Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Marie Göransson (S) ersättare för Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Hans Johansson (M) ledamot Maria Håkansson (M) ersättare för Christer Westfahl (M) Therese Andersson (C) ersättare för Monica Eberyd (C) Lesley Holmberg (FP) 2:e vice ordförande Iréne Wikström (FP) ledamot Peter Fink (SD) ledamot Farid Albahadli (MP) ledamot Övriga närvarande Anette Palm (S) Unni Trolle (M) Hans-Ove Lunde (KD) Arvid Frandsen (SD) Lars-Erik Björklund (V) Eva Åström Sabina Lindell ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare förvaltningschef sekreterare Utses att justera Lesley Holmberg (FP) Justeringens plats och tid Sekreterare Vård och Omsorg den 26/ Paragrafer Nr Ordförande Sabina Lindell Justerande Tony Hansson Lesley Holmberg

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (24) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 26/ Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Vård och Omsorg Underskrift Sabina Lindell

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (24) 25 Ändring av dagordningen Ärendebeskrivning Ordföranden föreslår att ärende 6 Ändrade utbildningskrav inom LSS-verksamhet utgår från dagordningen och istället går upp som ärende på s kommande sammanträde den 23 maj Beslut - beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (24) 26 VoO Yttrande över förslag på program för socialt hållbar utveckling Ärendebeskrivning Förslaget till program för socialt hållbar utveckling har översänts för yttrande från kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget är tänkt att ersätta kommunens policy för hälsa och trygghet, och även utgöra en plattform för alkohol- och drogförebyggande arbete, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete samt ungdomspolitiskt arbete. Beslutsunderlag Yttrande över program för socialt hållbar utveckling Beredning Programmet har tagits fram av en analysgrupp för social hållbarhet bestående av tjänstemän från samtliga förvaltningar i kommunen. En kartläggning över hälsoläget har gjorts för att identifiera behov och utvecklingsområden i kommunen och har satts i relation till de nationella folkhälsomålen. Programmet följs årligen upp och utvärderas i ett kommunövergripande välfärdsbokslut. För att sätta programmets intentioner i praktik kopplas en handlingsplan, som pekar ut vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas. Syftet med programmet för social hållbar utveckling är att börja arbeta mera förebyggande, med sociala utvecklingsfrågor och att lägga grunden för ett kommunövergripande, långsiktigt och strategiskt arbete. Ambitionen är även att främja verksamhetsutveckling, vara ett stöd och komplement till förvaltningarnas ordinarie uppdrag samt uppmuntra tvärsektoriella processer och förvaltningsövergripande metoder. Intentionen är att rollfördela utifrån behov och på så vis sätta medborgaren i fokus snarare än respektive förvaltnings eget intresse. Inom verksamheten för Vård och Omsorg pågår ett alkohol- och drogförebyggande arbete där effektiv tillsyn tillsammans med polis kombineras med förebyggande arbete för att motverka narkotikaanvändning, tobaksbruk, dopning, överdriven alkoholkonsumtion samt överdrivet spelande.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (24) 26, forts Då det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället är det också viktigt att försöka nå de grupper som är mest utsatta. Det kan handla om att utveckla metoder för att inkludera grupper som vi vanligtvis inte når i planeringsprocessen. Att inkludera och nå barn och ungdomar är exempelvis ett område som flera förvaltningar tillsammans kan utveckla metoder kring. Detta främjar det tvärsektoriella arbetet då varje förvaltning bidrar med sitt kompetensområde och att till exempel barn- och ungdomar ses ur flera perspektiv. Programmet för social hållbar utveckling kan på så sätt stärka respektive förvaltnings arbete för att uppnå en god folkhälsa. I ett program är det normalt sett önskvärt att organisation och ansvar för det fortsatta arbetet redovisas. I detta fall har det utelämnats eftersom det finns flera alternativ som fortfarande diskuteras och övervägs; bland annat kring ekonomin. Det finns dock en grundstruktur lagd för det fortsatta arbetet på tjänstemannanivå, som kan fungera oavsett vilken inriktning som väljs för det fortsatta arbetet. Beslut - beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att programmet för socialt hållbar utveckling antas. Expediering Kommunstyrelsen

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 27 VoO Tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011 och ersätter därmed alkohollagen (1994:1738). Kommunerna är numera skyldiga enligt 9 kap 2 alkohollagen (2010:1622) att upprätta en tillsynsplan som ska översändas till Länsstyrelsen. Beslutsunderlag Tillsynsplan 2012, förslag till beslut Beredning Förvaltningen har sedan slutet av 2008 upprättat årliga tillsynsplaner som även innefattat tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) och senare även Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Resultatet har redovisats till. Förslag på kommande tillsynsplan utgår dels från förvaltningens tidigare erfarenheter och dels de diskussioner som förts med företrädare från polismyndigheten i Ringsjöbygden gällande tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen. Vad gäller tillsyn enligt kontroll av vissa receptfria läkemedel är kommunen enbart tillsynsmyndighet. Beslut - beslutar att godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan 2012, som reviderats i samband med sammanträdet.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (24) 28 VoO Riktlinjer för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt handel med receptfria läkemedel Ärendebeskrivning Riktlinjerna för alkoholservering ska spegla kommunens uppfattning och ambitionsnivå, vara politiskt förankrade och kända hos allmänheten. Därför ska de revideras regelbundet och redovisas för länsstyrelsen. Genom riktlinjerna kan kommunen informera allmänheten om Eslövs lokala anpassning till alkohollagen. Förvaltningen har valt att även inkludera riktlinjer för tobaksförsäljning, folköl samt receptfria läkemedel. Kommunen ska även årligen konkret redogöra för en tillsynsplan för kommunens planerade tillsynsarbete. Beslutsunderlag Eslövs kommuns riktlinjer för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt handel med receptfria läkemedel, förslag till beslut Beredning Sedan Eslöv kommuns förra riktlinjer utkom år 2008 har alkohollagen förändrats. En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011 och ersätter därmed den tidigare alkohollagen (1994:1738). Syftet med riktlinjerna är att de ska skapa en förutsägbarhet för tillståndsutskänkning och att kommunen använder sig av likabehandling av de inkomna ansökningarna. Yrkande Peter Fink (SD) yrkar att punkt 3 och 4 på (sidan 5 i förlaget till Eslövs kommuns riktlinjer) gällande rättsregel för undantag på kunskapskrav stryks. Dessa punkter medger undantag från skyldighet att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillstånd för servering eller för provsmakning görs för den som: 3. Inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, eller

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (24) 28, forts 4. Inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar. Peter Fink (SD) menar att detta undantag är diskriminerande och inte främjar jämlikhetstänkande och att det är orättvist mot dagens tillståndshavare. Gabriel Barjosef (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Gabriel Barjosefs (S) yrkande att bifalla förvaltningens förslag. Beslut - beslutar att godkänna förvaltningens föreslag till riktlinjer avseende alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt handel med receptfria läkemedel. Reservation Peter Fink (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande och har inkommit med skriftlig reservation, se bilaga 1.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (24) 29 VoO Handlingsplan mot våld i nära relationer Ärendebeskrivning Eslövs kommun bedriver strukturerat utvecklingsarbete för ökat stöd till våldsutsatta, utvecklade metoder kring samverkan och för ökad kompetens i frågan. Arbetet har sedan år 2008 bedrivits med finansiellt stöd från Länsstyrelsen i Skåne län. I linje med de mål som satts upp för projektperioden 2010 till 2011 har Handlingsplanen från år 2008 nu reviderats. Beslutsunderlag Handlingsplan mot våld i nära relationer, förslag till beslut Beredning Handlingsplanen har arbetats fram i samverkan mellan förvaltningarna Vård och Omsorg, Barn och Familj samt Arbete och Försörjning. Beslut - beslutar att godkänna handlingsplanen mot våld i nära relationer. Expediering Utskottet för Arbete och försörjning Barn- och familjenämnden

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (24) 30 VoO Våld i nära relationer rutiner för handläggning Ärendebeskrivning Eslövs kommun bedriver strukturerat utvecklingsarbete för ökat stöd till våldsutsatta, utvecklade metoder kring samverkan och för ökad kompetens i frågan. Arbetet har sedan år 2008 bedrivits med finansiellt stöd från Länsstyrelsen i Skåne län. I linje med de mål som satts upp för projektperioden 2010 till 2011 har särskilda rutiner för socialtjänstens handläggning arbetats fram. Beslutsunderlag Våld i nära relationer rutiner för handläggning, förslag till beslut Beredning Rutinerna har arbetats fram i samverkan mellan förvaltningarna Vård- och Omsorg, Barn och Familj samt Arbete och Försörjning. Beslut - beslutar att godkänna särskilda rutiner för socialtjänstens handläggning av ärenden där våld i nära relationer förekommer. Expediering Utskottet för Arbete och försörjning Barn- och familjenämnden

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (24) 31 VoO Matservice och lagen om valfrihetssystem (LOV) Ärendebeskrivning Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunens matservice till de äldre kan ge ökad valfrihet i enlighet med intentionerna i lagen om valfrihetssystem (LOV). Beslutsunderlag Kostnader och intäkter för matservice för de äldre i Eslövs kommun 2011 Beredning Matservice inom I Eslöv finns idag matdistribution till de äldre i ordinärt boende som i biståndsbeslut beviljats denna tjänst. Maten är upphandlad enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och det är Medirest AB i Malmö som är leverantör. Medirest AB levererar färdiglagad, kyld och portionsförpackad mat till brukarna en gång per vecka. Enligt avtalet ska brukarna kunna välja mellan minst tio olika rätter per vecka. Avtalet med Medirest AB går ut och kan inte förlängas fler gånger. För måltider till kommunens särskilda boenden för äldre har Vård och Omsorg ett avtal med Service och Teknik. Nuvarande avtal går ut Service och Teknik levererar samtliga måltider till alla särskilda boenden inom Eslövs kommun. Två dagar i veckan erbjuds alternativrätt. Vid Karidal finns en lunchrestaurang för pensionärer. Vård och Omsorg har ett tillfälligt avtal med Service och Teknik som levererar mat till restaurangen. De pensionärer som vill kan besöka några av kommunens egna restauranger (Karidal, Kärråkra, Stadshuset och Ölycke) för att äta lunch. För detta behövs inget biståndsbeslut.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (24) 31, forts Matservice i andra kommuner Många kommuner har matdistribution inom sin äldreomsorg. I de flesta fall är det fråga om kyld mat men det förekommer även distribution av varm mat. Distributionen sköts av antingen kommunen, matleverantören eller något transportföretag. En del kommuner har ingen matdistribution utan hänvisar till privata leverantörer som har hemkörning. Östersunds kommun har infört valfrihet enligt LOV. Här anlitar man en fristående distributör som står för leverans av kyld mat från tre olika leverantörer. Östersund är såvitt förvaltningen kunnat utröna den enda kommun som erbjuder valfrihet enligt LOV inom matservice. Några kommuner erbjuder även möjlighet att välja matlagning i hemmet i viss omfattning. Utfall inom hemtjänsten i Eslövs kommun I brukarundersökning 2011 avseende hemtjänsten ligger Eslövs kvalitetsindex gällande maten över medelvärdet för Sverige. Index för 2011 ligger på 75 vilket enligt socialstyrelsens skala innebär att brukarna är mycket nöjda. Medelvärdet för Sverige är 66 och innebär enligt samma skala att brukarna är nöjda. Alternativa förslag för matservice Ordinärt boende För Eslövs kommun föreslår förvaltningen att det fortsatta arbetet med matservice i ordinärt boende sker enligt ett av följande fyra möjliga alternativ: 1. Fortsatt samma service som nu d.v.s. distribution av kyld mat med leverans en gång per vecka med målsättning att ytterligare höja brukarnas betyg (kvalitetsindex). Nuvarande avtal med Medirest AB går ut En ny upphandling måste komma i gång senast i augusti 2012.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (24) 31, forts 2. Samma som alternativ 1 med tillägg för hjälp med matlagning i hemmet. För de brukare som har biståndsbeslut för matservice skulle alternativet matlagning i hemmet kunna erbjudas. Idag finns 132 personer som har ett sådant biståndsbeslut. Ett rimligt antagande är att tidsåtgången ökar med 45 minuter per dag för varje brukare som väljer detta alternativ vilket skulle ge en merkostnad på nio miljoner kronor om alla 132 personerna valde detta alternativ. För varje person som väljer alternativet ökar kostnaden med cirka kr. För några brukare kan ökningen av tid bli något mindre. Samtidigt måste man väga in den utbildningsinsats som personalen måste få. Utbildning måste ske kontinuerligt eftersom det hela tiden är en viss personalomsättning. Någon av de privata entreprenörerna inom hemtjänsten erbjuder även matlagning i hemmet som tilläggstjänst. 3. Enligt detta alternativ handlar man upp en transporttjänst dit olika leverantörer som vill och har möjlighet att leverera kyld mat kan ansluta sig. Det bör påpekas att investering för att kunna hantera kyld mat är kostsam för leverantören. Service och Teknik har idag ingen möjlighet att leverera kyld mat. I Östersund får brukarna betala vad maten kostar enligt leverantörens prislistor. Idag ligger priset på en varmrätt mellan kronor. Priset för en efterrätt varierar mellan 18 och 24 kronor. Östersunds vård- och omsorgsnämnd bekostar transporterna. Kostnaden för detta alternativ är väldigt svår att uppskatta. Det är först vid en upphandling av tjänsten som priset blir klart. Kostnader för administration av beställningar tillkommer också. För Östersunds del kostar transporterna och viss beställningsadministration 30 kronor per portion. Överfört till Eslövs volym på matdistribution skulle transportkostnaden hamna på knappt en miljon kronor.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (24) 31, forts 4. Som alternativ 3 plus möjlighet att välja matlagning i hemmet enligt alternativ 2. Särskilt boende Enligt gällande avtal med Service och Teknik pågår ett samarbete kring utveckling av måltidsverksamheten. Detta kan medföra vissa förändringar i avtalsvillkoren under avtalstiden. Avtalet gäller till och med Avtalet måste sägas upp senast Detta innebär att beslut om att antingen teckna nytt avtal med Service och Teknik eller att upphandla tjänsten måste fattas senast i början av februari/mars Yrkande Lesley Holmberg (FP) yrkar på återremiss av förslaget med syfte att en utredning görs av ett femte alternativ, med inkluderande av privata utförare och hur ett sådant system kan byggas upp enligt intentionerna i LOV. Gabriel Barjosef (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Tony Hansson (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att inleda en upphandling för distribution av kyld mat för matservice i ordinärt boende (förvaltningens alternativ 1 i tjänsteutlåtandet). Han yrkar därutöver avseende maten i särskilt boende att förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta inledd kvalitetsutveckling och att ärendet återkommer senast i februari 2013 för beslut. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena huruvida ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (24) 31, forts Lesley Holmberg (FP) begär votering. Ja-röst för att avgöra ärendet idag, nej-röst för återremiss. Namn Ja Nej Avstår Tony Hansson (S) I Marie Göransson (S) I Gabriel Barjosef (S) I Lena Wöhlecke (M) I Hans Johansson (M) I Maria Håkasson (M) I Therese Andersson (C) I Lesley Holmberg (FP) I Irene Wikström (FP) I Peter Fink (SD) I Farid Albahadli (MP) I Summa 7 4 Med 7 ja-röster emot 4 nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag. Beslut - beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att inleda en upphandling för distribution av kyld mat för matservice i ordinärt boende. - Avseende maten i särskilt boende beslutar Vård- och omsorgsnämnden att uppdra åt förvaltningen att fortsätta inledd kvalitetsutveckling och att ärendet återkommer senast i februari 2013 för beslut. Reservation Ledamöterna som representerar (C), (FP) samt (SD) reserverar sig mot beslutet. Lesley Holberg (FP) har inkommit med skriftlig reservation, se bilaga 2.

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (24) 32 VoO Vårprognos/Prognos 1, 2012 Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat ett förslag till vårprognos för år 2012 enligt anvisningar från kommunledningskontoret. Beslutsunderlag Vård och Omsorgs förslag till vårprognos/prognos 1 för år 2012 innehållande ekonomisk analys, verksamhetsmått, resultaträkning, driftredovisning och investeringsredovisning. Beredning/Yttrande Ekonomisk prognos har beräknats för år 2012 utifrån det redovisade resultatet per den 31 mars. Prognosen för helåret har baserats på nuläget i de olika verksamheterna inom Vård och Omsorg samt en bedömning av framtida behov utifrån en realistisk uppskattning av utvecklingen. Utifrån en första bedömning baserad på resultatet per den 31 mars beräknas preliminärt en negativ budgetavvikelse på -11,6 mkr för år Behoven kan snabbt förändras och prognosen är osäker framförallt när det gäller nivåer på institutionsplaceringar inom IFO vuxen samt utvecklingen inom hemvården. Hemvården prognostiseras med ett underskott på -6,4 mkr. Orsaken till underskottet är att antalet hemvårdstimmar har ökat kraftigt. Ökningen började redan under senare delen av år Avvikelserna gentemot budgeten fördelar sig på: - Äldreomsorg -5,7 mkr - LSS, -2,7 mkr - Nämnden, +0,2 mkr - Drogtillsyn, -0,1 mkr - Socialpsykiatri, +1,0 mkr - IFO vuxen, -4,5 mkr - Anhörigstöd, +0,3 mkr

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 32, forts Personalkostnader avviker med -7,1 mkr. De största avvikelserna finns inom hemvården (-5,8 mkr) och LSS boende (-1 mkr). Daglig verksamhet och personlig assistans har också behov som bidrar till överskridandet av personalbudgeten. Yrkande Tony Hansson (S) yrkar att nämnden beslutar att - godkänna förvaltningens förslag till vårprognos - uppdra åt förvaltningschefen att klargöra regelverket kring volymmodellen för att säkerställa prognosen, - utarbeta förslag för att få en budget i balans, - uppdraget ska återredovisas på juninämnden - bokslutsprognos 1 översänds till kommunstyrelsen med en önskan om återkoppling avseende volymmodellens inverkan på prognosen. Beslut - beslutar att godkänna förvaltningens förslag till vårprognos och att översända den till kommunstyrelsen, med en önskan om återkoppling avseende volymmodellens inverkan på prognosen. - Nämnden beslutar dessutom att uppdra åt förvaltningschefen att klargöra regelverket kring volymmodellen för att säkerställa prognosen, att utarbeta förslag för att få en budget i balans, samt att uppdraget ska återredovisas på juninämnden. Expediering Kommunstyrelsen

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (24) 33 VoO Yttrande på motion angående äldreplan i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) med rubriken Ang. äldreplan i Eslövs kommun har översänts till Vård och Omsorg för yttrande. Beslutsunderlag Motion till kommunfullmäktige Ang. äldreplan i Eslövs kommun från Håkan Svensson-Sixbo (V) daterad Protokollsutdrag från Kommunala Pensionärsrådets sammanträde Yttrande på motion angående äldreplan i Eslövs kommun, förslag till beslut Beredning/Yttrande Vänsterpartiet yrkar i sin motion att Eslövs kommun ska upprätta en äldreplan utifrån att äldrefrågor är så mycket mer än omsorgsfrågor och därför ska omfatta hela kommunens kompetensområde. Vidare föreslås att en arbetsgrupp med representanter från Kommunala Pensionärsrådet och berörda förvaltningar ska arbeta fram ett förslag som ska vara slutfört senast Äldreplaner finns antagna i många kommuner och används huvudsakligen i planerings- och utvecklingsfrågor inom äldreområdet. För Vård och Omsorg kan en kommunövergripande äldreplan bli ett positivt verktyg att arbeta med både för äldreomsorgsverksamheten och vid övergripande budgetplanering och andra långsiktiga strategiska frågor. Vård och Omsorg ställer sig bakom förslaget att ta fram en äldreplan för Eslövs kommun som kan användas som ett kommunövergripande styrdokument.

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19 (24) 33, forts Motionen har behandlats på Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 16 februari i år och de ställer sig också positiva till förslaget. Beslut - beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Expediering Kommunstyrelsen

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20 (24) 34 Information från Rådet för Hälsa och Trygghet Ärendebeskrivning Ordförande Tony Hansson (S) informerar om det senaste mötet med Rådet för Hälsa och Trygghet Beslutsunderlag Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet Beslut - Informationen läggs till handlingarna.

21 Sammanträdesprotokoll Sida 21 (24) 35 Redovisning av meddelanden Ärendebeskrivning Följande meddelanden redovisas: VoO Information från Socialstyrelsen om handläggning av överflyttningsärenden VoO Revidering av s reglemente. Protokollsutdrag kommunfullmäktige VoO Motion från Håkan Svensson-Sixbo (V) med rubriken Avgiftsfria resor för pensionärer. Protokollsutdrag kommunfullmäktige VoO Motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) med rubriken Angående sammanboendegaranti inom äldrevården. Protokollsutdrag kommunfullmäktige VoO Redovisning till Socialstyrelsen. Protokollsutdrag kommunstyrelsen VoO Yttrande över motion om bättre brandskydd. Protokollsutdrag kommunstyrelsen VoO Papperslös politik. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott

22 Sammanträdesprotokoll Sida 22 (24) 35, forts VoO Förslag till kostpolicy för Eslövs kommun. Protokollsutdrag kommunstyrelsen Kostpolicy i Eslövs kommun. Protokollsutdrag kommunfullmäktige VoO Revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet. Protokollsutdrag kommunfullmäktige VoO Motion från Lennart Nielsen (MP) om konsekvensanalyser av nämnders och fullmäktiges beslut med avseende på effekter på centralort respektive landsbygd. Protokollsutdrag kommunfullmäktige Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

23 Sammanträdesprotokoll Sida 23 (24) 36 Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning Följande delegeringsbeslut redovisas: VoO Beslutade ärenden enligt SoL inom äldreomsorgen, oktober 2011 Beslutade ärenden enligt SoL inom äldreomsorgen, november 2011 Beslutade ärenden enligt SoL inom äldreomsorgen, december 2011 VoO Beslutade ärenden enligt LSS och LASS, oktober 2011 Beslutade ärenden enligt LSS och LASS, november 2011 Beslutade ärenden enligt LSS och LASS, december 2011 VoO Anställningsbeslut VoO Beslutade ärenden socialtjänst äldreomsorg, januari 2012 Beslutade ärenden socialtjänst äldreomsorg, februari 2012 Beslutade ärenden socialtjänst äldreomsorg, mars 2012 VoO Beslutade ärenden socialtjänst funktionshinder, januari 2012 Beslutade ärenden socialtjänst funktionshinder, februari 2012 Beslutade ärenden socialtjänst funktionshinder, mars 2012 VoO Beslutade ärenden LSS och LASS, januari 2012 Beslutade ärenden LSS och LASS, februari 2012 Beslutade ärenden LSS och LASS, mars 2012

24 Sammanträdesprotokoll Sida 24 (24) 36, forts VoO Avgiftsbeslut Äldreomsorgen, mars 2012 Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11)

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.20 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) 1:e

Läs mer

Farid Albahadli (MP) ledamot

Farid Albahadli (MP) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 16.00-19.00 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00 18.30 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (s) Lesley Holmberg (fp) Elo Larsen (s) Agneta Nilsson (s) Kerstin Ekoxe (s) Lars-Erik Björklund

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30

Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (22) 2013-11- 13 Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Tony Hansson (S) Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef (S) Lena Wöhlecke

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, kl. 17.30 18.15 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Agneta Nilsson (S) Elo Larsen (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.30-18.00 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare:

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare: "KOMMUN NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG (FÖRSTÄRKT) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid: Storskogen 15:00-16:10 Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande Martin Wisell (KD), l:e vice ordförande Eva Christiernin

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1 (23) Socialnämnden Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lenhavda Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Justeringens

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 16:00 17.15 Utses att justera Henry Hermansson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2007-11-22 1(14) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Björn Fejde

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-14 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 17:00-21:20 Ordförande: Lars Johansson (M) 2:e vice ordförande: Ann-Margreth Olsson (S) Ledamöter: Lena Arnesen (M) John

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--17.55 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande Jonas Esbjörnsson (s), 2:e v ordförande Jan Allan Beer

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 92 RIKTLINJER FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH NIKOTINLÄKEMEDEL Ärendebeskrivning Förvaltningen har i samverkan med kommunens drogsamordnare utarbetat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Erstavik, stadshuset, den 17 november 2009 kl. 17.00 18.25 ande Eva Öhbom Ekdahl (M) Jan-Eric Jansson (KD) Annika Jung Backman (M) Hans-Åke Donnersvärd (S) Arne Larsson (M) Inga-Lisa Dahlbäck

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05 1/5 Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ulrika Häller Lundbäck

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07 Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande, 76-77, 79-88 Karl-Arne Larsson (C) Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-01-21

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-01-21 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-19:15 Ordförande: Sven-Bertil Persson (V) Vice ordförande: Björn Åhlin (MP) 2:e vice ordförande: Göran Wallén (M) Ledamöter: Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-01-20 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 20 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S)

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S) 1 Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grön 2013-09-30, kl 16:15-18:05 Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S),

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Åkerlind (M) Anders Åkerlind (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-02-17 1(19) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Hans Bergström (S) Martin Normark

Läs mer

PROTOKOLL 2014-03-03

PROTOKOLL 2014-03-03 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 3 mars 2014 kl. 17.00-20.05 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Måndagen den 12 november 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00-18.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-27 1 (20) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.10 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan 13.00-17.55. ande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Tommy Carlsson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 19.10-19.20 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer