ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2003, föreningens nionde räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma och påföljande styrelsekonstituering fått följande sammansättning: Marianne Seid ordförande Anna-Lena Edberg ledamot t.o.m juli 2003 Lennart Lindahl ledamot Hans Johnsson ledamot Mattias Pellberg ledamot Suppleanter har varit Maud Gladh, Eva Jansson och Henrik Fond. Vid stämman har föreningen även utsett följande portombud: Nils Erik Björk port nr 29 Margit Isaksson port nr 27 Bengt Engström port nr 25 Fredrik Segnell port nr 23 Lennart Jonasson port nr 21 Eva och Tore Hallén port nr 19 Revisorer Revisor har varit Ralf Toresson, KPMG. Revisorssuppleant har varit Jan Nordlöv, KPMG. Fastighetens långsiktiga värde Fastighetens långsiktiga värde förutsätter att framtida bortfall av räntebidrag kan kompenseras genom sänkta lånekostnader och eventuellt höjda månadsavgifter. Föreningens stadgar och ekonomisk plan Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket Nuvarande ekonomisk plan upprättades Sid 1

2 Föreningens fastighet Föreningen omfattar fyra fyravåningsbostadshus med sammanlagt 88 lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen. Den totala boytan är enligt taxeringsbeskedet m². Lägenhetsfördelning: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 st 30 st 20 st 24 st 8 st Föreningen innehar sedan tomträtten till fastigheten Polygripen 1 i Stockholms kommun. Avtalet gäller oförändrat i 10 år t.o.m Föreningen betalar årlig tomträttsavgäld med kronor. Föreningens fastighet är fullvärdesförsäkrad hos If Skadeförsäkring AB fr.o.m , inkluderande en ansvarsförsäkring för styrelsen och bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Uppvärmning i fastigheten sker med fjärrvärme. Föreningen har avtal med Com Hem avseende HipNet. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kronor varav markvärdet motsvarar kronor och byggnadsvärdet kronor. Fastigheten blev färdigställd 1997 och har deklarerats som färdigställd hos skatteverket. Fastigheten har åsatts värdeår Enligt nu gällande lag om fastighetsskatt blev fastigheten helt befriad från fastighetsskatt fr.o.m t.o.m Fr.o.m 2003 har fastigheten beskattats med halv (50%) fastighetsskatt under sammanlagt fem år blir fastigheten beskattad med full (100%) fastighetsskatt. Reservationer är ändringar i skattelagstiftningen om fastighetsskatt och andra ändringar som påverkar fastighetsskatten. Räntebidrag Föreningen har valt starttidpunkt för räntebidragets utbetalande till Subventionsräntan för innevarande femårsperiod är fr.o.m ,16%. Räntebidrag lämnas med en procentuell andel av ett bestämt bidragsunderlag, kronor. Denna procentuella andel startar med 52% av bidragsunderlaget under det första året för att sedan sänkas med 4%-enheter varje år till dess bidragsandelen gått ned till 30%. Vid årets slut var bidragsandelen 30%. Föreningens lån Föreningens lån är placerade till följande villkor: Institut Ursprungligt lånebelopp Räntesats Utbet datum Bundet till Lånebelopp Sid 2 Amort 2004 SBAB :- 6,31% : :- SBAB :- 3,72% Rörligt : :- SBAB :- 6,98% : :- JM s reverslån på ursprungligt lånebelopp, kr, slutbetalades under Fastighetsförvaltning Föreningen har tecknat avtal med SBC Bostad AB om ekonomisk förvaltning och förandet av lägenhetsförteckning fr.o.m Städning har fr.o.m juli 2003 skötts av Gubbängens städservice. Trädgård och markservice har skötts av Söderleds Trädgård. Snöröjning har skötts av Riksbyggen fr.o.m november Föreningsfrågor 2003 har passerat med en hel del aktiviteter. Styrelsen har under året hållit tolv protokollförda sammanträden. Information till de boende har via Majrobladet utkommit vid sex tillfällen.

3 Vid årets slut var samtliga medlemslägenheter upplåtna och under året har fem överlåtelser skett. Styrelsens policy avseende andrahandsuthyrning är att detta tillåts för en tidsperiod på högst två år, varefter omprövning kan ske för ytterligare ett år. Arbetsgrupperna för teknik, miljö och trädgård har aktivt deltagit i föreningens göromål, så också portombuden. I början av året medverkade styrelsen till att samtliga lägenheter försågs med brandvarnare. Mora Armatur har bytt ut flagnade vattenarmaturer i kök och badrum för sista gången enligt den förlängda garantitiden. Utbyte av vattenlås till rostfria har skett i samtliga städskrubbar i entréerna. Byte av städentreprenör blev resultatet av en utredning. Nya firman heter Gubbängens städservice. Stockholms stads miljöförvaltning genomförde en enkätundersökning till samtliga hushåll angående inomhusklimatet. Svarsfrekvensen var glädjande stor, nästan 100%. Resultatet visade sig att viss justering av ventilationen bör ske, vilket även skett vid den obligatoriska ventilationsbesiktningen (OVK), som genomfördes i slutet av året. Styrelsen har tillfrågat alla medlemmar i husen angående användandet av de två hushållskomposterna. Resultatet gav vid hand att det finns endast underlag för en, varför styrelsen beslutat att stänga komposten utanför 23:ans port. I januari inbjöd styrelsen alla nyinflyttade under 2002 till ett extra informationsmöte. Efter 2003 års stämma njöt vi tillsammans av grillade revbensspjäll och sallad. Hösten inleddes även detta år med gemensam samvaro utomhus. Mellan 50 och 60 medlemmar i alla åldrar njöt av kräftor, korv och tilltugg en varm augustikväll. Att ha ett par medlemsmöten under året har blivit ett önskemål som tillgodosetts. Så har medlemmarna haft möjlighet att träffas och umgås på vår- och höststädningen. Alla är naturligtvis välkomna även om man inte orkar delta i aktiviteterna. Besiktningen av björkarna på gården vid visade att ett av träden var rötskadat och att de övriga två visade tydliga tecken på dålig tillväxt varför styrelsen beslöt att låta fälla björkarna under hösten. Styrelsen har anlitat Lenndin konsult AB för genomgång av föreningens ekonomi. Syftet med genomgången var att se över ekonomin så att föreningen om möjligt kommer att kunna bibehålla oförändrade avgifter i första hand till Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvode till styrelsen under året uppgår till kronor. Sid 3

4 Föreningens ekonomi Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/hushåll Värmekostnad/hushåll Vattenkostnad/hushåll Dispositionsförslag Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: årets resultat: :68 och balanserad vinst: :18 summa: :50 balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, finansieringsanalys med noter. Sid 4

5 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Föreningens reparationsfond Not ÅRETS RESULTAT Sid 5

6 BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Förutbetalda kostnader Not Upplupna räntebidrag KASSA OCH BANK Kassa, postgiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Sid 6

7 AVSÄTTNINGAR Not 6 Föreningens reparationsfond LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar som säkerheter för skulder till kreditinstitut Varav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sid 7

8 FINANSIERINGSANALYS Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar föreningens reparationsfond Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar Förändringar kortfristiga fordringar Ianspråktagande föreningens reparationsfond Förändring kortfristiga skulder (exkl. kort del lång skuld) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder NOT Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sid 8

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper används som föregående år. Föreningens reparationsfond har redovisats som en avsättning och dess förändring har redovisats över resultaträkningen. Bokföringsnämndens allmänna råd, som börjar gälla för räkenskapsår från och med innebär att föreningens reparationsfond skall redovisas som en egen post under rubriken bundet eget kapital och inte påverka resultaträkningen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningsplaner tillämpas: Byggnadsavskrivning görs enligt sedvanliga låneamorteringar Yttre anläggningar 10% 10% Hissanläggning 10% 10% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. NOT 1 ÅRSAVGIFTER, HYRESINTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter NOT 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetsskötsel och städning Fastighetsskötsel gård entreprenad Städning entreprenad OVK Hissbesiktning Bevakning Utemiljö Hiss VVS Förbrukningsmateriel Sid 9

10 Reparationer Tvättstuga Soprum/sophus 769 Portar Lås Undercentraler Elinstallationer Hiss Fasad Fönster Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen Balkonger Ianspråktagande föreningens reparationsfond Taxebundna kostnader Elkostnader Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Grovsopor Källsortering Snöröjning Klottersanering Övriga driftskostnader Försäkring Tomträttsavgäld Kabel-TV Fastighetsskatt Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Kreditupplysning Kontorsmateriel Telefon Revisionsarvode (extern revisor) Kostnader för styrelsemöten Styrelseomkostnader Kostnader för stämma Studieverksamhet Föreningsverksamhet Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Avgift till organisationer Sid 10

11 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner och arvoden Avskrivningar Byggnad Förbättringar TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER NOT 3 BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Fastigheten är upplåten med tomträtt. NOT 4 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Styrelseomkostnader Teleabonnemang 290 Kabel TV kostnad Tomträttsavgäld Försäkringspremie Sid 11

12 NOT 5 EGET KAPITAL Enligt stämmans 2003 beslut 2002 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital NOT 6 AVSÄTTNINGAR Föreningens reparationsfond Vid årets början Årets avsättning Ianspråktagande Vid årets slut NOT 7 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors ändringsdag SBAB 3,72% Rörligt SBAB 6,98% SBAB 6,31% JM Slutbetalt Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sid 12

13 NOT UPPLUPNA KOSTNADER Värmekostnad Vattenkostnad Elkostnad Källsorteringskostnad Grovsopskostnad 836 Städkostnad OVK besiktningskostnad Styrelseomkostnad Externt revisionsarvode Låneräntor Stockholm den 10 mars 2004 Marianne Seid Lennart Lindahl Hans Johnsson Mattias Pellberg Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den Ralf Toresson KPMG Sid 13

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2004, föreningens tionde räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen N:O 2 KVARTERET TUBEN UPA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsföreningen N:O 2 KVARTERET TUBEN UPA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsföreningen N:O 2 KVARTERET TUBEN UPA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

Årsredovisning. HSB:s Bostadsrättsförening MARMORN I STOCKHOLM

Årsredovisning. HSB:s Bostadsrättsförening MARMORN I STOCKHOLM Årsredovisning HSB:s Bostadsrättsförening MARMORN I STOCKHOLM Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2002-31 augusti 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 AF GRUBBENS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AF GRUBBENS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AF GRUBBENS

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Verdandi 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer