitektkontoret (Bengt Celander), turistbyrån (Margaretha Hemne), barn- och utbildningsförvaltningen (Göran Nydahl och Sylvia Carlsdotter), kommunledningskontoret (Peter Andersson och Marie Carlberg), tekniska nämnden (Christer Vigren och Kjell Lundbäck), byggnadsnämnden (Anders Åkerberg) och kultur- och fritidsnämnden (Gunilla Aastrup-Persson).

28 forts Dnr Arbetsutskottets beslut: Informationen läggs till handlingarna. Begära kompletterande handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2006, bl a bättre kostnadsunderlag för befintliga lokaler. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

29 Dnr Årsredovisning för år bokslut Ärendebeskrivning Föreligger årsredovisning för år I årsredovisningen ingår bl a verksamheten i sammandrag med förvaltningarnas kommentarer, ekonomisk översikt, koncernredovisning, resultaträkning och balansräkning. Till årsredovisningen bifogas även budgetavräkning. Kommunrevisionen kommer efter sitt slutsammanträde att avge revisionsberättelse till kommunfullmäktige så att årsredovisningen och revisionsberättelsen kan behandlas samtidigt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars Beslutsunderlag Årsredovisning för år Överläggningar Ekonomichef Peter Andersson och ekonom Kjell Olsson redogör för bokslutet Arbetsutskottets beslut: Uppdra åt ekonomichefen att göra erforderliga redaktionella ändringar. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för år 2005, vilket bl a innebär ett justerat balanskravsresultat på plus 9 miljoner kronor. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige föreslås fastställa bokslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

30 Dnr Reservkraft för äldreboende Ärendebeskrivning Alla kommuner har ansvar för verksamhet som måste fungera även under störda förhållanden och kriser, bl a inom äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Ur krisberedskapsperspektiv betyder kommunernas verksamhetsansvar att kommunerna ska hålla en viss nivå på sin verksamhet även när en kris inträffar. Det kräver att kommunerna analyser sina risker och sårbarheter och planerar för hur de ska kunna utöva sitt verksamhetsansvar. Kommunernas uppgift vid extraordinär händelse är således att se till att verksamhet som inte tål avbrott kan genomföras. För att klara uppgiften skall kommunen förbereda sig genom olika åtgärder och genom att ha en god krishanteringsförmåga. Krisberedskapsnämnden (KBN) har tidigare beviljat bidrag till reservanordningar för kommunalteknisk försörjning. KBN har i skrivelse den 28 februari 2006 meddelat att dessa bidrag omgående kommer att upphöra. Simrishamns Bostäder AB har i samråd med ÅF-Infrastruktur AB upprättat en sårbarhetsanalys för reservelkraft i fastigheter för äldreboende i Simrishamns kommun. Förslaget innebär att det installeras stationära aggregat på de ställen där det finns tillagningskök: Skönadalshemmet, Tulpanens äldreboende och Äppelgårdens dagcentral. Erforderligt antal mobila reservaggregat anskaffas för att kunna användas där behov uppstår. Utöver detta krävs fastighetsåtgärder för att bl a kunna koppla in reservaggregaten. Simrishamns Bostäder AB har bedöms att årskostnaden för att kunna anordna reservel enligt sårbarhetsanalysen uppgår till ca kronor. Socialnämnden har tillstyrkt förslaget från Simrishamns Bostäder AB om förbättrad säkerhet vid elavbrott i socialnämndens äldreboenden. Socialnämnden har också föreslagit att kommunstyrelsen ger Simrishamns Bostäder AB och tekniska förvaltningen (gäller Äppelgården) i uppdrag att verkställa åtgärderna samt anvisa nödvändiga driftmedel.

31 forts Dnr Beslutsunderlag Simrishamns Bostäder AB:s skrivelse s beslut , 400. ÅF-Infrastruktur AB:s sårbarhetsanalys Socialnämndens beslut , 34. Överläggningar ÅF-Infrastruktur AB, Karin Magnusson, informerar arbetsutskottet om den upprättade sårbarhetsanalysen. Roger Bäckström, Vd SimrishamnsBostäder, och socialchef Roland Persson deltar också vid information och diskussion i ärendet. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige: Kommunen anser detta är en viktig och angelägen åtgärd som måste börja åtgärdas snarast. Finansiering får diskuteras inför budget Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Rådhuset, kl 08.30-12.15; 13.20-16.15

Rådhuset, kl 08.30-12.15; 13.20-16.15 2010-02-10 1 (32) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.15; 13.20-16.15 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Ingela Bröndel (KD) Egon Carlsson (SJVP) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-12-10 1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-16 1 (29) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 12.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (60) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (60) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (60) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 17.10 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Boo-Walter Eriksson, m Ronny

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan 8.30 14.45

Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan 8.30 14.45 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-03-07 Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan 8.30 14.45 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Eva

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18 2010-05-26 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl. 9.00 12.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer