Barn- och utbildningsnämnden (30) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, kl. 08:00 16:00, lunch 12:00 13:00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-01 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2010-02-01 kl. 08:00 16:00, lunch 12:00 13:00."

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (30) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, kl. 08:00 16:00, lunch 12:00 13:00. Paragrafer 1-20 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustavsson (S), ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Georgos Moschos (S) 1 12, 16 Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Ambjörn Lennartsson (M) Birgitta Andersson (FP) Ingela Johansson (C) Britt Norström (V) Bengt Andersson (S) Marie Sjörén 13-15, ÖVRIGA Namn Ersättare Marie Sjörén (S) 1-12, 16 Ann-Sofie Hagenvind (S) Nicklas Olsson (S) Tetyana Zakrewska-Johansson (FP) Karin Olofsson (MP) Tjänstemän Utbildningschef Lisbeth Göthberg Förvaltningsekonom Roger Lundvold 1-8 Ekonom Ola Pettersson 1-8 Skoladministratör Charlotte Daremark Övriga Rektor Daniel Larsson Kostplanerare Karin Artmo 12 Ann-Charlotte Backman och Bo Björklund 13 Brita Johansson 13 Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Anette Söderstedt (S) Efter överenskommelse Charlotte Daremark Pereric Gustavsson Anette Söderstedt

2 Barn- och utbildningsnämnden (30) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden Protokollet förvaras Barn- och utbildningskontoret Underskrift

3 Barn- och utbildningsnämnden (30) Innehållsförteckning 1 Godkännande av föredragningslista Rapporter Delegationsbeslut Nya Forsen, steg Bokslut 2009 verksamhetsberättelse Lärarlyftet 2011/förskolelyftet Budget Skrivelse från föräldraförening angående mellanmål Förskola Täppan Sommarlovsentreprenörer 2010 (FLIS) Sommarskola Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och grundskolor Vård- och Omsorgscollege Gymnasium Skaraborg Anpassning av gymnasieskolan Rudbeck Earth Hour Barnkonsekvensanalys Delegationsordning, reviderad Övrigt Information från förvaltningen... 29

4 Barn- och utbildningsnämnden (30) 1 Godkännande av föredragningslista Nämndens beslut Nämnden beslutar godkänna föredragningslistan.

5 Barn- och utbildningsnämnden (30) 2 Rapporter Beslut från Skolinspektionen angående ansökan från International Swedish School AB Skolinspektionen har avslagit ansökan om rätt till bidrag för den fristående gymnasieskolan Raoul Wallenberggymnasiet i Skövde, med inriktningarna: Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning Ekonomi, Samhällsvetenskap och Språk, samt Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna Naturvetenskap och Miljövetenskap. Beslut från Skolverket statsbidrag för handledarutbildning Skolverket har beslutat att tilldela Tidaholms kommun kr i statsbidrag för att anlita och utbilda 8 st handledare under läsåret 2009/2010. Statsbidraget fördelas till huvudmän som deltar i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Beslut från Skolverket statsbidrag maxtaxa Statsbidraget gäller för kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Skolverket har för Tidaholms kommun fastställt bidragsbeloppet för bidragsåret 2010 till kr. Utbetalning i mars och september: kr vid varje tillfälle. Beslut från kommunfullmäktige barnomsorgstaxa och anvisningar 2010 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde , där kommunfullmäktige beslutar anta barn- och utbildningsnämndens förslag till barnomsorgstaxa och anvisningar för år Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2010 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde där beslut tas om att anta sammanträdesdagar för kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskott för Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2010 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde där beslut tas om att anta datum för sammanträdesdagar 2010, samt beslut om att under år 2010 annonsera sammanträdestiderna i Västgötabladet. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2010 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde där besluts tas om att anta sammanträdesplan för kommunfullmäktige Forts

6 Barn- och utbildningsnämnden (30) 2, forts Barn- och ungdomskulturplan protokoll från Kultur & Fritidsnämnden Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde , där beslut tas om att ställa sig bakom den barn- och ungdomskulturplan som tagits fram av Tidaholms skolkulturgrupp och välkomnar den tydliga inriktningen, med mer samarbete över förvaltningsgränserna. Friidrottsbanor protokoll från Tekniska nämnden Protokoll från tekniska nämndens sammanträde I beslutet förordas förslaget med en bana på 100 m med placering vid Hökensåsskolan. Idrottscenter vid Forsenområdet protokoll från Tekniska nämnden Protokoll från tekniska nämndens sammanträde där beslut tas om att i arbetsgruppen skall ingå två ledamöter och en tjänsteman från tekniska nämnden, en ledamot och en tjänsteman vardera från kultur- och fritidsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Protokoll från folkhälsorådet Protokoll från folkhälsorådets sammanträde , där det bl.a. togs upp att en ansökan om medel för 2010 inkommit från Familjecentralen. Dels gäller ansökan kostnad för buss till Gamla Köpstad för unga mammor och deras barn och dels kostnad för en gemensam utbildningsdag för Familjecentralens närgrupp. Folkhälsorådet ställer sig bakom idén och godkänner Familjecentralens önskan om medel till buss, samt till närgruppen för utbildning. Information i protokollet om utvärderingen av kampanjen Störa langningen 2009, samt frågan om rökning bland skolelever. Beslutsattestanter för 2010 Reviderad lista , beslutsattestanter KRIS-övning Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar utförligt från den stora KRIS-övningsdagen den 18 januari, 2010, som gällde hela kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer själva att anordna en krisövning för att kontrollera att information och handling når ända ut i organisationen. Forts

7 Barn- och utbildningsnämnden (30) 2 forts Statsbidragsansökan Ansökan är inskickad till Skolverket om statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna för Bidragsram är kronor Ansökan om rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Skövde Beslut från Skolinspektionen Skolinspektionen har beslutat om att Pluskompetens Utbildning i Sverige AB är berättigad till bidrag för utbildningarna SPA - Friskvård och Hälsa. Skolinspektionen har avslagit ansökan om att starta utbildningarna Stylist Skönhet och hälsa, Byggprogrammet, Butiksledning samt Samhällsvetenskapsprogrammet.

8 Barn- och utbildningsnämnden (30) 3 Delegationsbeslut Dnr10/SK Nr Ärende Datum Anmälare 01/2010 Nekat mottagande och intagning av elev till gymnasial vuxenutbildning Orsak: Eleven tillhör ej vuxenutbildningen (ej fyllt 20 år) 02-05/2010 Enl. Skollagen 2 kap, har utökad tid på förskolan beviljats (ett barn) Enl. Skollagen 2 kap, har skolbarnsomsorg beviljats (3 barn). Orsak: Insatser behövs utöver ordinarie verksamhet. 06/2010 Ledighet utöver vad rektor kan besluta (resa till Thailand) 07-40/2010 Nekat mottagande och intagning av elever till gymnasial vuxenutbildning. Yrkesutbildning: Yrkesförarutbildning CE, för 33 st. Orsak: Kan ej beredas plats /2010 Nekat mottagande och intagning av elever till gymnasial vuxenutbildning. Yrkesutbildning: Yrkesförarutbildning 6 st Orsak: Kan ej beredas plats 47-50/2010 Nekat mottagande och intagning av elever till gymnasial vuxenutbildning. Yrkesvuxutbildning. Yrkesförarutbildning D för 4 st. Orsak: Kan ej beredas plats Johan Lindell Helena Nylén Lisbeth Göthberg Johan Lindell Johan Lindell Johan Lindell

9 Barn- och utbildningsnämnden (30) 3, forts 51/2010 Ledighet för elev utöver vad rektor kan besluta 52/2010 Ledigheter för elever utöver vad rektor kan besluta 53/2010 Enligt skollagen 2 kap 6 och 9, beviljas skolbarnsomsorg utifrån barnets eget behov. Orsak: Insatser behövs utöver ordinarie verksamhet. 54/2010 Enligt skollagen 2 kap 6 och 9, beviljas skolbarnsomsorg utifrån barnets eget behov. Orsak: Insatser behövs utöver ordinarie verksamhet Lisbeth Göthberg Lisbeth Göthberg Helena Nylén Helena Nylén Ovanstående delegationsbeslut är rapporterade till nämnden

10 Barn- och utbildningsnämnden (30) 4 Nya Forsen, steg 2 Dnr 10/SK Förvaltningsekonom Roger Lundvold informerar om det aktuella läget kring Nya grundskolan Forsen, steg 2. Genomgång av aktuell ritning. Nämnden tackar för informationen.

11 Barn- och utbildningsnämnden (30) 5 Bokslut 2009 verksamhetsberättelse 2009 Dnr 10/SK Förvaltningsekonom Roger Lundvold och ekonom Ola Pettersson informerar. Nu pågår avslutning av 2009 års bokslut. Nämnden går mot ett litet överskott. Bokslutet ska lämnas in senast den 19 februari. Genomgång av förslag till verksamhetsberättelse för 2009 gällande barnomsorg, grundskola, Centrala Resursteamet samt gymnasieskola. Pereric Gustavsson (S) påpekar att det är viktigt att en redovisning hur anpassningen skett med antal reducering av lärare m.m. Per-Erik Thurén (S) lyfter frågan, när och hur sätts resurserna in, när behov upptäckts tidigt. Johan Liljegrahn (M) betonar också vikten av att resurserna fördelas på rätt sätt, så att rätt resurs prioriteras i rätt tid. Planering: Ytterligare detaljerad rapport sker på arbetsutskottet 23 februari samt på nämndens sammanträde den 9 mars. Nämnden tackar för informationen. Nämndens beslut 1. Nämnden beslutar att arbetsutskottet kan skicka verksamhetsberättelse och bokslut till ekonomiavdelningen. 2. Nämnden tar beslut om verksamhetsberättelse och bokslut på nämnden sammanträde den 9 mars. Sändlista Ekonomiavdelningen

12 Barn- och utbildningsnämnden (30) 6 Lärarlyftet 2011/förskolelyftet 2011 Dnr 10/SK Bakgrund Beslut i kommunstyrelsen att lärarlyftet kan finansieras ur nämndens ackumulerade överskott. Beslut i kommunfullmäktige där barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra lärarlyftet. Förvaltningsekonom Roger Lundvold informerar om förvaltningens intresse att söka till lärarlyftet respektive förskolelyftet även under hela Kommunens andel beräknas till ca kr. Nämndens beslut Nämnden beslutar genomföra lärarlyftet respektive förskolelyftet 2011, inom det beslut som är taget av kommunfullmäktige Kostnaden finansieras ur nämndens ackumulerade överskott. Sändlista Kommunstyrelsen

13 Barn- och utbildningsnämnden (30) 7 Budget 2011 Dnr 10/SK Förvaltningsekonom Roger Lundvold informerar. Britt Norström (V) har lyft frågan om att arbetet med budget 2011 bör börja redan tidig vår Bakgrund Ärendet togs upp i arbetsutskottet 19 januari, där arbetsutskottet förtydligar att skolplanen och kvalitetsredovisningen ligger till grund för våra verksamhetsförändringar och våra mål, därför är det viktigt att börja tidigt med att titta på verksamheterna och arbeta med budget Diskussion förs i nämnden kring vad som bör prioriteras politiskt, hur pengarna bäst bör fördelas, för att rätt insatser ska prioriteras. Arbetsutskottet föreslår att nämnden träffas 2 dagar under våren 2010, för att arbeta med ekonomin och budget Förslag presenteras på två konferensdagar, den maj, på Flämslätts kursgård. Nämndens beslut Nämnden beslutar att planera in 2 dagar, maj, 2010, dels en dag för nämndmöte, dels en dag för grundlig genomgång av ekonomi och budget.

14 Barn- och utbildningsnämnden (30) 8 Skrivelse från föräldraförening angående mellanmål Dnr 10/SK Förvaltningsekonom Roger Lundvold informerar. Bakgrund Föräldraföreningen på grundskolan Forsen, inkom den 11 januari 2010 med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden, där man önskar en permanent lösning till möjligheten för eleverna på grundskolan Forsen att kunna köpa mellanmål på förmiddagar och eftermiddagar. I dagsläget är problemet löst med en personal som är anställd på lönebidrag och som sköter cafeterian på förmiddagen. Nämndens beslut Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag utreda möjligheten för elever på grundskolan Forsen att kunna köpa mellanmål under skoltid. Sändlista Föräldraföreningen, grundskolan Forsen

15 Barn- och utbildningsnämnden (30) 9 Förskola Täppan Dnr 10/SK Bakgrund Pereric Gustavsson (S) och utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar. En skrivelse daterad inkom till barn- och utbildningsnämnden från föräldrar med barn på Montessorieförskolan Framtiden. Föräldrarna önskade att en småbarnsavdelning skulle öppnas på Montessorieförskolan Framtiden. I protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde , beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att konvertera förskolan Täppan till Montessorieförskola från och med höstterminen Rektor Barbro Sjögren och rektor Susanne Hammar inkom med en tjänsteskrivelse till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott med ett förslag till en plan för verksamhetsförändring på förskolan Täppan enligt följande: Förskolan Framtiden byter lokaler med förskolan Täppan i augusti Interannonsering för att hitta intresserad personal har skett hösten Fyra sökande, varav tre kommer att erbjudas tjänst. Information till föräldragrupper om förändringen sker under perioden februari - april Kostnad för material, möbler och viss fortbildning cirka kr, äskas ur ackumulerat överskott. Nämndens beslut 1. Nämnden beslutar att konvertera förskolan Täppan till en Montessorieförskola. 2. Kostnad för material, möbler och viss fortbildning beräknat till kr finansieras ur ackumulerat överskott.

16 Barn- och utbildningsnämnden (30) 10 Sommarlovsentreprenörer 2010 (FLIS) Dnr 10SK/ Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 12 maj, 2009, gavs informationen att förvaltningen ville vänta med införandet av konceptet sommarlovsentreprenörer till sommaren Planering: Ärendet tas upp på nämnden 9 mars, 2010,då rektor Cattarina Higgins kommer att närvara och ge mer utförlig information kring behov av och kostnad för genomförandet. Sändlista Rektor Cattarina Higgins, grundskolan Forsen, Kungsbro

17 Barn- och utbildningsnämnden (30) 11 Sommarskola 2010 Dnr 10/SK Sommarskolan 2009 genomfördes med mycket goda resultat. Rekommendationen från rektorerna Nina Kindbom, Tommy Järlström, Cattarina Higgins och Katarina Karlsson är att föreslå beslut om att genomföra sommarskola även sommaren Nämndens beslut 1. Nämnden beslutar att bidrag söks från Skolverket för att kunna genomföra sommarskola Efter beslut från Skolverket, kommer nämnden att fatta beslut om att eventuellt genomföra Sommarskola 2010.

18 Barn- och utbildningsnämnden (30) 12 Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och grundskolor Dnr10/SK Kostplanerare Karin Artmo har tagit fram et förslag till kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och skolor. Kostpolicyns vision är: Att alla matgäster skall känna sig trygga i att maten som serveras i Tidaholms kommuns förskolor och skolor är näringsrika och väl sammansatta inom skolan måltidsverksamhet. De ska även känna sig trygga i att maten som serveras följer regler beträffande specialkost och livsmedelshygien. Kostpolicyns syften är: Att klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor inom den kommunala verksamheten. Att tydliggöra vilka krav och förväntningar som är realistiska att ställa på måltider och måltidssituationen. Att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga måltider vad gäller innehåll och omfattning för de olika måltidsverksamheterna. Att måltiderna är/skall vara en naturlig och integrerad del i verksamheterna. Att använda måltiden/maten som en viktig del i verksamheterna ur både socialt och pedagogiskt perspektiv. Målet med kostpolicyn är att: Ge förutsättning för att alla barn skall vara friska och se ett värde i maten och måltiden. Skapa bra matvanor för barn och elever. Att måltiden är något man ser fram emot under dagen. Säkerställa en bra näringsstatus och förebygga undernäring. Ur Kostpolicyn framgår vad som gäller för förskolan och skolans måltider, kvalitet, miljö- och hållbar utveckling samt kostpolicy för skolcafeteriorna. Forts

19 Barn- och utbildningsnämnden (30) 16 forts Diskussion förs i nämnden kring kostpolicyn samt vikten av att maten produceras nära serveringstillfället, samt i möjligaste så lite halvfabrikat som möjligt. Johan Liljegrahn (M) önskar en omformulering i kostpolicyn under rubriken, Miljö och hållbar utveckling: Maten ska tillagas om möjligt i anslutning till serveringsstället. Maten ska också tillagas så nära inpå serveringstillfället som möjligt i kök anpassade till verksamheten. Nämndens beslut Nämnden beslutar ställa sig bakom kostpolicyn för Tidaholms förskolor och skolor med ovanstående ändring.

20 Barn- och utbildningsnämnden (30) 13 Vård- och Omsorgscollege Dnr 10/SK Information ges av Ann-Charlotte Backman och Bo Björklund. Sammanfattning Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform mellan verksamheter inom vård- och omsorg, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på regional och lokal nivå. Region Skaraborg, innefattar Falköpings och Tidaholms kommuner. Bakgrund Personalbrist Efterfrågan på personal med adekvat utbildning både på gymnasial och eftergymnasial nivå kommer att bli stor Fler ungdomar, vuxna och invandrare behövs i vård och omsorg Regional samverkan - ett effektivt resursutnyttjande Syften Möta arbetslivets behov av adekvat kompetens Garantera kvalitet för såväl arbetslivet som utbildningsanordnare och den studerande Riva barriärer mellan arbetsliv och utbildningsanordnare Ökad flexibilitet för studerande Marknadsföra yrken inom vård och omsorg Erbjuda tydliga karriärvägar Erbjuda attraktiva utbildningar Utgöra en bas för validering Nationella rådet Sveriges Kommuner och Landsting Vårdföretagarna (Almega) KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) Kommunal Vårdförbundet Garanterar kvalitet genom att granska de framtagna kvalitetskriterierna Ger ett nationellt erkännande genom certifiering Genomför certifiering Står för en kanslifunktion Arrangerar konferenser och nätverksträffar Forts

21 Barn- och utbildningsnämnden (30) 13, forts Ansökan Från regional nivå till Nationella Rådet Från lokal nivå via regionen till Nationella Rådet Nationella Rådet certifierar. Kostnad för certifiering Regionalt Första året 30,000 kr (Certifieringsavgift) 20,000 kr Andra året 30,000 kr Tredje året 30,000 kr Fjärde året 30,000 kr Osv. Lokalt Första året 20,000 kr. Fjärde året 20,000 kr Certifieringen gäller under 3 år, sedan måste en ny ansökan skrivas. När certifieringen är klar, måste kommunen lokalt tillsätta resurser som ingår i olika arbetsgrupper som ska bidra till att utveckla mot de mål som sätts upp Alla eventuella justeringar i ansökan måste göras före juni månad, 2010, då ansökan ska skickas in. Planering: 3 mars. Regional konferens, Skövde, Pereric Gustavsson (S) åker. Ärendet tas upp i barn- och utbildningsnämnden 12 maj för beslut.

22 Barn- och utbildningsnämnden (30) 14 Gymnasium Skaraborg Dnr 10/SK Rektor Daniel Larsson och utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar från mötet den 19 januari med beredningsgruppen för Gymnasium Skaraborg. Huvudärendet var programutbudsförslag inför 2011, nationella program och nationella inriktningar enligt förslaget till Gy Diskussion kring elevantal, anpassning av elever per klass, kommun. Beslutet står fast att erbjuda ett brett programutbud på gymnasieskolan Rubeck i Tidaholm. Planering: Ärendet tas åter upp i nämnden 13 april, då rektor Daniel Larsson och rektor Johan Lindell ger information om det aktuella läget. Nämnden tackar för informationen.

23 Barn- och utbildningsnämnden (30) 15 Anpassning av gymnasieskolan Rudbeck 2011 Dnr 10/SK Rektor Daniel Larsson ger information kring anpassning av gymnasieskolan Rudbeck Information ges också idag vad gäller elevernas val inför höstterminen 2010 till gymnasieskolan Rudbecks olika program. Nämnden tackar för informationen.

24 Barn- och utbildningsnämnden (30) 16 Earth Hour Dnr 10SK/ Bakgrund Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde Världsnaturfonden uppmanar alla städer i världen att delta i det årliga återkommande klimatevenemanget att släcka ljuset under en timma den 27 mars, 2010, mellan klockan 20:30 och 21:30. Syftet är att påminna beslutsfattare om att agera för ett bättre klimat. Anmälan om deltagande skall göras till WWF:s Earth Hour. Det är angeläget att Tidaholms kommun deltar i evenemanget och samtliga nämnder uppmanas att komma med förslag på vilket sätt man skulle kunna bidra med att göra manifestationen framgångsrik i kommunen. Diskussion förs i arbetsutskottet kring vikten av manifestationen. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om förslag som inkommit från samverkansgruppen, där man föreslår att fånga elevernas intresse, genom t.ex. småkort, glödlampor med kryss över, personal bör informeras via lönebesked, samt artiklar som belyser ämnet bör publiceras i Västgöta- Bladet. Nämndens beslut Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till nämndens möte den 9 mars, hur man bäst kan fånga elevernas intresse för att göra manifestationen framgångsrik i kommunen.

25 Barn- och utbildningsnämnden (30) 17 Barnkonsekvensanalys Dnr 10/SK Bakgrund Pereric Gustavsson (S) informerar. Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnets bästa tillgodoses. Varje barn ska respekteras som en individ med egna rättigheter (ur Västra Götalandsregionens budget 2008) FN:s konvention om barnets rättigheter ska efterlevas på alla områden där Västra Götalandsregionen möter barn och ungdomar, direkt och indirekt (enligt beslut i regionstyrelsen september 2004). Barnen i Västra Götalandsregionen deltar i utbildning och kultur, är patienter inom sjukvård och tandvård, och åker kollektivtrafik. Vi möter dem också som anhöriga till sjuka närstående och som barn till anställda i regionen. En barnschecklista är utarbetad som ett verktyg för regionens verksamheter, för att se till barnets bästa och att man bättre lever upp till barnkonventionen. Inför beslut som ska tas i en verksamhet, bör man fundera på om detta på något sätt kommer att få konsekvenser för några barn och ungdomar. Om det visar sig att beslutet kommer att påverka barn och ungdomar, ska barnchecklistan användas. Barnchecklistan kan t.ex. användas vid: 1. Någon form av policy eller riktlinjer inom olika verksamheter 2. Lagstiftning eller föreskrifter 3. Årlig budget, såväl nationell som regional och lokal nivå 4. Förändringar i organisation eller administration på alla nivåer i samhället. Birgitta Andersson (FP) betonar att det bör vara en rutin för tjänstemän som förbereder frågor, underlag samt, tjänsteskrivelser till barn- och utbildningsnämnden, att redan i beredningsstadiet beakta detta. Nämndens beslut Nämnden beslutar arbeta efter Västra Götalandsregionens riktlinjer och gå igenom checklistan vid varje beslut som påverkar barn och ungdomar, direkt eller indirekt. Redan i beredningsstadiet bör detta beaktas.

26 Barn- och utbildningsnämnden (30) 18 Delegationsordning, reviderad Dnr 10/SK Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om vad som är reviderat och ändrat i delegationsordning, i enlighet med Kommunstyrelsens generella bestämmelser. Nämndens beslut Nämnden beslutar godkänna ändringen i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, i enlighet med kommunstyrelsens generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder. Sändlista Kommunfullmäktige

27 Barn- och utbildningsnämnden (30) 19 Övrigt Information rektors roll. Skolledarförbundets lokalavdelning i Tidaholm inbjuder till information om rektors roll den 25 februari. Förbundets ordförande Lars Flodin kommer som talare. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden får inbjudan hemskickad via mejl. Tjänstgöringslistor Diskussion i nämnden kring tjänstgöringslistor och ersättningar. Förvaltningen får i uppdrag att efterhöra rutiner kring handläggning och utbetalning av arvoden. Validering, barnskötare förskollärare Per-Erik Thurén (S) lyfter frågan igen kring möjligheten till kompetenshöjning för barnskötare och förskollärare. Kartläggning pågår kring vilket intresse som finns för kompetenshöjning. Förskolelyftet är igång, men intresset har än så länge varit svagt, det är få som har sökt våren Förvaltningen återkommer med information. Istappar en fara Ingela Johansson (C) lyfter frågan kring varför det hänger så mycket istappar ner från skoltaken. Detta tyder på dålig isolering. Ingela Johansson påpekar att risken finns för olyckor om man inte tar ner istapparna från taken. Problem finns också vad gäller Hökensåsskolan, att det är många bilar (föräldrar) inne på området, som lämnar och hämtar barn, vilket försvårar för skolskjutsarna tidsmässig. Per-Erik Thurén (S) nämner att arbetet med att plocka ner istappar pågår. Utbildningschef Lisbeth Göthberg tar med sig frågorna och återkommer till nämnden. Ungdomsarbetslöshet Birgitta Andersson (FP) påtalar att Tidaholms kommun har den högsta ungdomsarbetslösheten i Skaraborgsområdet. Kan vår förvaltning undersöka möjligheten till att erbjuda praktikplatser inom skola och barnomsorg? Förvaltningen undersöker detta och återkommer till nämnden. Forts

28 Barn- och utbildningsnämnden (30) 19,forts Föreläsning 23 februari, Villan. Indianernas filosofi, en indianledare kommer och berättar. Möte mellan elever och politiker Möte mellan elever och politiker, är planerat till onsdagen den 10 mars, klockan 18:00 på grundskolan Hökensås. Önskemål om tema: Betyg och bedömning, inlärningssituationen i klassrummen. Förvaltningen återkommer med inbjudan Elevärende Information av Lisbeth Göthberg, kring elevärenden.

29 Barn- och utbildningsnämnden (30) 20 Information från förvaltningen Rapport CRT Psykologtjänst Dnr 10/SK Rektor Helena Nylén rapporterar skriftligt till nämnden kring gränsöverskridande organisationssamverkan avseende psykologtjänst. Utbildningschef Lisbeth Göthberg redogör för förutsättningar för en samverkan mellan kommun och primärvård, vilket bekymmer det medför p.g.a. avsaknad av skolpsykolog. Lisbeth Göthberg uppmärksammar också i rapporten behovet av stöd till barn med talsvårigheter, som idag är svårt att tillhandahålla inom rimlig tid. Fr.o.m. vårterminen 2010 ges i budget förutsättningar att rekrytera 0,75 % psykologtjänst. Rekrytering av psykolog tillsammans med Hjo kommun undersöks vidare. Leonardoprojektet EU-projekt Information av utbildningschef Lisbeth Göthberg kring Leonardoprojektet, i samverkan med Bryssel, ett projekt mellan skola och socialförvaltning, myndighetssamverkan. Genomgång av bakgrund till utvecklingsprojektet, huvudsyftet med projektet, samordning och koordinering samt målen med projektet. Målet är att skapa en tvärprofessionell organisation som inte är myndighetsutövande. Ungdomscenter Dnr 10SK/ Skriftlig rapport från Camilla Serrander och Camilla Lindell som arbetar på Ungdomscenter, daterad Information ges vad som är gjort i respektive grupper, hur uppfattningen varit hos deltagarna, vilka mål som deltagarna har, vad som fungerat bra respektive mindre bra, framtiden - vägledning. Teknikcollege Dnr 10SK/ Daniel Larsson ger en presentation av ansökan till Teknikcollege, som skickas in nu februari Regional och lokal ansökan skickas in samtidigt. Varje kommun skriver egen ansökan lokalt. Forts

30 Barn- och utbildningsnämnden (30) 20, forts Barnens Hus Dnr 10/SK Förvaltningen fick 3 november, 2009 i uppdrag att undersöka möjligheten för förskolebarn att bevista Barnens Hus ett tillfälle per år, kostnadsfritt. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om att kommunen har hittat ett förhållningssätt i samförstånd, som ger varje förskolebarn möjligheten att bevista Barnens Hus ett tillfälle per år, kostnadsfritt. Förskolorna tar kontakt direkt med Barnens Hus, med minst en veckas framförhållning, för att få tid för besök. Detta gäller fr.o.m. 1 januari, 2010 och ska utvärderas januari Matenkät höstterminen 2009 Dnr 10/SK Information till nämnden hur föräldrar svarat på matenkäten under hösten Cirka 195 föräldrar har ätit på de olika grundskolorna. Enkätsvaren visar tydligt på att en klar majoritet av föräldrar är mycket nöjda med skolmaten. Information Information ges i dag kort kring Yrkesvux, Dialogcaférapport, matenkäten som genomfördes under hösten Information ges också kring grundskolan Hökensås likabehandlingsplan samt plan för föräldraträffar i Tidaholms skolor.

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 2008-11-11 166 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) 115-126 Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, 2014-03-19 kl. 08:00 14.30 25-40 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S)

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling Protokoll 1 (43) Plats och tid: Sal Orion, Cul, Hudiksvall, klockan 09:00-16:40. Ajournerat för lunch klockan 12:15-13:15. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Matts Persson, ordf (C) Erik Jensen

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 1(54) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum. Inez Wiberg, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3

Sammanträdesdatum. Inez Wiberg, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-20 Blad 1 (35) Plats och tid Virveln, Folkets Hus, Strömsund, kl. 13.00-17.00 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2014-08-13

Kallelse Föredragningslista 2014-08-13 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2014-08-13 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30 onsdagen den 20 augusti 2014 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Charlotte Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer