SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådhuset, kl ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.30"

Transkript

1 (31) Plats och tid Rådhuset, kl ; Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil Hansson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Bengt Celander, stadsarkitekt, 118, 119, 120, 123, 125 Bengt-Olov Lindqvist, teknisk chef, 118, 120, 123 Monica Eriksson, boendeutvecklare, 120, 123 Anders Åkerberg, byggnadsnämnden, 120, 123 Peter Erlöv, miljö- och hälsoskyddschef, 121, 122 Bengt Bengtsson, projektanställd, 122 Ulf Zetterström, personalchef, 124 Peter Andersson, ekonomichef, 126, 127, 130 Roland Persson, socialchef, 128, 131 Kjell Olsson, ekonom, 130 Roger Bäckström, Simrishamns Bostäder AB, 131 Karin Magnusson, ÅF-Infrastruktur AB, 131 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Hanna-Karin Persson Paragrafer Ordförande Christer Akej Justerande Karl-Erik Olsson

2 (31) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

3 Ändring i föredragningslistan Arbetsutskottets beslut: Följande ärenden tillkommer på dagens föredragningslista: 1. Information om Fågelinfluensan (KsAu 121/2006). 2. Upprättande av naturvårdsplan (KsAu 122/2006). 3. Byggnation i kv Snödroppen i Simrishamn (KsAu 123/2006). Följande ärenden tas bort från dagens föredragningslista: 1. Bolagisering av upphandlingsverksamheten (tas upp vid arbetsutskottets sammanträde den 15 mars 2006).

4 Meddelanden Föredrages och lägges till handlingarna följande meddelanden: 1. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets beslut i fråga om överklagande i fråga om bildande av naturreservatet Simris strandängar (stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska förvaltningen för kännedom).- dnr 333/ Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om Natura 2000 (stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska förvaltningen för kännedom) dnr 275/ Länsstyrelsen: a) Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Gislövsmaskiner AB (tekniska förvaltningen för handläggning/åtgärd) dnr 69/2006. b) Beslut om bidrag till förmedling och restaurering av en värngrupp i Per Albin-linjen i Simrishamns kommun (kultur- och fritidsförvaltningen och stadsarkitektkontoret för kännedom) 936/2006. c) Uppföljning av kommunernas krisberedskap / Räddningsverket: a) Nya chanser att söka pengar från Kompetensstegen inom äldrevården (socialförvaltningen för handläggning/åtgärd) dnr 66/2006. b) Rapporten Kommunal hantering av miljörisker i samband med olyckor 906/ Arbetsmiljöverkets beslut om avslutat ärende avseende brister i arbetsmiljön för S:t Olofs hemtjänstdistrikt (socialförvaltningen och Marianne Jönsson för kännedom) dnr 209/ Nuteks (Interreg IIIA) utbetalning av medel från EG:s strukturfonder avseende projektet Samarbetsprojekt turism Allinge/Bornholm-Simrishamn (Österlen) (Margaretha Hemne och ekonomichefen för kännedom) dnr 166/2003.

5 forts 7. Skånet ABs skrivelse om marknadsföringen av bredbrand (Bengt Norén för kännedom) dnr 166/ Översiktsplan 2005 Ystads kommun dnr 299/ Skrivelser till kommunstyrelsen: a) Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt svar på skrivelsen Vad gäller beträffande verksamheten på Simrishamns sjukhus? 938/2006. b) Uttalande från SPF-Sumaros årsmöte om sjukvården i kommunen 982/2006. c) Valresultat Simrishamns Ungdomsomröstning /2006. d) Revisorernas skrivelse om stärkt revision och ansvarsprövning prop 2005/06:55 dnr 61/2006. e) Sjöräddningssällskapets tack för bidraget till lyftanordning för nya sjöräddningsbåten på Kivik dnr 365/ Kommunala nämndsbeslut: a) Barn- och utbildningsnämndens beslut , 67, om planering av skollokalbeståndet i Simrishamns kommun 2005 (dnr 377/2005). 11. Kurs- och konferensinbjudningar: a) Folkbildningsförbundet m fl Demokratikonferens, demokratins dimensioner, bildningens betydelse 983/2006

6 Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut: Följande utses att delta i följande kurser/konferenser: 1. Christer Akej (samt Staffan Tellman) i Skånetrafikens information och diskussion om planeringen inom Skånetrafiken m m den 31 mars i Lund.

7 Dnr Skötselplan för naturreservatet Vitemölla Strandbackar i Simrishamns kommun Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har utarbetat förslag till skötselplan för naturreservatet Vitemölla strandbackar i Simrishamns kommun på fastigheterna Ravlunda 23:3 samt del av samfälligheten Ravlunda S:6. Länsstyrelsen har lämnat bl a Simrishamns kommun tillfälle att yttra sig över förslaget till skötselplan. Kultur- och fritidsförvaltningen samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har avgivit yttranden i ärendet. Beslutsunderlag Länsstyrelsens remiss Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut , 1. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med stadsarkitekt Bengt Celander och tekniske chefen Bengt-Olov Lindqvist. Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 februari och haft vissa synpunkter på planen. Bengt Celander meddelar att från stadsarkitektkontorets sida tillstyrks förslaget. Arbetsutskottets beslut: Hos länsstyrelsen begära förlängd yttrandetid.

8 forts Dnr Uppdra åt kommunledningskontoret att bjuda in representanter från länsstyrelsen att tillsammans med presidierna i tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kultur- och fritidsnämnden diskutera ärendet vid något av arbetsutskottets kommande sammanträden. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret

9 Dnr Utställt planförslag Borrby 5:33 i Kyhl Ärendebeskrivning Föreligger följande förslag till detaljplan som finns utställt för samråd (enkelt planförfarande). Detaljplan för del av Borrby 5:33 i Kyhl. Planområdet ligger vid Lillebäcksvägen i Kyhl. Syftet med planändringen är att ändra fördelningen av byggrätten inom kvartersmark. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontorets samrådshandlingar Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet tillstyrker planförslaget. Beslutet expedieras till: Stadsarkitektkontoret

10 Dnr Redovisning - plangruppen Ärendebeskrivning Plangruppen (tekniske chefen Bengt-Olov Lindqvist, boendeutvecklare Monica Eriksson, stadsarkitekt Bengt Celander och kommundirektör Staffan Tellman) redogör för plangruppens arbete sedan föregående möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 februari Bl a redovisas samtliga pågående detaljplaner samt hur långt planerna framskridit. Kartmaterial för Vik diskuteras. Övriga kartor bör delas upp i högprioriterade områden resp utredningsområden. Stadsarkitekt Bengt Celander redovisar en framtagen förhandsstudie för Simrishamns utbyggnadsområden. Byggnadsnämndens vice ordförande Anders Åkerberg deltar vid arbetsutskottets information och diskussion. Beslutsunderlag Minnesanteckningar från plangruppsmöte s beslut , 3. Kartor över högprioriterade planer. Arbetsutskottets protokoll den 1 februari 2006, 70. Minnesanteckningar från plangruppsmöte Kommunstyrelsens beslut , 38. Arbetsutskottets beslut: Uppdelning av kartmaterial ska ske enligt redovisat förslag dvs, i högprioriterade områden resp utredningsområden. Kartan för Vik skall revideras (utredningsområde Viks Fiskeläge 1:1 flyttas).

11 forts Dnr Informationen läggs för övrigt till handlingarna. Nästa möte med plangruppen för redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott är den 5 april Beslutet expedieras till: Tekniska förvaltningen Stadsarkitektkontoret

12 Dnr Fågelinfluensan Överläggningar Miljö- och hälsoskyddschef Peter Erlöv och kommundirektör Staffan Tellman informerar om de förberedelser som vidtagits och kommer att vidtas vid en eventuell epidemi av fågelinfluensan. Information finns på kommunens hemsida och uppdateras ständigt. Arbetsutskottets beslut: Informationen läggs till handlingarna.

13 Dnr Naturinvesteringsprogram (NIP) Ärendebeskrivning Regeringen har genom sk naturvårdsinvesteringsprogram (NIP) sedan 2004 gett kommunerna möjlighet att söka bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Bidrag kan ges till bl a framtagande av underlag i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv. Sista ansökningsdatum är den 13 mars Max 50 % av kostnaderna kan ersättas med statsbidrag via Naturvårdsverket. Vid arbetsutskottets sammanträde den 1 februari 2006 fick arbetsutskottet information om kommunens möjligheter att ansöka om bidrag för naturvårdsåtgärder. Beslutsunderlag s beslut , 68. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med miljö- och hälsoskyddschef Peter Erlöv och projektanställd Bengt Bengtsson om kommunen skall upprätta ett naturvårdsprogram för Simrishamns kommun och söka pengar hos Naturvårdsverket. Naturvårdsprogrammet kommer att underlätta kommunens planarbete och vara ett nödvändigt dokument för kommunens arbete med att bevara och förstärka den biologiska mångfalden. Naturvårdsprogrammet kommer i flera hänseenden att uppfylla intentioner som redovisas i gällande översiktsplan. Arbetsutskottets beslut: Uppdra åt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att lämna in ansökan om NIPmedel för upprättande av ett naturvårdsprogram för Simrishamns kommun.

14 forts Dnr Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen får ta ställning till den inlämnade ansökan och då också behandla finansieringsfrågan. Beslutet expedieras till: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

15 Dnr Byggnation i kv Snödroppen Ärendebeskrivning Plangruppen (KsAu 120/2006) har diskuterat en eventuell byggnation i kv Snödroppen i Simrishamn. Överläggningar Boendeutvecklare Monika Eriksson informerar om att två intressenter finns för byggnation i kv Snödroppen, Skånevärden för byggnation av bostadsrätter samt SimrishamnsBostäder för byggnation av hyreslägenheter. Skånevärdens förslag följer gällande detaljplan. Kommunen äger marken. Arbetsutskottets beslut: Ta upp ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

16 Dnr Förslagsverksamhet Ärendebeskrivning Berit Olsson, Katarina Erlandsson-Johnsson och Carina Persson, kommunledningskontoret, har hemställt om ersättning enligt reglerna om förslagsverksamhet för effektivering och anpassning av bemanningen i lönegruppen. Kommunledningskontorets samverkansgrupp samt centrala samverkansgruppen anser att det lämnade förslaget inte kan tillämpas enligt de antagna reglerna om förslagsverksamhet. Kommunledningskontoret har föreslagit att lönegruppens förslag premieras inom ramen för kommunens lönepolitik. Beslutsunderlag Skrivelse från Berit Olsson m fl Förhandlingsutskottets beslut , 21. Skrivelse från Berit Olsson m fl Minnesanteckningar från kommunledningskontorets samverkansgrupp Protokoll från Centrala Samverkansgruppen Kommunledningskontorets skrivelse s beslut , 70. Kommunledningskontorets skrivelse Arbetsutskottets beslut: Ta upp ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2006.

17 forts Dnr Uppdra åt kommunledningskontoret att se över reglerna om förslagsverksamheten. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 Dnr Utställt planprogram - Hjälmaröd 4:44 Ärendebeskrivning Föreligger följande förslag till planprogram som finns utställt under tiden 13 februari 13 mars 2006 (normalt planförfarande). Planprogram för Hjälmaröd 4:44 i Kivik, upprättat Planområdet ligger i den norra delen av Kiviks samhälle, gränsar i öster och nordost till villatomter vid Svarvarens väg samt i norr och väster till stora villatomter. Fastigheten Hjälmaröd 4:38, som gränsar i söder, är obebyggd. Syftet med planprogrammet är att pröva förutsättningarna för exploatering med bostadsbebyggelse. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontorets kungörelse med utställningshandlingar. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen tillstyrker planprogrammet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

19 Dnr Intern kontroll 2005 för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2003, 10, beslutat att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 mars 2005, 40, godkänt kontrollplanen för 2004 att förlängas för år 2005 samt att överlämna den av kommunledningskontoret redovisade rapporten till kommunrevisionen för kännedom. Kontrollplanen omfattar leverantörsfakturor (attestering), tjänstgöringsrapportering (frånvarorapportering), kontroll att politiska beslut verkställs och kontroll att ramavtal efterlevs. Därtill skulle en översyn av betalningsrutiner med hjälp av extern konsult genomföras. Kommunledningskontoret har redogjort för hur kontroll av leverantörsfakturor och tjänstgöringsrapportering sker. Kommunledningskontoret har för avsikt att, utifrån genomförd uppföljning, lämna information till berörda i syfte att ytterligare förbättra efterlevnaden av gällande rutiner. Bevakning av verkställighet av politiska beslut sker kontinuerligt i diariet med datum för bevakning och kontroll av återrapportering. När det gäller kontroll av att ramavtal efterlevs samt översyn av betalningsrutiner har dessa ej genomförts på grund av personalbyte. Kommunledningskontoret återkommer i dessa delar. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse

20 forts Dnr Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Godkänna kommunledningskontorets redovisning om intern kontroll Överlämna redovisningen till kommunens revisorer för kännedom. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21 Dnr Internkontrollplan 2006 för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2003, 10, beslutat att anta en intern kontrollplan för kommunstyrelsen. Kontrollplanen omfattar leverantörsfakturor (attestering), tjänstgöringsrapportering (frånvarorapportering), kontroll att politiska beslut verkställs. När det gäller kontroll av att ramavtal efterlevs samt översyn av betalningsrutiner med hjälp av extern konsult har dessa ej genomförts på grund av personalbyte. Enligt kommunledningskontorets uppfattning bör det även i internkontrollplanen för år 2006 ingå kontroll av leverantörsfakturor (attestering), tjänstgöringsrapportering (frånvarorapportering) och att politiska beslut verksälls. Därtill kommer översynen av betalningsrutiner med hjälp av extern konsult att genomföras. Med tanke på att kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska delta i ett projekt om införande av elektroniska affärer ingår inte kontroll av att ramavtal efterlevs i den föreslagna planen. Skälet är att åtminstone en viss översyn av hanteringen av gällande ramavtal bedöms ingå i detta projekt. Förutom den föreslagna internkontrollplanen har kommunledningskontoret som ambition att i någon form gör en uppföljning av kommunens rutiner för ansökning av särskilt statsbidrag för momskompensation. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den redovisade planen för intern kontroll 2006 för kommunstyrelsen.

22 forts Dnr Överlämna planen till kommunrevisionen för kännedom. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

23 Dnr Integrationsverkets framställan om tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd Ärendebeskrivning Integrationsverket har i skrivelse till bl a Simrishamns kommun framställt önskemål om att teckna en tillfällig och särskild överenskommelse med kommunen om introduktionsplatser för år Överenskommelsen är ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om mottagande av flyktingar som kommunen tecknat med Integrationsverket. Det utökade behovet beror på den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut. Den befintliga överenskommelsen innebär att Simrishamns kommun årligen skall kunna ta emot 25 personer. En tillfällig överenskommelse för år 2006 skulle för Simrishamns del innebära ett totalt mottagande av 52 personer. Flyktingsamordnare Anna Hellborg har upprättat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bl a att med nuvarande bostadssituation inom Simrishamns kommun kommer det att innebära svårigheter med att väsentligt utöka mottagandet. Socialnämnden har föreslagit att Simrishamns kommun fullföljer tidigare gjord överenskommelse om ett mottagande av 25 personer under Om det via samarbete med kommunens hyresvärdar blir möjligt att ställa ytterligare bostäder till förfogande föreslår socialnämnden att Simrishamns kommun utökar mottagandet under 2006 i linje med antalet tillgängliga bostäder. Beslutsunderlag Integrationsverkets skrivelse Socialnämndens beslut , 18, jämte yttrande.

24 forts Dnr Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Simrishamns kommun fullföljer tidigare gjord överenskommelse om ett mottagande av 25 personer under Om det via samarbete med kommunens hyresvärdar blir möjligt att ställa ytterligare bostäder till förfogande kommer Simrishamns kommun utöka mottagandet, dock högst 52 personer, under 2006 i linje med antalet tillgängliga bostäder. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

25 Dnr Utbyggnad av Skeppet i Simrishamn Ärendebeskrivning Christer Vigren (öp), Jarl Kemnefelt (fp) och Håkan Erlandsson (c) har i motion till kommunfullmäktige den 3 december 2003 föreslagit att Simrishamns kommun aktivt skall arbeta för att en utbyggnad av kv Skeppet i Simrishamn kan komma till stånd, så att kvarteret, som idag ligger för fäfot, kan få den betydelse för kommunens utveckling som dess förnämliga läge förtjänar. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 30 augusti 2004, 116, bl a beslutat - Tillsätta en blandad arbetsgrupp bestående av tre förtroendevalda samt tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen, turistbyrån, tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret. - Utse Margareta Nilsson, Christer Vigren och Karl-Erik Olsson att ingå i gruppen (förtroendevalda). - Kultur- och fritidschef Gunilla Janlert utses som sammankallande vid arbetsgruppens första möte. Därefter väljer gruppen ordförande. - Arbetsgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer när så bedöms erforderligt. - Arbetsgruppen ska ta fram förslag till utformning och finansiering av projektet. - Redovisning av arbetsgruppens arbete skall kontinuerligt ske till kommunstyrelsen. Första avrapportering ska ske före 2004-års utgång. Vid arbetsutskottets sammanträde den 4 mars 2005, 102, fick tekniske chefen i uppdrag att utarbeta ett sammanfattande förslag som beskriver: - Vilka verksamheter som skall samordnas till Skeppet. - Kostnadskalkyler. - Vilka fastigheter som kan säljas i samband med omflyttning. - Redovisning av ersättningslokaliseringar för Isfabrik och Gröna Magasinet. - Presentation av diskussioner med externa exploatörer till etapp två. - Information till berörda nämnder och berörd personal.

26 forts Dnr Arbetsgruppen har därefter överlämnat en delrapport i ärendet. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 27 april 2005, 189, föreslagit att fortsatta diskussioner får ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2005 under förutsättning att tekniska kontoret kompletterat med de faktauppgifter som framkommit vid arbetsutskottets sammanträde. Arbetsgruppens arbete ska vila i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har därefter vid sammanträde den 3 maj 2005, gett tekniske chefen följande uppdrag: Förprojektera och analysera funktionaliteten i arbetsgruppens förslag beträffande ombyggnad av Skeppet etapp 1. Förslaget innebär att turistbyrå, musikskola, KPC och museum lokaliseras till Skeppet. Därvid skall särskilt belysas konsekvenserna för hamnverksamheten och lokalisering av ett museum till hamnmiljö. Belysa möjligheterna till biografverksamhet i Simrishamn. Ge förslag till kostnadsram och tidsplan för ombyggnaden. Ärendet skall därefter återredovisas till kommunstyrelsen för eventuellt vidare beslut i kommunfullmäktige. I samband med eventuellt beslut i kommunfullmäktige skall också fastställas vilka fastigheter som skall försäljas då Skeppets etapp 1 färdigställts. Tekniske chefen har vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2006 informerat om kostnaderna hittills för förprojekteringen av etapp 1 av projekt Skeppet i Simrishamn. Projekteringskostnaderna t o m vecka uppgår till drygt kronor, varav ca kronor avser arkitekttjänster och ca kronor andra konsulttjänster. Tekniske chefen uppskattar att projekteringskostnaderna för förprojektering av etapp 1 kommer att uppgå till totalt ca kronor. Tekniska förvaltningen har i skrivelse redovisat utbyggnad av etapp 1 av Skeppet i Simrishamn jämte idéskiss, upprättad av FOJAB arkitekter, samt drifts- och kapitalkostnader.

27 forts Dnr Beslutsunderlag Motion från Christer Vigren (öp) m fl jämte sammanfattning av arbetsgruppens diskussioner kring Skeppet. s beslut , 649. s beslut , 343. Kommunstyrelsens beslut , 168. Kommunfullmäktiges beslut , 116. Skisser och kostnadsförslag till ombyggnad av Skeppet s beslut , 102. Arbetsgruppens delrapport Tekniska nämndens beslut , 52. Nya föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne jämte skrivelse från anställda. Tekniska förvaltningens skrivelse s beslut , 189. Kommunstyrelsens beslut , 86. Skrivelse från Handelshuset Österlen ek förening Överläggningar Greger Dahlström och Karin Fagerberg från FOJAB Arkitekter redovisar det framtagna förslaget till utbyggnad av Skeppet. Vid informationen deltar representanter från tekniska förvaltningen (Ronny Wallin, Monica Eriksson och Bengt-Olov Lindqvist), kultur- och fritidsförvaltningen (Gunilla Janlert), stadsarkitektkontoret (Bengt Celander), turistbyrån (Margaretha Hemne), barn- och utbildningsförvaltningen (Göran Nydahl och Sylvia Carlsdotter), kommunledningskontoret (Peter Andersson och Marie Carlberg), tekniska nämnden (Christer Vigren och Kjell Lundbäck), byggnadsnämnden (Anders Åkerberg) och kultur- och fritidsnämnden (Gunilla Aastrup-Persson).

28 forts Dnr Arbetsutskottets beslut: Informationen läggs till handlingarna. Begära kompletterande handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2006, bl a bättre kostnadsunderlag för befintliga lokaler. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

29 Dnr Årsredovisning för år bokslut Ärendebeskrivning Föreligger årsredovisning för år I årsredovisningen ingår bl a verksamheten i sammandrag med förvaltningarnas kommentarer, ekonomisk översikt, koncernredovisning, resultaträkning och balansräkning. Till årsredovisningen bifogas även budgetavräkning. Kommunrevisionen kommer efter sitt slutsammanträde att avge revisionsberättelse till kommunfullmäktige så att årsredovisningen och revisionsberättelsen kan behandlas samtidigt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars Beslutsunderlag Årsredovisning för år Överläggningar Ekonomichef Peter Andersson och ekonom Kjell Olsson redogör för bokslutet Arbetsutskottets beslut: Uppdra åt ekonomichefen att göra erforderliga redaktionella ändringar. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för år 2005, vilket bl a innebär ett justerat balanskravsresultat på plus 9 miljoner kronor. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige föreslås fastställa bokslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

30 Dnr Reservkraft för äldreboende Ärendebeskrivning Alla kommuner har ansvar för verksamhet som måste fungera även under störda förhållanden och kriser, bl a inom äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Ur krisberedskapsperspektiv betyder kommunernas verksamhetsansvar att kommunerna ska hålla en viss nivå på sin verksamhet även när en kris inträffar. Det kräver att kommunerna analyser sina risker och sårbarheter och planerar för hur de ska kunna utöva sitt verksamhetsansvar. Kommunernas uppgift vid extraordinär händelse är således att se till att verksamhet som inte tål avbrott kan genomföras. För att klara uppgiften skall kommunen förbereda sig genom olika åtgärder och genom att ha en god krishanteringsförmåga. Krisberedskapsnämnden (KBN) har tidigare beviljat bidrag till reservanordningar för kommunalteknisk försörjning. KBN har i skrivelse den 28 februari 2006 meddelat att dessa bidrag omgående kommer att upphöra. Simrishamns Bostäder AB har i samråd med ÅF-Infrastruktur AB upprättat en sårbarhetsanalys för reservelkraft i fastigheter för äldreboende i Simrishamns kommun. Förslaget innebär att det installeras stationära aggregat på de ställen där det finns tillagningskök: Skönadalshemmet, Tulpanens äldreboende och Äppelgårdens dagcentral. Erforderligt antal mobila reservaggregat anskaffas för att kunna användas där behov uppstår. Utöver detta krävs fastighetsåtgärder för att bl a kunna koppla in reservaggregaten. Simrishamns Bostäder AB har bedöms att årskostnaden för att kunna anordna reservel enligt sårbarhetsanalysen uppgår till ca kronor. Socialnämnden har tillstyrkt förslaget från Simrishamns Bostäder AB om förbättrad säkerhet vid elavbrott i socialnämndens äldreboenden. Socialnämnden har också föreslagit att kommunstyrelsen ger Simrishamns Bostäder AB och tekniska förvaltningen (gäller Äppelgården) i uppdrag att verkställa åtgärderna samt anvisa nödvändiga driftmedel.

31 forts Dnr Beslutsunderlag Simrishamns Bostäder AB:s skrivelse s beslut , 400. ÅF-Infrastruktur AB:s sårbarhetsanalys Socialnämndens beslut , 34. Överläggningar ÅF-Infrastruktur AB, Karin Magnusson, informerar arbetsutskottet om den upprättade sårbarhetsanalysen. Roger Bäckström, Vd SimrishamnsBostäder, och socialchef Roland Persson deltar också vid information och diskussion i ärendet. Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige: Kommunen anser detta är en viktig och angelägen åtgärd som måste börja åtgärdas snarast. Finansiering får diskuteras inför budget Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-06 1 (24) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil Hansson (s) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-03-15 1 (49) Rådhuset, kl 13.00-15.10, 16.00-18.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-03-15 1 (49) Rådhuset, kl 13.00-15.10, 16.00-18.50 2006-03-15 1 (49) Plats och tid Rådhuset, kl 13.00-15.10, 16.00-18.50 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-18 1 (12) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch (öp) Jan-Bertil Hansson (s) Staffan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-08-16 1 (14) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Manfred Koch Anders Åkerberg (s) Övriga närvarande Staffan Tellman,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.05

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.05 1 (14) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.05 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Håkan Rosenqvist (m), tjänstgör för Margreth Bengtsson (c) Gunilla Aastrup-Persson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-01 1 (27) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Anders Åkerberg (s) Margareta Nilsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil Hansson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2006-10-11 1 (17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 16.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Gun Hammar (v) tjänstgör för Christer

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 2006-02-22 1 (22) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 Beslutande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 17-35 Cecilia Edman (öp) 17-33

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 28 juni 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 28 juni 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. SIMRISHAMNS KOMMUN Kommunledningskontoret KALLELSE SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 28 juni 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. KALLADE: Ledamöter: Christer

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning 2006-12-20 1 (26) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-13.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 1 november 2007, kl 08.30

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-05-17 1 (23) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Karl-Erik Olsson (s), ordförande Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil Hansson (s) Staffan Tellman, kommundirektör

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Glimmingehus, kl

Glimmingehus, kl 1 (15) Plats och tid Glimmingehus, kl 15.00-17.45 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c) Gunilla Aastrup-Persson (öp), ordförande Clas-Göran Thornqvist (s) Cecilia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-04-26 1 (36) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.30; 13.30-14.45 (Företagsbesök kl 08.00-11.00) Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Sida 2007-12-05 1 (6)

Sida 2007-12-05 1 (6) 2007-12-05 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-02-15 1 (23) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch Jan-Bertil Hansson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21 SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.00 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Ally Karlsson (v) Kristina Valtersson (c) från 28 Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 3 januari 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 3 januari 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 3 januari

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 12 september 2007, kl 08.30

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v 1(14) Plats och tid Revelj, Hultsfred kl. 08:30-16.35 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2005-11-22 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö tisdagen den 22 november 2005 kl. 18.00-19.00 Beslutande Stig Axelsson (s) ordförande Rita Bergström (m) Gunlög Lindén (kd)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (17) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.40 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer