Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2007-02-08"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL Dagordning 34 Information - Bokslutet 2006 samt budgetavstämning 35 Svar på remiss Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2006:84) 36 om att bestämma ändamål och medel för behandling av personuppgifter samt redovisning av beviljade behandlingsanmälningar 37 Förslag till detaljplan för del av Stora Beddinge 47:5, utställningshandlingar 38 Antagande av detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. 39 Avsiktsförklaring Södra Åby 42:2 m.fl. 40 Bidrag till föreningar för arrangemang i samband med 750-årsjubileet 41 Införande av årliga val av styrelseledamöter m.fl. i kommunala bolag, förändring av styrelsens sammansättning i Trelleborg Kommuns Utvecklings AB samt revidering av bolagsordningar 42 Val till Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg 43 Motion 2006:4 - Rondeller i östra Trelleborg 44 Motion 2006:13 - ledamöternas placering på mötena 45 Motion 2007:3 Kommunpolitikernas arvoden och ersättningar 46 Motion 2006:7 Antidiskrimineringsvägledare i kommunen 47 Motion 2004:3 Fler invandrare på arbetsledande befattningar 48 Motion 2006:6 Algatan (gågatan) 49 Motion 2006:2 Profilering av Trelleborgs kommun 50 Motion 2006:15 Slå samman till en skolförvaltning och en skolnämnd 51 Motion 2006:5 Översyn av översiktsplanen 52 Motion 2002:10 Chefstjänstetillsättningarna i kommunen sker inte på ett acceptabelt sätt 53 Motion 2004:8 Framtagande av en policy för uppvaktningar av förtroendevalda inom Trelleborgs kommun 54 Motion 2006:16 Logistiken och infrastrukturen i Trelleborg 55 Motion 2007:1 En säkrare E6/E22 till Vellinge 56 Medborgarförslag 2006:14 Vision Trelleborg i framtiden 57 Medborgarförslag 2005:37 Utredning alternativ E6 transit, direktväg till nya hamnen 58 Medborgarförslag 2006:18 Gamla stationshuset i Trelleborg 59 Medborgarförslag 2006:25 Att kommunen gör något åt trafiken vid Centralskolan så att föräldrar kan hämta/lämna sina barn på ett säkert sätt

2 60 Medborgarförslag 2006:24 Att kommunen köper Två Lejon (fastigheten), renoverar och sedan arrenderar ut den till lämplig verksamhet 61 Medborgarförslag 2006:27 Gör något åt gatubullret på Nygatan 62 Medborgarförslag 2006:29 Gång- och cykelväg vid Tommarpsvägen 63 Medborgarförslag 2005:1 Minska antalet barn i barngrupperna samt öka personaltätheten i förskolan 64 Medborgarförslag 2005:5 Minska antalet barn i förskolans barngrupper 65 Medborgarförslag 2005:3 Kyrkogatan och Gamla Torg 66 Medborgarförslag 2005:13 Gamla Torg 67 Medborgarförslag 2006:5 Norregatan och Gamla Torg 68 Skrivelser och rapporter 69 Delegerades anmälningar 70 Synpunkter på Vägverkets arbetsplan för ombyggnad av väg E6 mellan Trelleborg och Maglarp samt förslag till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning till 70 km/h på samma sträcka 71 Skolnämndens hemställan om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde

3 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL Plats och tid Rådhuset, kl ande Ulf Bingsgård m Catherine Persson s Lars Mikkelä m Pernilla Eriksson s Åke Svensson kd Per Klarberg sd Nils-Gunnar Snygg s Birger Lindgren spi Anitha Lata s Patrik Holmberg c Pernilla Engström s Bert Ekstrand fp Ersättare Lars-Olof Flink m Agne Kronqvist s Otto von Arnold kd Åke Persson sd Veronica Andersson s Bodil Francke Ohlsson spi Sven Sandgren s Anders Svensson mp Yvonne Svensson s Rolf Olsson mp Yvonne Svensson s Rolf Olsson mp Övriga närvarande Rutger Persson Raymond Lützhöft, Jonas Rosenkvist Agneta Sjölund, Ingrid Wall Stefan Ferm, Justeringens plats och tid Kommunkansliet Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Rosenkvist Ulf Bingsgård Birger Lindgren Pernilla Eriksson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift Lena Hulth

4 Dagordning Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras och att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde även behandlar ärendena Synpunkter på Vägverkets arbetsplan för ombyggnad av väg E6 mellan Trelleborg och Maglarp samt förslag till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning till 70 km/h på samma sträcka Skolnämndens hemställan om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med de av ordföranden föreslagna ändringarna. Ärendena behandlas under 70 och 71.

5 34 Information - Bokslutet 2006 samt budgetavstämning Ekonomichefen informerar om bokslutet Budget- och utvecklingschefen informerar om det aktuella budgetläget. Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6 35 Svar på remiss Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2006:84) (Dnr 2006/1177, 040) Föreligger förslag till svar på remiss från Finansdepartementet angående delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2006:84). Förslaget har upprättats av budget- och utvecklingschefen. Vidare föreligger Kommunförbundet Skånes remissyttrande över delbetänkandet. Ärendet föredras av budget- och utvecklingschefen. Kommunstyrelsen beslutar att ansluta sig till Kommunförbundet Skånes yttrande samt att därutöver avge eget yttrande i enlighet med förslaget. Finansdepartementet (enligt anvisning) Kommunförbundet Skåne Budget- och utvecklingschefen

7 36 om att bestämma ändamål och medel för behandling av personuppgifter samt redovisning av beviljade behandlingsanmälningar Föreligger redovisning av tidigare beviljade behandlingsanmälningar enligt personuppgiftslagen inom kommunstyrelsens verksamhet. Vidare föreligger ny behandlingsanmälan avseende Invoice Manager, där ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kunna hantera fakturor elektroniskt. Behandlingen berör samtliga sakgranskare och attestanter samt leverantörer. Kommunstyrelsen beslutar ändamål och medel för behandling av personuppgifter beträffande Invoice Manager samt lägger redovisningen av tidigare beviljade behandlingsanmälningar till handlingarna. Personuppgiftsombudet Säkerhetshandläggare Mats Jeppsson

8 37 Förslag till detaljplan för del av Stora Beddinge 47:5, utställningshandlingar (Dnr 2006/776, 214) Byggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse på Stora Beddinge 47:5, Trelleborgs kommun - utställningshandlingar. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i Beddingestrand. Inom området ryms sju till nio enbostadshus. Ärendet föredras av stadsbyggnadschefen. Kommunstyrelsen saknar erinran mot detaljplaneförslaget. Byggnadsnämnden

9 38 Antagande av detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. (Dnr 2006/410, 212) Föreligger detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. Syftet med detaljplaneringen är att pröva möjligheten att utöka Skegrie by med ett bostadsområde för enbostadshus norr om Skegrie byaväg. Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2006 att godkänna det efter utställningen reviderade förslaget till detaljplan samt översända det för kommunfullmäktiges godkännande. Ärendet föredras av stadsbyggnadschefen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för Skegrie 27:1 m.fl.

10 39 Avsiktsförklaring Södra Åby 42:2 m.fl. (Dnr 2004/432, 214) Ägaren till fastigheten Södra Åby 42:2, Södra Åby Lokalförening ek för, nedan kallad markägaren, har anhållit om Trelleborgs kommuns medverkan till en detaljplaneändring för Södra Åby 42:2 m.fl. fastigheter. Förslag till detaljplan i enlighet med begäran har upprättats vid kommunens byggnadsnämnd. Syftet med detaljplanen är att säkerställa den befintliga verksamheten, samt möjliggöra en viss framtida utbyggnad huvudsakligen i den norra delen av planområdet. Byggnadsnämnden har även under planärendets gång beslutat att tre bostadsfastigheter norr om lokalföreningens område skall tas med i detaljplanen med inriktningen att dagens bostadsändamål för dessa underordnas/ändras till förmån för lokalföreningens behov av utveckling. Det slutliga förslaget har varit utställt för granskning under tiden Kommunstyrelsen har den 2 juni meddelat byggnadsnämnden att innan detaljplaneförslaget läggs fram för antagande, bör en överenskommelse angående de tre fastigheterna med bostadshus, där planändamålet ändras, föreligga. I avvaktan på sådana överenskommelser har planärendet vilat vid kommunen. Kommunen och markägaren är nu var och en utifrån sina förutsättningar och villkor överens om målsättningen och ambitionen att inom det aktuella planområdet låta säkra och utveckla lokalföreningens verksamhet. Kommunen anser att verksamheten har stor betydelse för orten och är positiv till en utveckling. Under förutsättning att erforderliga överenskommelser föreligger med ägarna till bostadsfastigheterna Södra Åby 26:20, 26:21 och 26:32 kommer kommunen att låta dess byggnadsnämnd ta ställning till detaljplaneförslaget i samma skick som tidigare vid nämndens sammanträde under mars månad 2007, samt slutligen behandla planärendet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige preliminärt under april månad Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) föreslår att kommunstyrelsen skall besluta godkänna avsiktsförklaringen. Catherine Persson (s) yrkar att ärendet skall återremitteras i avvaktan på att byggnadsnämnden fattar beslut om detaljplan för området. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag. Därefter beslutar kommunstyrelsen godkänna avsiktsförklaringen. Forts.

11 39, forts. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen. Reservation De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Catherine Perssons yrkande om återremiss enligt följande: Socialdemokraterna i kommunstyrelsen yrkade återremiss avseende förslag till avsiktsförklaring Södra Åby 42:2 m.fl. Vi anser att det är angeläget att kommunstyrelsen före beslut inväntar beslut från den facknämnd som har att bereda delar av ärendet och att kommunstyrelsen endast i särskilda undantagsfall ska föregripa en nämnds ställningstagande. I det här ärendet är det också känt att det under beredningsfasen framförts synpunkter på planförslaget. Förslag till detaljplan ska behandlas i byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har nu genom sitt beslut föregripit byggnadsnämndens beslut i vissa delar. I sammanhanget ska påpekas att vi ser positivt på utvecklingen av lokalföreningens verksamhet och att återremissen av avsiktsförklaringen grundar sig på att vi ännu inte har adekvat underlag i ärendet då förslag till detaljplan ännu inte är behandlat. Södra Åby Lokalförening Stadsbyggnadskontoret

12 40 Bidrag till föreningar för arrangemang i samband med 750- årsjubileet I samband med Trelleborgs kommuns 750-årsjubileum har ansökningar inkommit och överenskommelser träffats med att antal olika föreningar kring arrangemang under jubileumsåret. Bilaga. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de träffade överenskommelserna samt att anslå sammanlagt kronor till föreningarna och arrangemangen. Anslaget skall täckas ur kommunstyrelsens befintliga anslag för stöd till organisationer. Budget- och utvecklingschefen

13 41 Införande av årliga val av styrelseledamöter m.fl. i kommunala bolag, förändring av styrelsens sammansättning i Trelleborg Kommuns Utvecklings AB samt revidering av bolagsordningar Föreligger förslag från kommunstyrelsens ordförande att införa årliga val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, att utöka styrelsen i Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB med sju ersättare, av vilka fyra skall utses av kommunfullmäktige och tre av bolagsstämman samt att bolagsordningarna skall revideras till följd av dessa förslag samt till följd av ändringar i aktiebolagslagen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med årsstämmorna 2007 införa årliga val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, att utöka styrelsen i Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB med sju ersättare, av vilka fyra skall utses av kommunfullmäktige och tre av bolagsstämman, att ge bolagen i uppdrag att i samråd med kommunjuristen revidera bolagsordningarna till följd av detta beslut samt till följd av ändringar i aktiebolagslagen och lägga fram förslag till nya bolagsordningar för fullmäktiges godkännande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april Samtliga kommunala bolag

14 42 Val till Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg (Dnr 2007/68, 110) Föreligger skrivelse från Länsarbetsnämnden angående arbetsmarknadsnämnder i Skåne år Länsarbetsnämndens styrelse har i samråd med Kommunförbundet Skåne fattat beslut att nuvarande arbetsmarknadsnämnder prolongeras och att ledamöternas mandatperiod gäller för hela år Huvudskälet till prolongeringen är att Arbetsmarknadsverket under 2007 kommer att genomgå en förändring som innebär att det av AMS och de 21 länsarbetsnämnderna skall bildas en myndighet. Den nya myndigheten skall börja verka den 1 januari Även om nuvarande arbetsmarknadsnämnder är förlängda året ut så har dock alla partier som nominerar ledamöter möjlighet att under innevarande period skifta ledamöter utifrån ändrade förutsättningar. Det noteras att Lars Christensson i skrivelse till kommunstyrelsen har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot, tillika vice ordförande, i Arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsen beslutar att nominera ledamöter och personliga ersättare i Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg år 2007 enligt följande: Ordinarie ledamöter Ulf Bingsgård (m), ordförande Jan Svenning (kd) Ann Larsson (spi) Catherine Persson (s) Gun Tenggren (s) Personliga ersättare Jörgen Löfstedt (m) Birgitta Svensson (kd) Ann-Christine Nilsson (spi) Lisbeth Gisselquist (s) Sven Sandgren (s) Länsarbetsnämnden De utsedda

15 43 Motion 2006:4 - Rondeller i östra Trelleborg (Dnr 2006/186, 021) I motion till kommunfullmäktige den 24 februari 2006 yrkar Mats Svensson (kd) att kommunen ser över möjligheten att skyndsamt införa en rondell vid korsningen Piggvarvägen och riksväg 9 samt att kommunen ser över möjligheten att införa en rondell vid korsningen Dalköpinge strandväg och riksväg 9. Beredning Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen den 5 april 2006 respektive den 4 januari I det senare yttrandet har nämnden framfört att Kommunal Teknik efter diskussioner med Vägverket har tagit upp objektet Rondell i korsningen Dalköpinge Strandväg/Rv 9 i en ansökan om statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator m.m. för åren Om ansökan beviljas kan 50 procent statsbidrag utgå till objektet. Svar på ansökan väntas under våren Nämnden har vidare framfört att kommunstyrelsen bör uppdra åt byggnadsnämnden att detaljplanelägga rondellen i samband med övrig planläggning inom området. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen får anses tillgodosedd i den del den gäller rondell i korsningen Dalköpinge Strandväg/Riksväg 9, samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta upp frågan om rondell i korsningen Piggvarvägen/Riksväg 9 med Vägverket.

16 44 Motion 2006:13 - ledamöternas placering på mötena (Dnr 2006/906, 021) I motion till kommunfullmäktige den 29 september 2006 yrkar Per Klarberg (sd) att kommunfullmäktiges ledamöter skall placeras partivis i fullmäktigesalen. Det antecknas att enligt kommunfullmäktiges gällande arbetsordning intar presidieledamöterna särskilda platser vid presidiebordet, medan övriga ledamöter placeras i sessionssalen i den ordning, som framgår av uppropslistan. Uppropslistan bygger i sin tur på den ordning i vilken ledamöterna är valda. Frågan om placeringen av kommunfullmäktiges ledamöter är föremål för överläggning i kommunfullmäktiges presidium, som kommer att återkomma till kommunfullmäktige i denna fråga. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är besvarad.

17 45 Motion 2007:3 Kommunpolitikernas arvoden och ersättningar (Dnr 2007/44, 021) I motion till kommunfullmäktige den 11 januari 2007 yrkar Leif Roos (sd) att kommunfullmäktige skall tillsätta en grupp som tar fram en lämplig sammansättning av en politiskt oberoende arvodesberedningsgrupp. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, med hänsyn till att det av 4 kap kommunallagen framgår att de förtroendevaldas ersättningar beslutas av kommunfullmäktige. Per Klarberg (sd) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på sitt yrkande mot Per Klarbergs yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. Av 4 kap kommunallagen framgår att de förtroendevaldas ersättningar beslutas av kommunfullmäktige. Med hänsyn härtill föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation Per Klarberg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

18 46 Motion 2006:7 Antidiskrimineringsvägledare i kommunen (Dnr 2006/249, 021) I motion till kommunfullmäktige den 15 mars 2006 yrkar Bert Ekstrand (fp) att Trelleborgs kommun skall inrätta en antidiskrimineringsvägledare i Trelleborg. Beredning Det finns ett antal statliga ombudsmän mot diskriminering - ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), jämställdhetsombudsmannen (JämO), handikappombudsmannen (HO) och ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). Regeringen har nu aviserat att man avser att föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning och att de nämnda ombudsmännen slås samman till en myndighet. Vidare har regeringen förstärkt anslaget till DO med 13 miljoner kronor Förstärkningen syftar till att bland annat förbättra tillsynen av lagstiftningen, öka förutsättningarna för fler att få upprättelse vid diskriminering samt att nå utsatta grupper. I avvaktan på vad det kommande förslaget om ny lagstiftning och ny organisation mot diskriminering samt förstärkningen av DO:s verksamhet leder fram till föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skall besluta besvara motionen med att Trelleborgs kommun för närvarande inte skall inrätta någon antidiskrimineringsvägledare i kommunen.

19 47 Motion 2004:3 Fler invandrare på arbetsledande befattningar (Dnr 2004/289, 021) I motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2004 yrkar Mats Sjölin (v) att ett avidentifierat ansökningsförfarande skall införas i Trelleborgs kommun. Beredning Kommunstyrelsens personalavdelning har i yttrande framfört att ett avidentifierat ansökningsförfarande kan övervägas som en av de åtgärder som kan användas för ökad mångfald i kommunens organisation. Vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom intentionerna i motionen. Skolnämnden har framfört att det kan vara lämpligt att inledningsvis använda modellen som ett begränsat försök både i omfattning och tid. Sveriges Kommuner och Landsting har i yttrande till den statliga Anonymitetsutredningen konstaterat att offentlighetsprincipen försvårar anonyma ansökningar, eftersom ansökningshandlingar är allmänna offentliga handlingar som skall lämnas ut om någon begär det. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genom personalavdelningen på försök pröva ett avidentifierat ansökningsförfarande i samband med någon lämplig rekrytering under år 2007 och att därefter redovisa utfallet till kommunstyrelsens personalutskott. Per Klarberg (sd) yrkar att motionen skall avslås. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på sitt yrkande mot Per Klarbergs yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genom personalavdelningen på försök pröva ett avidentifierat ansökningsförfarande i samband med någon lämplig rekrytering under år 2007 och att därefter redovisa utfallet till kommunstyrelsens personalutskott. Reservation Per Klarberg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

20 48 Motion 2006:6 Algatan (gågatan) (Dnr 2006/195, 021) I motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2006 yrkar Åke Svensson och Sonny Hilding (kd) att hela gågatan i full bredd skall beläggas med slät sten. Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 5 april 2006 hänvisat till nämndens beslut samma dag angående ny beläggning på Algatan/Corfitz Beck-Friisgatan. Därefter har ett arbete inletts med att bygga om Algatan för att förbättra framkomligheten. Genom ombyggnaden byts ytskiktet ut mot slät betongsten. I den norra och södra delen läggs ledstråk för att underlätta för personer med nedsatt syn. Mellan träden bevaras smågatstenen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen får anses tillgodosedd genom det pågående arbetet med att byta ut ytskiktet på gågatan.

21 49 Motion 2006:2 Profilering av Trelleborgs kommun (Dnr 2006/132, 021) I motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2006 yrkar Lars Christensson, Lars- Olof Flink och Ina Liljeberg (m) att Trelleborgs kommun skall arbeta fram en policy för en enhällig och gemensam profilering av kommunen, samt att kommunen skall besluta om en (1) logotyp som skall användas i all kommunikation med allmänhet, näringsliv m.m. Logotypen skall användas av samtliga förvaltningar och av de kommunala bolagen för att förstärka Trelleborgs kommun som varumärke såväl externt som internt. Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunstyrelsens informationsavdelning i uppdrag att ta fram en grafisk profil för Trelleborgs kommun. När arbetet har slutförts kommer ett förslag att föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Med anledning härav föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att motionen får anses besvarad.

22 50 Motion 2006:15 Slå samman till en skolförvaltning och en skolnämnd (Dnr 2006/961, 021) I motion till kommunfullmäktige den 18 oktober 2006 yrkar Mats Sjölin (v) att skolnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden slås samman till en nämnd och att skolförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen slås samman till en nämnd. Med hänvisning till den nämndsorganisation som har fastställts i samband med valen till styrelser och nämnder inför innevarande mandatperiod föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

23 51 Motion 2006:5 Översyn av översiktsplanen (Dnr 2006/192, 021) I motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2006 yrkar Mats Sjölin (v) att kommunfullmäktige tar ställning till översiktsplanens aktualitet under innevarande mandatperiod, samt att den på så sätt uppdaterade översiktsplanen görs till utgångspunkt för det fortsatta planarbetet i kommunen. Då den i motionen aktuella mandatperioden är avslutad har motionen numera förlorat sin aktualitet. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att skriva av motionen.

24 52 Motion 2002:10 Chefstjänstetillsättningarna i kommunen sker inte på ett acceptabelt sätt (Dnr 2002/261, 009) I motion till kommunfullmäktige den 16 april 2002 framför Timmy Ohlson ett antal yrkanden kring rekrytering av främst chefstjänster inom Trelleborgs kommun. Då motionen var föranledd av vissa chefsrekryteringar kring tiden för motionens upprättande har motionen numera förlorat sin aktualitet. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att skriva av motionen.

25 53 Motion 2004:8 Framtagande av en policy för uppvaktningar av förtroendevalda inom Trelleborgs kommun (Dnr 2004/997, 021) I motion till kommunfullmäktige den 19 juli 2004 yrkar Ulf Bingsgård (m) att kommunfullmäktige skall uppdra åt kommunstyrelsen att snarast utarbeta ett förslag till policy för uppvaktning av förtroendevalda, samt att denna policy fastställs av kommunfullmäktige. Det antecknas att kommunstyrelsen den 13 januari 2005 beslutat anta en policy för representation, i vilken bl.a. frågor om uppvaktning av förtroendevalda regleras. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med att Trelleborgs kommun numera har en policy för representation, vilken har beslutats av kommunstyrelsen.

26 54 Motion 2006:16 Logistiken och infrastrukturen i Trelleborg (Dnr 2006/1132, 021) I motion till kommunfullmäktige den 8 december 2006 yrkar Åke Persson (sd) att Trelleborgs kommun skall bearbeta Banverket och Vägverket så att dessa myndigheter vidtar åtgärder enligt motionens beskrivning. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall förslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen enligt följande: Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2007 att inrätta en infrastrukturberedning bestående av ledamöter från samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen genom att överlämna den till infrastrukturberedningen. Catherine Persson (s) yrkar, med instämmande av Per Klarberg (sd), att ärendet skall bordläggas i avvaktan på att infrastrukturberedningens uppdrag fastställs. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons och Per Klarbergs bordläggningsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

27 55 Motion 2007:1 En säkrare E6/E22 till Vellinge (Dnr 2007/15, 021) I motion till kommunfullmäktige den 4 januari 2007 yrkar Alf Hansson (s) att fullmäktige omgående för diskussioner med Vägverket samt Vellinge kommun, om att införa omkörningsförbud på hela sträckan mellan Trelleborg och Vellinge. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall förslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen enligt följande: Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2007 att inrätta en infrastrukturberedning bestående av ledamöter från samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen genom att överlämna den till infrastrukturberedningen. Catherine Persson (s) yrkar, med instämmande av Per Klarberg (sd), att ärendet skall bordläggas i avvaktan på att infrastrukturberedningens uppdrag fastställs. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons och Per Klarbergs bordläggningsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

28 56 Medborgarförslag 2006:14 Vision Trelleborg i framtiden (Dnr 2006/497, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 22 maj 2006 lämnar Willy Andersson förslag på en ny vision för Trelleborg när det gäller bl.a. tillfartsvägar till hamnen, bussförbindelser m.m. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall förslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen enligt följande: Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2007 att inrätta en infrastrukturberedning bestående av ledamöter från samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen genom att överlämna den till infrastrukturberedningen. Catherine Persson (s) yrkar, med instämmande av Per Klarberg (sd), att ärendet skall bordläggas i avvaktan på att infrastrukturberedningens uppdrag fastställs. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons och Per Klarbergs bordläggningsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

29 57 Medborgarförslag 2005:37 Utredning alternativ E6 transit, direktväg till nya hamnen (Dnr 2005/1120, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 12 december 2005 lämnar Helmut Schulze förslag på en ny transitväg till hamnen i Trelleborg m.m. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (m) yrkar att kommunstyrelsen skall förslå kommunfullmäktige besluta besvara motionen enligt följande: Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2007 att inrätta en infrastrukturberedning bestående av ledamöter från samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen genom att överlämna den till infrastrukturberedningen. Catherine Persson (s) yrkar, med instämmande av Per Klarberg (sd), att ärendet skall bordläggas i avvaktan på att infrastrukturberedningens uppdrag fastställs. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons och Per Klarbergs bordläggningsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

30 58 Medborgarförslag 2006:18 Gamla stationshuset i Trelleborg (Dnr 2006/540, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 11 maj 2006 föreslår Saga-gruppen vid Östra Grevie Folkhögskola att Trelleborgs kommun skall ge liv åt det stationshuset i Trelleborg genom att göra huset till en mötesplats. Det noteras att det bland förslagsställarna finns ett antal personer som är folkbokförda i Trelleborgs kommun och som därmed har rätt att lämna medborgarförslag i kommunen. Den i ärendet aktuella stationsbyggnaden ägs av Trelleborgs Hamn AB. Med anledning av diskussionerna kring en kommande pågatågsstations placering i Trelleborg är det för närvarande inte lämpligt att disponera byggnaden för det föreslagna ändamålet. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

31 59 Medborgarförslag 2006:25 Att kommunen gör något åt trafiken vid Centralskolan så att föräldrar kan hämta/lämna sina barn på ett säkert sätt (Dnr 2006/1080, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 20 november 2006 föreslår Johanna Thulin att kommunen skall göra något åt trafiken vid Centralskolan så att föräldrar kan hämta/lämna sina barn på ett säkert sätt. Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 4 januari 2007 framfört bl.a. följande. Nygatan är den viktigaste gatan i Trelleborgs centrum. Gatan måste tillgodose många trafikanters behov, såsom god framkomlighet i centrum, säkra gång- och cykelbanor med korsningar, lastangöring till affärer, parkering på båda sidor samt möjlighet för avhämtning/avlämning av personer. Skolans placering gör att om avlämning/hämtning skall ske helt fritt från övrig trafik hänvisas till de parkeringsmöjligheter som finns på rimliga gångavstånd från skolan. För oskyddade trafikanter är dock korsningen Nygatan/Österbrogatan en av kommunens sämsta ut trafiksäkerhetssynpunkt och någon form av åtgärder måste genomföras för att förbättra situationen. Nämnden har därför uppdragit åt Kommunal Teknik att se över trafiksäkerhetssituationen i korsningen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt följande. Som framgår av Tekniska nämndens svar är det många behov som skall tillgodoses när det gäller trafiken kring Centralskolan. Det är därför svårt att tillgodose förslagsställarens önskemål utan att inkräkta allt för mycket på övriga trafikanters behov. utgår dock från att Kommunal Teknik i samband med sin översyn av trafiksäkerhetssituationen i korsningen Nygatan/Österbrogatan även beaktar den i medborgarförslaget aktuella frågeställningen. Förslagsställaren

32 60 Medborgarförslag 2006:24 Att kommunen köper Två Lejon (fastigheten), renoverar och sedan arrenderar ut den till lämplig verksamhet (Dnr 2006/1079, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 20 november 2006 föreslår Johanna Thulin att kommunen skall köpa Två Lejon (fastigheten), renovera den och därefter arrendera ut den till lämplig verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget, då Trelleborgs kommun inte har något behov av fastigheten för sin framtida verksamhet. Vidare finns det enligt uppgift privata intressenter som även i fortsättningen vill driva restaurang i lokalerna. Förslagsställaren

33 61 Medborgarförslag 2006:27 Gör något åt gatubullret på Nygatan (Dnr 2006/1111, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 4 december 2006 föreslår Ingemar Andersson att kommunen skall göra något åt gatubullret på Nygatan. Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 4 januari 2007 föreslagit att det under våren 2007 skall genomföras trafik- och bullermätningar för att därmed få klarhet i de förhållanden som råder på den aktuella delen av Nygatan, samt att därefter förslag på eventuella åtgärder skall lämnas till Tekniska nämnden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra trafik- och bullermätningar på Nygatan och därefter ta ställning till eventuella åtgärder, samt att delge förslagsställaren mätningsresultatet och eventuella åtgärder. Medborgarförslaget får därmed anses besvarat. Förslagsställaren

34 62 Medborgarförslag 2006:29 Gång- och cykelväg vid Tommarpsvägen (Dnr 2006/1141, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 12 december 2006 föreslår Göte Nilsson att en gång- och cykelväg skall anläggas på grönområdet på östra sidan av Tommarpsvägen mellan Hedvägen och Maskingatan, intill parkeringsplatsen, samt en avstickare in till varuhusens parkeringsplatser norr om de parkeringsplatser som är närmast Tommarpsvägen. Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 4 januari 2007 sammanfattningsvis framfört följande. Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät i anslutning till köpcentrets kvartersgränser. I samband med områdets anläggande och planering är det därefter i exploatörens intresse och på dennes ansvar att i lämpliga punkter ansluta köpcentret till det befintliga gång- och cykelnätet. Kommunstyrelsen beslutar föreslåföreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt följande. delar förslagsställarens uppfattning att det vore önskvärt att på ett bättre sätt ansluta det aktuella området till kommunens gång- och cykelnät. Något behov av nya kommunala gång- och cykelvägar kan dock inte anses föreligga kring området. Även om det formellt är fastighetsägarens ansvar att ansluta sin fastighet till gång- och cykelvägarna anser kommunfullmäktige att Tekniska nämnden bör ta initiativ till en diskussion med fastighetsägaren om hur denne kan lösa tillgängligheten till köpcentret för gående och cyklister. Förslagsställaren

35 63 Medborgarförslag 2005:1 Minska antalet barn i barngrupperna samt öka personaltätheten i förskolan (Dnr 2005/66, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 20 januari 2005 föreslår Per Saurow att kommunen skall minska antalet barn i barngrupperna samt öka personaltätheten i förskolan. Beredning Skolnämnden har i yttrande den 23 augusti 2005 framfört bl.a. att nämnden är medveten om att barngruppernas storlek har betydelse för kvaliteten i förskolan. Nämnden arbetar därför för att skapa såväl personalmässiga som lokalmässiga förutsättningar för att minska barngruppernas storlek. Från skolförvaltningen har inhämtats att det genomsnittliga antalet barn i förskolan under åren har ökat från barn till barn. Under samma period har personaltätheten i förskolan ökat något. Av skolnämndens yttrande framgår bl.a. att nämnden arbetar för att skapa såväl personalmässiga som lokalmässiga förutsättningar för att minska barngruppernas storlek. Kommunstyrelsen beslutar föreslåföreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med hänvisning till skolnämndens yttrande. Förslagsställaren

36 64 Medborgarförslag 2005:5 Minska antalet barn i förskolans barngrupper (Dnr 2005/228, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 10 mars 2005 föreslår Åse Gidnert att kommunen skall minska antalet barn i förskolans barngrupper. Beredning Skolnämnden har i yttrande den 23 augusti 2005 framfört bl.a. att nämnden är medveten om att barngruppernas storlek har betydelse för kvaliteten i förskolan. Nämnden arbetar därför för att skapa såväl personalmässiga som lokalmässiga förutsättningar för att minska barngruppernas storlek. Från skolförvaltningen har inhämtats att det genomsnittliga antalet barn i förskolan under åren har ökat från barn till barn. Under samma period har personaltätheten i förskolan ökat något. Av skolnämndens yttrande framgår bl.a. att nämnden arbetar för att skapa såväl personalmässiga som lokalmässiga förutsättningar för att minska barngruppernas storlek. Kommunstyrelsen beslutar föreslåföreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med hänvisning till skolnämndens yttrande. Förslagsställaren

37 65 Medborgarförslag 2005:3 Kyrkogatan och Gamla Torg (Dnr 2005/137, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 4 februari 2005 föreslår Olle Thulin att genomfarten på Kyrkogatan skall ändras, att hål på Gamla Torg skall tätas, att beläggningen på torget skall iordningställas samt trottoarer som används som gång- och cykelbanor endast skall användas som trottoarer. Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 2 mars 2005 framfört följande. I Kyrkogatan gäller förbud mot genomfart för motordrivet fordon. Detta innebär att leveransfordon till Klämmans dagis, taxi och boende kan köra in för att hämta eller lämna personer eller varor. Gamla Torg har varit delvis bortdisponerat utanför restaurangen. Villkoren för disponeringen har varit att återställa marken till gångbart skick. Tekniska nämnden kommer att se till att det inte finns några hål i gångbanan. När det gäller utnyttjande av gångbanor till annat än vad de är avsedda för är detta en fråga som hanteras av polismyndigheten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med hänvisning till Tekniska nämndens yttrande. Förslagsställaren

38 66 Medborgarförslag 2005:13 Gamla Torg (Dnr 2005/472, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 13 maj 2005 föreslår Olle Thulin att Gamla Torg skall göras i ordning så att man kan gå förbi Två Lejon utan att gå genom en ölservering. Beredning Tekniska nämnden har den 8 september 2005 yttrat sig i ärendet. Därefter har restaurangverksamheten upphört tillsvidare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt följande. Då det för närvarande inte bedrivs restaurangverksamhet på Två Lejon är frågeställningen i medborgarförslaget inte längre aktuell. Vid en eventuell kommande restaurangverksamhet får frågan om placering av uteservering och torgets tillgänglighet övervägas på nytt. Förslagsställaren

39 67 Medborgarförslag 2006:5 Norregatan och Gamla Torg (Dnr 2006/129, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 6 februari 2006 föreslår Olle Thulin att stadsplanen för Gamla Torg skall genomgås, kompletteras och ställas ut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget enligt följande. Det bedrivs för närvarande inte restaurangverksamhet på Två Lejon. Vid en nyetablering av restaurangverksamhet får ställning tas till frågan om detaljplan för området i samband med en eventuell bygglovsansökan. Förslagsställaren

40 68 Skrivelser och rapporter 1. Inventering gjord av Magnus Wedelin avseende fågelfaunan samt åtgärdsförslag av Maglarps gamla grustag, dnr. 2003/ från Länsstyrelsen i Skåne län avseende Godkännande av verksamhetsrapport avseende det lokala naturvårdsprojektet Maglarps grusgrop, dnr. 2003/ från Länsstyrelsen i Skåne län avseende Godkännande av verksamhetsrapport samt förlängd projekttid avseende det lokala naturvårdsprojektet Ekostråk Gislövsån & Dalköpingeån ett utredningsprojekt, dnr. 2004/ Inventering gjord av Magnus Wedelin avseende speciella arter samt åtgärdsförslag av Fårabacken, Skateholm, dnr. 2005/ Byggnadsnämndens och Tekniska nämndens yttrande över samråd avseende Baltic Wind Link svenska delen, dnr. 2006/9 6. Trelleborgs Energiförsäljning AB:s protokoll av den 12 december 2006, dnr. 2006/ Remissvar till Naturvårdsverket angående förslag till allmänna råd om miljökonsekvensbeskrivningar m.m., dnr. 2006/ Bjarne Nilssons skrivelse avseende planerade åtgärder på E6:an sträckan Trelleborg Vellinge, dnr. 2006/ E.ON Elnät Sverige AB ansökan om förlängning av giltighetstid för nätkoncession, dnr Tekniska nämndens protokollsutdrag , 3 avseende delegationsordningen för Tekniska nämndens verksamhet, dnr Tekniska nämndens protokollsutdrag , 2 angående rekrytering av chef till Kommunal Teknik, dnr Tekniska nämndens protokollsutdrag , 1 angående tillförordnad chef för Kommunal Teknik, dnr Posten i Trelleborg flyttar till nya lokaler vid Hoffs Möbler på Vannhögsgatan, dnr Trelleborgs Kommuns Utvecklings skrivelse angående planerad anläggning för produktion av bränslepellets på fastigheten Minnesberg 1:38, dnr Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB:s verksamhetsberättelse 2006, dnr Skrivelse från Göran Ekdahl beträffande tjänst som Omvärldsbevakare, dnr Finansiering för FLF 2007, dnr Kallelse till bouppteckning från Larssons Begravningsbyrå, dnr Trelleborgs Energiförsäljning AB:s protokoll av den 9 januari 2007, dnr Av Klimp-samordnaren till Länsstyrelsen i Skåne län översända synpunkter avseende yttrande över Trelleborgs kommuns Klimp-ansökan, dnr Yttrande från Kommunförbundet Skåne avseende lönekostnadsutjämning m.m. SOU 2006 nr. 84, dnr KBM:s Årsuppföljning 2006, dnr Kultur Skånes budget 2007, dnr. 80 Protokoll från Kommunförbundet Skånes nämnder och styrelser samt Regionfullmäktige finns tillgängliga på kansliet.

41 69 Delegerades anmälningar Från delegerade har följande anmälningar inkommit. Övriga ärenden av 2 Ansökan om bidrag till Trelleborg Open 2007 i Kommundirektören samband med Trelleborgs kommuns 750 års jubilerande 3 Överenskommelse om fastighetsbildning Kommunjuristen Innerstaden 1:62 och Hedplanen 26 4 Avtal avseende tillstånd till nyttjande av URprogram Kommundirektören 5 Överenskommelse om nedsättning av köpeskillingen för fastigheten Gröngölingen 6 i Anderslöv Kommundirektören

42 70 Synpunkter på Vägverkets arbetsplan för ombyggnad av väg E6 mellan Trelleborg och Maglarp samt förslag till Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning till 70 km/h på samma sträcka (Dnr 2006/1124, 313) Föreligger förslag från kommunstyrelsens infrastrukturberedning att kommunstyrelsen skall framföra följande synpunkter till Vägverket beträffande arbetsplanen för ombyggnad av väg E6 Trelleborg-Maglarp. Vid ombyggnad av vägen är det viktigt att det förs en dialog med räddningstjänsten, för att säkerställa framkomlighet för utryckningsfordon. Särskild vikt bör läggas vid utformningen av korsningen med väg 511, så att olycksrisk vid vänstersväng minimeras. Vidare föreligger förslag från infrastrukturberedningen att kommunstyrelsen skall besluta att föreslå länsstyrelsen att överväga hastighetsbegränsning till 70 km/h på hela sträckan mellan Västra korset och Maglarpsrondellen. Catherine Persson (s) föreslår att hastighetsbegränsning skall föreslås som en av flera möjliga trafiksäkerhetsåtgärder. Kommunstyrelsen beslutar att Trelleborgs kommun inte skall överklaga Vägverkets arbetsplan för ombyggnad av väg E6 Trelleborg-Maglarp, men framföra följande synpunkter: Vid ombyggnad av vägen är det viktigt att det förs en dialog med räddningstjänsten, för att säkerställa framkomlighet för utryckningsfordon. Särskild vikt bör läggas vid utformningen av korsningen med väg 511, så att olycksrisk vid vänstersväng minimeras. Kommunstyrelsen beslutar vidare att föreslå länsstyrelsen att, som en av flera möjliga trafiksäkerhetsåtgärder, överväga hastighetsbegränsning till 70 km/h på hela sträckan mellan Västra korset och Maglarpsrondellen. Vägverket Länsstyrelsen Räddningstjänsten Kommunal Teknik Trelleborg

43 71 Skolnämndens hemställan om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde (Dnr 2006/904, 290) Föreligger hemställan från skolnämnden ( 6, ) om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde. Skolnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar - att anslå totalt kr till skolnämndens investeringsbudget år 2007 för inköp av utrustning/inventarier, - att anslå totalt kr till skolnämndens driftbudget år 2007 för ökade driftskostnader med anledning av nybyggnaden av förskolans tre avdelningar och kök, samt - att i samband med budgetarbetet för år 2008 och framåt beakta tillkommande behov av medel om totalt kr till skolnämndens driftbudget år 2008 för ökade driftskostnader med anledning av nybyggnaden av förskolans tre avdelningar och kök. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla skolnämndens hemställan, samt att besluta att investeringsanslaget skall finansieras inom befintlig låneram för Budget 2007, medan driftsanslaget för år 2007 skall finansieras genom förändring av rörelsekapitalet.

Kommunfullmäktige INNEHÅLL

Kommunfullmäktige INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 97 Interpellation till Ulf Bingsgård (m) angående Köpingeskolan 98 Antagande av detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. 99 Skolnämndens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2006-11-02

Kommunstyrelsen 2006-11-02 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL Dagordning 194 Yttrande över detaljplaneprogram för Lilla Beddinge 87:1 m.fl. (Pärlan) 195 Yttrande över detaljplaneprogram för del av kv. Skarpskytten

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Efternam n * E-postadres s

Efternam n * E-postadres s TRELLEBORG S KOMMU N Medborgarförsia g Kommunstyrelse n Obs! Obligatorisk Förslagsställar Förnam n * TRELLEBORG S KOMMU N Kommunstyrelse n 2014-02 - 0.7 a fäl t markera s me d rö d ra m e Efternam n *

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-12-15 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2008-12-15 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 219 Införande av ny modell för resursfördelning 220 Rökfri arbetstid 221 Upphandling av driften avseende Täppans särskilda boende 222 Antagande av Allmänna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Fritidsnämnden 2009-05-26 INNEHÅLL

Fritidsnämnden 2009-05-26 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 32. Tertialbokslut per 2009-04-30 33. Taxor och avgifter för vuxna privatpersoner 33. Taxor och avgifter för vuxna privatpersoner, forts. 34. TIF Vikings

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 2011-03-21. Alf Wahlgren, PwC Magnus Dahlberg 39 Lena Nilsson 39. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 37-51 Alf Wahlgren

PROTOKOLL 2011-03-21. Alf Wahlgren, PwC Magnus Dahlberg 39 Lena Nilsson 39. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 37-51 Alf Wahlgren TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-21 Plats och tid Sessionssal 2, klockan 15.00 17.15 Beslutande Lena Näslund, ordförande Gert-Åke Nilsson Aina Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer