ESLÖVS KOMMUN (M/604/1" (K-D) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESLÖVS KOMMUN (M/604/1" (K-D) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) 2014-04-23. Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan 16.00-17."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, Eslövs stadshus, klockan Beslutande Övriga närvarande Tony Hansson (S) Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef (S) Lena Wöhlecke (M) Hans Johansson (M) Leena Sundberg (M) Monica Eberyd (C) Lesley Holmberg (FP) Stellan Nilsson (FP) Peter Fink (-) Farid Albahadli (MP) Elo Larsen (S) Marie Göransson (S) Selma Pasic (S) Anette Palm (S) Patrik Månsson Lunde Marlen Jensen (SD) Lars Dreja (V) Ann Letorp Katarina Franzen Anna Granevärn Emma Nilsson Eva Wensmark Camilla Munther Ann-Britt Lind (K-D) ordförande ledamot ledamot 1:a vice ordförande ledamot tjänstgörande ersättare ledamot 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare ersättare förvaltningschef nämndsekreterare biträdande förvaltningschef personal- och utvecklingschef verksamhetschef verksamhetschef verksamhetschef Utses att justera Agneta Nilsson (S) Justeringens plats och tid Vård och Omsorg, den maj 2014 Paragrafer Sekreterare Ordförande Katarina Franzen (M/604/1" Justerande To y ansson (S) h\--) Agneta Nilsson (S)

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (19) Värd- och omsorgsnämnden Bevis om anslag Protokollet har justerats den 2 maj Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets Datum för anslagets uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Vård och Omsorg protokollet Underskrift Katarina Franzen

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (19) 40 Information om projekt avseende barn till föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning Ärendebeskrivning Agneta Söderholm, specialpedagog, och Camilla Petersson, arbetsterapeut, informerar om ett samverkansprojekt mellan Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg, som rör barn till föräldrar med kognitiva begränsningar. Arbetet har sin utgångspunkt i en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, i vilken barnkonventionens principer betonas. Projektet har under beviljats medel från Eslövs kommuns sociala investeringsfond enligt beslut i kommunstyrelsen. Målgruppen utgörs av personer med exempelvis utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller svag teoretisk begåvning. Olika former av kognitiv begränsning kan innebära svårigheter med bland annat planering, social kompetens, förmåga att se konsekvenser av det egna handlandet, strukturskapande och tidsuppfattning. Det är vanligt förekommande att målgruppen har många professionella kontakter, såväl inom kommunen som med externa aktörer, och det förekommer att det brister i samordning. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att framöver kunna arbeta mer strukturerat med frågan samt underlätta för en samordning av insatser. I detta betonas samsyn och förståelse för att uppnå goda resultat. Genom att personer med kognitiva begränsningar ges hjälp och stöd i sitt föräldraskap kan omhändertagande av barn ibland förhindras. Justerares signatur Utdragsbestyrkande Hittills har bland annat genomförts intervjuer med brukare inom verksamhetsområde funktionsnedsättning, som har beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Intervjuerna har skett på frivillig väg och de intervjuade har fått svara anonymt. Fem studiebesök hat gjorts, varav ett i Uppsala, där samverkan har skett med SUF- Kunskapscentrum, ett treårigt projekt som arbetar med att samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer, där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Vidare sker samverkan med Tomelilla kommun, Region Skåne och Arvsfonden.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (19) 41, forts. En av målsättningarna med projektet är att ta reda på det ungefärliga antalet berörda barn och föräldrar i Eslövs kommun, då en kartläggning av antalet barn skulle utgöra viktigt underlag för socialtjänstens framtida insatser inom området. Arbetet försvåras dock av bestämmelserna i personuppgiftslagen, som förbjuder helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter av detta slag. Projektet kommer att slutföras den 31 december Beslut - Informationen läggs till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (19) 41 Vo Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till allmänheten, restaurang Sara Hey Ärendebeskrivning Enskilde näringsidkaren Amir Hajhosseini med organisationsnummer ansöker om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till allmänheten på restaurang Sara Hey i Billinge. Sökanden ansöker om serveringstillstånd för starköl, vin, spritchycker och annan jäst alkoholdryck, dagligen, året runt mellan klockan och Beslutsunderlag Ansökan om serveringstillstånd, inkommen den 20 mars 2013 Yttrande från Polismyndigheten, inkornmet den 9 april 2013 Yttrande från Skatteverket, inkommet den 29 november 2013 Intyg på godkänt kunskapsprov, daterat den 5 december 2013 Yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, inkommet den 8 april 2014 Utredning, upprättad den 2 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 7 april 2014 Beredning I det befintliga sökandebolaget Billingehandlarn med organisationsnummer ingår Amir Hajhosseini som enskild näringsidkare Hans fru Ingrid Hajhosseini innehar även hon en enskild firma, Trädgårdscafeet i Höör, vilket är ett pensionat vid namn Billingehill. Tillståndsenheten bedömer Ingrid Hajhosseini vara en person med betydande inflytande i restaurangverksamheten och ska därför lämplighetsprövas enligt alkohollagen (2010:1622). Restaurang Sara Hey är belägen i en före detta dagligvarubutik i Billinge. Under den tid som verksamheten nu har bedrivits har det från gäster kommit önskemål om servering av starkare drycker. Jus-e res signatur Utdragsbestyrkande

6 ESILÖVS Sammanträdesprotokoll Sida 6 (19) 41, forts. Målgruppen för restaurangen kommer att vara bred, då den vill rikta sig till alla åldersgrupper som passerar riksväg 13. Sökanden betonar att verksamheten är familjevänlig och att serveringstillståndet kommer att anpassa sig efter detta. Restaurangen kommer att erbjuda dagens lunch, å la carte, pizza och iranska rätter samt fika. Öppettiderna beräknas vara mellan klockan och Lokalen har ett tillagningskök anpassat för restaurangverksamhet. Räddningstjänsten Syd besökte restaurangen den 22 november 2013 och anser att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Varken Polismyndigheten i Skåne, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller Skatteverket har något att erinra. Ingrid Hajhosseini har intyg på godkänt kunskapsprov. Yrkande Peter Fink (SD) yrkar att ansökan om serveringstillstånd ska avslås, eftersom en ordenlig genomgång av eventuella skulder till privata fordringsägare inte har gjorts och då det är Ingrid Hajhosseini som har fullgjort godkänt kunskapsprov istället för Amir Hajhosseini. res signatur Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (19) 41, forts. Propositionsordning Ordförande Tony Hansson (S) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordförande ställer proposition på Peter Finks (SD) förslag om att avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och förvaltningens förslag om att bevilja densamma och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslut beslutar att bevilja sökanden Amir Hajhosseini, Billingehandlarn med organisationsnummer stadigvarande tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på Restaurang Sara Hey i Billinge, dagligen, året runt, mellan klockan och Reservation Peter Fink (SD) reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för eget yrkande. Expediering Amir Hajhosseini Länsstyrelsen i Skåne Folkhälsomyndigheten Polismyndigheten i Skåne Handläggaren Akten Juste f s ignatur Utdragsbestyrkande 0/}a.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (19) Värd- och omsorgsnämnden 42 Vo Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2013 Ärendebeskrivning Landets kommuner har möjlighet att hos länsstyrelserna ansöka om statsbidrag för att bedriva verksamhet med personligt ombud (PO). Socialstyrelsen avsätter årligen pengar till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar medel till kommunerna. För år 2013 har Eslövs kommun erhållit kronor i statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för personer med allvarlig psykisk sjukdom och funktionsnedsättning, vilket utgör det maximala beloppet för en heltidstjänst. Under 2013 har Eslövs kommun utbetalt sammanlagt kronor till PO-Skåne. Eslövs kommun har anlitat PO-Skåne som leverantör av tjänsten personligt ombud sedan PO-Skåne är en icke vinstdrivande ideell förening som bildades i juni 2000 av representanter för Riksföreningen för social och mental hälsa (RSMH) samt Schizofreniförbundet. Eslövs kommus nuvarande avtal med PO- Skåne började gälla den 1 september 2010 och förlängs med ett år i taget fram till den 31 augusti Ett personligt ombud ska se till att personer, som lider av allvarlig psykisk funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda utifrån lagstiftningens intentioner. Syftet med insatsen är att höja och stärka såväl livskvalitet som förmågan att leva ett så självständigt liv som möjligt. Beslutsunderlag Begäran om redovisning för 2013 års beviljade statsbidrag till personligt ombud i Skåne, inkommen den 24 januari 2014 Eslövs kommuns redovisning av statsbidrag 2013 för verksamhet med personligt ombud, daterad den 10 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2014 s sov ignatuutdragsbestyrkande

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (19) 42, forts. Beredning Länsstyrelsen i Skåne har inför beslut om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud år 2014 begärt en redogörelse för hur verksamheten har bedrivits under För att kunna ansöka om statsbidrag för 2014 krävs det att ansvarig nämnd har godkänt redovisning för Beslut beslutar att godkänna upprättad redovisning av 2013 års statsbidrag för verksamhet med personligt ombud samt översända redovisningen till Länsstyrelsen. Expediering Länsstyrelsen i Skåne Handläggaren Akten Justerares signatur Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (19) 5 43 Vo Ekonomisk månadsrapport 2014 Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport per den 31 mars I rapporten ingår en övergripande resultatrapport, driftredovisning av utfall per verksamhet, redovisning av utfall per enhet, verksamhetsredovisning med nyckeltal samt personalnyckeltal. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport för mars 2014, daterad den 16 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 16 april 2014 Beredning Redovisat resultat för perioden januari-mars 2014 är +3,3 miljoner kronor, vilket delvis kan härledas från en större intäktspost, som ej är periodiserad i redovisningen. Om hänsyn tas till detta är verkligt utfall egentligen något lägre. Hemvården har minskat något i volym jämfört mot föregående månad beräknat på genomsnittligt antal timmar per dygn under den senaste månaden. Om den nuvarande nivån håller i sig kan volymen prognostiseras till sex miljoner kronor mer än budgeterat för hela året. Inom vård- och omsorgsboenden för äldre redovisar Kärråkra fortfarande högre kostnader än budgeterat, i övrigt är det inga större avvikelser. Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättningar redovisas något högre kostnader än budgeterat för socialpsykiatrin kopplat till ett ökat behov av insatser. LSS redovisar kostnader i nivå med budget, men här finns en ökning i antal beslut, som kommer att påverka resultatet framöver. Justerares signaf m tuutdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (19) 43, forts. Socialtjänst över 18 år har höga kostnader för placeringar. Antal dygn med placering enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) är per den 31 mars i princip i nivå med helårsbudget Det är ett fortsatt högt tryck med ett stort antal utredningar inom den lägre åldersgruppen. Beslut - beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för mars 2014 samt översända rapporten till kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen Handläggaren Akten Justerares signatu( (.1 Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (19) 44 Vo Yttrande över policy för hållbar samhällsbyggnad Ärendebeskrivning Remiss från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inkommit avseende policy för hållbar samhällsbyggnad över vilken Vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att yttra sig. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Beslutsunderlag Remiss avseende policy för hållbar samhällsbyggnad, inkommen den 3 april 2014 Policy för hållbar samhällsbyggnad, daterad den 7 mars 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2014 Beredning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en policy för hållbar samhällsbyggnad, som syftar till att ge stöd till politiker och tjänstemän att fatta dagliga beslut som går i denna riktning. Policyn är ett ställningstagande för vikten av helhetsperspektiv, förvaltningsövergripande arbete och långsiktiga lösningar. Utifrån policyn ska mer specifika planer, riktlinjer och åtgärder arbetas fram. Förvaltningen föreslår att ställer sig bakom förslaget till policy med ett tillägg om att i samhällsbyggnadsarbetet särskilt beakta och värna om såväl tillgänglighet som framkomlighet med exempelvis rullstol eller andra hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13 (19) Värd- och omsorgsnämnden 44, forts. Beslut beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande, anta det som sitt eget samt översända det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Expediering Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handläaggaren Akten Justerares signatu (of. Utdragsbestyrkande y

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14 (19) 45 Vo Yttrande över detaljplan för förskola i Skytteskogen, del av Eslöv 53:4 m.fl., Eslövs kommun, Skåne län Ärendebeskrivning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har översänt remiss till för yttrande avseende detaljplan för förskolan i Skytteskogen. Planen innefattar en utökning av förskolan i Skytteskogen till kvadratmeter, vilket kommer att innebära att förskolan får plats för 100 barn. Utbyggnad kommer att ske vid den så kallade cirkusplatsen. Planområdet ligger i Eslövs centrala delar i nära anslutning till Trollsjön. Beslutsunderlag Remiss från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, inkommen den 1 april 2014 Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2014 Beredning Förslaget i ansökan innebär ingen större påverkan på Vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Att utöka antalet förskoleplatser i kommunen anser nämnden vara positivt. Beslut - beslutar att anta upprättat yttrande som sitt eget samt översända detsamma till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Expediering Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handläggaren Akten Justerares signatur Utdragsbestyrkande

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15 (19) 46 Vo Redovisning av meddelanden 2014 Ärendebeskrivning Vid s sammanträde den 23 april 2014 har följande meddelanden redovisats: 1. Beslut från kommunstyrelsen den 1 april 2014, 63, avseende yttrande över förslag till beslut angående mål och riktlinjer för det myndighetsövergripande arbetet med det kommunala informationsansvaret (KIA), dnr Vo Beslut från Socialstyrelsen avseende utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare, dnr Vo Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål om fel i vården, dnr Vo Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende tillsyn av bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), dnr Vo Beslut från Inspektionen för vård och omsorg avseende ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), dnr Vo Dom från Kamtnarrätten avseende återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) samt avvisning av vittnesbevisning, dnr Vo Dom från Förvaltningsrätten avseende överklagan av beslut om förhandsbesked gällande bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387); nu fråga om personkrets, dnr Vo Dom från Förvaltningsrätten avseende överklagan av beslut om kontaktperson enligt socialtjänstlagen (2001:453), dnr Vo Dom från Förvaltningsrätten avseende överklagan av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av anhöriganställning, dnr Vo Juste are,s signatu Utdragsbestyrkande

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (19) 46, forts. 10. Protokoll från Kommunala pensionärsrådet den 20 februari 2014, dnr Vo Redovisning av rapportering enligt lex Sarah, kvartal , dnr Vo Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Expediering Akten Justerares signatu Utdragsbestyrkande

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17 (19) 47 Vo Redovisning av delegeringsbeslut 2014 Ärendebeskrivning Enligt kap. 6, 33, kommunallagen (1991:900) får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en tjänsteman att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En viss typ av ärenden får inte nämnden delegera i enlighet med kap. 6, 34, kommunallagen. De beslut, som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33, skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske enligt kap. 6, 35, kommunallagen. Besluten har redan fattats på delegation, varför nämnden endast godkänner upprättad redovisning av dem. Beslutsunderlag Sammanställning av fattade delegeringsbeslut under mars 2014 gällande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende äldreomsorg, personer med funktionshinder under 65 år samt individ- och familjeomsorgen; insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387); anställningar, avtal, avgifter och ekonomi; tillstånds- och tillsynsärenden, yttranden samt s arbetsutskotts beslut. Beredning Följande delegeringsbeslut har redovisats vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 23 april 2014: s arbetsutskott 1. Beslut om åtgärd i form av en erinran enligt alkohollagen (2010:1622) med anledning av bristande matutbud, den 1 april 2014, 46, dnr Vo Beslut om åtgärd i form av en erinran enligt alkohollagen (2010:1622) med anledning av bristande matutbud samt ej anmäld serveringsansvarig personal, den 1 april 2014, 47, dnr Vo Justerares signaturv Utdragsbestyrkande 9

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18 (19) 47, forts. Myndighetsenheten 1. Sammanställning av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av äldreomsorg och anhörigbidrag under mars Sammanställning av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende personer med funktionshinder under 65 år under mars Sammanställning av beslut om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) under mars 2014 Socialtjänst för vuxna över 18 år 1. Sammanställning av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) under mars 2014 Tillståndsenheten 1. Beslut om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker till slutet sällskap den 24 maj 2014 på Gya Bygdegård, den 7 april 2014, dnr Vo Enheten för ekonomi och administration 1. Sammanställning av beslut om avgift för service-, omvårdnadssamt hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende under mars Sammanställning av beslut om avgift för särskilt boende under mars Beslut om beviljad ersättning om 1000 kronor, den 28 mars 2014, dnr Vo Beslut om beviljad ersättning om 399 kronor, den 28 mars 2014, dnr Vo Avtal 1. Samverkansavtal mellan vårdcentralerna Kärråkra, Tåbelund och Brahehälsan i Eslöv och Löberöd samt Vård och Omsorg i Eslövs kommun, den 25 mars 2014, dnr Vo Hyresavtal gällande servicelägenheter på Ölycke, den 6 mars 2014, dnr Vo Justerares signatur Utdragsbestyrkande

19 Sammanträdesprotokon Sida 19 (19) 47, forts. 3. Avtal avseende utökad lägenhetsstandard samt avtal gällande underhållsarbeten och standardförbättrande åtgärder på Rönnebergavägen, den 12 december 2013, dnr Vo Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 25 mars 2014, dnr Vo Avtal om placering i särskilt boende, verksamhetsområde funktionsnedsättning, den 14 mars 2014, dnr Vo Avtal om placering i särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta, verksamhetsområde funktionsnedsättning, den 21 februari 2014, dnr Vo Avtal om placering i familiehem, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 7 mars 2014, dnr Vo Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 4 april 2014, dnr Vo Avtal om placering av vuxen i hem för vård och boende, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 16 april 2014, dnr Vo Avtal om vård och behandling av vuxen i öppenvårdsverksamhet, verksamhetsområde socialtjänst över 18 år, den 7 april 2014, dnr Vo Anställningar 1. Beslut om anställning inom Vård och Omsorg under mars 2014, dnr Vo Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. Expediering Akten Justerares signatur Utdragsbestyrkande

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Vård- och ornsorgsnämnden. Eslövs stadshus, sammanträdestum Sahlin, klockan 16.00-18.05

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Vård- och ornsorgsnämnden. Eslövs stadshus, sammanträdestum Sahlin, klockan 16.00-18.05 Sammanträdesprotokoll 2015-01-28 Sida 1 (26) Vård- och ornsorgsnämnden Plats och tid Eslövs stadshus, sammanträdestum Sahlin, klockan 16.00-18.05 Beslutande Tony Hansson (S) Ann-Christin Walden (FP) Lena

Läs mer

Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013.

Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16:00-19:45 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot, exklusive 13

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Johan Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Mattsson (S) Marie Göransson (S)

Johan Andersson (S) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Mattsson (S) Marie Göransson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (38) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 19.00-20.50 Beslutande Bernt Nilsson (S) ordförande Cecilia Lind (S) Fredrik Wikberg (S) tjg ers för L Emilsson (S) Tony Hansson

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

nämndsekreterare/kvalitetsutvecklare

nämndsekreterare/kvalitetsutvecklare 2011-06-14 1 Beslutande organ Plats och tid Norrkvarn Lyrestad, klockan 13.00 16.00 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-08-15 1 (36) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Fredagen den 15 augusti 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Linda Eriksson, ersätter Tommy

Läs mer

Mötet ajournerades mellan kl. 15:30-15:35 och mellan kl. 16:10-16:30 i paragraf 54. Mötet ajournerades mellan kl. 16:00-16:10 i paragraf 56.

Mötet ajournerades mellan kl. 15:30-15:35 och mellan kl. 16:10-16:30 i paragraf 54. Mötet ajournerades mellan kl. 16:00-16:10 i paragraf 56. Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13:00-17:10 Mötet ajournerades mellan kl. 15:30-15:35 och mellan kl. 16:10-16:30 i paragraf 54. Mötet ajournerades mellan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:10 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 08:30-12:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot May-Brith Jansson (C) Ledamot Bengt

Läs mer

Socialnämnden. Socialförvaltningens kontor, Stadshuset. Sekreterare... Paragrafer 69-85. Ola Blomberg. Ordförande...

Socialnämnden. Socialförvaltningens kontor, Stadshuset. Sekreterare... Paragrafer 69-85. Ola Blomberg. Ordförande... Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl 13:00-16.40 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot, deltog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Marita Sundqvist (S), Sofie Gårdholt (M), Jussi Rinne (SD), Kjell Larsson (C) 80-81

Marita Sundqvist (S), Sofie Gårdholt (M), Jussi Rinne (SD), Kjell Larsson (C) 80-81 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-06-04 1 Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, klockan 13.15-16.45 Öppet sammanträde 69-80 Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordförande, Bengt Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Jan Hallström. Protokollet justerades i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Socialnämndens arbetsutskott

Jan Hallström. Protokollet justerades i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Stadshuset; sammanträdesrum Torsö klockan 08:00-12.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C) Ledamot Bengt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (44)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (44) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (44) Mötesdatum 2015-09-21 Innehåll 103 Val av justerare 104 Anmälningsärenden 105 Delegationsbeslut 106 Val av ledamot till arbetsutskottet 107 Uppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-18 1 (32) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 18 juni 2014, kl. 08:30 16:00 Agnetha Eriksson(S), ordförande Tommy Caesar (S) Sven-Gösta Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Zlata Damberg v Evert Johansson m Nina Paulsson Åmark c Börje Sandh mbp Lennart Svensson Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Plats och tid Kommunhuset Kinna, Örestensrummet klockan 13.30-16.15 Ajourneringar klockan 14.30-14.55 och 15.35-15.45 Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00

Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00 Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00 Beslutande Jan Hallström (FP) Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(23) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 13 00 16 50, ajournerning 14 50 15 10. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

PROTOKOLL. Yvonne Oscarsson. Datum Omsorgsnämnden 2014-08-27. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 10:00-10:30.

PROTOKOLL. Yvonne Oscarsson. Datum Omsorgsnämnden 2014-08-27. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 10:00-10:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 10:00-10:30 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Vanja Isaksson (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2011-04-13. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2011-04-13. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (25) 2011-04-13 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2011-04-13 Innehållsförteckning ande...2 Internkontroll 2010, uppföljning...3 Internkontrollplan

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer