MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015 Närvarande: Ulla-Stina Milton, Tina Hogbäck, Urban Johansson, Lena Torstensson, Margareta Holmberg, Mikael Ericksson, Hans Ekenskär, Lisbeth Åkerstedt, Anette Karlsson, Pia Gustafsson, Saeed Ardane och Anna Sundström Anmält frånvaro: Maria Söderberg, 1. Inledning Ulla-Stina hälsade alla välkomna och inledde med en presentation av de närvarande. 2. Rapport regional styrgrupp Ulla-Stina gick igenom den utredning som är gjord utifrån det uppdrag den regionala gruppen fått om framtida struktur. (rapporten samt en sammanfattning i bilder bifogas med anteckningarna) En kort sammanfattning av förslaget: - Det skapas en Vårdsamverkan VG. - Skaraborgsstrukturen passar bra in i denna nya modell. - Det är viktigt att det arbete som gjorts inom ramen för VästBus förvaltas vidare. - Viktigt är hur representationen inom Vårdsamverkan VG kommer att vara så att inte barn och unga frågor glöms bort. - Frågetecken är fortfarande var hur den politiska styrningen ska se ut och vad som händer med VästBus riktlinjer då de är politiskt beslutade. - Allt bygger på att det måste finnas ett processledarstöd. 3. Barnmedicin och barnpsykiatrin utreder NP (neuropsykiatri) tillsammans Lisbeth berättade om arbete att införa två team för neuropsykiatri i Skaraborg. (Se bilaga) Mötet konstaterade - Att frågan behöver återkomma med frågeställningen hur vi ska jobba tillsammans med detta. 4. Inkomna avvikelser Anna föredrog i korthet nedanstående avvikelser som kommit in under året. Avvikelserna handlar om att någon part inte kommer till mötet. inkom från Berör ärende Lokala möten Hjo Primärvård Kommer inte till lokalt möte HAB Hjo Hälsocentral Hjo Kommer inte till lokalt möte Individmöten ?/ Ifo BUP BUP kom inte på möte Lidköping/skola BUP BUP meddelade att de inte kunde komma på möte Lidköping/Ifo BUP BUP kom inte på möte

2 Lidköping/Ifo BUP BUP kom inte på möte Lidköping/Ifo BUP BUP meddelade att de inte kunde komma på möte Lidköping/Skola HAB HAB kom inte på möte Detta är ett känt problem och i projektet samverkan kommuner-regional vård har ett förslag se nedan, om representation av de olika samverkansmötena tagits fram. Detta för att få mer effektiva möten och att använda specialistresurser på ett optimalt sätt. Mötet beslutade och uppdrog åt koordinator - Att lägga avvikelserna till handlingarna utifrån att ny struktur håller på att tas fram för möten. - Att tydliggöra föreslagen mötesförslag och då främst strukturen och hur den lokala gruppens ska vara formerad - Vilken frekvens mötena ska ha - Fundera över hur modern teknik (t ex webbmöten) kan användas på mötena 5. Rapporter från koordinator (Anna) a) Processkarta Genomgång av Processkarta för samverkansprocessen. Syftet för att ta fram kartan är att tydliggöra de olika intressenternas roll i processen. Mötet uppdrog åt koordinatorn: - Fortsätta arbetet med att tydliggöra processkartan - Att texten ska vara enkel och kortfattad - Att även ta med förslag på implementering b) Avvikelser Ärendet utgick för vidare arbete c) SUFS Förkortningen SUFS står för Samverkan, utveckling, föräldraskap i Skaraborg. Projektet är inspirerat av ett arbete i Uppsala för att identifiera föräldrar med

3 kognitiva och neuropsykiatriska funktionshinder som behöver hjälp i sitt föräldraskap. Anna föredrog kortfattat nuläget i projektet. Projektet hade sökt pengar för arbetet från regional investeringsfond men fick inga. Mötet konstaterade: - Att de tagit emot informationen - Att nuvarande struktur för samverkan ska användas. Kort information om a) Nätverksmötesledare Kursen startar i oktober och det är 29 anmälda. b) Hemsida Genomgång av förslag på förbättringsområden av hemsidan. Mötet beslöt: - Att kontaktuppgifter behöver tydliggöras genom att mailadresser samt vem varje person representerar ska finnas med. Anna fick i uppdrag att göra en lista som sänds ut för korrekturläsning. - Att tydliggöra vänsterspaltens rubriker så att det lätt går att hitta dokument och mallar samt att det ska vara länkar direkt till Västbus. 6. Höstkonferens Diskussion om vilket innehåll gruppens höstkonferens skulle kunna innehålla. Datum är fastställd till den 23 november men det föreslås flyttas till januari. Mötet beslöt - Att Anna undersöker möjlighet att få någon från SKL som kan redogöra för den nationella handlingsplanen för den sociala barn och ungdomsvården - Att undersöka om den nationell samordnare för den sociala barn och ungdomsvården skulle kunna komma - Datum sätts efter det datum dessa kan. - Vidare program skulle vara rapport från det arbete med Samverkan mellan kommuner och regionala vårdgivare som varit under året. - Att målgrupp för denna konferens skulle vara tjänstemän från alla inblandade verksamheter inom samverkan Barn och unga. 7. Övriga frågor a) Mall i journalsystem för SIP, rutin tills det finns, sekretess, det som är skrivet i datorn kan finnas spår av i datorn, vad gäller?, uppdrag att undersöka. b) Regional medicinsk riktlinje för barn som anhöriga för VG-regionen finns nu. Barn till psykisk vuxna finns det ett barnombud på varje mottagning. 8. Nästa möte Nästa möte är fredag 23 november, kl. kl och temat för mötet ska vara hur vi jobbar med samverkan runt nyanlända Vid anteckningarna Justerat Anna Sundström Ulla-Stina Milton

4

5 Rapport i avseende det fortsatta arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen i avseende barn och unga/västbus Bakgrund Utefter underlaget i den utredning i avseende samverkansstrukturen mellan VGK och VGR 1 samt missiv med förslag till beslut 2 som presenterades på LiSA-mötet 18/5-15 har Västbus styrgrupp fått i uppdrag att vidare utreda och sammanställa förslag till organisering av det länsgemensamma arbetet kring barn och unga/västbus. Uppdraget innefattar att redogöra för följande frågeställningar: Hur ser intresset ut från vårdsamverkansorganisationerna gällande utökad samverkan kring barn och unga på länsnivå Vilka är de aktuella frågorna/behov som föranleder/aktualiserar frågan om utökad samverkan kring barn och unga på länsnivå? Vad består samverkan på länsnivå genom Västbus av idag? Hur skiljer sig ansvar, mandat och uppdrag mellan de olika samverkansgrupperna på regional- respektive delregional nivå och var tas frågorna fortsättningsvis bäst omhand? Utöver ovanstående innefattar även uppdraget: Förslag till fortsatt organisering, representation och uppdrag Tydliggöra behov och uppdragsbeskrivning för processledare Underlaget är baserat på intervjuer med ordförande och processledare för vårdsamverkans delregionala samverkansgrupper för barn och unga/västbus samt representanter för övergripande vårdsamverkan. Intervjuerna är genomförda av styrgruppens processledare, underlaget är behandlat och fastslaget av Västbus styrgrupp. Slutsatser och förslag De genomförda intervjuerna bekräftar bilden av ett fortsatt arbete kring barn och unga på länsnivå som en angelägen fråga. Med genomförd utvärdering 1 och förslaget om en länsövergripande styrgrupp i form av vårdsamverkan VG 2 baseras intervjuerna och styrgruppens förslag på en integrerad lösning med utgångspunkt i detta förslag, snarare än en utökad styrgrupp för att möta behovet. Om organiseringen av Vårdsamverkan VG genomförs enligt förslag till LiSA-gruppen den 18/5-15 och under förutsättning att detta sker med tydligt uppdrag, mandat och politisk förankring ser styrgruppen/vårdsamverkan barn och unga inte i förlängningen behovet av styrgrupp Västbus i nuvarande form. 1 Tillit och förtroende skapar samverkan - utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan kommuner och region i Västra Götaland. Rapport 2014:5. Anita Boij. 2 Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Malin Camper, VästKom, och Maria Grip, Koncernkontoret.

6 Det finns ett dock antal utvecklingsområden som identifierats i styrgruppens kartläggning av Västbusarbetet i länet och som strukturerat arbetats med genom den fastslagna handlingsplanen. Liksom i avseende de länsövergripande äldrefrågorna kvarstår ett antal av dessa områden vilka behöver omhändertas samt slutföras för att fullfölja implementeringen av de reviderade riktlinjerna på ett bra sätt. En regional överenskommelse kräver en långsiktig, strukturerad kommunicerings- och implementeringsprocess med en tydlig uppföljning, utvärdering och säkrade resurser för att få genomslagskraft i att uppnå en jämlik vård i länet. Det är av vikt att poängtera att denna process i högsta grad fortfarande är pågående och anses angelägen. Det återstående uppdraget för styrgruppen innefattar att genomföra/avsluta följande områden enligt handlingsplanen: Framtagande av praktiskt tillämpningsstöd till implementeringen av riktlinjerna kring familjehemsplacerade barn Framtagande av praktiskt tillämpningsstöd till implementeringen av riktlinjerna i avseende allsidig elevutredning, samverkan mellan skola, Primärvården och BUP Ytterligare revidering/uppdatering av hemsidan tillsammans med kommunikatör Då detta arbete är slutfört kan framtida frågor gällande barn och unga likt förslaget i missivet 2, hanteras genom tillsättandet av olika arbetsgrupper, med sammansättning främst utifrån behov och aktuella frågeställningar. På detta sätt får frågorna ett mer flexibelt och relevant hanterande än i en statisk styrgrupp. Det innebär också att sammansättningen i arbetsgrupperna kring frågor som berör barn och unga, hanteras utifrån lämpliga funktioner samt att målgruppstillhörigheten överbryggas då samverkansfrågan blir den centrala. Med detta möts så behovet av en utökad samverkan på ett mer målinriktat och strukturerat sätt. Uppdragsbeskrivning och representation i arbetsgrupperna som skapas blir likt vid arbetet med SIP en fråga för huvudmännens kansli och Vårdsamverkan VG samt de delregionala vårdsamverkansgrupperna att tillsammans hantera i varje enskild fråga där behov av fördjupad samverkan finns. Styrgruppen/vårdsamverkan barn och ungas samlade uppfattning är en önskan om att stärka det delregionala inflytandet och ansvaret gällande mål, inriktning och uppföljning men att det regionala forumet fortsatt måste inneha ett tydligt beslutsmandat för gemensamma, strategiska frågor. Det är vidare av största vikt att samtliga samverkansfrågor mellan huvudmännen kommuniceras med transparens och tydlighet. Sortering av parts- och avtalsfrågor bör därför ske tillsammans med vårdsamverkan. Huvudmännen bör betrakta Vårdsamverkan VG som den självklara arenan för att hantera gemensamma frågor, överenskommelser och handlingsplaner som berör samverkan och där kansliernas uppdrag främst är att stödja detta arbete. Då Västbus riktlinjer är politiskt antagna förutsätter förslaget även att det finns en politisk styrgrupp såsom SRO eller motsvarande knuten till Vårdsamverkan VG. Detta för att möjliggöra en legitimitet och en mer systematisk uppföljning av arbetet vilket tidigare saknats gällande Västbus.

7 Med nuvarande lagstiftning och reviderandet av överenskommelsen om samverkan, kan Västbus riktlinjer på sikt möjligen integreras i samverkansavtalet. Detta kräver dock en fördjupad samverkan mellan huvudmännen och Vårdsamverkan för att möjliggöras. Resultatet av utvärderingar och underlag från det delregionala och lokala arbetet i revideringsprocessen är absolut nödvändigt och har saknats tidigare. Det som i synnerhet behöver beaktas och integreras i en sådan lösning är skolperspektivet som genom riktlinjerna ytterligare förstärker lagstiftningen. Överlag krävs en tätare dialog med det verksamhetsnära arbetet genom vårdsamverkan vid revidering av överenskommelser likt Västbus, ett tätare samarbete med huvudmännen knutet till den nya strukturen i en sådan process är därför en förutsättning. Administrativa förutsättningar och uppdrag För att implementeringsarbetet i avseende Västbus ska fungera krävs fortsatt funktionen av en beredande tjänsteman/processtöd med mer operativt fokus att arbeta som länk mellan de delregionala vårdsamverkansgrupperna och styrgruppen/vårdsamverkan VG med uppdraget att omfatta alla frågor gällande barn och unga. Det primära arbetet består i att slutföra påbörjade aktiviteter utefter den handlingsplan som styrgruppen skapat, att stödja övergången till en ny struktur och i förlängningen att sortera, rapportera, bereda och genomföra aktiviteter för att stödja det fortsatta arbetet på delregional nivå. Det innebär även att sammankalla och stödja kommande arbetsgrupper på länsnivå. Det behövs även en ytterligare revidering av Västbus hemsida i samverkan med kommunikatör. Fortsatt process Förslaget från vårdsamverkan barn och unga/västbus är att styrgruppen med befintligt processtöd kvarstår i sin nuvarande konstellation till dess att överbryggning till den förändrade regionala samverkansstrukturen skett. Detta ger även styrgruppen möjlighet att slutföra det påbörjade arbetet i handlingsplanen. Utöver att vara ett strategiskt forum för nationell och regional omvärldsbevakning, innefattar det fortsatta uppdraget för Vårdsamverkan VG i avseende målgruppen barn och unga följande områden: Finna former för att underhålla och förvalta det arbete som hittills gjorts Kommunicering och spridning av pågående utvecklingsprojekt Bevaka och aktualisera gemensamma svårigheter samt i samråd med huvudmännen arbeta för att undanröja dessa Medverka i dialog kring avtalsfrågor VGK/VGR och tolkning av dess innebörd samt implementering, uppföljning och utvärdering för att främja jämlik vård i länet Dialog med huvudmännen kring framtida revidering av Västbus Delaktighet i det fortsatta länsövergripande SIP-arbetet för att på sikt eventuellt möjliggöra en övergång till ett målgruppsgemensamt material Agera beslutsforum för länsgemensamt material Bevaka att frågan om första linjen samt stärkt brukarmedverkan omhändertas Göteborg , för Västbus styrgrupp, Sarah Wahlström Processledare

8 Vårdsamverkan barn och unga

9 Uppdrag till Västbus regional styrgrupp Västbus styrgrupp fått i uppdrag att vidare utreda och sammanställa förslag till organisering av det länsgemensamma arbetet kring barn och unga/västbus enligt följande: Hur ser intresset ut från vårdsamverkansorganisationerna gällande utökad samverkan kring barn och unga på länsnivå Vilka är de aktuella frågorna/behov som föranleder/aktualiserar frågan om utökad samverkan kring barn och unga på länsnivå? Vad består samverkan på länsnivå genom Västbus av idag? Hur skiljer sig ansvar, mandat och uppdrag mellan de olika samverkansgrupperna på regional- respektive delregional nivå och var tas frågorna fortsättningsvis bäst omhand?

10 Uppdrag till Västbus regional styrgrupp Förslag till fortsatt organisering, representation och uppdrag Tydliggöra behov och uppdragsbeskrivning för processledare

11 Genomförande och förslag Intervjuer med ordförande och processledare för vårdsamverkans delregionala samverkansgrupper för barn och unga/västbus samt representanter för övergripande vårdsamverkan. bekräftar bilden av ett fortsatt arbete kring barn och unga på länsnivå som en angelägen fråga. förslag på en integrerad lösning tillsättandet av olika arbetsgrupper, med sammansättning främst utifrån behov och aktuella frågeställningar.

12 Genomförande och förslag sammansättningen i arbetsgrupperna kring frågor som berör barn och unga, hanteras utifrån lämpliga funktioner samt att målgruppstillhörigheten överbryggas då samverkansfrågan blir den centrala. att stärka det delregionala inflytandet och ansvaret gällande mål, inriktning och uppföljning Vårdsamverkan VG som den självklara arenan för att hantera gemensamma frågor, överenskommelser och handlingsplaner som berör samverkan och där kansliernas uppdrag främst är att stödja detta arbete. Då Västbus riktlinjer är politiskt antagna förutsätter förslaget även att det finns en politisk styrgrupp såsom SRO eller motsvarande knuten till Vårdsamverkan VG.

13 Fortsatt uppdrag för vårdsamverkan VG inklusive barn och unga Finna former för att underhålla och förvalta det arbete som hittills gjorts Kommunicering och spridning av pågående utvecklingsprojekt Bevaka och aktualisera gemensamma svårigheter samt i samråd med huvudmännen arbeta för att undanröja dessa Medverka i dialog kring avtalsfrågor VGK/VGR och tolkning av dess innebörd samt implementering, uppföljning och utvärdering för att främja jämlik vård i länet Dialog med huvudmännen kring framtida revidering av Västbus Delaktighet i det fortsatta länsövergripande SIP-arbetet för att på sikt eventuellt möjliggöra en övergång till ett målgruppsgemensamt material Agera beslutsforum för länsgemensamt material Bevaka att frågan om första linjen samt stärkt brukarmedverkan omhändertas

14 LiSA och SRO Västra Götalands övergripande organ för frågor som berör samverkan inom välfärden och hälso- och sjukvårdens område SROs ingående medlemmar: Politikerna i Regionstyrelsens presidium och HSU:s presidium samt VästKoms AU LiSAs ingående medlemmar: Regiondirektören, Hälso- och sjukvårdsdirektören, Beställardirektören, Medicinsk rådgivare, de fyra kommunalförbundsdirektörerna, VästKoms direktör LiSA bildades hösten 2012

15 Liggande förslag Övergripande samverkansstruktur SRO är inte vårdsamverkans politiska forum. Huvudmännen var för sig samt grupper med mandat bereder frågor till SRO Politiskt beslutande nivå Vårdsamverkan VG Tjänstemannamässigt partsfrågor Representanter från beslutande nivå Etablerade befintliga kanaler finns för hantering av Regionens koncernkontor och Västkoms kansli Beredande nivå regionen koncern-kontor och Västkoms kansli En kommunal och en regional representant från varje vårdsamverkans-organisation på tjänstemanna nivå Ingår inte i den regionala samverkansstrukturen men tar beslut om vilka frågor som ska hanteras av Vårdsamverkan VG och vilka som ska hanteras av huvudmännen

16 Idag Nytt förslag politik SRO Samrådsorgan Regiona l nivå VästKo m/kf/ko mmun Vårdsamverkan Vg-region Regionstyrelse? Vgregion VästKom Kommunal förbund Kommun Länspsyk LISA Vård sam verk an Läns??? Vg-region Vg-region Vg-region Delregio -nal nivå S k S Ä - Det är endast den regionala nivån som förändras - Delregionala och lokala nivån fortsätter som förut - Vårdsamverkan Vg-region hanterar alla frågor - Arbetsgrupper bildas runt de frågor som det behövs samverkan runt - Dessa arbetsgrupper bemannas genom de delregionala grupperna - Ej klart hur politiken kommer in t ex vad gäller VästBus som är regionalt beslutad. Si mb a LG S Fy r

17 Handlingsplan utveckling samverkan BUM BUP Skaraborg neuropsykiatri Skaraborgs Sjukhus

18 Problembild Hälso- och sjukvården för barn och unga har de senaste åren präglats av förändring och omställning. Remisser/vårdbegäran till barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin och barnhabiliteringen har ökat markant, vilket resulterat i att barn och ungdomar med psykisk ohälsa riskerar att inte få utredning, diagnos och behandling i tid. Skaraborgs Sjukhus

19 Skaraborg Finns ca inv. under 18 år Bland barn i skolåldern har ca 10% någon form av neuropsykiatrisk/utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning Funktionsnedsättningarna förekommer ofta tillsammans och ändras ofta under barnens uppväxt I gruppen finns en klar överrepresentation av psykisk ohälsa ADHD finns hos 5% av barn i skolåldern (hälften av dessa borde behandlas med medicin), AST hos 1% I Skaraborg borde alltså finnas ca 5000 barn med någon form av funktionsnedsättning varav 2500 har ADHD (ca 1250 borde medicinbehandlas) och 500 har AST Varje år föds ca barn i Skaraborg som någon gång under uppväxten helst så tidigt som möjligt borde bli aktuella för bedömning/utredning/behandling inom specialistsjukvården Skaraborgs Sjukhus

20 Med vårens processkartläggning och tidigare arbete som grund tas nu nästa steg i genomförandet av en gemensam vårdprocess för barn och unga med neuropsykiatrisk utrednings- och behandlingsbehov. Uppdrag Den neuropsykiatriska processen för utredning i Skaraborg skall ha ett (1) uppdrag som innebär gemensam styrning och helhetssyn. Två team med ansvar för del av Skaraborg; ett med placering i Mariestad med ansvar för västra Skaraborg, ett med placering i Skövde med ansvar för östra Skaraborg (+Karlsborg). Skaraborgs Sjukhus

21 Två team med kompetenser från involverade verksamheter Hör till det Gula teamet Skaraborgs Sjukhus

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-05-20 Tid: kl 13.00-16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg Lokal: Vagnen Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Gunnar Erlandsson, Maj Lätto, Bo Lundgren,

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Närvarande: Charlotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Idalena Svensson Förhindrade: Ellinor Seth Shujaat

Läs mer

Regionala utvecklingsledare BoU

Regionala utvecklingsledare BoU EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala utvecklingsledare BoU REDOVISNING AV 2012 ÅRS ARBETE Regionala utvecklingsledare BoU 1 Regionala utvecklingsledare BoU 2 Bakgrund och sammanhang...

Läs mer

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus.

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Handbok Om Västbus 2015 Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbok är att du som handläggare och/eller som sammankallande skall på ett kortfattat

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-09

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-09 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-09 Plats Tid Bohusrummet, Stadshuset Onsdagen den 9 april kl 8:00-12:00 (OBS! Ny tid!) Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin 2 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att i

Läs mer

2008:12 SAMORDNINGSFÖRBUNDET FÖR JÄMTLANDS LÄN PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE I - SAMORDNING I FÖRÄNDRING. Catharina Höijer Ewa Nordström-Johansson

2008:12 SAMORDNINGSFÖRBUNDET FÖR JÄMTLANDS LÄN PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE I - SAMORDNING I FÖRÄNDRING. Catharina Höijer Ewa Nordström-Johansson 2008:12 SAMORDNINGSFÖRBUNDET FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE I JÄMTLANDS LÄN - SAMORDNING I FÖRÄNDRING Catharina Höijer Ewa Nordström-Johansson UTVÄRDERINGSRAPPORT FRÅN FOU JÄMT Rapport nr 2008: 12 i FoU

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1 KALLELSE Borås 2010-08-18 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 26 augusti kl 13.15 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Avsiktsförklaring Tuula Björkenor Tel. 021-39 79 43 Ann Tjernberg Tel. 021-39 79 61 2010-05-10 Avsiktsförklaring angående regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Riktlinjer I samverkan - RIS 2008-09-05

Riktlinjer I samverkan - RIS 2008-09-05 Projektplan gällande implementering av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Västra Götaland ett samverkansprojekt mellan VästKom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer