Möt oss hösten Utbildningskatalog Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möt oss hösten 2013. Utbildningskatalog Västmanland"

Transkript

1 Möt oss hösten 2013 Utbildningskatalog Västmanland

2 Vi utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera människors lärande. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar olika områden inom idro en. Det finns något ämne för alla målgrupper, ak va, ledare/tränare, styrelse och föräldrar. Här följer några exempel: Ak va Kost Idro sskador Laganda/bra kompis Självkänsla/självförtroende Ledare/tränare HLR Ledarskap Träningslära Idro sskador Föräldrar Världens bästa idro sförälder Funk onärsutbildning Kost HLR Styrelse Föreningsutveckling Idro Online Värdegrund Idro ens föreningslära Arrangemangsutveckling På SISU-webben, sisuidro utbildarna.se/vastmanland, kan du läsa mer och anmäla dig direkt ll våra utbilningar. På Facebook kan du följa oss i vårtdagliga arbete, facebook.com/sisuovif. Förutom våra gränsöverskridande utbildningar, som du hi ar i denna folder, genomför vi även satsningar idro svis. Kontakta din utbildningskonsulent så berä ar vi mer. Visa a ni samverkar med SISU! Visa a din förening samverkar med SISU Idro sutbildarna när det gäller bildning, utbildning och utveckling. E enkelt sä är a lägga in en SISU-banner på er hemsida. Kontakta din utbildningskonsulent eller ladda ned den direkt på sutbildarna.se/vastmanland under rubriken arkiv/dokument. 2

3 Olika former för utveckling Förslag e : Jobba i lärgrupp En lärgrupp kan jämföras med en studiecirkel. I lärgruppen träffas en mindre grupp människor, under en kortare eller längre d. Ni jobbar fram en plan över vad ni vill lära er och förankrar den med SISU. Tillsammans studerar ni och lär er något i e visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans. Lärgruppen bygger på samtalet mellan er i gruppen. Som utgångspunkt har ni e studiematerial. Det kan vara en bok eller annat material i ämnet ni valt. Förslag två: Ha en kurs i föreningen Vill ni jobba mer intensivt och komprimera lärandet? Då passar det med en kurs. En kursledare, som har en speciell kompetens, leder verksamheten u från en tydlig kursoch mplan. Ni ska ha en inriktning och e u alat utbildningsmål. Här är det vik gt a ni kontaktar SISU innan ni sä er igång. Förslag tre: Bjud in ll en föreläsning Vill ni samla era medlemmar kring e tema? Då passar en föreläsning bra. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus. Kontakta oss för ps och råd på bra föreläsare. Förslag fyra: Starta e process- och utvecklingsarbete När specialdistriktsförbundet eller föreningen vill utvecklas och stärka organisa onen och era styrdokument kan e process- och utvecklingsarbete vara en god arbetsform. Då leder en av SISU Idro sutbildarnas processledare arbetet, som resulterar i en dokumenta on och en handlingsplan. Förslag fem: Vi behöver något annat Vill ni skapa delak ghet, upplevelse och e ertanke? Med hjälp av kulturen kan ni skapa de a. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning som står på programmet. Kanske tar ni fram en utställning som väcker tankar kring olika ämnen. Använd oss på SISU som bollplank och ta med oss digt i era planer. 3

4 Idrottslyftet Idro sly ets övergripande sy e tar sin utgångspunkt i idéprogrammet Idrotten vill och följer därmed idro srörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Idro ens värdegrund bygger på fyra hörnstenar glädje och gemenskap, demokra och delak ghet, allas rä a vara med samt rent spel. För a uppnå Idro sly ets sy e och mål kommer arbete a genomföras inom fyra prioriterade områden: Behålla ungdomar i föreningsverksamhet Rekrytera barn och ungdomar ll föreningsverksamhet Utveckla verkamheten så a idro en gör som Idro en vill Öka llgängligheten ll anläggningar och idro smiljöer Nu kan vi uppfylla våra drömmar! Föreningar som vill utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet genom a arbeta med e eller flera av ovanstående områden har möjlighet a ansöka om medel från Västmanlands Idro sförbund, SISU Idro sutbildarna och si specialidro sförbund. Västmanlands Idro sförbund förmedlar medel för a föreningarna ska kunna rekrytera fler barn och ungdomar ll sin verksamhet. 50 % av medlen ska användas ll föreningssatsningar i samverkan med skolan. Verksamheten ska vara beslutad av idro sföreningen och skolledningen och genomföras under den samlade skoldagen. Övriga medel kan sökas för samverkan och skapande av nätverk, där fler aktörer i närområdet ska ingå t ex fri dsgård, polis, kyrka och andra ideella organisa oner. Ansökan om skolsamverkan ska ske via Idro Online och Idro sly sapplika onen. 4

5 Skattning och analys av din förening Utveckla verksamheten så a idro en gör som Idro en vill! Med e go stöd av SISU Idro sutbildarna kan din förening ta e helhetsgrepp för a utveckla er barn- och ungdomsverksamhet med utgångspunkt i Idro en vill. Genom en ska ning följt av en analys av föreningens upplevda nuläge iden fieras behov som i sig utmynnar i en utvecklings- och utbildningsplan. Inom ramen för dessa insatser finns möjlighet a söka ekonomiskt stöd för genomförandet. Alla målgrupper kan ges möjlighet ll stöd om behov iden fieras. Målet är a föreningarna bedriver sin verksamhet u från Idro en vill. 5

6 Jimmy Lidberg Resan till OS-bronset Sve, slit, skador, stress, sömnproblem och en ständig kamp för a få ekonomin a gå runt. Jimmy Lidbergs väg ll OS-medalj var lång, krokig, snårig och gjorde ont, så ont. Motgångarna hade hopat sig under uppladdningen ll London-OS. Var det inte det ena, så var det all d det andra. På många sä var det en seger a han ens var där, a han ens klarade av a gå upp på ma an. Glädjescenerna som utspelades däre er är omöjliga a glömma! Välkommen a ta del av en idro sstjärnas kamp för a nå världstoppen. Datum och d 9 oktober kl Plats ABB Arena Nord, Rocklunda i Västerås Kostnad Kostnadsfri Anmälan Senast den 1 oktober ll Daniel Watkinson

7 Prestationspsykologi med Johan Plate SISU Idro sutbildarna välkomnar ak va och ledare ll en föreläsning som reder ut begreppen bakom mänsklig presta on. Teori och prak k blandas med humor under föreläsningen som bland annat ger svar på frågorna: Vad är det som styr din presta on? Hur sä er man mål och hur når man dem? Finns det olika mål? Kan jag skapa min egen presta onsmiljö? Så många som möjligt - så länge som möjligt! Johan Plate berä ar också om hur vinnare skapas, hur man vänder motgång ll medgång och hur man balanserar mellan krav och förmåga. En mängd olika exempel från idro slivet ges och diskuteras. Johan Plate är egenföretagare, konsult, förfa are och lärare i beteendevetenskap, idro smetodik och idro spsykologi. Han har en bakgrund inom idro en, som lärare och mental rådgivare åt många eli dro smän. Datum, d och plats 7 november klockan eller klockan Widénska Gymnasiets aula i Västerås Kostnad Kostnadsfri Lästips! Lästips Anmälan Senast den 4 november via webben sisuidro sutbildarna.se/vastmanland. Observera a anmälan är bindande. Om du uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före föreläsningen debiteras en kostnad av 200 kronor. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Madeleine Lindberg Wall, , Ju bä re jag känner mig själv desto bä re kan jag prestera! 7

8 Ledarforum: Allas rätt att vara med! U från temat Allas rä a vara med är vi stolta a presentera tre spjutspetsar inom idro en som på bästa sä kommer ge dig en kväll full med inspira on och verktyg för a stärka dig i din ledarroll. Datum, d och plats 10 oktober 2013 Widénska gymnasiets aula i Västerås Kostnad Kostnadsfri Anmälan Senast den 7 oktober via Idro online. Observera a anmälan är bindande. Om du uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före Ledarforum debiteras en kostnad av 100 kronor. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Madeleine Lindberg Wall, , : Föreläsning med Annica Avelin Diplomerad ridlärare, gymnasielärare och rektor med lång erfarenhet av barn och ungdomars utveckling från både fri d- och skolperspek v. Ledarskap handlar om ansvar och engagemang, a skapa inspira on, trygghet och kunskap. A se och möta varje barn. Hur bemöter jag barnen och får dem a utvecklas oavse idro? Varför har jag valt a bli ledare? Vad är mi sy e med a leda? Det är vik gt a analysera si eget ledarskap för barnen gör inte som jag säger utan som jag gör. Annica bjuder oss på en mmes klokheter när det gäller vad som är vik gt då vi möter barn 6-12 år. Så många som möjligt - så länge som möjligt! 8

9 : Föreläsning med Måns Lööf Måns är utbildad sjuksköterska, steg - 1 KBT terapeut och idro sledare arbetar ll vardags med barn och unga med särskilda behov på barn- och ungdomspsyk i Gävle. Har jobbat i över 15 år med a utbilda, föreläsa och arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov. Varje gång jag lyssnar på Måns blir jag lika fascinerad! Dolda utmaningar om unga idro are med osynliga funk onsnedsä ningar. Denna föreläsning ger dig inspira on, ps och råd om hur man bemöter barn och ungdomar med ll exempel ADHD, Aspergers syndrom och andra osynliga funk onsnedsä ningar inom idro en. De är personer som i många fall har svårt a kontrollera sin energi och som upplever idro en intensivare än andra. Föreläsningen riktar sig ll idro sledare, föräldrar och alla som arbetar för a ge alla barn och ungdomar en möjlighet a hi a sin idro och a utvecklas i sin förening. Mycket uppska ad föreläsning där du får ps och verktyg som stärker dig i din ledarroll. Lästips! Lästips : Föreläsning med Jenny Svender Jenny har disputerat i pedagogik med inriktning idro och har mångårig erfarenhet från arbete med barn- och ungdomsidro. Idag arbetar hon som verksamhetsutvecklare för riksidro sgymnasium. Vad är talang? Hur kan man arbeta med talangutveckling? Vad säger forskningen om talangfenomenet? Föreläsningen ly er fram gemensamma faktorer för idro are som blir bäst i sin idro samt några olika talangutvecklingsmodeller. Omdebatterade begrepp som specialisering och selektering kommer också a beröras. Så många som möjligt - så länge som möjligt! 9

10 Plattformen Pla ormen är idro ens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå och vänder sig ll dig som är ledare och tränare för barn- och ungdomar mellan 7 15 år. Du lär dig grunderna för hur du blir en posi v och självständig idro sledare för barn och ungdomar och dessutom ges du möjlighet a knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idro er. Deltagare/målgrupp: Kursen vänder sig ll dig som vill utveckla di ledarskap med målet a själv leda barn och ungdomar inom en idro sförening. Kursen kräver inga förkunskaper. Kursinnehåll: Barns och ungdomars utveckling Barnet och ungdomen i centrum Di ledarskap Pedagogik i prak ken Tid och lokal llfälle 1 Västerås: augus kl augus kl Quality Hotel, Vallbyins tutet, Västerås Tid och lokal llfälle 2 Fagersta: 9 10 november kl november kl Fagerstahallen i Fagersta Kostnad: kr/deltagare inkl. lunch, kursli eratur och intyg. För a erhålla intyget krävs 100% närvaro. Anmälan: Anmälan senast den 16 augus respek ve 2 november via webben: sutbildarna.se/vastmanland Anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Minst 12 deltagare. Annars ställs utbildningen in. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Kers n Rofelt, kers Lästips! 10

11 GTU GTU 1 1 Utveckla dig i tränarskap och träningslära och byt erfarenhet med tränare inom andra idro er. På uppdrag av specialidro sförbunden genomför SISU Idro sutbildarna en gränsöverskridande tränarutbildning, i tre nivåer, över hela landet med en likvärdig utformning oavse i vilket distrikt den genomförs. Utbildningen genomförs i samarbete med SISU Idro sutbildarna i Örebro Deltagare/förkunskaper: Kursen vänder sig ll dig som gå Pla ormen eller motsvarande SF-utbildning, varit tränare något år och som vill utveckla di tränarskap. Kursinnehåll: Ungdomars utveckling och behov Hur bra idro smiljöer med e posi vt inlärningsklimat s mulerar och mo verar ungdomar ll fortsa idro sutövning. Hur e allsidigt och varierat träningsinnehåll, anpassat ll individens psykiska och fysiska mognad, bidrar posi vt ll ungdomars idro sliga och personliga utveckling i e livslångt perspek v Tid och plats: 17 oktober kl oktober kl oktober kl Plats: Idro ens Hus, Karlsgatan 28 i Örebro Kostnad: kr/deltagare inklusive lunch, kursli eratur och intyg. Anmälan: Anmälan via SISU Idro sutbildarna Örebros webbsida: Anmälan är bindande. Föreningen som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar innan kursen debiteras halva deltagaravgi en. Minst 10 deltagare. Annars ställs utbildningen in. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Marie Persson, Lästips! 11

12 Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom En utbildning med sy et a bidra ll a fler barn och ungdomar börjar idro a och får uppleva den glädje som allsidig, individ- och åldersanpassad, utvecklande och skadefri idro ger. Utbildningen innehåller både teore ska och prak ska pass. Deltagare/Målgrupp Utbildning vänder sig ll dig som vill träna barn och ungdomar med rä allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsik g utveckling. Kursinnehåll Allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsik g utveckling som mål. Uppvärmningens betydelse och upplägg Uthållighets- och styrketräning hos barn och ungdomar Betydelse och upplägg av koordina ons-, snabbhets- och rörlighetsträning för barn och ungdomar Bedömning av biologisk ålder samt långsik g planering. Utbildare Lo a Brangefält, leg sjukgymnast, Master of science, Mälardalens högskola och Carina Lindbäck, idro spedagog, förskolechef på idro sförskola. Båda har utbildats av Michail Tonkonogi i ämnet Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. Datum, d och plats oktober kl oktober kl ABB Arena Nord, konferensrum VIK 3, Rocklunda i Västerås. Ingång mot skogen på baksidan av ishallen. Kostnad kr/deltagare inkl. lunch och kursli eratur. Anmälan Anmälan senast 5 oktober via webben sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Minst 12 deltagare, annars ställs utbildningen in. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Kers n Rofelt, n: , kers Lästips! Lästips 12

13 Knäkontroll Minskar risken för allvarliga skador med 64 % Varje år drabbas många unga, framför allt tjejer, av svåra knäskador som orsakar lidande och kan leda ll livslånga problem. Knäkontroll är en prak skt och teore skt utbildning där du lär mer om enkla övningar för a undvika knäskador. Med e enkelt träningsprogram, avklarat på en kvart, minskar risken för allvarliga skador med 64 procent! Det visar en studie som ingick i projektet Knäkontroll, startat av Folksam i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet. Knäkontroll är e kort övningsprogram som enkelt kan vävas in i den befintliga uppvärmningen. Representanter från alla idro er är välkomna! Föreläsare Måns Sjögreen, sjukgymnast Datum och d 12 september kl Plats Wenströmska idro shall, sal 3, Västerås Kostnad 250 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening Anmälan Senast den 5 september via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Lo a Ohde Tömmervik, n: , lo Lästips! Lästips Nu har appen Knäkontroll släppts för Android och ll iphone. 13

14 Akut omhändertagande och tejpning E op malt omhändertagande vid en idro sskada på led respek ve muskel förkortar skadeperioden avsevärt. En kunskapsorientering om hur du på bästa möjliga sä agerar när skador inträffar. Här får du en förklaring om skademekanismer och riskfaktorer för de vanligaste skadorna. Innehåll Teori och prak k om akut omhändertagande och tejpning av de vanligast förekommande skadorna vid idro sutövning. Tejpning av fot-, knä-, finger- och handled samt andra vanligt förekommande ledskador. Både vid skada och i preven vt syfte. Föreläsare Pen Pitkänen, sjukgymnast Datum och d 24 september kl Plats C-hallens konferensrum i Bombardier Arena, Västerås Kostnad 250 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening Anmälan Senast den 17 september via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Lo a Ohde Tömmervik, n: , lo 14

15 Att läka idrottsskador En del idro sskador kan förebyggas med en anpassad och riktad träning. Skador kan läkas bä re om vi har en idé hur vi skall belasta och stegra belastningen när vi har en skadad vävnad. Denna utbildning innehåller både prak sk genomgång och träning på lämpliga övningar som kan vara avgörande för a minska risken för skador under idro sutövning. Innehåll: Prak k och teori av träningsmoment som är skadeläkande vid vanligt förekommande idro srelaterade skador. Balans, funk onell styrka och koordina on för bland annat: fot, knäled, hälsena, vad- och lårmuskel, ljumske, rygg samt bål och skuldra. Föreläsare Pen Pitkänen, sjukgymnast. Läs mer på Datum, d och plats 22 oktober kl Friskis&Sve s lokal Trappa ner, Björnövägen, Västerås. Kostnad 250 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening Anmälan Senast den 15 oktober via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Lo a Ohde Tömmervik, n: , lo 15

16 Lär dig rädda liv! I Sverige drabbas cirka personer varje år av plötsligt hjärtstopp. Det innebär cirka 30 personer om dagen. En av dem kan vara dina ak va barn och ungdomar som du är ledare för. Vet du vad du ska göra då? Om du gör något snabbt finns stor möjlighet a den drabbade klarar sig bra, kanske helt utan skador. Om du gå en kurs i HLR, kan du tryggt ta hand om och hjälpa en person som få hjärtstopp lls ambulansen kommer. Innehåll Utbildningen pågår i tre mmar och ger kunskap om HLR och första hjälpen. Kursledare Malin Dreifaldt, Civilförsvarsförbundet Datum och d 16 september 2013 kl Plats Idro ens Hus, Ånghammargatan 4 i Västerås Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri Anmälan Senast den 9 september via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Utbildningen tar max 25 deltagre och du måste vara minst 16 år för a delta. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Kers n Rofelt, , kers 16

17 Idrottsföreningen som arbetsgivare - skatter och avgifter Inför kontrolluppgi erna. Vad gäller när föreningen betalar ut lön, arvode, reseersä ning eller kostnadsersä ning ll spelare, ledare, domare eller annan personal? När uppkommer en förmån? Vad innebär den så kallade halva prisbasbeloppsregeln? Vad gäller för utländska spelare? Vi går igenom grunderna för de ska eregler som föreningen måste tänka på som arbetsgivare. Vi går också igenom hur man fyller i ska edeklara onen och kontrolluppgi erna, samt hur man gör det elektroniskt. Föreläsare Gunnar Högberg, Ska everket Datum, d och plats 11 november kl Fagersta IOGT Sveasalongen, Postvägen 14, Västanfors 13 november Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås Kostnad: Kostnadsfri. Anmälan: Senast denden 5 respek ve 7 november via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Margareta Hofgaard, , Det ska vara lä a göra rä! 17

18 Idrottens föreningslära - GRUND En introduk on med informa on och inspira on kring föreningslärans grunder. Bland annat tar vi upp meningen med föreningen, vikten av a ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan. Vi belyser det vik gaste gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens roll och ekonomin i föreningen. Teore ska genomgångar kommer a varvas med prak ska övningar för a öka förståelsen för samspelet mellan bra verksamhet och fungerande organisa on. Som deltagare i kursen erhålls pärmen Idro ens föreningslära Grund, vilken innehåller hä ena, Föreningsguiden, RF:s normalstadgar med kommentarer, Ska e-pm, Målstegen och Idro en vill. Föreläsare Margareta Hofgaard, SISU Idro sutbildarna Datum och d 2 oktober kl Plats Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Vässa din styrelse! Kostnad 500 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening. Anmälan Senast den 25 september via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Om du redan har pärmen Idro ens Föreningslära Grund vill vi a du meddelar det via anmälan. Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Margareta Hofgaard, , 18

19 Idrottens föreningslära - FORTSÄTTNING Utbildningen är en direkt fortsä ning av det som introduceras på den första nivån Idro ens föreningslära GRUND. Här ger vi styrelser och arbetsgrupper möjligheten a skaffa sig både mer kunskap och fler redskap för a än bä re kunna leva upp ll sina respek ve uppdrag. Idro ens föreningslära FORTSÄTTNING är därför e mer omfa ande utbildningspaket som fokuserar på fem områden: föreningsjuridik, organisa ons- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, prak sk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunika on. Utbildningen riktar sig i första hand ll hela styrelsen och/eller enskilda funk oner i styrelsen. Föreläsare Margareta Hofgaard, SISU Idro sutbildarna Datum och d 28 november kl Plats Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Kostnad 500 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening. Vässa din styrelse! Anmälan Senast den 21 november via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Margareta Hofgaard, , 19

20 Utbildningar i IdrottOnline Idro Online är e gemensamt verksamhetssystem för svensk idro och utgör basen för all kommunika on och administra- on mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt u från a föreningen ska hi a allt på e och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan ll LOK-stöd och Idro sly, administra on av utbildningar och tävlingar och mycket mer. Föreningen får llgång ll allt de a helt kostnadsfri. Under hösten välkomnar vi ll följade utbildningar i Idro Online: Hemsida - GRUND 17 september kl i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. En introduk on, informa on och inspira on kring Idro Online. Förstå hur systemet hänger ihop och känna ll de grundläggande funk onerna på en hemsida i Idro Online. Administra on - GRUND 25 september kl i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Få kunskap om hur systemet hänger ihop och lär mer om de grundläggande funk onerna i medlemsregistret. Ni kommer a jobba med era egna hemsidor så det är vik gt a ni har era inloggningsuppgi er med er. Hemsida - FORTSÄTTNING 15 oktober kl i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Utbildningen vänder sig ll er som har kommit i gång med hemsidan. Vi utbyter erfarenheter och löser de specifika frågor som finns gällande din förenings hemsida. Ni kommer a jobba med era egna hemsidor under kvällen så det är vik gt a ni har era inloggningsuppgi er med er. Administra on - FORTSÄTTNING 30 oktober kl i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Ger fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister och medlemmar. Ni kommer a jobba med era egna hemsidor så det är vik gt a ni har era inloggningsuppgi er med er. Workshop administra on 14 november kl i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Vi inleder med en genomgång av aktuella nyheter i Idro Online. Vi har ingen speciell dagordning, utan det är du som bestämmer vad vi ska ta upp och gå igenom. Glöm inte a ta med er inloggningsuppgi er ll er hemsida. Kostnad för respek ve utbildning 500 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening. Anmälan Senast tre dagar före respek ve utbilning via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. 20

21 Administrativ hjälp i IdrottOnline I Västmanland erbjuder vi hjälp ll föreningarna a komma igång med Idro Online. Ta kontakt med oss för a få hjälp med a lägga in era medlemmar i Idro Online eller få en genomgång med hur ni kommer igång med a registrera LOK-stöd, anmäla er ll utbildningar och lägga in era lärgrupper, föreläsningar med mera direkt i Idro Online. Kontaktperson Margareta Hofgaard n: e-post: Service i Idrottens hus På Ånghammargatan 4 i Västerås hi ar du Idro ens hus i Västmanland. Här kan du och din förening boka möteslokal och vårt videokonferenssystem. Det finns även möjlighet a hyra e pos ack och få hjälp med kopiering och större utskri er. Hör av dig så berä ar vi mer! Kontaktperson Maria Engelfeldt n: e-post: Välkommen ll oss på ÖPPET HUS den 17 december 2013 Passa på a redovisa er utbildningsverksamhet. Vi bjuder på glögg och pepparkaka! 21

22 Vi kommer till dig! En uppska ad del av SISU Idro sutbildarnas arbete är föreningsbesök där vi kostnadsfri besöker din förening. Under besöket diskuterar vi förenings egna önskemål och behov av utbildning och utveckling. Du kan även boka utbildningar och föreläsningar som genomförs på plats hos din förening. Här följer några exempel: Föreningsbesök Processledning Material ps Kost - teori och prak k Träningslära Idro sly et Idro Online Inspira on om sociala medier Föreläsare med mera Välkommen a kontakta oss för mer informa on! 22

23 Aktivitetsboxar Vill ni göra något annorlunda under exempelvis e läger, idro skola eller varför inte under en träning? Hos SISU Idro sutbildarna kan du låna en ak vitesbox med material och intruk oner ll en rad samarbetsövningar i olika svårighetsgrad som kan anpassas e er gruppens ålder. Använd övningarna i ak vitetsboxen som en rolig och lekfull ak vitet för a utveckla sammanhållning och laganda genom problemlösning. E er varje övning samlas gruppen och reflekterar över uppgi en. Hur var samarbetet? Vilka var svårigheterna? Tog någon kommandot och dirigerade? Beroende på övningarnas dsåtgång genomförs någon eller några olika övningar med olika inriktningar. Kontakta din utbildningskonsulent om du vill veta mer eller boka en ak vitetsbox ll din förening! Affischer för lärande, samtal och reflektion Barn lär sig på annat sä än i tradi onella vuxenformer. Vi har tagit fram pedagogiska affischer där vi använder kulturen som metod för lärande - för a ni skall ha något a samlas kring och samtala llsammans med de yngre barnen, framförallt 7-12 år. Affischerna ger dig som instruktör stor frihet a styra samtalet/ ak viteten. Se det som e stöd för en bra träff, samling eller idro släger. Arbeta med, samtala kring och sä upp affischerna och låt även föräldrarna ta del av vad barnen har gjort under dagen. De affischer som finns hos oss är: Regler under veckan Rörelse och vila Mat och Dryck Minnen från vår sommarskola Kontakta din utbildningskonsulent för mer informa on! 23

24 Material för utveckling Spelarutbildningsmaterial För a ge era ak va en så bred utbildning som möjligt har vi på SISU Idro sutbildarna tagit fram e material som täcker det man som ledare/tränare inte all d tänker på. Materialet bygger på tre delar för samtliga åldrar. I den fysiska delen lär vi våra ak va a sköta om sin kropp med rä mat och vila. I den del som handlar om beteende lär vi ut hur man blir e starkt lag/en stark grupp och konsten a prestera i olika miljöer. Den tredje delen handlar om hur vår idro fungerar rent teorimässigt som exempelvis tak ska termer. Från 9 10 års åldern går vi, via materialen, igenom de a på e lä och lekfullt sä, för a sedan bygga på materialen ju äldre barnen/ungdomarna blir. Kontakta din utbildningskonsulent så berä ar vi mer! Samla lagledningen Materialet Samla lagledningen vänder sig ll ledningen runt laget/ gruppen och är e stöd för a få en röd tråd i arbetet. Lagledningen ägnar några llfällen innan säsongen startar åt a utvärdera föregående säsong och planera kommande säsong. Arbetet presenteras sedan vid kommande föräldramöte/ledarmöte. Kontakta din utbildningskonsulent så berä ar vi mer! 24

25 Böcker att låna Hos oss på SISU Idro sutbildarna finns det två väskor fyllda med böcker som du och din förening kan låna med er när ni ska på läger, cup eller likande. Tanken är a böckerna ska inspirera och s mulera ll mer läsande bland våra idro ande barn och ungdomar. Böckerna bokar du via din utbildningskonsulent. Följande 20 böcker finns i varje väska: MOTSTÅNDARNA Arne Norlin, Andreas Palmaer VILMERS FÖRSTA TÄVLING Susanne Bengtsson, Johan Unenge AVSPARK TILL ÖVERTID (Allt om fotboll) Arne Norlin HOCKEY (Från nedsläpp ll sudden death) Arne Norlin ANDRÉ POPS VINTERKAMPEN Simon Jannerland BILJANA ÄR BÄST! Mar n Jonols MAX UTE I KYLAN Ri a Jacobsson PONNYSKÖTSEL Sandy Ransford PONNYTÄVLING Sandy Ransford PONNYVÄNNER Sandy Ransford MANCHESTER UNITED DE STÖRSTA OCH BÄSTA Katlaförlag ZLATAN DEN HAN ÄR Katlaförlag FC BARCELONA ETT OTROLIGT SEGERTÅG Katlaförlag RONALDO DEN HAN ÄR Katlaförlag REAL MADRID VÄRLDENS SEGERRIKASTE LAG Katlaförlag MESSI DEN HAN ÄR Katlaförlag JAG ÄR ZLATAN David Lagercrantz, Zlatan Ibrahimovic VEM ÄR DU JOHANNA? Lin Hallberg FÖRFÖLJDA Arne Norlin, Andreas Palmaer TÄVLINGSDAX Pia Hagmar Inspirera ll läsning! 25

26 Boktips! Vill ni också förädla er lärgrupp, kulturarrangemang eller kurs med e material!? Nedan hi ar du några av de mest populära böckerna som förmedlats via oss på SISU Idro sutbildarna i Västmanland ll idro sföreningarna i länet! Vill du ha ps på e material som passar just dig och ll din förenings utbildning? Hör av dig ll din utbildningskonsulent redan idag! Läsning är för själen vad mo on är för kroppen Sir Richard Steele 26

27 Forskarfrukost SISU Idro sutbildarna bjuder in ll en serie högintressanta frukostseminarier. Med fram dens idro sförening för ögonen kommer vi, med hjälp av en rad forskare, a belysa saker som varje levande förening och förbund behöver förhålla sig ll. Åtminstone om man vill ta befälet över sin egen fram d. Genom a bjuda in idro srepresentanter från länet ser vi även dessa llfällen som en möjlighet a skapa nätverk och en mötesplats på Idro ens hus. Under hösten genomförs seminarier vid följande datum: 3/9, 8/10, 12/11 och den 3/12. Seminarierna visas via videokonferens i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Bäckby i Västerås. Ta chansen a skaffa dig den kunskap du och din idro behöver för a ligga med i täten när fram den knackar på! Vi bjuder på frukost! Mer informa on och tema för respek ve seminarie presentaras på webben: sutbildarna.se/vastmanland 27

28 Sök stipendie för lägerverksamhet! Ansök om s pendium för lägerverksamhet. S elsen Klackbergsgården vill uppmuntra föreningar i Västmanlands län a genomföra läger på egen eller annan anläggning inom Västmanlands län för sina ungdomar. Vi erbjuder därför möjlighet a söka s pendium från s elsen. Vilka kan söka? Idro sförening som är ansluten ll Riksidro sförbundet och har sin hemvist i Västmanland Specialdistriktsförbund för deltagare som är medlem i idro sförening som är ansluten ll Riksidro sförbundet och har sin hemvist i Västmanlands län Villkor för a söka s pendium Deltagarna skall vara år Lägret skall genomföras inom Västmanlands län, på hyrd eller egen anläggning Ansökan görs på fastställd blanke Genomförd verksamhet skall redovisas innan utbetalning sker ll föreningens konto Maximalt bidrag är 500 kronor per deltagardag Bidraget utgår för deltagare som är medlem i förening med hemvist i Västmanlands län Bidragets storlek beror bl. a på antalet sam diga ansökningar, lägrets sy e och kostnader Ansöknings der Ansökan kan lämnas in löpande under året men senast 30 november vad avser läger under våren och senast 15 maj vad avser läger under hösten. Beslut om s pendium beviljats och dess storlek kommer a meddelas inom 30 dagar från sista ansökningsdatum. Ansökan Ansökan sker på särskild blanke som du hi ar på Ansökan skickas sedan ll: S elsen Klackbergsgården Ånghammargatan Västerås Kom ihåg a använda våra affischer, bokväskor och ak vitetsboxar när ni åker på läger! 28

29 Idrottsakuten Idro sakuten är en möjlighet a förverkliga en idé och e samarbete mellan Västmanlands Lands ng och Västmanlands Idro sförbund. Genom Idro sakuten vill vi främja: Utveckling av barn- och ungdomsidro Bä re folkhälsa Ökad mångfald - som här avser klass, kön, etnicitet, geografi, ålder, sexuell läggning samt funk onsnedsä ning För a ge föreningar och SDF möjlighet a satsa lite extra inom dessa områden, har vi projektet Idro sakuten. Har ni idéer där ni inom er förening/sdf kan få igång verksamhet utöver den ordinarie verksamheten vill vi a ni skickar en projektansökan ll oss. Beskriv vad ni vill göra. En kor a at beskrivning som innehåller bakgrund, sy e och mål. Som en kvalitetssäkring av projektet, vill vi a ni i er förening/sdf träffas minst en gång och diskuterar igenom er idé/satsning. När ni genomfört träffen/träffarna så redovisar ni dem llsammans med er projektansökan. Vi beviljar projekten löpande under året, med max kronor/projekt. Totalt finns det kronor a söka per kalenderår. Kontaktperson och mo agare av er projektansökan är: Kers n Rofelt, Kers Idro skuten - en underbar möjlighet! 29

30 Tips inför våra föreläsningar För oss på SISU Idro sutbildarna och Västmanlands Idro sförbund är det vik gt a llgänglihetsfrågor genomsyrar vår verksamhet. Därför har vi listat några punkter som kan vara bra a tänka på inför våra kurser och föreläsningar. Inför våra föreläsninagr och kurser är det vik gt a t tänka på: Meddela vid din anmälan om du har behov av teckenspråkstolkning, syntolkning, teleslinga eller annan anordning med motsvarande funk on. Meddela vid anmälan om du har önskemål om specialkost eller önskar eventuell dokumenta on från föreläsningen på alterna va format. Som deltagare är det bra a undvika stark parfym eller andra do ande hygienar klar. Inkludera mera Allas rä a vara med Allas rä a vara med innebär a alla som vill ska kunna vara med u från sina förutsä ningar. Alla som vill, oavse na onalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsä ningar, får vara med i föreningsdriven idro sverksamhet. Vi i Västmanland, llsammans med distrikten Södermanland, Uppland, Örebro och Östergötland, driver projektet Inkludera Mera med stöd från Europiska Socialfonden. Sy et med projektet är a höja kompetensen i likabehandling för a skapa ännu större acceptans för varandras olikheter, men även för a kunna vara e stöd för de föreningar som vill arbeta med frågan. 30

31 Kontakta oss Andreas Svensson Utbildningskonsulent , Anna Iderbring Johansson Utbildningskonsulent , Madeleine Lindberg Wall Utbildningskonsulent , Kers n Rofelt Utbildningskonsulent , kers Daniel Watkinson Utbildningskonsulent , Lo a Ohde Tömmervik Utbildningskonsulent , lo Mats Vennberg Utbildningskonsulent , Marie Höljer Utbildningskonsulent , Sofia Lyckman Utbildningskonsulent , Maria Engelfeldt Distriktsidro schef , Anna Smedberg Utbildningskonsulent , föräldraledig Ane e Fransson Informatör , ane Aila Johansson Administra on/it , Margareta Hofgaard Ekonomi/administra on , w..se w..se sutbildarna.se/vastmanland 31

32 Kalendarium Augus 15 Sista dagen a ansöka om LOK-stöd Pla ormen, ( llfälle 1), Västerås 29 Pla ormen, ( llfälle 2), Västerås September 3 Forskarfrukost - visas via videokonferens på Idro ens hus, Västerås 12 Knäkontroll, Västerås 16 Lär dig rädda liv, Västerås 17 Idro Online hemsida - GRUND, Västerås 24 Akut omhändertagande och tejpning, Västerås 25 Idro Online administra on - GRUND, Västerås Oktober 2 Idro ens föreningslära - GRUND Västerås 8 Forskarfrukost - visas via videokonferens på Idro ens hus, Västerås 9 Resan ll OS-bronset - Jimmy Lidberg, Västerås 10 Ledarforum: Allas rä a vara med, Västerås Åldersanpassad fysisk träning ( llfälle 1), Västerås 15 Idro Online hemsida - FORTSÄTTNING, Västerås 17 GTU1 (dag 1), Örebro 19 GTU1 (dag 2), Örebro 22 Åldersanpassad fysisk träning ( llfälle 2), Västerås 22 A läka idro sskador, Västerås 24 GTU1 (dag 3), Örebro 30 Idro Online administra on - FORTSÄTTNING, Västerås November 7 Presta onspsykologi med Johan Plate, Västerås 9-10 Pla ormen, ( llfälle 1), Fagersta 11 Idro sföreningen som arbetsgivare - ska er och avgi er, Fagersta 12 Forskarfrukost - visas via videokonferens på Idro ens hus, Västerås 13 Idro sföreningen som arbetsgivare - ska er och avgi er, Fagersta 14 Pla ormen, ( llfälle 2) Fagersta 14 Idro Online workshop administa on, Västerås 28 Idro ens föreningslära - FORTSÄTTNING, Västerås December 3 Forskarfrukost - visas via videokonferens på Idro ens hus, Västerås 17 Öppet hus hos VIF/SISU, Ånghammargatan 4, Västerås sutbildarna.se/vastmanland

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss våren 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2015 INNEHÅLL Idrotten gillar utbildning... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Projektmöjligheter... 6 Kontakta oss... 8 Utbildning på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Västmanland. Hösten 2012. Framtidens ridsport

Västmanland. Hösten 2012. Framtidens ridsport Västmanland Hösten 2012 Framtidens ridsport År 2012 firar ridsporten 100 år. Det ska vi fira på många olika sätt! År 2012 firar ridsporten 100 år. Det ska vi fira på många olika sä! I Västmanland och Sörmland

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2013 SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG INNEHÅLL Idrotten vill utbilda... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Utvecklingsmöjligheter projekt i Småland... 6 Kontakta oss...

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén Foto: Lena Fredén UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND Höstens utbildningsutbud hos SISU Idro LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/Plattformen Unga

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll Styrelsens inledning 3 Idé och organisation 4 Föreningen - en gårdsbutik 6 Studiedistriktets verksamhet

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland Verksamhetsberättelse 2010 med årsredovisning Innehåll Styrelsens inledning... 3 Idé och organisation... 5 En resa under 25 år...7 Studiedistriktets verksamhet...

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

lagidrott Guide till föreningar som vill utveckla sin LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Guide till föreningar som vill utveckla sin lagidrott LAGidrottsguide Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel:

Läs mer