Förord. Bromma 14 maj Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Bromma 14 maj 2014. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2014"

Transkript

1

2 Förord Det här är Svenskt Friluftslivs tredje återrapportering av statsanslaget till friluftsorganisationer, efter att vi fick överta uppdraget att fördela medlen. I slutet av innevarande år (2014) kommer vår fördelningskommitté att göra en översyn av vår bidragshantering samt utvärdera sitt arbete. Tiden har gått fort och det har varit en spännande resa att få ta del av ansökningar och redovisningar under dessa år, samt se föreningarnas strävan att utvecklas och finna nya områden och grupper för sin verksamhet. Det är glädjande att organisationerna har en sådan kreativitet och upptäckarlust trots att de flesta av dem har funnits i många år. Flera av dem har även ökande medlemsantal! Givetvis hoppas vi från Svenskt Friluftsliv att vi har bedragit i denna process bl. a. genom intressanta föreläsningar och workshops, även om vi ofta önskat och önskar att våra resurser var större för att kunna stötta och bistå föreningarna för att genom dem vara med och höja statusen för friluftslivet i Sverige. Bromma 14 maj 2014 Ulf Silvander Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv Sida 1

3 Inledning När det gäller fördelningen av anslaget för år 2013 hade Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté i slutet av oktober 2012 ett fördelningsmöte där man tog ställning till de inkomna ansökningarna. Kommittén tillkännagav därefter den preliminära fördelningen av anslaget för 2013, som meddelades via mejl till samtliga föreningar som ansökt om medel. Det formella beslutet togs i januari 2013 och sändes med mejl och brev till samtliga berörda föreningar. Samtliga ansökningar och protokoll från Fördelnings kommittéens beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida. Under hösten 2012 omarbetades Svenskt Friluftslivs hemsida bl.a. för att underlätta ansökningsförfarandet. Totalt inkom 61 ansökningar från 29 olika organisationer om totalt 46 MSEK, varav 28 MSEK i organisationsbidrag (17 ansökningar) och 18 MSEK i verksamhetsbidrag (44 ansökningar). Översökningsgraden var 64 procent. Arbetet med att fördela statbidrag till friluftsorganisationer utgår ifrån förordningen SFS 2010:008 (se bilaga 1). Totalt fick 25 organisationer dela på anslaget 27,785 tkr, av vilka 68 % fördelades som organisationsbidrag och 32 % i form av verksamhetsbidrag (projekt). Av de 25 organisationer som beviljats medel fick 7 organisationsbidrag och 11 fick verksamhetsbidrag samt 7 organisationer fick både organisations- och verksamhetsbidrag. Förteckning över sökta och beviljade bidrag för år 2013 bifogas (se bilaga 2). I årsredovisningen för Svenskt Friluftsliv finns en förteckning över de föreningar och projekt som beviljats medel (se bilaga 3). Fördelningskommittéen tog vid fördelningen av medel för 2013 hänsyn till de krav som anges i förordningen, aktuell budgetproposition, friluftspropositionen (prop. 2009/10:238) och den delegationsordning samt de instruktioner man fått från Svenskt Friluftslivs styrelse. Instruktionerna från styrelsen fastställdes den 28 maj 2012, där fördelningskommittén fick i uppdrag att prioritera de ansökningar/organisationer som har till huvudändamål att bedriva eller främja ett långsiktigt hållbart friluftsliv, i enlighet med gällande förordning. Vidare meddelade styrelsen i sina instruktioner att fördelningskommittén ska sträva efter att fördela de statliga medlen vid en och samma tidpunkt samt eftersträva en förutsägbarhet till tidigare bidragsgivning. När kommittén bedömer ansökningarna skall satsningar på barn och ungdomar i friluftslivet prioriteras. För att garantera en kontinuitet i fördelningskommittén, utsågs två ledamöter för en period om två år och två ledamöter utsågs för en period om ett år. Fördelningskommitténs ordförande utses årligen. Dessa instruktioner och prioriteringar omprövas årligen och gäller till dess kommittén får nya instruktioner från styrelsen för Svenskt Friluftsliv och anslås på hemsidan. Sida 2

4 Organisationsbidrag Av de inkomna 17 ansökningarna var det en organisation som erhåller organisationsbidrag från annat håll, varför denna avslogs i enlighet med förordningen (SFS 2010:2008) och följande tre organisationer var inte behöriga att beviljas medel utifrån förordningen; Nyströmska skolans Allmänna Idrottsförening (NAIF), Stiftelsen Håll Sverige Rent och Pilgrim i Sverige. Styrelsen för Svenskt Friluftsliv hade fattat beslut om att inga ytterligare organisationer kunde tilldelas organisationsbidrag, av detta skäl kunde inte Svenska Frisksportförbundet och Svenska Hembygdsförbundet beviljas organisationsbidrag. Då översökningsgraden var stor tvingades resterande 15 föreningar till sänkningar jämfört med sina ansökningar. Totalt beviljades kronor i organisationsbidrag. För att uppnå en förutsägbarhet vid fördelningen av medel tillåts en variation med en ökning med 10 %, 5 %, oförändrat, eller med en minskning med 5 % eller 10 % per år. Vid speciella fall kan dock en ökning ske med upp till 20 %. Svenskt Friluftsliv önskar att uppmuntra samtliga organisationer som uppbär anslag att vara delaktiga i samhällsdebatten och i de olika arenor som arrangeras. Tre organisationer som uppbär anslag uppfyller inte den (nya) förordningen. Därför fasas dessa ut under en treårsperiod. Utfasning sker med 1/3 per år och påbörjades under år En PM över kriterierna har upprättats och finns på Svenskt Friluftslivs hemsida, tillsammans med ett års hjul och presentation av samt mejladresser till samtliga ledamöterna i fördelningskommittéen. Styrelsen för Svenskt Friluftsliv beslutade att fortsätta prioritera barn och ungdomar när det gäller fördelning av verksamhetsbidrag avseende bidragsåret ansökningar inkom, varav två organisationer inte var behörig utifrån förordningen, bidrag kunde därför inte medges. Ytterligare 17 ansökningar avslogs p.g.a. prioritering inom befintligt anslag, resterande 25 ansökningar tilldelades kronor. Svenskt Friluftsliv har vid sin genomgång sökt premiera bra projekt som varit nyskapande och med framåtanda samt haft ambitionen att nå fler föreningar, för att på så sätt få fler aktörer inom friluftslivet. Vidare är Svenskt Friluftsliv positiv till föreningars önskan att bedriva projekt under flera år, max tre år, då det kan vara svårt att hinna uppnå färdigt resultat redan efter ett år när man vill prova något nytt som ny typ av verksamhet eller rikta sig till en ny grupp av människor. Något som föreningarna kan ange i sin ansökan, men föreningen måste årligen ansöka och prövas då mot samtliga ansökningar utifrån vad de uppnått och hur de vill gå vidare. Sida 3

5 Redovisningar Enligt gällande förordning ska de föreningar som erhållit bidrag redovisa dessa senast 1:a april året efter bidragsåret. Precis som förra året har samtliga föreningar redovisat, dock återstår några kompletteringar. För några föreningar är det tidigt på året (1:a april) och deras årsredovisningar är därför inte helt klara. För att få in svar på de frågor som Svenskt Friluftsliv ska lämna i sin återrapportering till Naturvårdsverket har blanketten för redovisning gjorts om till i år och är nu helt webbaserad med tvingande fält. Redovisningen signeras även direkt på skärmen. Vilket lett till att färre föreningar behöver komplettera sina redovisningar. Till kommande år är ambitionen att hålla en utbildning om redovisning av medel, riktade till de föreningar som beviljats medel. Svenska Botaniska Föreningen Beviljade belopp Organisationsbidrag kronor Totalt kronor Får även statsbidrag från Naturvårdsverket för regional Floraväktarverksamhet. Statsbidragens andel av totala omsättningen: 18 % Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Redogörelse för hur bidraget har använts Organisationsbidrag Svenska Botaniska Föreningen (SBF) organiserar människor för vistelser i naturen och utövande av friluftsliv. De ger alla människor, främst medlemmarna men också övrig botanikintresserad allmänhet möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om naturen och miljön. Tillsammans med sina anslutna regionala föreningar erbjuds många aktiviteter, de viktigaste är: De Vilda Blommornas Dag, Floraväktarna, Ungdomsläger i samarbete med Fältbiologerna, Årets växt, Framtidsmötet, Landskapsfloraprojekt, Botanikdagarna, Studerandestipendium, Exkursionsverksamhet, Växter jag mött, Hemsidan och tidskrifterna. Sida 4

6 Sportfiskarna Beviljade belopp Organisationsbidrag kronor kronor Totalt kronor Sportfiskarna har under 2013 erhållit kortsiktiga och riktade projektmedel för miljö-, vattenoch fiskevårdsarbete från Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelser m fl. om ca kronor. Statsbidragens andel av totala omsättningen: 19 % Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Varav t o m 19 år Redogörelse för hur bidraget har använts Organisationsbidrag Sportfiskarnas verksamhet under 2013 har varit omfattande. Arbetet gentemot målgrupperna barn och unga är fortsatt högprioriterat. Förbundets ungdomstjänst är nu placerad i Göteborg, vilket resulterat i bibehållen strategisk och utvecklad operativ verksamhet. Tillsammans med kollegor på regionkontoret Sjölyckan (Göteborg) togs över 2,500 barn och unga ut på fiske från central nivå! Därtill ska läggas de tals barn och unga som engagerades i fiske via någon av de nästan 400 till förbundet anslutna föreningarna. Sportfiskarna kan vid utgången av 2013 konstatera en positiv medlemsutveckling jämfört med tidigare år. Medlemsantalet är högre än på många år. Det ökade medlemsantalet är ett resultat av ett medvetet och långsiktigt arbete med att få ut fler barn och unga till fiskevattnen för att lära sig om fiske, allemansrätt och fiskekologi såväl som att lobba för och praktiskt utföra natur- och fiskevårdande åtgärder i fält. Sportfiskarna menar att de kan göra ännu mer, bara de ekonomiska förutsättningarna är rätta och rimliga. Det är Sportfiskarnas bestämda uppfattning att det är hög tid för ett ökat statligt engagemang i friluftslivsfrågorna i form av ett ökat statligt anslag för friluftsorganisationers arbete - ett friluftslyft. Sportfiskarna har i ett tidigare PM till Svenskt Friluftsliv redogjort för vilka positiva effekter förbundet kan se att ett friluftslyft skulle innebära för sportfisket och friluftslivet i Sverige. Sida 5

7 Framtidens Sportfiskare Projektet syftar till att aktivera och integrera barn och vuxna i ett åldersövergripande friluftsliv genom fiskeaktiviteter. På detta sätt skapar Sportfiskarna ett intresse för natur och friluftsliv hos kommande generation och kunskap om sportfiske vilket sannolikt innebär fler som vill skydda och vårda fisk och fiskens livsmiljöer. Förutom ökat intresse för sportfiske, natur och friluftsliv kan de också se en ökad integration, en förbättrad folkhälsa och en ökad kunskapsöverföring mellan generationer när allmänheten får komma ut på fiske och friluftsaktiviteter. Under 2013 har projektet i huvudsak utspelats på två arenor, dels en där medlemsklubbarna har genomfört ett 20 tal större aktiviteter runt om i landet för allmänheten och i synnerhet riktat till barn och unga. Dels en del där barn kunde skicka in berättelser och bilder om deras fiske och vara med och tävla om fina priser. Målen för året var bland annat att nå ut till 3000 barn och vuxna, d.v.s fler än vad som deltog under 2012, detta har uppnåtts med råge då bara klubbaktiviteterna lockade runt 3000 deltagare. Totalt 161 barn deltog i berättelser från sportfiske-sverige. Inom projektet har också ett fiskeläger för kvinnor genomförts på Hökensås. Detta läger skedde i samarbete med Fjällorna och Fisqe. Ytterligare arrangerades en kvinna-barn aktivitet i Göteborg i projektet under 2013 samt höstlovsaktiviteter i fem städer med geografisk spridning runt om i Sverige, höstlovsaktiviteterna lockade 1140 deltagare. Projektet finansierades av medel från Svenskt Friluftsliv. Totalt har 4332 deltagare medverkat i Framtidens Sportfiskare under året. Då är inte arrangörer, ledare och klubbanslutna samt föräldrar som varit med i fiskeberättelser inräknade. Totalt har 27 aktiviteter genomförts, 20 ungdomsaktiviteter ute hos klubbarna, 1 kvinna-barnfiskedag, 1 metodikläger för kvinnor och 5 höstlovsaktiviteter. Även att fokusera på familjefiske ingick i årets mål vilket uppnåddes genom flera klubbaktiviteter och höstlovsfiskena men som också framgår i flera av de berättelser från barn som varit ute och fiskat med sina familjer. Fler tjejer skulle också komma ut på fiske i projektet under året i jämförelse med tidigare. Sportfiskarna menar att detta har man uppnått även om det inte är känt exakt hur många kvinnor som deltagit då flera av de större klubbaktiviteterna och höstlovsfiskena inte förde en exakt statistik över könstillhörighet. Det sista målet var att fokusera på lokala aktiviteter vilket också gjordes då dessa valdes ut med omsorg i konkurrens med flera ansökningar. Även lokaler för höstlovsfiske valdes ut med omsorg, då Sportfiskarna ville nå ut till så många människor som möjligt. Sida 6

8 Ekonomisk redovisning Projektledning inkl. avtalförsäkringar och OH Nytryck av infomaterial Utskick av infomaterial och priser Bidrag till klubbar för aktivitetsdagar Metodikläger i fiske för kvinnor Priser till individuella tävlingar Resor, förtäring mm SUMMA KlassDraget KlassDraget syftar till att deltagande skolbarn får en förståelse för fiskekologi och allemansrätten genom att praktiskt och under ledning av rutinerade sportfiskare få pröva på praktiskt fiske på skoltid. En handledning med pedagogiska tips som följer med informationen till skolorna ger också en sekundär effekt då läraren kan få ny kunskap och inspiration till att göra något liknande även utanför KlassDragets ramar. Förhoppningen är att deltagande barn ska utgöra en grund i kommande generation för att föra kunskap om fiske och friluftsliv vidare. För många deltagande skolbarn blir en fiskeutflykt i KlassDraget deras första riktiga möte med fiske och svensk natur. Förutom politiska friluftsmål och folkhälsa uppnås också kunskapsspridning om och intresse för fiske och friluftsliv vilket sannolikt ökar viljan att skydda och vårda fisken samt fiskens livsmiljöer liksom möjligheten att kunna fiska. Svensk Friluftsliv finansierar projektet och SPOFA (Spöfiskets Branschorganisation) bidrar vid inköp av material. Målet 2013 innebar att totalt 100 skolklasser skulle få komma ut på friluftsdagar med fiske under skoltid. Detta innebar i praktiken runt 2500 barn. Efterfrågan var under året mycket högre än vad de hade väntat och för att tillgodose så många som möjligt gick Sportfiskarna in med egna medel och utrustning till de skolklasser som annars inte kunnat komma ut på KlassDraget. Totalt kom 166 ansökningar om att få medverka i KlassDraget och minst 135 av dessa genomfördes på ett i enlighet med projektets ramar korrekt sätt, även om bidraget inte kunde betalas ut till fler än 100 KlassDrag. Detta innebar att ca 3375 barn kom ut på KlassDraget istället för de 2500 barn som målet var. Vilket motsvarar 875 barn mer än vad målet uppgick till. Alla barn som deltar på ett KlassDrag erhåller vid avslutad dag ett metspö eller pimpelspö som ofta används flera gånger efter den aktuella fiskedagen av barnet. Sida 7

9 Ekonomisk redovisning Projektledning inkl. avtalsförsäkringar och OH Nytryck av infomaterial/diverse frakter Inköp av meteutrustning Bidrag till lokala fiskeklubbar SUMMA Svenskt Friluftsliv Beviljade belopp Organisationsbidrag kronor kronor Totalt kronor Statsbidragets andel av totala omsättningen: 40 % Medlemsantal och medlemsutveckling Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige och talesman för friluftslivet. Vi har 23 medlemsorganisationer som har nära två miljoner medlemskap. Redogörelse för hur bidraget har använts Organisationsbidrag Styrelsen tog beslut om ett belopp för Svenskt Friluftslivs administration av de statliga medlen samt för den löpande verksamheten under året, detta för att förenkla och minska administrationen. I övrigt hänvisas till årsredovisningen som bifogas (bilaga 3). Green Team Organisationsbidraget har finansierat en halvtidstjänst med uppgift att administrera och sprida Green Team. Huvudsyftet med Green Team är att får barn och ungdomar att prova på friluftsliv. I praktiken har arbetet inneburit. 1. Kontakt med ledningen på kommunernas fritidskontor för att skapa intresse för Green Team. 2. Kontakt med fritidsgårdar i kommunerna för att prata om hur det praktiskt ska gå till. 3. Kontakt med Studiefrämjandet för fördelning av föreningsrekryteringen. 4. Kontakt med föreningar lokalt för att få med dom på att ställa upp med en prova på aktivitet till Green Teamgruppen. 5. När minst 5 föreningar visat intresse, återkoppla till fritidsgården för rekrytering av deltagare i gruppen. 6. Skapande av ett schema med kontaktuppgifter. Detta lämnas över till fritidsgården. 7. Hålla kontakt med kommuner och stötta med idéer och utrustning. 8. Tillsammans med Studiefrämjandet vara behjälplig med omstarter följande terminer. 9. Återkoppling och utvärdering på erfarenhetsträffar. Sida 8

10 Ekonomisk redovisning Lönekostnader Omkostnader (resor, kontorsmaterial och annan utrustning) SUMMA Svenska Turistföreningen Beviljade belopp Organisationsbidrag kronor kronor Totalt kronor Statsbidragets andel av totala omsättningen: 1,4 % Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Varav 5-25 år Redogörelse för hur bidraget har använts Organisationsbidrag Under 2013 ombildades samtliga STFs kretsar till lokalavdelningar. Detta innebär nu att STFs medlemmar inte automatiskt ansluts till en krets utan måste själva ta initiativet att gå med i en lokalavdelning. Detta gör att STF nu endast har aktiva medlemmar lokalt som verkar i styrelser och deltar på aktiviteter samt värnar och främjar lokala natur- och kulturvärden. Stor del av organisationsbidraget användes därför till att informera om den nya lokala organisationen till våra medlemmar samt till att samla våra förtroendevalda till en konferens undre hösten STF genomförde också en ordentlig förstudie i projektet STF ung samt ett läger inom verksamheten TILLSAMMANS som riktar sig till tjejer med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund. 20 tjejer deltog i ett 4 dagar långt läger i Finnhamn i Stockholms skärgård. STF har också jobbat med att strukturera upp sitt arbete inom opinionsbildning och påverkansarbete internt, ett arbete som kommer att fortsätta även under STF har också arbetat vidare med att stärka informationen kring sin demokratiska process och att utveckla den ytterligare. Sida 9

11 Lägervecka för barn och ungdomar med Downs syndrom och deras familjer Arrangemanget var planerat för ca 50 deltagare. I arrangemanget deltog 63 personer d.v. s 19 familjer med barn och ungdomar med Downs syndrom. En extra ledare anlitades. Syftet med lägerveckan var att visa att familjer med barn och ungdomar med Downs syndrom kan uppleva fjällvärlden på samma sätt som andra fast utifrån sina förutsättningar. Detta syfte uppnåddes. Under veckan genomfördes följande: Kortare vandring i fjällstationens omgivning. Disco och dans. Musikunderhållning. Toppbestigningar och vandringar till andra utflyktsmål i området. Syskonen fick chans till egen aktivitet med ledare en dag. Prova på att paddla kanot i Grövelsjön. Aktivitet med samer och tama renkalvar. Bad och aktiviteter vid fjällsjö vid norska gränsen. Måltider och gemenskap på fjällstationen. Ekonomisk redovisning 1. Ledare 2 veckor planering ledare 6 dagar, 2 resdagar, 1 förberedelsedag, 1 efterarbetsdag Till- och frånresor ledare snitt 2 x 40 mil Annonsering Föräldrakraft och FUB Arvode och resa musiker Div. omkostnader t ex extra förplägnad, ved, transporter etc Ytterligare en ledare med resor SUMMA Aktivt Sportlov Ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission och STF Kebnekaise. Arrangemanget planerades för ca 25 deltagare. Intresset var stort för evenemanget och många familjer sökte för att få delta i arrangemanget och uppleva ett aktivt sportlov i fjällen på STF Kebnekaise Fjällstation. Syftet med projektet var att ge möjlighet till barn och ungdomar som annars inte skulle få chansen till ett aktivt sportlov i fjällen att få uppleva detta. Genom att ge dem ett första minne av friluftsliv så hoppas STF att de ska kunna få med sig ett gott minne av fjällen och väcka en nyfikenhet hos deltagarna för naturen och friluftsaktiviteter. Sida 10

12 Veckans program såg ut enligt följande men fick justeras något p.g.a. en snöstorm som gjorde att deltagarna fick sova över i Nikkaluokta första natten. I Nikkaluokta visade renskötarna familjerna rengärdet, den samiska kyrkan och berättade om den samiska kulturen. Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Safari till fjällstationen och brasmys på kvällen. Pulkaåkning, tidspromenad i mörker och korvgrillning. Äventyrsbana utomhus och fria aktiviteter utomhus på eftermiddagen med skidor, pulka etc. (med fjällförare) Tur i dalgången Laddjuvagge och fika utomhus. Expeditionsdag med våra fjällförare. Lunch ute i det fria och mys och diplomutdelning på fjällstationen på kvällen. Fria aktiviter och återfärd till Nikkaluokta. Familjerna hade även tillgång till skidor, pulkor och övrig utrustning under sin vistelse som många deltagare uppskattade och passade på att utnyttja. Detta var möjligt tack vare bidraget från Svenskt Friluftsliv. På kvällarna var det många som provade på bastubad, göra upp brasa och grilla pinnbröd i öppna spisen. Ekonomisk redovisning Ledare 2 veckor planering ledare 6 dagar Till- och frånresor ledare Resekostnad med tåg 15 barn 5 vuxna Resekostnad buss Resekostnad Skoter Mat 5 dygn 25 personer Boende 350 kr per natt (15 barn 5 vuxna i 4 nätter) Inköp pulkor Hyra Skidor Inköp kläder Div. omkostnader Annonsering Overheadkostnader SUMMA Sida 11

13 Cykelfrämjandet Beviljade belopp Organisationsbidrag kronor Totalt kronor Får även statsbidrag från Trafikverket och Energimyndigheten. Statsbidragens andel av totala omsättningen: 43 % Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Varav 0-25 år Redogörelse för hur bidraget har använts Organisationsbidrag Organisationsbidraget har i huvudsak använts till styrning av Cykelfrämjandets verksamhet i form av kansli- och personalkostnader samt övriga administrativa kostnader för bl.a. medlemstidningen, medlemsregistret och hemsidan. Under året har Cykelfrämjandet bl.a. arrangerat: Cykelutbildning för vuxna. Regelbundna lokala cykelturer, cykelorienteringar, cykelbingo, kulturcyklingar för att inspirera till cykling i vardagen. CykelTuristVeckan, 2013 förlagd till Bräkne Hoby. Cykling och kultur i en vecka. Tre regionala konferenser. Cykelfrämjandet har varit aktiva i kommuner för att förbättra cykelvägar till skolor och arbetsplatser samt för att få bra motions- och rekreationscykelvägar. Cykelfrämjandet är också remissinstans när kommunerna planerar nya cykelplaner. Cykelfrämjandet har deltagit i olika arrangemang för att föra fram vårt budskap om vikten att röra på sig för hälsan och miljöns skull. Organisationen har skött underhållet av Cykelspåret längs ostkusten, inspekterat skyltar, gjort omdragningar där det behövdes, tagit fram en ny guide och hjälpt till med Cykelkartan. Under 2012 introducerade Cykelfrämjandet Bed&Bike 2012 och fortsatte det arbetet Cykelfrämjandet har skrivit debattartiklar och gjort undersökningar under året och deltagit i medieaktiviteter. Övriga projekt organisationen hållit på med är Cykelfrämjandets Kommunvelometer, Kommunvelosäkerhet, CykelrAPPorten, Trafikantveckan. Sida 12

14 Svenska Ornitologiska Föreningen Beviljade belopp Organisationsbidrag kronor Totalt kronor Får stöd för specifika forsknings- och fågelskyddsarbeten från Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Statsbidragets andel av totala omsättningen: 1,19 % Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Därav med Fågelvännen Därav ungdom (>21 år) Redogörelse för hur bidraget har använts Organisationsbidrag Organisationsbidraget har använts till aktiviteter som handlar om att utveckla föreningsverksamheten med hjälp av volontärer. Bidraget för 2013 har använts i två delar. 60,000 kronor har använts för ett seminarium som arrangerades den 26:e april under temat "Fågelintresse en våg över landet är vi med?". Seminariet huvudsyfte var att diskutera och ta fram förslag på hur organisationen ska få fler engagerade, fler medlemmar, fler aktiva medlemmar och fler som aktivt vill arbeta som volontärer. Med aktiva medlemmar avses också medlemmar som vill vara med och ta ansvar för föreningens och organisationens regionalföreningars verksamhet. Ett skriftligt underlag finns och det kommer att följas upp under kommande årsmöte i april Återstående bidrag, kronor, har använts för utbildning av volontärer och för aktiviteten "Fåglar är fantastiska". SOF tillsammans med SOF:s regionalföreningar har bemannat med volontärguider dagligen under tre veckor vid Hornborgasjön i samband med trandansen och på samma sätt sex veckor vid Ottenby, Ölands södra udde. Totalt har ett trettiotal volontärer varit engagerade. Inför aktiviteten vid Trandansen genomfördes en utbildning under två dagar för de volontärer som deltog. Utbildningen innehöll övningsmoment i bemötande, övning i att berätta samt information om föreningsorganisation etc. Sida 13

15 Svenska Folksportförbundet Beviljade belopp Organisationsbidrag kronor Totalt kronor Statsbidragets andel av totala omsättningen: 41 % Medlemsantal och medlemsutveckling År medlemsför 54 medlemsför 51 medlemsför medlemmar medlemmar medlemmar Redogörelse för hur bidraget har använts Organisationsbidrag Förbundet har använt organisationsbidraget till att delta i IVV möte i Ungern, olika medlemsavgift som t ex Svenskt Frilufsliv, IVV Europa och Internationella Folksportförbundet IVV samt tryckkostnader, material och porto. Fältbiologerna Beviljade belopp Organisationsbidrag Totalt kronor kronor Får stöd från Länsstyrelsen i Skåne. Statsbidragets andel av totala omsättningen: 10,8% Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Varav 0-25 år Redogörelse för hur bidraget har använts Mötesplats Naturen Mötesplats Naturen genomfördes under våren och delar av hösten 2013 och syftar till att öka ungas förståelse och trygghet för sin närnatur. Projektet har drivits i Fältbiologernas regi, men har bestått av en separat projektgrupp med egen budget och delvis eget beslutsfattande. Sida 14

16 Under våren 2013 arbetade Mötesplats Naturen tillsammans med tre olika skolor i Malmö stad: Apelgårdsskolan, Sorgenfriskolan och Kryddgårdsskolan. Projektgruppen valde aktivt att jobba med skolor i stadsdelen Rosengård då vi anser att segregationen i denna del av Malmö kan vara ett hinder för naturtillgänglighet. Skolorna deltog med två klasser var, och eleverna var i års ålder. Sammanlagt nådde Mötesplats Naturen ut till 114 stycken barn under våren Organisationen träffade varje klass vid fyra olika tillfällen på fyra olika platser i Malmös närområde: Torup, Lomma strand, Knivsåsen och Käglinge. Sammantaget så har Fältbiologerna känt en stor uppskattning och ett stort behov att från lärarnas sida få stöd i den utepedagogiska undervisningen. Bara under de få gånger organisationen träffade klasserna gick det bättre och bättre att kommunicera och gensvaret har hela tiden ökat från barnens sida. För att kunna arbeta långsiktigt med natur- och miljö så krävs intresse och kunskap på många olika plan i samhället. Fältbiologerna tror att det viktigaste för att kunna känna trygghet i naturen är att ha blivit introducerad till friluftsliv i en intressant, rolig och kreativ miljö. Många barn och unga i Malmö idag har inte kunskap eller möjlighet att kunna ta sig ut i naturen och med hjälp av Mötesplats Naturen har de deltagande barnen fått en chans att få en första introduktion. Mötesplats Naturen har under de fyra år som projektet drivits i Malmö arbetat fram en gedigen kunskapsbas för fortsatta framtida projekt, och organisationens förhoppning är att nya Fältbiologer tar upp och fortsätter arbetet. Ekonomisk redovisning Personalkostnader Resor/anställda Kontorsmaterial Marknadsföring & administration Möten/personalfika 622 Kontorshyra Utedagar: fika 720 Utedagar: material Övrigt material Övriga externa kostnader SUMMA Sida 15

17 Scouterna Beviljade belopp Organisationsbidrag Totalt kronor kronor Får stöd från Ungdomsstyrelsen, projektbidrag från Allmänna Arvsfonden och bas- samt projektstöd från Svenska Postkodlotteriet Statsbidragets andel av totala omsättningen: 29 % Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Varav ungdomar 6-25 år Redogörelse för hur bidraget har använts Reclaim the friluftsliv År 1 har fokuserat på två delar åldersanpassat ledarmaterial på webb och en pilotkurs i riktade friluftsarrangemang. Åldersanpassat ledarmaterial En projektledare anställdes i maj för att ansvara för det åldersanpassade ledarmaterialet med tema friluftsliv webben, ett aktuellt stöd som guida och inspirera till friluftsliv och aktiviteter som passar och lockar barn i olika åldrar. Arbetet inleddes med en undersökning riktad till scoutledare för att kartlägga Scouternas friluftsliv idag och vilket stöd som scoutledare vill ha på webben. 439 scoutledare svarade på undersökningen och utifrån detta kunde ett innehållskoncept formuleras. Detta har styrt innehåll och kategorier på webben. Undersökningen bekräftar att det är just åldersanpassning som efterfrågas och framförallt aktiviteter som passar scoutmötet. Scoutledare vill ha tips hur de kan variera sitt friluftsliv. Aktiviteterna ska vara lätta att förbereda, inte kräva expertkunskap eller höga kostnader samt överensstämma med vad som görs. Inspiration hämtas framförallt från andra scoutledare. Därför är aktiviteterna scoutledares egna tips och exempel är just scoutkårer som gör spännande friluftsliv. För att inspirera på ett trovärdigt sätt har bildmaterialet samlats in från scoutledare, från deras friluftsliv med scouterna. Aktivitetsinsamling I det omfattande arbetet att ta fram olika friluftsaktiviteter som passar scoutverksamheten har nio aktivitetsworkshops genomförts under sommar och hösten. Projektledare har hållit workshops på de största scoutlägren under sommaren, Scouternas möte Scoutforum och under besök på scoutkårer. Workshopsen har varit lyckade då de gett både aktiviteter och Sida 16

18 input till det åldersanpassade materialet, samtidigt som det varit ett mycket uppskattat erfarenhetsutbyte mellan scoutledare på själva workshopen. Sammanlagt har över 70 scoutledare bidragit på de olika tillfällena och projektledaren har även besökt scoutkårer på scoutmöte och hajk för att samla in erfarenheter och bildmaterial till webben. Arbetsmöte med ideell arbetsgrupp Utöver det har Scouterna genomfört en friluftsfokushelg med tio erfarna scoutledare inom friluftsliv. Deras samlade in deras erfarenhet av åldersanpassning av olika friluftsliv och deras bästa aktivitetstips samlades in. Tävlingen Mitt bästa friluftstips Scouterna har även genomfört en tävling via sociala medier och nyhetsbrev under hösten för att sprida projektet och samla in aktiviteter från scoutledare från hela Sverige. Resultat Arbetet har resulterat i åtta olika relevanta friluftslivskategorier för scoutverksamheten med åldersanpassad stegring i varje kategori (paddling, elda och laga mat, segling, praktiska nyttigheter, upptäck naturen, cykling, hajk och vinter). Workshopsen har samlat in ca 150 nya friluftsaktiviteter. Samtidigt har en inventering och uppdatering av den egna aktivitetsbanken skett. Höstens arbete har fokuserat på att sammanställa allt insamlat material för webben, textproduktion och att utveckla och producera webbsidorna med en webbyrå. En scout och webbredaktör har på ideell basis hjälpt till att sammanställa materialet under fem arbetsmöten med projektledaren. Feedback januari 2014 Scouterna har låtit 20 scoutledare förhandstitta på de nya friluftsidorna i januari 2014 och fått ett mycket positivt gensvar. Lansering av det åldersrelaterade ledarmaterialet planeras under våren 2014 då hela åldersledarmaterialet för Leda scouting är klart (temadelen friluftsliv är klart som dessa medel bekostar, men de är en del av flera webbsidor vars arbete slutförs under våren). Kortadress: Friluftsarrangemang Det riktade friluftsarrangemanget blev en klätterkurs, som leddes av Scouternas östra region. Friluftsarrangemangets koncept byggde på tre delar 1. Utbildning för scoutledare under detta pilot år; Grundkurs klättring 2. Repetition för de utbildade scoutledarna och hajkplanering av klätterhajk för scouter. 3. Genomförande av hajk. Varje del tog ungefär en helg i anspråk. Kraven som ställdes på konceptet var att det - Ska kvalitetsäkras mot gällande branschnormer - Ska vara ett system att få ut kunskap och upplevelser till enskilda scouter - Ska kunna appliceras på olika nischer av friluftsliv - Ska utgöra ett möte mellan traditionell scouting och modernt friluftsliv Sida 17

19 Utvärdering Konceptet med 1) Kurs, 2) Repetition/planering och 3) Hajk upplevs av såväl kursdeltagare som kursledning som bra och värt att fortsätta med och bygga vidare på. Den avslutande hajken var mycket uppskattad av hajkdeltagarna scoutledarna som deltog i pilotkursen vill gärna arrangera en hajk till tillsammans. Med konceptet höjer Scouterna friluftskunskapen inom organisationen och sprider den samtidigt till scouter som får en arrangerad friluftsupplevelse av hög kvalité. Till år 2 kommer en del justeringar och förbättringar genomföras avseende främst information och logistik. Övrigt Inom ramen för projektet har även följande gjorts för att lyfta friluftsliv på kansliet och i vår organisation. Friluftsfokusgrupp med några anställda på Scouterna, som jobbar med friluftsliv för att hålla friluftsämnet levande på kansliet. Liten friluftslivsutställning på Scouternas kansli under sommaren. Två föreläsningar om friluftsliv i förändring och kopplingen till scoutrörelsen med professor Klas Sandell. En på kansliet med 20 närvarande och en på Scoutforum med 55 scoutledare. Scouternas samarbetspartner Viamare har konsulterats för input till seglingsdelen. Projektet har fått mycket stort och positivt genomslag bland scoutledare. Flera scoutledare har spontant hört av sig för att veta mer och hur de kan engagera sig. Projektet har verkligen bekräftat att friluftsliv är ett ämne som ligger scouter mycket varmt om hjärtat och det engagerar. Att träffa scouter på läger och workshops i olika delar av Sverige och tävling har spridit information om projektet och uppmuntrat till diskussion och reflektion kring friluftsliv en viktig diskussion som bör hållas levande i en friluftsorganisation. Ekonomisk redovisning Ideell grupp (kost, logi och resor Digital tillverkning av åldersledarmaterial Kostnader projektledare 50 % tjänst (lön + sociala avgifter, resor, telefon, OH-kostnad, fortbildning) Pilotarrangemang planeringskostnader 0 Subvention för deltagaravgift ffa friluftsmaterialkostnad (32 unga, 8 ledare, à 1000 kr per person) Summa Scouting tillsammans med etniska organisationer Det avslutande året av projektet har fokus legat på att fördjupa samarbetet med studieförbundet Bilda och bygga upp scoutverksamhet hos intresserade ortodoxa församlingar i Stockholmsområdet. Kartläggning av nystartade kårers behov Arbetet med församlingarnas kåruppstarter fortsatte med utbildningar för församlingsmedlemmar under våren Utifrån valda församlingars definierade behov av organisationsstruktur, ledarutveckling och metodutveckling sammanställdes en utbildning Sida 18

20 för samtliga intresserade församlingar. Utbildningen var ett samarbete mellan Bilda och Scouterna och 43 personer från 6 församlingar deltog. Utbildningen innehöll en grundläggande introduktion till Scouterna och förutsättningar för att starta scoutkår. Syftet var att ge vägledning kring den demokratiska arbetsgången i en ideell förening, hur scoutkårer är organiserade, arbetsfördelning inom kåren. Vad innebär det att vara en del av scoutrörelsen i Sverige och i världen? Under våren 2013 handlade det huvudsakliga arbetet om att skapa mötesplatser för ortodoxa församlingar, arbeta fram enhetliga stadgar för ortodoxa kårer och ge nystartade kårer kunskaper om föreningsliv. Konsulentstöd Den ursprungliga projektplanen innehöll en del om att starta en ideell arbetsgrupp som skulle bistå projektledaren med det operativa arbetet med kåruppstarter. En omprioritering gjordes dock senare i projektet i samråd med Bilda, då kartläggningen visade ett tydligt behov av ett extra stöd från Scouterna vad gäller språklig och ortodox förståelse. En avgörande framgångsfaktor har varit att församlingarna känner förtroende för Scouterna. Projektet gick in med delfinansiering av en konsulenttjänst efter beviljad omprioritering av budget från Svenskt Friluftsliv. Materialstöd Kartläggningen av nystartade kårers önskemål och behov visade att det övergripande önskemålet från kårerna var en möjlighet att få köpa in scoutskjortor till kårerna. Då de nystartade kårerna ligger i socio-ekonomiskt utsatta områden var möjligheterna för enskilda scouter att själva bekosta sina skjortor ytterst begränsade. Inom scoutrörelsen är scoutskjortan en tydlig identitetsmarkör och det plagget som alltid används i officiella sammanhang och scoutaktiviteter såsom lägerverksamhet, distriktsträffar och årsmöten. Scouterna och Bilda valde därför att subventionera kostnaderna för scoutskjortor. Förankring hos Scouterna När nystartade kårer skickat in ansökan om medlemskap i Scouterna anordnades först möten med berörda scoutdistrikt och representanter från kårens styrelse där kårerna välkomnades in i scoutrörelsen. Via distrikten har vidare samordning av gemensamma aktiviter, utbildning och ledar- och erfarenhetsutbyten mellan kårer genomförts. Grundläggande ledarskapsutbildningar koordinerades mellan utbildningsgruppen, projektledare och konsulent. Utbildningar Samtliga nystartade kårer har genomgått följande utbildningar via projektet: Utbildning i föreningsliv och grundkunskaper för att driva en ideell förening. Ledarutbildning BAS som är den första grundläggande utbildningen för scoutledare. Grundläggande friluftsutbildning Redo för naturen där deltagarna via Scouterna får lära sig om hur man är trygg och säker i naturen, att göra upp eld, friluftsklädsel, allemansrätt i praktiken samt aktiviteter för större grupper som vistas i naturen. Sida 19

21 Konsulenter som arbetar med nystartade ortodoxa kårer har genomfört utbildningen. Utbildning för utbildare där scoutledare fördjupar sig i scoutrörelsens syn på pedagogik och ledarskap, blir trygg med Scouternas metoder och lär sig att genomföra en utbildning från start till mål. Utbildningen leder till en ackreditering som utbildare inom Scouterna. Effekter Fyra stycken scoutkårer har startat verksamhet. S:t Tomas scoutkår, S:t Mina scoutkår, S:t Petrus scoutkår samt S:t Maria Tensta scoutkår. Samarbetsmodellen kommer spridas på nationell nivå under 2014 och utökas med studieförbundet Bildas katolska del samt fler uppstarter av scoutkårer inom ortodoxa kårer på nationell nivå. Scouterna har fått förfrågningar från Armeniska förbundet samt intresseförfrågningar av turkiska föreningar som vill starta scoutkårer. Läger för nya kårer har genomförts under vinter och sommar Scoutdistrikten har engagerat sig i arbetet med att integrera nystartade scoutkårer in i rörelsen och i planeringen av gemensamma aktiviteter. Scouterna har fått förstärkning i sitt mångfaldsarbete och en ökad insyn och förståelse för att scouting kan ta sig olika uttryck, exempelvis genom musikverksamhet Arbetet med nytillkomna scouter har visat att medlemmar i de nya kårerna som ansluter sig till Scouterna växer som individer och får ökade kunskaper om friluftsliv och föreningsliv. Ekonomisk redovisning Projektledning inkl. resor, telefon mm Konsulenttjänst Materialkostnad SUMMA Svenska Båtunionen Beviljade belopp Organisationsbidrag kronor Totalt kronor Får stöd från nämnden för båtlivsutbildning. Statsbidragets andel av totala omsättningen: 3,4 % Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Varav 0-20 år Sida 20

22 Redogörelse för hur bidraget har använts Organisationsbidrag Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, farbara insjöar och över km kanaler. Båten är för många människor deras allra viktigaste fritidssysselsättning. Från den minsta lilla badbåt eller kanot, den öppna lilla utflyktsbåten till de stora segel- och motorbåtarna. Det finns i Sverige över en miljon fritidsbåtar. Båtlivet formar en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela landet. Organisationsbidraget har använts för Svenska Båtunionens ordinarie löpande verksamhet, bl. a. till deras arbete med sjösäkerhet som omfattat farleder, hamnar, båtbesiktning och utbildning. Svenska Gång- och Vandrarförbundet Beviljade belopp Organisationsbidrag Totalt kronor kronor Har även statsbidrag från Riksidrottsförbundet. Statsbidragens andel av totala omsättningen: 63 % Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Varav 5-17 år Redogörelse för hur bidraget har använts Barn och ungdomssatsning et har använts till att stimulera förbundets föreningar att arrangera vandringar där prioriterad målsättning varit har varit att få med hela familjen, både barn ungdom och vuxna. Sida 21

23 Svenska Orienteringsförbundet Beviljade belopp Organisationsbidrag Totalt kronor kronor Har även statsbidrag från Riksidrottsförbundet. Statsbidragets andel av totala omsättningen: 18,8% Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Varav 0-20 år Redogörelse för hur bidraget har använts Lärarfortbildning i orientering Hösten 2011 trädde vår nya läroplan Lgr11 i kraft. Momentet orientering/kartkunskap är fortfarande en viktig och betydande del för ämnet. I vissa avseenden har Skolverket skärpt skrivningen så att det ställs om ännu högre krav på lärarna i Idrott och hälsa. De poängterar bl.a. att elevernas kunskap om hur man följer kartor och skisser är nödvändigt för att eleverna skall kunna orientera sig i olika miljöer alltifrån städer, köpcentrum till skogar och ängar. Vidare kan man i kursplanerna läsa att Idrott och hälsa ska vara ett tydligt hälso- och miljöämne som ska utveckla och stimulera barn och ungdomar till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och en sund livsstil. I kursplanerna för geografi finns kartförståelse samt kartors uppbyggnad och symboler med och matematiskt nämns skalor. Momentet orientering och kartkunskap är en viktig del i kursplanen men tyvärr finns en osäkerhet inför detta hos många lärare och fokus på orienteringsmomentet blir mer prestation och tävling än att lära för livet. För att kunna utveckla orienteringsmomenten i skolan och på så sätt ge alla elever möjlighet att nå kunskapskraven ställs stora krav på läraren både i egen personlig färdighet och hur man metodiskt och didaktiskt lägger upp en långvarig verksamhet. Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) erbjuder fortbildningsdagar för lärare i alla Sveriges kommuner. I steg 1 får lärarna grundläggande kunskaper och tips på hur de kan arbeta med orientering och kartkunskap i skolan. Under 2013 tog SOFT dessutom fram en steg 2 fortbildning som togs i bruk i oktober med två testomgångar. I steg 2 får läraren lite mer kunskap om att ge betyg och hur man bedömer eleven i kartkunskap. Läraren får också ännu fler praktiska tips på hur man enkelt bedriver kartkunskap i skolan med moderna hjälpmedel. Sida 22

24 SOFTs utbildare har många års erfarenhel av både skola och orientering vilket medför att fortbildningsdagarna håller hög klass. Förbundet upplever fortbildningarna är mycket uppskattade och att lärarna får med sig praktiska och bra tips på hur de kan utveckla sin undervisning deltog 256 lärare på lärarfortbildningar runt om i Sverige på cirka 40 fortbildningsorter. Förbundet har även deltagit i två praktiska workshops på GIH-konventet, ett konvent där idrottslärare från hela landet fick möjlighet till fortbildning i olika ämnen under två dagar i november. Vid alla fortbildningstillfällen har också den lokala orienteringsklubben funnits på plats för att informera om sin verksamhet samt för att diskutera vad de kan hjälpa skolorna med, exempelvis ta fram en enkel och uppdaterad skolgårdskarta. SOFT har också under det senaste året tagit fram ett bedömningsstöd som skall vara ett komplement till kursplanen i Idrott och hälsa och hjälpa lärarna att bedöma elevernas kunskaper. Ekonomisk redovisning Projektledning Arvoden och övr. kostnader i samband med utbildning Marknadsföring och div material SUMMA Riksförbundet Sveriges 4H Beviljade belopp Organisationsbidrag Totalt kronor kronor Får även statsbidrag från Ungdomsstyrelsen. Statsbidragens andel av totala omsättningen: 50 % Medlemsantal och medlemsutveckling År Medlemmar totalt Varav 7-25 år Sida 23

25 Redogörelse för hur bidraget har använts Fokus Svealand och Östergötland samt kvarvarande medel från Fokus Norr Syftet med projektet är att barn och ungdomar ska få tillgång till friluftsklubbar, med tyngdpunkt på medlemsdemokrati och fritidssysselsättning till en låg kostnad. Projektet 2013 gällde området Svealand och Östergötland samt Fokus Norr från Resultatmässigt har projektet gett bra resultat med nystartade verksamheter i Oxelösund, Katrineholm (två klubbar), Gryt (Östergötland), Örebro som den 30 mars 2014 kommer att inviga sin nya 4H-gård) och återuppstartad verksamhet i Kalix. Utöver det har 4H under 2013 kommit i kontakt med intresserade människor som vill starta upp 4H verksamhet bland annat i Vrena (Sörmland), Västerås och Östersund. På de orterna är verksamheten ännu inte uppstartad men kommer att ske under Organisationens största problem har varit att få ideella att engagera sig i projektet då mycket av arbetet med att rekrytera barn sker på dagtid och då avstånden ibland varit långa mellan vart de utbildade inspiratörerna bor och vart organisationen har haft möjlighet att starta upp verksamheten. 4H besökte ett 20-tal skolor vilket var mer än planerat. Trots det nåddes inte målet att träffa barn då flera av skolorna var relativt små landsbygdsskolor. Vid fler av skolorna, även på orter där 4H inte lyckades starta upp en klubbverksamhet genomfördes såväl prova på aktiviteter som träffar med föräldrar. Mycket arbetstid har också ägnats åt träffar med kommunala företrädare för att få till startbidrag till de klubbar som dragit igång. En viktig erfarenhet av projektet är att nystartade klubbar ofta behöver stöd under en lång tid för att bli framgångsrika. Det har tagit mycket arbetstid, både att ge stödet på distans och att behöva besöka klubbarna oftare än planerat. Inom ramen för projektet arbetat aktivt med några länsförbund (framför allt Sörmland, Jämtland och Norrbotten) för att förbättra deras möjligheter att stödja såväl nybildade som redan befintliga klubbar. En annan erfarenhet från projektet är att bygga starka regionala stödorgan för att inte belasta rikskansliet för mycket i arbetet. I samband med rikslägret i Kronoberg hölls ett seminarium om friluftsliv och hur 4H kan skapa mer friluftsinriktad verksamhet. Svårigheten att få tag i ideella inspiratörer medförde att en utvärderingskonferens genomfördes redan i september där beslut togs om två saker. För det första att kansliets personal var tvungen att lägga mer tid på projektet än vad som först var tänkt och för det andra att organisationen skulle dra lärdomar av svårigheterna. Konsekvensen av de två besluten blev dels att personalkostnaderna blev högre än budgeterat, dels att 2014 års Fokus projekt förlades till Västra Sverige där tillgången på ideella inspiratörer var god. Sida 24

26 Ekonomisk redovisning Projektledning Inspiratörer Administratör Resor Utvärderingsresa Marknadsföringsmaterial Presentationsmaterial Utb. ideella instruktörer Friluftsseminarium Revision kostnad Summa Kvarvarande medel Fokus Norr Erhållet bidrag Fokus Svealand Summa erhållet bidrag att redovisa Geocaching 2013 Projektet har fallit mycket väl ut och alla tio klubbar/län som till en början ingick i projektet har fullföljt. Dessutom har ytterligare tre klubbar tagit del av projektet under senhösten Flertalet av enheterna har också fortsatt med geocaching som ett pedagogiskt verktyg på egen hand 2014 och ytterligare klubbar har förfrågningar inne att låna gps:er samt Handledningsmaterial av 4H, vilket är en indikation på att geocaching kommer fortsätta vara en del av 4Hs verksamhet även efter att projektet är avslutat. Trots det stora intresset upplevde de aldrig att det fanns brist på teknisk utrustning däremot var det flera klubbar/län som hade svårt att klara av att utbilda sina ledare. Av den anledningen beslutades att öka utbildningspotten till enheterna snarare än att köpa in fler gps:er. Aktiviteter i landet Hallands länsförbund och Stättareds 4H-gård har haft ett samarbete gällande projektet. De har engagerat 19 ledare och haft geocachingaktiviteter på samtliga lantgårdsläger under hela sommaren. I Uppsala län har det arrangerats geocachingaktiviteter på Pilsbo, EDA-lägergård, Gränby 4H-gård och Bäcksäters 4H-gård. De har arrangerat två utbildningstillfällen vilket gett sammanlagt 37 ungdomsledare kunskap om geocaching och hur man kan hålla i sådana aktiviteter. På Gränby 4H-gård har 15 personer engagerats för att skapa en officiell trail med flera cacher i en följd för att locka fler besökare till gården. På grund av personalombyte meddelande Växjö 4H-gård att de inte längre klarade av att fullfölja sin del i projektet. Kronobergs län genom dess verksamhetsledare övertog rollen som projektansvarig. På Rix13 erbjöd de 250 ungdomar och ledare att testa på geocaching och Sida 25

Förord. Hägersten 20 maj 2013. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2013

Förord. Hägersten 20 maj 2013. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2013 Förord Efter två års ansökningar och redovisningar är det med glädje som vi kan konstatera att Svenskt Friluftslivs styrelses prioritering av barn och unga gett resultat, fler av de organisationer som

Läs mer

W

W Projektansökan Svenskt f riluf tsliv 2017 Nakima Ackerhans, 29 september 2016 Tillgänglig scoutverksamhet f ör fler - f rån flykt till trygg och rolig fritid i hela Sverige, År 2 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Friluftsaktiviteter för barn och ungdomar

Friluftsaktiviteter för barn och ungdomar Friluftsaktiviteter för barn och ungdomar Mer friluftsliv bättre hälsa för barn och ungdomar Så här går det till RENT PRAKTISKT SÅ HÅLLER NÅGON av kommunens fritidsgårdar i själva aktiviteten. Genomförare

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö kommun Utbildningsförvaltningen Rönnbladsgatan 1b 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 13 april 2013 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda verksamheten enligt riksförbundets stadgar

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST

VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST VERKSAMHETSPLAN 2016 REGION VÄST Friluftsfrämjandet Friluftsfrämjandet är en rikstäckande medlemsförening med en idé om friluftsliv för alla och den idén delas idag av mer än 84 000 medlemmar. Friluftsfrämjandets

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Föreningsträff Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Beredningen för Kultur och Fritid i Svedala kommun har fått i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens stöd till föreningar inom

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Enheten för statsbidrag 1 (5) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer och riktlinjer för ansökan

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

Mer och fler. workshop 4 sept 2013 behov, hinder, möjligheter. rebecca.stenberg@liu.se, CARER 1

Mer och fler. workshop 4 sept 2013 behov, hinder, möjligheter. rebecca.stenberg@liu.se, CARER 1 Mer och fler workshop 4 sept 2013 behov, hinder, möjligheter rebecca.stenberg@liu.se, CARER 1 FÖRSTUDIEN 1. En reflexiv arena för kunskapsutveckling Inom den egna föreningen finns små möjligheter till

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Komplettering till återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer för år 2011

Komplettering till återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer för år 2011 Komplettering till återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer för år 2011 Svenska Botaniska Föreningen Beviljade belopp 250 000 kronor 250 000 kronor Får även statsbidrag från SLU och Naturvårdsverket.

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor Lägerrapport 2015 Nydala och Norrbyskär K F U M KFUM Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor LÄGERSOMMAR PÅ NYDALA OCH NORRBYSKÄR 2015 KFUM Umeå har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet

Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet 2017-04-22 Syf te & Agenda med dagens pass Introduktion till besluten avseende Äventyr & kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet från Demokratijamboree

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 14 maj 2016 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Dans i Skolan och på Fritids Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Projektets olika uppdrag... 3 3 Uppdragsbeskrivning till föreningarna... 3 4 Uppdragsbeskrivning till Dansledare

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du 1 Innehåll I din hand håller du De sex sammanhangen - Samhälle - Skola - Trafik - Hälsa - Teknik - Ungdom Idé och syfte Det här har hänt och detta kommer att hända Aktivitetskoncept och genomförda aktiviteter

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer