Programnämnd Samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programnämnd Samhällsbyggnad"

Transkript

1 Protokoll Sam 178/2013 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: Klockan: 13:00-18:00 Plats: Sessionsalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S), ordförande Hannah Ljung (C) Behcet Barsom (KD) Fredrik Persson (MP) Jonas Håård (S) Behnaz Afshar (S) Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Daniel Granqvist (M) Yngve Alkman (FP) Sara Richert (MP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Lars Askling (M) Per-Erik Andersson (S) Carmen Cristofor (M) Tjänstgör för Leyla Parsa (M) Tjänstgör för Ulrika Sandberg (S) Tjänstgör för Henrik Elamson (M) Närvarande ersättare Lars Johansson (C) Birgitta Schortz (KD) Övriga Classon, Clas-Göran programdirektör 1

2 Jenni Hermansson, sekreterare Justerat den 16 september 2013 Björn Sundin, ordförande Murad Artin, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 september

3 73 Ombudgeteringar Ärendenummer: Sam 504/2013 Handläggare: Marie Hellgren Ombudgeteringar inom programområde Samhällsbyggnad har aktualiserats med bland annat anledning av sänkt internränta, ramjustering inom kollektivtrafiken, kompensation för ny hyra till Fritid- och turistnämnden, IT-satsningar och tillväxtsatsning till Tegelbruket. sunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - a om ombudgeteringar enligt kommunledningskontorets förslag. Avstår från beslut Carmen Cristofor (M), Daniel Granqvist (M), Lars Askling (M), Fredrik Persson (MP), Sara Richert (MP), Yngve Alkman (FP) och Murad Artin (V) meddelar att de avstår från att delta i beslutet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. Carmen Cristofor (M), Daniel Granqvist (M), Lars Askling (M), Fredrik Persson (MP), Sara Richert (MP), Yngve Alkman (FP) och Murad Artin (V) avstår från att delta i beslutet. 74 Information om Vätternprojektet Ärendenummer: Sam 494/2013 Handläggare: Lars Ferbe Lars Ferbe informerar om bakgrund och aktuell status för Vätternprojektet. Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 3

4 75 Klimatfamiljer Ärendenummer: Sam 433/2013 Handläggare: Clas-Göran Classon Det är viktigt för Örebro kommun att underlätta för medborgare att leva efter devisen att det ska vara lätt att göra rätt. Endast kommunen som arbetsgivare kommer inte att nå de mål som är satta i, bland annat, Klimatplanen, utan kommer att behöva bistå och få hjälp av både medborgare, företag och övriga verksamheter i det långsiktiga klimatarbetet. Ett steg i den riktningen är att stimulera familjer i Örebro att skapa mer hållbara vanor i vardagen. Förhoppningen med projektet är att det ska mynna ut i en bredare kunskap och erfarenhet om de behov familjerna har för att kunna ställa om till en mer hållbar livsstil. Syftet med Klimatfamiljer är att genom en testomgång utreda vilka åtgärder som bör prioriteras, stimulera medborgare till mer hållbara val i sin egen vardag, de aktiva familjerna blir potentiella förebilder för andra och kan vara katalysatorer för ökad medvetenhet och aggregerad hållbar livsstil bland medborgare i Örebro kommun. Projektet genomförs av extern konsult. sunderlag Tjänsteskrivelse, Projektdirektiv, Klimatfamiljer, Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Programdirektör för programområde Samhällsbyggnad uppdras att upphandla en konsult för genomförande av uppdraget. Totalkostnaden för uppdraget på tkr exklusive moms tas från programnämndens reserv för oförutsedda utgifter. Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar att upplägget i Klimatfamiljer borde breddas för att även omfatta personer som redan lever klimatsmart. Murad Artin (V) yrkar att namnet "klimatfamiljer" borde ändras för att omfatta även andra typer av hushåll. Daniel Granqvist (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med anledning av att det inte framgår av underlaget vad vi ska använda kunskapen till samt att det saknas information om totalkostnaden för projektet. Björn Sundin (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förlag med tillägget att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till programnämnden avseende projektets namn och med ett vidgat upplägg på 4

5 projektet som även innehåller jämförelse med andra grupper samt med en beräkning av totalkostnaden för projektet. Proposition Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga Daniel Granqvists (M) yrkande om återremiss, kommunledningskontorets förslag samt Björn Sundins (S) yrkande om ett tillägg till kommunledningskontorets förslag som också omfattar de yrkande Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) lämnat. Först ställer ordförande yrkandet om återremiss mot om äredet ska avgöras i dag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande kommunledningskontorets förslag mot avslag och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordförande tilläggsyrkandet mot avslag och finner att programnämnden beslutar bifall till tilläggsyrkandet. 1. Programdirektör för programområde Samhällsbyggnad uppdras att upphandla en konsult för genomförande av uppdraget. Totalkostnaden för uppdraget på tkr exklusive moms tas från programnämndens reserv för oförutsedda utgifter. 2. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till programnämnden avseende projektets namn och med ett vidgat upplägg på projektet som även innehåller jämförelse med andra grupper samt med en beräkning av totalkostnaden för projektet. 76 Verksamhetsavtal angående basketverksamhet för barn- och ungdomar i Örebro Ärendenummer: Sam 495/2013 Handläggare: Christer Moll Eco Örebros föregångare Örebro Basket grundades 1999 genom en sammanslagning av representationslagen från KFUM Örebro och BK Star. År 2009 bytte man namn till Eco Örebro Basket och spelar sedan dess i Svenska Basketligan. Eco Örebro har informerat Örebro kommun om att de har en hårt ansträngd ekonomi och behöver ökade intäkter för att klara ytterligare säsonger i Svenska Basketligan såväl sportsligt som ekonomiskt. Säsongen 12/13 erhöll Eco Örebro ett marknadsföringsbidrag på 150 tkr från Örebro kommun. 5

6 sunderlag Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till programnämnd Samhällsbyggnad 1. Programnämnd Samhällsbyggnad överför 250 tkr till Fritids- och turistnämnden för ett projekt för att förstärka basketverksamheten i några av Örebros stadsdelar där KFUM Örebro utifrån sin specialkompetens på området samt de kriterier för den barn- och ungdomsverksamhet som beskrivs i kommande verksamhetsavtal, anlitar Eco Örebro efter att verksamhetsavtalet är undertecknat. 2. Medlen är ett engångsbelopp och tas ur programnämndens reserv. Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar att ärendet ska behandlas av kommunens marknadsföringsgrupp. Yngve Alkman (FP), Daniel Granqvist (M) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Fredrik Perssons (MP) yrkande. Proposition Ordförande Björn Sundin (S) finner två förslag till beslut, det vill säga Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut och Fredrik Perssons (MP) mfl yrkande om att ärendet ska behanlads av kommunens marknadsföringsgrupp. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att en majoritet beslutar enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 1. Programnämnd Samhällsbyggnad överför 250 tkr till Fritids- och turistnämnden för ett projekt för att förstärka basketverksamheten i några av Örebros stadsdelar där KFUM Örebro utifrån sin specialkompetens på området samt de kriterier för den barn- och ungdomsverksamhet som beskrivs i kommande verksamhetsavtal, anlitar Eco Örebro efter att verksamhetsavtalet är undertecknat. 2. Medlen är ett engångsbelopp och tas ur programnämndens reserv. Reservation Carmen Cristofor (M), Daniel Granqvist (M), Lars Askling (M), Fredrik Persson (MP), Sara Richert (MP), Yngve Alkman (FP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån till Fredrik Persson (MP) mfl yrkande. 6

7 77 Remiss av bedömningsgrunder och riktlinjer för VAplanering Ärendenummer: Sam 4/2012 Handläggare: Kent Strömberg År 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes kommunens ansvar gällande att tillhandahålla vatten- och avlopp (VA) i bebyggelseområden. En av de större förändringarna var att utöver hälsoskäl så ska även miljöskäl ligga till grund för att kommunen har ett ansvar för VA om det behövs i ett större sammanhang. Ett sätt att tillämpa lagen är att ta fram övergripande VA-planer som anger i vilka områden som kommunen har ett VA-ansvar utifrån lagstiftningen. På uppdrag av programnämnd Samhällsbyggnad är en VA-plan under framtagande. Riktlinjer och bedömningsgrunder för VA-planering är grunden för kommunens kommande VA-plan. Här föreslås vilka riktlinjer och bedömningsgrunder som kommunens första version av VA-plan ska grundas på. En följd av VA-planen är att fler områden i kommunen kommer bli kommunala verksamhetsområden. Det i sin tur påverkar kommunens översiktliga planering. Det är viktigt att berörda nämnder och Länsstyrelsen får tillfälle att yttra sig över förslaget varefter riktlinjerna och bedömningsgrunderna för VA-planering föreslås sändas ut på remiss under perioden 5/9-24/10. sunderlag Tjänsteskrivelse, Följebrev till remiss, Remissversion - Förslag till Bedömningsgrunder och riktlinjer för VAplanering i Örebro kommun, Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Bedömningsgrunder och riktlinjer för VA-planering i Örebro kommun remitteras till Byggnadsnämnden, Miljönämnden, Tekniska nämnden, Östernärkes byggnadsnämnd, Tysslinge och Glanshammars lokala nämnder samt Länsstyrelsen. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 7

8 78 Remissvar angående långsiktigt hållbar markanvändning Ärendenummer: Sam 425/2013 Handläggare: Therese Aremyr Örebro kommun har tagit del av miljömålsberedningens delbetänkande avseende Långsiktigt hållbar markanvändning. Stadsbyggnad föreslår att programnämnd Samhällsbyggnad lämnar svar till Miljödepartementet som belyser det glapp som finns mellan föreslagna åtgärder och de mål åtgärderna syftar till att uppnå. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till yttrande, Missiv till remiss, Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Yttrande på remissen lämnas enligt Stadsbyggnads förslag. Yrkande Björn Sundin (S) yrkar att tredje stycket i yttrandet ändras till: "Det är möjligt att förslaget att arbeta med ekolandskap är ett sätt att samverka kring viktiga naturområden där man kan skapa konnektivitet i landskapet. Dock ser vi inte att detta instrument på något vis bör likställas med andra skyddsformer som naturreservat, N2000- områden m.m. Arealen kan inte räknas som skyddad natur". - Reviderat yttrande lämnas in till Miljödepartementet. 79 Remissvar - Fria eller Fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer Ärendenummer: Sam 403/2013 Handläggare: Mimmi Beckman Örebro kommun har bjudits in att lämna synpunkter på ett förslag till en metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer. Bakom förslaget står Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkansarbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Sveriges Lantbruksuniversitet. 8

9 Syftet med metoden anges vara att hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd i offentliga miljöer. Den ska bidra till att synliggöra olika värden och intressen knutna till träd och hur man kan göra avvägningar mellan olika intressen i situationer där inte samtliga värden kan tillgodoses. I förslaget till remissvar framhålls att Örebro kommun är positiv till initiativet som presenteras i Fria eller fälla och ser nyttan med en metod som underlättar bedömningar av träd i offentliga miljöer genom att belysa kulturhistoriska, biologiska och sociala värden knutna till träden. Örebro kommun anser dock att metoden som presenteras i Fria eller fälla kan vidareutvecklas och lämnar synpunkter som framför allt tar upp tänkt målgrupp för metoden, vilket har betydelse för utformningen av innehållet, samt en upplevd brist på redskap för hur identifierade värden ska bedömas och prioriteras sinsemellan. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till remissyttrande, Missiv till remiss, Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer, remissversion Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Yttrande på remissen lämnas enligt kommunledningskontorets förslag. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 80 Remissvar av betänkandet "En enklare plan- och bygglovsprocess Ärendenummer: Sam 491/2013 Handläggare: Bo Davidsson Örebro kommun har getts tillfälle att yttra sig över betänkandet "En enklare plan- och bygglovsprocess". Byggnadsnämnden kommer att behandla förslaget till yttrandet på sitt sammanträde 29/8. Ett reviderat förslag kommer därför att komma innan programnämnd Samhällsbyggnad fattar beslut om yttrandet på sitt sammanträde 3/9. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till yttrande, Missiv - remiss av betänkandet En enklare plan- och bygglovsprocess, Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34). Sammanfattning av betänkandet ur SOU 2013;34. 9

10 Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Yttrande på remissen lämnas enligt Stadsbyggnads förslag. Yrkande Hannah Ljung (C) yrkar bifall till förslaget med justeringen att bilaga 4 ska flyttas upp i texten samt att lägga till en formulering kring "tidsfrister för överklagningstider ska införas". - Reviderat yttrande överlämnas till Socialdepartementet. 81 Exploateringsavtal Hovsta-Gryt 3:100, 11:2 och 11:11 Ärendenummer: Sam 398/2013 Handläggare: Bo Davidsson Stadsbyggnad tog våren 2012 fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Hovsta-Gryt 11:2 m.fl. Detaljplanen har därefter inte kunnat antas, i avvaktan på att berörda markägare i området skulle ta på sig ansvaret för utbyggnad av gator och allmänna platser i området. Berörda markägare har nu godkänt ett sådan avtal. Utkastet till avtal innebär att markägarna dels överlåter den mark som ska utgöra allmän plats till kommunen; dels att kommunen åtar sig att bygga ut gator och allmänna platser på markägarnas bekostnad. sunderlag Tjänsteskrivelse, Avtal om genomförande av detaljplan, Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Föreliggande genomförandeavtal, mellan Örebro kommun å ena sidan, och Lilian Orgulan Eriksson, Hasse Eriksson och Peter Andersson å andra sidan, daterat , godkännes. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 10

11 82 Samrådsredogörelse för Pappersbruket 41 mfl (Kartongbruket) Ärendenummer: Sam 171/2012 Handläggare: Patrik Ståhl Stadsbyggnad har tagit fram planprogram för pappersbruket 41 m.fl. Planprogrammet har varit utställt på samråd under perioden 25 juni 2012 t.o.m. 3 september Inkomna synpunkter beträffande buller, hänsyn till befintlig bebyggelse, ledningsdragningar, framtida huvudmannaskap för en enskild väg etc. har en detaljeringsgrad som gör dem lämpliga att hantera i nästa planeringsskede. Programmets huvuddrag kvarstår efter samrådet och Stadsbyggnad föreslår en utveckling av området med betoning på bostäder och verksamheter. sunderlag Tjänsteskrivelse, Samrådsredogörelse, Samrådsversion - Planprogram för Pappersbruket 41 m.fl. (Katrongbruket) i Almby församling, Örebro kommun, Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Överlämna planprogram för Pappersbruket till Byggnadsnämnden för synpunkter samt att planprogrammet därefter återkommer till programnämnden för beslut. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 83 Uppföljning Järntorget Ärendenummer: Sam 70/2012 Handläggare: Anne Pettersson Efter ombyggnationen av Järntorget beslutade programnämnden att tillföra ytterligare åtgärder och kompletteringsinvesteringar i Järntorget. I beslutet ingick också att en uppföljning av åtgärderna skulle göras, vilket slutförs i och med detta ärende. sunderlag Tjänsteskrivelse, Sammanställning av delprojekt,

12 Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Uppföljningen godkänns och informationen tas till protokollet. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 84 Utvecklingsplan Norrcity Ärendenummer: Sam 331/2011 Handläggare: Anne Pettersson Sedan 2011 har en process pågått kring utvecklingen av Norrcity. Ett underlag i detta arbete har varit ett diskussionsunderlag Stadsliv Örebro Utvecklingsplan Norrcity. För att skapa tydlighet efter samråd våren 2012 och fortsatt dialog är det av betydelse att programnämnden godkänner underlaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till utvecklingsplan Norrcity. Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Utvecklingsplan Norrcity är beredd i och med dagens sammanträde och återkommer till ett senare sammanträde för beslut. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 85 Fördjupad översiktsplan för Lången Ärendenummer: Sam 200/2013 Handläggare: Anita Iversen Kommunen har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för Långenområdet. Nu finns ett material att ställa ut. sunderlag Tjänsteskrivelse, Fördjupad översiktsplan för Långenområdet, granskningshandling, Samrådsredogörelse, Samlingskarta Lången. 12

13 Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - I enlighet med 3 kap. 24 i Plan- och bygglagen ställa ut Fördjupad överskiktsplan för Långenområdet för granskning under tiden Enligt Stadsbyggnads förslag. 86 Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet Svampen-Gustavsvik Ärendenummer: Sam 505/2013 Handläggare: Anna Kero Beredningsärende. Anna Kero informerar om vad man har hunnit göra i arbetet med en fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet Svampen- Gustavsvik samt var i processen man för nuvarande befinner sig. Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 87 Trafikplanen - rapport om översiktsplanen, medborgardialog, struktur och tidsplan Ärendenummer: Sam 37/2008 Handläggare: Anna Kero och Anna Windahl Informationsärende. Anna Kero och Anna Windahl informerar om arbetet med Trafikplanen. Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 13

14 88 Parkeringsriktlinjer med tillhörande handlingsplan Ärendenummer: Sam 113/2013 Handläggare: Anna Windahl Stadsbyggnad fick 2009 i uppdrag av programnämnd Samhällsbyggnad att ta fram riktlinjer för parkering i Örebro kommun. Uppdraget hade då delvis påbörjats av dåvarande programkansli Samhällsbyggnad. I Transportplan för Örebro kommun (2008) anges att parkering är ett viktigt styrmedel i trafiksystemet, men att kommunens ställningstaganden inte finns tydligt dokumenterade. I Översiktsplan för Örebro kommun (2010) hänvisas till att nya parkeringsriktlinjer håller på att tas fram. På programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 5 mars 2013 beslutades att sända ut parkeringsriktlinjer med tillhörande handlingsplan på remiss. Parkeringsriktlinjerna och handlingsplanen har nu efter remissrundan återkommit till programnämnden för beredning. Ärendet återkommer till programnämndens sammanträde i oktober för beslut. sunderlag Programnämnd Samhällsbyggnad 26, Handlingsplan för parkering, Örebro kommun, Parkeringsriktlinjer, Sammanfattade samrådsvar med kommentarer. Stadsbyggnad föreslår programnämnd Samhällsbyggnad - Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 89 Information om cykelbokslut och kommunvelometern Ärendenummer: Sam 497/2013 Handläggare: Anna Åhlgren Anna Åhlgren informerar om cykelbokslutet "Cykelstaden Örebro 2012" och Cykelfrämjandets Kommunvelometer sunderlag Cykelstaden Örebro Cykelfrämjandets Kommunvelometer

15 Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 90 Information om handlingsplan för ökat cyklande Ärendenummer: Sam 172/2013 Handläggare: Anna Åhlgren Kommunstyrelsen har genom kommundirektören gett enheten för Hållbar utveckling i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade på sitt sammanträde 26 februari 2013 att sända ut handlingsplanen på remiss till bland annat programnämnd Samhällsbyggnad. Programnämnd Samhällsbyggnad lämnade sitt yttrande på sammanträdet 20 maj 2013 och fick vid dagens sammanträde ta del av den omarbetade versionen av handlingsplanen inför att kommunstyrelsens utskott ska besluta om den. sunderlag Handlingsplan för ökat cyklande - sammanställning av remissvar, Handlingsplan för ökat cyklande, remissversion Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 91 Motionssvar: bostadspolitiskt program Ärendenummer: Sam 341/2012 Handläggare: Björn Sundin Murad Artin (V) har inkommit med en motion som anmäldes till kommunfullmäktige i oktober

16 Motionen innehåller ett förslag om att tillsätta en parlamentarisk programgrupp för att arbeta fram ett bostadspolitiskt program för Örebro kommun. sunderlag Motion från Murad Artin (V) om "Nytt bostadspolitiskt program i Örebro kommun", Motionssvar, Ordförandes förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Motionen är besvarad. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordförande Björn Sundin (S) finner två förslag till beslut, liggande förslag om att motionen är besvarad och Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt liggande förslag. - Motionen är besvarad. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 92 Ledamotsinitiativ inom programnämnd Samhällsbyggnad Ärendenummer: Sam 490/2013 Handläggare: Björn Sundin Johan Åqvist (FP) har skickat in två stycken ledamotsinitiativ inför programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 3 september. Det ena avser Gör rent kommunens belysningar och kapa bort grenar som skymmer eller är i vägen och det andra avser Säkerheten för gående och cyklister på cykel och gångbanan mellan Brickebacken och Norra Bro. 16

17 sunderlag Gör rent kommunens belysningar och kapa bort grenar som skymmer eller är i vägen, (Sam 490/2013) Säkerheten för gående och cyklister på cykel och gångbanan mellan Brickebacken och Norra Bro, (Sam 487/2013). Tjänsteskrivelse, Programnämnd Samhällsbyggnad tar informationen till protokollet. Nämndens behandling Ärendet utgår vid dagens sammanträde och återkommer vid programnämndens sammanträd den 10 oktober Inkomna skrivelser Ärendenummer: Sam 288/2013 Detaljplaner, ej protokollfört presidium, protokoll från senaste sammanträde för programnämnden och samverkansgruppen samt lista på diarieförda handlingar sedan föregående sammanträdet anmäls. sunderlag Inkomna skrivelser, Sam 355/ /2013. Protokoll från programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde Samverkansprotokoll, Kommunfullmäktige, , Riktlinje för sociala investeringar, ks 417/2013. Biogasstrategi för Örebro kommun, ks 524/2012. Kompletteringsuppdrag Vecturas rapport Trafikprocessen i Örebro - en organisationsutredning, Sam 230/2012. Förslaget till nytt stadsbusslinjenät i Örebro justeras efter synpunkter från resenärerna, Länstrafiken Detaljplan för del av fastigheten Alrik 8 m fl (Brunsskolan) Örebro kommun, Bn 684/2012. Detaljplan för del av fastigheten Hållstugan 28, Örebro kommun, Bn 1196/2012. Detaljplan för Mosås 9:1 m fl (Norra Mariebergs handelsområde) Örebro kommun, Bn 2324/

18 Detaljplan för Gustavsviksområdet (Tappstället 1, kv Hissmontören, Nikolai 3:219, 3:121 mfl) Örebro kommun, Bn 415/2011. Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Redovisade meddelanden tas till protokollet. - Enligt liggande förslag. 94 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Sam 516/2013 Kommunledningskontoret och Stadsbyggnad redovisar delegationsbeslut fattade under perioden 1 juni-31 augusti. sunderlag Sammanställning av delegationsbeslut under perioden Kommunledningskontoret föreslår programnämnd Samhällsbyggnad - Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 95 Övriga frågor Ärendenummer: Sam 178/2013 Tre övriga frågor ställs och besvaras vid sammanträdet: Yngve Alkman (FP) ställer fråga om vad som händer kring Marieberg och IKEA. Björn Sundin (S) informerar om att detaljplanen är ute på samråd och att det kommer bli klart med placeringen av IKEA under hösten. Fredrik Persson (MP) ställer fråga om Örebro som kommun kommer att få yttra sig över busslinjerna. Björn Sundin (S) informerar att det nog inte kommer någon formell remiss utan att det snarare är en ständigt pågående dialog mellan berörda tjänstemän och politiker i respektive organisation. 18

19 Daniel Granqvist (M) ställer fråga om Västhagagatan och huvudcykelstråketspåret som skapats där och hur man har prioriteterat när befintlig väg har blivit cykelfil istället för att nyttja grönytan där. Björn Sundin (S) svarar att enligt de rapporter som finns är två vägfiler inget som kan motiveras vid Västhagagatan, därför var det bättre att ersätta en vägfil med en cykelfil istället för att använda parkmark till detta. En mer allmän information om huvudcykelstråken kommer som ärende till kommande programnämnd. 19

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 43/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Fisun Yavas (S) Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Kommunstyrelsen Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Kenneth Nilsson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1322/2009. Datum: 2010-01-19 Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1322/2009. Datum: 2010-01-19 Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 1322/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2010-01-19 Klockan: 15:00-15:15 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Murad Artin (V) Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lars

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Protokoll Bn 199/2012

Protokoll Bn 199/2012 Protokoll Bn 199/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-02-23 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15 1(36) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 12:20 (ajournering 10:30-10:45 och 11:20-11:30) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Kommunstyrelsen 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 18 Raimo Vuojärvi (m)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Gerry Norberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2013-12-04 Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-09-10 Ärendelista 164 Närvarorätt för utomstående 165 Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp 166 Svar på motion om betygsresultat i engelska 167

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer