Kommunfullmäktige INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige INNEHÅLL"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 97 Interpellation till Ulf Bingsgård (m) angående Köpingeskolan 98 Antagande av detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. 99 Skolnämndens hemställan om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde 100 Införande av årliga val av styrelseledamöter m.fl. i kommunala bolag, förändring av styrelsens sammansättning i Trelleborg Kommuns Utvecklings AB samt revidering av bolagsordningar 101 Medborgarförslag 2006:18 Gamla stationshuset i Trelleborg 102 Medborgarförslag 2006:25 Att kommunen gör något åt trafiken vid Centralskolan så att föräldrar kan hämta/lämna sina barn på ett säkert sätt 103 Medborgarförslag 2006:24 Att kommunen köper Två Lejon (fastigheten), renoverar och sedan arrenderar ut den till lämplig verksamhet 104 Medborgarförslag 2006:27 Gör något åt gatubullret på Nygatan 105 Medborgarförslag 2006:29 Gång- och cykelväg vid Tommarpsvägen 106 Medborgarförslag 2005:1 Minska antalet barn i barngrupperna samt öka personaltätheten i förskolan 107 Medborgarförslag 2005:5 Minska antalet barn i förskolans barngrupper 108 Medborgarförslag 2005:3 Kyrkogatan och Gamla Torg 109 Medborgarförslag 2005:13 Gamla Torg 110 Medborgarförslag 2006:5 Norregatan och Gamla Torg 111 Motion 2006:4 - Rondeller i östra Trelleborg 112 Motion 2006:13 - Kommunfullmäktigeledamöternas placering på mötena 113 Motion 2007:3 Kommunpolitikernas arvoden och ersättningar 114 Motion 2006:7 Antidiskrimineringsvägledare i kommunen 115 Motion 2004:3 Fler invandrare på arbetsledande befattningar 116 Motion 2006:6 Algatan (gågatan) 117 Motion 2006:2 Profilering av Trelleborgs kommun 118 Motion 2006:15 Slå samman till en skolförvaltning och en skolnämnd 119 Motion 2006:5 Översyn av översiktsplanen 120 Motion 2002:10 Chefstjänstetillsättningarna i kommunen sker inte på ett acceptabelt sätt 121 Motion 2004:8 Framtagande av en policy för uppvaktningar av förtroendevalda inom Trelleborgs kommun 122 Anmälan om inkomna ärenden

2 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande PARKEN; lokal TRELLEBORGSSALEN Måndagen den 26 februari 2007 kl Samtliga ledamöter med undantag av Egil Ahl (s), Kjell Nilsson (s), Jan Larsson (sd) och Anita Lata (s). Åke Svensson (kd) t o m ärende 116, därefter Sonny Hilding (kd). I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör Brian Törnqvist (s), Yvonne Svensson (s), Ken Karlsson (sd) och Lars-Erik Nilsson (s). Ersättare Susana Apostolovska (m), Ina Liljeberg (m), Gunnar Hedin (m), Josefin Holmberg (c), Jan-Eric Anselmsson (c), Lars Hemzelius (fp), Inger Persson (fp), Sonny Hilding (kd) t o m ärende 116, Carl-Gustav Stjerna (s), Pernilla Eriksson (s), Tomislav Jovanovski (s), Ingrid Andersson (s), Aina Andersson (mp), Gert Rosenquist (spi), Sonja Persson (sd) och Ulf Persson (ts). Övriga deltagare Jonny Sjöstedt Rutger Persson Justeringens plats och tid Kommunkansliet Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Jonny Sjöstedt Inger Hansson (m) Patrik Holmberg (c) Gunn Nilsson (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet Underskrift Lena Hulth

3 97 Interpellation till Ulf Bingsgård (m) angående Köpingeskolan ( Dnr 2007/89, 291) I interpellation till Ulf Bingsgård (m) ställer Egil Ahl (s), Lisbeth Gisselquist (s), Lizian Kyreus (s) och Anitha Lata (s) frågor enligt följande: Det finns tydligen planer på att Köpingeskolan ska läggas ner. Skolan är 30 år gammal. Den tidens okunskap om de nya byggmetodernas resulterande konsekvenser i mögelhänseende måste vi nu rätta till. Vi är många som under de senaste året arbetat hårt för att förändra och förnya den östra stadsdelen. De boende ska få en bra och säker miljö och ett fint bostadsområde. I det arbetet har även skolornas ledning varit med i diskussionerna. Därför bl a är det förvånande att man talar om att lägga ner skolan. Den behövs inte sägs det. Det föds många barn på Öster vilka kommer i högstadieåldern de också. Det verkar som man planerar att sprida köpingeeleverna för vinden. Köpingeskolan ligger i ett bra område med fin omgivning. Gymnastikbyggnad och bra utemiljö för friidrott och fotboll. Relativt nyrenoverat kök med stor kapacitet. Pilevallskolan är nyrenoverad, utbyggd och fullbelagd när förskolorna i området flyttat dit och då finns det ingen plats för högstadieelever. Vi ska väl inte göra om misstaget med 1-9 skola igen. Kattebäckskolan blev en olycka för alla elever så länge högstadieeleverna gick där. Högstadieelever ska gå på en anpassad högstadieskola. Det finns ingen skola inom Trelleborgs kommun som har överkapacitet när det gäller lokaler. Köpingsskolan kan också användas som centrum för det nya Öster. Det finns ett skolbibliotek som kan göras om så österborna kan använda det dag- och kvällstid. Samlingssal, gymnastiksal, slöjdsal och liknande lokaler kan användas av alla som bor på Öster. Dessutom finns en massa högstadieelever. Det är inte barnen på Öster som i första hand börjar på Kunskapsskolan. Skapa visioner för östra stadsdelen i stället för att betrakta trycket på budgeten. Vi vill därför fråga Ulf Bingsgård: 1. Är det din avsikt att stänga Köpingeskolan för alltid. 2. Tänker du fortsätta att utveckla, förnya och förändra den östra stadsdelen. 3. Arbetar du för att göra en detaljplan för den östra stadsdelen av staden. Bil nr 34 Ulf Bingsgård (m) lämnar följande svar: Fråga 1 Är det din avsikt att stänga Köpingeskolan för alltid? Utredning pågår gällande Köpingeskolan och behovet av skollokaler i Trelleborgs kommun. Jag har fullt förtroende för skolförvaltningens personal som gör denna utredning som kommer att ligga till grund för beslut.

4 Min avsikt är att eleverna i skolorna i Trelleborgs kommun får den bästa möjliga utbildningen i lämpliga lokaler. Jag anser att det är viktigare att eleverna får en bra utbildning, att lärarna och skolpersonalen får en god arbetsmiljö än att bara prata om en byggnads vara eller icke-varande. Fråga 2 Tänker du fortsätta att utveckla, förnya och förändra den östra stadsdelen? Det är min absoluta ambition att hela kommunen ska utvecklas. Felaktiga fokuseringar och segregerande bostadspolitiska åtgärder har medfört att inte hela kommunen har fått utvecklas. Bryta ner segregationen är en av de viktigaste utmaningarna som vi gemensamt står inför att lösa. Hela kommunen ska få leva, inte bara vissa delar som den tidigare politiken medfört. Fråga 3 Arbetar du för att göra en detaljplan för den östra delen av staden? Det är viktigt att först ta fram en översiktsplan för Trelleborgs kommun med visioner för kommunens utveckling som kan förankras i verkligheten. Därefter kan områden detaljplaneras och då är det naturligt att även de östra delarna av staden planeras för vidare utveckling av området. I interpellationsdebatten deltar Lisbeth Gisselquist (s), Ulf Bingsgård (m), Lizian Kyreus (s), Claes Henriksson (ts), Bengt Gunnarsson (m), Sven Lindkvist (s), Catherine Persson (s) och Patrick Holmberg (c).

5 98 Antagande av detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. (Dnr 2006/410, 212) Föreligger detaljplan för del av Skegrie 27:1 m.fl. Syftet med detaljplaneringen är att pröva möjligheten att utöka Skegrie by med ett bostadsområde för enbostadshus norr om Skegrie byaväg. Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2006 att godkänna det efter utställningen reviderade förslaget till detaljplan samt översända det för kommunfullmäktiges godkännande. Bil nr 10 Deltager ej i beslutet Per Klarberg (sd) anmäler att samtliga Sverigedemokrater, Åke Persson (sd), Leif Roos (sd), Ken Karlsson (sd), Per Klarberg (sd), Annika Sköldekrans (sd), Kent Löfstedt (sd) och Kerstin Persson ej deltager i beslutet. Anders Svensson (mp) anmäler att han ej deltager i beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Skegrie 27:1 m.fl. Yrkanden Göte Nilsson (spi) yrkar att ärendet återemitteras till byggnadsnämnden för en förnyad översikt av vägarnas sträckning inom området. Bodil Francke Ohlsson yrkar att ärendet återemitteras till byggnadsnämnden med hänvisning till miljönämndens och kommunekologens synpunkter att dagens och framtidens möjligheter att utveckla området närmast ån går förlorade då man planerar att anlägga en väg i direkt anslutning till Albäcksån. Bert Ekstrand (fp) yrkar med instämmande av Ulf Bingsgård (m) bifall till detaljplanen. Propositionordning Ordföranden redogör för yrkandena. Hon föreslår följande propositionsordning som godkännes av kommunfullmäktige. Först ställes yrkandena om återremiss under proposition. För den händelse kommunfullmäktige då beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde, ställes yrkandena om bifall till detaljplanen under proposition. Yrkandena om återremiss Ordföranden ställer yrkandena om återremiss under proposition. Efter acklamationsförfarande anser sig ordföranden finna att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Votering begärs.

6 Voteringsproposition Ordföranden framställer följande voteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige Den som vill att ärendet skall återemitteras röstar ja, den det ej vill röstar nej,vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. I voteringen avges 2 ja-röster och 40 nej-röster medan 9 ledamöter avstår från att rösta. Det antecknas att Bodil Francke Ohlsson (spi) och Göte Nilsson (spi) röstar ja att Brian Törqvist (s), Ulf Bingsgård (m), Catherine Persson (s), Sven Lindkvist (s), Inger Hansson (m), Birger Lindgren (spi), Terezija Macas (s), Sven Sandgren (s), Åke Svensson (kd), Jan Isaksson (m), Bert Ekstrand (fp), Gunn Nilsson (s), Patrik Holmberg (c), Yvonne Svensson (s), Linda Andersson (m), Marianne Pettersson (s), Nils-Gunnar Snygg (s), Lars-Olof Flink (m), Veronica Andersson (s), Roland Hansson (kd), Agne Kronqvist (s), Bengt Gunnarsson (m), Gerd Klein (s), Johnny Nilsson (s), Marianne Ohrlander (m), Lars-Erik Nilsson (s), Per Grönlund (spi), Mats-Åke Svensson (kd), Annika Williamsson (m), Gert-Åke Nilsson (s), Christina Björklund (fp), Leif Sjögren (c), Lisbeth Gisselquist (s), Lars Mikkelä (m), Alf Hansson (s), Anna Karolji (s), Laila Mårtensson (m), Otto von Arnold (kd), Sven Karlsson (s) och Lizian Kyreus (s) röstar nej, att Claes Henriksson (ts) avstår från att rösta Åke Persson (sd), Leif Roos (sd), Ken Karlsson (sd), Anders Svensson (mp), Per Klarberg (sd), Annika Sköldekrans (sd), Kenth Löfstedt (sd), Kerstin Persson (sd) avstår från att rösta med hänvisning till att de anmält att de ej deltar i beslutet. Vid denna utgång har kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Yrkandena om bifall till detaljplanen Ordföranden anmäler att det endast föreligger Bert Ekstrands (fp) och Ulf Bingsgårds (m) yrkanden om bifall till detaljplanen. Yrkandena ställs under proposition. Ordföranden konstaterar därefter att kommunfullmäktige bifaller detaljplanen. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Skegrie 27:1 m fl. Reservationer Bodil Francke Ohlsson (spi) och Göte Nilsson (spi) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. Planskissen över området visar ett åttiotal bostadshus tätt intill en ny väg i västra delen av planområdet. Den är ännu ej påbörjad. Vägens sträckning är intill Albäcksån det längsta avståndet mellan bäck och väg finns i söder och är c:a 25 m. Denna del av vägen utgör ¼ av sträckan.

7 Albäcksån har biotopskydd enligt Miljöbalken, vilket gäller från vattenlinjen och 100 meter ut. Albäcksån är ett skyddsvärt område, och enligt Lip, det lokala investeringsprogrammet, har man under projektarbetet åren satsat 6 miljoner kronor på att göra Albäcksområdet i söder till ett attraktivt friluftsområde. Kommunen har bidraget med till denna summa gjordes under projektet en detaljerad biotopinventering från Albäcksområdet vid kusten i söder längs ån ända upp till 1.5 km norr om Fuglie. Detta med tanke på en vandringsled längs ån. Ån har tidigare varit ett attraktivt fiskevatten för öring, vilket ju också kan utnyttjas längs en vandringsled. Man borde inte alls lägga nya vägar intill sjöar eller vattendrag, med tanke på den klimatförändring vi nu bevisligen vet kommer. Många svenska kommuner har redan haft stora problem med översvämmade och periodvis oframkomliga vägar och gator, och det är inte billigt att reparera och åtgärda. Vi stödjer kommunekologens och Miljönämndens krav att infartsvägen till bostadsområdet måste få en annan placering. I planbeskrivningen talas om, att dagvatten skall ledas till dagvattenbrunn på egen tomt. Denna skall förses med bräddavlopp till dagvattensystem i gata. Albäcksån tjänar som transportör till recipient, vilket betyder direkt ut i Östersjön. Kommunekologen kräver ett öppet fördröjningsmagasin före dagvattnet når ån, vilket vi stöder, och anser att en ytterligare rening från fördröjningsmagasinet av dagvattnet är ett måste, med tanke på att Albäcksåns vattenkvalité har försämrats betydligt de senaste åren. Markområdet som villorna skall byggas på är gammal kärrmark, med torv och dy i botten, där vatten går i dagen. Vi har sedan maj 2006 kollat hur vattensjuk marken är, och i somras under de torra totalt regnfria veckorna gick vatten även i dagen. En del av området är beväxt med energiskog, som ju suger upp en del av vattnet. Träden huggs givetvis ner för att lämna plats till husen. Vi menar att kommunen tar en stor risk när man bygger på den vattensjuka delen av tomtområdet. Hus skall ju hålla mer än år och överhuvudtaget inte riskera att drabbas av fukt och mögel. På grund av Infartsvägens placering längs med ån, som har biotopskydd 100 m närmast ån totalt åsidosättande av möjligheterna för friluftslivsaktiviteter längs ån, där viss planering/undersökning redan bekostats och utförts avsaknad av ytterligare rening av dagvattnet än den föreslagna dagvattenbrunnen på egen tomt den stora mängden villor som byggs även på de starkast vattensjuka delarna av markområdet yrkade vi återremiss av ärendet och reserverar oss mot detaljplaneförslaget. Byggnadsnämnden

8 99 Skolnämndens hemställan om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde (Dnr 2006/904, 290) Föreligger hemställan från skolnämnden ( 6, ) om medel med anledning av nybyggnad av förskola på Stavstensudde. Skolnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar - att anslå totalt kr till skolnämndens investeringsbudget år 2007 för inköp av utrustning/inventarier, - att anslå totalt kr till skolnämndens driftbudget år 2007 för ökade driftskostnader med anledning av nybyggnaden av förskolans tre avdelningar och kök, samt - att i samband med budgetarbetet för år 2008 och framåt beakta tillkommande behov av medel om totalt kr till skolnämndens driftbudget år 2008 för ökade driftskostnader med anledning av nybyggnaden av förskolans tre avdelningar och kök. Bil nr 11 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla skolnämndens hemställan, samt att besluta att investeringsanslaget skall finansieras inom befintlig låneram för Budget 2007, medan driftsanslaget för år 2007 skall finansieras genom förändring av rörelsekapitalet. Kommunfullmäktige bifaller skolnämndens hemställan i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Skolnämnden

9 100 Införande av årliga val av styrelseledamöter m.fl. i kommunala bolag, förändring av styrelsens sammansättning i Trelleborg Kommuns Utvecklings AB samt revidering av bolagsordningar Föreligger förslag från kommunstyrelsens ordförande att införa årliga val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, att utöka styrelsen i Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB med sju ersättare, av vilka fyra skall utses av kommunfullmäktige och tre av bolagsstämman samt att bolagsordningarna skall revideras till följd av dessa förslag samt till följd av ändringar i aktiebolagslagen. Bil nr 12 Kommunstyrelsens till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med årsstämmorna 2007 införa årliga val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, att utöka styrelsen i Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB med sju ersättare, av vilka fyra skall utses av kommunfullmäktige och tre av bolagsstämman, att ge bolagen i uppdrag att i samråd med kommunjuristen revidera bolagsordningarna till följd av detta beslut samt till följd av ändringar i aktiebolagslagen och lägga fram förslag till nya bolagsordningar för fullmäktiges godkännande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. De kommunala bolagen Kommunjuristen

10 101 Medborgarförslag 2006:18 Gamla stationshuset i Trelleborg (Dnr 2006/540, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 11 maj 2006 föreslår Saga-gruppen vid Östra Grevie Folkhögskola att Trelleborgs kommun skall ge liv åt det stationshuset i Trelleborg genom att göra huset till en mötesplats. Det noteras att det bland förslagsställarna finns ett antal personer som är folkbokförda i Trelleborgs kommun och som därmed har rätt att lämna medborgarförslag i kommunen. Bil nr 13 Den i ärendet aktuella stationsbyggnaden ägs av Trelleborgs Hamn AB. Med anledning av diskussionerna kring en kommande pågatågsstations placering i Trelleborg är det för närvarande inte lämpligt att disponera byggnaden för det föreslagna ändamålet. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Saga-gruppen

11 102 Medborgarförslag 2006:25 Att kommunen gör något åt trafiken vid Centralskolan så att föräldrar kan hämta/lämna sina barn på ett säkert sätt (Dnr 2006/1080, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 20 november 2006 föreslår Johanna Thulin att kommunen skall göra något åt trafiken vid Centralskolan så att föräldrar kan hämta/lämna sina barn på ett säkert sätt. Bil nr 14 Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 4 januari 2007 framfört bl.a. följande. Nygatan är den viktigaste gatan i Trelleborgs centrum. Gatan måste tillgodose många trafikanters behov, såsom god framkomlighet i centrum, säkra gång- och cykelbanor med korsningar, lastangöring till affärer, parkering på båda sidor samt möjlighet för avhämtning/avlämning av personer. Skolans placering gör att om avlämning/hämtning skall ske helt fritt från övrig trafik hänvisas till de parkeringsmöjligheter som finns på rimliga gångavstånd från skolan. För oskyddade trafikanter är dock korsningen Nygatan/Österbrogatan en av kommunens sämsta ut trafiksäkerhetssynpunkt och någon form av åtgärder måste genomföras för att förbättra situationen. Nämnden har därför uppdragit åt Kommunal Teknik att se över trafiksäkerhetssituationen i korsningen. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget enligt följande. Som framgår av Tekniska nämndens svar är det många behov som skall tillgodoses när det gäller trafiken kring Centralskolan. Det är därför svårt att tillgodose förslagsställarens önskemål utan att inkräkta allt för mycket på övriga trafikanters behov. Kommunfullmäktige utgår dock från att Kommunal Teknik i samband med sin översyn av trafiksäkerhetssituationen i korsningen Nygatan/Österbrogatan även beaktar den i medborgarförslaget aktuella frågeställningen. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Johanna Thulin Tekniska nämnden

12 103 Medborgarförslag 2006:24 Att kommunen köper Två Lejon (fastigheten), renoverar och sedan arrenderar ut den till lämplig verksamhet (Dnr 2006/1079, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 20 november 2006 föreslår Johanna Thulin att kommunen skall köpa Två Lejon (fastigheten), renovera den och därefter arrendera ut den till lämplig verksamhet. Bil nr 15 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget, då Trelleborgs kommun inte har något behov av fastigheten för sin framtida verksamhet. Vidare finns det enligt uppgift privata intressenter som även i fortsättningen vill driva restaurang i lokalerna. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Johanna Thulin

13 104 Medborgarförslag 2006:27 Gör något åt gatubullret på Nygatan (Dnr 2006/1111, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 4 december 2006 föreslår Ingemar Andersson att kommunen skall göra något åt gatubullret på Nygatan. Bil nr 16 Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 4 januari 2007 föreslagit att det under våren 2007 skall genomföras trafik- och bullermätningar för att därmed få klarhet i de förhållanden som råder på den aktuella delen av Nygatan, samt att därefter förslag på eventuella åtgärder skall lämnas till Tekniska nämnden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra trafik- och bullermätningar på Nygatan och därefter ta ställning till eventuella åtgärder, samt att delge förslagsställaren mätningsresultatet och eventuella åtgärder. Medborgarförslaget får därmed anses besvarat. Muntligt inlägg från förslagsställaren Förslagsställaren Ingemar Andersson lämnar en muntlig motivering till sitt medborgarförslag där han bl a anser att Nygatan bör asfalteras. Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra trafikoch bullermätningar på Nygatan och därefter ta ställning till eventuella åtgärder, samt att delge förslagsställaren mätningsresultatet och eventuella åtgärder. Medborgarförslaget får därmed anses besvarat. Ingemar Andersson Tekniska nämnden

14 105 Medborgarförslag 2006:29 Gång- och cykelväg vid Tommarpsvägen (Dnr 2006/1141, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 12 december 2006 förslår Göte Nilsson att en gång- och cykelväg skall anläggas på grönområdet på östra sidan av Tommarpsvägen mellan Hedvägen och Maskingatan, intill parkeringsplatsen, samt en avstickare in till varuhusens parkeringsplatser norr om de parkeringsplatser som är närmast Tommarpsvägen. Bil nr 17 Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 4 januari 2007 sammanfattningsvis framfört följande. Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät i anslutning till köpcentrets kvartersgränser. I samband med områdets anläggande och planering är det därefter i exploatörens intresse och på dennes ansvar att i lämpliga punkter ansluta köpcentret till det befintliga gång- och cykelnätet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget enligt följande. Kommunfullmäktige delar förslagsställarens uppfattning att det vore önskvärt att på ett bättre sätt ansluta det aktuella området till kommunens gång- och cykelnät. Något behov av nya kommunala gång- och cykelvägar kan dock inte anses föreligga kring området. Även om det formellt är fastighetsägarens ansvar att ansluta sin fastighet till gång- och cykelvägarna anser kommunfullmäktige att Tekniska nämnden bör ta initiativ till en diskussion med fastighetsägaren om hur denne kan lösa tillgängligheten till köpcentret för gående och cyklister. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Göte Nilsson Tekniska nämnden

15 106 Medborgarförslag 2005:1 Minska antalet barn i barngrupperna samt öka personaltätheten i förskolan (Dnr 2005/66, 022)) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 20 januari 2005 föreslår Per Saurow att kommunen skall minska antalet barn i barngrupperna samt öka personaltätheten i förskolan. Bil nr 18 Beredning Skolnämnden har i yttrande den 23 augusti 2005 framfört bl.a. att nämnden är medveten om att barngruppernas storlek har betydelse för kvaliteten i förskolan. Nämnden arbetar därför för att skapa såväl personalmässiga som lokalmässiga förutsättningar för att minska barngruppernas storlek. Från skolförvaltningen har inhämtats att personaltätheten i förskolan har ökat från 6,1 barn per årsarbetare till 5,9 barn per årsarbetare mellan år 2004 och år Det genomsnittliga antalet barn i förskolan har under samma period ökat från barn år 2004 till barn år Den 31 december 2006 fanns barn inskrivna i förskoleverksamheten. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med hänvisning till skolnämndens yttrande. Kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med hänvisning till skolnämndens yttrande. Per Saurow Skolnämnden

16 107 Medborgarförslag 2005:5 Minska antalet barn i förskolans barngrupper (Dnr 2005/228, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 10 mars 2005 föreslår Åse Gidnert att kommunen skall minska antalet barn i förskolans barngrupper. Bil nr 19 Beredning Skolnämnden har i yttrande den 23 augusti 2005 framfört bl.a. att nämnden är medveten om att barngruppernas storlek har betydelse för kvaliteten i förskolan. Nämnden arbetar därför för att skapa såväl personalmässiga som lokalmässiga förutsättningar för att minska barngruppernas storlek. Från skolnämnden har inhämtats att personaltätheten i förskolan har ökat från 6,1 barn per årsarbetare till 5,9 barn per årsarbetare mellan år 2004 och år Det genomsnittliga antalet barn i förskolan har under samma period ökat från barn år 2004 till barn år Den 31 december 2006 fanns barn inskrivna i förskoleverksamheten. Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med hänvisning till skolnämndens yttrande. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till skolnämndens yttrande. Åse Gidnert Skolnämnden

17 108 Medborgarförslag 2005:3 Kyrkogatan och Gamla Torg (Dnr 2005/137, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 4 februari 2005 föreslår Olle Thulin att genomfarten på Kyrkogatan skall ändras, att hål på Gamla Torg skall tätas, att beläggningen på torget skall iordningställas samt trottoarer som används som gång- och cykelbanor endast skall användas som trottoarer. Bil nr 20 Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 2 mars 2005 framfört följande. I Kyrkogatan gäller förbud mot genomfart för motordrivet fordon. Detta innebär att leveransfordon till Klämmans dagis, taxi och boende kan göra in för att hämta eller lämna personer eller varor. Gamla Torg har varit delvis bortdisponerat utanför restaurangen. Villkoren för disponeringen har varit att återställa marken till gångbart skick. Tekniska nämnden kommer att se till att det inte finns några hål i gångbanan. När det gäller utnyttjande av gångbanor till annat än vad de är avsedda för är detta en fråga som hanteras av polismyndigheten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med hänvisning till Tekniska nämndens yttrande. Förslagsställarens skriftliga yttrande Förslagsställaren Olle Thulin har lämnat in skriftligt yttrande i vilket han bl a framhåller att man vill ha en vändplats på Ehrenbuschgatan eller annan förändring. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med hänvisning till Tekniska nämndens yttrande. Olle Thulin Tekniska nämnden

18 109 Medborgarförslag 2005:13 Gamla Torg (Dnr 2005/472, 022) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 13 maj 2005 föreslår Olle Thulin att Gamla Torg skall göras i ordning så att man kan gå förbi Två Lejon utan att gå genom en ölservering. Bil nr 21 Beredning Tekniska nämnden har den 8 september 2005 yttrat sig i ärendet. Därefter har restaurangverksamheten upphört tillsvidare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget enligt följande. Då det för närvarande inte bedrivs restaurangverksamhet på Två Lejon är frågeställningen i medborgarförslaget inte längre aktuell. Vid en eventuell kommande restaurangverksamhet får frågan om placering av uteservering och torgets tillgänglighet övervägas på nytt. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Olle Thulin Tekniska nämnden

19 110 Medborgarförslag 2006:5 Norregatan och Gamla Torg (Dnr 2006/129, 109) I medborgarförslag till kommunfullmäktige den 6 februari 2006 föreslår Olle Thulin att stadsplanen för Gamla Torg skall genomgås, kompletteras och ställas ut. Bil nr 22 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget enligt följande. Det bedrivs för närvarande inte restaurangverksamhet på Två Lejon. Vid en nyetablering av restaurangverksamhet får ställning tas till frågan om detaljplan för området i samband med en eventuell bygglovsansökan. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Olle Thulin Tekniska nämnden

20 111 Motion 2006:4 - Rondeller i östra Trelleborg (Dnr 2006/186, 021) I motion till kommunfullmäktige den 24 februari 2006 yrkar Mats Svensson (kd) att kommunen ser över möjligheten att skyndsamt införa en rondell vid korsningen Piggvarvägen och riksväg 9 samt att kommunen ser över möjligheten att införa en rondell vid korsningen Dalköpinge strandväg och riksväg 9. Bil nr 23 Beredning Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen den 5 april 2006 respektive den 4 januari I det senare yttrandet har nämnden framfört att Kommunal Teknik efter diskussioner med Vägverket har tagit upp objektet Rondell i korsningen Dalköpinge Strandväg/Rv 9 i en ansökan om statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator m.m. för åren Om ansökan beviljas kan 50 procent statsbidrag utgå till objektet. Svar på ansökan väntas under våren Nämnden har vidare framfört att kommunstyrelsen bör uppdra åt byggnadsnämnden att detaljplanelägga rondellen i samband med övrig planläggning inom området. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen får anses tillgodosedd i den del den gäller rondell i korsningen Dalköpinge Strandväg/Riksväg 9, samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta upp frågan om rondell i korsningen Piggvarvägen/Riksväg 9 med Vägverket. Kommunfullmäktige beslutar att motionen får anses tillgodosedd i den del den gäller rondell i korsningen Dalköpinge Strandväg/Riksväg 9, samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta upp frågan om rondell i korsningen Piggvarvägen/Riksväg 9 med Vägverket. Mats-Åke Svensson Tekniska nämnden

21 112 Motion 2006:13 - Kommunfullmäktigeledamöternas placering på mötena (Dnr 2006/906, 021) I motion till kommunfullmäktige den 29 september 2006 yrkar Per Klarberg (sd) att kommunfullmäktiges ledamöter skall placeras partivis i fullmäktigesalen. Det antecknas att enligt kommunfullmäktiges gällande arbetsordning intar presidieledamöterna särskilda platser vid presidiebordet, medan övriga ledamöter placeras i sessionssalen i den ordning, som framgår av uppropslistan. Uppropslistan bygger i sin tur på den ordning i vilken ledamöterna är valda. Bil nr 24 Frågan om placeringen av kommunfullmäktiges ledamöter är föremål för överläggning i kommunfullmäktiges presidium, som kommer att återkomma till kommunfullmäktige i denna fråga. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är besvarad. Frågan om placeringen av kommunfullmäktiges ledamöter är föremål för överläggning i kommunfullmäktiges presidium, som kommer att återkomma till kommunfullmäktige i denna fråga. Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad. Per Klarberg Kommunfullmäktiges presidium

22 113 Motion 2007:3 Kommunpolitikernas arvoden och ersättningar (Dnr 2007/44, 021) I motion till kommunfullmäktige den 11 januari 2007 yrkar Leif Roos (sd) att kommunfullmäktige skall tillsätta en grupp som tar fram en lämplig sammansättning av en politiskt oberoende arvodesberedningsgrupp. Bil nr 25 Av 4 kap kommunallagen framgår att de förtroendevaldas ersättningar beslutas av kommunfullmäktige. Med hänsyn härtill föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkanden Per Klarberg (sd) och Leif Roos (sd) yrkar bifall till motionen bl a med motiveringen att det föreligger en jävssituation då arvodesberedningens ledamöter även är ledamöter i kommunfullmäktige. Ulf Bingsgård (m) yrkar med instämmande av Bert Ekstrand (fp) och Patrik Holmberg (c) bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen bl a med hänvisning till att det slutgiltiga beslutet om politikernas arvoden och ersättningar fattas suveränt av kommunfullmäktige, varför en oberoende beredning inte kan anses behövlig. Dessutom handlar frågan om att som politiker ta ansvar för sina beslut. Propositionsordning Ordföranden redogör för yrkandena. Yrkandena ställs mot varandra. Efter acklamationsförfarande förklarar sig ordföranden finna att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Voteringsproposition Ordföranden framställer följande voteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige Den som vill att kommunfullmäktige skall avslå motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag, röstar ja, den det ej vill röstar nej, vinner har nej har kommunfullmäktige bifallit motionen. I voteringen avges 44 ja-röster och 7 nej röster. Det antecknas att att Brian Törqvist (s), Ulf Bingsgård (m), Catherine Persson (s), Sven Lindkvist (s), Inger Hansson (m), Birger Lindgren (spi), Terezija Macas (s), Sven Sandgren (s), Åke Svensson (kd), Jan Isaksson (m), Bert Ekstrand (fp), Gunn Nilsson (s), Patrik Holmberg (c), Yvonne Svensson (s), Bodil Franck Ohlsson (spi), Linda Andersson (m), Marianne Pettersson (s), Nils-Gunnar Snygg (s), Lars-Olof Flink (m), Anders Svensson (mp), Veronica Andersson (s), Roland Hansson (kd), Agne Kronqvist (s), Bengt Gunnarsson (m), Gerd Klein (s), Johnny Nilsson (s), Marianne Ohrlander (m), Lars-Erik Nilsson (s), Per Grönlund (spi), Mats-Åke Svensson (kd), Annika Williamsson (m), Gert-Åke

23 Nilsson (s), Christina Björklund (fp), Leif Sjögren (c), Lisbeth Gisselquist (s), Lars Mikkelä (m), Alf Hansson (s), Anna Karolji (s), Göte Nilsson (spi), Laila Mårtensson (m), Claes Henriksson (ts), Otto von Arnold (kd), Sven Karlsson (s) och Lizian Kyreus (s) röstar ja, samt att Åke Persson (sd), Leif Roos (sd), Ken Karlsson (sd) Per Klarberg (sd), Annika Sköldekrans (sd), Kenth Löfstedt (sd), Kerstin Persson (sd) röstar nej Av 4 kap kommunallagen framgår att de förtroendevaldas ersättningar beslutas av kommunfullmäktige. Med hänsyn härtill beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen. Leif Roos

24 114 Motion 2006:7 Antidiskrimineringsvägledare i kommunen (Dnr 2006/249, 021) I motion till kommunfullmäktige den 15 mars 2006 yrkar Bert Ekstrand (fp) och Christine Björklund (fp) att Trelleborgs kommun skall inrätta en antidiskrimineringsvägledare i Trelleborg. Bil nr 26 Beredning Det finns ett antal statliga ombudsmän mot diskriminering - ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), jämställdhetsombudsmannen (JämO), handikappombudsmannen (HO) och ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). Regeringen har nu aviserat att man avser att föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning och att de nämnda ombudsmännen slås samman till en myndighet. Vidare har regeringen förstärkt anslaget till DO med 13 miljoner kronor Förstärkningen syftar till att bland annat förbättra tillsynen av lagstiftningen, öka förutsättningarna för fler att få upprättelse vid diskriminering samt att nå utsatta grupper. I avvaktan på vad det kommande förslaget om ny lagstiftning och ny organisation mot diskriminering samt förstärkningen av DO:s verksamhet leder fram till föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skall besluta besvara motionen med att Trelleborgs kommun för närvarande inte skall inrätta någon antidiskrimineringsvägledare i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att Trelleborgs kommun inte för närvarande skall inrätta en antidiskrimineringsvägledare i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Bert Ekstrand Christina Björklund

25 115 Motion 2004:3 Fler invandrare på arbetsledande befattningar (Dnr 2004/289, 021) I motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2004 yrkar Mats Sjölin (v) att ett avidentifierat ansökningsförfarande skall införas i Trelleborgs kommun. Bil nr 27 Beredning Kommunstyrelsens personalavdelning har i yttrande framfört att ett avidentifierat ansökningsförfarande kan övervägas som en av de åtgärder som kan användas för ökad mångfald i kommunens organisation. Vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom intentionerna i motionen. Skolnämnden har framfört att det kan vara lämpligt att inledningsvis använda modellen som ett begränsat försök både i omfattning och tid. Sveriges Kommuner och Landsting har i yttrande till den statliga Anonymitetsutredningen konstaterat att offentlighetsprincipen försvårar anonyma ansökningar, eftersom ansökningshandlingar är allmänna offentliga handlingar som skall lämnas ut om någon begär det. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta besvara motionen på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genom personalavdelningen på försök pröva ett avidentifierat ansökningsförfarande i samband med någon lämplig rekrytering under år 2007 och att därefter redovisa utfallet till kommunstyrelsens personalutskott. Yrkanden Per Klarberg (sd) yrkar avslag på motionen med hänvisning till att eftersom diskriminering enligt uppgift inte förekommer vid tjänstetillsättningar pekar motionen på ett problem som inte finns och följaktligen behöver inte förslagen i motionen genomföras. Anders Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ett avidentifierat ansökningsförfarande genomförs på försök. Han framhåller att om inte problematiken finns är det ju harmlöst att bifalla kommunstyrelsens förslag. I Anders Svenssons yrkande instämmer Bert Ekstrand (fp), Lizian Kyreus (s), Otto von Arnold (kd) och Linda Andersson (m). Propositionsordning Ordföranden redogör för yrkandena. Yrkandena ställs mot varandra. Efter acklamationsförfarande konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

26 Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genom personalavdelningen på försök pröva ett avidentifierat ansökningsförfarande i samband med någon lämplig rekrytering under år 2007 och att därefter redovisa utfallet till kommunstyrelsens personalutskott. Kommunstyrelsen Personalavdelningen Skolnämnden Vård-och omsorgsnämnden Mats Sjölin

27 116 Motion 2006:6 Algatan (gågatan) (Dnr 2006/195, 021) I motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2006 yrkar Åke Svensson och Sonny Hilding (kd) att hela gågatan i full bredd skall beläggas med slät sten. Bil nr 28 Beredning Tekniska nämnden har i yttrande den 5 april 2006 hänvisat till nämndens beslut samma dag angående ny beläggning på Algatan/Corfitz Beck-Friisgatan. Därefter har ett arbete inletts med att bygga om Algatan för att förbättra framkomligheten. Genom ombyggnaden byts ytskiktet ut mot slät betongsten. I den norra och södra delen läggs ledstråk för att underlätta för personer med nedsatt syn. Mellan träden bevaras smågatstenen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen får anses tillgodosedd genom det pågående arbetet med att byta ut ytskiktet på gågatan. Kommunfullmäktige beslutar att motionen får anses tillgodosedd med hänvisning till tekniska nämndens yttrande. Åke Svensson Sonny Hilding Tekniska nämnden

28 117 Motion 2006:2 Profilering av Trelleborgs kommun (Dnr 2006/132, 021) I motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2006 yrkar Lars Christensson, Lars- Olof Flink och Ina Liljeberg (m) att Trelleborgs kommun skall arbeta fram en policy för en enhällig och gemensam profilering av kommunen, samt att kommunen skall besluta om en (1) logotyp som skall användas i all kommunikation med allmänhet, näringsliv m.m. Logotypen skall användas av samtliga förvaltningar och av de kommunala bolagen för att förstärka Trelleborgs kommun som varumärke såväl externt som internt. Bil nr 29 Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunstyrelsens informationsavdelning i uppdrag att ta fram en grafisk profil för Trelleborgs kommun. När arbetet har slutförts kommer ett förslag att föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Med anledning härav föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att motionen får anses besvarad. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Lars Christensson Lars-Olof Flink Ina Liljeberg Informationsavdelningen

29 118 Motion 2006:15 Slå samman till en skolförvaltning och en skolnämnd (Dnr 2006/961, 021) I motion till kommunfullmäktige den 18 oktober 2006 yrkar Mats Sjölin (v) att skolnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden slås samman till en nämnd och att skolförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen slås samman till en nämnd. Bil nr 30 Med hänvisning till den nämndsorganisation som har fastställts i samband med valen till styrelser och nämnder inför innevarande mandatperiod föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Anteckning till protokollet Claes Henriksson (ts) och Ulf Bingsgård (m) hemställer att till protokollet få antecknat att kommunstyrelsen kommer att ta initiativ till en utredning för att förutsättningslöst utreda lämpligheten i att slå samman skolförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till en förvaltning. Mats Sjölin Skolnämnden Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

30 119 Motion 2006:5 Översyn av översiktsplanen (Dnr 2006/192, 021) I motion till kommunfullmäktige den 27 februari 2006 yrkar Mats Sjölin (v) att kommunfullmäktige tar ställning till översiktsplanens aktualitet under innevarande mandatperiod, samt att den på så sätt uppdaterade översiktsplanen görs till utgångspunkt för det fortsatta planarbetet i kommunen. Bil nr 31 Kommunstyrelsen beslut Då den i motionen aktuella mandatperioden är avslutad har motionen numera förlorat sin aktualitet. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att skriva av motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Mats Sjölin

31 120 Motion 2002:10 Chefstjänstetillsättningarna i kommunen sker inte på ett acceptabelt sätt (Dnr 2002/261, 009) I motion till kommunfullmäktige den 16 april 2002 framför Timmy Ohlson ett antal yrkanden kring rekrytering av främst chefstjänster inom Trelleborgs kommun. Bil nr 32 Då motionen var föranledd av vissa chefsrekryteringar kring tiden för motionens upprättande har motionen numera förlorat sin aktualitet. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige besluta att skriva av motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Timmy Olsson

32 121 Motion 2004:8 Framtagande av en policy för uppvaktningar av förtroendevalda inom Trelleborgs kommun (Dnr 2004/997, 021) I motion till kommunfullmäktige den 19 juli 2004 yrkar Ulf Bingsgård (m) att kommunfullmäktige skall uppdra åt kommunstyrelsen att snarast utarbeta ett förslag till policy för uppvaktning av förtroendevalda, samt att denna policy fastställs av kommunfullmäktige. Det antecknas att kommunstyrelsen den 13 januari 2005 beslutat anta en policy för representation, i vilken bl.a. frågor om uppvaktning av förtroendevalda regleras. Bil nr 33 Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med att Trelleborgs kommun numera har en policy för representation, vilken har beslutats av kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besvarar motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ulf Bingsgård

33 122 Anmälan om inkomna ärenden Ordföranden anmäler att följande ärenden inkommit till kommunfullmäktige vilka vederbörligen remitterats Inkomna medborgarförslag 2007:5 Dnr. 2007/102, 109 Anders Kristiansson m.fl. Kyrkogatan 15, Trelleborg Önskemål om att Ehrenbuschgatan avslutas med en vändplats. 2007:6 Dnr. 2007/165, 109 Marianne Bengtsson, Guldmyntsvägen 12, Trelleborg Schemalagd sällskapsdans för elever i årskurs 9

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-02-08

Kommunstyrelsen 2007-02-08 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL Dagordning 34 Information - Bokslutet 2006 samt budgetavstämning 35 Svar på remiss Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2006:84) 36 om att bestämma

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-19 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2008-05-19 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 108 Skolutredning 2008 109 Direktiv för arbetet med Budget 2009 och Flerårsplan 2010-2011 110 Räddningsnämndens begäran om medel för ny stegbil 111 Antagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-12-15 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2008-12-15 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 219 Införande av ny modell för resursfördelning 220 Rökfri arbetstid 221 Upphandling av driften avseende Täppans särskilda boende 222 Antagande av Allmänna

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-02-25 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2008-02-25 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 17 Ny ersättare i kommunfullmäktige, Solveig Lundgren (s) 18 Medborgarförslag 2007:22 Återinför de gamla bussförbindelserna som 182 körde 19 Medborgarförslag

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionsalen, Rådhuset kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-01-28 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2008-01-28 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1 Antagande av detaljplan för delar av Näsbyholm 2:1 2 Antagande av detaljplan och områdesbestämmelser för del av Stora Jordberga 5:8 3 Fritidsnämndens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-06-19

Kommunfullmäktige 2006-06-19 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 67 Delårsrapport per den 30 april med årsprognos 2006 68 Markanvisningsavtal avseende Västervång Norra, del 1 69 Markanvisningsavtal avseende exploateringsavtalet

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Parken, Trelleborg kl. 09.00-16.15 Beslutande Ismet Dedic (S) Ulf Bingsgård (M) Helmuth Petersén (SD) Göran Gärtner (M) Torbjörn Karlsson (S) Marianne Pettersson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Skolnämnden 2009-02-24

Skolnämnden 2009-02-24 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 25 Föredragningslistan 26 Tidplan för budgetarbetet under 2009 information 27 Redovisning av paviljonger och kostnader rapport 28 Statistik om förskola

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-05-18 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2009-05-18 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 121 Tekniska nämndens förslag till ny elnätstariff 122 Kulturnämndens begäran om anslag för Kultur i Äldrevården 123 Fastighetsnämndens och skolnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll PROTOKOLL 1 (52)

TRELLEBORGS KOMMUN. Innehåll PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL 1 (52) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2009-12-14 121 Medborgarförslag 2007:17 Trelleborgs hamns framtid 122 Medborgarförslag 2010:4 Ny gestaltning av Trelleborgs kommuns vapen 123 Medborgarförslag

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-10-20 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2008-10-20 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 175 Per Klarbergs (sd) interpellation angående inbjudan av representant från Sverigedemokraterna till Kommittén för rekrytering av ny hamnchef 176 Catherine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 18.00-19.20 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark (M) Orvar Espert (M) Stefan Larsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 1 (88) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2009-12-14 1 Trelleborgs kommuns strategiska ledningssystem, förslag på inriktningsmål 2013-2015 2 Förslag till Bolagsordningar, Ägardirektiv och ägardialog

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset kl. 18.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Lena Larsson (s), ordförande, Cecilia Lind (s), Tony Hansson (s), Bernt Nilsson (s), Lars Månsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Skolnämnden 2009-09-22

Skolnämnden 2009-09-22 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 119 Föredragningslistan 120 Information om hur Väståkraskolan arbetar för att förbättra elevernas resultat och måluppfyllelse 121 Delårsrapport/tertial

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden 215-6-17 Plats och tid Sessionssalen kl. 13. - 15. Beslutande Johnny Nilsson (S) Klara Spangenberg (MP) Veronica Rubin (M) Bengt Andersson

Läs mer

Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum Innehåll

Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum Innehåll Arbetsmarknadsnämnden 1 (16) Mötesdatum 2015-11-16 Innehåll 97 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 98 Informationsärenden 99 Delegationsärenden 100 Rapporter och skrivelser 2015 101

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Fritidsnämnden Trelleborg3000, v 1.0, 2009-12-29 TRELLEBORGS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Innehåll 52. Ekonomisk översikt 2010-05-31 53. Hjärtstartare 54. Medborgarförslag 2010:11, Konstgräsplaner för alla fotbollsklubbar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 77 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 78 Informationsärenden 79 Delegationsärenden 80 Anmälningsärenden 81 Övrigt 82 Reviderade riktlinjer för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret fredagen den 18 mars (Britt-Marie Bohlin. ÅsaJ^årljnder. Justerande...yjdfc^ Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsekontoret fredagen den 18 mars (Britt-Marie Bohlin. ÅsaJ^årljnder. Justerande...yjdfc^ Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS Klimatnämnden 2011-03-10 1(12) Piatsociitid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Häverö, kl 13.15-15.00, 16.00-16.20 ande Enl förteckning övriga deltagande Britt-Marie Bohlin, sekreterare Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer