INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 7/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 7/2010"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 7/2010 WehoPuts Minireningsverk för avloppsvatten

2 Innehållsförteckning 1. WehoPuts-minireningsverk 1.1 Allmänt Driftsäkerhet Ämnen och föremål som inte hör hemma i avloppsvattnet Service Reningsprocessen Tekniska uppgifter Reningsverkets komponenter Fördelningsenhet Reningsenhet Maskinrum Fördelningsenhetens styrcentral Reningsenhetens styrcentral Installation av reningsverket 2.1 Planering och val av förläggningsplats för reningsverket Planering Nedgrävning av reningsverket Transport och hantering Före installation Schaktning Installation och förankring av reningsverket WP200 och WP Röranslutningar WP200 och WP Installation och förankring av reningsverket WP Röranslutningar WP Elanslutningar och CANbus-anslutningar Modellerna WP Modellerna WP Anslutning av ventilationsrör och larmlampa Tjälisolering Installation av fördelningsenhetens användarterminal och installation av pumpar WP Idrifttagning 3.1 Märkning av reningsverkets tankar Uppstart av reningsverket Idrifttagning av reningsenheterna WP Kontroll av CANbus-bussarnas funktion WP Installation av SIM-kort Påfyllning av kemikaliebehållare Testkörning av komponenter Inställning av reningsverkets processvolym Driftsinstruktioner och genomgång av serviceprogram Reningsverkets drift 4.1 Reningsenhetens styrning Styrning i reningsenheten Inställningar och driftsåtgärder Diagnostikdisplay Inställning av luftning Inprogrammering av GSM-nummer Inställning av kemikaliepåfyllning och kalibrering Historikdata Styrning via distributionspumpverkets användarterminal Inprogrammering av GSM-nummer Slamtömning Larm Historik 44 2

3 4.2.5 Språkval Reningsenhetens display Display för fördelningsenhetens pumpbrunn Kvittering av fellarm Inställning av styrcentralens tid Fjärrstyrning via GSM GSM-larm i tabellform Drift och underhåll Övervakning av reningsverkets funktion Påfyllning av kemikaliebehållare Inställning av kemikaliepumpens dosering Tömning av överskottsslam Sedimenteringsprov Provtagning Felsituationer och driftstörningar Larm Åtgärder vid driftstörningar Larm, reningsenheten Larm, fördelningsenheten Defekt komponent Testning av komponenter Elavbrott Funktionsstörningar i reningsproce Luktolägenheter Skumbildning ph Bilagor: Serviceprogram Driftdagbok 3

4 1. WehoPuts minireningsverk allmänt Den här installations- och bruksanvisningen gäller modellerna WehoPuts med programversion Allmän presentation WehoPuts-minireningsverket är ett biologisk-kemiskt fungerande reningsverk som är avsett för åretruntbruk. Allt avloppsvatten leds till reningsverket utan förbehandling eller slamavskiljning. Det renade vattnet kan ledas direkt till en utloppsplats. Den lokala miljövårdsmyndigheten bör kontaktas för närmare bestämmelser om utpumpning och utpumpningsplats före installationen. Reningsverket WehoPuts är dimensionerat enligt antalet personer och mängden avloppsvatten (beräknad mängd 150 l/pers/dygn): Modell Maximal belastning m³/dygn WehoPuts WehoPuts WehoPuts WehoPuts WehoPuts WehoPuts WehoPuts WehoPuts Tabell 1. Dimensionering av reningskapaciteten i WehoPuts-reningsverken. WehoPuts-minireningsverkets funktion styrs med en automatikstyrd styrcentral samt i modellerna med en separat fördelningsenhet. Reningsverkets larmlampa och styrcentralens GSM-modem ger kontinuerlig information om reningsverkets tillstånd. GSM-modemet möjliggör fjärrövervakning och -styrning av reningsverket via en eller flera mobiltelefoner. OBS! Reningsverkets funktion bör regelbundet kontrolleras med hjälp av larmlampan eller fjärrstyrningen. Reningsverket skickar ett textmeddelande om felsituationen till mobiltelefonen. I denna anvisning används följande termer om reningsverk: Reningsverk: hela anläggningen, all utrustning i sin helhet Reningsenhet (Unit,U): en reningstank som innehåller en lagertank, ett maskinrum och två processtankar Processtank (Process tank, PT): i varje reningsenhet finns två processtankar där reningen av avloppsvattnet sker Fördelningsenhet (Distribution tank, DT): pumpbrunn framför reningsverket (modellerna WP ) som vidaredistribuerar vatten till reningsenheterna Fördelningsenhetens användarterminal: fördelningsenhetens styrcentral där styrningen av alla därtill anslutna reningsenheter sker Garantitiden för minireningsverket WehoPuts är 2 år räknat från inköpsdatum. Garantins giltighet förutsätter regelbundet underhåll. Garantin omfattar konstruktions-, tillverknings- och råmaterialfel som har anmälts till tillverkaren och tillverkaren har konstaterat. Närmare information om garantivillkoren finns i garantibeviset som medföljer leveransen. Garantibeviset ifylls och återlämnas till tillverkaren av reningsverket. 1.2 Driftsäkerhet Endast reningsverkets servicepersoner har tillträde till reningsverkets tankar. Tankarnas lock bör alltid vara omsorgsfullt låsta och obehörigt tillträde till reningsverket bör förhindras. Reningsverket är planerat så, att reningsverksskötarna inte behöver gå in i lager- och processtankarna. Det är absolut förbjudet att klättra in i dessa tankar utan syrgasapparat. Reningsverksskötaren får endast sköta de elanslutningar och styrfunktioner i reningsprocessen som finns angivna i installations- och bruksanvisningen. 4

5 När kemikaliebehållen påfylls eller kemikaliepumpen hanteras bör man observera att kemikalien är frätande (ph 2). Det är därför viktigt att alltid använda särskild skyddsutrustning, såsom gummihandskar och skyddsglasögon. Säkerhetsanvisningarna bör studeras på förhand. Reningsverket är utrustat med automatsäkringar samt fel- och överströmsskydd. OBS! Styrcentralens fastskruvade frampanel får öppnas endast av en auktoriserad elmontör! 1.3 Ämnen och föremål som inte hör hemma i avloppsvattnet Hushållsvatten som leds till reningsverket bör uppfylla de allmänna rekommendationer som fastställts för hushållsvatten. Till reningsverket leds avloppsvatten som uppstår vid normalt boende, såsom tvättvatten och vatten från toaletter. Föremål i avloppsvattnet kan skada reningsverkets pumpar eller stoppa hela reningsprocessen. För att säkerställa en störningsfri funktion får följande ämnen och föremål inte spolas ner med avloppsvattnet: bensin sand kondomer gummi engångshanddukar lösningsmedel mediciner blöjor mull plast flaskkorkar och andra lättmetallprodukter bomullspinnar bomullstussar skräp matrester tamponger dambindor tändstickor tobaksfimpar olja annat motsvarande material som kan täppa till reningsverket OBS! Fastigheter som är anslutna till reningsverket bör informeras om begränsningar som är förknippade med användningen av reningsverket! 1.4 Servicearbeten Det periodiska underhållet av reningsverket och servicen i felsituationer utförs av tillverkaren eller av ett godkänt serviceföretag. Instruerade serviceåtgärder kan även utföras av reningsverksskötaren. Rekommenderat tidsintervall för det periodiska underhållet är varje halvår. Person som är ansvarig för reningsverket bör dessutom varje vecka kontrollera reningsverkets tillstånd åtminstone med GSM-meddelande samt en gång per månad kontrollera den biologiska processens funktion. Serviceåtgärderna återges i bilaga Reningsprocessen Reningsverket WehoPuts fungerar enligt batchprincipen, dvs. reningsverket behandlar och renar en viss mängd (sats, batch) avloppsvatten på en gång. Reningen baserar sig på en biologisk-kemisk process, som innebär att mikroorganismerna i aktivslammet bryter ner organiskt material i avloppsvattnet och kemikalien avskiljer fosfor. Reningsprocessen är uppdelad i olika steg: luftning, kemikalieinmatning, klarning och tömning. Dessa steg sker satsvis i processtanken. Styrningen sker automatiskt via styrcentralen (och i modellerna via fördelningsenheten). Efter ett eventuellt elavbrott fortsätter reningsverket automatiskt processen från det steg som avbröts. 1. Ansamling av en sats avloppsvatten WP : Avloppsvattnet leds från reningsverkets pumpstation. Från lagertanken pumpas avfallsvattnet till ledig processtank. Reningsprocessen startar när avloppsvattnets yta når startnivån i processtanken. Bild 1.1 Bild 1.1 5

6 WP : Avloppsvattnet leds till fördelningsenheten som fördelar avloppsvattnet till de reningsenheter som är lediga. Reningsprocessen startar när avloppsvattnets yta når startnivån i processtanken. 2. Luftning och kemikalieinmatning Kompressorn i maskinrummet luftar avloppsvattnet. Luftningen framkallar en biologisk nedbrytning och kväveföreningarna i avloppsvattnet oxideras till nitrater. I slutet av luftningssteget doseras fällningskemikalien i avloppsvattnet. Med hjälp av kemikalien fälls fosforföreningarna ut från avloppsvattnet. Bild Svavelreduktion och klarning Luftningen har stannat av och slammet sjunker ner till processtankens botten. Vid ytan skiktas renat och näringsfritt vatten. Kväve i form av nitrater reduceras till kvävgas. Bild Utpumpning av renat vatten och behandling av överskottsslam Efter reningsprocessen leds det renade vattnet till utloppsplatsen. Överskottsslammet töms med slamsugningsbil med intervaller enligt styrcentralens meddelande. Bild 1.4 6

7 1.6 Tekniska uppgifter Tekniska uppgifter WP Fördelningsen het WehoPuts 200 WehoPuts 300 WehoPuts 400 WehoPuts 500 WehoPuts 600 WehoPuts 800 WehoPuts 1000 WehoPuts 1200 Kapacitet m³/d Antal fastigheter (5 pers/fastighet) Distributionstank - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Antal enheter Vikt / (enhet) Kg x x x x x Dimensioner mm: Höjd (A ) Längd (B) Tank Tank Tank Tank Tank Tank Tank 1 och Tank Tank 1 och Tank 3 och Diameter (C ) Anslutningar: 4 x Tank 1 och Tank 3 och inloppsanslutning / höjd från 50mm / 620mm 50mm / 620mm Genom distr.tank Genom distr.tank Genom distr.tank Genom distr.tank Genom distr.tank Genom distr.tank markytan utloppsanslutning / höjd från 50 (200) / mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm 50mm / 720mm markytan överrinning / höjd från 200mm / 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm 160mm / 790mm markytan 700mm Ström 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC 230/400VAC Elcentralens säkring 3x25A 3x25A 3x50A 3x50A 3x50A 3x63A 3x80A 3x80A Styrcentralens säkring / enhet 3x16A 3x16A 3x16A 3x16A (x2) 3x16A (x2) 3x16A (x2) 3x16A (x3) 3x16A (x4) 3x16A (x4) Kemikaliebehållare L / enhet Kemikalieförbrukning L/m³ - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Förankring (KWHförankringspaket) Betongplatta 5 st 7 st 10 st 12 st 14 st 19 st 24 st 28 st GSM-fjärrövervakning Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Tabell 1.2, tekniska uppgifter för modellerna WP En mer detaljerad specifikation av utrustningen finns i reningsverkskortet som medföljer leveransen. Bild 1.5 7

8 1.7 Reningsverkets komponenter I komponentspecifikationen presenteras komponenterna i reningsverkets olika enheter. En fördelningsenhet finns i modellerna WehoPuts Komponentspecifikation för fördelningsenhet Bild Användarterminal, 2 Inspektionslucka, 3 Genomföring för elledningar, 4 Matning till reningsenheten, 2 st/reningsenhet, 5 Överrinning från reningsenheten, 6 Ytgivare för överrinning, 7 Ytgivare för övre gränsen, 8 Ytgivare för nedre gränsen, 9 Överföringspumpar, 10 Åtskiljande mellanvägg, 11 Pumpens styrskena, 12 Anslutning för överrinningsrör, 13 Inloppsanslutning för avloppsvatten 8

9 1.7.2 Komponentspecifikation för reningsenhet Bild 1.7 A Lagertank, B Processtank 1, C Processtank 2, D Maskinrum 1 Anslutning för inloppsrör, 2 Anslutning för överrinningsrör, 3 Processtankens ytgivare, 4 Slamtömningsrör, 5 Processtankens luftningsrör, 6 Kemikaliebehållare, 7 Utloppsrörets anslutningar, 8 Tömningspumpar, 9 Luftningstallrikar, 10 Överföringspumpar 2 st, 11 Ytgivare för lagertankens nedre gräns, 12 Ytgivare för lagertankens övre gräns 9

10 Komponentspecifikation för maskinrum Bild 1.8 D Maskinrum 13 Skyddsräcke, 14 Påfyllningsrör för kemikalie, 15 Larmlampa, 16 Maskinrummets luftningsrör, 17 Styrcentral, 18 Kemikaliepumpar 2 st, 19 Ytgivare för kemikalienivå, 20 Maskinrummets flödesgivare, 21 Kompressorns filter, 22 Kompressorns tryckgivare, 23 Kompressorer 2st, 24 Genomföringsanslutningar för kablar 10

11 1.7.4 Komponentspecifikation för fördelningsenhetens styrcentral Bild 1.9 Fördelningsenheetens styrcentral A1 Display U2 UPS reservströmkälla Q1 Huvudströmbrytare X2 Serviceuttag GSM GSM-modem F1 Jordfelsbrytare F2 Säkring för serviceuttag 1 F4 Säkring för styrning F5 Motorskydd till pump 1 F6 Motorskydd till pump 2 F7 Motorskydd till pump 3 F8 Motorskydd till pump 4 OBS! Antalet motorskyddsenheter är 4-8 beroende på antalet reningsenheter 11

12 1.7.5 Komponentspecifikation för reningsenhetens styrcentral Bild 1.10 WehoPuts styrcentral a b c d e UPS reservströmkälla Display GSM-modem Strömbrytare för maskinrummets ljus W10 Huvudströmbrytare Q1 X3 Kompressor X2 Kemikaliepump F1 Jordfelsbrytare F2 Säkring för serviceuttag 1 F3 Säkring för serviceuttag 2 F4 Säkring för styrning F5 Säkring för processtank 1 pumpar F6 Säkring för processtank 2 pumpar F7 Motorskyddkompressor 1 F8 Motorskyddkompressor 2 12

13 2. Installation av reningsverket 2.1 Planering och val av förläggningsplats för reningsverket Anläggande av ett avloppssystem förutsätter en plan. I allmänhet är det planeraren som ansöker om tillstånd. Viktigt är att beakta kommunens egna eventuella lokala bestämmelser Planering Att beakta vid planeringen o o o o o o o o o o o o o o o Eventuell förbehandling och efterbehandling Placering av reningsverket väljs utgående från eventuella servicebehov Reningsverket får inte placeras i en grop dit ytvatten samlas. El- och avloppsanslutningar, utloppsplats och eventuellt behov av pumpning utreds Reningsverkets utlopp och eventuellt flöde av överrinningsvatten bör installeras på ett sätt som förhindrar tillbakaströmning till reningsverket Tillfrysning och tjälskador förhindras vid behov med värmeisolering Regn-, dag- eller dräneringsvatten får inte ledas till reningsverket Tankarna ventileras via reningsverkets ventilationsrör Små djur kan vid behov förhindras att ta sig in i utloppsröret med hjälp av en utloppspropp Vid val av utloppsplats för det renade vattnet bör lokala omständigheter beaktas Infiltrering av utloppsvatten är möjlig endast om markens absorptionsförmåga är tillräcklig En infiltrationsbädd dimensioneras enligt den vattenmängd som sugs upp per gång. För att förhindra igenstockning kan man vid behov tillämpa förbipumpning Framför reningsverket är det bra att ansluta ett inspektionsrör till inloppsröret. Om utloppsledningen är lång är det skäl att installera ett inspektionsrör också där. Kvaliteten på hushållsvattnet bör uppfylla rekommendationerna. OBS! Försäkra dig om att utlopps- och överrinningsröret fungerar klanderfritt även vintertid! 13

14 2.2 Nedgrävning av reningsverket Transport och hantering Transportera reningsverket på jämnt underlag. Fäst lyftlinor runt reningsverket bakom lyftöglorna (se bild 2.2). Beakta arbetssäkerheten. Användning av en kran rekommenderas Före installation Före installationen bör du kontrollera att reningsverkets tankar och utrustning inte tagit skada under transporten. Avlägsna kemikalietankens påfyllningsslang som är virad runt locket Schaktning Beakta arbetssäkerheten vid schaktningen och se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt reningsverket. Lägg ett komprimerat 150 mm tjockt lager sand, grus eller kross under reningsverket, största tillåtna kornstorlek är 32 mm. Kontrollera installationshöjden och schaktets djup, se också till att underlaget är vågrätt. Fäst lyftlinorna runt reningsverket bakom lyftöglorna och lyft ner reningsverket i schaktet. Dränera schaktet om det anlagts i lermark eller berg. Bild 2.1 Bild

15 WehoPuts 200 Reningsverkets vikt: 5000 kg 15

16 WehoPuts 300 Reningsverkets vikt: 6000 kg 16

17 2.2.4 Installation och förankring av reningsverket WP200 och WP300 Leveransen kan även kompletteras med ett färdigt dimensionerat och planerat förankringspaket. Paketet innehåller förankringsplattor, linor och fästanordningar. För att underlätta installationen installeras förankringsplattorna på ena sidan av reningsverket innan det lyfts ner i schaktet. Plattorna installeras enligt installationsritningen. Förankringslinan fästes i plattan och dras åt med hjälp av fästanordningar. För att underlätta installationen installeras förankringsplattorna på ena sidan av reningsverket innan det lyfts ner i schaktet. Bild 2.3 Fäst och dra åt förankringslinan med hjälp av fäst- och åtdragningsmekanismen. Bild 2.4 Förankringsplattan får inte monteras under tanken. Schaktet igenfylls med tjälfri jord i jämna, komprimerade lager. Bild

18 2.2.5 Röranslutningar WP200 och WP300 Rör som ansluts till reningsverket: inloppsrör, från pumpbrunn till lagertank (2 x ø50 mm) överrinningsrör, från lagertank ø160 mm utloppsrör för renat vatten, från processtankar 2 x ø50 mm kabelskyddsrör, maskinrum (ø 50 mm) Rekommenderad minimilutning för rören är 1% (1 cm/m). Inkommande avloppsvattnet leds via pumpverk. Anslutning av överrinningsrör och inloppsanslutning Fyll igen schaktet med komprimerade lager upp till nivån för överrinnings- och anslutningsrören. Anslut överrinningsröret 160 mm mellan fördelningsenheten och reningsenheterna. Anslut inloppsröret till inloppsanslutningen (2 x 50mm). Bild 2.6 Utloppsrörets anslutning Fyll igen schaktet med komprimerade lager till nivån för reningsverkets utloppsrör. Anslut utloppsrören 2 x 50 mm per enhet och led till planerad utloppsplats. Anslut inte utlopps- och överrinningsröret före utloppsplatsen. Bild 2.7 Utloppet och överrinningen från reningsverket måste anläggas på ett sätt som förhindrar tillbakaflöde till reningsverket. Överrinningsröret fungerar som en spärr som hindrar vatten från att stiga upp i reningsverkets maskinrum. De anslutna rören isoleras vid behov. Se till att rörens lutning är så liten (min. 1 cm/m) att vatten inte kan stanna kvar i röret. Smådjur bör förhindras att ta sig in i rören med utloppspropp eller annat hinder. OBS! Försäkra dig om att utloppsplatsen inte tillfryser vintertid! 18

19 WehoPuts

20 WehoPuts

21 Fördelningsenhet Installation och förankring av reningsverket WP400-WP1200 För anvisningar om förankring och installation av reningsverksenheterna se Antalet enheter beror på reningsverkets storlek, se tekniska uppgifter i tabell 1.6. Under fördelningsenheten gjuts en 200mm tjock armerad betongplatta (2500mm). Fördelningsenheten bultas fast i plattan med M16 kilbuntar (12 st) i bottenförstärkningens kant. Fördelningsenhetens pumpar och användargränssnitt är förpackade skilt för sig och monteras på platsen i samband med den slutliga igenfyllningen. Se stycke Lyftning och förankring av fördelningsenheten Bilderna 2.8, 2.9 Fördelningsenhetens vikt: 900kg 21

22 2.2.7 Röranslutningar WP400 WP1200 Rör som ansluts till reningsverket: inloppsrör till fördelningsenheten, storlekar enligt beställning överrinningsrör från reningsverksenheterna (ø160 mm) överrinningsrör från fördelningsenheten (ø200 mm) anslutningsrör till reningsverksenheten 2 x ø50mm per enhet utloppsrör för renat vatten, från processtankarna 2 x ø50 mm per enhet kabelskyddsrör (ø 50 mm) Rekommenderad minimilutning för rören är 1% (1 cm/m). Inkommande avloppsvattnet leds via pumpverket. Bild 2.10 Bild

23 Överrinningsrör och anslutningsrör Bild 2.12 Bild 2.12 Bild 2.12 Utloppsrörets anslutning Fyll igen schaktet med komprimerade lager upp till nivån för överrinnings- och anslutningsrören. Anslut överrinningsröret 160 mm mellan fördelningsenheten och reningsenheterna. Installera anslutningsrören mellan fördelningsenheten och reningsenheterna 2 x 50 mm per enhet. Fyll igen schaktet med komprimerade lager till nivån för reningsverkets utloppsrör. Anslut utloppsrören 2 x 50 mm per enhet och led till planerad utloppsplats. Bild 2.13 Överrinningsrörets anslutning Fyll igen schaktet med komprimerade lager till nivån för reningsverkets utloppsrör. Anslut överrinningsröret 200 mm och led till planerad utloppsplats. Bild 2.14 Anslut kabelskyddsrören enligt bild 2.11 Bild 2.15 Bild

24 Märk ut kabelskyddsrören enligt bestämmelserna Bild 2.16 Utloppet och överrinningen från fördelningsverket måste anläggas på ett sätt som förhindrar tillbakaflöde till reningsverket. Överrinningsröret fungerar som en spärr som hindrar vatten från att stiga upp i reningsverkets maskinrum. De anslutna rören isoleras vid behov. Se till att rörens lutning är så liten (min. 1 cm/m) att vatten inte kan stanna kvar i röret. Smådjur bör förhindras att ta sig in i rören med utloppspropp eller annat hinder. OBS! Försäkra dig om att utloppsplatsen inte tillfryser vintertid! Elanslutningar och CANbus-anslutningar Reningsenhetens maskinrum (WP ) eller fördelningsenhet (W ) får ström via en fast jordkabel från elcentralen. Kabeln monteras i skyddsrör och märks ut enligt skyddsbestämmelserna. Positionen för genomföringen av elanslutningen är markerad med klistermärke på väggen Modellerna WP Elanslutningar från elcentralen till reningsverket: 230/400 VAC, 50 Hz Elcentralens säkring 3x16 A Jordkabel, t.ex. MCMK 4x2,5/2,5 om avståndet till reningsverket understiger 50m Kabeln dras in i reningsverkets maskinrum underifrån via en genomföring som är försedd med skyddsrör och kopplas till styrcentralen i maskinrummet Modellerna WP Elanslutningar från elcentralen till fördelningsenheten och reningsverksenheten: 230/400 VAC, 50 Hz Elcentralens säkring 3x16 A / enhet Jordkabel, t.ex. MCMK 4x2,5 / 2,5 om avståndet till reningsverket understiger 50m Kabeln dras in i fördelningsenhetens användarterminal och reningsverkets maskinrum underifrån via en genomföring som är försedd med skyddsrör och kopplas till styrcentralerna. CANbus-kabeln dras in underifrån via en genomföring som är försedd med skyddsrör och ansluts mellan fördelningsenhetens användarterminal och reningsenheternas styrcentraler. OBS! Kabelanslutningarna bör utföras av en elmontör. Elgenomföringens skyddsrör bör vara vattentätt. HUOM! Sähköasentaja tekee kaapelin kytkennät! Sähköläpiviennin suojaputki suljetaan vesitiiviiksi. 24

25 2.2.9 Anslutning av ventilationsrör och larmlampa Ventilationsrören (3 st/enhet), skyddsräcket, påfyllningsröret för kemikalier och larmlampan är under transporten förpackade i reningsverkets maskinrum. (Larmlampan i WP400 WP1200 medföljer fördelningsenhetens elskåp) Montera processtankens och maskinrummets ventilationsrör innan slutlig igenfyllning Montera skyddsräcket, påfyllningsröret för kemikalier och larmlampan på plats Tjälisolering Reningsverket tjälisoleras på utsidan. Även inlopps- och utloppsrör isoleras. Isoleringens tjocklek bör vara minst 50 mm. Isolera såväl reningsverket som inlopps-, utlopps- och överrinningsrör. Placera isoleringsskivorna längs reningsverkets sidor med lutning utåt från reningsverket på ett utjämnat sand- eller gruslager. Bild 2.17 Fyll igen schaktet och forma markytan så att den lutar neråt från reningsverket. Lås reningsverkets lock. Bild Installation av fördelningsenhetens användarterminal och pumpar WP Efter den slutliga igenfyllningen monteras fördelningsenhetens pumpar på plats. Pumparnas matning kopplas till användarterminalen. Användarterminalen monteras på fördelningsenheten med hjälp av en medföljande ställning. Larmlampan monteras på fördelningsenheten. Håll alltid användarterminalen låst! Bild 2.19 Bild

26 3. Idrifttagning På plats vid idrifttagningen är KWH:s representant eller en av KWH befullmäktigad representant. Före idrifttagningen bör installationen kontrolleras i enlighet med idrifttagningsrapporten. Följande åtgärder vidtas i samband med att reningsverket tas i bruk: Märkning av reningsverkets behållare Uppstart av reningsverket Val av reningsenheter WP Kontroll av CANbus-bussarnas funktion Installation av SIM-kort Påfyllning av kemikaliebehållaren (1000 l) Provdrift av komponenter Driftsinstruktioner Genomgång av reningsverkets serviceprogram 3.1 Märkning av reningsverkets tankar Tankarna i reningsverken WP är färdigt märkta på fabriken. Reningsverken WP består av flera reningsenheter. Enheter av den här dimensionen är inte numrerade på fabriken. Tankarna i en installerad anläggning bör märkas i samband med idrifttagningen. Reningsenhetens nummer och kemikaliebehållarnas påfyllningsrör anges med klistermärken och anläggningens processtankar numreras. Numreringen underlättar användningen av reningsverket i praktiken, man kan t.ex. vid slamtömningen genast se vilken av processtankarna som ska tömmas. Då locket till reningsverksenhetens processtank öppnas kan man se processtankens nummer (1 eller 2) på pumpstickan (1 tai 2). Klistermärkena medföljer reningsverket och är försedda med följande märkningar: DT = fördelningsenhet (distribution tank) U = reningsenhet (unit) PT = processtank (process tank) Ch = kemikaliebehållare (chemical tank) Klistermärkena fästes på följande sätt, exemplet avser en reningsenhet: I kanten av inspektionsluckan i reningsenhetens maskinrum, kryssa i reningsenhetens nummer På processtankarnas luftningsrör (2 st), kryssa i reningsverkets nummer samt processtankens nummer På påfyllningsröret för kemikalier, kryssa i reningsverkets nummer samt Ch-punkt Modellerna WP : Klistermärke på fördelningsenheten, ett kryss i rutan för fördelningsenhet Upprepa samma punkter för varje reningsenhet. Det är ingen skillnad från vilket håll numreringen börjar, men beakta nummerordningen i punkten för CANbus-bussarnas funktion. 3.2 Uppstart av reningsverket Med tanke på följande idrifttagningsåtgärder kopplas reningsverkets huvudströmbrytare på. Efter idrifttagningen är det bra att lämna strömmen påkopplad först då avloppsvatten leds till reningsverket. För modellerna WP gäller att man först startar reningsenheterna och därefter 26

27 fördelningsenheten. Efter att strömmen kopplats på övergår reningsverket till viloläge i väntan på att den första satsen avloppsvatten ska samlas. I viloläget luftar kompressorn avloppsvattnet. Reningsprocessen startar då en viss mängd avloppsvatten samlats i processtanken. 3.3 Idrifttagning av reningsenheterna WP I anläggningar bestående av flera reningsenheter kan man koppla på eller bort önskat antal reningsenheter. Kopplingen sker via fördelningsenhetens användarterminal samt i reningsenhetens maskinrum. I fördelningsenheten genomförs följande åtgärder: Välj Setup-knappen på basdisplayen På Setup-displayen visas fyra strömbrytare. Välj önskade enheter på displayen genom att ställa brytarna i On- eller Off-läge Gå tillbaka från displayen genom att trycka på ESC-tangenten Kopplingen via fördelningsenheten hindrar vatten från att pumpas till enheten i off-läge. Reningsenheten måste också stängas med huvudströmbrytaren i enhetens maskinrum. 3.4 Kontroll av CANbus-bussarnas funktion WP I modellerna WP kopplas reningsenheterna till användarterminalen i fördelningsenheten via CANbusbussarna. Detta möjliggör fjärrstyrning via ett GSM-nummer samt styrning av hela anläggningen på platsen via 27

28 fördelningsenhetens användarterminal. I samband med idrifttagningen bör man kontrollera CANbus-bussarnas adress i varje reningsenhet. Adresserna kan ha fel nummer. Fördelningsenhetens adress är som standard buss nr 1 och behöver inte ändras. I reningsenheten väljs bussen skilt via logiken i styrcentralen i respektive enhet: Tryck 4 sek. på basdisplayen tills displayen övergår till info-läge Välj knappen Enter info mode På displayen visas Password Lösenordet består av 4 ettor, godkänn genom att trycka på Enter På displayen visas Information mode main menu, välj Unit ID Välj CANbus-knappen, knappen aktiveras. Fördelningsenheten är CANbus 1 redan som standard. Välj för reningsenheten ett nummer för bussen med piltangenterna enligt reningsenhetens numrering på så sätt, att reningsenhet 1 får buss nr 2 och reningsenhet 2 får buss nr 3 osv. Godkänn ändringen med Apply-knappen. Då bussen ansluts med adress till reningsenheten syns balken i reningsenhetens övre kant i fördelningsenhetens basdisplay i grönt. Om inga bussar har anslutits (eller ingen reningsenhet har valts som primär, se avsnitt 3.3) är balken röd. Stäng menyerna genom att trycka på ESC I reningsverket är standarden för dataöverföringen via CANbus 500K bps, men detta bör helst kontrolleras samtidigt. Välj knappen CANbus i Information mode menyn. I displayen bör då till vänster anges bussens överföringshastighet 500K bps. Om värdet är något annat, ändra genom att trycka på knappen talvärde. Då knappen är aktiverad kan du med piltangenterna välja korrekt hastighet. 3.5 Installation av SIM-kort Styrcentralen och fördelningsenhetens användarterminal är försedd med ett GSM-modem som möjliggör fjärrstyrning och -övervakning av reningsverket via mobiltelefon. I idrifttagningsskedet skaffas ett SIMkort som installeras i modemet. Därefter inmatas det mobiltelefonnummer som ska ta emot larmmeddelanden från reningsverket. Om det är fråga om modell , så behövs även i detta fall endast ett kort. I storleksklassen WP installeras SIM-kortet i reningsverksenheten. Fästskenan för SIM-kortet finns till höger på logikens display i reningsverkets maskinrum. I modellerna WP installeras SIM-kortet i fördelningsenheten, som kontrollerar alla reningsenheter. I fördelningsenheten är fästskenan för SIM-kortet beläget på användarterminalens vänstra sida. Fästskenan lösgörs genom ett tryck på öppningsknappen. Installera SIM-kortet i styrcentralen på följande sätt: 1. Förbered SIM-kortet i mobiltelefonen: koppla bort förfrågan om PIN-kod radera alla gamla meddelanden på kortet 2. Koppla bort strömmen från reningsverket. 3. Öppna SIM-kortets fästskena genom att trycka på öppningsknappen t.ex. med spetsen på en penna. Fästskivan lossnar då helt från skenorna. 4. Skjut in kortet; ett klick hörs då det sitter rätt. Kontrollera att kortet lagts rätt väg. 5. Sätt tillbaka skivan på skenan och tryck på plats. 6. Koppla på strömmen. 28

29 Bild 3.3 Reningsenhetens styrcentral, SIM-kortets plats Bild 3.4 Fördelningsenhetens användarterminal, SIM-kortets plats Det går att bestämma fem telefonnummer dit reningsverket kan skicka larmmeddelanden. Se anvisningarna om inprogrammering av GSM-nummer i fördelningsenheten och reningsenheten i avsnitt Då numren för mottagarna av larmmeddelanden har installerats i reningsverket kan SIM-kortets funktion testas på följande sätt: WP : Tryck på tangenten F1 (inställningar) på basdisplayen. Tryck på tangenten F3 (GSM) på inställningsdisplayen. I nedre kanten på GSM-displayen finns en Test-GSM-knapp. Genom att trycka på knappen skickar reningsverket ett texttextmeddelande till de inprogrammerade GSM-numren. WP : Välj GSM-knappen på anläggningens basdisplay. I nedre kanten på GSM-displayen finns en Test- GSM-knapp. Genom att trycka på knappen skickar reningsverket ett texttextmeddelande till de inprogrammerade GSM-numren. OBS! Initieringen av modemet tar ca 2 minuter efter att strömmen kopplats på. 3.6 Påfyllning av kemikaliebehållare OBS! Använd skyddshandskar och -glasögon när du hanterar kemikalier! Påfyllning av kemikaliebehållare: 1. Bekanta dig med kemikaliesäkerhetsföreskrifterna och ta fram kemikaliebehållarens påfyllningsslang som följde med leveransen av reningsverket. 2. Öppna påfyllningsrörets kork (Bild 3.3). 3. Fäst slangen i kemikaliedunken med en klämma och lossa utloppsventilens skruv. Eliminera undertrycket genom att öppna locket. 4. Fyll reningsverkets kemikaliebehållare med tyngdkraft (lutning). 5. Kontrollera påfyllningsnivån under påfyllningen och se till att behållaren inte överfylls. 6. Skruva fast korken. 7. Kemikaliepumpens dosering kan justeras enligt anvisningar i avsnitt 5.3. OBS! Se till att kemikaliebehållaren inte överfylls! 29

30 Bild 3.5 Bild 3.6 Kemikaliedoseringen har inställts färdigt på fabriken. Vid idrifttagningen efter påfyllning av kemikaliebehållaren pumpas kemikalieslangarna fulla och kemikalien leds därefter automatiskt till processtanken under den första reningsprocessen, se avsnitt 3.7. Endast WehoPuts-lösning får användas i reningsverket. Lösningen kan köpas av leverantören av anläggningen eller i partiaffärer inom VVS-branschen. WehoPuts-lösningen är ett frätande ämne (ph 2). Säkerhetsföreskrifterna gällande kemikalien bör studeras innan hantering. OBS! Påfyllning av kemikaliebehållaren bör antecknas i driftdagboken Testkörning av komponenter Reningsverkets (och eventuellt fördelningsenhetens) komponenter bör kontrolleras vid idrifttagningen genom att testköra kompressorerna och pumparna. Samtidigt matas kemikalien i kemikalieslangarna på så sätt, att kemikalien leds till den första processen. Påfyllning av kemikalieslangarna sker i de enheter och processtankar som ska användas direkt. Öppna reningsverkets lock och testkör komponenterna: WP : Testkör reningsenheten via logiken Tryck på tangenten F1 (inställning) på basdisplayen Tryck en gång till på F1 (diagnostik) på den nya displayen Tryck på önskad pump-knapp på utrustningens driftdisplay, knappens färg ändras till gul då den aktiveras. 30

31 Om du vill lämna pumpen påslagen, tryck på tangenten F4 (lås på) och samtidigt på önskad pump. Knappens färg är blå då den är kontinuerligt aktiv. Du kan också välja flera pumpar samtidigt. Matningen är påslagen tills du frigör pumparna genom att trycka på Av-knappen. Gå till basdisplayen genom att trycka på ESC två gånger WP : Testkörning av fördelningsenhetens pumpar: Välj knappen Pumpbrunn uppe till höger på basdisplayen. Tryck på önskad pump-knapp på Pumpbrunn-displayen för att aktivera pumpen. Då pumpen aktiveras blir knappen grön och är aktiverad så länge den trycks ner. Om du vill lämna pumpen påslagen, tryck på knappen Tvinga på och därefter på önskad pump. Knappens färg ändras till blå då den är kontinuerligt aktiv. Du kan också välja flera pumpar samtidigt. Matningen är påslagen tills du frigör pumparna genom att trycka på Stop-knappen. Gå tillbaka till anläggningens basdisplay genom att trycka på Anläggning-knappen. Testkörning av reningsenhetens pumpar WP : Testkörning via fördelningsenheten. Tryck på numret för önskad reningsenhet på basdisplayen för att komma till reningsenhetens display. 31

32 Pumparna i övre raden på displayens nedre kant är pumpar i processtank nr 1, i nedre raden pumpar i processtank nr 2. Genom att trycka på önskad pump ändras textens färg till röd och pumpen aktiveras. Du kan också välja flera pumpar samtidigt. Pumparna är aktiverade ända tills du återför dem till normalläge genom att trycka på Stop-knappen på samma display. Gå till basdisplayen genom att trycka på Anläggning-knappen. Pumparna och kompressorn kan också testköras skilt via maskinrummets styrcentral i varje reningsenhet, se föregående punkt WP OBS! Fyll genast reningsenheternas kemikalieslangar fulla med kemikalie! OBS! Kontrollera också fasföljden och kompressorns rotationsriktning vid idrifttagningen! OBS! Kontrollera rotationsriktningen hos fördelningsenhetens överföringspumpar! Inställning av reningsverkets processvolym Processvolymerna fastställs skilt för varje reningsenhet. Tabellen visar processvolymerna i de olika modellerna. Reningsverksmodell Reningsenheter (U), st Processtankens volymer, liter WehoPuts WehoPuts WehoPuts U1 5800, U WehoPuts U1 5800, U WehoPuts UI 7500, U WehoPuts U1 5800, U2 7500, U WehoPuts U1 5800, U2 5800, U3 7500, U WehoPuts UI 7500, U2 7500, U3 7500, U Tabell 3.1 Processvolymer Volymerna bestäms via reningsenhetens logik: Tryck på F1 (inställning) på basdisplayen och på följande display F4 (kem) Godkänn inforutan med ESC-knappen En display för kalibrering av kemikalie blir synlig. Tryck på processvolym-knappen. Du kan nu skriva in processvolymen i liter. Godkänn genom att trycka på ENTER Lämna displayen genom att trycka på ESC två gånger. 32

33 3. 9. Driftsinstruktioner och genomgång av serviceprogram Vid idrifttagningen ger KWH Pipes egen eller en av företaget befullmäktigad representant instruktioner för användningen av reningsverket. Instruktionerna omfattar genomgång av processen, styrning av reningsverket via logiken, anvisningar om fjärrstyrning, övervakning av anläggningens funktion och genomgång av serviceprogram. Serviceprogrammet finns i bilaga 1. Övervakningen av reningsverkets funktion är indelad i åtgärder som genomförs varje vecka, varannan vecka och varje månad. Regelbundna serviceåtgärder genomförs två gånger per år. 33

34 01/2 4. Reningsverkets drift 4.1 Reningsenhetens styrning Styrningen av reningsverket kan ske antingen via reningsenhetens användarterminal eller i WehoPuts 400 och större modeller även via distributionspumpverkets användarterminal Styrning i reningsenheten I reningsverkets tekniska utrymme finns en styrcentral som styr reningsverkets funktion. Via logiken i styrcentralens display kan man följa med hur reningsprocessen framskrider och notera eventuella påminnelser och larm. Via reningsverksenhetens huvuddisplay kan man utföra följande uppgifter och få data om reningsverkets funktion. Bild 4.1 Reningsenhetens huvuddisplay 34

35 Processdata: Processteg 1. Viloläge 2. Kontinuerlig luftning 3. Periodisk luftning 4. Sedimentering 5. Utpumpning Processräkneverk Processens starttidpunkt Processtid som återstår tills utpumpningen startar Datum och tid: Data om anläggningen: Ytgivarnas läge Grön = Aktiv (1) Grå = Icke aktiv (0) Överföringspumpning till processtank nr: Ändra genom att trycka på numret Liter vatten som pumpats till tanken Animerad information om påfyllning eller tömning Larmlampans läge Funktionen OK då grönt ljus lyser Rött ljus betyder funktionsstörning Inpumpningens och utpumpningens lägen samt tvångskörning: Då utpumpningen är aktiverat tänds den gröna balken ovanför knappen. De två balkarna ovanför kompressorerna och kemikaliepumparna indikerar: Vänster balk = Utpumpning på Höger balk = Tryckgivare/kemikaliegivare aktiv Utloppen kan tvingas på genom att trycka på aktuell knapp och hålla den nertryckt. Språkval Tryck på flaggan för att byta språk Stödda språk: Engelska Finska Svenska Norska Funktionstangenter Tryck på tangenten F1 för att gå till Setup-displayen Tryck på F2 för att se historikdata 35

36 Inställningar och driftsåtgärder Genom att trycka på F1 Setup-knappen på basdisplayen öppnas inställningssidan. Bild 4.2 Setup-display På inställningssidan kan följande driftsåtgärder utföras: o Nollställning av kompressorns drifttimmar (kräver lösenord) o Förberedelse och kvittering av slamtömning (Se avsnitt 5.4) o Passerande av ytgivare som mäter luftningstrycket o Tvingande av anläggningen till sparläge genom att ta den ena processtanken ur drift på grund av låg belastning o Bestämning av försnabbad processtart i samband med överbelastning o Gå till displayerna: Diagnostik (Övervakning av inpumpning och utpumpning och tvångsstyrning) Inställning av luftning Inprogrammering av GSM-nummer Kalibrering och justering av kemikalieinmatning 36

37 Knappar Nollställning av kompressorns servicetimräknare Gå till nollställning genom att trycka på knappen Kräver lösenord Tömning av överskottsslam Tryck på knappen i 5 sekunder tills knappen aktiveras, efter 10 min kan överskottsslammet sugas ut ur processtanken. Se närmare instruktioner i avsnitt 5.4. Tömning av överskottsslam klar Enheten återgår till normal funktion genom en knapptryckning i 5 sekunder tills föregående knapp återgår. Tryckgivarens PÅ/AV-knapp Tryckgivarens larm kan frånkopplas med denna knapp. OBS! TRYCKGIVARENS LARM BÖR VARA PÅKOPPLAD Användning av endast en processtank En av processtankarna i ett reningsverk som fungerar med mycket låg belastning kan tas ur drift genom att ställa in denna funktion i ONläge Start av försnabbad process Om processtanken fylls inom bestämd tid utför programmet en försnabbad process Tiden kan bestämmas genom att trycka på minutvärdet. Övre PT1 Nedre PT2 Funktionsknappar F1 Diagnostikdisplay F2 Inställning av luftning F3 GSM-nummer F4 Kalibrering av kemikaliematning ESC Exit Återgår till föregående display 37

38 Diagnostikdisplay Bild 4.3 Diagnostikdisplay I bildens vänstra kant visas anläggningens givare resp. läge. Grön = Aktiv (1) Röd = Icke aktiv (0) På högra sidan i bilden visas anläggningens utpumpningar Utpumpning kan tvingas på på följande sätt: Tryck på önskad utpumpning så länge som du vill ha den aktiverad. OBS! På pekdisplayen kan man samtidigt trycka endast på en enda knapp. För att hålla låsa utpumpningen eller utpumpningarna på aktiverad, tryck på F4 och önskad utpumpning samtidigt. Utpumpningen fortsätter då att vara aktiverad. Du kan göra på samma sätt med flera utpumpningar. Då utpumpningen är låst i aktiverat läge ändras knappens färg till blå och styrningen avger en signal. Stoppa utpumpningen genom att trycka på POIS-knappen. Lämna displayen genom att trycka på ESC Inställning av luftning Tryck på F2 på Setup-displayen för att gå till inställning av luftning Bild 4.4 Inställning av luftning 38

39 För att få bästa möjliga reningsresultat kan luftningen med hjälp av programmet inställas steglöst enligt avloppsvattnets kvalitet. Luftningen kan inställas antingen genom att välja ett förinställt värde genom att trycka på knapparna 1-3 eller steglöst genom att trycka på piltangenterna. Inställningen av luftningen sker vid kontinuerlig luftning med inställd drifttid för kompressorn. Kompressorn kan i detta fall arbeta i pulser även vid kontinuerlig luftning. Lämna displayen genom att trycka på ESC Inprogrammering av GSM-nummer Gå till inprogrammering av GSM-nummer genom att trycka på F3 på Setup-displayen Mata in numret genom att trycka på ledig nummerruta. OBS! Numret måste inmatas i internationell form med + och landsnummer T.ex.: GSM-signalens styrka. Tryck för att uppdatera. Bild 4.5 GSM-display Meddelande skickas Skicka testmeddelande till inmatade nummer GSM-modeminitieringens läge Grön = GSM OK Grå = Inte initierat / fel i övre högra hörnet på displayen börjar lysa om initieringen av modemet har misslyckats. Kontrollera då följande: SIM-kortet är insatt i modemet Förfrågan om PIN-kod har avlägsnats från SIM-kortet Bryt strömmen och vänta 30 s och starta på nytt. Obs! Initieringen av modemet tar ungefär 2 minuter. Under denna tid varken mottas eller skickas meddelanden. Stäng genom att trycka på ESC Inställning av kemikaliepåfyllning och kalibrering Gå till inställning och kalibrering genom att trycka på F4 på Setup-sidan. 39

40 Bild 4.6 Infodisplay för kalibrering av kemikalie Fortsätt genom att trycka på F1 Bild 4.7 Kalibrering av kemikalie Grundinställningar: Bestäm avsedd mängd kemikalie i ml/m 3 [225 ml/m 3 ] Ställ in processtankens volym i liter WP 200 = 5800 L WP 300 = 7500 L WP 340 = 8500 L Mät upp kemikaliepumpens utmatning genom att trycka på Kalibrering-knappen. Pumpen startar med 30 sekunders fördröjning och arbetar i 60 sekunder. Då pumpen startats lyser den röda ramen runt knappen. Mata in det uppmätta värdet i milliliter. Programmet räknar automatiskt ut den nya pumpningstiden, som visas mitt på displayen. I displayens nedre kant visas de aktuella matningstiderna. Ställ in de nya tiderna genom att trycka på F1 eller F2 beroende på vilken pump som är kalibrerad 40

41 Genom att trycka på F4 återgår du till föregående display Stäng genom att trycka på ESC Återställ fabriksinställningarna genom att trycka på F3 (750 s WP 200) Historikdata Genom att trycka på F2 kommer du till historiksidan där du kan kontrollera: Starttiderna för föregående tjugo processer Bläddra i och tömma larmhistoriken Se aktiva larm Bild 4.8 Historikdisplay Bild 4.9 Larmhistorik 4.2 Styrning via distributionspumpverkets användarterminal Via distributionspumpverkets styrcentral kan man styra hela anläggningen samt enskilda reningsenheter. På basdisplayen kan man välja sex olika delområden Data och inställningar för hela anläggningen Data för enskilda reningsenheter (4 st) Data för distributionspumpverket 41

42 Anläggningsdisplay Bild 4.10 Anläggningsdisplay i distributionspumpverkets användarterminal Displayen visar: Totala antalet processer Tidpunkt och datum Larmlampans funktion Med valknapparna kan man gå till följande funktioner: Inprogrammering av GSM-nummer och skickande av testmeddelande (se ) Bild 4.11 Inprogrammering av GSM-nummer via distributionspumpverkets användarterminal 42

43 4.2.2 Slamtömning Bild 4.12 Slamtömning Välj slamtömningsläge för processtanken genom att trycka på aktuell knapp. Siffran på knappen återger slamräknarens värde. Då räkneverket överskrider larmvärdet tänds den röda ramen runt knappen. Genom att trycka på knappen övergår processen till kontinuerlig luftning och räkneverket nollställs. Anläggningen behöver inte återföras till normal funktion, utan det fortsätter automatiskt processen efter tömning. Tanken börjar inte fyllas genast, även om det finns avloppsvatten i lagertanken. Stäng genom att trycka på ESC Larm Visar aktiverade larm. Se punkt 4.6 Setup Bild Anläggningens inställningsdisplay På Setup-displayen kan man ställa in antalet reningsenheter och aktivera enheterna 43

44 4.2.4 Historik (Larmhistorik) Bild 4.14 Larmhistorik Språkval Genom att trycka på flaggan kan du byta användarterminalens språk Stödda språk: Engelska Finska Svenska Norska Reningsenhetens display Bild 4.15 Enhetsdisplay Den intryckta knappen i övre kanten av displayen visar den enhet som kontrolleras. Fältet ovanför numret anger enhetens anslutningsläge. Grön = Enheten har förbindelse med distributionspumpverket Röd = Enheten har inte förbindelse med distributionspumpverket Bakgrundens färg = Enheten har inte valts för drift (Se anläggningens inställningar) På vänstra sidan av displayen visas processdata (Se ) Genom att trycka på komponentknapparna kan du tvinga påkoppling av den aktuella komponenten. Frigör genom att trycka på STOP 44

45 4.2.7 Display för fördelningsenhetens pumpbrunn Enhet dit vatten pumpas Givarnas lägen. Grå = 0; Grön = 1 Nedersta givaren stoppar pumpen Mellersta startar pumpen Översta larmar för överrinning Genom att trycka på pumpknappen tvångspåkopplas pumpen. Angivelsen under knappen visar pumpens drifttid i timmar Gå till menyn för pumpservice (kräver lösenord) Genom att trycka på knappen tvinga påkoppling före pumpknappen låser du påkopplingen. Frigör genom att trycka på STOP-knappen Genom att trycka på knappen kan du byta enhet i pumpningstur. 4.3 Kvittering av fellarm En förteckning över fellarm jämte orsaker som ges från reningsverket finns i avsnitt 6.1. Då felet är avhjälpt visas fellarm kvitteras på larmdisplayen Bild 4.16 Aktiva larm En noggrannare kontroll av önskat larm fås genom att trycka på förstoringsglaset i larmets högra kant Följande display öppnas: 45

46 Bild 4.17 Aktivt larm Notera larmet först genom att trycka på och därefter kvittera genom att trycka på Om flera larm är aktiva kan du flytta till nästa larm genom att trycka på dubbelpilen framåt eller bakåt.. Gå från den tomma larmdisplayen genom att trycka på i övre högra hörnet. 4.4 Inställning av styrcentralens tid Reningsverkets styrcentral lagrar starttiden för pågående processteg i minnet. Ett processteg som avbrutits på grund av ett eventuellt elavbrott fortsätter automatiskt då strömmen återvänder. Tiden i styrcentralen kan ändras t.ex. vid övergång till sommar- och vintertid. Detta är dock inte nödvändigt, eftersom reningsverket följer sitt eget processprogram oberoende av om tiden är den rätta. Tidsinställningen i styrcentralen sker på följande sätt: Bild 4.18 Tidsinställning på anläggningens huvuddisplay 1. Tryck på det datum, år eller klockslag som ska ändras. 2. Mata in det nya värdet och godkänn genom att trycka på Enter. Gå förbi punkten genom att trycka på pilen åt höger. 46

47 Bild 4.19 Inmatning av värden Tidsinställningen med reningsenhetens styrning sker på samma sätt. Välj tid eller datum och mata in det nya värdet i övre högra hörnet på huvuddisplayen. 4.5 Fjärrstyrning via GSM GSM-modemet gör det möjligt att fjärrstyra och -övervaka reningsverket via mobiltelefon. Larmen och påminnelserna skickas i form av textmeddelanden till mottagarens mobiltelefon. Reningsverkets funktion kan också övervakas genom att man skickar en lägesförfrågan. Reningsverket svarar med ett textmeddelande. Meddelandena motsvarar texterna på styrcentralens display. GSM-kommandon skickas som normala textmeddelanden till SIM-kortets telefonnummer, skrivna med stora bokstäver. Åtgärder som motsvarar GSM-kommandon kan utföras även manuellt via styrcentralens meny. WehoPuts (skickas till numret på SIM-kortet i reningsverket) Förfrågningar i Svar t.ex.: Förklaring: form av textmeddelanden: S Lägesförfrågan WehoPuts ver 1.01 Programversion T Reningsverket Step/pros.nr:/Pros.time left: Processteg A svarar med ett PT 1 Kontinuerlig luftning 1. Kontinuerlig luftning T 296/120 textmeddelande 2. Periodisk luftning U PT 2 Fällning 295/58 3. Fällning S? Inputs : Outputs: Utpumpning 5. Viloläge Antal processer Tid tills utpumpning startar Data processtank 1 Data processtank 2 Inputs: aktiva ytgivare från vänster räknat: 1. Lagertankens lågnivågivare 2. Lagertankens högnivågivare 3. Processtankens högnivågivare 4. Processtankens högnivågivare 2 5. Kemikaliebehållarens lågnivågivare 6. Kompressorns tryckgivare Nr 1 7. Kompressorns tryckgivare Nr 2 8. Överrinningsgivare 9. Elavbrott 10. Maskinrummets varningsgivare (meddelar om det finns vatten i maskinrummet) Outputs: komponenter i drift från vänster räknat: 1. Överföringspump till processtank 1 2. Överföringspump till processtank 2 47

- reningsverk för avloppsvatten

- reningsverk för avloppsvatten - reningsverk för avloppsvatten - Avloppsvattenhantering välj rätt metod För en renare framtid Det finns många alternativa metoder för rening av avloppsvatten i glesbygder. Det är inte oviktigt vilket

Läs mer

IISI, IISI S6, IISI S10 Installationsmanual / Teknisk beskrivning

IISI, IISI S6, IISI S10 Installationsmanual / Teknisk beskrivning IISI, IISI S6, IISI S10 Installationsmanual / Teknisk beskrivning SVENSKA 2012.1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com Lösningen heter IISI IISI är ett passande avloppsreningsverk

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Uponor Fosforfällning

Uponor Fosforfällning Uponor Fosforfällning 13 2013 30003 9.2 Uponor fosforfällning Miljön vårt eget ansvar Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från fosfor bidrar till övergödning. Övergödning innebär en

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem

Uponor Infiltrationssystem Installationsanvisningar Uponor InfiltrationsSYSTEM Uponor Infiltrationssystem 12 2010 76006 Tillförlitliga lösningar från Uponor Vi gratulerar till ett kvalitetsval! Med Uponors avloppssystem behandlas

Läs mer

Läs bruksanvisningen noga innan du använder klipparen. Automower Helpdesk Tel: 020-77 77 22

Läs bruksanvisningen noga innan du använder klipparen. Automower Helpdesk Tel: 020-77 77 22 bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan du använder klipparen. Automower Helpdesk Tel: 020-77 77 22 Idén bakom Automower är tagen direkt från naturen - principen av det betande djuret. Vilket innebär

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter

Läs mer

Uponor Enskilt avlopp

Uponor Enskilt avlopp Uponor Enskilt avlopp 1 2013 30001 Inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation 9 2.1

Läs mer

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING uponor CLEAN EASY. Uponor Clean Easy

INSTALLATIONSANVISNING uponor CLEAN EASY. Uponor Clean Easy INSTALLATIONSANVISNING uponor CLEAN EASY Uponor Clean Easy 06 2009 76002 Uponors pålitliga lösningar Du fattade ett klokt beslut då du skaffade ett avloppssystem från Uponor. Våra funktionssäkra system,

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare

Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare Bruksanvisning Leica CV5030 Robotliknande Täckglasmonterare V1.2 Svenska 11/2002 Förvara alltid denna manual i närheten av instrumentet! Läs igenom den noggrant

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Swepoint DoGPS V4. Användarmanual

Swepoint DoGPS V4. Användarmanual 1 Swepoint DoGPS V4 Användarmanual DoGPS+-tjänsten innehåller även DoGPS NET-internetuppkoppling. Klicka in adressen www.pointerjakt.se Tilläggstjänsten DoGPS+ Fördelarna med GPRS-informationsöverföring

Läs mer

Daikin värmepump för bergvärme

Daikin värmepump för bergvärme Daikin värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W Daikin värmepump för bergvärme Svenska Innehåll 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter...3 1.1 Om dokumentationen...3 1.2 Betydelse av varningar och symboler...3

Läs mer

Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless

Bruksanvisning. Portabel automatisk tablettdispenser Wireless Bruksanvisning Portabel automatisk tablettdispenser Wireless MedicPen AB, september 2012 EG-försäkran Medicpen AB Storgatan 44 S-302 43 Halmstad Sverige Förklarar härmed att: Medimi och tillbehören som

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Ouflex användarmanual

Ouflex användarmanual www.ouman.fi Programmerbart automationssystem Ouflex användarmanual 1 Introduktion till Ouflex enheten Ouflex är ett styr och övervakningssystem som fritt kan programmeras och som monteras på DIN-skena.

Läs mer