Upphandlings- föreskrifter 99

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlings- föreskrifter 99"

Transkript

1 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1

2 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7 UF Upphandlingsföreskrifter...9 UF1 Allmän orientering...10 UF2 Frågor under anbudstiden, visning av objekt...11 UF3 Föreskrifter för upphandlingsprocessen...12 UF3.1 Former för upphandling...12 UF3.2 Förfrågningsunderlag...12 UF3.3 Anbudsgivning...13 UF3.4 Anbudsöppning...14 UF3.5 Anbudsprövning...14 UF3.6 Tecknande av kontrakt...15 Bilaga 1 Begreppsbestämningar...16 Bilaga 2 Anbudsformulär exempel på innehåll

3 F UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Dessa föreskrifter är upprättade i enlighet med Upphandlingsföreskrifter 99 ingående i Aff, Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument. För upphandlingen gäller LOU, Lagen om offentlig upphandling, med tillämpning av regler gällande under tröskelvärdet. Begrepp Redovisning av begrepp och förkortningar, se bilaga 1. Förkortningar Exempel på text: B E Beställaren Entreprenören UE Underentreprenör SE Sidoentreprenör Pyramidregeln Det som skrivs under en kod och rubrik på högre nivå gäller för samtliga underordnade koder och rubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som t ex skrivs under koden UF, gäller således för UF3, UF3.1 osv, om annat inte anges under dessa underordnade koder. 3

4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING För övergripande information om entreprenaden se Särskilda föreskrifter SF0 och SF1. 4

5 UF2 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN, VISNING AV OBJEKT Beställarens ombud under anbudstiden Namn: Gustaf Andersson Adress: Säfflebostäder AB Postadress: Säffle Telefon: Mobil: Fax: e-post: Beställarens handläggare under anbudstiden Namn: Christer Andersson Adress: Säfflebostäder AB Postadress: Säffle Telefon: Mobil: Fax: e-post: Beställarens kontaktpersoner under anbudstiden Namn: Se handläggare Adress:... Postadress:... Telefon:... Mobil:... Fax:..... e-post:... Visning av förvaltningsobjekt. Visning av förvaltningsobjekten kommer att genomföras efter överenskommelse med Christer Andersson 5

6 UF3 UF3.1 UF3.11 UF3.2 UF3.21 UF3.22 UF3.23 UF3.24 UF3.25 FÖRESKRIFTER FÖR UPPHANDLINGSPROCESSEN Former för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt LOU. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag En omgång av förfrågningsunderlaget tillhandahålles kostnadsfritt. Förteckning över förfrågningsunderlag Dessa upphandlingsföreskrifter samt handlingar förtecknade i Särskilda föreskrifter punkt SF1.1. Kompletterande förfrågningsunderlag Kompletterande handlingar kan komma att tillhandahållas under anbudstiden och kommer att sändas ut senast 6 dagar innan anbudstidens utgång. Frågor under anbudstiden Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas via mail till beställarens handläggare under anbudstiden, dock senast; 8 arbetsdagar före anbudatidens utgång, Beställaren redovisar frågorna och lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare senast 6 arbetsdagar före anbudstidens utgång. Endast skriftliga frågor besvaras Återsändning av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget behöver ej återsändas till B. 6

7 UF3.3 UF3.31 UF3.311 UF3.312 UF3.313 UF3.314 UF3.315 UF3.32 UF3.33 Anbudsgivning Anbuds form och innehåll Anbud skall vara skrivet på svenska och bifogat anbudsformulär skall användas. Anbud som inte är kompletta riskerar att inte tas upp till prövning. Pris skall anges i svenska kronor. Anbudsgivare skall i särskild bilaga redovisa sin organisation för uppdraget inkl redovisning av ev underentreprenörer Huvudanbud Anbudet skall följa förfrågningsunderlaget i sin helhet för att tas upp till prövning. Sidoanbud Huvudanbud måste avges för att sidoanbud skall tas upp till prövning. Kompletteringar till anbud Uppgifter/intyg som kommer att begäras under anbudsprövnngen, om motsvarande uppgift ej lämnats i anbud: Att anbudsgivaren har fullgjort sina ålägganden avseende socialförsäkringsavgifter, skatt eller andra lagstadgade avgifter i Sverige eller i det land företaget är registrerat. B kommer att begära uppgifter från skattemyndigheten Att E har gällande ansvarsförsäkring med uppgift om ansvarsbelopp. Separat pris Separat pris per område/fastighet skall anges enligt uppgifter i anbudsformulär. Uppdelning av anbudssumman Anbud får ej delas, svar skall avges på hela entreprenaden Anbudstidens utgång Anbud skall ha inkommit senast; se anbudsinbjudan. Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i 120 dagar 7

8 UF3.34 UF3.4 UF3.5 UF3.51 UF3.511 Anbuds lämnande Anbud skall lämnas i ett förseglat kuvert, som skall vara märkt: "Anbud Utemiljö Säffle kommun". Anbudet ställs till och adresseras enligt följande: Säfflebostäder AB Säffle Anbud får ej lämnas via telefax eller e-post. Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske på Säfflebostäders kontor två arbetsdagar efter sista dag för anbudslämande kl För den som önskar närvara via ombud fån Svensk Handelskammare, ska anmäla detta till B handläggare två arbetsdagar innan. Anbudslämnare står för samtliga kostnader förenade med detta. Anbudsprövning Prövning av anbud genomförs i två steg där det första avser prövning av anbudsgivaren och det andra prövning av anbudet. Prövning av anbudsgivare Prövning av krav som skall uppfyllas av anbudsgivare För att anbudet skall utvärderas skall följande krav (A-B) uppfyllas. Utöver dessa krav gäller att anbud som ankommit för sent kommer att uteslutas och för anbud som inte är lämnat på efterfrågat sätt gäller att dessa kan komma att uteslutas. Anbudsgiveren ska kunna styrka att förfrågat uppdrag ej överstiger 50 % av entreprenörens omsättning för 2010 Krav på entreprenör enligt 10 kap. 1 och 2 LOU (Formella förutsättningar). Anbudsgivaren skall genom att intyga i bif leverantörsförsäkran visa att han är fri från hinder för deltagande enligt LOU 10 kap 1 som anger att anbudsgivare kan uteslutas fråndeltagande i upphandling om han: Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är Föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar Eller är underkastad näringsförbud Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation 8

9 Tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Är dömd för brott avseende yrkesutövning och den Upphandlande myndigheten kan visa detta. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. Inte fullgjort sina åtagande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det land upphandlingen sker, eller i väsentligt avseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med denna paragraf eller 18. Anbudsgivaren skall även vara registrerad i organisationsnummerregistret samt registrerad för F-skatt och moms Krav på entreprenören vad gäller teknisk förmåga. Entreprenören skall ha minst 3-års erfarenhet av aktuell bransch, alternativ skall nyckelpersonerna inom företaget ha arbetat inom aktuell bransch i minst 3 år. Entreprenören skall ha egen anställd, alternativt ha avtal med Ue vilken ska ha motsvarande erfarenhet lika E UF3.512 Prövning av andra uppgifter om anbudsgivare Finansiell och ekonomisk ställning, t ex genom redovisning av balansräkning och omsättning avseende aktuella tjänster, skall redovisas i anbud Kvalitetsledningssystem, skall redovisas i anbudet, företaget skall ha system liknande ISO 9000 eller eget system som bygger på grunderna i ISO Systemet och tillämpning av detsamma skall beskrivas. Miljöledningssystem bör redovisas i anbud. Referenser, minst 3 utförda eller pågående referensuppdrag. Uppdragen skall vara utförda inom den senaste 3-års perioden. Uppgifter om referenser skall innehålla namn på företag/organisation, kontaktperson med telefon nummer (B förbehåller sig rätten att inhämta uppgifter från annan referens än de i anbudet angivna, och inräkna dessa i utvärderingen, max totalt tre referenser inräknas) Förvaltning av egna fastigheter kan beskrivas som alternativ referens, även B kan anges som referens om denne är aktuell Referenser skall vara relevanta för uppdraget i förfrågan. 9

10 UF3.513 Företagets resurser och kompetens. Företagets resurser och kompetens Anbudsgivaren skall ha erforderlig erfarenhet från motsvarande typ av verksamhet/bransch. Beskrivs i anbud. Anbudsgivaren skall beskriva hur uppdraget ska genomföras. Organisation, personalresurser mm. Beskrivs i anbud. Miljöpolicy eller annan handling bör bifogas anbudet. Personal och kompetens Arbetsledare skall ha minst 2- års dokumenterad kompetens och erfarenhet av att utföra likvärdiga uppdrag, arbetsledare skall namnges i anbudet och behärska Svenska språket i tal och skrift. Arbetsledares kompetens skall beskrivas i CV. Minst 3 referenser skall anges, hänvisning får göras till referensuppdrag för anbudsgivaren enligt UF3.512, om arbetsledaren varit verksam i samma uppdrag, i annat fall erfordras separata refernser för arbetsledaren. Samma förutsättningar som gäller i UF3.512, gällande referenser gäller. 10

11 UF3.52 Prövning av anbud Pris och övriga villkor vikt 70% (max 70 poäng) Vid anbudsutvärderingen används en skala med 70 som maxpoäng. 70=lägsta pris, följande anbud = lägsta anbud x 70 / aktuellt anbud Beställaren kommer vid anbudsvärderingen att antaga det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till: 1. Utvärdering av pris och övriga ekonomiska villkor Fast pris per år kommer att summeras tillsammans med en fiktiv summa för tilläggsbeställnngar (60) timmar. Lägsta pris ger 70 poäng, övriga priser ges lägre poäng, proportionellt i förhållande till det lägsta priset. 2 Referenser 15 poäng vikt 15 % Bedömning av referenser kommer att ske enligt nedan angivna kriterier, tre referensrföretag kommer att slumpmässigt utväljas och ingå i utvärderingen. B egen erfarenhet av kunskap om anbudsgivare (egenreferens) kan ersätta extern referenstagning Likaså förbehåller B sig att själv inämta refenser och låta dessa ingå i utvärderingen. Betygssättning 0 5, där 0 står för mycket dålig och 5 står för mycket bra. Samtliga referenser sammanräknas, medelbetyg över 4,5 ger 15 poäng medelbetyg över 4 och upp till 4,5 ger 12 poäng medelbetyg över 3,5 och upp till 4,0, ger 9 poäng medelbetyg över 3,0 och upp till 3,5, ger 6 poäng medelbetyg över 2,5 och upp till 3,0, ger 3 poäng medelbetyg under och upp till 2,5, ger 0 poäng. 11

12 Betyg Referensbetyg Fråga Företaget har alltid erfarna och väl kvlalificerade yrkesmän, som uppträder effektivt, korrekt och serviceinriktat *Företaget har hög kompetens på arbetsledningen, och arbetsledningen har hög social konmpetens *Arbetsledaren/ledarna har god förmåga att styra och ta beslut *Arbetsledaren/ledarna har god förmåga att leda sin personal Företaget har sällan eller aldrig klagomål på utfört arbete Vidtar snabba korrigerande åtgärder vid anmärkningar Företaget har en god beredskap för att kunna sköta uppdraget vid sjukdom o annan frånvaro liksom vid arbetstoppar Företaget har ett väl fungerande kvalitetssystem och lämnar på begäran egenkontroller Företaget har hög kompetens på personalen och personalen har hög social kompetens = i det fall arbetsledare har egna referenser, kommer dessa att vägas in här, och inte inhämtas från referens enligt UF Kompetens 15 poäng vikt 15 % Här kommer arbetsledarens och personalens komptetens och företagets Metod för att följa upp kvalitétssystemet att urvärderas utifrån beskrivning I anbudet och i medföljande CV på arbetsledare. Svar på följande fråg q eställningar skall framgå i beskrivningar och CV, och kommer att betygssättas enligt följande: Betygssättning kompetens Betygsskala 0-5 Betyg Fråga Betygssättning av företagets beskrivning av metod att följa upp sitt kvalitetssystem: Ingen system för uppföljning beskrivet, endast hänvisning till ISO eller likvärdigt: 0 Eget system med enkel beskrivning av system och egenkontroller, inga exempel på blanketter redovisade: 1 Eget system, väl beskrivet, med exempel på egenkontroller redovisade: 2 Eget system, helt uppbyggt på grunderna enligt ISO 9000 eller likvärdigt, med väl dokumenterat kontrollprogram inkl exempel på egenkontroller: 3 ISO 9000 eller motsvarande, med enkel beskrivning av tillämpning och redovisning av egenkontroll o tillämpning: 4 ISO 9000 eller motsvarande, med klar och tydlig beskrivning av praktisk tillämpning fullt ut: 5 12

13 Beskrivning av företagets resurser och beredskap för att säkerställa personalresurser vid arbetstoppar och sjukdom mm Ingen beskrivning: 0 Säkerställning av resursbehov genom att hänvisa till bemanningsföretag: 1 Säkerställning av resursbehov genom att hänvisa till UE: 2 Säkerställning av resursbehov genom att hänvisa till UE och skrifligt referensutlåtande för UE: 3 Säkerställning av resursbehov med egna resurser i form av extra personal väl beskrivna med skiftligt refensutlåtande: 4 Företaget beskriver sin egen resurs inom den egna organisationen som väl säkerställer behovet, t ex genom tillfäliga omplaceringar: 5 Arbetsledarens kompetens och erfarenhet Arbetsledaren har erfarenhet från branschen i 3 år utan nämnvärd beskrivning och utan relevanta referenser: 0 Arbetsledaren har erfarenhet från branschen i 3 år, med väl beskrivning av kompetens och relevanta referenser minst 3 st: 1 Arbetsledaren har erfarenhet från branschen i mer än 3 år, med väl beskrivning av kompetens och relevanta refenser mnst 3 st: 2 Arbetsledaren har erfarenhet från branschen i mer än 3 år, har för uppdraget speciellt kompetens bestyrkt med intyg från utbildning och beskriven kompetens för uppdraget samt relevanta referenser minst 3 st: 3 Arbetsledaren har erfarenhet från branshen i mer än 3 år som han/hon själv beskriver i CV med hänvisning till relevant utbildning, erfarenhet och hänvisning till relevanta referenser minst 3 st: 4 Arbetsledaren har erfarenhet från branschen i mer än 3 år, beskriver sig själv i CV med bifogade betygskopior från relevant utbildning, och hänvisning till relevanta refernser, minst 3 st.: 5 UF3.53 Meddelande om beslut efter anbudsprövning Samtliga anbudsgiver kommer skriftligt att erhålla besked om tilldelning och utvärdering. Anbudsgivare är bunden till sitt anbud i föreskrivet antal dagar även om anbudsgivaren fått upplysning enligt ovan. UF3.6 Tecknande av kontrakt Avtal mellan B och den anbudsgivare som tilldelats uppdraget sluts genom ett kontrakt som undertecknas av båda parter. Kontrakt kan komma att tecknas med fler entreprenörer, varför pris skall lämnas per område enligt prisbilaga. 13

14 Bilaga 1 Begreppsbestämningar Definitioner av några termer som inte är definierade i Aff definitioner 99 eller LOU. Uppgifterna inom parentes anger varifrån definitionerna är hämtade. anbud ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav (TNC 95) anbudsgivare den fysiska eller juridiska person som lämnar anbud (BKKs Upphandlingsregler 2000) anbudsinfordrare den fysiska eller juridiska person som infordrar anbud (BKKs Upphandlingsregler 2000) avvikelse icke uppfyllande av krav (SS-EN ISO 9000:2000) beställare uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare (TNC 95) BKK Föreningen Byggandets Kontraktskommitté huvudanbud anbud helt enligt förfrågningsunderlaget LOU Lagen om offentlig upphandling TNC 95 Plan- och byggtermer 1994, utgiven 1995 av Tekniska nomenklaturcentralen 14

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 UF2

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014

Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) 2014-05-13 Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 Övertorneå kommun inbjuder

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Ärendenummer: Dnr 2015/55. Anbudet skall ha kommit in: 2015-09-15. Anbudet skall vara bindande t.o.m. 2015-12-31. 72250000-2 System- och stödtjänster

Ärendenummer: Dnr 2015/55. Anbudet skall ha kommit in: 2015-09-15. Anbudet skall vara bindande t.o.m. 2015-12-31. 72250000-2 System- och stödtjänster Anbudsförfrågan Avseende drift, support och övervakning av verksamhetssystem Ärendenummer: Dnr 2015/55 Märkning: ANBUD/IT-drift Anbudet skall ha kommit in: 2015-09-15 Anbudet skall vara bindande t.o.m.

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset

Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset AF Administrativa föreskrifter ÖVERTORNEÅ KOMMUN Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sista dag för inlämning av anbud är 2015-02-27 1(10) AF Administrativa föreskrifter Administrativa

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Avseende lokalvård

ANBUDSINBJUDAN. Avseende lokalvård ANBUDSINBJUDAN Avseende lokalvård 1 Inledning 1.1 Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor och tillika en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverket

Läs mer