Certifieringsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifieringsunderlag"

Transkript

1 Certifieringsunderlag Foto: Linnéa Sjödahl 1

2 2

3 Innehåll Sid Certifieringsunderlag 5 Mål och vision 6 Brandsäkerhet 8 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 10 Checklista för övernattning 13 Utemiljö i er närhet 14 Utrustning för den verksamhet som bedrivs 16 Hjärt- och lungräddning 16 Olycksfall/akut insjuknande 18 Föreningskunskap 20 Ledarskap föreningskultur/klimat 22 Droger/alkohol/tobak/doping 24 Trafik och resepolicy 26 Utbildningsinsatser 28 Här kan du få råd och kunskap 30,31 Vägen fram till certifiering 33 3

4 4

5 Certifieringsunderlag Föreningens namn.. År.. Föreningens tre certifieringsansvariga stämmer tillsammans av samtliga punkter i detta underlag och garanterar att nödvändiga åtgärder har genomförts. Certifieringsansvarig:... Certifieringsansvarig:... Certifieringsansvarig:... Vad är Säker & Trygg förening Säker och Trygg förening är en kvalitetssäkring för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet för föreningar i Karlskoga kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Vad har en förening för nytta av att vara en Säker & Trygg förening? Lättare att rekrytera medlemmar, ledare och styrelse Tydligare ansvarsområden och rutiner Säkerhet och trygghet i föreningen Statushöjare Ökad kontakt och samarbete med andra föreningar Föreningar i Karlskoga Karlskoga kommun har 39 aktiva idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Totalt 600 ledare. Varav 196 st kvinnor och 404 st män. Varje ledare lägger ner i snitt ca 260 timmar/år x 600 ledare = ca timmar Räknat på 2008 års ledarantal 5

6 1 Mål och vision En vision är ett önskat framtida tillstånd. En bild i medvetandet om en eftertraktad framtid som man starkt känner för och tror på. En spännande vision om vad föreningen vill uppnå i framtiden, samt tydliga mål som skapar engagemang, trygghet och tydlighet hos ledare, aktiva och föräldrar. Ja Nej Har föreningen en vision? Informerar ni föreningens ledare, aktiva och föräldrar om visionen? Har föreningen tydliga och aktuella mål? Informerar ni föreningens ledare, aktiva och föräldrar om dessa mål? Litteratur tips Mål med mening Målstegen Svensk idrott. Världens bästa coach Litteratur beställs av SISU idrottsutbildarna Peter Stevenson Foto. Clips online 6

7 Egna anteckningar 7

8 2 Brandsäkerhet Finns följande: Ja Nej Brandvarnare Brandsläckare Brand- och utrymningslarm Brandfarligt/lättantändligt material Belysta utrymningsvägar och dörrar Skyltar om personalantal som får vistas i lokalen Rutiner för sophantering Rutiner gällande systematiskt brandskyddarbete (SBA) Information om återsamlingsplats/larmorganisation Finns rutiner för kontroll av ovanstående Hur sprids informationen till medlemmarna om ovanstående?. Att tänka på Från och med 1 januari 2004 är alla föreningar skyldiga att utföra (SBA) systematiskt brandskyddsarbete i sina lokaler. Checklista finns att söka på nätet: checklista brandskydd Litteraturtips Säkerhet på idrottsanläggning Litteratur beställs av Sisu-idrottsutbildarna Peter Stevenson Utdrag ur SBA Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 3 Ägare av byggnader eller andra anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. 8

9 Egna anteckningar 9

10 3 Regler och besiktning av anläggning/lokaler Ja Nej Har föreningen egen anläggning/lokal Hyr ni lokal Hyr ni ut er anläggning/lokal Uthyrningskontrakt för egen anläggning/lokal Är lokalen godkänd för övernattning Uthyrningskontrakt för övernattningslokalen Policy vid uthyrning Checklista för övernattning Se sid. 13 Har besiktning gjorts av maskinpark? Ja Nej Maskinpark Ventilation Larm El/Värme/Öppen låga Kemiska preparat Tryckbärande kärl (gasflaskor) Finns kompetens för ovanstående punkter? När besiktigades er anläggning/lokal? Datum Är er anläggning/lokal handikappanpassad? Sopsortering? Att tänka på Maskiner är allt från kaffebryggare till fordon. Ventilation ska kontrolleras. Alla ska känna till de larm som finns Kontrollera elen. De som hanterar kemiska preparat och tryckbärande kärl ska ha kunskap om detta. Kaffebryggare ska ha timer Anläggningsbidrag Ta kontakt med Värmlands idrottsförbund Litteraturtips Säkerhet på idrottsanläggning Litteratur beställer du av SISU idrottsutbildarna Peter Stevenson

11 Egna anteckningar 11

12 12

13 Checklista för övernattning Ja Nej Är lokalen avsedd för övernattning? Om inte, är lokalen då lämplig att använda vid övernattning? Kan man enkelt ta sig ut ur lokalen? Ska vuxna alltid vara närvarande vid övernattning? Levande ljus, risk för smygrökning och andra brandrisker? Återsamlingsplats? Vid övernattning kontakta alltid räddningstjänsten 13

14 4 Utemiljö i er närhet Finns osäkra eller otrygga trafikmiljöer i utemiljön runt idrottsanläggningen eller på din väg till och från denna? (Otryggt är om det känns obehagligt, medan osäkert är om en verklig fara finns. T ex. kan en obelyst cykelväg kännas otrygg även om den är trafiksäker och ett övergångsställe kan kännas tryggt även om det ligger på ett ställe som kan vara osäkert) Exempel på saker att granska kan vara: Skymmande häckar eller föremål som utgör fara för trafiksäkerheten. Skymmande häckar eller föremål som känns otryggt att passera. Avsaknad av gång- och cykelbanor Gång- och cykelbanor som är osäkra Gång- och cykelbanor som känns otrygga. Gång- och cykelbanor som är i dåligt skick t ex gropar eller för låga/höga brunnslock Osäkra övergångsställen/cykelöverfarter över gator i anslutning till anläggningen. Otrygga övergångställen/cykelöverfarter över gator i anslutning till anläggningen. Andra platser där man behöver korsa vägar för att komma till anläggningen. Otrygga platser med hög hastighet. Eventuellt farliga genvägar. Halkbekämpning Farthinder Att tänka på Otillåten motortrafik i området Upptäcker ni risker i er utemiljö Klotter, olaglig affichering, nedskräpning kontakta gatu- och parkförvaltningen och annan vandalisering. Se telefon/mobilnummer, E-post Se sid. 30,31 Litteraturtips Foto. Sergio Moro Hos gatu- och parkförvaltningen finns broschyrer och foldrar att beställa. Telefon: Mobil:

15 Egna anteckningar 15

16 5 Utrustning för den verksamhet som bedrivs Informerar ni deltagarna om den personliga utrustningen som behövs för aktiviteten? Ja Nej Hur informerar ni deltagarna? Kontrolleras det att föreskriven utrustning används? Att tänka på Det är viktigt att alla använder de skydd som verksamheten kräver. 6 Hjärt- och Lungräddning Finns utbildade ledare/funktionärer inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning? Ja Nej Antal utbildade ledare/funktionärer? Finns egna instruktörer? Antal utbildade instruktörer? Sker regelbunden uppdatering? Att tänka på Alla föreningar bör ha utbildning i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning Utbildning ordnas genom Sisu Värmland. För mer information kontakta Peter Stevenson Foto. Jpge-bild 16

17 Egna anteckningar 17

18 7 Olycksfall/Akut insjuknande Finns följande: Ja Nej Förbandsmaterial Skylt vid sjukvårdande material Nödtelefon, fast eller mobil Kunskap om krishantering Policy och handlingsplan vid olycka/akut insjuknande Att tänka på Alla föreningar ska ha förbandsmaterial. Skylt till förbandslåda ska vara väl synlig. Telefon ska alltid finnas tillgänglig. Utgå från er förenings verksamhet och tänk er in i vad som kan hända. Var tydlig med vem som är ansvarig för vad om något skulle inträffa. Glöm inte att utse en kontaktperson för media. En krisplan ska inte hamna i en bortglömd pärm på ett kontor, utan hållas aktuell och vara känd. Utse en grupp som är ansvarig för att uppdatera namn mm i krisplanen. Gör krisplanen enkel och tydlig att använda för vem som helst. Se till att rätt personer får utbildning i krishantering. Att vara medmänniska räcker långt men kom ihåg att ibland behövs professionell hjälp. Foto. Jpge-bild 18

19 Egna anteckningar 19

20 8 Föreningskunskap Ja Nej Finns försäkringsskydd i er förening? Vid Nej, hur skyddas era aktiva medlemmar?. Om ni är arbetsgivare, finns kunskap om arbetsgivaransvar? Finns ansvarsförsäkring för er personal? Finns lokal/anläggningsförsäkring? Görs regelbunden översyn av försäkringsskyddet? Vem i föreningen har ansvar för försäkringsfrågor? Namn: Har föreningen en valberedning? Hur är era ungdomar delaktiga i föreningsarbetet?.. Litteraturtips Att tänka på Även om föreningen är ansluten till en riksorganisation eller ett specialförbund så innebär det inte att man alltid har fullt försäkringsskydd. Vi rekommenderar därför ni kontaktar ert förbund och kontrollerar exakt vilket försäkringsskydd som ingår och vad det täcker. Utöver det kan det vara bra att se över andra Försäkringar som t ex: Olycksfallsförsäkring Egendomsförsäkring Anställda och avlönade ledares försäkring Ideella ledares försäkring Ansvarsförsäkring Rättskyddsförsäkringar RF:s grundförsäkring och kompletteringsförsäkring Se för mer information Medlem i en idrottsförening Idrottens föreningsrätt Litteratur beställer du av Sisu idrottsutbildarna Peter Stevenson För föreningar med anställd personal eller avlönade ledare bör man tänka på saker som: Deklarerar föreningen? Betalar vi inkomstskatt och moms Skickar vi kontrolluppgifter till skatteverkat Betalas arbetsgivaravgifter 20

21 Egna anteckningar 21

22 9 Ledarskap föreningskultur/klimat Finns följande i föreningen: Ja Nej Ledarvård Introduktion av nya ledare Ledarskapsutveckling/Utbildning Ledarskapspolicy Jämställdhetsplan Handlingsplan vid mobbning Att tänka på Alla ska känna till föreningens värdering. Varje ledare har en viktig roll i att skapa ett gott föreningsklimat. Viktigt att uppmuntra sina ledare. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ledarna ska dela inflytande och ansvar. Litteraturtips Det sociala ledarskapet (mobbing, ätstörningar, rasism) LEDARNA Föreningens viktigaste tillgång är ledarna. Därför är det viktigt att förvalta och utveckla dem på bästa sätt. Viktigt med: Kontinuerlig feedback Kompetensutveckling Synliggöra ledarnas arbete med t ex. månadens ledarprofil. Eller varför inte en julklapp till jul. Idrottsledare för barn och ungdom Sanning och konsekvens (jämställdhet) Världens bästa coach Litteratur beställer du av Sisu Idrottsutbildarna Peter Stevenson

23 Egna anteckningar 23

24 10 Droger/Alkohol/Tobak/Doping Ja Nej Finns policy och handlingsplan? Finns informationsmaterial till medlemmarna som visar vad föreningen står för i dessa frågor? Att tänka på Föreningen ska formulera en policy och handlingsplan kring dessa frågor. Alla i föreningen ska känna till föreningens policy. Vid misstanke om missbruk kan du vända dig till kontaktpersonerna, se sid 30,31 Litteraturtips Dopingfri idrott Litteratur beställer du av Sisu idrottsutbildarna. Peter Stevenson

25 Egna anteckningar 25

26 11 Trafik- och resepolicy Finns följande: Ja Nej Resepolicy? Äger föreningen egna fordon? Minibussförarutbildning för ledare/funktionärer? Antal minibussförare? st--- Släpvagnsutbildning? Sjukvårdsmaterial i fordon? Lastsäkring? Telefon/Mobil? Att tänka på Använd nollvisionen som utgångspunkt Att majoriteten av föreningens resor sker med säkra busstransporter. Ange tydliga regler för transporter med egen bil eller minibuss. Reglerna ska bl a omfatta säkerhetsutrustning, lastning och förarkrav. Litteraturtips Gå in på Trafikpolicy för idrottsföreningar Hur de aktiva tar sig till träning och ge rekommendationer kring användandet av cykelhjälm och reflex Råd & kunskap se sid. 30, 31 i detta kompendium Utbilda ledare och aktiva i trafiksäkerhet. Upprätta en lista över ansvariga och kontaktpersoner. Följ upp trafiksäkerhetspolicyn varje år. Använd INTE MOBILTELEFON under körning Tänk på att vara UTVILAD 26

27 Egna anteckningar 27

28 28 Sergio Moro

29 Föreningskunskap Ledarskap Dopingföreläsning FÖRSLAG PÅ UTBILDNINGSINSATSER Alkohol/Tobak/Narkotikaföreläsning Brandutbildning HLR Erfarenhetsutbyte mellan föreningar Jämställdhet/integration inom idrotten Krishantering Första hjälpen Ätstörningar inom idrotten Trafik/Resor/Transporter 29

30 ? Här kan du få råd och kunskap Mål och vision SISU idrottsutbildarna Peter Stevenson Utbildningskonsulent Försäkringar i er förening Säkerhetssamordnare i Kga kommun Mats Johansson Brandsäkerhet/regler och besiktning av anläggningar och lokaler Kultur- och föreningsförvaltningen Tomas Palmberg Utbildning/föreläsningar SISU idrottsutbildarna Peter Stevensson Utbildningskonsulent Fastighetskontoret Per-Arne Jibbefors Stig- Olov Persson förvaltningsfrågor Göran Hagberg (felanmälan) Räddningstjänsten Brandingenjör Tomas Carlsén , Föreskriven utrustning för den verksamhet som bedrivs Respektive specialidrottsförbund (SF) Specialdistriktsidrottsförbund (SDF) Räddningstjänsten (felanmälan helger) Ledarskap föreningskultur/klimat Utemiljö i er närhet Gatu- och parkavdelningen Stig Rengman SISU idrottsutbildarna Peter Stevensson Utbildningskonsulent Peter Särnholm

31 Jämställdhet Jämställdhet/Diskrimineringsfrågor Kga kommun Bruno Rudström Hjärt- och lungräddning/ olycksfall/akut insjuknande Resor Transport NTF Örebro Lasse Lundberg Körkortsexperten Karlskoga www. korkortsexperten.se SISU idrottsutbildarna Peter Stevensson Utbildningskonsulent Droger/Alkohol/Tobak/Doping Folkhälsoförvaltningen Kga kommun Josefin Sejnelid Folkhäloutvecklare Tobak/Drog/Alkoholfrågor FMN Föräldraföreningen mot narkotika Benny Selberg Värmlands idrottsförbund Dopingfrågor Lars Andersson Polis Alkohol och narkotika Stefan Sundh Foto.Sergio Moro Andra viktiga telefonnummer Karlskoga Kommun (växel) Kultur- och föreningsförvaltningen Maria Motin SISU Värmland Peter Stevensson Lokalkontor Karlskoga Värmlands Idrottsförbund Karlstad Polisen Stefan Sundh Präst Ungdomspräst Österledkyrkan Johan Sunnerstam Foto. Sergio Moro Posomgruppen Söks via larmcentralen Folksam Växel: Kundtjänst:

32 32

33 9. Avstämning med certifieringsansvariga och Kultur-och förening 8. Föreläsningar och utbildningar 7. Halvtidsträff med certifieringsansvariga och Kultur-och föreningsförvaltningen 5. Eget arbete i föreningarna med stöd, utbildningar och föreläsningar från SISU idrottsutbildarna och Kultur- och föreningsförvaltningen 6. Föreläsningar och utbildningar 3. Förankring i föreningen. Anmälan till Kultur-och föreningsförvaltningen 4. Genomgång med kultur-och föreningsförvaltningen och Sisu-Värmland om processen 1. Föreningen kontaktar Kultur- och föreningsförvaltningen Kultur- och föreningsförvaltningen informerar föreningen

34 Säker & Trygg förening Ett samarbete mellan Kultur- och föreningsförvaltningen Karlskoga kommun Sisu Idrottsutbildarna Kultur- och föreningsförvaltningen 29 Kultur- och föreningsförvaltningen Karlskoga Karlskoga Maria Motin Peter Stevenson Besöksadress: Centralplan 7, Karlskoga Besöksadress: Centralplan 7, Karlskoga Marina Sjödahl Sisu Idrottens Hus Projektledare Box 10 Kultur- och föreningsförvaltningen Karlstad Karlskoga Besöksadress: Industrigatan 1, Karlstad Besöksadress: Centralplan 7, Karlskoga 34

Säker och trygg förening Certifieringsunderlag

Säker och trygg förening Certifieringsunderlag Säker och trygg förening Certifieringsunderlag Säker och trygg förening är ett samarbete mellan Karlskoga kommun och Sisu idrottsutbildarna i Värmland. Innehåll Sid. Certifieringsunderlag 3 Verksamhetsidé,

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Certifieringsunderlag Foto: Daniel Johansson sid 1 Innehåll Certifieringsunderlag 3 1 Mål och vision 4 2 Brandsäkerhet 5 3 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 6 4 Utemiljön

Läs mer

TRYGG & SÄKER FÖRENING

TRYGG & SÄKER FÖRENING TRYGG & SÄKER FÖRENING Certifieringsunderlag 2010 Certifieringsunderlag Föreningens namn År Föreningens tre certifieringsansvariga stämmer tillsammans av samtliga punkter i detta underlag och garanterar

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Certifieringsunderlag Foto: Daniel Johansson sid 1 Innehåll Certifieringsunderlag 3 1 Mål och vision 4 2 Brandsäkerhet 7 3 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 8 4 Utemiljön

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Certifi eringsunderlag 2007 Foto: Daniel Johansson sid 1 Innehåll Certifieringsunderlag... 3 1. Regler gällande egen anläggning/lokal/uthyrning... 4 2. Brandsäkerhet... 5 3. Besiktning

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Certifieringsunderlag Foto: Daniel Johansson sid 1 Innehåll Certifieringsunderlag 3 1 Mål och vision 4 2 Brandsäkerhet 7 3 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 8 4 Utemiljön

Läs mer

Säker & Trygg Förening

Säker & Trygg Förening FOLKHÄLSORÅDET VARA Säker & Trygg Förening Certifieringsunderlag 205 Säker & Trygg förening I Vara kommun finns många föreningar med varierande verksamheter, som vi hoppas skall arbeta med säkerhet utifrån

Läs mer

Certifieringsunderlag, tips och checklistor för föreningar i Vara kommun 2016 FOLKHÄLSORÅDET VARA

Certifieringsunderlag, tips och checklistor för föreningar i Vara kommun 2016 FOLKHÄLSORÅDET VARA Certifieringsunderlag, tips och checklistor för föreningar i Vara kommun 2016 FOLKHÄLSORÅDET VARA Innehåll Vad är Säker & Trygg förening?...3 Ansökan om certifiering...4 Arbetsunderlag för certifiering...5

Läs mer

FRAMTID PITE. Certifieringsunderlag. Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid.

FRAMTID PITE. Certifieringsunderlag. Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid. FRAMTID PITE SVERIGES BÄSTA IDROTTSRÖRELSE Certifieringsunderlag Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid. Innehållsförteckning Sida: 3 Bli en säker och trygg

Läs mer

Innehållsförteckning. Anteckningar 13 Föreningsinformation 14 Här kan du få råd och kunskap 15

Innehållsförteckning. Anteckningar 13 Föreningsinformation 14 Här kan du få råd och kunskap 15 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: Säker & Trygg Förening - Syfte 3 1. Mål och vision - värdegrund i föreningen 4 2. Regler och besiktninh av anläggningar/lokaler 5 3. Brandsäkerhet 6 4. Utemiljön i er

Läs mer

Enkel checklista för svåra frågor

Enkel checklista för svåra frågor Utbildningsmaterial för föreningar Idrott & förening Enkel checklista för svåra frågor Idrott & förening i samarbete med: www.goteborg.se Innehållsförteckning Bli en säker och trygg förening 3 Jobba med

Läs mer

Enkel checklista för svåra frågor

Enkel checklista för svåra frågor Enkel checklista för svåra frågor i samarbete med: Innehållsförteckning Bli en säker och trygg förening 3 Jobba med materialet i lärgrupp 4 Svensk idrott - världens bästa 5 Idrotts- föreningsnämndens vision

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Certifieringsunderlag Foto: Daniel Johansson sid 1 Innehåll Certifieringsunderlag 3 1 Mål och vision 4 2 Brandsäkerhet 7 3 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 8 4 Utemiljön

Läs mer

SÄKER OCH TRYGG FÖRENING CERTIFIERINGSUNDERLAG

SÄKER OCH TRYGG FÖRENING CERTIFIERINGSUNDERLAG SÄKER OCH TRYGG FÖRENING CERTIFIERINGSUNDERLAG.. Föreningens namn... År. Namn på föreningens säkerhetssamordnare telefonnummer Följande sidor är föreningens arbetsmaterial. Säkerhetsamordnaren i föreningen

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Enkel checklista för svåra frågor i samarbete med: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bli en säker och trygg förening...3 Jobba med materialet i lärgrupp...4 Svensk idrott - världens bästa...5

Läs mer

Utmärkt förening i Botkyrka. Steg 3 trygghet. Utbildning och certifiering

Utmärkt förening i Botkyrka. Steg 3 trygghet. Utbildning och certifiering Steg 3 trygghet Utbildning och certifiering 1 Steg 3 trygghet Att leda och ansvara för andras barn och ungdomar kan ibland innebära att man ställs inför oväntade situationer som är svårhanterliga. I detta

Läs mer

Bli en säker och trygg förening!

Bli en säker och trygg förening! Bli en säker och trygg förening! Genom projekt Säker och trygg förening vill vi hjälpa föreningar att få ett ökat säkerhetstänkande men även hjälpa föreningen att sätta tydliga mål för sin verksamhet och

Läs mer

Säker och Trygg förening i Ludvika kommun

Säker och Trygg förening i Ludvika kommun Säker och Trygg förening i Ludvika kommun Ett arbetsmaterial från till kommunens föreningsliv för certifiering. Ett samarbete mellan Ludvika kommun www.ludvika.se Världshälsoorganisationen www.who.org

Läs mer

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och trygga föreningar i Borås Stad Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och Trygga föreningar i Borås Stad Borås blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun

Läs mer

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och trygga föreningar i Borås Stad Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och Trygga föreningar i Borås Stad Borås blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik utmärkt förening i haninge, steg 2 organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik utmärkt förening i haninge, steg 2 organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 3 trygghet

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 3 trygghet utmärkt förening i haninge, steg 3 trygghet K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Utmärkt förening i Botkyrka. Steg 2 organisation, ekonomi, juridik och marknadsföring. Utbildning och certifiering

Utmärkt förening i Botkyrka. Steg 2 organisation, ekonomi, juridik och marknadsföring. Utbildning och certifiering Steg 2 organisation, ekonomi, juridik och marknadsföring Utbildning och certifiering 1 Steg 2 organisation, ekonomi, juridik och marknadsföring Det här steget syftar delvis till att hitta en lämplig organisationsstruktur

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Kristianstad. Certifieringsunderlag

Kristianstad. Certifieringsunderlag Kristianstad Certifieringsunderlag Vad är Säker & Trygg förening? Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för de föreningar som genomgått certifieringsunderlaget. Det är ett sätt för föreningen

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en trafiksäkerhetspolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU 5lGGQLQJVWMlQVWHQ gvwud%ohnlqjh 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU %DNJUXQG Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar angående användandet av tillfälliga övernattningslokaler. För

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott Idrott utan mobbning! Studieplan www.bris.se/idrott Inledning Den här studieplanen är en hjälp för dig/er att kunna föra ett fördjupat samtal kring idrott och de sociala dimensionerna av ledarskapet framför

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall års- eller timbasis

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall års- eller timbasis Säkra och trygga föreningar i Borås Stad Certifieringsmall års- eller timbasis Säkra och Trygga föreningar i Borås Stad Borås blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun 1998. Det är sex kriterier

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

KARLSKOGA MODELLFLYGKLUBB. ÅBYTORP Ett ställe för alla åldrar att trivas, utvecklas och umgås

KARLSKOGA MODELLFLYGKLUBB. ÅBYTORP Ett ställe för alla åldrar att trivas, utvecklas och umgås 1(20) ÅBYTORP Ett ställe för alla åldrar att trivas, utvecklas och umgås Karlskoga Kommun och SISU Idrottsutbildarna i Värmland har certifierat Karlskoga Modellflygklubb som Säker och Trygg förening. Detta

Läs mer

Läckeby GoIF Gula linjen 2012

Läckeby GoIF Gula linjen 2012 Läckeby GoIF Gula linjen 2012 2 (36) Innehållsförteckning 1. Vision, mål och värderingar... 3 2. Brandsäkerhet... 4 3. Regler och besiktning av anläggning/lokaler... 5 4. Utemiljön i vår närhet... 6 5.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Information till medlemmar, ledare och funktionärer (reviderad 2011-11-01)

Information till medlemmar, ledare och funktionärer (reviderad 2011-11-01) Information till medlemmar, ledare och funktionärer (reviderad 2011-11-01) Styrelsen ansvarar för att dokumentet Säker och Trygg förening och dess innehåll blir tillgänglig för alla medlemmar. Uppdraget

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand.

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Riskbedömning brand 2012-12-13 Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Organisation Organisatorisk

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) PM 2002 Information och riktlinjer för tillfälliga övernattningslokaler Vid olika typer av arrangemang och tävlingar uppkommer ofta behov av att ordna tillfälliga övernattningsplatser

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

NACKA HUNDUNGDOM. och poli

NACKA HUNDUNGDOM. och poli NACKA HUNDUNGDOM Värdeg rund och poli c y Nacka Hundungdom 2013 Vår vision är att: Nacka Hundungdom ska erbjuda trygg och meningsfull verksamhet för ungdomar och sträva efter att vara en förebild för andra

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 4. ledarskap

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 4. ledarskap utmärkt förening i haninge, steg 4 ledarskap K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand.

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Riskbedömning brand (socialtjänst och vård) 2012-03-02 Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 1 Värdegrund, mål, vision & policy

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 1 Värdegrund, mål, vision & policy utmärkt förening i haninge, steg 1 Värdegrund, mål, vision & policy K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som bedriver barn-

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Riskbedömning brand

Riskbedömning brand Verktygslådan SMART Titel Utgåva Riskbedömning brand 2012-12-13 Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Organisation Organisatorisk

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING!! 1 Ambassadör Uppdaterad 8 augusti 2012 Detta är ett material för Hyresbostäder i Norrköping. Copyright ( ) alla rättigheter reserverade

Läs mer

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Inledning Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

Krishanteringsplan i föreningen

Krishanteringsplan i föreningen Krishanteringsplan i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en krishanteringsplan för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Mål & Vision Vision: Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s barn- och ungdomsfotboll (gått igenom KFF-pyramiden). Bli en föregångare

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

Handlingsplan för krishantering för Borås Karateklubb

Handlingsplan för krishantering för Borås Karateklubb Wado Ryu 2015-11-08 1(6) Handlingsplan för krishantering för Bakgrund Många associerar kriser med enbart olyckor, men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer som dock kan få allvarliga

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB

DROGPOLICY FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB FÖR BÅSTAD GOLFKLUBB Drogpolicy för Båstad Golfklubb, Version 2013.1 1 INLEDNING Båstad Golfklubb är en idrottsförening med golf som sysselsättning och som bildades 1930. Klubbens idrottsverksamhet består

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete i Hjo kommun

Systematiskt brandskyddsarbete i Hjo kommun Riktlinjer för Hjo kommuns förvaltning Diarienr. 2007-216 171 Systematiskt brandskyddsarbete i Hjo kommun Fastställda av kommunchefen 2007-12-11 Reviderade av kommunchefen 2007-12-19 HJO KOMMUN KOMMUNLEDNJNGSKOifTORET

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Trafiksäkra idrotten

Trafiksäkra idrotten Trafiksäkra idrotten inledning Stockholm, augusti 2009 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling och annan föreningsverksamhet. Men

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer