LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN"

Transkript

1 uniform KUB101 v 1.0, LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG Kungsbacka kommun

2 Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens innehåll 3 Definitioner 3 Förebyggande arbete 4 Arbetsgång vid utredning av diskriminering av och annan kränkande behandling mot elev 5 Dokumentation vid diskriminering och annan kränkande behandling (blankett) 6 Bilagor: Bilaga 1 Information och årlig plan 7 Bilaga 2 Utbildning kring likabehandlingsplanen 8 Bilaga 3 Arbetsplan för Aranäsgymnasiets elevhälsoteam (EHT) 9 Bilaga 4 Likabehandling och läromedel 10 Bilaga 5 Utvärdering av föregående år 11 2

3 Diskrimineringslagen Lagen har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010:800). Skollagen Skollagen (2010:800) har ytterligare skärpt kraven på skolan, på personalen och på rektor. Av lagen framgår, bland annat, att en årlig plan, med utgångspunkt från föregående års arbete ska tas fram. Av lagen följer även att lärare eller annan personal som får kännedom om att elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, är skyldig att anmäla detta till rektor. Rektor i sin tur är skyldig att anmäla detta till skolans huvudman, varefter rektor är skyldig att skyndsamt utreda detta. Detta gäller även kränkningar mellan elever. Om huvudmannen inte kan visa att kränkning eller repressalier inte förekommit, kan bli huvudmannen bli skadeståndsansvarig. Definitioner Diskrimineringslagen använder sig av begreppen, diskriminering/trakasserier och annan kränkande behandling. Diskriminering Direkt diskriminering En elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av de fem diskrimineringsgrunder (se 1), som lagen innefattar. Indirekt diskriminering En elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Instruktioner att diskriminera Ledningen för verksamheten får inte ge order eller instruera om att någon skall diskrimineras. Trakasserier Skall anses vara ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av de fem diskrimineringsgrunderna. Lagen skiljer på diskriminering på grund av sexuell läggning och sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier skall anses vara ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som är av sexuell natur. Annan kränkande behandling Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering/trakasserier, kränker en elevs värdighet. I begreppet annan kränkande behandling, till exempel kränkningar på sociala medier som påverkar elevens skoldag, ingår således mobbning. Den vanligaste definitionen av mobbning är, att en elev är mobbad när han/hon upprepade gånger eller under en viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera elever/personal. 3

4 Förebyggande arbete All personal skall se sig själva som förebilder och handla därigenom så att aldrig någon elev/medarbetare känner sig diskriminerad eller (på annat sätt) kränkt. All personal och elever uppmärksammar tidiga signaler på diskriminering och annan kränkande behandling och tar då snarast kontakt med rektor (ev skyddsombud). Se Arbetsgång vid utredning. Pedagogisk personal har genom sina yrkesetiska regler ett påtalat ansvar att verka mot diskriminering och annan kränkande behandling. Det är mentorernas ansvar att vid utvecklingssamtalen förvissa sig om elevens trivsel och fånga upp signaler om eventuella problem. Skolledningen är ansvarig för att likabehandlingsplanen blir känd, att intentionerna genomsyrar all verksamhet samt att årliga åtgärder genomförs (se bil 1). Rektorerna ansvarar för att mentorerna erhåller adekvat utbildning för att utöva sitt mentorskap på ett bra sätt (se bil 2). Alla mentorer ska förvissa sig om att eleverna känner till innehållet i planen och är förtrogna med vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är samt vikten av att rapportera förekomst av, även misstanke om, detta (se Akuta åtgärder, nästa sida). Rektor ansvarar för att resultat av elevenkäter återförs till eleverna. Rektor ansvarar för att elevhälsoverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver (se bil 3). Varje elev har också ett hälsosamtal med skolsköterska i årskurs 1, där trivsel och trygghet ingår. Skolledning och pedagogisk personal har ansvar för att de läromedel som används, främjar en utveckling mot likabehandling och människors lika värde (se bil 4). Tillsammans med eleverna på skolan sker ett arbete för att skapa gemensamma förutsättningar, regler och attityder mot diskriminering och annan kränkande behandling. Elevrådsarbetet stöttas av fritidsledare som i sin profession har till uppgift att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. LAST`N-projekt åk 1 utifrån ett grupperspektiv genomförs ett värderingsarbete, som bland annat innehåller samarbetsövningar. Arbetet har till syfte att stärka klassernas sammanhållning och motverka kränkningar. Placering av skolans fritidsledare på en central plats samt bemannad receptionsdisk. Vid behov, klasshandledning till klasser i alla årskurser med ytterligare värdergrundsarbete, anpassat till de olika klassernas förutsättningar och behov. En sammanfattande version av Likabehandlingsplanen anslås i alla klassrum. Årligen skall klassråd, utöver sin medverkan i den årliga översynen av likabehandlingsplanen, tillfrågas om vilka platser och vilka tillfällen inom skolverksamheten kränkningar är störst. Härvid ska även transporten till skolan beaktas och nätmobbning/sociala medier beaktas. Elevhälsan genomför trivselundersökning/enkät en gång per termin i alla årskurser Skolans personal följer den avrådan avseende deltagande som vän med elever på sociala medier som utarbetats på skolan 4

5 Arbetsgång vid utredning av diskriminering av och annan kränkande behandling mot elev Elevens rektor ansvarar genom sin utredningsskyldighet för att nedanstående punkter genomförs. Kontaktperson för elev utses enligt elevens önskemål snarast. Kontaktpersonen skall erbjuda samtal och dokumentera dessa. Akuta åtgärder Den (elev eller personal) som får kännedom om att elev utsatts för diskriminering eller annan kränkande behandling skall snarast ta kontakt med rektor eller annan personal som eleven har förtroende för. Rektor (på delegation) kallar, utifrån situation, berörda parter så att en utredning av händelsen kan komma till stånd. Utredningen skall innehålla följande punkter: händelseförlopp åtgärder för att förhindra fortsatt diskriminering eller annan kränkande behandling uppföljning av genomförda åtgärder kontaktperson för elev utses Berörda vårdnadshavare informeras i de fall eleven/eleverna är omyndiga. Kränkningen ska anmälas till förvaltningschefen för Gymnasie- och Vuxenutbildningen. Bedömning görs huruvida anmälan till Individ- och Familjeomsorg och/eller polis skall ske. Dokumentation, innehållande samtliga åtgärder och beslut om datum för uppföljning, skall ske på särskild blankett som diarieförs och arkiveras. Kränkningar elev personal, samt kränkningar mellan personal utreds av närmast överordnad rektor. 5

6 Dokumentation vid diskriminering och annan kränkande behandling Datum: Anmälan från: Rektor: Mottagen av: Kurator: Kontaktperson: Elevens namn och klass: Mentor: Närvarande: Beskrivning av händelsen: Åtgärder/beslut: Ansvariga: Underskrifter: Rektor Kurator Elev Uppföljningsdatum: Vårdnadshavare 6

7 Bilaga 1 ÅRLIG PLAN Information Likabehandlingsplanen skall: Delges varje år till elevskyddsombud Ansvarig: Fritidsledare. Tid: Senast fyra veckor efter skolstart Delges varje år till samtliga elever Ansvarig: Respektive mentor Tid: Senast fyra veckor efter skolstart Delges samtliga nyanställda i samband med introduktion av dessa. Ansvarig: Rektor Tid: Senast i veckan för anställningens start Finnas som obligatorisk del i mentorspärmen. Ansvarig: Expedition Finnas tillgänglig på Fronter och skolans hemsida Ansvarig: Informatören Årlig revidering Varje vårtermin, inför kommande läsår, genomförs en översyn och förslag till revidering av planen varvid händelser och erfarenheter av gångna läsåret skall utvärderas. Revideringen skall göras i samråd med samtliga skyddsombud på skolan (både personal och elevskyddsombud) samtliga klassråd (se även punkten förebyggande arbete) samtliga arbetsplatsträffar (APT) lokal samverkansgrupp (LSG). Plan för läsåret 2013/2014 Arbetet med att informera samtliga elever om planens innehåll ska fortsätta. Under uppstarten av läsåret 2013/2014, i samband med mentors presentation av likabehandlingsplanen, ska särskild vikt ägnas åt definition av begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, inklusive kränkningar via sociala medier, samt vikten av att rapportera förekomst av eller misstanke om förekomst av detta. Syftet med detta är att öka elevernas kunskap om Likabehandlingsplanens innehåll. Resultat av elevenkät återföras till eleverna via klassråden. Effekterna av vidtagna åtgärder kring omklädningsrum ska utvärderas. Behov av personalutbildning runt nätmobbning ska inventeras Värdegrundsdiskussioner genomförs i undervisningen och på mentorstid under läsåret 7

8 Bilaga 2 Utbildning kring likabehandlingsplanen Skolans bedömning är att i allt väsentligt bör arbetet med denna lag integreras i skolans fortlöpande arbete med värdegrundsfrågor. Det innebär att man aldrig blir klar med denna fråga det handlar istället om återkommande insatser. Vi planerar att genomföra återkommande utbildningar för personalen med bland annat värdegrundsfrågor. Sådana utbildningar bör planeras in minst en gång vart tredje år eller vid behov oftare. 8

9 Bilaga 3 Arbetsplan för Aranäsgymnasiets elevhälsoteam (EHT) EHT skall fungera som ett arbetslag där skolsköterskor, kuratorer, skolpsykolog, studieoch yrkesvägledare, speciallärare och fritidsledare ingår. EHT är organisatoriskt placerat under verksamhetschefen. Den enskilde elevens mentor är den som har huvudansvaret för att identifiera problem och ta initiativ till att åtgärda dessa i samverkan med sitt arbetslag och eleven. EHT:s uppgift är främst att, vara ett stöd för mentorer/arbetslag samt tillse att elever får den hjälp som kan vara befogad. Mål För att främja elevernas lärande och hälsa samt deras allsidiga utveckling, skall EHT utifrån sina respektive kompetenser och i samverkan med övrig skolpersonal verka för att Aranäsgymnasiet utgör en god och trygg miljö, där eleverna har inflytande och känner delaktighet. En utgångspunkt för allt arbete med elever är att deras problem i största möjliga utsträckning skall lösas i elevens ordinarie miljö tillsammans med aktuell elevgrupp och lärare. EHT skall eftersträva ett långsiktigt och förebyggande arbete, vars mål är att utveckla hela skolan till en hälsobefrämjande miljö. Denna arbetsplan skall revideras varje vårtermin under mars månad. Aranäsgymnasiets elevhälsoteam skall främja elevers lika rättigheter, förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. fortlöpande informera sig om elevernas studiesociala situation. fånga upp de elever som har fysiska och/eller psykiska hälsoproblem, och/eller inlärningssvårigheter och vid behov vägleda dem till andra samhällsinstanser. dokumentera, sammanställa och kommunicera sina intryck och erfarenheter till skolledning och arbetslag. i samarbete med lärararbetslagen hitta lösningar för elever med studieproblem bistå med kompetens vid utarbetande av åtgärdsprogram för elever gemensamt med skolledningen verka för goda rutiner för hantering av alla slags elevproblem som påverkar studiesituationen. ha kunskap om och iaktta gällande sekretess. 9

10 Bilaga 4 Likabehandling och läromedel Då läromedlen har en central roll i undervisningen är valet av läromedel en viktig del av arbetet att förebygga diskriminering och kränkningar. När det gäller flera diskrimineringsområden kan man anta att självsaneringen i förlagsbranschen är relativt god, men det innebär inte att vi automatiskt kan lita på att samtliga läromedel som är utgivna eller som finns på Internet är lämpliga. Särskilt när det gäller jämställdhetsperspektiv mellan könen och hur för oss främmande kulturer och religioner presenteras kan materialen ibland lämna en hel del övrigt att önska. Det finns exempel från de senaste läsåren på vår skola där en del elever varit kritiska mot sina läromedel utifrån ett genusperspektiv. Vi vill uppdra åt samtliga att bevaka att det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkningar, finns med som ett viktigt perspektiv som ämnesgruppen lägger på de läromedel som skall väljas ut. För att få en större bredd i bedömningen bör även eleverna få möjlighet att titta på de aktuella läromedlen och lämna synpunkter på innehållet till läraren. 10

11 Bilaga 5 Utvärdering av år 2012/2013 Eleverna känner sig fortsatt trygga på skolan och kunskapen om hur skolan arbetar för att förhindra kränkningar och mobbning har ökat. Detta kan sannolikt tillskrivas det arbete som gjorts de senare åren för att öka kunskapen om skolans arbete inom området. En sammanfattande version av likabehandlingsplanen finns anslagen i alla klassrum. I resultatet från utvärderingen läsåret 2011/2012 kunde konstateras att det eleverna pekade på följande situationer då risken för kränkningar var störst. Dessa var skolrestaurangen (köerna och vid borden) korridorer omklädningsrum vid idrotten risken för kränkningar via sociala medier och sms Eleverna efterlyser regelbundna värdegrundsdiskussioner Åtgärder kring dessa områden under 2012/2013 har varit följande: Uppmaning till ökad uppmärksamhet på ordningen i köerna (främst med avseende på att ingen tränger sig före). Ökad vuxennärvaro (bemannad reception) vid entrén till skolrestaurangen och skolans cafeteria. Åtgärder avseende elevens integritet i omklädningsrummen vid idrotten för att ytterligare öka elevernas integritet (genomförs i samarbete med Fritidsförvaltningen). En arbetsgrupp med representation för skolledning, lärare, elevhälsa samt elevskyddsombud har skapats för att ta fram material kring nätmobbning och ett förebyggande arbete med detta. I samband med utvärderingen av 2012/2013 kan konstateras eleverna fortfarande har synpunkter kring korridoren H130. Uppföljning av åtgärder gjorda i omklädningsrum måste fortgå eftersom draperier rivits ner och effekterna av dessa därför inte kunnat utvärderas. 11

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-26 Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-09-04 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Gaddenskolan Läsåret 2013/2014 Skräddaregårdsvägen 21, 517 37 BOLLEBYGD, Tel. 033 202640 Fax. 033-202647 www.gadden.se Epost: rektor@gadden.se

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SKOLANS VISION 3 Till dig som elev. 3 Till dig som personal 3 Till dig som vårdnadshavare 3 Personalinformation

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer