15 Fredsgata= X5, C. A. F!TlLLS!!!%AF9, Genershgent.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 Fredsgata= X5, C. A. F!TlLLS!!!%AF9, Genershgent."

Transkript

1 ANNONS-AFDELNNG.

2 Brand- och Lifforsakrings-Aktie-Boaget Svea meddear Brandforsdr-i*,- 1, "'y å Byggnader i stad och pi andet, Fabriker, Bruk, Gröda, Kreatur, Brädgåi rdar, Varor i magasin och under transport på jernvag, Lös egendom, Fartyg i E arnn och under byggnad, jemvä meddeas försäkring mot exposionsskada, at på ce fördeaktigaste vikor ti biiga och fasta premier. Brandskador uppgöras prompt efter iberaaste grunder. För inteckningshafvare i hus uti stad eer röping är genom särskida i poicen bestämda vikor säkerhet beredd för inteckningsbeoppets utbekommande vid inträffande eisvåda, titan att de derföre behöfva innehafva försäkringsbre LFF~RSAKRNG bevijas ti särdees biiga premier och rned fe diga kon~binationer, med ande i vinsten, med ratt för försäkringstagaren derest han efter vissa år önskar upphöra med prsrniebetaningen, erhåa fi, ice å de inbetada premierna, pro rata motsvarande försäkringsbeopp n. f. Lifrgnte-, Pensions-, Kapita- och Utstyrse-försäkringar medc eas afven. Ansökningar om ifförsäkringar afgöras skyndsammast; vid dödsfa u taas försäkringsbeoppet efter öfverenskommese genast efter det de ti d ödsfaets bestyrkande erforderiga handingar bifvit ineinnade och godkända. Ti ifförsäkringstagare med aiide i Eoagets vinst utdeas rinstander arne &igen. 15 Fredsgata= X5, C. A. F!TLLS!!!%AF9, Genershgent. Medagenter i Stockhom: Herr Fredr. Schram, Skeppsbron 26. Herr A. J. Emin, Bredgränd 2 A.» C. H. Granhom, Storkyrkobrin- D J. A. Zetheius, Handtverkareken 14. gatan 4.» Car Lamm, Skeppsbron 36.» Er. Aug. Hedin, Tradgårdsg-"-- Wad. O. Schödström, Bruo- 10, (Kh.). kebergstorg 13.» J. W. Moring, Sturegatan» H. Bowaius, Mainskinadsga- n Joh. L. Pyk, Brunsbacken ( tan 38. D Chares Granqvist, Norrands- Herrar S. R. Carson & K:ni, Bruns- gatan 31. grand 3.

3 Aktieboaget Grundadt 29 Jui Magasinsqvarteret: Kontor N:o 4. Magasin N:o 1 & 2. Besörjer punktigt spedition af aa sags varor, och p% biigaste vikor. Förtuiining, Magasinering, Nederag m. m. Ändam%seniga anordningar för Exportvaror, med minsta möjiga kostnad, och ar biigaste frakt sttidse att p%riikna. Detta hus &r det enda p& patsen, som adees utesutande arbetar med varors befordran, omastning, magasinering och hvad derti hör. 1 1 Teegrafadress: Express. Göteborg. Bref- N : Svensk Express, A. B. i Bankrakning: Skandinaviska Kredit-Aktieboaget, Göteborg. Disponent: A. W. LE MONE.

4 Stockhom, i. Styrmansgatan 1 (vid Nybrohamnen). 1 r i!!erans & SNCKERFABRK. På bestaning utföras aa för byggnader erforderiga snickeriarbeten, jemte uppsättning och besagning af desamma; dess- utom utföras : Skopupeter och Kyrkbänkar. Parkettgof af ek. Staketer och Grindar. Verandor, Lusthus och Badhus. ager håas ti försäjning Deuxbattants- och Enka haffranska dörrar efter de mest vaniga förekommande mått. Foder, sockar, ister, regar, äkt, nitister och spje. Tr3 emottages ti torkning, signing och hyfing. Fanersigning samt signing af bock ti aa dimensioner och tjockekar utföras. Skärning af at sags trä verkstäes biigt.

5 bos cis festa Siisceri- och '03tkshiidare i Stockhom ock i andsorten. 1 Kung. Hof-Skraddare. 8 Norra Smedjegatan 8, rekommenderar sitt moderna, soida oci vackra varuager af in- oci utändska tyger af utmärkt beskaffenhet. Modernt, eegant och soidt arbete, i förening med moderata priser.

6 från Fersenska Terrassen. Parti- och ~~inutk~r~äjning Wnernas akthet garanteras.

7 ""i?' \., 4 T~vv~ipi 4 ( % Pmn J.,., L JjJ id >i,.,,at,.,, -2,. ii.j b \ s i Xontor : Regeringsgatan 28. FBrsajningsmagasiner: Reqeringsgaitan Susspan 63. br 28. (Be)=Teefonnummer 335. Fabrik for Färger och Fernissor. Vä sorteradt ager af Ojor, Pensar och öfriga artikar för Maare, Färgare, Förgyare, Lithografer, Ritare och Artister m. f., 1 /1 Fint och Sinergepapper, Lim och Träfyare m för Snickare. Engeska Vagns- och andra fernissor frkn de mest renommerade firmor, Mander ~rothers, Nobes & Hoare in. f. i

8 QCf FORSÄLJNMG di Regeringsgatan Pi.

9 ijppet k. 10-3, eniottager penningar a Upp- och Afskrifningsraknirig och. a Depositionsrakning p& rnåzacis» 2 iniiriaders, D?, 1) eer ängre tids uppsägning; diskonterar dagigeii inhemska vexar ; köper utai~dska vautor och mynt ; \ försäejer postreinissvexar och utandskt niyiit; afgifver anvisningar och vexar, betabara i utandet ; utfärdar resekreditiver, betabara på de festa patser i Europa oci Amerika;! emottager uppdrag ti köp och fijrsiijningar af TJtäicska vautor och mynt; verkstäer inkasseringar och i öfrigt at hvad ti en bankrörese hörer. Utom Stockhoin boende kuiina tita11 meanhand vanda sig ti bankkontoret.

10 \ ri ' 3 3 ~ ~ ~! ERa r/ r ~~5.v"" 'r (etaberad 1867). Auditör [ARL Y. HELLBERG, Stockhom, i3 Storkyrkobrinken 13 (ShuPes hus). d i Personig mottagningstid: k f. m.; 2-3 e. m. ~ Kontorstid: k. 10 f. m.-3 e. ni. Ombes8rjer ratteqanqar Q *r och inkasserinqar siiva i Sverige soiii Utandet, samt utreder stenhrius och konkurser, m. m. Obs. i Tyska och Franska spriken taas. Post- och Teegrafadress: S'tockSiom. Teefonnimmer : 306.

11 -- J - Vice 3Zäradsköfdhgarne och af Kong. Svea Hof-Ratt godkände aga ombudsman, Stockhom. i Oppen Mottagningstid 10-i.12 Teefon~iazknme~ 991. Post- och Teegrafadress :

12 Stockhonra, 66, g %gm ottagiiiiigstid: 10-2 oci 4-5. Rattegangay utföras vid öfver- och underdoinstoar i Stockhoin och andsorten; kontrakter, testamenten och andra aga iandingar uppsattas, iieninas ti oc bevakas hos vederböraiide myndigheter ; arfskiften och boutredningar verkstäas jeinte aa andsa sags juridiska uppdrag. Råk och uppysniiigar, begiirda i bref ined åtföjaiide 5 kr., einnas skriftigen med orng5eide. Konsutationspris : 2 kr. för svar å muiitig förfr&gan, 5 kr. om rattshaiidingar genomgås. För inemiiance oci bevakaiide af haidingay i öfver-, ratter, departeinenter in. m. beraknas 15 kr. i komiiiissionsi arfvode. Åt affarsi~a~ eniias afveii juridiskt bitriide mot visst t arfvode pr år. doh. Fr. Yoenius, v. Maradshöfding och e. o. Hofriittsnotarie. f Sekreterare i Stockhoms Fastighetsegareförening. Post- oci Teegrafadress : Sto~khoEt. Obs,! Som v. Haradshafding G. Hoenius biträder byrh, ; triiffa rattssökaride atid en jurist derstiides under mottagriingstiden.

13 Notarien ombesörj er Punktigt och biigt Rättegångar och Kiikasseringar i Stockhom och omnejd. itredning af Sterbhus och Konkurser; Konkursbevakningar. Uppsiittanie, iiiemnande och bevakande af Stämningar, Kontrakter, Bouppteckningar, Arfskiften, Testamenten, Äktenskapsförord, m. f. egaa handingar. Utverkande af Handesrätt, Patenträtt, Svensk med- : borgarrätt, m. m. Kontor: Drottningatan 29 C, '12 tr. upp. Mottagningstid: k Teefon N:o 1043,

14 1 Notarien T<p P"T;JYC A e rrr di/j-i -i ii- -=m em=-w-w- 7~ P A f7 > 1 1 iontorstid : 10-2, 5-6. Personig mottagningstid : 11-12, 5-6. Oinbesösjer utförande af rittegångar vid öf'ver- och underdomstoar, utredning af sterbhus och tonkurser, uppsättande, inpifvande och bevakande af aa sags egaa handingar, m. f. ti juridisk aff&rsverksamhet hänföriga iippdrag. OBS.! Siirskid afdening för inkasseringsiirenden. Teefoiinuinmer: v. Maradshöfdingarne! Stortorget.

15 1 Kassoren vid S ms Anktionskammare m. in. j (Hamitonska huset) invid Kar XEs hg, hörnet af Arsenasgatan, tr. upp. Kontorstid: K. 9-3'i,, 6-7. Personig mottagningstid: K. 21/z-3114, 6-7.

16 Kara Strandgata 48, ombesörj er inkasseringar shvä i hufvudstaden som andsorten samt köp, försäjning och arrendering af stads- och andtegendomar. Kontorstid: 9-11 f. m. och 4-6 e. rn. Post- och Teegrafadress: Stockhon~. Utmärkta referenser p1 ' Förmedar köp oci försäjning af 1 %szha~tg% 8 ndwtriaia~, af&er, Juridiska uppdrag af Civiagsnatur ombesörjas. Triiff'as 1~1. S ti haf 0 f. in e. m. Tccfoxi m:o 450%-

17 Pensionskassa, Stiftad den 23 Mars 1874, har ti syftemk att bereda sina deegare pension vid viss ader. För att bifva deegare fordras att vara svensk medborgare och ega god frejd. Ti iassai eragges arigen 35 kronor, hvaraf 30 tifaa pensionsfonden och 5 understödsfonden, stående deegare fritt att på en, gang erägga aa 5 arsafgifterna, soin di utgöra 4 10 kr.; deegare, som inbetat fem arsafgifter, eger rattighet att inbetaa för de resteran de tio &ren p& en gkig; och utgör afgiften för dem 290 kronor. För att komma i atnjutande af pension fordras att hafva fu- gjort aa afgifter samt uppnått 50 efnadsår. Sivida stadgarna d& ej agga hinder deremot, atnjutes pension af 400 kronor. Dör deegare, vare Enka berättigad ti peiisioiz af 200 ironor, om deiegare tihört 1 kassan i 10 %r, af 400 kronor, om han tihört den i 15 Ar. Enia ar berättigad fugöra sin afidne mans hetaiingssiydighet och inträder då i hans rätt. För barn utgar pension med 100 kronor ti fyda 15 &r; äro de fera an fyra, deas beoppet dem emean. inmäningar iigifvas ti Styresen, upptagande tite, visteseort, födesear, manad och dag samt fnstiindigt för- och tinnnin. 1 Obs.! Fruntimmer, som egnat sig at hande, ega rätt att i kassan inträda. 1 De af Kong. 14aj:t och Ofverstkth&are-embetet faststäda stad- \ gar finnas tigängiga hos Styresens samtige edamöter. Stockhom i November 1882., Petterson, a. &ijeströ i?&, Axe. Beeg, Aug. Skattmautare. Ordfbrande. Sekreterare. Arsenasgatan N:o 2 C, V. Htrmegcirdsgatun ;%-:o 18. Brottningg. AT:o 60. Bro.i?%s, J. F. F6rseZius, Gust. Norrandsgatan iv:o 5. Susspan N:o 63, We.i%memtröii%, D. C. Sveiwson, C. A. Drottninggatan iv:o 45. Nedre,Wtinkbron N:o 1. Wen%ercstr3n, GU.st af. &eg9-e.im, Ca9-. Stadsgdrdeiz N:o 10. Stora Grdmrcnkegr&nd N:o 5.

18 k m X~OUS~ 3aCbusef 3 Mamtorgsgatan Nya Kungshomsbrogatan 16. Stockhoms Radhus-Aktie-Boag tihandahaer riti ya1 inriittade okaer, ined tisaininans 100 sarskida afkadnings-, kabinetter, den respektive arniin heten a3 dagar, från k. 7 f. m. juinterhapet,f7-aj7 k. 8) ti k. 10 e. m. (hegdagar fr. k. S f. m. ti 4 e. m.), aa sags BAD ti biiga priser. Zoniersk-Tuxmkisra bad, praktfut inrattade, ko öppna: hr ierrer 7-10 f. in., och 6-10 e.., for fruntimmer f: m., mean 4-6 e. in. kan denna af'deniip abonneras. Finsk-Hyska ~adstugor, s~a for herrar som kr fruntimmer. &np- och Varniuftssk&p, med bassin och duscher. Varma Harbad, ti oika priser, i särskida afdeningar for Herrar och Da~izer. Bassin- och _FTBuschbad. i Lokabad (haf'bad, sittbad, ryggbad, cirkediisch, sittdusci etc.). i Xedikart bad, tkirskt beredda Tabai*rsbad, Kretiznncherbsd med naturig mutter- ange~, Koksats-, Soda-, Pottaske-, Aaciener-, Svafbeefirer-, ii-, Siat- och Geatinbad, Gyttje- och iafstangsbati m. f. Vattenkiisbehanding.,Vassagebehanding af erfaren badbetjening. Bad i hemmet hemsiindas och afhemtns efter bestäning kontoret. Liikare trffas aa dqar uti anstaten, far nadiga rad och tippysningar. 1 _716bie#*ndk? rfcm för sjtikingar iinnas inom anstaten, men böra pa förhand betingas. ~ 163 Nya Kzmngshornsbroptan 16. i J i v

19 Stora Nygatan N:o 14. iinehar ständigt ager af s%v& Svensi-t som Finskt smör, samt ost och sat fik- och oxkött, at ti ägst gäande priser. Bostaden %r nu Vesterbnggatan 62, 2 tr. upp, iriit 36 '1- saninia gata. rekommenderar sina af Kung. Menicnastyresen godkända patenterade preparat ti aa, som önska sig en god och ree vara. Patenterad Eite-Pomada är det yppersta hårmede för så~a det sjuka som friska haret. Hvar och en, soni begagnar Eite-Pomadan, enigt beskrifningen, far behha sitt hår under hea sin ifstid. Eite-Pomadan haer sig f'ukomigt frisk och of'örandrad under fera decennier; den har ti och med bifgit pröfvad under tropikerna i fera år, utan att under& någon som hest förändring. Patenterad Eit e- Tand-Eixir ar ovikorigen det utmarktagte munvatten, som haer tnderna friska och hvita inti sen åder. Afven for dem, som begagna östander, ar det ett ypperigt mede för att håa dem rena och uktfria. ntyg af f'rnmstående personer Atföja hvarje preparat. OSKAR BECKLX. Kontor och ager: Ladughrdsands Tugata 17. Ofvanstående preparater försäjas hos Herr C. F. Dufva, Drottninggatan 41, Fru O. Stråe, Fredsgatan 24.

20 Förtienstmedaj. Wien Förtjeatstmedaj. Wien stiindigt ager af Bo~~?~~fe%~~a?af;ci~*in1 Rekommenderas ti biiga priser. m < i E. Ti sau finnes hos F. BREHMER. d Pat. Pappersskärmaskiner, prisbeönta i Wien 1873; 1 Paginerings d:o; Linierings d:o för itografer och bok-, bindare; Borr d:o med höjbart borrbord för maskin- och E H M ~ a handkraft; Hackese d:o; Färgstampar med och utan dato samt Sirta; Datopressar med graverade och hari :k=--=+ ) dade stsstiar för jernvägar; Hvitstampar; Dioptrar; ET reeringr nstrument fran 30 ti 80 kr.; Afvägningsstänger; Landt- mttarestatip; Eektricitetsmaskiner för äkare och enskide ; D:o Ringverk med edningar och nummertafor; Vattpass af' jern och messing; Vhgar, samt diverse andra instrument och maskiner förfärdigas efter bestaning ti de niest facia pris, som ett noggrannt arbete medgifver. Bref besvaras med ornggende, när porto inedf'öjer. i 1 Stockhom, 62 Kammakaregatan 62.

21 Regeringsgatan N:o 11, emottagas bestiiiiiiigar a Rarrifse, e Psq~a~ r* ninoav, C..k m. m. enigt den rika saming profver, som finnes att bese. 1 Restaningar & Visitkort utföras, om så önskas, under oppet af en dag.

22 STOCKHOLM, 8 Mamtorgsgatan 8. Viisorteradt ager af smakf'ua och moderna arsenikfria Tapeter och Border, Tak- och VSggdekorationer, savii af egen tiverkning soin fran utandets förnämsta fabriker. Stort urva af Et ugardiner i vackra inöraster samt oika bredd och ängd, jen~te fera sorters tibehiar., Sviingda och raka Gardinornamenter med i Haare och Rosetter xn. m. Tadrrosetter, Lister och H6sn af' papier- rnaché. At ti de biigaste priser med rabatt vid partihande. f. d. Victor Björkund, 8 Mamtorgsgatan 8.

23 ' r p ri B ~ F a i(. V. 4' =.i. Optisk, Matematisk och Meteor oogisk Fabrikdr. -örs%ij ningsmagasiner: 3 Ofre Storkyrkobrinken 3, (bredvid Storkyrkan). i Fiia: 20 Bredsgatan 20 (midt för Prinsens Paats). Stiiidigt ager af utmärktaste yvaitder Gas- ögon, Lorgnetter, Pince-nez, Luper, Tuber, Teater- och Harinkikare, Mikrosko- per, Oktanter, Stereoskoper, Cirkebe- stick, Cexrvimetrar, Kompasser, Vattenpass, Equerer, ineta-, aneroid- och qvicksifver- Barometrar, Observations-, mask- och aa andra i siag Thermometraa; Varmeprofvare, Ba- ster~rofvase, ~jökprofvarefter Quevennes 4 mec besbrifiiirig ock tabeer af Stats-Agronomen Fr. Cederborg, Psyehrometrar med d:o d:o af d:o d:o, Sackarometrar, Areometrar, Sainometrar ni. in. \ 1 Manometrar oci Vae u umetrar ti bii- i g~ste pris och för hvikas noggranhet ansvaras. Loggar jemte Optiska, Kemiska, Matematiska, Fysiska och Mekaniska in- ) strumenter oir Apparater, m. in. 0 k s. Reqvisitioner frin andsorten expedieras per ongiieerice inot postförskott. 2

24 ' ' Etaberad 1869., Förfiirdigar aa sags Obs.! Gammat ~ Q nzottages P ti firgkiing efter ny method, af mig personigen i utandet inhemtad. N:o 3. Norrmamsgatan N:o 3. Obs.! hörnet af Aaii~s~ataii. _. Bot mot önma fötter E: kartnagar i fingrar. Postadress : ~tockhom. 112T(,/", ","Q och 7icirtnngZnr Försäjning och bostad : m. in. i kr. h 150 pr burk. Mottagningstid: för behanding af, och råd, för dyika åkommor, söknedagar från k. '129 f. m. ti e. m. N:o 6 Rorrmamsgatan. Försäjningen ar öppen fran k. 8 f. m.-8 e. m. Ofvanstående ~~n~~znstämnpe jinnes såvä d nnvisni~zgficcnm som 6 hvavje hurk, m~zed priset de runde^ & bztrkcwgze zctsnft. Den, som kan bevisa, att S. Hageröfs Subversiv, användt enigt anvisningen, icke kan uppösa iktornar, inväxta nagar och kartnagar, erhier, enigt utförigt tikannagiivnnde h anvisningarna, hvara aftrgck af fera intyg och tidningsrekommeudationer Ennas samt annons i fera tidningar, Femhundra kronor af sajaren. Xot insänd remissa eer godknd efterkraf af minst 25 st. burkar emnas god rabatt ti Bterförsajsre. Aa reqvisitioner med fuitindig adress (afven i reqvirentens bostad) utföres mot postförskott eer godhandt efterkraf, men endast 2% kr, 50-öres burkar, d& mindre än 25 st. reqvirerss. Savan hur afven användts för sjefverk (s. k. fusag) och nagespr&ng i fingrar med gynsamt resutat. t 1 ' j i'

25 for prima Läder och Skinn sam Repgodsvaror, i Akademiens för de fria Konsterna hus. n- och utändska Läder- och Skinnvaror ti a förbrukning å denna vara. Särdees stora Vadurskinn ti Orgebägar och andra Pustar in. in., afvsn Tunna Påsterskinn, Mjuka sämskade Tvättskinn ti Optiska oci aiidra gas, Vagnar, a meta och ackerade saker. Fransk Juften, Orangue och Nature ti Betse, finare Setyg, Remmar m. in.; Suäder af A. T. Lundins m. f. förnämsta tiverkiiingar, fiirdiggjorda Bar- och andra remmar, Kork-, Fit- in. f. sags iinansuor, Laster och Skomakeriverktyg. Bestäning å säta och pressade föbeskinn einottages. Fina Patentinnegariier, två- och fertvinnadt ti >akame, af taienskt in, nature och kuört, Engeska Snören, kabesagna jusa ti Persienner, Markiser, Rugardiner, Tafor, <ockor, Maskiner m. in. Dubba och enka Gjordar af många sag, ti Kreatur, Möber och 1askiiviifda Handstyckeii, Breda Linneband 1z 2~ 2 tum breda, Linor och Trossar af renhäckad Riga m. f. sorts hampa, Onisagsgarner af inest tjeniga sorter, Fiskegarner, mindre Tågmattor m. m. Varorna äro från fabrikanterna i första hand och stäa sig särdees biigt. Araren etaberad CARL EDV. DAHLQVST. '

26

27 ' ' resommenderar sina fabrikater, patenterade och prisbeönta vid verdsexpositionerna i Moskwa 1872, Wien 1873, Bogotá 1874, Paris 1875, Brusse och Phiadephia 1876 i samt Paris Amykos for toietten, ett utmärkt mede för hudens och tändernas bevarande, för hud- och hasåkommor, shrnader; borttager afven de obehagiga verkmingerna af arm- och fotsvett. när man dermed tvättar sig 3 d 4 gånger i veckan; vä bepröfvadt mede för hudöshet hos späda barn, i det att tvättvattnet dermed bandas. Koncentrerad Arnykos besitter samma egenskaper som föreg%ende, men tir 2 d 3 gånger starkare och är en oundgängig husmedicin för hud- och has%kommor i samt varfua sår och skador. Band de minga omdömen och intyg, som bestyrka Amgkosens förtrafiga egenskaper och verkningar, inskränka vi oss att här nedan anföra de vitsordauden, som pifvits af tvenne ceebre äkare, 1 J. LSTER, Chirurgie Professor i Edinburg, och C. B. NESTERTON, Chirurgie Professor i Upsaa. - LSTER, uppfinnaren af de antiseptiska förhianden - bviken storartade uppfinning tusenta af menniskor haiva att tacka för sitt if - ofordar m'ycket Henrik Gahns Amykos (se Tidskriften BLan~et~ 1875) ooh frambier dess stora företräde framför andra antiseptiska mede, i det den utofvar bögat.obetydig retning, 8 semhinnorna och föjaktigen eper en mycket mid verkan pi samma i gång den i svara fa kraftigt ingriper. - Professor MESTERTONS intyg, gifvet den 27 Apri yder siunda: >Efter ytterigare fiera ärs erfarenhet, gavs1 frin don Chirurgiska kiniken härstades,! som frgn enskid praxis af Henrik Gahns s. k. Amykos såsom yttre antiseptiskt sirmede, kan jag k endast PR det fukomi~aste bekräfta det yttrande, jag den 21 Januari 1871 afgaf. Arnykosen har fortfarande visat sig sisom ett utmärkt desinficerande, förruttnese och svira accidenser förekommande sirmede, utan de obehagiga biverkningar, som Btföja andra antiseptica, sisom Carho och Saicysyra,,Och har enigt min erfarenhet häruti ett bestamdo företräde framför dessa, di det, hgt ifrh 1 att hindra eer förångsamma granuatiousbidniugen och sårikningen, tvärt,om ifvar den förra cch kraftigt befordrar den senare, on1 den nxmigen användes enigt den af mig den 21 Januari 1871 angifna methoden. Jag bör dock anmarka, att Amykosen, vid fortsatta försök, icke visat sig ega den akande verkan vid de p5 egentiga vegetabiiska parasiter beroende hudsjukdomnrne (Favus, Herpes tonsnrans), som man i början tyckte sig hafva anedning att antaga. Mitt sutomd51ne om Amykosen är, att den sksom antiseptiskt mede vid sirbebandingen är fut ut jemförig med öfriga, pi senare tider försökta mede, samt att den sisom siräkande framför dem har ett bestimdt företrade. Upsaa den 27 Apri 1876, C. B. MESTERTON, Professor i Chirurgi och Obstetrik vid Universitetet i Upsaa Och Director för Universitetets Chirurgiska och Obstetriska kiniker.» Enke Aseptin, för konservering af kokta födoämnen, soppor, smur, mjök, dricka, m. m. Oundgängigt och biigt mede. Dubbe Aseptin, för konservering af rått kött. Rörande konservering af foge med denna aseptin få vi härmed hänvisa ti Jägareförbundets tidskrift 1878, sista häftet, der denna förträffiga och biiga konserveringsmetod finnes detajeradt beskrifven. Som efterapningar af vår Amykos förekomma i handen, f5 vi fästa uppmiirksamheten p%, att Henrik Gahns Amykos utesutande tiverkas af vårt Boag och att aa våra fabrikat äro försedda med ofvanstående fabriksmiirke, saiat att de eftergjorda Arnykossorterna äro var Amykos mycket underägsna i afseende p% beståndsdearnes mhgd och beskaffenhet, enigt hvad jemförande anayser agt i dagen. Ti sau hos de feste Handande och Apotekare. parti hos Boagets agenter i Stockhom, Herrar J. A. Grape & C:o, Stadssmedjegatan 15, ingång från Hevetiegränd.!'

28 Rum, ordnade ined profter på större oci niindie Möbemanger, Sängkäder, Mattor, Ljuskronor, Gardiner. Dekoreringar och uppsattiingar af gardiner utföras af skickiga arbetare. Soidt arbete. kfoderata priser. Magasinet iies öppet endast vid dagsjus. AU^. te. 4.~3. E, BsseJin.

29 saiiirna oka som vårt kontor, Lia Mygatan N:r 14, 1 trappa upp, hafva vi a~iordna~t ett fustiiiidigt Profiager af våra tiveriiiingar för att deriiied tihandagå köpman vic uppgöteseï af ïeqvisitioneï, xaiiit stat detsamina i teefoiisk förbiidese med rår fabrik. Priskuranter tihandahaas eer postf6rsandaa Hersar Xandsnde kostnadsfritt. OBS. Var tiverkning af edfast tege rekommenderas afven.

30 ;i h E X v3 2 D g 3 g' &.g- &s " *- 3 :g% u" -e" g 2 * ()!+*u& &Xg$oeB,,m,, k X b,-.%---&. a a s.e.s.g.g RQQ$yE.s G ~ Q Q % % % % % % Ci)P)Ci)P)U u" & ()" Q h x x p z" Q a L- S % c.x a u QSu.*., N h" g =a %:K e.-fj%&&&& TQQQQQQ

31 Teefon N:r 128.

32 Pappershande, finies ständigt a,ger af iiiierade eer oinierade, oika forniater och h~~ara afi-eii best(?iiiigar ernottagas. Derjemte ager af iiiierade och oii1ierade sveiska saiiit eiigeska Aiiiiotationsböcrer, Kontraböcker, inierade Makriiagar, Agendas, Vesebaiketter och Fractsedar.

33 försäjer ti biiga priser : Aseetin, Ranbmnaöga, Marvax, Vankb Chokoade, Kött-sxtra<t,, hack, Smink, Skrifback, Ean de Coogne, Essencer, Hirsvartor, Vinsenap, m. m., m. m.

34 Bradghrd: Barnhusgatan 8 Be-Teefon N:o (vid Norra Bantorget). Amanna Teefon N:o 5268, Kont or: Kungsgatan 24. Lager af Z~V~US w A>gsbgsi 1 vakanda tiveïkiiing af Hyfadt gofträ af ofottadt och Angtorkadt inaar-trä, furu eer gran, fogadt eer spantadt; Hyfade och spantade bräder med eer utan kening ; Foder, Sockar, Pane och List; Karmtr6, Poster, Lo8shoz och Bagträ. Torra Snickarbradeï, Ladbrader, Ohyfad Pank, Björkpank, Rutstaket, Regar och Läkt m. m. i

35 STOCKHOLM, 54 Mamskinadsgatan 64, verkstäes at sags Bestäningar samt i 1 emottagas i P. A. Hudbergs b Boktryckeriets oka Bokhande N:o 54 Mamskinadsgatan N:o 11 Regeringsgatan,

36 Kung. HofiSkornakare, 11 Lia Vattugataur 11, får vördsamt rekomniendera sig hos respektive herrskaper G ti mottagande af bestaningar å aa sorters finare Herroch Dame-skoarbeten af prima qvaitet. Afven tiverkas fysioogiska skodon och för öfrigt ti huru som hest, växta fötter; at ti moderata priser. Obs. Mina skodon kannas behagiga och trötta ej foten. Gama skodon mottagas ti reparation p -- Kirurgisk ~nstrurnentmakare, 48 Regeringsgatan 48, j'öif&~*digar och haer ständigt ager af aa sags ortopediska bandager. och kirurgiska instrumenter, sasom: Bandager för snedhet, pattfot, Diapparater, krökta ben oci kumpfot; Hörseurar, f Bråckband, nhaationsapparater, Liggdynor, Kathetrar, Maggördar, Koppinstrumenter, Resorstrumpor. Knifvar, Suspensoirer, Respiratörer, "raben och kryckor, Saxar, ~ i Urinreservoirer, Sprutor ; Bröstgas, Tennsprutor ; Gassprutor ; Sangsprutor ; Ptimpsprutor ; fera sag; njectionssprutor, fera modeer m. m. Post- och Teegrafadress endast: G. L. J AC O BY, Stockhom. Reparationer utföras skyndsamt. TeEefonnu.inmer 5257.

37 anagd 1843 Tiverka Kakeugnar, hvitgacerade, enka och ornerade med inbrända farger och förgyningar samt i majoika ti biiga priser enigt priskurant och ritningar.

38 beägna vid stora segeeden omkring 3 mi söder om Söderte'j e, försäj a Kaksten (kosyrad kak), Osäckt (kaustik) kak och S1Lckt (kaustik) kak. Dessa produkter befvo vid 12: te amänna Landtbruksrnötet i Stockhom prisbeönta. Denna kaksten (kosyrad kak) ar enigt anaysen adees fri från svafvebdcis och andra oarter. Såsom en af de renaste kakstenssorter är densamma särdees att rekommendera ti imbeskickning vid tackjernsbåsning och vid hvitbetssockerfabrikation. Anays af kakstenen och intyg om kakens utmärkta egenskaper kunna presteras. Bruken ega ångbåt och pråmar, s& att varan kan, segationstiden emnas vid såvä Mäarens som Satsjöns 1 stränder. Genom öfvertagandet af Lijehomens kakbruk ' äro bruken numera i tifäe att everera kak (afwen Gotands) vid de festa jernvägsstationer i riket. För öfrigt finnes såvii i Stockhom som vid Lije- 1 homen ständigt ager af säckt och osäckt kak. Reqvisi- 1 tioner emottagas och uppysningar emnas, såvä skriftiga som muntiga, på brukens Kontor i Stockhom, Små- 1 andsgatan N:o 14.

39 ' L b 1CG Lia Nygatan 16 Nederag af Lessebo Pappersbruks utmiirkta tiuerk- W ningar af Post-, Skrif-, Tryok-, L~sk-, Oiaot- och papper, sstnt för hand tiverkidt Skrifpipper, Lijan, Bikupan W c N:o 1, prims c% 2:da, 5:o Z prima. V F9 W J j Bryggaregatan O, nedre botten, mottager aa sag af nya oci gama möber ti poering. Möber bonas iifvei, och rottingsstoar fo&t&s. Arbetet ntfiires biigt och ined ackuratess. 1 Bryggaregaan 9, nedre bottei~. 1 3

40 Prisbeönta, samt Turkisk Röktobak Hufvuddepôt : från Kontor : 3 Aktieboaget 20 f ;z?gesc4.fia. Nybrogatan Dessa cigaretter tiverkas af de bästa materiaier sisom basta rysk och utvad turkisk tobak med en fin arom; det erkändt bästa fransyska cigarettpapper. Verkmästaren, infödd Grek frin Xacedonien, har sksom verkmastare arbetat p& de för-! niimigaste cigarettfabriker i Grekand, Turkiet och Ryssand. En de af arbets- i personaen infödda ryssar, hit införskrifna fran ryska cigarettfabriker. Boagets cigaretter kunna siedes, h ~ad godheten betriiffar, iithärda hvarje jemförese med de ' utändska och i pri,sbiighet sti de vida öfver de importerade. Boaget hoppas derigenom kunna göra importen af cigaretter fr&n utandet umbiirig, di en fut ut ika i god, men dock biigare vara, tiverkad i Sverige. af boaget erbjudes.%t den rökande, amänheten. Boagets tiverkningar säjas i de festa vä sorterade cigarrbutiker. ': För att göra amänheten bekant med boagets oika sorter cigaretter och rök- tobak och försäjningspriset depå, s& meddeas här föjande prisuppgift: N:r 100 st. 1000st. N:r 1. Favorita... 3: Faust... 1: Nadeschda Carmen Smyrna... ro. Mefisto Sutan Rigoetto Anacedonia "cherkess Petit Canon Egoist Misse... Cigaretter., För För Bayadera..... Corsar... Bakan..... Ribak... Rabotnik... Samson... Cigarettes extraordinaires de Vicomte... Cigarettes de Vicomte... Non pus utra... Donna Juanita Konkurrent Turkisk Röktobak För För 100 st st. 1: : : : : : Dubec Smyrna... pr Fb kr. 10. Samson... pr fb kr. 5. Dubc... n 7. Ssoniki... a 3. w Aterförsauare erhaa betydig rabatt. Packningen ar p& 100, 25 och 10 at. utom & N:r 1, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31,32 som bott finnas i 100 och 25 st. FADESCHDA.

41 ~ j minut ti fabrikspris uti boden, höniet af Storkyrkobrinken och Vesteringgatan, samt i parti af % Kontoret 2 tr. upp, M:r 9 Storkyrkobrinken.

42 i emottager ti färgning eer t,vättiiiizg ating, hörande ti, Herr- och Damtoietten, och garanterar för utmärkt vagjordt f arbete. Rockar, Gardiner, Byxor och Vastar, Möbetyger, Schagg, 1 Schaar och Baja- Hattar och Pymer, derer, Spetsar, Borddukar, For och Band, f Uadningar, Kappor, Schaetter,, Hasdu kar, m. m. OBS. Herr- och Damkäder behöfva ej sönderspr&ttas. At sags sidei färgas utmarkt vä (A a Resort) och erhåa tygerna ett vackert oc21 nytt utseende. J. A. Sandberg & C:o. Bodar: Drottninggatan 53. Kornharniistorg Si. Fabrik och Mottagiiiig : Grefthuregatan 38. Order ifrh Landsorten expedieras skyndsamt.

43 STOCKHOLM, verkstaer aa sags körningar ti moderittit priser. Kontor:, 19 Vestra Träd gårdsgatan 19., Ombesörj er Ren h 8 n i n g af gsrdar, gator och amänna patser 8 Norrmam, Ladugardsandet och Kungshomen.. 1 Äfven emottages reqvisition för transport af Byggnadsmaterie, Spanm81, Mjö, Ved samt af aa vid Stockhoms hamnar förekommande! Körningar. Representeras af Be-Teefon Ro Nyn Teefon N:o 4339,

44 Uti Bokhande, 11 Regeringsgatan ii, fiiines stiindigt ager af: Finare Frsnsys~~a Bonbons- och Karameomsagg Enveopper af ty med Fnntasibommor af gud; Smiiare och Bebus; BegraBbiings-etiketter; Deviser ; Gud- och Sbfverpappe~, pressadi, och satt ;, Kuört Ganspapper ; Budb%rder, samt ett stort parti Pantasipapper med gud och sipiaiertryck, iif~~eizsorn Ordiniira tyska och svenska karanie-etiketfces, m. m. < f 1 tiaz Bdigcrcste priser.

45 Portföj-, Fodra-.,i, arbetare. Papp- Förfdrdigar : Fotografi-=artonger i aa formater och Etuier i Sammet ock har0qu.i~ afvensom Portföjer; fernissar Xartor; infattar Gravyrer; käder Skarif - och Speboxd; monterar aa sags Broderier och Pappaxbeken; inbinder Böcker i aa. sags band; verkstäer aa sorters Linieringar och har Kontors-, hotations- och Xontraböcker samt 1biera.de Räkningar i standigt ager. Rya Kuaigshomsbrogatan H:o 28.

46 K0arfr0r Gr ~o~s%pul!c$~~~ och 1eve~&nact af af aa sag saint ti sadana iörande detajer, i Speciaiteter : Patenterade Centra-Kaoriferer för nftviiriniiing, Patent-Ventier för direkt iiftveuing. Patent-Ventier ti skorstenar oc kakeugnar, Patenterade gaer för uftöppningar, Ventiations-Fktar, Patenterade Rökhufvnr af gjutjern, Vedsparande Varmvatten-appa'rater för kök, Ventierande Torksk%p för barnkammare, Patenterade Angpannor ti värmeedningar och maskiner, Patenterade Regeringskranar ti centraa vattenvarmapparater m. ]n. Prospekter och aa uppysninga- erhåas 6 Kontoret, i j

47 Kontor och Verkstad: Verkstäer ~ippsättningar och reparationer af angmaskiner, Axeedningar, Snäpressar, Lokomobimaskiner och Tröskverk, samt förfärdigar : Excenterpressar och gröfre Saxar. Jernsängar af fera modeer. Skepps- och Byggnadssmiden af aa sag. Svartsmiden, såvä Jern som Sth. Kakar af Jern, afsedda för verkkörning. Dragkakar, Barnkäkar. Möbevagnar och Dragkärror af Jern. Gas-, Vatten-, Ring-, Afopps- och värmeedningar. Teefon N:o Post- & Teegrafadress: Padus Wenngren, Stock- Ezon1,

48 -p- Uti Bokhande, Regeringsgatan, finries ager af Förskrifter, Kartböcker, Kartor, Rit- och Skrifmateriaier m. m. Bestäningar 3 Visit-, Adress- och Begrafningskort utföras skyndsamt. S'tämping a Postpapper och kuverter verkstäes- iricaiirar 73-3 r, r... i).4.i.-).4..dk Bokhande, Abum. Annotationsböcker. Biderark. Ryertspennor. Ryertsatift. F?Rck. P'tRckhorn. P'nkmarken. r vitruverter. ' ir4e bestick. riv-ande im. r~pande gummi. Fm%";edar. FEsokoppar. F?rv Lager af Fönsterremsor. Liaierstift. Griffetafor. Läskpapper. Hamppapper. Mantasuppgifter. Hyreskontrakter. Munack. Hdftstift. Fotpapper. Karames-Etiketter. Pappersknifvar. Karduspapper. Pennfodra. Kartonpapper. Pennskaft. Kautschuk. Pensar. KontarsbGcker. Postpapper.. hontrabgcker. Radergummi. Kopiebncker. Raderknifvar. :u!aisoa kritor. Radpapper. iaok. Ritböcker. Lineaer. Ritstift. Räkningar. i Sigier. Sikespapper. Skrifböcker. Skrifpapper. SkrifportRjjer. Ståpennor. ~ Svartkritor. Tusch. Tuschkoppar. Varu-Etiketter. Vexar. Vinkeineaer. Vinkar. Visitkortbanketter.

49 Denna aromatiska Tandtvå, som sa'jes i origiiiapake- ter, af hvika hvarje ar tirackigt för sex månaders bruk, 1 öfvertraffar i aiidani&senighet aa andra dyika mede, bort- : tager fukomigt hvarje eak ukt ur murinen, uppfriskar 4 andeduiyten, stärker oci befiister tandköttet, renar taoderna \, fukomigt, konserverar tandemajen, förekoiiimer röta, hin- drar taiideroa att ossna och ur, och iir såedes det Ousta, som man kan anviinda tci v8r.d och ieva~ande af t&- de~+na - ett ~usenti~qt vikor för meriskig sk0;nhef. Säjes A 65 öre paketet hos C. F. n)8aj$~8,.,a. xu]idb.berg, Drottninggatan 41. Regeringsgatan.

50 ti konserverande och f6sskönande af hårvaxten. Denna oja bestar af ett afkok p& den finaste. h=innbu~e med en tisats af etherinka ojor och basa-?niskcc 17zede. Den verkar mycket vägörande på hå- 1 ret och hzrjg.r'stet, einedan den gör dein smidiga och i bevarar dem för uttorkning. D:r Hurtung's Kinabark-oja. kan i derföre med förde användas hiifviidsakigen äfven p& den j harväxt, som ihnu befinner sig i no~~n~at oci sundt tistånd, i einedan deri &ny0 ifvar hårväxten och bevarar den från ett pötsigt eer sureessivt sjunkande. Åt karens skagg gifver 1 den srriidighet och utmarker sig i amänhet genom deii sköna nrntuyqans, som haret deraf erhåer, tiika med en smidig fasthet, som deri gifver &t hårvaxten. D:r Hartung's Kinabark-oja 1 krona pr stycke hos och Ortpomada försiijas A 0. F. nufva, R. A. Rndberg, Drortninggatan 41. Wegeringsgatan 11.

51 ti återvackande å ch stärkande af håsvaxtepa. t 1! i t Denna ortpomada består af en samman- sättning af vetande, narande satser och raxtin- yrediensev. De arter, so111 derti aiivandaa, iiro v&rväzte?*, som, f~rstärkta genom väkända ex- trakter oci utvada rötter, meddea organismen sin friska kraft. Bruket af dexina örtponiada ar förenadt ined de inöj- igast säkra föjder, ty den ifvar oci stärker y& ett s& un- derbart sätt hårrötterna, att ti oci med de sista annu dö- ende ifsgnistorna och efnadsfröna i dem ånyo ifvas, sturkas och bringas ti ng verksa~r~f~et. D:T Hartung's ~i*tpom,rc/a för- hindrar hårets affaaiide, förbeknande och förtidiga grdnnnde, emedan den meddear åt epidermis en ny, stärkande, va- görande substans och närer hårrötterna på det kraftigaste satt. Försäjes h krona pr stycke hos C. F. Dufva, P. A. Hudberg, Drottninggatan 41. Rogeringsgatan 11.

52 Stockhom, 54 Mamskinadsgaan 50. Teefonnummer , Prisbeönt i Wien Emottager ti e it urande at ivad ti yrket kan ianföras. Eegant arbete, biigt pris oci snabb erpenitii Profver finnas ti påseende! 54 Mamskinadsgatan 54. Teefonnummer 855.

53 3okbinderi- och Portföjfabrik Stockhom, 1 emottager för Herrar Bokföraggare : artiarbeten, så vii de enkaste band, som finaste praktband. adning af aa sags räkenskapsböcker samt inieringar. ppfodrar och fernissar kartor, panscher m. m. ~forering af vexar, qvittenser, ångbåtsbijetter m. m. srfardigar kartonger och askar. N Nionterar skrifbord m. m. permar ti vin- och matsedar. Vagjordt arbete, skyndsamhet och biiga priser utofvas. Arbetet afhemtas, då derom pr okapost eer teefon underrättas, Teefon-nummer Stockhom, 25 Mamskinadsgatan 25.

54 Regeringsgatan N:o 11, einott aga's bestäningar å enj.igigt den rika saming iorofver,. so att bese. Rest%ningar ii visitkort ut%rajs, om s& önskas, under oonet,.* af en da e.

55 verkstzes at sags emottaqr~s i Rsktryckeriets oka samt i P. P-. F~Adbergs Bokhande AT:O 54 i~famski~zac.~,gntan.\':o! R~r~eringyjnta~t. \

56 Register öfrer de i adresskaendern upptagna annonser Sia Andersson. C. G.. Smör.. Ost- och Kötthande Aromatisk tandpasta. ivarest densamrna försäjes Aseptin. Amykos. Aktieboag. Henrik Gahns Badhnset. Stora. i Stockhom Bandager och brackband. hvarest desamma erhaas Beckins. 0.. patenterade eite.pomada. eite-tand-eesir Biströms. Amanda. ateier för artificiea bouimor Björknnd. Lnndbeck & C:o Bomstertiverkning. A. Biström R~kbinderia~beteu förfardigas af P. Herzog. mot sutet af boken. n > K. S. Söderström U J. A. V. Lindmansson. mot sutet af boken. ~ Bokhande. P. d. Hndbergs Boktryckeri. J. TV. Homs Brand- och Lifförsakrings-Aktieboaget Svea. framför titebadet. Brehmer. E. P Carsson. J. A.. Gatiirenh~ningsföreningnn Cigarretter. ryska och turkiska från aktieboaget Nadsschda ~ Uoins. C. G.. Optiska magasin :' Dahqvist. C. E.. Luder- och Skinnvaruhande Bygguadsmateriaier. hvarest dyika försäjas ' Dahström. J. A.. Egendoms- och försakringsagentnr Dam.Friser.Saong. Erique Sjöberghs Drags Aktieboags yefabrikater. hvarest de fiirsaijas Dnfra. C. F.. Kemisk fabrikör Ean de Coogne. tiverkniug deraf Egendomar försäjas Eitepomada och eite.tand.eexir. försiijninw deraf Express. Svenska. -aktieboaget i Göteborg. före titebadet. Faner- och trähande. Fr. Sundströms. före titebadet. Pruntimmers.hårarbeten. hvarest dyika försäjas i Färgfabrik. Kint. Bernhardt & Kxi. framför titebadet. Färgstämpar. hvarest dyika försäjas t Gahns. Henrik. Aseptin. Amykos Gasojeampor och yktor. hvarest desamma säjas Gas.. vatten- och afoppsedningar m. m. verksties af P. Wenngren Gnietmots. Lonis. Tandstickor. före titebadet ~ Gummifabrik. Stockhoms. på sista permen. Gnstafsbergs porsinsfabrik sgeröf. S., Behanding af ömma fötter Heberg. Car V.. Juridisk affarsbyrå Hennings & C.O. TravarnafEiir ; Herzogs. P.. Bokbinderi. mot sutet af boken.! Hoenins. J. F.. Jnridisk affursbyrå... 6 Homs. J. W.. Boktryckeri Homqvist. G. W.. Kung. Hofskomakare nkaseeringar m. m. utföras , Hndber~s. P. A.. Pappershande !....

57 "L.. Jaeoby. G. L.. Kirnrgisk instrnmentrnakare Jiiridisk Affirsbyra. Car V. Heberg... 4 ) n Joh. Pr. Hoenias U o Oscar von Koch och Nis Setterwa... 5 >j u Kar Njnring Jiiridiska uppdrag ntföras af Hoenins ) J) emottagas af Dahström, J. A ) n» af Heberg, Car V ) U n af Koch och Setterra... 5 > >, af nior in^. Kar... 8 D D D af Nycaoder och Fahcrantz ) n. af Seiin. mmanne Kaeding. F., Kung. Hofskräddare. före titebadet. Kakengnsfabrik. C. A. Pettersson & C.O Kakbruk. Karta och Oaxens. dess kontor i Kemiska fabrikater. C. F. Dnfvns / Kinabarkoja. Hartnngs. hvarest den.amma försäjes Kirurgisk instrumentmakare, Jacoby Zint, Bernhardt & K:nis firgfabrik, före titebadet. Kädesförsäjning, Drap aktieboags i Norrköping Konst- och Skönfärgeri och Kemisk Tvättaiistat Konstrnktions- R. Ritbyrå, E. A. Wim~ns Kontors- och Kopieböckrr, hvarest de försäjas Kopierinea, patenterad, bvarest dyika föreijas Körningar, J. A. Carson Lacave y C.a, före titebadet. Lessebo Bruks Koinmissionär Lifförsäkrings-Aktieboaget Thue. P första permen. b Lind, J., Pappershande, kontor i Lindmansson, J. -4. V., Bokbinderi- och Portföjfabrik, mot sntet af boken. i Loftteegrafer eer ufttrycksringedningar, hvarest sidana erhåas, se Stockhoms Gnmmifabrik. ioftvexingsappnrater, bvarest siidana finnas Läder- och Skinnvariibande, Car Edv. Dahqvists Manometrar och Vacuumetrar, hvarest dyika finnas Massagebehanding verkstäes R Stora Badhnset Mekanisk verkstad, P. Weiingrens i Messings-skostift och Kackspik, ivarest dyika erhiias... 24, 28. Messings-, Koppar- och Metahandare... 24, 25 Meteoroogisk fabrik, C. G. Coins Minuthandesföreningens Pensionskassa Möbemagasinet, Det största i Norden Möber poeras och bonas riadeschda, Tiverkning och f6rsäjninp af ryska och turkiska cigarretter '? i Njnring, Kar, nkasserings- och Rättegångsaffär... S Oaxens & Karta knkbrnk, kontor Optiskt Magasin C G. Coins 17 Pappersskärmaskiner hvarest dyika försä!jas Pensionskassa, Minntbandesföreningens.... Pank., Bräder- och FanBrhnnde. Sundström, Fr., före titebadet. Portföjarbeten m. m. Herzog, P., mot sntet af boken. n Lindmansson, J. A. V., mot sutet af boken. D Söderström, K. S Privatjorister Nyeander och Fahcrantz... 8 Ramstedta, R. W., Kädesförsäjning faepgodsvaror, Läder- och Skinnvaror försäjas af C. E. Dahqvist Risacka, f. d., Konst- och Skönfnrgeri & Kemiska Tviittanstiit Rit- och Konstrnktionsbyrå, E. A. Wimans Rit- och Skrifmateriaier, hvarest dyika erhåas Rottingstoar fätas F

58 Sid. 1 Riigardiner, Gardinornamenter, Takrosetter m. m., hvarest dessa erhåas Ryska och tnrkiska cigarretter från Aktieboaget Nadeschda i Rittegångs- och afarsbyrå. mmanue Seins Rökhufvar, Ventiationsnckor och Fäktar, E. A. Wimaus i Sandberg & C:o, J. A., Konst- och skönfärgeri m. m Sein, mmanue, Rättegångs- och affarsbyrå... 'i. Sko- och Kartböcker, hvarest dyika erhäas : Skomakare, G. W. Homqvist Skrif- och Ritmateriaier, hrarest dyika erhaas... 4?. Skrädderietabissement, F. Kaedings, före titebadet. Skånes Enskida Banks kontor i Smör-, Ost, och Kötthande, C. G. Andersson Sockerbagerietiketter, hvarest desamma försäjas 38. Stads-, Bruks- och Landtegendomar, hvarest dessa försäjas 9, 10. i d Stockhoms Gcmmifabrik, på sista permen. $1 Stora Badhuset i Stockhom Största Möbemagasinet i Norden i Sundström, Fr., Logsåg och snickerifabrik, före titebadet. Svea, Brand- och Lifförsäkrings-Aktieboag, framför titebadet., Svenska Express-Aktieboaget i Göteborg före titebadet. Söderström, K. S. Bokbindare Tandpasta, Aromatisk, hrarest densamma försäjes Tapeter och BRrder af Björkund, Lundheck & C:os tiverkning Thne, Lifförsakringsaktieboag, å första permen..trävaru-affir Uppvärmnings- och Luftvexiugsapparater, hvarest dyika finnas Visitkort, hvarest bestäningar på desamma emottagas ' Vågar, Vigter och Måkär, hvarest dyika erhåas Wenngrens, P., mekaniska verkstad yimau, E. A., Konstruktions- och Ritbyrii Akerberg, J. E., & Heström, Koppar-, Measinga- och Metahandande... 24, 25. 4ngmaskiner. axeedningar m. m., hriken dyika uppsätter Angsig och mekanisk snickerifabrik, Yr. Sundströms, före titebadet. Ortpomada, ivarest densamma försäjes s. t

1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------<'+'---

1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------<'+'--- 1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------

Läs mer

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128.

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. -18- GUSTAF CARLBERG, T r ä var u h aild l a r e..'.brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. Lager af Örbyhus Ångsågs

Läs mer

i 8 sld. n.r med" omkring 50 fina illustrationer i träsnitt öfver nyaste moder och handarbeten samt med rikhaltig mönsterbilaga...

i 8 sld. n.r med omkring 50 fina illustrationer i träsnitt öfver nyaste moder och handarbeten samt med rikhaltig mönsterbilaga... ANN ONS-AFDELNIN G. Idun kostar: ~Idun tillsammans med Iduns l/l år... kr. 4: 00 Mode och 3/ 4»» 3: 00 Mönster 1/ 2» 2: 00 Tidning 1/ 4»» 1: 00 kostar: Tidningen hembäres gratis. l/l år... kr. 6: eo 3/

Läs mer

STOCKHOLM. Filialkontor for Arthur Koppels fabriker: Yerldsberömda tillverkningar af: flyttbara jernvggar. och. jernvagsmateriel.

STOCKHOLM. Filialkontor for Arthur Koppels fabriker: Yerldsberömda tillverkningar af: flyttbara jernvggar. och. jernvagsmateriel. CD X F CD b. b Z * STOCKHOLM. Filialkontor for Arthur Koppels fabriker: Yerldsberömda tillverkningar af: flyttbara jernvggar och jernvagsmateriel. g Kataloger, intjg och kostnadsförslag på begtirari g

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

37:e Årgången. Häfte N:r 6 1874. Carlskrona

37:e Årgången. Häfte N:r 6 1874. Carlskrona 37:e Årgången Häfte N:r 6 1874 Carskrona Kong. Örogsmanna-Säskapets Högtidsdag 1874. Åminneseta "'). t Hedrad af Kong!. Örogsmanna-Säskapets förtroende att förestå sekreterarebefattningen, under dess ordinarie

Läs mer

Kerr och Frni E. M A Lit B E R G, Ramirisörer, Brudkladsel och Damfrisering verkställes saval i hemmen som i vara lokaler. an PS A

Kerr och Frni E. M A Lit B E R G, Ramirisörer, Brudkladsel och Damfrisering verkställes saval i hemmen som i vara lokaler. an PS A (vackra och välgjorda) af renaste, preparerade h&r, i alla färger, till de billigaste priser i riket, såsom Damperuker fr. 15 kr., LBsbenor fr. 5 kr., Flator fr. 3 kr., Chignoaer fr. 4 kr., Mlrknutar fr.

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7 937. 00:e årgången. Häfte N:r 7 -425- Arsberättese i navigation och sjöfart för år 936. A.vgiven vid Kung. örogsmannasäskapets sammanträde een 3 mars 937 av edamoten C. A. Simonsson. (Forts. från häft.

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans Svenska ournaen augusti 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen Räddad av Dr Mukwege Tack vare operationen kunde Safi bi mamma Lek som terapi Så förbereds förädraösa för en ny

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning Svenska ournaen d Årgång 87 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen visna pojkar barbro i gnarp räddade dem indas famij har barn från hea värden annika hagström ny krönikör i Journaen kattis

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 7 1968 G RASMUSSON Synpunkter på ubåtsräddnings materie,--------------------------------------, föregdende nummer av TiS redogjorde kommendör PETRELIUS inedningsvis för

Läs mer

ournalen vimmel mamman HANS FOTAR HELST BISTÅND ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA TVINGAD ATT SÄLJA SEX

ournalen vimmel mamman HANS FOTAR HELST BISTÅND ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA TVINGAD ATT SÄLJA SEX Svenska ournaen februari 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen HANS FOTAR HELST BISTÅND Så orkar Journaens fotograf se a nöd ROSA, 70, LÄR ANDRA LÄSA Det handar om att övereva

Läs mer

kunskap för en ny tidkvinnor

kunskap för en ny tidkvinnor SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 3 juni 2015 Årgång 91 Gott med vegetariskt utvada Recept från Green Kitchen traves kunskap för en ny tidkvinnor ujaa: Att inte vara

Läs mer

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan Svenska ournaen juni 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen 2 GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enka Hans Rosing äskar siffror Pappa ti nio pojkar Thabie

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

Stockholm den 15 Maj 1883.

Stockholm den 15 Maj 1883. I!!" liff J/, Redaktor: ADOLF LINDGREN. Förläggare: HUSS & BEER. Sångens Öfversta-prestinna. (Frän var korrespondent i Paris.) Slangens Öfversta-prestinna är det den blonda nordiska Ofelia, är det den

Läs mer

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING Byggnadsstyresen Fortifikationsförvatningen Riksantikvarieämbetet FONSTER historik och råd vid renovering RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH STATENS HISTORISKA MUSEER RAPPORT RAÄ

Läs mer

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen

ournalen RESA PÅSKÄGG FÖRLÅTELSE 15 ÅR SENARE I RWANDA GE BORT ETT MED KYCKLINGAR TILL ÖVERGIVNA Medlems- och organisationstidning för Läkarmissionen Svenska ournaen apri 2014 årgång 90 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen ALLA BEHÖVER FÖRLÅTELSE Prästen Leif Eiasson vet hur sjäen fungerar 15 ÅR SENARE I RWANDA Så gick det för de fyra

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg.

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg. Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok af Isidor Kjellberg. Anteckningar från författarens besök i Nya Verlden år 1890 om huru våra dervarande

Läs mer

tolta sta(). Ösrergöcland rill Våsrergöcland på sin Eriksgatan sen l 000-raJet. Vid J unabäcken

tolta sta(). Ösrergöcland rill Våsrergöcland på sin Eriksgatan sen l 000-raJet. Vid J unabäcken nr februari 2008 ~tft)a nr februari 2008 Tankar från styrpupeten: tolta sta(). Hejsan, det var änge sent Var bor du nu för tiden? Han tittade ite skamset mot marken och sa: "Du förstår jag bor i Kattarp

Läs mer

35:e Årgången. Häfte N:r 2 1872. Carlskrona

35:e Årgången. Häfte N:r 2 1872. Carlskrona 35:e Årgången Häfte N:r 2 1872 Carlskrona 49 Torp e dos. Uti Royal United Service Institution i London hällos förlidet lir tvenne föredrag, det ena om ofj'ensiva undervattensrninat af commander W. Dawson

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer