Programnämnd Samhällsbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programnämnd Samhällsbyggnad"

Transkript

1 Protokoll Sam 178/2013 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: Klockan: 13:00-18:00 Plats: Sessionsalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S), ordförande Hannah Ljung (C) Behcet Barsom (KD) Fredrik Persson (MP) Jonas Håård (S) Behnaz Afshar (S) Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Daniel Granqvist (M) Yngve Alkman (FP) Sara Richert (MP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Lars Askling (M) Per-Erik Andersson (S) Carmen Cristofor (M) Tjänstgör för Leyla Parsa (M) Tjänstgör för Ulrika Sandberg (S) Tjänstgör för Henrik Elamson (M) Närvarande ersättare Lars Johansson (C) Birgitta Schortz (KD) Övriga Classon, Clas-Göran programdirektör 1

2 Jenni Hermansson, sekreterare Justerat den 16 september 2013 Björn Sundin, ordförande Murad Artin, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 september

3 73 Ombudgeteringar Ärendenummer: Sam 504/2013 Handläggare: Marie Hellgren Ombudgeteringar inom programområde Samhällsbyggnad har aktualiserats med bland annat anledning av sänkt internränta, ramjustering inom kollektivtrafiken, kompensation för ny hyra till Fritid- och turistnämnden, IT-satsningar och tillväxtsatsning till Tegelbruket. sunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - a om ombudgeteringar enligt kommunledningskontorets förslag. Avstår från beslut Carmen Cristofor (M), Daniel Granqvist (M), Lars Askling (M), Fredrik Persson (MP), Sara Richert (MP), Yngve Alkman (FP) och Murad Artin (V) meddelar att de avstår från att delta i beslutet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. Carmen Cristofor (M), Daniel Granqvist (M), Lars Askling (M), Fredrik Persson (MP), Sara Richert (MP), Yngve Alkman (FP) och Murad Artin (V) avstår från att delta i beslutet. 74 Information om Vätternprojektet Ärendenummer: Sam 494/2013 Handläggare: Lars Ferbe Lars Ferbe informerar om bakgrund och aktuell status för Vätternprojektet. Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 3

4 75 Klimatfamiljer Ärendenummer: Sam 433/2013 Handläggare: Clas-Göran Classon Det är viktigt för Örebro kommun att underlätta för medborgare att leva efter devisen att det ska vara lätt att göra rätt. Endast kommunen som arbetsgivare kommer inte att nå de mål som är satta i, bland annat, Klimatplanen, utan kommer att behöva bistå och få hjälp av både medborgare, företag och övriga verksamheter i det långsiktiga klimatarbetet. Ett steg i den riktningen är att stimulera familjer i Örebro att skapa mer hållbara vanor i vardagen. Förhoppningen med projektet är att det ska mynna ut i en bredare kunskap och erfarenhet om de behov familjerna har för att kunna ställa om till en mer hållbar livsstil. Syftet med Klimatfamiljer är att genom en testomgång utreda vilka åtgärder som bör prioriteras, stimulera medborgare till mer hållbara val i sin egen vardag, de aktiva familjerna blir potentiella förebilder för andra och kan vara katalysatorer för ökad medvetenhet och aggregerad hållbar livsstil bland medborgare i Örebro kommun. Projektet genomförs av extern konsult. sunderlag Tjänsteskrivelse, Projektdirektiv, Klimatfamiljer, Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Programdirektör för programområde Samhällsbyggnad uppdras att upphandla en konsult för genomförande av uppdraget. Totalkostnaden för uppdraget på tkr exklusive moms tas från programnämndens reserv för oförutsedda utgifter. Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar att upplägget i Klimatfamiljer borde breddas för att även omfatta personer som redan lever klimatsmart. Murad Artin (V) yrkar att namnet "klimatfamiljer" borde ändras för att omfatta även andra typer av hushåll. Daniel Granqvist (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med anledning av att det inte framgår av underlaget vad vi ska använda kunskapen till samt att det saknas information om totalkostnaden för projektet. Björn Sundin (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förlag med tillägget att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till programnämnden avseende projektets namn och med ett vidgat upplägg på 4

5 projektet som även innehåller jämförelse med andra grupper samt med en beräkning av totalkostnaden för projektet. Proposition Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga Daniel Granqvists (M) yrkande om återremiss, kommunledningskontorets förslag samt Björn Sundins (S) yrkande om ett tillägg till kommunledningskontorets förslag som också omfattar de yrkande Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) lämnat. Först ställer ordförande yrkandet om återremiss mot om äredet ska avgöras i dag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande kommunledningskontorets förslag mot avslag och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordförande tilläggsyrkandet mot avslag och finner att programnämnden beslutar bifall till tilläggsyrkandet. 1. Programdirektör för programområde Samhällsbyggnad uppdras att upphandla en konsult för genomförande av uppdraget. Totalkostnaden för uppdraget på tkr exklusive moms tas från programnämndens reserv för oförutsedda utgifter. 2. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till programnämnden avseende projektets namn och med ett vidgat upplägg på projektet som även innehåller jämförelse med andra grupper samt med en beräkning av totalkostnaden för projektet. 76 Verksamhetsavtal angående basketverksamhet för barn- och ungdomar i Örebro Ärendenummer: Sam 495/2013 Handläggare: Christer Moll Eco Örebros föregångare Örebro Basket grundades 1999 genom en sammanslagning av representationslagen från KFUM Örebro och BK Star. År 2009 bytte man namn till Eco Örebro Basket och spelar sedan dess i Svenska Basketligan. Eco Örebro har informerat Örebro kommun om att de har en hårt ansträngd ekonomi och behöver ökade intäkter för att klara ytterligare säsonger i Svenska Basketligan såväl sportsligt som ekonomiskt. Säsongen 12/13 erhöll Eco Örebro ett marknadsföringsbidrag på 150 tkr från Örebro kommun. 5

6 sunderlag Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till programnämnd Samhällsbyggnad 1. Programnämnd Samhällsbyggnad överför 250 tkr till Fritids- och turistnämnden för ett projekt för att förstärka basketverksamheten i några av Örebros stadsdelar där KFUM Örebro utifrån sin specialkompetens på området samt de kriterier för den barn- och ungdomsverksamhet som beskrivs i kommande verksamhetsavtal, anlitar Eco Örebro efter att verksamhetsavtalet är undertecknat. 2. Medlen är ett engångsbelopp och tas ur programnämndens reserv. Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar att ärendet ska behandlas av kommunens marknadsföringsgrupp. Yngve Alkman (FP), Daniel Granqvist (M) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Fredrik Perssons (MP) yrkande. Proposition Ordförande Björn Sundin (S) finner två förslag till beslut, det vill säga Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut och Fredrik Perssons (MP) mfl yrkande om att ärendet ska behanlads av kommunens marknadsföringsgrupp. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att en majoritet beslutar enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 1. Programnämnd Samhällsbyggnad överför 250 tkr till Fritids- och turistnämnden för ett projekt för att förstärka basketverksamheten i några av Örebros stadsdelar där KFUM Örebro utifrån sin specialkompetens på området samt de kriterier för den barn- och ungdomsverksamhet som beskrivs i kommande verksamhetsavtal, anlitar Eco Örebro efter att verksamhetsavtalet är undertecknat. 2. Medlen är ett engångsbelopp och tas ur programnämndens reserv. Reservation Carmen Cristofor (M), Daniel Granqvist (M), Lars Askling (M), Fredrik Persson (MP), Sara Richert (MP), Yngve Alkman (FP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån till Fredrik Persson (MP) mfl yrkande. 6

7 77 Remiss av bedömningsgrunder och riktlinjer för VAplanering Ärendenummer: Sam 4/2012 Handläggare: Kent Strömberg År 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes kommunens ansvar gällande att tillhandahålla vatten- och avlopp (VA) i bebyggelseområden. En av de större förändringarna var att utöver hälsoskäl så ska även miljöskäl ligga till grund för att kommunen har ett ansvar för VA om det behövs i ett större sammanhang. Ett sätt att tillämpa lagen är att ta fram övergripande VA-planer som anger i vilka områden som kommunen har ett VA-ansvar utifrån lagstiftningen. På uppdrag av programnämnd Samhällsbyggnad är en VA-plan under framtagande. Riktlinjer och bedömningsgrunder för VA-planering är grunden för kommunens kommande VA-plan. Här föreslås vilka riktlinjer och bedömningsgrunder som kommunens första version av VA-plan ska grundas på. En följd av VA-planen är att fler områden i kommunen kommer bli kommunala verksamhetsområden. Det i sin tur påverkar kommunens översiktliga planering. Det är viktigt att berörda nämnder och Länsstyrelsen får tillfälle att yttra sig över förslaget varefter riktlinjerna och bedömningsgrunderna för VA-planering föreslås sändas ut på remiss under perioden 5/9-24/10. sunderlag Tjänsteskrivelse, Följebrev till remiss, Remissversion - Förslag till Bedömningsgrunder och riktlinjer för VAplanering i Örebro kommun, Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Bedömningsgrunder och riktlinjer för VA-planering i Örebro kommun remitteras till Byggnadsnämnden, Miljönämnden, Tekniska nämnden, Östernärkes byggnadsnämnd, Tysslinge och Glanshammars lokala nämnder samt Länsstyrelsen. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 7

8 78 Remissvar angående långsiktigt hållbar markanvändning Ärendenummer: Sam 425/2013 Handläggare: Therese Aremyr Örebro kommun har tagit del av miljömålsberedningens delbetänkande avseende Långsiktigt hållbar markanvändning. Stadsbyggnad föreslår att programnämnd Samhällsbyggnad lämnar svar till Miljödepartementet som belyser det glapp som finns mellan föreslagna åtgärder och de mål åtgärderna syftar till att uppnå. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till yttrande, Missiv till remiss, Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Yttrande på remissen lämnas enligt Stadsbyggnads förslag. Yrkande Björn Sundin (S) yrkar att tredje stycket i yttrandet ändras till: "Det är möjligt att förslaget att arbeta med ekolandskap är ett sätt att samverka kring viktiga naturområden där man kan skapa konnektivitet i landskapet. Dock ser vi inte att detta instrument på något vis bör likställas med andra skyddsformer som naturreservat, N2000- områden m.m. Arealen kan inte räknas som skyddad natur". - Reviderat yttrande lämnas in till Miljödepartementet. 79 Remissvar - Fria eller Fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer Ärendenummer: Sam 403/2013 Handläggare: Mimmi Beckman Örebro kommun har bjudits in att lämna synpunkter på ett förslag till en metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer. Bakom förslaget står Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkansarbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Sveriges Lantbruksuniversitet. 8

9 Syftet med metoden anges vara att hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd i offentliga miljöer. Den ska bidra till att synliggöra olika värden och intressen knutna till träd och hur man kan göra avvägningar mellan olika intressen i situationer där inte samtliga värden kan tillgodoses. I förslaget till remissvar framhålls att Örebro kommun är positiv till initiativet som presenteras i Fria eller fälla och ser nyttan med en metod som underlättar bedömningar av träd i offentliga miljöer genom att belysa kulturhistoriska, biologiska och sociala värden knutna till träden. Örebro kommun anser dock att metoden som presenteras i Fria eller fälla kan vidareutvecklas och lämnar synpunkter som framför allt tar upp tänkt målgrupp för metoden, vilket har betydelse för utformningen av innehållet, samt en upplevd brist på redskap för hur identifierade värden ska bedömas och prioriteras sinsemellan. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till remissyttrande, Missiv till remiss, Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer, remissversion Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Yttrande på remissen lämnas enligt kommunledningskontorets förslag. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 80 Remissvar av betänkandet "En enklare plan- och bygglovsprocess Ärendenummer: Sam 491/2013 Handläggare: Bo Davidsson Örebro kommun har getts tillfälle att yttra sig över betänkandet "En enklare plan- och bygglovsprocess". Byggnadsnämnden kommer att behandla förslaget till yttrandet på sitt sammanträde 29/8. Ett reviderat förslag kommer därför att komma innan programnämnd Samhällsbyggnad fattar beslut om yttrandet på sitt sammanträde 3/9. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till yttrande, Missiv - remiss av betänkandet En enklare plan- och bygglovsprocess, Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34). Sammanfattning av betänkandet ur SOU 2013;34. 9

10 Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Yttrande på remissen lämnas enligt Stadsbyggnads förslag. Yrkande Hannah Ljung (C) yrkar bifall till förslaget med justeringen att bilaga 4 ska flyttas upp i texten samt att lägga till en formulering kring "tidsfrister för överklagningstider ska införas". - Reviderat yttrande överlämnas till Socialdepartementet. 81 Exploateringsavtal Hovsta-Gryt 3:100, 11:2 och 11:11 Ärendenummer: Sam 398/2013 Handläggare: Bo Davidsson Stadsbyggnad tog våren 2012 fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Hovsta-Gryt 11:2 m.fl. Detaljplanen har därefter inte kunnat antas, i avvaktan på att berörda markägare i området skulle ta på sig ansvaret för utbyggnad av gator och allmänna platser i området. Berörda markägare har nu godkänt ett sådan avtal. Utkastet till avtal innebär att markägarna dels överlåter den mark som ska utgöra allmän plats till kommunen; dels att kommunen åtar sig att bygga ut gator och allmänna platser på markägarnas bekostnad. sunderlag Tjänsteskrivelse, Avtal om genomförande av detaljplan, Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Föreliggande genomförandeavtal, mellan Örebro kommun å ena sidan, och Lilian Orgulan Eriksson, Hasse Eriksson och Peter Andersson å andra sidan, daterat , godkännes. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 10

11 82 Samrådsredogörelse för Pappersbruket 41 mfl (Kartongbruket) Ärendenummer: Sam 171/2012 Handläggare: Patrik Ståhl Stadsbyggnad har tagit fram planprogram för pappersbruket 41 m.fl. Planprogrammet har varit utställt på samråd under perioden 25 juni 2012 t.o.m. 3 september Inkomna synpunkter beträffande buller, hänsyn till befintlig bebyggelse, ledningsdragningar, framtida huvudmannaskap för en enskild väg etc. har en detaljeringsgrad som gör dem lämpliga att hantera i nästa planeringsskede. Programmets huvuddrag kvarstår efter samrådet och Stadsbyggnad föreslår en utveckling av området med betoning på bostäder och verksamheter. sunderlag Tjänsteskrivelse, Samrådsredogörelse, Samrådsversion - Planprogram för Pappersbruket 41 m.fl. (Katrongbruket) i Almby församling, Örebro kommun, Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Överlämna planprogram för Pappersbruket till Byggnadsnämnden för synpunkter samt att planprogrammet därefter återkommer till programnämnden för beslut. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 83 Uppföljning Järntorget Ärendenummer: Sam 70/2012 Handläggare: Anne Pettersson Efter ombyggnationen av Järntorget beslutade programnämnden att tillföra ytterligare åtgärder och kompletteringsinvesteringar i Järntorget. I beslutet ingick också att en uppföljning av åtgärderna skulle göras, vilket slutförs i och med detta ärende. sunderlag Tjänsteskrivelse, Sammanställning av delprojekt,

12 Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Uppföljningen godkänns och informationen tas till protokollet. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 84 Utvecklingsplan Norrcity Ärendenummer: Sam 331/2011 Handläggare: Anne Pettersson Sedan 2011 har en process pågått kring utvecklingen av Norrcity. Ett underlag i detta arbete har varit ett diskussionsunderlag Stadsliv Örebro Utvecklingsplan Norrcity. För att skapa tydlighet efter samråd våren 2012 och fortsatt dialog är det av betydelse att programnämnden godkänner underlaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till utvecklingsplan Norrcity. Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Utvecklingsplan Norrcity är beredd i och med dagens sammanträde och återkommer till ett senare sammanträde för beslut. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 85 Fördjupad översiktsplan för Lången Ärendenummer: Sam 200/2013 Handläggare: Anita Iversen Kommunen har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för Långenområdet. Nu finns ett material att ställa ut. sunderlag Tjänsteskrivelse, Fördjupad översiktsplan för Långenområdet, granskningshandling, Samrådsredogörelse, Samlingskarta Lången. 12

13 Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - I enlighet med 3 kap. 24 i Plan- och bygglagen ställa ut Fördjupad överskiktsplan för Långenområdet för granskning under tiden Enligt Stadsbyggnads förslag. 86 Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet Svampen-Gustavsvik Ärendenummer: Sam 505/2013 Handläggare: Anna Kero Beredningsärende. Anna Kero informerar om vad man har hunnit göra i arbetet med en fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet Svampen- Gustavsvik samt var i processen man för nuvarande befinner sig. Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 87 Trafikplanen - rapport om översiktsplanen, medborgardialog, struktur och tidsplan Ärendenummer: Sam 37/2008 Handläggare: Anna Kero och Anna Windahl Informationsärende. Anna Kero och Anna Windahl informerar om arbetet med Trafikplanen. Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 13

14 88 Parkeringsriktlinjer med tillhörande handlingsplan Ärendenummer: Sam 113/2013 Handläggare: Anna Windahl Stadsbyggnad fick 2009 i uppdrag av programnämnd Samhällsbyggnad att ta fram riktlinjer för parkering i Örebro kommun. Uppdraget hade då delvis påbörjats av dåvarande programkansli Samhällsbyggnad. I Transportplan för Örebro kommun (2008) anges att parkering är ett viktigt styrmedel i trafiksystemet, men att kommunens ställningstaganden inte finns tydligt dokumenterade. I Översiktsplan för Örebro kommun (2010) hänvisas till att nya parkeringsriktlinjer håller på att tas fram. På programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 5 mars 2013 beslutades att sända ut parkeringsriktlinjer med tillhörande handlingsplan på remiss. Parkeringsriktlinjerna och handlingsplanen har nu efter remissrundan återkommit till programnämnden för beredning. Ärendet återkommer till programnämndens sammanträde i oktober för beslut. sunderlag Programnämnd Samhällsbyggnad 26, Handlingsplan för parkering, Örebro kommun, Parkeringsriktlinjer, Sammanfattade samrådsvar med kommentarer. Stadsbyggnad föreslår programnämnd Samhällsbyggnad - Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 89 Information om cykelbokslut och kommunvelometern Ärendenummer: Sam 497/2013 Handläggare: Anna Åhlgren Anna Åhlgren informerar om cykelbokslutet "Cykelstaden Örebro 2012" och Cykelfrämjandets Kommunvelometer sunderlag Cykelstaden Örebro Cykelfrämjandets Kommunvelometer

15 Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 90 Information om handlingsplan för ökat cyklande Ärendenummer: Sam 172/2013 Handläggare: Anna Åhlgren Kommunstyrelsen har genom kommundirektören gett enheten för Hållbar utveckling i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade på sitt sammanträde 26 februari 2013 att sända ut handlingsplanen på remiss till bland annat programnämnd Samhällsbyggnad. Programnämnd Samhällsbyggnad lämnade sitt yttrande på sammanträdet 20 maj 2013 och fick vid dagens sammanträde ta del av den omarbetade versionen av handlingsplanen inför att kommunstyrelsens utskott ska besluta om den. sunderlag Handlingsplan för ökat cyklande - sammanställning av remissvar, Handlingsplan för ökat cyklande, remissversion Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 91 Motionssvar: bostadspolitiskt program Ärendenummer: Sam 341/2012 Handläggare: Björn Sundin Murad Artin (V) har inkommit med en motion som anmäldes till kommunfullmäktige i oktober

16 Motionen innehåller ett förslag om att tillsätta en parlamentarisk programgrupp för att arbeta fram ett bostadspolitiskt program för Örebro kommun. sunderlag Motion från Murad Artin (V) om "Nytt bostadspolitiskt program i Örebro kommun", Motionssvar, Ordförandes förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Motionen är besvarad. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordförande Björn Sundin (S) finner två förslag till beslut, liggande förslag om att motionen är besvarad och Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt liggande förslag. - Motionen är besvarad. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 92 Ledamotsinitiativ inom programnämnd Samhällsbyggnad Ärendenummer: Sam 490/2013 Handläggare: Björn Sundin Johan Åqvist (FP) har skickat in två stycken ledamotsinitiativ inför programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 3 september. Det ena avser Gör rent kommunens belysningar och kapa bort grenar som skymmer eller är i vägen och det andra avser Säkerheten för gående och cyklister på cykel och gångbanan mellan Brickebacken och Norra Bro. 16

17 sunderlag Gör rent kommunens belysningar och kapa bort grenar som skymmer eller är i vägen, (Sam 490/2013) Säkerheten för gående och cyklister på cykel och gångbanan mellan Brickebacken och Norra Bro, (Sam 487/2013). Tjänsteskrivelse, Programnämnd Samhällsbyggnad tar informationen till protokollet. Nämndens behandling Ärendet utgår vid dagens sammanträde och återkommer vid programnämndens sammanträd den 10 oktober Inkomna skrivelser Ärendenummer: Sam 288/2013 Detaljplaner, ej protokollfört presidium, protokoll från senaste sammanträde för programnämnden och samverkansgruppen samt lista på diarieförda handlingar sedan föregående sammanträdet anmäls. sunderlag Inkomna skrivelser, Sam 355/ /2013. Protokoll från programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde Samverkansprotokoll, Kommunfullmäktige, , Riktlinje för sociala investeringar, ks 417/2013. Biogasstrategi för Örebro kommun, ks 524/2012. Kompletteringsuppdrag Vecturas rapport Trafikprocessen i Örebro - en organisationsutredning, Sam 230/2012. Förslaget till nytt stadsbusslinjenät i Örebro justeras efter synpunkter från resenärerna, Länstrafiken Detaljplan för del av fastigheten Alrik 8 m fl (Brunsskolan) Örebro kommun, Bn 684/2012. Detaljplan för del av fastigheten Hållstugan 28, Örebro kommun, Bn 1196/2012. Detaljplan för Mosås 9:1 m fl (Norra Mariebergs handelsområde) Örebro kommun, Bn 2324/

18 Detaljplan för Gustavsviksområdet (Tappstället 1, kv Hissmontören, Nikolai 3:219, 3:121 mfl) Örebro kommun, Bn 415/2011. Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Redovisade meddelanden tas till protokollet. - Enligt liggande förslag. 94 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Sam 516/2013 Kommunledningskontoret och Stadsbyggnad redovisar delegationsbeslut fattade under perioden 1 juni-31 augusti. sunderlag Sammanställning av delegationsbeslut under perioden Kommunledningskontoret föreslår programnämnd Samhällsbyggnad - Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 95 Övriga frågor Ärendenummer: Sam 178/2013 Tre övriga frågor ställs och besvaras vid sammanträdet: Yngve Alkman (FP) ställer fråga om vad som händer kring Marieberg och IKEA. Björn Sundin (S) informerar om att detaljplanen är ute på samråd och att det kommer bli klart med placeringen av IKEA under hösten. Fredrik Persson (MP) ställer fråga om Örebro som kommun kommer att få yttra sig över busslinjerna. Björn Sundin (S) informerar att det nog inte kommer någon formell remiss utan att det snarare är en ständigt pågående dialog mellan berörda tjänstemän och politiker i respektive organisation. 18

19 Daniel Granqvist (M) ställer fråga om Västhagagatan och huvudcykelstråketspåret som skapats där och hur man har prioriteterat när befintlig väg har blivit cykelfil istället för att nyttja grönytan där. Björn Sundin (S) svarar att enligt de rapporter som finns är två vägfiler inget som kan motiveras vid Västhagagatan, därför var det bättre att ersätta en vägfil med en cykelfil istället för att använda parkmark till detta. En mer allmän information om huvudcykelstråken kommer som ärende till kommande programnämnd. 19

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 902/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2015-01-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Behcet

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 176/2013 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2013-06-04 Klockan: 13:00-17:30 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S), ordförande Hannah Ljung (C) Henrik Elamson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1429/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-01-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Per-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt I ÖREBRO Protokoll Ks 25/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-02-07 Klockan: 09.00 10.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 14/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2014-08-12 Klockan: 13:00-16:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Fredrik Persson

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 258/2011 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2011-11-29 Klockan: 13:00 17:15 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Lena Widing (C) Henrik Elamson (M) Behcet Barsom

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 247/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2013-09-17 Klockan: 14:00 18:00 Plats: Askenäshemmet Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 18/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2014-11-11 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist

Läs mer

Glanshammars lokala nämnd

Glanshammars lokala nämnd Protokoll Gl 21/2014 Glanshammars lokala nämnd Datum: 2014-05-14 Klockan: 18:00-20:00 Plats: Glanshammars skola- Fritidsgården Närvarande ledamöter Ingeborg Elovsson (KD) 52-67 Leif Gustafsson (S) 52-67

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad ~ ' ÖREBRO Protokoll Sam 23/2017 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2017-05-04 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Patrik Jämtvall

Läs mer

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sam 4/2012 2014-03-12 Programnämnd Samhällsbyggnad Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sammanfattning 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 990/2015 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2016-02-04 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Patrik Jämtvall

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Sid Justering... 2 27 Information om MRP-uppdrag LED 13, 2015 Jämställt bemötande... 3 28 Information

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 10/2015 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2015-09-01 Klockan: 13:00-17:20 Plats: Handskmakaren, Conventum Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Behcet Barsom (KD) Patrik

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 256/2014 Fritids- och turistnämnden Datum: 2014-09-16 Klockan: 14:00 15:40 Plats: Södra, SBH I Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) 94 105 Jonas Håård (S) 94 105 Stefan Stark (M) 94 105

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 13/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2014-06-03 Klockan: 13:00-17:35 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist

Läs mer

Protokoll Fö 617/2015

Protokoll Fö 617/2015 Protokoll Fö 617/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-09-20 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Ulf Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 69/2011 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2011-05-31 Klockan: 13:00-16:30 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Fredrik Persson (MP) Henrik Elamson (M) Gun

Läs mer

Protokoll. Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40

Protokoll. Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40 Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) vice ordförande Jonas Karlsson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 4990/2016 Tekniska nämnden Datum: 2016-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Carl Kling (L) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Håkan Schultz (S) Nils-Erik

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 123/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-08-31 Klockan: 13:00 15:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 413/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-11-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Protokoll Sno 350/2010 Skolnämnd nordost Datum: 2011-01-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP) Inger Carlsson (S) Linda Smedberg

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne Bergqvist

Läs mer

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18 Protokoll Ft 6/2017 Fritidsnämnden Datum: 2017-02-07 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 11-18 Annika Tholster (C) 11-18 Sebastian Cehlin (M) 11-18 Ingela

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 910/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2011-11-15 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Protokoll Km 382/2016

Protokoll Km 382/2016 Protokoll Km 382/2016 Kulturnämnden Datum: 2016-10-19 Klockan: 17:00-18:05 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD), ordförande 115-125 Thomas Esbjörnsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 14/2015. Datum: Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 14/2015. Datum: Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Protokoll Sv 14/2015 Socialnämnd väster Datum: 2015-08-13 Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Jimmy Nordengren (C) Azita Iranipour (FP)

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Ärendelista Sam 998/2015 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2016-12-01 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Kallelse, gruppmöten och tidsatt ärendelista 2 Protokolljusterare 3 Övriga frågor

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 november 2016 Sid Justering... 2 55 Information om barnkonventionen... 3 56 Information bidragsansökan till

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Kulturnämnden. Protokoll Km 12/2017. Datum: Klockan: 17:00-19:55 Plats: Sessionssalen, SBH II

Kulturnämnden. Protokoll Km 12/2017. Datum: Klockan: 17:00-19:55 Plats: Sessionssalen, SBH II ~ ' ÖREBRO Kulturnämnden Protokoll Km 12/2017 Datum: 2017-02-08 Klockan: 17:00-19:55 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD), ordförande Carina Svedenberg Widqvist (S), 1:e

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 49/2015 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2015-10-08 Klockan: 14:00 16:45 Plats: Ringgatan 32, Dojan 3 tr Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Lindha Wetterberg

Läs mer

Protokoll Km 585/2014. Tjänstgörande ersättare Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på 1-11 Birgitta Eklund (KD) Ersätter Johan Bergh (S) på

Protokoll Km 585/2014. Tjänstgörande ersättare Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på 1-11 Birgitta Eklund (KD) Ersätter Johan Bergh (S) på Protokoll Km 585/2014 Kulturnämnden Datum: 2015-01-20 Klockan: 17:00-20:10 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD) Eva Eriksson (S) Börje Ström (FP) Anna-Maria Hedin (KD) Ingvar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 26/2017 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2017-02-09 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dojan höger, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 3947/2014. Datum: 2015-01-15 Klockan: 08:30-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 3947/2014. Datum: 2015-01-15 Klockan: 08:30-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2 Protokoll Tn 3947/2014 Tekniska nämnden Datum: 2015-01-15 Klockan: 08:30-14:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 627/2014. Datum: 2014-04-10 Klockan: 08:30-12:45 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 627/2014. Datum: 2014-04-10 Klockan: 08:30-12:45 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 627/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-04-10 Klockan: 08:30-12:45 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Fredrik Persson (MP) Håkan Schultz (S) Leif

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Protokoll Fn 184/2011. Datum: 2011-06-08 Klockan: 14:00 15:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll Fn 184/2011. Datum: 2011-06-08 Klockan: 14:00 15:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Protokoll Fn 184/2011 Fastighetsnämnden Datum: 2011-06-08 Klockan: 14:00 15:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Mats Sjöström (S), ordförande Daniel

Läs mer

Protokoll Ft 399/2016

Protokoll Ft 399/2016 Protokoll Ft 399/2016 Fritidsnämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 107-118 Elisabeth Malmqvist (C) 107-118 Sebastian Cehlin (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Ärendelista Mn 173/2014

Ärendelista Mn 173/2014 Ärendelista Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse m.m. Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat. Därefter

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 20/2016. Datum: Klockan: 14:00-16:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 20/2016. Datum: Klockan: 14:00-16:00 Plats: Dialogen, Rådhuset ~ ' ÖREBRO Landsbygdsnämnden Protokoll Ln 20/2016 Datum: 2016-05-19 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (L) Karl-Gustav

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 298/2015. Datum: Klockan: 8:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 298/2015. Datum: Klockan: 8:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Protokoll Sv 298/2015 Socialnämnd väster Datum: 2016-09-22 Klockan: 8:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Närvarande ledamöter Eva Eriksson (S) Jimmy Nordengren (C) Azita Iranipour (L) 105-115 Evariste

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet, antagande

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet, antagande Rf 96 Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet, antagande RS 2015/184 - Förslag FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik - Utställningsutlåtande -Plankarta inför antagande - Regionstyrelseförvaltningen

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer