INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 7/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 7/2010"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 7/2010 WehoPuts Minireningsverk för avloppsvatten

2 Innehållsförteckning 1. WehoPuts-minireningsverk 1.1 Allmänt Driftsäkerhet Ämnen och föremål som inte hör hemma i avloppsvattnet Service Reningsprocessen Tekniska uppgifter Reningsverkets komponenter Fördelningsenhet Reningsenhet Maskinrum Fördelningsenhetens styrcentral Reningsenhetens styrcentral Installation av reningsverket 2.1 Planering och val av förläggningsplats för reningsverket Planering Nedgrävning av reningsverket Transport och hantering Före installation Schaktning Installation och förankring av reningsverket WP200 och WP Röranslutningar WP200 och WP Installation och förankring av reningsverket WP Röranslutningar WP Elanslutningar och CANbus-anslutningar Modellerna WP Modellerna WP Anslutning av ventilationsrör och larmlampa Tjälisolering Installation av fördelningsenhetens användarterminal och installation av pumpar WP Idrifttagning 3.1 Märkning av reningsverkets tankar Uppstart av reningsverket Idrifttagning av reningsenheterna WP Kontroll av CANbus-bussarnas funktion WP Installation av SIM-kort Påfyllning av kemikaliebehållare Testkörning av komponenter Inställning av reningsverkets processvolym Driftsinstruktioner och genomgång av serviceprogram Reningsverkets drift 4.1 Reningsenhetens styrning Styrning i reningsenheten Inställningar och driftsåtgärder Diagnostikdisplay Inställning av luftning Inprogrammering av GSM-nummer Inställning av kemikaliepåfyllning och kalibrering Historikdata Styrning via distributionspumpverkets användarterminal Inprogrammering av GSM-nummer Slamtömning Larm Historik 44 2

3 4.2.5 Språkval Reningsenhetens display Display för fördelningsenhetens pumpbrunn Kvittering av fellarm Inställning av styrcentralens tid Fjärrstyrning via GSM GSM-larm i tabellform Drift och underhåll Övervakning av reningsverkets funktion Påfyllning av kemikaliebehållare Inställning av kemikaliepumpens dosering Tömning av överskottsslam Sedimenteringsprov Provtagning Felsituationer och driftstörningar Larm Åtgärder vid driftstörningar Larm, reningsenheten Larm, fördelningsenheten Defekt komponent Testning av komponenter Elavbrott Funktionsstörningar i reningsproce Luktolägenheter Skumbildning ph Bilagor: Serviceprogram Driftdagbok 3

4 1. WehoPuts minireningsverk allmänt Den här installations- och bruksanvisningen gäller modellerna WehoPuts med programversion Allmän presentation WehoPuts-minireningsverket är ett biologisk-kemiskt fungerande reningsverk som är avsett för åretruntbruk. Allt avloppsvatten leds till reningsverket utan förbehandling eller slamavskiljning. Det renade vattnet kan ledas direkt till en utloppsplats. Den lokala miljövårdsmyndigheten bör kontaktas för närmare bestämmelser om utpumpning och utpumpningsplats före installationen. Reningsverket WehoPuts är dimensionerat enligt antalet personer och mängden avloppsvatten (beräknad mängd 150 l/pers/dygn): Modell Maximal belastning m³/dygn WehoPuts WehoPuts WehoPuts WehoPuts WehoPuts WehoPuts WehoPuts WehoPuts Tabell 1. Dimensionering av reningskapaciteten i WehoPuts-reningsverken. WehoPuts-minireningsverkets funktion styrs med en automatikstyrd styrcentral samt i modellerna med en separat fördelningsenhet. Reningsverkets larmlampa och styrcentralens GSM-modem ger kontinuerlig information om reningsverkets tillstånd. GSM-modemet möjliggör fjärrövervakning och -styrning av reningsverket via en eller flera mobiltelefoner. OBS! Reningsverkets funktion bör regelbundet kontrolleras med hjälp av larmlampan eller fjärrstyrningen. Reningsverket skickar ett textmeddelande om felsituationen till mobiltelefonen. I denna anvisning används följande termer om reningsverk: Reningsverk: hela anläggningen, all utrustning i sin helhet Reningsenhet (Unit,U): en reningstank som innehåller en lagertank, ett maskinrum och två processtankar Processtank (Process tank, PT): i varje reningsenhet finns två processtankar där reningen av avloppsvattnet sker Fördelningsenhet (Distribution tank, DT): pumpbrunn framför reningsverket (modellerna WP ) som vidaredistribuerar vatten till reningsenheterna Fördelningsenhetens användarterminal: fördelningsenhetens styrcentral där styrningen av alla därtill anslutna reningsenheter sker Garantitiden för minireningsverket WehoPuts är 2 år räknat från inköpsdatum. Garantins giltighet förutsätter regelbundet underhåll. Garantin omfattar konstruktions-, tillverknings- och råmaterialfel som har anmälts till tillverkaren och tillverkaren har konstaterat. Närmare information om garantivillkoren finns i garantibeviset som medföljer leveransen. Garantibeviset ifylls och återlämnas till tillverkaren av reningsverket. 1.2 Driftsäkerhet Endast reningsverkets servicepersoner har tillträde till reningsverkets tankar. Tankarnas lock bör alltid vara omsorgsfullt låsta och obehörigt tillträde till reningsverket bör förhindras. Reningsverket är planerat så, att reningsverksskötarna inte behöver gå in i lager- och processtankarna. Det är absolut förbjudet att klättra in i dessa tankar utan syrgasapparat. Reningsverksskötaren får endast sköta de elanslutningar och styrfunktioner i reningsprocessen som finns angivna i installations- och bruksanvisningen. 4

5 När kemikaliebehållen påfylls eller kemikaliepumpen hanteras bör man observera att kemikalien är frätande (ph 2). Det är därför viktigt att alltid använda särskild skyddsutrustning, såsom gummihandskar och skyddsglasögon. Säkerhetsanvisningarna bör studeras på förhand. Reningsverket är utrustat med automatsäkringar samt fel- och överströmsskydd. OBS! Styrcentralens fastskruvade frampanel får öppnas endast av en auktoriserad elmontör! 1.3 Ämnen och föremål som inte hör hemma i avloppsvattnet Hushållsvatten som leds till reningsverket bör uppfylla de allmänna rekommendationer som fastställts för hushållsvatten. Till reningsverket leds avloppsvatten som uppstår vid normalt boende, såsom tvättvatten och vatten från toaletter. Föremål i avloppsvattnet kan skada reningsverkets pumpar eller stoppa hela reningsprocessen. För att säkerställa en störningsfri funktion får följande ämnen och föremål inte spolas ner med avloppsvattnet: bensin sand kondomer gummi engångshanddukar lösningsmedel mediciner blöjor mull plast flaskkorkar och andra lättmetallprodukter bomullspinnar bomullstussar skräp matrester tamponger dambindor tändstickor tobaksfimpar olja annat motsvarande material som kan täppa till reningsverket OBS! Fastigheter som är anslutna till reningsverket bör informeras om begränsningar som är förknippade med användningen av reningsverket! 1.4 Servicearbeten Det periodiska underhållet av reningsverket och servicen i felsituationer utförs av tillverkaren eller av ett godkänt serviceföretag. Instruerade serviceåtgärder kan även utföras av reningsverksskötaren. Rekommenderat tidsintervall för det periodiska underhållet är varje halvår. Person som är ansvarig för reningsverket bör dessutom varje vecka kontrollera reningsverkets tillstånd åtminstone med GSM-meddelande samt en gång per månad kontrollera den biologiska processens funktion. Serviceåtgärderna återges i bilaga Reningsprocessen Reningsverket WehoPuts fungerar enligt batchprincipen, dvs. reningsverket behandlar och renar en viss mängd (sats, batch) avloppsvatten på en gång. Reningen baserar sig på en biologisk-kemisk process, som innebär att mikroorganismerna i aktivslammet bryter ner organiskt material i avloppsvattnet och kemikalien avskiljer fosfor. Reningsprocessen är uppdelad i olika steg: luftning, kemikalieinmatning, klarning och tömning. Dessa steg sker satsvis i processtanken. Styrningen sker automatiskt via styrcentralen (och i modellerna via fördelningsenheten). Efter ett eventuellt elavbrott fortsätter reningsverket automatiskt processen från det steg som avbröts. 1. Ansamling av en sats avloppsvatten WP : Avloppsvattnet leds från reningsverkets pumpstation. Från lagertanken pumpas avfallsvattnet till ledig processtank. Reningsprocessen startar när avloppsvattnets yta når startnivån i processtanken. Bild 1.1 Bild 1.1 5

6 WP : Avloppsvattnet leds till fördelningsenheten som fördelar avloppsvattnet till de reningsenheter som är lediga. Reningsprocessen startar när avloppsvattnets yta når startnivån i processtanken. 2. Luftning och kemikalieinmatning Kompressorn i maskinrummet luftar avloppsvattnet. Luftningen framkallar en biologisk nedbrytning och kväveföreningarna i avloppsvattnet oxideras till nitrater. I slutet av luftningssteget doseras fällningskemikalien i avloppsvattnet. Med hjälp av kemikalien fälls fosforföreningarna ut från avloppsvattnet. Bild Svavelreduktion och klarning Luftningen har stannat av och slammet sjunker ner till processtankens botten. Vid ytan skiktas renat och näringsfritt vatten. Kväve i form av nitrater reduceras till kvävgas. Bild Utpumpning av renat vatten och behandling av överskottsslam Efter reningsprocessen leds det renade vattnet till utloppsplatsen. Överskottsslammet töms med slamsugningsbil med intervaller enligt styrcentralens meddelande. Bild 1.4 6

7 1.6 Tekniska uppgifter Tekniska uppgifter WP Fördelningsen het WehoPuts 200 WehoPuts 300 WehoPuts 400 WehoPuts 500 WehoPuts 600 WehoPuts 800 WehoPuts 1000 WehoPuts 1200 Kapacitet m³/d Antal fastigheter (5 pers/fastighet) Distributionstank - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Antal enheter Vikt / (enhet) Kg x x x x x Dimensioner mm: Höjd (A ) Längd (B) Tank Tank Tank Tank Tank Tank Tank 1 och Tank Tank 1 och Tank 3 och Diameter (C ) Anslutningar: 4 x Tank 1 och Tank 3 och inloppsanslutning / höjd från 50mm / 620mm 50mm / 620mm Genom distr.tank Genom distr.tank Genom distr.tank Genom distr.tank Genom distr.tank Genom distr.tank markytan utloppsanslutning / höjd från 50 (200) / mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm markytan överrinning / höjd från 200mm / 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm markytan 700mm Ström 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC Elcentralens säkring 3x25A 3x25A 3x50A 3x50A 3x50A 3x63A 3x80A 3x80A Styrcentralens säkring / enhet 3x16A 3x16A 3x16A 3x16A (x2) 3x16A (x2) 3x16A (x2) 3x16A (x3) 3x16A (x4) 3x16A (x4) Kemikaliebehållare L / enhet Kemikalieförbrukning L/m³ - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Förankring (KWHförankringspaket) Betongplatta 5 st 7 st 10 st 12 st 14 st 19 st 24 st 28 st GSM-fjärrövervakning Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Tabell 1.2, tekniska uppgifter för modellerna WP En mer detaljerad specifikation av utrustningen finns i reningsverkskortet som medföljer leveransen. Bild 1.5 7

8 1.7 Reningsverkets komponenter I komponentspecifikationen presenteras komponenterna i reningsverkets olika enheter. En fördelningsenhet finns i modellerna WehoPuts Komponentspecifikation för fördelningsenhet Bild Användarterminal, 2 Inspektionslucka, 3 Genomföring för elledningar, 4 Matning till reningsenheten, 2 st/reningsenhet, 5 Överrinning från reningsenheten, 6 Ytgivare för överrinning, 7 Ytgivare för övre gränsen, 8 Ytgivare för nedre gränsen, 9 Överföringspumpar, 10 Åtskiljande mellanvägg, 11 Pumpens styrskena, 12 Anslutning för överrinningsrör, 13 Inloppsanslutning för avloppsvatten 8

9 1.7.2 Komponentspecifikation för reningsenhet Bild 1.7 A Lagertank, B Processtank 1, C Processtank 2, D Maskinrum 1 Anslutning för inloppsrör, 2 Anslutning för överrinningsrör, 3 Processtankens ytgivare, 4 Slamtömningsrör, 5 Processtankens luftningsrör, 6 Kemikaliebehållare, 7 Utloppsrörets anslutningar, 8 Tömningspumpar, 9 Luftningstallrikar, 10 Överföringspumpar 2 st, 11 Ytgivare för lagertankens nedre gräns, 12 Ytgivare för lagertankens övre gräns 9

10 Komponentspecifikation för maskinrum Bild 1.8 D Maskinrum 13 Skyddsräcke, 14 Påfyllningsrör för kemikalie, 15 Larmlampa, 16 Maskinrummets luftningsrör, 17 Styrcentral, 18 Kemikaliepumpar 2 st, 19 Ytgivare för kemikalienivå, 20 Maskinrummets flödesgivare, 21 Kompressorns filter, 22 Kompressorns tryckgivare, 23 Kompressorer 2st, 24 Genomföringsanslutningar för kablar 10

11 1.7.4 Komponentspecifikation för fördelningsenhetens styrcentral Bild 1.9 Fördelningsenheetens styrcentral A1 Display U2 UPS reservströmkälla Q1 Huvudströmbrytare X2 Serviceuttag GSM GSM-modem F1 Jordfelsbrytare F2 Säkring för serviceuttag 1 F4 Säkring för styrning F5 Motorskydd till pump 1 F6 Motorskydd till pump 2 F7 Motorskydd till pump 3 F8 Motorskydd till pump 4 OBS! Antalet motorskyddsenheter är 4-8 beroende på antalet reningsenheter 11

12 1.7.5 Komponentspecifikation för reningsenhetens styrcentral Bild 1.10 WehoPuts styrcentral a b c d e UPS reservströmkälla Display GSM-modem Strömbrytare för maskinrummets ljus W10 Huvudströmbrytare Q1 X3 Kompressor X2 Kemikaliepump F1 Jordfelsbrytare F2 Säkring för serviceuttag 1 F3 Säkring för serviceuttag 2 F4 Säkring för styrning F5 Säkring för processtank 1 pumpar F6 Säkring för processtank 2 pumpar F7 Motorskyddkompressor 1 F8 Motorskyddkompressor 2 12

13 2. Installation av reningsverket 2.1 Planering och val av förläggningsplats för reningsverket Anläggande av ett avloppssystem förutsätter en plan. I allmänhet är det planeraren som ansöker om tillstånd. Viktigt är att beakta kommunens egna eventuella lokala bestämmelser Planering Att beakta vid planeringen o o o o o o o o o o o o o o o Eventuell förbehandling och efterbehandling Placering av reningsverket väljs utgående från eventuella servicebehov Reningsverket får inte placeras i en grop dit ytvatten samlas. El- och avloppsanslutningar, utloppsplats och eventuellt behov av pumpning utreds Reningsverkets utlopp och eventuellt flöde av överrinningsvatten bör installeras på ett sätt som förhindrar tillbakaströmning till reningsverket Tillfrysning och tjälskador förhindras vid behov med värmeisolering Regn-, dag- eller dräneringsvatten får inte ledas till reningsverket Tankarna ventileras via reningsverkets ventilationsrör Små djur kan vid behov förhindras att ta sig in i utloppsröret med hjälp av en utloppspropp Vid val av utloppsplats för det renade vattnet bör lokala omständigheter beaktas Infiltrering av utloppsvatten är möjlig endast om markens absorptionsförmåga är tillräcklig En infiltrationsbädd dimensioneras enligt den vattenmängd som sugs upp per gång. För att förhindra igenstockning kan man vid behov tillämpa förbipumpning Framför reningsverket är det bra att ansluta ett inspektionsrör till inloppsröret. Om utloppsledningen är lång är det skäl att installera ett inspektionsrör också där. Kvaliteten på hushållsvattnet bör uppfylla rekommendationerna. OBS! Försäkra dig om att utlopps- och överrinningsröret fungerar klanderfritt även vintertid! 13

14 2.2 Nedgrävning av reningsverket Transport och hantering Transportera reningsverket på jämnt underlag. Fäst lyftlinor runt reningsverket bakom lyftöglorna (se bild 2.2). Beakta arbetssäkerheten. Användning av en kran rekommenderas Före installation Före installationen bör du kontrollera att reningsverkets tankar och utrustning inte tagit skada under transporten. Avlägsna kemikalietankens påfyllningsslang som är virad runt locket Schaktning Beakta arbetssäkerheten vid schaktningen och se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt reningsverket. Lägg ett komprimerat 150 mm tjockt lager sand, grus eller kross under reningsverket, största tillåtna kornstorlek är 32 mm. Kontrollera installationshöjden och schaktets djup, se också till att underlaget är vågrätt. Fäst lyftlinorna runt reningsverket bakom lyftöglorna och lyft ner reningsverket i schaktet. Dränera schaktet om det anlagts i lermark eller berg. Bild 2.1 Bild

15 WehoPuts 200 Reningsverkets vikt: 5000 kg 15

16 WehoPuts 300 Reningsverkets vikt: 6000 kg 16

17 2.2.4 Installation och förankring av reningsverket WP200 och WP300 Leveransen kan även kompletteras med ett färdigt dimensionerat och planerat förankringspaket. Paketet innehåller förankringsplattor, linor och fästanordningar. För att underlätta installationen installeras förankringsplattorna på ena sidan av reningsverket innan det lyfts ner i schaktet. Plattorna installeras enligt installationsritningen. Förankringslinan fästes i plattan och dras åt med hjälp av fästanordningar. För att underlätta installationen installeras förankringsplattorna på ena sidan av reningsverket innan det lyfts ner i schaktet. Bild 2.3 Fäst och dra åt förankringslinan med hjälp av fäst- och åtdragningsmekanismen. Bild 2.4 Förankringsplattan får inte monteras under tanken. Schaktet igenfylls med tjälfri jord i jämna, komprimerade lager. Bild

18 2.2.5 Röranslutningar WP200 och WP300 Rör som ansluts till reningsverket: inloppsrör, från pumpbrunn till lagertank (2 x ø50 mm) överrinningsrör, från lagertank ø160 mm utloppsrör för renat vatten, från processtankar 2 x ø50 mm kabelskyddsrör, maskinrum (ø 50 mm) Rekommenderad minimilutning för rören är 1% (1 cm/m). Inkommande avloppsvattnet leds via pumpverk. Anslutning av överrinningsrör och inloppsanslutning Fyll igen schaktet med komprimerade lager upp till nivån för överrinnings- och anslutningsrören. Anslut överrinningsröret 160 mm mellan fördelningsenheten och reningsenheterna. Anslut inloppsröret till inloppsanslutningen (2 x 50mm). Bild 2.6 Utloppsrörets anslutning Fyll igen schaktet med komprimerade lager till nivån för reningsverkets utloppsrör. Anslut utloppsrören 2 x 50 mm per enhet och led till planerad utloppsplats. Anslut inte utlopps- och överrinningsröret före utloppsplatsen. Bild 2.7 Utloppet och överrinningen från reningsverket måste anläggas på ett sätt som förhindrar tillbakaflöde till reningsverket. Överrinningsröret fungerar som en spärr som hindrar vatten från att stiga upp i reningsverkets maskinrum. De anslutna rören isoleras vid behov. Se till att rörens lutning är så liten (min. 1 cm/m) att vatten inte kan stanna kvar i röret. Smådjur bör förhindras att ta sig in i rören med utloppspropp eller annat hinder. OBS! Försäkra dig om att utloppsplatsen inte tillfryser vintertid! 18

19 WehoPuts

20 WehoPuts

21 Fördelningsenhet Installation och förankring av reningsverket WP400-WP1200 För anvisningar om förankring och installation av reningsverksenheterna se Antalet enheter beror på reningsverkets storlek, se tekniska uppgifter i tabell 1.6. Under fördelningsenheten gjuts en 200mm tjock armerad betongplatta (2500mm). Fördelningsenheten bultas fast i plattan med M16 kilbuntar (12 st) i bottenförstärkningens kant. Fördelningsenhetens pumpar och användargränssnitt är förpackade skilt för sig och monteras på platsen i samband med den slutliga igenfyllningen. Se stycke Lyftning och förankring av fördelningsenheten Bilderna 2.8, 2.9 Fördelningsenhetens vikt: 900kg 21

22 2.2.7 Röranslutningar WP400 WP1200 Rör som ansluts till reningsverket: inloppsrör till fördelningsenheten, storlekar enligt beställning överrinningsrör från reningsverksenheterna (ø160 mm) överrinningsrör från fördelningsenheten (ø200 mm) anslutningsrör till reningsverksenheten 2 x ø50mm per enhet utloppsrör för renat vatten, från processtankarna 2 x ø50 mm per enhet kabelskyddsrör (ø 50 mm) Rekommenderad minimilutning för rören är 1% (1 cm/m). Inkommande avloppsvattnet leds via pumpverket. Bild 2.10 Bild

23 Överrinningsrör och anslutningsrör Bild 2.12 Bild 2.12 Bild 2.12 Utloppsrörets anslutning Fyll igen schaktet med komprimerade lager upp till nivån för överrinnings- och anslutningsrören. Anslut överrinningsröret 160 mm mellan fördelningsenheten och reningsenheterna. Installera anslutningsrören mellan fördelningsenheten och reningsenheterna 2 x 50 mm per enhet. Fyll igen schaktet med komprimerade lager till nivån för reningsverkets utloppsrör. Anslut utloppsrören 2 x 50 mm per enhet och led till planerad utloppsplats. Bild 2.13 Överrinningsrörets anslutning Fyll igen schaktet med komprimerade lager till nivån för reningsverkets utloppsrör. Anslut överrinningsröret 200 mm och led till planerad utloppsplats. Bild 2.14 Anslut kabelskyddsrören enligt bild 2.11 Bild 2.15 Bild

24 Märk ut kabelskyddsrören enligt bestämmelserna Bild 2.16 Utloppet och överrinningen från fördelningsverket måste anläggas på ett sätt som förhindrar tillbakaflöde till reningsverket. Överrinningsröret fungerar som en spärr som hindrar vatten från att stiga upp i reningsverkets maskinrum. De anslutna rören isoleras vid behov. Se till att rörens lutning är så liten (min. 1 cm/m) att vatten inte kan stanna kvar i röret. Smådjur bör förhindras att ta sig in i rören med utloppspropp eller annat hinder. OBS! Försäkra dig om att utloppsplatsen inte tillfryser vintertid! Elanslutningar och CANbus-anslutningar Reningsenhetens maskinrum (WP ) eller fördelningsenhet (W ) får ström via en fast jordkabel från elcentralen. Kabeln monteras i skyddsrör och märks ut enligt skyddsbestämmelserna. Positionen för genomföringen av elanslutningen är markerad med klistermärke på väggen Modellerna WP Elanslutningar från elcentralen till reningsverket: 230/400 VAC, 50 Hz Elcentralens säkring 3x16 A Jordkabel, t.ex. MCMK 4x2,5/2,5 om avståndet till reningsverket understiger 50m Kabeln dras in i reningsverkets maskinrum underifrån via en genomföring som är försedd med skyddsrör och kopplas till styrcentralen i maskinrummet Modellerna WP Elanslutningar från elcentralen till fördelningsenheten och reningsverksenheten: 230/400 VAC, 50 Hz Elcentralens säkring 3x16 A / enhet Jordkabel, t.ex. MCMK 4x2,5 / 2,5 om avståndet till reningsverket understiger 50m Kabeln dras in i fördelningsenhetens användarterminal och reningsverkets maskinrum underifrån via en genomföring som är försedd med skyddsrör och kopplas till styrcentralerna. CANbus-kabeln dras in underifrån via en genomföring som är försedd med skyddsrör och ansluts mellan fördelningsenhetens användarterminal och reningsenheternas styrcentraler. OBS! Kabelanslutningarna bör utföras av en elmontör. Elgenomföringens skyddsrör bör vara vattentätt. HUOM! Sähköasentaja tekee kaapelin kytkennät! Sähköläpiviennin suojaputki suljetaan vesitiiviiksi. 24

25 2.2.9 Anslutning av ventilationsrör och larmlampa Ventilationsrören (3 st/enhet), skyddsräcket, påfyllningsröret för kemikalier och larmlampan är under transporten förpackade i reningsverkets maskinrum. (Larmlampan i WP400 WP1200 medföljer fördelningsenhetens elskåp) Montera processtankens och maskinrummets ventilationsrör innan slutlig igenfyllning Montera skyddsräcket, påfyllningsröret för kemikalier och larmlampan på plats Tjälisolering Reningsverket tjälisoleras på utsidan. Även inlopps- och utloppsrör isoleras. Isoleringens tjocklek bör vara minst 50 mm. Isolera såväl reningsverket som inlopps-, utlopps- och överrinningsrör. Placera isoleringsskivorna längs reningsverkets sidor med lutning utåt från reningsverket på ett utjämnat sand- eller gruslager. Bild 2.17 Fyll igen schaktet och forma markytan så att den lutar neråt från reningsverket. Lås reningsverkets lock. Bild Installation av fördelningsenhetens användarterminal och pumpar WP Efter den slutliga igenfyllningen monteras fördelningsenhetens pumpar på plats. Pumparnas matning kopplas till användarterminalen. Användarterminalen monteras på fördelningsenheten med hjälp av en medföljande ställning. Larmlampan monteras på fördelningsenheten. Håll alltid användarterminalen låst! Bild 2.19 Bild

26 3. Idrifttagning På plats vid idrifttagningen är KWH:s representant eller en av KWH befullmäktigad representant. Före idrifttagningen bör installationen kontrolleras i enlighet med idrifttagningsrapporten. Följande åtgärder vidtas i samband med att reningsverket tas i bruk: Märkning av reningsverkets behållare Uppstart av reningsverket Val av reningsenheter WP Kontroll av CANbus-bussarnas funktion Installation av SIM-kort Påfyllning av kemikaliebehållaren (1000 l) Provdrift av komponenter Driftsinstruktioner Genomgång av reningsverkets serviceprogram 3.1 Märkning av reningsverkets tankar Tankarna i reningsverken WP är färdigt märkta på fabriken. Reningsverken WP består av flera reningsenheter. Enheter av den här dimensionen är inte numrerade på fabriken. Tankarna i en installerad anläggning bör märkas i samband med idrifttagningen. Reningsenhetens nummer och kemikaliebehållarnas påfyllningsrör anges med klistermärken och anläggningens processtankar numreras. Numreringen underlättar användningen av reningsverket i praktiken, man kan t.ex. vid slamtömningen genast se vilken av processtankarna som ska tömmas. Då locket till reningsverksenhetens processtank öppnas kan man se processtankens nummer (1 eller 2) på pumpstickan (1 tai 2). Klistermärkena medföljer reningsverket och är försedda med följande märkningar: DT = fördelningsenhet (distribution tank) U = reningsenhet (unit) PT = processtank (process tank) Ch = kemikaliebehållare (chemical tank) Klistermärkena fästes på följande sätt, exemplet avser en reningsenhet: I kanten av inspektionsluckan i reningsenhetens maskinrum, kryssa i reningsenhetens nummer På processtankarnas luftningsrör (2 st), kryssa i reningsverkets nummer samt processtankens nummer På påfyllningsröret för kemikalier, kryssa i reningsverkets nummer samt Ch-punkt Modellerna WP : Klistermärke på fördelningsenheten, ett kryss i rutan för fördelningsenhet Upprepa samma punkter för varje reningsenhet. Det är ingen skillnad från vilket håll numreringen börjar, men beakta nummerordningen i punkten för CANbus-bussarnas funktion. 3.2 Uppstart av reningsverket Med tanke på följande idrifttagningsåtgärder kopplas reningsverkets huvudströmbrytare på. Efter idrifttagningen är det bra att lämna strömmen påkopplad först då avloppsvatten leds till reningsverket. För modellerna WP gäller att man först startar reningsenheterna och därefter 26

27 fördelningsenheten. Efter att strömmen kopplats på övergår reningsverket till viloläge i väntan på att den första satsen avloppsvatten ska samlas. I viloläget luftar kompressorn avloppsvattnet. Reningsprocessen startar då en viss mängd avloppsvatten samlats i processtanken. 3.3 Idrifttagning av reningsenheterna WP I anläggningar bestående av flera reningsenheter kan man koppla på eller bort önskat antal reningsenheter. Kopplingen sker via fördelningsenhetens användarterminal samt i reningsenhetens maskinrum. I fördelningsenheten genomförs följande åtgärder: Välj Setup-knappen på basdisplayen På Setup-displayen visas fyra strömbrytare. Välj önskade enheter på displayen genom att ställa brytarna i On- eller Off-läge Gå tillbaka från displayen genom att trycka på ESC-tangenten Kopplingen via fördelningsenheten hindrar vatten från att pumpas till enheten i off-läge. Reningsenheten måste också stängas med huvudströmbrytaren i enhetens maskinrum. 3.4 Kontroll av CANbus-bussarnas funktion WP I modellerna WP kopplas reningsenheterna till användarterminalen i fördelningsenheten via CANbusbussarna. Detta möjliggör fjärrstyrning via ett GSM-nummer samt styrning av hela anläggningen på platsen via 27

28 fördelningsenhetens användarterminal. I samband med idrifttagningen bör man kontrollera CANbus-bussarnas adress i varje reningsenhet. Adresserna kan ha fel nummer. Fördelningsenhetens adress är som standard buss nr 1 och behöver inte ändras. I reningsenheten väljs bussen skilt via logiken i styrcentralen i respektive enhet: Tryck 4 sek. på basdisplayen tills displayen övergår till info-läge Välj knappen Enter info mode På displayen visas Password Lösenordet består av 4 ettor, godkänn genom att trycka på Enter På displayen visas Information mode main menu, välj Unit ID Välj CANbus-knappen, knappen aktiveras. Fördelningsenheten är CANbus 1 redan som standard. Välj för reningsenheten ett nummer för bussen med piltangenterna enligt reningsenhetens numrering på så sätt, att reningsenhet 1 får buss nr 2 och reningsenhet 2 får buss nr 3 osv. Godkänn ändringen med Apply-knappen. Då bussen ansluts med adress till reningsenheten syns balken i reningsenhetens övre kant i fördelningsenhetens basdisplay i grönt. Om inga bussar har anslutits (eller ingen reningsenhet har valts som primär, se avsnitt 3.3) är balken röd. Stäng menyerna genom att trycka på ESC I reningsverket är standarden för dataöverföringen via CANbus 500K bps, men detta bör helst kontrolleras samtidigt. Välj knappen CANbus i Information mode menyn. I displayen bör då till vänster anges bussens överföringshastighet 500K bps. Om värdet är något annat, ändra genom att trycka på knappen talvärde. Då knappen är aktiverad kan du med piltangenterna välja korrekt hastighet. 3.5 Installation av SIM-kort Styrcentralen och fördelningsenhetens användarterminal är försedd med ett GSM-modem som möjliggör fjärrstyrning och -övervakning av reningsverket via mobiltelefon. I idrifttagningsskedet skaffas ett SIMkort som installeras i modemet. Därefter inmatas det mobiltelefonnummer som ska ta emot larmmeddelanden från reningsverket. Om det är fråga om modell , så behövs även i detta fall endast ett kort. I storleksklassen WP installeras SIM-kortet i reningsverksenheten. Fästskenan för SIM-kortet finns till höger på logikens display i reningsverkets maskinrum. I modellerna WP installeras SIM-kortet i fördelningsenheten, som kontrollerar alla reningsenheter. I fördelningsenheten är fästskenan för SIM-kortet beläget på användarterminalens vänstra sida. Fästskenan lösgörs genom ett tryck på öppningsknappen. Installera SIM-kortet i styrcentralen på följande sätt: 1. Förbered SIM-kortet i mobiltelefonen: koppla bort förfrågan om PIN-kod radera alla gamla meddelanden på kortet 2. Koppla bort strömmen från reningsverket. 3. Öppna SIM-kortets fästskena genom att trycka på öppningsknappen t.ex. med spetsen på en penna. Fästskivan lossnar då helt från skenorna. 4. Skjut in kortet; ett klick hörs då det sitter rätt. Kontrollera att kortet lagts rätt väg. 5. Sätt tillbaka skivan på skenan och tryck på plats. 6. Koppla på strömmen. 28

29 Bild 3.3 Reningsenhetens styrcentral, SIM-kortets plats Bild 3.4 Fördelningsenhetens användarterminal, SIM-kortets plats Det går att bestämma fem telefonnummer dit reningsverket kan skicka larmmeddelanden. Se anvisningarna om inprogrammering av GSM-nummer i fördelningsenheten och reningsenheten i avsnitt Då numren för mottagarna av larmmeddelanden har installerats i reningsverket kan SIM-kortets funktion testas på följande sätt: WP : Tryck på tangenten F1 (inställningar) på basdisplayen. Tryck på tangenten F3 (GSM) på inställningsdisplayen. I nedre kanten på GSM-displayen finns en Test-GSM-knapp. Genom att trycka på knappen skickar reningsverket ett texttextmeddelande till de inprogrammerade GSM-numren. WP : Välj GSM-knappen på anläggningens basdisplay. I nedre kanten på GSM-displayen finns en Test- GSM-knapp. Genom att trycka på knappen skickar reningsverket ett texttextmeddelande till de inprogrammerade GSM-numren. OBS! Initieringen av modemet tar ca 2 minuter efter att strömmen kopplats på. 3.6 Påfyllning av kemikaliebehållare OBS! Använd skyddshandskar och -glasögon när du hanterar kemikalier! Påfyllning av kemikaliebehållare: 1. Bekanta dig med kemikaliesäkerhetsföreskrifterna och ta fram kemikaliebehållarens påfyllningsslang som följde med leveransen av reningsverket. 2. Öppna påfyllningsrörets kork (Bild 3.3). 3. Fäst slangen i kemikaliedunken med en klämma och lossa utloppsventilens skruv. Eliminera undertrycket genom att öppna locket. 4. Fyll reningsverkets kemikaliebehållare med tyngdkraft (lutning). 5. Kontrollera påfyllningsnivån under påfyllningen och se till att behållaren inte överfylls. 6. Skruva fast korken. 7. Kemikaliepumpens dosering kan justeras enligt anvisningar i avsnitt 5.3. OBS! Se till att kemikaliebehållaren inte överfylls! 29

30 Bild 3.5 Bild 3.6 Kemikaliedoseringen har inställts färdigt på fabriken. Vid idrifttagningen efter påfyllning av kemikaliebehållaren pumpas kemikalieslangarna fulla och kemikalien leds därefter automatiskt till processtanken under den första reningsprocessen, se avsnitt 3.7. Endast WehoPuts-lösning får användas i reningsverket. Lösningen kan köpas av leverantören av anläggningen eller i partiaffärer inom VVS-branschen. WehoPuts-lösningen är ett frätande ämne (ph 2). Säkerhetsföreskrifterna gällande kemikalien bör studeras innan hantering. OBS! Påfyllning av kemikaliebehållaren bör antecknas i driftdagboken Testkörning av komponenter Reningsverkets (och eventuellt fördelningsenhetens) komponenter bör kontrolleras vid idrifttagningen genom att testköra kompressorerna och pumparna. Samtidigt matas kemikalien i kemikalieslangarna på så sätt, att kemikalien leds till den första processen. Påfyllning av kemikalieslangarna sker i de enheter och processtankar som ska användas direkt. Öppna reningsverkets lock och testkör komponenterna: WP : Testkör reningsenheten via logiken Tryck på tangenten F1 (inställning) på basdisplayen Tryck en gång till på F1 (diagnostik) på den nya displayen Tryck på önskad pump-knapp på utrustningens driftdisplay, knappens färg ändras till gul då den aktiveras. 30

31 Om du vill lämna pumpen påslagen, tryck på tangenten F4 (lås på) och samtidigt på önskad pump. Knappens färg är blå då den är kontinuerligt aktiv. Du kan också välja flera pumpar samtidigt. Matningen är påslagen tills du frigör pumparna genom att trycka på Av-knappen. Gå till basdisplayen genom att trycka på ESC två gånger WP : Testkörning av fördelningsenhetens pumpar: Välj knappen Pumpbrunn uppe till höger på basdisplayen. Tryck på önskad pump-knapp på Pumpbrunn-displayen för att aktivera pumpen. Då pumpen aktiveras blir knappen grön och är aktiverad så länge den trycks ner. Om du vill lämna pumpen påslagen, tryck på knappen Tvinga på och därefter på önskad pump. Knappens färg ändras till blå då den är kontinuerligt aktiv. Du kan också välja flera pumpar samtidigt. Matningen är påslagen tills du frigör pumparna genom att trycka på Stop-knappen. Gå tillbaka till anläggningens basdisplay genom att trycka på Anläggning-knappen. Testkörning av reningsenhetens pumpar WP : Testkörning via fördelningsenheten. Tryck på numret för önskad reningsenhet på basdisplayen för att komma till reningsenhetens display. 31

32 Pumparna i övre raden på displayens nedre kant är pumpar i processtank nr 1, i nedre raden pumpar i processtank nr 2. Genom att trycka på önskad pump ändras textens färg till röd och pumpen aktiveras. Du kan också välja flera pumpar samtidigt. Pumparna är aktiverade ända tills du återför dem till normalläge genom att trycka på Stop-knappen på samma display. Gå till basdisplayen genom att trycka på Anläggning-knappen. Pumparna och kompressorn kan också testköras skilt via maskinrummets styrcentral i varje reningsenhet, se föregående punkt WP OBS! Fyll genast reningsenheternas kemikalieslangar fulla med kemikalie! OBS! Kontrollera också fasföljden och kompressorns rotationsriktning vid idrifttagningen! OBS! Kontrollera rotationsriktningen hos fördelningsenhetens överföringspumpar! Inställning av reningsverkets processvolym Processvolymerna fastställs skilt för varje reningsenhet. Tabellen visar processvolymerna i de olika modellerna. Reningsverksmodell Reningsenheter (U), st Processtankens volymer, liter WehoPuts WehoPuts WehoPuts U1 5800, U WehoPuts U1 5800, U WehoPuts UI 7500, U WehoPuts U1 5800, U2 7500, U WehoPuts U1 5800, U2 5800, U3 7500, U WehoPuts UI 7500, U2 7500, U3 7500, U Tabell 3.1 Processvolymer Volymerna bestäms via reningsenhetens logik: Tryck på F1 (inställning) på basdisplayen och på följande display F4 (kem) Godkänn inforutan med ESC-knappen En display för kalibrering av kemikalie blir synlig. Tryck på processvolym-knappen. Du kan nu skriva in processvolymen i liter. Godkänn genom att trycka på ENTER Lämna displayen genom att trycka på ESC två gånger. 32

33 3. 9. Driftsinstruktioner och genomgång av serviceprogram Vid idrifttagningen ger KWH Pipes egen eller en av företaget befullmäktigad representant instruktioner för användningen av reningsverket. Instruktionerna omfattar genomgång av processen, styrning av reningsverket via logiken, anvisningar om fjärrstyrning, övervakning av anläggningens funktion och genomgång av serviceprogram. Serviceprogrammet finns i bilaga 1. Övervakningen av reningsverkets funktion är indelad i åtgärder som genomförs varje vecka, varannan vecka och varje månad. Regelbundna serviceåtgärder genomförs två gånger per år. 33

34 01/2 4. Reningsverkets drift 4.1 Reningsenhetens styrning Styrningen av reningsverket kan ske antingen via reningsenhetens användarterminal eller i WehoPuts 400 och större modeller även via distributionspumpverkets användarterminal Styrning i reningsenheten I reningsverkets tekniska utrymme finns en styrcentral som styr reningsverkets funktion. Via logiken i styrcentralens display kan man följa med hur reningsprocessen framskrider och notera eventuella påminnelser och larm. Via reningsverksenhetens huvuddisplay kan man utföra följande uppgifter och få data om reningsverkets funktion. Bild 4.1 Reningsenhetens huvuddisplay 34

35 Processdata: Processteg 1. Viloläge 2. Kontinuerlig luftning 3. Periodisk luftning 4. Sedimentering 5. Utpumpning Processräkneverk Processens starttidpunkt Processtid som återstår tills utpumpningen startar Datum och tid: Data om anläggningen: Ytgivarnas läge Grön = Aktiv (1) Grå = Icke aktiv (0) Överföringspumpning till processtank nr: Ändra genom att trycka på numret Liter vatten som pumpats till tanken Animerad information om påfyllning eller tömning Larmlampans läge Funktionen OK då grönt ljus lyser Rött ljus betyder funktionsstörning Inpumpningens och utpumpningens lägen samt tvångskörning: Då utpumpningen är aktiverat tänds den gröna balken ovanför knappen. De två balkarna ovanför kompressorerna och kemikaliepumparna indikerar: Vänster balk = Utpumpning på Höger balk = Tryckgivare/kemikaliegivare aktiv Utloppen kan tvingas på genom att trycka på aktuell knapp och hålla den nertryckt. Språkval Tryck på flaggan för att byta språk Stödda språk: Engelska Finska Svenska Norska Funktionstangenter Tryck på tangenten F1 för att gå till Setup-displayen Tryck på F2 för att se historikdata 35

36 Inställningar och driftsåtgärder Genom att trycka på F1 Setup-knappen på basdisplayen öppnas inställningssidan. Bild 4.2 Setup-display På inställningssidan kan följande driftsåtgärder utföras: o Nollställning av kompressorns drifttimmar (kräver lösenord) o Förberedelse och kvittering av slamtömning (Se avsnitt 5.4) o Passerande av ytgivare som mäter luftningstrycket o Tvingande av anläggningen till sparläge genom att ta den ena processtanken ur drift på grund av låg belastning o Bestämning av försnabbad processtart i samband med överbelastning o Gå till displayerna: Diagnostik (Övervakning av inpumpning och utpumpning och tvångsstyrning) Inställning av luftning Inprogrammering av GSM-nummer Kalibrering och justering av kemikalieinmatning 36

37 Knappar Nollställning av kompressorns servicetimräknare Gå till nollställning genom att trycka på knappen Kräver lösenord Tömning av överskottsslam Tryck på knappen i 5 sekunder tills knappen aktiveras, efter 10 min kan överskottsslammet sugas ut ur processtanken. Se närmare instruktioner i avsnitt 5.4. Tömning av överskottsslam klar Enheten återgår till normal funktion genom en knapptryckning i 5 sekunder tills föregående knapp återgår. Tryckgivarens PÅ/AV-knapp Tryckgivarens larm kan frånkopplas med denna knapp. OBS! TRYCKGIVARENS LARM BÖR VARA PÅKOPPLAD Användning av endast en processtank En av processtankarna i ett reningsverk som fungerar med mycket låg belastning kan tas ur drift genom att ställa in denna funktion i ONläge Start av försnabbad process Om processtanken fylls inom bestämd tid utför programmet en försnabbad process Tiden kan bestämmas genom att trycka på minutvärdet. Övre PT1 Nedre PT2 Funktionsknappar F1 Diagnostikdisplay F2 Inställning av luftning F3 GSM-nummer F4 Kalibrering av kemikaliematning ESC Exit Återgår till föregående display 37

38 Diagnostikdisplay Bild 4.3 Diagnostikdisplay I bildens vänstra kant visas anläggningens givare resp. läge. Grön = Aktiv (1) Röd = Icke aktiv (0) På högra sidan i bilden visas anläggningens utpumpningar Utpumpning kan tvingas på på följande sätt: Tryck på önskad utpumpning så länge som du vill ha den aktiverad. OBS! På pekdisplayen kan man samtidigt trycka endast på en enda knapp. För att hålla låsa utpumpningen eller utpumpningarna på aktiverad, tryck på F4 och önskad utpumpning samtidigt. Utpumpningen fortsätter då att vara aktiverad. Du kan göra på samma sätt med flera utpumpningar. Då utpumpningen är låst i aktiverat läge ändras knappens färg till blå och styrningen avger en signal. Stoppa utpumpningen genom att trycka på POIS-knappen. Lämna displayen genom att trycka på ESC Inställning av luftning Tryck på F2 på Setup-displayen för att gå till inställning av luftning Bild 4.4 Inställning av luftning 38

39 För att få bästa möjliga reningsresultat kan luftningen med hjälp av programmet inställas steglöst enligt avloppsvattnets kvalitet. Luftningen kan inställas antingen genom att välja ett förinställt värde genom att trycka på knapparna 1-3 eller steglöst genom att trycka på piltangenterna. Inställningen av luftningen sker vid kontinuerlig luftning med inställd drifttid för kompressorn. Kompressorn kan i detta fall arbeta i pulser även vid kontinuerlig luftning. Lämna displayen genom att trycka på ESC Inprogrammering av GSM-nummer Gå till inprogrammering av GSM-nummer genom att trycka på F3 på Setup-displayen Mata in numret genom att trycka på ledig nummerruta. OBS! Numret måste inmatas i internationell form med + och landsnummer T.ex.: GSM-signalens styrka. Tryck för att uppdatera. Bild 4.5 GSM-display Meddelande skickas Skicka testmeddelande till inmatade nummer GSM-modeminitieringens läge Grön = GSM OK Grå = Inte initierat / fel i övre högra hörnet på displayen börjar lysa om initieringen av modemet har misslyckats. Kontrollera då följande: SIM-kortet är insatt i modemet Förfrågan om PIN-kod har avlägsnats från SIM-kortet Bryt strömmen och vänta 30 s och starta på nytt. Obs! Initieringen av modemet tar ungefär 2 minuter. Under denna tid varken mottas eller skickas meddelanden. Stäng genom att trycka på ESC Inställning av kemikaliepåfyllning och kalibrering Gå till inställning och kalibrering genom att trycka på F4 på Setup-sidan. 39

40 Bild 4.6 Infodisplay för kalibrering av kemikalie Fortsätt genom att trycka på F1 Bild 4.7 Kalibrering av kemikalie Grundinställningar: Bestäm avsedd mängd kemikalie i ml/m 3 [225 ml/m 3 ] Ställ in processtankens volym i liter WP 200 = 5800 L WP 300 = 7500 L WP 340 = 8500 L Mät upp kemikaliepumpens utmatning genom att trycka på Kalibrering-knappen. Pumpen startar med 30 sekunders fördröjning och arbetar i 60 sekunder. Då pumpen startats lyser den röda ramen runt knappen. Mata in det uppmätta värdet i milliliter. Programmet räknar automatiskt ut den nya pumpningstiden, som visas mitt på displayen. I displayens nedre kant visas de aktuella matningstiderna. Ställ in de nya tiderna genom att trycka på F1 eller F2 beroende på vilken pump som är kalibrerad 40

41 Genom att trycka på F4 återgår du till föregående display Stäng genom att trycka på ESC Återställ fabriksinställningarna genom att trycka på F3 (750 s WP 200) Historikdata Genom att trycka på F2 kommer du till historiksidan där du kan kontrollera: Starttiderna för föregående tjugo processer Bläddra i och tömma larmhistoriken Se aktiva larm Bild 4.8 Historikdisplay Bild 4.9 Larmhistorik 4.2 Styrning via distributionspumpverkets användarterminal Via distributionspumpverkets styrcentral kan man styra hela anläggningen samt enskilda reningsenheter. På basdisplayen kan man välja sex olika delområden Data och inställningar för hela anläggningen Data för enskilda reningsenheter (4 st) Data för distributionspumpverket 41

42 Anläggningsdisplay Bild 4.10 Anläggningsdisplay i distributionspumpverkets användarterminal Displayen visar: Totala antalet processer Tidpunkt och datum Larmlampans funktion Med valknapparna kan man gå till följande funktioner: Inprogrammering av GSM-nummer och skickande av testmeddelande (se ) Bild 4.11 Inprogrammering av GSM-nummer via distributionspumpverkets användarterminal 42

43 4.2.2 Slamtömning Bild 4.12 Slamtömning Välj slamtömningsläge för processtanken genom att trycka på aktuell knapp. Siffran på knappen återger slamräknarens värde. Då räkneverket överskrider larmvärdet tänds den röda ramen runt knappen. Genom att trycka på knappen övergår processen till kontinuerlig luftning och räkneverket nollställs. Anläggningen behöver inte återföras till normal funktion, utan det fortsätter automatiskt processen efter tömning. Tanken börjar inte fyllas genast, även om det finns avloppsvatten i lagertanken. Stäng genom att trycka på ESC Larm Visar aktiverade larm. Se punkt 4.6 Setup Bild Anläggningens inställningsdisplay På Setup-displayen kan man ställa in antalet reningsenheter och aktivera enheterna 43

44 4.2.4 Historik (Larmhistorik) Bild 4.14 Larmhistorik Språkval Genom att trycka på flaggan kan du byta användarterminalens språk Stödda språk: Engelska Finska Svenska Norska Reningsenhetens display Bild 4.15 Enhetsdisplay Den intryckta knappen i övre kanten av displayen visar den enhet som kontrolleras. Fältet ovanför numret anger enhetens anslutningsläge. Grön = Enheten har förbindelse med distributionspumpverket Röd = Enheten har inte förbindelse med distributionspumpverket Bakgrundens färg = Enheten har inte valts för drift (Se anläggningens inställningar) På vänstra sidan av displayen visas processdata (Se ) Genom att trycka på komponentknapparna kan du tvinga påkoppling av den aktuella komponenten. Frigör genom att trycka på STOP 44

45 4.2.7 Display för fördelningsenhetens pumpbrunn Enhet dit vatten pumpas Givarnas lägen. Grå = 0; Grön = 1 Nedersta givaren stoppar pumpen Mellersta startar pumpen Översta larmar för överrinning Genom att trycka på pumpknappen tvångspåkopplas pumpen. Angivelsen under knappen visar pumpens drifttid i timmar Gå till menyn för pumpservice (kräver lösenord) Genom att trycka på knappen tvinga påkoppling före pumpknappen låser du påkopplingen. Frigör genom att trycka på STOP-knappen Genom att trycka på knappen kan du byta enhet i pumpningstur. 4.3 Kvittering av fellarm En förteckning över fellarm jämte orsaker som ges från reningsverket finns i avsnitt 6.1. Då felet är avhjälpt visas fellarm kvitteras på larmdisplayen Bild 4.16 Aktiva larm En noggrannare kontroll av önskat larm fås genom att trycka på förstoringsglaset i larmets högra kant Följande display öppnas: 45

46 Bild 4.17 Aktivt larm Notera larmet först genom att trycka på och därefter kvittera genom att trycka på Om flera larm är aktiva kan du flytta till nästa larm genom att trycka på dubbelpilen framåt eller bakåt.. Gå från den tomma larmdisplayen genom att trycka på i övre högra hörnet. 4.4 Inställning av styrcentralens tid Reningsverkets styrcentral lagrar starttiden för pågående processteg i minnet. Ett processteg som avbrutits på grund av ett eventuellt elavbrott fortsätter automatiskt då strömmen återvänder. Tiden i styrcentralen kan ändras t.ex. vid övergång till sommar- och vintertid. Detta är dock inte nödvändigt, eftersom reningsverket följer sitt eget processprogram oberoende av om tiden är den rätta. Tidsinställningen i styrcentralen sker på följande sätt: Bild 4.18 Tidsinställning på anläggningens huvuddisplay 1. Tryck på det datum, år eller klockslag som ska ändras. 2. Mata in det nya värdet och godkänn genom att trycka på Enter. Gå förbi punkten genom att trycka på pilen åt höger. 46

47 Bild 4.19 Inmatning av värden Tidsinställningen med reningsenhetens styrning sker på samma sätt. Välj tid eller datum och mata in det nya värdet i övre högra hörnet på huvuddisplayen. 4.5 Fjärrstyrning via GSM GSM-modemet gör det möjligt att fjärrstyra och -övervaka reningsverket via mobiltelefon. Larmen och påminnelserna skickas i form av textmeddelanden till mottagarens mobiltelefon. Reningsverkets funktion kan också övervakas genom att man skickar en lägesförfrågan. Reningsverket svarar med ett textmeddelande. Meddelandena motsvarar texterna på styrcentralens display. GSM-kommandon skickas som normala textmeddelanden till SIM-kortets telefonnummer, skrivna med stora bokstäver. Åtgärder som motsvarar GSM-kommandon kan utföras även manuellt via styrcentralens meny. WehoPuts (skickas till numret på SIM-kortet i reningsverket) Förfrågningar i Svar t.ex.: Förklaring: form av textmeddelanden: S Lägesförfrågan WehoPuts ver 1.01 Programversion T Reningsverket Step/pros.nr:/Pros.time left: Processteg A svarar med ett PT 1 Kontinuerlig luftning 1. Kontinuerlig luftning T 296/120 textmeddelande 2. Periodisk luftning U PT 2 Fällning 295/58 3. Fällning S? Inputs : Outputs: Utpumpning 5. Viloläge Antal processer Tid tills utpumpning startar Data processtank 1 Data processtank 2 Inputs: aktiva ytgivare från vänster räknat: 1. Lagertankens lågnivågivare 2. Lagertankens högnivågivare 3. Processtankens högnivågivare 4. Processtankens högnivågivare 2 5. Kemikaliebehållarens lågnivågivare 6. Kompressorns tryckgivare Nr 1 7. Kompressorns tryckgivare Nr 2 8. Överrinningsgivare 9. Elavbrott 10. Maskinrummets varningsgivare (meddelar om det finns vatten i maskinrummet) Outputs: komponenter i drift från vänster räknat: 1. Överföringspump till processtank 1 2. Överföringspump till processtank 2 47

- reningsverk för avloppsvatten

- reningsverk för avloppsvatten - reningsverk för avloppsvatten - Avloppsvattenhantering välj rätt metod För en renare framtid Det finns många alternativa metoder för rening av avloppsvatten i glesbygder. Det är inte oviktigt vilket

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

IISI, IISI S6, IISI S10 Installationsmanual / Teknisk beskrivning

IISI, IISI S6, IISI S10 Installationsmanual / Teknisk beskrivning IISI, IISI S6, IISI S10 Installationsmanual / Teknisk beskrivning SVENSKA 2012.1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com Lösningen heter IISI IISI är ett passande avloppsreningsverk

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING uponor CLEAN EASY. Uponor Clean Easy

INSTALLATIONSANVISNING uponor CLEAN EASY. Uponor Clean Easy INSTALLATIONSANVISNING uponor CLEAN EASY Uponor Clean Easy 06 2009 76002 Uponors pålitliga lösningar Du fattade ett klokt beslut då du skaffade ett avloppssystem från Uponor. Våra funktionssäkra system,

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Version 1.2 2011-08-18 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. Monteringen av EkoTreat fosforfällningsenhet ska utföras av

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

PLACERING & MONTERING

PLACERING & MONTERING Bygg-POL Hässleholm Äljalt 4127, 282 93 Röke, Sweden e-post: info@bygg-pol.com mobil: +46 (0) 706 350 389 web: www.bygg-pol.com SMÅ RENINGSVERK SERIE EK-S4/I AQUA EK-S50/I AQUA (FRÅN 4 TILL 50 EKVIVALENTA

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Uponor Fosforfällning

Uponor Fosforfällning Uponor Fosforfällning 13 2013 30003 9.2 Uponor fosforfällning Miljön vårt eget ansvar Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från fosfor bidrar till övergödning. Övergödning innebär en

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Bakgrund Västerängs tidigare avloppslösning bestod i två stycken 3kammar brunnar på 12m3 totalt. Ansluten till dem fanns

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Topas Plus 8 Installationsanvisning

Topas Plus 8 Installationsanvisning Topas Vatten avloppsreningsverk Topas Plus 8 Kontaktinformation Topas Vatten Huvudkontor Tel: +46 8 767 00 30 E-post: info@topasvatten.se Webb: www.topasvatten.se Service Bengt Bengtsson Tel: + 46 8 540

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Installationsanvisning Topas Plus 10-80

Installationsanvisning Topas Plus 10-80 Topas Vatten avloppsreningsverk Installationsanvisning Topas Plus 10-80 Kontaktinformation Topas Vatten Huvudkontor Tel: +46 8 767 00 30 E-post: info@topasvatten.se Webb: www.topasvatten.se Service Bengt

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Lining JVP. Styr och övervakningsenhet. Operationsmanual, versio 2.0 (Lining JVP mjukvara version 1.03)

Lining JVP. Styr och övervakningsenhet. Operationsmanual, versio 2.0 (Lining JVP mjukvara version 1.03) Lining JVP Lining JVP Styr och övervakningsenhet Operationsmanual, versio 2.0 (Lining JVP mjukvara version 1.03) Lining JVP Styr och övervakningsenhet Copyright Oy Lining Ab 2011 Alla rättigheter reserverade.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Icarus Skicka SMS via GSM-modem.

Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Rev 1.20, Keylogic AB, 2014-07-03. GSM modemet Keylogic AB säljer modem av märket Indunium. Modemet levereras med en antenn med ca 1m kabel. Anslutningen är RS232. Strömadapter

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de verkar vara OK eller

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer