Kristianstad. Certifieringsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristianstad. Certifieringsunderlag"

Transkript

1 Kristianstad Certifieringsunderlag

2 Vad är Säker & Trygg förening? Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för de föreningar som genomgått certifieringsunderlaget. Det är ett sätt för föreningen att få koll på viktiga bitar i verksamheten. Att vara certifierad som en Säker & Trygg förening innebär att ni i er förening värnar om era egna medlemmars och även andras säkerhet och trygghet. Det betyder att er förening arbetar aktivt för att ständigt utveckla föreningen så att såväl aktiva medlemmar som ledare ska kunna träna, tävla och glädjas under säkra och trygga former. Oavsett vem du är och vilken förening du tillhör vinner du på att arbeta för en Säker & Trygg förening. Vad har föreningen för nytta av att vara en Säker & Trygg förening? - Positivt vid kontakt med företag gällande sponsring - Lättare att rekrytera medlemmar och ledare - Tydliga ansvarsområden och rutiner inom föreningen - Säkerhet och trygghet i föreningen - Ökad kontakt och samarbete med andra föreningar Vad erbjuds de föreningar som genomgått och blivit certifierade som Säker & Trygg förening? kronor extra i ett stimulansbidrag året efter föreningen blivit certifierad första gången. Bidraget ska gå till utbildning inom föreningen - Gratis deltagande på de utbildningar som erbjuds genom kultur- och fritidsförvaltningen - Tillgång till logotypen Säker & Trygg förening som kan användas vid marknadsföring av föreningens verksamhet - Årligt träff med övriga föreningar som blivit certifierade Tips! Arbetet med certifieringsunderlaget kan göras i studiecirkel-/lärgruppsformat och därmed generera resurser i form av studiematerial och liknande tillbaka till föreningen. För idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet finns det också möjlighet att få hjälp av Skåneidrotten med processledning vid framtagandet av olika policydokument. Vilka föreningar kan certifiera sig? Alla föreningar som sysslar med barn- och ungdomsverksamhet i Kristianstad har möjlighet att certifiera sig, och därmed bli en Säker & Trygg förening. Föreningens namn: År: Vad krävs av en förening för att bli certifierad? Det som krävs är följande: 1. Ett styrelsebeslut på att föreningen ska jobba med denna certifieringsmodell. Styrelsen utser då en huvudansvarig person för detta. 2. Genomgång av- och avklarade minimikrav i alla block som finns i certifieringsunderlaget. 3. Godkännande av Kultur & fritid. 4. Policydokumenten antas på nästkommande årsmöte efter godkännande av kontaktperson för respektive block. 5. Krisstödsplan och eventuell dokumentation av brandskyddet, utrymningsplan, uthyrningskontrakt och energiplan antas på ett styrelsemöte efter godkännande av kontaktperson för respektive block. 6. Ny certifiering vart tredje år. Certifieringsunderlaget är ett levande dokument som behöver uppdateras, förändras och utvecklas. Det kan handla om att vidareutveckla några block och även att börja arbeta med ytterligare block. Föreningens certifieringsansvarige person stämmer av samtliga punkter i detta underlag och garanterar att nödvändiga åtgärder har genomförts. Certifieringsansvarigs namnteckning: Namnförtydligande: Telefonnummer: E-post: 2 3

3 1. Policy Policy ska finnas för två områden inom föreningen, trafiksäkerhet och ANTI-DANT (droger, alkohol, narkotika och tobak). Så här kan ni jobba för att ta fram en policy 1. Bjud in medlemmarna i föreningen för att diskutera en policy med utgångspunkt i den checklista som finns för respektive policyområde. Alternativt 1. Diskutera en policy inom styrelsen, bland aktiva och bland ledare var för sig. Detta med utgångspunkt i den checklista som finns för respektive policyområde. 2. Utifrån de synpunkter som inkommit, formulera en policy med handlingsplan. Den ska innehålla: - riktlinjer - ansvarig person för varje riktlinje - åtgärd om någon bryter mot riktlinjen 3. Anta policyn på nästkommande årsmöte efter godkännande av kontaktperson för respektive block. 4. Synliggör policyn bland medlemmarna men även utåt. Låt den finnas uppsatt i klubblokalen och finnas tillgänglig på er hemsida. OBS! Diskussioner om både trafiksäkerhet och ANTI-DANT kan tas vid samma tillfälle. Trafiksäkerhetspolicy Checklista Förarkrav - Vi ställer krav på att föraren har godkänt körkort - Vi kräver efterlevnad av hastighetsgränser och trafikregler - Vi kräver nyktra och drogfria bilförare - Vi kräver att föraren inte druckit alkohol minst 24 timmar före färd - Vi kräver att föraren är ansvarig för att alla i bilen bär bälte - Vi kräver att föraren anpassar hastighet efter väglag - Vi kräver att föraren är utvilad - Vi kräver att någon i varje fordon har utbildning i hjärt- och lungräddning - Ålderskrav för föraren Fordonskrav - Vi kräver att det ska finnas säkerhetsbälte i alla fordon - Våra fordon ska året runt ha ett mönsterdjup av minst 3 mm - Vi kräver att fordonet är besiktigat - Vi kräver att fordonet har en gällande försäkring - Vi kräver att fordonet har brandsläckare och brandfilt - Vi kräver att fordonet har första förbandslåda - Vi kräver att fordonet har ABS-bromsar - Vi kräver att fordonet har airbag - Vid inköp av egna fordon inom föreningen ska vi beakta miljöperspektivet Utbildning - Vi erbjuder utbildning i säkra transporter - Vi erbjuder utbildning i hjärt- och lungräddning Egna resor - Vi planerar resandet till matcher med god tidsmarginal - Vi lastsäkrar vår utrustning Transport till och från anläggning - Vi uppmuntrar resor till träning med cykel, kollektivt eller samåkning - Vi uppmuntrar användning av cykelhjälm, cykellyse och reflexer - Vi uppmuntrar resor med kollektivtrafik till våra egna tävlingar/arrangemang, detta genom tydlig information till våra deltagare 4 5

4 En inledande beskrivning om varför en trafiksäkerhetspolicy behövs i föreningen. En framtagen policy som innehåller områdena förarkrav, fordonskrav, egna resor, utbildning och transport till och från anläggning enligt följande: o riktlinje o ansvarig person för varje riktlinje o åtgärd om någon bryter mot riktlinjen Policyn ska synliggöras bland medlemmarna men även utåt Policyn godkänns av kontaktperson för policyn Policydokumentet med tillhörande handlingsplan lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktperson Charlotte Karlsson, Skåneidrotten, ANTI-DANT-policy (dopning/alkohol/narkotika/tobak) Checklista Dopning Dopning inom idrotten är förbjudet och innebär avstängning av olika slag. Hur ser vi i föreningen på att använda kosttillskott? Bör vi ge ut rekommendationer vad gäller användandet av kosttillskott? Alkohol Är det tillåtet att alkohol förtärs på föreningens anläggning? Är det tillåtet att alkohol, i föreningssammanhang, förtärs i ungdomars närvaro av förälder/ledare/aktiv? Är det tillåtet att alkohol förtärs på föreningsfester? Är det tillåtet att komma påverkad till träning/match som förälder/ledare/aktiv? Har vi koll på att ungdomsfester bland föreningsmedlemmar är alkoholfria? Har vi något ansvar för att ungdomar i föreningen inte dricker alkohol utanför föreningen? Narkotika Narkotika är olagligt att använda och sälja enligt lag. Vad gör vi om vi upptäcker att någon medlem använder eller säljer narkotika? Tobak Är det tillåtet att röka på föreningens anläggning? Är det tillåtet att, i föreningssammanhang, röka i ungdomars närvaro som förälder/ledare/aktiv? Är det tillåtet att snusa på föreningens anläggning? Är det tillåtet att snusa i ungdomars närvaro som förälder/ledare/aktiv? Har vi koll på att ungdomsfester bland föreningsmedlemmar är tobaksfria? Har vi något ansvar för att ungdomar i föreningen inte använder tobak utanför föreningen? 6 7

5 En inledande beskrivning om varför en ANTI-DANT-policy behövs i föreningen. En framtagen policy som innehåller områdena alkohol, narkotika, tobak och doping enligt följande: o riktlinje o ansvarig person för varje riktlinje o åtgärd om någon bryter mot riktlinjen Policyn ska synliggöras bland medlemmarna men även utåt Policyn godkänns av kontaktperson för policyn Policydokumentet med tillhörande handlingsplan lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktperson Maria Asklund, drogförebyggande samordnare Kristianstads kommun, Säker anläggning Om föreningen inte har en egen anläggning/lokal och inte hyr en anläggning/lokal, gå vidare till block 3. Brandskydd Föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler bör sammanställa en enkel dokumentation över brandskyddet. De föreningar som bedriver verksamhet i hyrda lokaler bör antingen sammanställa en enkel dokumentation över brandskyddet, alternativt ta del av och se till att bli informerade av de brandskyddsrutiner som gäller i den aktuella lokalen. Beskrivningen av brandskyddet behöver inte omfatta mer än vad som ryms på en A4-sida. Viktiga punkter att ta upp är: Brandskyddsansvarig Fastighetsansvarig och kontaktperson/er Om inte föreningen äger lokalerna, ta reda på hur brandskyddsansvaret är fördelat mellan fastighetsägaren och föreningen Uppsamlingsplats vid utrymning Fastställda brandskyddsrutiner/regler såsom, Åtgärder vid brand- eller utrymningslarm Vad som gäller då lokalerna lämnas, t ex avstängning/kontroll av belysning, tvättmaskin, torktumlare, bastu, kompressor, spis, kaffekokare med mera Grillning, placering av grill, hantering av kol vid avslutad grillning Sophantering, placering av sopkärl Förvaring av brandfarlig vara såsom bensin, tändvätska, gasol Övernattning i föreningens lokaler Uthyrning av föreningens lokaler Kontroll av brandskyddet i lokaler som hyrs för övernattning t ex vid deltagande i cuper Egenkontroller av Larm eller brandvarnare Utrymningsvägar, tillgänglighet, öppningsbara, skyltning Släckutrustning - handbrandsläckare, brandfilt Brandcellsgränser, branddörrar Information om var och ens ansvar Ledarnas ansvar i den dagliga verksamheten 8 9

6 Vidare bör det finnas en utrymningsplan som tydligt anger utrymningsvägar, nödutgångar och placering av släckutrustning. Saknas utrymningsplan kan en kopia av planritningen över byggnaden/lokalen tjäna som utrymningsplan förutsatt att den kompletteras med ovanstående anvisningar. På planritningen bör även en Här är du punkt markeras. För föreningar som upprättar en egen brandskyddsdokumentation En upprättad dokumentation av brandskyddet, innehållande de punkter som beskrivs ovan En upprättad utrymningsplan Dokumentationen av brandskyddet och utrymningsplanen finns lättillgänglig för besökare i anläggningen, exempelvis uppsatt vid entrén En eventuell internutbildning av brandskyddet för ledare och medlemmar, diskuteras med räddningstjänsten från fall till fall Brandskyddet godkänns av kontaktperson för brandskyddet Dokumentation av brandskyddet och utrymningsplan lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid För föreningar som tar del av befintlig dokumentation av brandskydd Ta del av befintlig dokumentation av brandskyddet och informera medlemmarna att också ta del av den Kontaktpersoner Räddningstjänsten genom Andreas Bengtsson, Dan Svensson, Jonas Nilsson och Johan Sjöberg. Samtliga nås på eller e-post: Uthyrning av anläggning/lokal Om föreningen hyr ut anläggningen/lokalen ska det finnas ett uthyrningskontrakt med tillhörande regler vid uthyrning. Exempel på saker att tänka på är: Vet vi vilka vi hyr ut till? Vem har ansvaret för brandskyddet vid uthyrning? Ålder på de som hyr lokalen? Förhållningsregler kring alkohol och tobak vid uthyrning? Vem ansvarar för att lokalen ställs i ordning före och efter uthyrning? Hur sker kontroll av skador som kan uppkomma vid uthyrning? Är det tillåtet att övernatta i lokalen ur säkerhetssynpunkt och vad finns i så fall för krav? Ska det alltid finnas vuxna närvarande vid övernattning? Ett uthyrningskontrakt med tillhörande regler, där föreningen tänkt till kring ovannämnda frågor Uthyrningskontraktet godkänns av kontaktperson för uthyrning av anläggning/lokal Uthyrningskontraktet lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktpersoner Lars Jennfors, Kultur & fritid, Räddningstjänsten genom Andreas Bengtsson, Dan Svensson, Jonas Nilsson och Johan Sjöberg. Samtliga nås på eller e-post: 10 11

7 3. Olycksfall/krisstöd 4. Försäkringar Finns följande i föreningen: Bår (beroende på verksamhet)? Förbandsmaterial? Skylt vid sjukvårdande material? Fast eller mobil nödtelefon vid föreningens verksamhet? Utbildade ledare/funktionärer inom första hjälpen /hjärt- och lungräddning? Antal utbildade: Sker regelbunden uppdatering av ledare/funktionärer varje år? En upprättad krisstödsplan för allvarliga tillbud, innehållande: - Vem som kontaktar anhöriga - Vem som sköter mediekontakter - Vem som informerar barn, föräldrar och övriga medlemmar i föreningen - Vem som, från föreningens sida, har den fortsatta kontakten med de drabbade Ja Nej Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet omfattas föreningen automatiskt av RF:s Grundförsäkring som ger ett grundskydd för föreningen. Det är det skydd som RF anser att varje förening minst måste ha. Den innehåller: - Ansvarsförsäkring under idrottslig verksamhet - Förmögenhetsbrottsförsäkring - Rättsskyddsförsäkring - Patientförsäkring - Olycksfall- och krisförsäkring för ideella ledare, funktionärer, tränare och domare. Dock gäller den inte för aktiva idrottsutövare och arbetstagare RF har också en kompletteringsförsäkring där föreningen kan välja de delar som man anser sig behöva. Den innehåller valbara delar: - Egendomsförsäkring - Allriskförsäkring för lös egendom - Ansvarsförsäkring för annan verksamhet än den idrottsliga - Förmögenhetsbrottsförsäkring över två basbelopp - Idrottsreseförsäkring - Byggnadsförsäkring - Tjänstereseförsäkring Ovan nämnda frågor kan besvaras med ja, alternativt att föreningen har förklaringar till nej-svar Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Krisstödsplanen lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktperson Lars Jennfors, Kultur & fritid, Föreningar som inte tillhör Riksidrottsförbundet bör kolla upp hur det ser ut inom respektive riksförbund. Finns följande i föreningen: - Ett grundskydd genom en grundförsäkring? Ja Nej - Vid ja, finns det kunskap om innehållet i grundgörsäkringen? Ja Nej - Vid nej, hur skyddas föreningen och dess medlemmar? - Har styrelsen kontrollerat om grundförsäkringen måste Ja Nej kompletteras? 12 13

8 Vad var i så fall resultatet av denna kontroll? De aktiva utövarna i föreningen täcks inte av grundförsäkring eller kompletteringsförsäkring. Är era aktiva utövare olycksfallsförsäkrade och krisförsäkrade genom ert specialförbunds licensförsäkringar? Ja Nej Vid nej, hur är era aktiva försäkrade? Hur är eventuella arbetstagare och avlönade ledare olycksfallsförsäkrade och krisförsäkrade? Görs regelbunden översyn av försäkringsskyddet? Ja Nej Hur informeras era medlemmar om vilka försäkringar de omfattas av? Föreningen har gått igenom sina försäkringar och känner sig trygga med de försäkringar de har Ovannämnda frågor kan besvaras med ja, alternativt att föreningen har förklaringar till nej-svar Kontaktperson Respektive förenings försäkringsbolag. (Kontakta även eventuellt riksförbund för vägledning). 5. Ledarförsörjning Ledarförsörjning innefattar de tre delarna rekrytering, utbildning/utveckling och att bibehålla ledare. Organisationsledare (t.ex. funktionärer och förtroendevalda) Totalt antal organisationsledare Fördelat på män och kvinnor män kvinnor Vilka utbildningar har era organisationsledare? Aktivitetsledare (t.ex. tränare och instruktörer) Totalt antal aktivitetsledare Fördelat på män och kvinnor män kvinnor Vilka utbildningar har era aktivitetsledare? Alla typer av ledare Hur arbetar ni för att rekrytera och introducera nya ledare? Hur jobbar ni för att få en så jämn könsfördelning som möjligt bland era ledare? 14 15

9 Finns det en särskild satsning på att rekrytera unga ledare och hur ser denna i sådana fall ut? Hur arbetar ni för att utveckla och bibehålla de ledare som finns i föreningen? Vilka utbildningar erbjuder ni era ledare? Hur planerar ni att arbeta vidare med ledarförsörjning kommande år? 6. Föreningsdemokrati Finns följande i föreningen: Ja Nej Kännedom om stadgarna hos medlemmarna? Stadgarna tillgängliga för medlemmarna? Sker regelbunden genomgång av stadgarna? Om ja, hur ofta? Protokoll från alla styrelse-/kommittémöten? Årsmötes-/styrelsemötenas protokoll tillgängliga för medlemmarna? På vilket sätt är era medlemmar med och påverkar föreningens utveckling? Ovanstående frågor kan besvaras med ett ja Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Kontaktperson Lars Jennfors, Kultur & fritid, Det finns en tanke i föreningen om hur man rekryterar, utbildar/utvecklar och bibehåller sina ledare Föreningen jobbar för en jämn fördelning mellan könen bland ledare i föreningen Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Kontaktpersoner Lars Jennfors, Kultur & fritid, Jenny Hellberg, Skåneidrotten,

10 7. Miljö Finns följande i föreningen: Någon som är miljöansvarig? En trafiksäkerhetspolicy där miljöhänsyn ingår? För föreningar med egen anläggning: En framtagen energiplan i föreningen, där det framgår vad föreningen bör genomföra för åtgärder för att på sikt minska sina energikostnader? Vi i vår förening: Har kollat upp så att vi har de tillstånd som ev. behövs för verksamheten Uppmanar våra aktiva att gå, cykla, åka kollektivt eller gemensamt till träningar Ställer miljökrav på produkter och leverantörer Eftersträvar att inte köpa eller använda engångsartiklar Försöker köpa varor märkta med erkänd miljömärkning Ser till att sopor kan källsorteras i våra lokaler eller vid våra arrangemang Informerar deltagare och åskådare om var de ska kasta sina sopor Försöker uppmuntra och engagera föreningens medlemmar i miljöarbetet För föreningar med egen anläggning: Försöker på olika sätt att kontinuerligt minska energiförbrukningen i vår anläggning/lokal Ja Nej För föreningar med egen anläggning: Föreningen har tagit fram en energiplan efter kontakt med kommunens energirådgivare Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Energiplanen lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktpersoner Katrine Svensson, miljö- och hälsoskyddskontoret, Energiplan: Martin Holmén, energi- och klimatrådgivare, Kommunledningskontoret Alla föreningar: Föreningen har utsett en miljöansvarig Föreningen aktivt lever upp till gällande miljölagar Föreningen har de eventuella tillstånd som behövs för att driva verksamheten (miljö, livsmedel) Föreningen arbetar med minst en miljöaktivitet, ett grönt arrangemang eller ett tydligt miljömål per år Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Täpp igen energihålet 18 19

11 Produktion: Kultur & fritid Kristianstads kommun Foto: Matts Premberg, Uno Sköld, Kristina Jungbeck, World Scout Jamboree, SXC Mars 2011

Kristianstad. Certifieringsunderlag

Kristianstad. Certifieringsunderlag Kristianstad Certifieringsunderlag Vad är Säker & Trygg förening? Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för föreningar som arbetar aktivt med att ständigt utvecklas för att såväl aktiva som ledare

Läs mer

Antagen av årsmötet 2012-01-28

Antagen av årsmötet 2012-01-28 Antagen av årsmötet 2012-01-28 Bakgrund Vad är Säker & Trygg förening? Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för de föreningar som genomgått Kristianstads kommuns certifieringsunderlag. Det är

Läs mer

TRYGG & SÄKER FÖRENING

TRYGG & SÄKER FÖRENING TRYGG & SÄKER FÖRENING Certifieringsunderlag 2010 Certifieringsunderlag Föreningens namn År Föreningens tre certifieringsansvariga stämmer tillsammans av samtliga punkter i detta underlag och garanterar

Läs mer

FRAMTID PITE. Certifieringsunderlag. Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid.

FRAMTID PITE. Certifieringsunderlag. Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid. FRAMTID PITE SVERIGES BÄSTA IDROTTSRÖRELSE Certifieringsunderlag Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid. Innehållsförteckning Sida: 3 Bli en säker och trygg

Läs mer

Utmärkt förening i Botkyrka. Steg 3 trygghet. Utbildning och certifiering

Utmärkt förening i Botkyrka. Steg 3 trygghet. Utbildning och certifiering Steg 3 trygghet Utbildning och certifiering 1 Steg 3 trygghet Att leda och ansvara för andras barn och ungdomar kan ibland innebära att man ställs inför oväntade situationer som är svårhanterliga. I detta

Läs mer

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat Den lilla klubben med det stora hjärtat Vi bildades 1964 och är den lilla klubben med det stora hjärtat. Vi är en ideell förening och vill erbjuda och motivera, alla som vill vara med, att utvecklas och

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Säker & Trygg Förening

Säker & Trygg Förening FOLKHÄLSORÅDET VARA Säker & Trygg Förening Certifieringsunderlag 205 Säker & Trygg förening I Vara kommun finns många föreningar med varierande verksamheter, som vi hoppas skall arbeta med säkerhet utifrån

Läs mer

SÄKER OCH TRYGG FÖRENING CERTIFIERINGSUNDERLAG

SÄKER OCH TRYGG FÖRENING CERTIFIERINGSUNDERLAG SÄKER OCH TRYGG FÖRENING CERTIFIERINGSUNDERLAG.. Föreningens namn... År. Namn på föreningens säkerhetssamordnare telefonnummer Följande sidor är föreningens arbetsmaterial. Säkerhetsamordnaren i föreningen

Läs mer

Säker och Trygg förening i Ludvika kommun

Säker och Trygg förening i Ludvika kommun Säker och Trygg förening i Ludvika kommun Ett arbetsmaterial från till kommunens föreningsliv för certifiering. Ett samarbete mellan Ludvika kommun www.ludvika.se Världshälsoorganisationen www.who.org

Läs mer

Certifieringsunderlag, tips och checklistor för föreningar i Vara kommun 2016 FOLKHÄLSORÅDET VARA

Certifieringsunderlag, tips och checklistor för föreningar i Vara kommun 2016 FOLKHÄLSORÅDET VARA Certifieringsunderlag, tips och checklistor för föreningar i Vara kommun 2016 FOLKHÄLSORÅDET VARA Innehåll Vad är Säker & Trygg förening?...3 Ansökan om certifiering...4 Arbetsunderlag för certifiering...5

Läs mer

Säker och trygg förening Certifieringsunderlag

Säker och trygg förening Certifieringsunderlag Säker och trygg förening Certifieringsunderlag Säker och trygg förening är ett samarbete mellan Karlskoga kommun och Sisu idrottsutbildarna i Värmland. Innehåll Sid. Certifieringsunderlag 3 Verksamhetsidé,

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Enkel checklista för svåra frågor i samarbete med: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bli en säker och trygg förening...3 Jobba med materialet i lärgrupp...4 Svensk idrott - världens bästa...5

Läs mer

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument.

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument. Avesta Simsällskaps policy gällande verksamhet tillgänglig för alla jämställdhet drogförebyggande arbete ledarskap trafik Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer

Läs mer

Utmärkt förening i Botkyrka. Steg 2 organisation, ekonomi, juridik och marknadsföring. Utbildning och certifiering

Utmärkt förening i Botkyrka. Steg 2 organisation, ekonomi, juridik och marknadsföring. Utbildning och certifiering Steg 2 organisation, ekonomi, juridik och marknadsföring Utbildning och certifiering 1 Steg 2 organisation, ekonomi, juridik och marknadsföring Det här steget syftar delvis till att hitta en lämplig organisationsstruktur

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Certifi eringsunderlag 2007 Foto: Daniel Johansson sid 1 Innehåll Certifieringsunderlag... 3 1. Regler gällande egen anläggning/lokal/uthyrning... 4 2. Brandsäkerhet... 5 3. Besiktning

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en trafiksäkerhetspolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Mål Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en

Läs mer

Policydokument för Nyhammars IF

Policydokument för Nyhammars IF NYHAMMARS IDROTTSFÖRENING Policydokument för Nyhammars IF Detta policydokument har tagits fram av styrelsen för Nyhammars IF. Det skall diskuteras och förankras med aktiva, tränare, styrelse och kansli.

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Certifieringsunderlag Foto: Daniel Johansson sid 1 Innehåll Certifieringsunderlag 3 1 Mål och vision 4 2 Brandsäkerhet 5 3 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 6 4 Utemiljön

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) PM 2002 Information och riktlinjer för tillfälliga övernattningslokaler Vid olika typer av arrangemang och tävlingar uppkommer ofta behov av att ordna tillfälliga övernattningsplatser

Läs mer

Riktlinjer förebyggande ungdomsarbete

Riktlinjer förebyggande ungdomsarbete Riktlinjer förebyggande ungdomsarbete Trafik & Fritidsförvaltningen i Falu Kommun har fått ökade anslag till förebyggande barn- och ungdomsarbete Syfte Syftet med satsningen är att de ideella föreningarnas

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik utmärkt förening i haninge, steg 2 organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2 Exempel Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Enkel checklista för svåra frågor

Enkel checklista för svåra frågor Utbildningsmaterial för föreningar Idrott & förening Enkel checklista för svåra frågor Idrott & förening i samarbete med: www.goteborg.se Innehållsförteckning Bli en säker och trygg förening 3 Jobba med

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Certifieringsunderlag

Certifieringsunderlag Certifieringsunderlag Foto: Linnéa Sjödahl 1 2 Innehåll Sid Certifieringsunderlag 5 Mål och vision 6 Brandsäkerhet 8 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 10 Checklista för övernattning 13 Utemiljö

Läs mer

Enkel checklista för svåra frågor

Enkel checklista för svåra frågor Enkel checklista för svåra frågor i samarbete med: Innehållsförteckning Bli en säker och trygg förening 3 Jobba med materialet i lärgrupp 4 Svensk idrott - världens bästa 5 Idrotts- föreningsnämndens vision

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Certifieringsunderlag Foto: Daniel Johansson sid 1 Innehåll Certifieringsunderlag 3 1 Mål och vision 4 2 Brandsäkerhet 7 3 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 8 4 Utemiljön

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET DOKUMENTATIONSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET Skäggebergsskolan och Lerans Skola Lars Olsson, rektor 2009-05-22 DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET PÅ SKÄGGEBERGSSKOLAN och LERANS SKOLA Inledning

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Sida 1 (8) Systematiskt brandskyddsarbete Nivå medel - grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut för t.ex. en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Läckeby GoIF Gula linjen 2012

Läckeby GoIF Gula linjen 2012 Läckeby GoIF Gula linjen 2012 2 (36) Innehållsförteckning 1. Vision, mål och värderingar... 3 2. Brandsäkerhet... 4 3. Regler och besiktning av anläggning/lokaler... 5 4. Utemiljön i vår närhet... 6 5.

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Säkerhet och sjukvårds plan. För GULDTIPSET CUP

Säkerhet och sjukvårds plan. För GULDTIPSET CUP Säkerhet och sjukvårds plan För GULDTIPSET CUP INTERNATIONAL FOOTBALL CUP BOOVALLEN SWEDEN 2010 Arrangerad av Boo FF P14 2 4 Juli 2010 1. innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution

Läs mer

Olycksfallspolicy för Grangärde hembygdsförening

Olycksfallspolicy för Grangärde hembygdsförening Olycksfallspolicy för Grangärde hembygdsförening Många av de olyckor som inträffar sker ofta på fritiden. Med tanke på hembygdsföreningens omfattande publika verksamhet gäller det därför, så långt som

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

POLICYDOKUMENT. Detta policydokument har tagits fram av styrelsen för Vindelns IF under vintern 2015/2016 Antagen

POLICYDOKUMENT. Detta policydokument har tagits fram av styrelsen för Vindelns IF under vintern 2015/2016 Antagen POLICYDOKUMENT 2016 Detta policydokument har tagits fram av styrelsen för Vindelns IF under vintern 2015/2016 Antagen 2016-02-22 1 INNEHÅLL FÖRÄLDRAPOLICY..3 LEDARPOLICY...5 MILJÖPOLICY 8 JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy. Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening

Alkohol- och Drogpolicy. Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening Alkohol- och Drogpolicy Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening Nationell och lokal nivå Riksdagen beslutade 2001 att anta en ny nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. De antog ett antal

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID 2011-2012 Christina Isacsson Segerstaskolan Rektor Reviderad 2010-09-22 ORGANISATION Följande funktioner/funktionsansvar har delegerats: Huvudansvarig: Christina Isacsson,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Information till medlemmar, ledare och funktionärer (reviderad 2011-11-01)

Information till medlemmar, ledare och funktionärer (reviderad 2011-11-01) Information till medlemmar, ledare och funktionärer (reviderad 2011-11-01) Styrelsen ansvarar för att dokumentet Säker och Trygg förening och dess innehåll blir tillgänglig för alla medlemmar. Uppdraget

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik utmärkt förening i haninge, steg 2 organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet Den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 3 trygghet

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 3 trygghet utmärkt förening i haninge, steg 3 trygghet K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet den bästa. lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet den bästa. lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Handlingsplan och checklista För mer tips om hur ni kan arbeta med policyn- se verktygslådan! Förening: År: Kontaktperson: Handlingsplan

Läs mer

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och trygga föreningar i Borås Stad Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och Trygga föreningar i Borås Stad Borås blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

DROGPOLICY 2016 Musubi Dojo Kampsportsförening

DROGPOLICY 2016 Musubi Dojo Kampsportsförening DROGPOLICY 2016 Musubi Dojo Kampsportsförening Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell grund. Vi arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är viktigt att vi hjälper våra barn och

Läs mer

Drogpolicy. Formtoppen

Drogpolicy. Formtoppen 2015-02-06 Drogpolicy Formtoppen Höllviken och Skanör Innehåll Inledning... 3 Drogpolicy... 4 Riktlinjer gällande tobak... 4 Riktlinjer gällande alkohol... 5 Riktlinjer gällande narkotika... 6 Riktlinjer

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening Säker & Trygg förening Certifieringsunderlag Foto: Daniel Johansson sid 1 Innehåll Certifieringsunderlag 3 1 Mål och vision 4 2 Brandsäkerhet 7 3 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 8 4 Utemiljön

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Mål & Vision Vision: Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s barn- och ungdomsfotboll (gått igenom KFF-pyramiden). Bli en föregångare

Läs mer

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundet Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab Oktober 2014 Riksidrottsförbundets ANDT-policy Riksidrottsförbundet Stockholm

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Drogpolicy - med tillhörande handlingsplan

Drogpolicy - med tillhörande handlingsplan 2011-05-18 Idrotten som förebild - Drogförebyggande arbete som drivkraft! Vår Idrottsförenings Surahammars IBF Drogpolicy - med tillhörande handlingsplan Inledning Definition Följande definieras som en

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Arbetsmaterial för drogpolicy

Arbetsmaterial för drogpolicy KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Arbetsmaterial för drogpolicy Varför ska föreningen engagera sig i alkohol- och tobaksfrågan? Om vi ska lyckas med att få ned alkoholkonsumtionen och höja debutåldern bland

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och trygga föreningar i Borås Stad Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och Trygga föreningar i Borås Stad Borås blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun

Läs mer