ESLÖVS KOMMUN (M/604/1" (K-D) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESLÖVS KOMMUN (M/604/1" (K-D) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) 2014-04-23. Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan 16.00-17."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan Beslutande Övriga närvarande Tony Hansson (S) Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef (S) Lena Wöhlecke (M) Hans Johansson (M) Leena Sundberg (M) Monica Eberyd (C) Lesley Holmberg (FP) Stellan Nilsson (FP) Peter Fink (-) Farid Albahadli (MP) Elo Larsen (S) Marie Göransson (S) Selma Pasic (S) Anette Palm (S) Patrik Månsson Lunde Marlen Jensen (SD) Lars Dreja (V) Ann Letorp Katarina Franzen Anna Granevärn Emma Nilsson Eva Wensmark Camilla Munther Ann-Britt Lind (K-D) ordförande ledamot ledamot 1:a vice ordförande ledamot tjänstgörande ersättare ledamot 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare förvaltningschef nämndsekreterare biträdande förvaltningschef personal- och utvecklingschef verksamhetschef verksamhetschef verksamhetschef Utses att justera Agneta Nilsson (S) Justeringens plats och tid Vård och Omsorg, den maj 2014 Paragrafer Sekreterare Ordförande Katarina Franzen (M/604/1" Justerande To y ansson (S) h\--) Agneta Nilsson (S)

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (19) Värd- och omsorgsnämnden Bevis om anslag Protokollet har justerats den 2 maj Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets Datum för anslagets uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Vård och Omsorg protokollet Underskrift Katarina Franzen

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (19) 40 Information om projekt avseende barn till föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning Ärendebeskrivning Agneta Söderholm, specialpedagog, och Camilla Petersson, arbetsterapeut, informerar om ett samverkansprojekt mellan Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg, som rör barn till föräldrar med kognitiva begränsningar. Arbetet har sin utgångspunkt i en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, i vilken barnkonventionens principer betonas. Projektet har under beviljats medel från Eslövs kommuns sociala investeringsfond enligt beslut i kommunstyrelsen. Målgruppen utgörs av personer med exempelvis utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller svag teoretisk begåvning. Olika former av kognitiv begränsning kan innebära svårigheter med bland annat planering, social kompetens, förmåga att se konsekvenser av det egna handlandet, strukturskapande och tidsuppfattning. Det är vanligt förekommande att målgruppen har många professionella kontakter, såväl inom kommunen som med externa aktörer, och det förekommer att det brister i samordning. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att framöver kunna arbeta mer strukturerat med frågan samt underlätta för en samordning av insatser. I detta betonas samsyn och förståelse för att uppnå goda resultat. Genom att personer med kognitiva begränsningar ges hjälp och stöd i sitt föräldraskap kan omhändertagande av barn ibland förhindras. Justerares signatur Utdragsbestyrkande Hittills har bland annat genomförts intervjuer med brukare inom verksamhetsområde funktionsnedsättning, som har beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Intervjuerna har skett på frivillig väg och de intervjuade har fått svara anonymt. Fem studiebesök hat gjorts, varav ett i Uppsala, där samverkan har skett med SUF- Kunskapscentrum, ett treårigt projekt som arbetar med att samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer, där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Vidare sker samverkan med Tomelilla kommun, Region Skåne och Arvsfonden.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (19) 41, forts. En av målsättningarna med projektet är att ta reda på det ungefärliga antalet berörda barn och föräldrar i Eslövs kommun, då en kartläggning av antalet barn skulle utgöra viktigt underlag för socialtjänstens framtida insatser inom området. Arbetet försvåras dock av bestämmelserna i personuppgiftslagen, som förbjuder helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter av detta slag. Projektet kommer att slutföras den 31 december Beslut - Informationen läggs till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (19) 41 Vo Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till allmänheten, restaurang Sara Hey Ärendebeskrivning Enskilde näringsidkaren Amir Hajhosseini med organisationsnummer ansöker om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till allmänheten på restaurang Sara Hey i Billinge. Sökanden ansöker om serveringstillstånd för starköl, vin, spritchycker och annan jäst alkoholdryck, dagligen, året runt mellan klockan och Beslutsunderlag Ansökan om serveringstillstånd, inkommen den 20 mars 2013 Yttrande från Polismyndigheten, inkornmet den 9 april 2013 Yttrande från Skatteverket, inkommet den 29 november 2013 Intyg på godkänt kunskapsprov, daterat den 5 december 2013 Yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, inkommet den 8 april 2014 Utredning, upprättad den 2 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 7 april 2014 Beredning I det befintliga sökandebolaget Billingehandlarn med organisationsnummer ingår Amir Hajhosseini som enskild näringsidkare Hans fru Ingrid Hajhosseini innehar även hon en enskild firma, Trädgårdscafeet i Höör, vilket är ett pensionat vid namn Billingehill. Tillståndsenheten bedömer Ingrid Hajhosseini vara en person med betydande inflytande i restaurangverksamheten och ska därför lämplighetsprövas enligt alkohollagen (2010:1622). Restaurang Sara Hey är belägen i en före detta dagligvarubutik i Billinge. Under den tid som verksamheten nu har bedrivits har det från gäster kommit önskemål om servering av starkare drycker. Jus-e res signatur Utdragsbestyrkande

6 ESILÖVS Sammanträdesprotokoll Sida 6 (19) 41, forts. Målgruppen för restaurangen kommer att vara bred, då den vill rikta sig till alla åldersgrupper som passerar riksväg 13. Sökanden betonar att verksamheten är familjevänlig och att serveringstillståndet kommer att anpassa sig efter detta. Restaurangen kommer att erbjuda dagens lunch, å la carte, pizza och iranska rätter samt fika. Öppettiderna beräknas vara mellan klockan och Lokalen har ett tillagningskök anpassat för restaurangverksamhet. Räddningstjänsten Syd besökte restaurangen den 22 november 2013 och anser att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Varken Polismyndigheten i Skåne, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller Skatteverket har något att erinra. Ingrid Hajhosseini har intyg på godkänt kunskapsprov. Yrkande Peter Fink (SD) yrkar att ansökan om serveringstillstånd ska avslås, eftersom en ordenlig genomgång av eventuella skulder till privata fordringsägare inte har gjorts och då det är Ingrid Hajhosseini som har fullgjort godkänt kunskapsprov istället för Amir Hajhosseini. res signatur Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (19) 41, forts. Propositionsordning Ordförande Tony Hansson (S) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordförande ställer proposition på Peter Finks (SD) förslag om att avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och förvaltningens förslag om att bevilja densamma och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslut beslutar att bevilja sökanden Amir Hajhosseini, Billingehandlarn med organisationsnummer stadigvarande tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på Restaurang Sara Hey i Billinge, dagligen, året runt, mellan klockan och Reservation Peter Fink (SD) reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för eget yrkande. Expediering Amir Hajhosseini Länsstyrelsen i Skåne Folkhälsomyndigheten Polismyndigheten i Skåne Handläggaren Akten Juste f s ignatur Utdragsbestyrkande 0/}a.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (19) Värd- och omsorgsnämnden 42 Vo Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2013 Ärendebeskrivning Landets kommuner har möjlighet att hos länsstyrelserna ansöka om statsbidrag för att bedriva verksamhet med personligt ombud (PO). Socialstyrelsen avsätter årligen pengar till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar medel till kommunerna. För år 2013 har Eslövs kommun erhållit kronor i statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för personer med allvarlig psykisk sjukdom och funktionsnedsättning, vilket utgör det maximala beloppet för en heltidstjänst. Under 2013 har Eslövs kommun utbetalt sammanlagt kronor till PO-Skåne. Eslövs kommun har anlitat PO-Skåne som leverantör av tjänsten personligt ombud sedan PO-Skåne är en icke vinstdrivande ideell förening som bildades i juni 2000 av representanter för Riksföreningen för social och mental hälsa (RSMH) samt Schizofreniförbundet. Eslövs kommus nuvarande avtal med PO- Skåne började gälla den 1 september 2010 och förlängs med ett år i taget fram till den 31 augusti Ett personligt ombud ska se till att personer, som lider av allvarlig psykisk funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda utifrån lagstiftningens intentioner. Syftet med insatsen är att höja och stärka såväl livskvalitet som förmågan att leva ett så självständigt liv som möjligt. Beslutsunderlag Begäran om redovisning för 2013 års beviljade statsbidrag till personligt ombud i Skåne, inkommen den 24 januari 2014 Eslövs kommuns redovisning av statsbidrag 2013 för verksamhet med personligt ombud, daterad den 10 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2014 s sov ignatuutdragsbestyrkande

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (19) 42, forts. Beredning Länsstyrelsen i Skåne har inför beslut om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud år 2014 begärt en redogörelse för hur verksamheten har bedrivits under För att kunna ansöka om statsbidrag för 2014 krävs det att ansvarig nämnd har godkänt redovisning för Beslut beslutar att godkänna upprättad redovisning av 2013 års statsbidrag för verksamhet med personligt ombud samt översända redovisningen till Länsstyrelsen. Expediering Länsstyrelsen i Skåne Handläggaren Akten Justerares signatur Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (19) 5 43 Vo Ekonomisk månadsrapport 2014 Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport per den 31 mars I rapporten ingår en övergripande resultatrapport, driftredovisning av utfall per verksamhet, redovisning av utfall per enhet, verksamhetsredovisning med nyckeltal samt personalnyckeltal. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport för mars 2014, daterad den 16 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 16 april 2014 Beredning Redovisat resultat för perioden januari-mars 2014 är +3,3 miljoner kronor, vilket delvis kan härledas från en större intäktspost, som ej är periodiserad i redovisningen. Om hänsyn tas till detta är verkligt utfall egentligen något lägre. Hemvården har minskat något i volym jämfört mot föregående månad beräknat på genomsnittligt antal timmar per dygn under den senaste månaden. Om den nuvarande nivån håller i sig kan volymen prognostiseras till sex miljoner kronor mer än budgeterat för hela året. Inom vård- och omsorgsboenden för äldre redovisar Kärråkra fortfarande högre kostnader än budgeterat, i övrigt är det inga större avvikelser. Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättningar redovisas något högre kostnader än budgeterat för socialpsykiatrin kopplat till ett ökat behov av insatser. LSS redovisar kostnader i nivå med budget, men här finns en ökning i antal beslut, som kommer att påverka resultatet framöver. Justerares signaf m tuutdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (19) 43, forts. Socialtjänst över 18 år har höga kostnader för placeringar. Antal dygn med placering enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) är per den 31 mars i princip i nivå med helårsbudget Det är ett fortsatt högt tryck med ett stort antal utredningar inom den lägre åldersgruppen. Beslut - beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för mars 2014 samt översända rapporten till kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen Handläggaren Akten Justerares signatu( (.1 Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (19) 44 Vo Yttrande över policy för hållbar samhällsbyggnad Ärendebeskrivning Remiss från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inkommit avseende policy för hållbar samhällsbyggnad över vilken Vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att yttra sig. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Beslutsunderlag Remiss avseende policy för hållbar samhällsbyggnad, inkommen den 3 april 2014 Policy för hållbar samhällsbyggnad, daterad den 7 mars 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2014 Beredning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en policy för hållbar samhällsbyggnad, som syftar till att ge stöd till politiker och tjänstemän att fatta dagliga beslut som går i denna riktning. Policyn är ett ställningstagande för vikten av helhetsperspektiv, förvaltningsövergripande arbete och långsiktiga lösningar. Utifrån policyn ska mer specifika planer, riktlinjer och åtgärder arbetas fram. Förvaltningen föreslår att ställer sig bakom förslaget till policy med ett tillägg om att i samhällsbyggnadsarbetet särskilt beakta och värna om såväl tillgänglighet som framkomlighet med exempelvis rullstol eller andra hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (19) Värd- och omsorgsnämnden 44, forts. Beslut beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande, anta det som sitt eget samt översända det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Expediering Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handläaggaren Akten Justerares signatu (of. Utdragsbestyrkande y

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (19) 45 Vo Yttrande över detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl., Eslövs kommun, Skåne län Ärendebeskrivning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har översänt remiss till för yttrande avseende detaljplan för förskolan i Skytteskogen. Planen innefattar en utökning av förskolan i Skytteskogen till kvadratmeter, vilket kommer att innebära att förskolan får plats för 100 barn. Utbyggnad kommer att ske vid den så kallade cirkusplatsen. Planområdet ligger i Eslövs centrala delar i nära anslutning till Trollsjön. Beslutsunderlag Remiss från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, inkommen den 1 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2014 Beredning Förslaget i ansökan innebär ingen större påverkan på Vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Att utöka antalet förskoleplatser i kommunen anser nämnden vara positivt. Beslut - beslutar att anta upprättat yttrande som sitt eget samt översända detsamma till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Expediering Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handläggaren Akten Justerares signatur Utdragsbestyrkande

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (19) 46 Vo Redovisning av meddelanden 2014 Ärendebeskrivning Vid s sammanträde den 23 april 2014 har följande meddelanden redovisats: 1. Beslut från kommunstyrelsen den 1 april 2014, 63, avseende yttrande över förslag till beslut angående mål och riktlinjer för det myndighetsövergripande arbetet med det kommunala informationsansvaret (KIA), dnr Vo Beslut från Socialstyrelsen avseende utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare, dnr Vo Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål om fel i vården, dnr Vo Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende tillsyn av bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), dnr Vo Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), dnr Vo Dom från Kamtnarrätten avseende återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) samt avvisning av vittnesbevisning, dnr Vo Dom från Förvaltningsrätten avseende överklagan av beslut om förhandsbesked gällande bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387); nu fråga om personkrets, dnr Vo Dom från Förvaltningsrätten avseende överklagan av beslut om kontaktperson enligt socialtjänstlagen (2001:453), dnr Vo Dom från Förvaltningsrätten avseende överklagan av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av anhöriganställning, dnr Vo Juste are,s signatu Utdragsbestyrkande

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (19) 46, forts. 10. Protokoll från Kommunala pensionärsrådet den 20 februari 2014, dnr Vo Redovisning av rapportering enligt lex Sarah, kvartal , dnr Vo Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Expediering Akten Justerares signatu Utdragsbestyrkande

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (19) 47 Vo Redovisning av delegeringsbeslut 2014 Ärendebeskrivning Enligt kap. 6, 33, kommunallagen (1991:900) får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en tjänsteman att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En viss typ av ärenden får inte nämnden delegera i enlighet med kap. 6, 34, kommunallagen. De beslut, som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33, skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske enligt kap. 6, 35, kommunallagen. Besluten har redan fattats på delegation, varför nämnden endast godkänner upprättad redovisning av dem. Beslutsunderlag Sammanställning av fattade delegeringsbeslut under mars 2014 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende äldreomsorg, personer med funktionshinder under 65 år samt individ- och familjeomsorgen; insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387); anställningar, avtal, avgifter och ekonomi; tillstånds- och tillsynsärenden, yttranden samt s arbetsutskotts beslut. Beredning Följande delegeringsbeslut har redovisats vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 23 april 2014: s arbetsutskott 1. Beslut om åtgärd i form av en erinran enligt alkohollagen (2010:1622) med anledning av bristande matutbud, den 1 april 2014, 46, dnr Vo Beslut om åtgärd i form av en erinran enligt alkohollagen (2010:1622) med anledning av bristande matutbud samt ej anmäld serveringsansvarig personal, den 1 april 2014, 47, dnr Vo Justerares signaturv Utdragsbestyrkande 9

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (19) 47, forts. Myndighetsenheten 1. Sammanställning av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av äldreomsorg och anhörigbidrag under mars Sammanställning av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende personer med funktionshinder under 65 år under mars Sammanställning av beslut om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) under mars 2014 Socialtjänst för vuxna över 18 år 1. Sammanställning av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) under mars 2014 Tillståndsenheten 1. Beslut om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till slutet sällskap den 24 maj 2014 på Gya Bygdegård, den 7 april 2014, dnr Vo Enheten för ekonomi och administration 1. Sammanställning av beslut om avgift för service-, omvårdnadssamt hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende under mars Sammanställning av beslut om avgift för särskilt boende under mars Beslut om beviljad ersättning om 1000 kronor, den 28 mars 2014, dnr Vo Beslut om beviljad ersättning om 399 kronor, den 28 mars 2014, dnr Vo Avtal 1. Samverkansavtal mellan vårdcentralerna Kärråkra, Tåbelund och Brahehälsan i Eslöv och Löberöd samt Vård och Omsorg i Eslövs kommun, den 25 mars 2014, dnr Vo Hyresavtal gällande servicelägenheter på Ölycke, den 6 mars 2014, dnr Vo Justerares signatur Utdragsbestyrkande

19 Sammanträdesprotokon Sida 19 (19) 47, forts. 3. Avtal avseende utökad lägenhetsstandard samt avtal gällande underhållsarbeten och standardförbättrande åtgärder på Rönnebergavägen, den 12 december 2013, dnr Vo Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 25 mars 2014, dnr Vo Avtal om placering i särskilt boende, verksamhetsområde funktionsnedsättning, den 14 mars 2014, dnr Vo Avtal om placering i särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta, verksamhetsområde funktionsnedsättning, den 21 februari 2014, dnr Vo Avtal om placering i familiehem, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 7 mars 2014, dnr Vo Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 4 april 2014, dnr Vo Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 16 april 2014, dnr Vo Avtal om vård och behandling av vuxen i öppenvårdsverksamhet, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 7 april 2014, dnr Vo Anställningar 1. Beslut om anställning inom Vård och Omsorg under mars 2014, dnr Vo Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Expediering Akten Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30

Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (22) 2013-11- 13 Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Tony Hansson (S) Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef (S) Lena Wöhlecke

Läs mer

Farid Albahadli (MP) ledamot

Farid Albahadli (MP) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 16.00-19.00 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena

Läs mer

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11)

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.20 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) 1:e

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.55 15.30 Ajournering: 15.00 15.05 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten

Läs mer

Sammanträdesrum Sahlin, klockan 16.00-19.15

Sammanträdesrum Sahlin, klockan 16.00-19.15 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Sahlin, klockan 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Tony Hansson (S) Elo Larsen (S) Gabriel Barjosef (S) Lena Wöhlecke (M) Hans Johansson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2012-10-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 19.10-19.20 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Marie Göransson (S) ersättare för Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafe r: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-01-26 14.00-15.30 Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.20 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Agneta Nilsson (S) Kerstin Ekoxe (S) Gabriel Barjosef

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:05 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist(M) Moa Rasmusson (FP) Johan

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 14.05 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 14.27-14.36 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-18 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-18 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Kommunkontoret, Ödeshög 2013-06-18 1 Plats och tid Socialkontoret, Ödeshög, tisdagen 18 juni 2013, kl 08:00-10:50 Beslutande Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne Holm, vård och

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-10-11 kl 13:00-15:00 98-114 Beslutande Christer Johansson (S) Orförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S) 98-111 113-114, Lisbeth Ider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare.

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.00 Peter Söderström (S), ordförande Kristina Bengtsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (11) Nr Socialnämnden 2011-03-29 1(11) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 29 mars sammanträdestid klockan 08:30-13:00 Beslutare Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar Karlsson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-11-30 Sid: 1 Instans Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-15.50 Beslutande Övriga deltagande Ingemar Svensson (C) ordförande Kennet Josefsson (S)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN aoks. on51-3 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (23) 2015-09-23 Vård- och omsorgsnärnnden 85 Vo0.2015.0177 Yttrande över motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.30-13.50 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Bert Larsson (M) vice ordförande Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S)

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S) Sidan 1 av 12 Plats och tid Bergendal konferensanläggning kl. 08:30-08:40 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2009-09-24 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, kl. 17.30 18.15 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Agneta Nilsson (S) Elo Larsen (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 15.00 15.50. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00 18.30 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (s) Lesley Holmberg (fp) Elo Larsen (s) Agneta Nilsson (s) Kerstin Ekoxe (s) Lars-Erik Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-01-30 Social- och arbetsmarknadsnämnden Tid 09:00-12:00 Plats Beslutande ledamöter Magnus Andersson (S) (ordförande) Veronica Wallgren (S) (vice ordförande)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 september 2014 kl. 16.00-19.45 Ajournering 17.40-17.55 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Eva Svantesson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Andrarums IF:s klubbstuga, den, kl. 16.00-17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, kanslichef Christian Björkqvist,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Höjning av maxtaxan inom äldrevården

Höjning av maxtaxan inom äldrevården ESILÖVS Sammanträdesprotokoll 2016-03-23 Sida 4 (6) tn 20162 33 Vo0.2016.0076 Höjning av maxtaxan inom äldrevården Ärendebeskrivning När kommunerna fått beslut om möjlighet till ändrat avgiftstak så ska

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 16.00 Ajournering: kl. 15.00 15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.30-15.50 ajournering kl 14.45-14.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

Roger Magnusson Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Roger Magnusson ANSLAG/BEVIS

Roger Magnusson Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Roger Magnusson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Onsdagen den 23 mars 2016 k i Stadshuset sal Möller

ESLÖVS KOMMUN. Onsdagen den 23 mars 2016 k i Stadshuset sal Möller Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Tid och plats Onsdagen den 23 mars 2016 k1.16.00-20.00 i Stadshuset sal Möller Beslutande Tony Hansson (S) Marlen Jensen (SD) Hans Johansson (M) Gabriel Barjosef (S) Peter

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.20 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.20 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.20 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (L), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1201111111112020 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-12-18 Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 19.00 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Rikard Larsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer