ESLÖVS KOMMUN (M/604/1" (K-D) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESLÖVS KOMMUN (M/604/1" (K-D) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) 2014-04-23. Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan 16.00-17."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan Beslutande Övriga närvarande Tony Hansson (S) Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef (S) Lena Wöhlecke (M) Hans Johansson (M) Leena Sundberg (M) Monica Eberyd (C) Lesley Holmberg (FP) Stellan Nilsson (FP) Peter Fink (-) Farid Albahadli (MP) Elo Larsen (S) Marie Göransson (S) Selma Pasic (S) Anette Palm (S) Patrik Månsson Lunde Marlen Jensen (SD) Lars Dreja (V) Ann Letorp Katarina Franzen Anna Granevärn Emma Nilsson Eva Wensmark Camilla Munther Ann-Britt Lind (K-D) ordförande ledamot ledamot 1:a vice ordförande ledamot tjänstgörande ersättare ledamot 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare förvaltningschef nämndsekreterare biträdande förvaltningschef personal- och utvecklingschef verksamhetschef verksamhetschef verksamhetschef Utses att justera Agneta Nilsson (S) Justeringens plats och tid Vård och Omsorg, den maj 2014 Paragrafer Sekreterare Ordförande Katarina Franzen (M/604/1" Justerande To y ansson (S) h\--) Agneta Nilsson (S)

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (19) Värd- och omsorgsnämnden Bevis om anslag Protokollet har justerats den 2 maj Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets Datum för anslagets uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Vård och Omsorg protokollet Underskrift Katarina Franzen

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (19) 40 Information om projekt avseende barn till föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning Ärendebeskrivning Agneta Söderholm, specialpedagog, och Camilla Petersson, arbetsterapeut, informerar om ett samverkansprojekt mellan Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg, som rör barn till föräldrar med kognitiva begränsningar. Arbetet har sin utgångspunkt i en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, i vilken barnkonventionens principer betonas. Projektet har under beviljats medel från Eslövs kommuns sociala investeringsfond enligt beslut i kommunstyrelsen. Målgruppen utgörs av personer med exempelvis utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller svag teoretisk begåvning. Olika former av kognitiv begränsning kan innebära svårigheter med bland annat planering, social kompetens, förmåga att se konsekvenser av det egna handlandet, strukturskapande och tidsuppfattning. Det är vanligt förekommande att målgruppen har många professionella kontakter, såväl inom kommunen som med externa aktörer, och det förekommer att det brister i samordning. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att framöver kunna arbeta mer strukturerat med frågan samt underlätta för en samordning av insatser. I detta betonas samsyn och förståelse för att uppnå goda resultat. Genom att personer med kognitiva begränsningar ges hjälp och stöd i sitt föräldraskap kan omhändertagande av barn ibland förhindras. Justerares signatur Utdragsbestyrkande Hittills har bland annat genomförts intervjuer med brukare inom verksamhetsområde funktionsnedsättning, som har beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Intervjuerna har skett på frivillig väg och de intervjuade har fått svara anonymt. Fem studiebesök hat gjorts, varav ett i Uppsala, där samverkan har skett med SUF- Kunskapscentrum, ett treårigt projekt som arbetar med att samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer, där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Vidare sker samverkan med Tomelilla kommun, Region Skåne och Arvsfonden.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (19) 41, forts. En av målsättningarna med projektet är att ta reda på det ungefärliga antalet berörda barn och föräldrar i Eslövs kommun, då en kartläggning av antalet barn skulle utgöra viktigt underlag för socialtjänstens framtida insatser inom området. Arbetet försvåras dock av bestämmelserna i personuppgiftslagen, som förbjuder helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter av detta slag. Projektet kommer att slutföras den 31 december Beslut - Informationen läggs till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (19) 41 Vo Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till allmänheten, restaurang Sara Hey Ärendebeskrivning Enskilde näringsidkaren Amir Hajhosseini med organisationsnummer ansöker om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till allmänheten på restaurang Sara Hey i Billinge. Sökanden ansöker om serveringstillstånd för starköl, vin, spritchycker och annan jäst alkoholdryck, dagligen, året runt mellan klockan och Beslutsunderlag Ansökan om serveringstillstånd, inkommen den 20 mars 2013 Yttrande från Polismyndigheten, inkornmet den 9 april 2013 Yttrande från Skatteverket, inkommet den 29 november 2013 Intyg på godkänt kunskapsprov, daterat den 5 december 2013 Yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, inkommet den 8 april 2014 Utredning, upprättad den 2 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 7 april 2014 Beredning I det befintliga sökandebolaget Billingehandlarn med organisationsnummer ingår Amir Hajhosseini som enskild näringsidkare Hans fru Ingrid Hajhosseini innehar även hon en enskild firma, Trädgårdscafeet i Höör, vilket är ett pensionat vid namn Billingehill. Tillståndsenheten bedömer Ingrid Hajhosseini vara en person med betydande inflytande i restaurangverksamheten och ska därför lämplighetsprövas enligt alkohollagen (2010:1622). Restaurang Sara Hey är belägen i en före detta dagligvarubutik i Billinge. Under den tid som verksamheten nu har bedrivits har det från gäster kommit önskemål om servering av starkare drycker. Jus-e res signatur Utdragsbestyrkande

6 ESILÖVS Sammanträdesprotokoll Sida 6 (19) 41, forts. Målgruppen för restaurangen kommer att vara bred, då den vill rikta sig till alla åldersgrupper som passerar riksväg 13. Sökanden betonar att verksamheten är familjevänlig och att serveringstillståndet kommer att anpassa sig efter detta. Restaurangen kommer att erbjuda dagens lunch, å la carte, pizza och iranska rätter samt fika. Öppettiderna beräknas vara mellan klockan och Lokalen har ett tillagningskök anpassat för restaurangverksamhet. Räddningstjänsten Syd besökte restaurangen den 22 november 2013 och anser att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Varken Polismyndigheten i Skåne, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller Skatteverket har något att erinra. Ingrid Hajhosseini har intyg på godkänt kunskapsprov. Yrkande Peter Fink (SD) yrkar att ansökan om serveringstillstånd ska avslås, eftersom en ordenlig genomgång av eventuella skulder till privata fordringsägare inte har gjorts och då det är Ingrid Hajhosseini som har fullgjort godkänt kunskapsprov istället för Amir Hajhosseini. res signatur Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (19) 41, forts. Propositionsordning Ordförande Tony Hansson (S) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordförande ställer proposition på Peter Finks (SD) förslag om att avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och förvaltningens förslag om att bevilja densamma och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslut beslutar att bevilja sökanden Amir Hajhosseini, Billingehandlarn med organisationsnummer stadigvarande tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på Restaurang Sara Hey i Billinge, dagligen, året runt, mellan klockan och Reservation Peter Fink (SD) reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för eget yrkande. Expediering Amir Hajhosseini Länsstyrelsen i Skåne Folkhälsomyndigheten Polismyndigheten i Skåne Handläggaren Akten Juste f s ignatur Utdragsbestyrkande 0/}a.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (19) Värd- och omsorgsnämnden 42 Vo Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2013 Ärendebeskrivning Landets kommuner har möjlighet att hos länsstyrelserna ansöka om statsbidrag för att bedriva verksamhet med personligt ombud (PO). Socialstyrelsen avsätter årligen pengar till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar medel till kommunerna. För år 2013 har Eslövs kommun erhållit kronor i statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för personer med allvarlig psykisk sjukdom och funktionsnedsättning, vilket utgör det maximala beloppet för en heltidstjänst. Under 2013 har Eslövs kommun utbetalt sammanlagt kronor till PO-Skåne. Eslövs kommun har anlitat PO-Skåne som leverantör av tjänsten personligt ombud sedan PO-Skåne är en icke vinstdrivande ideell förening som bildades i juni 2000 av representanter för Riksföreningen för social och mental hälsa (RSMH) samt Schizofreniförbundet. Eslövs kommus nuvarande avtal med PO- Skåne började gälla den 1 september 2010 och förlängs med ett år i taget fram till den 31 augusti Ett personligt ombud ska se till att personer, som lider av allvarlig psykisk funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda utifrån lagstiftningens intentioner. Syftet med insatsen är att höja och stärka såväl livskvalitet som förmågan att leva ett så självständigt liv som möjligt. Beslutsunderlag Begäran om redovisning för 2013 års beviljade statsbidrag till personligt ombud i Skåne, inkommen den 24 januari 2014 Eslövs kommuns redovisning av statsbidrag 2013 för verksamhet med personligt ombud, daterad den 10 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2014 s sov ignatuutdragsbestyrkande

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (19) 42, forts. Beredning Länsstyrelsen i Skåne har inför beslut om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud år 2014 begärt en redogörelse för hur verksamheten har bedrivits under För att kunna ansöka om statsbidrag för 2014 krävs det att ansvarig nämnd har godkänt redovisning för Beslut beslutar att godkänna upprättad redovisning av 2013 års statsbidrag för verksamhet med personligt ombud samt översända redovisningen till Länsstyrelsen. Expediering Länsstyrelsen i Skåne Handläggaren Akten Justerares signatur Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (19) 5 43 Vo Ekonomisk månadsrapport 2014 Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport per den 31 mars I rapporten ingår en övergripande resultatrapport, driftredovisning av utfall per verksamhet, redovisning av utfall per enhet, verksamhetsredovisning med nyckeltal samt personalnyckeltal. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport för mars 2014, daterad den 16 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 16 april 2014 Beredning Redovisat resultat för perioden januari-mars 2014 är +3,3 miljoner kronor, vilket delvis kan härledas från en större intäktspost, som ej är periodiserad i redovisningen. Om hänsyn tas till detta är verkligt utfall egentligen något lägre. Hemvården har minskat något i volym jämfört mot föregående månad beräknat på genomsnittligt antal timmar per dygn under den senaste månaden. Om den nuvarande nivån håller i sig kan volymen prognostiseras till sex miljoner kronor mer än budgeterat för hela året. Inom vård- och omsorgsboenden för äldre redovisar Kärråkra fortfarande högre kostnader än budgeterat, i övrigt är det inga större avvikelser. Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättningar redovisas något högre kostnader än budgeterat för socialpsykiatrin kopplat till ett ökat behov av insatser. LSS redovisar kostnader i nivå med budget, men här finns en ökning i antal beslut, som kommer att påverka resultatet framöver. Justerares signaf m tuutdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (19) 43, forts. Socialtjänst över 18 år har höga kostnader för placeringar. Antal dygn med placering enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) är per den 31 mars i princip i nivå med helårsbudget Det är ett fortsatt högt tryck med ett stort antal utredningar inom den lägre åldersgruppen. Beslut - beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för mars 2014 samt översända rapporten till kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen Handläggaren Akten Justerares signatu( (.1 Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (19) 44 Vo Yttrande över policy för hållbar samhällsbyggnad Ärendebeskrivning Remiss från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inkommit avseende policy för hållbar samhällsbyggnad över vilken Vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att yttra sig. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Beslutsunderlag Remiss avseende policy för hållbar samhällsbyggnad, inkommen den 3 april 2014 Policy för hållbar samhällsbyggnad, daterad den 7 mars 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2014 Beredning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en policy för hållbar samhällsbyggnad, som syftar till att ge stöd till politiker och tjänstemän att fatta dagliga beslut som går i denna riktning. Policyn är ett ställningstagande för vikten av helhetsperspektiv, förvaltningsövergripande arbete och långsiktiga lösningar. Utifrån policyn ska mer specifika planer, riktlinjer och åtgärder arbetas fram. Förvaltningen föreslår att ställer sig bakom förslaget till policy med ett tillägg om att i samhällsbyggnadsarbetet särskilt beakta och värna om såväl tillgänglighet som framkomlighet med exempelvis rullstol eller andra hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (19) Värd- och omsorgsnämnden 44, forts. Beslut beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande, anta det som sitt eget samt översända det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Expediering Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handläaggaren Akten Justerares signatu (of. Utdragsbestyrkande y

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (19) 45 Vo Yttrande över detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl., Eslövs kommun, Skåne län Ärendebeskrivning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har översänt remiss till för yttrande avseende detaljplan för förskolan i Skytteskogen. Planen innefattar en utökning av förskolan i Skytteskogen till kvadratmeter, vilket kommer att innebära att förskolan får plats för 100 barn. Utbyggnad kommer att ske vid den så kallade cirkusplatsen. Planområdet ligger i Eslövs centrala delar i nära anslutning till Trollsjön. Beslutsunderlag Remiss från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, inkommen den 1 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2014 Beredning Förslaget i ansökan innebär ingen större påverkan på Vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Att utöka antalet förskoleplatser i kommunen anser nämnden vara positivt. Beslut - beslutar att anta upprättat yttrande som sitt eget samt översända detsamma till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Expediering Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handläggaren Akten Justerares signatur Utdragsbestyrkande

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (19) 46 Vo Redovisning av meddelanden 2014 Ärendebeskrivning Vid s sammanträde den 23 april 2014 har följande meddelanden redovisats: 1. Beslut från kommunstyrelsen den 1 april 2014, 63, avseende yttrande över förslag till beslut angående mål och riktlinjer för det myndighetsövergripande arbetet med det kommunala informationsansvaret (KIA), dnr Vo Beslut från Socialstyrelsen avseende utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare, dnr Vo Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål om fel i vården, dnr Vo Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende tillsyn av bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), dnr Vo Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), dnr Vo Dom från Kamtnarrätten avseende återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) samt avvisning av vittnesbevisning, dnr Vo Dom från Förvaltningsrätten avseende överklagan av beslut om förhandsbesked gällande bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387); nu fråga om personkrets, dnr Vo Dom från Förvaltningsrätten avseende överklagan av beslut om kontaktperson enligt socialtjänstlagen (2001:453), dnr Vo Dom från Förvaltningsrätten avseende överklagan av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av anhöriganställning, dnr Vo Juste are,s signatu Utdragsbestyrkande

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (19) 46, forts. 10. Protokoll från Kommunala pensionärsrådet den 20 februari 2014, dnr Vo Redovisning av rapportering enligt lex Sarah, kvartal , dnr Vo Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Expediering Akten Justerares signatu Utdragsbestyrkande

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (19) 47 Vo Redovisning av delegeringsbeslut 2014 Ärendebeskrivning Enligt kap. 6, 33, kommunallagen (1991:900) får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en tjänsteman att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En viss typ av ärenden får inte nämnden delegera i enlighet med kap. 6, 34, kommunallagen. De beslut, som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33, skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske enligt kap. 6, 35, kommunallagen. Besluten har redan fattats på delegation, varför nämnden endast godkänner upprättad redovisning av dem. Beslutsunderlag Sammanställning av fattade delegeringsbeslut under mars 2014 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende äldreomsorg, personer med funktionshinder under 65 år samt individ- och familjeomsorgen; insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387); anställningar, avtal, avgifter och ekonomi; tillstånds- och tillsynsärenden, yttranden samt s arbetsutskotts beslut. Beredning Följande delegeringsbeslut har redovisats vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 23 april 2014: s arbetsutskott 1. Beslut om åtgärd i form av en erinran enligt alkohollagen (2010:1622) med anledning av bristande matutbud, den 1 april 2014, 46, dnr Vo Beslut om åtgärd i form av en erinran enligt alkohollagen (2010:1622) med anledning av bristande matutbud samt ej anmäld serveringsansvarig personal, den 1 april 2014, 47, dnr Vo Justerares signaturv Utdragsbestyrkande 9

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (19) 47, forts. Myndighetsenheten 1. Sammanställning av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av äldreomsorg och anhörigbidrag under mars Sammanställning av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende personer med funktionshinder under 65 år under mars Sammanställning av beslut om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) under mars 2014 Socialtjänst för vuxna över 18 år 1. Sammanställning av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) under mars 2014 Tillståndsenheten 1. Beslut om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till slutet sällskap den 24 maj 2014 på Gya Bygdegård, den 7 april 2014, dnr Vo Enheten för ekonomi och administration 1. Sammanställning av beslut om avgift för service-, omvårdnadssamt hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende under mars Sammanställning av beslut om avgift för särskilt boende under mars Beslut om beviljad ersättning om 1000 kronor, den 28 mars 2014, dnr Vo Beslut om beviljad ersättning om 399 kronor, den 28 mars 2014, dnr Vo Avtal 1. Samverkansavtal mellan vårdcentralerna Kärråkra, Tåbelund och Brahehälsan i Eslöv och Löberöd samt Vård och Omsorg i Eslövs kommun, den 25 mars 2014, dnr Vo Hyresavtal gällande servicelägenheter på Ölycke, den 6 mars 2014, dnr Vo Justerares signatur Utdragsbestyrkande

19 Sammanträdesprotokon Sida 19 (19) 47, forts. 3. Avtal avseende utökad lägenhetsstandard samt avtal gällande underhållsarbeten och standardförbättrande åtgärder på Rönnebergavägen, den 12 december 2013, dnr Vo Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 25 mars 2014, dnr Vo Avtal om placering i särskilt boende, verksamhetsområde funktionsnedsättning, den 14 mars 2014, dnr Vo Avtal om placering i särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta, verksamhetsområde funktionsnedsättning, den 21 februari 2014, dnr Vo Avtal om placering i familiehem, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 7 mars 2014, dnr Vo Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 4 april 2014, dnr Vo Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 16 april 2014, dnr Vo Avtal om vård och behandling av vuxen i öppenvårdsverksamhet, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 7 april 2014, dnr Vo Anställningar 1. Beslut om anställning inom Vård och Omsorg under mars 2014, dnr Vo Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Expediering Akten Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2012-10-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Ida Andersson (C), tjg ers för Håkan Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Vård- och ornsorgsnämnden. Eslövs stadshus, sammanträdestum Sahlin, klockan 16.00-18.05

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Vård- och ornsorgsnämnden. Eslövs stadshus, sammanträdestum Sahlin, klockan 16.00-18.05 Sammanträdesprotokoll 2015-01-28 Sida 1 (26) Vård- och ornsorgsnämnden Plats och tid Eslövs stadshus, sammanträdestum Sahlin, klockan 16.00-18.05 Beslutande Tony Hansson (S) Ann-Christin Walden (FP) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2012-06-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2012-06-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Platsoch bd StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, k J. 14: 15-1 7:05 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Gert Franzen (C) Jaan Kello (M) Rune Larsson (M) Liselotte

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013.

Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16:00-19:45 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot, exklusive 13

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

PROTOKOLL. Marita Wikström, förvaltningschef Margaretha Larsson, utredningssekreterare Shadi Samii, socialsekreterare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Marita Wikström, förvaltningschef Margaretha Larsson, utredningssekreterare Shadi Samii, socialsekreterare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare Plats och tid Orbaden spa och konferens, Orbaden 15:00-15:30 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning (S) tjänstgörande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[20] 2015-01-21 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 17.30 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och tid Sociala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer