Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1. Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA quidel.com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Innehållsförteckning Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA quidel.com Allmän information 3 Quidel kontaktinformation 3 Struktur 4 Handledarmeny Struktur 5 Etiketter och symboler 6 Varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar 7 Säkerhetsåtgärder 7 Introduktion 9 Avsedd användning 9 Produktbeskrivning 9 Kalibreringskontroll och Kvalitetskontroll 9 Utvecklingslägen 10 Systemkomponenter 11 Sofia-analysator 11 spaket 11 Användartyper 12 Systemdisplay och knappsats 13 Systemdisplay 13 Systemknappsats 13 Systemets användargränssnitt av Sofia-analysatorn 15 av Sofia-analysatorn 15 Ladda papper 16 Uppstart 17 Kassettlådor 18 Navigera menyinställningar 19 Ladda testtypfil 20 Hantera användare 20 Lägg till användare 20 Redigera användare 21 Radera användare 21 Systeminställningar 22 Logga in som arbetsledare 22 Ställ in standardläge och utskriftsalternativ 23 Ställ in inmatningskrav och timeout 23 Ställ in kalibrering och kvalitetskontroll 24 Ställ in åtkomsträttigheter 25 Allmänna analysatorinställningar 25 Ställ in platsnamn 25 Ställ in språk och ljud 26 Ställ in datum 26 Ställ in tid 26 Granska data 27 Granska patientresultat 27 Granska resultat från kvalitetskontroll 28 Granska kalibreringsresultat 28 Visa partistatus 28 Visa testtyp 28 Innehållsförteckning 1

3 Allmän information Sofia statistik 29 Visa analysatorinformation 29 Visa användarhistorik 29 Visa meddelandelogg 29 Ladda/spara 30 Spara inställningar på SD-kort 30 Ladda ner inställningar från SD-kort 30 Spara testprotokoll till SD-kort 30 Uppdatera 31 Ladda analysatorprogrammet 31 Ladda språkfil 31 Kalibreringskontroll 32 Utför kalibreringskontroll av analysatorn 32 Kalibreringsresultat 32 Kör kvalitetskontroll 33 Kör kvalitetskontroll: Positiva och negativa externa kontroller 33 Still in utvecklingsläge och kör kvalitetskontrollen. 34 Resultat från kvalitetskontrollen 34 Kör patientprover 35 Ändra utvecklingsläge 36 Mata in användar-id 36 Mata in patient-id 36 Mata in ordernummer om sådant finns 37 Testprocedur 37 Tryck på STARTA TEST 37 Resultat för patientprov 38 Använd GÅ IFRÅN- och LÄS NU-lägena med patientprover 38 GÅ IFRÅN-LÄGE 38 LÄS NU-LÄGE 39 Nätverkskonfiguration 41 LIS (Laboratory Information System) 42 LIS-parametrar och inställningar 42 Skicka resultat till LIS 43 Övervakningsläge 44 Sofia-analysator och Virena routeranslutningsinstallation 44 Ställ in nätverkskonfiguration 44 Ställ in övervakningsläge 45 Virena routeranslutningsverifiering 46 Utföra tester i övervakningsläget 47 Skicka resultat till SURV-mottagaren 47 Stäng av 48 Underhåll och rengöring 48 Underhåll 48 Batteridriven 48 Rengöring 49 Appendix 53 Appendix A Teknisk specifikation 53 Streckkodsläsaren 54 Appendix B Felsökning av systemet 55 Felmeddelanden 56 Quidel kontaktinformation Kontakta Quidels tekniska support mellan kl och PST. Tel: (inom USA): eller (utanför USA). Fax: E-post: eller kontakta din lokala återförsäljare. Hemsida: quidel.com Index 61 2 Innehållsförteckning Allmän information 3

4 Struktur Handledarmeny Struktur Kör test ID: Patient-ID Ladda testtyper Hantera användare Alternativ Ny användare Ändra användare Radera användare Ladda inst fr SD-kort Ordernr: Ladda/Spara Spara inst på SD-kort Dölj alternativ Kör QC ID: Spara testprotokoll till SD-kort Granska patient resultat Skicka osända resultat Uppdatera Ladda instrumentprogram Granska QC-resultat Skicka sista resultat Arbetsledare meny Ladda språkfil Se instrumentinfo Granska data Granska kalibreringsresultat Se partistatus Skicka resultat till LIS Skicka alla resultat Skicka alla patient resultat Statistik Se användarhistorik Se meddelandelogg Kalibrering Arbetsledare meny Ändra läge Se testyper Skicka resultat ID: Visa arbetsledarstruktur Walk-Away läge Read-Now läge Skicka alla QC-Resultat Testa LIS-anslutning Skicka osända resultat Skicka sista resultat Skicka alla resultat Testa SURV-anslutning Inställningar Se nätverksinställn. Ställ in förv. läge & utskr Ställ in obl uppg & timeout Ställ in kalibr & QC Ställ in anvndr.behörighet Allmän. inställningar Skicka resultat till SURVmottagare Övervakningsinställningar Ställ in platsnamn Ställ in språk & ljud Ställ in datum Ställ in tid Ställ in nätverkskonfig. Ställ in LIS-param 4 Allmän information Allmän information 5

5 Etiketter och symboler Etikett Beskrivning Tillverkare In vitro-diagnostisk medicinsk utrustning Konsultera användarhandboken Auktoriserad representant inom den europeiska gemenskapen Temperaturbegränsning Direktiv 2002/96/EC om WEEE (Waste electrical and electronic equipment) SD-kort Serienummer Katalognummer Varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar Kör alltid Sofia-analysatorn på en plan och torr yta och inte i direkt solljus. Sofia kalibreringskassett är känslig för ljus. Förvara den i den ljusskyddande hylsan den levererades i när den inte används. Flytta aldrig Sofia-analysatorn när test pågår. Använd endast den tillhörande strömadaptern som levererades tillsammans med Sofia-analysatorn. Tappa inte Sofia-analysatorn eftersom det kan skada enheten. Placera aldrig föremål ovanpå Sofia-analysatorn för att undvika att skada den. Säkerhetsåtgärder Sofia-analysatorn är utformad för att köras säkert och tillförlitligt när den används enligt användarhandboken. Om Sofia-analysatorn används på ett sätt som inte anges i användarhandboken kan utrustningens skydd förstöras. Alla varningar och försiktighetsåtgärder ska följas för att undvika osäkra handlingar som eventuellt kan resultera i personskada eller skador på enheten. Varning! Symbol Beskrivning Varning! Indikerar en riskfylld situation som, om inte undviks, kan resultera i skada på operatör eller åskådare (t.ex. elektrisk stöt eller UV-exponering). Potentiell miljöfara! Ett biologiskt medel med kapacitet att orsaka skadliga effekter på människor, d.v.s mikroorganismer, toxiner och allergener härledda från dessa organismer; och allergener och toxiner härledda från högre växter och djur. Försiktigt! Indikerar en situation som, om inte undviks, kan orsaka skada på enheten eller ge felaktiga resultat. Laserstrålning Stirra inte in i strålen. För att minska risken för elektriska stötar: Koppla ut Sofia-analysatorn innan rengöring. Koppla in enheten i en godkänd mottagare. Sänk inte ned i vatten eller rengöringsmedel. Försök inte öppna inneslutningen. Använd lämplig strömkabel för regionen. Laserstrålning! För att reducera risken för UV-exponering: Försök inte att öppna eller montera isär Sofia-analysatorn. Underlåtenhet att följa dessa varningar gör garantin ogiltig. 6 Allmän information Allmän information 7

6 Introduktion Potentiell miljöfara! För att minska risken för miljöfara: Gör dig av med använda prover enligt gällande nationella och lokala regler. Behandla prover och patientprover som potentiellt miljöskadligt material. Se till att Sofia-analysatorn rengörs enligt sektionen Underhålloch rengöring innan den förvaras, transporteras eller slängs. Sök specifik utbildning eller vägledning om du inte har någon erfarenhet med provtagnings- och hanteringsprocedurer. Använd nitrilgummihandskar eller latexhandskar (eller liknande) vid hantering av patientprover. Försiktigt! För att minska risken för felaktiga resultat: Sofia-analysatorn ska endast användas av utbildade operatörer. Använd inte Sofia-analysatorn om den rapporterar ett felaktigt tillstånd som inte kan korrigeras. Hänvisa till den analysspecifika bipacksedeln för information om specifika tester för att få korrekta resultat. Använd testsatsen innan utgångsdatumet. För att minska risken för analysatorskada: Sofia-analysatorn är är avsedd för användning ovanpå bänk under laboratorieförhållanden. Sofia-analysatorn är inte avsedd för att användas under våta, extremt fuktiga eller extremt höga temperaturförhållanden. Sofia-analysatorn är inte avsedd att utstå kraftiga stötar eller vibrationer. Öppna inte eller montera inte isär enheten. Underlåtenhet att följa de ovan nämnda försiktighetsåtgärderna gör garantin ogiltig. För att minska risken för miljöfarliga utsläpp: Kontakta Quidels tekniska support på för retur eller avyttring av Sofia-analysatorn. För övrig kontaktinformation (sidan 3). Rengör analysatorn enligt sektionen Underhåll och rengöring i användarhandboken innan retur eller avyttring. Obs! Avyttring av Sofia-analysator och tillbehör ska ske enligt gällande nationella och lokala regler. Avsedd användning Sofia-analysator är en bänkanalysator avsedd att användas tillsammans med kassettbaserade diagnostiska in vitro-immunofluoresensanalyser med som tillverkas av Quidel Corporation. Sofia-analysatorn kan användas i labb eller vid platsen för vård. Efter att patientprovet lagts in i testkassetten, så placeras kassetten beroende på vad användaren väljer antingen inuti Sofia-analysatorn för automatisk tidsinställd utveckling (Gå ifrån-läge) eller på en bänk för manuellt tidsinställd utveckling och därefter i Sofia-analysatorn för skanning (Läs nu-läge). Sofia-analysatorn kommer att skanna testremsan och mäta den fluorescerande signalen genom att bearbeta resultatet med hjälp av metodspecifika algoritmer. Sofia-analysatorn kommer att visa testresultaten. Hänvisa till den analysspecifika bipacksedeln för information om specifika tester. Produktbeskrivning Sofia använder en fluorescerande markör som lyses upp av en ultraviolett (UV) ljuskälla för att generera specifika resultat. I varje test skannas även en intern procedurkontrollinje. Detta garanterar att testflödet har skett inom kassetten för att kunna ge en korrekt läsning. Sofia-analysatorn kommer sedan att visa testresultatet för användaren (t.ex, positivt, negativt eller ogiltigt) på skärmen. Resultaten kan också automatiskt skrivas ut på en integrerad skrivare om detta har valts, sparas på ett SD-kort och skickas till LIS om anslutning finns. Kalibreringskontroll och Kvalitetskontroll Sofia kalibreringskontroll och externa kvalitetskontroller ska utföras på en periodvis basis. Sofia kalibreringskontroll: Kalibreringskontroll är en obligatorisk funktion som kontrollerar analysatorns interna optik och system. En kalibreringskontroll ska utföras var 30:e dag eller oftare, vilket ställs in av arbetsledaren. En särskild kalibreringskassett finns i installationspaketet. Extern kvalitetskontroll: Hänvisa till den analysspecifika bipacksedeln för information om specifika tester. Instruktioner finns i sektionerna Kalibreringskontroll och Kör kvalitetskontroll. 8 Allmän information Introduktion 9

7 Utvecklingslägen När ett patienttest läggs till i testkassetten börjar den flöda genom testremsan. Utvecklingstiden som krävs varierar efter testtyp. Hänvisa till den analysspecifika bipacksedeln för att avgöra den utvecklingstid som krävs för varje test och de lagringsförhållanden som krävs för testet och för externa kontroller. En exakt utvecklingstid krävs för att få korrekta resultat. Sofia-analysatorn är avsedd att användas i olika utvecklingslägen. Arbetsledaren och användaren kan identifiera läget som fungerar bäst med testvolymen. GÅ IFRÅN-läge kan vara mest bekvämt för läsning av ett enstaka patientprov eftersom användaren då kan gå ifrån under utvecklingsläget. Sofia har förmågan att köra tre olika GÅ IFRÅN-lägen: Användare valde GÅ IFRÅN-läge, låst GÅ IFRÅN-läge och tvingar GÅ IFRÅN-läge. Användarvalt GÅ IFRÅN-läge kan vara mest bekvämt för läsning av ett enstaka patientprov eftersom användaren då kan gå ifrån under utvecklingsläget. I detta läge doserar användaren patientprovet i kassetten och sätter sedan omedelbart in kassetten i Sofia. Sofia kommer automatiskt tillåta kassetten att utvecklas under den önskade tidsperioden (förprogrammerat för varje test), skanna kassetten, analysera och tolka data och automatiskt och objektivt visa testresultaten. Låst GÅ IFRÅN-läge kan endast väljas medan man är inloggad som arbetsledare. I detta läge har Sofia låsts i GÅ IFRÅNutvecklingstidtagning för ALLA analyser som körs i instrumentet. LÄS NU-utvecklingstidtagning kommer inte vara tillgängligt när detta standardläge har valts. Tvingat GÅ IFRÅN-läge används för särskilda typer av Sofiaanalyser. Hänvisa till lämplig analysspecifik bipacksedel för information om detta läge. I detta läge utvecklar analysatorn automatiskt kassetten under den önskade tidsperioden (förprogrammerat för varje test), skannar kassetten och visar resultatet när det är färdigt. LÄS NU-utvecklingstidtagning kommer inte finnas tillgängligt för vissa analyser som kräver tvingat GÅ IFRÅN-läge. LÄS NU-läget kan vara mest bekvämt i situationer med stora volymer eftersom Sofia snabbt kan läsa flertalet patientprover sekventiellt. Användaren doserar patientprovet i kassetten. Användaren tar manuellt tid på utvecklingsperioden utanför Sofia. Detta kan göras på disk eller ovanpå bänk med hjälp av en tidtagare. Hänvisa till den analysspecifika bipacksedeln för den erforderliga utvecklingstiden. När utvecklingstiden har gått sätter användaren omedelbart in kassetten i Sofia-analysatorn. Analysatorn kommer omedelbart skanna och visa testresultaten inom en (1) minut. Systemkomponenter Inspektera transportbehållaren efter uppenbara transportskador innan du öppnar den. Packa upp transportbehållaren och inspektera enheten och komponenterna efter skador. Följande systemkomponenter levereras vid varje köp av en Sofiaanalysator: Sofia-analysator Sofia-analysator med integrerad skrivare Skrivarpapper 4x LRG AA + 6V, 4.15 A AC-strömkabel DC-strömkabel Adaptrar för särskilda länder spaket Användarhandbok Snabbstartguide Garantibevis Streckkodsläsaren Ställ för streckkodsläsare SD-kort - Testtypfiler (blå), Språkfiler (gula) och tomt SD-kort Kalibreringskassett Kontakta Quidels tekniska support för övrigt material på (inom USA) För övrig kontaktinformation (sidan 3). Sofia-analysatorns förbrukningsbara testkit innehållande testkassetter och externt kvalitetskontrollmaterial levereras separat. Konsultera din Quidel-representant för en lista med godkända Sofiaanalyser. 10 Introduktion Introduktion 11

8 Användartyper Användare/operatör utan arbetsledares tillstånd har tillgång till följande funktioner: Användare/ operatör Sätt på Sofia-analysatorn Utföra kalibrering Köra kvalitetskontroll (externa kontroller) Kör Test med patientprover Granska data (kalibrering och kvalitetskontroll) Instruktioner för dessa grundläggande användarfunktionerna finns i sektionen Grundläggande användarinstruktioner. Operatörer med arbetsledares åtkomsttillstånd kan utföra alla följande funktioner: Arbetsledares (Måste ha giltiga inloggningsuppgifter för åtkomst till menyn för arbetsledare.) Ladda testtyper Lägga till eller radera användare Ladda eller spara inställningar Spara testprotokoll Uppdatera analysatorprogrammet Ladda språk Visa användarhistorik Visa meddelandelogg Granska patientresultat Granska statistik Ändra inställningar Systemdisplay och knappsats Systemdisplay Sofia-analysatorn består av en 3,5-tums LCD-färgskärm för interaktion med användargränssnittet. Systemknappsats Användargränssnittet inkluderar en numerisk knappsats och andra funktionsspecifika knappar (Tabell 1 och bild 1). Tabell 1 Beskrivning av knappsats Exempel på Knappikon Knappnamn Funktion användning 2 Numerisk knappsats Mata in numerisk data Backstegstangent för att radera data Mata in datum och tid eller ID Radera tecknet till vänster om markören Backstegstangent Decimalkomma Upp/Ner/ Vänster/ Höger-pilar Decimalkomma IP-adresser Välj ett fält Mata ut Eject a Cassette Interrupting testing Navigera användargränssnittet Programknappar Pappersmatning Skriv ut Välj menyalternativ som visas på skärmen ovanför varje tangent Pappersmatning Skriv ut användarhandbok Välj OK på skärmen Mata in eller Skanna Ladda papper i Sofiaanalysatorn Skriva ut tidigare resultat 12 Introduktion Systemdisplay och knappsats 13

9 Bild 1 Mata ut Vänster programknapp Upp/ner/ vänster/ höger-pilar Pappersmatning Utskrift Höger programknapp Numerisk knappsats av Sofia-analysatorn av Sofia-analysatorn Placera Sofia-analysatorn ovanpå bänken inom räckhåll för ett elektrisk uttag. Enheten är bärbar och kan flyttas till en passande plats för provtagning. Se till att bänken är stabil, plan och torr. Undvik direkt solljus. Se till att bänken har tillräckligt med utrymme för analysatorn och stället för streckkodsläsaren. Det måste finnas plats att öppna/stänga luckan och nå anslutningsportarna på baksidan av enheten. Koppla i DC-strömkabeln i porten på baksidan av Sofiaanalysatorn. Koppla på strömkabeladaptern för ditt specifika land på DC-strömkabeln och sedan in i ett elektrisk uttag. Koppla i streckkodsläsaren i PS2-porten på baksidan av Sofiaanalysatorn (Bild 2). Decimalkomma Backstegstangent Streckkodsläsare in i PS2-port RJ45 Bild 2 Systemets användargränssnitt Skärmikon SD Supervisor Beskrivning Indikerar att Sofia-analysatorn är i GÅ IFRÅN-läge. Att ett SD-kort satts in i kortläsaren. Indikerar att analysatorn i är LÄS NU-läge. Indikerar att arbetsledaren är inloggad på Sofia-analysatorn. Ingång för SD-kort Strömbrytare DC-strömkabeln in i porten 14 Systemdisplay och knappsats 15

10 SD-kort Korrekt isättning ska följa diagrametiketten på Sofiaanalysatorn. SD-kortet ska sättas in med kopparkontaktpunkterna vända bort från strömbrytaren med det kapade hörnet vänt nedåt, såsom visas på bild 3. Uppstart Sätt på Sofia-analysatorn med hjälp av strömbrytaren som sitter på den bakre panelen (Bild 5). Håll ner vippströmbrytaren i 1 2 sekunder tills att skärmen börjar lysa. Bild 5 Bild 3 Streckkodsläsare in i PS2-port Ingång för SD-kort RJ45 DC-strömkabeln in i porten Ladda papper Ladda papper i den integrerade skrivaren (Bild 4). Lyft det svarta handtaget för att ta bort pappersskyddet. Placera pappret i pappersfacket så att pappersänden kommer ut från rullen mot användaren. Håll pappersänden mot operatören, byt papper och knäpp på plats. Obs! Pappret behöver inte matas ut genom valsen. Strömbrytare Uppstartningsprocessen kommer att visas på skärmen och analysatorn kommer att utföra ett självtest för uppstart. Streckkodsläsaren kommer att pipa när du startar den. När uppstarten är färdig kommer Starta Test att visas på skärmen (Bild 6) och Sofia-analysatorn är redo att användas. Bild 6 Bild

11 When turning on Sofia for the first time, the Calibration Overdue screen will display (Figure 7). It is recommended to setup Sofia before running a Calibration Check. Navigera menyinställningar Använd upp- och nedpilarna i cirkeln precis under skärmen för att markera önskade alternativ på menyn (Bild 9). Använd knapparna till höger och vänster om cirkeln precis under skärmen för alternativen VÄLJA, GÅ TILLBAKA, OK, AVBRYT och HUVUDMENY. Bild 7 Bild 9 Kassettlådor Sofia har två kassettlådor för testning av olika analyser. Nedan är de två versionerna av kassettlådor (Bild 8) som finns för Sofiaanalysatorer. Bilden till vänster föreställer standardlådan och kompatibel kassettutformning. Bilden till höger föreställer hybridlådan och kompatibel kassettutformning. För mer information kontakta Quidels tekniska support på (inom USA). För övrig kontaktinformation (sidan 3). Mata ut Vänster programknapp Upp/ner/ vänster/ höger-pilar Pappersmatning Utskrift Höger programknapp Numerisk knappsats Bild 8 Decimalkomma Backstegstangent Standardlåda (grå) Accepterar standard Quidel-kassettformat Hybridlåda (blå) Accepterar flera Quidelkassettformat 18 19

12 Ladda testtypfil Välj en bokstav i taget genom att använda vänster/höger/upp/nerpilarna och tryck OK för att skapa namnet (Bild 10). Arbetsledar meny Ladda testtyper Hantera användare Ladda/Spara Uppdatera Statistik Inställningar Bild 10 Obs! En ny testtypfil behövs för varje ny analys eller test. Välj LADDA TESTTYPER från arbetsledarmenyn. Sätt i SD-kortet med testtypfilerna (blå) som ska installeras och välj OK. Sofia-analysatorn kommer ladda testtyperna som finns på SD-kortet om de inte redan finns i analysatorn. Analysatorn kommer visa de testtyper som nyligen installerats. Tryck OK för att godkänna. Hantera användare Ladda testtyper Ny användare Hantera användare Alternativ (högerknappen) Ändra användare Ladda/Spara Radera användare Arbetsledar meny Uppdatera Dölj alternativ Statistik Inställningar Lägg till användare Välj alternativknappen i Hantera användare för att visa rullgardinsmenyn. Använd upp- och nedpilarna för att välja Lägg till användare. Använd den numeriska knappsatsen eller streckkodsläsaren för att mata in ID-nummer. Användar-ID måste vara numeriskt och innehålla minst fyra siffror. Använd sedan upp- och nedpilarna för att välja användartyp och vänster- och högerpilarna för att välja operatör och arbetsledare. Tryck på knappen Spara och nästa när båda fälten är färdiga. För att radera en bokstav tryck på backstegstangenten på knappsatsen. För att radera en hel inmatning välj Rensa allt och tryck OK. När namnet är färdigskrivet välj Klar och tryck OK. Att trycka på GÅ TILLBAKA avbryter alla föregående ändringar och återgår till det tidigare inställda namnet. Redigera användare Välj alternativknappen i Hantera användare för att visa rullgardinsmenyn. Välj Redigera användare för att redigera användarens namn. Använd den numeriska knappsatsen eller streckkodsläsaren för att mata in ID-nummer. Redigera användarnamnet med hjälp av upp/ned/vänster/höger-pilarna. För att spara ändringarna välj Klar och tryck OK. Tryck GÅ TILLBAKA för att återgå till arbetsledarmenyn. Radera användare Välj alternativknappen i Hantera användare för att visa rullgardinsmenyn. Markera det användar-id som ska raderas och välj Radera användare för att radera en användare från enheten. Tryck GÅ TILLBAKA för att återgå till arbetsledarmenyn

13 Systeminställningar Ställ in standardläge och utskriftsalternativ Standardläge När arbetsledaren sätter Sofia-analysatorn i ett särskilt läge kommer detta att vara det normala driftläget såvida det inte ändras. Ladda testtyper Hantera användare Arbetsledar meny Ladda/Spara Uppdatera Statistik Inställningar Använd upp/ned-pilarna för att välja Läge. Använd vänster/högerpilarna för att välja utvecklingsläget GÅ IFRÅN, LÄS NU eller Låst GÅ IFRÅN (Bild 11). Välj OK-knappen för att bekräfta. Ställ in förv. läge & utskr Ställ in obl uppg & timeout Ställ in kalibr & QC Ställ in anvndr. behörighet Allmänna inställningar Övervakningsinställningar Logga in som arbetsledare Arbetsledarmenyn ger arbetsledaren åtkomst till övriga funktioner och säkerhetsalternativ beroende på Sofia-analysatorns arbetsmiljö och plats. För att komma åt menyn INSTÄLLNINGAR måste man logga in som arbetsledare. Sofia-analysatorn levereras från tillverkaren med ett standardinställt inloggnings-id för arbetsledaren och dessa bör ändras när analysatorn först installeras hos kunden. Standardinställt inloggnings-id är Obs! Om det standardinställda ID-namnet raderas och alla andra arbetsledarkoder har tappats bort eller glömts, ring Quidels tekniska support för ett tillfälligt arbetsledar-id som låter användaren skapa en ny ID-kod. Kontakta Quidels tekniska support för hjälp på (inom USA). För övrig kontaktinformation (sidan 3). Utskriftsalternativ Använd vänster/höger-pilarna för att välja PÅ eller AV. Automatisk utskrift av resultat PÅ tvingar skrivaren att automatiskt skriva ut alla resultat för patientprov, kalibreringar och kvalitetskontroller i slutet av varje procedur. Välj OK-knappen för att bekräfta och gå tillbaka till Inställningar. Ställ in inmatningskrav och timeout Inställningar för inmatningskrav låter arbetsledaren kontrollera vilken information som ges innan ett test körs. OBS! Användar-ID, patient-id och ordernummer kan ställas in som Obligatoriskt eller Frivilligt. När det ställts in på Obligatoriskt måste fälten fyllas i i ordning för att användaren ska kunna köra ett patientprov. Användar-ID obligatoriskt Använd upp/ned-pilarna för att välja Användar-ID. Välj med vänster/ höger-pilarna Obligatoriskt eller Frivilligt. Använd nedpilen för att markera nästa alternativ. Tryck OK för att bekräfta när ändringar är färdiga och gå tillbaka till Inställningar. Bild

14 Patient-ID obligatoriskt I menyn Ställ in inmatningskrav och timeout använder du upp/ ned-pilarna för att välja PATIENT-ID. Välj med vänster/höger-pilarna Obligatoriskt eller Frivilligt. Använd nedpilen för att markera nästa alternativ. Tryck OK för att bekräfta när ändringar är färdiga och gå tillbaka till Inställningar. ORDERNUMMER obligatoriskt I menyn Ställ in inmatningskrav och timeout använder du upp/nedpilarna för att välja ORDERNUMMER. Välj med vänster/höger-pilarna Obligatoriskt eller Frivilligt. Använd nedpilen för att markera nästa alternativ. Tryck OK för att bekräfta när ändringar är färdiga och gå tillbaka till Inställningar. ID för viloläge och timeout ID för viloläge och timeout ställer in tiden som ett användar-id hålls inmatat och aktivt som en användare när olika tester och aktiviteter körs. Efter timeout-perioden har avslutats måste användaren mata in sitt ID-nummer på nytt. Använd upp/ned-pilarna för att välja ID för viloläge och timeout. Mata in antal minuter för timeouten från 1 20 med knappsatsen. Tryck OK för att bekräfta när ändringarna är färdiga OBS! Om flera användare kommer att dela frekvent användning för Sofia-provtagning rekommenderas en kortare vilotid. Ställ in kalibrering och kvalitetskontroll Kalibreringspåminnelse Mata in antal dagar för påminnelseintervallet från 2 30 genom att använda knappsatsen. När Sofia-analysatorn har använts kommer den visa ett påminnelsemeddelande på skärmen om att köra kalibrering. VIKTIGT: När påminnelsemeddelandet visas kan inga prover köras tills dess att en lyckad kalibrering färdigställts. Streckkodskrav för kvalitetskontroll Alternativet Streckkodskrav för kvalitetskontroll kräver insamling av partinummer och utgångsdatum för analyssatsen. Använd upp/ned-pilarna för att välja Kräv streckkod för kvalitetskontroll. Använd vänster/höger-pilarna för att välja ja eller nej. Om ja valts måste användaren skanna streckkoden för kvalitetskontroll varje gång en kvalitetskontroll körs. Ställ in åtkomsträttigheter Alternativet åtkomsträttigheter låter arbetsledaren bestämma om operatörer har åtkomst till patientdata. Åtkomst till patientdata När detta alternativ är aktiverat tillåter det en icke-arbetsledare att se och skriva ut tidigare resultat från patientprover så länge de har ett giltigt användar-id. När det är aktiverat förhindrar det icke-arbetsledare från att få åtkomst till patientrelaterad data. Använd vänster/höger-pilarna, välj PÅ eller AV och tryck OK för att bekräfta och avsluta. Allmänna analysatorinställningar Ställ in förv. läge & utskr Ställ in platsnamn Ställ in språk & ljud Ställ in obl uppg & timeout Ställ in datum Arbetsledar meny Inställningar Ställ in kalibr & QC Ställ in tid Ställ in anvndr. behörighet Ställ in nätverkskonfiguration Allmänna inställningar Ställ in LISparametrar Ställ in platsnamn Platsnamnsinställningar ställer in namnet på kliniken, sjukhuset, labbet eller läkarens mottagning som kommer visas på alla utskrifter. Välj STÄLL IN PLATSNAMN under Allmänna inställningar. Välj en bokstav i taget genom att använda vänster/höger/upp/nerpilarna och tryck OK för att skapa namnet på högst 20 tecken inklusive mellanslag. För att radera en bokstav tryck på backstegstangenten på knappsatsen. För att radera en hel inmatning välj Rensa allt och tryck OK. När namnet är färdigt välj Klar och tryck OK för att gå tillbaka till menyn Allmänna inställningar. Att trycka på GÅ TILLBAKA avbryter alla föregående ändringar och går tillbaka till det tidigare inställda namnet

15 Ställ in språk och ljud Standardspråk Det går att ha två språk inprogrammerade samtidigt på Sofiaanalysatorn. Det första språket är automatiskt standardinställt som Engelska och om ett annat språk önskas kan man ladda upp detta. Den här inställningen används för att välja vilket språk Sofia-analysatorn visar. Använd vänster/höger-pilarna för att välja engelska ELLER det andra installerade språket (om det redan installerats) och tryck på nedpilen för att välja STÄLL IN LJUD. Ställ in ljud Att ställa in ljud på analysatorn gör det möjligt för arbetsledaren att slå PÅ eller AV knappvolymen. Använd vänster/höger-pilarna för att välja PÅ eller AV. Tryck OK för att bekräfta och gå tillbaka till menyn Allmänna inställningar. Ställ in datum Alternativet Ställ in datum tillåter två olika datumformat för att passa landspecifika krav. Välj STÄLL IN DATUM från menyn Allmänna inställningar för att uppdatera aktuell dag, månad och år. Användaren kan välja det visade datumformatet till antingen MM/DD/ÅÅÅÅ eller DD/MM/ÅÅÅÅ. Använd upp/ned-pilarna för att välja format. Använd vänster/höger-pilarna för formatfälten. För fälten Ställ in datum, använd upp/ned-pilarna för att välja det önskade fältet och använd sen den numeriska knappsatsen för att mata in det aktuella datumet. Observera att vänsterpilen och backstegstangenten raderar befintliga tecken. Välj OK för att bekräfta alla ändringar och gå tillbaka till menyn Allmänna inställningar eller AVBRYT för att avsluta utan ändringar. Ställ in tid Alternativet Ställ in tid tillåter två olika tidsformat för att passa landspecifika krav. Användaren kan välja det visade tidsformatet till antingen 12-timmarseller 24-timmarsformat. Använd vänster/höger-pilarna för att välja 12- eller 24-timmarsklocka i fälten STÄLL IN TID. Använd sen upp/ned-pilarna för att välja timmar och minuter. Använd sen den numeriska knappsatsen för att mata in den korrekta tiden. När 12-timmarsklockan har valts, använd vänster/höger-pilarna för att välja AM eller PM. När 24-timmarsklockan har valts måste tiden matas in i det formatet. Välj OK för att bekräfta alla ändringar och gå tillbaka till menyn Allmänna inställningar eller AVBRYT för att avsluta utan ändringar. Granska data Kör test Kör QC Granska data Kalibrering Granska patient resultat Granska QC-resultat Granska kalibreringsresultat Arbetsledar meny Ändra läge Se partistatus Se testyper Skicka resultat Granska patientresultat Patientresultat innefattar protokoll från tidigare utförda patientprover. Man kan söka i resultaten för att lokalisera specifika resultat och operatörer får endast tillgång till denna funktion om arbetsledaren har aktiverat funktionen Åtkomst till patientdata. För att hitta specifika resultat, välj ALTERNATIV och sedan SÖK. Rutan Sök patientresultat ger användaren möjlighet att söka eller filtrera efter: Patient-ID Användar-ID Testtyp Resultat Välj filtreringskriterier med hjälp av vänster/höger/upp/ned-pilarna. Välj SÖK för att filtrera resultat. En minskad uppsättning resultat visas som Filtrerade patientresultat. Välj Dölj alternativ för att visa alla resultat. I alla listor med patientresultat kan du se detaljerade resultat genom att klicka visa resultat, välja ALTERNATIV och DETALJER. Denna display är i princip samma som den ursprungliga resultatskärmen när testet ursprungligen kördes och visades. Välj knappen Utskrift för att skriva ut resultat. Välj knappen GÅ TILLBAKA för att gå tillbaka till resultaten

16 Granska resultat från kvalitetskontroll Resultat från kvalitetskontroller innefattar protokoll från tidigare körda kvalitetskontroller (positiva och negativa kontroller). Man kan söka bland resultaten för att hitta specifika resultat. Alternativ-knappen aktiverar sökfunktionen för att hitta resultatinformation för kvalitetskontroller på samma sätt som resultat från patientprover. Välj knappen GÅ TILLBAKA för att återgå till Granska data. Sofia statistik Ladda testtyper Hantera användare Arbetsledar meny Ladda/Spara Uppdatera Statistik Inställningar Granska kalibreringsresultat Sofia kalibreringsresultat innefattar protokoll från tidigare körda kalibreringstester. En lista över utförda kalibreringar kommer att visas. Välj knappen GÅ TILLBAKA för att återgå till Granska data. Visa partistatus Visa partistatus visar analyssatser/partier och deras utgångsdatum. Denna information fångas upp av Sofia-analysatorn när kvalitetskontroller körs. En lista med satser/partier som har bearbetats av kvalitetskontrollprocessen kommer att visas tillsammans med utgångsdatumet. Välj knappen GÅ TILLBAKA för att återgå till Granska data. Visa testtyp En lista med installerade testtyper och det laddade versionsnumret visas. Välj knappen GÅ TILLBAKA för att återgå till Granska data. Se instrumentinfo Se användarhistorik Se meddelandelogg Se nätverksinställn. Visa analysatorinformation Visa analysatorinformation visar Sofia-analysatorns Firmware-version, Bootware-version, hårdvaruversion, antal avläsningar och serienumret. Välj knappen GÅ TILLBAKA för att återgå till Statistik. Visa användarhistorik Visa användarhistoriklåter arbetsledare se användar-id, namn och användartypinformation. Använd upp/ned-pilarna för att markera användaren som man vill visa och välj INFORMATION. Under INFORMATION kan arbetsledaren se olika testtyper och antalet positiva, negativa eller ogiltiga resultat som utförts av den valda användaren. Välj knappen GÅ TILLBAKA för att återgå till Statistik. Visa meddelandelogg Visa meddelandelogg visar meddelandekoden med datum och tid. Välj knappen GÅ TILLBAKA för att återgå till Statistik. OBS! Både användarhistorik och meddelandelogg kan skrivas ut med hjälp av knappen Utskrift

17 Ladda/spara OBS! Officiella protokoll på alla testresultat visas och/eller skrivs ut. Sparade data (testresultat) är avsedda för bekvämlighet och ska förvaltas av arbetsledaren. Ladda testtyper Hantera användare Arbetsledar meny Ladda/Spara Uppdatera Statistik Inställningar Uppdatera Ladda ner inställningar från SD-kort Spara inställningar på SD-kort Spara testprotokoll till SD-kort Arbetsledar meny Spara inställningar på SD-kort För att spara inställningarna från en analysator och föra över dem på en annan Sofia-analysator kan du klona inställningarna från den första och klistra in dem på den andra Sofia-analysatorn. Välj Spara inställningar på SD-kort från menyn Ladda/spara. Sätt i ett tomt, formaterat SD-kort och välj OK för att spara inställningsdata för Sofia-analysatorn. När det har sparats, ta bort SD-kortet och tryck OK. När man klonar en Sofia-analysator så flyttas inte användarhistorik, partistatus, kvalitetstester och testdata över. Ladda ner inställningar från SD-kort Välj Ladda inställningar från SD-kort från menyn Ladda/spara. För att ladda över inställningar från en Sofia-analysator till en annan, sätt i SD-kortet från den första Sofia-analysatorn som har de inställningar du önskar duplicera. Välj OK. När skärmen visar ett meddelande om att överladdningen av data har lyckats, ta bort SD-kortet och välj OK. Spara testprotokoll till SD-kort Testprotokoll kan exporteras till en stationär dator för säkerhetskopiering eller analys. Om ett tomt SD-kort sätts in innan Sofia-analysatorn börjar användas så kommer tre csv -filer att skapas, en för patient, kvalitetskontroll och kalibrering. Varje gång en patient-, kvalitetskontrolls- eller kalibreringskassett körs kommer resultatet att sparas på en lämplig fil på SD-kortet. Välj Spara testprotokoll på SD-kort från menyn Ladda/spara. Sätt i ett tomt, formaterat SD-kort och välj OK för att spara inställningsdata för Sofia-protokoll. När det är färdigt, ta bort SD-kortet och välj OK. Ladda testtyper Hantera användare Ladda/Spara Uppdatera Statistik Inställningar Ladda instrumentprogram Ladda språkfil Ladda analysatorprogrammet Ibland släpper Quidel programuppdateringar som förbättrar Sofiaanalysatorns prestanda. Sätt i SD-kortet med programvaran för att installera. Välj Ladda analysatorprogram för att ladda det nya analysatorprogrammet. Analysatorn läser den nya programversionen på SD-kortet som installeras och meddelandet Bekräfta att ladda analysatorprogram visas på skärmen. Välj OK för att bekräfta installationen. Sofia-analysatorn kommer slutföra en självinstallation och sedan startas upp till den vanliga startskärmen. OBS! Under tiden programmet installeras ska man inte koppla ur eller stänga av Sofia-analysatorn. Ladda språkfil Sofia kan visa flertalet språk. Endast två språk kan lagras samtidigt. Välj Ladda språkfil för att ladda en ny språkfil. Sätt i det korrekta SD-kortet med språkfilerna (gul etikett) och välj OK. Vänta medan språkfilen läses in och välj sedan OK för att bekräfta installationen. När språket laddats korrekt, ta ut SD-kortet och välj OK för att gå tillbaka till arbetsledarmenyn. Menyn kommer nu vara på det nyss installerade språket

18 Kalibreringskontroll Kör kvalitetskontroll Kör test Kör QC Granska data Kalibrering Arbetsledar meny Ändra läge Kör test Kör QC Granska data Kalibrering Arbetsledar meny Ändra läge Kalibreringskontroll är en obligatorisk funktion som garanterar optimal prestanda genom att kontrollera Sofia-analysatorn interna optik och funktioner. VIKTIGT: Det får inte ha gått mer än 30 dagar sedan den senaste kalibreringskontrollen utförts när man testar ett patientprov. Utför kalibreringskontroll av analysatorn Använd den specifika kalibreringskassetten som levererades med Sofia-analysatorn för att utföra kalibreringskontrollen. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia-analysatorn och stäng försiktigt lådan. Sofia-analysatorn kommer att utföra kalibreringskontrollen automatiskt. Kalibreringskassetten kommer automatiskt matas ut när kalibreringen är färdig. Välj OK för att gå tillbaka till huvudmenyn efter att kalibreringen slutförts. Försiktigt! Förvara kalibreringskassetten i det medföljande fodralet i rumstemperatur (15 30 C) mellan varje användning. Olämplig förvaring kan skada kalibreringskassetten vilket kan leda till felaktig kalibreringskontroll av Sofia-analysatorn. Kalibreringsresultat Sofia visar Kalibreringsresultat vilket betyder att kalibreringskontrollen är slutförd. Resultatet kommer att vara antingen Godkänt eller Misslyckat. Kalibreringsresultaten lagras och kan återkallas med funktionen Granska kalibreringsresultat från menyn Granska data (sidan 27). OBS! Om kalibreringskontrollen inte blir godkänd ska du anmäla det till arbetsledaren på plats eller kontakta Quidels tekniska support för hjälp på (inom USA). För övrig kontaktinformation (sidan 3). Positiva och negativa externa kvalitetskontroller kan köras för att visa att de analysspecifika reagenser, kassetter och analysförfaranden presterar ordentligt. Hänvisa till den analysspecifika bipacksedeln för information om specifika tester. Quidel rekommenderar att man kör positiva och negativa externa kontroller: En gång för varje outbildad operatör och en gång för varje specifik analyttyp. En gång för varje ny satsleverans förutsatt att var och ett av de olika partierna som ingår i leveransen testas. Enligt vad dina interna kvalitetskontrollprocedurer därutöver finner nödvändigt och i överensstämmelse med lokala, regionala och nationella bestämmelser eller krav på ackreditering. Kör kvalitetskontroll: Positiva och negativa externa kontroller För att köra positiva och negativa externa kontroller för varje specifikt test, hänvisa till den analysspecifika bipackssedeln för varje enskilt test för att förbereda testkassetterna med kvalitetskontroller. OBS! Den positiva kontrollen ska testas innan man testar den negativa kontrollen. Vid uppmaning använder man streckkodsläsaren för att skanna det kvalitetskontrollkort som är avsett för testet och partiet som ska utvärderas. Detta kort ger Sofia-analysatorn information som är specifik för just det partiet, inklusive partinummer och utgångsdatum

19 Still in utvecklingsläge och kör kvalitetskontrollen. Välj önskat utvecklingsläge: GÅ IFRÅN eller LÄS NU (se sektionen Utvecklingslägen) genom att använda vänster/höger-pilarna för att markera önskat läge (Bild 12). Kör patientprover Kör test Kör QC Granska data Kalibrering Arbetsledar meny Ändra läge Bild 12 Tryck STARTA KVALITETSKONTROLL för att fortsätta. Sofia-analysatorn kommer sedan att uppmana användaren att köra de externa kontrollerna. Förbered en positiv kontrollkassett genom att använda instruktionerna för positiva kontroller och testprocedurer i bipackssedeln. Följ skärmanvisningarna för att sätta i den positiva kontrollkassetten och stäng därefter lådan försiktigt. När den positiva kontrollen är slutförd kommer lådan att öppnas automatiskt. Ta bort den positiva kontrollkassetten. Förbered en negativ kontrollkassett genom att använda instruktionerna för negativa kontroller och testprocedurer i bipackssedeln. Följ skärmanvisningarna för att sätta i den negativa kontrollkassetten och stäng därefter lådan försiktigt. När den negativa kontrollen är slutförd kommer lådan att öppnas automatiskt. Ta bort den negativa kontrollkassetten. När kvalitetskontrollen är klar kommer resultaten att visas på skärmen. Resultat från kvalitetskontrollen De visade resultaten lagras och kan återkallas med funktionen Granska resultat från kvalitetskontroller i menyn Granska data. Välj OK för att slutföra kvalitetskontrollen och gå tillbaka till huvudmenyn. Om kvalitetskontrollerna underkänns, repetera den externa kontrollen eller kontakta arbetsledaren eller Quidels tekniska support på (inom USA) för assistans innan patientprover testas. För övrig kontaktinformation (sidan 3). VIKTIGT: Hänvisa till den analysspecifika bipackssedeln för varje specifikt test för instruktioner om hur man förbereder testkassetter med patientprover. Välj KÖR TEST i n för att återgå till sidan Starta test. Innan du matar in något användar-id eller provinformation: Välj önskat utvecklingsläge: GÅ IFRÅN eller LÄS NU (Se beskrivning om utvecklingslägena GÅ IFRÅN och LÄS NU på sidan 10). Det aktuella (eller standardinställda) utvecklingsläget kommer visas högst upp på sidan Starta test (Bild 13). Om standardläget är det önskade läget behöver man inte göra några ändringar. Om arbetsledaren har ställt in standardläget som Låst GÅ IFRÅNläge så är användaren endast tillåten att testa i GÅ IFRÅN -läget. Beroende på analys kan Sofia-analysatorn automatiskt köra testet i Tvingat GÅ IFRÅN-läge. I sådan fall behövs inga ändringar göras i arbetsläget. Bild

20 Ändra utvecklingsläge Kör test Kör QC Granska data Kalibrering Arbetsledar meny Ändra läge Välj det önskade utvecklingsläget genom att använda upp/ner-pilarna. Välj sedan OK för att bekräfta. Sofia-analysatorn kommer sedan att återgå till sidan Starta test och visa det nyligen valda utvecklingsläget. Mata in användar-id Användar-ID kan anges genom att använda streckkoden eller manuellt med hjälp av knappsatsen. Använd pilarna för att markera fältet användar-id på sidan Starta test. Använd streckkodsläsaren (bild 14) för att skanna streckkoden på ett användar-id-kort eller mata manuellt in data med hjälp av den numeriska knappsatsen på Sofia-analysatorn. Mata in ordernummer om sådant finns Använd pilarna för att markera fältet ordernummer på sidan Starta test. Använd streckkodsläsaren för att skanna ett ordernummer från en provremiss eller annan källa eller mata manuellt in data genom att välja inmatningsalternativet alfa och använda den numeriska knappsatsen på Sofia-analysatorn.. Testprocedur I utvecklingsläget GÅ IFRÅN fortsätter man direkt till nästa steg så fort patientprovet har bearbetats och lagts in i testkassetten. Låt inte kassetten utvecklas utanför Sofia-analysatorn. I utvecklingsläget LÄS NU ska man komma ihåg att först manuellt ta tid på testutvecklingen för patientprovets testkassett utanför Sofiaanalysatorn i rumstemperatur för den krävda tidsperioden (som definieras i den analysspecifika bipackssedeln) innan du fortsätter till nästa steg. Tryck på STARTA TEST Sofia-analysatorns låda kommer öppnas automatiskt. Sätt i testkassetten i lådan och stäng den försiktigt (Bild 15). Bild 15 Bild 14 När lådan stängs kommer Sofia-analysatorn att starta automatiskt och visa information om förloppet. Mata in patient-id Patient-ID kan matas in med hjälp av streckkoden eller manuellt med hjälp av knappsatsen. Använd pilarna för att markera fältet patient-id på sidan Starta test. Använd streckkodsläsaren för att skanna en streckkod för ett patient- ID från en patientjournal eller annan källa eller mata manuellt in data genom att välja inmatningsalternativet alfa och använda den numeriska knappsatsen på Sofia-analysatorn

21 Resultat för patientprov När provet är färdigt visas resultaten från både patientprover och från den interna procedurkontrollen på Sofia-analysatorns skärm. Resultaten kommer automatiskt skrivas ut på den integrerade skrivaren om alternativet Automatiskt utskrift har valts som standardinställning. Resultaten kan även skrivas ut genom att trycka på knappen UTSKRIFT. Hänvisa till den analysspecifika bipacksedeln för information om hur man tolkar resultat för specifika prover. OBS! När resultaten har genererats för en individuell testkassett kommer Sofia-analysatorn inte acceptera den kassetten en andra gång. Om procedurkontrollen visas som ogiltig ska man genomföra ett nytt test med ett nytt patientprov och en ny kassett. För att köra ett till patientprov, välj Starta nytt test. Använd GÅ IFRÅN- och LÄS NU-lägena med patientprover GÅ IFRÅN-LÄGE Använd GÅ IFRÅN -läget för automatisk tidtagning av testutvecklingen innan du skannar och visar testresultatet, eftersom användaren kan gå iväg under det utvecklingsläget. Välj först GÅ IFRÅN-läget genom att använda upp/ned-pilarna. Välj sedan OK för att bekräfta. Sofia-analysatorn kommer sedan att återgå till sidan Starta test och visa det nyligen valda utvecklingsläget. Hänvisa till den analysspecifika bipackssedeln för provtagnings- och förberedelseprocedurer. Sätt i eller skanna användar-id, patient-id och ordernummer vid behov. Tryck sedan på Starta test så öppnas lådan på Sofia-analysatorn automatiskt. När användaren lägger i patientprovet och sätter in kassetten i Sofia-analysatorn kommer analysatorn automatiskt att ta tid på testutvecklingen, skanna provet och sedan visa resultatet. LÄS NU-LÄGE Använd LÄS NU- läget för att möjliggöra en effektivare genomströmning av flera tester som har satts i och utvecklas på bänken innan läsning. Välj först LÄS NU-läget genom att använda upp/ned-pilarna. Välj sedan OK för att bekräfta. Sofia-analysatorn kommer sedan återgå till sidan Starta test och visa det nyligen valda utvecklingsläget. Hänvisa till den analysspecifika bipackssedeln för provtagnings- och förberedelseprocedurer. Dessutom kan varje analys ha unika krav på provstabilitet som kan ge arbetsflödesalternativ. Hålls fast vid extraktionsproceduren vid utvinning av specifika prover. Förbered kassetter för att snabbt kunna ta emot provet innan testet ska köras. Obs! Kassetterna ska inte ligga i öppen miljö såvida du inte är redo att märka upp och använda dem. Märk upp kassetterna och placera dem i ordning i arbetsområdet. När du har extraherat proverna ska du gå vidare till teststeget (Bild 16) Lägg extraherat patientprov nr 1 i kassett nr 1, ställ sedan omedelbart in din tidtagare på den avsedda utvecklingstiden som anges i den analysspecifika bipackssedeln. Lägg till prov nr 2 till kassett nr 2 efter en minut. Obs! Utplaceringen av proverna med en minuts mellanrum innefattar tiden det tar att analysera kassetten och rapportera resultatet. Mer tid kan krävas mellan varje prov om datainmatning krävs. Bild

22 Fortsätt att sätta in de extraherade proverna i dess rätta kassett en minut efter varandra tills att alla kassetter har laddats med prover. Mata in eller skanna användar-id, patient-id och ordernummer i kassett nr 1 när tiden är slut på tidtagaren för kassett nr 1. Sätt sedan in kassett nr 1 i Sofia-analysatorn så kommer den att visa resultatet inom ca en minut. Brickan kommer då att öppnas. Sofia-analysatorn kommer att visa identifieringsinformationen och resultaten (Bild 17). Ta bort kassett nr 1. Tryck på Starta nytt test och ange nödvändig information, t.ex. användar-id, patient-id och ordernummer för kassett nr 2. Nätverkskonfiguration Arbetsledar meny Inställningar Allmänna inställningar Ställ in platsnamn Ställ in språk & ljud Ställ in datum Ställ in tid Ställ in nätverkskonfiguration Ställ in LISparametrar Bild 17 För nätverkskonfiguration använder man upp/ned-pilarna för att välja ett fält att ändra. För IP-adresser använder man vänster/höger-pilarna för att välja manuellt eller DHCP. Använd den numeriska knappsatsen för att ange adress och nummer för nätverksadress, nätmask, gateway och portnummer (Bild 18). Välj OK för att spara ändringar och avsluta. Placera kassett nr 2 i brickan och stäng sedan försiktigt lådan. Sofia kommer automatiskt att köra testet när lådan har stängts. Fortsätt på samma sätt tills att alla kassetter har testats. Bild

23 LIS (Laboratory Information System) Skicka resultat till LIS Granska data Arbetsledar meny Skicka resultat Inställningar Allmänna inställningar Skicka resultat till LIS Skicka resultat till SURV-mottagaren Ställ in platsnamn Ställ in språk & ljud Ställ in datum Ställ in tid Ställ in nätverkskonfiguration Ställ in LISparametrar Skicka osända resultat Skicka sista resultat Skicka alla resultat Skicka alla patient resultat Skicka alla QC-Resultat Testa LISanslutning LIS-parametrar och inställningar Välj Ställ in LIS-parametrar, använd den numeriska knappsatsen för att ange LIS-adress. Använd upp/ned-pilarna för att välja portnummer och använd sen den numeriska knappsatsen för att mata in nummer. För alternativen skicka automatiskt och Ställ resultat på kö använder man vänster/höger/upp/ned-pilarna för att välja På eller Av. Välj OK för att spara ändringar och avsluta (Bild 19). När Skicka resultat till LIS är valt kommer följande alternativ att visas på skärmen: Skicka osända resultat Skicka det senaste resultatet Skicka alla resultat Skicka alla patientresultat Skicka alla resultat från kvalitetskontroller Testa LIS-anslutning När skicka resultat väljs kommer du att se Skickar till LIS - var god vänta. Om data skickades kommer Dataöverföring lyckades att visas på skärmen. Bild

ANALYZER. Användarhandbok

ANALYZER. Användarhandbok ANALYZER Användarhandbok by Innehåll: Quidel Corporation Worldwide Headquarters 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com 858-552-1100 Allmän Information.................... 4 Kortfattade Varningar,

Läs mer

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 UG0001 - SV AW201195 Rev. 1 Mars 2015 Innan du börjar Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma

Läs mer

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless

Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless Bruksanvisning Portabel automatisk tablettdispenser Wireless MedicPen AB, september 2012 EG-försäkran Medicpen AB Storgatan 44 S-302 43 Halmstad Sverige Förklarar härmed att: Medimi och tillbehören som

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand.

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokockantigener från halsprover på symtomatiska patienter.

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Din manual XEROX PHASER 3100MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3683382

Din manual XEROX PHASER 3100MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3683382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX PHASER 3100MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Trådlös telefon. Bruksanvisning

Trådlös telefon. Bruksanvisning Trådlös telefon Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 6 2. Lär känna din telefon 7 2.1 Kontrollera innehållet i förpackningen 7 2.2 Hur telefonen fungerar 8 2.3 Enhetsbeskrivning 9 2.4 Kompatibilitet med

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Leica AutoStainerXL. Automatisk preparatbestänkare

Leica AutoStainerXL. Automatisk preparatbestänkare Leica AutoStainerXL Automatisk preparatbestänkare Bruksanvisning Leica AutoStainer XL, V2.3 Svenska 10/2012 Beställningsnr 14 0456 80114 RevC Förvara alltid denna manual i närheten av instrumentet! Läs

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer