Kristianstad. Certifieringsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristianstad. Certifieringsunderlag"

Transkript

1 Kristianstad Certifieringsunderlag

2 Vad är Säker & Trygg förening? Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för de föreningar som genomgått certifieringsunderlaget. Det är ett sätt för föreningen att få koll på viktiga bitar i verksamheten. Att vara certifierad som en Säker & Trygg förening innebär att ni i er förening värnar om era egna medlemmars och även andras säkerhet och trygghet. Det betyder att er förening arbetar aktivt för att ständigt utveckla föreningen så att såväl aktiva medlemmar som ledare ska kunna träna, tävla och glädjas under säkra och trygga former. Oavsett vem du är och vilken förening du tillhör vinner du på att arbeta för en Säker & Trygg förening. Vad har föreningen för nytta av att vara en Säker & Trygg förening? - Positivt vid kontakt med företag gällande sponsring - Lättare att rekrytera medlemmar och ledare - Tydliga ansvarsområden och rutiner inom föreningen - Säkerhet och trygghet i föreningen - Ökad kontakt och samarbete med andra föreningar Vad erbjuds de föreningar som genomgått och blivit certifierade som Säker & Trygg förening? kronor extra i ett stimulansbidrag året efter föreningen blivit certifierad första gången. Bidraget ska gå till utbildning inom föreningen - Gratis deltagande på de utbildningar som erbjuds genom kultur- och fritidsförvaltningen - Tillgång till logotypen Säker & Trygg förening som kan användas vid marknadsföring av föreningens verksamhet - Årligt träff med övriga föreningar som blivit certifierade Tips! Arbetet med certifieringsunderlaget kan göras i studiecirkel-/lärgruppsformat och därmed generera resurser i form av studiematerial och liknande tillbaka till föreningen. För idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet finns det också möjlighet att få hjälp av Skåneidrotten med processledning vid framtagandet av olika policydokument. Vilka föreningar kan certifiera sig? Alla föreningar som sysslar med barn- och ungdomsverksamhet i Kristianstad har möjlighet att certifiera sig, och därmed bli en Säker & Trygg förening. Föreningens namn: År: Vad krävs av en förening för att bli certifierad? Det som krävs är följande: 1. Ett styrelsebeslut på att föreningen ska jobba med denna certifieringsmodell. Styrelsen utser då en huvudansvarig person för detta. 2. Genomgång av- och avklarade minimikrav i alla block som finns i certifieringsunderlaget. 3. Godkännande av Kultur & fritid. 4. Policydokumenten antas på nästkommande årsmöte efter godkännande av kontaktperson för respektive block. 5. Krisstödsplan och eventuell dokumentation av brandskyddet, utrymningsplan, uthyrningskontrakt och energiplan antas på ett styrelsemöte efter godkännande av kontaktperson för respektive block. 6. Ny certifiering vart tredje år. Certifieringsunderlaget är ett levande dokument som behöver uppdateras, förändras och utvecklas. Det kan handla om att vidareutveckla några block och även att börja arbeta med ytterligare block. Föreningens certifieringsansvarige person stämmer av samtliga punkter i detta underlag och garanterar att nödvändiga åtgärder har genomförts. Certifieringsansvarigs namnteckning: Namnförtydligande: Telefonnummer: E-post: 2 3

3 1. Policy Policy ska finnas för två områden inom föreningen, trafiksäkerhet och ANTI-DANT (droger, alkohol, narkotika och tobak). Så här kan ni jobba för att ta fram en policy 1. Bjud in medlemmarna i föreningen för att diskutera en policy med utgångspunkt i den checklista som finns för respektive policyområde. Alternativt 1. Diskutera en policy inom styrelsen, bland aktiva och bland ledare var för sig. Detta med utgångspunkt i den checklista som finns för respektive policyområde. 2. Utifrån de synpunkter som inkommit, formulera en policy med handlingsplan. Den ska innehålla: - riktlinjer - ansvarig person för varje riktlinje - åtgärd om någon bryter mot riktlinjen 3. Anta policyn på nästkommande årsmöte efter godkännande av kontaktperson för respektive block. 4. Synliggör policyn bland medlemmarna men även utåt. Låt den finnas uppsatt i klubblokalen och finnas tillgänglig på er hemsida. OBS! Diskussioner om både trafiksäkerhet och ANTI-DANT kan tas vid samma tillfälle. Trafiksäkerhetspolicy Checklista Förarkrav - Vi ställer krav på att föraren har godkänt körkort - Vi kräver efterlevnad av hastighetsgränser och trafikregler - Vi kräver nyktra och drogfria bilförare - Vi kräver att föraren inte druckit alkohol minst 24 timmar före färd - Vi kräver att föraren är ansvarig för att alla i bilen bär bälte - Vi kräver att föraren anpassar hastighet efter väglag - Vi kräver att föraren är utvilad - Vi kräver att någon i varje fordon har utbildning i hjärt- och lungräddning - Ålderskrav för föraren Fordonskrav - Vi kräver att det ska finnas säkerhetsbälte i alla fordon - Våra fordon ska året runt ha ett mönsterdjup av minst 3 mm - Vi kräver att fordonet är besiktigat - Vi kräver att fordonet har en gällande försäkring - Vi kräver att fordonet har brandsläckare och brandfilt - Vi kräver att fordonet har första förbandslåda - Vi kräver att fordonet har ABS-bromsar - Vi kräver att fordonet har airbag - Vid inköp av egna fordon inom föreningen ska vi beakta miljöperspektivet Utbildning - Vi erbjuder utbildning i säkra transporter - Vi erbjuder utbildning i hjärt- och lungräddning Egna resor - Vi planerar resandet till matcher med god tidsmarginal - Vi lastsäkrar vår utrustning Transport till och från anläggning - Vi uppmuntrar resor till träning med cykel, kollektivt eller samåkning - Vi uppmuntrar användning av cykelhjälm, cykellyse och reflexer - Vi uppmuntrar resor med kollektivtrafik till våra egna tävlingar/arrangemang, detta genom tydlig information till våra deltagare 4 5

4 En inledande beskrivning om varför en trafiksäkerhetspolicy behövs i föreningen. En framtagen policy som innehåller områdena förarkrav, fordonskrav, egna resor, utbildning och transport till och från anläggning enligt följande: o riktlinje o ansvarig person för varje riktlinje o åtgärd om någon bryter mot riktlinjen Policyn ska synliggöras bland medlemmarna men även utåt Policyn godkänns av kontaktperson för policyn Policydokumentet med tillhörande handlingsplan lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktperson Charlotte Karlsson, Skåneidrotten, ANTI-DANT-policy (dopning/alkohol/narkotika/tobak) Checklista Dopning Dopning inom idrotten är förbjudet och innebär avstängning av olika slag. Hur ser vi i föreningen på att använda kosttillskott? Bör vi ge ut rekommendationer vad gäller användandet av kosttillskott? Alkohol Är det tillåtet att alkohol förtärs på föreningens anläggning? Är det tillåtet att alkohol, i föreningssammanhang, förtärs i ungdomars närvaro av förälder/ledare/aktiv? Är det tillåtet att alkohol förtärs på föreningsfester? Är det tillåtet att komma påverkad till träning/match som förälder/ledare/aktiv? Har vi koll på att ungdomsfester bland föreningsmedlemmar är alkoholfria? Har vi något ansvar för att ungdomar i föreningen inte dricker alkohol utanför föreningen? Narkotika Narkotika är olagligt att använda och sälja enligt lag. Vad gör vi om vi upptäcker att någon medlem använder eller säljer narkotika? Tobak Är det tillåtet att röka på föreningens anläggning? Är det tillåtet att, i föreningssammanhang, röka i ungdomars närvaro som förälder/ledare/aktiv? Är det tillåtet att snusa på föreningens anläggning? Är det tillåtet att snusa i ungdomars närvaro som förälder/ledare/aktiv? Har vi koll på att ungdomsfester bland föreningsmedlemmar är tobaksfria? Har vi något ansvar för att ungdomar i föreningen inte använder tobak utanför föreningen? 6 7

5 En inledande beskrivning om varför en ANTI-DANT-policy behövs i föreningen. En framtagen policy som innehåller områdena alkohol, narkotika, tobak och doping enligt följande: o riktlinje o ansvarig person för varje riktlinje o åtgärd om någon bryter mot riktlinjen Policyn ska synliggöras bland medlemmarna men även utåt Policyn godkänns av kontaktperson för policyn Policydokumentet med tillhörande handlingsplan lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktperson Maria Asklund, drogförebyggande samordnare Kristianstads kommun, Säker anläggning Om föreningen inte har en egen anläggning/lokal och inte hyr en anläggning/lokal, gå vidare till block 3. Brandskydd Föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler bör sammanställa en enkel dokumentation över brandskyddet. De föreningar som bedriver verksamhet i hyrda lokaler bör antingen sammanställa en enkel dokumentation över brandskyddet, alternativt ta del av och se till att bli informerade av de brandskyddsrutiner som gäller i den aktuella lokalen. Beskrivningen av brandskyddet behöver inte omfatta mer än vad som ryms på en A4-sida. Viktiga punkter att ta upp är: Brandskyddsansvarig Fastighetsansvarig och kontaktperson/er Om inte föreningen äger lokalerna, ta reda på hur brandskyddsansvaret är fördelat mellan fastighetsägaren och föreningen Uppsamlingsplats vid utrymning Fastställda brandskyddsrutiner/regler såsom, Åtgärder vid brand- eller utrymningslarm Vad som gäller då lokalerna lämnas, t ex avstängning/kontroll av belysning, tvättmaskin, torktumlare, bastu, kompressor, spis, kaffekokare med mera Grillning, placering av grill, hantering av kol vid avslutad grillning Sophantering, placering av sopkärl Förvaring av brandfarlig vara såsom bensin, tändvätska, gasol Övernattning i föreningens lokaler Uthyrning av föreningens lokaler Kontroll av brandskyddet i lokaler som hyrs för övernattning t ex vid deltagande i cuper Egenkontroller av Larm eller brandvarnare Utrymningsvägar, tillgänglighet, öppningsbara, skyltning Släckutrustning - handbrandsläckare, brandfilt Brandcellsgränser, branddörrar Information om var och ens ansvar Ledarnas ansvar i den dagliga verksamheten 8 9

6 Vidare bör det finnas en utrymningsplan som tydligt anger utrymningsvägar, nödutgångar och placering av släckutrustning. Saknas utrymningsplan kan en kopia av planritningen över byggnaden/lokalen tjäna som utrymningsplan förutsatt att den kompletteras med ovanstående anvisningar. På planritningen bör även en Här är du punkt markeras. För föreningar som upprättar en egen brandskyddsdokumentation En upprättad dokumentation av brandskyddet, innehållande de punkter som beskrivs ovan En upprättad utrymningsplan Dokumentationen av brandskyddet och utrymningsplanen finns lättillgänglig för besökare i anläggningen, exempelvis uppsatt vid entrén En eventuell internutbildning av brandskyddet för ledare och medlemmar, diskuteras med räddningstjänsten från fall till fall Brandskyddet godkänns av kontaktperson för brandskyddet Dokumentation av brandskyddet och utrymningsplan lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid För föreningar som tar del av befintlig dokumentation av brandskydd Ta del av befintlig dokumentation av brandskyddet och informera medlemmarna att också ta del av den Kontaktpersoner Räddningstjänsten genom Andreas Bengtsson, Dan Svensson, Jonas Nilsson och Johan Sjöberg. Samtliga nås på eller e-post: Uthyrning av anläggning/lokal Om föreningen hyr ut anläggningen/lokalen ska det finnas ett uthyrningskontrakt med tillhörande regler vid uthyrning. Exempel på saker att tänka på är: Vet vi vilka vi hyr ut till? Vem har ansvaret för brandskyddet vid uthyrning? Ålder på de som hyr lokalen? Förhållningsregler kring alkohol och tobak vid uthyrning? Vem ansvarar för att lokalen ställs i ordning före och efter uthyrning? Hur sker kontroll av skador som kan uppkomma vid uthyrning? Är det tillåtet att övernatta i lokalen ur säkerhetssynpunkt och vad finns i så fall för krav? Ska det alltid finnas vuxna närvarande vid övernattning? Ett uthyrningskontrakt med tillhörande regler, där föreningen tänkt till kring ovannämnda frågor Uthyrningskontraktet godkänns av kontaktperson för uthyrning av anläggning/lokal Uthyrningskontraktet lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktpersoner Lars Jennfors, Kultur & fritid, Räddningstjänsten genom Andreas Bengtsson, Dan Svensson, Jonas Nilsson och Johan Sjöberg. Samtliga nås på eller e-post: 10 11

7 3. Olycksfall/krisstöd 4. Försäkringar Finns följande i föreningen: Bår (beroende på verksamhet)? Förbandsmaterial? Skylt vid sjukvårdande material? Fast eller mobil nödtelefon vid föreningens verksamhet? Utbildade ledare/funktionärer inom första hjälpen /hjärt- och lungräddning? Antal utbildade: Sker regelbunden uppdatering av ledare/funktionärer varje år? En upprättad krisstödsplan för allvarliga tillbud, innehållande: - Vem som kontaktar anhöriga - Vem som sköter mediekontakter - Vem som informerar barn, föräldrar och övriga medlemmar i föreningen - Vem som, från föreningens sida, har den fortsatta kontakten med de drabbade Ja Nej Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet omfattas föreningen automatiskt av RF:s Grundförsäkring som ger ett grundskydd för föreningen. Det är det skydd som RF anser att varje förening minst måste ha. Den innehåller: - Ansvarsförsäkring under idrottslig verksamhet - Förmögenhetsbrottsförsäkring - Rättsskyddsförsäkring - Patientförsäkring - Olycksfall- och krisförsäkring för ideella ledare, funktionärer, tränare och domare. Dock gäller den inte för aktiva idrottsutövare och arbetstagare RF har också en kompletteringsförsäkring där föreningen kan välja de delar som man anser sig behöva. Den innehåller valbara delar: - Egendomsförsäkring - Allriskförsäkring för lös egendom - Ansvarsförsäkring för annan verksamhet än den idrottsliga - Förmögenhetsbrottsförsäkring över två basbelopp - Idrottsreseförsäkring - Byggnadsförsäkring - Tjänstereseförsäkring Ovan nämnda frågor kan besvaras med ja, alternativt att föreningen har förklaringar till nej-svar Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Krisstödsplanen lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktperson Lars Jennfors, Kultur & fritid, Föreningar som inte tillhör Riksidrottsförbundet bör kolla upp hur det ser ut inom respektive riksförbund. Finns följande i föreningen: - Ett grundskydd genom en grundförsäkring? Ja Nej - Vid ja, finns det kunskap om innehållet i grundgörsäkringen? Ja Nej - Vid nej, hur skyddas föreningen och dess medlemmar? - Har styrelsen kontrollerat om grundförsäkringen måste Ja Nej kompletteras? 12 13

8 Vad var i så fall resultatet av denna kontroll? De aktiva utövarna i föreningen täcks inte av grundförsäkring eller kompletteringsförsäkring. Är era aktiva utövare olycksfallsförsäkrade och krisförsäkrade genom ert specialförbunds licensförsäkringar? Ja Nej Vid nej, hur är era aktiva försäkrade? Hur är eventuella arbetstagare och avlönade ledare olycksfallsförsäkrade och krisförsäkrade? Görs regelbunden översyn av försäkringsskyddet? Ja Nej Hur informeras era medlemmar om vilka försäkringar de omfattas av? Föreningen har gått igenom sina försäkringar och känner sig trygga med de försäkringar de har Ovannämnda frågor kan besvaras med ja, alternativt att föreningen har förklaringar till nej-svar Kontaktperson Respektive förenings försäkringsbolag. (Kontakta även eventuellt riksförbund för vägledning). 5. Ledarförsörjning Ledarförsörjning innefattar de tre delarna rekrytering, utbildning/utveckling och att bibehålla ledare. Organisationsledare (t.ex. funktionärer och förtroendevalda) Totalt antal organisationsledare Fördelat på män och kvinnor män kvinnor Vilka utbildningar har era organisationsledare? Aktivitetsledare (t.ex. tränare och instruktörer) Totalt antal aktivitetsledare Fördelat på män och kvinnor män kvinnor Vilka utbildningar har era aktivitetsledare? Alla typer av ledare Hur arbetar ni för att rekrytera och introducera nya ledare? Hur jobbar ni för att få en så jämn könsfördelning som möjligt bland era ledare? 14 15

9 Finns det en särskild satsning på att rekrytera unga ledare och hur ser denna i sådana fall ut? Hur arbetar ni för att utveckla och bibehålla de ledare som finns i föreningen? Vilka utbildningar erbjuder ni era ledare? Hur planerar ni att arbeta vidare med ledarförsörjning kommande år? 6. Föreningsdemokrati Finns följande i föreningen: Ja Nej Kännedom om stadgarna hos medlemmarna? Stadgarna tillgängliga för medlemmarna? Sker regelbunden genomgång av stadgarna? Om ja, hur ofta? Protokoll från alla styrelse-/kommittémöten? Årsmötes-/styrelsemötenas protokoll tillgängliga för medlemmarna? På vilket sätt är era medlemmar med och påverkar föreningens utveckling? Ovanstående frågor kan besvaras med ett ja Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Kontaktperson Lars Jennfors, Kultur & fritid, Det finns en tanke i föreningen om hur man rekryterar, utbildar/utvecklar och bibehåller sina ledare Föreningen jobbar för en jämn fördelning mellan könen bland ledare i föreningen Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Kontaktpersoner Lars Jennfors, Kultur & fritid, Jenny Hellberg, Skåneidrotten,

10 7. Miljö Finns följande i föreningen: Någon som är miljöansvarig? En trafiksäkerhetspolicy där miljöhänsyn ingår? För föreningar med egen anläggning: En framtagen energiplan i föreningen, där det framgår vad föreningen bör genomföra för åtgärder för att på sikt minska sina energikostnader? Vi i vår förening: Har kollat upp så att vi har de tillstånd som ev. behövs för verksamheten Uppmanar våra aktiva att gå, cykla, åka kollektivt eller gemensamt till träningar Ställer miljökrav på produkter och leverantörer Eftersträvar att inte köpa eller använda engångsartiklar Försöker köpa varor märkta med erkänd miljömärkning Ser till att sopor kan källsorteras i våra lokaler eller vid våra arrangemang Informerar deltagare och åskådare om var de ska kasta sina sopor Försöker uppmuntra och engagera föreningens medlemmar i miljöarbetet För föreningar med egen anläggning: Försöker på olika sätt att kontinuerligt minska energiförbrukningen i vår anläggning/lokal Ja Nej För föreningar med egen anläggning: Föreningen har tagit fram en energiplan efter kontakt med kommunens energirådgivare Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Energiplanen lämnas in tillsammans med övrigt certifieringsunderlag till Kultur & fritid Kontaktpersoner Katrine Svensson, miljö- och hälsoskyddskontoret, Energiplan: Martin Holmén, energi- och klimatrådgivare, Kommunledningskontoret Alla föreningar: Föreningen har utsett en miljöansvarig Föreningen aktivt lever upp till gällande miljölagar Föreningen har de eventuella tillstånd som behövs för att driva verksamheten (miljö, livsmedel) Föreningen arbetar med minst en miljöaktivitet, ett grönt arrangemang eller ett tydligt miljömål per år Blocket godkänns av kontaktperson för blocket Täpp igen energihålet 18 19

11 Produktion: Kultur & fritid Kristianstads kommun Foto: Matts Premberg, Uno Sköld, Kristina Jungbeck, World Scout Jamboree, SXC Mars 2011

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

FRAMTID PITE. Certifieringsunderlag. Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid.

FRAMTID PITE. Certifieringsunderlag. Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid. FRAMTID PITE SVERIGES BÄSTA IDROTTSRÖRELSE Certifieringsunderlag Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid. Innehållsförteckning Sida: 3 Bli en säker och trygg

Läs mer

SÄKER OCH TRYGG FÖRENING CERTIFIERINGSUNDERLAG

SÄKER OCH TRYGG FÖRENING CERTIFIERINGSUNDERLAG SÄKER OCH TRYGG FÖRENING CERTIFIERINGSUNDERLAG.. Föreningens namn... År. Namn på föreningens säkerhetssamordnare telefonnummer Följande sidor är föreningens arbetsmaterial. Säkerhetsamordnaren i föreningen

Läs mer

Säker & Trygg Förening

Säker & Trygg Förening FOLKHÄLSORÅDET VARA Säker & Trygg Förening Certifieringsunderlag 205 Säker & Trygg förening I Vara kommun finns många föreningar med varierande verksamheter, som vi hoppas skall arbeta med säkerhet utifrån

Läs mer

Säker och Trygg förening i Ludvika kommun

Säker och Trygg förening i Ludvika kommun Säker och Trygg förening i Ludvika kommun Ett arbetsmaterial från till kommunens föreningsliv för certifiering. Ett samarbete mellan Ludvika kommun www.ludvika.se Världshälsoorganisationen www.who.org

Läs mer

Policydokument för Nyhammars IF

Policydokument för Nyhammars IF NYHAMMARS IDROTTSFÖRENING Policydokument för Nyhammars IF Detta policydokument har tagits fram av styrelsen för Nyhammars IF. Det skall diskuteras och förankras med aktiva, tränare, styrelse och kansli.

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik

UTMÄRKT FÖRENING. utmärkt förening i haninge, steg 2. organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik utmärkt förening i haninge, steg 2 organisation, ekonomi, marknadsföring, juridik K alitet lönar sig! vad är utmärkt förening? Utmärkt förening är en kvalitetssäkring av föreningar i Haninge kommun som

Läs mer

Certifieringsunderlag

Certifieringsunderlag Certifieringsunderlag Foto: Linnéa Sjödahl 1 2 Innehåll Sid Certifieringsunderlag 5 Mål och vision 6 Brandsäkerhet 8 Regler och besiktning av anläggning/lokaler 10 Checklista för övernattning 13 Utemiljö

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

Enkel checklista för svåra frågor

Enkel checklista för svåra frågor Utbildningsmaterial för föreningar Idrott & förening Enkel checklista för svåra frågor Idrott & förening i samarbete med: www.goteborg.se Innehållsförteckning Bli en säker och trygg förening 3 Jobba med

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet Den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar

Säkra och trygga föreningar i Borås Stad. Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och trygga föreningar i Borås Stad Certifieringsmall för föreningar med egna lokaler och anläggningar Säkra och Trygga föreningar i Borås Stad Borås blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak

Alkohol- och drogpolicy. Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Alkohol- och drogpolicy Ett arbetsmaterial för föreningen kring alkohol, narkotika, doping och tobak Genom att arbeta fram ett policydokument kan vi förtydliga budskapet att alkohol/droger och idrott inte

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet Säkerhets och sjukvårdsplan För Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010 Quesadatältet Arrangerad av Boo FF F12 1. Innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution 3. Säkerhetsaspekter

Läs mer

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 Diarienummer 2007-000136 1. SYFTE 3 2. OMFATTNING 3 3. RESOR 3 3.1

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Resepolicy för Varbergs Sim

Resepolicy för Varbergs Sim Resepolicy för Varbergs Sim Rev. 2 Giltig fr.o.m. 2012 12 01 tills vidare I denna resepolicy har vi tecknat ner föreningens avsikter och ambitioner för att tydliggöra för alla, inte minst föräldrar och

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Vad alla ungdomsledare bör känna till

Vad alla ungdomsledare bör känna till 1939 2009 Vad alla ungdomsledare bör känna till Introduktion: Hossmo BK har certifierats av kommunen som en Säker & Trygg förening. Detta är ett bevis på kvalitet och trygghet för medlemmarna. Eftersom

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

RF:s Grund försäkring och Kompletteringsförsäkring. Gäller från 1 januari 2009

RF:s Grund försäkring och Kompletteringsförsäkring. Gäller från 1 januari 2009 RF:s Grund försäkring och Kompletteringsförsäkring Gäller från 1 januari 2009 2 Rf:s Grundförsäkring är en försäkring som ger alla idrottsföreningar och andra organisationer anslutna till Riksidrottsförbundet

Läs mer

RF:s. Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring

RF:s. Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring Gäller från och med 2007 R0260.indd 1 2007-02-21 09:50:55 2 RF:s Grundförsäkring är en försäkring som ger alla idrottsföreningar och andra organisationer

Läs mer

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06 GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakulteten Rev 2011-09-07 Plan för det systematiska brandskyddsarbetet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Innehåll Fördelning av uppgifter inom det systematiska

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Arbetsmaterial för drogpolicy

Arbetsmaterial för drogpolicy KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Arbetsmaterial för drogpolicy Varför ska föreningen engagera sig i alkohol- och tobaksfrågan? Om vi ska lyckas med att få ned alkoholkonsumtionen och höja debutåldern bland

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

RF:s. Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring

RF:s. Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring Gäller från och med 2008 Rf:s Grundförsäkring är en försäkring som ger alla idrottsföreningar och andra organisationer anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6 Innehållsförteckning Klicka på rubriken för länk till texten Sid Tränings- och Tävlingspolicy... 3 Lägerpolicy 4 DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5 Trafikpolicy... 6 Allmänna normer och

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1 POLICY Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17 Sida 1 Inledning Detta är ett policydokument som ska hjälpa Västmanlands Innebandyförbund att utveckla sig till det bättre och kunna hjälpa

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Information från Räddningstjänsten i Östra Blekinge. Kontakt Räddningstjänsten Östra Blekinge 0455-303980

Information från Räddningstjänsten i Östra Blekinge. Kontakt Räddningstjänsten Östra Blekinge 0455-303980 Information från Räddningstjänsten i Östra Blekinge Brandskydd i serveringslokal För att få tillstånd att servera alkohol krävs, enligt Alkohollagen, att såväl lokal som verksamhet uppfyller krav på god

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet 0.1 - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 - Ökad jämställdhet och mångfald 0.3 - Ökad demokrati och delaktighet 0.4 - Höjd utbildningsnivå

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK)

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Innehållsförteckning Mål med Barnverksamhet... 2 Mål med Ungdomsverksamheten... 2 Seniorverksamhet... 3 Krav att använda Glasögon... 3 Idrotts och hälsocertifiering...

Läs mer

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009 Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2009 2 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren finns en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad 2013-04-03 2 Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt för Vimmerby

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008 Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet Gäller från och med 1 januari 2008 2 Omslagsfoto Tomas Gustafsson gesonsfoto Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64970 Detta är en kortfattad

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Systematiskt Brandskydds- Arbete

Systematiskt Brandskydds- Arbete Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN- ÅDALEN Postadress: 870 80 KRAMFORS Besöksadress: KRAMFORS Järnvägsgatan 80 Telefon: 0612-80 000 Telefax: 0612-105 42 Besöksadress: HÄRNÖSAND

Läs mer

HSB Brf Munkebäcksgatans brandsäkerhetspolicy Handlingsplan för brandsäkerhet

HSB Brf Munkebäcksgatans brandsäkerhetspolicy Handlingsplan för brandsäkerhet HSB Brf Munkebäcksgatans brandsäkerhetspolicy Handlingsplan för brandsäkerhet Uppdaterad: 2009-11-30 Innehållsförteckning och översikt INTRODUKTION 3 BRANDSKYDDSPOLICY: 3 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Buketten I Lund Södra Vägen 9 E, 223 58 Lund

Bostadsrättsföreningen Buketten I Lund Södra Vägen 9 E, 223 58 Lund Bostadsrättsföreningen Buketten I Lund Södra Vägen 9 E, 223 58 Lund Beslutad av styrelsen 2015-02- 26 1. INLEDNING 1.1 Brandskyddspolicy 2. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE 2.1 Ansvarsfördelning och organisation

Läs mer

U L F Organisation INNEHÅLL. Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6

U L F Organisation INNEHÅLL. Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6 INNEHÅLL sid Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6 3:1 ISHOCKEYNS ORGANISATION i SVERIGE Ishockeyn i Sverige är ett av de största specialidrottsförbunden och

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

KARLSKOGA MODELLFLYGKLUBB. ÅBYTORP Ett ställe för alla åldrar att trivas, utvecklas och umgås

KARLSKOGA MODELLFLYGKLUBB. ÅBYTORP Ett ställe för alla åldrar att trivas, utvecklas och umgås 1(20) ÅBYTORP Ett ställe för alla åldrar att trivas, utvecklas och umgås Karlskoga Kommun och SISU Idrottsutbildarna i Värmland har certifierat Karlskoga Modellflygklubb som Säker och Trygg förening. Detta

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland Postadress Besöksadress Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan Version 1.2 2009-11-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan INNEHÅLL UTBILDNINGSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 UTBILDNING & ORGANISATION 4-5 UPPFÖLJNING 5 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer