A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för"

Transkript

1 A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R 2011 för Miljöstödets basstöd Kompensationsbidrag (LFA) Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel Ansökningsanvisningar, ifyllningsanvisningar och blankettkopior

2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europa investerar i landsbygdsområden 2

3 INLEDNING... 6 I. ANSÖKNINGSANVISNINGAR NYTT ÅR Elektronisk stödansökan Avtalen från programperioden Revidering av avtalen som ingås år ALLMÄNNA ANSÖKNINGSANVISNINGAR Ansökningstid Försenad ansökan Ansökningsförfarande Ansökan om avtal Ansökan om utbetalning Ansökan/Anmälan om ändringar i avtalet Ansökan om kompensationsbidrag för naturbeten Naturvårdsåkrar i ansökan år Om jordbruksproduktionen har upphört Underskrift Fullmakt Anmälan om ändringar efter ansökningstidens utgång Ändring av såningsarealer Ändring av besittningsrätten till basskiften Ändring av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten och överföring av avtal Korrigering av uppenbara fel Övriga korrigeringar på eget initiativ och anmälan om att stödvillkoren inte uppfylls Återtagning av hela eller delar av ansökan Övriga ändringar ÄNDRINGAR UNDER AVTALSPERIODEN Ändringar i gårdens areal Kompensationsbidrag Miljöstödets basstöd Ändringar i miljöstödets frivilliga åtgärder Ändring av gårdstyp Miljöstödets basstöd Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel Ändring av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten Överföring av avtal Att frånträda ett avtal under avtalsperioden Anmälan om ändringar ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÖDUTBETALNING Sista såningsdagen Besittning av åkerareal Bas- och jordbruksskiftets minimiareal Stödberättigad åkerareal Åker som odlas med åker- eller trädgårdsgrödor Åker som sköts Grönsaker som odlas i växthus Icke odlad åker som sköts Minimibelopp Tvärvillkor Oöverstigligt hinder (Force majeure)

4 4.9 Förvaring av handlingar Lagrum FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBETALNING AV MILJÖSTÖDETS BASSTÖD Allmänna förutsättningar Minimiareal Gårdstyp Husdjursgård Växtodlingsgård Naturvårdsåker Allmänna förutsättningar Anläggning Skötsel Minimikrav för användning av gödselmedel och bekämpningsmedel Basstödets obligatoriska åtgärder Basstödets frivilliga åtgärder Stödbelopp FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBETALNING AV KOMPENSATIONSBIDRAG Minimiareal Stöd för naturbeten Minsta antal djur per hektar Stödberättigade naturbeten Stödbelopp Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel Stödbelopp Fastställande av produktionsinriktning

5 II. IFYLLNINGSANVISNINGAR Allmänna anvisningar Blankett Å1a Ansökan om utbetalning SÖKANDEN ANSÖKAN SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER UPPGIFTER OM AVTALEN UPPGIFTER OM GÄLLANDE SPECIALSTÖDSAVTAL TILLÄGGSUPPGIFTER FÖR ANSÖKAN OM MILJÖSTÖD (punkt 4 på den tomma blanketten) TILLÄGGSUPPGIFTER FÖR ANSÖKAN OM KOMPENSATION-SBIDRAG FÖR NATURBETEN (punkt 5 på den tomma blanketten) UPPGIFTER OM TVÄRVILLKOREN (punkt 3 på den tomma blanketten) UTREDNING ÖVER DÖDSBO, SAMMANSLUTNING ELLER SAMFUND BEMYNDIGANDE SOM GÄLLER MAKA/MAKE (punkt 6 på den tomma blanketten) INGÅENDE AV AVTAL OCH UNDERSKRIFT (punkt 7 på den tomma blanketten) BILAGOR (punkt 8 på den tomma blanketten) BEMYNDIGANDE SOM GÄLLER SAMMANSLUTNING, SAMFUND OCH DÖDSBO (punkt 9 på den tomma blanketten) Blankett Å1 Ansökan om avtal om miljöstödets basstöd och kompensationsbidrag UPPGIFTER OM SÖKANDEN GÅRDSBRUKSENHETENS BASUPPGIFTER UTREDNING ÖVER DÖDSBO, SAMMANSLUTNING ELLER SAMFUND ANSÖKAN OM AVTAL OM KOMPENSATIONSBIDRAG OCH KOMPENSATIONSBIDRAGETS NATIONELLA TILLÄGGSDEL ANSÖKAN OM AVTAL OM MILJÖSTÖDETS BASSTÖD YTTERLIGARE UPPGIFTER BEMYNDIGANDE SOM GÄLLER MAKA/MAKE UNDERSKRIFT BEMYNDIGANDE SOM GÄLLER SAMMANSLUTNING, SAMFUND OCH DÖDSBO Blankett Å2a - Basskiftesblankett Blankett Å1b/102B Stödansökans jordbruksskiftesblankett

6 INLEDNING I detta häfte finns allmän information om de arealbaserade jordbruksstöd som tillhör Ålands behörighet samt anvisningar om hur dessa stöd ska sökas. Ansökan om följande stöd lämnas till Ålands landskapsregering: - miljöstöd (basstöd och specialstöd), - kompensationsbidrag (LFA) och - kompensationsbidragets nationella tilläggsdel Miljöstödet och kompensationsbidraget ingår i landskapsregeringens Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden Från och med år 2011 finansierar EU 26,99 % av dessa stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) medan resterande 73,01% betalas av landskapet Åland. Stöd som beviljats före år 2011 finansieras till 26,72% av EU och till 73,28% av landskapet Åland. Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel finansieras i sin helhet av landskapet Åland. I ansökningsanvisningarna beskrivs förutsättningarna för erhållande av stöden (stödvillkoren) i korthet. Om du har ingått avtal om miljöstödets basstöd eller kompensationsbidrag har du erhållit de fullständiga stödvillkoren tillsammans med landskapsregeringens beslut det år du ingick avtalet. Om du ingår ett nytt avtal år 2011 erhåller du stödvillkoren med ansökningsblanketten (Å1). Stödvillkoren kan också erhållas från landskapsregeringen. De finns även på landskapsregeringens webbplats Bekanta dig med Ansökningsanvisningarna innan du fyller i ansökningsblanketterna. Landskapsregeringen har skickat förhandsifyllda blanketter till alla som år 2011 har ett gällande avtal om miljöstödets basstöd eller kompensationsbidrag. Blanketter kan också erhållas från landskapsregeringen, kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och landskapsregeringens webbplats Du kan vid behov också använda blanketterna som finns i detta häfte. Den sista ansökningsdagen är fredagen den 29 april. Ansökningarna anses inkomna inom ansökningstiden om de försetts med landskapsregeringens mottagningsstämpel eller postats till landskapsregeringen senast den sista ansökningsdagen. Ansvaret för att ansökan och dess bilagor inlämnas i tid ligger uteslutande hos sökanden. Ansökningarna ska tillställas Ålands landskapsregering PB Mariehamn Om du postar din ansökan den sista ansökningsdagen ska du skriva ditt namn och din adress på kuvertet. Kuvertet ska förses med poststämpel vid ett postkontor. Observera att landskapsregeringens svarskuvert inte stämplas vid postkontoren om inte du särskilt ber om detta. De elektroniska blanketterna kan lämnas in till och med kl Observera att EG-rättsakterna förutsätter att de som fått stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt uppgifter om deras stöd offentliggörs varje år (i ett datanät/på internet eller via en särskild söktjänst). I söktjänsten publiceras bara uppgifter som gäller juridiska personer, inte uppgifter som gäller fysiska personer. Vid eventuella frågor kan du kontakta handläggare Thomas Svahnström, tfn eller programansvarig Leila Lindström, tfn De vars avtal upphör har erhållit blanketter för ingående av nytt avtal. 6

7 I. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 1. NYTT ÅR Elektronisk stödansökan Nu kan landskapsregeringens blankett Å1a, Å1b/102B och Å2a på vissa villkor lämnas in också elektroniskt. De elektroniska blanketterna ska returneras senast kl Efter det kan blanketterna inte lämnas in elektroniskt. En försenad blankett måste inlämnas i pappersformat. Du kan göra din stödansökan helt elektroniskt eller så att en del av blanketterna lämnas i elektroniskt och en del på papper. För den elektroniska ansökan krävs gällande åtkomsträttigheter till Landsbygdsverkets Vipu-tjänst. Information om Vipu-tjänsten finns i landsbygdsverkets Ansökningsguide och Ifyllningsanvisningar. Åtkomsträttigheter beviljas av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Stödansökan öppnas på adressen https://vipu.mavi.fi. Ifyllningsanvisningar för de elektroniska blanketterna finns i del II vid respektive blankett. De elektroniska blanketterna Å1a och Å2a är förhandsifyllda på samma sätt som pappersblanketten som du har fått hem. Du kan se uppgifterna när du öppnar den elektroniska blanketten. Åtkomsten till den elektroniska blanketten Å1a kräver att du har ett gällande avtal antingen om miljöstödets basstöd eller om kompensationsbidrag. Eftersom det räcker med att någotdera avtalet är i kraft kan du på den elektroniska blanketten ansöka om utbetalning av alla tre stöd även om de andra avtalen ingås i år. Åtkomsten till den elektroniska blanketten Å2a kräver att du har, eller har haft år 2010, ett gällande avtal antingen om miljöstödets basstöd eller om kompensationsbidrag. Du kan således lämna in blankett Å2a elektroniskt, förutsatt att du har haft ett gällande avtal ifjol, även om du inte har åtkomst till den elektroniska Å1a blanketten. Om något av dina basskiften ska delas, sammanslås, permanent tas ur jordbruksanvändning eller om du ska inrätta nya basskiften måste du meddela ändringarna skriftligen på Landsbygdsverkets blankett 102C till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast för att du ska kunna fylla i blankett Å2a elektroniskt. Åtkomsten till den elektroniska blanketten Å1b/102B förutsätter inte att du har gällande avtal om miljöstödets basstöd eller kompensationsbidrag. Blanketten kan lämnas in elektroniskt fastän de övriga blanketterna lämnas in i pappersformat. Om stödet ska i år beviljas till en annan stödmottagare än den som erhöll stödet ifjol, d.v.s. den som har förhandsifyllts som sökanden på blankett Å1a och Å2a, kan dessa blanketter inte returneras elektroniskt även om du har åtkomst till dem. Blanketterna måste i detta fall lämnas in i pappersformat. Om avtalet inte redan har överförts till den nya sökanden ska anhållan om överföring av avtal göras på blankett Å1e/Å1d. Blankett Å1b/102B kan dock lämnas i elektroniskt också i dessa fall. Rådgivning hur en elektronisk ansökan fylls i kan fås på ett riksomfattande servicenummer från och med Numret till telefonservicen är och betjäning kan fås under vardagar kl och veckoslut kl Samtalet kostar lika mycket som den normala lokalnätsavgiften eller mobilsamtalsavgiften, ingen särskild serviceavgift tas ut. Rådgivningen gäller teknisk hjälp för insändandet av ansökan. Information om stödvillkoren fås från landskapsregeringen under tjänstetid. 1.2 Avtalen från programperioden Samtliga avtal som tecknades under programperioden har löpt ut. Avtalen som ingicks år 2006 berättigar inte längre till utbetalning år Ansökan om nytt avtal görs på blankett Å1. Blanketten har skickats hem till alla vars avtal går ut i åt. 1.3 Revidering av avtalen som ingås år Avtalen som ingås år 2011, 2012 och 2013 kan revideras år 2014 då den nya programperioden inleds. Med revideringen anpassas avtalen till den nya programperiodens stödvillkor varvid både stödbelopp och förutsättningarna för beviljande av stöden kan ändra. Om stödvillkoren ändrar har du år 2014 möjlighet att frånträda ditt avtal utan att stöd som beviljats dig under åren återkrävs. 7

8 2. ALLMÄNNA ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2.1 Ansökningstid Den sista ansökningsdagen är fredagen den 29 april. Blanketterna jämte eventuella bilagor ska inlämnas till landskapsregeringen senast den sista ansökningsdagen. Blanketterna anses inkomna inom ansökningstiden om de försetts med landskapsregeringens mottagningsstämpel eller postats till landskapsregeringen senast den sista ansökningsdagen. Skriv ditt namn och din adress på kuvertet om du postar din ansökningshandling den sista ansökningsdagen. Lämna kuvertet till ett postkontor och be att kuvertet förses med en poststämpel vid postkontoret. Observera att landskapsregeringens svarskuvert inte stämplas vid postkontoren om inte du särskilt ber om det. Ansvaret för att ansökan och dess bilagor inlämnas i tid ligger uteslutande hos sökanden. De elektroniska blanketterna kan lämnas in via Vipu-tjänsten till kl då servern för den elektroniska ansökan stängs. Efter det kan man inte lämna in stödansökan elektroniskt. 2.2 Försenad ansökan Samtliga blanketter som tillhör stödansökan ska inlämnas senast den sista ansökningsdagen. Du kan mista stödet helt eller delvis om en eller flere blanketter inte lämnas in inom utsatt tid. En för sent inlämnad ansökningsblankett medför att det stödbelopp som ansökan gäller och som skulle ha beviljats om ansökan lämnats i rätt tid, reduceras med 1% per arbetsdag. Om förseningen uppgår till mer än 25 kalenderdagar beviljas inget stöd. Försenas ansökan på grund av fall av force majeure tillämpas inte ovannämnda regel förutom i fall då ansökan försenas med över 25 kalenderdagar. Sökanden eller dennas rättsinnehavare bör skriftligt anmäla ett fall av force majeure med tillhörande bevis. Anmälan ska göras inom 10 arbetsdagar från den tidpunkt då det har blivit möjligt att anmäla fallet. De händelser som kan betraktas som force majeure räknas upp i punkt 4.8. Med ansökan avses i detta fall samtliga ansökningsblanketter som förutsätts vara ifyllda när ansökan inlämnas. Med ansökningsblanketter avses inte bilagor som ska bifogas till ansökningsblanketterna. Bilagorna är dock en förutsättning för att ansökningshandlingarna ska kunna behandlas av landskapsregeringen varvid stöd inte kan betalas innan bilagorna har lämnats in. 2.3 Ansökningsförfarande Ansökan om avtal och ansökan om utbetalning av stöd ska göras på blanketter som landskapsregeringen har fastställt och anvisat. Endast en ansökan som är gjord på rätt blankett kan godkännas. Datautskrifter som motsvarar blanketter kan godkännas förutsatt att de till alla delar är identiska med de färdigtryckta blanketterna. Ansökningshandlingarna kan inlämnas till landskapsregeringens registratorskontor eller skickas till landskapsregeringen per post. En ansökan som inkommit per fax kan godkännas förutsatt att sökanden inom rimlig tid kan inlämna originalansökan eller underteckna den faxade ansökan vid landskapsregeringen. Blankett Å1a, Å1b/102B och Å2a kan lämnas in elektroniskt via landsbygdsverkets Vipu-tjänst (se punkt 1.1) Ansökan om avtal Avtal om miljöstödets basstöd, avtal om kompensationsbidrag och avtal om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel ingås på blankett Å1. Förutsättningarna för ingående av avtal och erhållande av stöden finns i stödvillkoren som erhålls med blanketten. Läs stödvillkoren noggrant innan du ansöker om avtal Ansökan om utbetalning De jordbrukare som har ett gällande avtal och jordbrukare som år 2011 ingår ett nytt avtal om miljöstödets basstöd eller kompensationsbidrag och dess nationella tilläggsdel ska ansöka om utbetalning av stödet för år Om du inte lämnar in en ansökan om utbetalning förfaller dina avtal och stöd som beviljats under avtalsperioden kan återkrävas av dig. Ansökan om utbetalning ska lämnas in även om inget stöd kan beviljas. Stöd kan inte beviljas om t.ex hela gårdens areal anmäls som icke odlad åker som sköts. Avtalet förblir dock i kraft och stödvillkoren ska uppfyllas. 8

9 Ansökan om utbetalning görs med blanketterna Å1a, Å1b/102b och Å2a. Blanketterna ska ovillkorligen lämnas in. Fyll i blanketten omsorgsfullt. Kontrollera att ansökan är komplett och att alla bilagor finns med. Glöm inte att underteckna samtliga blanketter och att skriva lägenhetssignumet på varje bilaga. Om du har anmält din gård som husdjursgård bör du kontrollera att villkoren för husdjursgård fortfarande uppfylls. Djurenhetskoefficienterna hittar du i kapitel 5 och 6. Du kan uppta i din ansökan endast sådana bas- och jordbruksskiften som finns i din besittning vid ansökningstidpunkten eller som överförs till din gård senast Ifyllningsanvisningar finns i del II i detta häfte Ansökan/Anmälan om ändringar i avtalet I kapitel 3 beskrivs på vilket sätt avtalet kan ändra under avtalsperioden. Ändringarna ska anmälas på följande sätt: a) Ansökan/anmälan om ändringar i miljöstödets frivilliga åtgärder Anmälan om att en frivillig åtgärd frånträds och ansökan om en ny frivillig åtgärd görs på blankett Å2b. Blanketten kan fås från landskapsregeringen. Du kan också använda blanketten som finns i detta häfte. Kryssa också i rutan i punkt 4.3 på blankett Å1a. De frivilliga åtgärderna kan ändras på det sätt som beskrivs i punkt se punkt 3.2. b) Ansökan/anmälan om ändring av gårdstypen för miljöstödets basstöd Ansökan om att ändra gårdstypen från växtodlingsgård till husdjursgård och anmälan om ändring av gårdstypen från husdjursgård till växtodlingsgård görs på blankett Å2b. Blanketten kan fås från landskapsregeringen. Du kan också använda blanketten som finns i detta häfte. Kryssa också i rutan i punkt 4.3 på blankett Å1a. Gårdstypen kan ändras på det sätt som beskrivs i punkt c) Ansökan/anmälan om ändring av gårdstypen för kompensationsbidragets tilläggsdel Ansökan om att ändra gårdstypen från växtodlingsgård till husdjursgård och anmälan om ändring av gårdstypen från husdjursgård till växtodlingsgård görs på blankett Å2c. Blanketten kan fås från landskapsregeringen. Du kan också använda blanketten som finns i detta häfte. Kryssa också i rutan i punkt 4.3 på blankett Å1a. Gårdstypen kan ändras på det sätt som beskrivs i punkt Ansökan om kompensationsbidrag för naturbeten Om du ansöker om kompensationsbidrag för naturbeten ska du på blankett Å1a ange hur många husdjur som minst kommer att beta på dina naturbeten under betesperioden år 2011 och räkna ut antal hektar som betesdjuren berättigar till genom att dividera antalet djur med koefficienten som uppges i blankettens tabell. Kryssa sedan för på blankett Å2a i kolumn D de naturbeten som du söker stöd för (se ifyllningsanvisningarna för blankett Å2a). Du ska också uppge skiftena på blankett Å1b/102B på det sätt som beskrivs i ifyllningsanvisningarna för blankett Å1b/102B. Observera att om gårdens totala naturbetesareal är större än den areal som stöd, enligt antal djur, kan beviljas för behöver du inte kryssa för alla naturbeten på blankett Å2a. De naturbeten som beviljas stöd ska under året betas med ett tillräckligt betestryck under en så stor del av betesperioden att igenväxning av området inte sker. De beten som du inte vill ha stöd för ska inte kryssas för på blankett Å2a. Om gårdens verkliga naturbetesareal är mindre än den areal som djuren berättigar till beviljas stödet för den verkliga naturbetesarealen Naturvårdsåkrar i ansökan år 2011 Om du har erhållit stöd för naturvårdsåkrar år 2010 bör du i stödansökan 2011 beakta följande: Skyldighet att bevara växtbeståndet Skyldigheten att bevara växtligheten på en naturvårdsåker beskrivs i punkt 5.4. Skyldigheten innebär följande: a) Naturvårdsåker med flerårig vall De naturvårdsåkrar som första gången har uppgetts som flerårig vall år 2010 måste också år 2011 uppges som samma typ av naturvårdsåker. Växtligheten får brytas efter den eller från och med vid sådd av höstsådda växter. Växtligheten ska brytas mekaniskt. Om det fanns en naturvårdsåker med flerårig vall på skiftet redan år 2009 måste du odla en annan gröda på skiftet år 2011 eftersom samma område får odlas med naturvårdsåker högst två år i följd. b) Mångfaldsåker med ängsväxter De naturvårdsåkrar som första gången har uppgetts som mångfaldsåker med ängsväxter år 2010 måste också år 2011 uppges som samma typ av naturvårdsåker. Växtligheten får brytas efter den eller från och med vid sådd av höstsådda växter. Växtligheten ska brytas mekaniskt. 9

10 Om det fanns en mångfaldsåker med ängsväxter på skiftet redan år 2009 måste du odla en annan gröda på skiftet år 2011 eftersom samma område får odlas med naturvårdsåker högst två år i följd. c) Mångfaldsåker med vilt- och landskapsväxter De skiften som första gången har uppgetts som vilt- och landskapsåker år 2010 får tas i annat bruk år På dem kan anläggas en ny mångfaldsåker med vilt- och landskapsväxter men inte en tvåårig mångfaldsåker med ängsväxter eller naturvårdsåker med flerårig vall. Om det fanns en mångfaldsåker med vilt- och landskapsväxter på skiftet redan år 2009 måste du odla en annan gröda på skiftet år 2011 eftersom samma område får odlas med naturvårdsåker högst två år i följd. Besittningsöverföring av skiftena som har uppgetts som naturvårdsåker Om du får sådana skiften i din besittning som en annan jordbrukare har uppgett som naturvårdsåker år 2010 behöver du inte följa villkoren för naturvårdsåkrar på skiftet år Om du likväl väljer att fortfarande uppge skiftet som naturvårdsåker år 2011 behöver du inte börja om från början med den tvååriga skyldigheten att bevara växtligheten på fleråriga vallåkrar och åkrar besådda med ängsväxter, utan du får avsluta växtbeståndet från och med den 31 augusti 2011, eller från och med den 15 juli 2011 om växtligheten avslutas med sådd av grödor som ska sås på hösten. Besittningsöverföringen måste emellertid vara befogad och överföringen får inte göras i avsikt att kringgå stödets syfte. Kringgående av stödets syfte är t.ex. att besittningen av ett skifte som uppgetts som naturvårdsåker på hösten tillfälligt överförs till en annan jordbrukare som förstör växtbeståndet på kemisk väg och bearbetar marken. Om nytt avtal ingås Om du ingår ett nytt avtal år 2011 på grund av att referensarealen på din gård har ökat kan du sluta odla naturvårdsåker på din mark om du så vill. De skiften som odlades med flerårig naturvårdsåker år 2010 behöver inte längre uppges som naturvårdsåker år Om jordbruksproduktionen har upphört Om du har arrenderat ut marken och upphört med jordbruksproduktionen efter ska du inte returnera de förhandsifyllda blanketterna. Ansökan om utbetalning är då obefogad. Lämna in blankett Å2d så kan landskapsregeringen avsluta dina avtal. Blanketten kan fås från landskapsregeringen. Du kan också använda blanketten som finns i detta häfte Underskrift Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av en befullmäktigad. Om stödansökan består av separata sidor, t.ex. adbutskrifter ska varje sida undertecknas. Dessutom ska datum och lägenhetssignum antecknas på varje sida om de inte skrivs ut automatiskt på blanketten. Om sökanden är ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo ska ansökan undertecknas antingen av alla delaktiga, av ett befullmäktigat ombud eller av den person som har rätt att teckna den juridiska personens namn. Fullmakt, utdrag ur handelsregistret eller motsvarande varav namnteckningsrätten framgår ska bifogas ansökan. Om det inte är möjligt att få underskrift av någon av delägarna i ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo kan landskapsregeringen enligt prövning behandla ansökan. De som undertecknat ansökan har ansvaret gentemot den vars underskrift saknas. Orsaken till att namnteckningen saknas ska meddelas i ansökan Fullmakt Sammanslutning, samfund och dödsbon Delägarna i en sammanslutning, ett samfund eller dödsbo kan på blankett Å1a eller Å1 bemyndiga en eller flera av delägarna i gårdsbruksenheten att vidta åtgärder som hänför sig till stödansökan år Då behöver inte längre någon separat fullmakt lämnas in. Om två eller flera personer har bemyndigats ska de alltid gemensamt underteckna ansökningshandlingarna. En separat fullmakt behövs om delägarna vill bemyndiga flere personer att var för sig (ensamma) underteckna ansökningshandlingarna. Bemyndigandet kan utfärdas att gälla högst till utgången av år Makar När den av makarna som ansöker om stödet kryssar för bemyndigandepunkten på blankett Å1a eller Å1 har den andra av makarna rätt att ensam vidta de åtgärder som hänför sig till 2011 års stödansökan. Bemyndigandet på ansökningsblanketten kan gälla bara en sådan make/maka som avses i 7 i inkomstskattelagen (1535/1992): - personer som har ingått äktenskap med varandra före skatteårets utgång. - personer som under skatteåret fortgående har levat under äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap med varandra och a) som tidigare har varit gifta med varandra eller b) som har eller har haft ett gemensamt barn. 10

11 2.4 Anmälan om ändringar efter ansökningstidens utgång Ändring av såningsarealer Såningsarealer kan ändras efter ansökningstidens utgång fram till och med på det sätt som beskrivs i Landsbygdsverkets Ansökningsguide punkt 3.4. Ändringen ska meddelas skriftligt till Ålands landskapsregering. En kopia av Landsbygdsverkets blankett Blnr 117 kan användas. Kopian kan lämnas till landskapsregeringen efter den sista inlämningsdagen om originalet har lämnats till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den sista inlämningsdagen. Vid ändring av såningsarealer kan basstödets frivilliga åtgärd på det berörda skiftet bytas eller läggas till. Efter ska alla ändringar göras som korrigering på eget initiativ (se punkt 2.4.5) eller genom att ta tillbaka ansökan helt eller delvis (se punkt 2.4.6) Ändring av besittningsrätten till basskiften Besittningsrätten till basskiften kan ändras fram till och med på det sätt som beskrivs i Landsbygdsverkets Ansökningsguide bilaga C (punkt C.1). Överföringen av besittningsrätten ska meddelas skriftligt till Ålands landskapsregering på blankett Å2a senast Strecka över de basskiften som tagits bort och lägg till uppgifter om nya basskiften. Det är möjligt att till stödansökan foga också ett sådant bas- eller jordbruksskifte som inte har upptagits i en annan jordburkares stödansökan. Uppgifterna om det nya basskiftet ska uppges på blankett Å2a. Såningsarealerna för alla de basskiften som lagts till i ansökan efter ska anmälas på Landsbygdsverkets blankett 117. (se punkt 2.4.1) Ändring av besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten och överföring av avtal Besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten kan ändras fram till och med på det sätt som beskrivs i Landsbygdsverkets Ansökningsguide bilaga C (punkt C.2). Då kan stöden för år 2011 betalas till den nya innehavaren. Överföringen ska meddelas skriftligt på blankett Å1d till Ålands landskapsregering senast Om anmälan görs efter beviljas stödet till den som var sökande Om jordbrukaren som övertar besittningsrätten inte från tidigare har ett gällande avtal om kompensationsbidrag och/eller miljöstödets basstöd, kan denna ansöka om att få överta de avtal som gårdsbruksenheten omfattas av. Överföringen av avtal görs på blankett Å1e. En jordbrukare som överlåter sitt avtal kan hålla kvar högst 0,50 hektar av åkermarken för husbehovsodling. Se även punkt 3.4. och Korrigering av uppenbara fel Uppenbara fel i ansökningshandlingarna som upptäckts av sökanden efter ansökningstidens utgång kan korrigeras på det sätt som beskrivs i Landsbygdsverkets Ansökningsguide punkt 3.6. Felen ska omedelbart skriftligen på sökandens eget initiativ meddelas till Ålands landskapsregering. Finns felet på blankett Å1b/102B ska också kommunens landsbygdsnäringsmyndighet underrättas förutom om felet finns i kolumn Å Övriga korrigeringar på eget initiativ och anmälan om att stödvillkoren inte uppfylls Sökanden kan på eget initiativ göra övriga korrigeringar i ansökningshandlingen på det sätt som beskrivs i Landsbygdsverkets Ansökningsguide kapitel 3.6. Möjligheten att korrigera fel som inte är uppenbara är mycket begränsade. Endast påföljderna av felet kan undvikas genom att en sådan felanmälan görs Återtagning av hela eller delar av ansökan Sökanden har rätt att återta hela eller delar av sin ansökan. Återtagandet ska meddelas skriftligt till Ålands landskapsregering. Berör återtagandet även uppgifter på blankett Å1b/102B ska också kommunens landsbygdsnäringsmyndighet underrättas på det sätt som beskrivs i Landsbygdsverkets Ansökningsguide punkt 3.5. Har sökanden meddelats om en administrativ övervakning eller om en övervakning på plats och den utförda övervakningen leder till påföljder kan ansökan inte längre återtas till de delar som berörs av påföljderna Övriga ändringar På grund av odlingstekniska orsaker kan åtgärden reducerad höstbearbetning överföras från ett skifte till ett annat efter den sista såningsdagen. Överföringen ska skriftligt anmälas till landskapsregeringen. Har jordbrukaren meddelats om en administrativ övervakning eller om en övervakning på plats och den utförda övervakningen leder till påföljder för stödet kan åtgärden inte längre överföras till andra skiften från sådana skiften som berörs av påföljderna. Om en överföring görs beviljas stödet för högst den areal som anmälts i den ursprungliga ansökan. En överföring av åtgärden från ett skifte till ett annat får inte leda till att den ansökta arealen ökar. Är arealen som ersätter den ursprungliga arealen mindre än den ursprungliga arealen betalas stödet för den ersättande arealen. Har landskapsregeringen betalt ut stödet och arealen som ersätter den ursprungliga arealen är mindre än den ursprungliga arealen återkrävs stöd som beviljats för mycket. 11

12 3. ÄNDRINGAR UNDER AVTALSPERIODEN 3.1 Ändringar i gårdens areal Kompensationsbidrag Gårdsbruksenhetens areal kan öka eller minska fritt under avtalsperioden. För att avtalet ska förbli i kraft måste det dock på gårdsbruksenheten oavbrutet finnas minst 3 hektar åkermark eller minst 5 hektar stödberättigad naturbetesmark. Om minimiarealen inte lägre uppfylls avbryts avtalet och landskapsregeringen kan återkräva det stöd som redan har utbetalts Miljöstödets basstöd För miljöstödets basstöd fastställs en referensareal. Med referensareal avses den del av gårdsbruksenhets åkerareal som omfattades av miljöstödets basstöd det första avtalsåret och som används som jämförelsetal under återstoden av avtalsperioden. Minskning av referensarealen I följande fall anses gårdsbruksenhetens referensareal minska: 1) areal överförs från gårdsbruksenheten till en jordbrukare som inte har ingått ett avtal om miljöstödets basstöd, 2) areal tas permanent ur jordbruksproduktion, 3) areal avlägsnas från referensarealen av andra orsaker och 4) en areal som ingår i referensarealen under avtalsperioden anmäls som åker som inte odlas eller om skiftet vid en kontroll konstateras vara åker som inte odlas. En gårdsbruksenhets referensareal får minska med högst 20 procent eller med högst 5 hektar under avtalsperioden. Om en gårdsbruksenhets referensareal minskar med mera än vad som är tillåtet återkrävs det stöd som erhållits för arealen i fråga. Stödet återkrävs dock inte om minskningen beror på en orsak som anses vara force majeure. Ökning av referensarealen I följande fall anses gårdsbruksenhetens referensareal öka: 1) sådan areal tillfogas gårdsbruksenheten som omedelbart före överlåtelsen ägts eller innehafts av en odlare som inte har ingått ett avtal om miljöstödets basstöd och 2) när nyröjningar och tidigare permanent oodlade områden tas i bruk och för områden söks miljöstödets basstöd. En gårdsbruksenhets referensareal får öka under det andra och tredje avtalsåret med högst 50 procent eller med högst 2 hektar. Om en gårdsbruksenhets referensareal ökar under det andra och tredje avtalsåret med mera än 50 procent eller med mera än 2 hektar ska det ursprungliga avtalet ersättas med ett nytt femårigt avtal för gårdsbruksenhetens hela areal på villkor som är minst lika stränga som det ursprungliga avtalet. Under avtalsperiodens fjärde och femte år kan referensarealen inte öka. Om jordbrukaren under det fjärde och femte avtalsåret får i sin besittning sådan areal som anses öka gårdsbruksenhetens referensareal kan jordbrukaren ingå ett nytt femårigt avtal för gårdsbruksenhetens hela areal på villkor som är minst lika stränga som det ursprungliga avtalet. 3.2 Ändringar i miljöstödets frivilliga åtgärder Under avtalsperioden är det möjligt att både välja till och frånträda basstödets frivilliga åtgärder. Förändringar i de frivilliga åtgärderna ska meddelas på blankett Å2b i samband med den årliga ansökan om stöd. Om en frivillig åtgärd frånträds under avtalsperioden ska stöd som erhållits för åtgärden ifråga återbetalas. Stödet återkrävs dock inte om åtgärden frånträds på grund av att a) produktionsinriktningen på gårdsbruksenheten ändrar, b) jordbrukaren slutligt upphör med den produktionsgren som åtgärden är kopplad till eller c) produktionsförhållandena på gården i övrigt ändrar. De frivilliga åtgärderna ska väljas senast under det andra avtalsåret. Efter det kan nya frivilliga åtgärder väljas endast om gårdstypen eller produktionsinriktningen har ändrat på följande sätt: a) Om en växtodlingsgård under avtalsperioden börjar bedriva husdjursproduktion eller om antalet produktionsdjur ökar så att gårdsbruksenheten uppfyller villkoren för en husdjursgård, så kan en frivillig åtgärd som är avsedd enbart för husdjursgårdar väljas det första året som villkoren för en husdjursgård uppfylls. 12

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2012 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag EUROPEISKA EUROPEISKA UNIONEN UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010) 12.3.2010 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1. Ingående av avtal Specialstöd för riktade insatser på

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009) 10.3.2009 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1. Ingående av avtal Specialstöd för riktade insatser på

Läs mer

RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN

RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN Villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten

Läs mer

Årsrapport 2009. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719

Årsrapport 2009. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719 Bilaga 1 till N2010E03_15062010 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Årsrapport 2009 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet

Läs mer

Bilaga 3. Årsrapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719

Bilaga 3. Årsrapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719 Bilaga 1 till N2011E12_21062011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Bilaga 3 Årsrapport 2010 Landsbygdsutvecklingsprogram för

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 PROTOKOLL Nummer 8 12.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer

MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE

MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖDSGUIDE Effektiviserad minskning av näringsbelastningen Långvarig vallodling på torvåkrar Landsbygdsverkets publikationsserie: Ansökningsguider och anvisningar Sisältö Jordbrukets

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 1 (13) KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 INNEHÅLL ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2015 1. Förberedelse inför ekokontrollen 2. Utnyttja kunskapen om riskerna vid planeringen,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR 2011 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN???

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??? Bilaga 1 till N2107P02_27032007 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??? ÅR 2008 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR ANSÖKNINGSANVISNINGAR Blnr 353 GODKÄNNANDE AV FRUKT- OCH GRÖNSAKSPRODUCENTORGANISATIONER Allmänt Med blanketten ansöks om godkännande av fruktoch grönsaksproducentorganisationer. Godkännandet baserar sig

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden 1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM... 5 1. ALLMÄNT... 5 1.1. Uppgifterna lämnas in av... 5 1.2. Uppgifterna beskriver situationen

Läs mer

Bilaga 1 till N3009E27_15122009

Bilaga 1 till N3009E27_15122009 Bilaga 1 till N3009E27_15122009 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM PRINCIPER FÖR HANDLÄGGNING OCH BEVILJANDE AV STÖD SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA FISKERIFON- DEN (EFF) FÖR PERIODEN 2007-2013 (Detta beslut

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer