15 Fredsgata= X5, C. A. F!TlLLS!!!%AF9, Genershgent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "15 Fredsgata= X5, C. A. F!TlLLS!!!%AF9, Genershgent."

Transkript

1 ANNONS-AFDELNNG.

2 Brand- och Lifforsakrings-Aktie-Boaget Svea meddear Brandforsdr-i*,- 1, "'y å Byggnader i stad och pi andet, Fabriker, Bruk, Gröda, Kreatur, Brädgåi rdar, Varor i magasin och under transport på jernvag, Lös egendom, Fartyg i E arnn och under byggnad, jemvä meddeas försäkring mot exposionsskada, at på ce fördeaktigaste vikor ti biiga och fasta premier. Brandskador uppgöras prompt efter iberaaste grunder. För inteckningshafvare i hus uti stad eer röping är genom särskida i poicen bestämda vikor säkerhet beredd för inteckningsbeoppets utbekommande vid inträffande eisvåda, titan att de derföre behöfva innehafva försäkringsbre LFF~RSAKRNG bevijas ti särdees biiga premier och rned fe diga kon~binationer, med ande i vinsten, med ratt för försäkringstagaren derest han efter vissa år önskar upphöra med prsrniebetaningen, erhåa fi, ice å de inbetada premierna, pro rata motsvarande försäkringsbeopp n. f. Lifrgnte-, Pensions-, Kapita- och Utstyrse-försäkringar medc eas afven. Ansökningar om ifförsäkringar afgöras skyndsammast; vid dödsfa u taas försäkringsbeoppet efter öfverenskommese genast efter det de ti d ödsfaets bestyrkande erforderiga handingar bifvit ineinnade och godkända. Ti ifförsäkringstagare med aiide i Eoagets vinst utdeas rinstander arne &igen. 15 Fredsgata= X5, C. A. F!TLLS!!!%AF9, Genershgent. Medagenter i Stockhom: Herr Fredr. Schram, Skeppsbron 26. Herr A. J. Emin, Bredgränd 2 A.» C. H. Granhom, Storkyrkobrin- D J. A. Zetheius, Handtverkareken 14. gatan 4.» Car Lamm, Skeppsbron 36.» Er. Aug. Hedin, Tradgårdsg-"-- Wad. O. Schödström, Bruo- 10, (Kh.). kebergstorg 13.» J. W. Moring, Sturegatan» H. Bowaius, Mainskinadsga- n Joh. L. Pyk, Brunsbacken ( tan 38. D Chares Granqvist, Norrands- Herrar S. R. Carson & K:ni, Bruns- gatan 31. grand 3.

3 Aktieboaget Grundadt 29 Jui Magasinsqvarteret: Kontor N:o 4. Magasin N:o 1 & 2. Besörjer punktigt spedition af aa sags varor, och p% biigaste vikor. Förtuiining, Magasinering, Nederag m. m. Ändam%seniga anordningar för Exportvaror, med minsta möjiga kostnad, och ar biigaste frakt sttidse att p%riikna. Detta hus &r det enda p& patsen, som adees utesutande arbetar med varors befordran, omastning, magasinering och hvad derti hör. 1 1 Teegrafadress: Express. Göteborg. Bref- N : Svensk Express, A. B. i Bankrakning: Skandinaviska Kredit-Aktieboaget, Göteborg. Disponent: A. W. LE MONE.

4 Stockhom, i. Styrmansgatan 1 (vid Nybrohamnen). 1 r i!!erans & SNCKERFABRK. På bestaning utföras aa för byggnader erforderiga snickeriarbeten, jemte uppsättning och besagning af desamma; dess- utom utföras : Skopupeter och Kyrkbänkar. Parkettgof af ek. Staketer och Grindar. Verandor, Lusthus och Badhus. ager håas ti försäjning Deuxbattants- och Enka haffranska dörrar efter de mest vaniga förekommande mått. Foder, sockar, ister, regar, äkt, nitister och spje. Tr3 emottages ti torkning, signing och hyfing. Fanersigning samt signing af bock ti aa dimensioner och tjockekar utföras. Skärning af at sags trä verkstäes biigt.

5 bos cis festa Siisceri- och '03tkshiidare i Stockhom ock i andsorten. 1 Kung. Hof-Skraddare. 8 Norra Smedjegatan 8, rekommenderar sitt moderna, soida oci vackra varuager af in- oci utändska tyger af utmärkt beskaffenhet. Modernt, eegant och soidt arbete, i förening med moderata priser.

6 från Fersenska Terrassen. Parti- och ~~inutk~r~äjning Wnernas akthet garanteras.

7 ""i?' \., 4 T~vv~ipi 4 ( % Pmn J.,., L JjJ id >i,.,,at,.,, -2,. ii.j b \ s i Xontor : Regeringsgatan 28. FBrsajningsmagasiner: Reqeringsgaitan Susspan 63. br 28. (Be)=Teefonnummer 335. Fabrik for Färger och Fernissor. Vä sorteradt ager af Ojor, Pensar och öfriga artikar för Maare, Färgare, Förgyare, Lithografer, Ritare och Artister m. f., 1 /1 Fint och Sinergepapper, Lim och Träfyare m för Snickare. Engeska Vagns- och andra fernissor frkn de mest renommerade firmor, Mander ~rothers, Nobes & Hoare in. f. i

8 QCf FORSÄLJNMG di Regeringsgatan Pi.

9 ijppet k. 10-3, eniottager penningar a Upp- och Afskrifningsraknirig och. a Depositionsrakning p& rnåzacis» 2 iniiriaders, D?, 1) eer ängre tids uppsägning; diskonterar dagigeii inhemska vexar ; köper utai~dska vautor och mynt ; \ försäejer postreinissvexar och utandskt niyiit; afgifver anvisningar och vexar, betabara i utandet ; utfärdar resekreditiver, betabara på de festa patser i Europa oci Amerika;! emottager uppdrag ti köp och fijrsiijningar af TJtäicska vautor och mynt; verkstäer inkasseringar och i öfrigt at hvad ti en bankrörese hörer. Utom Stockhoin boende kuiina tita11 meanhand vanda sig ti bankkontoret.

10 \ ri ' 3 3 ~ ~ ~! ERa r/ r ~~5.v"" 'r (etaberad 1867). Auditör [ARL Y. HELLBERG, Stockhom, i3 Storkyrkobrinken 13 (ShuPes hus). d i Personig mottagningstid: k f. m.; 2-3 e. m. ~ Kontorstid: k. 10 f. m.-3 e. ni. Ombes8rjer ratteqanqar Q *r och inkasserinqar siiva i Sverige soiii Utandet, samt utreder stenhrius och konkurser, m. m. Obs. i Tyska och Franska spriken taas. Post- och Teegrafadress: S'tockSiom. Teefonnimmer : 306.

11 -- J - Vice 3Zäradsköfdhgarne och af Kong. Svea Hof-Ratt godkände aga ombudsman, Stockhom. i Oppen Mottagningstid 10-i.12 Teefon~iazknme~ 991. Post- och Teegrafadress :

12 Stockhonra, 66, g %gm ottagiiiiigstid: 10-2 oci 4-5. Rattegangay utföras vid öfver- och underdoinstoar i Stockhoin och andsorten; kontrakter, testamenten och andra aga iandingar uppsattas, iieninas ti oc bevakas hos vederböraiide myndigheter ; arfskiften och boutredningar verkstäas jeinte aa andsa sags juridiska uppdrag. Råk och uppysniiigar, begiirda i bref ined åtföjaiide 5 kr., einnas skriftigen med orng5eide. Konsutationspris : 2 kr. för svar å muiitig förfr&gan, 5 kr. om rattshaiidingar genomgås. För inemiiance oci bevakaiide af haidingay i öfver-, ratter, departeinenter in. m. beraknas 15 kr. i komiiiissionsi arfvode. Åt affarsi~a~ eniias afveii juridiskt bitriide mot visst t arfvode pr år. doh. Fr. Yoenius, v. Maradshöfding och e. o. Hofriittsnotarie. f Sekreterare i Stockhoms Fastighetsegareförening. Post- oci Teegrafadress : Sto~khoEt. Obs,! Som v. Haradshafding G. Hoenius biträder byrh, ; triiffa rattssökaride atid en jurist derstiides under mottagriingstiden.

13 Notarien ombesörj er Punktigt och biigt Rättegångar och Kiikasseringar i Stockhom och omnejd. itredning af Sterbhus och Konkurser; Konkursbevakningar. Uppsiittanie, iiiemnande och bevakande af Stämningar, Kontrakter, Bouppteckningar, Arfskiften, Testamenten, Äktenskapsförord, m. f. egaa handingar. Utverkande af Handesrätt, Patenträtt, Svensk med- : borgarrätt, m. m. Kontor: Drottningatan 29 C, '12 tr. upp. Mottagningstid: k Teefon N:o 1043,

14 1 Notarien T<p P"T;JYC A e rrr di/j-i -i ii- -=m em=-w-w- 7~ P A f7 > 1 1 iontorstid : 10-2, 5-6. Personig mottagningstid : 11-12, 5-6. Oinbesösjer utförande af rittegångar vid öf'ver- och underdomstoar, utredning af sterbhus och tonkurser, uppsättande, inpifvande och bevakande af aa sags egaa handingar, m. f. ti juridisk aff&rsverksamhet hänföriga iippdrag. OBS.! Siirskid afdening för inkasseringsiirenden. Teefoiinuinmer: v. Maradshöfdingarne! Stortorget.

15 1 Kassoren vid S ms Anktionskammare m. in. j (Hamitonska huset) invid Kar XEs hg, hörnet af Arsenasgatan, tr. upp. Kontorstid: K. 9-3'i,, 6-7. Personig mottagningstid: K. 21/z-3114, 6-7.

16 Kara Strandgata 48, ombesörj er inkasseringar shvä i hufvudstaden som andsorten samt köp, försäjning och arrendering af stads- och andtegendomar. Kontorstid: 9-11 f. m. och 4-6 e. rn. Post- och Teegrafadress: Stockhon~. Utmärkta referenser p1 ' Förmedar köp oci försäjning af 1 %szha~tg% 8 ndwtriaia~, af&er, Juridiska uppdrag af Civiagsnatur ombesörjas. Triiff'as 1~1. S ti haf 0 f. in e. m. Tccfoxi m:o 450%-

17 Pensionskassa, Stiftad den 23 Mars 1874, har ti syftemk att bereda sina deegare pension vid viss ader. För att bifva deegare fordras att vara svensk medborgare och ega god frejd. Ti iassai eragges arigen 35 kronor, hvaraf 30 tifaa pensionsfonden och 5 understödsfonden, stående deegare fritt att på en, gang erägga aa 5 arsafgifterna, soin di utgöra 4 10 kr.; deegare, som inbetat fem arsafgifter, eger rattighet att inbetaa för de resteran de tio &ren p& en gkig; och utgör afgiften för dem 290 kronor. För att komma i atnjutande af pension fordras att hafva fu- gjort aa afgifter samt uppnått 50 efnadsår. Sivida stadgarna d& ej agga hinder deremot, atnjutes pension af 400 kronor. Dör deegare, vare Enka berättigad ti peiisioiz af 200 ironor, om deiegare tihört 1 kassan i 10 %r, af 400 kronor, om han tihört den i 15 Ar. Enia ar berättigad fugöra sin afidne mans hetaiingssiydighet och inträder då i hans rätt. För barn utgar pension med 100 kronor ti fyda 15 &r; äro de fera an fyra, deas beoppet dem emean. inmäningar iigifvas ti Styresen, upptagande tite, visteseort, födesear, manad och dag samt fnstiindigt för- och tinnnin. 1 Obs.! Fruntimmer, som egnat sig at hande, ega rätt att i kassan inträda. 1 De af Kong. 14aj:t och Ofverstkth&are-embetet faststäda stad- \ gar finnas tigängiga hos Styresens samtige edamöter. Stockhom i November 1882., Petterson, a. &ijeströ i?&, Axe. Beeg, Aug. Skattmautare. Ordfbrande. Sekreterare. Arsenasgatan N:o 2 C, V. Htrmegcirdsgatun ;%-:o 18. Brottningg. AT:o 60. Bro.i?%s, J. F. F6rseZius, Gust. Norrandsgatan iv:o 5. Susspan N:o 63, We.i%memtröii%, D. C. Sveiwson, C. A. Drottninggatan iv:o 45. Nedre,Wtinkbron N:o 1. Wen%ercstr3n, GU.st af. &eg9-e.im, Ca9-. Stadsgdrdeiz N:o 10. Stora Grdmrcnkegr&nd N:o 5.

18 k m X~OUS~ 3aCbusef 3 Mamtorgsgatan Nya Kungshomsbrogatan 16. Stockhoms Radhus-Aktie-Boag tihandahaer riti ya1 inriittade okaer, ined tisaininans 100 sarskida afkadnings-, kabinetter, den respektive arniin heten a3 dagar, från k. 7 f. m. juinterhapet,f7-aj7 k. 8) ti k. 10 e. m. (hegdagar fr. k. S f. m. ti 4 e. m.), aa sags BAD ti biiga priser. Zoniersk-Tuxmkisra bad, praktfut inrattade, ko öppna: hr ierrer 7-10 f. in., och 6-10 e.., for fruntimmer f: m., mean 4-6 e. in. kan denna af'deniip abonneras. Finsk-Hyska ~adstugor, s~a for herrar som kr fruntimmer. &np- och Varniuftssk&p, med bassin och duscher. Varma Harbad, ti oika priser, i särskida afdeningar for Herrar och Da~izer. Bassin- och _FTBuschbad. i Lokabad (haf'bad, sittbad, ryggbad, cirkediisch, sittdusci etc.). i Xedikart bad, tkirskt beredda Tabai*rsbad, Kretiznncherbsd med naturig mutter- ange~, Koksats-, Soda-, Pottaske-, Aaciener-, Svafbeefirer-, ii-, Siat- och Geatinbad, Gyttje- och iafstangsbati m. f. Vattenkiisbehanding.,Vassagebehanding af erfaren badbetjening. Bad i hemmet hemsiindas och afhemtns efter bestäning kontoret. Liikare trffas aa dqar uti anstaten, far nadiga rad och tippysningar. 1 _716bie#*ndk? rfcm för sjtikingar iinnas inom anstaten, men böra pa förhand betingas. ~ 163 Nya Kzmngshornsbroptan 16. i J i v

19 Stora Nygatan N:o 14. iinehar ständigt ager af s%v& Svensi-t som Finskt smör, samt ost och sat fik- och oxkött, at ti ägst gäande priser. Bostaden %r nu Vesterbnggatan 62, 2 tr. upp, iriit 36 '1- saninia gata. rekommenderar sina af Kung. Menicnastyresen godkända patenterade preparat ti aa, som önska sig en god och ree vara. Patenterad Eite-Pomada är det yppersta hårmede för så~a det sjuka som friska haret. Hvar och en, soni begagnar Eite-Pomadan, enigt beskrifningen, far behha sitt hår under hea sin ifstid. Eite-Pomadan haer sig f'ukomigt frisk och of'örandrad under fera decennier; den har ti och med bifgit pröfvad under tropikerna i fera år, utan att under& någon som hest förändring. Patenterad Eit e- Tand-Eixir ar ovikorigen det utmarktagte munvatten, som haer tnderna friska och hvita inti sen åder. Afven for dem, som begagna östander, ar det ett ypperigt mede för att håa dem rena och uktfria. ntyg af f'rnmstående personer Atföja hvarje preparat. OSKAR BECKLX. Kontor och ager: Ladughrdsands Tugata 17. Ofvanstående preparater försäjas hos Herr C. F. Dufva, Drottninggatan 41, Fru O. Stråe, Fredsgatan 24.

20 Förtienstmedaj. Wien Förtjeatstmedaj. Wien stiindigt ager af Bo~~?~~fe%~~a?af;ci~*in1 Rekommenderas ti biiga priser. m < i E. Ti sau finnes hos F. BREHMER. d Pat. Pappersskärmaskiner, prisbeönta i Wien 1873; 1 Paginerings d:o; Linierings d:o för itografer och bok-, bindare; Borr d:o med höjbart borrbord för maskin- och E H M ~ a handkraft; Hackese d:o; Färgstampar med och utan dato samt Sirta; Datopressar med graverade och hari :k=--=+ ) dade stsstiar för jernvägar; Hvitstampar; Dioptrar; ET reeringr nstrument fran 30 ti 80 kr.; Afvägningsstänger; Landt- mttarestatip; Eektricitetsmaskiner för äkare och enskide ; D:o Ringverk med edningar och nummertafor; Vattpass af' jern och messing; Vhgar, samt diverse andra instrument och maskiner förfärdigas efter bestaning ti de niest facia pris, som ett noggrannt arbete medgifver. Bref besvaras med ornggende, när porto inedf'öjer. i 1 Stockhom, 62 Kammakaregatan 62.

21 Regeringsgatan N:o 11, emottagas bestiiiiiiigar a Rarrifse, e Psq~a~ r* ninoav, C..k m. m. enigt den rika saming profver, som finnes att bese. 1 Restaningar & Visitkort utföras, om så önskas, under oppet af en dag.

22 STOCKHOLM, 8 Mamtorgsgatan 8. Viisorteradt ager af smakf'ua och moderna arsenikfria Tapeter och Border, Tak- och VSggdekorationer, savii af egen tiverkning soin fran utandets förnämsta fabriker. Stort urva af Et ugardiner i vackra inöraster samt oika bredd och ängd, jen~te fera sorters tibehiar., Sviingda och raka Gardinornamenter med i Haare och Rosetter xn. m. Tadrrosetter, Lister och H6sn af' papier- rnaché. At ti de biigaste priser med rabatt vid partihande. f. d. Victor Björkund, 8 Mamtorgsgatan 8.

23 ' r p ri B ~ F a i(. V. 4' =.i. Optisk, Matematisk och Meteor oogisk Fabrikdr. -örs%ij ningsmagasiner: 3 Ofre Storkyrkobrinken 3, (bredvid Storkyrkan). i Fiia: 20 Bredsgatan 20 (midt för Prinsens Paats). Stiiidigt ager af utmärktaste yvaitder Gas- ögon, Lorgnetter, Pince-nez, Luper, Tuber, Teater- och Harinkikare, Mikrosko- per, Oktanter, Stereoskoper, Cirkebe- stick, Cexrvimetrar, Kompasser, Vattenpass, Equerer, ineta-, aneroid- och qvicksifver- Barometrar, Observations-, mask- och aa andra i siag Thermometraa; Varmeprofvare, Ba- ster~rofvase, ~jökprofvarefter Quevennes 4 mec besbrifiiirig ock tabeer af Stats-Agronomen Fr. Cederborg, Psyehrometrar med d:o d:o af d:o d:o, Sackarometrar, Areometrar, Sainometrar ni. in. \ 1 Manometrar oci Vae u umetrar ti bii- i g~ste pris och för hvikas noggranhet ansvaras. Loggar jemte Optiska, Kemiska, Matematiska, Fysiska och Mekaniska in- ) strumenter oir Apparater, m. in. 0 k s. Reqvisitioner frin andsorten expedieras per ongiieerice inot postförskott. 2

24 ' ' Etaberad 1869., Förfiirdigar aa sags Obs.! Gammat ~ Q nzottages P ti firgkiing efter ny method, af mig personigen i utandet inhemtad. N:o 3. Norrmamsgatan N:o 3. Obs.! hörnet af Aaii~s~ataii. _. Bot mot önma fötter E: kartnagar i fingrar. Postadress : ~tockhom. 112T(,/", ","Q och 7icirtnngZnr Försäjning och bostad : m. in. i kr. h 150 pr burk. Mottagningstid: för behanding af, och råd, för dyika åkommor, söknedagar från k. '129 f. m. ti e. m. N:o 6 Rorrmamsgatan. Försäjningen ar öppen fran k. 8 f. m.-8 e. m. Ofvanstående ~~n~~znstämnpe jinnes såvä d nnvisni~zgficcnm som 6 hvavje hurk, m~zed priset de runde^ & bztrkcwgze zctsnft. Den, som kan bevisa, att S. Hageröfs Subversiv, användt enigt anvisningen, icke kan uppösa iktornar, inväxta nagar och kartnagar, erhier, enigt utförigt tikannagiivnnde h anvisningarna, hvara aftrgck af fera intyg och tidningsrekommeudationer Ennas samt annons i fera tidningar, Femhundra kronor af sajaren. Xot insänd remissa eer godknd efterkraf af minst 25 st. burkar emnas god rabatt ti Bterförsajsre. Aa reqvisitioner med fuitindig adress (afven i reqvirentens bostad) utföres mot postförskott eer godhandt efterkraf, men endast 2% kr, 50-öres burkar, d& mindre än 25 st. reqvirerss. Savan hur afven användts för sjefverk (s. k. fusag) och nagespr&ng i fingrar med gynsamt resutat. t 1 ' j i'

25 for prima Läder och Skinn sam Repgodsvaror, i Akademiens för de fria Konsterna hus. n- och utändska Läder- och Skinnvaror ti a förbrukning å denna vara. Särdees stora Vadurskinn ti Orgebägar och andra Pustar in. in., afvsn Tunna Påsterskinn, Mjuka sämskade Tvättskinn ti Optiska oci aiidra gas, Vagnar, a meta och ackerade saker. Fransk Juften, Orangue och Nature ti Betse, finare Setyg, Remmar m. in.; Suäder af A. T. Lundins m. f. förnämsta tiverkiiingar, fiirdiggjorda Bar- och andra remmar, Kork-, Fit- in. f. sags iinansuor, Laster och Skomakeriverktyg. Bestäning å säta och pressade föbeskinn einottages. Fina Patentinnegariier, två- och fertvinnadt ti >akame, af taienskt in, nature och kuört, Engeska Snören, kabesagna jusa ti Persienner, Markiser, Rugardiner, Tafor, <ockor, Maskiner m. in. Dubba och enka Gjordar af många sag, ti Kreatur, Möber och 1askiiviifda Handstyckeii, Breda Linneband 1z 2~ 2 tum breda, Linor och Trossar af renhäckad Riga m. f. sorts hampa, Onisagsgarner af inest tjeniga sorter, Fiskegarner, mindre Tågmattor m. m. Varorna äro från fabrikanterna i första hand och stäa sig särdees biigt. Araren etaberad CARL EDV. DAHLQVST. '

26

27 ' ' resommenderar sina fabrikater, patenterade och prisbeönta vid verdsexpositionerna i Moskwa 1872, Wien 1873, Bogotá 1874, Paris 1875, Brusse och Phiadephia 1876 i samt Paris Amykos for toietten, ett utmärkt mede för hudens och tändernas bevarande, för hud- och hasåkommor, shrnader; borttager afven de obehagiga verkmingerna af arm- och fotsvett. när man dermed tvättar sig 3 d 4 gånger i veckan; vä bepröfvadt mede för hudöshet hos späda barn, i det att tvättvattnet dermed bandas. Koncentrerad Arnykos besitter samma egenskaper som föreg%ende, men tir 2 d 3 gånger starkare och är en oundgängig husmedicin för hud- och has%kommor i samt varfua sår och skador. Band de minga omdömen och intyg, som bestyrka Amgkosens förtrafiga egenskaper och verkningar, inskränka vi oss att här nedan anföra de vitsordauden, som pifvits af tvenne ceebre äkare, 1 J. LSTER, Chirurgie Professor i Edinburg, och C. B. NESTERTON, Chirurgie Professor i Upsaa. - LSTER, uppfinnaren af de antiseptiska förhianden - bviken storartade uppfinning tusenta af menniskor haiva att tacka för sitt if - ofordar m'ycket Henrik Gahns Amykos (se Tidskriften BLan~et~ 1875) ooh frambier dess stora företräde framför andra antiseptiska mede, i det den utofvar bögat.obetydig retning, 8 semhinnorna och föjaktigen eper en mycket mid verkan pi samma i gång den i svara fa kraftigt ingriper. - Professor MESTERTONS intyg, gifvet den 27 Apri yder siunda: >Efter ytterigare fiera ärs erfarenhet, gavs1 frin don Chirurgiska kiniken härstades,! som frgn enskid praxis af Henrik Gahns s. k. Amykos såsom yttre antiseptiskt sirmede, kan jag k endast PR det fukomi~aste bekräfta det yttrande, jag den 21 Januari 1871 afgaf. Arnykosen har fortfarande visat sig sisom ett utmärkt desinficerande, förruttnese och svira accidenser förekommande sirmede, utan de obehagiga biverkningar, som Btföja andra antiseptica, sisom Carho och Saicysyra,,Och har enigt min erfarenhet häruti ett bestamdo företräde framför dessa, di det, hgt ifrh 1 att hindra eer förångsamma granuatiousbidniugen och sårikningen, tvärt,om ifvar den förra cch kraftigt befordrar den senare, on1 den nxmigen användes enigt den af mig den 21 Januari 1871 angifna methoden. Jag bör dock anmarka, att Amykosen, vid fortsatta försök, icke visat sig ega den akande verkan vid de p5 egentiga vegetabiiska parasiter beroende hudsjukdomnrne (Favus, Herpes tonsnrans), som man i början tyckte sig hafva anedning att antaga. Mitt sutomd51ne om Amykosen är, att den sksom antiseptiskt mede vid sirbebandingen är fut ut jemförig med öfriga, pi senare tider försökta mede, samt att den sisom siräkande framför dem har ett bestimdt företrade. Upsaa den 27 Apri 1876, C. B. MESTERTON, Professor i Chirurgi och Obstetrik vid Universitetet i Upsaa Och Director för Universitetets Chirurgiska och Obstetriska kiniker.» Enke Aseptin, för konservering af kokta födoämnen, soppor, smur, mjök, dricka, m. m. Oundgängigt och biigt mede. Dubbe Aseptin, för konservering af rått kött. Rörande konservering af foge med denna aseptin få vi härmed hänvisa ti Jägareförbundets tidskrift 1878, sista häftet, der denna förträffiga och biiga konserveringsmetod finnes detajeradt beskrifven. Som efterapningar af vår Amykos förekomma i handen, f5 vi fästa uppmiirksamheten p%, att Henrik Gahns Amykos utesutande tiverkas af vårt Boag och att aa våra fabrikat äro försedda med ofvanstående fabriksmiirke, saiat att de eftergjorda Arnykossorterna äro var Amykos mycket underägsna i afseende p% beståndsdearnes mhgd och beskaffenhet, enigt hvad jemförande anayser agt i dagen. Ti sau hos de feste Handande och Apotekare. parti hos Boagets agenter i Stockhom, Herrar J. A. Grape & C:o, Stadssmedjegatan 15, ingång från Hevetiegränd.!'

28 Rum, ordnade ined profter på större oci niindie Möbemanger, Sängkäder, Mattor, Ljuskronor, Gardiner. Dekoreringar och uppsattiingar af gardiner utföras af skickiga arbetare. Soidt arbete. kfoderata priser. Magasinet iies öppet endast vid dagsjus. AU^. te. 4.~3. E, BsseJin.

29 saiiirna oka som vårt kontor, Lia Mygatan N:r 14, 1 trappa upp, hafva vi a~iordna~t ett fustiiiidigt Profiager af våra tiveriiiingar för att deriiied tihandagå köpman vic uppgöteseï af ïeqvisitioneï, xaiiit stat detsamina i teefoiisk förbiidese med rår fabrik. Priskuranter tihandahaas eer postf6rsandaa Hersar Xandsnde kostnadsfritt. OBS. Var tiverkning af edfast tege rekommenderas afven.

30 ;i h E X v3 2 D g 3 g' &.g- &s " *- 3 :g% u" -e" g 2 * ()!+*u& &Xg$oeB,,m,, k X b,-.%---&. a a s.e.s.g.g RQQ$yE.s G ~ Q Q % % % % % % Ci)P)Ci)P)U u" & ()" Q h x x p z" Q a L- S % c.x a u QSu.*., N h" g =a %:K e.-fj%&&&& TQQQQQQ

31 Teefon N:r 128.

32 Pappershande, finies ständigt a,ger af iiiierade eer oinierade, oika forniater och h~~ara afi-eii best(?iiiigar ernottagas. Derjemte ager af iiiierade och oii1ierade sveiska saiiit eiigeska Aiiiiotationsböcrer, Kontraböcker, inierade Makriiagar, Agendas, Vesebaiketter och Fractsedar.

33 försäjer ti biiga priser : Aseetin, Ranbmnaöga, Marvax, Vankb Chokoade, Kött-sxtra<t,, hack, Smink, Skrifback, Ean de Coogne, Essencer, Hirsvartor, Vinsenap, m. m., m. m.

34 Bradghrd: Barnhusgatan 8 Be-Teefon N:o (vid Norra Bantorget). Amanna Teefon N:o 5268, Kont or: Kungsgatan 24. Lager af Z~V~US w A>gsbgsi 1 vakanda tiveïkiiing af Hyfadt gofträ af ofottadt och Angtorkadt inaar-trä, furu eer gran, fogadt eer spantadt; Hyfade och spantade bräder med eer utan kening ; Foder, Sockar, Pane och List; Karmtr6, Poster, Lo8shoz och Bagträ. Torra Snickarbradeï, Ladbrader, Ohyfad Pank, Björkpank, Rutstaket, Regar och Läkt m. m. i

35 STOCKHOLM, 54 Mamskinadsgatan 64, verkstäes at sags Bestäningar samt i 1 emottagas i P. A. Hudbergs b Boktryckeriets oka Bokhande N:o 54 Mamskinadsgatan N:o 11 Regeringsgatan,

36 Kung. HofiSkornakare, 11 Lia Vattugataur 11, får vördsamt rekomniendera sig hos respektive herrskaper G ti mottagande af bestaningar å aa sorters finare Herroch Dame-skoarbeten af prima qvaitet. Afven tiverkas fysioogiska skodon och för öfrigt ti huru som hest, växta fötter; at ti moderata priser. Obs. Mina skodon kannas behagiga och trötta ej foten. Gama skodon mottagas ti reparation p -- Kirurgisk ~nstrurnentmakare, 48 Regeringsgatan 48, j'öif&~*digar och haer ständigt ager af aa sags ortopediska bandager. och kirurgiska instrumenter, sasom: Bandager för snedhet, pattfot, Diapparater, krökta ben oci kumpfot; Hörseurar, f Bråckband, nhaationsapparater, Liggdynor, Kathetrar, Maggördar, Koppinstrumenter, Resorstrumpor. Knifvar, Suspensoirer, Respiratörer, "raben och kryckor, Saxar, ~ i Urinreservoirer, Sprutor ; Bröstgas, Tennsprutor ; Gassprutor ; Sangsprutor ; Ptimpsprutor ; fera sag; njectionssprutor, fera modeer m. m. Post- och Teegrafadress endast: G. L. J AC O BY, Stockhom. Reparationer utföras skyndsamt. TeEefonnu.inmer 5257.

37 anagd 1843 Tiverka Kakeugnar, hvitgacerade, enka och ornerade med inbrända farger och förgyningar samt i majoika ti biiga priser enigt priskurant och ritningar.

38 beägna vid stora segeeden omkring 3 mi söder om Söderte'j e, försäj a Kaksten (kosyrad kak), Osäckt (kaustik) kak och S1Lckt (kaustik) kak. Dessa produkter befvo vid 12: te amänna Landtbruksrnötet i Stockhom prisbeönta. Denna kaksten (kosyrad kak) ar enigt anaysen adees fri från svafvebdcis och andra oarter. Såsom en af de renaste kakstenssorter är densamma särdees att rekommendera ti imbeskickning vid tackjernsbåsning och vid hvitbetssockerfabrikation. Anays af kakstenen och intyg om kakens utmärkta egenskaper kunna presteras. Bruken ega ångbåt och pråmar, s& att varan kan, segationstiden emnas vid såvä Mäarens som Satsjöns 1 stränder. Genom öfvertagandet af Lijehomens kakbruk ' äro bruken numera i tifäe att everera kak (afwen Gotands) vid de festa jernvägsstationer i riket. För öfrigt finnes såvii i Stockhom som vid Lije- 1 homen ständigt ager af säckt och osäckt kak. Reqvisi- 1 tioner emottagas och uppysningar emnas, såvä skriftiga som muntiga, på brukens Kontor i Stockhom, Små- 1 andsgatan N:o 14.

39 ' L b 1CG Lia Nygatan 16 Nederag af Lessebo Pappersbruks utmiirkta tiuerk- W ningar af Post-, Skrif-, Tryok-, L~sk-, Oiaot- och papper, sstnt för hand tiverkidt Skrifpipper, Lijan, Bikupan W c N:o 1, prims c% 2:da, 5:o Z prima. V F9 W J j Bryggaregatan O, nedre botten, mottager aa sag af nya oci gama möber ti poering. Möber bonas iifvei, och rottingsstoar fo&t&s. Arbetet ntfiires biigt och ined ackuratess. 1 Bryggaregaan 9, nedre bottei~. 1 3

40 Prisbeönta, samt Turkisk Röktobak Hufvuddepôt : från Kontor : 3 Aktieboaget 20 f ;z?gesc4.fia. Nybrogatan Dessa cigaretter tiverkas af de bästa materiaier sisom basta rysk och utvad turkisk tobak med en fin arom; det erkändt bästa fransyska cigarettpapper. Verkmästaren, infödd Grek frin Xacedonien, har sksom verkmastare arbetat p& de för-! niimigaste cigarettfabriker i Grekand, Turkiet och Ryssand. En de af arbets- i personaen infödda ryssar, hit införskrifna fran ryska cigarettfabriker. Boagets cigaretter kunna siedes, h ~ad godheten betriiffar, iithärda hvarje jemförese med de ' utändska och i pri,sbiighet sti de vida öfver de importerade. Boaget hoppas derigenom kunna göra importen af cigaretter fr&n utandet umbiirig, di en fut ut ika i god, men dock biigare vara, tiverkad i Sverige. af boaget erbjudes.%t den rökande, amänheten. Boagets tiverkningar säjas i de festa vä sorterade cigarrbutiker. ': För att göra amänheten bekant med boagets oika sorter cigaretter och rök- tobak och försäjningspriset depå, s& meddeas här föjande prisuppgift: N:r 100 st. 1000st. N:r 1. Favorita... 3: Faust... 1: Nadeschda Carmen Smyrna... ro. Mefisto Sutan Rigoetto Anacedonia "cherkess Petit Canon Egoist Misse... Cigaretter., För För Bayadera..... Corsar... Bakan..... Ribak... Rabotnik... Samson... Cigarettes extraordinaires de Vicomte... Cigarettes de Vicomte... Non pus utra... Donna Juanita Konkurrent Turkisk Röktobak För För 100 st st. 1: : : : : : Dubec Smyrna... pr Fb kr. 10. Samson... pr fb kr. 5. Dubc... n 7. Ssoniki... a 3. w Aterförsauare erhaa betydig rabatt. Packningen ar p& 100, 25 och 10 at. utom & N:r 1, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31,32 som bott finnas i 100 och 25 st. FADESCHDA.

41 ~ j minut ti fabrikspris uti boden, höniet af Storkyrkobrinken och Vesteringgatan, samt i parti af % Kontoret 2 tr. upp, M:r 9 Storkyrkobrinken.

42 i emottager ti färgning eer t,vättiiiizg ating, hörande ti, Herr- och Damtoietten, och garanterar för utmärkt vagjordt f arbete. Rockar, Gardiner, Byxor och Vastar, Möbetyger, Schagg, 1 Schaar och Baja- Hattar och Pymer, derer, Spetsar, Borddukar, For och Band, f Uadningar, Kappor, Schaetter,, Hasdu kar, m. m. OBS. Herr- och Damkäder behöfva ej sönderspr&ttas. At sags sidei färgas utmarkt vä (A a Resort) och erhåa tygerna ett vackert oc21 nytt utseende. J. A. Sandberg & C:o. Bodar: Drottninggatan 53. Kornharniistorg Si. Fabrik och Mottagiiiig : Grefthuregatan 38. Order ifrh Landsorten expedieras skyndsamt.

43 STOCKHOLM, verkstaer aa sags körningar ti moderittit priser. Kontor:, 19 Vestra Träd gårdsgatan 19., Ombesörj er Ren h 8 n i n g af gsrdar, gator och amänna patser 8 Norrmam, Ladugardsandet och Kungshomen.. 1 Äfven emottages reqvisition för transport af Byggnadsmaterie, Spanm81, Mjö, Ved samt af aa vid Stockhoms hamnar förekommande! Körningar. Representeras af Be-Teefon Ro Nyn Teefon N:o 4339,

44 Uti Bokhande, 11 Regeringsgatan ii, fiiines stiindigt ager af: Finare Frsnsys~~a Bonbons- och Karameomsagg Enveopper af ty med Fnntasibommor af gud; Smiiare och Bebus; BegraBbiings-etiketter; Deviser ; Gud- och Sbfverpappe~, pressadi, och satt ;, Kuört Ganspapper ; Budb%rder, samt ett stort parti Pantasipapper med gud och sipiaiertryck, iif~~eizsorn Ordiniira tyska och svenska karanie-etiketfces, m. m. < f 1 tiaz Bdigcrcste priser.

45 Portföj-, Fodra-.,i, arbetare. Papp- Förfdrdigar : Fotografi-=artonger i aa formater och Etuier i Sammet ock har0qu.i~ afvensom Portföjer; fernissar Xartor; infattar Gravyrer; käder Skarif - och Speboxd; monterar aa sags Broderier och Pappaxbeken; inbinder Böcker i aa. sags band; verkstäer aa sorters Linieringar och har Kontors-, hotations- och Xontraböcker samt 1biera.de Räkningar i standigt ager. Rya Kuaigshomsbrogatan H:o 28.

46 K0arfr0r Gr ~o~s%pul!c$~~~ och 1eve~&nact af af aa sag saint ti sadana iörande detajer, i Speciaiteter : Patenterade Centra-Kaoriferer för nftviiriniiing, Patent-Ventier för direkt iiftveuing. Patent-Ventier ti skorstenar oc kakeugnar, Patenterade gaer för uftöppningar, Ventiations-Fktar, Patenterade Rökhufvnr af gjutjern, Vedsparande Varmvatten-appa'rater för kök, Ventierande Torksk%p för barnkammare, Patenterade Angpannor ti värmeedningar och maskiner, Patenterade Regeringskranar ti centraa vattenvarmapparater m. ]n. Prospekter och aa uppysninga- erhåas 6 Kontoret, i j

47 Kontor och Verkstad: Verkstäer ~ippsättningar och reparationer af angmaskiner, Axeedningar, Snäpressar, Lokomobimaskiner och Tröskverk, samt förfärdigar : Excenterpressar och gröfre Saxar. Jernsängar af fera modeer. Skepps- och Byggnadssmiden af aa sag. Svartsmiden, såvä Jern som Sth. Kakar af Jern, afsedda för verkkörning. Dragkakar, Barnkäkar. Möbevagnar och Dragkärror af Jern. Gas-, Vatten-, Ring-, Afopps- och värmeedningar. Teefon N:o Post- & Teegrafadress: Padus Wenngren, Stock- Ezon1,

48 -p- Uti Bokhande, Regeringsgatan, finries ager af Förskrifter, Kartböcker, Kartor, Rit- och Skrifmateriaier m. m. Bestäningar 3 Visit-, Adress- och Begrafningskort utföras skyndsamt. S'tämping a Postpapper och kuverter verkstäes- iricaiirar 73-3 r, r... i).4.i.-).4..dk Bokhande, Abum. Annotationsböcker. Biderark. Ryertspennor. Ryertsatift. F?Rck. P'tRckhorn. P'nkmarken. r vitruverter. ' ir4e bestick. riv-ande im. r~pande gummi. Fm%";edar. FEsokoppar. F?rv Lager af Fönsterremsor. Liaierstift. Griffetafor. Läskpapper. Hamppapper. Mantasuppgifter. Hyreskontrakter. Munack. Hdftstift. Fotpapper. Karames-Etiketter. Pappersknifvar. Karduspapper. Pennfodra. Kartonpapper. Pennskaft. Kautschuk. Pensar. KontarsbGcker. Postpapper.. hontrabgcker. Radergummi. Kopiebncker. Raderknifvar. :u!aisoa kritor. Radpapper. iaok. Ritböcker. Lineaer. Ritstift. Räkningar. i Sigier. Sikespapper. Skrifböcker. Skrifpapper. SkrifportRjjer. Ståpennor. ~ Svartkritor. Tusch. Tuschkoppar. Varu-Etiketter. Vexar. Vinkeineaer. Vinkar. Visitkortbanketter.

49 Denna aromatiska Tandtvå, som sa'jes i origiiiapake- ter, af hvika hvarje ar tirackigt för sex månaders bruk, 1 öfvertraffar i aiidani&senighet aa andra dyika mede, bort- : tager fukomigt hvarje eak ukt ur murinen, uppfriskar 4 andeduiyten, stärker oci befiister tandköttet, renar taoderna \, fukomigt, konserverar tandemajen, förekoiiimer röta, hin- drar taiideroa att ossna och ur, och iir såedes det Ousta, som man kan anviinda tci v8r.d och ieva~ande af t&- de~+na - ett ~usenti~qt vikor för meriskig sk0;nhef. Säjes A 65 öre paketet hos C. F. n)8aj$~8,.,a. xu]idb.berg, Drottninggatan 41. Regeringsgatan.

50 ti konserverande och f6sskönande af hårvaxten. Denna oja bestar af ett afkok p& den finaste. h=innbu~e med en tisats af etherinka ojor och basa-?niskcc 17zede. Den verkar mycket vägörande på hå- 1 ret och hzrjg.r'stet, einedan den gör dein smidiga och i bevarar dem för uttorkning. D:r Hurtung's Kinabark-oja. kan i derföre med förde användas hiifviidsakigen äfven p& den j harväxt, som ihnu befinner sig i no~~n~at oci sundt tistånd, i einedan deri &ny0 ifvar hårväxten och bevarar den från ett pötsigt eer sureessivt sjunkande. Åt karens skagg gifver 1 den srriidighet och utmarker sig i amänhet genom deii sköna nrntuyqans, som haret deraf erhåer, tiika med en smidig fasthet, som deri gifver &t hårvaxten. D:r Hartung's Kinabark-oja 1 krona pr stycke hos och Ortpomada försiijas A 0. F. nufva, R. A. Rndberg, Drortninggatan 41. Wegeringsgatan 11.

51 ti återvackande å ch stärkande af håsvaxtepa. t 1! i t Denna ortpomada består af en samman- sättning af vetande, narande satser och raxtin- yrediensev. De arter, so111 derti aiivandaa, iiro v&rväzte?*, som, f~rstärkta genom väkända ex- trakter oci utvada rötter, meddea organismen sin friska kraft. Bruket af dexina örtponiada ar förenadt ined de inöj- igast säkra föjder, ty den ifvar oci stärker y& ett s& un- derbart sätt hårrötterna, att ti oci med de sista annu dö- ende ifsgnistorna och efnadsfröna i dem ånyo ifvas, sturkas och bringas ti ng verksa~r~f~et. D:T Hartung's ~i*tpom,rc/a för- hindrar hårets affaaiide, förbeknande och förtidiga grdnnnde, emedan den meddear åt epidermis en ny, stärkande, va- görande substans och närer hårrötterna på det kraftigaste satt. Försäjes h krona pr stycke hos C. F. Dufva, P. A. Hudberg, Drottninggatan 41. Rogeringsgatan 11.

52 Stockhom, 54 Mamskinadsgaan 50. Teefonnummer , Prisbeönt i Wien Emottager ti e it urande at ivad ti yrket kan ianföras. Eegant arbete, biigt pris oci snabb erpenitii Profver finnas ti påseende! 54 Mamskinadsgatan 54. Teefonnummer 855.

53 3okbinderi- och Portföjfabrik Stockhom, 1 emottager för Herrar Bokföraggare : artiarbeten, så vii de enkaste band, som finaste praktband. adning af aa sags räkenskapsböcker samt inieringar. ppfodrar och fernissar kartor, panscher m. m. ~forering af vexar, qvittenser, ångbåtsbijetter m. m. srfardigar kartonger och askar. N Nionterar skrifbord m. m. permar ti vin- och matsedar. Vagjordt arbete, skyndsamhet och biiga priser utofvas. Arbetet afhemtas, då derom pr okapost eer teefon underrättas, Teefon-nummer Stockhom, 25 Mamskinadsgatan 25.

54 Regeringsgatan N:o 11, einott aga's bestäningar å enj.igigt den rika saming iorofver,. so att bese. Rest%ningar ii visitkort ut%rajs, om s& önskas, under oonet,.* af en da e.

55 verkstzes at sags emottaqr~s i Rsktryckeriets oka samt i P. P-. F~Adbergs Bokhande AT:O 54 i~famski~zac.~,gntan.\':o! R~r~eringyjnta~t. \

56 Register öfrer de i adresskaendern upptagna annonser Sia Andersson. C. G.. Smör.. Ost- och Kötthande Aromatisk tandpasta. ivarest densamrna försäjes Aseptin. Amykos. Aktieboag. Henrik Gahns Badhnset. Stora. i Stockhom Bandager och brackband. hvarest desamma erhaas Beckins. 0.. patenterade eite.pomada. eite-tand-eesir Biströms. Amanda. ateier för artificiea bouimor Björknnd. Lnndbeck & C:o Bomstertiverkning. A. Biström R~kbinderia~beteu förfardigas af P. Herzog. mot sutet af boken. n > K. S. Söderström U J. A. V. Lindmansson. mot sutet af boken. ~ Bokhande. P. d. Hndbergs Boktryckeri. J. TV. Homs Brand- och Lifförsakrings-Aktieboaget Svea. framför titebadet. Brehmer. E. P Carsson. J. A.. Gatiirenh~ningsföreningnn Cigarretter. ryska och turkiska från aktieboaget Nadsschda ~ Uoins. C. G.. Optiska magasin :' Dahqvist. C. E.. Luder- och Skinnvaruhande Bygguadsmateriaier. hvarest dyika försäjas ' Dahström. J. A.. Egendoms- och försakringsagentnr Dam.Friser.Saong. Erique Sjöberghs Drags Aktieboags yefabrikater. hvarest de fiirsaijas Dnfra. C. F.. Kemisk fabrikör Ean de Coogne. tiverkniug deraf Egendomar försäjas Eitepomada och eite.tand.eexir. försiijninw deraf Express. Svenska. -aktieboaget i Göteborg. före titebadet. Faner- och trähande. Fr. Sundströms. före titebadet. Pruntimmers.hårarbeten. hvarest dyika försäjas i Färgfabrik. Kint. Bernhardt & Kxi. framför titebadet. Färgstämpar. hvarest dyika försäjas t Gahns. Henrik. Aseptin. Amykos Gasojeampor och yktor. hvarest desamma säjas Gas.. vatten- och afoppsedningar m. m. verksties af P. Wenngren Gnietmots. Lonis. Tandstickor. före titebadet ~ Gummifabrik. Stockhoms. på sista permen. Gnstafsbergs porsinsfabrik sgeröf. S., Behanding af ömma fötter Heberg. Car V.. Juridisk affarsbyrå Hennings & C.O. TravarnafEiir ; Herzogs. P.. Bokbinderi. mot sutet af boken.! Hoenins. J. F.. Jnridisk affursbyrå... 6 Homs. J. W.. Boktryckeri Homqvist. G. W.. Kung. Hofskomakare nkaseeringar m. m. utföras , Hndber~s. P. A.. Pappershande !....

57 "L.. Jaeoby. G. L.. Kirnrgisk instrnmentrnakare Jiiridisk Affirsbyra. Car V. Heberg... 4 ) n Joh. Pr. Hoenias U o Oscar von Koch och Nis Setterwa... 5 >j u Kar Njnring Jiiridiska uppdrag ntföras af Hoenins ) J) emottagas af Dahström, J. A ) n» af Heberg, Car V ) U n af Koch och Setterra... 5 > >, af nior in^. Kar... 8 D D D af Nycaoder och Fahcrantz ) n. af Seiin. mmanne Kaeding. F., Kung. Hofskräddare. före titebadet. Kakengnsfabrik. C. A. Pettersson & C.O Kakbruk. Karta och Oaxens. dess kontor i Kemiska fabrikater. C. F. Dnfvns / Kinabarkoja. Hartnngs. hvarest den.amma försäjes Kirurgisk instrumentmakare, Jacoby Zint, Bernhardt & K:nis firgfabrik, före titebadet. Kädesförsäjning, Drap aktieboags i Norrköping Konst- och Skönfärgeri och Kemisk Tvättaiistat Konstrnktions- R. Ritbyrå, E. A. Wim~ns Kontors- och Kopieböckrr, hvarest de försäjas Kopierinea, patenterad, bvarest dyika föreijas Körningar, J. A. Carson Lacave y C.a, före titebadet. Lessebo Bruks Koinmissionär Lifförsäkrings-Aktieboaget Thue. P första permen. b Lind, J., Pappershande, kontor i Lindmansson, J. -4. V., Bokbinderi- och Portföjfabrik, mot sntet af boken. i Loftteegrafer eer ufttrycksringedningar, hvarest sidana erhåas, se Stockhoms Gnmmifabrik. ioftvexingsappnrater, bvarest siidana finnas Läder- och Skinnvariibande, Car Edv. Dahqvists Manometrar och Vacuumetrar, hvarest dyika finnas Massagebehanding verkstäes R Stora Badhnset Mekanisk verkstad, P. Weiingrens i Messings-skostift och Kackspik, ivarest dyika erhiias... 24, 28. Messings-, Koppar- och Metahandare... 24, 25 Meteoroogisk fabrik, C. G. Coins Minuthandesföreningens Pensionskassa Möbemagasinet, Det största i Norden Möber poeras och bonas riadeschda, Tiverkning och f6rsäjninp af ryska och turkiska cigarretter '? i Njnring, Kar, nkasserings- och Rättegångsaffär... S Oaxens & Karta knkbrnk, kontor Optiskt Magasin C G. Coins 17 Pappersskärmaskiner hvarest dyika försä!jas Pensionskassa, Minntbandesföreningens.... Pank., Bräder- och FanBrhnnde. Sundström, Fr., före titebadet. Portföjarbeten m. m. Herzog, P., mot sntet af boken. n Lindmansson, J. A. V., mot sutet af boken. D Söderström, K. S Privatjorister Nyeander och Fahcrantz... 8 Ramstedta, R. W., Kädesförsäjning faepgodsvaror, Läder- och Skinnvaror försäjas af C. E. Dahqvist Risacka, f. d., Konst- och Skönfnrgeri & Kemiska Tviittanstiit Rit- och Konstrnktionsbyrå, E. A. Wimans Rit- och Skrifmateriaier, hvarest dyika erhåas Rottingstoar fätas F

58 Sid. 1 Riigardiner, Gardinornamenter, Takrosetter m. m., hvarest dessa erhåas Ryska och tnrkiska cigarretter från Aktieboaget Nadeschda i Rittegångs- och afarsbyrå. mmanue Seins Rökhufvar, Ventiationsnckor och Fäktar, E. A. Wimaus i Sandberg & C:o, J. A., Konst- och skönfärgeri m. m Sein, mmanue, Rättegångs- och affarsbyrå... 'i. Sko- och Kartböcker, hvarest dyika erhäas : Skomakare, G. W. Homqvist Skrif- och Ritmateriaier, hrarest dyika erhaas... 4?. Skrädderietabissement, F. Kaedings, före titebadet. Skånes Enskida Banks kontor i Smör-, Ost, och Kötthande, C. G. Andersson Sockerbagerietiketter, hvarest desamma försäjas 38. Stads-, Bruks- och Landtegendomar, hvarest dessa försäjas 9, 10. i d Stockhoms Gcmmifabrik, på sista permen. $1 Stora Badhuset i Stockhom Största Möbemagasinet i Norden i Sundström, Fr., Logsåg och snickerifabrik, före titebadet. Svea, Brand- och Lifförsäkrings-Aktieboag, framför titebadet., Svenska Express-Aktieboaget i Göteborg före titebadet. Söderström, K. S. Bokbindare Tandpasta, Aromatisk, hrarest densamma försäjes Tapeter och BRrder af Björkund, Lundheck & C:os tiverkning Thne, Lifförsakringsaktieboag, å första permen..trävaru-affir Uppvärmnings- och Luftvexiugsapparater, hvarest dyika finnas Visitkort, hvarest bestäningar på desamma emottagas ' Vågar, Vigter och Måkär, hvarest dyika erhåas Wenngrens, P., mekaniska verkstad yimau, E. A., Konstruktions- och Ritbyrii Akerberg, J. E., & Heström, Koppar-, Measinga- och Metahandande... 24, 25. 4ngmaskiner. axeedningar m. m., hriken dyika uppsätter Angsig och mekanisk snickerifabrik, Yr. Sundströms, före titebadet. Ortpomada, ivarest densamma försäjes s. t

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

i Stockholm (Drott~zinggatan N:o 6). öppet kl. 10-3, emottager penningar Depositionsrakning

i Stockholm (Drott~zinggatan N:o 6). öppet kl. 10-3, emottager penningar Depositionsrakning l t 1. I I E l, ANNONS-AFDELNING. i Stockholm (Drott~zinggatan N:o 6). öppet kl. 10-3, emottager penningar å Upp- och Afskrifningsrakning och å Depositionsrakning p5 1 månads 1 P 2 månaders B 3» eller

Läs mer

A1NN o N S- AFDEL NI N G.

A1NN o N S- AFDEL NI N G. f 1. A1NN o N S- AFDEL N N G. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA 15 Fredsgata11. 15. Brand- och Lifförsäkrings-Aktie-Bolaget Svea meddelar Brandförsäkring å Byggnader i s d och på landet, Fabriker,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 95? öl dø/i 9 M... E å; ä ä ä; (gi ä: f* é! från GBUMME 8k_ SM STOCKHOLM 3633 f @ @\ â\ \ 16* SÃPA, TVÃL & samt alla slags artiklar PARFYMER Dén finarjrtoilctten.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------<'+'---

1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------<'+'--- 1. ANNONS- AFDELNING. ---- -------

Läs mer

Assptin Amykos Aktisbolag

Assptin Amykos Aktisbolag - 18- HENRIK GAHNS Assptin Amykos Aktisbolag rekommenderar sina fabrikater, patenterade och prisbelönta vid verldsexpositionerna i Moskwa 1872, Wien 1873, Bogotä ]814, Paris 1875, Briissel och Philadelphia

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 J. J. F L o n 1 N s Bok- och Ifonsthandel vid lllalmtorgsgatan är alltid sorterad med följande artiklar af KONSTHANDELSLAGRET: För Ritning och Måleri: Penslar till

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 grafuinututfun-um? -r 7 Ãongl. ñøfieveranlörer 24 Drottninggatan 24 S T O C K H O L M. _Alngesytabnijk för Skjortor, Kragar, Manschettetr och m. m. :Ghemisatfser

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR. VALDEMARSVIKs KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR. VALDEMARSVIKs KOMMUN LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR VALDEMARSVIKs KOMMUN Antagna av kommunfumäktige29mars 2004 10 Reviderade av kommunfumäktige 31 mars 2008 15 VALDEMARSVIKs KOMMUN 2004-03-12 2008-05-22 030001 03 1 00 20084

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i AV x -»i * Ä Ekbu 1-:3AéTiAAÄNjjiVfVvNgih2.0.7.f As istolar, patenterade af i BERGSERÖM, Smedjegatan 20, Jönköping. De stolar, som jag härmed har nöjet presentera

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60

Stenfotens wärde (anm: att sten icke finnes i närheten af Fristad) 60 Sidan 1 År 1858 den 17 December har undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemännen Lars Håkansson i Fyrby och Johan Magnusson i Björklund, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å Fristad Östergården

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat PRI-O.PACi Standard U-_PEY1E*/D-H (dod/hög).151012 AQS/ PACi Standard U-_PEY1E*/D-H 5 storekar 7,0 14,1 kw ed 1 2 innede/-ar för dod ontering i tak och kanaansutning (högt tigängigt yttre statiskt tryck)

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Lifförsäkrings-Aktiebolaget ,,. SVEA

Lifförsäkrings-Aktiebolaget ,,. SVEA I ANNONS- AFDELNING., l \ : -----. -e Brand- 'och Fonder Lifförsäkrings-Aktiebolaget,,. SVEA öfver Tjugo Millioner kronor, mecldetr Brandförsäkring - mot fasta och billiga premier af Byggnader i stad och

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

1896 års. "Hartford" "Columbia" och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A.

1896 års. Hartford Columbia och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A. 1896 års "Columbia" och "Hartford" TILLVERKADE AF POPE MANUFACTURING 02 HARTFORD CONNECTICUT U. S. A. Åbo Abba Nya 801. Boktryckeri, 1896 och HARTFORD velocipederna stä utan tvifvel ensamna oöfverträffade

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal PATENT N.^ 2.^. BESKRIFNING off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal Patent i. Sverige från den 2^ jun:l 188^. ilufvuddelarne af denna apparat

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods.

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. PATENT N.^ 2^. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I ^ro^ll^l^l Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. Patent l Sverige fran den 1i..i el-tel.ier.l884.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 AA 4 b H E* f?.** \ Wi a, \ u» BBES SPEGIALFABRIK hå N ü JÖNKÖHNGT V ;q.afjdelning-en: F ILLUMINATIONSKAMINER. F1 o kl H VÃRMENECESSAIREN W UTSTÄLLNING OCH LAGER

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 B. F. EKEROTS söneh STOCKHOLM 25 Lilla Nygatan 25. z gevrøzøcgañan/te för GLEITSMANNA 8a BÄER DRESDEN I SACHSEN GRIWA PR DÖNABURG 1851 1879 l Typografiska och Litograñska

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET L U D V I K A.,e u : M AGNET LUDVIKA. RIKSTELEFON. L U D V IK A DEN 2 J ^, 1 9 0 6. - U L D M E D A L J I P r * IELSINGBORG 1903. H e r r I n g e n i ö r R o t. B a h l a

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 \AAAALAlAAAAAAAAAALALAALLAAAAAAALLALLLÅALÅAAAAAAÅVAALLAALÅLAAALLLLAAALLÅALLÅA1lÅIlXÅ1 vvvvvvvrvvvvvvrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvrvvvvvvvvvvrvrvvvv

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Alfred Malmström dels i Göteborg och dels i Malmö, som under 5 års tid, uteslutande befordran Sverige Amerika med utvandrares mig sysselsatt vinna såväl dessas belåtenhet,

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

C. A. HELLSTRAND, Bralntl- och. Liffiirsdri?irgs-A1~tiebo1ao;et C. B'onder Nitton och en half Fillioner kronor, Generalagent. Medagenter i Stockholm :

C. A. HELLSTRAND, Bralntl- och. Liffiirsdri?irgs-A1~tiebo1ao;et C. B'onder Nitton och en half Fillioner kronor, Generalagent. Medagenter i Stockholm : ANNONS-AFDELNNG. Brant- och. Liffiirsdri?irgs-A1~tiebo1ao;et C B'onder Nitton och en haf Fiioner kronor, mot fasta och biiga premier af Byggnader i stad och på andet, savii färdiga som under byggnad, Lösegendom,

Läs mer

i61 's?~ t/af fur si~ /?!:i{. O f-31 ~ ~52; LffO

i61 's?~ t/af fur si~ /?!:i{. O f-31 ~ ~52; LffO 'UJ Lt - 1 'Z-- o; Tekniska kontoret Ängehoms kommun Tekn. chef Mikae Fritzon den 9/12 2014 Hej! Fortsättning på mitt Medborgarförsag. Jag utnyttjar tiden ti att undersöka marknaden och träboagen och skickar

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 GFJCK Z/B FRÅN QY L_L_EN BERG & KOM P. (f. d. P. N. WOHLIN) Rio 25 Sierra Rggafan Rzo 25 STOCKHOLM. Allm. Telefon 1062. Riks-Telefon 742. STOCKHOLM,ÅCCIDENS-TRVCKER

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885.

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. PATENT N.^.^3. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. Denna uppfinning afser en elektrisk båglampa, der

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan Proffs på govsipningsutrustning Tre starka änkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan änkarna i JCH J E R N E V I K E N har över 35 års samad erfarenhet som håtagningsentreprenör och 32 års

Läs mer

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma Sveriges Scoutförbund Protokollsbilagor 1 1 Uppgift Bilaga 1-3 till protokoll 1 & 2, Sveriges Scoutförbund (den 3-4 jan. ) Förslag till Stadgar för Sveriges Scoutförbund. Förbundets uppgift är att bland

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

C.W. Appelqvist i Fristad

C.W. Appelqvist i Fristad År 1873 den 9 januari har undertecknad Kronolänsman i häradet med biträde af Nämndemmen Erik Hansson i Gnedby och Nils Petersson i Bjärka, jämt byggmästaren J.E. Werngren i Söderköping besett och wärderat

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING.

FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING. SVERIGEs ALLI~ÄNNA FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING. \1EDDELANDEN FRÅN OENTRALSTYRELSEN. 1885. Innehå:.Arsberättese. - Öfveräggnings~imnen. - Promemoria för kretsordförandena. - Revisionsberättese. - Stadgar. -

Läs mer

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 Lindgren, J Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

BESKRIFNING PATENT N.^^. P. C. OSTERBERG KONGL. PATENTBYRÅN. t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885.

BESKRIFNING PATENT N.^^. P. C. OSTERBERG KONGL. PATENTBYRÅN. t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885. PATENT N.. BESKRIFNING OFFErLiGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. P. C. OSTERBERG RlBR t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885. Denna uppfinning afser en apparat, som utan biträde

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

5. Jag har grått hår. 4. Jag gillar gräs. 6. Jag gillar att ut forska i värd. 3. Jag hopar fram inte gå.

5. Jag har grått hår. 4. Jag gillar gräs. 6. Jag gillar att ut forska i värd. 3. Jag hopar fram inte gå. Klassens bok med gåtor 1.jag börjar på s. 2. Jag bor under marken. 3. Jag hopar fram inte gå. 4. Jag gillar gräs. 5. Jag har grått hår. 6. Jag gillar att ut forska i värd en. 7. Jag är bra på att jömamej.

Läs mer

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler

X följande frågor. Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler ^pensitå GALLUPIIJ' STITUT ET AS Institut för marknad sunder sökningar Kungsgatan 48 ** Stockholm 23 T J:1

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer