Certifieringsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifieringsunderlag"

Transkript

1 Certifieringsunderlag Foto: Linnéa Sjödahl 1

2 2

3 Innehåll Sid Certifieringsunderlag 5 Mål och vision 6 Brandsäkerhet 8 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 10 Checklista för övernattning 13 Utemiljö i er närhet 14 Utrustning för den verksamhet som bedrivs 16 Hjärt- och lungräddning 16 Olycksfall/akut insjuknande 18 Föreningskunskap 20 Ledarskap föreningskultur/klimat 22 Droger/alkohol/tobak/doping 24 Trafik och resepolicy 26 Utbildningsinsatser 28 Här kan du få råd och kunskap 30,31 Vägen fram till certifiering 33 3

4 4

5 Certifieringsunderlag Föreningens namn.. År.. Föreningens tre certifieringsansvariga stämmer tillsammans av samtliga punkter i detta underlag och garanterar att nödvändiga åtgärder har genomförts. Certifieringsansvarig:... Certifieringsansvarig:... Certifieringsansvarig:... Vad är Säker & Trygg förening Säker och Trygg förening är en kvalitetssäkring för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet för föreningar i Karlskoga kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Vad har en förening för nytta av att vara en Säker & Trygg förening? Lättare att rekrytera medlemmar, ledare och styrelse Tydligare ansvarsområden och rutiner Säkerhet och trygghet i föreningen Statushöjare Ökad kontakt och samarbete med andra föreningar Föreningar i Karlskoga Karlskoga kommun har 39 aktiva idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Totalt 600 ledare. Varav 196 st kvinnor och 404 st män. Varje ledare lägger ner i snitt ca 260 timmar/år x 600 ledare = ca timmar Räknat på 2008 års ledarantal 5

6 1 Mål och vision En vision är ett önskat framtida tillstånd. En bild i medvetandet om en eftertraktad framtid som man starkt känner för och tror på. En spännande vision om vad föreningen vill uppnå i framtiden, samt tydliga mål som skapar engagemang, trygghet och tydlighet hos ledare, aktiva och föräldrar. Ja Nej Har föreningen en vision? Informerar ni föreningens ledare, aktiva och föräldrar om visionen? Har föreningen tydliga och aktuella mål? Informerar ni föreningens ledare, aktiva och föräldrar om dessa mål? Litteratur tips Mål med mening Målstegen Svensk idrott. Världens bästa coach Litteratur beställs av SISU idrottsutbildarna Peter Stevenson Foto. Clips online 6

7 Egna anteckningar 7

8 2 Brandsäkerhet Finns följande: Ja Nej Brandvarnare Brandsläckare Brand- och utrymningslarm Brandfarligt/lättantändligt material Belysta utrymningsvägar och dörrar Skyltar om personalantal som får vistas i lokalen Rutiner för sophantering Rutiner gällande systematiskt brandskyddarbete (SBA) Information om återsamlingsplats/larmorganisation Finns rutiner för kontroll av ovanstående Hur sprids informationen till medlemmarna om ovanstående?. Att tänka på Från och med 1 januari 2004 är alla föreningar skyldiga att utföra (SBA) systematiskt brandskyddsarbete i sina lokaler. Checklista finns att söka på nätet: checklista brandskydd Litteraturtips Säkerhet på idrottsanläggning Litteratur beställs av Sisu-idrottsutbildarna Peter Stevenson Utdrag ur SBA Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 3 Ägare av byggnader eller andra anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. 8

9 Egna anteckningar 9

10 3 Regler och besiktning av anläggning/lokaler Ja Nej Har föreningen egen anläggning/lokal Hyr ni lokal Hyr ni ut er anläggning/lokal Uthyrningskontrakt för egen anläggning/lokal Är lokalen godkänd för övernattning Uthyrningskontrakt för övernattningslokalen Policy vid uthyrning Checklista för övernattning Se sid. 13 Har besiktning gjorts av maskinpark? Ja Nej Maskinpark Ventilation Larm El/Värme/Öppen låga Kemiska preparat Tryckbärande kärl (gasflaskor) Finns kompetens för ovanstående punkter? När besiktigades er anläggning/lokal? Datum Är er anläggning/lokal handikappanpassad? Sopsortering? Att tänka på Maskiner är allt från kaffebryggare till fordon. Ventilation ska kontrolleras. Alla ska känna till de larm som finns Kontrollera elen. De som hanterar kemiska preparat och tryckbärande kärl ska ha kunskap om detta. Kaffebryggare ska ha timer Anläggningsbidrag Ta kontakt med Värmlands idrottsförbund Litteraturtips Säkerhet på idrottsanläggning Litteratur beställer du av SISU idrottsutbildarna Peter Stevenson

11 Egna anteckningar 11

12 12

13 Checklista för övernattning Ja Nej Är lokalen avsedd för övernattning? Om inte, är lokalen då lämplig att använda vid övernattning? Kan man enkelt ta sig ut ur lokalen? Ska vuxna alltid vara närvarande vid övernattning? Levande ljus, risk för smygrökning och andra brandrisker? Återsamlingsplats? Vid övernattning kontakta alltid räddningstjänsten 13

14 4 Utemiljö i er närhet Finns osäkra eller otrygga trafikmiljöer i utemiljön runt idrottsanläggningen eller på din väg till och från denna? (Otryggt är om det känns obehagligt, medan osäkert är om en verklig fara finns. T ex. kan en obelyst cykelväg kännas otrygg även om den är trafiksäker och ett övergångsställe kan kännas tryggt även om det ligger på ett ställe som kan vara osäkert) Exempel på saker att granska kan vara: Skymmande häckar eller föremål som utgör fara för trafiksäkerheten. Skymmande häckar eller föremål som känns otryggt att passera. Avsaknad av gång- och cykelbanor Gång- och cykelbanor som är osäkra Gång- och cykelbanor som känns otrygga. Gång- och cykelbanor som är i dåligt skick t ex gropar eller för låga/höga brunnslock Osäkra övergångsställen/cykelöverfarter över gator i anslutning till anläggningen. Otrygga övergångställen/cykelöverfarter över gator i anslutning till anläggningen. Andra platser där man behöver korsa vägar för att komma till anläggningen. Otrygga platser med hög hastighet. Eventuellt farliga genvägar. Halkbekämpning Farthinder Att tänka på Otillåten motortrafik i området Upptäcker ni risker i er utemiljö Klotter, olaglig affichering, nedskräpning kontakta gatu- och parkförvaltningen och annan vandalisering. Se telefon/mobilnummer, E-post Se sid. 30,31 Litteraturtips Foto. Sergio Moro Hos gatu- och parkförvaltningen finns broschyrer och foldrar att beställa. Telefon: Mobil:

15 Egna anteckningar 15

16 5 Utrustning för den verksamhet som bedrivs Informerar ni deltagarna om den personliga utrustningen som behövs för aktiviteten? Ja Nej Hur informerar ni deltagarna? Kontrolleras det att föreskriven utrustning används? Att tänka på Det är viktigt att alla använder de skydd som verksamheten kräver. 6 Hjärt- och Lungräddning Finns utbildade ledare/funktionärer inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning? Ja Nej Antal utbildade ledare/funktionärer? Finns egna instruktörer? Antal utbildade instruktörer? Sker regelbunden uppdatering? Att tänka på Alla föreningar bör ha utbildning i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning Utbildning ordnas genom Sisu Värmland. För mer information kontakta Peter Stevenson Foto. Jpge-bild 16

17 Egna anteckningar 17

18 7 Olycksfall/Akut insjuknande Finns följande: Ja Nej Förbandsmaterial Skylt vid sjukvårdande material Nödtelefon, fast eller mobil Kunskap om krishantering Policy och handlingsplan vid olycka/akut insjuknande Att tänka på Alla föreningar ska ha förbandsmaterial. Skylt till förbandslåda ska vara väl synlig. Telefon ska alltid finnas tillgänglig. Utgå från er förenings verksamhet och tänk er in i vad som kan hända. Var tydlig med vem som är ansvarig för vad om något skulle inträffa. Glöm inte att utse en kontaktperson för media. En krisplan ska inte hamna i en bortglömd pärm på ett kontor, utan hållas aktuell och vara känd. Utse en grupp som är ansvarig för att uppdatera namn mm i krisplanen. Gör krisplanen enkel och tydlig att använda för vem som helst. Se till att rätt personer får utbildning i krishantering. Att vara medmänniska räcker långt men kom ihåg att ibland behövs professionell hjälp. Foto. Jpge-bild 18

19 Egna anteckningar 19

20 8 Föreningskunskap Ja Nej Finns försäkringsskydd i er förening? Vid Nej, hur skyddas era aktiva medlemmar?. Om ni är arbetsgivare, finns kunskap om arbetsgivaransvar? Finns ansvarsförsäkring för er personal? Finns lokal/anläggningsförsäkring? Görs regelbunden översyn av försäkringsskyddet? Vem i föreningen har ansvar för försäkringsfrågor? Namn: Har föreningen en valberedning? Hur är era ungdomar delaktiga i föreningsarbetet?.. Litteraturtips Att tänka på Även om föreningen är ansluten till en riksorganisation eller ett specialförbund så innebär det inte att man alltid har fullt försäkringsskydd. Vi rekommenderar därför ni kontaktar ert förbund och kontrollerar exakt vilket försäkringsskydd som ingår och vad det täcker. Utöver det kan det vara bra att se över andra Försäkringar som t ex: Olycksfallsförsäkring Egendomsförsäkring Anställda och avlönade ledares försäkring Ideella ledares försäkring Ansvarsförsäkring Rättskyddsförsäkringar RF:s grundförsäkring och kompletteringsförsäkring Se för mer information Medlem i en idrottsförening Idrottens föreningsrätt Litteratur beställer du av Sisu idrottsutbildarna Peter Stevenson För föreningar med anställd personal eller avlönade ledare bör man tänka på saker som: Deklarerar föreningen? Betalar vi inkomstskatt och moms Skickar vi kontrolluppgifter till skatteverkat Betalas arbetsgivaravgifter 20

21 Egna anteckningar 21

22 9 Ledarskap föreningskultur/klimat Finns följande i föreningen: Ja Nej Ledarvård Introduktion av nya ledare Ledarskapsutveckling/Utbildning Ledarskapspolicy Jämställdhetsplan Handlingsplan vid mobbning Att tänka på Alla ska känna till föreningens värdering. Varje ledare har en viktig roll i att skapa ett gott föreningsklimat. Viktigt att uppmuntra sina ledare. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ledarna ska dela inflytande och ansvar. Litteraturtips Det sociala ledarskapet (mobbing, ätstörningar, rasism) LEDARNA Föreningens viktigaste tillgång är ledarna. Därför är det viktigt att förvalta och utveckla dem på bästa sätt. Viktigt med: Kontinuerlig feedback Kompetensutveckling Synliggöra ledarnas arbete med t ex. månadens ledarprofil. Eller varför inte en julklapp till jul. Idrottsledare för barn och ungdom Sanning och konsekvens (jämställdhet) Världens bästa coach Litteratur beställer du av Sisu Idrottsutbildarna Peter Stevenson

23 Egna anteckningar 23

24 10 Droger/Alkohol/Tobak/Doping Ja Nej Finns policy och handlingsplan? Finns informationsmaterial till medlemmarna som visar vad föreningen står för i dessa frågor? Att tänka på Föreningen ska formulera en policy och handlingsplan kring dessa frågor. Alla i föreningen ska känna till föreningens policy. Vid misstanke om missbruk kan du vända dig till kontaktpersonerna, se sid 30,31 Litteraturtips Dopingfri idrott Litteratur beställer du av Sisu idrottsutbildarna. Peter Stevenson

25 Egna anteckningar 25

26 11 Trafik- och resepolicy Finns följande: Ja Nej Resepolicy? Äger föreningen egna fordon? Minibussförarutbildning för ledare/funktionärer? Antal minibussförare? st--- Släpvagnsutbildning? Sjukvårdsmaterial i fordon? Lastsäkring? Telefon/Mobil? Att tänka på Använd nollvisionen som utgångspunkt Att majoriteten av föreningens resor sker med säkra busstransporter. Ange tydliga regler för transporter med egen bil eller minibuss. Reglerna ska bl a omfatta säkerhetsutrustning, lastning och förarkrav. Litteraturtips Gå in på Trafikpolicy för idrottsföreningar Hur de aktiva tar sig till träning och ge rekommendationer kring användandet av cykelhjälm och reflex Råd & kunskap se sid. 30, 31 i detta kompendium Utbilda ledare och aktiva i trafiksäkerhet. Upprätta en lista över ansvariga och kontaktpersoner. Följ upp trafiksäkerhetspolicyn varje år. Använd INTE MOBILTELEFON under körning Tänk på att vara UTVILAD 26

27 Egna anteckningar 27

28 28 Sergio Moro

29 Föreningskunskap Ledarskap Dopingföreläsning FÖRSLAG PÅ UTBILDNINGSINSATSER Alkohol/Tobak/Narkotikaföreläsning Brandutbildning HLR Erfarenhetsutbyte mellan föreningar Jämställdhet/integration inom idrotten Krishantering Första hjälpen Ätstörningar inom idrotten Trafik/Resor/Transporter 29

30 ? Här kan du få råd och kunskap Mål och vision SISU idrottsutbildarna Peter Stevenson Utbildningskonsulent Försäkringar i er förening Säkerhetssamordnare i Kga kommun Mats Johansson Brandsäkerhet/regler och besiktning av anläggningar och lokaler Kultur- och föreningsförvaltningen Tomas Palmberg Utbildning/föreläsningar SISU idrottsutbildarna Peter Stevensson Utbildningskonsulent Fastighetskontoret Per-Arne Jibbefors Stig- Olov Persson förvaltningsfrågor Göran Hagberg (felanmälan) Räddningstjänsten Brandingenjör Tomas Carlsén , Föreskriven utrustning för den verksamhet som bedrivs Respektive specialidrottsförbund (SF) Specialdistriktsidrottsförbund (SDF) Räddningstjänsten (felanmälan helger) Ledarskap föreningskultur/klimat Utemiljö i er närhet Gatu- och parkavdelningen Stig Rengman SISU idrottsutbildarna Peter Stevensson Utbildningskonsulent Peter Särnholm

31 Jämställdhet Jämställdhet/Diskrimineringsfrågor Kga kommun Bruno Rudström Hjärt- och lungräddning/ olycksfall/akut insjuknande Resor Transport NTF Örebro Lasse Lundberg Körkortsexperten Karlskoga www. korkortsexperten.se SISU idrottsutbildarna Peter Stevensson Utbildningskonsulent Droger/Alkohol/Tobak/Doping Folkhälsoförvaltningen Kga kommun Josefin Sejnelid Folkhäloutvecklare Tobak/Drog/Alkoholfrågor FMN Föräldraföreningen mot narkotika Benny Selberg Värmlands idrottsförbund Dopingfrågor Lars Andersson Polis Alkohol och narkotika Stefan Sundh Foto.Sergio Moro Andra viktiga telefonnummer Karlskoga Kommun (växel) Kultur- och föreningsförvaltningen Maria Motin SISU Värmland Peter Stevensson Lokalkontor Karlskoga Värmlands Idrottsförbund Karlstad Polisen Stefan Sundh Präst Ungdomspräst Österledkyrkan Johan Sunnerstam Foto. Sergio Moro Posomgruppen Söks via larmcentralen Folksam Växel: Kundtjänst:

32 32

33 9. Avstämning med certifieringsansvariga och Kultur-och förening 8. Föreläsningar och utbildningar 7. Halvtidsträff med certifieringsansvariga och Kultur-och föreningsförvaltningen 5. Eget arbete i föreningarna med stöd, utbildningar och föreläsningar från SISU idrottsutbildarna och Kultur- och föreningsförvaltningen 6. Föreläsningar och utbildningar 3. Förankring i föreningen. Anmälan till Kultur-och föreningsförvaltningen 4. Genomgång med kultur-och föreningsförvaltningen och Sisu-Värmland om processen 1. Föreningen kontaktar Kultur- och föreningsförvaltningen Kultur- och föreningsförvaltningen informerar föreningen

34 Säker & Trygg förening Ett samarbete mellan Kultur- och föreningsförvaltningen Karlskoga kommun Sisu Idrottsutbildarna Kultur- och föreningsförvaltningen 29 Kultur- och föreningsförvaltningen Karlskoga Karlskoga Maria Motin Peter Stevenson Besöksadress: Centralplan 7, Karlskoga Besöksadress: Centralplan 7, Karlskoga Marina Sjödahl Sisu Idrottens Hus Projektledare Box 10 Kultur- och föreningsförvaltningen Karlstad Karlskoga Besöksadress: Industrigatan 1, Karlstad Besöksadress: Centralplan 7, Karlskoga 34

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och trygga föreningar i Borås Stad Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och Trygga föreningar i Borås Stad Borås blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun

Läs mer

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och trygga föreningar i Borås Stad Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och Trygga föreningar i Borås Stad Borås blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik utmärkt förening i haninge, steg 2 organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Vad alla ungdomsledare bör känna till

Vad alla ungdomsledare bör känna till 1939 2009 Vad alla ungdomsledare bör känna till Introduktion: Hossmo BK har certifierats av kommunen som en Säker & Trygg förening. Detta är ett bevis på kvalitet och trygghet för medlemmarna. Eftersom

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Vår Vision. Policydokument uppdaterat 2014/11/10

Vår Vision. Policydokument uppdaterat 2014/11/10 Vår Vision Ridklubben Udden skall vara en attraktiv samlingsplats för alla hästintresserade i vårt verksamhetsområde genom att erbjuda en bred hästverksamhet präglad av kunnande och engagemang i en trivsam

Läs mer

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott Idrott utan mobbning! Studieplan www.bris.se/idrott Inledning Den här studieplanen är en hjälp för dig/er att kunna föra ett fördjupat samtal kring idrott och de sociala dimensionerna av ledarskapet framför

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Trygg och säker Förening

Trygg och säker Förening Trygg och säker Förening Hjälteby Sjöscoutkår Hjälteby SjöscoutkårSkapat den 2013-05-23 Sidan 1 Trygg och säker verksamhet Detta dokument skall ge dig som ledare i scoutkåren tillgång till rutiner och

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet En skrift om att hantera risker Riskhantering Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet 2 Inledning Riskhantering som begrepp dök upp i Sverige på 1970-talet och användes från början framförallt för

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Akka Adventure Camp Sommaren 2015

Akka Adventure Camp Sommaren 2015 Akka Adventure Camp Sommaren 2015 Information till vårdnadshavare och kollodeltagare Vänligen läs igenom denna information tillsammans med ert barn. Brevet innehåller viktig information både för er som

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 4. ledarskap

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 4. ledarskap utmärkt förening i haninge, steg 4 ledarskap K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015

UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015 UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015 Information till vårdnadshavare och kollodeltagare Vänligen läs igenom denna information tillsammans med ert barn. Brevet innehåller viktig information både för er

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA MEDLEMMEN ERBJUDER Tid Erfarenhet Kunskap Kontakter Perspektiv Idéer Förmåga MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR Bekräftelse Stöd Motivation Utveckling Nätverk Meriter

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer