Flödesschema för mat, måltider och nutrition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flödesschema för mat, måltider och nutrition"

Transkript

1 Flödesschema för mat, måltider och nutrition Samverkan mellan biståndshandläggare, distriktssköterskor, hemtjänst och dagverksamhet Flödesschema för samverkan gällande riskbedömning och behandling av undernäring för hemmaboende äldre över 65 år inom Lidingö stad. Materielet är ett stöd för biståndshandläggare, distriktssköterskor, hemtjänst och dagverksamhet. Flödesschema för mat, måltider och nutrition 1

2 Innehåll 3 Bakgrund 4 Lidingö stads måltidspolicy för hemtjänsten 5 Flödesschema för biståndshandläggare 5 Tolkning av resultatet 7 Flödesschema för distriktssköterskor 8 Flödesschema för hemtjänst och dagverksamhet 9 Tolkning av resultatet 10 Ansvarsfördelning vid kost och nutritionsbehandling vid risk för undernäring för personer över 65 år i ordinärt boende inom Lidingö stad 12 Bedömningsfrågor för biståndshandläggare gällande äldres behov av mat och måltidsstöd 13 Kostordination 14 Vikttabell att användas av distriktssköterskor, hemtjänstpersonal och dietist 16 Omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter genomförd nutritionsbedömning 17 Blankett från biståndhandläggare till distriktssköterskor för information om biståndsbeslut 18 Telefonnummer till distriktssköterskor 19 Fax- och telefonnummerlista 20 Signeringlista för näringsdryck 21 Biståndshandläggare inom äldreenheten fördelade efter kundens födelsedatum 2 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

3 Bakgrund Sveriges befolkning har en hög genomsnittsålder. År 2030 kommer cirka 25% av landets befolkning att vara över 65 år och antalet invånare över 80 år kommer att öka markant. Med hög ålder följer ofta ett ökat vård- och omsorgsbehov, och många äldre får då behov av en biståndsbedömd omsorg i det ordinära boendet eller inom särskilt boende. Att få stöd kring mat och måltider kan vara en form av omsorgsinsatser som blir beviljade, där den enskildes vanor och önskningar ska respekteras. Syftet med insatserna varierar men det ska främja god hälsa och underlätta i det sociala livet. Lyckas man utforma dessa insatser rätt för individen kan man öka möjligheten för den enskilde att kunna bo kvar längre i ordinärt boende. I flertal studier har man sett att 3-7% av alla hemmaboende över 65 år är undernärda och att minst 50% av hemmaboende som är i behov av hemtjänst är i riskzonen för att bli undernärda. Undernäring är ofta förknippad med annan sjukdom, därför är det viktigt att upptäcka det i tid och sätta in rätt behandling. För att det ska kunna göras på ett bra och säkert sätt krävs teamarbete och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper. Samverkan är viktigt mellan både beställare och utförare i kommunen och med primärvården där det främst är läkare, distriktssköterskor och dietister som är de som kommer i kontakt med de hemmaboende med undernäring eller med risk för undernäring. I en samverkansgrupp mellan Lidingö stads beställare och utförare och primärvårdens distriktssköterskor och dietister har bakgrunden till detta dokument tagits fram samt en måltidspolicy som tagits i stöd- och omsorgsnämnden inom Lidingö stad. Syfte Att säkerställa att de personer som bor hemma och är i riskzonen för undernäring upptäcks i tid och får stöd och behandling efter behov. Metod Genom samverkan mellan biståndshandläggare, distriktssköterskor och hemtjänstoch dagverksamhetspersonal säkerställa ett fungerande flödesschema som visar hur alla yrkesgrupper ska gå till väga för att upptäcka de hemmaboende med risk för undernäring. Där flödesschemat även visar vägen för att säkerställa att rätt omsorg och behandling sätts in och att uppföljning görs på ett adekvat sätt. Att flödesschemat används av alla inblandade yrkesgrupper på ett korrekt sätt säkerställer rätt behandling och omsorg inom området. Av största vikt är att flödeschemat via ansvariga chefer görs känt hos alla anställda och vid nyanställning oavsett organisation. Flödesschema för mat, måltider och nutrition 3

4 4 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

5 Flödesschema för biståndshandläggare Ansvarsfördelning för biståndshandläggare, distriktssköterskor och hemtjänst- och dagverksamhetspersonal inom omvårdnad och behandling med kost och nutrition gällande personer över 65 år i ordinärt boende inom Lidingö stad (se bilaga 1). Kriterier för bedömning av risk för undernäring för äldre över 65 år: Ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och omfattning Ätsvårigheter till exempel aptitlöshet, sväljnings- och tuggsproblem, orkeslöshet och motoriska störningar Undervikt dvs BMI < 20 om < 70 år eller <22 om >70 år. Enbart ett lågt BMI utan viktförlust och ätsvårigheter behöver inte betyda undernäring. Frågeformulär för biståndshandläggare för bedömning av risk för undernäring Fråga Ja/Nej-frågor 1 Har du gått ner i vikt utan att planera det? 2 Har du dålig aptit? 3 Har du någon sjukdom* eller andra besvär som gör att du äter dåligt? * Exempel på sjukdomar/hälsoproblem som kan påverka matintaget: demens/förvirring, sänkt allmäntillstånd till exempel infektion, påverkan efter skada/trauma/ operation, oro/depression, mun-/tand- eller sväljproblem med mera. Resultat Ofrivillig viktminskning Dålig aptit Sjukdom/hälsoproblem som påverkar matintaget negativt? Ingen risk Nej Nej Nej Risk Ja Ja Ja Tolkning av resultatet: Vid ett eller flera ja-svar bör behovet av stöd och måltider tas i särskilt beaktande genom att: Informera och motivera den äldre till att ansöka om utökat stöd vid mat och måltider. Ge information om insatser kring mat och måltider. Ge broschyr: Mat och Måltider på äldre dar Ta särskild hänsyn till den äldres individuella önskemål och preferenser när det gäller mat och måltider! Fortsättning nästa sida Flödesschema för mat, måltider och nutrition 5

6 Rekommendation vid risk för undernäring. Måltider: 3 huvudmåltider och 2-3 mellanmål/kvällsmål per dag. Se över behov av hjälp vid måltid till exempel matning eller medsittning av personal? Behov av dagverksamhet? Hjälp med servering av näringsdrycker? Ej över 11 timmars nattfasta därav viktigt med kvällsmål eller tidigt morgonmål till exempel smoothie. Be den äldre om tillåtelse att överrapportera till distriktssköterska för genomförandet av en nutritionsbedömning och överrapportera snarast för snabb bedömning. Bedömningsinstrument måltider (se bilaga 2) Kontakta distriktssköterska vid risk för undernäring. Vid information om biståndsbeslut av måltider till distriktssköterka (se bilaga 6) Uppföljning efter en månad vid undernäringsproblematik. 6 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

7 Flödesschema för distriktssköterskor Ansvarsfördelning för biståndshandläggare, distriktssköterskor och hemtjänst- och dagverksamhetspersonal inom omvårdnad och behandling med kost och nutrition gällande personer över 65 år i ordinärt boende inom Lidingö stad (se bilaga 1). Senior Alert och MNA genomförs för alla nya hemsjukvårdspatienter och överrapporterade personer från biståndshandläggare och hemtjänst med risk för undernäring. Erbjudande om vägning där uppgift om vikt efter godkännande förvaras i hemtjänstpärmen hemma hos brukare så att hemtjänst och dietist också kan se eller fylla i den aktuella vikten. Vid risk för- eller misstänkt undernäring överrapporterar biståndshandläggare, hemtjänst och dagverksamhet efter samtycke från den enskilde till distriktssköterska. Distriktssköterskan gör efter det en basal utredning och bedömning av bakomvarande tillstånd och behov. Bedömning av energi- och näringsintaget görs i relation till energi- och näringsbehovet. Läkare och dietist kontaktas vid behov (Dietist Eva Alzén, Lidingö Rehab, tel ). En vårdplan som innehåller diagnos, omvårdnadsdiagnos, planerade åtgärder, uppföljningsintervall och mål för nutritionsbehandlingen ska upprättas vid behov och i samråd med läkare, dietist och patient. Vårdplanen bör klargöra målsättningen med nutritionsbehandlingen. Vid behov av stöd och hjälp vid måltider eller utökat behov överrapporteras en omvårdnadsordination (se bilaga 5) till biståndshandläggare från distriktssköterska. Telefonnummer till biståndshandläggare (se bilaga 10). Vid behov upprättas även en SIP (samordnad individuell plan). Blankett för vikttagning och ordination av näringsdryck (se bilaga 4). Signeringslista för näringsdrycker (se bilaga 9). Kontakt med restaurangchef för ISS, Annette Ramström tel: vid behov av annan kost t.ex. E-kost eller timbalkost. Vid behov av specialkost ska diagnos eller ordination finnas. Muntligt går bra från distriktssköterska och dietist. För överföring av information om kost, kosttillägg och näringsdryck till hemtjänst/ dagverksamhet använd blankett Kostordination (se bilaga 3). Faxnummer till hemtjänst/dagverksamhet (se bilaga 8). Flödesschema för mat, måltider och nutrition 7

8 Flödesschema för hemtjänst och dagverksamhet Ansvarsfördelning för biståndshandläggare, distriktssköterskor, hemtjänst- och dagverksamhetspersonal inom omvårdnad och behandling med kost och nutrition gällande personer över 65 år i ordinärt boende inom Lidingö stad (se bilaga 1). Kriterier för bedömning av risk för undernäring för äldre över 65 år. Ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och omfattning Ätsvårigheter till exempel aptitlöshet, sväljnings- och tuggsproblem, orkeslöshet och motoriska störningar Undervikt dvs BMI < 20 om < 70 år eller <22 om >70 år. Enbart ett lågt BMI utan viktförlust och ätsvårigheter behöver inte betyda undernäring. Frågeformulär för hemtjänst och dagverksamhet för bedömning av risk för undernäring Fråga Ja/Nej-frågor 1 Har du gått ner i vikt utan att planera det? 2 Har du dålig aptit? 3 Har du någon sjukdom* eller andra besvär som gör att du äter dåligt? * Exempel på sjukdomar/hälsoproblem som kan påverka matintaget: demens/förvirring, sänkt allmäntillstånd till exempel infektion, påverkan efter skada/trauma/ operation, oro/depression, mun-/tand- eller sväljproblem med mera. Resultat Ofrivillig viktminskning Dålig aptit Sjukdom/hälsoproblem som påverkar matintaget negativt? Ingen risk Nej Nej Nej Risk Ja Ja Ja Tolkning av resultatet: Vid ett eller flera ja-svar bör behovet av stöd och måltider tas i särskilt beaktande genom att: Informera och motivera den äldre till att ansöka om utökat stöd vid mat och måltider eller på dagverksamhet. Kontakta biståndshandläggare (se bilaga 10) efter godkännande från den enskilde. Ge information om matlåda och vikten av mellanmål. 8 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

9 Ge broschyr: Mat och måltider på äldre dar. Ta särskild hänsyn till den äldres individuella önskemål och preferenser när det gäller mat och måltider! Rekommendation vid risk för undernäring: 3 huvudmåltider och 2-3 mellanmål/ kvällsmål per dag. Ej över 11 timmars nattfasta därav viktigt med kvällsmål eller tidigt morgonmål till exempel smoothie. Behov av hjälp vid måltid till exempel matning eller medsittning av personal? Hjälp med servering av näringsdrycker? Ge inspiration om smakliga sätt att inta dessa! Vid förekomst av en eller flera av faktorerna överrapporteras personen till distriktssköterska. Be den äldre om tillåtelse att överrapportera till distriktssköterska (se bilaga 7) för genomförandet av en nutritionsbedömning och överrapportera snarast vid problem för snabb bedömning. Vägning utförs efter distriktssköterskas/dietists inrådan om hur och när. Tid för vägning bedöms ingå i morgonhjälpen (fylls i bilaga 4). Ifall kunden inte är beviljad morgonhjälp kontaktas biståndshandläggare för ansökan (se bilaga 10). Vägning kan också ske på dagverksamhet. Kostordinationsblanketten (se bilaga 3) och rekommendation av vikttagning och kosttillskottsordination från distriktssköterska/dietist (se bilaga 4) ska efterföljas. Signeringslistan (se bilaga 9) ska följas efter ordination av distriktssköterskan. Vara behjälplig med beställning av önskad mat till kunden och servering efter behov. Tillagning av måltider och mellanmål enligt distriktssköterska/dietist eller enligt folder Mat och måltider på äldre dar och Matlagning på 20 min. Vid alla måltider dukas fint och servera måltiderna på ett så tilltalande sätt som möjligt. (Telefonnummer till distriktssköterskor, (se bilaga 7) Se över tips och råd om servering av näringsdrycker och följ personliga hänvisningar om servering av näringsdrycker från distriktssköterska/dietist. Signeringslista för näringsdryck (se bilaga 9). Flödesschema för mat, måltider och nutrition 9

10 Bilaga 1 Distriktssköterska Biståndshandläggare Hemtjänst/ dagverksamhet Göra riskbedömningar (MNA eller Senior Alert). Göra nutritionsutredning med åtgärdsplan (vårdplan) för riskpatient och SIP. Kontakta läkare och dietist vid behov. Ordinera kost efter behov, berikningsåtgärd, konsistens och kosttillskott till den enskilde och informera berörd hemtjänstutförare. Dokumentera och följa upp åtgärdsplanen(vårdplanen) samt viktutveckling. Kontakta biståndshandläggare i de fall den enskilde har behov av hjälp vid måltider och det saknas biståndsbeslut. Sker alltid i samverkan med den enskilde. Kontakta hemtjänst vid nutritionsproblem om den enskildes behov av hjälp. Intiera vårdplanering vid behov. Utreda och besluta om insatser för den enskilde. Samverka och kommunicera med medicinsk personal vid behov. Kontakta distriktssköterska/ dietist vid risk för undernäring till exempel ofrivillig viktnedgång. Delta i avstämningsmöten. Återkoppla till distriktssköterskan. Vid undernäring uppföljning av beslut efter 1 månad. Intiera vårdplanering vid behov. Med utgångspunkt från beställningen, planera och ansvara för att genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde/företrädare. Fortlöpande informera biståndshandläggaren om förändringar som påverkar genomförandet av beställd insats om det avviker från beslutet. Rapportera till distriktssköterska/dietist vid förändringar eller avvikelser av kostintag samt andra nutritionsproblem*. Ansvara för bästa möjliga måltidsmiljö, trevlig servering av måltider/mellanmål och servering av näringsdrycker på ett korrekt och smakligt sätt. Delta i avstämningsmöten och kunna vara behjälplig med vägning vid behov. Genomföra nutritionsåtgärd och ge måltidshjälp enligt distriktssköterskans/ dietistens instruktioner inom ramen för biståndsbeslutet. Dokumentera och informera dsk eller dietist om förändringar med matintag och/eller oförmåga att följa nutritionsordination. Initiera vårdplanering vid behov. Ansvara för att ordinerad HSL-åtgärd följs upp kontinuerligt. Uppföljning av biståndsbeslut. Vara behjälplig vid uppföljning med vikttagning, kostregistrering med mera. * Nutritionsproblem kan vara till exempel illamående, förstoppning, sväljproblem, problem i munhålan med mera. 10 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

11 Bilaga 2 Bedömningsfrågor för biståndshandläggare gällande äldres behov av mat och måltidsstöd. Skala för självständighetsbedömning: 0: Klarar självständigt 1: Klarar till viss del självständigt 2: Har svårt att klara av självständigt 3: Klarar inte alls av, behöver hjälp Frågor funktion bedömning: Hur den äldres funktionsförmåga påverkar matintaget. Inköp Sköter du alla matinköp själv? 0: Jag handlar allt jag behöver själv. 1: Jag handlar lite själv, får också hjälp av någon ex anhörig. 2: Jag handlar ingenting själv, får hjälp av någon ex anhörig. 3: Jag handlar ingenting själv, får sällan hjälp av någon. Matlagning Brukar du laga din egen mat? 0: Jag lagar all mat själv som jag brukar. 1: Jag lagar endast enklare måltider som jag vet jag klarar. 2: Jag lagar bara mat ibland då jag orkar. 3: Jag lagar inte mat alls nuförtiden. Värmning Brukar du kunna värma färdiglagad mat/rester? 0: Jag värmer maten själv och serverar. 1: Jag värmer maten själv och serverar men det tar lång tid. 2: Jag orkar inte alltid värma maten, det vore bra om någon hjälpte till ibland. 3: Jag orkar inte värma någon mat alls utan behöver hjälp. Ätförmåga Klarar du att äta och dricka självständigt? 0: Jag klarar av att äta och dricka väldigt bra. 1: Jag klarar av att äta och dricka men det tar lång tid. 2: Jag har svårt att äta upp maten och att dricka tillräckligt. 3: Jag klarar inte att äta eller dricka själv. Hushållsarbete Går det bra att duka av och diska? 0: Jag dukar av och diskar själv och det går bra. 1: Jag dukar av och diskar själv men det tar lång tid. 2: Jag orkar inte alltid duka av eller diska utan lämnar det till senare. 3: Jag orkar varken duka av eller diska efter mig. Frågor ork bedömning. Hur den äldres ork och förmåga påverkar matintaget. Fortsättning nästa sida Flödesschema för mat, måltider och nutrition 11

12 Fortsättning Bilaga 2 Bedömningsfrågor för biståndshandläggare gällande äldres behov av mat och måltidsstöd. Lagat mål mat Äter du minst ett lagat mål mat varje dag? 0: Ja, jag äter minst ett mål lagad mat varje dag (7 dgr/v.) 1: Jag äter oftast ett mål lagad mat, men ibland hoppar jag över (4-5 dgr/v.) 2: Jag äter ett lagat mål mat ibland, men hoppar ofta över (2-3 dgr/v.) 3: Jag äter sällan eller aldrig ett lagat mål mat (0-2 dgr/v.) Antalet ättillfällen Hur många måltider äter du per dag? Huvudmål: frukost lunch och middag? Mellanmål? 0: Äter 2-3 huvudmål och 2 mellanmål. 1: Äter 2 huvudmål; frukost och middag men inga mellanmål. 2: Äter 1 huvudmål ex frukost och 1-3 mellanmål. 3: Äter inget huvudmål, bara 1-3 mellanmål/små mål. Portionsstorlek Äter du lika stora portioner som tidigare? 0: Äter med god aptit lika stora portioner som tidigare. 1: Har lite sämre aptit och har minskat portionerna med kanske 1/3. 2: Har dålig aptit och har minskat portionerna till hälften. 3: Har mycket dåligt aptit och äter endast ett par tuggor av maten, ibland ingenting alls. 12 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

13 Bilaga 3 Kostordination Födelsedatum: Adress: Telefonnr: Ordinerad kost q A-kost q E-kost q Laktovegetarisk q Vegan q Personliga önskemål/aversioner Datum Namn: Mailadress: q SNR-kost Följande endast vid diagnostiserad eller känd sjukdom eller annan problematik q Laktosreducerad q Diabetesanpassad q Fettreducerad 40 g q Glutenfri q Laktosfri/mjölkproteinfri q Dialyskost q Proteinreducerad 40 g q Allergianpassad q Fiberreducerad/skonkost q Övrig specialkost Ordinerad konsistens på mat och/eller dryck q Hel /delad q Grov paté q Timbal q Gelé q Flytande q Tjockflytande q Förtjockningsmedel Om behov finns tag kontakt med läkare för eventuell remiss till logoped (vid sväljproblem) eller tandläkare (vid tuggproblem) Ordinerad stödnutrition q Näringsdryck q Berikningspulver Näringsdryck ska ordineras av distriktsköterska, läkare eller dietist Typ av närinsdryck? q Komplett q Icke komplett (klar) q Proteinrik (vid t ex sårläkning) Sort: Antal? q 1/dag q 2/dag q 3/dag q 4 eller fler Serveras tider: q Enteral nutrition Val av sondnäring, dosering Datum för utvärdering av ordinerad nutritionsbehandling: Ansvarig distriktssköterska: Mottaget av ansvarig hemtjänst/dagverksamhet: Flödesschema för mat, måltider och nutrition 13

14 Bilaga 4 Vikttabell används av distriktssköterskor, dietist, hemtjänst-och dagverksamhetspersonal Personens namn: Datum Vikt Längd BMI Viktnedgång kg Viktnedgång % Signatur Vikttagning bör ske: varje vecka varje månad var tredje månad Energiberikning, kosttillskott och näringsdrycker. Rekommendation om energiberikning. Mat: Mellanmål: Servering av kosttillskott och näringsdrycker: 14 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

15 Sorter: Mängd: Tider: Andra åtgärder: Namn på ordinerande distriktsköterska/dietist: Tid för uppföljning av åtgärder: Flödesschema för mat, måltider och nutrition 15

16 Bilaga 5 Omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter genomförd nutritionsbedömning Datum: Faxnummer till biståndshandläggarna på Lidingö stad: Namn: Personnummer: Telefonnummer: q Inhämtat muntligt samtycke av patienten för rapportering mellan vårdgivare Inköp, matlagning och matsituation q Behov av hjälp med att inhandla mat q Behov av sällskap vid måltid q Behov av matlagning i hemmet Behov av hjälp vid måltid: q - hjälp att skära maten q - tillsyn vid måltid q - matningshjälp Hjälpbehov vid följande måltider och i vilken form q Frukost q Mellanmål förmiddag q Lunch q Mellanmål eftermiddag q Kvällsmål q Mellanmål kväll q Medsittnig q Inköp Övrigt: Distriktssköterska: Vårdcentral: Ansvarig biståndshandläggare: Tel: Fax: Tel: Svar från biståndshandläggare: 16 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

17 Bilaga 6 Blankett från biståndhandläggare till distriktssköterskor för information om biståndsbeslut (Faxnr till biståndshandläggarna: ) Dagens datum: Personens namn: Personnummer (tio siffror): q Inhämtat muntligt samtycke av patienten för rapportering mellan vårdgivare Beviljad måltidshjälp Beslutsdatum: q Frukost q Mellanmål förmiddag q Lunch q Mellanmål eftermiddag q Kvällsmål q Mellanmål kväll q Medsittnig q Inköp Övrigt: Ansvarig biståndshandläggare: Tel: Svar från distriktssköterska: Tel: Vårdcentral Fax: Flödesschema för mat, måltider och nutrition 17

18 Bilaga 7 Primärvården Distriktssköterskan och distriktsläkaren på husläkarmottagningen har det medicinska ansvaret för kunden helgfri vardag mellan kl Har kunden försämrat allmäntillstånd eller avviker från sitt normala beteende, kontakta distriktssköterskan! OBS! Röda telefonnummer är endast för personal. Lidingödoktorn Tel Fax: DSK. Anna-Lena Pihl Rudberg DSK. Ia Hemmingsson DSK. Pia Söderberg DSK. Vivianne Rudin DSK. Anna Kärnestam DSK. Carina Heyner DSK. Frida Björkman Distriktssköterska kan nås via mottagningssköterskan Stadshusdoktorn Capio Tel Fax: DSK. Anna Lyngå DSK. Jonny Andersson DSK. Anna Asplund DSK. Margareta Törner Vården i Centrum Tel Fax: DSK. Eva Holmgren Härning, Norra Lidingö DSK. Pia Carlzon, Södra Lidingö Torsviks Vårdcentral Tel Fax: DSK. Margareta Rufelt, Rudboda DSK. Agneta Wide-Carlberg, Brevik DSK. Görel Sundqvist, Larsberg Tor och Torsvik Capio Vårdcentral Tel Fax: DSK. Kristina Holmquist, DSK. Pia Neumûller Klas Hansson DSK. Inne på mottagningen PR-vård Alla dagar mellan kl , samt helger och helgdagar. Är kunden inskriven i hemsjukvården finns direktnummer i kundens hempärm. För övriga kunder nås sjuksköterska via Vårdguiden Flödesschema för mat, måltider och nutrition

19 Bilaga 8 Fax- och telefonnummerlista Lidingö stads hemtjänst egen regi: Breviks hemtjänst tel: fax: Larsbergs hemtjänst tel: fax: Rudboda hemtjänst tel: fax: Tor och Torsviks hemtjänst tel: fax: Hemtjänst privata utförare: AAA Flerspråkiga Assistans tel: fax: Adeo Care tel: fax: Anneli o Ritwa, Carritas proffs assistans tel: fax: Clementia hemtjänst tel: fax: Enklare Vardag tel: fax: Svanen hemtjänst tel: fax: Vårliljan AB tel: Öns hemtjänst tel: fax: Lidingö stads dagverksamheter, Högsätravägen 2 Enhetschef tel: fax: Gröna rummet tel: fax: Linden tel: fax: Solgläntan tel: fax: Träffen tel: fax: Sjuksköterska dagverksamheterna tel: Flödesschema för mat, måltider och nutrition 19

20 Bilaga 9 Signeringslista näringsdryck Namn Ange tid för näringsdryck och den mängd som dricks upp: ¼, ½, eller ¾ eller 1 hel. Glöm inte att signera. Datum Tid och signatur Mängd och signatur Tid och signatur Mängd och signatur Tid och signatur Mängd och signatur Instruktioner: 1. Skriv personens namn. 2. Skriv datum då näringsdrycken serveras. 3. Skriv tid då personen får näringsdrycken och signera. 4. Ange mängd uppdrucken näringsdryck: ¼, ½, eller ¾ eller 1 hel. 5. Skriv din signatur efter mängd drucken dryck. 20 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

21 Bilaga 10 Biståndshandläggare inom äldreenheten fördelade efter kundens födelsedatum Team 1 fax Födelsedag Telefon 1 (jan-jun), 5, , 9, , 11, 22 (jul-dec) (jul-dec), 2, , , 8, Team 2 fax Födelsedag Telefon 22 (jan-jun), 23, , 31, , 15, 30 (jan-jun) , 28, 30 (jul-dec) , 26 (jul-dec), , 29, 26 (jan-jun) Flödesschema för mat, måltider och nutrition 21

22 22 Flödesschema för mat, måltider och nutrition

Rutin för kost och nutrition

Rutin för kost och nutrition 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150401 Gäller från och med: 150401 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, MAS

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

Nutritionshandbok för Gällivare kommuns särskilda boenden

Nutritionshandbok för Gällivare kommuns särskilda boenden Nutritionshandbok för Gällivare kommuns särskilda boenden 1 Nutritionshandbok för Gällivare kommuns särskilda boenden... 1 Introduktion... 3 Måltidsordning... 4 Måltidernas innehåll... 5 Lunch & middag...

Läs mer

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling För sjuksköterskor Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt Giltligt f.r.o.m: 2015-01-15 Befattning: Leg dietist Sida 1 av 18 Version: Rutiner för

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Foton: Maria Månsson Omslaget visar grönsaker från Ås Trädgård Maten för äldre Riktlinjer om mat för äldre i Krokoms kommun. Innehållet är framarbetat av en arbetsgrupp

Läs mer

Nutritionsriktlinjer. - för Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun

Nutritionsriktlinjer. - för Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun Nutritionsriktlinjer - för Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun Innehåll: Matens betydelse 3 Måltidsmiljö 3 Ät regelbundet och varierat 3 Grundkoster 3 - A-kost 4 - E-kost 4 - SNR-kost 4 Livsmedelsval

Läs mer

KOST. Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende

KOST. Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende KOST Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...3 1. Syfte och mål... 4 2. Ansvar... 5 3. Samverkan... 8 4. Måltidsordning...

Läs mer

maträtt OCH näringsvett Socialtjänstens nutritionsriktlinjer

maträtt OCH näringsvett Socialtjänstens nutritionsriktlinjer maträtt OCH näringsvett Socialtjänstens nutritionsriktlinjer Lina Vågstedt+ arbetsgrupp med deltagare från verksamheten Britt-Marie Wedin Ulla Johansson Januari 2009 Innehållsförteckning Ansvarsfördelning...

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition. inom Borlänge kommuns särskilda boenden

Riktlinjer för kost och nutrition. inom Borlänge kommuns särskilda boenden Riktlinjer för kost och nutrition Sida 2 av 22 Sida 3 av 22 Version: maj 2010 Antagen av Omsorgsnämnden: maj 2010. Den första versionen togs fram 2006 av Kostservice och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN NUTRITIONSPOLICY INOM d Bild: Inge Löök. MATEN ÄR BÄSTA MEDICINEN April 2013 Nutritionspolicy inom äldreomsorgen maten är bästa medicinen Ett hjälpmedel för att uppnå ett gott nutritionsomhändertagande

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring 1. Inledning I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre får hjälp av äldreomsorgen, bland annat

Läs mer

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg FJ Ä RD E up pl ag an Mat för äldre Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg 1 Mat for aldre ver4.indd 1 2012-12-04 13.17 Äldreförvaltningen Stockholm stad 2012 Citat får göras ur Mat

Läs mer

Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet)

Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet) 1 Datum 2014-08-21 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden sammanträder fredagen den 29 augusti 2014 klockan 09.00, kommunhuset Vingåker, Hjälmaren (stora sammanträdesrummet) Anneli Bengtsson / Lena

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22 KOSTPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22 Innehållsförteckning Inledning/Bakgrund 3 Syfte 3 Barnomsorg - o skola Mål 4 Styrdokument 4 Samverkan 5 Kostombudsträffar 5 Ansvarsfördelning 6 Matsedel

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Slutrapport. Elektronisk Handbok för kost och nutrition och utbildningsinsats 2009

Slutrapport. Elektronisk Handbok för kost och nutrition och utbildningsinsats 2009 Slutrapport Elektronisk Handbok för kost och nutrition och utbildningsinsats 2009 Delprojektets syfte har varit att skapa, förtydliga och belysa rutiner utifrån ett naturligt flöde. Samtidigt har ett verktyg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Allmänt om nutrition 3. Ansvar 3 Patientansvarig läkare 3 Sjuksköterskan 3 Omsorgspersonal 3 Kostchefen 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Allmänt om nutrition 3. Ansvar 3 Patientansvarig läkare 3 Sjuksköterskan 3 Omsorgspersonal 3 Kostchefen 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Allmänt om nutrition 3 Ansvar 3 Patientansvarig läkare 3 Sjuksköterskan 3 Omsorgspersonal 3 Kostchefen 3 Bedömning 4 Dokumentation vid nutritionsproblem 4 Uppgifter som skall

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV NUTRITIONSBEDÖMNING OCH DESS ÅTGÄRDER FÖR ÄLDRE I RISK FÖR UNDERNÄRING

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV NUTRITIONSBEDÖMNING OCH DESS ÅTGÄRDER FÖR ÄLDRE I RISK FÖR UNDERNÄRING SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV NUTRITIONSBEDÖMNING OCH DESS ÅTGÄRDER FÖR ÄLDRE I RISK FÖR UNDERNÄRING EN INTERVJUSTUDIE KARIN PAUL LISA PETERSSON Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 hp Hälsa

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Omsorgspersonal Inledning Dessa råd vänder sig till dig som arbetar med omsorg, både på särskilt boende och med äldre i hemmet. I Dag finns närmare en halv miljon

Läs mer

för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet.

för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad är framtaget på uppdrag och beslutat av Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Meny och mat kostchefer kökspersonal Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar inom kostverksamhet med exempelvis menyplanering eller matlagning.

Läs mer