Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16:00-19:45 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot, exklusive 13 Alexandar Skaklevski (S) tjänstgörande ersättare, 13 Lena Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Hans Johansson (M) ledamot Anette Palm tjänstgörande ersättare Erland Persson (C) tjänstgörande ersättare Lesley Holmberg (FP) 2:e vice ordförande Sven-Åke Kristensson (KD) tjänstgörande ersättare Peter Fink (SD) ledamot Farid Albahadli (MP) ledamot Övriga närvarande Alexandar Skaklevski (S) ersättare, 9-12, Marlén Jensen (SD) ersättare Eva Åström förvaltningschef Katarina Franzén sekreterare Anna Granevärn biträdande förvaltningschef Anna Fremner myndighetschef Utses att justera Agneta Nilsson (S) Justeringens plats och tid Vård och Omsorg, den 15 februari 2013 Paragrafer 9-23 Sekreterare Ordförande Katarina Franzén Justerande Tony Hansson (S) Agneta Nilsson (S)

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (33) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 15 februari Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Vård och Omsorg Underskrift Katarina Franzén

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (33) 9 Ändring av dagordning Ärendebeskrivning Ordförande Tony Hansson (S) meddelar att ärende 2: Uppföljningsrapport avseende etappmål 2012 kommer att byta plats på föredragningslistan med ärende 3: Bokslut 2012 med årsredovisning. Vidare föreslår ordförande nämnden att ärende 10: Redovisning av 2012 års beviljade statsbidrag till verksamhet med personligt ombud, utgår från dagordningen. Ärendet kommer att behandlas vid s sammanträde den 13 mars Beslut - beslutar att redovisning av 2012 års beviljade statsbidrag till verksamhet med personligt ombud ska utgå från dagordningen samt behandlas vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 mars 2013.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (33) 10 Information om folkhälsoenkäten 2012 Ärendebeskrivning Folkhälsostrateg Johanna Morin och tillståndshandläggare Mariette Svensson informerar om folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne Enkäten har besvarats av elever i årskurs 6, 9 och årskurs 2 på gymnasiet i alla skånska kommuner med undantag för Lunds kommun, där endast årskurs 6 från International School of Lund Katedralskolan deltog. Resultaten från enkäten ger kunskap om livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga idag. Genom att analysera hur dessa faktorer samverkar kan regionen och de skånska kommunerna fortsätta arbetet med att utveckla det förebyggande folkhälsoarbetet.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (33) 11 VoO Bokslut 2012 med årsredovisning Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat förslag till bokslut med årsredovisning för år 2012 i enlighet med kommunledningskontorets direktiv. Beslutsunderlag Vård och Omsorgs årsredovisning innefattande måluppföljning, resultaträkning, driftredovisning, investeringsredovisning, verksamhetsmått samt textmaterial med ekonomisk analys, viktiga händelser och kommentarer kring framtiden Beredning Redovisat resultat för år 2012 är -9,1 mkr, vilket är 0,4 mkr bättre än höstprognosen där resultatet beräknades bli -9,5 mkr. Underskottet är främst orsakat av de stora volymförändringar som har skett inom hemvårdens verksamhet samt fler beslut om boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under året. Hemvårdens verksamhet har kompenserats med 6 mkr i 2012 års budget för volymökningarna och LSS-verksamheten har tillförts 1 mkr från socialpsykiatrin som har redovisat överskott under hela Inför år 2013 har, utöver de budgetjusteringar som gjordes under år 2012, ytterligare förstärkningar i budgeten gjorts för LSS-boende med 5 mkr och särskilt boende för äldre med 7 mkr. Orsakerna bakom de stora volymökningarna inom äldreomsorgen kan bara delvis kopplas till befolkningsutvecklingen. Ökningen av antalet äldre personer i Eslöv har varit högre än befolkningsprognosen, men motsvarar inte hela den volymökning som har skett.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (33) 11 forts. Orsakerna bakom de stora volymökningarna inom äldreomsorgen kan bara delvis kopplas till befolkningsutvecklingen. Ökningen av antalet äldre personer i Eslöv har varit högre än befolknings-prognosen, men motsvarar inte hela den volymökning som har skett. Andra faktorer som bedöms ha påverkat utvecklingen är att sjukhusen skriver ut patienter tidigare och att det ger en ökad vårdtyngd med fler timmar för hemvården samt ökat personalbehov inom särskilda boenden. Som en åtgärd för att möta volymökningen, har under året investerats i viss teknik och bättre utrustning. I enlighet med prognos har detta inneburit att investeringsbudget har överskridits. Dessa åtgärder fortsätter under år 2013 i syfte att hitta ekonomiskt effektiva lösningar som bidrar till en god kvalitet för brukarna. Förvaltningen har utöver satsningarna på vissa investeringar varit mycket restriktiv med alla former av kompetensutveckling och verksamhetsutveckling under året. Dessutom har en del tjänster vakanshållits för att dämpa det totala underskottet. Det är kortsiktiga sparåtgärder som inte kommer att kunna fortsätta då det riskerar att försämra kvaliteten i verksamheten för brukarna och även kan leda till en försämrad arbetsmiljö. Beslut - beslutar att godkänna upprättat förslag till bokslut med årsredovisning för år 2012, anta det som sitt eget samt översända det till kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen Akten

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (33) 12 VoO Uppföljningsrapport avseende etappmål 2012 Ärendebeskrivning Uppföljningsrapport gällande etappmål 2012 är tänkt att fungera som ett komplement till årsredovisningen 2012 i syfte att ge en mer fördjupad och beskrivande bild av måluppfyllelsen. Beslutsunderlag Uppföljningsrapport gällande etappmål 2012 inom Vård och Omsorg, daterad den 1 februari 2013 Beredning Denna uppföljningsrapport gällande etappmål 2012 är tänkt att fungera som ett komplement till årsredovisningen för år Uppföljningsrapporten 2012 redogör för vilka fakta som ligger till grund för måluppfyllelsen, vilka variabler och mått som har använts samt vilka specifika aktiviteter och åtgärder som har genomförts. Rapporten beskriver även kringliggande faktorer som kan ha haft betydelse för och som kan ha påverkat måluppfyllelsen i endera riktningen. I rapporten beskrivs även föregående års etappmål och måluppfyllelse samt måluppfyllelsen för Detta i syfte att skapa en mer lättöverskådlig bild av målprocessen. Alla mål redovisas inte, utan rapporten fokuserar på dem som direkt riktar sig till medarbetarna och brukarna. Beslut - beslutar att godkänna upprättad rapport avseende etappmål Expediering Akten

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (33) 13 VoO Tillsyn enligt alkohollagen gällande serveringstillstånd Ärendebeskrivning Vård och Omsorg har enligt nedan angivna skäl fått anledning att utreda om serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622). Vård och Omsorg har den 5 oktober 2012 öppnat ett ärende gällande Café och Pub Tre Kronor HB, organisationsnummer , då förvaltningen uppmärksammat brister i samband med en tillsyn den 5 oktober 2012 tillsammans med livsmedelsinspektör Kjell-Arne Nilsson samt vid samordnad yttre tillsyn den 26 oktober 2012 med Eslövs kommun, polisen i Eslöv, Skatteverket och Räddningstjänsten Syd. Bristerna som uppmärksammats är begränsat matutbud och otillräcklig köksutrustning enligt 8 kap. 15 alkohollagen, bristande brandsäkerhet enligt 8 kap. 16 alkohollagen samt bristande kassahantering. Vidare har det uppmärksammats brister vid tidigare samordnad tillsyn den 25 maj Beslutsunderlag Utredning, upprättad den 21 januari 2013 Tjänsteanteckning angående tillsynsbesök, upprättad den 29 oktober 2012 Förvaltningens tillsynsprotokoll, upprättat den 26 oktober 2012 Förvaltningens tillsynsprotokoll, upprättat den 25 maj 2012 Rapport avseende krogtillsyn från Polismyndigheten i Skåne, inkommen den 17 december 2012 Rapport avseende krogtillsyn från Polismyndigheten i Skåne, inkommen den 10 januari 2013

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (33) 13 forts. Räddningstjänsten Syds protokoll från tillsyn den 25 maj 2012, inkommet den 15 januari 2013 Räddningstjänsten Syds protokoll från tillsyn den 26 oktober 2012, inkommet den 15 januari 2013 Tjänsteanteckning angående tillsynsbesök, upprättad den 5 oktober 2012 Livsmedelsinspektörens tjänsteanteckning, upprättad den 5 oktober 2012 Tjänsteanteckning angående telefonsamtal från tillståndshavare, upprättad den 5 september 2012 Inskickad meny från tillståndshavare, inkommen den 7 september 2012 Skatteverkets beslut om kontrollavgift, inkommet den 21 december 2012 Skatteverkets tjänsteanteckning vid tillsyn den 25 maj 2012, inkommen den 14 januari 2013 Jäv Gabriel Barjosef (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Beredning Enligt 9 kap. 18 alkohollagen (2010:1622) ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd om 1. tillståndet inte längre utnyttjas, 2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (33) 13 forts. I regeringens proposition 2009/10:125 s anges beträffande användningen av ovanstående sanktioner att erinran och varning ska vara ett förstahandsalternativ vid överträdelser av lagen. En återkallelse behöver dock inte obligatoriskt föregås av varning. Enligt 8 kap. 12 första stycket alkohollagen (2010:1622) får tillstånd bara ges till den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten och att verksamheten kommer att drivas i enlighet med alkohollagens krav. Lämplighetskravet kvarstår även efter det att ett serveringstillstånd har meddelats. Enligt 8 kap. 15 i gällande alkohollag (2010:1622) och i författningskommentaren till gällande alkohollag i regeringens proposition 2009/10:125 s.169 framgår det att maten ska vara lagad eller tillredd vilket innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats och inte endast blivit uppvärmda i mikrovågsugn. Vidare ska det kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Det innebär att det ska finnas ett flertal såväl förrätter som huvudrätter och efterrätter att välja bland. Enbart sallader eller smörgåsar är således inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter. Ett kök som möjliggör att ett varierat utbud av maträtter kan tillhandahållas ska finnas i anslutning till serveringslokalen. Vidare bör utrustningen hålla en viss standard, till exempel ska inte vanliga lägenhetsspisar eller mikrovågsugnar för uppvärmning av prefabricerade maträtter anses vara tillräcklig utrustning. Vid tillsyn på Café och Pub Tre Kronor påträffades en meny med baguetter, bakad potatis och sallad och dessutom var köket under den otillräckliga standard, som beskrivs ovan.

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (33) 13 forts. Ingen riktig spis påträffades, inte heller någon yta för tillagning och tillberedning. Ingen vask påträffades för handhygien, utan samma vask användes för sköljning utav sallad som för handtvätt. Serveringsstället måste vara säkert ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap. 16 alkohollagen (2010:1622). I regeringens proposition 2009/10: 125 s.97 framgår det att servering till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod ska vara lämplig för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. Det är av särskild vikt att lokaler med serveringstillstånd alltid har ett väl fungerande brandskydd, eftersom människor som har förtärt alkohol kan bete sig irrationellt och ha svårare att uppfatta eventuell brandfara. Vid tillsyn den 26 oktober 2012, under full verksamhet vid kvällstid på Café och Pub Tre Kronor, var utrymningsvägen låst och blockerad av lös inredning. Den 1 januari 2010 trädde lagen (2007:592) om kassaregister i kraft. Genom denna lag har kravet på registrering av kontantförsäljning i kassaregister utvidgats till att omfatta alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning. I författningskommentaren till gällande alkohollag (2010:1622), regeringens proposition 2009/10:125 s.181 framgår det att undantag från skyldigheten att föra kassaregister inte gäller den som har serveringstillstånd samt att all försäljning i dennes verksamhet omfattas av kravet på kassaregister. Det innebär att bristande kassahantering, såsom att inte registrera växelkassa, inte är i enlighet med gällande krav. Vid samordnade tillsynsbesök, både den 25 maj 2012 och den 26 oktober 2012, var inte växelkassan registrerad. Skatteverket beslutade den 21 december 2012 om att ta ut en kontrollavgift på kronor gällande tillsynsbesöket den 26 oktober 2012.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (33) 13 forts. Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift och en tillståndshavare måste därför uppfylla högt ställda krav på lämpligheten. Förvaltningen ser allvarligt på vad som framkommer i utredningen. De brister som uppmärksammats vid yttre tillsyn har varit av allvarlig grad då kraven för serveringstillstånd inte motsvaras enligt gällande alkohollag (2010:1622). Den samlade bedömningen är att bristerna är alltför allvarliga för att serveringsverksamheten ska kunna fortsätta att servera alkoholdrycker till allmänheten. Med anledning av allvarliga överträdelser av alkohollagen bedömer förvaltningen att åtgärder enligt 9 kap. 18 alkohollagen (2010:1622) för aktuellt handelsbolag bör vidtas och att det finns tillräckligt med underlag för att beslutet skall anses befogat. Inställelse Tillståndshavare Cengiz Türkan, , inställer sig tillsammans med juridiskt ombud, advokat Ewa Wressmark. Följande yttrande avges: Kökets utrustning håller normal standard. Det finns möjlighet att laga mat där och det erbjuds ett varierat utbud. Vid ett tillsynsbesök har en anställd på Café och Pub Tre Kronor inte kunnat uppvisa de råvaror, som krävs för att tillredning av de rätter, som finns på den meny, som inkom till kommunen den 7 september Detta beror på att det endast är tillståndshavare Cengiz Türkan, som känner till var råvarorna förvaras, då han är den ende, som lagar mat på Café och Pub Tre Kronor.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (33) 13 forts. Vidare sägs det att den blockerade utrymningsvägen vid Räddningstjänstens två tillsynsbesök under 2012, beror på att dörren hade låsts av misstag och på att personalen frös. Dörren har nu åtgärdats. Räddningstjänsten har varit på besök hos Tre Kronor samma dag, som ska fatta beslut i ärendet, det vill säga den 13 februari 2013 och det har genomförts en godkänd brandinspektion. Växelkassan har inte varit registrerad vid Skatteverkets tillsyn, detta medges av tillståndshavaren Enligt advokat Ewa Wressmark får kommunen enligt gällande alkohollagstiftning inte dra tillbaka ett tillstånd på de grunder, som har angivits, utan återkallelsen ska föregås av en erinran eller en varning. Tillståndshavaren önskar att kommunen ska ge en konkret beskrivning av hur köket ska se ut och önskar få möjlighet att undersöka om det går att nå en överenskommelse med hyresvärden angående ombyggnad av köket, detta utan att tillståndet dras in. Enligt advokat Ewa Wressmark står det i nu gällande alkohollag att maten, som serveras ska vara tillredd. Det behöver således inte röra sig om varm mat. Cengiz Türkan hävdar att han inte kan förvara råvaror till menyn på Café och Pub Tre Kronor, eftersom de riskerar att förfaras. Yrkande Peter Fink (SD) yrkar att formuleringen med omedelbar verkan avseende återkallelse ska tillfogas beslutet.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (33) 13 forts. Propositionsordning Ordförande Tony Hansson (S) ställer proposition på förvaltningens förslag och Peter Finks (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Beslut - beslutar att återkalla stadigvarande tillstånd enligt 9 kap. 18 alkohollagen (2010:1622) avseende handelsbolaget Café och Pub Tre Kronor, organisationsnummer , med stadigvarande serveringstillstånd på Café och Pub Tre Kronor, Malmgatan 6 i Eslöv, på grund av bristande matutbud och alltför otillräcklig köksutrustning för att kunna tillreda mat och erbjuda varierande maträtter enligt 8 kap. 15 alkohollagen, bristande brandsäkerhet enligt 8 kap. 15 alkohollagen samt bristande kassahantering. Reservation Peter Fink (SD) reserverar sig mot taget beslut till förmån för sitt eget tilläggsyrkande. Expediering Café och Pub Tre Kronor HB Länsstyrelsen Statens folkhälsoinstitut Polismyndigheten i Skåne Handläggaren Akten

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (33) 14 VoO Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker, Karlsro Bowling Ärendebeskrivning Sevim Mehmet, Baltiska Bowlingbaren, organisationsnummer , har ansökt om stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, starköl och vin till allmänheten på restaurangen med tillhörande serveringsytor avseende Karlsro Bowling, Västergatan 54 i Eslöv, dagligen året runt mellan klockan och Beslutsunderlag Utredning, upprättad den 30 januari 2013 Tillsynsprotokoll från Räddningstjänsten Syd, inkommet den 6 februari 2013 Intyg på godkänt kunskapsprov, daterat den 25 januari 2013 Yttrande från Skatteverket, inkommet den 15 januari 2013 Yttrande från Polismyndigheten, inkommet den 7 december 2012 Yttrande från Miljö och Samhällsbyggnad gällande miljö och störningar, inkommet den 6 december 2012 Yttrande från Miljö och Samhällsbyggnad gällande livsmedelshantering, inkommet den 4 december 2012 Ansökan om serveringstillstånd, inkommen den 15 november 2012 Beredning Karlsro Bowling är belägen på Västergatan 54 och är den nya bowlinghallen i Eslöv. Sökanden hade hand om driften av Eslövs Bowlinghall, den gamla bowlinghallen, innan den brann ner Nu vill sökanden fortsätta med verksamheten, vilken först och främst kommer att bygga på att få tillbaka alla de medlemmar som den tidigare bowlinghallen hade.

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (33) 14 forts. Verksamhetsidén för restaurangen på bowlinghallen är att den ska vara en mötesplats för mat- och bowlinggäster. Kombinationen mellan restaurang och bowling är viktig, eftersom kunderna önskar en helhetslösning med såväl mat som nöje. Vardagar mellan och kommer det att serveras lunch. På kvällarna kommer en à la cartemeny att erbjudas. Under hallens öppettider kommer det även att erbjudas en enklare bistromeny för både bowlinghallens och simhallens gäster. Ansökan om serveringstillstånd gäller för ett avgränsat område avseende bowlinghallen, vilket innefattar restaurang med serveringsytor, konferenslokaler och uteservering. Enligt förvaltningens bedömning uppfyller Sevim Mehmet kraven på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12 alkohollagen, varför föreslås bevilja ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622). Beslut - beslutar att bevilja Sevim Mehmet, Baltiska Bowlingbaren, organisationsnummer , stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, starköl och vin till allmänheten på restaurangen med tillhörande serveringsytor avseende Karlsro Bowling, Västergatan 54, Eslöv, dagligen året runt mellan klockan och Expediering Sevim Mehmet, Baltiska bowlingbaren Länsstyrelsen Handläggaren Akten

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (33) 15 VoO Förvaltningsövergripande samverkan gällande boendekoordinator Ärendebeskrivning Antalet hemlösa har under de senaste åren ökat i Eslövs kommun i likhet med övriga delar av landet. Ökningen bedöms bero på flertalet samverkande faktorer, såsom en ökad inflyttning till vissa städer samt en strängare bostadsmarknad. Detta har medfört att socialtjänstens traditionella målgrupper har svårare att få och behålla eget hyreskontrakt med ökad trångboddhet samt ökade risker för långvarigt socialt utanförskap som följd. Enligt kap. 2, 1, socialtjänstlagen, har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver, vilket i vissa fall kan innebära att bostadslösa genom socialtjänsten får ett andrahandskontrakt, ett så kallat socialt kontrakt. Socialtjänsten har dock inget ansvar för tillhandahållande av bostäder. beslutade den 7 september 2011, 65, att delta i projektet Förvaltningsövergripande ansvar i boendefrågor, från den 1 januari till den 31 december 2012, vilket innebar att en heltidstjänst som boendekoordinator inrättades med organisatorisk tillhörighet inom förvaltningen Arbete och Försörjning. Vidare inrättades en styrgrupp bestående av representanter från kommunens tre socialförvaltningar, Arbete och Försörjning, Barn och Familj samt Vård och Omsorg. Arbetsledning har skett utifrån Arbete och Försörjning. Beslutsunderlag Rapport samt förslag till fortsatt organisation avseende det förvaltningsövergripande ansvaret för boendefrågor, inkomna den 28 januari 2013

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (33) 15 forts. Statistik avseende antal remisser samt antal fördelade lägenheter, inkommen den 28 januari 2013 Beredning En förvaltningsövergripande boendekoordinator med placering inom Arbete och Försörjning anställdes under februari Tjänsten som boendekoordinator föreslås nu bli permanent inom kommunens socialtjänst. Det förvaltningsövergripande ansvaret för boendefrågor i kommunen ska enligt förslaget fortskrida. Enligt det ursprungliga organisationsförslaget från 2011 skulle hanteringen av andrahandskontrakten överflyttas till Service och Teknik. Enligt det förslag som nu framläggs, ska dessa arbetsuppgifter i enlighet med framtagna rutiner även fortsättningsvis hanteras av de tre förvaltningar som ansvarar för socialtjänsten. Kostnaderna för denna organisation fördelas på Barn- och familjenämnden, samt utskottet för Arbete och Försörjning. I förslaget ingår också en akut jourlägenhet, som innebär en kostnadsfördelning mellan de deltagande förvaltningarna. Beslut - beslutar att godkänna rapport avseende det förvaltningsövergripande ansvaret för boendefrågor. - beslutar att göra tjänsten som boendekoordinator permanent inom Arbete och Försörjning och att tjänsten finansieras inom budgetram för berörda förvaltningar. Expediering Barn och Familj Arbete och Försörjning Akten

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19 (33) 16 VoO Äldreplan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012 att bifalla en motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) om att Eslövs kommun ska upprätta en äldreplan, som innefattar hela kommunens kompetensområde. Enligt motionen är det av vikt att kommunens arbete med äldrefrågor inte reduceras till att omfatta enbart äldreomsorgsfrågor. Äldreplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut revideras under varje ny mandatperiod. gavs i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, Kultur och Fritid, Miljö och Sanhällsbyggnad, Vård och Omsorg samt en representant för Eslövs Bostads AB. Vidare tillsattes en politisk styrgrupp med representanter från Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,, styrelsen för Eslövs Bostads AB samt Kommunala pensionärsrådet. Ett förslag till äldreplan för Eslövs kommun under åren har därefter upprättats av förvaltningen Vård och Omsorg. Beslutsunderlag Äldreplan för åren , daterad den 4 februari 2013 Beredning Eslövs kommuns äldreplan kommer att skickas på remiss till kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Servicenämnden, styrelsen för Eslövs Bostads AB, Räddningstjänsten, Rådet för Hälsa och Trygghet samt de pensionärsföreningar, som ingår i Kommunala pensionärsrådet.

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20 (33) 16 forts. Äldreplanen beskriver kommunens utbud för äldre och fastställer ett antal utvecklingsområden avseende Eslövs kommuns arbete med frågor, som rör äldres boende och närmiljö, möjligheter till aktivt deltagande i kultur- och samhällsliv, främjande av hälsa och möjligheter till fritid, kommunikation och teknik samt omsorg och stöd. Varje utvecklingsområde har uppdelats i ett antal delmål, för vilka har utsetts ansvarig nämnd. Beslut - beslutar att godkänna upprättat förslag till äldreplan för åren samt skicka äldreplanen på remiss till ovan nämnda instanser med begäran om svar senast den 15 april Expediering Kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Styrelsen för Eslövs Bostads AB Räddningstjänsten Rådet för Hälsa och Trygghet Föreningarna inom Kommunala pensionärsrådet

21 Sammanträdesprotokoll Sida 21 (33) 17 VoO Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2013 Ärendebeskrivning Omvårdnadslyftet är en utbildningssatsning inom äldreomsorgen som finansieras av Socialstyrelsen. Syftet med statsbidraget är att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Statsbidraget kan sökas av en kommun som är huvudman för sin egen verksamhet och för enskilda utförares verksamhet. Bidraget ska användas för utbildningsinsatser enligt Socialstyrelsens villkor. Av regeringsbeslut om statsbidrag för Omvårdnadslyftet framgår att utbildningarna ska anordnas som uppdragsutbildningar för att vara bidragsberättigade. Ersättningsnivåerna per poäng är avsedda att bidra till att täcka kostnaderna för utbildningsplatser. I den mån det blir pengar över i förhållande till poängredovisningen måste kommunen själv avgöra vilka slags kostnader som Omvårdnadslyftet kan finansiera t.ex. vikarier eller litteratur förutsatt att de inte står i strid med gällande författningar. Redovisningen av uppnådda, godkända poäng är en motprestation för tilldelade bidrag. Statsbidraget får användas för att utbilda tillsvidareanställda, vikarier och timanställda. De medel som Socialstyrelsen avser att bevilja får användas för bidragsberättigade kurser som påbörjas och avslutas under hela kalenderåret Socialstyrelsen ska fördela 293,5 miljoner kronor för 2013 enligt en befolkningsbaserad fördelningsram. Eslöv kommun har tilldelats kronor. Ansökan ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 25 februari Beslutsunderlag Ansökningsblankett för Omvårdnadslyftet 2013

22 Sammanträdesprotokoll Sida 22 (33) 17 forts. Beredning I strävan att nå visionen Eslöv ger Sveriges bästa vård och omsorg och höja kvaliteten för brukarna är det av största vikt att medarbetarna har grundläggande kompetens. Omvårdnadslyftet kan bidra till att kvalitetssäkra kompetensen genom att validera och utbilda outbildad personal samt höja kompetensen bland personalen inom väsentliga utvecklingsområden. Beslut - beslutar att godkänna ansökan om statligt bidrag för Omvårdnadslyftet 2013 samt översända ansökan till Socialstyrelsen. Expediering Socialstyrelsen Akten

23 Sammanträdesprotokoll Sida 23 (33) 18 VoO Förordnande av personuppgiftsombud Ärendebeskrivning Enligt 36, personuppgiftslagen (1998:204) ska helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter anmälas till tillsynsmyndigheten av personuppgiftsansvarig. Vård- och omsorgsnämnden är ansvarig för sådan behandling av personuppgifter inom sina verksamheter. Enligt 2, personuppgiftsförordningen (1998:1191) är Datainspektionen tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvarige kan utse ett personuppgiftsombud och anmäla detta till tillsynsmyndigheten, vilket innebär att anmälan av behandling av helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter inte behöver göras. Det åligger då personuppgiftsombudet att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt, tillse att rättelse vidtas vid konstaterande av eventuella brister samt anmäla brister som ej åtgärdas till tillsynsmyndigheten. Vidare ska ombudet föra en förteckning över förekommande behandling av personuppgifter, som avses i 36, personuppgiftslagen. Utöver detta ska ombudet hjälpa registrerade att få rättelse beträffande felaktigt registrerade personuppgifter i den händelse de förekommer. (PuL, 38-40) Beslutsunderlag Personuppgiftsombudet, skrivelse från Datainspektionen, reviderad i december 2010

24 Sammanträdesprotokoll Sida 24 (33) 18 forts. Beredning beslutade den 20 september 2012 att utse biträdande förvaltningschef tillika administrativ chef Anna Granevärn till personuppgiftsombud för Vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningen föreslår att biträdande förvaltningschef Anna Granevärn entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud och att förvaltningssekreterare Katarina Franzén förordnas som nytt personuppgiftsombud för. Beslut - beslutar att entlediga biträdande förvaltningschef Anna Granevärn från uppdraget som personuppgiftsombud samt förordna förvaltningssekreterare Katarina Franzén som personuppgiftsombud för Vård- och omsorgsnämnden. Expediering Datainspektionen Akten

25 Sammanträdesprotokoll Sida 25 (33) 19 VoO Revidering av s reglemente Ärendebeskrivning Enligt kap. 6, 32, kommunallagen, skall fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Vidare skall reglementet för en gemensam nämnd antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen (1997:550). Enligt kap. 5, 23, punkt 5, får ett ärende väckas som medborgarförslag av den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, om fullmäktige har beslutat det (2006:369). Kommunfullmäktige i Eslöv beslutade den 29 oktober 2012 att införa rätten att till kommunfullmäktige väcka medborgarförslag med start den 1 januari Med anledning härav har kommunfullmäktige den 17 december 2012 uppdragit åt kommunstyrelsen och samtliga nämnder att inkomma med förslag till ändring i sina respektive reglementen. Dessa fastställs sedan av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Beslut från kommunfullmäktige den 17 december 2012, 154 Förslag till revidering av s reglemente, daterat den 6 februari 2013

26 Sammanträdesprotokoll Sida 26 (33) 19 forts. Beredning Ändring av s reglemente föreslås i det att ytterligare en paragraf tillkommer: 19 a Medborgarförslag Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas med anledning av förslaget, utom i de fall som anges i kap. 6, 19, tredje stycket, kommunallagen. 19 b Nämnden skall till kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober informera fullmäktige om de beslut som fattas med anledning av medborgarförslag. 19c Nämnden skall till kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober redovisa de ärenden som inte har avgjorts inom sex månader från det att ärendet har överlåtits från fullmäktige. Fullmäktige skall informeras om anledningen till att ett ärende inte har avgjorts och om tidpunkt då beslut kan beräknas vara fattat.

27 Sammanträdesprotokoll Sida 27 (33) 19 forts. Beslut - beslutar att anta upprättat förslag till revidering av Vård- och omsorgsnämndens reglemente samt översända det till kommunfullmäktige för fastställande. Expediering Kommunfullmäktige Akten

28 Sammanträdesprotokoll Sida 28 (33) 20 VoO Elektronisk informationssäkerhet för anställda och förtroendevalda i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har den 13 december 2012, 53, antagit Riktlinjer för användare-anställda och förtroendevalda. Samtliga förtroendevalda i kommunen har att ta del av riktlinjerna. Beslut - Informationen läggs till handlingarna. Expediering Akten

29 Sammanträdesprotokoll Sida 29 (33) 21 VoO Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet Ärendebeskrivning Ordförande Tony Hansson (S) informerar om protokollet från sammanträde i Rådet för Hälsa och Trygghet den 17 januari Beslut - Informationen läggs till handlingarna. Expediering Akten

30 Sammanträdesprotokoll Sida 30 (33) 22 VoO Redovisning av meddelanden 2013 Ärendebeskrivning Följande meddelanden redovisas: 1. Beslut från kommunstyrelsen den 8 januari 2013, 12, avseende ombyggnad av Kärråkra till demenscenter, etapp 3, dnr VoO Beslut från Socialstyrelsen avseende rapportering enligt 28f, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), inkommet den 28 januari 2013, dnr VoO Beslut från Socialstyrelsen avseende tillsyn enligt 11, förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, av bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt kap. 9, 8, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), inkommet den 6 februari 2013, dnr VoO Protokoll från Kommunala pensionärsrådet den 12 december 2012, dnr VoO Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting: Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, inkommet den 17 januari 2013, dnr VoO Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Expediering Akten

31 Sammanträdesprotokoll Sida 31 (33) 23 VoO Redovisning av delegeringsbeslut 2013 Ärendebeskrivning Enligt kap. 6, 33, kommunallagen (1991:900) får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en tjänsteman att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En viss typ av ärenden får inte nämnden delegera i enlighet med kap. 6, 34, kommunallagen. De beslut, som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33, skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske enligt kap. 6, 35, kommunallagen. Besluten har redan fattats på delegation, varför nämnden endast godkänner upprättad redovisning av dem. Beslutsunderlag Sammanställning av fattade delegeringsbeslut under januari 2013 avseende bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg, personer med funktionshinder under 65 år samt individ- och familjeomsorgen; insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), anställningar avtal, avgifter och ekonomi; tillstånds- och tillsynsärenden, yttranden samt s arbetsutskotts beslut. Beredning Följande delegeringsbeslut redovisas: Anställning av tillsvidareanställd städare på Solhällan, december 2012, enhetschef Lisbeth Schwarzkopf Anställning av tre tillsvidareanställda handledare/undersköterskor, januari 2013, enhetschef Lisbeth Schwarzkopf Anställning av tillsvidareanställd arbetsterapeut, Rehabenheten, januari 2013, enhetschef Staffan Olsson

32 Sammanträdesprotokoll Sida 32 (33) 23 forts. Avtal om placering av vuxen i förstärkt familjehemsvård, individ- och familjeomsorgen, verksamhetschef Camilla Munther Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, individ- och familjeomsorgen, verksamhetschef Camilla Munther Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, individ- och familjeomsorgen, verksamhetschef Camilla Munther Avslagsbeslut angående ersättningsanspråk gällande förslitningsskador i bostad, den 12 december 2012, biträdande förvaltningschef Anna Granevärn Beslut om att bevilja ersättning för ekonomisk skada, den 17 december 2012, biträdande förvaltningschef Anna Granevärn Avslagsbeslut angående höjning av förbehållsbelopp, den 18 januari 2013 s arbetsutskotts beslut, den 8 januari 2013, 8, avseende rapportering av ej verkställda beslut, kvartal Sammanställning av fattade delegeringsbeslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorgen under januari 2013 Sammanställning av fattade delegeringsbeslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg under januari 2013 Sammanställning av fattade delegeringsbeslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen avseende funktionshindrade personer under 65 år under januari 2013 Sammanställning av fattade delegeringsbeslut gällande insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade under januari 2013

33 Sammanträdesprotokoll Sida 33 (33) 23 forts. Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Expediering Akten

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Förvaltning Mariette Svensson 0413-621 55 VoO.2012.0311 2013-02-05 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Ärendebeskrivning har enligt nedan angivna

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN (M/604/1" (K-D) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) 2014-04-23. Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan 16.00-17.

ESLÖVS KOMMUN (M/604/1 (K-D) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) 2014-04-23. Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan 16.00-17. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan 16.00-17.50 Beslutande Övriga närvarande Tony Hansson (S) Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef (S) Lena Wöhlecke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-18

Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(12) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08:30 Beslutande Marie Svensson, ordförande (S) Göran Andersson (S) Sirpa Mäkipää (S) Ove Eriksson (S) Kerstin Jonsson (S) Theresia Hägglund

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-24 1. Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09.

Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-24 1. Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09. [O. 1 Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09.30-12,16 Beslutande Carina Albertsson (5), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Beeh (V) övriga deltagande

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer