15 Fredsgata= X5, C. A. F!TlLLS!!!%AF9, Genershgent.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 Fredsgata= X5, C. A. F!TlLLS!!!%AF9, Genershgent."

Transkript

1 ANNONS-AFDELNNG.

2 Brand- och Lifforsakrings-Aktie-Boaget Svea meddear Brandforsdr-i*,- 1, "'y å Byggnader i stad och pi andet, Fabriker, Bruk, Gröda, Kreatur, Brädgåi rdar, Varor i magasin och under transport på jernvag, Lös egendom, Fartyg i E arnn och under byggnad, jemvä meddeas försäkring mot exposionsskada, at på ce fördeaktigaste vikor ti biiga och fasta premier. Brandskador uppgöras prompt efter iberaaste grunder. För inteckningshafvare i hus uti stad eer röping är genom särskida i poicen bestämda vikor säkerhet beredd för inteckningsbeoppets utbekommande vid inträffande eisvåda, titan att de derföre behöfva innehafva försäkringsbre LFF~RSAKRNG bevijas ti särdees biiga premier och rned fe diga kon~binationer, med ande i vinsten, med ratt för försäkringstagaren derest han efter vissa år önskar upphöra med prsrniebetaningen, erhåa fi, ice å de inbetada premierna, pro rata motsvarande försäkringsbeopp n. f. Lifrgnte-, Pensions-, Kapita- och Utstyrse-försäkringar medc eas afven. Ansökningar om ifförsäkringar afgöras skyndsammast; vid dödsfa u taas försäkringsbeoppet efter öfverenskommese genast efter det de ti d ödsfaets bestyrkande erforderiga handingar bifvit ineinnade och godkända. Ti ifförsäkringstagare med aiide i Eoagets vinst utdeas rinstander arne &igen. 15 Fredsgata= X5, C. A. F!TLLS!!!%AF9, Genershgent. Medagenter i Stockhom: Herr Fredr. Schram, Skeppsbron 26. Herr A. J. Emin, Bredgränd 2 A.» C. H. Granhom, Storkyrkobrin- D J. A. Zetheius, Handtverkareken 14. gatan 4.» Car Lamm, Skeppsbron 36.» Er. Aug. Hedin, Tradgårdsg-"-- Wad. O. Schödström, Bruo- 10, (Kh.). kebergstorg 13.» J. W. Moring, Sturegatan» H. Bowaius, Mainskinadsga- n Joh. L. Pyk, Brunsbacken ( tan 38. D Chares Granqvist, Norrands- Herrar S. R. Carson & K:ni, Bruns- gatan 31. grand 3.

3 Aktieboaget Grundadt 29 Jui Magasinsqvarteret: Kontor N:o 4. Magasin N:o 1 & 2. Besörjer punktigt spedition af aa sags varor, och p% biigaste vikor. Förtuiining, Magasinering, Nederag m. m. Ändam%seniga anordningar för Exportvaror, med minsta möjiga kostnad, och ar biigaste frakt sttidse att p%riikna. Detta hus &r det enda p& patsen, som adees utesutande arbetar med varors befordran, omastning, magasinering och hvad derti hör. 1 1 Teegrafadress: Express. Göteborg. Bref- N : Svensk Express, A. B. i Bankrakning: Skandinaviska Kredit-Aktieboaget, Göteborg. Disponent: A. W. LE MONE.

4 Stockhom, i. Styrmansgatan 1 (vid Nybrohamnen). 1 r i!!erans & SNCKERFABRK. På bestaning utföras aa för byggnader erforderiga snickeriarbeten, jemte uppsättning och besagning af desamma; dess- utom utföras : Skopupeter och Kyrkbänkar. Parkettgof af ek. Staketer och Grindar. Verandor, Lusthus och Badhus. ager håas ti försäjning Deuxbattants- och Enka haffranska dörrar efter de mest vaniga förekommande mått. Foder, sockar, ister, regar, äkt, nitister och spje. Tr3 emottages ti torkning, signing och hyfing. Fanersigning samt signing af bock ti aa dimensioner och tjockekar utföras. Skärning af at sags trä verkstäes biigt.

5 bos cis festa Siisceri- och '03tkshiidare i Stockhom ock i andsorten. 1 Kung. Hof-Skraddare. 8 Norra Smedjegatan 8, rekommenderar sitt moderna, soida oci vackra varuager af in- oci utändska tyger af utmärkt beskaffenhet. Modernt, eegant och soidt arbete, i förening med moderata priser.

6 från Fersenska Terrassen. Parti- och ~~inutk~r~äjning Wnernas akthet garanteras.

7 ""i?' \., 4 T~vv~ipi 4 ( % Pmn J.,., L JjJ id >i,.,,at,.,, -2,. ii.j b \ s i Xontor : Regeringsgatan 28. FBrsajningsmagasiner: Reqeringsgaitan Susspan 63. br 28. (Be)=Teefonnummer 335. Fabrik for Färger och Fernissor. Vä sorteradt ager af Ojor, Pensar och öfriga artikar för Maare, Färgare, Förgyare, Lithografer, Ritare och Artister m. f., 1 /1 Fint och Sinergepapper, Lim och Träfyare m för Snickare. Engeska Vagns- och andra fernissor frkn de mest renommerade firmor, Mander ~rothers, Nobes & Hoare in. f. i

8 QCf FORSÄLJNMG di Regeringsgatan Pi.

9 ijppet k. 10-3, eniottager penningar a Upp- och Afskrifningsraknirig och. a Depositionsrakning p& rnåzacis» 2 iniiriaders, D?, 1) eer ängre tids uppsägning; diskonterar dagigeii inhemska vexar ; köper utai~dska vautor och mynt ; \ försäejer postreinissvexar och utandskt niyiit; afgifver anvisningar och vexar, betabara i utandet ; utfärdar resekreditiver, betabara på de festa patser i Europa oci Amerika;! emottager uppdrag ti köp och fijrsiijningar af TJtäicska vautor och mynt; verkstäer inkasseringar och i öfrigt at hvad ti en bankrörese hörer. Utom Stockhoin boende kuiina tita11 meanhand vanda sig ti bankkontoret.

10 \ ri ' 3 3 ~ ~ ~! ERa r/ r ~~5.v"" 'r (etaberad 1867). Auditör [ARL Y. HELLBERG, Stockhom, i3 Storkyrkobrinken 13 (ShuPes hus). d i Personig mottagningstid: k f. m.; 2-3 e. m. ~ Kontorstid: k. 10 f. m.-3 e. ni. Ombes8rjer ratteqanqar Q *r och inkasserinqar siiva i Sverige soiii Utandet, samt utreder stenhrius och konkurser, m. m. Obs. i Tyska och Franska spriken taas. Post- och Teegrafadress: S'tockSiom. Teefonnimmer : 306.

11 -- J - Vice 3Zäradsköfdhgarne och af Kong. Svea Hof-Ratt godkände aga ombudsman, Stockhom. i Oppen Mottagningstid 10-i.12 Teefon~iazknme~ 991. Post- och Teegrafadress :

12 Stockhonra, 66, g %gm ottagiiiiigstid: 10-2 oci 4-5. Rattegangay utföras vid öfver- och underdoinstoar i Stockhoin och andsorten; kontrakter, testamenten och andra aga iandingar uppsattas, iieninas ti oc bevakas hos vederböraiide myndigheter ; arfskiften och boutredningar verkstäas jeinte aa andsa sags juridiska uppdrag. Råk och uppysniiigar, begiirda i bref ined åtföjaiide 5 kr., einnas skriftigen med orng5eide. Konsutationspris : 2 kr. för svar å muiitig förfr&gan, 5 kr. om rattshaiidingar genomgås. För inemiiance oci bevakaiide af haidingay i öfver-, ratter, departeinenter in. m. beraknas 15 kr. i komiiiissionsi arfvode. Åt affarsi~a~ eniias afveii juridiskt bitriide mot visst t arfvode pr år. doh. Fr. Yoenius, v. Maradshöfding och e. o. Hofriittsnotarie. f Sekreterare i Stockhoms Fastighetsegareförening. Post- oci Teegrafadress : Sto~khoEt. Obs,! Som v. Haradshafding G. Hoenius biträder byrh, ; triiffa rattssökaride atid en jurist derstiides under mottagriingstiden.

13 Notarien ombesörj er Punktigt och biigt Rättegångar och Kiikasseringar i Stockhom och omnejd. itredning af Sterbhus och Konkurser; Konkursbevakningar. Uppsiittanie, iiiemnande och bevakande af Stämningar, Kontrakter, Bouppteckningar, Arfskiften, Testamenten, Äktenskapsförord, m. f. egaa handingar. Utverkande af Handesrätt, Patenträtt, Svensk med- : borgarrätt, m. m. Kontor: Drottningatan 29 C, '12 tr. upp. Mottagningstid: k Teefon N:o 1043,

14 1 Notarien T<p P"T;JYC A e rrr di/j-i -i ii- -=m em=-w-w- 7~ P A f7 > 1 1 iontorstid : 10-2, 5-6. Personig mottagningstid : 11-12, 5-6. Oinbesösjer utförande af rittegångar vid öf'ver- och underdomstoar, utredning af sterbhus och tonkurser, uppsättande, inpifvande och bevakande af aa sags egaa handingar, m. f. ti juridisk aff&rsverksamhet hänföriga iippdrag. OBS.! Siirskid afdening för inkasseringsiirenden. Teefoiinuinmer: v. Maradshöfdingarne! Stortorget.

15 1 Kassoren vid S ms Anktionskammare m. in. j (Hamitonska huset) invid Kar XEs hg, hörnet af Arsenasgatan, tr. upp. Kontorstid: K. 9-3'i,, 6-7. Personig mottagningstid: K. 21/z-3114, 6-7.

16 Kara Strandgata 48, ombesörj er inkasseringar shvä i hufvudstaden som andsorten samt köp, försäjning och arrendering af stads- och andtegendomar. Kontorstid: 9-11 f. m. och 4-6 e. rn. Post- och Teegrafadress: Stockhon~. Utmärkta referenser p1 ' Förmedar köp oci försäjning af 1 %szha~tg% 8 ndwtriaia~, af&er, Juridiska uppdrag af Civiagsnatur ombesörjas. Triiff'as 1~1. S ti haf 0 f. in e. m. Tccfoxi m:o 450%-

17 Pensionskassa, Stiftad den 23 Mars 1874, har ti syftemk att bereda sina deegare pension vid viss ader. För att bifva deegare fordras att vara svensk medborgare och ega god frejd. Ti iassai eragges arigen 35 kronor, hvaraf 30 tifaa pensionsfonden och 5 understödsfonden, stående deegare fritt att på en, gang erägga aa 5 arsafgifterna, soin di utgöra 4 10 kr.; deegare, som inbetat fem arsafgifter, eger rattighet att inbetaa för de resteran de tio &ren p& en gkig; och utgör afgiften för dem 290 kronor. För att komma i atnjutande af pension fordras att hafva fu- gjort aa afgifter samt uppnått 50 efnadsår. Sivida stadgarna d& ej agga hinder deremot, atnjutes pension af 400 kronor. Dör deegare, vare Enka berättigad ti peiisioiz af 200 ironor, om deiegare tihört 1 kassan i 10 %r, af 400 kronor, om han tihört den i 15 Ar. Enia ar berättigad fugöra sin afidne mans hetaiingssiydighet och inträder då i hans rätt. För barn utgar pension med 100 kronor ti fyda 15 &r; äro de fera an fyra, deas beoppet dem emean. inmäningar iigifvas ti Styresen, upptagande tite, visteseort, födesear, manad och dag samt fnstiindigt för- och tinnnin. 1 Obs.! Fruntimmer, som egnat sig at hande, ega rätt att i kassan inträda. 1 De af Kong. 14aj:t och Ofverstkth&are-embetet faststäda stad- \ gar finnas tigängiga hos Styresens samtige edamöter. Stockhom i November 1882., Petterson, a. &ijeströ i?&, Axe. Beeg, Aug. Skattmautare. Ordfbrande. Sekreterare. Arsenasgatan N:o 2 C, V. Htrmegcirdsgatun ;%-:o 18. Brottningg. AT:o 60. Bro.i?%s, J. F. F6rseZius, Gust. Norrandsgatan iv:o 5. Susspan N:o 63, We.i%memtröii%, D. C. Sveiwson, C. A. Drottninggatan iv:o 45. Nedre,Wtinkbron N:o 1. Wen%ercstr3n, GU.st af. &eg9-e.im, Ca9-. Stadsgdrdeiz N:o 10. Stora Grdmrcnkegr&nd N:o 5.

18 k m X~OUS~ 3aCbusef 3 Mamtorgsgatan Nya Kungshomsbrogatan 16. Stockhoms Radhus-Aktie-Boag tihandahaer riti ya1 inriittade okaer, ined tisaininans 100 sarskida afkadnings-, kabinetter, den respektive arniin heten a3 dagar, från k. 7 f. m. juinterhapet,f7-aj7 k. 8) ti k. 10 e. m. (hegdagar fr. k. S f. m. ti 4 e. m.), aa sags BAD ti biiga priser. Zoniersk-Tuxmkisra bad, praktfut inrattade, ko öppna: hr ierrer 7-10 f. in., och 6-10 e.., for fruntimmer f: m., mean 4-6 e. in. kan denna af'deniip abonneras. Finsk-Hyska ~adstugor, s~a for herrar som kr fruntimmer. &np- och Varniuftssk&p, med bassin och duscher. Varma Harbad, ti oika priser, i särskida afdeningar for Herrar och Da~izer. Bassin- och _FTBuschbad. i Lokabad (haf'bad, sittbad, ryggbad, cirkediisch, sittdusci etc.). i Xedikart bad, tkirskt beredda Tabai*rsbad, Kretiznncherbsd med naturig mutter- ange~, Koksats-, Soda-, Pottaske-, Aaciener-, Svafbeefirer-, ii-, Siat- och Geatinbad, Gyttje- och iafstangsbati m. f. Vattenkiisbehanding.,Vassagebehanding af erfaren badbetjening. Bad i hemmet hemsiindas och afhemtns efter bestäning kontoret. Liikare trffas aa dqar uti anstaten, far nadiga rad och tippysningar. 1 _716bie#*ndk? rfcm för sjtikingar iinnas inom anstaten, men böra pa förhand betingas. ~ 163 Nya Kzmngshornsbroptan 16. i J i v

19 Stora Nygatan N:o 14. iinehar ständigt ager af s%v& Svensi-t som Finskt smör, samt ost och sat fik- och oxkött, at ti ägst gäande priser. Bostaden %r nu Vesterbnggatan 62, 2 tr. upp, iriit 36 '1- saninia gata. rekommenderar sina af Kung. Menicnastyresen godkända patenterade preparat ti aa, som önska sig en god och ree vara. Patenterad Eite-Pomada är det yppersta hårmede för så~a det sjuka som friska haret. Hvar och en, soni begagnar Eite-Pomadan, enigt beskrifningen, far behha sitt hår under hea sin ifstid. Eite-Pomadan haer sig f'ukomigt frisk och of'örandrad under fera decennier; den har ti och med bifgit pröfvad under tropikerna i fera år, utan att under& någon som hest förändring. Patenterad Eit e- Tand-Eixir ar ovikorigen det utmarktagte munvatten, som haer tnderna friska och hvita inti sen åder. Afven for dem, som begagna östander, ar det ett ypperigt mede för att håa dem rena och uktfria. ntyg af f'rnmstående personer Atföja hvarje preparat. OSKAR BECKLX. Kontor och ager: Ladughrdsands Tugata 17. Ofvanstående preparater försäjas hos Herr C. F. Dufva, Drottninggatan 41, Fru O. Stråe, Fredsgatan 24.

20 Förtienstmedaj. Wien Förtjeatstmedaj. Wien stiindigt ager af Bo~~?~~fe%~~a?af;ci~*in1 Rekommenderas ti biiga priser. m < i E. Ti sau finnes hos F. BREHMER. d Pat. Pappersskärmaskiner, prisbeönta i Wien 1873; 1 Paginerings d:o; Linierings d:o för itografer och bok-, bindare; Borr d:o med höjbart borrbord för maskin- och E H M ~ a handkraft; Hackese d:o; Färgstampar med och utan dato samt Sirta; Datopressar med graverade och hari :k=--=+ ) dade stsstiar för jernvägar; Hvitstampar; Dioptrar; ET reeringr nstrument fran 30 ti 80 kr.; Afvägningsstänger; Landt- mttarestatip; Eektricitetsmaskiner för äkare och enskide ; D:o Ringverk med edningar och nummertafor; Vattpass af' jern och messing; Vhgar, samt diverse andra instrument och maskiner förfärdigas efter bestaning ti de niest facia pris, som ett noggrannt arbete medgifver. Bref besvaras med ornggende, när porto inedf'öjer. i 1 Stockhom, 62 Kammakaregatan 62.

21 Regeringsgatan N:o 11, emottagas bestiiiiiiigar a Rarrifse, e Psq~a~ r* ninoav, C..k m. m. enigt den rika saming profver, som finnes att bese. 1 Restaningar & Visitkort utföras, om så önskas, under oppet af en dag.

22 STOCKHOLM, 8 Mamtorgsgatan 8. Viisorteradt ager af smakf'ua och moderna arsenikfria Tapeter och Border, Tak- och VSggdekorationer, savii af egen tiverkning soin fran utandets förnämsta fabriker. Stort urva af Et ugardiner i vackra inöraster samt oika bredd och ängd, jen~te fera sorters tibehiar., Sviingda och raka Gardinornamenter med i Haare och Rosetter xn. m. Tadrrosetter, Lister och H6sn af' papier- rnaché. At ti de biigaste priser med rabatt vid partihande. f. d. Victor Björkund, 8 Mamtorgsgatan 8.

23 ' r p ri B ~ F a i(. V. 4' =.i. Optisk, Matematisk och Meteor oogisk Fabrikdr. -örs%ij ningsmagasiner: 3 Ofre Storkyrkobrinken 3, (bredvid Storkyrkan). i Fiia: 20 Bredsgatan 20 (midt för Prinsens Paats). Stiiidigt ager af utmärktaste yvaitder Gas- ögon, Lorgnetter, Pince-nez, Luper, Tuber, Teater- och Harinkikare, Mikrosko- per, Oktanter, Stereoskoper, Cirkebe- stick, Cexrvimetrar, Kompasser, Vattenpass, Equerer, ineta-, aneroid- och qvicksifver- Barometrar, Observations-, mask- och aa andra i siag Thermometraa; Varmeprofvare, Ba- ster~rofvase, ~jökprofvarefter Quevennes 4 mec besbrifiiirig ock tabeer af Stats-Agronomen Fr. Cederborg, Psyehrometrar med d:o d:o af d:o d:o, Sackarometrar, Areometrar, Sainometrar ni. in. \ 1 Manometrar oci Vae u umetrar ti bii- i g~ste pris och för hvikas noggranhet ansvaras. Loggar jemte Optiska, Kemiska, Matematiska, Fysiska och Mekaniska in- ) strumenter oir Apparater, m. in. 0 k s. Reqvisitioner frin andsorten expedieras per ongiieerice inot postförskott. 2

24 ' ' Etaberad 1869., Förfiirdigar aa sags Obs.! Gammat ~ Q nzottages P ti firgkiing efter ny method, af mig personigen i utandet inhemtad. N:o 3. Norrmamsgatan N:o 3. Obs.! hörnet af Aaii~s~ataii. _. Bot mot önma fötter E: kartnagar i fingrar. Postadress : ~tockhom. 112T(,/", ","Q och 7icirtnngZnr Försäjning och bostad : m. in. i kr. h 150 pr burk. Mottagningstid: för behanding af, och råd, för dyika åkommor, söknedagar från k. '129 f. m. ti e. m. N:o 6 Rorrmamsgatan. Försäjningen ar öppen fran k. 8 f. m.-8 e. m. Ofvanstående ~~n~~znstämnpe jinnes såvä d nnvisni~zgficcnm som 6 hvavje hurk, m~zed priset de runde^ & bztrkcwgze zctsnft. Den, som kan bevisa, att S. Hageröfs Subversiv, användt enigt anvisningen, icke kan uppösa iktornar, inväxta nagar och kartnagar, erhier, enigt utförigt tikannagiivnnde h anvisningarna, hvara aftrgck af fera intyg och tidningsrekommeudationer Ennas samt annons i fera tidningar, Femhundra kronor af sajaren. Xot insänd remissa eer godknd efterkraf af minst 25 st. burkar emnas god rabatt ti Bterförsajsre. Aa reqvisitioner med fuitindig adress (afven i reqvirentens bostad) utföres mot postförskott eer godhandt efterkraf, men endast 2% kr, 50-öres burkar, d& mindre än 25 st. reqvirerss. Savan hur afven användts för sjefverk (s. k. fusag) och nagespr&ng i fingrar med gynsamt resutat. t 1 ' j i'

25 for prima Läder och Skinn sam Repgodsvaror, i Akademiens för de fria Konsterna hus. n- och utändska Läder- och Skinnvaror ti a förbrukning å denna vara. Särdees stora Vadurskinn ti Orgebägar och andra Pustar in. in., afvsn Tunna Påsterskinn, Mjuka sämskade Tvättskinn ti Optiska oci aiidra gas, Vagnar, a meta och ackerade saker. Fransk Juften, Orangue och Nature ti Betse, finare Setyg, Remmar m. in.; Suäder af A. T. Lundins m. f. förnämsta tiverkiiingar, fiirdiggjorda Bar- och andra remmar, Kork-, Fit- in. f. sags iinansuor, Laster och Skomakeriverktyg. Bestäning å säta och pressade föbeskinn einottages. Fina Patentinnegariier, två- och fertvinnadt ti >akame, af taienskt in, nature och kuört, Engeska Snören, kabesagna jusa ti Persienner, Markiser, Rugardiner, Tafor, <ockor, Maskiner m. in. Dubba och enka Gjordar af många sag, ti Kreatur, Möber och 1askiiviifda Handstyckeii, Breda Linneband 1z 2~ 2 tum breda, Linor och Trossar af renhäckad Riga m. f. sorts hampa, Onisagsgarner af inest tjeniga sorter, Fiskegarner, mindre Tågmattor m. m. Varorna äro från fabrikanterna i första hand och stäa sig särdees biigt. Araren etaberad CARL EDV. DAHLQVST. '

26

27 ' ' resommenderar sina fabrikater, patenterade och prisbeönta vid verdsexpositionerna i Moskwa 1872, Wien 1873, Bogotá 1874, Paris 1875, Brusse och Phiadephia 1876 i samt Paris Amykos for toietten, ett utmärkt mede för hudens och tändernas bevarande, för hud- och hasåkommor, shrnader; borttager afven de obehagiga verkmingerna af arm- och fotsvett. när man dermed tvättar sig 3 d 4 gånger i veckan; vä bepröfvadt mede för hudöshet hos späda barn, i det att tvättvattnet dermed bandas. Koncentrerad Arnykos besitter samma egenskaper som föreg%ende, men tir 2 d 3 gånger starkare och är en oundgängig husmedicin för hud- och has%kommor i samt varfua sår och skador. Band de minga omdömen och intyg, som bestyrka Amgkosens förtrafiga egenskaper och verkningar, inskränka vi oss att här nedan anföra de vitsordauden, som pifvits af tvenne ceebre äkare, 1 J. LSTER, Chirurgie Professor i Edinburg, och C. B. NESTERTON, Chirurgie Professor i Upsaa. - LSTER, uppfinnaren af de antiseptiska förhianden - bviken storartade uppfinning tusenta af menniskor haiva att tacka för sitt if - ofordar m'ycket Henrik Gahns Amykos (se Tidskriften BLan~et~ 1875) ooh frambier dess stora företräde framför andra antiseptiska mede, i det den utofvar bögat.obetydig retning, 8 semhinnorna och föjaktigen eper en mycket mid verkan pi samma i gång den i svara fa kraftigt ingriper. - Professor MESTERTONS intyg, gifvet den 27 Apri yder siunda: >Efter ytterigare fiera ärs erfarenhet, gavs1 frin don Chirurgiska kiniken härstades,! som frgn enskid praxis af Henrik Gahns s. k. Amykos såsom yttre antiseptiskt sirmede, kan jag k endast PR det fukomi~aste bekräfta det yttrande, jag den 21 Januari 1871 afgaf. Arnykosen har fortfarande visat sig sisom ett utmärkt desinficerande, förruttnese och svira accidenser förekommande sirmede, utan de obehagiga biverkningar, som Btföja andra antiseptica, sisom Carho och Saicysyra,,Och har enigt min erfarenhet häruti ett bestamdo företräde framför dessa, di det, hgt ifrh 1 att hindra eer förångsamma granuatiousbidniugen och sårikningen, tvärt,om ifvar den förra cch kraftigt befordrar den senare, on1 den nxmigen användes enigt den af mig den 21 Januari 1871 angifna methoden. Jag bör dock anmarka, att Amykosen, vid fortsatta försök, icke visat sig ega den akande verkan vid de p5 egentiga vegetabiiska parasiter beroende hudsjukdomnrne (Favus, Herpes tonsnrans), som man i början tyckte sig hafva anedning att antaga. Mitt sutomd51ne om Amykosen är, att den sksom antiseptiskt mede vid sirbebandingen är fut ut jemförig med öfriga, pi senare tider försökta mede, samt att den sisom siräkande framför dem har ett bestimdt företrade. Upsaa den 27 Apri 1876, C. B. MESTERTON, Professor i Chirurgi och Obstetrik vid Universitetet i Upsaa Och Director för Universitetets Chirurgiska och Obstetriska kiniker.» Enke Aseptin, för konservering af kokta födoämnen, soppor, smur, mjök, dricka, m. m. Oundgängigt och biigt mede. Dubbe Aseptin, för konservering af rått kött. Rörande konservering af foge med denna aseptin få vi härmed hänvisa ti Jägareförbundets tidskrift 1878, sista häftet, der denna förträffiga och biiga konserveringsmetod finnes detajeradt beskrifven. Som efterapningar af vår Amykos förekomma i handen, f5 vi fästa uppmiirksamheten p%, att Henrik Gahns Amykos utesutande tiverkas af vårt Boag och att aa våra fabrikat äro försedda med ofvanstående fabriksmiirke, saiat att de eftergjorda Arnykossorterna äro var Amykos mycket underägsna i afseende p% beståndsdearnes mhgd och beskaffenhet, enigt hvad jemförande anayser agt i dagen. Ti sau hos de feste Handande och Apotekare. parti hos Boagets agenter i Stockhom, Herrar J. A. Grape & C:o, Stadssmedjegatan 15, ingång från Hevetiegränd.!'

28 Rum, ordnade ined profter på större oci niindie Möbemanger, Sängkäder, Mattor, Ljuskronor, Gardiner. Dekoreringar och uppsattiingar af gardiner utföras af skickiga arbetare. Soidt arbete. kfoderata priser. Magasinet iies öppet endast vid dagsjus. AU^. te. 4.~3. E, BsseJin.

29 saiiirna oka som vårt kontor, Lia Mygatan N:r 14, 1 trappa upp, hafva vi a~iordna~t ett fustiiiidigt Profiager af våra tiveriiiingar för att deriiied tihandagå köpman vic uppgöteseï af ïeqvisitioneï, xaiiit stat detsamina i teefoiisk förbiidese med rår fabrik. Priskuranter tihandahaas eer postf6rsandaa Hersar Xandsnde kostnadsfritt. OBS. Var tiverkning af edfast tege rekommenderas afven.

30 ;i h E X v3 2 D g 3 g' &.g- &s " *- 3 :g% u" -e" g 2 * ()!+*u& &Xg$oeB,,m,, k X b,-.%---&. a a s.e.s.g.g RQQ$yE.s G ~ Q Q % % % % % % Ci)P)Ci)P)U u" & ()" Q h x x p z" Q a L- S % c.x a u QSu.*., N h" g =a %:K e.-fj%&&&& TQQQQQQ

31 Teefon N:r 128.

32 Pappershande, finies ständigt a,ger af iiiierade eer oinierade, oika forniater och h~~ara afi-eii best(?iiiigar ernottagas. Derjemte ager af iiiierade och oii1ierade sveiska saiiit eiigeska Aiiiiotationsböcrer, Kontraböcker, inierade Makriiagar, Agendas, Vesebaiketter och Fractsedar.

33 försäjer ti biiga priser : Aseetin, Ranbmnaöga, Marvax, Vankb Chokoade, Kött-sxtra<t,, hack, Smink, Skrifback, Ean de Coogne, Essencer, Hirsvartor, Vinsenap, m. m., m. m.

34 Bradghrd: Barnhusgatan 8 Be-Teefon N:o (vid Norra Bantorget). Amanna Teefon N:o 5268, Kont or: Kungsgatan 24. Lager af Z~V~US w A>gsbgsi 1 vakanda tiveïkiiing af Hyfadt gofträ af ofottadt och Angtorkadt inaar-trä, furu eer gran, fogadt eer spantadt; Hyfade och spantade bräder med eer utan kening ; Foder, Sockar, Pane och List; Karmtr6, Poster, Lo8shoz och Bagträ. Torra Snickarbradeï, Ladbrader, Ohyfad Pank, Björkpank, Rutstaket, Regar och Läkt m. m. i

35 STOCKHOLM, 54 Mamskinadsgatan 64, verkstäes at sags Bestäningar samt i 1 emottagas i P. A. Hudbergs b Boktryckeriets oka Bokhande N:o 54 Mamskinadsgatan N:o 11 Regeringsgatan,

36 Kung. HofiSkornakare, 11 Lia Vattugataur 11, får vördsamt rekomniendera sig hos respektive herrskaper G ti mottagande af bestaningar å aa sorters finare Herroch Dame-skoarbeten af prima qvaitet. Afven tiverkas fysioogiska skodon och för öfrigt ti huru som hest, växta fötter; at ti moderata priser. Obs. Mina skodon kannas behagiga och trötta ej foten. Gama skodon mottagas ti reparation p -- Kirurgisk ~nstrurnentmakare, 48 Regeringsgatan 48, j'öif&~*digar och haer ständigt ager af aa sags ortopediska bandager. och kirurgiska instrumenter, sasom: Bandager för snedhet, pattfot, Diapparater, krökta ben oci kumpfot; Hörseurar, f Bråckband, nhaationsapparater, Liggdynor, Kathetrar, Maggördar, Koppinstrumenter, Resorstrumpor. Knifvar, Suspensoirer, Respiratörer, "raben och kryckor, Saxar, ~ i Urinreservoirer, Sprutor ; Bröstgas, Tennsprutor ; Gassprutor ; Sangsprutor ; Ptimpsprutor ; fera sag; njectionssprutor, fera modeer m. m. Post- och Teegrafadress endast: G. L. J AC O BY, Stockhom. Reparationer utföras skyndsamt. TeEefonnu.inmer 5257.

37 anagd 1843 Tiverka Kakeugnar, hvitgacerade, enka och ornerade med inbrända farger och förgyningar samt i majoika ti biiga priser enigt priskurant och ritningar.

38 beägna vid stora segeeden omkring 3 mi söder om Söderte'j e, försäj a Kaksten (kosyrad kak), Osäckt (kaustik) kak och S1Lckt (kaustik) kak. Dessa produkter befvo vid 12: te amänna Landtbruksrnötet i Stockhom prisbeönta. Denna kaksten (kosyrad kak) ar enigt anaysen adees fri från svafvebdcis och andra oarter. Såsom en af de renaste kakstenssorter är densamma särdees att rekommendera ti imbeskickning vid tackjernsbåsning och vid hvitbetssockerfabrikation. Anays af kakstenen och intyg om kakens utmärkta egenskaper kunna presteras. Bruken ega ångbåt och pråmar, s& att varan kan, segationstiden emnas vid såvä Mäarens som Satsjöns 1 stränder. Genom öfvertagandet af Lijehomens kakbruk ' äro bruken numera i tifäe att everera kak (afwen Gotands) vid de festa jernvägsstationer i riket. För öfrigt finnes såvii i Stockhom som vid Lije- 1 homen ständigt ager af säckt och osäckt kak. Reqvisi- 1 tioner emottagas och uppysningar emnas, såvä skriftiga som muntiga, på brukens Kontor i Stockhom, Små- 1 andsgatan N:o 14.

39 ' L b 1CG Lia Nygatan 16 Nederag af Lessebo Pappersbruks utmiirkta tiuerk- W ningar af Post-, Skrif-, Tryok-, L~sk-, Oiaot- och papper, sstnt för hand tiverkidt Skrifpipper, Lijan, Bikupan W c N:o 1, prims c% 2:da, 5:o Z prima. V F9 W J j Bryggaregatan O, nedre botten, mottager aa sag af nya oci gama möber ti poering. Möber bonas iifvei, och rottingsstoar fo&t&s. Arbetet ntfiires biigt och ined ackuratess. 1 Bryggaregaan 9, nedre bottei~. 1 3

40 Prisbeönta, samt Turkisk Röktobak Hufvuddepôt : från Kontor : 3 Aktieboaget 20 f ;z?gesc4.fia. Nybrogatan Dessa cigaretter tiverkas af de bästa materiaier sisom basta rysk och utvad turkisk tobak med en fin arom; det erkändt bästa fransyska cigarettpapper. Verkmästaren, infödd Grek frin Xacedonien, har sksom verkmastare arbetat p& de för-! niimigaste cigarettfabriker i Grekand, Turkiet och Ryssand. En de af arbets- i personaen infödda ryssar, hit införskrifna fran ryska cigarettfabriker. Boagets cigaretter kunna siedes, h ~ad godheten betriiffar, iithärda hvarje jemförese med de ' utändska och i pri,sbiighet sti de vida öfver de importerade. Boaget hoppas derigenom kunna göra importen af cigaretter fr&n utandet umbiirig, di en fut ut ika i god, men dock biigare vara, tiverkad i Sverige. af boaget erbjudes.%t den rökande, amänheten. Boagets tiverkningar säjas i de festa vä sorterade cigarrbutiker. ': För att göra amänheten bekant med boagets oika sorter cigaretter och rök- tobak och försäjningspriset depå, s& meddeas här föjande prisuppgift: N:r 100 st. 1000st. N:r 1. Favorita... 3: Faust... 1: Nadeschda Carmen Smyrna... ro. Mefisto Sutan Rigoetto Anacedonia "cherkess Petit Canon Egoist Misse... Cigaretter., För För Bayadera..... Corsar... Bakan..... Ribak... Rabotnik... Samson... Cigarettes extraordinaires de Vicomte... Cigarettes de Vicomte... Non pus utra... Donna Juanita Konkurrent Turkisk Röktobak För För 100 st st. 1: : : : : : Dubec Smyrna... pr Fb kr. 10. Samson... pr fb kr. 5. Dubc... n 7. Ssoniki... a 3. w Aterförsauare erhaa betydig rabatt. Packningen ar p& 100, 25 och 10 at. utom & N:r 1, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31,32 som bott finnas i 100 och 25 st. FADESCHDA.

41 ~ j minut ti fabrikspris uti boden, höniet af Storkyrkobrinken och Vesteringgatan, samt i parti af % Kontoret 2 tr. upp, M:r 9 Storkyrkobrinken.

42 i emottager ti färgning eer t,vättiiiizg ating, hörande ti, Herr- och Damtoietten, och garanterar för utmärkt vagjordt f arbete. Rockar, Gardiner, Byxor och Vastar, Möbetyger, Schagg, 1 Schaar och Baja- Hattar och Pymer, derer, Spetsar, Borddukar, For och Band, f Uadningar, Kappor, Schaetter,, Hasdu kar, m. m. OBS. Herr- och Damkäder behöfva ej sönderspr&ttas. At sags sidei färgas utmarkt vä (A a Resort) och erhåa tygerna ett vackert oc21 nytt utseende. J. A. Sandberg & C:o. Bodar: Drottninggatan 53. Kornharniistorg Si. Fabrik och Mottagiiiig : Grefthuregatan 38. Order ifrh Landsorten expedieras skyndsamt.

43 STOCKHOLM, verkstaer aa sags körningar ti moderittit priser. Kontor:, 19 Vestra Träd gårdsgatan 19., Ombesörj er Ren h 8 n i n g af gsrdar, gator och amänna patser 8 Norrmam, Ladugardsandet och Kungshomen.. 1 Äfven emottages reqvisition för transport af Byggnadsmaterie, Spanm81, Mjö, Ved samt af aa vid Stockhoms hamnar förekommande! Körningar. Representeras af Be-Teefon Ro Nyn Teefon N:o 4339,

44 Uti Bokhande, 11 Regeringsgatan ii, fiiines stiindigt ager af: Finare Frsnsys~~a Bonbons- och Karameomsagg Enveopper af ty med Fnntasibommor af gud; Smiiare och Bebus; BegraBbiings-etiketter; Deviser ; Gud- och Sbfverpappe~, pressadi, och satt ;, Kuört Ganspapper ; Budb%rder, samt ett stort parti Pantasipapper med gud och sipiaiertryck, iif~~eizsorn Ordiniira tyska och svenska karanie-etiketfces, m. m. < f 1 tiaz Bdigcrcste priser.

45 Portföj-, Fodra-.,i, arbetare. Papp- Förfdrdigar : Fotografi-=artonger i aa formater och Etuier i Sammet ock har0qu.i~ afvensom Portföjer; fernissar Xartor; infattar Gravyrer; käder Skarif - och Speboxd; monterar aa sags Broderier och Pappaxbeken; inbinder Böcker i aa. sags band; verkstäer aa sorters Linieringar och har Kontors-, hotations- och Xontraböcker samt 1biera.de Räkningar i standigt ager. Rya Kuaigshomsbrogatan H:o 28.

46 K0arfr0r Gr ~o~s%pul!c$~~~ och 1eve~&nact af af aa sag saint ti sadana iörande detajer, i Speciaiteter : Patenterade Centra-Kaoriferer för nftviiriniiing, Patent-Ventier för direkt iiftveuing. Patent-Ventier ti skorstenar oc kakeugnar, Patenterade gaer för uftöppningar, Ventiations-Fktar, Patenterade Rökhufvnr af gjutjern, Vedsparande Varmvatten-appa'rater för kök, Ventierande Torksk%p för barnkammare, Patenterade Angpannor ti värmeedningar och maskiner, Patenterade Regeringskranar ti centraa vattenvarmapparater m. ]n. Prospekter och aa uppysninga- erhåas 6 Kontoret, i j

47 Kontor och Verkstad: Verkstäer ~ippsättningar och reparationer af angmaskiner, Axeedningar, Snäpressar, Lokomobimaskiner och Tröskverk, samt förfärdigar : Excenterpressar och gröfre Saxar. Jernsängar af fera modeer. Skepps- och Byggnadssmiden af aa sag. Svartsmiden, såvä Jern som Sth. Kakar af Jern, afsedda för verkkörning. Dragkakar, Barnkäkar. Möbevagnar och Dragkärror af Jern. Gas-, Vatten-, Ring-, Afopps- och värmeedningar. Teefon N:o Post- & Teegrafadress: Padus Wenngren, Stock- Ezon1,

48 -p- Uti Bokhande, Regeringsgatan, finries ager af Förskrifter, Kartböcker, Kartor, Rit- och Skrifmateriaier m. m. Bestäningar 3 Visit-, Adress- och Begrafningskort utföras skyndsamt. S'tämping a Postpapper och kuverter verkstäes- iricaiirar 73-3 r, r... i).4.i.-).4..dk Bokhande, Abum. Annotationsböcker. Biderark. Ryertspennor. Ryertsatift. F?Rck. P'tRckhorn. P'nkmarken. r vitruverter. ' ir4e bestick. riv-ande im. r~pande gummi. Fm%";edar. FEsokoppar. F?rv Lager af Fönsterremsor. Liaierstift. Griffetafor. Läskpapper. Hamppapper. Mantasuppgifter. Hyreskontrakter. Munack. Hdftstift. Fotpapper. Karames-Etiketter. Pappersknifvar. Karduspapper. Pennfodra. Kartonpapper. Pennskaft. Kautschuk. Pensar. KontarsbGcker. Postpapper.. hontrabgcker. Radergummi. Kopiebncker. Raderknifvar. :u!aisoa kritor. Radpapper. iaok. Ritböcker. Lineaer. Ritstift. Räkningar. i Sigier. Sikespapper. Skrifböcker. Skrifpapper. SkrifportRjjer. Ståpennor. ~ Svartkritor. Tusch. Tuschkoppar. Varu-Etiketter. Vexar. Vinkeineaer. Vinkar. Visitkortbanketter.

49 Denna aromatiska Tandtvå, som sa'jes i origiiiapake- ter, af hvika hvarje ar tirackigt för sex månaders bruk, 1 öfvertraffar i aiidani&senighet aa andra dyika mede, bort- : tager fukomigt hvarje eak ukt ur murinen, uppfriskar 4 andeduiyten, stärker oci befiister tandköttet, renar taoderna \, fukomigt, konserverar tandemajen, förekoiiimer röta, hin- drar taiideroa att ossna och ur, och iir såedes det Ousta, som man kan anviinda tci v8r.d och ieva~ande af t&- de~+na - ett ~usenti~qt vikor för meriskig sk0;nhef. Säjes A 65 öre paketet hos C. F. n)8aj$~8,.,a. xu]idb.berg, Drottninggatan 41. Regeringsgatan.

50 ti konserverande och f6sskönande af hårvaxten. Denna oja bestar af ett afkok p& den finaste. h=innbu~e med en tisats af etherinka ojor och basa-?niskcc 17zede. Den verkar mycket vägörande på hå- 1 ret och hzrjg.r'stet, einedan den gör dein smidiga och i bevarar dem för uttorkning. D:r Hurtung's Kinabark-oja. kan i derföre med förde användas hiifviidsakigen äfven p& den j harväxt, som ihnu befinner sig i no~~n~at oci sundt tistånd, i einedan deri &ny0 ifvar hårväxten och bevarar den från ett pötsigt eer sureessivt sjunkande. Åt karens skagg gifver 1 den srriidighet och utmarker sig i amänhet genom deii sköna nrntuyqans, som haret deraf erhåer, tiika med en smidig fasthet, som deri gifver &t hårvaxten. D:r Hartung's Kinabark-oja 1 krona pr stycke hos och Ortpomada försiijas A 0. F. nufva, R. A. Rndberg, Drortninggatan 41. Wegeringsgatan 11.

51 ti återvackande å ch stärkande af håsvaxtepa. t 1! i t Denna ortpomada består af en samman- sättning af vetande, narande satser och raxtin- yrediensev. De arter, so111 derti aiivandaa, iiro v&rväzte?*, som, f~rstärkta genom väkända ex- trakter oci utvada rötter, meddea organismen sin friska kraft. Bruket af dexina örtponiada ar förenadt ined de inöj- igast säkra föjder, ty den ifvar oci stärker y& ett s& un- derbart sätt hårrötterna, att ti oci med de sista annu dö- ende ifsgnistorna och efnadsfröna i dem ånyo ifvas, sturkas och bringas ti ng verksa~r~f~et. D:T Hartung's ~i*tpom,rc/a för- hindrar hårets affaaiide, förbeknande och förtidiga grdnnnde, emedan den meddear åt epidermis en ny, stärkande, va- görande substans och närer hårrötterna på det kraftigaste satt. Försäjes h krona pr stycke hos C. F. Dufva, P. A. Hudberg, Drottninggatan 41. Rogeringsgatan 11.

52 Stockhom, 54 Mamskinadsgaan 50. Teefonnummer , Prisbeönt i Wien Emottager ti e it urande at ivad ti yrket kan ianföras. Eegant arbete, biigt pris oci snabb erpenitii Profver finnas ti påseende! 54 Mamskinadsgatan 54. Teefonnummer 855.

53 3okbinderi- och Portföjfabrik Stockhom, 1 emottager för Herrar Bokföraggare : artiarbeten, så vii de enkaste band, som finaste praktband. adning af aa sags räkenskapsböcker samt inieringar. ppfodrar och fernissar kartor, panscher m. m. ~forering af vexar, qvittenser, ångbåtsbijetter m. m. srfardigar kartonger och askar. N Nionterar skrifbord m. m. permar ti vin- och matsedar. Vagjordt arbete, skyndsamhet och biiga priser utofvas. Arbetet afhemtas, då derom pr okapost eer teefon underrättas, Teefon-nummer Stockhom, 25 Mamskinadsgatan 25.

54 Regeringsgatan N:o 11, einott aga's bestäningar å enj.igigt den rika saming iorofver,. so att bese. Rest%ningar ii visitkort ut%rajs, om s& önskas, under oonet,.* af en da e.

55 verkstzes at sags emottaqr~s i Rsktryckeriets oka samt i P. P-. F~Adbergs Bokhande AT:O 54 i~famski~zac.~,gntan.\':o! R~r~eringyjnta~t. \

56 Register öfrer de i adresskaendern upptagna annonser Sia Andersson. C. G.. Smör.. Ost- och Kötthande Aromatisk tandpasta. ivarest densamrna försäjes Aseptin. Amykos. Aktieboag. Henrik Gahns Badhnset. Stora. i Stockhom Bandager och brackband. hvarest desamma erhaas Beckins. 0.. patenterade eite.pomada. eite-tand-eesir Biströms. Amanda. ateier för artificiea bouimor Björknnd. Lnndbeck & C:o Bomstertiverkning. A. Biström R~kbinderia~beteu förfardigas af P. Herzog. mot sutet af boken. n > K. S. Söderström U J. A. V. Lindmansson. mot sutet af boken. ~ Bokhande. P. d. Hndbergs Boktryckeri. J. TV. Homs Brand- och Lifförsakrings-Aktieboaget Svea. framför titebadet. Brehmer. E. P Carsson. J. A.. Gatiirenh~ningsföreningnn Cigarretter. ryska och turkiska från aktieboaget Nadsschda ~ Uoins. C. G.. Optiska magasin :' Dahqvist. C. E.. Luder- och Skinnvaruhande Bygguadsmateriaier. hvarest dyika försäjas ' Dahström. J. A.. Egendoms- och försakringsagentnr Dam.Friser.Saong. Erique Sjöberghs Drags Aktieboags yefabrikater. hvarest de fiirsaijas Dnfra. C. F.. Kemisk fabrikör Ean de Coogne. tiverkniug deraf Egendomar försäjas Eitepomada och eite.tand.eexir. försiijninw deraf Express. Svenska. -aktieboaget i Göteborg. före titebadet. Faner- och trähande. Fr. Sundströms. före titebadet. Pruntimmers.hårarbeten. hvarest dyika försäjas i Färgfabrik. Kint. Bernhardt & Kxi. framför titebadet. Färgstämpar. hvarest dyika försäjas t Gahns. Henrik. Aseptin. Amykos Gasojeampor och yktor. hvarest desamma säjas Gas.. vatten- och afoppsedningar m. m. verksties af P. Wenngren Gnietmots. Lonis. Tandstickor. före titebadet ~ Gummifabrik. Stockhoms. på sista permen. Gnstafsbergs porsinsfabrik sgeröf. S., Behanding af ömma fötter Heberg. Car V.. Juridisk affarsbyrå Hennings & C.O. TravarnafEiir ; Herzogs. P.. Bokbinderi. mot sutet af boken.! Hoenins. J. F.. Jnridisk affursbyrå... 6 Homs. J. W.. Boktryckeri Homqvist. G. W.. Kung. Hofskomakare nkaseeringar m. m. utföras , Hndber~s. P. A.. Pappershande !....

57 "L.. Jaeoby. G. L.. Kirnrgisk instrnmentrnakare Jiiridisk Affirsbyra. Car V. Heberg... 4 ) n Joh. Pr. Hoenias U o Oscar von Koch och Nis Setterwa... 5 >j u Kar Njnring Jiiridiska uppdrag ntföras af Hoenins ) J) emottagas af Dahström, J. A ) n» af Heberg, Car V ) U n af Koch och Setterra... 5 > >, af nior in^. Kar... 8 D D D af Nycaoder och Fahcrantz ) n. af Seiin. mmanne Kaeding. F., Kung. Hofskräddare. före titebadet. Kakengnsfabrik. C. A. Pettersson & C.O Kakbruk. Karta och Oaxens. dess kontor i Kemiska fabrikater. C. F. Dnfvns / Kinabarkoja. Hartnngs. hvarest den.amma försäjes Kirurgisk instrumentmakare, Jacoby Zint, Bernhardt & K:nis firgfabrik, före titebadet. Kädesförsäjning, Drap aktieboags i Norrköping Konst- och Skönfärgeri och Kemisk Tvättaiistat Konstrnktions- R. Ritbyrå, E. A. Wim~ns Kontors- och Kopieböckrr, hvarest de försäjas Kopierinea, patenterad, bvarest dyika föreijas Körningar, J. A. Carson Lacave y C.a, före titebadet. Lessebo Bruks Koinmissionär Lifförsäkrings-Aktieboaget Thue. P första permen. b Lind, J., Pappershande, kontor i Lindmansson, J. -4. V., Bokbinderi- och Portföjfabrik, mot sntet af boken. i Loftteegrafer eer ufttrycksringedningar, hvarest sidana erhåas, se Stockhoms Gnmmifabrik. ioftvexingsappnrater, bvarest siidana finnas Läder- och Skinnvariibande, Car Edv. Dahqvists Manometrar och Vacuumetrar, hvarest dyika finnas Massagebehanding verkstäes R Stora Badhnset Mekanisk verkstad, P. Weiingrens i Messings-skostift och Kackspik, ivarest dyika erhiias... 24, 28. Messings-, Koppar- och Metahandare... 24, 25 Meteoroogisk fabrik, C. G. Coins Minuthandesföreningens Pensionskassa Möbemagasinet, Det största i Norden Möber poeras och bonas riadeschda, Tiverkning och f6rsäjninp af ryska och turkiska cigarretter '? i Njnring, Kar, nkasserings- och Rättegångsaffär... S Oaxens & Karta knkbrnk, kontor Optiskt Magasin C G. Coins 17 Pappersskärmaskiner hvarest dyika försä!jas Pensionskassa, Minntbandesföreningens.... Pank., Bräder- och FanBrhnnde. Sundström, Fr., före titebadet. Portföjarbeten m. m. Herzog, P., mot sntet af boken. n Lindmansson, J. A. V., mot sutet af boken. D Söderström, K. S Privatjorister Nyeander och Fahcrantz... 8 Ramstedta, R. W., Kädesförsäjning faepgodsvaror, Läder- och Skinnvaror försäjas af C. E. Dahqvist Risacka, f. d., Konst- och Skönfnrgeri & Kemiska Tviittanstiit Rit- och Konstrnktionsbyrå, E. A. Wimans Rit- och Skrifmateriaier, hvarest dyika erhåas Rottingstoar fätas F

58 Sid. 1 Riigardiner, Gardinornamenter, Takrosetter m. m., hvarest dessa erhåas Ryska och tnrkiska cigarretter från Aktieboaget Nadeschda i Rittegångs- och afarsbyrå. mmanue Seins Rökhufvar, Ventiationsnckor och Fäktar, E. A. Wimaus i Sandberg & C:o, J. A., Konst- och skönfärgeri m. m Sein, mmanue, Rättegångs- och affarsbyrå... 'i. Sko- och Kartböcker, hvarest dyika erhäas : Skomakare, G. W. Homqvist Skrif- och Ritmateriaier, hrarest dyika erhaas... 4?. Skrädderietabissement, F. Kaedings, före titebadet. Skånes Enskida Banks kontor i Smör-, Ost, och Kötthande, C. G. Andersson Sockerbagerietiketter, hvarest desamma försäjas 38. Stads-, Bruks- och Landtegendomar, hvarest dessa försäjas 9, 10. i d Stockhoms Gcmmifabrik, på sista permen. $1 Stora Badhuset i Stockhom Största Möbemagasinet i Norden i Sundström, Fr., Logsåg och snickerifabrik, före titebadet. Svea, Brand- och Lifförsäkrings-Aktieboag, framför titebadet., Svenska Express-Aktieboaget i Göteborg före titebadet. Söderström, K. S. Bokbindare Tandpasta, Aromatisk, hrarest densamma försäjes Tapeter och BRrder af Björkund, Lundheck & C:os tiverkning Thne, Lifförsakringsaktieboag, å första permen..trävaru-affir Uppvärmnings- och Luftvexiugsapparater, hvarest dyika finnas Visitkort, hvarest bestäningar på desamma emottagas ' Vågar, Vigter och Måkär, hvarest dyika erhåas Wenngrens, P., mekaniska verkstad yimau, E. A., Konstruktions- och Ritbyrii Akerberg, J. E., & Heström, Koppar-, Measinga- och Metahandande... 24, 25. 4ngmaskiner. axeedningar m. m., hriken dyika uppsätter Angsig och mekanisk snickerifabrik, Yr. Sundströms, före titebadet. Ortpomada, ivarest densamma försäjes s. t

1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------<'+'---

1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------<'+'--- 1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Lifförsäkrings-Aktiebolaget ,,. SVEA

Lifförsäkrings-Aktiebolaget ,,. SVEA I ANNONS- AFDELNING., l \ : -----. -e Brand- 'och Fonder Lifförsäkrings-Aktiebolaget,,. SVEA öfver Tjugo Millioner kronor, mecldetr Brandförsäkring - mot fasta och billiga premier af Byggnader i stad och

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128.

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. -18- GUSTAF CARLBERG, T r ä var u h aild l a r e..'.brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. Lager af Örbyhus Ångsågs

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 4

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 4 1889. 52:e årgången. Häfte N:r 4 Harad af Cristiernins invaidinrättning, efter ha.mingar h

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

i 8 sld. n.r med" omkring 50 fina illustrationer i träsnitt öfver nyaste moder och handarbeten samt med rikhaltig mönsterbilaga...

i 8 sld. n.r med omkring 50 fina illustrationer i träsnitt öfver nyaste moder och handarbeten samt med rikhaltig mönsterbilaga... ANN ONS-AFDELNIN G. Idun kostar: ~Idun tillsammans med Iduns l/l år... kr. 4: 00 Mode och 3/ 4»» 3: 00 Mönster 1/ 2» 2: 00 Tidning 1/ 4»» 1: 00 kostar: Tidningen hembäres gratis. l/l år... kr. 6: eo 3/

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten För att man som konsument ska kunna väja mean oika förpackade ivsmede i handen finns detajerade reger för hur ivsmede ska märkas med exempevis ingrediensförteckning,

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

37:e Årgången. Häfte N:r 6 1874. Carlskrona

37:e Årgången. Häfte N:r 6 1874. Carlskrona 37:e Årgången Häfte N:r 6 1874 Carskrona Kong. Örogsmanna-Säskapets Högtidsdag 1874. Åminneseta "'). t Hedrad af Kong!. Örogsmanna-Säskapets förtroende att förestå sekreterarebefattningen, under dess ordinarie

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 13 Redovisade uppgifter

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN.

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. /> i Si ;t.>-. / ^ k c, OM DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. NÅGRA ORD AP H. EDFELDT. STORAGE-IreH HAIn - LpC LP9-F22A U.B.C. LIBRARY f^w»- ^^W*'^' /" B 4486 E34 1884 ^^^""^m^ THE LIBRARY sj^,mi^ -vn. =-^^ ^iss

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Päivi Keskinen I BUKEN FINNS EN FABRIK SOM HETER

Päivi Keskinen I BUKEN FINNS EN FABRIK SOM HETER Päivi Keskinen I BUKEN FINNS EN FABRIK SOM HETER Här är jag Den här boken tillhör INNEHÅLL INNEHÅLL Ab Bukspottkörteln... 1 När Ab insulinnyckelproduktionen Bukspottkörteln...1 upphör..2 Vad När behövs

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

Girlang med tygblommor

Girlang med tygblommor Girlang med tygblommor Det finns ofta lådvis av tygblommor på loppiset. Köp loss en låda av dem och gör girlanger, eller varför inte kransar att ha i håret. ett gäng tygblommor snöre eller tråd eventuellt

Läs mer

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ...

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ... Biljetter säljas: iivardagar: Till vanligt pris frin kl. 12 midd., til1;förhöjdt pris.samma dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. Söa och Helgda ar: T111 vanligt pris frhn

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Checklista för förvaring och vård av konst på papper

Checklista för förvaring och vård av konst på papper KONST PÅ PAPPER Konst på papper utgör ett relativt brett materialområde. Det omfattar tusch-, blyerts-, akvarell-, kol-, bläck- pastell- m.fl. teckningar. Underlaget, dvs. papperet kan också variera med

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

91173 SOFT COTTON LOVIKKA, MINI ULL

91173 SOFT COTTON LOVIKKA, MINI ULL 91173 SOFT COTTON LOVIKKA, MINI ULL E A D C B Version 1 91173 I VÄNTAN PÅ JULEN GARNKVALITÉ (A-C) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m) GARNALTERNATIV (A-C) Super Soft Cotton GARNKVALITE (D)

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer