Svar från Västra Götalandsregionen:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar från Västra Götalandsregionen:"

Transkript

1 Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet av rehabinsatser i Västra Götaland har mer färgats av var i regionen du bor än av vilket behov som du har haft. Därför har vi sagt ja till att införa ett vårdval för primärvårdsrehabilitering, en bidragande faktor till att vi sade ja till reformen av också att vi förhandlade fram en förstärkning av rehabvården med 65 miljoner kronor redan vid införandet. Som regionpolitiker vill vi vara med att skapa hållbara strukturer och möjligheter till samverkansavtal mellan regional och kommunal rehabilitering. Genom ett nytt och transparent ersättningssystem som blir lättare att förstå, så blir det också lättare för de kommuner som önskar samverka, att förstå exakt vilken rehab som kommunen ska finansiera och vilken som regionen ska finansiera. Miljöpartiet vill skapa tydlighet och vi vill prioritera rehab oavsett om vi verkar på kommunal eller regional nivå. Ja, papperslösa ska ha samma rätt som alla andra till vård. Det gäller även dem som kommer från övriga EU- länder men saknar giltigt försäkringskort. Sverige måste sluta utforma fyrkantiga byråkratiska system som diskriminerar människor. Miljöpartiet är ett inkluderande parti. Genom att öka samverkan mellan de olika myndigheterna. Från MP:s sida har vi länge föreslagit att exempelvis försäkringskassan och arbetsförmedlingen borde samordnas. Det nya rehabvårdvalets ersättningssystem bör långsiktigt utvecklas för att stimulera den formen av samverkan. I förlängningen kan vi kanske tänka oss att resonera om jobb på recept ungefär som vi i dag har fysisk aktivitet på recept. Överlag kommer den nya rehabreformen innebära att vi kommer att nå fler patienter än tidigare. Detta i kombination med ökade krav på samverkan mellan sjukgymnaster och arbetsterapeuter ökar förmodligen långsiktigt behovet av arbetsterapeuter. Det kan också diskuteras om inte arbetsterapeuterna har en viktigare roll att fylla inom flera av de vårdområden där det psykosomatiska perspektivet behöver stärkas. En form av multimodal

2 rehabilitering är grön rehab. Det är ett område som MP vill utveckla på fler platser. Här tror vi att arbetsterapeuterna har en viktig roll. Det är en intressant idé som vi skulle vilja titta närmare på. Vi ser gärna att Sveriges kommuner och landsting genomför en studie av vilka mereffekter arbetsterapeuter skulle innebära inom skolan. Det vore bra med en nationell rekommendation för kommuner att förhålla sig till kring hur och i vilken omfattning som den typen av insatser bör ske. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen Socialdemokraterna har satt som mål att till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då måste fler jobb skapas och människor trivas och utvecklas på jobbet. Arbetsvillkor och arbetsmiljö behöver förbättras så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen. I denna satsning spelar rehabilitering en stor roll för att få tillbaka människor i arbete och vi vill också investera i företagshälsovård och arbetsmiljöinspektioner. rehabiliteringsverksamheten när vårdvalet Rehab har trätt i kraft? Innehållet i den kommunala rehabiliteringsverksamheten och hur den kan förstärkas är en fråga som får tas i respektive kommun. När det gäller Vårdval rehab i övrigt så har Socialdemokraterna i regionen varit måna om att skapa ett så bra vårdvalssystem som möjligt som tar hänsyn till vårdbehoven och där vi särskilt framhållit arbetsterapeuternas betydelse i vårdkedjan. Ja, personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska ha rätt till vård. Idag lyder bestämmelserna att papperslösa över 18 år bland annat har rätt till vård som inte kan anstå, vilket är upp till bedömning vid varje enskilt fall. I Västra Götalands riktlinjer står att en generös tolkning av vårdbehovet ska gälla. Socialdemokraterna vill avskaffa Fas 3 och istället utforma bristyrkesutbildningar tillsammans med arbetsgivare, så att människor har den kompetens som krävs för att kunna ta de jobb som växer fram. Vi vill att fler är med i A-kassan och vi vill höja taket i A-kassan. Genom att införa 90-dagarsgarantin vill vi stoppa ungdomsarbetslösheten: inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar vara i jobb, studier eller praktik. De ekonomiska trygghetsnäten

3 vid arbetslöshet och sjukdom ska förbättras; vi vill höja underhållsstöd, barnbidrag och studiebidrag. Socialdemokraterna har flera förslag för att reformera och kvalitetssäkra Arbetsförmedlingen som har en central roll för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden. Stödet från Arbetsförmedlingen ska kunna anpassas till varje individ och ska kunna se olika ut beroende på geografisk ort, bransch eller yrke. De ska kunna upphandla platser inom vuxenutbildning och högskola för att skräddarsy utbildningar som gör att arbetssökande får jobb. Socialdemokraternas högst prioriterade fråga är att få fler i jobb. För att nå detta krävs förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö så att fler kan och orkar jobba. I denna målsättning spelar arbetsterapeuter en viktig roll för att ge människor möjlighet att bibehålla eller förbättra sin arbetsförmåga. Vi är övertygade om att arbetsterapeutiska insatser minskar behovet av hälso- och sjukvård och socialtjänst och därigenom ger minskade kostnader för vård, omsorg och sjukfrånvaro. Det är intressant att höra om erfarenheterna av arbetsterapeutiska insatser i skolan. Arbetsterapeuter har säkert en roll att spela i skolan med sin specifika kompetens och kanske framförallt i samverkan med skola och familj för att få hela situationen kring barnet att fungera bättre. Vi tror nog att detta främst är en fråga för skolorna och kommunerna att bedöma. Västerpartiet i Västra Götalandsregionen Vi vill höja lönerna för kvinnodominerade yrken inom vården. Ni är en av de yrkesgrupper som skulle få en lägstalön på kronor. Efter en satsning på lägstalöner följer en löneutveckling även för dem som jobbat längre. Vi vill se mer av helhetslösningar i vården. Kedjor av olika vårdformer och kompetenser som hjälper varandra till bästa möjliga insats för patienten. Då har rehabiliteringen en självklar och viktig roll. Det är viktigare än vårdvalsreformer som mer siktar på att göra vården till en intressant marknad för företagen, inte till att bygga helhetslösningar. Den som är sjukskriven ska ha rätt till rehabilitering för att underlätta återgången till arbete. Efter sex veckor ska man få en individuell bedömning av arbetsförmågan. Inom tre månader ska det upprättas en individuell rehabiliteringsplan. Efter sex månader ska det göras en fördjupad bedömning av möjligheterna att komma tillbaka till arbetet eller och vad som krävs för att genomföra det. Vi vill också införa sanktionsavgifter för de arbetsgivare som inte tar sitt ansvar och underlättar för den anställde att återgå i arbete.

4 Vi vill ha en bra samverkan mellan kommunerna och regionen. Vi ska försöka hitta mer former för det. Tyvärr underlättas det ju inte av Vårdval Rehab, som snarare splittrar än samordnar vården. Ja, asylsökande och papperslösa ska få full hälso- och sjukvård och tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdssystemet och tandvårdssystemet på samma villkor som övriga som är bosatta i Sverige. Den medicinska etikens mest grundläggande princip är alla människors rätt till vård efter behov. En grupp som har svårt på arbetsmarknaden är människor med funktionsnedsättning och vi anser att FunkA-utredningens förslag är bra och ska genomföras, bl.a. ett förbättrat anställningsstöd. Vi tycker att Arbetsförmedlingen ska erbjuda individuella och högkvalitativa insatser till var och en som drabbas av arbetslöshet. Det behövs mer resurser till tex språkutbildning och vissa yrkesutbildningar. Arbetsterapeuternas kunskaper i att se till den enskildes förmågor, snarare än problem, och sätta in dessa i en organisation/arbetsplats, kommer här väl till pass. Lönebidragen är viktiga för att de som står längst från arbetsmarknaden ska ha en bra möjlighet att få jobba. Dessutom krävs det arbetsgivare som har modet att anställa dem som har någon form av funktionsnedsättning.. Socialförsäkringen och andra ersättningssystem måste vara flexibla och ge ekonomisk trygghet under tiden det tar att återfå arbetsförmågan. Systemet med utförsäkringar ska avskaffas. Vi vill se förbättringar inom rehabilitering, företagshälsovård och ökade insatser för att skapa arbete och sysselsättning för människor med funktionsnedsättning. Vi ser att arbetsterapeuter tex har en viktig roll i att överbrygga de funktionsnedsättningar som gör att den enskilde har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi ser också att arbetsterapeuterna har en viktig kompetens i de team eller kedjor av vård som krävs för att ge den enskilde bästa möjliga vård. Det är ett intressant utvecklingsområde att använda arbetsterapeuternas profession för att ge elever med neuropsykiatriska diagnoser tekniska hjälpmedel, och lika intressant att ni har kunskapen att se hur elever, lärare, skolhälsa och andra behöver samverka för att ge bästa stöd. Mer generellt så ser vi att samhället behöver använda en större del av samhällets resurser till hälso- och sjukvård och det jobbar vi för kommunalt, i Västra Götalandsregionen och i rikspolitiken.

5 Det är ett intressant utvecklingsområde. Märkligt att så få arbetsterapeuter återfinns i skolans elevhälsoteam, när de finns i andra länder. Kombinationen av att ni kan modernt ITstöd och kan sätta in den i ett sammanhang av funktionsnedsättning eller skolans arbetsformer är värdefull. Vi sprider filmen från Almedalen till våra barn/utbildning/skolpolitiker i Västra Götaland och hoppas att de använder sig av kunskapen. Moderaterna i Västra Götalandsregionen För att få råd med satsningar till sjukvård och rehabilitering är grunden att vi har en arbetslinje med en ökad sysselsättning. Detta ger mer skatteintäkter till regionen. Sedan 2006 har regionens skatteintäkter ökat med över 6000 miljoner kronor netto. Tyvärr har inte de nu ansvariga partierna i regionen lagt dessa resurser till bättre vård eller rehabilitering. Moderaterna i Västra Götalandsregionen har under lång tid lagt förslag i regionen som prioriterar sjukvården. Detta skulle också komma rehabiliteringen till del. Vårdvalet inom rehabilitering anser vi är en viktig reform för att låta patienterna få välja den vårdgivare inom rehabiliteringen som passar den enskilde bäst. Samtidigt ger det personalen som jobbar inom rehabiliteringen större möjlighet att välja arbetsgivare. Vi har i Västra Götalandsregionen medverkat till att Vårdval Rehab kan komma igång från hösten Vår utgångspunkt är att alla som behöver rehabilitering och arbetsterapi ska få den möjligheten oberoende var man bor. Det gäller givetvis även i kommuner med glesbygd och i socialt utsatta områden. För oss moderater är det viktigt att alla patientgrupper får den rätt till rehabilitering de har rätt till och samtidigt har möjlighet att välja sin vårdgivare. Det viktiga vi kan se från reformen med vårdvalet i primärvården är att vi fått många fler vårdcentraler. Patienterna kan numera välja den vårdcentral de anser vara bäst och har även möjlighet att byta om man så önskar, istället för att regionpolitikerna ska besluta var den enskilde ska söka sin vård. Moderaterna medverkade till att Västra Götalandsregionen tidigt utarbetade generösa riktlinjer för vård av papperslösa. Från och med gäller en ny lag om hälso- och sjukvård till personer som vistas i

6 Sverige utan tillstånd. Lagen innebär att personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning och personer som befinner sig i Sverige utan att ha sökt tillstånd att vistas här ska ha rätt till samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande. Barn upp till 18 år ska erbjudas samma subventionerade vård som bosatta och asylsökande barn. Utanförskapet är en av de stora och svåra frågorna att lösa. Genom en ansvarsfull ekonomisk politik som ger tillväxt och arbete i stort blir också förutsättningarna för de som står långt från arbetsmarknaden bättre. Tidigare var det förtidspensionering och bidrag som gällde. Nu är inriktningen istället att alla kan bidra på arbetsmarknaden. För att detta ska fungera gäller det givetvis att individernas olika förutsättningar tas tillvara. Här kommer kunskap och hjälp från arbetsterapeuter in som en viktig del. Det finns säkerligen många områden där det finns ett ökat behov av arbetsterapeuter. Istället för en politisk styrning kan detta säkerligen prioriteras bättre av de som har den medicinska kunskapen och ni som är experter på området. Genom den politiska processen kan vi ge de ekonomiska förutsättningarna. Vi delar er uppfattning om att det är viktigt att stödja elever med funktionsnedsättningar. Liksom för alla elever är mer kunskap och bättre möjligheter att uppnå studieresultat en prioriterad fråga. Alla elever har individuella behov som kan lösas på olika sätt. Att få hjälp av en arbetsterapeut kan vara en bra lösning. Det är däremot den enskilda kommunen och skolan som bäst kan bedöma vilka behov som är bäst lämpade i de enskilda fallen. Folkpartiet i Västra Götalandsregionen Genom att tillföra de pengar, 750 miljoner, kronor som saknas för att sjukhusen ska få balans mellan sin ekonomi och patienternas behov, och genom längre avtal med fler alternativa vårdgivare. Mer resurser ger större möjlighet att ge patienten den rehabilitering som behövs. Folkpartiet har i budgetförslaget för 2015 avsatt 25 miljoner kronor ytterligare för att kunna öka uppdraget till Habilitering & Hälsa. I Västra Götalandsregionen är hjälpmedel avgiftsfria för användaren. Utprovningsavgiften som i vissa fall tas ut är onödig byråkrati.

7 Hjälpmedlens uppgift är att möjliggöra för människor med en funktionsnedsättning att kunna leva och delta i samhällslivet på så jämlika villkor som möjligt. Därför är det viktigt att hjälpmedlen förblir avgiftsfria. Det är en fråga som får ställas till politiker i kommunerna, jag som regionpolitiker kan inte ge något svar giltigt för alla 49 kommuner i Västra Götaland. Ja, på de villkor som vård ges till asylsökande är en rimlig omfattning. Genom att satsa på utbildning. Ett problem är att personer som står långt från arbetsmarknaden inte har utbildning och kunskap som matchar arbetsmarknadens krav. Vad regionen dock kan göra, eftersom arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, som en mycket stor arbetsgivare är att hjälpa personer som har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden. Folkpartiet vill sätta upp ett mål om att anställa minst 500 personer med funktionsnedsättning. Alla verksamheter inom regionen ska ta fram en handlingsplan för hur man ska kunna anställa personer med funktionsnedsättning. För människor med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar är rehabilitering, det som går under begreppet habilitering, en förutsättning för att livet ska fungera i vardagen så smärtfritt som möjligt. Bra tillgång till individuellt anpassad habilitering är en förutsättning för att kunna delta i arbetslivet, kanske heltid istället för halvtid eller att jobba halvtid istället för inte alls. Skolan är en prioriterad fråga för Folkpartiet. I första hand gäller det lärarnas löner, men det är viktigt att lyfta skolhälsovården och det psykosociala stödet kring eleven. Vilka yrkesgrupper som behövs är en fråga för skolledningarna tillsammans med barn och ungdomshälsovården.

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga En jobbpolitik där alla behövs och får arbeta 100 % av sin förmåga Juni 2011 Innehållsförteckning FÖRORD...3 EN BREDDAD ARBETSMARKNAD GRUNDAD I SOCIAL MARKNADSEKONOMI...4 1 ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR VID

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

100 procent är bättre än 64

100 procent är bättre än 64 100 procent är bättre än 64 Breda vägar tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna och förtidspensionärer september 2006 www.centerpartiet.se Inledning Idag står nästan 1,5 miljoner människor på ett eller

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ Ansvar för hela Malmö Malmö är en ung, global och modern stad med ett nyfiket förhållningssätt gentemot sin omvärld. Stadens omvandling från industristad till det Malmö vi känner i dag har skapat goda

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner och SKOP-undersökning med svenska företagare 1 Våren 2013 Näringslivets Regelnämnd, NNR, Stockholm, 2013 Produktion

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin 7 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin Föredrogs arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Anf. 1 TOMAS TOBÉ (M): Herr talman! Alliansens ansvarstagande för

Läs mer

SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa

SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa frågor. Vi har försökt besvara era frågor utifrån vår

Läs mer