Lesley Holmberg (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lesley Holmberg (FP)"

Transkript

1 Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M) ledamot Christer Westfahl (M) ledamot Monica Eberyd (C) ledamot Lesley Holmberg (FP) andre vice ordförande Iréne Wikström (FP) ledamot Peter Fink (SD) ledamot Farid Albahadli (MP) ledamot Övriga närvarande Marie Göransson (S) ersättare Anette Palm (S) ersättare Maria Håkansson (M) ersättare Therese Andersson (C) ersättare Arvid Frandsen (SD) ersättare Lars-Erik Björklund (V) ersättare Eva Åström förvaltningschef Anna Granevärn biträdande förvaltningschef Sabina Lindell sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Lesley Holmberg (FP) Vård och Omsorg Paragrafer Nr Sekreterare Ordförande Justerande Sabina Lindell Tony Hansson (S) Lesley Holmberg (FP)

2 Sida 2 (14) Bevis om anslag Protokollet har justerats den Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Vård och Omsorg Sabina Lindell

3 Sida 3 (14) 29 Information från LSS-verksamheten om personlig assistans Enhetschef Elisabeth Taylor informerar om LSS-verksamheten och i synnerhet om personlig assistans, som är en insats enligt 9 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen bygger på att brukaren ska ges möjlighet att i största mån leva ett självständigt liv och dessutom kunna ha inflytande över vem som ska vara assistent respektive assistentsamordnare. om assistans fattas av kommunal handläggare när beslutet understiger 20 timmars assistans per vecka. Eslöv betalar de 20 första timmarna i veckan av assistansen samt eventuell sjuklön och vikarielön när ordinarie personal är sjuk. I Sverige totalt har ca personer i Sverige insatsen personlig assistans. Merparten beslut 2655 st är fattade av försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken (tidigare LASS). I Eslövs kommun hade under år personer personlig assistans och av dessa hade 36 insatsen verkställd av privat assistanssamordnare. Eslöv verkställer i snitt assistanstimmar per månad, 1217 av dessa timmar är kopplade till beslut fattade av kommunala handläggare. För att verkställa besluten arbetar ca 125 tillsvidareanställda personliga assistenter inom kommunen, varav 30 av dem är anhöriga till personer med beslut om personlig assistans. Annelie Nihlén, som arbetar som personlig assistent i Eslöv, berättar om sina upplevelser av yrket och sin erfarenhet av arbetet som personlig assistent åt en kvinna med förvärvad hjärnskada. antecknar informationen till protokollet.

4 Sida 4 (14) 30 Dnr VoO Ansökan om fortsatta projektmedel gällande stärkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Verksamhetschef Camilla Munther informerar om Eslövs kommuns tidigare ansökta projektmedel år 2010, till Länsstyrelsen, gällande utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Eslövs kommun beviljades kr och en projektledare anställdes på 75% den 1 december Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är av stor vikt att kommunen fortsätter att utveckla det arbete som påbörjats kring våldsutsatta kvinnor. En förutsättning för detta är att projektledarens anställning fortlöper och även utökas till en 100% tjänst. Därför föreslår förvaltningen att Vård- och omsorgsnämnden ska ansöka om vidare utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen för år 2011/2012. Kommande projekt som utvecklingsmedlen också skulle användas till är att satsa på en utbildning för handläggare gällande riskbedömning. Handlingar - Tjänsteskrivelse - om att ansöka om vidare utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld beslutar att - godkänna ansökan till Länsstyrelsen, om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld - översända ansökan till Länsstyrelsen.

5 Sida 5 (14) 31 Dnr VoO Budget Prognos 1, 2011 Biträdande förvaltningschef Anna Granevärn informerar om förvaltningens förslag till prognos 1 för Vård och Omsorg. Utifrån den bedömning som gjorts efter årets tre första månader prognostiseras ett underskott gentemot budgeten på 2 mkr. Institutionsplaceringarna inom Individ och Familjeomsorg (IFO Vuxen) har ökat kraftigt de senaste åren från 4,3 mkr år 2007 till 7,8 mkr år För år 2011 befaras kostnaderna hamna närmare 10 mkr. Orsaken är att antalet kostnadsdrivande institutionsplaceringar enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) redan nu är i nivå med det totala antalet för hela år Det är framförallt placeringar av unga personer med grava missbruksproblem som ökar. Utifrån det beräknas prognosen för IFO vuxen till ett underskott på 5,5 mkr. Inom äldreomsorgen totalt prognostiseras ett resultat i nivå med budget eller något bättre. De särskilda boendena har fått en utökad budget för att höja personaltätheten från den 1 januari 2011, men det har tagit längre tid att verkställa beslutet och därför finns ett överskott för årets tre första månader. Hemvården och hemsjukvården beräknas tillsammans redovisa ett underskott som dock i huvudsak kan balanseras mot överskottet inom särskilt boende. Det är framförallt av hemvården utförda insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som är kostnadsdrivande. Personlig assistans beräknas i nuläget redovisa ett resultat i nivå med budget för året. LSS-verksamheten totalt beräknas i nuläget till ett överskott på ca 1,5 mkr. Detta förutsätter dels att antalet externa vårdplatser inte behöver utökas från nuvarande fyra och dels att behovet av stöd hos tillkommande brukare inte är högre än vad som i nuläget kan beräknas. Verksamheten socialpsykiatri prognostiseras till ett överskott på 1,2 mkr till följd av lägre kostnader för externa placeringar och att vakanta tjänster ej har tillsatts.

6 Sida 6 (14) 31, forts Även för de förvaltningsövergripande enheterna prognostiseras ett överskott som i nuläget beräknas till 0,8 mkr utifrån att nytillkomna tjänster ännu ej har tillsatts och att tillfälliga vakanser helt eller delvis finns under året. Handlingar - Prognos 1, 2011 preliminär budget Yrkande Ordförande Tony Hansson (S) yrkar att uppdrar åt arbetsutskottet att särskilt följa upp institutionsplaceringarna inom IFOs verksamhet samt kostnaderna för dessa och finner att nämnden ger bifall på förslaget. beslutar att - godkänna förslag till prognos 1 för år 2011 och översända den till kommunstyrelsen - uppdra åt arbetsutskottet att särskilt följa upp institutionsplaceringarna inom IFOs verksamhet samt kostnaderna för dessa.

7 Sida 7 (14) 32 Dnr VoO Omkostnader i samband med ledsagarservice enligt LSS Verksamhetschef Eva Wensmark redogör för förslag på ändring och tillägg i s beslut gällande omkostnader i samband med ledsagning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Handlingar - Ändring och tillägg i s beslut gällande omkostnader i samband med ledsagning enligt LSS 9 3 beslutar att - Ändra beslutsformuleringen i 24 gällande s sammanträdesprotokoll daterat , till att omkostnader som kan uppstå i samband med ledsagarservice enligt LSS 9 3 inte ingår i den insats som regleras i nämnda lagrum. Anspråk på ekonomisk ersättning för sådana utlägg kan därför bara prövas enligt socialtjänstlagen att uppdra åt förvaltningen att utarbeta riktlinjer för hur dessa ansökningar gällande ersättning för ledsagarens omkostnader ska handläggas att inga förändringar i denna fråga skall ske förrän ovanstående förslag till riktlinjer är klara.

8 Sida 8 (14) 33 Dnr VoO Yttrande angående motion om att öka andelen ekologiskt och närproducerat Förvaltningschef Eva Åström informerar om motion från Lennart Nielsen (MP) med rubriken Öka andelen ekologiskt och närproducerat i Eslövs kostverksamhet. Yrkandet består i att Eslövs kommun successivt under mandatperioden ska öka andelen ekologiska livsmedel i sin kostverksamhet till 50 % vid mandatperiodens slut, samt att Eslövs kommun ökar andelen närproducerade livsmedel i sin kostverksamhet. I Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande framgår att förvaltningen inte bedriver en egen kostverksamhet. I de delar av verksamheten där måltider serveras upphandlas dessa enligt gällande upphandlingsavtal. I de delar av verksamheten där brukare får stöd av personal med att planera och införskaffa sina måltider kan förvaltningen förstärka kompetensen hos personalen för att de ska kunna informera brukarna om ekologiska och närproducerade livsmedel. För närvarande pågår ett projekt för framtagande av kostpolicy för Eslövs kommun där Vård- och omsorgsförvaltningen representeras av verksamhetschef Ann- Britt Lind. Förvaltningen föreslår att denna remiss beaktas i arbetet med kostpolicy för kommunen. Handlingar - Yttrande angående motion om att öka andelen ekologiskt och närproducerat Yrkande Peter Fink (SD) yrkar på avslag på förvaltningens yttrande gällande motionen, eftersom han inte vill ha med ordet ekologiskt i texten. Ordförande Tony Hansson (S) yrkar på bifall för förvaltningens förslag. Propositionsordning Nämndens ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Tony Hanssons (S) förslag.

9 Sida 9 (14) 33, forts beslutar att - översända förvaltningens förslag till kommunstyrelsen för yttrande. Peter Fink (SD) reserverar sig mot beslutet.

10 Sida 10 (14) 34 Mål för mandatperioden Ordförande Tony Hansson (S) informerar om utkast till mål för mandatperioden Förvaltningschef Eva Åström framhåller att det som är markerat med fetstil i texten kommer att brytas ned i ett antal delmål och appliceras i hela verksamheten. Handlingar - Mål VoO mandatperioden utkast. beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna, samt att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett slutligt förslag till mål för mandatperioden till nästa nämndsammanträde.

11 Sida 11 (14) 35 Information från Rådet för Hälsa och Trygghet Ordförande Tony Hansson (S) informerar om det senaste mötet med Rådet för Hälsa och Trygghet. Handlingar - Protokoll Möte med Rådet för Hälsa och Trygghet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

12 Sida 12 (14) 36 Anmälningar - Motion från Annette Linander och Jenny Eberyd (C) med rubriken Inför ett fritt matval. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige Dnr VoO Revidering av arkivreglemente. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige Dnr VoO Information från Socialstyrelsen om tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Eslövs kommun. Dnr VoO Meddelande från Socialstyrelsen om inspektion av missbruksvården i Eslövs kommun. Dnr VoO Verksamhetsberättelse från Patientnämndens kansli Årsredovisning Dnr VoO beslutar att lägga informationen till handlingarna

13 Sida 13 (14) 37 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut, som fattats med stöd av Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ( 15/2008) anmäls: - Anställningsbeslut 20-23/2011. Dnr VoO ade ärenden enligt SoL inom äldreomsorgen, mars 2011 Dnr VoO ade ärenden enligt LSS och LASS , mars 2011 Dnr VoO Avgiftsbeslut äldreomsorgen, mars Dnr VoO om rätt att teckna beslutsattest från och med gällande Lisbeth Schwarskopf, ansvar Dnr VoO Camilla Persson, ansvar Dnr VoO Varningsvarsel ny skriftlig varning till anställd. Dnr VoO godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av den 20 april

14 Sida 14 (14) 38 Övrigt Peter Fink (SD) nämner att han deltagit på anhörigkonferens i Helsingborg den 14 april. antecknar informationen till protokollet.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S)

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S) 2013-09-25 1(1) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.15-17.25. Ajournering kl 16.02-16.18 under 42. Beslutande Helen Gustavsson (M) ordförande Kia Johnsson (M) Lena Nikolausson

Läs mer