ANALYZER. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYZER. Användarhandbok"

Transkript

1 ANALYZER Användarhandbok by

2 Innehåll: Quidel Corporation Worldwide Headquarters McKellar Court San Diego, CA quidel.com Allmän Information Kortfattade Varningar, Försiktighetsåtgärder och Begränsningar Flödesschema A för Instruktioner (Huvudmeny) Flödesschema B för Instruktioner (Arbetsledare) Etiketter och Symboler Quidel Kontaktinformation Försiktighetsåtgärder Inledning Avsedd Användning Produktbeskrivning Kalibrering och Kvalitetskontroll (QC) Framkallningsmetoder Systemkomponenter Användartyper Systemets Skärm och Knappsats Systemets Skärm Systemets Knappsats Grundläggande Bruksanvisningar Översikt för Användare Sätta På Kalibrering Granska Tidigare Kalibreringsresultat Utför Kalibrering av Analysatorn Kalibreringsresultat Köra QC: Externa Positiva och Negativa Kontroller Granska Tidigare QC-Resultat Kör Externa Positiva och Negativa Kontroller Ställ in Framkallningsmetod och Starta QC Köra Patientprover Registrera Ditt Användar-ID Uppge Patient-ID Registrera Ordernummer i Förekommande Fall Tryck På Starta Test Uppnå Testresultat för ett Patientpreparat Avstängning Instruktioner för Arbetsledare: Installation och Inställningar Packa Upp Sofia Analysator Installationspaket Byta Batterier Förberedelser av Sofia Analysator Användartyper Operatör Arbetsledare Systeminställningar Logga In som Arbetsledare Förvald Inställning för Framkallningsmetod och Skrivare Utskriftsinställningar Användar-ID är Obligatoriskt Patient-ID är Obligatoriskt Order-ID är Obligatoriskt Timeout Inaktivt-ID Kalibreringspåminnelse Användarbehörighet Platsnamn Förvalt Språk Ställ in Datum Ställ in Tid Nätverkskonfiguration Lis -Adress (Adress för Laboratoriets Informationssystem) Administration av Användare Lägga Till en Ny Användare Ändra en Användare Radera en Användare Granska Data Granska Patientresultat Granska QC-Resultat Granska Kalibreringsresultat Se Partistatus Se Testyper Analysatorstatistik Se Användarhistorik Se -Logg Ladda/Spara Ladda Data Spara Data Spara Loggar på ett Sd-Kort Uppdatering Ladda Programvara Ladda Språkfil Ladda en Fil Med Testtyp Skicka Till LIS (Laboratoriets Informationssystem) Underhåll Och Rengöring Underhåll Rengöring Bilagor Bilaga A Tekniska Specifikationer Streckkodsläsare Bilaga B sökning Av Systemet meddelanden

3 Allmän Information Etiketter och Symboler Kortfattade Varningar, Försiktighetsåtgärder och Begränsningar Använd alltid Sofia analysator på en jämn och torr arbetsyta som inte är i direkt solljus. Analysatorns kalibreringskassett är ljuskänslig. Förvara den alltid i det ogenomskinliga fodralet som den kom i, när den inte används. Flytta aldrig på analysatorn när ett test är på gång. Använd bara den strömadapter som levererades tillsammans med analysatorn. Låt inte analysatorn falla eftersom det kan skada maskinen. För att undvika skador på analysatorn skall du aldrig placera någonting ovanpå den. Flödesschema A för Instruktioner (Huvudmeny) Huvudmeny Etikett Beskrivning Tillverkning Medicinskt instrument för in vitro diagnostik Se bruksanvisningarna. Auktoriserad återförsäljare i EG Temperaturbegränsningar Direktiv 2002/96/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) Granska Köra test Köra QC Kalibrering data Meny för arbetsledare Ändra metod SD-kort CD-rom Användar-ID Patient-ID Ordernummer Användar-ID Granska patientresultat Granska QC-resultat Granska kalibreringsresultat Se partistatus Se testtyper Användar-ID Se arbetsledartabellen Serienummer Katalognummer Flödesschema B för Instruktioner (Arbetsledare) Ladda testtyp Administration av användare Arbetsledarmeny Ladda/ Spara Uppdatering Statistik Inställningar Symbol Beskrivning Varning! Indikerar en farlig situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till personskador för användaren eller omkringstående personer (t.ex. elektrisk chock eller exponering för ultraviolettljus). Potentiell biologisk risk! Funktionstangent: Alternativ Ladda analysator/ Programvara Ladda språkfil Var försiktig! Indikerar en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till skador på maskinen eller inkorrekta resultat. Lägg till en ny användare Ändra en användare Radera en användare Se information Se användarhistorik Se fel-logg Laserstrålning Titta inte direkt på strålen. Ladda data Spara data Exportera loggar till SD-kort Ställ in förvalt läge och utskrivningsalternativ Ställ in platsnamn Ställ in obligatoriska uppgifter och timeout Ställ in språk och ljud Ställ in kalibreringspåminnelse Ställ in datum Ställ in användarbehörighet Ställ in tid Allmänna inställningar Ställ in nätverkskonfiguration Ställ in LIS adress Quidel Kontaktinformation Kontakta Quidels tekniska support för ytterligare material: från 7:00 fm. till 5:00 em. amerikansk västkusttid; (800) (inom USA); (858) (utanför USA); Fax: (858) ; (Kundtjänst); (Teknisk support) eller kontakta din lokala återförsäljare. Sidan 4 Sidan 5

4 Försiktighetsåtgärder Sofia analysatorn är utformad att fungera säkert och pålitligt när den används enligt denna handbok. Om analysatorn används på ett sätt som inte anges i handboken, kommer skyddet som utrustningen ger att försämras. Följande varningar och försiktighetsåtgärder skall följas för att undvika riskabla åtgärder som potentiellt skulle kunna leda till personskador eller skador på utrustningen. Varning! För att minska risken för elektrisk chock: Koppla alltid ur analysatorn ur väggkontakten innan den rengörs. Koppla in maskinen i ett godkänt uttag. Maskinen får inte sänkas ner i vatten eller rengöringsmedel. Försök inte öppna inkapslingen. Använd lämplig elektrisk sladd för ditt område. För att minska risken för exponering för ultraviolett strålning: Försök inte öppna eller ta isär analysatorn. Bristen på att följa dessa varningar kommer att göra garantin ogiltig. Potentiell biologisk risk! För att minska den biologiska risken: Kassera alla använda preparat enligt nationella, statliga och lokala bestämmelser. Behandla alla preparat och patientprover som potentiellt biologiskt riskmaterial. Se till att analysatorn rengörs enligt avsnittet för rengöring och underhåll, före förvaring, transport eller avyttring. Se till att du får utbildning eller instruktioner om du inte har erfarenhet av procedurer för provtagning eller hantering av preparat. Användning av handskar av nitril, latex eller andra material rekommenderas vid hantering av patientprover. Var försiktig! För att minska risken för inkorrekta resultat: Analysatorn skall bara användas av utbildade operatörer. Använd inte analysatorn om den visar ett fel som inte kan korrigeras. För exakta resultat, följ bipacksedeln för testsatsen. Använd testsatsen före utgångsdatumet. För att minska risken för skador på analysatorn: Analysatorn är avsedd för bordsanvändning i laboratoriemiljö. Analysatorn är inte utformad för att tåla fukt, extrem luftfuktighet, eller extrema temperaturer. Analysatorn är inte utformad för att tåla kraftiga stötar eller vibrationer. Maskinen får inte öppnas eller tas isär. Bristen på att följa dessa varningar kommer att göra garantin ogiltig. För att minska risken för miljöföroreningar: Kontakta Quidels tekniska support på (800) för att returnera eller avyttra analysatorn. För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Rengör analysatorn enligt avsnittet om rengöring och underhåll i denna handbok, före retur eller avyttring. För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Avyttra alltid analysator och tillbehör i enlighet med nationella, statliga och lokala bestämmelser. Inledning Avsedd Användning Sofia analysatorn är ett instrument av bordsmodell som är avsett att användas med kassettbaserade immunfluorescerande in vitro diagnostiska analyser, som tillverkas av Quidel Corporation. Sofia analysatorn kan användas i ett laboratorium eller i patientnära miljöer. Efter att patientprovet har tillsatts i testkassetten, framkallas testet vid rumstemperatur under en fördefinierad tid. Kassetten placeras sedan i analysatorn där den avläses och den fluorescerande testsignalen produceras genom en analysspecifik algoritm. Se bipacksedeln för respektive analys för detaljerad information om enskilda tester. Produktbeskrivning Sofia analysatorn använder ett fluorescerande märke som belyses med en ultraviolett stråle för att generera specifika resultat. Ju starkare signalen är, desto högre koncentration av den undersökta analyten (t.ex. influensa A eller influensa B) finns i provet. Denna signal visas som ett resultat på analysatorns skärm. I varje test avläses också en kontrollinje genom en intern kontroll av proceduren. Detta garanterar att tillräcklig mängd av provet flödade genom kassetten för att tillåta en exakt avläsning. Analysatorn visar sedan testresultaten för användaren (positivt, negativt eller ogiltigt) på skärmen. Man kan också välja att skriva ut resultaten automatiskt på en inbyggd skrivare. Kalibrering och Kvalitetskontroll (QC) Kalibrering och externa testkontroller måste utföras på analysatorn med jämna mellanrum. Kalibreringskontroll av analysator: Kalibreringskontrollen är en obligatorisk funktion som kontrollerar analysatorns interna optik och kalkylsystem. Kalibreringskontroll måste utföras var trettionde (30) dag. En speciell kalibreringskassett tillhandahålls med installationspaketet. Externa kontroller: Två externa kontroller behövs; en positiv och en negativ. Användaren nytillreder varje extern kontroll i en kassett med de material som tillhandahålls av Quidel i respektive testsats. Instruktioner finns i avsnittet Kalibrering och körning av QC (kvalitetskontroll). Framkallningsmetoder När ett patientprov tillförs en testkassett, börjar det flöda genom testremsan. Alla tester och externa kontroller måste framkallas vid rumstemperatur. Framkallningstiden varierar beroende på testtyp. Se bipacksedeln för respektive analys för att fastställa den nödvändiga framkallningstiden. Korrekt framkallningstid är nödvändig för att få exakta resultat. Analysatorn har utformats för att fungera med två olika framkallningsmetoder, Gå ifrån-metoden och Läs nu-metoden. Användaren kan avgöra vilken metod som fungerar bäst med testvolymen. 1. Gå ifrån-metod Den här metoden kan vara den mest praktiska för att avläsa ett enstaka patientprov, eftersom användaren kan gå ifrån maskinen under framkallningen. Med denna metod dispenserar användaren patientprovet i kassetten och sätter sedan omedelbart kassetten i analysatorn. Analysatorn framkallar kassetten automatiskt för den nödvändiga tiden (förprogrammerat för respektive test), läser av kassetten och visar testresultatet. 2. Läs nu-metod Den här metoden kan vara lämpligast för läsning av flera patientprover. Användaren dispenserar patientprovet i kassetten. Användaren mäter sedan tiden manuellt under framkallningsperioden utanför analysatorn. Detta kan göras på en arbetsbänk med ett stoppur. Se bipacksedeln för respektive analys för att fastställa den nödvändiga framkallningstiden. När framkallningen är klar, sätter användaren in kassetten i analysatorn. Analysatorn läser omedelbart av provet och visar testresultatet inom en (1) minut. Sidan 6 Sidan 7

5 Systemkomponenter Följande systemkomponenter levereras med analysatorn: Sofia analysator med inbyggd skrivare Elektrisk sladd för växelström Streckkodsläsare (ingår också i installationspaketet. Se sidan 21 för innehållslista.) Papper för skrivaren 4 AA batterier För ytterligare materiel kontakta Quidels tekniska support på (800) (inom USA). För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Förbrukningsbara testsatser för analysatorn, inklusive testkassetter och material för externa kvalitetskontroller skickas separat. Be din Quidel-representant om en lista med godkända Quideltester. Användartyper Användare/Operatörer utan arbetsledarbehörighet har tillgång till följande funktioner: Användare/ Operatör Sätta på analysatorn Utföra kalibrering Köra QC (externa kontroller) Köra test med patientprover Granska data (kalibrering och QC) Instruktioner för dessa grundläggande användarfunktioner finns i avsnittet Instruktioner för grundläggande användning. Systemets Skärm och Knappsats Systemets Skärm Sofia analysatorn har en inbyggd skärm och användargränssnitt. Systemets Knappsats Gränssnittet har en numerisk knappsats och andra funktionsknappar (Tabell 1 och Bild 1). Tabell 1 Beskrivning av knappsatsen Knappikon Knapp Namn Funktion Exempel på användning 2 Numerisk knappsats Uppge numeriska data Registrera datum och tid eller ID-nummer (identifikationer) Bakslag Bakslag för att radera data Radera tecknet till vänster om markören Operatörer med arbetsledarbehörighet kan utföra alla följande funktioner: Decimalkomma Decimalkomma IP (internetleverantörer) adresser Ladda testtyper Lägga till eller radera användare Se användarhistorik Se fel-logg Pilar för Upp/Ner/ Vänster/Höger Navigera i användargränssnittet Välja ett fält Arbetsledare (Måste ha giltiga inloggningsuppgifter för åtkomst till menyn för arbetsledare.) Ladda och spara data Uppdatera analysprogram Ladda språk Granska patientresultat Granska statistik Ändra inställningar Eject Trycka ut en kassett Avbryta testning Mer detaljerade anvisningar för arbetsledare finns under Instruktioner för arbetsledare: avsnitt om Installation och inställningar (sidan 21). Funktionstangenter Välja menyalternativ som visas på skärmen ovanför respektive tangent Välja OK på Mata in eller Läs av -skärmen Pappersmatning Pappersmatning Ladda papper i analysatorn Skriva ut Manuell utskrift Skriver ut tidigare resultat Sidan 8 Sidan 9

6 Bild 1 Grundläggande Bruksanvisningar Eject Vänster funktionstangent Upp/Ner/Vänster/Höger Decimalkomma Pappersmatning Skriva ut Höger funktionstangent Numerisk Knappsats Bakslag Detta avsnitt innehåller grundläggande instruktioner för användare (som inte är arbetsledare) efter att systemet har installerats och förberetts av arbetsledaren eller Quidels servicepersonal. Se avsnittet Instruktioner för arbetsledare, för mer detaljerade instruktioner om installation av maskinen, förberedelser och inställningar. Översikt för Användare Tips för att navigera på menyskärmarna Använd knapparna för Upp och Ner som sitter i en cirkel strax under skärmen för att markera GRANSKA DATA eller något annat alternativ som anges i menyn. Använd tangenterna till höger och vänster om cirkeln, strax under skärmen för alternativen VÄLJ, TILLBAKA, OK, AVBRYT och. Kom ihåg att välja önskad framkallningsmetod (Gå ifrån eller Läs nu) innan du kör positiva och negativa externa QC-kontroller och alla analysspecifika testkassetter För att köra en testkassett, utför följande steg: 1. Sätt på Sofia analysatorn genom att hålla strömbrytaren som sitter i bak på maskinen (Bild 2) nedtryckt en kort stund. Vänta ett ögonblick medan den sätter igång. 2. Välj knappen för i det nedre, vänstra hörnet av skärmen. 3. Markera KÖR TEST och tryck på VÄLJ i det nedre högra hörnet av skärmen. 4. Mata in ANVÄNDAR-ID, PATIENT-ID och (vid behov) ORDERNR och tryck sedan på STARTA TEST i det nedre högra hörnet av skärmen. 5. Sätt i kassetten med patientprovet. Placera kassetten med 2D-streckkoden närmast operatören. 6. När testet är klart kommer analysatorn att automatiskt gå i standbyläge genom att fördunkla skärmen. Sätta På Sätt på analysatorn med strömbrytaren som sitter på bakpanelen (Bild 2). Håll vippströmbrytaren ner tills skärmen lyser upp (1-2 sekunder). Bild 2 Streckkodsläsare i PS2-port Plats för SD-kort Sladd för växelström i strömporten Strömbrytare Sidan 10 Sidan 11

7 När analysatorn sätts igång, utför den ett självtest vars progression visas på skärmen. (Bild 3). Streckkodsläsaren kommer att pipa när den sätter igång. Bild 3 Granska tidigare kalibreringsresultat GRANSKA DATA GRANSKA KALIBRERINGSRES ULTAT En lista på tidigare utförda kalibreringar kommer att visas (Bild 5). Bild 5 När igångsättningen är klar, kommer analysatorn att visa skärmen för Starta test (Bild 4). Figure 4 Välj TILLBAKA -knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn. Om kalibreringen redan har gjorts kan du skippa fram till Kör QC: avsnittet om Positiva och negativa kontroller. Om kalibrering inte har utförts ännu, skall du följa instruktionerna i avsnittet för Utför kalibrering av analysatorn, nedan. När skärmen för Starta test visas är analysatorn redo för användning. Kalibrering Kalibreringskontrollen är en obligatorisk funktion som kontrollerar analysatorns interna optik och kalkylsystem. Kalibreringskontrollen får inte överstiga 30 dagar före testning av patientprov. Använd den speciella kalibreringskassetten som kom med analysatorn för kalibreringskontrollen. Utför kalibrering av analysatorn KALIBRERING Följ instruktionerna och sätt i kalibreringskassetten i analysatorn och stäng försiktigt lådan (Bild 6). Analysatorn utför kalibreringen automatiskt. Bild 6 Sidan 12 Sidan 13

8 Kalibreringsresultat Kalibreringen är godkänd Analysatorns skärm visar att kalibreringen är klar. Kalibreringsresultaten sparas och kan återfås genom funktionen Granska kalibreringsresultat från menyn för Granska data enligt beskrivningen i avsnittet om Granskning av tidigare kalibreringsresultat. (Se föregående sida.) Obs! Om kalibreringen inte kan genomföras ordentligt, skall du meddela arbetsledaren på din arbetsplats eller kontakta Quidels tekniska support för assistans på (800) (inom USA). För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Välj OK för att gå tillbaka till huvudmenyn efter att kalibreringen är klar. Tryck på EJECT och lägg tillbaka kalibreringskassetten i förvaringspåsen. Var försiktig: Förvara kalibreringskassetten i den tillhandahållna förvaringspåsen i rumstemperatur (15-30 C) mellan användningarna. Olämplig förvaring kan skada kalibreringskassetten, vilket kan leda till en ogiltig kalibreringskontroll. Kör externa positiva och negativa kontroller Följ dessa instruktioner för att köra externa positiva och negativa kontroller för ett enskilt test: Samla in följande material som tillhandahålls av Quidel i varje testsats: Positiv kontroll och negativ kontroll Två testkassetter Två reagensrör Två flaskor med reagenslösning Två pipetter QC-kor t Bipacksedeln för testet i fråga. Viktigt! Den positiva kontrollen måste testas först, innan du testar den negativa kontrollen. Köra QC: Externa Positiva och Negativa Kontroller Externa positiva och negativa kvalitetskontroller (QC) måste testas för att visa att analysspecifika reagenser, kassetter och analysprocesser fungerar ordenligt. Quidel rekommenderar också att externa positiva och negativa kontroller körs: En gång för varje outbildad operatör och en gång för varje enskild typ av analyt. En gång för varje ny leverans av satser, förutsatt att alla olika partier som ingick i leveransen har testats. Dessutom enligt vad som bedöms nödvändigt av dina interna kontrollrutiner. I enlighet med lokala, statliga och nationella bestämmelser eller ackrediteringskrav. Granska tidigare QC-resultat GRANSKA DATA GRANSKA QC-RES ULTAT Tidigare QC-resultat kommer att visas (Bild 7). KÖR QC Om SD-kort efterfrågas skall du sätta i SD-kortet och tryck på OK för att ladda filen med testtypen. När så uppmanas, använd streckkodsläsaren för att läsa av det speciella QC-kortet för det test och partinummer som skall utvärderas (Bild 8). Det här kortet tillhandahåller specifik information för analysatorn, inklusive satsens partinummer och utgångsdatum. Bild 8 Bild 7 Om vederbörliga externa kontroller har körts för det enskilda testet enligt ditt centers bestämmelser, kan du skippa resten av detta avsnitt och gå till avsnittet Kör patientprov (sidan 17). Sidan 14 Sidan 15

9 Ställ in framkallningsmetod och starta QC När QC-testet är klart kommer resultaten att visas enligt illustrationen (Bild 11). För att öppna lådan och ta ut den negativa kontrollkassetten, tryck på EJECT -knappen. Bild 9 Bild 11 Välj önskad framkallningsmetod: GÅ IFRÅN eller LÄS NU (se avsnittet om Framkallningsmetoder på sidan 7) med höger/vänster -tangenterna för att markera önskad metod. Tryck på STARTA QC för att fortsätta. Analysatorn kommer sedan att be användaren köra de externa kontrollerna. Preparera en positiv kontrollkassett med den positiva kontrollen och instruktionerna för testproceduren i bipacksedeln. Följ instruktionerna på skärmen för att sätta i den positiva kontrollkassetten och stäng lådan försiktigt (Bild 10). Bild 10 De visade resultaten sparas och kan återkallas med funktionen för GRANSKA QC-RESULTAT i menyn för Granska data, enligt beskrivningen i avsnittet om Granskning av tidigare kalibreringsresultat. Välj OK för att avsluta QC-processen och gå tillbaka till huvudmenyn. Om QC-kontrollerna inte fungerar som väntat, skall du upprepa testprocessen för extern kontroll eller kontakta arbetsledaren eller Quidel på (800) eller kontakta din lokala distributör för assistans innan du testar patientprover. För ytterligare kontaktinformation för Quidel (sidan 5). Köra Patientprover Se bipacksedeln för respektive analys för varje enskilt test gällande instruktioner för hur man förbereder testkassetter med patientprover. Om huvudmenyn visas, välj KÖR TEST för att gå tillbaka till skärmen för Starta test. Innan du registrerar något användar-id eller information om preparatet: Välj önskad framkallningsmetod: GÅ IFRÅN eller LÄS NU (Se beskrivning av framkallningsmetoderna för Gå ifrån och Läs nu på sidan 7). Den aktuella (eller förinställda) framkallningsmetoden kommer att visas högst upp på Starta test -skärmen (Bild 12). Aktuell framkallningsmetod När den positiva kontrollen är klar kommer lådan att öppnas. Ta ut den positiva kontrollkassetten. Preparera en negativ kontrollkassett med den negativa kontrollen och instruktionerna för testprocessen i bipacksedeln. Följ instruktionerna på skärmen för att sätta i den negativa kontrollkassetten och stäng lådan försiktigt, på samma sätt som visas för den positiva kontrollen (Bild 10). Bild 12 För att ändra framkallningsmetoden: Gå till huvudmenyn Välj ÄNDRA METOD Använd pilarna för upp eller ned för att markera önskad framkallningsmetod Välj OK. Analysatorn kommer sedan att gå tillbaka till skärmen för Starta test och visa den nyvalda framkallningsmetoden. Använd piltangenterna för att markera fältet för ANVÄNDAR-ID på skärmen för Starta test. Sidan 16 Sidan 17

10 Registrera ditt användar-id Använd piltangenterna för att markera fältet på skärmen för Starta test. Använd streckkodsläsaren (Bild 13) för att läsa av streckkoden från användarens ID-kort eller skriv manuellt in uppgifterna med analysatorns numeriska knappsats Sätt testkassetten i lådan och stäng den försiktigt (Bild 15). Bild 15 Bild 13 När lådan har stängts, startar analysatorn automatiskt och visar förloppet enligt illustrationen i exemplet nedan. Detta exempel visar skärmen för ett test som körs med Gå ifrån-metoden med 12 minuter och 13 sekunder kvar innan resultaten är tillgängliga. Exemplet är i det här fallet för influensa A+B (Bild 16). Uppge patient-id Använd streckkodsläsaren för att läsa av streckkoden från patientjournalen eller någon annan källa eller skriv manuellt in uppgifterna med analysatorns numeriska knappsats. Registrera ordernummer i förekommande fall. Använd piltangenterna för att markera fältet för ORDERNR på skärmen för Starta test. Använd streckkodsläsaren för att läsa av streckkoden för ordernumret på rekvisitionen för patienttestet eller någon annan källa eller skriv manuellt in uppgifterna med analysatorns numeriska knappsats. Med Gå ifrån -framkallningsmetoden går du direkt vidare till nästa steg så fort som patientpreparatet har behandlats och lagts till i testkassetten. Med Läs nu -framkallningsmetoden minns att först manuellt ta tiden för framkallningen av testkassetten med patientpreparatet utanför analysatorn i rumstemperatur för den nödvändiga tiden (som anges i bipacksedeln för det enskilda testet) innan du går vidare till nästa steg. Tryck på STARTA TEST Lådan på analysatorn öppnas automatiskt (Bild 14). Bild 16 Uppnå Testresultat för ett Patientpreparat När testet är klart, visas resultat för både patientpreparatet och den interna kontrollen av proceduren på analysatorns skärm. Resultaten skrivs ut automatisk på den inbyggda skrivaren om detta alternativ har valts som förvald inställning. Resultaten kan också skrivas ut genom att trycka på SKRIV UT -knappen på analysatorn. Bild 14 Bild 17 I det här exemplet: Den interna kontrollen av proceduren var ogiltig; Därför är testresultatet för patientens preparat ogiltigt, enligt illustrationen. Se bipacksedeln för respektive test för detaljerade instruktioner om hur man tolkar resultatet för enskilda tester. Sidan 18 Sidan 19

11 Bild 18 VIKTIGT! När ett resultat har producerats för en testkassett FÅR DU INTE ANVÄNDA samma testkassett igen. Om kontrollprocessen är ogiltig skall testet upprepas med ett nytt patientprov och en ny kassett. För att köra ett annat patientpreparat, välj Starta nytt test. Avstängning Stäng av maskinen med strömbrytaren på maskinens bakpanel. Stänger av kommer att visas på skärmen, följt av en kort uppmaning Var vänlig vänta. Maskinen är avstängd när skärmen har slocknat. Bild 19 I det här exemplet: Den interna kontrollen av proceduren var giltig; Patientens preparat var positivt för influensa A och negativt för influensa B. Instruktioner för Arbetsledare: Installation och Inställningar Packa Upp Sofia analysator Inspektera leveransförpackningen för tecken på uppenbara leveransskador innan den öppnas. Packa upp leveransförpackningen och inspektera maskinen och komponenterna för skador. Sofia analysator Pappersrulle 4 AA batterier Elsladd för växelström Elsladd för likström för analysatorn Installationspaket Användarhandbok Snabbstartguide Garantikort Streckkodsläsare SD-kort Flerspråkig CD-rom Kalibreringskassett Byta Batterier Se till att det inte finns någon kassett i analysatorn. När analysatorn är ordentligt avstängd, placera analysatorn försiktigt med framsidan nedåt. Ta loss batteriluckan. Ta ut de gamla batterierna och ersätt enligt diagrammet för positiv och negativ polaritet på analysatorn. Sätt tillbaka batteriluckan och sätt på analysatorn. Sidan 20 Sidan 21

12 Förberedelser av Sofia Analysator Placera analysatorn på en arbetsyta inom räckhåll för ett elektriskt uttag. Enheten är bärbar och kan flyttas till lämplig plats för testning. Se till att arbetsytan är stadig, jämn och torr. Undvik direkt solljus eller placering direkt under en artificiell ljuskälla. Se till att det finns tillräckligt med plats för analysatorn och stället för streckkodsläsaren. Det måste finnas plats att öppna/ stänga lådan på analysatorn och att komma åt anslutningsportarna på baksidan av maskinen. Sätt i sladden för växelström i strömporten på baksidan av analysatorn. Sätt i vederbörlig, landsanpassad sladd för växelström i ett lämpligt elektriskt uttag. Anslut streckkodsläsaren till PS2-porten på baksidan av analysatorn. Ladda papper i analysatorns inbyggda skrivare (Bild 22). Lyft på det svarta handtaget för att ta bort pappersluckan. Placera pappret i pappershållaren så att pappersremsan kommer fram under rullen i riktning mot operatören. Håll pappersremsan i riktning mot operatören och sätt tillbaka luckan och tryck på plats. Bild 22 Bild 20 Streckkodsläsare i PS2-port Plats för SD-kort Sladd för växelström i strömporten SD-kort Korrekt insättning skall följa diagrammet på etiketten på analysatorn (se bilagan med etiketter för en illustration av diagrammet). SD-kortet skall sättas i så att kopparpunkterna är riktade bort från strömbrytaren, med det tandade hörnet nedåt, enligt illustrationen (Bild 21). Bild 21 Strömbrytare Användartyper Det finns två (2) klassificeringar av användare (operatörer och arbetsledare) som låter vissa användare ha tillgång till olika nivåer av användargränssnittet. De följande är funktioner som är tillgängliga för operatör och arbetsledare. Operatör Operatörerkan utföra följande funktioner på analysatorn: Sätta på analysatorn Utföra kalibrering av analysatorn Köra QC (externa kontroller) Köra tester med patientprover Granska data (kalibrering, QC) Arbetsledare Arbetsledaren kan ändra de förvalda inställningarna för analysatorn, lägga till nya användare och ytterligare funktioner. En arbetsledare kan utföra alla användarfunktioner och följande arbetsledarfunktioner: Alla inställningar Administration av användare (lägga till och radera) Ladda testtyper Ladda programvara och språkfiler Ladda och spara data Se analysatorstatistik Granska patientresultat Se användarhistorik Se fel-loggar Sidan 22 Sidan 23

13 Systeminställningar Logga in som arbetsledare Åtkomst till systemets inställningsmeny fås genom att logga in som arbetsledare. Analysatorn levereras från fabriken med ett förvalt inloggnings-id för arbetsledare som bör ändras när analysatorn först installeras hos kunden. Förvalt arbetsledar-id är Obs! Om det fabriksinställda ID-numret har raderats och alla andra koder för arbetsledare har förlagts eller glömts bort, skall du ringa till Quidels kundtjänst för ett tillfälligt en (1) -dags arbetsledar-id som låter användaren ställa in en vanlig arbetsledarkod. Quidel kontaktinformation: från 7:00 fm. till 5:00 em. amerikansk västkusttid på (800) (inom USA); (858) (utanför USA); Fax: (858) ; (Kundtjänst); (Teknisk support). Följande Tabell 2 anger de aktuella förvalda inställningarna för analysatorn. Använd den tomma kolumnen som markerats Ny inställning för att skriva ner dina inställningar som referens. Tabell 2 Förvalda inställningar Förvald inställning för framkallningsmetod och skrivare ARBETSLEDAR MENY INSTÄLLNINGAR STÄLL IN FÖRV. LÄGE & UTSKR Använd piltangenterna för Upp och Ner för att välja FÖRVALT LÄGE (Bild 23). Inställning Plats Förvalt Ny inställning Förvald framkallningsmetod för test Arbetsledares inställningar Läs nu Skriv ut resultaten automatiskt Arbetsledares inställningar Av Användar-ID är obligatoriskt Arbetsledares inställningar Av Patient-ID är obligatoriskt Arbetsledares inställningar Av Ordernummer är obligatoriskt Arbetsledares inställningar Av Timeout inaktivt-id Arbetsledares inställningar 20 min Kalibreringspåminnelse Arbetsledares inställningar 30 dagar Tillgång till patientdata Arbetsledares inställningar Av Namn på klinik Allmänna analysatorinställningar Korrekt plats Språk Allmänna analysatorinställningar Engelska Ljud Allmänna analysatorinställningar På Datumformat Allmänna analysatorinställningar Amerikanskt Datum Allmänna analysatorinställningar Dagens datum Tid Allmänna analysatorinställningar Lokal Ställ in IP-adress Allmänna analysatorinställningar DHCP Nätverksadress Allmänna analysatorinställningar Subnätmask Allmänna analysatorinställningar Portal Allmänna analysatorinställningar Portnummer Allmänna analysatorinställningar Behöver QC Streckkod J/N Arbetsledares inställningar Nej Tidsformat 12/24 Allmänna analysatorinställningar 12 tim LIS -adress Allmänna analysatorinställningar 12 nollor Portnummer Allmänna analysatorinställningar 5 nollor Köa resultat för LIS På/Av Allmänna analysatorinställningar Av Skicka automatiskt På/Av Allmänna analysatorinställningar På Bild 23 Använd piltangenterna för Vänster och Höger för att välja antingen GÅ IFRÅN- eller LÄS NU- framkallningsmetod. Välj OK för att bekräfta. Utskriftsinställningar Använd piltangenterna för Upp och Ner, och välj SKRIV UT ALLA RESULTAT. Använd piltangenterna för Vänster och Höger, och välj PÅ eller AV (Bild 24). Om Skriv ut resultaten är PÅ, leder det till att skrivaren automatiskt skriver ut alla resultat för patienttester, kalibrering och QC, vid slutet på proceduren. Välj OK för att bekräfta. Bild 24 Sidan 24 Sidan 25

14 Användar-ID är obligatoriskt INSTÄLLNINGAR STÄLL IN OBL UPPG & TIMEOUT Använd pilarna för Upp och Ner och välj ANVÄNDAR-ID (Bild 25). Timeout inaktivt-id Timeout inaktivt-id ställer in hur länge ett användar-id kan vara inloggat och aktivt medan användaren kör olika tester och gör olika åtgärder. Efter att timeout perioden har gått ut, måste användaren mata in ID-numret igen. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN OBL UPPGIFTER & TIMEOUT Använd pilarna för Upp och Ner och välj TIMEOUT INAKTIVT-ID (Bild 26). Bild 25 Bild 26 Med pilarna för Vänster och Höger, välj OBLIGATORISKT eller VALFRITT. Tryck på OK för att bekräfta när ändringarna är klara. Patient-ID är obligatoriskt Om inställningen är Obligatorisk måste ett patient-id registreras för att användaren skall kunna köra ett patienttest. Under menyn för Ställ in obligatoriska uppgifter och Timeout, välj PATIENT-ID med hjälp av pilarna för Upp och Ner. Med pilarna för Vänster och Höger, välj OBLIGATORISKT eller VALFRITT. Tryck på OK för att bekräfta när alla ändringar är gjorda. Order-ID är obligatoriskt Om inställningen är Obligatorisk måste ett order-id registreras för att användaren skall kunna köra ett patienttest. Under menyn för Ställ in obligatoriska uppgifter och Timeout, välj ORDER-ID med hjälp av pilarna för Upp och Ner. Med pilarna för Vänster och Höger, välj OBLIGATORISKT eller VALFRITT. Tryck på OK för att bekräfta när alla ändringar är klara. Använd knappsatsen för att mata in antalet minuter från Tryck på OK för att bekräfta när ändringarna är klara. Kalibreringspåminnelse INSTÄLLNINGAR STÄLL IN KALIBR & QC Använd knappsatsen för att mata in antalet dagar för påminnelseintervallet från 2-30 dagar (Bild 27). Bild 27 Sidan 26 Sidan 27

15 Användarbehörighet När detta är aktiverat kan användare, som inte är arbetsledare, se och skriva ut tidigare testresultat för patienter så länge de har uppgivit ett giltigt användar-id. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN ANVDR.BEHÖRIGHET Använd knapparna för Vänster och Höger för att välja PÅ eller AV och tryck OK för att bekräfta och lämna skärmen (Bild 28). Förvalt språk Analysatorn kan ha engelska plus ett annat språk installerat samtidigt. Denna inställning används för att välja vilket språk analysatorn visar, engelska eller det andra installerade språket, i förekommande fall. INSTÄLLNINGAR ALLM. INSTÄLLN STÄLL IN SPRÅK & LJUD Använd knapparna för Vänster och Höger och välj engelska eller det andra installerade språket (om det har installerats) och tryck på OK för att bekräfta och lämna skärmen (Bild 30). Bild 28 Bild 30 Platsnamn Platsnamn ställer in namnet på den klinik, sjukhus, labb eller läkarmottagning som kommer att synas på alla utskrifter. INSTÄLLNINGAR ALLMÄN. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN PLATSNAMN Välj STÄLL IN PLATSNAMN under Allmänna analysatorinställningar (Bild 29). Ställ in datum På skärmen för Allmänna inställningar, välj STÄLL IN DATUM för att uppdatera dag, månad och år. Användaren kan också ändra det visade formatet till MM/DD/ÅÅÅÅ eller DD/MM/ÅÅÅÅ. INSTÄLLNINGAR ALLMÄN. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN DATUM Använd pilarna för Upp och Ner för att välja vilka parametrar som skall ändras (Bild 31). Bild 29 Bild 31 Använd tangenterna för Vänster, Höger, Upp och Ner och välj en bokstav i taget och tryck OK för att skriva namnet med högst 15 tecken. För att radera en bokstav, välj RADERA och tryck på OK. När namnet är färdigt, välj KLAR och tryck på OK. Närhelst du trycker på AVBRYT, annulleras de tidigare ändringarna och platsnamnet återgår till den tidigare inställningen. Använd piltangenterna för Vänster och Höger för formatfälten. För inställning av datumfälten, använd piltangenterna för Upp och Ner för att välja önskat fält och mata sedan in de korrekta siffrorna med hjälp av den numeriska knappsatsen. Observera att vänsterpilen går bakåt och raderar befintliga tecken. Välj OK för att bekräfta alla ändringar och lämna, eller AVBRYT och lämna utan att göra några ändringar. Sidan 28 Sidan 29

16 Ställ in tid Obs! Om formatet i datumfältet ställs på EUR, kommer tiden att registreras i 24-timmarsformat. INSTÄLLNINGAR ALLMÄN. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN TID Använd piltangenterna för Upp och Ner för inställning av tidsfälten (Bild 32), välj önskat fält och mata in de korrekta siffrorna med hjälp av den numeriska knappsatsen. Välj OK för att bekräfta ändringarna och lämna skärmen, eller TILLBAKA för att lämna utan att göra några ändringar. LIS -adress (adress för laboratoriets informationssystem) För att aktivera LIS -inställningen, använd tangenterna för Vänster och Höger för att ställa LIS antingen PÅ eller AV. Obs: Ställ LIS på AV om analysatorn inte är uppkopplad till ett LIS. INSTÄLLNINGAR ALLMÄN. INSTÄLLNINGAR STÄLLA IN LIS-PARAM För LIS -parametrarna skall du använda den numeriska knappsatsen för att skriva in adressen i formuläret (Bild 34). Bild 32 Bild 34 Nätverkskonfiguration INSTÄLLNINGAR ALLMÄN. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN NÄTVERKSKONFIG. Välj vilket fält du vill modifiera med hjälp av pilarna för Upp och Ner. För IP (internetleverantör) -adress, subnätmask och portaladress, skall du använda den numeriska knappsatsen för att fylla i adressen i formuläret (Bild 33). Använd den numeriska knappsatsen för att fylla i portalnumret. Välj OK för att spara ändringarna och lämna skärmen. Administration av Användare Lägga till en ny användare HANTERA ANVÄNDARE ALTERNATIV NY ANVÄNDARE Använd Upp/Ner för att välja användar-id och nummertangenterna för att skriva in ID-numret (Bild 35). Bild 33 Bild 35 Använd den numeriska knappsatsen för att fylla i portalnumret. Välj OK för att spara ändringarna och lämna skärmen. Använd pilarna för Upp/Ner för att välja användartyp och pilarna för Vänster/Höger för att välja mellan användare och arbetsledare. Tryck på knappen för Bekräfta & Nästa när båda fälten är ifyllda. Sidan 30 Sidan 31

17 Använd tangenterna för Vänster, Höger, Upp och Ner och välj en bokstav i taget och tryck på OK för att skriva namnet (Bild 36). Bild 36 Granska Data Granska patientresultat GRANSKA DATA GRANSKA PATIENTRES. ULTAT Listan med testresultat visas (Bild 37). För att radera en bokstav, välj RADERA och tryck på OK. När namnet är färdigt, välj KLAR och tryck på OK. Närhelst du trycker TILLBAKA, annulleras alla tidigare ändringar och namnet återgår till den tidigare inställningen. Ändra en användare HANTERA ANVÄNDARE ALTERNATIV ÄNDRA ANVÄNDARE Ändra namnet med tangenterna för Upp/Ner och Vänster/Höger. För att spara ändringarna, välj KLAR och tryck på OK. Radera en användare HANTERA ANVÄNDARE ALTERNATIV ÄNDRA ANVÄNDARE Välj tangenten för ALTERNATIV i skärmen för Administration av användare, för att se popup-menyn. Välj Radera användare för att radera en användare från maskinen. Bild 37 För att hitta enskilda resultat, välj ALTERNATIV och sedan SÖK (Bild 38). Bild 38 Skärmen för sökning av patientresultat ger användaren möjlighet att söka eller filtera baserat på: Patient-ID Användar-ID Testtyp Resultat. Sidan 32 Sidan 33

18 Använd tangenterna för Upp/Ner och Vänster/Höger för att välja filtreringskriterier. Välj Sök för att filtrera resultaten. Ett reducerat antal resultat visas som filtrerade patientresultat. Välj Dölj alternativ för att visa alla resultat. I alla listor med patientresultat kan du visa detaljerade resultat genom att markera det resultat du vill visa, välj ALTERNATIV och DETALJER (Bild 39). Granska QC-resultat QC-resultaten inkluderar uppgifter för tidigare körda QC-test (positiva och negativa kontroller). Du kan göra en sökning för att hitta enskilda resultat. GRANSKA DATA GRANSKA QC-RES. ULTAT QC-resultaten visas (Bild 41). Bild 39 Bild 41 Den här skärmen är i stort sett likadan som den ursprungliga resultatskärmen när testet först kördes och visades. Välj TILLBAKA för att gå tillbaka till resultaten (Bild 40). Alternativknappen aktiverar sökfunktionen för att hitta detaljerade QC-resultat på samma sätt som resultat för patienttester. Granska kalibreringsresultat Bild 40 GRANSKA DATA GRANSKA KALIBRERINGSRES. ULTAT En lista på utförda kalibreringar visas (Bild 42). Välj TILLBAKA-knappen för att gå tillbaka. Bild 42 Sidan 34 Sidan 35

19 Se partistatus Visa partistatus visar satser/partier med analyser och deras utgångsdatum. Den här informationen fångas upp av analysatorn när QCkontrollerna körs. GRANSKA DATA SE LOTSTATUS En lista på partier/satser som har bearbetats av QC-rutinen kommer att visas tillsammans med deras utgångsdatum (Bild 43). Analysatorstatistik STATISTIK SE INSTRUMENTINFO Analysatorinformation visas (Bild 45). Välj TILLBAKA för att gå tillbaka. Bild 43 Bild 45 Se testyper GRANSKA DATA SE TESTTYPER En lista på installerade typer av test visas (Bild 44). Se användarhistorik STATISTIK SE ANVÄNDARHISTORIK Använd pilarna för Upp/Ner för att markera en användare som du vill se och välj DETALJER (Bild 46). Bild 44 Bild 46 Sidan 36 Sidan 37

20 Välj TILLBAKA för att gå tillbaka (Bild 47). Ladda/Spara ARBETSLEDARE MENY LADDA/SPARA Bild 47 Ladda data Välj LADDA DATA från menyn för Ladda/Spara (Bild 49). Se fel-logg STATISTIK SE MEDDELANDELOGG Välj TILLBAKA för att gå tillbaka (Bild 48). Bild 48 För att kopiera uppgifterna på en annan analysator, sätt i SD-kortet som innehåller analysatorns inställningsuppgifter och tryck på OK. När skärmen visar att uppgifterna har laddats klart, skall du ta ut SD-kortet och välja OK. Spara data Bild 49 Spara inst. på SD-kort menyn för Ladda/Spara. Sätt i ett formaterat SD-kort som inte är fullt och välj OK för att spara analysatorns inställningsuppgifter. När den har sparat uppgifterna, skall du ta ut SD-kortet och välja OK. Spara loggar på SD-kort Välj SPARA LOGGAR på ett SD-kort från menyn för Ladda/Spara. Sätt i ett formaterat SD-kort som inte är fullt och välj OK för att spara analysatorns logguppgifter. När det är klart, skall du ta ut SD-kortet och välja OK. Obs! Officiella uppgifter för alla testresultat visas och/eller skrivs ut. Sparade data (resultat) är bara till för bekvämlighets skull och skall skötas av arbetsledaren. Sidan 38 Sidan 39

21 Uppdatering Ladda programvara UPPDATERA LADDA INSTRUMENTPROGRAM Sätt i SD-kortet med det program som du vill installera. Välj LADDA ANALYSATORNS PROGRAMVARA för att ladda ny programvara i analysatorn (Bild 50). Analysatorn läser den nya programversionen på SD-kortet som föreslås och visar en bekräftelse på skärmen att analysatorprogrammet laddas. Ladda språkfil UPPDATERING LADDA SPRÅKFIL Välj LADDA SPRÅKFIL för att ladda en ny språkfil. Sätt i korrekt SD-kort med språkfilen på och välj OK. Välj önskat språk, och tryck på OK. Vänta medan språkfilen läses och välj sedan OK för att bekräfta installationen. När språket har laddats ordentligt, ta ut SD-kortet och välj OK för att gå tillbaka. Ladda en Fil med Testtyp Bild 50 LAST TESTYPER En ny fil med testtyp behövs för varje ny analys eller test. Välj LADDA TESTTYP från menyn för arbetsledare. Sätt i SD-kortet med de testtypfiler som skall installeras och välj OK. Analysatorn kommer att ladda testtyperna som finns på SDkortet om de inte redan finns i analysatorn. Analysatorn kommer att visa de nyinstallerade testtyperna. Tryck på OK för att bekräfta. Välj OK för att bekräfta installationen. Analysatorn kommer att slutföra installationen själv och sedan starta upp i den normala startskärmen. Koppla inte ur strömmen eller stäng av analysatorn medan programvaran installeras (Bild 51). Skicka till LIS (Laboratoriets Informationssystem) GJENNOMGÅ SEND RES. TIL Följande ALTERNATIV kommer att visas: Skicka osända resultat, skicka det senaste resultatet, skicka alla resultat och testa uppkopplingen till LIS (Bild 52). Bild 51 Bild 52 Sidan 40 Sidan 41

22 När du väljer att skicka resultat kommer du att se en skärm med SKICKAR TILL LIS - VAR VÄNLIG VÄNTA eller BEARBETNING PÅGÅR, enligt illustrationen (Bild 53). Underhåll och Rengöring Bild 53 Underhåll OBS! Sofia analysator måste skickas till Quidel om den behöver underhåll. Användaren skall inte försöka sig på något underhåll förutom att byta papper, batterier och rengöring av utsidan. (Se Instruktioner för arbetsledare: Installation och inställningar för hur man byter papper och batterier). För att minska risken för elektrisk chock: Ta inte isär analysatorn. Analysatorn har inga delar som kan servas av en operatör och garantin kommer att bli ogiltig om maskinen tas isär. Risk för elektrisk chock: Stäng av analysatorn och koppla ur nätsladden före rengöringen. Sänk inte ner analysatorn i någon vätska. Rengöring Stäng av analysatorn och koppla ur nätsladden före rengöringen. Använd en mjuk trasa med en lösning med 70 % alkohol och 0,5 % blekmedel för att rengöra analysatorn. Torka bara av de externa ytorna och kassettlådan Använd INTE tvål eller andra rengöringsmedel. Sidan 42 Sidan 43

23 Bilagor Bilaga A Tekniska Specifikationer Dimensioner Vikt Strömkälla Utbytbara batterier Knappsats Skärm LAN-gränssnitt Driftstemperatur Luftfuktighet under användning 24 cm djup x 28 cm bred x 7 cm hög 1,36 Kg (3 lbs) VAC, Hz, självkopplande (amerikansk/internationell), 0,9-0,34 ampere max 4 alkaliska AA-batterier Numerisk 3,5 tum diagonalt RJ45-koppling 15ºC-30ºC Transport- och förvaringstemperatur - 20ºC ºC Luftfuktighet under transport och förvaring Lagringskapacitet för patienttestresultat Lagringskapacitet för QC-resultat Lagringskapacitet för kalibreringsresultat 20 % - 85 % icke-kondenserande 20 % - 85 % icke-kondenserande Max 500 tester Max 200 resultat Max 200 resultat Bilaga B sökning av Systemet Symtom Orsak meddelande: Skrivaren utan papper meddelande: SD-kort SD-kortet är fullt Streckkodsläsaren kan inte läsa av eller registrera data - strömkälla Streckkodsläsaren kan inte läsa av eller registrera data - streckkodsläsare Kalibrering av analysatorn misslyckades meddelande: Lådan blockerad Analysatorn upptäcker ett fel på skrivaren eller att det är slut på papper i skrivaren Systemet upptäcker att SDkortet saknas eller är isatt på ett felaktigt sätt. Systemet upptäcker att SDkortet är fullt. Streckkodsläsaren kan vara urkopplad. Streckkodsläsaren kan vara felaktigt programmerad. Kalibreringskassetten har förvarats utanför den tillhandahållna skyddspåsen. Någonting på arbetsbänken är i vägen så lådan inte kan öppnas. Kolla pappret i skrivaren och installera en ny rulle om så behövs. Kolla kortplatsen för SD-kortet på baksidan av maskinen. Installera ett SDkort om så behövs. Byt ut SD-kortet på baksidan av maskinen. Kolla att streckkodsläsaren är ansluten på baksidan av maskinen. Kontakta Quidels tekniska support på (800) för omprogrammering av streckkoder eller för att få en ny streckkodsläsare. För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Testa kalibreringskassetten. Om kalibreringskontrollen inte fungerar eller är ogiltig skall du kontakta Quidels tekniska support på (800) för att få en ny kalibreringskassett. För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Flytta föremålet så lådan kan öppnas och tryck på EJECTknappen. Om felet kvarstår, kontakta Quidels Tekniska support på (800) För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Streckkodsläsare Opticon streckkodsläsare (Modell OPR-2001) levereras med korrekt konfiguration och är redo för användning efter anslutning till Sofia analysator via PS2-porten. Ytterligare information kan fås på eller genom att kontakta Opticons tekniska support på ank För att kontakta Quidel för assistans: Tel: (800) (inom USA); (858) (utanför USA); Fax: (858) ; quidel.com (Kundtjänst); (Teknisk support) eller kontakta din lokala återförsäljare. Följande streckkoder har konfigurerats vid tiden för leverans: UPC-A EAN-8 UPC-E EAN 13 (UTAN ISBN ÖVERSÄTTNING) CODABAR (INTE KODAD) INTERLEAVED 2 av 5 IATA TELEPEN NUMERIC CODE 128 CODE 93 GS1 DATABAR LIMITED GS1 DATABAR TRUNCATED CODE 39 REG CODE 39 ITALIENSKA (KODAD UTAN SÄNDNING AV ST/SP) INDUSTRIAL 2 av 5 S-CODE MSI/PLESSEY (INTE KODAD) UK/PLESSEY (KODAD) EAN-128 GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL GS1 DATABAR EXPANDED Sidan 44 Sidan 45

24 meddelanden / Självtestet för igångsättning misslyckades. Använd inte maskinen och kontakta Quidels tekniska support på (800) För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Display / Systemet upptäcker att SD-kortet är inkompatibelt med analysatorn. Ta ut SD-kortet och sätt i ett godkänt SD-kort från Quidel. Display Test- eller användningsfel Använd inte maskinen och kontakta Quidels tekniska support på (800) För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Systemet upptäcker att det inte går att skriva på SD-kortet eller att det är fullt. Ta ut SD-kortet och kontrollera att skrivlåset inte har aktiverats på SDkortet. När du har kontrollerat att SD-kortet inte är låst, sätt i kortet och tryck på OK. Skrivaren utan papper. Fyll på papper och tryck OK. Systemet upptäcker att SD-kortet är fullt av data. Ta ut SD-kortet och sätt i ett godkänt SD-kort från Quidel. Se till att Quidel Service erhåller det fullskrivna SD-kortet. Systemet upptäcker att SD-kortet saknas, är isatt på inkorrekt eller det är inte kompatibelt med analysatorn. Kolla kortplatsen för SD-kortet på baksidan av maskinen. Installera ett SD-kort om så behövs. Streckkodsläsaren kan vara felaktigt programmerad eller defekt. Kontakta Quidels tekniska support på (800) för omprogrammering av streckkoder eller för att få en ny streckkodsläsare. För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Sidan 46 Sidan 47

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Användarhandbok Innehållsförteckning Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Allmän information 3 Quidel kontaktinformation 3 Struktur 4 Handledarmeny Struktur 5 Etiketter

Läs mer

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 UG0001 - SV AW201195 Rev. 1 Mars 2015 Innan du börjar Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000

Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000 Manual Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000 Kortfattat handhavande Starta skrivaren För att starta upp skivaren vrider man på det svarta reglaget på skrivarens vänstra kortsida. Vänta till skärmen slutar

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Bullerövervakning via pc med B&K 2270 och 3G router

Bullerövervakning via pc med B&K 2270 och 3G router 1(17) Bullerövervakning via pc med B&K 2270 och 3G router 2(17) Svensk kortmanual (Bygger på den svenska kortmanualen från Bruel& Kjær). Innehåll Sida 1. Introduktion 3 1.1 3G Uppkoppling 4 1.2 Välj mikrofon

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer