Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16:00-19:45 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot, exklusive 13 Alexandar Skaklevski (S) tjänstgörande ersättare, 13 Lena Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Hans Johansson (M) ledamot Anette Palm tjänstgörande ersättare Erland Persson (C) tjänstgörande ersättare Lesley Holmberg (FP) 2:e vice ordförande Sven-Åke Kristensson (KD) tjänstgörande ersättare Peter Fink (SD) ledamot Farid Albahadli (MP) ledamot Övriga närvarande Alexandar Skaklevski (S) ersättare, 9-12, Marlén Jensen (SD) ersättare Eva Åström förvaltningschef Katarina Franzén sekreterare Anna Granevärn biträdande förvaltningschef Anna Fremner myndighetschef Utses att justera Agneta Nilsson (S) Justeringens plats och tid Vård och Omsorg, den 15 februari 2013 Paragrafer 9-23 Sekreterare Ordförande Katarina Franzén Justerande Tony Hansson (S) Agneta Nilsson (S)

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (33) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 15 februari Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Vård och Omsorg Underskrift Katarina Franzén

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (33) 9 Ändring av dagordning Ärendebeskrivning Ordförande Tony Hansson (S) meddelar att ärende 2: Uppföljningsrapport avseende etappmål 2012 kommer att byta plats på föredragningslistan med ärende 3: Bokslut 2012 med årsredovisning. Vidare föreslår ordförande nämnden att ärende 10: Redovisning av 2012 års beviljade statsbidrag till verksamhet med personligt ombud, utgår från dagordningen. Ärendet kommer att behandlas vid s sammanträde den 13 mars Beslut - beslutar att redovisning av 2012 års beviljade statsbidrag till verksamhet med personligt ombud ska utgå från dagordningen samt behandlas vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 mars 2013.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (33) 10 Information om folkhälsoenkäten 2012 Ärendebeskrivning Folkhälsostrateg Johanna Morin och tillståndshandläggare Mariette Svensson informerar om folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne Enkäten har besvarats av elever i årskurs 6, 9 och årskurs 2 på gymnasiet i alla skånska kommuner med undantag för Lunds kommun, där endast årskurs 6 från International School of Lund Katedralskolan deltog. Resultaten från enkäten ger kunskap om livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga idag. Genom att analysera hur dessa faktorer samverkar kan regionen och de skånska kommunerna fortsätta arbetet med att utveckla det förebyggande folkhälsoarbetet.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (33) 11 VoO Bokslut 2012 med årsredovisning Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat förslag till bokslut med årsredovisning för år 2012 i enlighet med kommunledningskontorets direktiv. Beslutsunderlag Vård och Omsorgs årsredovisning innefattande måluppföljning, resultaträkning, driftredovisning, investeringsredovisning, verksamhetsmått samt textmaterial med ekonomisk analys, viktiga händelser och kommentarer kring framtiden Beredning Redovisat resultat för år 2012 är -9,1 mkr, vilket är 0,4 mkr bättre än höstprognosen där resultatet beräknades bli -9,5 mkr. Underskottet är främst orsakat av de stora volymförändringar som har skett inom hemvårdens verksamhet samt fler beslut om boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under året. Hemvårdens verksamhet har kompenserats med 6 mkr i 2012 års budget för volymökningarna och LSS-verksamheten har tillförts 1 mkr från socialpsykiatrin som har redovisat överskott under hela Inför år 2013 har, utöver de budgetjusteringar som gjordes under år 2012, ytterligare förstärkningar i budgeten gjorts för LSS-boende med 5 mkr och särskilt boende för äldre med 7 mkr. Orsakerna bakom de stora volymökningarna inom äldreomsorgen kan bara delvis kopplas till befolkningsutvecklingen. Ökningen av antalet äldre personer i Eslöv har varit högre än befolkningsprognosen, men motsvarar inte hela den volymökning som har skett.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (33) 11 forts. Orsakerna bakom de stora volymökningarna inom äldreomsorgen kan bara delvis kopplas till befolkningsutvecklingen. Ökningen av antalet äldre personer i Eslöv har varit högre än befolknings-prognosen, men motsvarar inte hela den volymökning som har skett. Andra faktorer som bedöms ha påverkat utvecklingen är att sjukhusen skriver ut patienter tidigare och att det ger en ökad vårdtyngd med fler timmar för hemvården samt ökat personalbehov inom särskilda boenden. Som en åtgärd för att möta volymökningen, har under året investerats i viss teknik och bättre utrustning. I enlighet med prognos har detta inneburit att investeringsbudget har överskridits. Dessa åtgärder fortsätter under år 2013 i syfte att hitta ekonomiskt effektiva lösningar som bidrar till en god kvalitet för brukarna. Förvaltningen har utöver satsningarna på vissa investeringar varit mycket restriktiv med alla former av kompetensutveckling och verksamhetsutveckling under året. Dessutom har en del tjänster vakanshållits för att dämpa det totala underskottet. Det är kortsiktiga sparåtgärder som inte kommer att kunna fortsätta då det riskerar att försämra kvaliteten i verksamheten för brukarna och även kan leda till en försämrad arbetsmiljö. Beslut - beslutar att godkänna upprättat förslag till bokslut med årsredovisning för år 2012, anta det som sitt eget samt översända det till kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen Akten

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (33) 12 VoO Uppföljningsrapport avseende etappmål 2012 Ärendebeskrivning Uppföljningsrapport gällande etappmål 2012 är tänkt att fungera som ett komplement till årsredovisningen 2012 i syfte att ge en mer fördjupad och beskrivande bild av måluppfyllelsen. Beslutsunderlag Uppföljningsrapport gällande etappmål 2012 inom Vård och Omsorg, daterad den 1 februari 2013 Beredning Denna uppföljningsrapport gällande etappmål 2012 är tänkt att fungera som ett komplement till årsredovisningen för år Uppföljningsrapporten 2012 redogör för vilka fakta som ligger till grund för måluppfyllelsen, vilka variabler och mått som har använts samt vilka specifika aktiviteter och åtgärder som har genomförts. Rapporten beskriver även kringliggande faktorer som kan ha haft betydelse för och som kan ha påverkat måluppfyllelsen i endera riktningen. I rapporten beskrivs även föregående års etappmål och måluppfyllelse samt måluppfyllelsen för Detta i syfte att skapa en mer lättöverskådlig bild av målprocessen. Alla mål redovisas inte, utan rapporten fokuserar på dem som direkt riktar sig till medarbetarna och brukarna. Beslut - beslutar att godkänna upprättad rapport avseende etappmål Expediering Akten

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (33) 13 VoO Tillsyn enligt alkohollagen gällande serveringstillstånd Ärendebeskrivning Vård och Omsorg har enligt nedan angivna skäl fått anledning att utreda om serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622). Vård och Omsorg har den 5 oktober 2012 öppnat ett ärende gällande Café och Pub Tre Kronor HB, organisationsnummer , då förvaltningen uppmärksammat brister i samband med en tillsyn den 5 oktober 2012 tillsammans med livsmedelsinspektör Kjell-Arne Nilsson samt vid samordnad yttre tillsyn den 26 oktober 2012 med Eslövs kommun, polisen i Eslöv, Skatteverket och Räddningstjänsten Syd. Bristerna som uppmärksammats är begränsat matutbud och otillräcklig köksutrustning enligt 8 kap. 15 alkohollagen, bristande brandsäkerhet enligt 8 kap. 16 alkohollagen samt bristande kassahantering. Vidare har det uppmärksammats brister vid tidigare samordnad tillsyn den 25 maj Beslutsunderlag Utredning, upprättad den 21 januari 2013 Tjänsteanteckning angående tillsynsbesök, upprättad den 29 oktober 2012 Förvaltningens tillsynsprotokoll, upprättat den 26 oktober 2012 Förvaltningens tillsynsprotokoll, upprättat den 25 maj 2012 Rapport avseende krogtillsyn från Polismyndigheten i Skåne, inkommen den 17 december 2012 Rapport avseende krogtillsyn från Polismyndigheten i Skåne, inkommen den 10 januari 2013

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (33) 13 forts. Räddningstjänsten Syds protokoll från tillsyn den 25 maj 2012, inkommet den 15 januari 2013 Räddningstjänsten Syds protokoll från tillsyn den 26 oktober 2012, inkommet den 15 januari 2013 Tjänsteanteckning angående tillsynsbesök, upprättad den 5 oktober 2012 Livsmedelsinspektörens tjänsteanteckning, upprättad den 5 oktober 2012 Tjänsteanteckning angående telefonsamtal från tillståndshavare, upprättad den 5 september 2012 Inskickad meny från tillståndshavare, inkommen den 7 september 2012 Skatteverkets beslut om kontrollavgift, inkommet den 21 december 2012 Skatteverkets tjänsteanteckning vid tillsyn den 25 maj 2012, inkommen den 14 januari 2013 Jäv Gabriel Barjosef (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Beredning Enligt 9 kap. 18 alkohollagen (2010:1622) ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd om 1. tillståndet inte längre utnyttjas, 2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (33) 13 forts. I regeringens proposition 2009/10:125 s anges beträffande användningen av ovanstående sanktioner att erinran och varning ska vara ett förstahandsalternativ vid överträdelser av lagen. En återkallelse behöver dock inte obligatoriskt föregås av varning. Enligt 8 kap. 12 första stycket alkohollagen (2010:1622) får tillstånd bara ges till den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten och att verksamheten kommer att drivas i enlighet med alkohollagens krav. Lämplighetskravet kvarstår även efter det att ett serveringstillstånd har meddelats. Enligt 8 kap. 15 i gällande alkohollag (2010:1622) och i författningskommentaren till gällande alkohollag i regeringens proposition 2009/10:125 s.169 framgår det att maten ska vara lagad eller tillredd vilket innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats och inte endast blivit uppvärmda i mikrovågsugn. Vidare ska det kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Det innebär att det ska finnas ett flertal såväl förrätter som huvudrätter och efterrätter att välja bland. Enbart sallader eller smörgåsar är således inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter. Ett kök som möjliggör att ett varierat utbud av maträtter kan tillhandahållas ska finnas i anslutning till serveringslokalen. Vidare bör utrustningen hålla en viss standard, till exempel ska inte vanliga lägenhetsspisar eller mikrovågsugnar för uppvärmning av prefabricerade maträtter anses vara tillräcklig utrustning. Vid tillsyn på Café och Pub Tre Kronor påträffades en meny med baguetter, bakad potatis och sallad och dessutom var köket under den otillräckliga standard, som beskrivs ovan.

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (33) 13 forts. Ingen riktig spis påträffades, inte heller någon yta för tillagning och tillberedning. Ingen vask påträffades för handhygien, utan samma vask användes för sköljning utav sallad som för handtvätt. Serveringsstället måste vara säkert ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap. 16 alkohollagen (2010:1622). I regeringens proposition 2009/10: 125 s.97 framgår det att servering till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod ska vara lämplig för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. Det är av särskild vikt att lokaler med serveringstillstånd alltid har ett väl fungerande brandskydd, eftersom människor som har förtärt alkohol kan bete sig irrationellt och ha svårare att uppfatta eventuell brandfara. Vid tillsyn den 26 oktober 2012, under full verksamhet vid kvällstid på Café och Pub Tre Kronor, var utrymningsvägen låst och blockerad av lös inredning. Den 1 januari 2010 trädde lagen (2007:592) om kassaregister i kraft. Genom denna lag har kravet på registrering av kontantförsäljning i kassaregister utvidgats till att omfatta alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning. I författningskommentaren till gällande alkohollag (2010:1622), regeringens proposition 2009/10:125 s.181 framgår det att undantag från skyldigheten att föra kassaregister inte gäller den som har serveringstillstånd samt att all försäljning i dennes verksamhet omfattas av kravet på kassaregister. Det innebär att bristande kassahantering, såsom att inte registrera växelkassa, inte är i enlighet med gällande krav. Vid samordnade tillsynsbesök, både den 25 maj 2012 och den 26 oktober 2012, var inte växelkassan registrerad. Skatteverket beslutade den 21 december 2012 om att ta ut en kontrollavgift på kronor gällande tillsynsbesöket den 26 oktober 2012.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (33) 13 forts. Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift och en tillståndshavare måste därför uppfylla högt ställda krav på lämpligheten. Förvaltningen ser allvarligt på vad som framkommer i utredningen. De brister som uppmärksammats vid yttre tillsyn har varit av allvarlig grad då kraven för serveringstillstånd inte motsvaras enligt gällande alkohollag (2010:1622). Den samlade bedömningen är att bristerna är alltför allvarliga för att serveringsverksamheten ska kunna fortsätta att servera alkoholdrycker till allmänheten. Med anledning av allvarliga överträdelser av alkohollagen bedömer förvaltningen att åtgärder enligt 9 kap. 18 alkohollagen (2010:1622) för aktuellt handelsbolag bör vidtas och att det finns tillräckligt med underlag för att beslutet skall anses befogat. Inställelse Tillståndshavare Cengiz Türkan, , inställer sig tillsammans med juridiskt ombud, advokat Ewa Wressmark. Följande yttrande avges: Kökets utrustning håller normal standard. Det finns möjlighet att laga mat där och det erbjuds ett varierat utbud. Vid ett tillsynsbesök har en anställd på Café och Pub Tre Kronor inte kunnat uppvisa de råvaror, som krävs för att tillredning av de rätter, som finns på den meny, som inkom till kommunen den 7 september Detta beror på att det endast är tillståndshavare Cengiz Türkan, som känner till var råvarorna förvaras, då han är den ende, som lagar mat på Café och Pub Tre Kronor.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (33) 13 forts. Vidare sägs det att den blockerade utrymningsvägen vid Räddningstjänstens två tillsynsbesök under 2012, beror på att dörren hade låsts av misstag och på att personalen frös. Dörren har nu åtgärdats. Räddningstjänsten har varit på besök hos Tre Kronor samma dag, som ska fatta beslut i ärendet, det vill säga den 13 februari 2013 och det har genomförts en godkänd brandinspektion. Växelkassan har inte varit registrerad vid Skatteverkets tillsyn, detta medges av tillståndshavaren Enligt advokat Ewa Wressmark får kommunen enligt gällande alkohollagstiftning inte dra tillbaka ett tillstånd på de grunder, som har angivits, utan återkallelsen ska föregås av en erinran eller en varning. Tillståndshavaren önskar att kommunen ska ge en konkret beskrivning av hur köket ska se ut och önskar få möjlighet att undersöka om det går att nå en överenskommelse med hyresvärden angående ombyggnad av köket, detta utan att tillståndet dras in. Enligt advokat Ewa Wressmark står det i nu gällande alkohollag att maten, som serveras ska vara tillredd. Det behöver således inte röra sig om varm mat. Cengiz Türkan hävdar att han inte kan förvara råvaror till menyn på Café och Pub Tre Kronor, eftersom de riskerar att förfaras. Yrkande Peter Fink (SD) yrkar att formuleringen med omedelbar verkan avseende återkallelse ska tillfogas beslutet.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (33) 13 forts. Propositionsordning Ordförande Tony Hansson (S) ställer proposition på förvaltningens förslag och Peter Finks (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Beslut - beslutar att återkalla stadigvarande tillstånd enligt 9 kap. 18 alkohollagen (2010:1622) avseende handelsbolaget Café och Pub Tre Kronor, organisationsnummer , med stadigvarande serveringstillstånd på Café och Pub Tre Kronor, Malmgatan 6 i Eslöv, på grund av bristande matutbud och alltför otillräcklig köksutrustning för att kunna tillreda mat och erbjuda varierande maträtter enligt 8 kap. 15 alkohollagen, bristande brandsäkerhet enligt 8 kap. 15 alkohollagen samt bristande kassahantering. Reservation Peter Fink (SD) reserverar sig mot taget beslut till förmån för sitt eget tilläggsyrkande. Expediering Café och Pub Tre Kronor HB Länsstyrelsen Statens folkhälsoinstitut Polismyndigheten i Skåne Handläggaren Akten

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (33) 14 VoO Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker, Karlsro Bowling Ärendebeskrivning Sevim Mehmet, Baltiska Bowlingbaren, organisationsnummer , har ansökt om stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, starköl och vin till allmänheten på restaurangen med tillhörande serveringsytor avseende Karlsro Bowling, Västergatan 54 i Eslöv, dagligen året runt mellan klockan och Beslutsunderlag Utredning, upprättad den 30 januari 2013 Tillsynsprotokoll från Räddningstjänsten Syd, inkommet den 6 februari 2013 Intyg på godkänt kunskapsprov, daterat den 25 januari 2013 Yttrande från Skatteverket, inkommet den 15 januari 2013 Yttrande från Polismyndigheten, inkommet den 7 december 2012 Yttrande från Miljö och Samhällsbyggnad gällande miljö och störningar, inkommet den 6 december 2012 Yttrande från Miljö och Samhällsbyggnad gällande livsmedelshantering, inkommet den 4 december 2012 Ansökan om serveringstillstånd, inkommen den 15 november 2012 Beredning Karlsro Bowling är belägen på Västergatan 54 och är den nya bowlinghallen i Eslöv. Sökanden hade hand om driften av Eslövs Bowlinghall, den gamla bowlinghallen, innan den brann ner Nu vill sökanden fortsätta med verksamheten, vilken först och främst kommer att bygga på att få tillbaka alla de medlemmar som den tidigare bowlinghallen hade.

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (33) 14 forts. Verksamhetsidén för restaurangen på bowlinghallen är att den ska vara en mötesplats för mat- och bowlinggäster. Kombinationen mellan restaurang och bowling är viktig, eftersom kunderna önskar en helhetslösning med såväl mat som nöje. Vardagar mellan och kommer det att serveras lunch. På kvällarna kommer en à la cartemeny att erbjudas. Under hallens öppettider kommer det även att erbjudas en enklare bistromeny för både bowlinghallens och simhallens gäster. Ansökan om serveringstillstånd gäller för ett avgränsat område avseende bowlinghallen, vilket innefattar restaurang med serveringsytor, konferenslokaler och uteservering. Enligt förvaltningens bedömning uppfyller Sevim Mehmet kraven på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12 alkohollagen, varför föreslås bevilja ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622). Beslut - beslutar att bevilja Sevim Mehmet, Baltiska Bowlingbaren, organisationsnummer , stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, starköl och vin till allmänheten på restaurangen med tillhörande serveringsytor avseende Karlsro Bowling, Västergatan 54, Eslöv, dagligen året runt mellan klockan och Expediering Sevim Mehmet, Baltiska bowlingbaren Länsstyrelsen Handläggaren Akten

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (33) 15 VoO Förvaltningsövergripande samverkan gällande boendekoordinator Ärendebeskrivning Antalet hemlösa har under de senaste åren ökat i Eslövs kommun i likhet med övriga delar av landet. Ökningen bedöms bero på flertalet samverkande faktorer, såsom en ökad inflyttning till vissa städer samt en strängare bostadsmarknad. Detta har medfört att socialtjänstens traditionella målgrupper har svårare att få och behålla eget hyreskontrakt med ökad trångboddhet samt ökade risker för långvarigt socialt utanförskap som följd. Enligt kap. 2, 1, socialtjänstlagen, har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver, vilket i vissa fall kan innebära att bostadslösa genom socialtjänsten får ett andrahandskontrakt, ett så kallat socialt kontrakt. Socialtjänsten har dock inget ansvar för tillhandahållande av bostäder. beslutade den 7 september 2011, 65, att delta i projektet Förvaltningsövergripande ansvar i boendefrågor, från den 1 januari till den 31 december 2012, vilket innebar att en heltidstjänst som boendekoordinator inrättades med organisatorisk tillhörighet inom förvaltningen Arbete och Försörjning. Vidare inrättades en styrgrupp bestående av representanter från kommunens tre socialförvaltningar, Arbete och Försörjning, Barn och Familj samt Vård och Omsorg. Arbetsledning har skett utifrån Arbete och Försörjning. Beslutsunderlag Rapport samt förslag till fortsatt organisation avseende det förvaltningsövergripande ansvaret för boendefrågor, inkomna den 28 januari 2013

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (33) 15 forts. Statistik avseende antal remisser samt antal fördelade lägenheter, inkommen den 28 januari 2013 Beredning En förvaltningsövergripande boendekoordinator med placering inom Arbete och Försörjning anställdes under februari Tjänsten som boendekoordinator föreslås nu bli permanent inom kommunens socialtjänst. Det förvaltningsövergripande ansvaret för boendefrågor i kommunen ska enligt förslaget fortskrida. Enligt det ursprungliga organisationsförslaget från 2011 skulle hanteringen av andrahandskontrakten överflyttas till Service och Teknik. Enligt det förslag som nu framläggs, ska dessa arbetsuppgifter i enlighet med framtagna rutiner även fortsättningsvis hanteras av de tre förvaltningar som ansvarar för socialtjänsten. Kostnaderna för denna organisation fördelas på Barn- och familjenämnden, samt utskottet för Arbete och Försörjning. I förslaget ingår också en akut jourlägenhet, som innebär en kostnadsfördelning mellan de deltagande förvaltningarna. Beslut - beslutar att godkänna rapport avseende det förvaltningsövergripande ansvaret för boendefrågor. - beslutar att göra tjänsten som boendekoordinator permanent inom Arbete och Försörjning och att tjänsten finansieras inom budgetram för berörda förvaltningar. Expediering Barn och Familj Arbete och Försörjning Akten

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19 (33) 16 VoO Äldreplan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012 att bifalla en motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) om att Eslövs kommun ska upprätta en äldreplan, som innefattar hela kommunens kompetensområde. Enligt motionen är det av vikt att kommunens arbete med äldrefrågor inte reduceras till att omfatta enbart äldreomsorgsfrågor. Äldreplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut revideras under varje ny mandatperiod. gavs i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, Kultur och Fritid, Miljö och Sanhällsbyggnad, Vård och Omsorg samt en representant för Eslövs Bostads AB. Vidare tillsattes en politisk styrgrupp med representanter från Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,, styrelsen för Eslövs Bostads AB samt Kommunala pensionärsrådet. Ett förslag till äldreplan för Eslövs kommun under åren har därefter upprättats av förvaltningen Vård och Omsorg. Beslutsunderlag Äldreplan för åren , daterad den 4 februari 2013 Beredning Eslövs kommuns äldreplan kommer att skickas på remiss till kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Servicenämnden, styrelsen för Eslövs Bostads AB, Räddningstjänsten, Rådet för Hälsa och Trygghet samt de pensionärsföreningar, som ingår i Kommunala pensionärsrådet.

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20 (33) 16 forts. Äldreplanen beskriver kommunens utbud för äldre och fastställer ett antal utvecklingsområden avseende Eslövs kommuns arbete med frågor, som rör äldres boende och närmiljö, möjligheter till aktivt deltagande i kultur- och samhällsliv, främjande av hälsa och möjligheter till fritid, kommunikation och teknik samt omsorg och stöd. Varje utvecklingsområde har uppdelats i ett antal delmål, för vilka har utsetts ansvarig nämnd. Beslut - beslutar att godkänna upprättat förslag till äldreplan för åren samt skicka äldreplanen på remiss till ovan nämnda instanser med begäran om svar senast den 15 april Expediering Kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Styrelsen för Eslövs Bostads AB Räddningstjänsten Rådet för Hälsa och Trygghet Föreningarna inom Kommunala pensionärsrådet

21 Sammanträdesprotokoll Sida 21 (33) 17 VoO Ansökan om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2013 Ärendebeskrivning Omvårdnadslyftet är en utbildningssatsning inom äldreomsorgen som finansieras av Socialstyrelsen. Syftet med statsbidraget är att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Statsbidraget kan sökas av en kommun som är huvudman för sin egen verksamhet och för enskilda utförares verksamhet. Bidraget ska användas för utbildningsinsatser enligt Socialstyrelsens villkor. Av regeringsbeslut om statsbidrag för Omvårdnadslyftet framgår att utbildningarna ska anordnas som uppdragsutbildningar för att vara bidragsberättigade. Ersättningsnivåerna per poäng är avsedda att bidra till att täcka kostnaderna för utbildningsplatser. I den mån det blir pengar över i förhållande till poängredovisningen måste kommunen själv avgöra vilka slags kostnader som Omvårdnadslyftet kan finansiera t.ex. vikarier eller litteratur förutsatt att de inte står i strid med gällande författningar. Redovisningen av uppnådda, godkända poäng är en motprestation för tilldelade bidrag. Statsbidraget får användas för att utbilda tillsvidareanställda, vikarier och timanställda. De medel som Socialstyrelsen avser att bevilja får användas för bidragsberättigade kurser som påbörjas och avslutas under hela kalenderåret Socialstyrelsen ska fördela 293,5 miljoner kronor för 2013 enligt en befolkningsbaserad fördelningsram. Eslöv kommun har tilldelats kronor. Ansökan ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 25 februari Beslutsunderlag Ansökningsblankett för Omvårdnadslyftet 2013

22 Sammanträdesprotokoll Sida 22 (33) 17 forts. Beredning I strävan att nå visionen Eslöv ger Sveriges bästa vård och omsorg och höja kvaliteten för brukarna är det av största vikt att medarbetarna har grundläggande kompetens. Omvårdnadslyftet kan bidra till att kvalitetssäkra kompetensen genom att validera och utbilda outbildad personal samt höja kompetensen bland personalen inom väsentliga utvecklingsområden. Beslut - beslutar att godkänna ansökan om statligt bidrag för Omvårdnadslyftet 2013 samt översända ansökan till Socialstyrelsen. Expediering Socialstyrelsen Akten

23 Sammanträdesprotokoll Sida 23 (33) 18 VoO Förordnande av personuppgiftsombud Ärendebeskrivning Enligt 36, personuppgiftslagen (1998:204) ska helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter anmälas till tillsynsmyndigheten av personuppgiftsansvarig. Vård- och omsorgsnämnden är ansvarig för sådan behandling av personuppgifter inom sina verksamheter. Enligt 2, personuppgiftsförordningen (1998:1191) är Datainspektionen tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvarige kan utse ett personuppgiftsombud och anmäla detta till tillsynsmyndigheten, vilket innebär att anmälan av behandling av helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter inte behöver göras. Det åligger då personuppgiftsombudet att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt, tillse att rättelse vidtas vid konstaterande av eventuella brister samt anmäla brister som ej åtgärdas till tillsynsmyndigheten. Vidare ska ombudet föra en förteckning över förekommande behandling av personuppgifter, som avses i 36, personuppgiftslagen. Utöver detta ska ombudet hjälpa registrerade att få rättelse beträffande felaktigt registrerade personuppgifter i den händelse de förekommer. (PuL, 38-40) Beslutsunderlag Personuppgiftsombudet, skrivelse från Datainspektionen, reviderad i december 2010

24 Sammanträdesprotokoll Sida 24 (33) 18 forts. Beredning beslutade den 20 september 2012 att utse biträdande förvaltningschef tillika administrativ chef Anna Granevärn till personuppgiftsombud för Vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningen föreslår att biträdande förvaltningschef Anna Granevärn entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud och att förvaltningssekreterare Katarina Franzén förordnas som nytt personuppgiftsombud för. Beslut - beslutar att entlediga biträdande förvaltningschef Anna Granevärn från uppdraget som personuppgiftsombud samt förordna förvaltningssekreterare Katarina Franzén som personuppgiftsombud för Vård- och omsorgsnämnden. Expediering Datainspektionen Akten

25 Sammanträdesprotokoll Sida 25 (33) 19 VoO Revidering av s reglemente Ärendebeskrivning Enligt kap. 6, 32, kommunallagen, skall fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Vidare skall reglementet för en gemensam nämnd antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen (1997:550). Enligt kap. 5, 23, punkt 5, får ett ärende väckas som medborgarförslag av den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, om fullmäktige har beslutat det (2006:369). Kommunfullmäktige i Eslöv beslutade den 29 oktober 2012 att införa rätten att till kommunfullmäktige väcka medborgarförslag med start den 1 januari Med anledning härav har kommunfullmäktige den 17 december 2012 uppdragit åt kommunstyrelsen och samtliga nämnder att inkomma med förslag till ändring i sina respektive reglementen. Dessa fastställs sedan av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Beslut från kommunfullmäktige den 17 december 2012, 154 Förslag till revidering av s reglemente, daterat den 6 februari 2013

26 Sammanträdesprotokoll Sida 26 (33) 19 forts. Beredning Ändring av s reglemente föreslås i det att ytterligare en paragraf tillkommer: 19 a Medborgarförslag Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas med anledning av förslaget, utom i de fall som anges i kap. 6, 19, tredje stycket, kommunallagen. 19 b Nämnden skall till kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober informera fullmäktige om de beslut som fattas med anledning av medborgarförslag. 19c Nämnden skall till kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober redovisa de ärenden som inte har avgjorts inom sex månader från det att ärendet har överlåtits från fullmäktige. Fullmäktige skall informeras om anledningen till att ett ärende inte har avgjorts och om tidpunkt då beslut kan beräknas vara fattat.

27 Sammanträdesprotokoll Sida 27 (33) 19 forts. Beslut - beslutar att anta upprättat förslag till revidering av Vård- och omsorgsnämndens reglemente samt översända det till kommunfullmäktige för fastställande. Expediering Kommunfullmäktige Akten

28 Sammanträdesprotokoll Sida 28 (33) 20 VoO Elektronisk informationssäkerhet för anställda och förtroendevalda i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har den 13 december 2012, 53, antagit Riktlinjer för användare-anställda och förtroendevalda. Samtliga förtroendevalda i kommunen har att ta del av riktlinjerna. Beslut - Informationen läggs till handlingarna. Expediering Akten

29 Sammanträdesprotokoll Sida 29 (33) 21 VoO Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet Ärendebeskrivning Ordförande Tony Hansson (S) informerar om protokollet från sammanträde i Rådet för Hälsa och Trygghet den 17 januari Beslut - Informationen läggs till handlingarna. Expediering Akten

30 Sammanträdesprotokoll Sida 30 (33) 22 VoO Redovisning av meddelanden 2013 Ärendebeskrivning Följande meddelanden redovisas: 1. Beslut från kommunstyrelsen den 8 januari 2013, 12, avseende ombyggnad av Kärråkra till demenscenter, etapp 3, dnr VoO Beslut från Socialstyrelsen avseende rapportering enligt 28f, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), inkommet den 28 januari 2013, dnr VoO Beslut från Socialstyrelsen avseende tillsyn enligt 11, förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, av bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt kap. 9, 8, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), inkommet den 6 februari 2013, dnr VoO Protokoll från Kommunala pensionärsrådet den 12 december 2012, dnr VoO Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting: Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, inkommet den 17 januari 2013, dnr VoO Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Expediering Akten

31 Sammanträdesprotokoll Sida 31 (33) 23 VoO Redovisning av delegeringsbeslut 2013 Ärendebeskrivning Enligt kap. 6, 33, kommunallagen (1991:900) får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en tjänsteman att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En viss typ av ärenden får inte nämnden delegera i enlighet med kap. 6, 34, kommunallagen. De beslut, som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33, skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske enligt kap. 6, 35, kommunallagen. Besluten har redan fattats på delegation, varför nämnden endast godkänner upprättad redovisning av dem. Beslutsunderlag Sammanställning av fattade delegeringsbeslut under januari 2013 avseende bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg, personer med funktionshinder under 65 år samt individ- och familjeomsorgen; insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), anställningar avtal, avgifter och ekonomi; tillstånds- och tillsynsärenden, yttranden samt s arbetsutskotts beslut. Beredning Följande delegeringsbeslut redovisas: Anställning av tillsvidareanställd städare på Solhällan, december 2012, enhetschef Lisbeth Schwarzkopf Anställning av tre tillsvidareanställda handledare/undersköterskor, januari 2013, enhetschef Lisbeth Schwarzkopf Anställning av tillsvidareanställd arbetsterapeut, Rehabenheten, januari 2013, enhetschef Staffan Olsson

32 Sammanträdesprotokoll Sida 32 (33) 23 forts. Avtal om placering av vuxen i förstärkt familjehemsvård, individ- och familjeomsorgen, verksamhetschef Camilla Munther Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, individ- och familjeomsorgen, verksamhetschef Camilla Munther Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, individ- och familjeomsorgen, verksamhetschef Camilla Munther Avslagsbeslut angående ersättningsanspråk gällande förslitningsskador i bostad, den 12 december 2012, biträdande förvaltningschef Anna Granevärn Beslut om att bevilja ersättning för ekonomisk skada, den 17 december 2012, biträdande förvaltningschef Anna Granevärn Avslagsbeslut angående höjning av förbehållsbelopp, den 18 januari 2013 s arbetsutskotts beslut, den 8 januari 2013, 8, avseende rapportering av ej verkställda beslut, kvartal Sammanställning av fattade delegeringsbeslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorgen under januari 2013 Sammanställning av fattade delegeringsbeslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg under januari 2013 Sammanställning av fattade delegeringsbeslut gällande bistånd enligt socialtjänstlagen avseende funktionshindrade personer under 65 år under januari 2013 Sammanställning av fattade delegeringsbeslut gällande insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade under januari 2013

33 Sammanträdesprotokoll Sida 33 (33) 23 forts. Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Expediering Akten

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Förvaltning Mariette Svensson 0413-621 55 VoO.2012.0311 2013-02-05 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Ärendebeskrivning har enligt nedan angivna

Läs mer

Farid Albahadli (MP) ledamot

Farid Albahadli (MP) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 16.00-19.00 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11)

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.20 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) 1:e

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Marie Göransson (S) ersättare för Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, kl. 17.30 18.15 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Agneta Nilsson (S) Elo Larsen (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden

Alkoholservering på särskilda boenden Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU15 Alkoholservering på särskilda boenden Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden. Några följdmotioner

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3 Sida 1 Sammanträdesdatum 2014-01-29 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.50 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 2,3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 2,3 Anita Carlsson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.55 15.30 Ajournering: 15.00 15.05 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten

Läs mer

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare.

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.00 Peter Söderström (S), ordförande Kristina Bengtsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Reglemente för Omsorgsnämnden

Reglemente för Omsorgsnämnden Reglemente för Omsorgsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 16 december 2013 200. 1 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / 2 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-01-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN (M/604/1" (K-D) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) 2014-04-23. Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan 16.00-17.

ESLÖVS KOMMUN (M/604/1 (K-D) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) 2014-04-23. Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan 16.00-17. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan 16.00-17.50 Beslutande Övriga närvarande Tony Hansson (S) Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef (S) Lena Wöhlecke

Läs mer

Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30

Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (22) 2013-11- 13 Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Tony Hansson (S) Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef (S) Lena Wöhlecke

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 3 Jörgen Dimenäs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-10-20 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S)

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S) Sidan 1 av 12 Plats och tid Bergendal konferensanläggning kl. 08:30-08:40 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, föräldrabalken, hälso- och sjukvårdslagen, andra författningar

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00 18.30 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (s) Lesley Holmberg (fp) Elo Larsen (s) Agneta Nilsson (s) Kerstin Ekoxe (s) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMPJMS OOJPN Socialnämndens sammanträde Tillfälligt serveringstillstånd Alströmerska magasinet 3 Serveringstillstånd - Lejonberget 4 Serveringstillståndet för Frid & Fröjd 5 Riktlinjer

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 14.05 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom

Läs mer

Verksamhetschef Anders Johansson Catarina Karlsson, biståndshandläggare, 25 Veronica Sahlberg, biståndshandläggare, 25

Verksamhetschef Anders Johansson Catarina Karlsson, biståndshandläggare, 25 Veronica Sahlberg, biståndshandläggare, 25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal onsdagen den 13 juni 2012, kl 08.30-13.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer