VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSER"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSER MED ÅRSREDOVISNINGAR VERKSAMHETSBERÄTTELSER

2 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

3 INNEHÅLL Ordförande har ordet... 4 Skånes Idrottsförbunds verksamhetsberättelse... 6 Skånes Idrottsförbund statistik Årets Idrottsförening, Idrottsledare, Idrottsskåning, Idrottsfunktionär...32 Årsredovisning Skånes Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Skånes verksamhetsberättelse SISU Idrottsutbildarna statistik Årsredovisning SISU Idrottsutbildarna Skåne Ansvarig utgivare: Mats Werne Foto: Skåneidrotten och Bildbyrån VERKSAMHETSBERÄTTELSER

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET SKÅNES IDROTTSFÖRBUND & SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE SKÅNEIDROTTEN Verksamhetsåret 2008 blev åter ett händelserikt idrottsår i Skåne, ett år då vi också fick fira organisationens 100 år, vilket i många delar har satt prägel på en hel del arrangemang och aktiviteter. Redan den 26 januari 2008, på dagen 100 år sedan man bildade Skånes Idrottsförbund med Per Hjalmar Söderbaum som ordförande, hade vi en stor och välbesökt Idrottsgala som inramning på festligheterna. Tillbakablickar har det getts tillfälle till under året, särskild jubileumsbok presenterades efter ett mycket väl genomfört arbete av Anders Hammer och den ena aktiviteten efter den andra har avlöst varandra under året som gått, ett 100årsfirande som vi med stor glädje och allra största nöje gärna ser tillbaka på. En Verksamhetsberättelse över året blir givetvis per definition en återblick över vad som förevarit på olika sätt och i skilda sammanhang. I det följande finns, förutom de rent formella Årsredovisningarna med Förvaltningsberättelserna för såväl Skånes Idrottsförbund som SISU Idrottsutbildarna, även omfattande redogörelser och information om vad Skånsk Idrott representerar. Tävlingsresultat, statistik av alla de slag och beskrivning av vad som görs inom ramen för Skåneidrottens samlade verksamhet med huvudområdena Idrottspolitik Idrottsutveckling och utbildning Idrottsservice Vad har då hänt i vår omvärld, d.v.s. i den svenska idrottsrörelsen totalt sett? Det finns organisatoriskt två rapporter som under året ägnats stort intresse och vilka fått mycket uppmärksamhet, nämligen Föreningsfostran och tävlingsfostran en utvärdering av statens stöd till idrotten (SOU 2008:59), framtagen under ledning av professor Tomas Peterson, Malmö Högskola Organisationsöversyn av Svensk Idrott, ett uppdrag som RF gav till Marianne Nivert och Kai Lervik och som tillkommit efter en gemensam motion från fem specialförbund (Fotboll, Friidrott, Ishockey, Simning och Skidor) Statens stöd till idrotten, f.n. i storleksordningen 1,8 miljarder, är givetvis av avgörande betydelse för att den svenska idrottsrörelsen, den största folkrörelsen i Sverige, skall kunna bedriva sin verksamhet, inte minst för att stödja den ideella form som den helt avgörande andelen av den svenska idrotten bedrivs i. Utredningen är kritisk till RF:s bidragsfördelning som anses gynna stora förbund, en kritik som man från RF har svårt att förstå och tillbakavisar. RF är dock mycket positivt till att stödet till idrotten ska vara långsiktigt och förutsägbart. Det är också positivt att elitidrotten pekas ut som ett eget viktigt område i förordningen och ges ett eget värde och syfte med statens stöd. 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

5 Det gör att den svenska idrottsmodellen där bredd och elit hör ihop befästs. RF ser naturligtvis behovet av satsningar på eliten. Statens stöd till idrotten eller idrottsrörelsen är stort i nominella pengar och grundas till stora delar på Idrottspolitikens tre grundstenar, folkhälsa, folkrörelse och underhållning. Men är stödet tillräckligt i förhållande till vad som genereras genom idrottsrörelsen? I utredningen uttrycks det bl.a. att idrottsrörelsen inte får statligt stöd för att man finns utan för vad man åstadkommer. Organisationsöversyn av Svensk Idrott presenterades och var huvudnumret vid årets Riksidrottsforum i Umeå i början på november. Samtidigt distribuerades också ett dokument Vägval för svensk idrott från Riksidrottsstyrelsen (RS). Detta dokument skall vara såväl ett diskussionsunderlag som ett första förslag till strategiska vägval för att hantera frågeställningar vad gäller effektivitet och resursoptimering inom de centrala stödsystemen, framför allt på elitidrottsområdet. Detta blev en huvudfråga och kom egentligen och att handla om en sammanläggning av RF och SOK där det framkom med all klar tydlighet att RS pläderade för en KRAFTSAMLING och framhöll hur viktigt det är med EN SAMMAN HÅLLEN central stödfunktion under begreppet Svensk Idrott där alla skall vara med. Man framhåller också att man skall utveckla SISU men de båda förbundsstyrelserna RS och SI SURiks hade enats om och anser att SISU Idrottsutbildarna även i framtiden ska vara ett självständigt studieförbund och utbildningsorganisation SISU Idrottsutbildarna i sitt arbete i ökad utsträckning ska söka samarbete och närhet med SF SISU Idrottsutbildarna i ökad utsträckning ska söka samarbete med universitet och högskolor Distriktsförbunden DF och SISUD över hela landet ska samlas i gemensamma kanslier med en gemensam centralt anställd chef För Skåneidrotten innebär detta att vi fortsätter som tidigare då vi redan jobbar i enlighet med det sätt som våra respektive förbundsstyrelser anser att samtliga 21 distrikt skall göra. Förbättringar förutsätter förändringar och att man tar kliv framåt och ser fördelarna med att verkligen skapa en sammanhållen idrottsrörelse Svensk Idrott. Krister Clerselius ordförande i Skånes Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Skåne VERKSAMHETSBERÄTTELSER

6 STYRELSEN Ordförande Krister Clerselius Vice Ordförande Eva Eliasson Ledamöter Per Sandberg Christina Thörnqvist Emil Sjörup Carolyn Dahlberg Berne Nilsson, t o m 13 april Anita Bogarve, t o m 13 april Lennart Haglund, t o m 13 april Anders Faager, från 13 april Jan Öhrskog, från 13 april Charlotte Elvstam, från 13 april VALBEREDNING Rolf Johansson, ordförande Petra Sörling Katarina Farmstedt Ebbe Nilsson Khennet Tallinger REVISORER Christofer Hultén, Auktoriserad revisor Per Lilja Lekmannarevisor Tina Sköld, Lekmannarevisor, t o m 4 november Revisorsuppleanter Mats Pålsson Auktoriserad revisor ÅRSSTÄMMA Malmö Opera och Musikteater, Malmö den 13 april PERSONAL Liselott Lindahl Eva Nydahl Joakim Lindström Jan Hökfelt Jeanette Skog Caroline Persson Maria Andersson Hampus Lundström Martin Lundgren Ingela Ekman Moa Briem Helén Gustavsson Andreas Ekholm 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SKÅNES IDROTTFÖRBUND Den 13 april var det både årsstämma och Stora Ledardagen på Malmö Opera och Musikteater. IDROTTSPOLITIK Syftet är att företräda och skapa ännu bättre förutsättningar och möjligheter för utvecklingen av skånsk idrott genom att uppvakta, bevaka och påverka politiska beslut som berör idrotten. Skånes Idrottsförbund 100 år 2008 Hundraårsfirandet under 2008 under devisen Idrott hela livet skall vara vägledande och väsentliga inslag i det idrottspolitiska arbetet års verksamhet kännetecknades mycket av vårt 100 års jubileum. Vår 100:e födelsedag firades den 26 januari Styrelsen genomförde ett styrelsemöte på samma tidpunkt och plats (Kramer Hotel) som bildandet skedde för 100 år sedan. Vid sammanträdet medverkade Riksidrottsförbundets (RF) ordförande Karin Mattsson. Efter styrelsemötet firades 100 årsdagen med tårtkalas tillsammans med gäster från specialdistriktsförbund, föreningar, kommuner, RF och andra distriktsförbund. Skånsk Idrottsgala genomfördes på kvällen, med cirka gäster på Slagthuset i Malmö. Idrottsgalan blev också starten för årets olika aktiviteter inom ramen för jubileumsfirandet. Jubileumsbok I samband med 100 års firandet presenterades i bokform 100 nedslag i den skånska idrotten under 100 år. Anders Hammer var bokens skribent som delades ut under året ut i många olika sammanhang. Biblioteksutställning Idrottsmuséet i Malmö producerade en skärmutställning om skånsk idrott under 100 år. Utställningen har visats på bibliotek i samtliga 33 skånska kommuner. Stora Ledardagen I samband med årsstämman den 13 april inbjöds till Stora Ledardagen på Malmö Opera och Musikteater. Förenings och förbundsledare fick inspiration av Kenth Hultqvist och Susanne Fredriksson. I pausen presenterades VERKSAMHETSBERÄTTELSER

8 Skåneidrottens samarbetspartners och hemsidan idrottsledare.nu 100 knyck En mobil multisportanläggning iordningställdes som under sommarmånaderna turnerat runt i Skåne. Anläggningen har erbjudit provapåverksamhet i ett 20tal idrottsgrenar. Forskningskonferens Prestationsidrott i förändring var rubriken för den konferens som anordnades med föreläsare från de skånska lärosätena. nya SportMagazinet Ett specialnummer för jubileumsåret producerades. Ledarförsörjning Att skapa förutsättningar för en hållbar ledarförsörjningsmodell i Skåne, vilket ska innebära en ökning till idrottsledare, har varit ett viktigt fokus under året. Modellarbetet har påbörjats och rekrytering av såväl yngre som äldre ledare sker genom olika delprojekt. Skånes Idrottsförbund kunde med glädje konstatera att Sparbanksstiftelserna Skåne samt Färs & Frosta under året finansierade 500 ledarstipendier á kronor vardera. Mötesplatser Skånes Idrottsförbund har under året genomfört ett antal mötesplatser, uppvaktningar och informationsinsatser både på regional och kommunal nivå för att påvisa idrottens stora och breda samhällsnytta. Bland annat har följande betydande aktörer varit viktiga att sammanstråla med: Styrgruppen med Region Skåne, Region Skånes fyra beredningar för hälsa o tillväxt, Kommunförbundet Skånes beredning för folkhälsa o fritid, samtliga 33 skånska kommuner, Länsstyrelsen och Landshövdingen, Skånetrafiken och Skatteverket. För SDFledamöter anordnades ett antal mötesplatser med teman som vikten av nätverk inspirationsmöte om mentorskap SDF:et i idrottsorganisationen. Förutom våra fysiska mötesplatser har informationsinsatser skett genom fyra utgåvor av nya SportMagazinet, tio nyhetsbrev, Skåneidrottens hemsida samt produkt och erbjudandemöjligheter av olika slag. Samspel med offentlig och privat sektor Vi vill utveckla idrottens lobbyism för att stärka inflytandet som en viktig framgångsfaktor i samspelet mellan ideell, offentlig och privat verksamhet. Grundförutsättningar har skapats för uppstart av Sportinnovationer Skåne, en slags tankesmedja och ny mötesplats för det offentliga, privata samt idrotten. Utökat samspel har skett tillsammans med det offentliga för att skapandet av nya samverkansformer kan möjliggöras inom exempelvis Idrottslyftets tillgänglighet. Det gångna året hade Skånes Idrottsförbund 6 miljoner kronor till förfogande för detta, (användningen av medlen, se statistik). Med den privata sektorn har samverkan fördjupats genom olika samverkansavtal. Fysisk planering av idrottsmiljöer Skapa spetskompetens för att kunna stärka idrotten i den fysiska samhällsplaneringen av idrottsmiljöer är en av de viktigaste idrottspolitiska frågorna. Skånes Idrottsförbund har härvid tagit hjälp av professor Erik Skärbäck, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, som bland annat framställt skriften Sitt inte still agera och vinn. Skånes Idrottsförbund har medverkat i ett antal konferenser både inom och utom länet för att sprida kunskapen om idrottens möjligheter med att vara proaktiva i samband med samhällsplaneringen av idrottsmiljöer. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

9 Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Skåne kommer i samarbete med Skåneidrotten under 2008 att fördela 500 stipendier till barn och ungdomsledare för goda ledarinsatser inom barn och ungdomsidrotten i Skåne. Öresundsregionen, Östersjöområdet och samverkan mellan specialidrotter Det är också av stor vikt att utveckla området idrottsforskning i samarbete med högskolor och universitet som finns i Öresundsregionen. Samarbetet mellan idrotten och lärosätena har fördjupats bland annat genom gemensamma planeringsdagar, forskningskonferens samt lärosätenas engagemang i Interregprojekten Sport Öresund och Sport Arena. Kontinuerliga sammanträffanden har arrangerats med Danmarks Idrottsförbund och Team Danmark. Studiebesök och möten har skett med företrädare för idrottsregioner i Polen, Tyskland och Litauen. Inom projektet Sport Öresund har prövats samarbetet mellan specialidrotter på vardera sidan av sundet. Diskussioner har också förts med den skånska specialidrotten om möjlighet till fördjupad samverkan i distriktet, vilket bland annat skett inom ramen för cirka 25 SDFdialoger under året. Jämställd idrott Tillsammans med Danmarks Idrottsförbund genomfördes en konferens i Malmö vars syfte var att inspirera till gränsöverskridande samverkan såväl nationellt som idrottsligt sett ur ett jämställt perspektiv. Konferensen samlade 40 personer, lika många danskar som skåningar, lika många kvinnor som män. Skånsk idrotts vision 2015 Årsstämman 2008 gav i uppdrag att tillsätta en utvecklingsgrupp för framtagandet av vision och medföljande handlingsplaner. Utvecklingsgruppen skall presentera sitt arbete vid årsstämman Styrelsen utsåg efter SDFintresseanmälan, sex SDFrepresentanter och fyra styrelserepresentanter från Skånes Idrottsförbund, att tillsammans skapa ett förslag. Utvecklingsgruppen har besökt drygt ett 20tal SDF för att dels få en nulägesbeskrivning, men också tankar och funderingar kring ett önskvärt nyläge. Utvecklingsgruppen har också studerat andra tendenser inom skånsk idrott, exempelvis det lokala aktivitetsstödets utveckling under 2000talet. De insamlade uppgifterna och de olika inspelen kommer att utgöra grunden i det förslag som utvecklingsgruppen så småningom väljer att presentera. VERKSAMHETSBERÄTTELSER

10 IDROTTSUTVECKLING Ystadlägret genomfördes under sommaren Breddidrott Idrottslyftet skolsamverkan Skåneidrotten har under Idrottslyftets andra år fördelat kronor till 120 skånska idrottsföreningar från totalt 30 olika idrotter. Idrottslyftet har på detta sätt skapat möjligheten för 133 satsningar som genomförts i 29 av Skånes kommuner. Medel har getts till satsningar som avsett ny eller utvecklad verksamhet i samverkan mellan idrottsförening och grund och gymnasieskolan. Fokus har legat på att rekrytera fler medlemmar till idrottsrörelsen samt få fler barn och ungdomar mer fysiskt aktiva. Satsningarna har genomförts inom skolans närområde, under eller i direkt anslutning till den samlade skoldagen. Idrottslyftet ledarförsörjning Under 2008 avslutades och utvärderades Idrottslyftets första år. Under perioden fördelades inom ledarförsörjningen kronor till de skånska idrottsföreningarna. Satsningen gav under år 1 den skånska idrotten 716 nya ledare och utbildade ledare. 53 % av de rekryterade ledarna var under 26 år och 42 % av de utbildade ledarna var under 26 år. Idrottslyftet år 2 inleddes den 1 juli Skåneidrotten tilldelades ytterligare kronor för ledarförsörjningssatsningar och kronor för satsningar på Unga ledare. Härmed kunde ytterligare ett steg förverkligas i ledarförsörjningssatsningen med fokusering på att skapa stödjande miljöer. Cirka 1,5 miljoner avsattes därmed till satsningen Attraktiv förening och den återstående miljonen fördelades som tidigare direkt till föreningarnas enskilda satsningar. Koncept Attraktiv förening bygger på ett utveck 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

11 lingspaket med fokus på ledarförsörjning och unga ledare som riktar sig till föreningarna. Totalt har 40 skånska idrottsföreningar anslutit sig till Attraktiv förening under Från varje förening deltar ca 46 ledare (såväl organisationsledare som aktivitetsledare). Utvecklingspaketet innehåller fyra delar: Unga ledare, ledarförsörjning, verksamhetsutveckling och processledning. En person i varje förening får en förenklad processledarutbildning för att kunna driva processen vidare på hemmaplan. Den miljon kronor som under Idrottslyftets år 2 avsattes till enskilda satsningar (med start 1 juli 2008) har fördelats till 62 skånska idrottsföreningar från 21 kommuner och 22 specialidrotter för ledarförsörjningsinsatser och särskilda satsningar för att stimulera ungdomar mellan 16 och 25 år att vilja ta ledaruppdrag. Insatserna i föreningarna har sett mycket olika ut. Vanligast förekommande var olika utbildningssatsningar av nya och gamla ledare, utbildning av unga ledare i skolan, inspirationsdagar, framtagande av ledarförsörjningsplaner, sociala aktiviteter som kickoff och ledarträffar samt mentorskap, coaching och erfarenhetsutbyte med andra föreningar. Sätt klassen i rörelse För åttonde året i rad har Skåneidrotten i samarbete med Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta engagerat barn i Mellanskåne till mer fysisk aktivitet genom projektet Sätt klassen i rörelse. Under sju veckor erbjöds klasserna i skolår F6 i följande kommuner att delta i poängjakten: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Staffanstorp och Svalöv. Syftet var att samla så många aktivitetspoäng som möjligt under den här perioden och på så vis öka den fysiska aktiviteten hos barnen i skolan. Poängen samlade klasserna in på tre olika sätt. Den ena möjligheten var att gemensamt utöva minst 20 min sammanhängande fysisk aktivitet under skoldagen. Den andra var att elev tillsammans med vuxen utövade minst 20 min sammanhängande fysisk aktivitet på sin fritid. Den tredje möjligheten var att under minst 20 min på skoltid genomföra en fysisk aktivitet i samarbete med en lokal idrottsförening. Totalt deltog 113 klasser och elever berördes av årets utmaning. Samverkan med de lokala idrottsföreningarna bidrog till totalt 223 genomförda aktiviteter. Sammanlagt delade Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta ut kronor för goda prestationer bland de aktiva klasserna. Idrottsskolor Idrottsskola är ett sätt att genom lek och rörelse skapa ett intresse för idrott hos barn. Skåneidrottens ambition är att stimulera kommuner och föreningar som vill starta upp idrottsskolor genom stöd i form av utbildning, bidrag, tips, idéer och information. I vårt avtal med Region Skåne nämns en tydlig satsning på tre kommuner under 2008; Kristianstad, Landskrona och Bjuv. Under hösten bjöds samtliga tre kommuner med ansvarig kommunkonsulent från Skåneidrotten in till ett gemensamt studiebesök i Älmhult för att studera deras arbete med att driva och stötta idrottsskolor i kommunen. Mötet ledde till att Landskrona och Kristianstads kommun nu är i full fart med planeringen av att starta upp idrottsskolor. Bjuv har tyvärr inte kommit igång med sitt arbete men däremot har intresset varit stort i Höörs kommun som nu inlett en dialog med Skåneidrotten angående stöd för att starta upp idrottsskola. Parallellt med arbetet i de tre utvalda kommunerna har Skåneidrotten stöttat SKUTTlägret som är ett samarbete mellan Östra Göinge, Hässleholms, Bromölla, Osby och Höörs kommun. Under 2008 gick dessa fem kommuner samman och genomförde detta läger med stöd från Skåneidrotten. Lägret föll väl ut och nu önskar man kunna arbeta vidare med detta koncept och eventuellt bjuda in ytterligare kommuner att delta. SKUTT står för SKolUngdom Testar Träning och är ett sommarläger för fysiskt inaktiva barn i årskurs 4. Under lägerveckan får barnen prova på cirka ett 20tal olika idrottsaktiviteter som arrangeras av idrottsföreningar och leds av utbildade ledare från det lokala föreningslivet. I Kristianstad har även ett samverkansprojekt mellan Skåneidrotten, Skånes Handikapp VERKSAMHETSBERÄTTELSER

12 idrottsförbund, Kristianstads kommun och HIF Klinten startats upp i syfte att öka tillgängligheten till idrottsliga aktiviteter för barn med funktionshinder. Projektet har resulterat i en idrottsskola för funktionshindrade barn och ungdomar samt nystartad handikappverksamhet i ett antal ordinarie idrottsföreningar. Idag har verksamhet inom basket, friidrott, judo, bordtennis och badminton startats upp. Helt nya idrotter som kälkhockey och rullstolsinnebandy har också kommit igång. Ystadlägret Som en del av Skånes Idrottsförbunds hundraårsjubileum genomfördes Ystadlägret för femtionde gången. Totalt deltog 140 ungdomar inklusive ledare från fyra specialidrotter (volleyboll, handboll, bågskytte och friidrott) som under en vecka tränade och levde tillsammans under trevliga former. Flest deltagare kom från volleyboll. Ledarläger Unga ledare För andra året i rad erbjöds killar och tjejer i åldern 1625 år en gränsöverskridande ledarutbildning under fem dagar. Denna gången genomfördes lägret i Ystad. Utbildningen vände sig till ungdomar som vill bli ledare eller som redan idag är ledare för barn och ungdomar inom idrotten. Under dag två och tre erbjöds Plattformen alternativt en fördjupning på densamma för de som redan utbildat sig i Plattformen. Dag fyra och fem kunde deltagarna välja att fördjupa sig i antingen En Stark ledare eller Lek i praktiken. Framtidens Ledare Under hösten 2008 startades pilotprojektet Framtidens Ledare vars mål är att hitta ett fungerande koncept för att få fler ungdomar att engagera sig som någon form av ledare inom idrotten. 60 elever i årskurs 89 utbildades i Plattformen (idrottens grundläggande barnoch ungdomsledarutbildning) under 20 timmar på elevens val. De tre högstadieskolorna som ingick i satsningen var Ekebyskolan, Tångvallaskolan i Vellinge samt Ljungbyhedsskolan. För att skapa ett mervärde med utbildning bjöds alla deltagarna till Lingvallen på läger under två Lingvallen 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

13 dagar. Där fick eleverna välja att fördjupa sig i något av Ledarskapsområdena; Det sociala ledarskapet (Ledarskapets mjuka frågor), En stark Ledare samt Lekens betydelse. Parallellt med utbildningen involverades de lokala idrottsföreningarna i syfte att knyta till sig de nyutbildade idrottsledarna. De unga ledarnas önskemål om ledaruppdrag matchades med föreningars behov och på så sätt slussades eleverna ut till de medverkande föreningarna. Skåneidrotten kommer arbeta för en fortsatt utveckling och förankring av verksamheten i ytterligare kommuner och skolor under Gränslös idrott Projektet, som fortsatte och avslutades under 2008, har gått ut på att nå ett antal av morgondagens idrottsledare. Fyra olika satsningar har genomförts i Malmö, Helsingborg, Landskrona och Kristianstad i samarbete med de lokala idrottsallianserna. Sammantaget har 78 ledare rekryterats och utbildats under De nya ledarna genomgick 29 timmars utbildning omfattande en grundläggande ledarutbildning samt en kurs i socialt ledarskap. Inom projektet har det även utformats ett informationsmaterial som vänder sig till nya ledare. Det blev en folder på sju olika språk med information om hur det är att vara ledare i det svenska föreningslivet. Gränslös idrott har erhållit stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne. Trainee++ Satsningen Trainee++ har startats eftersom många föreningar upplever att det blir allt svårare att hitta personer som är intresserade av att ta på sig ledaruppdrag, styrelseuppdrag eller bara agera som en hjälpande hand, samtidigt som andelen äldre människor är den samhällsgrupp som är mest stillasittande och har mest ledig tid. Seniorerna är en enorm resurs som bör komma föreningslivet tillgodo genom de erfarenheter och kunskaper som gruppen besitter. Syftet med Trainee++ är att hjälpa föreningarna att utbilda och rekrytera pensionärer till sin verksamhet. I november hölls en inspirationsdag för pensionärer och intresserade föreningar för att locka till engagemang i satsningen. 50 deltagare samlades på Olympia i Helsingborg för att bland annat lyssna på Claes Hellgren som föreläste utifrån sin nyskrivna bok Kom inte och säg att du är för gammal. Under dagen fick deltagarna även prova på gymnastik och stavgång. En av många idrottsengagerade pensionärer berättade om den glädje han har upplevt genom åren inom idrotten. Träffen avslutades med gruppdiskussioner utifrån huvudfrågan för dagen Hur kan idrotten locka pensionärer till sin verksamhet? där många kloka svar kom Skåneidrotten tillhanda. Parallellt med rekryteringsarbetet av pensionärer stödjer och informerar Skåneidrotten de involverade föreningarna så att de på bästa sätt kan ta emot målgruppen. Grannsamverkan för kost och motion Mot bakgrund av att fler än hälften av alla vuxna svenskar inte är tillräckligt fysiskt aktiva, var tredje svensk är överviktig och att andelen som upplever osäkerhet i det egna bostadsområdet efter mörkrets inbrott är högre i Skåne än andelen i hela landet, startade Skåneidrotten i samarbete med Region Skåne projektet Grannsamverkan för motion. Projektet initierades under 2006 och har levt vidare under 2007, under 2008 har projektet utvecklats till ett samarbete med hushållningssällskapen i Skåne. Efter kontakt med den kommunala folkhälsosamordnaren har bostadsområden utsetts och ledare från dessa bostadsområden rekryterats. Tillsammans med ledarna har sedan en lagom lång och lättframkomlig promenadslinga utsetts. Genom kontakt med bostadsföretagen i de aktuella bostadsområdena har projektet kunnat marknadsföras på ett enkelt sätt bl.a. genom information i trappuppgångar. Vid en bestämd tid varje vecka har ledarna mött upp intresserade boende vid en samlingsplats och sedan tillsammans gått en promenad. Skåneidrotten och den kommunala folkhälsosamordnaren har medverkat vid första promenadtillfället i samtliga områden. Tanken är nu att utveckla projektet genom att varva promenaderna med teori, det kan vara föreläsningar om till exempel kostvanor eller en lektion i självförsvar. VERKSAMHETSBERÄTTELSER

14 Integration i förening Integration i förening har som mål att ge personer som går i SFIklasser (svenska för invandrare) information om det svenska föreningslivet och att därefter matcha dessa personers fritidsintressen med de lokala föreningarnas utbud. Modellen har visat goda resultat i Malmö och blivit ordinarie verksamhet. I samtal mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Skåneidrotten och Nätverk Social Ekonomi Skåne har idén och önskan vuxit fram att ta vara på de goda erfarenheterna från Malmö och att erbjuda även andra kommuner att använda sig av modellen som en del i introduktions och integrationsarbetet. Föreningslivet med sin rika flora och sina många mötesplatser är ett utmärkt forum för att binda ihop det nödvändiga med det roliga att lära sig med och av varandra medan man utövar sin hobby. Länsstyrelsen har under det senaste året utvecklat idén till ett stort utvecklingsprojekt inom ramen för Europeiska flyktingfonden, för att skapa ett mer samordnat och inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande i Skåne. Projektet kallas Partnerskap Skåne och Integration i förening är ett av delprojekten som ingår. Projektet är tänkt att pågå under tre år. Kost För att nå framgång som elitidrottare gäller det att ha marginalerna på sin sida. Förutom talang, mental styrka och motivation måste fokus riktas mot två primära faktorer; optimalt intag av energi och näringsämnen samt effektiv träning. Maximal träningseffekt skapas då intaget av energi och näringsämnen står i rätt proportion till elitidrottarens behov. För att behålla eller förbättra hälsan är det minst viktigt att som motionär vara medveten om hurdana vanor man har, både vad gäller träning och mat. Malmö Idrotts Akademi genom MIA elit, (samverkan mellan Malmö Stad, Malmö högskola och Skåneidrotten) erbjuder elitidrottare möjlighet till individuell kostrådgivning. Med hjälp av legitimerad dietist kartläggs kostvanor under fyra dagar, det vill säga det totala energiintaget. Med ett avancerat hjälpmedel går det att få fram exakt hur mycket en individ gör av med under perioden. Allt för att med exakthet kunna veta det aktuella läget för att bedöma vad som kan förbättras. Dietisten utformar personliga kost och näringsråd till idrottaren som innefattar bland annat aktuell näringsstatus, bedömning av måltidsordning och livsmedelsval, förslag till kostförändringar i förhållande till träningsform, intensitet och mål. Idrottskök praktisk utbildning I idrottsköket, beläget i Malmö, finns en unik möjlighet att få både teoretisk och praktisk kunskap. En dietist informerar och utvecklar begrepp kring kostens betydelse för prestationen. I idrottsköket framkommer vad man bör tänka på vid sina matval i samband med träning, match eller resa samt hur det bör tillagas. Jämlikhet Skåneidrotten har under året tagit ett samlat grepp kring de frågor som skall genomsyra organisationens verksamhet, de frågor som handlar om jämlik idrott. Jämlikhet är ett brett begrepp som rymmer såväl jämställdhet, det vill säga jämlikhet mellan kvinnor och män, som mångfald, vilket innebär olikheter som ålder, etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning. Jämlikhet inom idrotten innebär att alla individer i idrottsrörelsen ska ha lika rättigheter, möjligheter och värde oavsett kön, religion, etnicitet, sexualitet, social bakgrund eller grupptillhörighet. Det är varje individs ansvar att bemöta medspelare och medmänniskor med tolerans och respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Samverkan Volleyboll Efter sommaren 2008 skrevs ett avtal mellan Skåneidrotten och Skånes Volleybollförbund 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

15 som innehåller ett ökat samarbete inom vissa utvecklingsområden. Bland annat ska Skåneidrotten stimulera till att det blir ett ökat antal volleybollföreningar i Skåne samt att de befintliga föreningarna stärks upp med ökade föreningskunskaper. Ett utökat samarbete med Svenska Volleybollförbundet genom Idrottslyftet är också centralt i satsningen. Andra delar som ingår i avtalet är verksamhetsutveckling genom Attraktiv förening, metodutveckling genom Sideline Sports och möjlighet för elitföreningar att delta i Effekt Sportkraft. European Masters Games 2008 (EMG) Skåneidrotten var en av parterna som tillsammans med EMSA (European Masters Sports Association), Malmö Stad och ett antal specialidrottsförbund, specialdistriktsförbund och föreningar planerade och genomförde det allra första European Masters Games någonsin. Förberedelserna pågick under drygt två år och en medarbetare från Skåneidrotten var heltidsanställd i projektet under hela perioden. Deltagarmässigt och ekonomiskt blev tävlingarna inte den fullträff man hade hoppats på medan genomförandet och de turistekonomiska effekterna var mycket positiva. Responsen efter tävlingarna var så otvetydigt positiva att man måste summera EMG 2008 som en framgång för skånsk idrott. För mastersrörelsen bör tävlingarna ha inneburit ett väldigt viktigt och bra avstamp för framtiden. Organisationens egen rapport och en rapport från Turismens Utredningsinstitut finns för nedladdning på under hela Sport for all Serbien Skånes Idrottsförbund och den ideella ungdomsorganisationen HandtoHand ska genomföra insatser i Serbien med målet att skapa och utveckla ideella ungdomsorganisationer. Målgruppen är barn och unga med fokus på flickor, unga med funktionshinder och barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. HandtoHand har gått från att vara en grupp av European Masters Games genomfördes under augustiseptember. VERKSAMHETSBERÄTTELSER

16 ungdomar som vill utveckla sin kommun till en riktig organisation med vision, mål och strukturerad verksamhet. Idag arbetar mer än 30 ungdomar aktivt i Lajkovac för att ge fler möjligheter till en meningsfull fritid. Under 2008 har följande aktiviteter genomförts i projektet: Studiebesök i Skåne i mars 2008, tre ungdomsledare från Lajkovac fick möjligheten att se hur idrottsföreningar i Sverige är uppbyggda. De har fått träffa föreningar som bland annat jobbar för att inkludera handikappade i sin organisation, integrera invandrare i sin verksamhet och att öka jämställdheten inom föreningen. Seminarie i Serbien i april 2008, fredag till söndag med tema organisationsutveckling. Konferensen ideell styrka i Örby, maj Två representanter från Skåneidrotten och två från HandtoHand deltog på den mycket intressanta konferensen i Örby. Sommarläger i Serbien: Den 1822 augusti deltog Skånes Idrottsförbund i Handto Hands sommarläger och utbildade ungdomsledare. Studiebesök i Sverige den 914 december. 6 ledare från Handtohand fick utbildningspaketet Attraktiv förening och gjorde studiebesök hos olika skånska idrottsföreningar. Säkra idrottsresor Skåneidrotten, Vägverket, NTF, Region Skåne, Kristianstads kommun och Folksam har under året gått samman i projektet Säkra idrottsresor som syftar till att öka kunskapen om trafiksäkerhet i idrotten samt stimulera idrottsföreningar till att arbeta fram en trafiksäkerhetspolicy. På så sätt hoppas man kunna skapa säkra transporter och miljöer inom idrotten. Under 2008 har projektgruppen tagit fram ett utbildningsmaterial riktat till föreningarna samt utbildat två av SISU:s föreläsare inom området. Föreningarna i Kristianstads kommun har bjudits in till att delta i projektet. De fem första som anmälde sig till att delta i projektet bjöds in till en gratis trafiksäkerhetsdag i Olofström den 4 oktober. Det blev en mycket uppskattad dag. Nu är föreningarna igång med någon form av trafiksäkerhetsarbete på hemmaplan. De deltagande föreningarna erbjuds utbildningskvällar inom området säkra idrottsresor samt processledning och hjälpa med att arbeta fram en trafiksäkerhetspolicy. DANTverksamheten (DopingAlkoholNarkotikaTobak) Skåneidrotten har under året fortsatt att prioritera DANTverksamheten. Med medel från Säkra idrottsresor syftar till att öka kunskapen om trafiksäkerheten. 16 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

17 socialstyrelsen har arbetet kunnat utvecklas ytterligare. Projektet är av största vikt då den idrotten har ett speciellt ansvar i dessa frågor som den i särklass största barn och ungdomsorganisationen i landet. Vid årets utgång hade inte mindre än 53 föreningar diplomerats, en 100% ökning i förhållande till Följande kommuner har redan, eller kommer att starta upp projektsamverkan med Skåneidrotten Höör, Kristianstad, Ystad, Bjuv, Östra Göinge, Tomelilla, Eslöv, Hörby, Klippan och Osby. Antidoping Funktionärskåren har utökats med två Dopingkontrollansvariga (DKA) och tre Dopingkontrollbiträden (DKB), allt i enlighet med uppgjorda planer. Kontroll, informations och utbildningsverksamheten har därmed på ett bättre sätt kunnat möta efterfrågan och svara upp mot uppsatta mål. Totalt har det sedan i april 2008 funnits fem DKA och åtta DKB i distriktet. Antalet förebyggande Aprover uppgick under året till 95 och antalet övriga på elit och internationella prover till 251. Totalt togs 346 prover i Skåne vilket motsvarar c:a 10% av riksvolymen. Dopingföreläsningar har genomförts under året i allt från Idrottsmedicinsk Förening och lokala idrottsgymnasier till enskilda föreningar. Projektet i Malmö Stad Malmö mot hormondopning i samhället aktiverades under året och drivs i ett högt tempo mot uppsatta målsättningar. Projektet syftar till att öka kunskapen om det samhällsrelaterade hormonbruket samt att kartlägga bruket och hitta verksamma modeller för att förebygga, upptäcka och försvåra hantering och bruk. I slutet på april månad stod Skåneidrotten värd för den årligen återkommande riksomfattande DKAkonferensen. Cirka 80 DKA från hela Sverige konfererade då på Radisson SAS i Malmö tillsammans med Dopingkommissionen och Riksidrottsförbundets Antidopinggrupp. I samband med denna konferens genomfördes också en kontrollrazzia i Skåne dagen före konferensstart. Elitidrott Regionalt Elitidrottscentrum Syd Under året har vi erbjudit och genomfört flertalet utbildningsinsatser för både organisationsledare och tränare och aktiva inom elitidrott i distriktet. Detta har skett i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Utbildningarna har varit inom kost, fysiologi och idrottsmedicin. I november genomfördes en jubileumskonferens där nya rön från universitetsvärlden redovisades inom våra stödfunktionsområden. Vi har dessutom utexaminerat åtta nya strategiska ledare, det vill säga sportchefer, klubbdirektörer och liknande funktioner, inom vår ettåriga utbildning Strategiskt ledarskap. Malmö IdrottsAkademi elit (MIAElit) har idag 35 elitaktiva som erhåller våra stödfunktioner med ett ekonomisk stöd, huvudsakligen uppbackat av Malmö Stad. Koordinatorer finns till förfogande inom de olika stödfunktionerna fysiologi, idrottsmedicin, kost och näring, idrottspsykologi och karriärrådgivning. En stor mängd rådgivningsinsatser har genomförts under året. Starka prövningar har gjorts under året för att etablera ett idrottsligt kompetenscentrum på det nydanande framväxande Stadionområdet i Malmö. Bland annat är en etablering av en idrottsmedicinsk mottagning på området i princip i hamn. Den 4 december invigdes ett femhundra kvadratmeter stort testnings utbildnings och forskningsgym under Baltiska hallen i Malmö. I nuläget finns tre fungerande elitkluster i distriktet. Utöver MIA elit finns det i Kristianstad ett talangutvecklingsprogram med 16 aktiva involverade. De får ett riktat behovsanpassat stöd via de stödfunktioner som nämnts ovan. Cirka 15 personer är involverade inom de olika stödfunktionerna i Kristianstadsatsningen. Även Helsingborg har under året tagit kliv framåt. Kompetensnätverk för tränare och ledare är under framväxt där särskild betoning inledningsvis legat på lag/bollidrottsföreningar. Möten har under hösten genomförts i Lund och VERKSAMHETSBERÄTTELSER

18 Ystad för att försöka få igång liknande kluster som de tidigare tre redovisade. Ett samarbete med det idrottscentrum som växer fram i Ljungbyhed har också etablerats där främst golf och brottning verkar. Team Skåne är ett begrepp och en försöksmodell för talangutveckling i samverkan med specialdistriktsförbund. Under 2008 har vi startat med pilotprojekt för basket, judo och brottning. Satsningarna innebär uppbackning med framför allt de stödfunktioner vi tillhandahåller, där fler än 50 talanger och 15 ledare i nuläget är engagerade. I november månad startade Skåneidrotten också ett internationellt nätverk mellan universitet och idrottsförbund över Östersjön. Medverkande nationer är Sverige, Polen, Litauen, Tyskland och Danmark med idrottsförbund och universitetsinstitutioner från varje land. Syftet med nätverket är att starta utbytesprojekt och idrottsavtal mellan varandra. Effekt Sportkraft Under våren 2008 drog Skånes Idrottsförbund igång projektet Effekt Sportkraft. Tillsammans med bemanningsföretaget Effekt Personal har ett pilotprojekt kommit igång och ska i sin första etapp pågå till mars 2009 med åtta inblandade elitföreningar. Projektet går ut på hur samverkan med det privata näringslivet kan optimeras genom föreningarnas sponsornätverk. Tillsammans kan vi erbjuda jobb, elitidrott och studier och bättre utnyttjande av idrottens stödfunktioner finansierat via näringslivet. Medverkande föreningar är Malmö FF, H43 Lund (handboll), Ystads IF (handboll), Kristianstad Damfotbollsförening, Svedala Volley (damer), IFK Hässleholm (fotboll), Helsingborg basket, Rögle BK (ishockey). MIAElits gym i Baltiska hallen. 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

19 IDROTTSSERVICE En funktion som ger råd och service dels externt till föreningar och förbund, dels internt till olika verksamheter och medarbetare. Idrottsservice möjligheter har presenterats på hemsidan och i samband med olika arrangemang. Statistik och analys Under året påbörjades ett arbete med systematisk insamling av statistik och uppgifter för ett fördjupat analysarbete. Även externa uppdrag genomfördes åt bland annat två kommuner. IdrottOnline IdrottOnlines introduktion påbörjades, i första hand med informations och utbildningstillfällen. Cirka 200 skånska idrottsföreningar har under året anslutit sig till IdrottOnline Klubb måste lokstödsansökan ske digitalt vilket kräver en aktiv IdrottOnlineanvändning. Juridik Efterfrågan av tillgång till juridisk expertis ökar ständigt bland föreningar. Ett nätverk med intresserade jurister är under uppbyggnad där även revisorer kommer att ingå för rådgivning angående ekonomisk redovisning. Tidigare etablerad samverkan med IdrottsJuridiska Föreningens södra region utvecklades vidare. Skatt Samverkan med Skatteverket fortsatte och utvecklades, till exempel med information och besök av Skatteverket i enskilda föreningar eller specialdistriktsförbund. Idrottens skatteinformatör fanns att tillgå. Försäkringar Med RF:s grundförsäkring som bas fortsatte samverkan med Folksam kring idrottens försäkringar. Idrottens försäkringsman fanns att tillgå. Banktjänster Samarbete med Swedbank inleddes angående utbildning i ebokföring. Idrottens bankman fanns att tillgå. Arbetsgivarfrågor Rådgivning, stöd och utbildning genomfördes för att möta den ständigt ökade efterfrågan av hjälp i arbetsgivarfrågor. Utbildningar erbjöds både specifikt i arbetsgivarfrågor för ideella styrelser och invävt i andra utbildningar som Juridik och ansvar. Utbildningarna syftade till en bättre miljö för såväl anställda som arbetsgivare inom idrotten. SDFerbjudanden Specialidrotterna erbjöds tillgång till verktyg för nyhetsbrev och digitala publikationer samt redovisningstjänster och löneadministration. VERKSAMHETSBERÄTTELSER

20 UTMÄRKELSER OCH FÖRTJÄNSTTECKEN FÖRTJÄNSTTECKEN Föreningar GULDPLAKETT Eslövs AI, 100 år Lunds BoIS, 100 år Malmö AI, 100 år Svedala IF, 100 år Ystads Simsällskap, 100 år Ängelholms IF, 100 år SILVERPLAKETT Andrarums IF, 70 år Ledare GULDPLAKETT Göransson Curt, Svedala IF Hoffert Lennart, Hyllinge MS Larsson Bengt, Skivarp MK Litsberger Robert, Svedala IF Olofsson Bertil, Andrarums IF/Skånes Orienteringsförbund Rosdahl Arne, Svedala IF SILVERPLAKETT Bergqvist Bo, Hyllinge MS Billberg IngaLill, Södra Motorcykelförbundet Bornebusch Kaj, Hyllinge MS Carlsson Mikael, Harlösa Idrottsförening Friberg Bruno, Hyllinge MS Gannby Ingemar, BK Ore Håkansson Peter, Stora Harrie IF Jansson Roger, Bjuvs Brottarklubb Jansson Bo, Bjuvs Brottarklubb Jeppsson Gösta, Helsingborgs MCK Karlsson Bo, Landskrona Cykelklubb Larsson Inge, Svedala IF Månsson Kjell, Landskrona Cykelklubb Olin Leif, Bjuvs Brottarklubb Persson Bengt, Landskrona Cykelklubb Rosander Ingvar, Höörs BK Sandström Lars, Harlösa Idrottsförening Ulmestig Benny, Landskrona Cykelklubb DIPLOM Andersson Thord, Andrarums IF Bom CurtArne, BK Ore Brännström Erling, Svedala IF Gustavsson Anders, Hyllinge MS Jönsson Ingvar, Andrarums IF Nilsson Per, Höörs BK Nilsson Rickard, Svedala IF Persson Harald, Andrarums IF Persson Heide, Andrarums IF Persson Thord Leo, Marsvinsholms IF Sandberg Bengt, Svedala IF Thoresson Anette, Andrarums IF Thoresson Conny, Andrarums IF Wilhelmsson Kjell, Andrarums IF UTMÄRKELSER MÅNADENS IDROTTSSKÅNING Januari Kim Andersson, handboll Februari Michael Nilsson och Torbjörn Blomdahl, biljard Mars Louise Friberg, golf April Karolina Kedzierska, taekwondo Maj Lisa Nordén, triathlon Juni Helen Johnsson, bowling Juli Henrik Stenson, golf Augusti RolfGöran Bengtsson, ridsport September Josefin Abrahamsson, bordtennis Oktober Emil Andersson, sportskytte November Henrik Stenson, golf December Daniel Thysell, handboll FOLKSAMS IDROTTSFOND Värpinge IF GF Idrott BTK Rekord Ystads VBK IBF Backalirarna KFUM Kristianstad Högaborgs BK IK Lågan 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

21 SDFBIDRAG SDFbidrag enlig beslut Akademisk idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy 0 Bangolf Baseboll/Softboll 0 Basketboll Biljard 0 Bilsport Bob o rodel 0 Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo Bågskytte Casting 0 Curling Cykel Danssport Dragkamp Dövas Idrottsförbund Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee 0 Fäktning Golf Gymnastik Gång Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Issegling 0 Judo Kanot Klättring 0 Konståkning Korpen Landhockey Motorcykel Mångkamp Orientering Racerbåt 0 Ridsport Rodd Rugby SDFbidrag forts. Segling Simning Skidor Skolidrott Skridsko 0 Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon 0 Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor Volleyboll SUMMA Utvecklingsmedel Basketboll Brottning Golf Handboll Handikappidrott Volleyboll Jämställdhetskonferens SUMMA SKÅNES IDROTTSFÖRBUND IF/KOMMUN 2008 Bjuv 33 Bromölla 27 Burlöv 27 Båstad 41 Eslöv 75 Helsingborg 177 Hässleholm 149 Höganäs 65 Hörby 42 Höör 32 Klippan 48 Kristianstad 184 Kävlinge 52 Landskrona 89 Lomma 41 Lund 186 Malmö 357 Osby 40 Perstorp 20 Simrishamn 61 Sjöbo 46 Skurup 36 Staffanstorp 41 Svalöv 40 Svedala 39 Tomelilla 38 Trelleborg 96 Vellinge 61 Ystad 88 Åstorp 37 Ängelholm 100 Örkelljunga 29 Östra Göinge 38 TOTALT 2435 VERKSAMHETSBERÄTTELSER

22 Akademisk idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll/Softboll Basketboll Biljard Bilsport Bob & rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång & Vandring Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Klättring Konståkning Korpen Landhockey Motorcykel & snöskoter Mångkamp Orientering Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simning Skidor Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor & wakeboard Volleyboll Antal föreningar LOKstödsmk 07/08 LOKstöd deltillfälle 07/ TOTALT VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

23 Lägerdagar Kursdeltagartimmar Utbildningstimmar Akademisk idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll/Softboll Basketboll Biljard Bilsport Bob & rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång & Vandring Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Klättring Konståkning Korpen Landhockey Motorcykel & snöskoter Mångkamp Orientering Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simning Skidor Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor & wakeboard Volleyboll TOTALT VERKSAMHETSBERÄTTELSER

24 SKÅNSKA PLACERINGAR I OS & PARALYMPICS SommarOS Brottning Jalmar Sjöberg, BK Ore, Vinslöv femma i 120 kilosklassen. Fotboll Sverige utslaget i kvartsfinalen. I truppen fanns Caroline Jönsson, Therese Sjögran, Nilla Fischer och Maria Aronsson samtliga LdB FC Malmö. Friidrott Johan Wissman, IFK Helsingborg åtta på 400 meter. Linus Thörnblad, Malmö AI utslagen i höjdkvalet. Jesper Fritz, Malmö AI utslagen i stavkvalet. Handboll Sverige åtta. Therese Bengtsson, Team Eslöv fanns med i laget. Ridsport Rolf Göran Bengtsson, Flyinge HSK, silver i hoppning. Peter Eriksson, Flyinge HSK 33:a i hoppning. Sverige åtta i lagtävlingen med Rolf Göran Bengtsson och Peter Eriksson i laget. Jan Brink, Helsingborgs FRK åtta i dressyr. Sverige fyra i lagtävlingen efter att USA diskats efter dopning. Jan Brink deltog i laget. Paralympics Bordtennis Josefin Abrahamsson, FIFH, Malmö, silver i klass 8 Marleen KovacsBengtsson, FIFH, Malmö utslagen i gruppspelet, klass 8 Sverige med Josefin Abrahamsson och Marleen Kovacs Bengtsson utslaget i kvartsfinalen i lagtävlingen. Friidrott Nathalie Nilsson, Hässleholms AIS utslagen i försöket på 100 och 800 m i T 12/13, elva i längdhopp. Goalball Sverige bronsmedaljör med Malmöspelarna från FIFH Jimmy Björkstrand, Stefan Gahne och Fatmir Seremeti. Rullstolsbasket Sverige med Thomas Larsson, FIFH, Malmö elva. Simning Lalita Loureio, FIFH Malmö fyra på 50 m fjäril i S 7, utslagen i försöket som åtta på 100 m bröst i SB 6 och utslagen i försöket på 200 meter medley SM 7. Simning Ida MarkoVarga, SK Ran, Malmö 200 m fritt till semifinal 16:e plats, 4x100 m fritt, Sverige utslaget i försöket, 4x 200 m fritt, Sverige åtta. Gabriella Fagundez, SK Ran, Malmö 400 m fritt utslagen i försöket, 800 m fritt utslagen, 4x200 m fritt, Sverige åtta. Jonas Persson, Malmö KK semifinal på 100 fritt 13e man, 4x100 m fritt, Sverige femma, 4x100 m medley, Sverige utslaget i semifinal. Taekwondo Karolina Kedzierska, GAK Enighet, Malmö (67 kg) femma. Hanna Zajc, KFUM Malmö Po Eun (49 kg), sjua. Tennis Sofia Arvidsson, Helsingborgs TK utslagen i andra omgången. Triahtlon Lisa Nordén, Kristiansstads TK 18:e plats. Josefin Abrahamsson, FIFH, Malmö 24 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

25 SKÅNSKA PLACERINGAR I VM GULD Biljard, trevallarscarambole, lag Michael Nilsson, Malmö CC, Torbjörn Blomdahl, BK Borgen, Helsingborg Golf, lag Henrik Stenson, Barsebäcks C&GG Golf, lag amatörer Caroline Hedwall, Barsebäcks C&GK Sportskytte, running target, 10 m Emil Andersson, Osby JSK SILVER Friidrott, 400 m (i) Johan Wissman, IFK Helsingborg BRONS Boxning, 63 kg Klara Svensson, Höllvikens BK Casting, gren 8 Henrik Österberg, Malmö CC Segling, Hbåt Jan Gustafson (Rickard Ivarsson, Karl Kristensen), Malmö SS Sportskytte, running target, 10 m blandat lopp Emil Andersson, Osby JSK Sportskytte, running target, 50 m blandat lopp, lag Emil Andersson, Osby JSK FJÄRDEPLATSER Casting, gren 2 och 4 Henrik Österberg, Malmö CC Ishockey Kenny Jönsson, Rögle BK Simning, 4x100 m fritt (k) Ida MarkoVarga, SK Ran, Malmö Sportskytte, running target, 50 m blandat lopp Emil Andersson, Osby JSK FEMTEPLATSER Ridsport, körning, enbet, lag Cecilia Qvarnström, Skånska Körsällskapet SJÄTTEPLATSER Ridsport, körning, fyrspann, lag Thomas Eriksson, Åstorpsorten, Fredrik Persson, Skånska Körsällskapet, Axel Olin. Bollerups Rid och Körklubb Sportskytte, running target, 10 m, lag Emil Andersson, Osby JSK Hopprep, lag Kämpinge GF SJUNDEPLATSER ÅTTONDEPLATSER Sportskytte, running target, 10 m blandat lopp, lag Emil Andersson, Osby JSK Johan Wissman, IFK Helsingborg VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET REGLER OCH VILLKOR 2015:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGA DATUM... 3 Villkor för stödberättigade föreningar... 4 Kultur-

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Svenska truppen till Paralympics i London 2012

Svenska truppen till Paralympics i London 2012 Svenska truppen till Paralympics i London 2012 Sveriges Paralympiska Kommitté har gjort sin slutgiltiga uttagning av truppen till Paralympics. Truppen består av 58 idrottare som kommer att tävla i totalt

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET 2015 / VERKSAMHET HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND:s ORGANISATIONSPLAN Styrelsen AU Kansli Intern kommunikation Arrangemang och idrott Valberedning Rekrytering Utbildning Marknadsföring och information

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN HELSINGBORGS BK HÄSSLEHOLMS BK

KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN HELSINGBORGS BK HÄSSLEHOLMS BK KLUBBAR I SKÅNE 2015 BK GRIPEN, Box 30091, 200 61 Limhamn, ordförande 0708-776615, klubblokalen 040-164716 E-post: sekreterare@bkgripen.org, Hemsida: www.bkgripen.org Klubbtröja: Orange Plusgiro: 430262-6,

Läs mer

Nya NackaIdrottsAllians - Nya Nacka IdrottsAllians har som övergripande mål att; Målsättning målet samverka med det lokala näringslivet.

Nya NackaIdrottsAllians - Nya Nacka IdrottsAllians har som övergripande mål att; Målsättning målet samverka med det lokala näringslivet. Nya Ansökan till Fritidsnämnden i Nacka kommun för utveckling och uppbyggnad i tre steg, av en väl fungerande föreningsallians med visionen Öppenhet och Mångfald inom idrotten Historia Nacka IdrottsAllians

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden.

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden. SDF-enkät 2012 Total 36 inkomna svar Gymnastikförbundet Sydost Götalands Dartförbund Korpen Småland Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund Småland-Blekinge Danssportförbund Småland-Blekinge FSF Småland-Blekinge

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND Nummer 7 2014 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 december 2014 i Anette Anderssons bostad i Kristianstad. Närvarande: Anette Andersson,

Läs mer

Välkommen till IT-dagen

Välkommen till IT-dagen Välkommen till IT-dagen mer tid för idrott Lena Engström, RS Ordförande i IT-rådet Dagens program 9:30-10:00 Fika 10:00-10:30 Inledning 10:30-11:10 IdrottOnline och dess möjligheter 11:20-12:00 Seminarier/workshop

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Remiss: Internationella riktlinjer

Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Internationella riktlinjer Remiss: Remissinstanser: Riksidrottsstyrelsen (RS) har, utan eget ställningstagande, beslutat att revideringen av de internationella riktlinjerna ska skickas på remiss

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning 2013 En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning Claudia Doria Strömsholm KURSLEDARE: Elisabeth Lundholm och Lars Parmler Arbete vid B tränarkurs 2012-2013 INLEDNING Syftet med mitt arbete är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Senior Sport School Handbok

Senior Sport School Handbok Senior Sport School Handbok Senior Sport School (SSS) Varför Senior Sport School? Medellivslängden ökar i Sverige och människor mår allt bättre även längre upp i åldrarna. Men mycket mer kan göras för

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Sponsor- satsning 2011

Sponsor- satsning 2011 Sponsorsatsning 2011 1. Huvudpartners För 65 000 kr får du: Inbjudan till Diamond League Stockholm 2011 IK Ymer Kommer att anordna en resa till Stockholm och Diamond League 2011. I paketet ingår resa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelse Kerstin Labbé Simrishamn ordförande Omar Akkache Helsingborg vice ordförande Cornelia Olsson Helsingborg kassör Bertil Larsson Lund

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Fler ungdomar i Korpen

Fler ungdomar i Korpen Fler ungdomar i Korpen Amina och Viggo vill bli vattenträningsinstruktörer Vi har en idé om en ny motionsform Vi behöver utveckla vår lagidrott 18-åriga Kim är ett riktigt styrelseämne Sök Idrottslyftet

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

VGR-ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER I SÖDRA REGIONEN. Alla anställda inom Västra Götalands Landsting har 20% rabatt på Actic Borås.

VGR-ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER I SÖDRA REGIONEN. Alla anställda inom Västra Götalands Landsting har 20% rabatt på Actic Borås. VGR-ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER 21 Alla anställda inom Västra Götalands Landsting har 20% rabatt på Actic Borås. Tecknar du medlemskap innan 31/1 bjuder vi på 30 dagar fri träning! Välkommen! Gäller vid

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

KFUK-KFUMs vill satser

KFUK-KFUMs vill satser Vår verksamhet 2011 KFUK-KFUMs vill satser Vi vill Genom vår verksamhet stimulera till kristen tro Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället Verka för kristen gemenskap och för samverkan med

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION FOKUS Regionala anläggningar och andra idrottsmiljöer Seminarium 12 september 2013 i Älvsjö Ett samarrangemang mellan FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

This is a published version of a paper published in Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning.

This is a published version of a paper published in Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning. Umeå University This is a published version of a paper published in Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning. Citation for the published paper: Eliasson, I., Ferry, M., Olofsson,

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Må Bra-dagen 2010. Återigen en helt strålande insats av alla medverkande elever idag! Tack! Må Bra-gänget 2010

Må Bra-dagen 2010. Återigen en helt strålande insats av alla medverkande elever idag! Tack! Må Bra-gänget 2010 (27 september) Må Bra-dagen 2010 Mellanvångsskolan i Staffanstorp hade sin årliga (sen MÅNGA år tillbaka!) Må Bra-dag den 27 september. Dagen inleddes 08.30 med att alla sprang och "samlade varv". Klockan

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer