DAGORDNING 1. STÄMMANS ÖPPNANDE 2. INKOMNA PROPOSITIONER 3. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER 4. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGORDNING 1. STÄMMANS ÖPPNANDE 2. INKOMNA PROPOSITIONER 3. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER 4. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER"

Transkript

1

2 DAGORDNING 1. STÄMMANS ÖPPNANDE 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare tillika rösträknare 1.5 Mötets stadgeenliga utlysande 1.6 Fastställande av dagordning 2. INKOMNA PROPOSITIONER 2.1 Proposition 2014:1 2.2 Proposition 2014:2 2.3 Proposition 2014:3 2.4 Proposition 2014:4 2.5 Proposition 2014:5 2.6 Proposition 2014:6 2.7 Proposition 2014:7 2.8 Proposition 2014:8 3. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER 4. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 4.1 Val av styrelseledamöter 5. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT 6. ÖVRIGA FRÅGOR 7. STÄMMAN AVSLUTAS

3 Proposition 2014:1 Stadgeändring Kap 5 Föreningsstämma 7 Motionsrätt Bakgrund För att skydda SÖFRE som förening vill styrelsen ändra medlemshanteringen. Då medlemskap i SÖFRE är gratis och inte reglerat i dagsläget, innebär det att vem som helst kan bli medlem i föreningen och därmed ha rösträtt på föreningsstämmor. Därför vore det lämpligt att införa ordinarie medlemskap för de personer som studerar på Södertörns högskola samt stödmedlemskap för de personer som inte nödvändigtvis är studenter men har intresse av föreningens verksamhet ändå. Förslag Från Motionsrätt gäller samtliga medlemmar. Motioner till föreningsstämman skall inkomma till styrelsen senast sju (7) dagar före stämman. Till Motionsrätt gäller enbart för medlemmar som innehar ordinarie medlemskap. Motioner till föreningsstämman skall inkomma till styrelsen senast sju (7) dagar före stämman. Styrelsen yrkar Att godkänna ovanstående förslag om stadgeändringar.

4 Proposition 2014:02 Stadgeändring: Kap 4 SÖFREs organisation Bakgrund: Styrelsen anser att mandatperioden för styrelsen skall innevara under samma tidsperiod som verksamhetsåret, vilket den idag inte gör. Styrelsen anser att nedanstående ändring gör arbetet effektivare och att ändringen speglar styrelsens arbete idag i större utsträckning. I praktiken innebär detta att styrelsens mandatperiod blir densamma som verksamhetsåret där nya styrelsen kliver på vid årsskiftet istället för efter den ordinarie årsstämman. Förslag Från: Kap 4 SÖFREs organisation 3 Styrelsens mandatperiod Styrelsens mandatperiod är densamma som tiden mellan två ordinarie föreningsstämmor. Till: Kap 4 SÖFREs organisation 3 Styrelsens mandatperiod Styrelsens mandatperiod sammanfaller med kalenderåret, d.v.s. 1 januari till den 31 december. Styrelsen yrkar Att godkänna ovanstående förslag om stadgeändring

5 Proposition 2014:03 Stadgeändring: Kap 4 SÖFREs organisation Bakgrund: I dagsläget krävs det endast en fjärdedel (1/4) för att styrelsens ordinarie ledamöter för att styrelsen ska vara beslutsförig. I praktiken innebär det att styrelsen endast behöver vara två (2) ordinarie ledamöter för att fatta beslut. Styrelsen anser att detta är för få ledamöter och att det bör regleras genom att sätta ett minimikrav på minst hälften (1/2) av ledamöterna. Vi anser att det idag inte är bra för föreningen att en minoritet av ledamöterna kan fatta ett beslut. Anledningen till minsta antalet tre (3) har fattats utifrån det reglerade krav i stadgarna som finns på antalet ledamöter i styrelsen. Från: Kap 4 SÖFREs organisation 4 Antal ledamöter Styrelsen skall bestå av minst 3 högst 18 ledamöter. För att styrelsen skall vara beslutsförig krävs det att minst en fjärdedel (1/4) av ledamöterna deltar i beslutet. Till: Kap 4 SÖFREs organisation 4 Antal ledamöter Styrelsen skall bestå av minst 3 högst 18 ledamöter. För att styrelsen skall vara beslutsförig krävs det att minst hälften (1/2) av ledamöterna deltar i beslutet, dock minst tre (3) ledamöter. Styrelsen yrkar Att godkänna ovanstående förslag om stadgeändring

6 Proposition 2014:04 Stadgeändring: Kapitel 5 Föreningsstämma Bakgrund: Som en naturlig följd av Proposition 2014:02, som i praktiken innebär att styrelsen inträder då verksamhetsåret börjar, måste föreslagna felaktiga mening tas bort. Från Kapitel 5 Föreningsstämma 2 Tidpunkt för möte En extra föreningsstämma, med syfte att välja styrelse för nästkommande mandatperiod, sammanträder årligen, senast den 15 december. Ordinarie föreningsstämma sammanträder årligen efter verksamhetsårets utgång, senast den sista dagen i februari. I samband med den ordinarie föreningsstämman inträder den nya styrelsen. Till Kapitel 5 Föreningsstämma 2 Tidpunkt för möte En extra föreningsstämma, med syfte att välja styrelse för nästkommande mandatperiod, sammanträder årligen, senast den 15 december. Ordinarie föreningsstämma sammanträder årligen efter verksamhetsårets utgång, senast den sista dagen i februari. Styrelsen yrkar Att godkänna ovanstående förslag om stadgeändring

7 Proposition 2014:05 Stadgeändring: Kapitel 5 Föreningsstämma Bakgrund: Eftersom att det går att tillkalla extrainsatta föreningsstämmor, där syftet inte är att välja ny styrelse, anser styrelsen det är orimligt att det står reglerat i föreningens stadgar att till exempel val av styrelseledamöter måste vara med i dagordningen under varje extrainsatta årsstämma. Från Kapitel 5 Föreningsstämma 5 Dagordningar till föreningsstämmor Vid extra föreningsstämma skall alltid följande punkter finnas upptagna på dagordningen (andra kan läggas till vid behov): Till Kapitel 5 Föreningsstämma 5 Dagordningar till föreningsstämmor Vid extra föreningsstämma, med syfte att välja styrelse för nästkommande mandatperiod, skall alltid följande punkter finnas upptagna på dagordningen (andra kan läggas till vid behov): Styrelsen yrkar Att godkänna ovanstående förslag om stadgeändring

8 Proposition 2014:06 Stadgeändring: Kapitel 5 Föreningsstämma Bakgrund: I och med att rösträtt endast gäller för ordinarie medlemmar anser styrelsen detta förtydligande kring röstlängden är nödvändig. Från Kapitel 5 Föreningsstämma 9 Protokoll Protokoll skall föras vid föreningsstämma. Detta skall innehålla anteckningar om ärendets art, samtliga ställda och ej återtagna yrkande, beslut samt särskilda yttranden och reservationer. Antalet närvarande medlemmar skall protokollföras genom en till protokollet bifogad närvaroförteckning (röstlängd). Till Kapitel 5 Föreningsstämma 9 Protokoll Protokoll skall föras vid föreningsstämma. Detta skall innehålla anteckningar om ärendets art, samtliga ställda och ej återtagna yrkande, beslut samt särskilda yttranden och reservationer. Antalet närvarande ordinarie medlemmar skall protokollföras genom en till protokollet bifogad närvaroförteckning, vilken också fungerar som röstlängd. Styrelsen yrkar Att godkänna ovanstående förslag om stadgeändring

9 Proposition 2014:07 Stadgeändring: Kapitel 5 Föreningsstämma Bakgrund: I och med att stödmedlemskap enligt Kapital 2 Medlemskap, 2 Stödmedlemskap ej innefattar förslagsrätt eller rösträtt på föreningsstämmorna anser styrelsen inte att stödmedlemmar bör kunna påkalla extra föreningsstämma. Styrelsen anser också att ett krav på minsta antal personer som ett komplement till procentsatsen är nödvändig för att skydda föreningen mot att ett fåtal personer skall kunna begära extrainsatt årsstämma vid årsskiftet då nyregistrering sker. Från Kapitel 5 Föreningsstämma 10 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelse, revisor eller genom att en grupp om minst tio (10) procent av medlemmar skriftligen så yrkar. Vid extra föreningsstämma gäller föreningens stadgar. Till Kapitel 5 Föreningsstämma 10 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelse, revisor eller genom att en grupp om minst tio (10) procent, dock minst tio (10) personer av föreningens ordinarie medlemmar skriftligen så yrkar. Vid extra föreningsstämma gäller föreningens stadgar. Styrelsen yrkar Att godkänna ovanstående förslag om stadgeändring

10 Proposition 2014:08 Stadgeändringar formalia Bakgrund: Delar av stadgarna för Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) har reviderats och förändrats vid upprepade tillfällen. Detta har lett till brister i enhetlighet och språkbruket. Styrelsen anser därför att dessa formaliaändringar bör göras och sambehandlas. Från Kapitel 4 SÖFREs organisation 1 Beslutande organ Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Styrelsen är verkställande organ. Övriga organ, dvs utskott och projektgrupper rapporterar till styrelsen. Till Kapitel 4 SÖFREs organisation 1 Beslutande organ Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Styrelsen är verkställande organ. Övriga organ, d.v.s. utskott och projektgrupper, rapporterar till styrelsen. Från Kapitel 6 Revisorns arbetsuppgift 1 Revisorns arbetsuppgifter Den av föreningsstämman utsedda revisorn skall granska såväl ekonomi som övrig verksamhet inom föreningen för angivet verksamhetsår. Revisorn skall till föreningsstämman avge revisionsberättelse samt avge rekommendation till föreningsstämma i fråga 7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt i fråga 8 Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse. Till Kapitel 6 Revisorns arbetsuppgift 1 Revisorns arbetsuppgifter Den av föreningsstämman utsedda revisorn skall granska såväl ekonomi som övrig verksamhet inom föreningen för angivet verksamhetsår. Revisorn skall till föreningsstämman avge revisionsberättelse samt avge rekommendation till föreningsstämma i punkt 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt i punkt 9 Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse.

11 Från Kapitel 7 Ändring av stadgar 1 Beslut om stadgeändring För att ändra föreningens stadgar krävs likalydande beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet av avlagda röster på två (2) efter varandra efterföljande föreningsstämmor varav en måste vara ordinarie. Det måste vara minst trettio (30) dagar mellan de två (2) stämmorna. Till Kapitel 7 Ändring av stadgar 1 Beslut om stadgeändring För att ändra föreningens stadgar krävs likalydande beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet av avlagda röster på två (2) efter varandra efterföljande föreningsstämmor varav en (1) måste vara ordinarie. Det måste vara minst trettio (30) dagar mellan de två (2) stämmorna. Från Kapitel 8 Upplösande av förening 1 Beslut om upplösande För att föreningen skall kunna upplösas krävs att krav på upplösningen inkommer skriftligen till styrelsen. Beslut om avskaffande och disposition av befintliga medel fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet på två (2) efter varandra efterföljande ordinarie föreningsstämmor. Till Kapitel 8 Upplösande av förening 1 Beslut om upplösande För att föreningen skall kunna upplösas krävs att krav på upplösningen inkommer skriftligen till styrelsen. Beslut om avskaffande och disposition av befintliga medel fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet på två (2) efter varandra följande ordinarie föreningsstämmor.

12 Från Kapitel 9 Stadgetolkning 1 Tolkning Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar skall frågan hänskjutas till en stadgetolkningskommitté bestående av styrelsens ordförande, föreningens revisor samt en representant från studentkåren, SöderS, styrelse. Till Kapitel 9 Stadgetolkning 1 Tolkning Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar skall frågan hänskjutas till en stadgetolkningskommitté bestående av styrelsens ordförande, föreningens revisor samt en representant från studentkåren, SöderS styrelse. Styrelsen yrkar Att godkänna ovanstående förslag om stadgeändringar.

13

14 Valberedningens arbete: Inför ansökningsperioden genomförde vi intervjuer med sittande Styrelsen Utifrån dessa skapade vi kravprofiler för varje post med de krav vi ansåg att kandidaterna bör uppfylla för att passa för respektive post. Vi i Valberedningen har under ansökningsperioden fått in ansökningar till Styrelsens alla poster. Intresset har varit stort vilket resulterade i att vi valde att genomföra intervjuer för samtliga poster. Redan innan intervjuerna, genomfördes en första gallring, då vi jämförde ansökningar med kravprofilerna. De som gått vidare kallades därefter till intervju. Utifrån intervjuer och ansökningar sammanställdes material som sedan jämfördes med kravprofilerna. De nominerade kunde därefter tas fram. Hela vårt arbete har präglats av noggrannhet och professionalitet där vi utelämnat personliga åsikter och ständigt utgått från kraven. I vårt arbete, där vi satt oss in i kandidaternas kvalitéer och egenskaper, ser vi oss besitta god information och kunskap för att ta beslut om nomineringar för föreningens bästa. Nedan finner ni Valberedningens Nominering av hela Styrelsen 2015 samt motivering till valet. Vid årsstämman 4/11, kommer motiveringar till respektive Nominerade kandidat att presenteras. Valberedningens Nominerade Styrelse 2015: Ordförande SÖFRE: Vice Ordförande SÖFRE: Skattmästare: Sekreterare: Ordförande Sociala Utskottet: Vice Ordförande Sociala Utskottet (Event): Vice Ordförande Sociala Utskottet (Sport): Ordförande Näringslivsutskottet: Vice Ordförande Näringslivsutskottet: Ordförande Utbildningsutskottet: Vice Ordförande Utbildningsutskottet: Ordförande Marknadsföringsutskottet: Vice Ordförande Marknadsföringsutskottet: Nikki Svärdsén Jonna Birgersson Amanda Backhaus Daphne Sevelin Ewa Kuczynska Mira Henningsson Andjelika Kastuma Jakob Carlsson Gustav Timén Sophia Rehioui Arghavan Nosratnezami Petra Gustavsson Vakant Motivering Styrelse 2015: Valberedningens Nominering av Styrelse 2015 grundar sig i de respektive nomineringarna samt en noga genomförd analys av gruppdynamik. Genom en bredd av engagerade och kunskapsrika personer har vi valt att sammansätta dessa personer till Styrelsen Presidiet innehar goda kunskaper genom såväl nya begåvningar samt erfarna personer som fört föreningen framåt. Med ett brinnande intresse ser vi att samtliga personer inom presidiet kommer att arbeta väl tillsammans och med övriga Styrelsemedlemmar. Presidiet bidrar med lugn, erfarenhet, engagemang, intresse och stor social förmåga. Vi ser att dessa personer kommer att komplettera varandra mycket väl samt ha förmåga att samla hela Styrelsen och föreningen.

15 Ordförande och Vice Ordförande skapar tillsammans en trygg, stabil och engagerande grund för såväl övriga Presidiet och Styrelsen. Deras gruppdynamik ser vi komma väl till pass för föreningens bästa. Utskottens Ordförande och Vice har vi noggrant analyserat för att skapa en bra balans mellan kommunikation och egenskaper. Vi anser att denna grupp människor har stor förmåga att aktivt arbeta och samarbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för föreningen. Med kompletterande egenskaper och personlighet inom samtliga Utskott finner vi en bra bredd inom den Nominerade Styrelsen Utskottens representanter kompletterar varandra och Presidiet genom att bidra med olika erfarenheter och en inställning som stämmer väl överens med våra kravprofiler och föreningens mål och värderingar. Vi vill presentera en Styrelse med mängder av erfarenhet på olika plan, som förenas i samma mål och framtidsplaner för att hålla samman och utveckla föreningen på bästa sätt. Presentation av kandidater till Styrelsen 2015 Nedan presenteras valberedningens nomineringar följt av motkandidater för vardera post. Presentationerna är kandidaternas ansökningar till styrelsen. Ordningen nedan är som följer och detta är även förslaget till ordning på stämman: 1. Ordförande 2. Vice ordförande 3. Skattmästare 4. Sekreterare 5. Ordförande Sociala utskottet 6. Ordförande Näringslivsutskottet 7. Ordförande Utbildningsutskottet 8. Ordförande Marknadsföringsutskottet 9. Vice ordförande Sociala utskottet (event) 10. Vice ordförande Sociala utskottet (sport) 11. Vice ordförande Näringslivsutskottet 12. Vice ordförande Utbildningsutskottet 13. Vice ordförande Marknadsföringsutskottet

16 Nominerad av Valberedningen Nikki Svärdsén, Ordförande SÖFRE Namn Nikki Svärdsén Ålder 24 år Program Ekonomie kandidatprogrammet Vilken post söker du? Ordförande, SÖFRE Beskriv dig själv kortfattat. Jag är en person med en väldigt positiv syn på livet. En mina största utgångspunkter är att man kan om man vill. Trots min inte alltför höga ålder bär jag på mycket erfarenheter från både privat- och yrkeslivet. Jag älskar att dansa och tror att ett leende kan påverka mer än vad de flesta tror. Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete? När jag började på Södertörns Högskola ht2013 hade jag inga tidigare erfarenheter alls av just ideellt arbete eller föreningsliv. Det tog inte lång tid innan jag blev inkastad i det ideella arbetet. Min resa började direkt efter Insparken 2013 då jag blev aktiv inom marknadsföringsutskottet. Mitt första större projekt blev SkiWeek där jag tillsammans med två andra var ansvarig för marknadsföringen. Strax därefter blev jag invald som ordförande för Marknadsföringsutskottet verksamhetsåret 2014, alltså den post jag sitter på idag. Mitt år som del av styrelse och som ordförande för ett utskott har varit otroligt lärorikt. Jag har fått en insikt i hur styrelsearbete fungerar - allt från formalia till att lära känna föreningen grundligt. Jag är väl bekant med föreningens stadgar och hur arbetet har sett ut de senaste åren. Som del av ett utskott har jag fått prova på mina ledaregenskaper samt planera och vara del av en utvecklingsplan - något jag anser att vi har lyckats väldigt bra med. Utöver det har min plats hos just marknadsföringsutskottet gett mig kunskaper kring hur de andra utskotten fungerar då vi är/har varit involverade i alla föreningens projekt. Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? Före skolstarten arbetade jag som redaktionschef på ett nöjesmagasin. Mina tre år där var tre år där jag lärde mig otroligt mycket, både inom ledarskap och utveckling. Utöver det har jag även arbetat som receptionist på Actic och som studentinformatör på Unionen. Idag arbetar jag som administratör på Stockholm Business Region Development - en tjänst med mycket eget ansvar och företagskontakt. Varför passar du på posten? Den första och kanske viktigaste punkten enligt mig är att ha insikt i vad som krävs för posten - ansvar, tid och engagemang. Jag anser bl.a mina styrkor vara ett sinne för struktur, brinnande driv och en kunskap om hur föreningen och styrelsearbetet fungerar. Jag har blivit beskriven som en fantastisk jonglör många bollar i luften samtidigt. Det är något jag trivs med och något jag även känner att jag kan applicera på arbetet i SÖFRE.

17 Jag tror att jag med mina erfarenheter och min strävan efter att ständigt hitta förbättringar för att förenkla och effektivisera arbetet har de verktyg som behövs för att fortsätta driva föreningen framåt. Jag anser att det är av högsta vikt att styrelsen 2015 till viss del består av personer från dagens styrelse för att på bästa sätt kunna fortsätta den fantastiska utvecklingen föreningen idag har. Hur vill du utveckla posten du söker? Jag skulle vilja lyfta fram hur jag vill utveckla föreningen istället för att specifikt beskrivs rollen som ordförande. Att sitta som ordförande är att ha ett ansvar över att ge medlemmarna den förening de vill ha. Vi står inför en fantastisk period år 2015 då vi har möjlighet att fortsätta på det arbetet styrelsen 2014 har påbörjat efter det beslut som togs på den extrainsatta årsstämman 2014 där 14 ordinarie ledamöter blev 8. I dagens läge har vi en stark grund att stå på, men en grund som kan bli ännu starkare. Jag vill att styrelsen 2015 fortsätter att bygga på grunden med ett arbete som genomsyras av kvalitet framför kvantitet. Vi behöver en tydlig struktur och en plattform som förenklar det dagliga arbetet. Genom att bygga en ordentlig grund får vi förutsättningar för att senare kunna explodera. En av mina visioner är ökad kunskapsöverföring. Där vi som föreningen verkligen kan erbjuda en stor bredd av kunskap. Allt från utbildningsrelaterad kunskap till förberedande kunskaper inför yrkeslivet men även kunskap som kan inspirera och engagera alla våra aktiva. Samarbeten är viktiga för vidare utveckling och jag ser att styrelsen jobbar för ett bättre kontakt med SöderS som är vår studentkår och där vi har ett enormt utbyte att hämta. Jag skulle även vilja se ett fortsatt samarbete med TUG (Turister utan gränser) och en närmare kontakt med SESAM (vår vänförening inom S.E.R.O.). Jag tror utan tvekan på att vi inte har annat än att vinna på goda samarbeten där vi både får chansen att dela men även suga åt oss andra erfarenheter och reflektioner. Övrigt Ingen är perfekt - tillsammans kan vi växa!

18 Namn: Robin Nilsson Ålder: 21 år. Född 92 Program: Ekonomie Kandidatprogrammet Vilken post söker du? Ordförande Robin Nilsson Ordförande SÖFRE Beskriv dig själv kortfattat: Som person är jag målmedveten och passionerad i allting jag gör. Jag är professionell och ansvarsfull i det jag tar på mig samtidigt som jag har glimten i ögat och vågar bjuda på mig själv. Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete? Mina erfarenheter från föreningslivet kommer nästan uteslutande från SÖFRE. Efter att ha blivit insparkad 2013 så blev jag redan under mitt första år invald i 2014 års styrelse. Under SÖFREs nuvarande verksamhetsår så har jag suttit med i presidiet på posten som skattmästare, vilket innebär att jag har haft det övergripande ansvaret över ekonomin i föreningen. Som skattmästare har mina huvudsakliga ansvarsområden varit att: * Sköta alla betalningar * Skicka fakturor * Sköta den löpande bokföringen * Upprätta en budget som följs upp kontinuerligt under året Jag har även fått ett diplom för deltagande på hela Grant Thorntons Seminarie-serie om styrelsearbete i ideell sektor. Min roll som skattmästare har gett mig en bra överblick kring föreningens alla områden och även en stor insyn i vad uppgiften som Ordförande innebär. Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? * Bokföringsassistent, Ishine Recruitment AB Nuvarande * Brevbärare, Bring Citymail * Lagerarbetare, Staples * Telefonförsäljare, Avant Marketing 2011 Jag har jobbat inom lite olika branscher under åren efter gymnasiet, som synes ovan. Från att plocka varor på Staples lager i Växjö till att dela ut post på Södermalm i Stockholm. På mitt nuvarande jobb så har jag ensamt ansvar för att bokföringen sköts på ett korrekt sätt. Jag hjälper även till med att plocka fram alla de siffror som behövs för momsdeklarationen varje kvartal. Varför passar du på posten? För bara 1 år sen vid den här tiden så visste jag inte att jag skulle söka in till styrelsen och posten som skattmästare. Nu står jag här 1 år senare, 1 år klokare och kandiderar till posten som Ordförande. Mitt första år i presidiet har gett mig så otroligt mycket erfarenhet både vad gäller styrelsearbete och hur ekonomin fungerar, det finns även andra aspekter som gruppsammanhållning och moral. Det här är kunskap som jag kommer att kunna ta med mig in i rollen som Ordförande direkt, jag kommer inte behöva börja från ruta 1. Självklart kommer jag även att kunna ta med mig den ekonomiska erfarenhet som

19 jag fått från att vara skattmästare. Jag kommer att kunna vara ett stöd till den nya skattmästaren vilket kommer vara väldigt nyttigt då budgeten skall sättas i början av året. Andra nyttiga erfarenheter under året har varit konferenser och resursdagar där man har utbytt kunskap och knutit kontakter med andra föreningar. När jag tar på mig en uppgift eller ger mig in på något nytt så gör jag det aldrig halvhjärtat. Jag ger alltid 110% och går in med inställningen att göra mitt allra bästa. En ordförande måste kunna agera som en ledare och jag tycker att det finns 3 saker som utmärker en bra ledare: * Förmågan att kunna få en grupp att dra åt samma håll, att det är vi * Att kunna ta tuffa beslut och vara tydlig med vad det är som gäller. * Att kunna delegera arbete på ett bra sätt, våga ge människor ansvar. Som ledare måste du lita på dina medarbetare, hitta en balans, så att de kan utvecklas. Det är en väldigt stor del till varför vi söker till SÖFREs styrelse, att få jobba med något som vi tycker är riktigt roligt och som utvecklar både oss själva och föreningen. Alla de här målen kommer jag som Ordförande sträva mot i mitt ledarskap. Hur vill du utveckla posten du söker? SÖFRE utvecklas hela tiden och vi blir större och större för varje år som går. Medlemsantalet växer och vi får fler och fler aktiva som väljer att engagera sig i föreningen. För mig så står SÖFRE idag framförallt för gemenskap, engagemang och utveckling. Alla dessa faktorer är så otroligt viktiga för att vi ska kunna växa och bli en bättre förening år efter år. Min vision är självklar, SÖFRE ska en dag vara en studentförening/kår med bäst rykte i hela Sverige, sett ur näringslivets och de andra föreningarnas perspektiv. Vi har kommit en bit på vägen för att nå de visionerna men det finns fortfarande mycket att jobba på. Vi har som förening nu blivit så pass stor att styrelsen inte behöver utföra alla de operativa uppgifter som finns inom SÖFRE utan vi har många projektgrupper/aktiva som hjälper till med det här på exempelvis e-day, insparken, sittningar, workshops m.m. För att kunna fortsätta utveckla föreningen så tror jag det är viktigt att vi skapar en kultur och tradition och där spelar alla våra evenemang en väldigt stor roll. Det är ofta på dessa tillställningar som vi visar varumärket SÖFRE utåt mot våra medlemmar, näringslivet och företagen. Därför tror jag det är viktigt att vi bevarar men samtidigt utvecklar dessa år efter år. Vi har även nya projekt som exempelvis mentorskapsprogrammet och SÖFREs Entreprenörsdagen som jag vill att vi i föreningen fortsätter utveckla och förbättra. För att kunna ta tag i framtidsdiskussionen så måste vi som styrelse försöka effektivisera våra rutiner så att vi går från att diskutera mindre nutid till mer framtid, det är framtidsfrågorna som så ofta får stå tillbaka när man har för mycket att göra i nuet. Jag tror att det är på det här viset som vi verkligen kan ta nästa steg. Vi har kommit en bit på vägen redan i år men det finns fortfarande saker som vi kan slipa på. Förslag på idéer för framtiden: * Case, helst i samarbete med sponsorer vilket ger mervärde både för våra medlemmar och företag som rekryterar nya anställda. * En ny klubblokal, alternativt att vi har två utrymmen * Ett nytt Investeringsutskott/aktieklubb * SÖFRE profilmaterial * Vice skattmästare

20 Det här är några av de frågorna som jag vill utveckla tillsammans med nästa års styrelse och med glädje diskuterar med er medlemmar. Övrigt Jag är så oerhört laddad för årsstämman och den utmaning som ligger framför oss. Jag skulle bli fantastiskt stolt om det var jag som blev vald som SÖFREs ordförande Jag hoppas att så många som möjligt kommer och att ni vill lägga er röst på mig. Vänliga hälsningar Robin Nilsson

21 Nominerad av Valberedningen Jonna Birgersson, Vice Ordförande SÖFRE Namn Jonna Birgersson Ålder 20 år Program Ekonomie kandidat Vilken post söker du? Vice ordförande Beskriv dig själv kortfattat. När jag gick på dagis var jag barnet som alltid hjälpte fröknarna att klä på alla andra barn innan jag själv gick ut och lekte. Vissa personer märker man redan när de är barn hur de kommer vara när de blir äldre. Jag har fått höra att jag kommer bli politiker eller chef på något stort företag ända sedan jag var liten så jag tror att jag var ett av de barnen som hade rätt så tydliga personlighetsdrag. I en grupp är jag ofta den som tar initiativ om ingen annan tar på sig den rollen. Jag har med andra ord inga problem att låta någon annan ta plats och styra spakarna medan jag samtidigt känner mig bekväm i att vara den som tar på sig rollen. Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete? Annat engagemang än SÖFRE: Var med i elevrådet när jag gick i grundskolan Jag var ledare i Ungdomsbrandkåren när jag var år där jag fick vara förebild och hjälpa till att hålla i aktiviteter för utsatta ungdomar Under gymnasiet var jag med och omformade vårt elevråd till en elevkår och i styrelsen hade jag posterna ledamot, kassör och vice ordförande Vid sidan av skolan är jag aktiv i Liberala ungdomsförbundet där jag bland annat går på diskussionskvällar, kampanjar, står i valstuga, håller i bokbord och debatterar I SÖFRE: Företagsvärd på e-day Sociala utskottet där jag bland annat var med i projektgruppen för Såhär kommer du aldrig se mig igen -sittningen Näringslivsutskottet där jag har hjälpt till att ta hand om företag när de besökt skolan Utbildningsutskottet där jag bland annat har hjälpt till med föreläsningar Deltagit i Skiweek Jag deltog i SM-deltävlingen för Södertörn och vann så att jag och mitt lag fick åka till Örebro och tävla om SM-pokalen Projektgruppen för Insparken Jag anordnade välkomstdagen tillsammans med Peter Thorén Adeptansvarig för SÖFREs Mentorskapsprogram

22 Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? Enda sedan jag var 15 år har jag alltid haft sommarjobb och extrajobb. Det har varit jobb som: Skärgårdsskötare på Skärgårdsverksamheten Funktionär på Vasaloppet Föreläsare och barnledare för SISU Idrottsutbildarna Zumba-instruktör på olika gymkedjor Butiksbiträde på Snäckan Närlivs Kundtjänstmedarbetare på Teleperformance Valarbetare för Liberala ungdomsförbundet Vårdbiträde på Nyponrosens hemtjänst Varför passar du på posten? Under mitt år som medlem i SÖFRE har jag testat på det mesta. Utskott, företagsvärd, sittningar, resor, kickoffer, fester och tre olika projektgrupper. Jag har samlat på mig erfarenheter och kontakter (för att inte tala om vänner) i de flesta hörn av SÖFRE. Som vice ordförande är jag ett viktigt ansikte utåt för föreningen och då är det också viktigt att jag vet hur föreningen fungerar och är uppbyggd. Jag har goda kontakter med personer utanför SÖFRE som till exempel institutionen, kåren och puben. Jag tycker att det är viktigare att veta hur föreningens alla utskott, projekt och samarbeten fungerar än att man har suttit i styrelsen tidigare. Jag tog studenten förra året och var fram till dess vice ordförande för Staffangymnasiets elevkår. När jag blev vice ordförande var vi fortfarande ett elevråd som inte hade så mycket inflytande på skolan. Jag drev igenom en omformation av elevrådet till en elevkår och var sedan med och utvecklade elevkåren från det att ingen på skolan visste vilka vi var till dess att vi hade flera hundra medlemmar och anordnade givande aktiviteter för alla elever. Som jag tidigare skrev var jag ledamot, kassör och vice ordförande i elevkåren. Det gav mig stor insikt i olika styrelseposter och jag vet vikten av att ha en engagerad och lyhörd vice ordförande som både ordförande och resten av styrelsen kan luta sig mot. Inte minst när man som förening genomför stora förändringar och börjar om på nytt. Jag vet att jag kan förmedla den tryggheten och det ledarskapet eftersom jag har fått testa det i praktiken. Därför passar jag som vice ordförande för SÖFRE. Hur vill du utveckla posten du söker? När jag var styrelsemedlem för Staffangymnasiets elevkår började vi om från noll och byggde upp en stor och framgångsrik elevkår. Det krävde att vi styrelsemedlemmar kunde tänka nytt trots att vi var invanda med det gamla sättet att göra saker på. Då lärde jag mig också något viktigt. Nämligen att om man vill förbättras som förening eller som person så måste man våga testa saker man inte testat förut.

23 Det är inställningen jag har nu när jag kandiderar till vice ordförande för SÖFRE. SÖFRE är en dynamisk förening som får en ny tappning med varje ny styrelse. Jag vill inte att styrelsen 2015 ska vara något undantag på den punkten och därför är det ett par konkreta saker jag vill lägga extra krut på: Under arbetet med insparken samlade jag på mig många kontakter inom till exempel kåren och TUG. På Södertörn har vi många kompetenta föreningar och som vice ordförande vill jag ha nära kontakt med vice ordföranden i kåren och i de andra föreningarna. Jag tror att vi kan lära mycket av varandra. Vi skulle till exempel kunna ha möten för att stämma av med varandra hur vi jobbar. En röd tråd genom allt mitt ideella engagemang är samarbete. SÖFRE har sitt säte i Sveriges största län (sett till antalet invånare) och vi har flera ekonomföreningar i vår närhet. Jag tycker att det är viktigt att vi har kontakt med de andra ekonomföreningarna runtom i Stockholm och jag skulle därför vilja att vi i styrelsen, i större utsträckning än dagens styrelse, deltog i andra föreningars event såsom sittningar, fester och mässor. De ovanstående två punkterna fokuserar mest på vice ordförandes roll i styrelsen. Som vice ordförande skulle jag dock inte ha någon uppgift om vi i föreningen inte hade aktiva medlemmar. Det är väldigt enkelt att engagera sig i ett utskott ett något av våra evenemang. Något som jag dock upplever som ett problem är att det är väldigt få aktiva som söker till våra projektledarroller. Det är oftast bara 1-3 personer som söker varje projektledarroll. Jag tror att intresset bland medlemmarna finns där bara att de inte vågar söka för att de inte kan allt. Det vill jag ändra på. Vi är i behov av att flera av våra aktiva vågar söka dessa viktiga roller! Jag tror att man kan uppnå det genom att lägga mer fokus på projektledarrollerna på till exempel SÖFRE-dagen och att ordföranden och vice ordföranden i utskotten under sina möten lägger mera fokus på att prata om hur det är att vara projektledare för ett projekt i SÖFRE. Övrigt Som vice ordförande lovar jag att köra Zumba på varje sittning!

24 Sara Lorenz Vice Ordförande SÖFRE Namn: Sara Lorenz Ålder: 23 år Program: Internationella Ekonomprogrammet Vilken post söker du? Vice ordförande Beskriv dig själv kortfattat. Jag är en driven, utåtriktad och givmild Sara fylld av energi och livslust. Respekterar och inspireras av olikheter i människomöten. Tror att allt som sker har en mening. Älskar att laga mat, springa milen och att ta till vara på tiden med mina älskade jag har i mitt liv. Vill upplevas som rolig och enkel. Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete? Mitt ideella arbete består av det jag valt att gör för SÖFRE under mitt första år på Södertörn. Jag valde att aktivera mig så fort jag blivit insparkad Var med i bankettgruppen för E-day 2013 följt av vintersittning, sökte till faddergeneral, var med i projektgruppen för SÖFREs entreprenörsdag som mässansvarig. Samtidigt som vi drev SÖFREs entreprenörsdag arbetade jag och en projektgrupp med tusen och en natt - sittningen. Och samtidigt som dessa två projekt rullade på sattes insparksplaneringen igång där jag var reseansvarig. Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? Jag har jobbat som cafébiträde, som lönsamhetskonsult för Aftonbladet och Expressen och även gjort kortare uppdrag som lönsamhetskonsult för skraplotten Kosing och Swedish Match. Just nu är jag anställd hos Länsförsäkringar där jag sitter i kundcenter och svarar på frågor samt tecknar upp försäkringar mot privatkunder. Varför passar du på posten? Med min ödmjukhet och välvilja, mitt helikopterseende och problemlösaren i mig känner jag att jag har det verktyg som krävs för att ta över efter Mattias. Jag BRINNER för det ideella arbetet och tror på kraften som kommer ut ur det. Jag tror på att jobba mot tydliga mål och förväntningar för att komma dit man vill. Jag vill och kommer om jag blir vald vilja förvalta och utveckla allt det föreningen har möjlighet och potential till att förvalta/utveckla. Blir jag förtroendevald kommer jag ta det på största allvar och ge allt. Jag skulle även bli oerhört glad eftersom detta är något jag verkligen vill. Hur vill du utveckla posten du söker? Jag vill jobba nära aktiva, inspirera och bli inspirerad. Jag vill fortsätta att bevara och utveckla samarbetet med skolans studentkår, TUG och andra föreningar på skolan. Ta väl till vara på i vårt stora projekt nästa år - SM i ekonomi, se till att utveckla Insparken, SÖFREs entreprenörsdag och E-day. Jag vill att alla medlemmar i SÖFRE ska få möjlighet till att få känna sig delaktiga, att alla SÖFREs medlemmar ska känna att det finns något för dem att vara delaktiga i och jobba med befintliga verktyg för att växa oss ännu större och starkare. Jag vill jobba tillsammans för en tight och sammansvetsad styrelse. Att få finnas som ett stöd för ordförande, övriga styrelsen samt alla hjältar som väljer att vara aktiva inom SÖFRE. Övrigt Efter allt som jag gett och fått, givit och tagit, erbjudit och inbjudits på vill jag nu (till hundra procent) ge och ta i en ny form, och det som SÖFREs nya vice ordförande.

25 Johanna Särntoft Vice Ordförande SÖFRE Namn Johanna Särntoft Ålder 21 Program Entreprenörskap, innovation och marknad Vilken post söker du? Vice ordförande Beskriv dig själv kortfattat. Jag ser mig själv som en positiv, glad och lugn person. Jag är lyhörd och jag tycker om att hjälpa andra. Bland mina vänner så har jag alltid varit den som lyssnar mer än den som pratar. Detta har medfört att jag har blivit väldigt bra på att se saker från olika perspektiv då jag ofta får agera medlare när det uppstår konflikter. Jag är även väldigt strukturerad, bra skapa ordning och bra på att planera. Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete? Jag har suttit med i SÖFREs styrelse som sekreterare i ett år. Detta har gett mig så otroligt många nya kunskaper och erfarenheter. Allt från hur man skriver styrdokument till hur man håller i styrelsemöten etc. Som sekreterare så sitter jag ju även i presidiet så jag har redan kunskaper om hur vi arbetar inom presidiet. Jag har även gått på två av tre seminarier i Grant Thorntons seminarieserie om styrelsearbete där vi fick lära oss en hel del nyttiga kunskaper ang. hur man bör arbeta i en styrelse. Blir jag vald som vice så kommer jag även att gå på det tredje seminariet. Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? Jag har tidigare jobbat som servitris/bartender vilket lärde mig en hel del om att hantera mycket på en och samma gång. Det var ett väldigt hektiskt jobb men det var otroligt roligt! Jag har även jobbat som dagisfröken i ett år innan jag började plugga. Där var jag även specialfröken åt en autistisk pojke. Som dagisfröken handlar varje dag om konflikthantering och man måste ha förmågan att kunna lyssna. Man måste även ha en förmåga att kunna hantera krissituationer på ett lugnt sätt vilket jag fick lära mig då att jag faktiskt kan. Sen i somras så har jag jobbat i en butik som heter Office Depot. Och på det här jobbet så känner jag att jag som person har utvecklats otroligt mycket. Framförallt min sociala förmåga. Innan så har jag har inte varit blyg direkt men jag skulle nog inte ha kallat mig för en översocial person. Det krävdes ett djupt andetag för att gå fram till nya människor och prata förut. Detta är något som har försvunnit helt sedan jag började jobba i butik. Eftersom att man dagligen träffar och pratar massvis med nya människor så har min sociala förmåga växt enormt mycket. Den där spärren har släppt helt och det känns så skönt. Det märkte jag speciellt på insparken då jag tyckte att det var så kul att gå fram och prata och lära känna alla nya SÖFREiter! Varför passar du på posten? Jag passar som SÖFREs vice ordförande eftersom att jag som sekreterare har suttit i presidiet i ett år och jag har jobbat väldigt nära med Mattias då det har varit vi

26 tillsammans som har utvecklat bl.a. styrdokument och formalia. För mig så känns det som om att vice ordförande är ett naturligt steg för mig som sekreterare. Jag är bekant med mycket av det som Mattias arbetar med. Våra arbetsuppgifter är ofta väldigt lika. När jag frågade Mattias vad han gör som vi inte kanske utåt ser så sade han till mig att han jobbar väldigt mycket med att lösa konflikter, hantera kriser samt att ha möten med aktiva och medlemmar som behöver prata med någon från styrelsen. När jag fick höra det så var det klart för mig att jag skulle passa perfekt som SÖFREs vice ordförande. På ett av seminarierna på Grant Thornton så underströk de vikten av att en styrelse bör sitta i minst två år för att styrelsearbetet ska vara effektivt och för att en förening ska gå framåt. Detta är väldigt svårt i SÖFREs fall. Men det är ändå viktigt tror jag att man har en stor del utav det här årets styrelse, även om nya själar också är väldigt givande! Jag tror att övergången kommer att bli betydligt mycket smidigare om vi har kvar många erfarna styrelsemedlemmar. Sitter jag som vice ordförande så kommer jag att jobba väldigt nära SÖFREs nya sekreterare vilket jag tror otroligt positivt då jag hela tiden kommer att finnas där för hen och vi kan tillsammans fortsätta det jobbet som jag och Mattias har påbörjat dvs. förbättra SÖFREs struktur och formalia. Hur vill du utveckla posten du söker? Jag vill fortsätta utveckla föreningens struktur. Jag vill att det ska skapas fler styrdokument och mallar för att förenkla det operativa arbetet. Jag vill som vice ordförande vara mer delaktig bland utskotten. Med det så menar jag att jag skulle vilja se att det sker en utveckling framåt i varje utskott då jag tycker att vissa utskott har stått lite stilla detta år. Jag skulle göra detta genom att vara med på utskottsmöten och hela tiden försöka pusha och inspirera utskotten att fortsätta sin utveckling. Jag skulle vara mer synlig för föreningens medlemmar. Jag vill vara den personen från styrelsen som alla medlemmar känner att de kan prata med om allt. Jag vill även att det ska vara tydligare för våra medlemmar att de kan kontakta mig om de undrar över något. Jag vill engagera mig i att skapa personlig kontakt med så många medlemmar som möjlig för jag tror att det är på så sätt man kan få dem att bli aktiva. Jag vill stärka vänskapsbanden mellan alla SÖFREiter. Jag vill även kämpa för att skapa en stark SÖFRE-kultur och eviga traditioner. Övrigt Jag är inte ett dugg redo att lämna SÖFREs styrelse då jag känner att jag har så mycket mer jag kan utveckla och förbättra. Att vara SÖFREs vice ordförande känns så självklart för mig, det känns naturligt och jag är redo att stiga in i rollen.

27 Nominerad av Valberedningen Amanda Backhaus, Skattmästare Namn Amanda Backhaus Ålder 25 år Program Internationell ekonomi Vilken post söker du? Skattmästare Beskriv dig själv kortfattat. Som person är jag driven, ansvarsfull, glad och social. Jag vill hela tiden utvecklas och antar gärna nya utmaningar. Jag tror att rollen som skattmästare skulle vara en väldigt rolig och lärorik utmaning. Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete? Jag har varit medlem i SÖFRE sen jag sparkades in hösten Sedan dess har jag bl.a. varit volontär under E-day, Entreprenörsdagen, varit fadder under insparken 2014 vilket har varit både väldigt roligt och lärorikt. Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? Jag började min resa med att arbeta extra på McDonald s under gymnasiet och på sommaren. Sedan dess har jag bl.a. hunnit med att arbeta som kassör på Ica Maxi, Receptionist/sekreterare på EY, Kundservice/kreditavdelning Eon och reseledare i Förenade Arab Emiraten och Azorerna. Varför passar du på posten? För att jag är van att ta stort ansvar bl.a. från min tid som reseledare, jag har lätt för siffror, är noggrann och brinner verkligen för nya utmaningar. Jag skulle ta rollen som skattmästare på största allvar och hela tiden göra mitt bästa. Som reseledare hade jag både hand om ekonomi och stora grupper av människor. Dessutom var det väldigt viktigt att kunna samarbeta med kollegor och lokalbefolkningen även om jag arbetade själv större delen av tiden. Hur vill du utveckla posten du söker? Jag tycker SÖFRE är en fantastisk förening som jag vill hjälpa till att fortsätta driva framåt genom att göra ett bra och noggrant jobb som skattmästare.

28 Namn: Linnea (Victoria Nanna) Westerlund Ålder: 23 år gammal. Program: Ekonomie kandidat. Vilken post söker du? Skattmästare. Linnea Westerlund - Skattmästare Beskriv dig själv kortfattat: Jag är född i Stockholm men flyttade till Västra Götaland, Lidköping som 8-åring med min familj. Under min uppväxt har jag alltid spelat alla möjliga lagsporter och skulle vilja säga att jag är en team player. Efter gymnasiet skaffade jag mig jobb i Norge. Nu har jag återvänt till Stockholm och har bott här i snart tre år. Jag började att arbeta på Marc O Polo och där har jag utvecklats tills jag började studera förra hösten. Kort sagt skulle jag beskriva mig själv som en glad och energisk person som älskar nya uppgifter. Vilka erfarenheter har jag inom föreningsliv/ ideellt arbete? Under min uppväxt var jag alltid medlem i olika föreningar i och med alla de sporterna jag utövade. Lika så under min högstadie- och gymnasietid då jag alltid skulle vara sekreterare och vara med i alla klassråd. Så när jag började studera på högskolan och fick nys om SÖFRE så kändes det för mig som en självklarhet att vara delaktig i föreningen. Jag blev aktiv inom Marknadsföringsutskottet i slutet av min första termin och allt föll på plats när jag blev rekommenderad posten som marknadsföringsansvarig i projektgruppen för Insparken Så det blev startskottet på mina erfarenheter inom ideellt arbete och jag känner redan nu hur mycket jag har utvecklats och har att ge. Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? Har jobbat under min studietid sedan jag var 16 år och har hunnit med flera olika yrken. I Norge var jag även anställd för Manpower och då fick jag testa på det mesta. De senaste åren har jag jobbat inom detaljhandeln där mitt mål var att bli dekoratör vilket jag också blev. Marc O Polo Startade min karriär inom Marc O Polo som säljare i deras butik i NK. Efter några månader blev jag tillfrågad posten dekoratör och assisterande butikschef, vilket jag självklart tog. Då fick jag lära mig att ta ansvar för säljsiffror, budget och peppa mina medarbetare till de resultat företaget ville nå. I och med ansvaret utvecklades jag otroligt mycket som person. Xolance Jag har ganska nyligen börjat arbeta för en mindre butik som redovisningsassistent där jag hjälper till vid behov att sköta den löpande bokföringen. Så här har jag en stor fördel för posten som skattmästare, min någorlunda baskunskap i praktiken inom redovisning. Lindex Norge Extrajobb med ansvar som säljare där jag även var med i en projektgrupp som hade hand

29 om en nyöppning av en Lindex-butik. Efter det projektet stärktes verkligen mitt självförtroende då vi arbetade under stor press. Hennes & Mauritz Mitt första heltidsjobb efter gymnasiet. Här började mina erfarenheter i att kunna ta olika sorters människor och hantera annorlunda situationer. Varför passar du på posten? Jag passar på posten som skattmästare då jag är väldigt noggrann och ansvarsfull. Jag har lätt för siffror och behöver jag ens nämna att jag tycker redovisning och beskattning varit den roligaste kursen hittills? Jag vet att jag skulle engagera mig till 100 % inför den här rollen och önskar att jag får chansen att visa det. Något jag vet är viktigt är kommunikation och förmågan att samarbeta och där är jag en tillgång då jag är handlingskraftig och social. När det kommer till kritan tror jag det viktigaste för den här posten är engagemang och det har jag. Hur vill du utveckla posten du söker? Det är fantastiskt att SÖFRE vuxit sig så stor de senaste åren och jag vill vara med att utveckla föreningen till en ännu högre grad och värva ännu fler SÖFREiter. Jag söker posten för att jag verkligen tror att den skulle passa mig och jag kommer att göra mitt yttersta för att föra SÖFRE framåt.

30 Nominerad av Valberedningen Daphne Sevelin, Sekreterare Namn: Daphne Sevelin Ålder: 20 Program: Internationella ekonomprogrammet Vilken post söker du? Sekreterare Beskriv dig själv kortfattat: Jag är en glad och trevlig tjej från den lilla staden Oskarshamn i Småland. Jag flyttade hit till Stockholm dagen innan insparken drogs igång, för studier naturligtvis. På min fritid så pluggar jag mycket, ser filmer och tv-serier och tränar en del. Mitt stora intresse är att resa och jag försöker göra det så ofta som jag har tid och pengar till. Som person har jag lätt för samarbete och jag är väldigt ansvarsfull. Jag tycker om att ta initiativ och gillar att utmana mig själv. Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete? Jag har arbetat ideellt som fritidsledare, samt hjälpt till mycket inom kyrklig verksamhet då jag tidigare sjöng i kör inom kyrkan. Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? Jag har arbetat ca 3 år inom psykvården och ett par månader med lätt förståndshandikappade. Detta har verkligen lärt mig att vara tålmodig och hålla lugnet i hetsiga situationer. Det har även fått mig att bli mer förstående och verkligen utvecklat mig som människa. Har som tidigare nämnts arbetat ideellt med barn, som fritidsledare. Jag har även arbetat som försäljare för företaget Killnoise på flera festivaler, där jag bland annat blev bästa försäljaren redan min första dag på arbetet. Det var jättekul att få testa på något helt nytt och det var på så sätt jag blev intresserad av försäljning och ekonomi. Varför passar du på posten? Jag är väldigt strukturerad och älskar att ta ansvar och organisera saker. Jag är väldigt bra på att lyssna och ta in mycket information samtidigt, vilket jag tror kan vara viktigt för posten. En annan sak som kan gynna mig när det gäller rollen som sekreterare är att jag älskar att skriva och framförallt grammatik, rättstavning osv. Jag vill gärna tro att jag har många bra egenskaper som kan passa posten, men i längden tror jag inte att det spelar så stor roll eftersom man alltid kan lära sig hur allt går till. Det som är viktigast är att jag verkligen brinner för detta och vill det mer än något annat. Trots att jag precis har börjat på Södertörn, kände jag starkt för SÖFRE direkt och visste att jag ville ta del av föreningen samt försöka förbättra den. Hur vill du utveckla posten du söker? Jag vill helhjärtat arbeta med styrelsen och försöka fortsätta det bra arbetet som jag vet att Johanna har gjort tidigare. Jag vill utvecklas själv, vilket jag tror att denna utmaningen skulle kunna hjälpa mig med. Jag skulle jättegärna se till att strukturera upp styrelsearbetet så mycket som möjligt och kunna hjälpa de andra med, gärna som medlare mellan olika utskott när det gäller viktig information och dokument. Jag skulle vilja bli den trygga personen som man kan vända sig till om man är osäker eller undrar över något. Övrigt: Anledningen till att jag vill vara med i styrelsen är för att jag under insparken fick ett sånt underbart välkomnande och en ingripande inblick i vad SÖFRE är och jobbar för. Jag

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Gäller från och med 1 juli 2015. Dessa stadgar ersätter 2014 års stadgar. Fastställdes i första läsning vid årsmötet den 26 mars 2015, andra

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer