ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2004, föreningens tionde räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens gällande stadgar registrerades och gällande ekonomisk plan registrerades hos Bolagsverket. Föreningens fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Polygripen Stockholm Föreningen innehar sedan tomträtten till fastigheten. Avtalet gäller oförändrat i 10 år t o m Föreningen betalar årlig tomträttsavgäld med kronor. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos If Skadeförsäkring AB. Ansvarsförsäkring för styrelsen och bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter ingår. Byggnadernas uppvärmning sker med fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten färdigställdes 1997 och består av 4 flerbostadshus i 4 våningar med tillhörande gemensamma utrymmen. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m² vilket utgör lägenhetsyta. Styrelsens sammansättning Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma och påföljande styrelsekonstituering fått följande sammansättning: Sid 1

2 Marianne Seid ordförande Lennart Lindahl ledamot Hans Johnsson ledamot Mattias Pellberg ledamot, t o m februari 2005 Maud Gladh ledamot Malin Nordgren suppleant, t o m februari 2005 Eva Jansson suppleant, t o m september 2004 Henrik Fond suppleant Vid stämman har föreningen även utsett följande portombud: Nils Erik Björk port nr 29 Margit Isaksson port nr 27 Bengt Engström port nr 25 Fredrik Segnell port nr 23 Lennart Jonasson port nr 21 Eva och Tore Hallén port nr 19 Styrelsen har under året avhållit 16 protokollförda sammanträden. Revisorer Revisor har varit Ralf Toresson, KPMG. Revisorssuppleant har varit Jan Nordlöv, KPMG. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Ekonomi Föreningens totala förmögenhetsvärde per uppgick till 0 kr. Fastighetens långsiktiga värde förutsätter att framtida bortfall av räntebidrag kan kompenseras genom sänkta lånekostnader och eventuellt höjda månadsavgifter. Föreningen har valt starttidpunkt för räntebidragets utbetalande till Subventionsräntan för innevarande femårsperiod är fr o m ,16%. Räntebidrag lämnas med en procentuell andel av ett bestämt bidragsunderlag, kronor. Denna procentuella andel startar med 52% av bidragsunderlaget under det första året för att sedan sänkas med 4%-enheter varje år till dess bidragsandelen gått ned till 30%. Vid årets slut var bidragsandelen 30%. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kronor varav markvärdet motsvarar kronor och byggnadsvärdet kronor. Enligt nu gällande lag om fastighetsskatt har fastigheten beskattats med halv fastighetsskatt, 0,25% på taxeringsvärdet fr o m Hel fastighetsskatt, 0,5% på taxeringsvärdet inträder räkenskapsåret Reservationer är ändringar i skattelagstiftningen om fastighetsskatt och andra ändringar som påverkar fastighetsskatten. Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Sid 2

3 Lägenheter Föreningen upplåter 88 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Av föreningens 88 medlemslägenheter har under året 17 överlåtits. Styrelsens policy avseende andrahandsuthyrning är att detta tillåts för en tidsperiod på högst två år, varefter omprövning kan ske för ytterligare ett år. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Förvaltning Ekonomisk förvaltning inkl. förandet av lägenhetsförteckning har skötts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum. Städning har fr o m juli 2003 skötts av Gubbängens städservice. Trädgård och markservice har skötts av Elfströms trädgårdsförvaltning AB fr o m hösten Snöröjning har skötts av Riksbyggen t o m våren 2004 och av Elfströms trädgårdsförvaltning AB fr o m hösten Föreningen har avtal med Com Hem AB avseende HipNet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Barnvagnsförrådens vattenlås har bytts ut till rostfria sådana. Entrédörrarna har förstärkts, så även gårdshusdörrarna. Bland annat för att underlätta för Ragnsells och skydda putsen har dörren vid 21:ans återvinningsrum bytts ut. Björkfällningen på nedre innergården föranledde styrelsen att tillfråga samtliga boende i en enkät om önskemål beträffande eventuell återplantering. Resultatet av enkätsvaren föranledde styrelsen att besluta att lämna gräsmattan på gården fri från plantering. Arbetsgrupperna för teknik, miljö och trädgård har aktivt deltagit i föreningens göromål, så också portombuden. Medlemsaktiviteter Information från styrelsen till de boende har via Majrobladet utkommit vid sex tillfällen. Att ha ett par medlemsmöten under året har blivit ett önskemål som tillgodosetts. Efter 2004 års stämma njöt vi tillsammans av grillade revbensspjäll och sallad. Hösten inleddes även detta år med gemensam samvaro utomhus. Mellan 50 och 60 medlemmar i alla åldrar njöt av kräftor, korv och tilltugg en varm augustikväll. Ett nytt initiativ togs inför julen, då varm glögg, lussebullar och pepparkakor serverades utomhus i kyla och vinterskrud. Så har medlemmarna haft möjlighet att träffas och umgås på vår- och höststädningen. Alla är naturligtvis välkomna även om man inte orkar delta i aktiviteterna. Sid 3

4 Dispositionsförslag Förslag till vinstdisposition. Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst från föregående år: :50 Stadgeenlig reservering till yttre fond: :00 Årets resultat: :28 Återstår till föreningsstämmans förfogande: :78 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att, i ny räkning överförs :78. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, finansieringsanalys med noter. Sid 4

5 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Föreningens reparationsfond Not ÅRETS RESULTAT Sid 5

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not Upplupna räntebidrag KASSA OCH BANK Kassa och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Föreningens reparationsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Sid 6

7 AVSÄTTNINGAR Not 6 Föreningens reparationsfond LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder 789 Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Fastighetsinteckningar som säkerheter för skulder till kreditinstitut Not Varav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser inga inga Sid 7

8 FINANSIERINGSANALYS Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar föreningens reparationsfond Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder (exkl. kort del lång skuld) Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sid 8

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år, förutom föreningens reparationsfond som redovisas som en egen post under rubriken bundet eget kapital. Föreningens reparationsfond redovisas från och med räkenskapsåret 2004 i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Jämförelseuppgifterna för föregående år har inte omräknats på grund av att en sådan omräkning inte bedöms stå i rimlig proportion till värdet av informationen. Finansieringsanalysen är uppställd enligt kassaflödesmodell. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningsplaner tillämpas: Byggnadsavskrivning görs enligt sedvanliga låneamorteringar Yttre anläggningar 10% 10% Hissanläggning 10% 10% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. NOT RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter NOT 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel gård entreprenad Snöröjning Städning entreprenad OVK Hissbesiktning Utemiljö Hiss VVS Förbrukningsmateriel Sid 9

10 Reparationer Gemensamma utrymmen Tvättstuga Soprum/sophus 769 Portar Lås Undercentraler Ventilation Elinstallationer Fönster Taxebundna kostnader Elkostnader Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Grovsopor Källsortering Snöröjning Klottersanering Övriga driftskostnader Försäkring Tomträttsavgäld Kabel-TV Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Kontorsmateriel Telefon Revisionsarvode (extern revisor) Kostnader för styrelsemöten Styrelseomkostnader Kostnader för stämma Studieverksamhet Föreningsverksamhet Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Avgift till organisationer Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd Följande ersättningar har utgått Löner och arvoden Sociala kostnader Sid 10

11 Avskrivningar Byggnad Förbättringar TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER NOT 3 BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med 0 0 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Fastigheten är upplåten med tomträtt. NOT 4 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Kabel TV kostnad Tomträttsavgäld Försäkringspremie Sid 11

12 NOT 5 EGET KAPITAL Belopp vid årets slut Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets början Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Föreningens reparationsfond*) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital *)Föreningens reparationsfond Vid årets början Från avsättningar enl. BFNAR Årets reservering Vid årets slut NOT 6 AVSÄTTNINGAR Föreningens reparationsfond Vid årets början Årets avsättning Till eget kapital enl. BFNAR Vid årets slut NOT 7 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors ändringsdag SBAB 2,85% Rörligt SBAB 4,18% SBAB 6,31% SBAB 2,77% Rörligt Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sid 12

13 NOT UPPLUPNA KOSTNADER Värmekostnad Vattenkostnad Elkostnad Källsorteringskostnad Grovsopskostnad 836 Städkostnad OVK besiktningskostnad Styrelseomkostnad Externt revisionsarvode Låneräntor Stockholm den 8 mars 2005 Marianne Seid Hans Johnsson Lennart Lindahl Maud Gladh Min revisionsberättelse har avgivits den / 2005 Ralf Toresson KPMG Sid 13

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Brf Enen Nr 17 rg nr 716408 7574 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006. FörvaItningsberätteIse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer