Yttrande över ny översiktsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över ny översiktsplan"

Transkript

1 Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, eller Michael Persson, Allmänt Samhällsföreningen har läst igenom hela översiktsplanen men detta yttrande grundar sig enbart utifrån Simlångsdalens vidkommanden. Samhällsföreningens övergripande syn på planen är den att planen är generellt väl genomarbetad och ger ett ytterst genomtänkt helhetsintryck där hela kommunen och dess värden är beaktade. Med detta vill vi säga att författarna har gjort ett grundligt arbete utifrån de förutsättningar som gäller på respektive ort och sammanställt detta till en väl avvägd helhet. Grundtänket med "stråken" känns som en naturlig och hållbar utveckling för kommunen. Vi förutsätter att övriga orter tar sina "värden" i beaktanden och detta yttrande tar enbart hänsyn till de värden som vi anser att vår bygd kan bidra med i kommunens utveckling. Vi är väl medvetna om att en översiktsplan inte kan hantera detaljer och praktiska förslag, dock tycker vi att det kan vara av nytta för författarna att se detaljbehoven så att man kan väva in dessa och på sikt förverkliga dessa behov. Mot bakgrund av detta så presenterar vi en lista på praktiska förslag/önskemål vilka vi i Simlångsdalen ser som viktiga för bygdens utveckling. Utvecklingsorten Simlångsdalen Stråket Skedala, Marbäck och Simlångsdalen känns som ett naturligt utvecklingsstråk. Mycket tack vare naturliga kommunikationsvägarna men icke desto mindre på naturliga värden som rekreations- och naturvärden. Vi upplever att detta har tagits väl omhand i planarbetet. Vi tycker att de värden som vår bygd bidrar med har identifierats i planen och att man har belyst dessa.

2 Sid 2 Generella synpunkter För att vårt stråk skall kunna medverka till att vara ett utvecklingsstråk ser vi att översiktsplanen bör vara lite tydligare i vissa avseenden. Detta gäller främst skrivningarna kring vatten och avloppsförsörjningen. Översiktsplanen klargör tydligt att reningsverket i Simlångsdalen inte har kapaciteten att tillgodose det behov som kommer att uppstå. Likväl så tillkommer behovet som Marbäck kommer att bidra med. Vi önskar en tydligare skrivning kring vatten och avloppsförsörjningen. Vi anser även att detta är av största vikt då vårt område har så pass stora naturvärden både för vår egen bygd men även värden som är utpekade som riksintressen. Vi önskar även lite tydligare skrivningar kring kommunikationsstråket som väg 25 utgör. Väg 25 passerar rakt genom samhället och är därmed en livsnerv med möjligheter men likväl ett potentiellt problem. Det står inget om detta i översiktsplanen och det samhällsföreningen önskar är att man tydliggör säkerhetsaspekten utifrån att denna väg passerar rakt igenom samhället. Som exempel kan nämnas att man nämner detta och ger förslag på hantering kring passeringen vid "Ön". Kommunikationer Översiktsplanen tar hänsyn till ökade möjligheter till lokaltrafik och detta tycker vi är bra. Dock ser vi ett behov vilket inte är upptaget i översiktsplanen. Detta behov avser vad vi väljer att kalla tvärkommunikationer. Vi ser ett behov av kommunikationer som inte går från ett samhälle till en central "bytesplats", vi ser bla ett behov av direktkommunikation med exempelvis Oskarström. Detta omnämns inte i översiktsplanen vilket vi ser som en klar brist. Simlångsdalen och naturvärden I översiktsplanen lyfts vår bygds naturvärden fram på ett rättvist sätt. Bygden har redan idag ett antal utpekade områden som är klassificerade som Naturvårdsområden. Vi som lever och verkar i detta område blir dock dagligdags uppmärksammade på att varken Halmstads kommun och länsstyrelsen/regionen tar hand om detta på ett adekvat sätt. Som exempel kan nämnas att vandringsleder förfaller och Natura 2000 områden förfaller och växer igen. Vår önskan är att detta tas upp i planen och ansvaret för dessa naturområden belyses så att de ansvariga tvingas att upprätthålla det skötselansvar som åtagandena kräver. Öppna landskap är ingen självklarhet numera eftersom antalet bönder med betesdjur minskar. I planen skrivs det att öppna landskap är vikigt och att landskapet är en identitetsbärare för Halmstads kommun. Det bör då framgå i ÖP hur vi säkerställer öppna landskap i framtiden och hur vi exvis. får tillräckigt med betsedjur?

3 Sid 3 Samhället Idag har samhället (Simlångsdalen) ett väl utvecklat näringsliv och väl fungerande samhällsfunktioner. Vi saknar dock skrivningar i översiktsplanen som tydliggör möjligheter för samhället att utvecklas ytterligare. Det vi i första hand tänker på är möjligheter till utveckling av skolverksamheten. Redan idag är detta en begränsande faktor och med beaktande av att dessa faktorer inte benämns i översiktsplanen ser vi detta som ett jättestort problem för samhållets utvecklande. Därför behöver det i översiksplanen reserveras markområden för ev utbyggnad av skolverksamhet med tillhörande byggnader, (exvis en ny idrottshall) mittemot skolan på andra sidan av vägen. Vi ser det som oerhört positivt att kommunen driver frågan vidare att utveckla samhället och dess utbyggnad i strandnära lägen (LIS). Samhällsföreningen ser mer än gärna att mer attraktiv mark exploateras för ny tomtmark. Övrigt Samhällsföreningen anser att infrastruktursatsningar är av väsentlig betydelse för kommunens utveckling. Simlångsdalens utbredningsområde är väldigt stort i förhållande till kommunens totala yta. Föreningens uppfattning generellt är att detta faktum allt för ofta glöms bort. Till det positiva skall läggas återvinningscentralernas hantering då HEM återigen öppnade Simlångsdalens ÅVC. Vi från föreningens sida tycker att detta tyder på ett vaket agerande från politikens sida. Föreningen har dock noterat ett infrastrukturellt problem som liknar ÅVC s problem och det är bredbandsfrågan. Bredband är en infrastrukturfråga och det är dessutom reglerad av regeringen med ett kommunalt/regionalt ansvar. I översiktsplanen konstaterar man att bredbandstillången är en framgångsfaktor (s.70 första stycket). Vidare konstaterar man att Halmstads kommun ligger efter riksgenomsnittet (andra stycket). I sista stycket föreslår man att fiberinfrastruktur skall prioriteras längs översiktsplanens stråk, redan för 8 år sedan hade kommunen ombesörjt att det fanns fiber i dessa stråk. Vi från samhällsföreningen tycker det är ytterst anmärkningsvärt att man gör detta konstaterande utan att i översiktsplanen ge förslag på hur man skall åtgärda detta problem som man i samma mening anser är så viktigt att åtgärda. Vi saknar ett engagemang från kommunens sida att bevaka glesbygdens behov av bredband och en samordning på regional nivå för att stärka hela regionens konkurrenskraft. Vår definitiva mening är att detta bör arbetas in i översiktsplanen i form av en IT- infrastrukturplan.

4 Sid 4 Konkreta förslag Som vi nämnde inledningsvis tycker vi att det är väsentligt för författarna av översiktsplanen att se vilka verkliga/konkreta behov som finns i bygden i syfte att skapa förutsättningar för dessa i planen. Bostäder Backenområdet bebyggs med så många tomter/lägenheter som Länsstyrelsen tillät med tanke på strandskyddet. Bebyggelse mellan Gärdeslyckan och Tönnersjövägen är bra och även väster om Tönnersjövägen. Vi har ett stort behov av fler lägenheter, så unga kan flytta hit och även äldre kan lämna sina hus och ge plats åt barnfamiljer, därför föreslår vi att ytterligare områden längs Kyrkvägen reserveras för tomter (se bild på sista sidan). Idrottsmöjligheter/fritidsaktiviteter/naturaområden För att en bygd ska vara levande krävs olika arrangemang allt ifrån idrott, dans, musik, loppis m.m. Gemensamt för dessa är att det behövs en stor lokal, därför föreslår vi att markområde reserveras för en allaktivitetshall mitt emot skolan som bidrar till friskvård och sysselsättning för alla åldrar. Att de grönytor vi har vårdas och sköts (som fotbollsplanen på IP och Granvallen, samt klippning av hela grönytan nedanför Matsgårdsområdet). Att de vandringsområde och slingor som finns sköts om och vårdas. I dag det svårt att hitta markeringar och komma fram i vissa områden. Att lämpliga markområden runt sjöarna för camping, naturcamping, uppställningsplats för husbilar och övrig turistverksamhet utreds och tas fram och reserveras innan ÖP fastställs. Trafiksäkerhet Bygg en gång/cykel- tunnel vid affären Matöppet för en säker övergång av väg 25. I dag dundrar lastbilar förbi i hög hastighet trots att det är rekommenderat 30 km/h Flytta nedfarten ner till idrottsplatsen. Den ligger idag i en skymd kurva där hastigheten är 70 km/h. Ett förslag är den placeras mellan nuvarande nedfart och skolan. Förläng cykelbana förbi idrottsplatsen till vägskälet mahultsvägen/kyrkvägen. Sätt upp vajerräcke mellan cykelbanan och väg 25, från stolpodlingen och till Hjärtevadsbron, sänkt hastighet redan från bron (från Ljungby) för säkrare övergång vid Bolmenbanan. Bredda väg 25 med ytterligare en körbana, eftersom det är problem vintertid för lastbilar, samtidigt förlängs cykel/gångbana över bron vid Simlången upp och förbi Brödabacken. Industri- /Verksamhetsmark En utökning av industrimarken vid vårt nuvarande industriområde är positivt. Säkerhetsställ att det blir tillräckligt stort så att befintliga verksamheter kan växa och nya kan etablera sig utan risk för att de på sikt blir för trångbodda. Området bör utformas så att även industrihotell kan och vill och kan etablera sig här. ÅVC lägg även den på industriområdet.

5 Sid 5 Bild utvisande plats för tomter, framtida Idrott/skolverksamhet samt cykel/gångbana. Gult område för bostäder Blått område för skola, idrott och aktiviteter Röd färg för cykel/gångbana Med Vänliga Hälsningar Johanna Håkansson Ordförande Adress: Simlångsdalens Samhällsförening c/o Johanna Håkansson Kyrkvägen Simlångsdalen Tel:

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

Innehåll. 1. Dialogmöten 5. 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14. 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling. Granö 6.

Innehåll. 1. Dialogmöten 5. 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14. 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling. Granö 6. Utställningshandling mars 2014 Innehåll 1. Dialogmöten 5 Granö 6 Vindelns tätort 8 Hällnäs 10 Tvärålund 12 Åmsele 13 2. Dialogmöten med barn och ungdomar 14 2 Bilaga Redogörelse dialogmöten utställningshandling

Läs mer

Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21. Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21. Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 1/21 Samrådsredogörelse BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2015-04-29 Diarienummer 0307/14 Sida 2/21 INLEDNING Bostadsförsörjningsprogrammet för Öckerö

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun

IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun Beslutad i kommunstyrelsen 2010-10-06 10KS/0426 177 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 KOMMUNENS VISION, MÅLSÄTTNING OCH ORGANISATION AVSEENDE IT- INFRASTRUKTURFRÅGOR...5

Läs mer

Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor.

Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor. Mari-Liis Männik 0413-620 49 2011-10-20 0BSAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM 1BÖversiktsplan för Eslövs kommun 2BFördjupning för Flyinge Gårdstånga Översiktsplanen har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

Sammanfattning från samrådsmöte

Sammanfattning från samrådsmöte Sammanfattning från samrådsmöte Detaljplan för Utsiktsberget 5 februari 2014 18.00 Skaftö Folkets Hus Grundsund Deltagare på mötet Politiker Jan-Olof Johansson, förste vice ordförande kommunstyrelsen Roland

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12

ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12 ÖVERSIKTSPLAN 2013 KRISTIANSTADS KOMMUN UTLÅTANDE av inkomna synpunkter på utställningsförslaget ÖVERSIKTSPLAN 2012, KS 2012-04-18 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-12 INNEHÅLL 1 Utställningens genomförande

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE

CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE 1 CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE Centerpartiets kommunkretsar i Falun och Borlänge kommuner har gemensamt arbetat fram ett antal synpunkter vi vill lägga på

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2012 för Nässjö kommun Planförslag

ÖVERSIKTSPLAN 2012 för Nässjö kommun Planförslag ÖVERSIKTSPLAN 2012 för Nässjö kommun Planförslag Antagen av Kommunfullmäktige 2013-02-28 LÄSHÄNVISNING Översiktsplanen är delad i tre delar, planförslaget, planeringsunderlaget och konsekvensbeskrivningen.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera,

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, s. 1/35 Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer