Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisningar för BIOROCK 2011"

Transkript

1 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West

2 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:... 3 Material som behövs vid installation av... 4 Specifikationer 5 tank:... 5 Snabbguide för installation av... 6 Grävning av hål Nedsänkning av... 7 Montering av tilluft/pumpbrunn... 8 Avluftning / Frånluftning Slamavskiljare Återfyllning kring Isolering av Placering av utloppsfilter i slamavskiljaren Justera in spridarrören i Fosforfälla Installation efter Installation av HÖGT grundvatten! Installation av vid djupgående avlopp Installation av vid djupgående avlopp Dränering av mark VIKTIGT Installation av utloppsfilter i befintlig tank

3 Det viktigaste kom ihåg inför din installation: 1. Återfyll alltid med sand eller stenmjöl! 2. Vid risk för höga grundvatten återfyll med cement/betong 3. Isolera alltid med markisoleringsskivor (frigolit) 4. Se till att det finns väl fungerande avluftning på både slamavskiljare och 5. Se till att vattnet sprids över allt material i EN 6. Lägg ALDRIG tanken ned Vid installation av 15 återfyll alltid med cement runt tank, upp till nivå där tanken smalnar av, lägg då två lager markisoleringsskivor (frigolit) återfyll därefter med sand/stenmjöl.

4 Material som behövs vid installation av X antal meter 110mm avloppsrör X antal 110mm 90 böjar X antal 110mm dubbelmuffar X antal 110mm 45 böjar 3 antal 110mm T rör/3 gren muff Markisoleringsskivor att placera ovan och runt Muffar för tätning av 110mm rör Dräneringsrör 110mm Vid installation EFTER befintlig slamavskiljare behövs även: 1 st Utloppsfilter avsedd för att skydda (erhålls från leverantör av ) se separat installationsanvisning 1st 110mm 3 gren muff 1 st 110mm avloppsrör för förlängning av 3 grenmuff. Ifall det inte går att installera utloppsfilter i befintlig slamavskiljare, rekommenderas att utloppsfilter installeras i rör mm som placeras efter befintlig slamavskiljare Vid installation av pumpbrunn efter behövs även: 1 st pumpbrunn med eventuell förhöjning. (eventuellt muffar för tätning av 110mm rör) Pumpbrunnen kan ersätta lufttillförseln till, då luftrören kan borras in i brunnen, då behövs det tätning i form av t.ex. fogskum.

5 Specifikationer 5 tank:

6 Snabbguide för installation av Schematisk bild (ej skalenlig) på installation av Luftflöde Vattenflöde Luftflöde bakom slamavskiljare Isolering isolering Utlopp pumpbrunn slamavskiljare Pumpbrunn eller luftningsrör Utlopp ej pumpbrunn Bild 1. Installation av med pumpbrunn, efter slamavskiljare Installera slamavskiljaren enligt leverantörens instruktioner. Installera utloppsfilter enligt anvisning, se bilaga 1. Från slamavskiljaren leds utloppsröret med självfall 1: 100 till inloppet på (se bild 2). Rikta S egen avluftning i önskad riktning (se bild 2, nedre hålet). Avluftning från skall vara så nära som möjligt, max avstånd är 10 m. Avluftningsröret måste upp minst 3 m ovan mark. (i det fall avluftningen endast är 3 m ovan mark, måste en vindventilator installeras på avluftningsröret) Om avluftningsröret når 5 m ovan mark behöver inte vindventilator användas. Försäkra er om att det finns god möjlighet till avluftning. Anslut utlopp (se bild 3) för renat avloppsvatten och bygg sedan vidare uppåt till anslutningarna för lufttillförseln med 110mm rör och kopplingar. Används pumpbrunn kan tilluftningen borras in i pumpbrunnen. Se då till att täta ordentligt med t.ex. fogskum. Röret för luftintaget skall sticka upp minst 200 mm ovan marken och förses med skyddande nät/huva. Vid återfyllning: lägg markisoleringsskivor (t.ex. styrox 100mm) ovan ca mm ut utanför själva tanken, samt mot samtliga sidor. Isolera även under locket med isolerskiva eller fogskum. OBS! Återfyll aldrig med annat material än sand eller stenmjöl. TA DIG TID ATT LÄSA HELA INSTALLATIONSMANUALEN! Ingående vatten Utgående luft Inget hål Ingående luft Utgående vatten Bild 2 Bild 3 OBS! Placera alltid ett dräneringsrör runt tanken, som om det skulle ansamlas vatten underifrån, dränerar ut kring tanken. Koppla ihop dräneringen med utgående röret från.

7 Slamavskiljaren skall installeras enligt tillverkarens föreskrifter och utloppsfilter skall installeras i denna, se separat installationsanvisning för utloppsfilter. Om det inte går att installera utloppsfilter i slamavskiljaren placera då utloppsfiler i rör/vägtrumma med tätad botten ( mm) och led in vattnet i denna innan det leds vidare ut till. Används ST slamavskiljare och det finns risk för höga grundvatten, skall det gjutas betongplatta samt återfyllas med cement runt slamavskiljaren upp över själva grundvattennivån ca mm, fyll med mer cement ifall risken är överhängande för mycket höga grundvattenflöden. Grävning av hål. Gräv ett hål 600mm bredare och 1000mm längre än. Hålet skall vara tillräckligt djupt så att utloppet på slamavskiljaren kan ledas in i inloppet till. Vid standardinstallation är djupet som behövs 2000mm. Botten av hålet måste vara i våg. Betong, sand eller grus används som bottenfyllning, beroende på de lokala markförhållandena. Om sand eller grus används packas detta med vibratorplatta, padda. Nedsänkning av Sänk ned i hålet och försäkra er om att den står i våg. Försäkra er om att det är 300 mm utrymme på båda sidorna av samt 450mm utrymme på inloppssidan och 550 mm på utloppssidan av tanken. OBS! måste alltid förbli stående upprätt!

8 Montering av tilluft/pumpbrunn marknivå 110mm luftintag ovan mark 110mm luftintag ovan mark 110mm luftintag till 110mm luftintag till Utlopp från pumpbrunn till recipient 110mm utlopp från 110mm utlopp från utlopp till recipient pumpbrunn Alternativ 1: 110 mm rör för tilluft tilluft Alternativ 2: pumpbrunn med kombinerad tilluft Alternativ 1: 110 mm rör för tilluft Intaget av luft till skall placeras så nära som möjligt, max avstånd är 5m. Används 110mm rör, för att ansluta lufttillförseln till, börja nerifrån och anslut en 110mm T koppling till det nedersta hålet avsett för utgående vatten. Led utgående vatten vidare till recipient. Bygg sedan vidare på T kopplingen och anslut fösta lufttillförseln till, använd T koppling. Bygg vidare till översta luftintaget, använd T koppling och fortsätt upp ovan marknivå. Intaget för luft skall sticka upp minst 200 mm ovan mark och utrustas med huva. Alternativ 2: pumpbrunn med kombinerad tilluft Intaget av luft till skall placeras så nära som möjligt. Finns det behov av att använda en pumpbrunn efter kan denna användas för att leda in luft till. Börja med att ansluta utgående avlopp från från till pumpbrunnen. Borra sedan hål för 110mm anslutning i nivå med nedersta luftintaget. Anslut till med

9 110mm rör, låt röret sticka in ca 200mm i pumpbrunnen. Täta vid behov med muff och/eller fogmassa. Borra sedan hål för 110mm anslutning i nivå med översta luftintaget. Anslut till med 110mm rör, låt röret sticka in ca 200 mm i pumpbrunnen. Täta vid behov med muff och/eller fogmassa. Borra sedan anslutning för 110mm rör och anslut 90 Böj för att leda ett separat 110mm rör upp ovan marknivå. Röret för lufttillförseln måste sticka upp Minst 200 mm ovan mark och utrustas med huva, eller annat skydd. Hålen i pumpbrunnen kan förborras. Utgå från lägsta förborrade hålet och kontrollmät mot så att hålen kommer på rätt nivå i förhållande till luftintagen i.

10 Avluftning / Frånluftning Slamavskiljaren och måste avluftas separat! Avluftning av sker genom 110 mm rör. Avluftningen av skall placeras så nära möjligt och MÅSTE vara inom 10 m från. Avluftningsröret/frånluftningen från måste vara 5 meter ovan mark och skyddas med en huva. Används en vind ventilator behöver avluftningsröret bara vara 3 meter ovan mark. Alla vinklar/böjar på frånluftsröret skall vara max 45 grader inga (90 gradare får användas då detta påverkar frånluftningen negativt.) Frånluftningen kan gå upp längs en vägg, påle eller liknande och bör stabiliseras för att skyddas mot starka vindar. Slamavskiljare Om slamavskiljaren placeras inom 10 m från husets frånluftning, kan denna användas. Alla kopplingar mellan slamavskiljaren och huset ska vara täta. Om Slamavskiljaren placeras mer än 10m från husets avluftning skall en T koppling kopplas på det inkommande röret till slamavskiljaren och avluftningen kopplas på denna. vindventilator Avluftningen kopplas in på nedersta hålet på inloppssidan av (se bild 2). Normalt dras frånluftning parallellt med inkommande avloppsrör till slamavskiljaren fram till husvägg och går parallellt med avluftningen på slamavskiljaren. Detta förutsätter att det inte blir mer än 10m avstånd från. Vid installation av flertalet parallellkopplade kan man med fördel dra samtliga avluftningar tillsammans till en punkt förutsatt att inget avstånd överskrider 10 m

11 Återfyllning kring Att återfylla med cement kring är alltid att rekommendera om det finns minsta risk för högt grundvatten. Finns det en mindre risk för högt grundvatten kan återfyllning från botten upp 300mm göras med cement. Fyll högre upp med cement om risken finns för högre grundvatten. Ex: om det finns risk för högt grundvatten (1m under mark) tre veckor vart 3dje år, återfyll med mer cement än om det t.ex finns risk för högt grundvatten ett par dagar vart tionde år 1m under mark. Finns det ingen risk för högt grundvatten skall återfyllning ske med sand alternativt stenmjöl OBS! isolera alltid kring Isolering av Isolering skall alltid placeras ovan vid återfyllning och nå ut över kanten på mellan mm. Runt bör isolering placeras till mm djup beroende på risken för tjäle. Det kan med fördel fyllas lite sand mellan och isoleringen. Vänd på locket till och spruta fogmassa som isolering på insidan av locket, låt torka innan locket sätta på igen. Alternativt kan/skall frigolit eller markskiva fästas under locket, eller placeras i stigar halsen på tanken. Placering av utloppsfilter i slamavskiljaren Utloppsfiltret placeras i det T rör som sitter vid slamavskiljarens utlopp. Utloppsfiltret måste vara placerat så att det går att lyfta ut ur slamavskiljaren. Vid placering långt under marken måste ett rep eller liknande fästas på utloppsfilter så att det finns möjlighet att få upp utloppsfiltret för rengöring. Vid installation av utloppsfilter i befintlig slamavskiljare, se separat installationsanvisning. Justera in spridarrören i När vattnet rinner in i skall det spridas jämnt över medium. Justering av spridningen av vattnet i görs genom att spola rent vatten in i inloppet till och justera spridarrören så att det rinner vatten ur samtliga hål i spridarrören. Normalt lutar spridarröret en aning, första delen en aning högre än den bortre delen av spridarrören. När ett jämnt flöde råder, skruva åt fästanordningen så att rören sitter på plats. Stäng locket och skruva fast det med bultar, så att ingen obehörig kan lyfta på locket.

12 Fosforfälla Installation efter Nedan är schematiska bilder på olika sätt att lösa installation av fosforfälla efter. Ej skalenliga. Fosforfällor finns i olika storlekar. Pumpbrunn Fosforfälla Fosforfälla

13 Installation av HÖGT grundvatten! Nedan är schematiska bilder på olika sätt att lösa installation av vid höga grundvatten. Ej skalenliga bilder nedan. är en markbädd på burk och är förutsättningar att det skulle behövas en upphöjd markbädd, skall även vara upphöjd. Se nedan. Placeras i hus behöver tanken förstärkas upp. Betong kan gjutas runt tanken mint 40 50cm upp över grundvatten nivån på tanken för att motverka flytkrafter. dike pumpbrunn Grundvattennivå dike pumpbrunn Grundvattennivå

14 Installation av vid djupgående avlopp Nedan är schematisk bild på hur man kan lösa installation vid djupgående avlopp. Vid djupgående installationer förespråkas alltid slamavskiljare av cement. Används slamavskiljare av annat material rekommenderas att det gjuts cement runt tanken. OBS! ej skalenligt och bör ej användas som underlag för dimensionering eller placering av utrustningen. slamavskiljare Pumpbrunn Dränering av mark VIKTIGT tanken kommer inte vara full med vatten och det rekommenderas att marken runt tanken dräneras ifall det t.ex. regnar under en längre tid och marken blir fylld med vatten. Detta för att motverka flytkrafter och ökat tryck mot tanken. Rekommendationen är att ALLTID lägga dräneringsslang runt själva och koppla dräneringsslangen på den utgående ledningen (om fosforfälla används, koppla på dräneringen på utgående röret EFTER fosforfällan) Pumpbrunn Dränering Utlopp

15 Installation av utloppsfilter i befintlig tank. Leta upp utloppet på tanken Lyft på locket och slamtöm tanken om det behövs. Montera filtret i T kopplingen. Försäkra att filtret monteras korrekt, hela vägen ner i T kopplingen Se till att T kopplingen och filter centreras under öppningen i tanken. Vid behov förläng utloppsröret. luft Rätt Installerat Filter Fel Installerat Filter! Filtret måste ner längre i T röret, så att luften får fri väg

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem

Uponor Infiltrationssystem Installationsanvisningar Uponor InfiltrationsSYSTEM Uponor Infiltrationssystem 12 2010 76006 Tillförlitliga lösningar från Uponor Vi gratulerar till ett kvalitetsval! Med Uponors avloppssystem behandlas

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

Uponor Enskilt avlopp

Uponor Enskilt avlopp Uponor Enskilt avlopp 1 2013 30001 Inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand

Läs mer

Installationsmanual. BioKube Mars 3000. AB IFO Vattenrening

Installationsmanual. BioKube Mars 3000. AB IFO Vattenrening Adress: Johannesfredsvägen 9 C, 168 69 Bromma Installationsmanual BioKube Mars 3000 Innehåll 1 Introduktion -------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Version 2.1-2014-05-20 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 30

Bruksanvisning för Separera 30 Bruksanvisning för Separera 30 Bruksanvisning för Separera 30 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt INSTALLATIONSGUIDER Installera rätt och tätt Innan du börjar installera Verktyg som kan behövas! Borrmaskin Röravskärare Skjutmått Gerlåda Tumstock Kniv Hink Fintandadsåg Ficklampa Skiftnyckel Skruvmejsel

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS1000EIV LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

EcoVac Manual Installationsbeskrivning, skötselmanual och felsökning.

EcoVac Manual Installationsbeskrivning, skötselmanual och felsökning. Manualen ska sparas av fastighetsägaren! EcoVac Manual Installationsbeskrivning, skötselmanual och felsökning. Garantibestämmelser: Installation och användarbeskrivning måste följas. Om komponenterna utsätts

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000D/Q Böjt Utlopp

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000D/Q Böjt Utlopp Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS000D/Q Böjt Utlopp LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera

Läs mer

Wostman MANUAL. Så funkar EcoVac. OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Wostman MANUAL. Så funkar EcoVac. OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. 2012:1 MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, som transporterar avfallet med vakuumluft hela vägen direkt till tanken vid spolning.

Läs mer

POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP

POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP Antagen av Miljö-och Byggnadsnämnden 2011-12-08 Inledning De flesta vattendrag och sjöar i Skåne är idag övergödda, och det näringsrika vattnet följer med ut i havet. För mycket

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

AQUATRON. Aquatron International

AQUATRON. Aquatron International AQUATRON INSTALLATION OCH HANDHAVANDE AQUATRON- MODELLERNA 90 OCH 400 AQUATRON 90 AQUATRON 400 Aquatron International Aquatron International AB Lisselberga 1 Telefon / Fax: www.aquatron.se 725 93 Västerås

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest

BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda värmepumpen. Spara bruksanvisningen för senare bruk. BRUKSANVISNING VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS2000E/Ex LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

till tank Vad som ingår Så funkar EcoVac Vad som behövs Monteringsanvisning Styrenhet Vakuumenhet Toalett

till tank Vad som ingår Så funkar EcoVac Vad som behövs Monteringsanvisning Styrenhet Vakuumenhet Toalett till tank Monteringsanvisning OBS, läs hela anvisningen innan beställning eller monteringen påbörjas. Styrenhet Vakuumenhet Toalett Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, där avfallet transporteras

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer