Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2007-02-08"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL Dagordning 34 Information - Bokslutet 2006 samt budgetavstämning 35 Svar på remiss Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2006:84) 36 om att bestämma ändamål och medel för behandling av personuppgifter samt redovisning av beviljade behandlingsanmälningar 37 Förslag till detaljplan för del av Stora Beddinge 47:5, utställningshandlingar 38 Antagande av detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. 39 Avsiktsförklaring Södra Åby 42:2 m.fl. 40 Bidrag till föreningar för arrangemang i samband med 750-årsjubileet 41 Införande av årliga val av styrelseledamöter m.fl. i kommunala bolag, förändring av styrelsens sammansättning i Trelleborg Kommuns Utvecklings AB samt revidering av bolagsordningar 42 Val till Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg 43 Motion 2006:4 - Rondeller i östra Trelleborg 44 Motion 2006:13 - ledamöternas placering på mötena 45 Motion 2007:3 Kommunpolitikernas arvoden och ersättningar 46 Motion 2006:7 Antidiskrimineringsvägledare i kommunen 47 Motion 2004:3 Fler invandrare på arbetsledande befattningar 48 Motion 2006:6 Algatan (gågatan) 49 Motion 2006:2 Profilering av Trelleborgs kommun 50 Motion 2006:15 Slå samman till en skolförvaltning och en skolnämnd 51 Motion 2006:5 Översyn av översiktsplanen 52 Motion 2002:10 Chefstjänstetillsättningarna i kommunen sker inte på ett acceptabelt sätt 53 Motion 2004:8 Framtagande av en policy för uppvaktningar av förtroendevalda inom Trelleborgs kommun 54 Motion 2006:16 Logistiken och infrastrukturen i Trelleborg 55 Motion 2007:1 En säkrare E6/E22 till Vellinge 56 Medborgarförslag 2006:14 Vision Trelleborg i framtiden 57 Medborgarförslag 2005:37 Utredning alternativ E6 transit, direktväg till nya hamnen 58 Medborgarförslag 2006:18 Gamla stationshuset i Trelleborg 59 Medborgarförslag 2006:25 Att kommunen gör något åt trafiken vid Centralskolan så att föräldrar kan hämta/lämna sina barn på ett säkert sätt

2 60 Medborgarförslag 2006:24 Att kommunen köper Två Lejon (fastigheten), renoverar och sedan arrenderar ut den till lämplig verksamhet 61 Medborgarförslag 2006:27 Gör något åt gatubullret på Nygatan 62 Medborgarförslag 2006:29 Gång- och cykelväg vid Tommarpsvägen 63 Medborgarförslag 2005:1 Minska antalet barn i barngrupperna samt öka personaltätheten i förskolan 64 Medborgarförslag 2005:5 Minska antalet barn i förskolans barngrupper 65 Medborgarförslag 2005:3 Kyrkogatan och Gamla Torg 66 Medborgarförslag 2005:13 Gamla Torg 67 Medborgarförslag 2006:5 Norregatan och Gamla Torg 68 Skrivelser och rapporter 69 Delegerades anmälningar 70 Synpunkter på Vägverkets arbetsplan för ombyggnad av väg E6 mellan Trelleborg och Maglarp samt förslag till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning till 70 km/h på samma sträcka 71 Skolnämndens hemställan om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde

3 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL Plats och tid Rådhuset, kl ande Ulf Bingsgård m Catherine Persson s Lars Mikkelä m Pernilla Eriksson s Åke Svensson kd Per Klarberg sd Nils-Gunnar Snygg s Birger Lindgren spi Anitha Lata s Patrik Holmberg c Pernilla Engström s Bert Ekstrand fp Ersättare Lars-Olof Flink m Agne Kronqvist s Otto von Arnold kd Åke Persson sd Veronica Andersson s Bodil Francke Ohlsson spi Sven Sandgren s Anders Svensson mp Yvonne Svensson s Rolf Olsson mp Yvonne Svensson s Rolf Olsson mp Övriga närvarande Rutger Persson Raymond Lützhöft, Jonas Rosenkvist Agneta Sjölund, Ingrid Wall Stefan Ferm, Justeringens plats och tid Kommunkansliet Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Rosenkvist Ulf Bingsgård Birger Lindgren Pernilla Eriksson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift Lena Hulth

4 Dagordning Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras och att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde även behandlar ärendena Synpunkter på Vägverkets arbetsplan för ombyggnad av väg E6 mellan Trelleborg och Maglarp samt förslag till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning till 70 km/h på samma sträcka Skolnämndens hemställan om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med de av ordföranden föreslagna ändringarna. Ärendena behandlas under 70 och 71.

5 34 Information - Bokslutet 2006 samt budgetavstämning Ekonomichefen informerar om bokslutet Budget- och utvecklingschefen informerar om det aktuella budgetläget. Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6 35 Svar på remiss Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2006:84) (Dnr 2006/1177, 040) Föreligger förslag till svar på remiss från Finansdepartementet angående delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2006:84). Förslaget har upprättats av budget- och utvecklingschefen. Vidare föreligger Kommunförbundet Skånes remissyttrande över delbetänkandet. Ärendet föredras av budget- och utvecklingschefen. Kommunstyrelsen beslutar att ansluta sig till Kommunförbundet Skånes yttrande samt att därutöver avge eget yttrande i enlighet med förslaget. Finansdepartementet (enligt anvisning) Kommunförbundet Skåne Budget- och utvecklingschefen

7 36 om att bestämma ändamål och medel för behandling av personuppgifter samt redovisning av beviljade behandlingsanmälningar Föreligger redovisning av tidigare beviljade behandlingsanmälningar enligt personuppgiftslagen inom kommunstyrelsens verksamhet. Vidare föreligger ny behandlingsanmälan avseende Invoice Manager, där ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kunna hantera fakturor elektroniskt. Behandlingen berör samtliga sakgranskare och attestanter samt leverantörer. Kommunstyrelsen beslutar ändamål och medel för behandling av personuppgifter beträffande Invoice Manager samt lägger redovisningen av tidigare beviljade behandlingsanmälningar till handlingarna. Personuppgiftsombudet Säkerhetshandläggare Mats Jeppsson

8 37 Förslag till detaljplan för del av Stora Beddinge 47:5, utställningshandlingar (Dnr 2006/776, 214) Byggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse på Stora Beddinge 47:5, Trelleborgs kommun - utställningshandlingar. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i Beddingestrand. Inom området ryms sju till nio enbostadshus. Ärendet föredras av stadsbyggnadschefen. Kommunstyrelsen saknar erinran mot detaljplaneförslaget. Byggnadsnämnden

9 38 Antagande av detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. (Dnr 2006/410, 212) Föreligger detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. Syftet med detaljplaneringen är att pröva möjligheten att utöka Skegrie by med ett bostadsområde för enbostadshus norr om Skegrie byaväg. Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2006 att godkänna det efter utställningen reviderade förslaget till detaljplan samt översända det för kommunfullmäktiges godkännande. Ärendet föredras av stadsbyggnadschefen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för Skegrie 27:1 m.fl.

10 39 Avsiktsförklaring Södra Åby 42:2 m.fl. (Dnr 2004/432, 214) Ägaren till fastigheten Södra Åby 42:2, Södra Åby Lokalförening ek för, nedan kallad markägaren, har anhållit om Trelleborgs kommuns medverkan till en detaljplaneändring för Södra Åby 42:2 m.fl. fastigheter. Förslag till detaljplan i enlighet med begäran har upprättats vid kommunens byggnadsnämnd. Syftet med detaljplanen är att säkerställa den befintliga verksamheten, samt möjliggöra en viss framtida utbyggnad huvudsakligen i den norra delen av planområdet. Byggnadsnämnden har även under planärendets gång beslutat att tre bostadsfastigheter norr om lokalföreningens område skall tas med i detaljplanen med inriktningen att dagens bostadsändamål för dessa underordnas/ändras till förmån för lokalföreningens behov av utveckling. Det slutliga förslaget har varit utställt för granskning under tiden Kommunstyrelsen har den 2 juni meddelat byggnadsnämnden att innan detaljplaneförslaget läggs fram för antagande, bör en överenskommelse angående de tre fastigheterna med bostadshus, där planändamålet ändras, föreligga. I avvaktan på sådana överenskommelser har planärendet vilat vid kommunen. Kommunen och markägaren är nu var och en utifrån sina förutsättningar och villkor överens om målsättningen och ambitionen att inom det aktuella planområdet låta säkra och utveckla lokalföreningens verksamhet. Kommunen anser att verksamheten har stor betydelse för orten och är positiv till en utveckling. Under förutsättning att erforderliga överenskommelser föreligger med ägarna till bostadsfastigheterna Södra Åby 26:20, 26:21 och 26:32 kommer kommunen att låta dess byggnadsnämnd ta ställning till detaljplaneförslaget i samma skick som tidigare vid nämndens sammanträde under mars månad 2007, samt slutligen behandla planärendet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige preliminärt under april månad Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) föreslår att kommunstyrelsen skall besluta godkänna avsiktsförklaringen. Catherine Persson (s) yrkar att ärendet skall återremitteras i avvaktan på att byggnadsnämnden fattar beslut om detaljplan för området. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag. Därefter beslutar kommunstyrelsen godkänna avsiktsförklaringen. Forts.

11 39, forts. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen. Reservation De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Catherine Perssons yrkande om återremiss enligt följande: Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkade återremiss avseende förslag till avsiktsförklaring Södra Åby 42:2 m.fl. Vi anser att det är angeläget att kommunstyrelsen före beslut inväntar beslut från den facknämnd som har att bereda delar av ärendet och att kommunstyrelsen endast i särskilda undantagsfall ska föregripa en nämnds ställningstagande. I det här ärendet är det också känt att det under beredningsfasen framförts synpunkter på planförslaget. Förslag till detaljplan ska behandlas i byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har nu genom sitt beslut föregripit byggnadsnämndens beslut i vissa delar. I sammanhanget ska påpekas att vi ser positivt på utvecklingen av lokalföreningens verksamhet och att återremissen av avsiktsförklaringen grundar sig på att vi ännu inte har adekvat underlag i ärendet då förslag till detaljplan ännu inte är behandlat. Södra Åby Lokalförening Stadsbyggnadskontoret

12 40 Bidrag till föreningar för arrangemang i samband med 750- årsjubileet I samband med Trelleborgs kommuns 750-årsjubileum har ansökningar inkommit och överenskommelser träffats med att antal olika föreningar kring arrangemang under jubileumsåret. Bilaga. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de träffade överenskommelserna samt att anslå sammanlagt kronor till föreningarna och arrangemangen. Anslaget skall täckas ur kommunstyrelsens befintliga anslag för stöd till organisationer. Budget- och utvecklingschefen

13 41 Införande av årliga val av styrelseledamöter m.fl. i kommunala bolag, förändring av styrelsens sammansättning i Trelleborg Kommuns Utvecklings AB samt revidering av bolagsordningar Föreligger förslag från kommunstyrelsens ordförande att införa årliga val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, att utöka styrelsen i Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB med sju ersättare, av vilka fyra skall utses av kommunfullmäktige och tre av bolagsstämman samt att bolagsordningarna skall revideras till följd av dessa förslag samt till följd av ändringar i aktiebolagslagen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med årsstämmorna 2007 införa årliga val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, att utöka styrelsen i Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB med sju ersättare, av vilka fyra skall utses av kommunfullmäktige och tre av bolagsstämman, att ge bolagen i uppdrag att i samråd med kommunjuristen revidera bolagsordningarna till följd av detta beslut samt till följd av ändringar i aktiebolagslagen och lägga fram förslag till nya bolagsordningar för fullmäktiges godkännande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april Samtliga kommunala bolag

14 42 Val till Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg (Dnr 2007/68, 110) Föreligger skrivelse från Länsarbetsnämnden angående arbetsmarknadsnämnder i Skåne år Länsarbetsnämndens styrelse har i samråd med Kommunförbundet Skåne fattat beslut att nuvarande arbetsmarknadsnämnder prolongeras och att ledamöternas mandatperiod gäller för hela år Huvudskälet till prolongeringen är att Arbetsmarknadsverket under 2007 kommer att genomgå en förändring som innebär att det av AMS och de 21 länsarbetsnämnderna skall bildas en myndighet. Den nya myndigheten skall börja verka den 1 januari Även om nuvarande arbetsmarknadsnämnder är förlängda året ut så har dock alla partier som nominerar ledamöter möjlighet att under innevarande period skifta ledamöter utifrån ändrade förutsättningar. Det noteras att Lars Christensson i skrivelse till kommunstyrelsen har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot, tillika vice ordförande, i Arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar att nominera ledamöter och personliga ersättare i Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg år 2007 enligt följande: Ordinarie ledamöter Ulf Bingsgård (m), ordförande Jan Svenning (kd) Ann Larsson (spi) Catherine Persson (s) Gun Tenggren (s) Personliga ersättare Jörgen Löfstedt (m) Birgitta Svensson (kd) Ann-Christine Nilsson (spi) Lisbeth Gisselquist (s) Sven Sandgren (s) Länsarbetsnämnden De utsedda

15 43 Motion 2006:4 - Rondeller i östra Trelleborg (Dnr 2006/186, 021) I motion till kommunfullmäktige den 24 februari 2006 yrkar Mats Svensson (kd) att kommunen ser över möjligheten att skyndsamt införa en rondell vid korsningen Piggvarvägen och riksväg 9 samt att kommunen ser över möjligheten att införa en rondell vid korsningen Dalköpinge strandväg och riksväg 9. Beredning Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen den 5 april 2006 respektive den 4 januari I det senare yttrandet har nämnden framfört att Kommunal Teknik efter diskussioner med Vägverket har tagit upp objektet Rondell i korsningen Dalköpinge Strandväg/Rv 9 i en ansökan om statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator m.m. för åren Om ansökan beviljas kan 50 procent statsbidrag utgå till objektet. Svar på ansökan väntas under våren Nämnden har vidare framfört att kommunstyrelsen bör uppdra åt byggnadsnämnden att detaljplanelägga rondellen i samband med övrig planläggning inom området. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen får anses tillgodosedd i den del den gäller rondell i korsningen Dalköpinge Strandväg/Riksväg 9, samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta upp frågan om rondell i korsningen Piggvarvägen/Riksväg 9 med Vägverket.

16 44 Motion 2006:13 - ledamöternas placering på mötena (Dnr 2006/906, 021) I motion till kommunfullmäktige den 29 september 2006 yrkar Per Klarberg (sd) att kommunfullmäktiges ledamöter skall placeras partivis i fullmäktigesalen. Det antecknas att enligt kommunfullmäktiges gällande arbetsordning intar presidieledamöterna särskilda platser vid presidiebordet, medan övriga ledamöter placeras i sessionssalen i den ordning, som framgår av uppropslistan. Uppropslistan bygger i sin tur på den ordning i vilken ledamöterna är valda. Frågan om placeringen av kommunfullmäktiges ledamöter är föremål för överläggning i kommunfullmäktiges presidium, som kommer att återkomma till kommunfullmäktige i denna fråga. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är besvarad.

17 45 Motion 2007:3 Kommunpolitikernas arvoden och ersättningar (Dnr 2007/44, 021) I motion till kommunfullmäktige den 11 januari 2007 yrkar Leif Roos (sd) att kommunfullmäktige skall tillsätta en grupp som tar fram en lämplig sammansättning av en politiskt oberoende arvodesberedningsgrupp. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, med hänsyn till att det av 4 kap kommunallagen framgår att de förtroendevaldas ersättningar beslutas av kommunfullmäktige. Per Klarberg (sd) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på sitt yrkande mot Per Klarbergs yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. Av 4 kap kommunallagen framgår att de förtroendevaldas ersättningar beslutas av kommunfullmäktige. Med hänsyn härtill föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation Per Klarberg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

18 46 Motion 2006:7 Antidiskrimineringsvägledare i kommunen (Dnr 2006/249, 021) I motion till kommunfullmäktige den 15 mars 2006 yrkar Bert Ekstrand (fp) att Trelleborgs kommun skall inrätta en antidiskrimineringsvägledare i Trelleborg. Beredning Det finns ett antal statliga ombudsmän mot diskriminering - ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), jämställdhetsombudsmannen (JämO), handikappombudsmannen (HO) och ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). Regeringen har nu aviserat att man avser att föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning och att de nämnda ombudsmännen slås samman till en myndighet. Vidare har regeringen förstärkt anslaget till DO med 13 miljoner kronor Förstärkningen syftar till att bland annat förbättra tillsynen av lagstiftningen, öka förutsättningarna för fler att få upprättelse vid diskriminering samt att nå utsatta grupper. I avvaktan på vad det kommande förslaget om ny lagstiftning och ny organisation mot diskriminering samt förstärkningen av DO:s verksamhet leder fram till föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skall besluta besvara motionen med att Trelleborgs kommun för närvarande inte skall inrätta någon antidiskrimineringsvägledare i kommunen.

19 47 Motion 2004:3 Fler invandrare på arbetsledande befattningar (Dnr 2004/289, 021) I motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2004 yrkar Mats Sjölin (v) att ett avidentifierat ansökningsförfarande skall införas i Trelleborgs kommun. Beredning Kommunstyrelsens personalavdelning har i yttrande framfört att ett avidentifierat ansökningsförfarande kan övervägas som en av de åtgärder som kan användas för ökad mångfald i kommunens organisation. Vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom intentionerna i motionen. Skolnämnden har framfört att det kan vara lämpligt att inledningsvis använda modellen som ett begränsat försök både i omfattning och tid. Sveriges Kommuner och Landsting har i yttrande till den statliga Anonymitetsutredningen konstaterat att offentlighetsprincipen försvårar anonyma ansökningar, eftersom ansökningshandlingar är allmänna offentliga handlingar som skall lämnas ut om någon begär det. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genom personalavdelningen på försök pröva ett avidentifierat ansökningsförfarande i samband med någon lämplig rekrytering under år 2007 och att därefter redovisa utfallet till kommunstyrelsens personalutskott. Per Klarberg (sd) yrkar att motionen skall avslås. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på sitt yrkande mot Per Klarbergs yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genom personalavdelningen på försök pröva ett avidentifierat ansökningsförfarande i samband med någon lämplig rekrytering under år 2007 och att därefter redovisa utfallet till kommunstyrelsens personalutskott. Reservation Per Klarberg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

20 48 Motion 2006:6 Algatan (gågatan) (Dnr 2006/195, 021) I motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2006 yrkar Åke Svensson och Sonny Hilding (kd) att hela gågatan i full bredd skall beläggas med slät sten. Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 5 april 2006 hänvisat till nämndens beslut samma dag angående ny beläggning på Algatan/Corfitz Beck-Friisgatan. Därefter har ett arbete inletts med att bygga om Algatan för att förbättra framkomligheten. Genom ombyggnaden byts ytskiktet ut mot slät betongsten. I den norra och södra delen läggs ledstråk för att underlätta för personer med nedsatt syn. Mellan träden bevaras smågatstenen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen får anses tillgodosedd genom det pågående arbetet med att byta ut ytskiktet på gågatan.

21 49 Motion 2006:2 Profilering av Trelleborgs kommun (Dnr 2006/132, 021) I motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2006 yrkar Lars Christensson, Lars- Olof Flink och Ina Liljeberg (m) att Trelleborgs kommun skall arbeta fram en policy för en enhällig och gemensam profilering av kommunen, samt att kommunen skall besluta om en (1) logotyp som skall användas i all kommunikation med allmänhet, näringsliv m.m. Logotypen skall användas av samtliga förvaltningar och av de kommunala bolagen för att förstärka Trelleborgs kommun som varumärke såväl externt som internt. Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunstyrelsens informationsavdelning i uppdrag att ta fram en grafisk profil för Trelleborgs kommun. När arbetet har slutförts kommer ett förslag att föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Med anledning härav föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att motionen får anses besvarad.

22 50 Motion 2006:15 Slå samman till en skolförvaltning och en skolnämnd (Dnr 2006/961, 021) I motion till kommunfullmäktige den 18 oktober 2006 yrkar Mats Sjölin (v) att skolnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden slås samman till en nämnd och att skolförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen slås samman till en nämnd. Med hänvisning till den nämndsorganisation som har fastställts i samband med valen till styrelser och nämnder inför innevarande mandatperiod föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

23 51 Motion 2006:5 Översyn av översiktsplanen (Dnr 2006/192, 021) I motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2006 yrkar Mats Sjölin (v) att kommunfullmäktige tar ställning till översiktsplanens aktualitet under innevarande mandatperiod, samt att den på så sätt uppdaterade översiktsplanen görs till utgångspunkt för det fortsatta planarbetet i kommunen. Då den i motionen aktuella mandatperioden är avslutad har motionen numera förlorat sin aktualitet. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att skriva av motionen.

24 52 Motion 2002:10 Chefstjänstetillsättningarna i kommunen sker inte på ett acceptabelt sätt (Dnr 2002/261, 009) I motion till kommunfullmäktige den 16 april 2002 framför Timmy Ohlson ett antal yrkanden kring rekrytering av främst chefstjänster inom Trelleborgs kommun. Då motionen var föranledd av vissa chefsrekryteringar kring tiden för motionens upprättande har motionen numera förlorat sin aktualitet. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att skriva av motionen.

25 53 Motion 2004:8 Framtagande av en policy för uppvaktningar av förtroendevalda inom Trelleborgs kommun (Dnr 2004/997, 021) I motion till kommunfullmäktige den 19 juli 2004 yrkar Ulf Bingsgård (m) att kommunfullmäktige skall uppdra åt kommunstyrelsen att snarast utarbeta ett förslag till policy för uppvaktning av förtroendevalda, samt att denna policy fastställs av kommunfullmäktige. Det antecknas att kommunstyrelsen den 13 januari 2005 beslutat anta en policy för representation, i vilken bl.a. frågor om uppvaktning av förtroendevalda regleras. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med att Trelleborgs kommun numera har en policy för representation, vilken har beslutats av kommunstyrelsen.

26 54 Motion 2006:16 Logistiken och infrastrukturen i Trelleborg (Dnr 2006/1132, 021) I motion till kommunfullmäktige den 8 december 2006 yrkar Åke Persson (sd) att Trelleborgs kommun skall bearbeta Banverket och Vägverket så att dessa myndigheter vidtar åtgärder enligt motionens beskrivning. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall förslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen enligt följande: Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2007 att inrätta en infrastrukturberedning bestående av ledamöter från samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen genom att överlämna den till infrastrukturberedningen. Catherine Persson (s) yrkar, med instämmande av Per Klarberg (sd), att ärendet skall bordläggas i avvaktan på att infrastrukturberedningens uppdrag fastställs. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons och Per Klarbergs bordläggningsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

27 55 Motion 2007:1 En säkrare E6/E22 till Vellinge (Dnr 2007/15, 021) I motion till kommunfullmäktige den 4 januari 2007 yrkar Alf Hansson (s) att fullmäktige omgående för diskussioner med Vägverket samt Vellinge kommun, om att införa omkörningsförbud på hela sträckan mellan Trelleborg och Vellinge. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall förslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen enligt följande: Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2007 att inrätta en infrastrukturberedning bestående av ledamöter från samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen genom att överlämna den till infrastrukturberedningen. Catherine Persson (s) yrkar, med instämmande av Per Klarberg (sd), att ärendet skall bordläggas i avvaktan på att infrastrukturberedningens uppdrag fastställs. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons och Per Klarbergs bordläggningsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

28 56 Medborgarförslag 2006:14 Vision Trelleborg i framtiden (Dnr 2006/497, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 22 maj 2006 lämnar Willy Andersson förslag på en ny vision för Trelleborg när det gäller bl.a. tillfartsvägar till hamnen, bussförbindelser m.m. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall förslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen enligt följande: Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2007 att inrätta en infrastrukturberedning bestående av ledamöter från samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen genom att överlämna den till infrastrukturberedningen. Catherine Persson (s) yrkar, med instämmande av Per Klarberg (sd), att ärendet skall bordläggas i avvaktan på att infrastrukturberedningens uppdrag fastställs. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons och Per Klarbergs bordläggningsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

29 57 Medborgarförslag 2005:37 Utredning alternativ E6 transit, direktväg till nya hamnen (Dnr 2005/1120, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 12 december 2005 lämnar Helmut Schulze förslag på en ny transitväg till hamnen i Trelleborg m.m. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall förslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen enligt följande: Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2007 att inrätta en infrastrukturberedning bestående av ledamöter från samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen genom att överlämna den till infrastrukturberedningen. Catherine Persson (s) yrkar, med instämmande av Per Klarberg (sd), att ärendet skall bordläggas i avvaktan på att infrastrukturberedningens uppdrag fastställs. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons och Per Klarbergs bordläggningsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

30 58 Medborgarförslag 2006:18 Gamla stationshuset i Trelleborg (Dnr 2006/540, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 11 maj 2006 föreslår Saga-gruppen vid Östra Grevie Folkhögskola att Trelleborgs kommun skall ge liv åt det stationshuset i Trelleborg genom att göra huset till en mötesplats. Det noteras att det bland förslagsställarna finns ett antal personer som är folkbokförda i Trelleborgs kommun och som därmed har rätt att lämna medborgarförslag i kommunen. Den i ärendet aktuella stationsbyggnaden ägs av Trelleborgs Hamn AB. Med anledning av diskussionerna kring en kommande pågatågsstations placering i Trelleborg är det för närvarande inte lämpligt att disponera byggnaden för det föreslagna ändamålet. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

31 59 Medborgarförslag 2006:25 Att kommunen gör något åt trafiken vid Centralskolan så att föräldrar kan hämta/lämna sina barn på ett säkert sätt (Dnr 2006/1080, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 20 november 2006 föreslår Johanna Thulin att kommunen skall göra något åt trafiken vid Centralskolan så att föräldrar kan hämta/lämna sina barn på ett säkert sätt. Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 4 januari 2007 framfört bl.a. följande. Nygatan är den viktigaste gatan i Trelleborgs centrum. Gatan måste tillgodose många trafikanters behov, såsom god framkomlighet i centrum, säkra gång- och cykelbanor med korsningar, lastangöring till affärer, parkering på båda sidor samt möjlighet för avhämtning/avlämning av personer. Skolans placering gör att om avlämning/hämtning skall ske helt fritt från övrig trafik hänvisas till de parkeringsmöjligheter som finns på rimliga gångavstånd från skolan. För oskyddade trafikanter är dock korsningen Nygatan/Österbrogatan en av kommunens sämsta ut trafiksäkerhetssynpunkt och någon form av åtgärder måste genomföras för att förbättra situationen. Nämnden har därför uppdragit åt Kommunal Teknik att se över trafiksäkerhetssituationen i korsningen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt följande. Som framgår av Tekniska nämndens svar är det många behov som skall tillgodoses när det gäller trafiken kring Centralskolan. Det är därför svårt att tillgodose förslagsställarens önskemål utan att inkräkta allt för mycket på övriga trafikanters behov. utgår dock från att Kommunal Teknik i samband med sin översyn av trafiksäkerhetssituationen i korsningen Nygatan/Österbrogatan även beaktar den i medborgarförslaget aktuella frågeställningen. Förslagsställaren

32 60 Medborgarförslag 2006:24 Att kommunen köper Två Lejon (fastigheten), renoverar och sedan arrenderar ut den till lämplig verksamhet (Dnr 2006/1079, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 20 november 2006 föreslår Johanna Thulin att kommunen skall köpa Två Lejon (fastigheten), renovera den och därefter arrendera ut den till lämplig verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget, då Trelleborgs kommun inte har något behov av fastigheten för sin framtida verksamhet. Vidare finns det enligt uppgift privata intressenter som även i fortsättningen vill driva restaurang i lokalerna. Förslagsställaren

33 61 Medborgarförslag 2006:27 Gör något åt gatubullret på Nygatan (Dnr 2006/1111, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 4 december 2006 föreslår Ingemar Andersson att kommunen skall göra något åt gatubullret på Nygatan. Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 4 januari 2007 föreslagit att det under våren 2007 skall genomföras trafik- och bullermätningar för att därmed få klarhet i de förhållanden som råder på den aktuella delen av Nygatan, samt att därefter förslag på eventuella åtgärder skall lämnas till Tekniska nämnden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra trafik- och bullermätningar på Nygatan och därefter ta ställning till eventuella åtgärder, samt att delge förslagsställaren mätningsresultatet och eventuella åtgärder. Medborgarförslaget får därmed anses besvarat. Förslagsställaren

34 62 Medborgarförslag 2006:29 Gång- och cykelväg vid Tommarpsvägen (Dnr 2006/1141, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 12 december 2006 föreslår Göte Nilsson att en gång- och cykelväg skall anläggas på grönområdet på östra sidan av Tommarpsvägen mellan Hedvägen och Maskingatan, intill parkeringsplatsen, samt en avstickare in till varuhusens parkeringsplatser norr om de parkeringsplatser som är närmast Tommarpsvägen. Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 4 januari 2007 sammanfattningsvis framfört följande. Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät i anslutning till köpcentrets kvartersgränser. I samband med områdets anläggande och planering är det därefter i exploatörens intresse och på dennes ansvar att i lämpliga punkter ansluta köpcentret till det befintliga gång- och cykelnätet. Kommunstyrelsen beslutar föreslåföreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt följande. delar förslagsställarens uppfattning att det vore önskvärt att på ett bättre sätt ansluta det aktuella området till kommunens gång- och cykelnät. Något behov av nya kommunala gång- och cykelvägar kan dock inte anses föreligga kring området. Även om det formellt är fastighetsägarens ansvar att ansluta sin fastighet till gång- och cykelvägarna anser kommunfullmäktige att Tekniska nämnden bör ta initiativ till en diskussion med fastighetsägaren om hur denne kan lösa tillgängligheten till köpcentret för gående och cyklister. Förslagsställaren

35 63 Medborgarförslag 2005:1 Minska antalet barn i barngrupperna samt öka personaltätheten i förskolan (Dnr 2005/66, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 20 januari 2005 föreslår Per Saurow att kommunen skall minska antalet barn i barngrupperna samt öka personaltätheten i förskolan. Beredning Skolnämnden har i yttrande den 23 augusti 2005 framfört bl.a. att nämnden är medveten om att barngruppernas storlek har betydelse för kvaliteten i förskolan. Nämnden arbetar därför för att skapa såväl personalmässiga som lokalmässiga förutsättningar för att minska barngruppernas storlek. Från skolförvaltningen har inhämtats att det genomsnittliga antalet barn i förskolan under åren har ökat från barn till barn. Under samma period har personaltätheten i förskolan ökat något. Av skolnämndens yttrande framgår bl.a. att nämnden arbetar för att skapa såväl personalmässiga som lokalmässiga förutsättningar för att minska barngruppernas storlek. Kommunstyrelsen beslutar föreslåföreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med hänvisning till skolnämndens yttrande. Förslagsställaren

36 64 Medborgarförslag 2005:5 Minska antalet barn i förskolans barngrupper (Dnr 2005/228, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 10 mars 2005 föreslår Åse Gidnert att kommunen skall minska antalet barn i förskolans barngrupper. Beredning Skolnämnden har i yttrande den 23 augusti 2005 framfört bl.a. att nämnden är medveten om att barngruppernas storlek har betydelse för kvaliteten i förskolan. Nämnden arbetar därför för att skapa såväl personalmässiga som lokalmässiga förutsättningar för att minska barngruppernas storlek. Från skolförvaltningen har inhämtats att det genomsnittliga antalet barn i förskolan under åren har ökat från barn till barn. Under samma period har personaltätheten i förskolan ökat något. Av skolnämndens yttrande framgår bl.a. att nämnden arbetar för att skapa såväl personalmässiga som lokalmässiga förutsättningar för att minska barngruppernas storlek. Kommunstyrelsen beslutar föreslåföreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med hänvisning till skolnämndens yttrande. Förslagsställaren

37 65 Medborgarförslag 2005:3 Kyrkogatan och Gamla Torg (Dnr 2005/137, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 4 februari 2005 föreslår Olle Thulin att genomfarten på Kyrkogatan skall ändras, att hål på Gamla Torg skall tätas, att beläggningen på torget skall iordningställas samt trottoarer som används som gång- och cykelbanor endast skall användas som trottoarer. Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 2 mars 2005 framfört följande. I Kyrkogatan gäller förbud mot genomfart för motordrivet fordon. Detta innebär att leveransfordon till Klämmans dagis, taxi och boende kan köra in för att hämta eller lämna personer eller varor. Gamla Torg har varit delvis bortdisponerat utanför restaurangen. Villkoren för disponeringen har varit att återställa marken till gångbart skick. Tekniska nämnden kommer att se till att det inte finns några hål i gångbanan. När det gäller utnyttjande av gångbanor till annat än vad de är avsedda för är detta en fråga som hanteras av polismyndigheten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med hänvisning till Tekniska nämndens yttrande. Förslagsställaren

38 66 Medborgarförslag 2005:13 Gamla Torg (Dnr 2005/472, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 13 maj 2005 föreslår Olle Thulin att Gamla Torg skall göras i ordning så att man kan gå förbi Två Lejon utan att gå genom en ölservering. Beredning Tekniska nämnden har den 8 september 2005 yttrat sig i ärendet. Därefter har restaurangverksamheten upphört tillsvidare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt följande. Då det för närvarande inte bedrivs restaurangverksamhet på Två Lejon är frågeställningen i medborgarförslaget inte längre aktuell. Vid en eventuell kommande restaurangverksamhet får frågan om placering av uteservering och torgets tillgänglighet övervägas på nytt. Förslagsställaren

39 67 Medborgarförslag 2006:5 Norregatan och Gamla Torg (Dnr 2006/129, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 6 februari 2006 föreslår Olle Thulin att stadsplanen för Gamla Torg skall genomgås, kompletteras och ställas ut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt följande. Det bedrivs för närvarande inte restaurangverksamhet på Två Lejon. Vid en nyetablering av restaurangverksamhet får ställning tas till frågan om detaljplan för området i samband med en eventuell bygglovsansökan. Förslagsställaren

40 68 Skrivelser och rapporter 1. Inventering gjord av Magnus Wedelin avseende fågelfaunan samt åtgärdsförslag av Maglarps gamla grustag, dnr. 2003/ från Länsstyrelsen i Skåne län avseende Godkännande av verksamhetsrapport avseende det lokala naturvårdsprojektet Maglarps grusgrop, dnr. 2003/ från Länsstyrelsen i Skåne län avseende Godkännande av verksamhetsrapport samt förlängd projekttid avseende det lokala naturvårdsprojektet Ekostråk Gislövsån & Dalköpingeån ett utredningsprojekt, dnr. 2004/ Inventering gjord av Magnus Wedelin avseende speciella arter samt åtgärdsförslag av Fårabacken, Skateholm, dnr. 2005/ Byggnadsnämndens och Tekniska nämndens yttrande över samråd avseende Baltic Wind Link svenska delen, dnr. 2006/9 6. Trelleborgs Energiförsäljning AB:s protokoll av den 12 december 2006, dnr. 2006/ Remissvar till Naturvårdsverket angående förslag till allmänna råd om miljökonsekvensbeskrivningar m.m., dnr. 2006/ Bjarne Nilssons skrivelse avseende planerade åtgärder på E6:an sträckan Trelleborg Vellinge, dnr. 2006/ E.ON Elnät Sverige AB ansökan om förlängning av giltighetstid för nätkoncession, dnr Tekniska nämndens protokollsutdrag , 3 avseende delegationsordningen för Tekniska nämndens verksamhet, dnr Tekniska nämndens protokollsutdrag , 2 angående rekrytering av chef till Kommunal Teknik, dnr Tekniska nämndens protokollsutdrag , 1 angående tillförordnad chef för Kommunal Teknik, dnr Posten i Trelleborg flyttar till nya lokaler vid Hoffs Möbler på Vannhögsgatan, dnr Trelleborgs Kommuns Utvecklings skrivelse angående planerad anläggning för produktion av bränslepellets på fastigheten Minnesberg 1:38, dnr Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB:s verksamhetsberättelse 2006, dnr Skrivelse från Göran Ekdahl beträffande tjänst som Omvärldsbevakare, dnr Finansiering för FLF 2007, dnr Kallelse till bouppteckning från Larssons Begravningsbyrå, dnr Trelleborgs Energiförsäljning AB:s protokoll av den 9 januari 2007, dnr Av Klimp-samordnaren till Länsstyrelsen i Skåne län översända synpunkter avseende yttrande över Trelleborgs kommuns Klimp-ansökan, dnr Yttrande från Kommunförbundet Skåne avseende lönekostnadsutjämning m.m. SOU 2006 nr. 84, dnr KBM:s Årsuppföljning 2006, dnr Kultur Skånes budget 2007, dnr. 80 Protokoll från Kommunförbundet Skånes nämnder och styrelser samt Regionfullmäktige finns tillgängliga på kansliet.

41 69 Delegerades anmälningar Från delegerade har följande anmälningar inkommit. Övriga ärenden av 2 Ansökan om bidrag till Trelleborg Open 2007 i Kommundirektören samband med Trelleborgs kommuns 750 års jubilerande 3 Överenskommelse om fastighetsbildning Kommunjuristen Innerstaden 1:62 och Hedplanen 26 4 Avtal avseende tillstånd till nyttjande av URprogram Kommundirektören 5 Överenskommelse om nedsättning av köpeskillingen för fastigheten Gröngölingen 6 i Anderslöv Kommundirektören

42 70 Synpunkter på Vägverkets arbetsplan för ombyggnad av väg E6 mellan Trelleborg och Maglarp samt förslag till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning till 70 km/h på samma sträcka (Dnr 2006/1124, 313) Föreligger förslag från kommunstyrelsens infrastrukturberedning att kommunstyrelsen skall framföra följande synpunkter till Vägverket beträffande arbetsplanen för ombyggnad av väg E6 Trelleborg-Maglarp. Vid ombyggnad av vägen är det viktigt att det förs en dialog med räddningstjänsten, för att säkerställa framkomlighet för utryckningsfordon. Särskild vikt bör läggas vid utformningen av korsningen med väg 511, så att olycksrisk vid vänstersväng minimeras. Vidare föreligger förslag från infrastrukturberedningen att kommunstyrelsen skall besluta att föreslå länsstyrelsen att överväga hastighetsbegränsning till 70 km/h på hela sträckan mellan Västra korset och Maglarpsrondellen. Catherine Persson (s) föreslår att hastighetsbegränsning skall föreslås som en av flera möjliga trafiksäkerhetsåtgärder. Kommunstyrelsen beslutar att Trelleborgs kommun inte skall överklaga Vägverkets arbetsplan för ombyggnad av väg E6 Trelleborg-Maglarp, men framföra följande synpunkter: Vid ombyggnad av vägen är det viktigt att det förs en dialog med räddningstjänsten, för att säkerställa framkomlighet för utryckningsfordon. Särskild vikt bör läggas vid utformningen av korsningen med väg 511, så att olycksrisk vid vänstersväng minimeras. Kommunstyrelsen beslutar vidare att föreslå länsstyrelsen att, som en av flera möjliga trafiksäkerhetsåtgärder, överväga hastighetsbegränsning till 70 km/h på hela sträckan mellan Västra korset och Maglarpsrondellen. Vägverket Länsstyrelsen Räddningstjänsten Kommunal Teknik Trelleborg

43 71 Skolnämndens hemställan om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde (Dnr 2006/904, 290) Föreligger hemställan från skolnämnden ( 6, ) om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde. Skolnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar - att anslå totalt kr till skolnämndens investeringsbudget år 2007 för inköp av utrustning/inventarier, - att anslå totalt kr till skolnämndens driftbudget år 2007 för ökade driftskostnader med anledning av nybyggnaden av förskolans tre avdelningar och kök, samt - att i samband med budgetarbetet för år 2008 och framåt beakta tillkommande behov av medel om totalt kr till skolnämndens driftbudget år 2008 för ökade driftskostnader med anledning av nybyggnaden av förskolans tre avdelningar och kök. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla skolnämndens hemställan, samt att besluta att investeringsanslaget skall finansieras inom befintlig låneram för Budget 2007, medan driftsanslaget för år 2007 skall finansieras genom förändring av rörelsekapitalet.

Kommunfullmäktige INNEHÅLL

Kommunfullmäktige INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 97 Interpellation till Ulf Bingsgård (m) angående Köpingeskolan 98 Antagande av detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. 99 Skolnämndens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionsalen, Rådhuset kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Skolnämnden 2009-02-24

Skolnämnden 2009-02-24 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 25 Föredragningslistan 26 Tidplan för budgetarbetet under 2009 information 27 Redovisning av paviljonger och kostnader rapport 28 Statistik om förskola

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-31

Kommunstyrelsen 2007-05-31 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL Dagordning 154 Förskottering av väg E6 Trelleborg Vellinge, motorväg 155 Yttrande över Vägutredning väg E6 Framtida anslutning till Trelleborg och hamnen 156 Tekniska

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden Protokoll 1 (16) Innehåll 10 Val av justerare samt tid och plats för justering 11 Informationsärenden 12 Delegationsärenden 13 Anmälningsärenden 14 Övrigt 15 Uppföljning av 2012 års interna kontrollplan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum Innehåll

Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum Innehåll Arbetsmarknadsnämnden 1 (16) Mötesdatum 2015-11-16 Innehåll 97 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 98 Informationsärenden 99 Delegationsärenden 100 Rapporter och skrivelser 2015 101

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2012-11-28 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00-11.40 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Anders

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 49 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 50 Informationsärenden 51 Delegationsärenden 52 Övrigt 53 Åtgärdsplan - budget i balans 2014 54 Remissvar

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer