Programnämnd Samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programnämnd Samhällsbyggnad"

Transkript

1 Protokoll Sam 178/2013 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: Klockan: 13:00-18:00 Plats: Sessionsalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S), ordförande Hannah Ljung (C) Behcet Barsom (KD) Fredrik Persson (MP) Jonas Håård (S) Behnaz Afshar (S) Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Daniel Granqvist (M) Yngve Alkman (FP) Sara Richert (MP) Murad Artin (V) Tjänstgörande ersättare Lars Askling (M) Per-Erik Andersson (S) Carmen Cristofor (M) Tjänstgör för Leyla Parsa (M) Tjänstgör för Ulrika Sandberg (S) Tjänstgör för Henrik Elamson (M) Närvarande ersättare Lars Johansson (C) Birgitta Schortz (KD) Övriga Classon, Clas-Göran programdirektör 1

2 Jenni Hermansson, sekreterare Justerat den 16 september 2013 Björn Sundin, ordförande Murad Artin, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 september

3 73 Ombudgeteringar Ärendenummer: Sam 504/2013 Handläggare: Marie Hellgren Ombudgeteringar inom programområde Samhällsbyggnad har aktualiserats med bland annat anledning av sänkt internränta, ramjustering inom kollektivtrafiken, kompensation för ny hyra till Fritid- och turistnämnden, IT-satsningar och tillväxtsatsning till Tegelbruket. sunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - a om ombudgeteringar enligt kommunledningskontorets förslag. Avstår från beslut Carmen Cristofor (M), Daniel Granqvist (M), Lars Askling (M), Fredrik Persson (MP), Sara Richert (MP), Yngve Alkman (FP) och Murad Artin (V) meddelar att de avstår från att delta i beslutet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. Carmen Cristofor (M), Daniel Granqvist (M), Lars Askling (M), Fredrik Persson (MP), Sara Richert (MP), Yngve Alkman (FP) och Murad Artin (V) avstår från att delta i beslutet. 74 Information om Vätternprojektet Ärendenummer: Sam 494/2013 Handläggare: Lars Ferbe Lars Ferbe informerar om bakgrund och aktuell status för Vätternprojektet. Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 3

4 75 Klimatfamiljer Ärendenummer: Sam 433/2013 Handläggare: Clas-Göran Classon Det är viktigt för Örebro kommun att underlätta för medborgare att leva efter devisen att det ska vara lätt att göra rätt. Endast kommunen som arbetsgivare kommer inte att nå de mål som är satta i, bland annat, Klimatplanen, utan kommer att behöva bistå och få hjälp av både medborgare, företag och övriga verksamheter i det långsiktiga klimatarbetet. Ett steg i den riktningen är att stimulera familjer i Örebro att skapa mer hållbara vanor i vardagen. Förhoppningen med projektet är att det ska mynna ut i en bredare kunskap och erfarenhet om de behov familjerna har för att kunna ställa om till en mer hållbar livsstil. Syftet med Klimatfamiljer är att genom en testomgång utreda vilka åtgärder som bör prioriteras, stimulera medborgare till mer hållbara val i sin egen vardag, de aktiva familjerna blir potentiella förebilder för andra och kan vara katalysatorer för ökad medvetenhet och aggregerad hållbar livsstil bland medborgare i Örebro kommun. Projektet genomförs av extern konsult. sunderlag Tjänsteskrivelse, Projektdirektiv, Klimatfamiljer, Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Programdirektör för programområde Samhällsbyggnad uppdras att upphandla en konsult för genomförande av uppdraget. Totalkostnaden för uppdraget på tkr exklusive moms tas från programnämndens reserv för oförutsedda utgifter. Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar att upplägget i Klimatfamiljer borde breddas för att även omfatta personer som redan lever klimatsmart. Murad Artin (V) yrkar att namnet "klimatfamiljer" borde ändras för att omfatta även andra typer av hushåll. Daniel Granqvist (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med anledning av att det inte framgår av underlaget vad vi ska använda kunskapen till samt att det saknas information om totalkostnaden för projektet. Björn Sundin (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förlag med tillägget att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till programnämnden avseende projektets namn och med ett vidgat upplägg på 4

5 projektet som även innehåller jämförelse med andra grupper samt med en beräkning av totalkostnaden för projektet. Proposition Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga Daniel Granqvists (M) yrkande om återremiss, kommunledningskontorets förslag samt Björn Sundins (S) yrkande om ett tillägg till kommunledningskontorets förslag som också omfattar de yrkande Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) lämnat. Först ställer ordförande yrkandet om återremiss mot om äredet ska avgöras i dag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande kommunledningskontorets förslag mot avslag och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordförande tilläggsyrkandet mot avslag och finner att programnämnden beslutar bifall till tilläggsyrkandet. 1. Programdirektör för programområde Samhällsbyggnad uppdras att upphandla en konsult för genomförande av uppdraget. Totalkostnaden för uppdraget på tkr exklusive moms tas från programnämndens reserv för oförutsedda utgifter. 2. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till programnämnden avseende projektets namn och med ett vidgat upplägg på projektet som även innehåller jämförelse med andra grupper samt med en beräkning av totalkostnaden för projektet. 76 Verksamhetsavtal angående basketverksamhet för barn- och ungdomar i Örebro Ärendenummer: Sam 495/2013 Handläggare: Christer Moll Eco Örebros föregångare Örebro Basket grundades 1999 genom en sammanslagning av representationslagen från KFUM Örebro och BK Star. År 2009 bytte man namn till Eco Örebro Basket och spelar sedan dess i Svenska Basketligan. Eco Örebro har informerat Örebro kommun om att de har en hårt ansträngd ekonomi och behöver ökade intäkter för att klara ytterligare säsonger i Svenska Basketligan såväl sportsligt som ekonomiskt. Säsongen 12/13 erhöll Eco Örebro ett marknadsföringsbidrag på 150 tkr från Örebro kommun. 5

6 sunderlag Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till programnämnd Samhällsbyggnad 1. Programnämnd Samhällsbyggnad överför 250 tkr till Fritids- och turistnämnden för ett projekt för att förstärka basketverksamheten i några av Örebros stadsdelar där KFUM Örebro utifrån sin specialkompetens på området samt de kriterier för den barn- och ungdomsverksamhet som beskrivs i kommande verksamhetsavtal, anlitar Eco Örebro efter att verksamhetsavtalet är undertecknat. 2. Medlen är ett engångsbelopp och tas ur programnämndens reserv. Yrkande Fredrik Persson (MP) yrkar att ärendet ska behandlas av kommunens marknadsföringsgrupp. Yngve Alkman (FP), Daniel Granqvist (M) och Murad Artin (V) yrkar bifall till Fredrik Perssons (MP) yrkande. Proposition Ordförande Björn Sundin (S) finner två förslag till beslut, det vill säga Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut och Fredrik Perssons (MP) mfl yrkande om att ärendet ska behanlads av kommunens marknadsföringsgrupp. Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att en majoritet beslutar enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 1. Programnämnd Samhällsbyggnad överför 250 tkr till Fritids- och turistnämnden för ett projekt för att förstärka basketverksamheten i några av Örebros stadsdelar där KFUM Örebro utifrån sin specialkompetens på området samt de kriterier för den barn- och ungdomsverksamhet som beskrivs i kommande verksamhetsavtal, anlitar Eco Örebro efter att verksamhetsavtalet är undertecknat. 2. Medlen är ett engångsbelopp och tas ur programnämndens reserv. Reservation Carmen Cristofor (M), Daniel Granqvist (M), Lars Askling (M), Fredrik Persson (MP), Sara Richert (MP), Yngve Alkman (FP) och Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån till Fredrik Persson (MP) mfl yrkande. 6

7 77 Remiss av bedömningsgrunder och riktlinjer för VAplanering Ärendenummer: Sam 4/2012 Handläggare: Kent Strömberg År 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes kommunens ansvar gällande att tillhandahålla vatten- och avlopp (VA) i bebyggelseområden. En av de större förändringarna var att utöver hälsoskäl så ska även miljöskäl ligga till grund för att kommunen har ett ansvar för VA om det behövs i ett större sammanhang. Ett sätt att tillämpa lagen är att ta fram övergripande VA-planer som anger i vilka områden som kommunen har ett VA-ansvar utifrån lagstiftningen. På uppdrag av programnämnd Samhällsbyggnad är en VA-plan under framtagande. Riktlinjer och bedömningsgrunder för VA-planering är grunden för kommunens kommande VA-plan. Här föreslås vilka riktlinjer och bedömningsgrunder som kommunens första version av VA-plan ska grundas på. En följd av VA-planen är att fler områden i kommunen kommer bli kommunala verksamhetsområden. Det i sin tur påverkar kommunens översiktliga planering. Det är viktigt att berörda nämnder och Länsstyrelsen får tillfälle att yttra sig över förslaget varefter riktlinjerna och bedömningsgrunderna för VA-planering föreslås sändas ut på remiss under perioden 5/9-24/10. sunderlag Tjänsteskrivelse, Följebrev till remiss, Remissversion - Förslag till Bedömningsgrunder och riktlinjer för VAplanering i Örebro kommun, Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Bedömningsgrunder och riktlinjer för VA-planering i Örebro kommun remitteras till Byggnadsnämnden, Miljönämnden, Tekniska nämnden, Östernärkes byggnadsnämnd, Tysslinge och Glanshammars lokala nämnder samt Länsstyrelsen. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 7

8 78 Remissvar angående långsiktigt hållbar markanvändning Ärendenummer: Sam 425/2013 Handläggare: Therese Aremyr Örebro kommun har tagit del av miljömålsberedningens delbetänkande avseende Långsiktigt hållbar markanvändning. Stadsbyggnad föreslår att programnämnd Samhällsbyggnad lämnar svar till Miljödepartementet som belyser det glapp som finns mellan föreslagna åtgärder och de mål åtgärderna syftar till att uppnå. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till yttrande, Missiv till remiss, Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Yttrande på remissen lämnas enligt Stadsbyggnads förslag. Yrkande Björn Sundin (S) yrkar att tredje stycket i yttrandet ändras till: "Det är möjligt att förslaget att arbeta med ekolandskap är ett sätt att samverka kring viktiga naturområden där man kan skapa konnektivitet i landskapet. Dock ser vi inte att detta instrument på något vis bör likställas med andra skyddsformer som naturreservat, N2000- områden m.m. Arealen kan inte räknas som skyddad natur". - Reviderat yttrande lämnas in till Miljödepartementet. 79 Remissvar - Fria eller Fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer Ärendenummer: Sam 403/2013 Handläggare: Mimmi Beckman Örebro kommun har bjudits in att lämna synpunkter på ett förslag till en metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer. Bakom förslaget står Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkansarbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Sveriges Lantbruksuniversitet. 8

9 Syftet med metoden anges vara att hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd i offentliga miljöer. Den ska bidra till att synliggöra olika värden och intressen knutna till träd och hur man kan göra avvägningar mellan olika intressen i situationer där inte samtliga värden kan tillgodoses. I förslaget till remissvar framhålls att Örebro kommun är positiv till initiativet som presenteras i Fria eller fälla och ser nyttan med en metod som underlättar bedömningar av träd i offentliga miljöer genom att belysa kulturhistoriska, biologiska och sociala värden knutna till träden. Örebro kommun anser dock att metoden som presenteras i Fria eller fälla kan vidareutvecklas och lämnar synpunkter som framför allt tar upp tänkt målgrupp för metoden, vilket har betydelse för utformningen av innehållet, samt en upplevd brist på redskap för hur identifierade värden ska bedömas och prioriteras sinsemellan. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till remissyttrande, Missiv till remiss, Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer, remissversion Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Yttrande på remissen lämnas enligt kommunledningskontorets förslag. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 80 Remissvar av betänkandet "En enklare plan- och bygglovsprocess Ärendenummer: Sam 491/2013 Handläggare: Bo Davidsson Örebro kommun har getts tillfälle att yttra sig över betänkandet "En enklare plan- och bygglovsprocess". Byggnadsnämnden kommer att behandla förslaget till yttrandet på sitt sammanträde 29/8. Ett reviderat förslag kommer därför att komma innan programnämnd Samhällsbyggnad fattar beslut om yttrandet på sitt sammanträde 3/9. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till yttrande, Missiv - remiss av betänkandet En enklare plan- och bygglovsprocess, Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34). Sammanfattning av betänkandet ur SOU 2013;34. 9

10 Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Yttrande på remissen lämnas enligt Stadsbyggnads förslag. Yrkande Hannah Ljung (C) yrkar bifall till förslaget med justeringen att bilaga 4 ska flyttas upp i texten samt att lägga till en formulering kring "tidsfrister för överklagningstider ska införas". - Reviderat yttrande överlämnas till Socialdepartementet. 81 Exploateringsavtal Hovsta-Gryt 3:100, 11:2 och 11:11 Ärendenummer: Sam 398/2013 Handläggare: Bo Davidsson Stadsbyggnad tog våren 2012 fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Hovsta-Gryt 11:2 m.fl. Detaljplanen har därefter inte kunnat antas, i avvaktan på att berörda markägare i området skulle ta på sig ansvaret för utbyggnad av gator och allmänna platser i området. Berörda markägare har nu godkänt ett sådan avtal. Utkastet till avtal innebär att markägarna dels överlåter den mark som ska utgöra allmän plats till kommunen; dels att kommunen åtar sig att bygga ut gator och allmänna platser på markägarnas bekostnad. sunderlag Tjänsteskrivelse, Avtal om genomförande av detaljplan, Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Föreliggande genomförandeavtal, mellan Örebro kommun å ena sidan, och Lilian Orgulan Eriksson, Hasse Eriksson och Peter Andersson å andra sidan, daterat , godkännes. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 10

11 82 Samrådsredogörelse för Pappersbruket 41 mfl (Kartongbruket) Ärendenummer: Sam 171/2012 Handläggare: Patrik Ståhl Stadsbyggnad har tagit fram planprogram för pappersbruket 41 m.fl. Planprogrammet har varit utställt på samråd under perioden 25 juni 2012 t.o.m. 3 september Inkomna synpunkter beträffande buller, hänsyn till befintlig bebyggelse, ledningsdragningar, framtida huvudmannaskap för en enskild väg etc. har en detaljeringsgrad som gör dem lämpliga att hantera i nästa planeringsskede. Programmets huvuddrag kvarstår efter samrådet och Stadsbyggnad föreslår en utveckling av området med betoning på bostäder och verksamheter. sunderlag Tjänsteskrivelse, Samrådsredogörelse, Samrådsversion - Planprogram för Pappersbruket 41 m.fl. (Katrongbruket) i Almby församling, Örebro kommun, Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Överlämna planprogram för Pappersbruket till Byggnadsnämnden för synpunkter samt att planprogrammet därefter återkommer till programnämnden för beslut. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 83 Uppföljning Järntorget Ärendenummer: Sam 70/2012 Handläggare: Anne Pettersson Efter ombyggnationen av Järntorget beslutade programnämnden att tillföra ytterligare åtgärder och kompletteringsinvesteringar i Järntorget. I beslutet ingick också att en uppföljning av åtgärderna skulle göras, vilket slutförs i och med detta ärende. sunderlag Tjänsteskrivelse, Sammanställning av delprojekt,

12 Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Uppföljningen godkänns och informationen tas till protokollet. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 84 Utvecklingsplan Norrcity Ärendenummer: Sam 331/2011 Handläggare: Anne Pettersson Sedan 2011 har en process pågått kring utvecklingen av Norrcity. Ett underlag i detta arbete har varit ett diskussionsunderlag Stadsliv Örebro Utvecklingsplan Norrcity. För att skapa tydlighet efter samråd våren 2012 och fortsatt dialog är det av betydelse att programnämnden godkänner underlaget. sunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till utvecklingsplan Norrcity. Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Utvecklingsplan Norrcity är beredd i och med dagens sammanträde och återkommer till ett senare sammanträde för beslut. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 85 Fördjupad översiktsplan för Lången Ärendenummer: Sam 200/2013 Handläggare: Anita Iversen Kommunen har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för Långenområdet. Nu finns ett material att ställa ut. sunderlag Tjänsteskrivelse, Fördjupad översiktsplan för Långenområdet, granskningshandling, Samrådsredogörelse, Samlingskarta Lången. 12

13 Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - I enlighet med 3 kap. 24 i Plan- och bygglagen ställa ut Fördjupad överskiktsplan för Långenområdet för granskning under tiden Enligt Stadsbyggnads förslag. 86 Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet Svampen-Gustavsvik Ärendenummer: Sam 505/2013 Handläggare: Anna Kero Beredningsärende. Anna Kero informerar om vad man har hunnit göra i arbetet med en fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet Svampen- Gustavsvik samt var i processen man för nuvarande befinner sig. Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 87 Trafikplanen - rapport om översiktsplanen, medborgardialog, struktur och tidsplan Ärendenummer: Sam 37/2008 Handläggare: Anna Kero och Anna Windahl Informationsärende. Anna Kero och Anna Windahl informerar om arbetet med Trafikplanen. Stadsbyggnads förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 13

14 88 Parkeringsriktlinjer med tillhörande handlingsplan Ärendenummer: Sam 113/2013 Handläggare: Anna Windahl Stadsbyggnad fick 2009 i uppdrag av programnämnd Samhällsbyggnad att ta fram riktlinjer för parkering i Örebro kommun. Uppdraget hade då delvis påbörjats av dåvarande programkansli Samhällsbyggnad. I Transportplan för Örebro kommun (2008) anges att parkering är ett viktigt styrmedel i trafiksystemet, men att kommunens ställningstaganden inte finns tydligt dokumenterade. I Översiktsplan för Örebro kommun (2010) hänvisas till att nya parkeringsriktlinjer håller på att tas fram. På programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 5 mars 2013 beslutades att sända ut parkeringsriktlinjer med tillhörande handlingsplan på remiss. Parkeringsriktlinjerna och handlingsplanen har nu efter remissrundan återkommit till programnämnden för beredning. Ärendet återkommer till programnämndens sammanträde i oktober för beslut. sunderlag Programnämnd Samhällsbyggnad 26, Handlingsplan för parkering, Örebro kommun, Parkeringsriktlinjer, Sammanfattade samrådsvar med kommentarer. Stadsbyggnad föreslår programnämnd Samhällsbyggnad - Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. - Enligt Stadsbyggnads förslag. 89 Information om cykelbokslut och kommunvelometern Ärendenummer: Sam 497/2013 Handläggare: Anna Åhlgren Anna Åhlgren informerar om cykelbokslutet "Cykelstaden Örebro 2012" och Cykelfrämjandets Kommunvelometer sunderlag Cykelstaden Örebro Cykelfrämjandets Kommunvelometer

15 Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 90 Information om handlingsplan för ökat cyklande Ärendenummer: Sam 172/2013 Handläggare: Anna Åhlgren Kommunstyrelsen har genom kommundirektören gett enheten för Hållbar utveckling i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade på sitt sammanträde 26 februari 2013 att sända ut handlingsplanen på remiss till bland annat programnämnd Samhällsbyggnad. Programnämnd Samhällsbyggnad lämnade sitt yttrande på sammanträdet 20 maj 2013 och fick vid dagens sammanträde ta del av den omarbetade versionen av handlingsplanen inför att kommunstyrelsens utskott ska besluta om den. sunderlag Handlingsplan för ökat cyklande - sammanställning av remissvar, Handlingsplan för ökat cyklande, remissversion Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Informationen tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 91 Motionssvar: bostadspolitiskt program Ärendenummer: Sam 341/2012 Handläggare: Björn Sundin Murad Artin (V) har inkommit med en motion som anmäldes till kommunfullmäktige i oktober

16 Motionen innehåller ett förslag om att tillsätta en parlamentarisk programgrupp för att arbeta fram ett bostadspolitiskt program för Örebro kommun. sunderlag Motion från Murad Artin (V) om "Nytt bostadspolitiskt program i Örebro kommun", Motionssvar, Ordförandes förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Motionen är besvarad. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Yrkande Murad Artin (V) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordförande Björn Sundin (S) finner två förslag till beslut, liggande förslag om att motionen är besvarad och Murad Artins (V) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra och finner att programnämnd Samhällsbyggnad beslutar enligt liggande förslag. - Motionen är besvarad. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Reservation Murad Artin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 92 Ledamotsinitiativ inom programnämnd Samhällsbyggnad Ärendenummer: Sam 490/2013 Handläggare: Björn Sundin Johan Åqvist (FP) har skickat in två stycken ledamotsinitiativ inför programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 3 september. Det ena avser Gör rent kommunens belysningar och kapa bort grenar som skymmer eller är i vägen och det andra avser Säkerheten för gående och cyklister på cykel och gångbanan mellan Brickebacken och Norra Bro. 16

17 sunderlag Gör rent kommunens belysningar och kapa bort grenar som skymmer eller är i vägen, (Sam 490/2013) Säkerheten för gående och cyklister på cykel och gångbanan mellan Brickebacken och Norra Bro, (Sam 487/2013). Tjänsteskrivelse, Programnämnd Samhällsbyggnad tar informationen till protokollet. Nämndens behandling Ärendet utgår vid dagens sammanträde och återkommer vid programnämndens sammanträd den 10 oktober Inkomna skrivelser Ärendenummer: Sam 288/2013 Detaljplaner, ej protokollfört presidium, protokoll från senaste sammanträde för programnämnden och samverkansgruppen samt lista på diarieförda handlingar sedan föregående sammanträdet anmäls. sunderlag Inkomna skrivelser, Sam 355/ /2013. Protokoll från programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde Samverkansprotokoll, Kommunfullmäktige, , Riktlinje för sociala investeringar, ks 417/2013. Biogasstrategi för Örebro kommun, ks 524/2012. Kompletteringsuppdrag Vecturas rapport Trafikprocessen i Örebro - en organisationsutredning, Sam 230/2012. Förslaget till nytt stadsbusslinjenät i Örebro justeras efter synpunkter från resenärerna, Länstrafiken Detaljplan för del av fastigheten Alrik 8 m fl (Brunsskolan) Örebro kommun, Bn 684/2012. Detaljplan för del av fastigheten Hållstugan 28, Örebro kommun, Bn 1196/2012. Detaljplan för Mosås 9:1 m fl (Norra Mariebergs handelsområde) Örebro kommun, Bn 2324/

18 Detaljplan för Gustavsviksområdet (Tappstället 1, kv Hissmontören, Nikolai 3:219, 3:121 mfl) Örebro kommun, Bn 415/2011. Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Samhällsbyggnad - Redovisade meddelanden tas till protokollet. - Enligt liggande förslag. 94 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Sam 516/2013 Kommunledningskontoret och Stadsbyggnad redovisar delegationsbeslut fattade under perioden 1 juni-31 augusti. sunderlag Sammanställning av delegationsbeslut under perioden Kommunledningskontoret föreslår programnämnd Samhällsbyggnad - Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. - Enligt kommunledningskontorets förslag. 95 Övriga frågor Ärendenummer: Sam 178/2013 Tre övriga frågor ställs och besvaras vid sammanträdet: Yngve Alkman (FP) ställer fråga om vad som händer kring Marieberg och IKEA. Björn Sundin (S) informerar om att detaljplanen är ute på samråd och att det kommer bli klart med placeringen av IKEA under hösten. Fredrik Persson (MP) ställer fråga om Örebro som kommun kommer att få yttra sig över busslinjerna. Björn Sundin (S) informerar att det nog inte kommer någon formell remiss utan att det snarare är en ständigt pågående dialog mellan berörda tjänstemän och politiker i respektive organisation. 18

19 Daniel Granqvist (M) ställer fråga om Västhagagatan och huvudcykelstråketspåret som skapats där och hur man har prioriteterat när befintlig väg har blivit cykelfil istället för att nyttja grönytan där. Björn Sundin (S) svarar att enligt de rapporter som finns är två vägfiler inget som kan motiveras vid Västhagagatan, därför var det bättre att ersätta en vägfil med en cykelfil istället för att använda parkmark till detta. En mer allmän information om huvudcykelstråken kommer som ärende till kommande programnämnd. 19

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Protokoll. Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40

Protokoll. Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40 Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) vice ordförande Jonas Karlsson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 60/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2012-01-17 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Suzuki Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Johan Fahlström (KD) Larz Lundberg (FP) Jane Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Plats Idrottshuset Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Alaa Idris (S) Maud Hadders (M) Olle Larsson (M) Barbro Klaesson (FP) Lars Lennart

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Tid Onsdagen den 8 december 2010, 17.00-21.10. Plats Hjalmar Bergmansalen

Tid Onsdagen den 8 december 2010, 17.00-21.10. Plats Hjalmar Bergmansalen Tid Onsdagen den 8 december 2010, 17.00-21.10 Plats Hjalmar Bergmansalen Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD), ordf Michael Horvarh (MP), vice ordf, tom. 143 Lena Beime (S), 2:a vice ordf Richard Vappelin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30 Tid Torsdagen den 11 september 2008 kl 14.00 16.30 Plats Ringgatan 32, lokal Balder Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 179/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-10-05 Klockan: 13:00 16:10 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP) Inger Högström-Westerling (M) Stefan Hideblad

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande...

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande... Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erika Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) Martin Lundstedt (S) tj.g.ers

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 17/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-04-01 Klockan: 13:30-17:10 Plats: Rudbecksskolan, lokal Skönsalen, Kungsgatan 31-33 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer