Barn- och utbildningsnämnden (30) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, kl. 08:00 16:00, lunch 12:00 13:00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-01 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2010-02-01 kl. 08:00 16:00, lunch 12:00 13:00."

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (30) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, kl. 08:00 16:00, lunch 12:00 13:00. Paragrafer 1-20 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustavsson (S), ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Georgos Moschos (S) 1 12, 16 Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Ambjörn Lennartsson (M) Birgitta Andersson (FP) Ingela Johansson (C) Britt Norström (V) Bengt Andersson (S) Marie Sjörén 13-15, ÖVRIGA Namn Ersättare Marie Sjörén (S) 1-12, 16 Ann-Sofie Hagenvind (S) Nicklas Olsson (S) Tetyana Zakrewska-Johansson (FP) Karin Olofsson (MP) Tjänstemän Utbildningschef Lisbeth Göthberg Förvaltningsekonom Roger Lundvold 1-8 Ekonom Ola Pettersson 1-8 Skoladministratör Charlotte Daremark Övriga Rektor Daniel Larsson Kostplanerare Karin Artmo 12 Ann-Charlotte Backman och Bo Björklund 13 Brita Johansson 13 Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Anette Söderstedt (S) Efter överenskommelse Charlotte Daremark Pereric Gustavsson Anette Söderstedt

2 Barn- och utbildningsnämnden (30) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden Protokollet förvaras Barn- och utbildningskontoret Underskrift

3 Barn- och utbildningsnämnden (30) Innehållsförteckning 1 Godkännande av föredragningslista Rapporter Delegationsbeslut Nya Forsen, steg Bokslut 2009 verksamhetsberättelse Lärarlyftet 2011/förskolelyftet Budget Skrivelse från föräldraförening angående mellanmål Förskola Täppan Sommarlovsentreprenörer 2010 (FLIS) Sommarskola Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och grundskolor Vård- och Omsorgscollege Gymnasium Skaraborg Anpassning av gymnasieskolan Rudbeck Earth Hour Barnkonsekvensanalys Delegationsordning, reviderad Övrigt Information från förvaltningen... 29

4 Barn- och utbildningsnämnden (30) 1 Godkännande av föredragningslista Nämndens beslut Nämnden beslutar godkänna föredragningslistan.

5 Barn- och utbildningsnämnden (30) 2 Rapporter Beslut från Skolinspektionen angående ansökan från International Swedish School AB Skolinspektionen har avslagit ansökan om rätt till bidrag för den fristående gymnasieskolan Raoul Wallenberggymnasiet i Skövde, med inriktningarna: Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning Ekonomi, Samhällsvetenskap och Språk, samt Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna Naturvetenskap och Miljövetenskap. Beslut från Skolverket statsbidrag för handledarutbildning Skolverket har beslutat att tilldela Tidaholms kommun kr i statsbidrag för att anlita och utbilda 8 st handledare under läsåret 2009/2010. Statsbidraget fördelas till huvudmän som deltar i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Beslut från Skolverket statsbidrag maxtaxa Statsbidraget gäller för kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Skolverket har för Tidaholms kommun fastställt bidragsbeloppet för bidragsåret 2010 till kr. Utbetalning i mars och september: kr vid varje tillfälle. Beslut från kommunfullmäktige barnomsorgstaxa och anvisningar 2010 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde , där kommunfullmäktige beslutar anta barn- och utbildningsnämndens förslag till barnomsorgstaxa och anvisningar för år Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2010 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde där beslut tas om att anta sammanträdesdagar för kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskott för Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2010 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde där beslut tas om att anta datum för sammanträdesdagar 2010, samt beslut om att under år 2010 annonsera sammanträdestiderna i Västgötabladet. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2010 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde där besluts tas om att anta sammanträdesplan för kommunfullmäktige Forts

6 Barn- och utbildningsnämnden (30) 2, forts Barn- och ungdomskulturplan protokoll från Kultur & Fritidsnämnden Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde , där beslut tas om att ställa sig bakom den barn- och ungdomskulturplan som tagits fram av Tidaholms skolkulturgrupp och välkomnar den tydliga inriktningen, med mer samarbete över förvaltningsgränserna. Friidrottsbanor protokoll från Tekniska nämnden Protokoll från tekniska nämndens sammanträde I beslutet förordas förslaget med en bana på 100 m med placering vid Hökensåsskolan. Idrottscenter vid Forsenområdet protokoll från Tekniska nämnden Protokoll från tekniska nämndens sammanträde där beslut tas om att i arbetsgruppen skall ingå två ledamöter och en tjänsteman från tekniska nämnden, en ledamot och en tjänsteman vardera från kultur- och fritidsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Protokoll från folkhälsorådet Protokoll från folkhälsorådets sammanträde , där det bl.a. togs upp att en ansökan om medel för 2010 inkommit från Familjecentralen. Dels gäller ansökan kostnad för buss till Gamla Köpstad för unga mammor och deras barn och dels kostnad för en gemensam utbildningsdag för Familjecentralens närgrupp. Folkhälsorådet ställer sig bakom idén och godkänner Familjecentralens önskan om medel till buss, samt till närgruppen för utbildning. Information i protokollet om utvärderingen av kampanjen Störa langningen 2009, samt frågan om rökning bland skolelever. Beslutsattestanter för 2010 Reviderad lista , beslutsattestanter KRIS-övning Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar utförligt från den stora KRIS-övningsdagen den 18 januari, 2010, som gällde hela kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer själva att anordna en krisövning för att kontrollera att information och handling når ända ut i organisationen. Forts

7 Barn- och utbildningsnämnden (30) 2 forts Statsbidragsansökan Ansökan är inskickad till Skolverket om statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna för Bidragsram är kronor Ansökan om rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Skövde Beslut från Skolinspektionen Skolinspektionen har beslutat om att Pluskompetens Utbildning i Sverige AB är berättigad till bidrag för utbildningarna SPA - Friskvård och Hälsa. Skolinspektionen har avslagit ansökan om att starta utbildningarna Stylist Skönhet och hälsa, Byggprogrammet, Butiksledning samt Samhällsvetenskapsprogrammet.

8 Barn- och utbildningsnämnden (30) 3 Delegationsbeslut Dnr10/SK Nr Ärende Datum Anmälare 01/2010 Nekat mottagande och intagning av elev till gymnasial vuxenutbildning Orsak: Eleven tillhör ej vuxenutbildningen (ej fyllt 20 år) 02-05/2010 Enl. Skollagen 2 kap, har utökad tid på förskolan beviljats (ett barn) Enl. Skollagen 2 kap, har skolbarnsomsorg beviljats (3 barn). Orsak: Insatser behövs utöver ordinarie verksamhet. 06/2010 Ledighet utöver vad rektor kan besluta (resa till Thailand) 07-40/2010 Nekat mottagande och intagning av elever till gymnasial vuxenutbildning. Yrkesutbildning: Yrkesförarutbildning CE, för 33 st. Orsak: Kan ej beredas plats /2010 Nekat mottagande och intagning av elever till gymnasial vuxenutbildning. Yrkesutbildning: Yrkesförarutbildning 6 st Orsak: Kan ej beredas plats 47-50/2010 Nekat mottagande och intagning av elever till gymnasial vuxenutbildning. Yrkesvuxutbildning. Yrkesförarutbildning D för 4 st. Orsak: Kan ej beredas plats Johan Lindell Helena Nylén Lisbeth Göthberg Johan Lindell Johan Lindell Johan Lindell

9 Barn- och utbildningsnämnden (30) 3, forts 51/2010 Ledighet för elev utöver vad rektor kan besluta 52/2010 Ledigheter för elever utöver vad rektor kan besluta 53/2010 Enligt skollagen 2 kap 6 och 9, beviljas skolbarnsomsorg utifrån barnets eget behov. Orsak: Insatser behövs utöver ordinarie verksamhet. 54/2010 Enligt skollagen 2 kap 6 och 9, beviljas skolbarnsomsorg utifrån barnets eget behov. Orsak: Insatser behövs utöver ordinarie verksamhet Lisbeth Göthberg Lisbeth Göthberg Helena Nylén Helena Nylén Ovanstående delegationsbeslut är rapporterade till nämnden

10 Barn- och utbildningsnämnden (30) 4 Nya Forsen, steg 2 Dnr 10/SK Förvaltningsekonom Roger Lundvold informerar om det aktuella läget kring Nya grundskolan Forsen, steg 2. Genomgång av aktuell ritning. Nämnden tackar för informationen.

11 Barn- och utbildningsnämnden (30) 5 Bokslut 2009 verksamhetsberättelse 2009 Dnr 10/SK Förvaltningsekonom Roger Lundvold och ekonom Ola Pettersson informerar. Nu pågår avslutning av 2009 års bokslut. Nämnden går mot ett litet överskott. Bokslutet ska lämnas in senast den 19 februari. Genomgång av förslag till verksamhetsberättelse för 2009 gällande barnomsorg, grundskola, Centrala Resursteamet samt gymnasieskola. Pereric Gustavsson (S) påpekar att det är viktigt att en redovisning hur anpassningen skett med antal reducering av lärare m.m. Per-Erik Thurén (S) lyfter frågan, när och hur sätts resurserna in, när behov upptäckts tidigt. Johan Liljegrahn (M) betonar också vikten av att resurserna fördelas på rätt sätt, så att rätt resurs prioriteras i rätt tid. Planering: Ytterligare detaljerad rapport sker på arbetsutskottet 23 februari samt på nämndens sammanträde den 9 mars. Nämnden tackar för informationen. Nämndens beslut 1. Nämnden beslutar att arbetsutskottet kan skicka verksamhetsberättelse och bokslut till ekonomiavdelningen. 2. Nämnden tar beslut om verksamhetsberättelse och bokslut på nämnden sammanträde den 9 mars. Sändlista Ekonomiavdelningen

12 Barn- och utbildningsnämnden (30) 6 Lärarlyftet 2011/förskolelyftet 2011 Dnr 10/SK Bakgrund Beslut i kommunstyrelsen att lärarlyftet kan finansieras ur nämndens ackumulerade överskott. Beslut i kommunfullmäktige där barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra lärarlyftet. Förvaltningsekonom Roger Lundvold informerar om förvaltningens intresse att söka till lärarlyftet respektive förskolelyftet även under hela Kommunens andel beräknas till ca kr. Nämndens beslut Nämnden beslutar genomföra lärarlyftet respektive förskolelyftet 2011, inom det beslut som är taget av kommunfullmäktige Kostnaden finansieras ur nämndens ackumulerade överskott. Sändlista Kommunstyrelsen

13 Barn- och utbildningsnämnden (30) 7 Budget 2011 Dnr 10/SK Förvaltningsekonom Roger Lundvold informerar. Britt Norström (V) har lyft frågan om att arbetet med budget 2011 bör börja redan tidig vår Bakgrund Ärendet togs upp i arbetsutskottet 19 januari, där arbetsutskottet förtydligar att skolplanen och kvalitetsredovisningen ligger till grund för våra verksamhetsförändringar och våra mål, därför är det viktigt att börja tidigt med att titta på verksamheterna och arbeta med budget Diskussion förs i nämnden kring vad som bör prioriteras politiskt, hur pengarna bäst bör fördelas, för att rätt insatser ska prioriteras. Arbetsutskottet föreslår att nämnden träffas 2 dagar under våren 2010, för att arbeta med ekonomin och budget Förslag presenteras på två konferensdagar, den maj, på Flämslätts kursgård. Nämndens beslut Nämnden beslutar att planera in 2 dagar, maj, 2010, dels en dag för nämndmöte, dels en dag för grundlig genomgång av ekonomi och budget.

14 Barn- och utbildningsnämnden (30) 8 Skrivelse från föräldraförening angående mellanmål Dnr 10/SK Förvaltningsekonom Roger Lundvold informerar. Bakgrund Föräldraföreningen på grundskolan Forsen, inkom den 11 januari 2010 med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden, där man önskar en permanent lösning till möjligheten för eleverna på grundskolan Forsen att kunna köpa mellanmål på förmiddagar och eftermiddagar. I dagsläget är problemet löst med en personal som är anställd på lönebidrag och som sköter cafeterian på förmiddagen. Nämndens beslut Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag utreda möjligheten för elever på grundskolan Forsen att kunna köpa mellanmål under skoltid. Sändlista Föräldraföreningen, grundskolan Forsen

15 Barn- och utbildningsnämnden (30) 9 Förskola Täppan Dnr 10/SK Bakgrund Pereric Gustavsson (S) och utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar. En skrivelse daterad inkom till barn- och utbildningsnämnden från föräldrar med barn på Montessorieförskolan Framtiden. Föräldrarna önskade att en småbarnsavdelning skulle öppnas på Montessorieförskolan Framtiden. I protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde , beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att konvertera förskolan Täppan till Montessorieförskola från och med höstterminen Rektor Barbro Sjögren och rektor Susanne Hammar inkom med en tjänsteskrivelse till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott med ett förslag till en plan för verksamhetsförändring på förskolan Täppan enligt följande: Förskolan Framtiden byter lokaler med förskolan Täppan i augusti Interannonsering för att hitta intresserad personal har skett hösten Fyra sökande, varav tre kommer att erbjudas tjänst. Information till föräldragrupper om förändringen sker under perioden februari - april Kostnad för material, möbler och viss fortbildning cirka kr, äskas ur ackumulerat överskott. Nämndens beslut 1. Nämnden beslutar att konvertera förskolan Täppan till en Montessorieförskola. 2. Kostnad för material, möbler och viss fortbildning beräknat till kr finansieras ur ackumulerat överskott.

16 Barn- och utbildningsnämnden (30) 10 Sommarlovsentreprenörer 2010 (FLIS) Dnr 10SK/ Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 12 maj, 2009, gavs informationen att förvaltningen ville vänta med införandet av konceptet sommarlovsentreprenörer till sommaren Planering: Ärendet tas upp på nämnden 9 mars, 2010,då rektor Cattarina Higgins kommer att närvara och ge mer utförlig information kring behov av och kostnad för genomförandet. Sändlista Rektor Cattarina Higgins, grundskolan Forsen, Kungsbro

17 Barn- och utbildningsnämnden (30) 11 Sommarskola 2010 Dnr 10/SK Sommarskolan 2009 genomfördes med mycket goda resultat. Rekommendationen från rektorerna Nina Kindbom, Tommy Järlström, Cattarina Higgins och Katarina Karlsson är att föreslå beslut om att genomföra sommarskola även sommaren Nämndens beslut 1. Nämnden beslutar att bidrag söks från Skolverket för att kunna genomföra sommarskola Efter beslut från Skolverket, kommer nämnden att fatta beslut om att eventuellt genomföra Sommarskola 2010.

18 Barn- och utbildningsnämnden (30) 12 Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och grundskolor Dnr10/SK Kostplanerare Karin Artmo har tagit fram et förslag till kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och skolor. Kostpolicyns vision är: Att alla matgäster skall känna sig trygga i att maten som serveras i Tidaholms kommuns förskolor och skolor är näringsrika och väl sammansatta inom skolan måltidsverksamhet. De ska även känna sig trygga i att maten som serveras följer regler beträffande specialkost och livsmedelshygien. Kostpolicyns syften är: Att klargöra rättigheter och ansvar kring måltids- och kostfrågor inom den kommunala verksamheten. Att tydliggöra vilka krav och förväntningar som är realistiska att ställa på måltider och måltidssituationen. Att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga måltider vad gäller innehåll och omfattning för de olika måltidsverksamheterna. Att måltiderna är/skall vara en naturlig och integrerad del i verksamheterna. Att använda måltiden/maten som en viktig del i verksamheterna ur både socialt och pedagogiskt perspektiv. Målet med kostpolicyn är att: Ge förutsättning för att alla barn skall vara friska och se ett värde i maten och måltiden. Skapa bra matvanor för barn och elever. Att måltiden är något man ser fram emot under dagen. Säkerställa en bra näringsstatus och förebygga undernäring. Ur Kostpolicyn framgår vad som gäller för förskolan och skolans måltider, kvalitet, miljö- och hållbar utveckling samt kostpolicy för skolcafeteriorna. Forts

19 Barn- och utbildningsnämnden (30) 16 forts Diskussion förs i nämnden kring kostpolicyn samt vikten av att maten produceras nära serveringstillfället, samt i möjligaste så lite halvfabrikat som möjligt. Johan Liljegrahn (M) önskar en omformulering i kostpolicyn under rubriken, Miljö och hållbar utveckling: Maten ska tillagas om möjligt i anslutning till serveringsstället. Maten ska också tillagas så nära inpå serveringstillfället som möjligt i kök anpassade till verksamheten. Nämndens beslut Nämnden beslutar ställa sig bakom kostpolicyn för Tidaholms förskolor och skolor med ovanstående ändring.

20 Barn- och utbildningsnämnden (30) 13 Vård- och Omsorgscollege Dnr 10/SK Information ges av Ann-Charlotte Backman och Bo Björklund. Sammanfattning Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform mellan verksamheter inom vård- och omsorg, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på regional och lokal nivå. Region Skaraborg, innefattar Falköpings och Tidaholms kommuner. Bakgrund Personalbrist Efterfrågan på personal med adekvat utbildning både på gymnasial och eftergymnasial nivå kommer att bli stor Fler ungdomar, vuxna och invandrare behövs i vård och omsorg Regional samverkan - ett effektivt resursutnyttjande Syften Möta arbetslivets behov av adekvat kompetens Garantera kvalitet för såväl arbetslivet som utbildningsanordnare och den studerande Riva barriärer mellan arbetsliv och utbildningsanordnare Ökad flexibilitet för studerande Marknadsföra yrken inom vård och omsorg Erbjuda tydliga karriärvägar Erbjuda attraktiva utbildningar Utgöra en bas för validering Nationella rådet Sveriges Kommuner och Landsting Vårdföretagarna (Almega) KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) Kommunal Vårdförbundet Garanterar kvalitet genom att granska de framtagna kvalitetskriterierna Ger ett nationellt erkännande genom certifiering Genomför certifiering Står för en kanslifunktion Arrangerar konferenser och nätverksträffar Forts

21 Barn- och utbildningsnämnden (30) 13, forts Ansökan Från regional nivå till Nationella Rådet Från lokal nivå via regionen till Nationella Rådet Nationella Rådet certifierar. Kostnad för certifiering Regionalt Första året 30,000 kr (Certifieringsavgift) 20,000 kr Andra året 30,000 kr Tredje året 30,000 kr Fjärde året 30,000 kr Osv. Lokalt Första året 20,000 kr. Fjärde året 20,000 kr Certifieringen gäller under 3 år, sedan måste en ny ansökan skrivas. När certifieringen är klar, måste kommunen lokalt tillsätta resurser som ingår i olika arbetsgrupper som ska bidra till att utveckla mot de mål som sätts upp Alla eventuella justeringar i ansökan måste göras före juni månad, 2010, då ansökan ska skickas in. Planering: 3 mars. Regional konferens, Skövde, Pereric Gustavsson (S) åker. Ärendet tas upp i barn- och utbildningsnämnden 12 maj för beslut.

22 Barn- och utbildningsnämnden (30) 14 Gymnasium Skaraborg Dnr 10/SK Rektor Daniel Larsson och utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar från mötet den 19 januari med beredningsgruppen för Gymnasium Skaraborg. Huvudärendet var programutbudsförslag inför 2011, nationella program och nationella inriktningar enligt förslaget till Gy Diskussion kring elevantal, anpassning av elever per klass, kommun. Beslutet står fast att erbjuda ett brett programutbud på gymnasieskolan Rubeck i Tidaholm. Planering: Ärendet tas åter upp i nämnden 13 april, då rektor Daniel Larsson och rektor Johan Lindell ger information om det aktuella läget. Nämnden tackar för informationen.

23 Barn- och utbildningsnämnden (30) 15 Anpassning av gymnasieskolan Rudbeck 2011 Dnr 10/SK Rektor Daniel Larsson ger information kring anpassning av gymnasieskolan Rudbeck Information ges också idag vad gäller elevernas val inför höstterminen 2010 till gymnasieskolan Rudbecks olika program. Nämnden tackar för informationen.

24 Barn- och utbildningsnämnden (30) 16 Earth Hour Dnr 10SK/ Bakgrund Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde Världsnaturfonden uppmanar alla städer i världen att delta i det årliga återkommande klimatevenemanget att släcka ljuset under en timma den 27 mars, 2010, mellan klockan 20:30 och 21:30. Syftet är att påminna beslutsfattare om att agera för ett bättre klimat. Anmälan om deltagande skall göras till WWF:s Earth Hour. Det är angeläget att Tidaholms kommun deltar i evenemanget och samtliga nämnder uppmanas att komma med förslag på vilket sätt man skulle kunna bidra med att göra manifestationen framgångsrik i kommunen. Diskussion förs i arbetsutskottet kring vikten av manifestationen. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om förslag som inkommit från samverkansgruppen, där man föreslår att fånga elevernas intresse, genom t.ex. småkort, glödlampor med kryss över, personal bör informeras via lönebesked, samt artiklar som belyser ämnet bör publiceras i Västgöta- Bladet. Nämndens beslut Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till nämndens möte den 9 mars, hur man bäst kan fånga elevernas intresse för att göra manifestationen framgångsrik i kommunen.

25 Barn- och utbildningsnämnden (30) 17 Barnkonsekvensanalys Dnr 10/SK Bakgrund Pereric Gustavsson (S) informerar. Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnets bästa tillgodoses. Varje barn ska respekteras som en individ med egna rättigheter (ur Västra Götalandsregionens budget 2008) FN:s konvention om barnets rättigheter ska efterlevas på alla områden där Västra Götalandsregionen möter barn och ungdomar, direkt och indirekt (enligt beslut i regionstyrelsen september 2004). Barnen i Västra Götalandsregionen deltar i utbildning och kultur, är patienter inom sjukvård och tandvård, och åker kollektivtrafik. Vi möter dem också som anhöriga till sjuka närstående och som barn till anställda i regionen. En barnschecklista är utarbetad som ett verktyg för regionens verksamheter, för att se till barnets bästa och att man bättre lever upp till barnkonventionen. Inför beslut som ska tas i en verksamhet, bör man fundera på om detta på något sätt kommer att få konsekvenser för några barn och ungdomar. Om det visar sig att beslutet kommer att påverka barn och ungdomar, ska barnchecklistan användas. Barnchecklistan kan t.ex. användas vid: 1. Någon form av policy eller riktlinjer inom olika verksamheter 2. Lagstiftning eller föreskrifter 3. Årlig budget, såväl nationell som regional och lokal nivå 4. Förändringar i organisation eller administration på alla nivåer i samhället. Birgitta Andersson (FP) betonar att det bör vara en rutin för tjänstemän som förbereder frågor, underlag samt, tjänsteskrivelser till barn- och utbildningsnämnden, att redan i beredningsstadiet beakta detta. Nämndens beslut Nämnden beslutar arbeta efter Västra Götalandsregionens riktlinjer och gå igenom checklistan vid varje beslut som påverkar barn och ungdomar, direkt eller indirekt. Redan i beredningsstadiet bör detta beaktas.

26 Barn- och utbildningsnämnden (30) 18 Delegationsordning, reviderad Dnr 10/SK Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om vad som är reviderat och ändrat i delegationsordning, i enlighet med Kommunstyrelsens generella bestämmelser. Nämndens beslut Nämnden beslutar godkänna ändringen i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, i enlighet med kommunstyrelsens generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder. Sändlista Kommunfullmäktige

27 Barn- och utbildningsnämnden (30) 19 Övrigt Information rektors roll. Skolledarförbundets lokalavdelning i Tidaholm inbjuder till information om rektors roll den 25 februari. Förbundets ordförande Lars Flodin kommer som talare. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden får inbjudan hemskickad via mejl. Tjänstgöringslistor Diskussion i nämnden kring tjänstgöringslistor och ersättningar. Förvaltningen får i uppdrag att efterhöra rutiner kring handläggning och utbetalning av arvoden. Validering, barnskötare förskollärare Per-Erik Thurén (S) lyfter frågan igen kring möjligheten till kompetenshöjning för barnskötare och förskollärare. Kartläggning pågår kring vilket intresse som finns för kompetenshöjning. Förskolelyftet är igång, men intresset har än så länge varit svagt, det är få som har sökt våren Förvaltningen återkommer med information. Istappar en fara Ingela Johansson (C) lyfter frågan kring varför det hänger så mycket istappar ner från skoltaken. Detta tyder på dålig isolering. Ingela Johansson påpekar att risken finns för olyckor om man inte tar ner istapparna från taken. Problem finns också vad gäller Hökensåsskolan, att det är många bilar (föräldrar) inne på området, som lämnar och hämtar barn, vilket försvårar för skolskjutsarna tidsmässig. Per-Erik Thurén (S) nämner att arbetet med att plocka ner istappar pågår. Utbildningschef Lisbeth Göthberg tar med sig frågorna och återkommer till nämnden. Ungdomsarbetslöshet Birgitta Andersson (FP) påtalar att Tidaholms kommun har den högsta ungdomsarbetslösheten i Skaraborgsområdet. Kan vår förvaltning undersöka möjligheten till att erbjuda praktikplatser inom skola och barnomsorg? Förvaltningen undersöker detta och återkommer till nämnden. Forts

28 Barn- och utbildningsnämnden (30) 19,forts Föreläsning 23 februari, Villan. Indianernas filosofi, en indianledare kommer och berättar. Möte mellan elever och politiker Möte mellan elever och politiker, är planerat till onsdagen den 10 mars, klockan 18:00 på grundskolan Hökensås. Önskemål om tema: Betyg och bedömning, inlärningssituationen i klassrummen. Förvaltningen återkommer med inbjudan Elevärende Information av Lisbeth Göthberg, kring elevärenden.

29 Barn- och utbildningsnämnden (30) 20 Information från förvaltningen Rapport CRT Psykologtjänst Dnr 10/SK Rektor Helena Nylén rapporterar skriftligt till nämnden kring gränsöverskridande organisationssamverkan avseende psykologtjänst. Utbildningschef Lisbeth Göthberg redogör för förutsättningar för en samverkan mellan kommun och primärvård, vilket bekymmer det medför p.g.a. avsaknad av skolpsykolog. Lisbeth Göthberg uppmärksammar också i rapporten behovet av stöd till barn med talsvårigheter, som idag är svårt att tillhandahålla inom rimlig tid. Fr.o.m. vårterminen 2010 ges i budget förutsättningar att rekrytera 0,75 % psykologtjänst. Rekrytering av psykolog tillsammans med Hjo kommun undersöks vidare. Leonardoprojektet EU-projekt Information av utbildningschef Lisbeth Göthberg kring Leonardoprojektet, i samverkan med Bryssel, ett projekt mellan skola och socialförvaltning, myndighetssamverkan. Genomgång av bakgrund till utvecklingsprojektet, huvudsyftet med projektet, samordning och koordinering samt målen med projektet. Målet är att skapa en tvärprofessionell organisation som inte är myndighetsutövande. Ungdomscenter Dnr 10SK/ Skriftlig rapport från Camilla Serrander och Camilla Lindell som arbetar på Ungdomscenter, daterad Information ges vad som är gjort i respektive grupper, hur uppfattningen varit hos deltagarna, vilka mål som deltagarna har, vad som fungerat bra respektive mindre bra, framtiden - vägledning. Teknikcollege Dnr 10SK/ Daniel Larsson ger en presentation av ansökan till Teknikcollege, som skickas in nu februari Regional och lokal ansökan skickas in samtidigt. Varje kommun skriver egen ansökan lokalt. Forts

30 Barn- och utbildningsnämnden (30) 20, forts Barnens Hus Dnr 10/SK Förvaltningen fick 3 november, 2009 i uppdrag att undersöka möjligheten för förskolebarn att bevista Barnens Hus ett tillfälle per år, kostnadsfritt. Utbildningschef Lisbeth Göthberg informerar om att kommunen har hittat ett förhållningssätt i samförstånd, som ger varje förskolebarn möjligheten att bevista Barnens Hus ett tillfälle per år, kostnadsfritt. Förskolorna tar kontakt direkt med Barnens Hus, med minst en veckas framförhållning, för att få tid för besök. Detta gäller fr.o.m. 1 januari, 2010 och ska utvärderas januari Matenkät höstterminen 2009 Dnr 10/SK Information till nämnden hur föräldrar svarat på matenkäten under hösten Cirka 195 föräldrar har ätit på de olika grundskolorna. Enkätsvaren visar tydligt på att en klar majoritet av föräldrar är mycket nöjda med skolmaten. Information Information ges i dag kort kring Yrkesvux, Dialogcaférapport, matenkäten som genomfördes under hösten Information ges också kring grundskolan Hökensås likabehandlingsplan samt plan för föräldraträffar i Tidaholms skolor.

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 2008-11-11 166 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) 115-126 Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15

Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-23 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-01-23, kl. 8-13.15 Paragrafer 1-16 Ajournering 13-13.10, för gruppdiskussioner, 10-11. BESLUTANDE

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-23 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-04-23 kl. 08-14.30 Paragrafer 49-65 Lunch 12-13 Ajournering kl. 13-13.15 för gruppmöte före beslut

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-07 1 (29) Midgårds samlingssal 09:00 12:00, Klämmesbo 13:00 15:30 Stadshuset, 2010-06-07

Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-07 1 (29) Midgårds samlingssal 09:00 12:00, Klämmesbo 13:00 15:30 Stadshuset, 2010-06-07 Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-07 1 (29) Plats och tid Midgårds samlingssal 09:00 12:00, Klämmesbo 13:00 15:30 Stadshuset, 2010-06-07 Paragrafer 68-89 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20)

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-21 1 (20) +Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2012-05-21 Mötestid kl. 8-15.45. Ajournering för gruppmöte13-13.20 Paragrafer 66-80 BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-03-24. Tjänstgörande ersättare ...

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-03-24. Tjänstgörande ersättare ... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13: 15-15: 5 5 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan KelIo (M) 15-17 Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Bengt-Eric Lindh (Fp) Ida

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 1 Plats och tid 4:anHuset kl 16.00-18.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren (s) ersätter Gösta Fransson (s) Ulla Brissman

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Beslutande 8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Niclas Höglund, C, tjg ers

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Britta Carlén, Kerstin Johansson

Britta Carlén, Kerstin Johansson DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 8.30 11.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-05-21 kl. 08:30-15:00 67-82 Gruppmöte KD, C, M, FP, MP kl. 08.00 08.30. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande Krister Rohman (KD) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ann-Sofie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, 2014-03-19 kl. 08:00 14.30 25-40 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-05-08 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 maj 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (12) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-02-02 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2011-01-12 Plats och tid Kommunkontoret, kl 13.00 16.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Roger Johansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5

Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5 1(9) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 14.00-16.10 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5 Övriga deltagare Utses

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer