Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna"

Transkript

1 Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005

2 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse FÖRENINGENS VERSKAMHET Föreningens verksamhet omfattar förvaltning av fastigheten Vimpeln 14, vilken innehåller 98 st bostadslägenheter samt 4 st lokaler. FUNKTIONÄRER UNDER VERKSAMHETSÅRET har varit: Rolf Brate Ledamot Jenny Eriksson Ledamot (avgick under november pga av flytt) Andrzej Gutowski Ledamot Peter Törnvaller Ledamot Camilla Johansson Suppleant Fredrik Johansson Suppleant Lena Gustavsson Godkänd Revisor FIRMATECKNARE har varit: Förutom styrelsen, styrelsens ledamöter, två i förening. SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda styrelsesammanträden samt ett antal arbetsmöten. Ordinarie föreningsstämma hölls VERKSAMHET UNDER ÅRET Under året har styrelsen gjort följande: - Sett till att balkonginglasningar reparerats för att undvika att rutor lossnar och trillar ner. - Processat med Valvet AB angående felaktigt utförd asfaltering av parkeringsdäcket. En process som vi förlorade och fick betala arbetet, c:a :-. - Inhandlat två stycken nya avfuktare till tvättstugan - Tagit in offerter på och låtit genomföra renovering av en hyreslägenhet före försäljning som - Sagt upp hyresgästen i lokalen mellan A- och B-porten och påbörjat ombyggnad av den till föreningslokal. - Anordnat en gårdsfest som lockade c:a 45 personer. - Hållit öppet-hus-kvällar en gång per månad i styrelserummet, dit boende i huset kunnat vända sig med frågor och synpunkter. - Inhandlat grill och trädgårdsmöbler till gården. - Låtit genomföra OVK-besiktning i huset. - Bytt fastighetsskötare till L E Sundberg s fastighetsservice AB - Låtit besiktiga gungorna och övrig lekutrustning på gården och därmed åtgärdat ett par mindre påpekanden. - Låtit måla nya rutor samt bytt plank och nummer på parkeringsdäcket. - Tecknat avtal med L E Sundberg s fastighetsservice AB om snöröjning. - Haft kontakt med en konsult som ska hjälpa oss att göra i ordning trädgården och göra det enklare att underhålla den i framtiden. Detaljer ännu ej klara. - Inhandlat två nya sandlådor till sandningssand. - Tecknat nytt treårigt avtal med Mälarenergi för leverans av allmän el. (tvättstuga, trappbelysning etc) - Genomfört två städdagar, en på våren och en på hösten. - Administrerat tio överlåtelser av bostadsrätter samt två nyupplåtelser. - Konverterat ett lån på :- hos SBAB till en bindningstid av två år.

3 BRF Vimpeln 8 i Solna 2(9) - Löst ett lån på :- hos SBAB. - Under året regelbundet underhållit hemsidan, genom vår webmaster. - Delat ut ett antal informationsblad där det viktigaste budskapet varit ordningen i grovsoprum och sopnedkast. RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas sålunda: Att disponera: Balanserat resultat Årets förlust Disponeras: Avsättning till fond för yttre underhåll Balanseras i ny räkning Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

4 BRF Vimpeln 8 i Solna 3(9) Resultaträkning Not RÖRELSEINTÄKTER Avgifter och hyror RÖRELSEKOSTNADER Övriga externa kostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Driftsresultat FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster SKATTER Skatt ÅRETS RESULTAT

5 BRF Vimpeln 8 i Solna 4(9) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: Byggnader Mark Byggnadsinventarier Övriga inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgånar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 BRF Vimpeln 8 i Solna 5(9) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget Kapital: Insatskapital Upplåtelseravgifter Föreningens reparationsfond Fritt eget kapital: Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Fond för yttre underhåll Skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 BRF Vimpeln 8 i Solna 6(9) Balansräkning Not KASSAFLÖDESANALYS Den löpande driften Resultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållna räntor Erlagda räntor Schablonskatt Kassaflöde av rörelsekapitalet exkl likvida medel Förändring av fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande driften Investeringsverksamheten Ökning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av lån Försälning av lägenhet Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets samlade kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 BRF Vimpeln 8 i Solna 7(9) Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Värderings- och redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna rekommendationer. Om avvikelser förekommer framgår det av notanteckningar nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Inkomster och utgifter har periodiserats enligt god redovisningssed. Materiella anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärden efter avdrag för planenliga avskrivningar. Noter 1 Övriga externa kostnader Av föreningens övriga externa kostnader utgör: El Värme Vatten och avlopp Fastighetsskatt Renhållning och städning Reperation och underhåll Fastighetsskötsel Förvaltningsarvoden Revisionsarvode Styrelsearvode inkl sociala avgifter Övrigt Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnad skrivs av planenligt med 0,7% (fg år 1%) av anskaffningsvärdet. Byggnadsinventarier skriv av planenligt med 10% av anskaffningsvärdet. Övriga inventarier skrivs av planenligt med 20% av anskaffningsvärdet.

9 BRF Vimpeln 8 i Solna 8(9) 3 Skatt % av taxeringsvärdet Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Skattepliktigt underlag Skatt 28% Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärde Byggnad Taxeringsvärde Mark Summa Byggnadsinventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

10 BRF Vimpeln 8 i Solna 9(9) 6 Övriga inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Förändring eget kapital Upplåtelseavgift Yttre under- Balanserat Årets och insatskapital hållsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition Yttre u-fond Såld lägenhet Omföring från avsättningar Årets resultat Utgående balans Stockholm Rolf Brate Andrzej Gutowski Peter Törnvaller Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits Lena Gustavsson Godkänd Revisor

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf. Spikbrädan 1. Årsredovisning. - räkenskapsåret 2014 - Förvaltningsberättelse 1-4. Resultaträkning 5. Balansräkning 6

Brf. Spikbrädan 1. Årsredovisning. - räkenskapsåret 2014 - Förvaltningsberättelse 1-4. Resultaträkning 5. Balansräkning 6 Brf. Spikbrädan 1 Org. nr. 769617-2621 - räkenskapsåret 2014 - Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pahl 10

Årsredovisning. Brf Pahl 10 Årsredovisning för Brf Pahl 10 Räkenskapsåret 2010 Brf Pahl 10 1(10) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 2010 PAHL 10 2011-01-01 Brf Pahl 10 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2007 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden Toffelbacken 33 126 39 Hägersten Telefon: E-post: Årsredovisning för Brf Apelsinlunden 769617-0062 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF BOKTRYCKAREN 2. Org nr 769614-0891 ÅRSREDOVISNING

BRF BOKTRYCKAREN 2. Org nr 769614-0891 ÅRSREDOVISNING BRF BOKTRYCKAREN 2 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Brf Boktryckaren 2 1(13) Styrelsen för Brf Boktryckaren 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ekbacken i Högdalen 769615-1393. Räkenskapsåret

Årsredovisning för Brf Ekbacken i Högdalen 769615-1393. Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Ekbacken i Högdalen 769615-1393 Räkenskapsåret 2014 1 (13) Styrelsen för Brf Ekbacken i Högdalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer