Kristianstad. Certifieringsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristianstad. Certifieringsunderlag"

Transkript

1 Kristianstad Certifieringsunderlag

2 Vad är Säker & Trygg förening? Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för de föreningar som genomgått certifieringsunderlaget. Det är ett sätt för föreningen att få koll på viktiga bitar i verksamheten. Att vara certifierad som en Säker & Trygg förening innebär att ni i er förening värnar om era egna medlemmars och även andras säkerhet och trygghet. Det betyder att er förening arbetar aktivt för att ständigt utveckla föreningen så att såväl aktiva medlemmar som ledare ska kunna träna, tävla och glädjas under säkra och trygga former. Oavsett vem du är och vilken förening du tillhör vinner du på att arbeta för en Säker & Trygg förening. Vad har föreningen för nytta av att vara en Säker & Trygg förening? - Positivt vid kontakt med företag gällande sponsring - Lättare att rekrytera medlemmar och ledare - Tydliga ansvarsområden och rutiner inom föreningen - Säkerhet och trygghet i föreningen - Ökad kontakt och samarbete med andra föreningar Vad erbjuds de föreningar som genomgått och blivit certifierade som Säker & Trygg förening? kronor extra i ett stimulansbidrag året efter föreningen blivit certifierad första gången. Bidraget ska gå till utbildning inom föreningen - Gratis deltagande på de utbildningar som erbjuds genom kultur- och fritidsförvaltningen - Tillgång till logotypen Säker & Trygg förening som kan användas vid marknadsföring av föreningens verksamhet - Årligt träff med övriga föreningar som blivit certifierade Tips! Arbetet med certifieringsunderlaget kan göras i studiecirkel-/lärgruppsformat och därmed generera resurser i form av studiematerial och liknande tillbaka till föreningen. För idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet finns det också möjlighet att få hjälp av Skåneidrotten med processledning vid framtagandet av olika policydokument. Vilka föreningar kan certifiera sig? Alla föreningar som sysslar med barn- och ungdomsverksamhet i Kristianstad har möjlighet att certifiera sig, och därmed bli en Säker & Trygg förening. Föreningens namn: År: Vad krävs av en förening för att bli certifierad? Det som krävs är följande: 1. Ett styrelsebeslut på att föreningen ska jobba med denna certifieringsmodell. Styrelsen utser då en huvudansvarig person för detta. 2. Genomgång av- och avklarade minimikrav i alla block som finns i certifieringsunderlaget. 3. Godkännande av Kultur & fritid. 4. Policydokumenten antas på nästkommande årsmöte efter godkännande av kontaktperson för respektive block. 5. Krisstödsplan och eventuell dokumentation av brandskyddet, utrymningsplan, uthyrningskontrakt och energiplan antas på ett styrelsemöte efter godkännande av kontaktperson för respektive block. 6. Ny certifiering vart tredje år. Certifieringsunderlaget är ett levande dokument som behöver uppdateras, förändras och utvecklas. Det kan handla om att vidareutveckla några block och även att börja arbeta med ytterligare block. Föreningens certifieringsansvarige person stämmer av samtliga punkter i detta underlag och garanterar att nödvändiga åtgärder har genomförts. Certifieringsansvarigs namnteckning: Namnförtydligande: Telefonnummer: E-post: 2 3

3 1. Policy Policy ska finnas för två områden inom föreningen, trafiksäkerhet och ANTI-DANT (droger, alkohol, narkotika och tobak). Så här kan ni jobba för att ta fram en policy 1. Bjud in medlemmarna i föreningen för att diskutera en policy med utgångspunkt i den checklista som finns för respektive policyområde. Alternativt 1. Diskutera en policy inom styrelsen, bland aktiva och bland ledare var för sig. Detta med utgångspunkt i den checklista som finns för respektive policyområde. 2. Utifrån de synpunkter som inkommit, formulera en policy med handlingsplan. Den ska innehålla: - riktlinjer - ansvarig person för varje riktlinje - åtgärd om någon bryter mot riktlinjen 3. Anta policyn på nästkommande årsmöte efter godkännande av kontaktperson för respektive block. 4. Synliggör policyn bland medlemmarna men även utåt. Låt den finnas uppsatt i klubblokalen och finnas tillgänglig på er hemsida. OBS! Diskussioner om både trafiksäkerhet och ANTI-DANT kan tas vid samma tillfälle. Trafiksäkerhetspolicy Checklista Förarkrav - Vi ställer krav på att föraren har godkänt körkort - Vi kräver efterlevnad av hastighetsgränser och trafikregler - Vi kräver nyktra och drogfria bilförare - Vi kräver att föraren inte druckit alkohol minst 24 timmar före färd - Vi kräver att föraren är ansvarig för att alla i bilen bär bälte - Vi kräver att föraren anpassar hastighet efter väglag - Vi kräver att föraren är utvilad - Vi kräver att någon i varje fordon har utbildning i hjärt- och lungräddning - Ålderskrav för föraren Fordonskrav - Vi kräver att det ska finnas säkerhetsbälte i alla fordon - Våra fordon ska året runt ha ett mönsterdjup av minst 3 mm - Vi kräver att fordonet är besiktigat - Vi kräver att fordonet har en gällande försäkring - Vi kräver att fordonet har brandsläckare och brandfilt - Vi kräver att fordonet har första förbandslåda - Vi kräver att fordonet har ABS-bromsar - Vi kräver att fordonet har airbag - Vid inköp av egna fordon inom föreningen ska vi beakta miljöperspektivet Utbildning - Vi erbjuder utbildning i säkra transporter - Vi erbjuder utbildning i hjärt- och lungräddning Egna resor - Vi planerar resandet till matcher med god tidsmarginal - Vi lastsäkrar vår utrustning Transport till och från anläggning - Vi uppmuntrar resor till träning med cykel, kollektivt eller samåkning - Vi uppmuntrar användning av cykelhjälm, cykellyse och reflexer - Vi uppmuntrar resor med kollektivtrafik till våra egna tävlingar/arrangemang, detta genom tydlig information till våra deltagare 4 5

4 En inledande beskrivning om varför en trafiksäkerhetspolicy behövs i föreningen. En framtagen policy som innehåller områdena förarkrav, fordonskrav, egna resor, utbildning och transport till och från anläggning enligt följande: o riktlinje o ansvarig person för varje riktlinje o åtgärd om någon bryter mot riktlinjen Policyn ska synliggöras bland medlemmarna men även utåt Policyn godkänns av kontaktperson för policyn Policydokumentet med tillhörande handlingsplan lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktperson Charlotte Karlsson, Skåneidrotten, ANTI-DANT-policy (dopning/alkohol/narkotika/tobak) Checklista Dopning Dopning inom idrotten är förbjudet och innebär avstängning av olika slag. Hur ser vi i föreningen på att använda kosttillskott? Bör vi ge ut rekommendationer vad gäller användandet av kosttillskott? Alkohol Är det tillåtet att alkohol förtärs på föreningens anläggning? Är det tillåtet att alkohol, i föreningssammanhang, förtärs i ungdomars närvaro av förälder/ledare/aktiv? Är det tillåtet att alkohol förtärs på föreningsfester? Är det tillåtet att komma påverkad till träning/match som förälder/ledare/aktiv? Har vi koll på att ungdomsfester bland föreningsmedlemmar är alkoholfria? Har vi något ansvar för att ungdomar i föreningen inte dricker alkohol utanför föreningen? Narkotika Narkotika är olagligt att använda och sälja enligt lag. Vad gör vi om vi upptäcker att någon medlem använder eller säljer narkotika? Tobak Är det tillåtet att röka på föreningens anläggning? Är det tillåtet att, i föreningssammanhang, röka i ungdomars närvaro som förälder/ledare/aktiv? Är det tillåtet att snusa på föreningens anläggning? Är det tillåtet att snusa i ungdomars närvaro som förälder/ledare/aktiv? Har vi koll på att ungdomsfester bland föreningsmedlemmar är tobaksfria? Har vi något ansvar för att ungdomar i föreningen inte använder tobak utanför föreningen? 6 7

5 En inledande beskrivning om varför en ANTI-DANT-policy behövs i föreningen. En framtagen policy som innehåller områdena alkohol, narkotika, tobak och doping enligt följande: o riktlinje o ansvarig person för varje riktlinje o åtgärd om någon bryter mot riktlinjen Policyn ska synliggöras bland medlemmarna men även utåt Policyn godkänns av kontaktperson för policyn Policydokumentet med tillhörande handlingsplan lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktperson Maria Asklund, drogförebyggande samordnare Kristianstads kommun, Säker anläggning Om föreningen inte har en egen anläggning/lokal och inte hyr en anläggning/lokal, gå vidare till block 3. Brandskydd Föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler bör sammanställa en enkel dokumentation över brandskyddet. De föreningar som bedriver verksamhet i hyrda lokaler bör antingen sammanställa en enkel dokumentation över brandskyddet, alternativt ta del av och se till att bli informerade av de brandskyddsrutiner som gäller i den aktuella lokalen. Beskrivningen av brandskyddet behöver inte omfatta mer än vad som ryms på en A4-sida. Viktiga punkter att ta upp är: Brandskyddsansvarig Fastighetsansvarig och kontaktperson/er Om inte föreningen äger lokalerna, ta reda på hur brandskyddsansvaret är fördelat mellan fastighetsägaren och föreningen Uppsamlingsplats vid utrymning Fastställda brandskyddsrutiner/regler såsom, Åtgärder vid brand- eller utrymningslarm Vad som gäller då lokalerna lämnas, t ex avstängning/kontroll av belysning, tvättmaskin, torktumlare, bastu, kompressor, spis, kaffekokare med mera Grillning, placering av grill, hantering av kol vid avslutad grillning Sophantering, placering av sopkärl Förvaring av brandfarlig vara såsom bensin, tändvätska, gasol Övernattning i föreningens lokaler Uthyrning av föreningens lokaler Kontroll av brandskyddet i lokaler som hyrs för övernattning t ex vid deltagande i cuper Egenkontroller av Larm eller brandvarnare Utrymningsvägar, tillgänglighet, öppningsbara, skyltning Släckutrustning - handbrandsläckare, brandfilt Brandcellsgränser, branddörrar Information om var och ens ansvar Ledarnas ansvar i den dagliga verksamheten 8 9

6 Vidare bör det finnas en utrymningsplan som tydligt anger utrymningsvägar, nödutgångar och placering av släckutrustning. Saknas utrymningsplan kan en kopia av planritningen över byggnaden/lokalen tjäna som utrymningsplan förutsatt att den kompletteras med ovanstående anvisningar. På planritningen bör även en Här är du punkt markeras. För föreningar som upprättar en egen brandskyddsdokumentation En upprättad dokumentation av brandskyddet, innehållande de punkter som beskrivs ovan En upprättad utrymningsplan Dokumentationen av brandskyddet och utrymningsplanen finns lättillgänglig för besökare i anläggningen, exempelvis uppsatt vid entrén En eventuell internutbildning av brandskyddet för ledare och medlemmar, diskuteras med räddningstjänsten från fall till fall Brandskyddet godkänns av kontaktperson för brandskyddet Dokumentation av brandskyddet och utrymningsplan lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid För föreningar som tar del av befintlig dokumentation av brandskydd Ta del av befintlig dokumentation av brandskyddet och informera medlemmarna att också ta del av den Kontaktpersoner Räddningstjänsten genom Andreas Bengtsson, Dan Svensson, Jonas Nilsson och Johan Sjöberg. Samtliga nås på eller e-post: Uthyrning av anläggning/lokal Om föreningen hyr ut anläggningen/lokalen ska det finnas ett uthyrningskontrakt med tillhörande regler vid uthyrning. Exempel på saker att tänka på är: Vet vi vilka vi hyr ut till? Vem har ansvaret för brandskyddet vid uthyrning? Ålder på de som hyr lokalen? Förhållningsregler kring alkohol och tobak vid uthyrning? Vem ansvarar för att lokalen ställs i ordning före och efter uthyrning? Hur sker kontroll av skador som kan uppkomma vid uthyrning? Är det tillåtet att övernatta i lokalen ur säkerhetssynpunkt och vad finns i så fall för krav? Ska det alltid finnas vuxna närvarande vid övernattning? Ett uthyrningskontrakt med tillhörande regler, där föreningen tänkt till kring ovannämnda frågor Uthyrningskontraktet godkänns av kontaktperson för uthyrning av anläggning/lokal Uthyrningskontraktet lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktpersoner Lars Jennfors, Kultur & fritid, Räddningstjänsten genom Andreas Bengtsson, Dan Svensson, Jonas Nilsson och Johan Sjöberg. Samtliga nås på eller e-post: 10 11

7 3. Olycksfall/krisstöd 4. Försäkringar Finns följande i föreningen: Bår (beroende på verksamhet)? Förbandsmaterial? Skylt vid sjukvårdande material? Fast eller mobil nödtelefon vid föreningens verksamhet? Utbildade ledare/funktionärer inom första hjälpen /hjärt- och lungräddning? Antal utbildade: Sker regelbunden uppdatering av ledare/funktionärer varje år? En upprättad krisstödsplan för allvarliga tillbud, innehållande: - Vem som kontaktar anhöriga - Vem som sköter mediekontakter - Vem som informerar barn, föräldrar och övriga medlemmar i föreningen - Vem som, från föreningens sida, har den fortsatta kontakten med de drabbade Ja Nej Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet omfattas föreningen automatiskt av RF:s Grundförsäkring som ger ett grundskydd för föreningen. Det är det skydd som RF anser att varje förening minst måste ha. Den innehåller: - Ansvarsförsäkring under idrottslig verksamhet - Förmögenhetsbrottsförsäkring - Rättsskyddsförsäkring - Patientförsäkring - Olycksfall- och krisförsäkring för ideella ledare, funktionärer, tränare och domare. Dock gäller den inte för aktiva idrottsutövare och arbetstagare RF har också en kompletteringsförsäkring där föreningen kan välja de delar som man anser sig behöva. Den innehåller valbara delar: - Egendomsförsäkring - Allriskförsäkring för lös egendom - Ansvarsförsäkring för annan verksamhet än den idrottsliga - Förmögenhetsbrottsförsäkring över två basbelopp - Idrottsreseförsäkring - Byggnadsförsäkring - Tjänstereseförsäkring Ovan nämnda frågor kan besvaras med ja, alternativt att föreningen har förklaringar till nej-svar Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Krisstödsplanen lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktperson Lars Jennfors, Kultur & fritid, Föreningar som inte tillhör Riksidrottsförbundet bör kolla upp hur det ser ut inom respektive riksförbund. Finns följande i föreningen: - Ett grundskydd genom en grundförsäkring? Ja Nej - Vid ja, finns det kunskap om innehållet i grundgörsäkringen? Ja Nej - Vid nej, hur skyddas föreningen och dess medlemmar? - Har styrelsen kontrollerat om grundförsäkringen måste Ja Nej kompletteras? 12 13

8 Vad var i så fall resultatet av denna kontroll? De aktiva utövarna i föreningen täcks inte av grundförsäkring eller kompletteringsförsäkring. Är era aktiva utövare olycksfallsförsäkrade och krisförsäkrade genom ert specialförbunds licensförsäkringar? Ja Nej Vid nej, hur är era aktiva försäkrade? Hur är eventuella arbetstagare och avlönade ledare olycksfallsförsäkrade och krisförsäkrade? Görs regelbunden översyn av försäkringsskyddet? Ja Nej Hur informeras era medlemmar om vilka försäkringar de omfattas av? Föreningen har gått igenom sina försäkringar och känner sig trygga med de försäkringar de har Ovannämnda frågor kan besvaras med ja, alternativt att föreningen har förklaringar till nej-svar Kontaktperson Respektive förenings försäkringsbolag. (Kontakta även eventuellt riksförbund för vägledning). 5. Ledarförsörjning Ledarförsörjning innefattar de tre delarna rekrytering, utbildning/utveckling och att bibehålla ledare. Organisationsledare (t.ex. funktionärer och förtroendevalda) Totalt antal organisationsledare Fördelat på män och kvinnor män kvinnor Vilka utbildningar har era organisationsledare? Aktivitetsledare (t.ex. tränare och instruktörer) Totalt antal aktivitetsledare Fördelat på män och kvinnor män kvinnor Vilka utbildningar har era aktivitetsledare? Alla typer av ledare Hur arbetar ni för att rekrytera och introducera nya ledare? Hur jobbar ni för att få en så jämn könsfördelning som möjligt bland era ledare? 14 15

9 Finns det en särskild satsning på att rekrytera unga ledare och hur ser denna i sådana fall ut? Hur arbetar ni för att utveckla och bibehålla de ledare som finns i föreningen? Vilka utbildningar erbjuder ni era ledare? Hur planerar ni att arbeta vidare med ledarförsörjning kommande år? 6. Föreningsdemokrati Finns följande i föreningen: Ja Nej Kännedom om stadgarna hos medlemmarna? Stadgarna tillgängliga för medlemmarna? Sker regelbunden genomgång av stadgarna? Om ja, hur ofta? Protokoll från alla styrelse-/kommittémöten? Årsmötes-/styrelsemötenas protokoll tillgängliga för medlemmarna? På vilket sätt är era medlemmar med och påverkar föreningens utveckling? Ovanstående frågor kan besvaras med ett ja Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Kontaktperson Lars Jennfors, Kultur & fritid, Det finns en tanke i föreningen om hur man rekryterar, utbildar/utvecklar och bibehåller sina ledare Föreningen jobbar för en jämn fördelning mellan könen bland ledare i föreningen Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Kontaktpersoner Lars Jennfors, Kultur & fritid, Jenny Hellberg, Skåneidrotten,

10 7. Miljö Finns följande i föreningen: Någon som är miljöansvarig? En trafiksäkerhetspolicy där miljöhänsyn ingår? För föreningar med egen anläggning: En framtagen energiplan i föreningen, där det framgår vad föreningen bör genomföra för åtgärder för att på sikt minska sina energikostnader? Vi i vår förening: Har kollat upp så att vi har de tillstånd som ev. behövs för verksamheten Uppmanar våra aktiva att gå, cykla, åka kollektivt eller gemensamt till träningar Ställer miljökrav på produkter och leverantörer Eftersträvar att inte köpa eller använda engångsartiklar Försöker köpa varor märkta med erkänd miljömärkning Ser till att sopor kan källsorteras i våra lokaler eller vid våra arrangemang Informerar deltagare och åskådare om var de ska kasta sina sopor Försöker uppmuntra och engagera föreningens medlemmar i miljöarbetet För föreningar med egen anläggning: Försöker på olika sätt att kontinuerligt minska energiförbrukningen i vår anläggning/lokal Ja Nej För föreningar med egen anläggning: Föreningen har tagit fram en energiplan efter kontakt med kommunens energirådgivare Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Energiplanen lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktpersoner Katrine Svensson, miljö- och hälsoskyddskontoret, Energiplan: Martin Holmén, energi- och klimatrådgivare, Kommunledningskontoret Alla föreningar: Föreningen har utsett en miljöansvarig Föreningen aktivt lever upp till gällande miljölagar Föreningen har de eventuella tillstånd som behövs för att driva verksamheten (miljö, livsmedel) Föreningen arbetar med minst en miljöaktivitet, ett grönt arrangemang eller ett tydligt miljömål per år Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Täpp igen energihålet 18 19

11 Produktion: Kultur & fritid Kristianstads kommun Foto: Matts Premberg, Uno Sköld, Kristina Jungbeck, World Scout Jamboree, SXC Mars 2011

Certifieringsunderlag

Certifieringsunderlag Certifieringsunderlag Foto: Linnéa Sjödahl 1 2 Innehåll Sid Certifieringsunderlag 5 Mål och vision 6 Brandsäkerhet 8 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 10 Checklista för övernattning 13 Utemiljö

Läs mer

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och trygga föreningar i Borås Stad Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och Trygga föreningar i Borås Stad Borås blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun

Läs mer

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och trygga föreningar i Borås Stad Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och Trygga föreningar i Borås Stad Borås blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f.

Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f. Värdegrunder för Sida 2 av 13 IFK s värdegrund Innehållsförteckning De olika värdegrunderna hittar du på följande sidor: Sida Drogpolicy... 3-5 Jämlikhet, Jämställdhet & Jämställd idrott... 6 Tränare/Ledare...

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik utmärkt förening i haninge, steg 2 organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Vår Vision. Policydokument uppdaterat 2014/11/10

Vår Vision. Policydokument uppdaterat 2014/11/10 Vår Vision Ridklubben Udden skall vara en attraktiv samlingsplats för alla hästintresserade i vårt verksamhetsområde genom att erbjuda en bred hästverksamhet präglad av kunnande och engagemang i en trivsam

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Alkohol- och drogpolicy Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte

Läs mer

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet 0.1 - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 - Ökad jämställdhet och mångfald 0.3 - Ökad demokrati och delaktighet 0.4 - Höjd utbildningsnivå

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1 POLICY Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17 Sida 1 Inledning Detta är ett policydokument som ska hjälpa Västmanlands Innebandyförbund att utveckla sig till det bättre och kunna hjälpa

Läs mer

Vad alla ungdomsledare bör känna till

Vad alla ungdomsledare bör känna till 1939 2009 Vad alla ungdomsledare bör känna till Introduktion: Hossmo BK har certifierats av kommunen som en Säker & Trygg förening. Detta är ett bevis på kvalitet och trygghet för medlemmarna. Eftersom

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor lägg EnErgi på VErKSamHEtEn, inte på ElräKningEn! Stockholm, februari 2011 Materialet är till för att stödja idrottsföreningar i arbetet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14 LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Rev. 2008-04-14 Varför en ledarinstruktion? Jo för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera på ett gemensamt och ur klubbens synvinkel

Läs mer

Trygg och säker Förening

Trygg och säker Förening Trygg och säker Förening Hjälteby Sjöscoutkår Hjälteby SjöscoutkårSkapat den 2013-05-23 Sidan 1 Trygg och säker verksamhet Detta dokument skall ge dig som ledare i scoutkåren tillgång till rutiner och

Läs mer

4H:s lägerpärm Register

4H:s lägerpärm Register 4H:s lägerpärm Register Register 1. Inledning Allmänt 2. Förberedelser 3. Programplanering 4. Genomförande 5. Lägrets avslutande Olika läger 6. 4H läger 7. Lägertyper Fördjupning 8. Ekonomi 9. Lagar och

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer