Miljöersättning 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöersättning 2015"

Transkript

1 Miljöersättning Maarit Solla och Markku Äijälä, NTM-centralen i Egentliga Finland, enheten för landsbygdstjänster Uppdaterad

2 Tidigare och nya jordbruksstöd 2

3 Miljöersättningssituationen Kommissionen har godkänt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för åren Lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) gavs Statsrådets förordning om miljöersättning , ikraft och JSM:s förordning om miljöersättning gavs

4 Ändringar jämfört med det tidigare miljöstödet den övre åldersgränsen slopas (den undre åldersgränsen kvarstår) ingen definition på husdjursgård skiftesspecifika åtgärder specialstödsavtal underställs förbindelse styrningsområden (områden som ersättningen riktas till) antalet åtgärder begränsas inte (jfr tidigare tilläggsåtgärder) ingen referensareal för förbindelsen krav på en dags utbildning minimiarealen ökar (3 ha 5 ha, trädgårdslägenhet 0,5 ha 1 ha) skördekravet slopas (exkl. de åtgärder där det förutsätts) 4

5 Ingående av miljöförbindelse år 2015 Alla pågående miljöstödsförbindelser avslutas (ändringsklausul) kan i stället ansöka om en ny femårig förbindelse om miljöersättning 2015 Inget återkrav i de miljöstödsförbindelser som avslutas Årliga ansökningsförordningen bestämmer vad som kan sökas: år 2015 kan allt inom miljöersättningen sökas det beror på budgeten vad som årligen kan sökas 5

6 Arealen som miljöförbindelsen omfattar I förbindelsen kan man inkludera ett erättningsberättigande basskifte med åker (stödberättigande ersättningsberättigande) Ersättningsberättigade arealer ett skifte för vilket det betalats miljöstöd eller kompensationsbidrag under något av åren ett skifte som anmälts i stödansökan under något av åren och år 2014 köskiften som omfattats av ett 20-årigt avtal om miljöspecialstöd Ansökningsgrunder som berättigar till ersättning och som fastställs separat genom förordning: ägoregleringsskiften, skiften som härrör från en person över 65 år, skiften som befriats från förbindelse att inte odla 6

7 Arealen som miljöförbindelsen omfattar Åker som inte berättigar till ersättning arealer som röjts efter år 2004 skiften som inte har anmälts i systemen skiften som anmälts som icke odlade Att ett basskifte är ersättningsberättigande är en permanent egenskap för skiftet exkl. skiften som anmälts/konstaterats vara icke odlade samt skiften som inte ska utnyttjas för jordbruk längre Till ett ersättningsberättigat basskifte kan man årligen inom ramen för anslagen tillföra högst 0,1 ha icke ersättningsberättigad areal (fr.o.m. år 2016) 7

8 Skiftesspecifika åtgärder Förvaring i genbank Miljöersättningar och krav på grundnivå Hantering av ursprungsväxter Säkerhetslager av ursprungsväxter Bevarande av lantrasernas arvsanlag - Placering av flytgödsel på åkermark - Återanvändning av näringsämnen och organiskt material - Hantering av avrinningsvatten - Miljövårdsvallar - Växttäcke vintertid - Användning av organiskt täckmaterial på trädgårdsväxter och sättpotatis - Åkernaturens mångfald - Alternativt skydd av trädgårdsväxter Gårdsspecifik åtgärd: odlingsplan, markkartering, skiftesvisa anteckningar, skyddsremsor (3 m) och frivilliga mångfaldsremsor (3 m), kvalitetstest för åkerjord, utbildningsdag > villkor för att skiftesspecifika åtgärder ska kunna väljas Miljöavtal - Skötsel av våtmarker - Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet - Åkrar för tranor, gäss och svanar - Uppfödning av lantraser Minimikrav för miljöersättning (inte grund för ersättning): växtskyddsexamen, spruttestning, gödslingsnivåer Grundnivå (inte grund för ersättning): bl.a. tvärvillkor (=lagstadgade skötselkrav och krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden) och bevarande av jordbruksmark 8

9 Gödslingsnivåer Den s.k. nitratförordningen (kväve) och lagstiftningen om gödselfabrikat (fosfor) reglerar grundnivån (gäller alla odlare) Den som förbinder sig till miljöersättningen följer egna gödslingsnivåer enligt tabellerna (gäller alla skiften på gården) kvävet i tabellerna enligt mullhalt, inte jordart fosforn bestäms på basis av bördighetsklass Kvävet och fosforn i stallgödsel beaktas i sin helhet oberoende av spridningstidpunkten Skördenivåkorrigeringarna i bruk Stallgödselundantag kan användas om man som fosforgödsel använder enbart stallgödsel (även gårdar som tar emot stallgödsel) man kan använda sig av fosforutjämning, men inte av skördenivåkorrigering 9

10 Gårdsspecifik åtgärd Balanserad användning av näringsämnen (=ban) (kraven gäller alla skiften på gården) åkergrödor 54 /ersättningsberättigad ha, trädgårdsgrödor 200 / ersättningsberättigad ha - odlingsplan för hela förbindelseperioden, årlig justering - markkartering - skiftesvisa anteckningar - skyddsremsor (invid vattendrag, 3 m bred) och mångfaldsremsor (frivillig, högst 3 m bred) - kvalitetstest av åkerjord (självutvärderingsblankett) en gång under förbindelseperioden för alla basskiften som ingår i miljöförbindelsen - 1 utbildningsdag är ett krav för valet av andra åtgärder 10

11 Placering av flytgödsel i åkermark 40 /ha/år Återanvändning av näringsämnen och organiskt material 40 /ha/år Avrinningsvatten -Reglerbar dränering 70 /ha/år; -Reglerbar underbevattning och återanvändning av torrläggningsvatten 250 /ha/år Skiftesspecifika åtgärder Miljövårdsvallar - Skyddszon 500 /ha/år; - Fleråriga miljövallar 50 /ha/år Vallar på naturvårdsåker 120 /ha/år Åkernaturens mångfald Växttäcke vintertid -Fånggrödor 100 e/ha/år; -Gröngödslingsvall 54 /ha/år Saneringsgrödor 300 /ha/år; Mångfaldsåkrar 300 /ha/år Trädgårdsläg./ sättpotatis -Anv. av org. marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis; - Alt. växtskydd för trädgårdsväxter Kan inte väljas samtidigt Anläggs under de tre första åren av förbindelsen Genomförs årligen Genomförs årligen, inte på samma skifte 11

12 Val av skiftesspecifika åtgärder åtgärderna väljs under det första förbindelseåret åtgärderna kan ändras senare på basis av rådgivning flytgödselåtgärden samt åtgärden för återanvändning av näringsämnen och organiskt material kan inte väljas samtidigt alla åtgärder som väljs behöver inte genomföras varje år åtgärder som genomförs varje år (om man valt dem) - växttäcke vintertid (åtm. 20 %) - användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis - alternativt växtskydd för trädgårdsväxter 12

13 Skiftesspecifika åtgärder Placering av flytgödsel i åkermark 40 /ha/år (+ ban 54 /ha/år) inte tvunget att placera varje år minst 20 m3/ha/år flytgödsel, urin, vätskefraktion som separerats från flytgödsel eller flytande organiska gödselfabrikat betalning söks på hösten senast (kan sökas via Vipu-tjänsten) arealerna är inte kopplade till vårens jordbruksskiften 13

14 Skiftesspecifika åtgärder Återanvändning av näringsämnen och organiskt material (40 /ha/år (+ ban 54 /ha/år) åtgärden behöver inte genomföras varje år åtminstone 15 m3/ha/år bl.a. fast gödsel som skaffats från en annan gård (torrsubstanshalten minst 20 %); inte fast gödsel från den egna gården en gårdsbruksenhet kan inte samtidigt både överlåta och ta emot fast gödsel betalning söks på hösten senast 30.9 arealerna är inte kopplade till vårens jordbruksskiften kan inte väljas samtidigt som den åtgärd som gäller placering av flytgödsel 14

15 Skiftesspecifika åtgärder Hantering av avrinningsvatten (+ ban 54 /ha/år) reglerbar dränering 70 /ha reglerbar underbevattning 250 /ha återanvändning av torrläggningsvatten 250 /ha konstruktionerna ska vara färdiga genomförs på sura sulfatjordar (styrningsområde, separata jordprov), torvmarker och mulljordar eller tidigare avtalsskiften -> provet senast

16 Skiftesspecifika åtgärder Miljövårdsvallar Skyddszoner 500 /ha/år på styrningsområdet (inkluderar Egentliga Finland), 450 /ha/år på annat område - kan anläggas på ett Naturaområde, grundvattensområde, längs vattendrag eller utfallsdiken eller på områden som gränsar till våtmark under de tre första förbindelseåren - till utgången av förbindelsen - gamla vallar kan som sådana anmälas som skyddszonsvall -om man anlägger en ny vallväxtlighet får högst 20 % av blandningen utgöra kvävefixerande växter - över 3 meter breda, kan vara ett helt basskifte - växtbeståndet ska årligen slås och föras bort från skiftet och det får utnyttjas för andra ändamål 16

17 Skiftesspecifika åtgärder 17 Miljövårdsvallar Fleråriga miljövallar 50 /ha/år (+ ban 54 /ha/år) - till utgången av förbindelsen och anläggning under de tre första förbindelseåren - sur sulfatjord (definierat område, separat jordprov), torvmark eller mulljord, grundvattenområde - växtbeståndet ska årligen slås och det får utnyttjas för andra ändamål

18 Skiftesspecifika åtgärder Miljövårdsvallar Naturvårdsåker med vall på styrningsområdet (inkluderar Egentliga Finland) 120 /ha/år, på annat område 100 /ha/år - på styrningsområdet högst 20 %, på andra områden högst 5 % av förbindelsearealen - bevaras på samma skifte minst två vegetationsperioder (avslutas 1.9 eller 15.7, om grödorna såtts på hösten) - slåtter åtminstone vartannat år (får utnyttjas, även bete) - man kan fortsätta med en naturvårdsåker (vall) från år 2014, men det är inget tvång 18

19 Skiftesspecifika åtgärder Växttäcke vintertid (+ ban 54 /ha/år) Minimiarealen årligen 20 % areal med växttäcke På styrningsområdet (inkl. Egentliga Finland) kan 20 % av växttäcket fullgöras genom reducerad bearbetning, resten ska vara äkta växttäcke På andra områden kan hela arealen med växttäcke vara reducerat bearbetad Ersättning betalas för hela förbindelsearealen, frånsett vissa skiften: trädor, skyddszoner, fleråriga miljövallar, vall på naturvårdsåker, gröngödslingsvallar, mångfaldsåkrar och täckta arealer med fleråriga trädgårdsgrödor; dessa uppfyller ändå minimiarealen (20 %) 19

20 Växttäcke vintertid Skiftesspecifika åtgärder styrningsområde annat område % andel /ha/år /ha/år arealen anmäls på hösten senast 30.9 arealerna är inte kopplade till vårens jordbruksskiften (behöver inte vara samma areal) 20

21 Åkernaturens mångfald Skiftesspecifika åtgärder Fånggrödor 100 /ha/år (+ ban 54 /ha/år) - ska sås i samband med sådd av den huvudsakliga växten, på broddstadiet eller efter skörden senast italienskt rajgräs, andra gräs- och vallväxter, klöver eller en blandning av dessa - man kan inte anlägga vall med fånggrödor - får avslutas från och med (växtskyddsmedel tillåtna) 21

22 Skiftesspecifika åtgärder Åkernaturens mångfald Gröngödslingsvall (54 /ha/år) - ska sås på våren eller året innan i skyddssäd - vall- och gräsväxter, minst 20 % kvävefixerande - samma skifte max. 3 år - på ekogårdar max. 2 år (obs! miljöersättning betalas inte för gröngödslingsvall) - kan avslutas före höstsädsådden, annars ska den avslutas tidigast 1.9, bearbetning tillåten från

23 Skiftesspecifika åtgärder Åkernaturens mångfald Saneringsgrödor 300 /ha/år (+ ban 54 /ha/år) - oljerättika, vitsenap, sammetsblomster eller en blandning av dessa - för gårdar som har potatis, sockerbeta eller trädgårdsgrödor på friland som ett led i växtföljden - ska sås på våren och bevaras två månader - samma jordbruksskifte max. 3 år 23

24 Åkernaturens mångfald Skiftesspecifika åtgärder Mångfaldsåkrar 300 /ha/år - vilt- och landskapsväxter (ska anläggas varje år om man anmäler) - ängs- och fågelväxter (samma växtbestånd ska bevaras två år) - högst 15 % av den ersättningsberättigande arealen - kan tillsammans med vall på naturvårdsåker i ett styrningsområde utgöra max. 20 % av förbindelsearealen och i ett annat område max. 15 % 24

25 Skiftesspecifika åtgärder Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis 1-åriga 300 /ha/år och fleråriga 500 /ha/år (+ ban 200 /ha/år / 54 /ha/år sättpotatis) Täcka raderna av ettåriga trädgårdsväxter och raderna av eller radmellanrummen mellan fleråriga växter, sättpotatisareal i sin helhet De täckta skiftenas areal kan variera årligen men årligen åtminstone ett skifte 25

26 Skiftesspecifika åtgärder Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter 500 /ha/år i grupp 1 och 350 /ha/år i grupp 2 (+ ban 200 /ha/år) - trädgårdslägenheter som kan använda en alternativ bekämpningsmetod för sina odlade trädgårdsväxter eller en del av dem - ska genomföras varje år på minst ett skifte - metodgrupp 1 (bl.a. makroorganismpreparat och odlingstunnlar) eller 2 (bl.a. nät mot skadeinsekter, traktordriven brännare för ogräsbekämpning ) - metodgrupp1 kan inte väljas för ettåriga trädgårdsväxter - ekogård kan inte välja 26

27 Byta skiftesspecifik åtgärd jordbrukaren upphör att odla trädgårdsväxter eller börjar odla sådana årligen på minst en hektars nivå förbindelsen överförs (generationsväxling eller annan besittningsöverföring av en hel gård) börjar eller slutar med ekoproduktion med hjälp av rådgivning (anpassning av förbindelsen) Anmälan till kommunen senast den 15 juni 27

28 Anmälningar på hösten Växttäcke vintertid, placering av flytgödsel och återanvändning av näringsämnen och organiskt material anmäls på hösten senast 30.9 (den areal som ligger till grund för betalningen, inte kopplad till vårens jordbruksskiften) Hantering av avrinningsvatten och fleråriga miljövallar - för sura sulfatjordar samt mull- och torvjordar lämnas analysresultatet till kommunen senast (kan lämnas in tidigare) 28

29 Övergångsbestämmelser mellan perioderna När det gäller gröngödslingsvall kan de år som ingår i den nuvarande säsongen beaktas i de tre åren När det gäller naturvårdsåkrar med vall kan de år som ingår i den nuvarande säsongen beaktas Fosforutjämningen fortsätter, börjar inte från noll 29

30 Ytterligare information finns på På svenska stöd och service utbildningar i ansökan om jordbrukarstöd, hösten landsbygdsprogrammet länkar Förordningsutkasten finns på Blanketter på 30

MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE

MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE Effektiviserad minskning av näringsbelastningen Långvarig vallodling på torvåkrar Landsbygdsverkets publikationsserie: Ansökningsguider och anvisningar Sisältö Jordbrukets

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2012 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag EUROPEISKA EUROPEISKA UNIONEN UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Läs mer

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R 2011 för Miljöstödets basstöd Kompensationsbidrag (LFA) Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel Ansökningsanvisningar, ifyllningsanvisningar och blankettkopior

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd

ANSÖKNINGSGUIDE. Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd ANSÖKNINGSGUIDE 2010 Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd Innehåll Bästa läsare av stödguiden...7 Nytt som

Läs mer

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Möjligheter att vårda jordbruksmiljön inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Programmet för utveckling av landsbygden

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 PROTOKOLL Nummer 8 12.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Goda produktionsoch. spannmål

Goda produktionsoch. spannmål Goda produktionsoch lagringsmetoder för spannmål Goda produktions- och lagringsmetoder för spannmål Spannmålsbranschens samarbetsgrupp 2006 Publikationens namn: Goda produktions- och lagringsmetoder för

Läs mer

RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN

RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN Villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten

Läs mer

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 1 (13) KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 INNEHÅLL ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2015 1. Förberedelse inför ekokontrollen 2. Utnyttja kunskapen om riskerna vid planeringen,

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010) 12.3.2010 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1. Ingående av avtal Specialstöd för riktade insatser på

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009) 10.3.2009 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1. Ingående av avtal Specialstöd för riktade insatser på

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Nyheter inför SAM 2012

Nyheter inför SAM 2012 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nyheter inför SAM 2012 Nr 1 2012 Landsbygden Den största nyheten inför SAM ansökan

Läs mer

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2010 SAM-ansökan 2010 Ledaren Spännande nyheter i landsbygdsprogrammet! När detta läses har förhoppningsvis

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 Giltighetstid 23.3.2005 - tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006

BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006 BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA Anvisningar för odlare 2006 Innehåll 1 Inledning... 2 Allmänna villkor för energianvändningen

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2015:406 Utkom från trycket den 26 juni 2015 Utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Gemensamma

Läs mer

Lathund för tillsyn Spridning av växtnäringsämnen och slam inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn Spridning av växtnäringsämnen och slam inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn Spridning av växtnäringsämnen och slam inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun S O R P E T, S Ö R E N P E T T E R S S O N V Ä S T A N K Ä R R 6 1 0 7 5 V Ä S T E R L

Läs mer

Forskning vid MTT. Eko vinner! Nyheter vid Energisparmesse i Wels, Österrike. Tilläggsåtgärderna i nya miljöstödet 2007-2013 sidan 5.

Forskning vid MTT. Eko vinner! Nyheter vid Energisparmesse i Wels, Österrike. Tilläggsåtgärderna i nya miljöstödet 2007-2013 sidan 5. BONDEFÖRETAGAREN R-Posten Finland Abp1 Lantbrukssällskapet informerar 1/2007 Mars 2007 Forskning vid MTT sidan 9 Eko vinner! sidan 11 Stödansökningarna lämnas in senast 30.4 De fl esta skall ingå ny miljöstödsförbindelse

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Bättre stöd för täckdikning

Bättre stöd för täckdikning BAS2 - Itella Posten Ab Itella Green Lantbrukssällskapet informerar 1/2014 Februari 2014 Bättre stöd för täckdikning sidan 5 Vallpaketet 2014 Vi har ny hemsida! Temaår för ungdjur Ny tjänst av Lantbrukssällskapet

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Årsrapport 2009. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719

Årsrapport 2009. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719 Bilaga 1 till N2010E03_15062010 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Årsrapport 2009 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet

Läs mer