ANALYZER. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYZER. Användarhandbok"

Transkript

1 ANALYZER Användarhandbok by

2 Innehåll: Quidel Corporation Worldwide Headquarters McKellar Court San Diego, CA quidel.com Allmän Information Kortfattade Varningar, Försiktighetsåtgärder och Begränsningar Flödesschema A för Instruktioner (Huvudmeny) Flödesschema B för Instruktioner (Arbetsledare) Etiketter och Symboler Quidel Kontaktinformation Försiktighetsåtgärder Inledning Avsedd Användning Produktbeskrivning Kalibrering och Kvalitetskontroll (QC) Framkallningsmetoder Systemkomponenter Användartyper Systemets Skärm och Knappsats Systemets Skärm Systemets Knappsats Grundläggande Bruksanvisningar Översikt för Användare Sätta På Kalibrering Granska Tidigare Kalibreringsresultat Utför Kalibrering av Analysatorn Kalibreringsresultat Köra QC: Externa Positiva och Negativa Kontroller Granska Tidigare QC-Resultat Kör Externa Positiva och Negativa Kontroller Ställ in Framkallningsmetod och Starta QC Köra Patientprover Registrera Ditt Användar-ID Uppge Patient-ID Registrera Ordernummer i Förekommande Fall Tryck På Starta Test Uppnå Testresultat för ett Patientpreparat Avstängning Instruktioner för Arbetsledare: Installation och Inställningar Packa Upp Sofia Analysator Installationspaket Byta Batterier Förberedelser av Sofia Analysator Användartyper Operatör Arbetsledare Systeminställningar Logga In som Arbetsledare Förvald Inställning för Framkallningsmetod och Skrivare Utskriftsinställningar Användar-ID är Obligatoriskt Patient-ID är Obligatoriskt Order-ID är Obligatoriskt Timeout Inaktivt-ID Kalibreringspåminnelse Användarbehörighet Platsnamn Förvalt Språk Ställ in Datum Ställ in Tid Nätverkskonfiguration Lis -Adress (Adress för Laboratoriets Informationssystem) Administration av Användare Lägga Till en Ny Användare Ändra en Användare Radera en Användare Granska Data Granska Patientresultat Granska QC-Resultat Granska Kalibreringsresultat Se Partistatus Se Testyper Analysatorstatistik Se Användarhistorik Se -Logg Ladda/Spara Ladda Data Spara Data Spara Loggar på ett Sd-Kort Uppdatering Ladda Programvara Ladda Språkfil Ladda en Fil Med Testtyp Skicka Till LIS (Laboratoriets Informationssystem) Underhåll Och Rengöring Underhåll Rengöring Bilagor Bilaga A Tekniska Specifikationer Streckkodsläsare Bilaga B sökning Av Systemet meddelanden

3 Allmän Information Etiketter och Symboler Kortfattade Varningar, Försiktighetsåtgärder och Begränsningar Använd alltid Sofia analysator på en jämn och torr arbetsyta som inte är i direkt solljus. Analysatorns kalibreringskassett är ljuskänslig. Förvara den alltid i det ogenomskinliga fodralet som den kom i, när den inte används. Flytta aldrig på analysatorn när ett test är på gång. Använd bara den strömadapter som levererades tillsammans med analysatorn. Låt inte analysatorn falla eftersom det kan skada maskinen. För att undvika skador på analysatorn skall du aldrig placera någonting ovanpå den. Flödesschema A för Instruktioner (Huvudmeny) Huvudmeny Etikett Beskrivning Tillverkning Medicinskt instrument för in vitro diagnostik Se bruksanvisningarna. Auktoriserad återförsäljare i EG Temperaturbegränsningar Direktiv 2002/96/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) Granska Köra test Köra QC Kalibrering data Meny för arbetsledare Ändra metod SD-kort CD-rom Användar-ID Patient-ID Ordernummer Användar-ID Granska patientresultat Granska QC-resultat Granska kalibreringsresultat Se partistatus Se testtyper Användar-ID Se arbetsledartabellen Serienummer Katalognummer Flödesschema B för Instruktioner (Arbetsledare) Ladda testtyp Administration av användare Arbetsledarmeny Ladda/ Spara Uppdatering Statistik Inställningar Symbol Beskrivning Varning! Indikerar en farlig situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till personskador för användaren eller omkringstående personer (t.ex. elektrisk chock eller exponering för ultraviolettljus). Potentiell biologisk risk! Funktionstangent: Alternativ Ladda analysator/ Programvara Ladda språkfil Var försiktig! Indikerar en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till skador på maskinen eller inkorrekta resultat. Lägg till en ny användare Ändra en användare Radera en användare Se information Se användarhistorik Se fel-logg Laserstrålning Titta inte direkt på strålen. Ladda data Spara data Exportera loggar till SD-kort Ställ in förvalt läge och utskrivningsalternativ Ställ in platsnamn Ställ in obligatoriska uppgifter och timeout Ställ in språk och ljud Ställ in kalibreringspåminnelse Ställ in datum Ställ in användarbehörighet Ställ in tid Allmänna inställningar Ställ in nätverkskonfiguration Ställ in LIS adress Quidel Kontaktinformation Kontakta Quidels tekniska support för ytterligare material: från 7:00 fm. till 5:00 em. amerikansk västkusttid; (800) (inom USA); (858) (utanför USA); Fax: (858) ; (Kundtjänst); (Teknisk support) eller kontakta din lokala återförsäljare. Sidan 4 Sidan 5

4 Försiktighetsåtgärder Sofia analysatorn är utformad att fungera säkert och pålitligt när den används enligt denna handbok. Om analysatorn används på ett sätt som inte anges i handboken, kommer skyddet som utrustningen ger att försämras. Följande varningar och försiktighetsåtgärder skall följas för att undvika riskabla åtgärder som potentiellt skulle kunna leda till personskador eller skador på utrustningen. Varning! För att minska risken för elektrisk chock: Koppla alltid ur analysatorn ur väggkontakten innan den rengörs. Koppla in maskinen i ett godkänt uttag. Maskinen får inte sänkas ner i vatten eller rengöringsmedel. Försök inte öppna inkapslingen. Använd lämplig elektrisk sladd för ditt område. För att minska risken för exponering för ultraviolett strålning: Försök inte öppna eller ta isär analysatorn. Bristen på att följa dessa varningar kommer att göra garantin ogiltig. Potentiell biologisk risk! För att minska den biologiska risken: Kassera alla använda preparat enligt nationella, statliga och lokala bestämmelser. Behandla alla preparat och patientprover som potentiellt biologiskt riskmaterial. Se till att analysatorn rengörs enligt avsnittet för rengöring och underhåll, före förvaring, transport eller avyttring. Se till att du får utbildning eller instruktioner om du inte har erfarenhet av procedurer för provtagning eller hantering av preparat. Användning av handskar av nitril, latex eller andra material rekommenderas vid hantering av patientprover. Var försiktig! För att minska risken för inkorrekta resultat: Analysatorn skall bara användas av utbildade operatörer. Använd inte analysatorn om den visar ett fel som inte kan korrigeras. För exakta resultat, följ bipacksedeln för testsatsen. Använd testsatsen före utgångsdatumet. För att minska risken för skador på analysatorn: Analysatorn är avsedd för bordsanvändning i laboratoriemiljö. Analysatorn är inte utformad för att tåla fukt, extrem luftfuktighet, eller extrema temperaturer. Analysatorn är inte utformad för att tåla kraftiga stötar eller vibrationer. Maskinen får inte öppnas eller tas isär. Bristen på att följa dessa varningar kommer att göra garantin ogiltig. För att minska risken för miljöföroreningar: Kontakta Quidels tekniska support på (800) för att returnera eller avyttra analysatorn. För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Rengör analysatorn enligt avsnittet om rengöring och underhåll i denna handbok, före retur eller avyttring. För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Avyttra alltid analysator och tillbehör i enlighet med nationella, statliga och lokala bestämmelser. Inledning Avsedd Användning Sofia analysatorn är ett instrument av bordsmodell som är avsett att användas med kassettbaserade immunfluorescerande in vitro diagnostiska analyser, som tillverkas av Quidel Corporation. Sofia analysatorn kan användas i ett laboratorium eller i patientnära miljöer. Efter att patientprovet har tillsatts i testkassetten, framkallas testet vid rumstemperatur under en fördefinierad tid. Kassetten placeras sedan i analysatorn där den avläses och den fluorescerande testsignalen produceras genom en analysspecifik algoritm. Se bipacksedeln för respektive analys för detaljerad information om enskilda tester. Produktbeskrivning Sofia analysatorn använder ett fluorescerande märke som belyses med en ultraviolett stråle för att generera specifika resultat. Ju starkare signalen är, desto högre koncentration av den undersökta analyten (t.ex. influensa A eller influensa B) finns i provet. Denna signal visas som ett resultat på analysatorns skärm. I varje test avläses också en kontrollinje genom en intern kontroll av proceduren. Detta garanterar att tillräcklig mängd av provet flödade genom kassetten för att tillåta en exakt avläsning. Analysatorn visar sedan testresultaten för användaren (positivt, negativt eller ogiltigt) på skärmen. Man kan också välja att skriva ut resultaten automatiskt på en inbyggd skrivare. Kalibrering och Kvalitetskontroll (QC) Kalibrering och externa testkontroller måste utföras på analysatorn med jämna mellanrum. Kalibreringskontroll av analysator: Kalibreringskontrollen är en obligatorisk funktion som kontrollerar analysatorns interna optik och kalkylsystem. Kalibreringskontroll måste utföras var trettionde (30) dag. En speciell kalibreringskassett tillhandahålls med installationspaketet. Externa kontroller: Två externa kontroller behövs; en positiv och en negativ. Användaren nytillreder varje extern kontroll i en kassett med de material som tillhandahålls av Quidel i respektive testsats. Instruktioner finns i avsnittet Kalibrering och körning av QC (kvalitetskontroll). Framkallningsmetoder När ett patientprov tillförs en testkassett, börjar det flöda genom testremsan. Alla tester och externa kontroller måste framkallas vid rumstemperatur. Framkallningstiden varierar beroende på testtyp. Se bipacksedeln för respektive analys för att fastställa den nödvändiga framkallningstiden. Korrekt framkallningstid är nödvändig för att få exakta resultat. Analysatorn har utformats för att fungera med två olika framkallningsmetoder, Gå ifrån-metoden och Läs nu-metoden. Användaren kan avgöra vilken metod som fungerar bäst med testvolymen. 1. Gå ifrån-metod Den här metoden kan vara den mest praktiska för att avläsa ett enstaka patientprov, eftersom användaren kan gå ifrån maskinen under framkallningen. Med denna metod dispenserar användaren patientprovet i kassetten och sätter sedan omedelbart kassetten i analysatorn. Analysatorn framkallar kassetten automatiskt för den nödvändiga tiden (förprogrammerat för respektive test), läser av kassetten och visar testresultatet. 2. Läs nu-metod Den här metoden kan vara lämpligast för läsning av flera patientprover. Användaren dispenserar patientprovet i kassetten. Användaren mäter sedan tiden manuellt under framkallningsperioden utanför analysatorn. Detta kan göras på en arbetsbänk med ett stoppur. Se bipacksedeln för respektive analys för att fastställa den nödvändiga framkallningstiden. När framkallningen är klar, sätter användaren in kassetten i analysatorn. Analysatorn läser omedelbart av provet och visar testresultatet inom en (1) minut. Sidan 6 Sidan 7

5 Systemkomponenter Följande systemkomponenter levereras med analysatorn: Sofia analysator med inbyggd skrivare Elektrisk sladd för växelström Streckkodsläsare (ingår också i installationspaketet. Se sidan 21 för innehållslista.) Papper för skrivaren 4 AA batterier För ytterligare materiel kontakta Quidels tekniska support på (800) (inom USA). För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Förbrukningsbara testsatser för analysatorn, inklusive testkassetter och material för externa kvalitetskontroller skickas separat. Be din Quidel-representant om en lista med godkända Quideltester. Användartyper Användare/Operatörer utan arbetsledarbehörighet har tillgång till följande funktioner: Användare/ Operatör Sätta på analysatorn Utföra kalibrering Köra QC (externa kontroller) Köra test med patientprover Granska data (kalibrering och QC) Instruktioner för dessa grundläggande användarfunktioner finns i avsnittet Instruktioner för grundläggande användning. Systemets Skärm och Knappsats Systemets Skärm Sofia analysatorn har en inbyggd skärm och användargränssnitt. Systemets Knappsats Gränssnittet har en numerisk knappsats och andra funktionsknappar (Tabell 1 och Bild 1). Tabell 1 Beskrivning av knappsatsen Knappikon Knapp Namn Funktion Exempel på användning 2 Numerisk knappsats Uppge numeriska data Registrera datum och tid eller ID-nummer (identifikationer) Bakslag Bakslag för att radera data Radera tecknet till vänster om markören Operatörer med arbetsledarbehörighet kan utföra alla följande funktioner: Decimalkomma Decimalkomma IP (internetleverantörer) adresser Ladda testtyper Lägga till eller radera användare Se användarhistorik Se fel-logg Pilar för Upp/Ner/ Vänster/Höger Navigera i användargränssnittet Välja ett fält Arbetsledare (Måste ha giltiga inloggningsuppgifter för åtkomst till menyn för arbetsledare.) Ladda och spara data Uppdatera analysprogram Ladda språk Granska patientresultat Granska statistik Ändra inställningar Eject Trycka ut en kassett Avbryta testning Mer detaljerade anvisningar för arbetsledare finns under Instruktioner för arbetsledare: avsnitt om Installation och inställningar (sidan 21). Funktionstangenter Välja menyalternativ som visas på skärmen ovanför respektive tangent Välja OK på Mata in eller Läs av -skärmen Pappersmatning Pappersmatning Ladda papper i analysatorn Skriva ut Manuell utskrift Skriver ut tidigare resultat Sidan 8 Sidan 9

6 Bild 1 Grundläggande Bruksanvisningar Eject Vänster funktionstangent Upp/Ner/Vänster/Höger Decimalkomma Pappersmatning Skriva ut Höger funktionstangent Numerisk Knappsats Bakslag Detta avsnitt innehåller grundläggande instruktioner för användare (som inte är arbetsledare) efter att systemet har installerats och förberetts av arbetsledaren eller Quidels servicepersonal. Se avsnittet Instruktioner för arbetsledare, för mer detaljerade instruktioner om installation av maskinen, förberedelser och inställningar. Översikt för Användare Tips för att navigera på menyskärmarna Använd knapparna för Upp och Ner som sitter i en cirkel strax under skärmen för att markera GRANSKA DATA eller något annat alternativ som anges i menyn. Använd tangenterna till höger och vänster om cirkeln, strax under skärmen för alternativen VÄLJ, TILLBAKA, OK, AVBRYT och. Kom ihåg att välja önskad framkallningsmetod (Gå ifrån eller Läs nu) innan du kör positiva och negativa externa QC-kontroller och alla analysspecifika testkassetter För att köra en testkassett, utför följande steg: 1. Sätt på Sofia analysatorn genom att hålla strömbrytaren som sitter i bak på maskinen (Bild 2) nedtryckt en kort stund. Vänta ett ögonblick medan den sätter igång. 2. Välj knappen för i det nedre, vänstra hörnet av skärmen. 3. Markera KÖR TEST och tryck på VÄLJ i det nedre högra hörnet av skärmen. 4. Mata in ANVÄNDAR-ID, PATIENT-ID och (vid behov) ORDERNR och tryck sedan på STARTA TEST i det nedre högra hörnet av skärmen. 5. Sätt i kassetten med patientprovet. Placera kassetten med 2D-streckkoden närmast operatören. 6. När testet är klart kommer analysatorn att automatiskt gå i standbyläge genom att fördunkla skärmen. Sätta På Sätt på analysatorn med strömbrytaren som sitter på bakpanelen (Bild 2). Håll vippströmbrytaren ner tills skärmen lyser upp (1-2 sekunder). Bild 2 Streckkodsläsare i PS2-port Plats för SD-kort Sladd för växelström i strömporten Strömbrytare Sidan 10 Sidan 11

7 När analysatorn sätts igång, utför den ett självtest vars progression visas på skärmen. (Bild 3). Streckkodsläsaren kommer att pipa när den sätter igång. Bild 3 Granska tidigare kalibreringsresultat GRANSKA DATA GRANSKA KALIBRERINGSRES ULTAT En lista på tidigare utförda kalibreringar kommer att visas (Bild 5). Bild 5 När igångsättningen är klar, kommer analysatorn att visa skärmen för Starta test (Bild 4). Figure 4 Välj TILLBAKA -knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn. Om kalibreringen redan har gjorts kan du skippa fram till Kör QC: avsnittet om Positiva och negativa kontroller. Om kalibrering inte har utförts ännu, skall du följa instruktionerna i avsnittet för Utför kalibrering av analysatorn, nedan. När skärmen för Starta test visas är analysatorn redo för användning. Kalibrering Kalibreringskontrollen är en obligatorisk funktion som kontrollerar analysatorns interna optik och kalkylsystem. Kalibreringskontrollen får inte överstiga 30 dagar före testning av patientprov. Använd den speciella kalibreringskassetten som kom med analysatorn för kalibreringskontrollen. Utför kalibrering av analysatorn KALIBRERING Följ instruktionerna och sätt i kalibreringskassetten i analysatorn och stäng försiktigt lådan (Bild 6). Analysatorn utför kalibreringen automatiskt. Bild 6 Sidan 12 Sidan 13

8 Kalibreringsresultat Kalibreringen är godkänd Analysatorns skärm visar att kalibreringen är klar. Kalibreringsresultaten sparas och kan återfås genom funktionen Granska kalibreringsresultat från menyn för Granska data enligt beskrivningen i avsnittet om Granskning av tidigare kalibreringsresultat. (Se föregående sida.) Obs! Om kalibreringen inte kan genomföras ordentligt, skall du meddela arbetsledaren på din arbetsplats eller kontakta Quidels tekniska support för assistans på (800) (inom USA). För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Välj OK för att gå tillbaka till huvudmenyn efter att kalibreringen är klar. Tryck på EJECT och lägg tillbaka kalibreringskassetten i förvaringspåsen. Var försiktig: Förvara kalibreringskassetten i den tillhandahållna förvaringspåsen i rumstemperatur (15-30 C) mellan användningarna. Olämplig förvaring kan skada kalibreringskassetten, vilket kan leda till en ogiltig kalibreringskontroll. Kör externa positiva och negativa kontroller Följ dessa instruktioner för att köra externa positiva och negativa kontroller för ett enskilt test: Samla in följande material som tillhandahålls av Quidel i varje testsats: Positiv kontroll och negativ kontroll Två testkassetter Två reagensrör Två flaskor med reagenslösning Två pipetter QC-kor t Bipacksedeln för testet i fråga. Viktigt! Den positiva kontrollen måste testas först, innan du testar den negativa kontrollen. Köra QC: Externa Positiva och Negativa Kontroller Externa positiva och negativa kvalitetskontroller (QC) måste testas för att visa att analysspecifika reagenser, kassetter och analysprocesser fungerar ordenligt. Quidel rekommenderar också att externa positiva och negativa kontroller körs: En gång för varje outbildad operatör och en gång för varje enskild typ av analyt. En gång för varje ny leverans av satser, förutsatt att alla olika partier som ingick i leveransen har testats. Dessutom enligt vad som bedöms nödvändigt av dina interna kontrollrutiner. I enlighet med lokala, statliga och nationella bestämmelser eller ackrediteringskrav. Granska tidigare QC-resultat GRANSKA DATA GRANSKA QC-RES ULTAT Tidigare QC-resultat kommer att visas (Bild 7). KÖR QC Om SD-kort efterfrågas skall du sätta i SD-kortet och tryck på OK för att ladda filen med testtypen. När så uppmanas, använd streckkodsläsaren för att läsa av det speciella QC-kortet för det test och partinummer som skall utvärderas (Bild 8). Det här kortet tillhandahåller specifik information för analysatorn, inklusive satsens partinummer och utgångsdatum. Bild 8 Bild 7 Om vederbörliga externa kontroller har körts för det enskilda testet enligt ditt centers bestämmelser, kan du skippa resten av detta avsnitt och gå till avsnittet Kör patientprov (sidan 17). Sidan 14 Sidan 15

9 Ställ in framkallningsmetod och starta QC När QC-testet är klart kommer resultaten att visas enligt illustrationen (Bild 11). För att öppna lådan och ta ut den negativa kontrollkassetten, tryck på EJECT -knappen. Bild 9 Bild 11 Välj önskad framkallningsmetod: GÅ IFRÅN eller LÄS NU (se avsnittet om Framkallningsmetoder på sidan 7) med höger/vänster -tangenterna för att markera önskad metod. Tryck på STARTA QC för att fortsätta. Analysatorn kommer sedan att be användaren köra de externa kontrollerna. Preparera en positiv kontrollkassett med den positiva kontrollen och instruktionerna för testproceduren i bipacksedeln. Följ instruktionerna på skärmen för att sätta i den positiva kontrollkassetten och stäng lådan försiktigt (Bild 10). Bild 10 De visade resultaten sparas och kan återkallas med funktionen för GRANSKA QC-RESULTAT i menyn för Granska data, enligt beskrivningen i avsnittet om Granskning av tidigare kalibreringsresultat. Välj OK för att avsluta QC-processen och gå tillbaka till huvudmenyn. Om QC-kontrollerna inte fungerar som väntat, skall du upprepa testprocessen för extern kontroll eller kontakta arbetsledaren eller Quidel på (800) eller kontakta din lokala distributör för assistans innan du testar patientprover. För ytterligare kontaktinformation för Quidel (sidan 5). Köra Patientprover Se bipacksedeln för respektive analys för varje enskilt test gällande instruktioner för hur man förbereder testkassetter med patientprover. Om huvudmenyn visas, välj KÖR TEST för att gå tillbaka till skärmen för Starta test. Innan du registrerar något användar-id eller information om preparatet: Välj önskad framkallningsmetod: GÅ IFRÅN eller LÄS NU (Se beskrivning av framkallningsmetoderna för Gå ifrån och Läs nu på sidan 7). Den aktuella (eller förinställda) framkallningsmetoden kommer att visas högst upp på Starta test -skärmen (Bild 12). Aktuell framkallningsmetod När den positiva kontrollen är klar kommer lådan att öppnas. Ta ut den positiva kontrollkassetten. Preparera en negativ kontrollkassett med den negativa kontrollen och instruktionerna för testprocessen i bipacksedeln. Följ instruktionerna på skärmen för att sätta i den negativa kontrollkassetten och stäng lådan försiktigt, på samma sätt som visas för den positiva kontrollen (Bild 10). Bild 12 För att ändra framkallningsmetoden: Gå till huvudmenyn Välj ÄNDRA METOD Använd pilarna för upp eller ned för att markera önskad framkallningsmetod Välj OK. Analysatorn kommer sedan att gå tillbaka till skärmen för Starta test och visa den nyvalda framkallningsmetoden. Använd piltangenterna för att markera fältet för ANVÄNDAR-ID på skärmen för Starta test. Sidan 16 Sidan 17

10 Registrera ditt användar-id Använd piltangenterna för att markera fältet på skärmen för Starta test. Använd streckkodsläsaren (Bild 13) för att läsa av streckkoden från användarens ID-kort eller skriv manuellt in uppgifterna med analysatorns numeriska knappsats Sätt testkassetten i lådan och stäng den försiktigt (Bild 15). Bild 15 Bild 13 När lådan har stängts, startar analysatorn automatiskt och visar förloppet enligt illustrationen i exemplet nedan. Detta exempel visar skärmen för ett test som körs med Gå ifrån-metoden med 12 minuter och 13 sekunder kvar innan resultaten är tillgängliga. Exemplet är i det här fallet för influensa A+B (Bild 16). Uppge patient-id Använd streckkodsläsaren för att läsa av streckkoden från patientjournalen eller någon annan källa eller skriv manuellt in uppgifterna med analysatorns numeriska knappsats. Registrera ordernummer i förekommande fall. Använd piltangenterna för att markera fältet för ORDERNR på skärmen för Starta test. Använd streckkodsläsaren för att läsa av streckkoden för ordernumret på rekvisitionen för patienttestet eller någon annan källa eller skriv manuellt in uppgifterna med analysatorns numeriska knappsats. Med Gå ifrån -framkallningsmetoden går du direkt vidare till nästa steg så fort som patientpreparatet har behandlats och lagts till i testkassetten. Med Läs nu -framkallningsmetoden minns att först manuellt ta tiden för framkallningen av testkassetten med patientpreparatet utanför analysatorn i rumstemperatur för den nödvändiga tiden (som anges i bipacksedeln för det enskilda testet) innan du går vidare till nästa steg. Tryck på STARTA TEST Lådan på analysatorn öppnas automatiskt (Bild 14). Bild 16 Uppnå Testresultat för ett Patientpreparat När testet är klart, visas resultat för både patientpreparatet och den interna kontrollen av proceduren på analysatorns skärm. Resultaten skrivs ut automatisk på den inbyggda skrivaren om detta alternativ har valts som förvald inställning. Resultaten kan också skrivas ut genom att trycka på SKRIV UT -knappen på analysatorn. Bild 14 Bild 17 I det här exemplet: Den interna kontrollen av proceduren var ogiltig; Därför är testresultatet för patientens preparat ogiltigt, enligt illustrationen. Se bipacksedeln för respektive test för detaljerade instruktioner om hur man tolkar resultatet för enskilda tester. Sidan 18 Sidan 19

11 Bild 18 VIKTIGT! När ett resultat har producerats för en testkassett FÅR DU INTE ANVÄNDA samma testkassett igen. Om kontrollprocessen är ogiltig skall testet upprepas med ett nytt patientprov och en ny kassett. För att köra ett annat patientpreparat, välj Starta nytt test. Avstängning Stäng av maskinen med strömbrytaren på maskinens bakpanel. Stänger av kommer att visas på skärmen, följt av en kort uppmaning Var vänlig vänta. Maskinen är avstängd när skärmen har slocknat. Bild 19 I det här exemplet: Den interna kontrollen av proceduren var giltig; Patientens preparat var positivt för influensa A och negativt för influensa B. Instruktioner för Arbetsledare: Installation och Inställningar Packa Upp Sofia analysator Inspektera leveransförpackningen för tecken på uppenbara leveransskador innan den öppnas. Packa upp leveransförpackningen och inspektera maskinen och komponenterna för skador. Sofia analysator Pappersrulle 4 AA batterier Elsladd för växelström Elsladd för likström för analysatorn Installationspaket Användarhandbok Snabbstartguide Garantikort Streckkodsläsare SD-kort Flerspråkig CD-rom Kalibreringskassett Byta Batterier Se till att det inte finns någon kassett i analysatorn. När analysatorn är ordentligt avstängd, placera analysatorn försiktigt med framsidan nedåt. Ta loss batteriluckan. Ta ut de gamla batterierna och ersätt enligt diagrammet för positiv och negativ polaritet på analysatorn. Sätt tillbaka batteriluckan och sätt på analysatorn. Sidan 20 Sidan 21

12 Förberedelser av Sofia Analysator Placera analysatorn på en arbetsyta inom räckhåll för ett elektriskt uttag. Enheten är bärbar och kan flyttas till lämplig plats för testning. Se till att arbetsytan är stadig, jämn och torr. Undvik direkt solljus eller placering direkt under en artificiell ljuskälla. Se till att det finns tillräckligt med plats för analysatorn och stället för streckkodsläsaren. Det måste finnas plats att öppna/ stänga lådan på analysatorn och att komma åt anslutningsportarna på baksidan av maskinen. Sätt i sladden för växelström i strömporten på baksidan av analysatorn. Sätt i vederbörlig, landsanpassad sladd för växelström i ett lämpligt elektriskt uttag. Anslut streckkodsläsaren till PS2-porten på baksidan av analysatorn. Ladda papper i analysatorns inbyggda skrivare (Bild 22). Lyft på det svarta handtaget för att ta bort pappersluckan. Placera pappret i pappershållaren så att pappersremsan kommer fram under rullen i riktning mot operatören. Håll pappersremsan i riktning mot operatören och sätt tillbaka luckan och tryck på plats. Bild 22 Bild 20 Streckkodsläsare i PS2-port Plats för SD-kort Sladd för växelström i strömporten SD-kort Korrekt insättning skall följa diagrammet på etiketten på analysatorn (se bilagan med etiketter för en illustration av diagrammet). SD-kortet skall sättas i så att kopparpunkterna är riktade bort från strömbrytaren, med det tandade hörnet nedåt, enligt illustrationen (Bild 21). Bild 21 Strömbrytare Användartyper Det finns två (2) klassificeringar av användare (operatörer och arbetsledare) som låter vissa användare ha tillgång till olika nivåer av användargränssnittet. De följande är funktioner som är tillgängliga för operatör och arbetsledare. Operatör Operatörerkan utföra följande funktioner på analysatorn: Sätta på analysatorn Utföra kalibrering av analysatorn Köra QC (externa kontroller) Köra tester med patientprover Granska data (kalibrering, QC) Arbetsledare Arbetsledaren kan ändra de förvalda inställningarna för analysatorn, lägga till nya användare och ytterligare funktioner. En arbetsledare kan utföra alla användarfunktioner och följande arbetsledarfunktioner: Alla inställningar Administration av användare (lägga till och radera) Ladda testtyper Ladda programvara och språkfiler Ladda och spara data Se analysatorstatistik Granska patientresultat Se användarhistorik Se fel-loggar Sidan 22 Sidan 23

13 Systeminställningar Logga in som arbetsledare Åtkomst till systemets inställningsmeny fås genom att logga in som arbetsledare. Analysatorn levereras från fabriken med ett förvalt inloggnings-id för arbetsledare som bör ändras när analysatorn först installeras hos kunden. Förvalt arbetsledar-id är Obs! Om det fabriksinställda ID-numret har raderats och alla andra koder för arbetsledare har förlagts eller glömts bort, skall du ringa till Quidels kundtjänst för ett tillfälligt en (1) -dags arbetsledar-id som låter användaren ställa in en vanlig arbetsledarkod. Quidel kontaktinformation: från 7:00 fm. till 5:00 em. amerikansk västkusttid på (800) (inom USA); (858) (utanför USA); Fax: (858) ; (Kundtjänst); (Teknisk support). Följande Tabell 2 anger de aktuella förvalda inställningarna för analysatorn. Använd den tomma kolumnen som markerats Ny inställning för att skriva ner dina inställningar som referens. Tabell 2 Förvalda inställningar Förvald inställning för framkallningsmetod och skrivare ARBETSLEDAR MENY INSTÄLLNINGAR STÄLL IN FÖRV. LÄGE & UTSKR Använd piltangenterna för Upp och Ner för att välja FÖRVALT LÄGE (Bild 23). Inställning Plats Förvalt Ny inställning Förvald framkallningsmetod för test Arbetsledares inställningar Läs nu Skriv ut resultaten automatiskt Arbetsledares inställningar Av Användar-ID är obligatoriskt Arbetsledares inställningar Av Patient-ID är obligatoriskt Arbetsledares inställningar Av Ordernummer är obligatoriskt Arbetsledares inställningar Av Timeout inaktivt-id Arbetsledares inställningar 20 min Kalibreringspåminnelse Arbetsledares inställningar 30 dagar Tillgång till patientdata Arbetsledares inställningar Av Namn på klinik Allmänna analysatorinställningar Korrekt plats Språk Allmänna analysatorinställningar Engelska Ljud Allmänna analysatorinställningar På Datumformat Allmänna analysatorinställningar Amerikanskt Datum Allmänna analysatorinställningar Dagens datum Tid Allmänna analysatorinställningar Lokal Ställ in IP-adress Allmänna analysatorinställningar DHCP Nätverksadress Allmänna analysatorinställningar Subnätmask Allmänna analysatorinställningar Portal Allmänna analysatorinställningar Portnummer Allmänna analysatorinställningar Behöver QC Streckkod J/N Arbetsledares inställningar Nej Tidsformat 12/24 Allmänna analysatorinställningar 12 tim LIS -adress Allmänna analysatorinställningar 12 nollor Portnummer Allmänna analysatorinställningar 5 nollor Köa resultat för LIS På/Av Allmänna analysatorinställningar Av Skicka automatiskt På/Av Allmänna analysatorinställningar På Bild 23 Använd piltangenterna för Vänster och Höger för att välja antingen GÅ IFRÅN- eller LÄS NU- framkallningsmetod. Välj OK för att bekräfta. Utskriftsinställningar Använd piltangenterna för Upp och Ner, och välj SKRIV UT ALLA RESULTAT. Använd piltangenterna för Vänster och Höger, och välj PÅ eller AV (Bild 24). Om Skriv ut resultaten är PÅ, leder det till att skrivaren automatiskt skriver ut alla resultat för patienttester, kalibrering och QC, vid slutet på proceduren. Välj OK för att bekräfta. Bild 24 Sidan 24 Sidan 25

14 Användar-ID är obligatoriskt INSTÄLLNINGAR STÄLL IN OBL UPPG & TIMEOUT Använd pilarna för Upp och Ner och välj ANVÄNDAR-ID (Bild 25). Timeout inaktivt-id Timeout inaktivt-id ställer in hur länge ett användar-id kan vara inloggat och aktivt medan användaren kör olika tester och gör olika åtgärder. Efter att timeout perioden har gått ut, måste användaren mata in ID-numret igen. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN OBL UPPGIFTER & TIMEOUT Använd pilarna för Upp och Ner och välj TIMEOUT INAKTIVT-ID (Bild 26). Bild 25 Bild 26 Med pilarna för Vänster och Höger, välj OBLIGATORISKT eller VALFRITT. Tryck på OK för att bekräfta när ändringarna är klara. Patient-ID är obligatoriskt Om inställningen är Obligatorisk måste ett patient-id registreras för att användaren skall kunna köra ett patienttest. Under menyn för Ställ in obligatoriska uppgifter och Timeout, välj PATIENT-ID med hjälp av pilarna för Upp och Ner. Med pilarna för Vänster och Höger, välj OBLIGATORISKT eller VALFRITT. Tryck på OK för att bekräfta när alla ändringar är gjorda. Order-ID är obligatoriskt Om inställningen är Obligatorisk måste ett order-id registreras för att användaren skall kunna köra ett patienttest. Under menyn för Ställ in obligatoriska uppgifter och Timeout, välj ORDER-ID med hjälp av pilarna för Upp och Ner. Med pilarna för Vänster och Höger, välj OBLIGATORISKT eller VALFRITT. Tryck på OK för att bekräfta när alla ändringar är klara. Använd knappsatsen för att mata in antalet minuter från Tryck på OK för att bekräfta när ändringarna är klara. Kalibreringspåminnelse INSTÄLLNINGAR STÄLL IN KALIBR & QC Använd knappsatsen för att mata in antalet dagar för påminnelseintervallet från 2-30 dagar (Bild 27). Bild 27 Sidan 26 Sidan 27

15 Användarbehörighet När detta är aktiverat kan användare, som inte är arbetsledare, se och skriva ut tidigare testresultat för patienter så länge de har uppgivit ett giltigt användar-id. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN ANVDR.BEHÖRIGHET Använd knapparna för Vänster och Höger för att välja PÅ eller AV och tryck OK för att bekräfta och lämna skärmen (Bild 28). Förvalt språk Analysatorn kan ha engelska plus ett annat språk installerat samtidigt. Denna inställning används för att välja vilket språk analysatorn visar, engelska eller det andra installerade språket, i förekommande fall. INSTÄLLNINGAR ALLM. INSTÄLLN STÄLL IN SPRÅK & LJUD Använd knapparna för Vänster och Höger och välj engelska eller det andra installerade språket (om det har installerats) och tryck på OK för att bekräfta och lämna skärmen (Bild 30). Bild 28 Bild 30 Platsnamn Platsnamn ställer in namnet på den klinik, sjukhus, labb eller läkarmottagning som kommer att synas på alla utskrifter. INSTÄLLNINGAR ALLMÄN. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN PLATSNAMN Välj STÄLL IN PLATSNAMN under Allmänna analysatorinställningar (Bild 29). Ställ in datum På skärmen för Allmänna inställningar, välj STÄLL IN DATUM för att uppdatera dag, månad och år. Användaren kan också ändra det visade formatet till MM/DD/ÅÅÅÅ eller DD/MM/ÅÅÅÅ. INSTÄLLNINGAR ALLMÄN. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN DATUM Använd pilarna för Upp och Ner för att välja vilka parametrar som skall ändras (Bild 31). Bild 29 Bild 31 Använd tangenterna för Vänster, Höger, Upp och Ner och välj en bokstav i taget och tryck OK för att skriva namnet med högst 15 tecken. För att radera en bokstav, välj RADERA och tryck på OK. När namnet är färdigt, välj KLAR och tryck på OK. Närhelst du trycker på AVBRYT, annulleras de tidigare ändringarna och platsnamnet återgår till den tidigare inställningen. Använd piltangenterna för Vänster och Höger för formatfälten. För inställning av datumfälten, använd piltangenterna för Upp och Ner för att välja önskat fält och mata sedan in de korrekta siffrorna med hjälp av den numeriska knappsatsen. Observera att vänsterpilen går bakåt och raderar befintliga tecken. Välj OK för att bekräfta alla ändringar och lämna, eller AVBRYT och lämna utan att göra några ändringar. Sidan 28 Sidan 29

16 Ställ in tid Obs! Om formatet i datumfältet ställs på EUR, kommer tiden att registreras i 24-timmarsformat. INSTÄLLNINGAR ALLMÄN. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN TID Använd piltangenterna för Upp och Ner för inställning av tidsfälten (Bild 32), välj önskat fält och mata in de korrekta siffrorna med hjälp av den numeriska knappsatsen. Välj OK för att bekräfta ändringarna och lämna skärmen, eller TILLBAKA för att lämna utan att göra några ändringar. LIS -adress (adress för laboratoriets informationssystem) För att aktivera LIS -inställningen, använd tangenterna för Vänster och Höger för att ställa LIS antingen PÅ eller AV. Obs: Ställ LIS på AV om analysatorn inte är uppkopplad till ett LIS. INSTÄLLNINGAR ALLMÄN. INSTÄLLNINGAR STÄLLA IN LIS-PARAM För LIS -parametrarna skall du använda den numeriska knappsatsen för att skriva in adressen i formuläret (Bild 34). Bild 32 Bild 34 Nätverkskonfiguration INSTÄLLNINGAR ALLMÄN. INSTÄLLNINGAR STÄLL IN NÄTVERKSKONFIG. Välj vilket fält du vill modifiera med hjälp av pilarna för Upp och Ner. För IP (internetleverantör) -adress, subnätmask och portaladress, skall du använda den numeriska knappsatsen för att fylla i adressen i formuläret (Bild 33). Använd den numeriska knappsatsen för att fylla i portalnumret. Välj OK för att spara ändringarna och lämna skärmen. Administration av Användare Lägga till en ny användare HANTERA ANVÄNDARE ALTERNATIV NY ANVÄNDARE Använd Upp/Ner för att välja användar-id och nummertangenterna för att skriva in ID-numret (Bild 35). Bild 33 Bild 35 Använd den numeriska knappsatsen för att fylla i portalnumret. Välj OK för att spara ändringarna och lämna skärmen. Använd pilarna för Upp/Ner för att välja användartyp och pilarna för Vänster/Höger för att välja mellan användare och arbetsledare. Tryck på knappen för Bekräfta & Nästa när båda fälten är ifyllda. Sidan 30 Sidan 31

17 Använd tangenterna för Vänster, Höger, Upp och Ner och välj en bokstav i taget och tryck på OK för att skriva namnet (Bild 36). Bild 36 Granska Data Granska patientresultat GRANSKA DATA GRANSKA PATIENTRES. ULTAT Listan med testresultat visas (Bild 37). För att radera en bokstav, välj RADERA och tryck på OK. När namnet är färdigt, välj KLAR och tryck på OK. Närhelst du trycker TILLBAKA, annulleras alla tidigare ändringar och namnet återgår till den tidigare inställningen. Ändra en användare HANTERA ANVÄNDARE ALTERNATIV ÄNDRA ANVÄNDARE Ändra namnet med tangenterna för Upp/Ner och Vänster/Höger. För att spara ändringarna, välj KLAR och tryck på OK. Radera en användare HANTERA ANVÄNDARE ALTERNATIV ÄNDRA ANVÄNDARE Välj tangenten för ALTERNATIV i skärmen för Administration av användare, för att se popup-menyn. Välj Radera användare för att radera en användare från maskinen. Bild 37 För att hitta enskilda resultat, välj ALTERNATIV och sedan SÖK (Bild 38). Bild 38 Skärmen för sökning av patientresultat ger användaren möjlighet att söka eller filtera baserat på: Patient-ID Användar-ID Testtyp Resultat. Sidan 32 Sidan 33

18 Använd tangenterna för Upp/Ner och Vänster/Höger för att välja filtreringskriterier. Välj Sök för att filtrera resultaten. Ett reducerat antal resultat visas som filtrerade patientresultat. Välj Dölj alternativ för att visa alla resultat. I alla listor med patientresultat kan du visa detaljerade resultat genom att markera det resultat du vill visa, välj ALTERNATIV och DETALJER (Bild 39). Granska QC-resultat QC-resultaten inkluderar uppgifter för tidigare körda QC-test (positiva och negativa kontroller). Du kan göra en sökning för att hitta enskilda resultat. GRANSKA DATA GRANSKA QC-RES. ULTAT QC-resultaten visas (Bild 41). Bild 39 Bild 41 Den här skärmen är i stort sett likadan som den ursprungliga resultatskärmen när testet först kördes och visades. Välj TILLBAKA för att gå tillbaka till resultaten (Bild 40). Alternativknappen aktiverar sökfunktionen för att hitta detaljerade QC-resultat på samma sätt som resultat för patienttester. Granska kalibreringsresultat Bild 40 GRANSKA DATA GRANSKA KALIBRERINGSRES. ULTAT En lista på utförda kalibreringar visas (Bild 42). Välj TILLBAKA-knappen för att gå tillbaka. Bild 42 Sidan 34 Sidan 35

19 Se partistatus Visa partistatus visar satser/partier med analyser och deras utgångsdatum. Den här informationen fångas upp av analysatorn när QCkontrollerna körs. GRANSKA DATA SE LOTSTATUS En lista på partier/satser som har bearbetats av QC-rutinen kommer att visas tillsammans med deras utgångsdatum (Bild 43). Analysatorstatistik STATISTIK SE INSTRUMENTINFO Analysatorinformation visas (Bild 45). Välj TILLBAKA för att gå tillbaka. Bild 43 Bild 45 Se testyper GRANSKA DATA SE TESTTYPER En lista på installerade typer av test visas (Bild 44). Se användarhistorik STATISTIK SE ANVÄNDARHISTORIK Använd pilarna för Upp/Ner för att markera en användare som du vill se och välj DETALJER (Bild 46). Bild 44 Bild 46 Sidan 36 Sidan 37

20 Välj TILLBAKA för att gå tillbaka (Bild 47). Ladda/Spara ARBETSLEDARE MENY LADDA/SPARA Bild 47 Ladda data Välj LADDA DATA från menyn för Ladda/Spara (Bild 49). Se fel-logg STATISTIK SE MEDDELANDELOGG Välj TILLBAKA för att gå tillbaka (Bild 48). Bild 48 För att kopiera uppgifterna på en annan analysator, sätt i SD-kortet som innehåller analysatorns inställningsuppgifter och tryck på OK. När skärmen visar att uppgifterna har laddats klart, skall du ta ut SD-kortet och välja OK. Spara data Bild 49 Spara inst. på SD-kort menyn för Ladda/Spara. Sätt i ett formaterat SD-kort som inte är fullt och välj OK för att spara analysatorns inställningsuppgifter. När den har sparat uppgifterna, skall du ta ut SD-kortet och välja OK. Spara loggar på SD-kort Välj SPARA LOGGAR på ett SD-kort från menyn för Ladda/Spara. Sätt i ett formaterat SD-kort som inte är fullt och välj OK för att spara analysatorns logguppgifter. När det är klart, skall du ta ut SD-kortet och välja OK. Obs! Officiella uppgifter för alla testresultat visas och/eller skrivs ut. Sparade data (resultat) är bara till för bekvämlighets skull och skall skötas av arbetsledaren. Sidan 38 Sidan 39

21 Uppdatering Ladda programvara UPPDATERA LADDA INSTRUMENTPROGRAM Sätt i SD-kortet med det program som du vill installera. Välj LADDA ANALYSATORNS PROGRAMVARA för att ladda ny programvara i analysatorn (Bild 50). Analysatorn läser den nya programversionen på SD-kortet som föreslås och visar en bekräftelse på skärmen att analysatorprogrammet laddas. Ladda språkfil UPPDATERING LADDA SPRÅKFIL Välj LADDA SPRÅKFIL för att ladda en ny språkfil. Sätt i korrekt SD-kort med språkfilen på och välj OK. Välj önskat språk, och tryck på OK. Vänta medan språkfilen läses och välj sedan OK för att bekräfta installationen. När språket har laddats ordentligt, ta ut SD-kortet och välj OK för att gå tillbaka. Ladda en Fil med Testtyp Bild 50 LAST TESTYPER En ny fil med testtyp behövs för varje ny analys eller test. Välj LADDA TESTTYP från menyn för arbetsledare. Sätt i SD-kortet med de testtypfiler som skall installeras och välj OK. Analysatorn kommer att ladda testtyperna som finns på SDkortet om de inte redan finns i analysatorn. Analysatorn kommer att visa de nyinstallerade testtyperna. Tryck på OK för att bekräfta. Välj OK för att bekräfta installationen. Analysatorn kommer att slutföra installationen själv och sedan starta upp i den normala startskärmen. Koppla inte ur strömmen eller stäng av analysatorn medan programvaran installeras (Bild 51). Skicka till LIS (Laboratoriets Informationssystem) GJENNOMGÅ SEND RES. TIL Följande ALTERNATIV kommer att visas: Skicka osända resultat, skicka det senaste resultatet, skicka alla resultat och testa uppkopplingen till LIS (Bild 52). Bild 51 Bild 52 Sidan 40 Sidan 41

22 När du väljer att skicka resultat kommer du att se en skärm med SKICKAR TILL LIS - VAR VÄNLIG VÄNTA eller BEARBETNING PÅGÅR, enligt illustrationen (Bild 53). Underhåll och Rengöring Bild 53 Underhåll OBS! Sofia analysator måste skickas till Quidel om den behöver underhåll. Användaren skall inte försöka sig på något underhåll förutom att byta papper, batterier och rengöring av utsidan. (Se Instruktioner för arbetsledare: Installation och inställningar för hur man byter papper och batterier). För att minska risken för elektrisk chock: Ta inte isär analysatorn. Analysatorn har inga delar som kan servas av en operatör och garantin kommer att bli ogiltig om maskinen tas isär. Risk för elektrisk chock: Stäng av analysatorn och koppla ur nätsladden före rengöringen. Sänk inte ner analysatorn i någon vätska. Rengöring Stäng av analysatorn och koppla ur nätsladden före rengöringen. Använd en mjuk trasa med en lösning med 70 % alkohol och 0,5 % blekmedel för att rengöra analysatorn. Torka bara av de externa ytorna och kassettlådan Använd INTE tvål eller andra rengöringsmedel. Sidan 42 Sidan 43

23 Bilagor Bilaga A Tekniska Specifikationer Dimensioner Vikt Strömkälla Utbytbara batterier Knappsats Skärm LAN-gränssnitt Driftstemperatur Luftfuktighet under användning 24 cm djup x 28 cm bred x 7 cm hög 1,36 Kg (3 lbs) VAC, Hz, självkopplande (amerikansk/internationell), 0,9-0,34 ampere max 4 alkaliska AA-batterier Numerisk 3,5 tum diagonalt RJ45-koppling 15ºC-30ºC Transport- och förvaringstemperatur - 20ºC ºC Luftfuktighet under transport och förvaring Lagringskapacitet för patienttestresultat Lagringskapacitet för QC-resultat Lagringskapacitet för kalibreringsresultat 20 % - 85 % icke-kondenserande 20 % - 85 % icke-kondenserande Max 500 tester Max 200 resultat Max 200 resultat Bilaga B sökning av Systemet Symtom Orsak meddelande: Skrivaren utan papper meddelande: SD-kort SD-kortet är fullt Streckkodsläsaren kan inte läsa av eller registrera data - strömkälla Streckkodsläsaren kan inte läsa av eller registrera data - streckkodsläsare Kalibrering av analysatorn misslyckades meddelande: Lådan blockerad Analysatorn upptäcker ett fel på skrivaren eller att det är slut på papper i skrivaren Systemet upptäcker att SDkortet saknas eller är isatt på ett felaktigt sätt. Systemet upptäcker att SDkortet är fullt. Streckkodsläsaren kan vara urkopplad. Streckkodsläsaren kan vara felaktigt programmerad. Kalibreringskassetten har förvarats utanför den tillhandahållna skyddspåsen. Någonting på arbetsbänken är i vägen så lådan inte kan öppnas. Kolla pappret i skrivaren och installera en ny rulle om så behövs. Kolla kortplatsen för SD-kortet på baksidan av maskinen. Installera ett SDkort om så behövs. Byt ut SD-kortet på baksidan av maskinen. Kolla att streckkodsläsaren är ansluten på baksidan av maskinen. Kontakta Quidels tekniska support på (800) för omprogrammering av streckkoder eller för att få en ny streckkodsläsare. För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Testa kalibreringskassetten. Om kalibreringskontrollen inte fungerar eller är ogiltig skall du kontakta Quidels tekniska support på (800) för att få en ny kalibreringskassett. För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Flytta föremålet så lådan kan öppnas och tryck på EJECTknappen. Om felet kvarstår, kontakta Quidels Tekniska support på (800) För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Streckkodsläsare Opticon streckkodsläsare (Modell OPR-2001) levereras med korrekt konfiguration och är redo för användning efter anslutning till Sofia analysator via PS2-porten. Ytterligare information kan fås på eller genom att kontakta Opticons tekniska support på ank För att kontakta Quidel för assistans: Tel: (800) (inom USA); (858) (utanför USA); Fax: (858) ; quidel.com (Kundtjänst); (Teknisk support) eller kontakta din lokala återförsäljare. Följande streckkoder har konfigurerats vid tiden för leverans: UPC-A EAN-8 UPC-E EAN 13 (UTAN ISBN ÖVERSÄTTNING) CODABAR (INTE KODAD) INTERLEAVED 2 av 5 IATA TELEPEN NUMERIC CODE 128 CODE 93 GS1 DATABAR LIMITED GS1 DATABAR TRUNCATED CODE 39 REG CODE 39 ITALIENSKA (KODAD UTAN SÄNDNING AV ST/SP) INDUSTRIAL 2 av 5 S-CODE MSI/PLESSEY (INTE KODAD) UK/PLESSEY (KODAD) EAN-128 GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL GS1 DATABAR EXPANDED Sidan 44 Sidan 45

24 meddelanden / Självtestet för igångsättning misslyckades. Använd inte maskinen och kontakta Quidels tekniska support på (800) För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Display / Systemet upptäcker att SD-kortet är inkompatibelt med analysatorn. Ta ut SD-kortet och sätt i ett godkänt SD-kort från Quidel. Display Test- eller användningsfel Använd inte maskinen och kontakta Quidels tekniska support på (800) För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Systemet upptäcker att det inte går att skriva på SD-kortet eller att det är fullt. Ta ut SD-kortet och kontrollera att skrivlåset inte har aktiverats på SDkortet. När du har kontrollerat att SD-kortet inte är låst, sätt i kortet och tryck på OK. Skrivaren utan papper. Fyll på papper och tryck OK. Systemet upptäcker att SD-kortet är fullt av data. Ta ut SD-kortet och sätt i ett godkänt SD-kort från Quidel. Se till att Quidel Service erhåller det fullskrivna SD-kortet. Systemet upptäcker att SD-kortet saknas, är isatt på inkorrekt eller det är inte kompatibelt med analysatorn. Kolla kortplatsen för SD-kortet på baksidan av maskinen. Installera ett SD-kort om så behövs. Streckkodsläsaren kan vara felaktigt programmerad eller defekt. Kontakta Quidels tekniska support på (800) för omprogrammering av streckkoder eller för att få en ny streckkodsläsare. För ytterligare kontaktinformation (Sidan 5). Sidan 46 Sidan 47

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 UG0001 - SV AW201195 Rev. 1 Mars 2015 Innan du börjar Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Bruksanvisning 2013 Welch Allyn. Med ensamrätt. För att stödja den avsedda användningen av produkten som beskrivs i denna publikation, tillåts inköparen

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning

Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover. Bruksanvisning Bruksanvisning Leica IP C - Automatiskt märkningssystem för kassetter för vävnadsprover Leica IP C, V 1.9 RevD, svenska 05/2013 Beställningsnr: 14 0602 80114, RevD Leica IP C Automatiskt märkningssystem

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Dexcom G4 PLATINUM SYSTEM FÖR KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING ANVÄNDARHANDBOK

Dexcom G4 PLATINUM SYSTEM FÖR KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING ANVÄNDARHANDBOK Dexcom G4 PLATINUM SYSTEM FÖR KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING ANVÄNDARHANDBOK Dexcom G4 PLATINUM System för kontinuerlig glukosmätning VIKTIGA KONTAKTER OCH NUMMER DexComs webbplats: www.dexcom.com Sändar-ID:

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer