Flödesschema för mat, måltider och nutrition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flödesschema för mat, måltider och nutrition"

Transkript

1 Flödesschema för mat, måltider och nutrition Samverkan mellan biståndshandläggare, distriktssköterskor, hemtjänst och dagverksamhet Flödesschema för samverkan gällande riskbedömning och behandling av undernäring för hemmaboende äldre över 65 år inom Lidingö stad. Materielet är ett stöd för biståndshandläggare, distriktssköterskor, hemtjänst och dagverksamhet. Flödesschema för mat, måltider och nutrition 1

2 Innehåll 3 Bakgrund 4 Lidingö stads måltidspolicy för hemtjänsten 5 Flödesschema för biståndshandläggare 5 Tolkning av resultatet 7 Flödesschema för distriktssköterskor 8 Flödesschema för hemtjänst och dagverksamhet 9 Tolkning av resultatet 10 Ansvarsfördelning vid kost och nutritionsbehandling vid risk för undernäring för personer över 65 år i ordinärt boende inom Lidingö stad 12 Bedömningsfrågor för biståndshandläggare gällande äldres behov av mat och måltidsstöd 13 Kostordination 14 Vikttabell att användas av distriktssköterskor, hemtjänstpersonal och dietist 16 Omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter genomförd nutritionsbedömning 17 Blankett från biståndhandläggare till distriktssköterskor för information om biståndsbeslut 18 Telefonnummer till distriktssköterskor 19 Fax- och telefonnummerlista 20 Signeringlista för näringsdryck 21 Biståndshandläggare inom äldreenheten fördelade efter kundens födelsedatum 2 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

3 Bakgrund Sveriges befolkning har en hög genomsnittsålder. År 2030 kommer cirka 25% av landets befolkning att vara över 65 år och antalet invånare över 80 år kommer att öka markant. Med hög ålder följer ofta ett ökat vård- och omsorgsbehov, och många äldre får då behov av en biståndsbedömd omsorg i det ordinära boendet eller inom särskilt boende. Att få stöd kring mat och måltider kan vara en form av omsorgsinsatser som blir beviljade, där den enskildes vanor och önskningar ska respekteras. Syftet med insatserna varierar men det ska främja god hälsa och underlätta i det sociala livet. Lyckas man utforma dessa insatser rätt för individen kan man öka möjligheten för den enskilde att kunna bo kvar längre i ordinärt boende. I flertal studier har man sett att 3-7% av alla hemmaboende över 65 år är undernärda och att minst 50% av hemmaboende som är i behov av hemtjänst är i riskzonen för att bli undernärda. Undernäring är ofta förknippad med annan sjukdom, därför är det viktigt att upptäcka det i tid och sätta in rätt behandling. För att det ska kunna göras på ett bra och säkert sätt krävs teamarbete och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. Samverkan är viktigt mellan både beställare och utförare i kommunen och med primärvården där det främst är läkare, distriktssköterskor och dietister som är de som kommer i kontakt med de hemmaboende med undernäring eller med risk för undernäring. I en samverkansgrupp mellan Lidingö stads beställare och utförare och primärvårdens distriktssköterskor och dietister har bakgrunden till detta dokument tagits fram samt en måltidspolicy som tagits i stöd- och omsorgsnämnden inom Lidingö stad. Syfte Att säkerställa att de personer som bor hemma och är i riskzonen för undernäring upptäcks i tid och får stöd och behandling efter behov. Metod Genom samverkan mellan biståndshandläggare, distriktssköterskor och hemtjänstoch dagverksamhetspersonal säkerställa ett fungerande flödesschema som visar hur alla yrkesgrupper ska gå till väga för att upptäcka de hemmaboende med risk för undernäring. Där flödesschemat även visar vägen för att säkerställa att rätt omsorg och behandling sätts in och att uppföljning görs på ett adekvat sätt. Att flödesschemat används av alla inblandade yrkesgrupper på ett korrekt sätt säkerställer rätt behandling och omsorg inom området. Av största vikt är att flödeschemat via ansvariga chefer görs känt hos alla anställda och vid nyanställning oavsett organisation. Flödesschema för mat, måltider och nutrition 3

4 4 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

5 Flödesschema för biståndshandläggare Ansvarsfördelning för biståndshandläggare, distriktssköterskor och hemtjänst- och dagverksamhetspersonal inom omvårdnad och behandling med kost och nutrition gällande personer över 65 år i ordinärt boende inom Lidingö stad (se bilaga 1). Kriterier för bedömning av risk för undernäring för äldre över 65 år: Ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och omfattning Ätsvårigheter till exempel aptitlöshet, sväljnings- och tuggsproblem, orkeslöshet och motoriska störningar Undervikt dvs BMI < 20 om < 70 år eller <22 om >70 år. Enbart ett lågt BMI utan viktförlust och ätsvårigheter behöver inte betyda undernäring. Frågeformulär för biståndshandläggare för bedömning av risk för undernäring Fråga Ja/Nej-frågor 1 Har du gått ner i vikt utan att planera det? 2 Har du dålig aptit? 3 Har du någon sjukdom* eller andra besvär som gör att du äter dåligt? * Exempel på sjukdomar/hälsoproblem som kan påverka matintaget: demens/förvirring, sänkt allmäntillstånd till exempel infektion, påverkan efter skada/trauma/ operation, oro/depression, mun-/tand- eller sväljproblem med mera. Resultat Ofrivillig viktminskning Dålig aptit Sjukdom/hälsoproblem som påverkar matintaget negativt? Ingen risk Nej Nej Nej Risk Ja Ja Ja Tolkning av resultatet: Vid ett eller flera ja-svar bör behovet av stöd och måltider tas i särskilt beaktande genom att: Informera och motivera den äldre till att ansöka om utökat stöd vid mat och måltider. Ge information om insatser kring mat och måltider. Ge broschyr: Mat och Måltider på äldre dar Ta särskild hänsyn till den äldres individuella önskemål och preferenser när det gäller mat och måltider! Fortsättning nästa sida Flödesschema för mat, måltider och nutrition 5

6 Rekommendation vid risk för undernäring. Måltider: 3 huvudmåltider och 2-3 mellanmål/kvällsmål per dag. Se över behov av hjälp vid måltid till exempel matning eller medsittning av personal? Behov av dagverksamhet? Hjälp med servering av näringsdrycker? Ej över 11 timmars nattfasta därav viktigt med kvällsmål eller tidigt morgonmål till exempel smoothie. Be den äldre om tillåtelse att överrapportera till distriktssköterska för genomförandet av en nutritionsbedömning och överrapportera snarast för snabb bedömning. Bedömningsinstrument måltider (se bilaga 2) Kontakta distriktssköterska vid risk för undernäring. Vid information om biståndsbeslut av måltider till distriktssköterka (se bilaga 6) Uppföljning efter en månad vid undernäringsproblematik. 6 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

7 Flödesschema för distriktssköterskor Ansvarsfördelning för biståndshandläggare, distriktssköterskor och hemtjänst- och dagverksamhetspersonal inom omvårdnad och behandling med kost och nutrition gällande personer över 65 år i ordinärt boende inom Lidingö stad (se bilaga 1). Senior Alert och MNA genomförs för alla nya hemsjukvårdspatienter och överrapporterade personer från biståndshandläggare och hemtjänst med risk för undernäring. Erbjudande om vägning där uppgift om vikt efter godkännande förvaras i hemtjänstpärmen hemma hos brukare så att hemtjänst och dietist också kan se eller fylla i den aktuella vikten. Vid risk för- eller misstänkt undernäring överrapporterar biståndshandläggare, hemtjänst och dagverksamhet efter samtycke från den enskilde till distriktssköterska. Distriktssköterskan gör efter det en basal utredning och bedömning av bakomvarande tillstånd och behov. Bedömning av energi- och näringsintaget görs i relation till energi- och näringsbehovet. Läkare och dietist kontaktas vid behov (Dietist Eva Alzén, Lidingö Rehab, tel ). En vårdplan som innehåller diagnos, omvårdnadsdiagnos, planerade åtgärder, uppföljningsintervall och mål för nutritionsbehandlingen ska upprättas vid behov och i samråd med läkare, dietist och patient. Vårdplanen bör klargöra målsättningen med nutritionsbehandlingen. Vid behov av stöd och hjälp vid måltider eller utökat behov överrapporteras en omvårdnadsordination (se bilaga 5) till biståndshandläggare från distriktssköterska. Telefonnummer till biståndshandläggare (se bilaga 10). Vid behov upprättas även en SIP (samordnad individuell plan). Blankett för vikttagning och ordination av näringsdryck (se bilaga 4). Signeringslista för näringsdrycker (se bilaga 9). Kontakt med restaurangchef för ISS, Annette Ramström tel: vid behov av annan kost t.ex. E-kost eller timbalkost. Vid behov av specialkost ska diagnos eller ordination finnas. Muntligt går bra från distriktssköterska och dietist. För överföring av information om kost, kosttillägg och näringsdryck till hemtjänst/ dagverksamhet använd blankett Kostordination (se bilaga 3). Faxnummer till hemtjänst/dagverksamhet (se bilaga 8). Flödesschema för mat, måltider och nutrition 7

8 Flödesschema för hemtjänst och dagverksamhet Ansvarsfördelning för biståndshandläggare, distriktssköterskor, hemtjänst- och dagverksamhetspersonal inom omvårdnad och behandling med kost och nutrition gällande personer över 65 år i ordinärt boende inom Lidingö stad (se bilaga 1). Kriterier för bedömning av risk för undernäring för äldre över 65 år. Ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och omfattning Ätsvårigheter till exempel aptitlöshet, sväljnings- och tuggsproblem, orkeslöshet och motoriska störningar Undervikt dvs BMI < 20 om < 70 år eller <22 om >70 år. Enbart ett lågt BMI utan viktförlust och ätsvårigheter behöver inte betyda undernäring. Frågeformulär för hemtjänst och dagverksamhet för bedömning av risk för undernäring Fråga Ja/Nej-frågor 1 Har du gått ner i vikt utan att planera det? 2 Har du dålig aptit? 3 Har du någon sjukdom* eller andra besvär som gör att du äter dåligt? * Exempel på sjukdomar/hälsoproblem som kan påverka matintaget: demens/förvirring, sänkt allmäntillstånd till exempel infektion, påverkan efter skada/trauma/ operation, oro/depression, mun-/tand- eller sväljproblem med mera. Resultat Ofrivillig viktminskning Dålig aptit Sjukdom/hälsoproblem som påverkar matintaget negativt? Ingen risk Nej Nej Nej Risk Ja Ja Ja Tolkning av resultatet: Vid ett eller flera ja-svar bör behovet av stöd och måltider tas i särskilt beaktande genom att: Informera och motivera den äldre till att ansöka om utökat stöd vid mat och måltider eller på dagverksamhet. Kontakta biståndshandläggare (se bilaga 10) efter godkännande från den enskilde. Ge information om matlåda och vikten av mellanmål. 8 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

9 Ge broschyr: Mat och måltider på äldre dar. Ta särskild hänsyn till den äldres individuella önskemål och preferenser när det gäller mat och måltider! Rekommendation vid risk för undernäring: 3 huvudmåltider och 2-3 mellanmål/ kvällsmål per dag. Ej över 11 timmars nattfasta därav viktigt med kvällsmål eller tidigt morgonmål till exempel smoothie. Behov av hjälp vid måltid till exempel matning eller medsittning av personal? Hjälp med servering av näringsdrycker? Ge inspiration om smakliga sätt att inta dessa! Vid förekomst av en eller flera av faktorerna överrapporteras personen till distriktssköterska. Be den äldre om tillåtelse att överrapportera till distriktssköterska (se bilaga 7) för genomförandet av en nutritionsbedömning och överrapportera snarast vid problem för snabb bedömning. Vägning utförs efter distriktssköterskas/dietists inrådan om hur och när. Tid för vägning bedöms ingå i morgonhjälpen (fylls i bilaga 4). Ifall kunden inte är beviljad morgonhjälp kontaktas biståndshandläggare för ansökan (se bilaga 10). Vägning kan också ske på dagverksamhet. Kostordinationsblanketten (se bilaga 3) och rekommendation av vikttagning och kosttillskottsordination från distriktssköterska/dietist (se bilaga 4) ska efterföljas. Signeringslistan (se bilaga 9) ska följas efter ordination av distriktssköterskan. Vara behjälplig med beställning av önskad mat till kunden och servering efter behov. Tillagning av måltider och mellanmål enligt distriktssköterska/dietist eller enligt folder Mat och måltider på äldre dar och Matlagning på 20 min. Vid alla måltider dukas fint och servera måltiderna på ett så tilltalande sätt som möjligt. (Telefonnummer till distriktssköterskor, (se bilaga 7) Se över tips och råd om servering av näringsdrycker och följ personliga hänvisningar om servering av näringsdrycker från distriktssköterska/dietist. Signeringslista för näringsdryck (se bilaga 9). Flödesschema för mat, måltider och nutrition 9

10 Bilaga 1 Distriktssköterska Biståndshandläggare Hemtjänst/ dagverksamhet Göra riskbedömningar (MNA eller Senior Alert). Göra nutritionsutredning med åtgärdsplan (vårdplan) för riskpatient och SIP. Kontakta läkare och dietist vid behov. Ordinera kost efter behov, berikningsåtgärd, konsistens och kosttillskott till den enskilde och informera berörd hemtjänstutförare. Dokumentera och följa upp åtgärdsplanen(vårdplanen) samt viktutveckling. Kontakta biståndshandläggare i de fall den enskilde har behov av hjälp vid måltider och det saknas biståndsbeslut. Sker alltid i samverkan med den enskilde. Kontakta hemtjänst vid nutritionsproblem om den enskildes behov av hjälp. Intiera vårdplanering vid behov. Utreda och besluta om insatser för den enskilde. Samverka och kommunicera med medicinsk personal vid behov. Kontakta distriktssköterska/ dietist vid risk för undernäring till exempel ofrivillig viktnedgång. Delta i avstämningsmöten. Återkoppla till distriktssköterskan. Vid undernäring uppföljning av beslut efter 1 månad. Intiera vårdplanering vid behov. Med utgångspunkt från beställningen, planera och ansvara för att genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde/företrädare. Fortlöpande informera biståndshandläggaren om förändringar som påverkar genomförandet av beställd insats om det avviker från beslutet. Rapportera till distriktssköterska/dietist vid förändringar eller avvikelser av kostintag samt andra nutritionsproblem*. Ansvara för bästa möjliga måltidsmiljö, trevlig servering av måltider/mellanmål och servering av näringsdrycker på ett korrekt och smakligt sätt. Delta i avstämningsmöten och kunna vara behjälplig med vägning vid behov. Genomföra nutritionsåtgärd och ge måltidshjälp enligt distriktssköterskans/ dietistens instruktioner inom ramen för biståndsbeslutet. Dokumentera och informera dsk eller dietist om förändringar med matintag och/eller oförmåga att följa nutritionsordination. Initiera vårdplanering vid behov. Ansvara för att ordinerad HSL-åtgärd följs upp kontinuerligt. Uppföljning av biståndsbeslut. Vara behjälplig vid uppföljning med vikttagning, kostregistrering med mera. * Nutritionsproblem kan vara till exempel illamående, förstoppning, sväljproblem, problem i munhålan med mera. 10 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

11 Bilaga 2 Bedömningsfrågor för biståndshandläggare gällande äldres behov av mat och måltidsstöd. Skala för självständighetsbedömning: 0: Klarar självständigt 1: Klarar till viss del självständigt 2: Har svårt att klara av självständigt 3: Klarar inte alls av, behöver hjälp Frågor funktion bedömning: Hur den äldres funktionsförmåga påverkar matintaget. Inköp Sköter du alla matinköp själv? 0: Jag handlar allt jag behöver själv. 1: Jag handlar lite själv, får också hjälp av någon ex anhörig. 2: Jag handlar ingenting själv, får hjälp av någon ex anhörig. 3: Jag handlar ingenting själv, får sällan hjälp av någon. Matlagning Brukar du laga din egen mat? 0: Jag lagar all mat själv som jag brukar. 1: Jag lagar endast enklare måltider som jag vet jag klarar. 2: Jag lagar bara mat ibland då jag orkar. 3: Jag lagar inte mat alls nuförtiden. Värmning Brukar du kunna värma färdiglagad mat/rester? 0: Jag värmer maten själv och serverar. 1: Jag värmer maten själv och serverar men det tar lång tid. 2: Jag orkar inte alltid värma maten, det vore bra om någon hjälpte till ibland. 3: Jag orkar inte värma någon mat alls utan behöver hjälp. Ätförmåga Klarar du att äta och dricka självständigt? 0: Jag klarar av att äta och dricka väldigt bra. 1: Jag klarar av att äta och dricka men det tar lång tid. 2: Jag har svårt att äta upp maten och att dricka tillräckligt. 3: Jag klarar inte att äta eller dricka själv. Hushållsarbete Går det bra att duka av och diska? 0: Jag dukar av och diskar själv och det går bra. 1: Jag dukar av och diskar själv men det tar lång tid. 2: Jag orkar inte alltid duka av eller diska utan lämnar det till senare. 3: Jag orkar varken duka av eller diska efter mig. Frågor ork bedömning. Hur den äldres ork och förmåga påverkar matintaget. Fortsättning nästa sida Flödesschema för mat, måltider och nutrition 11

12 Fortsättning Bilaga 2 Bedömningsfrågor för biståndshandläggare gällande äldres behov av mat och måltidsstöd. Lagat mål mat Äter du minst ett lagat mål mat varje dag? 0: Ja, jag äter minst ett mål lagad mat varje dag (7 dgr/v.) 1: Jag äter oftast ett mål lagad mat, men ibland hoppar jag över (4-5 dgr/v.) 2: Jag äter ett lagat mål mat ibland, men hoppar ofta över (2-3 dgr/v.) 3: Jag äter sällan eller aldrig ett lagat mål mat (0-2 dgr/v.) Antalet ättillfällen Hur många måltider äter du per dag? Huvudmål: frukost lunch och middag? Mellanmål? 0: Äter 2-3 huvudmål och 2 mellanmål. 1: Äter 2 huvudmål; frukost och middag men inga mellanmål. 2: Äter 1 huvudmål ex frukost och 1-3 mellanmål. 3: Äter inget huvudmål, bara 1-3 mellanmål/små mål. Portionsstorlek Äter du lika stora portioner som tidigare? 0: Äter med god aptit lika stora portioner som tidigare. 1: Har lite sämre aptit och har minskat portionerna med kanske 1/3. 2: Har dålig aptit och har minskat portionerna till hälften. 3: Har mycket dåligt aptit och äter endast ett par tuggor av maten, ibland ingenting alls. 12 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

13 Bilaga 3 Kostordination Födelsedatum: Adress: Telefonnr: Ordinerad kost q A-kost q E-kost q Laktovegetarisk q Vegan q Personliga önskemål/aversioner Datum Namn: Mailadress: q SNR-kost Följande endast vid diagnostiserad eller känd sjukdom eller annan problematik q Laktosreducerad q Diabetesanpassad q Fettreducerad 40 g q Glutenfri q Laktosfri/mjölkproteinfri q Dialyskost q Proteinreducerad 40 g q Allergianpassad q Fiberreducerad/skonkost q Övrig specialkost Ordinerad konsistens på mat och/eller dryck q Hel /delad q Grov paté q Timbal q Gelé q Flytande q Tjockflytande q Förtjockningsmedel Om behov finns tag kontakt med läkare för eventuell remiss till logoped (vid sväljproblem) eller tandläkare (vid tuggproblem) Ordinerad stödnutrition q Näringsdryck q Berikningspulver Näringsdryck ska ordineras av distriktsköterska, läkare eller dietist Typ av närinsdryck? q Komplett q Icke komplett (klar) q Proteinrik (vid t ex sårläkning) Sort: Antal? q 1/dag q 2/dag q 3/dag q 4 eller fler Serveras tider: q Enteral nutrition Val av sondnäring, dosering Datum för utvärdering av ordinerad nutritionsbehandling: Ansvarig distriktssköterska: Mottaget av ansvarig hemtjänst/dagverksamhet: Flödesschema för mat, måltider och nutrition 13

14 Bilaga 4 Vikttabell används av distriktssköterskor, dietist, hemtjänst-och dagverksamhetspersonal Personens namn: Datum Vikt Längd BMI Viktnedgång kg Viktnedgång % Signatur Vikttagning bör ske: varje vecka varje månad var tredje månad Energiberikning, kosttillskott och näringsdrycker. Rekommendation om energiberikning. Mat: Mellanmål: Servering av kosttillskott och näringsdrycker: 14 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

15 Sorter: Mängd: Tider: Andra åtgärder: Namn på ordinerande distriktsköterska/dietist: Tid för uppföljning av åtgärder: Flödesschema för mat, måltider och nutrition 15

16 Bilaga 5 Omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter genomförd nutritionsbedömning Datum: Faxnummer till biståndshandläggarna på Lidingö stad: Namn: Personnummer: Telefonnummer: q Inhämtat muntligt samtycke av patienten för rapportering mellan vårdgivare Inköp, matlagning och matsituation q Behov av hjälp med att inhandla mat q Behov av sällskap vid måltid q Behov av matlagning i hemmet Behov av hjälp vid måltid: q - hjälp att skära maten q - tillsyn vid måltid q - matningshjälp Hjälpbehov vid följande måltider och i vilken form q Frukost q Mellanmål förmiddag q Lunch q Mellanmål eftermiddag q Kvällsmål q Mellanmål kväll q Medsittnig q Inköp Övrigt: Distriktssköterska: Vårdcentral: Ansvarig biståndshandläggare: Tel: Fax: Tel: Svar från biståndshandläggare: 16 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

17 Bilaga 6 Blankett från biståndhandläggare till distriktssköterskor för information om biståndsbeslut (Faxnr till biståndshandläggarna: ) Dagens datum: Personens namn: Personnummer (tio siffror): q Inhämtat muntligt samtycke av patienten för rapportering mellan vårdgivare Beviljad måltidshjälp Beslutsdatum: q Frukost q Mellanmål förmiddag q Lunch q Mellanmål eftermiddag q Kvällsmål q Mellanmål kväll q Medsittnig q Inköp Övrigt: Ansvarig biståndshandläggare: Tel: Svar från distriktssköterska: Tel: Vårdcentral Fax: Flödesschema för mat, måltider och nutrition 17

18 Bilaga 7 Primärvården Distriktssköterskan och distriktsläkaren på husläkarmottagningen har det medicinska ansvaret för kunden helgfri vardag mellan kl Har kunden försämrat allmäntillstånd eller avviker från sitt normala beteende, kontakta distriktssköterskan! OBS! Röda telefonnummer är endast för personal. Lidingödoktorn Tel Fax: DSK. Anna-Lena Pihl Rudberg DSK. Ia Hemmingsson DSK. Pia Söderberg DSK. Vivianne Rudin DSK. Anna Kärnestam DSK. Carina Heyner DSK. Frida Björkman Distriktssköterska kan nås via mottagningssköterskan Stadshusdoktorn Capio Tel Fax: DSK. Anna Lyngå DSK. Jonny Andersson DSK. Anna Asplund DSK. Margareta Törner Vården i Centrum Tel Fax: DSK. Eva Holmgren Härning, Norra Lidingö DSK. Pia Carlzon, Södra Lidingö Torsviks Vårdcentral Tel Fax: DSK. Margareta Rufelt, Rudboda DSK. Agneta Wide-Carlberg, Brevik DSK. Görel Sundqvist, Larsberg Tor och Torsvik Capio Vårdcentral Tel Fax: DSK. Kristina Holmquist, DSK. Pia Neumûller Klas Hansson DSK. Inne på mottagningen PR-vård Alla dagar mellan kl , samt helger och helgdagar. Är kunden inskriven i hemsjukvården finns direktnummer i kundens hempärm. För övriga kunder nås sjuksköterska via Vårdguiden Flödesschema för mat, måltider och nutrition

19 Bilaga 8 Fax- och telefonnummerlista Lidingö stads hemtjänst egen regi: Breviks hemtjänst tel: fax: Larsbergs hemtjänst tel: fax: Rudboda hemtjänst tel: fax: Tor och Torsviks hemtjänst tel: fax: Hemtjänst privata utförare: AAA Flerspråkiga Assistans tel: fax: Adeo Care tel: fax: Anneli o Ritwa, Carritas proffs assistans tel: fax: Clementia hemtjänst tel: fax: Enklare Vardag tel: fax: Svanen hemtjänst tel: fax: Vårliljan AB tel: Öns hemtjänst tel: fax: Lidingö stads dagverksamheter, Högsätravägen 2 Enhetschef tel: fax: Gröna rummet tel: fax: Linden tel: fax: Solgläntan tel: fax: Träffen tel: fax: Sjuksköterska dagverksamheterna tel: Flödesschema för mat, måltider och nutrition 19

20 Bilaga 9 Signeringslista näringsdryck Namn Ange tid för näringsdryck och den mängd som dricks upp: ¼, ½, eller ¾ eller 1 hel. Glöm inte att signera. Datum Tid och signatur Mängd och signatur Tid och signatur Mängd och signatur Tid och signatur Mängd och signatur Instruktioner: 1. Skriv personens namn. 2. Skriv datum då näringsdrycken serveras. 3. Skriv tid då personen får näringsdrycken och signera. 4. Ange mängd uppdrucken näringsdryck: ¼, ½, eller ¾ eller 1 hel. 5. Skriv din signatur efter mängd drucken dryck. 20 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

21 Bilaga 10 Biståndshandläggare inom äldreenheten fördelade efter kundens födelsedatum Team 1 fax Födelsedag Telefon 1 (jan-jun), 5, , 9, , 11, 22 (jul-dec) (jul-dec), 2, , , 8, Team 2 fax Födelsedag Telefon 22 (jan-jun), 23, , 31, , 15, 30 (jan-jun) , 28, 30 (jul-dec) , 26 (jul-dec), , 29, 26 (jan-jun) Flödesschema för mat, måltider och nutrition 21

22 22 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

Förebygga och behandla undernäring

Förebygga och behandla undernäring SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-08-27 Förebygga och behandla undernäring God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Kosten är ett viktigt

Läs mer

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott GERIATRISKT STÖD Kost och nutrition Smått och gott Nutritionsdagen 30 april Nutritionsrådet Region Jämtland Härjedalen Nutrition vid sjukdom Ingvar Boseaus Hur identifierar, utreder och behandlar vid undernäring

Läs mer

Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen

Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen Innehållsförteckning Bakgrund 1 Matsedel 1-2 Konsistensanpassad kost 3 Specialkost 3 Måltidsordning och nattfasta 4 Måltidsmiljö 4-5 Riskbedömning, utredning

Läs mer

Rutin för kost och nutrition

Rutin för kost och nutrition 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150401 Gäller från och med: 150401 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, MAS

Läs mer

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske.

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske. MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med nutrition Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det innebär att vården ska vara av god kvalitet,

Läs mer

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom Måltidssituationen för personer med demenssjukdom ABF-huset 12 november 2014 Birgitta Villner Gyllenram Birgitta.villner.gyllenram@aldrecentrum.se Demenssjukdomar Två sjukdomar står för ca 90 % av samtliga

Läs mer

Samverkansrutiner för primärvård och kommun

Samverkansrutiner för primärvård och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2012-12-20 Samverkansrutiner för primärvård och kommun kring personer med undernäring SID 1 (4) Rutinerna har tagits fram under 2011 av en projektgrupp som representerar vårdcentraler

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

KOSTRIKTLINJER FÖR SÄKRARE NUTRITION HOS BRUKARE I PARTILLE KOMMUNS ÄLDREBOENDE, KORTTIDSENHETEN OCH HEMTJÄNST

KOSTRIKTLINJER FÖR SÄKRARE NUTRITION HOS BRUKARE I PARTILLE KOMMUNS ÄLDREBOENDE, KORTTIDSENHETEN OCH HEMTJÄNST DNR: VON 2007:132 KOSTRIKTLINJER FÖR SÄKRARE NUTRITION HOS BRUKARE I PARTILLE KOMMUNS ÄLDREBOENDE, KORTTIDSENHETEN OCH HEMTJÄNST Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2008-11-05 Arbetsgrupp Inom Nutritionsprojektet

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden 2009-2010

Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden 2009-2010 HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Projekt: Beställare: Projektansvarig Uppdragstagare: Kost & Nutrition Maria Claes, MAS, Hemvårdsförvaltningen Pia Holmström, enhetschef, Hemvårdsförvaltningen Stina Grönevall, leg.dietist,

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen Större andel vegetabilier Kostavdelningen reviderar sina recept samt matsedlar för att få en större mängd vegetabilier. Socialförvaltningen främjar möjligheten att

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

MAT OCH NÄRINGSGRUPPEN

MAT OCH NÄRINGSGRUPPEN NUTRITIONSPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG I OSBY KOMMUN 2011 Innehållsförteckning Bakgrund...4 Det normala åldrandet...4 Nutrition...4 Mat för äldre i Osby kommun...4 Vårdtagaren i centrum...4 Nutritionspolicy...5

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Äldre med malnutrition

Äldre med malnutrition Äldre med malnutrition Siv Eliasson Kurkinen Leg Dietist Geriatriskt kompetensbevis Äldre med malnutrition 1 Varför ska vi Screena för malnutrition? Geriatriskt kompetensbevis Äldre med malnutrition 2

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10)

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10) Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten i Solna 15-09-25 SID 1 (10) Innehåll Rutin för samverkan mellan ASIH och hemtjänsten i Solna... 3 Bakgrund:... 3 Inskrivning... 3 Samordnad Individuell Plan

Läs mer

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka Syfte med kostbehandlingen: Tillgodose vätske- energi och näringsbehov Minimera risken för felsväljning kopplad till bolusmängd, vätskan

Läs mer

Goda råd vid tugg- och sväljsvårigheter

Goda råd vid tugg- och sväljsvårigheter Goda råd vid tugg- och sväljsvårigheter Den här broschyren ger en kort introduktion till området dysfagi. Huvuddelen av broschyren ägnas åt enkla råd och tips på hur man kan underlätta för patienter med

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson MATPROJEKT: Berikad mat för äldre. Äldreomsorgen är en växande sektor och att den utgör en stor kostnad. Vi blir äldre och det medför

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen Äldreomsorgen Riktlinjer för kost Caroline Axelsson Socialnämnden beslut april 2006, Sn 06.132- Tel nr 10 58 68 730 Rev 2011-09-23 Rev 2012-09-03 1 (6) Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Läs mer

Projektrapport. Aptit för livet

Projektrapport. Aptit för livet Projektrapport Aptit för livet Projektledare: Linnéa Adolfsson, Maria Boesen, Emma Davachi, Marie Åhs Dietistmottagningen Länssjukhuset Ryhov December 2012 Projektets hemsida hittar du på www.lj.se, sök

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Lund: Rebecka Persson/ Elisabet Johansson Ystad: Helena Pettersson Kristianstad: Therese Skog/ Carin Andersson Helsingborg: Angelica Arvidsson/ Jessica

Läs mer

Nutritionspolicy. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden. (Anpassas efter respektive verksamhet) 1 (26)

Nutritionspolicy. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden. (Anpassas efter respektive verksamhet) 1 (26) Innehållsansvarig Annika Wahlqvist Datum 2014-10-17 Sid. 1 (26) Nutritionspolicy Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden (Anpassas efter respektive verksamhet) 2 (26) Innehållsförteckning

Läs mer

KOST- OCH NUTRITIONSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORGEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2010-10-27

KOST- OCH NUTRITIONSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORGEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2010-10-27 KOST- OCH NUTRITIONSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORGEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2010-10-27 Utges av Oktober 2010 Förord Kost- och nutritionsprogram upprättas för att kvalitetssäkra maten och nutritionsomhändertagande

Läs mer

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling För sjuksköterskor Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt Giltligt f.r.o.m: 2015-01-15 Befattning: Leg dietist Sida 1 av 18 Version: Rutiner för

Läs mer

Mål och riktlinjer. För kvalité och service avseende kost inom äldre- och handikappsomsorgen i Gislaveds kommun

Mål och riktlinjer. För kvalité och service avseende kost inom äldre- och handikappsomsorgen i Gislaveds kommun Socialförvaltningen Stortorget 1 332 80 Gislaved www.gislaved.se 2009 Gislaveds kommun, foto: smålandsbilder.se, layout: Kalle Brandstedt Mål och riktlinjer För kvalité och service avseende kost inom äldre-

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Har vi undernäring i Munkedals kommun?

Har vi undernäring i Munkedals kommun? 9-8-24 Har vi undernäring i Munkedals kommun? Har vi undernäring i Munkedals kommun? Dnr ON 7-66 Typ av dokument: Tjänsteskrivelse Handläggare: Jan Lindgren, Legitimerad dietist, Omsorgsadministrationen

Läs mer

Förenklad ansökan om vissa biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1

Förenklad ansökan om vissa biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Anvisning till dig som ansöker om hemtjänst genom förenklad ansökan Vallentuna kommun har ett förenklat sätt att ansöka om vissa hemtjänstinsatser vilket innefattar serviceinsatser, trygghetslarm och matabonnemang.

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Vad gör en dietist inom barnhabiliteringen?

Vad gör en dietist inom barnhabiliteringen? Vad gör en dietist inom barnhabiliteringen? Anette Ekelund leg.dietist Innehåll Habilitering och Hälsa Målgrupp Tillväxt Dietistens roll Nutritionsvårdsprocessen Habiliteringens barn och ungdomar Patientexempel

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldreomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldreomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldreomsorgen Avsnitt: Kost som tillagas och serveras i särskilda boendeformer, dagcentraler och dagverksamhet Fastställt av socialnämnden 2012-02-29 KVALITETSKRAV FÖR

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Slutrapport. Elektronisk Handbok för kost och nutrition och utbildningsinsats 2009

Slutrapport. Elektronisk Handbok för kost och nutrition och utbildningsinsats 2009 Slutrapport Elektronisk Handbok för kost och nutrition och utbildningsinsats 2009 Delprojektets syfte har varit att skapa, förtydliga och belysa rutiner utifrån ett naturligt flöde. Samtidigt har ett verktyg

Läs mer

MAT, MÅLTIDER OCH MÅLTIDSMILJÖ FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV UNDERNÄRING

MAT, MÅLTIDER OCH MÅLTIDSMILJÖ FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV UNDERNÄRING RIKTLINJER FÖR MAT, MÅLTIDER OCH MÅLTIDSMILJÖ FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV UNDERNÄRING Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INRIKTNINGSMÅL:... 3 EFFEKTMÅL:... 3 ANSVARSFÖRDELNING...

Läs mer

Foto: Anne Dillner/BIldarkivet.se. Kost- och nutritionspolicy för äldreomsorgen

Foto: Anne Dillner/BIldarkivet.se. Kost- och nutritionspolicy för äldreomsorgen Foto: Anne Dillner/BIldarkivet.se Kost- och nutritionspolicy för äldreomsorgen 2 Kost- och nutritionspolicy för äldreomsorgen I Bromölla kommun serveras dagligen ca 2400 måltider inom den kommunala verksamheten.

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring

Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring December 2009 Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring STEG 1. Gör en kostregistering och inventera bakgrund. STEG 2. Normalkost med förstärkta

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Energi- och fiberrik.

Energi- och fiberrik. Kompletta näringsdrycker ( mjölklika ) (Undantag: och Extra) Fresenius Fresubin energy kcal/100 Lämplig för personer med dålig aptit, ökat energibehov och som riskerar malnutrition (undernäring). Energy

Läs mer

PRIORITERA MATEN - PRIOMAT

PRIORITERA MATEN - PRIOMAT PRIORITERA MATEN - PRIOMAT Sigrid Odencrants, Med Dr, leg ssk, universitetslektor Karin Blomberg, Anne-Marie Wallin, Jenny Windahl Vetenskaplig titel i ansökningar NUTRITIONSPROCESSEN OCH VÅRDINFORMATIK

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Del 2 Reviderad 2013 På uppdrag av tekniska nämnden har en livsmedels- och måltidspolicy samt riktlinjer för Västerviks

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Foton: Maria Månsson Omslaget visar grönsaker från Ås Trädgård Maten för äldre Riktlinjer om mat för äldre i Krokoms kommun. Innehållet är framarbetat av en arbetsgrupp

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat 2011-04-29 av: Nutritionsnätet för sjuksköterskor/ann Ödlund Olin Svensk sjuksköterskeförening/eva Törnvall Handläggare: Karin Josefsson, Svensk sjuksköterskeförening,. Dnr 12/01/11 Remiss

Läs mer

Mat på äldre dar - råd och tips

Mat på äldre dar - råd och tips Mat på äldre dar - råd och tips Maj 2015 VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG Innehållsförteckning Kroppen behöver energi och näring... 3 Styrka i muskler och skelett... 4 Även vätska är viktigt!... 4 Vad bör du väga?...

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Vitsippans gruppboende i Holmsund

Vitsippans gruppboende i Holmsund Vitsippans gruppboende i Holmsund Erika Dahlqvist Vårdbiträde Britt Nilsson Gruppledare Diribe Häggbom USK Amleset Fadaga USK Carina Lundström Högberg USK Gabrielle Bäckman Vårdbiträde Anna-Märta Nyman

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Allmänt om munhälsa 3 Mål och syfte 3 Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4 Tandläkare/tandhygienist 4 Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation

Läs mer

Lev livet med Liva Energi

Lev livet med Liva Energi Lev livet med Liva Energi Liva Energi: Lätt att servera gott att äta Smaker som äldre uppskattar Extra energi är enklare än du tror Kan motverka undernäring Undernäring är ett stort problem bland många

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a)

Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) BERÄTTELSESERIE Kap 1.5 Lars har hemtjänst (a) Hemtjänst - samverkan Senior alert Vid vårdplaneringen på sjukhuset, där även Lars son Anders deltar, kommer Lars överens med kommunens biståndshandläggare

Läs mer

Låten kunden vara med och bestämma vid måltider om plats, bordssällskap, dukning mm

Låten kunden vara med och bestämma vid måltider om plats, bordssällskap, dukning mm VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Dietist Karlstad 2013-08-12 Information om förebyggande åtgärder i Senior alert Ätstödjande åtgärder Omgivningsanpassning för en individuell måltidssituation

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition. inom Borlänge kommuns särskilda boenden

Riktlinjer för kost och nutrition. inom Borlänge kommuns särskilda boenden Riktlinjer för kost och nutrition Sida 2 av 22 Sida 3 av 22 Version: maj 2010 Antagen av Omsorgsnämnden: maj 2010. Den första versionen togs fram 2006 av Kostservice och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Projektrapport del 2

Projektrapport del 2 Projektrapport del 2 Kartläggning av undernäring inom hemsjukvården Ett matutvecklingsuppdrag som syftar till att implementera rutin undernäring i hemsjukvården PROJEKTLEDARE: JOSEFIN NYBERG 2012-01-13

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Mat. i Vård och Omsorg ~2007~ Handbok om måltider i vård och omsorg 2007-06-01

Mat. i Vård och Omsorg ~2007~ Handbok om måltider i vård och omsorg 2007-06-01 Mat i Vård och Omsorg Handbok om måltider i vård och omsorg 2007-06-01 ~2007~ Matglädje till alla Goda råd Fullvärdig kost är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Maten skall vara sammansatt så

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

KOST. Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende

KOST. Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende KOST Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...3 1. Syfte och mål... 4 2. Ansvar... 5 3. Samverkan... 8 4. Måltidsordning...

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Nutrition i Bjurholms kommun

Riktlinjer och rutiner för Nutrition i Bjurholms kommun 111013 Flik 17. 1 Riktlinjer och rutiner för Nutrition i Bjurholms kommun Dietistkonsult Norr Elin Johansson Karin Byström 1 Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer