SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!"

Transkript

1 Möt oss våren 2014

2 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera människors lärande. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar olika områden inom idro en. Det finns något ämne för alla målgrupper, ak va, ledare/tränare, styrelse och föräldrar. Här följer några exempel: Ak va Kost Idro sskador Laganda/bra kompis Självkänsla/självförtroende Ledare/tränare HLR Ledarskap Träningslära Idro sskador Föräldrar Världens bästa idro sförälder Funk onärsutbildning Kost HLR Styrelse Föreningsutveckling Idro Online Värdegrund Idro ens föreningslära Arrangemangsutveckling På SISU-webben, sisuidro sutbildarna.se/vastmanland, kan du läsa mer och anmäla dig direkt ll våra utbildningar. På Facebook kan du följa oss i vårtdagliga arbete, facebook.com/sisuovif. Förutom våra gränsöverskridande utbildningar, som du hi ar i denna folder, genomför vi även satsningar idro svis. Kontakta din utbildningskonsulent så berä ar vi mer. Visa a ni samverkar med SISU Idro sutbildarna! Visa a din förening samverkar med SISU Idro sutbildarna när det gäller bildning, utbildning och utveckling. E enkelt sä är a lägga in en SISU-banner på er hemsida. Kontakta din utbildningskonsulent eller ladda ned den direkt på sutbildarna.se/vastmanland under rubriken arkiv/dokument. 2

3 Olika former för utveckling Inom SISU Idro sutbildarna finns följande verksamhetsformer inom ramen för den rapporterbara statsbidragsberä gade verksamheten: Lärgrupp En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Metodiken är självlärande grupper, där ini a v och planering görs gemensamt av varje grupp. Lärande sker i planerade studier över d med utgångspunkt från e lärande material som alla deltagare har llgång ll. Lärandet sker i miljöer anpassade för lärgruppens arbete. Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren ska delta. Lärgruppen ska pågå minst en utbildnings mme med 45 minuter sammanhängande d. Kurs Den enskillda föreningen, eller flera föreningar som samverkar inom samma kommun kan rapportera viss utbildningsverksamhet som kurs. Det ska då finnas en inriktning och e u alat utbildningsmål. Kursen ska ha en fastställd kurs- och mplan som består av minst tre utbildnings mmar och ha minst tre deltagare (exklusive utbildaren). Föreläsning Vill ni samla era medlemmar kring e tema? Då passar en föreläsning bra. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus. Föreläsningen ska ha minst o deltagare exklusive föreläsaren och ska pågå minst en utbildnings mme. Kontakta din utbildningskonsulent för ps på bra föreläsare. Processarbete Verksamhetsformen processarbete sy ar ll a vara en resurs som stärker organisa on, struktur och utveckling av styrdokument. Arbetet är främst riktat ll organisa onsledare. En processledare från SISU Idro sutbildarna leder processarbetet som resulterar i en dokumenta on och handlingsplan. Kulturprogram Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, drama sk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik. Programmen ska ha en sådan u ormning i d och rum a de bidrar ll a skapa delak ghet, upplevelse och e ertanke. E kulturprogram som rapporteras för statsbidrag ska pågå minst i 30 minuter. Kulturprogram genomförs vid e givet llfälle och med alla deltagare fysiskt närvarande. Barnkultur När kan det vara mo verat för klubben a med hjälp av SISU Idro sutbildarna starta en barnkulturgrupp? Exempelvis när man vill bredda och fördjupa barnens engagemang i idro en. Rita och måla, spela musik och sjunga, dansa, hi a på serier, göra rollspel, klippa och klistra, göra videofilmer, cirkusföreställningar, uppvisningar och mycket mer... Verksamheten ska utgå från deltagarnas behov och intressen, vilket innebär a deltagarna ak vt ska vara med i planeringen och u ormandet av ak viteterna. Deltagarna skall vara under 13 år. 3

4 Tips inför våra föreläsningar För oss på SISU Idro sutbildarna och Västmanlands Idro sförbund är det vik gt a llgänglihetsfrågor genomsyrar vår verksamhet. Därför har vi listat några punkter som kan vara bra a tänka på inför våra kurser och föreläsningar. Inför våra föreläsningar och kurser är det vik gt a t tänka på: Meddela vid din anmälan om du har behov av teckenspråkstolkning, syntolkning, teleslinga eller annan anordning med motsvarande funk on. Meddela vid anmälan om du har önskemål om specialkost eller önskar eventuell dokumenta on från föreläsningen på alterna va format. Som deltagare är det bra a undvika stark parfym eller andra do ande hygienar klar. Inkludera mera Allas rä a vara med Allas rä a vara med innebär a alla som vill ska kunna vara med u från sina förutsä ningar. Alla som vill, oavse na onalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsä ningar, får vara med i föreningsdriven idro sverksamhet. Vi i Västmanland, llsammans med distrikten Södermanland, Uppland, Örebro och Östergötland, driver projektet Inkludera Mera med stöd från Europiska Socialfonden. Sy et med projektet är a höja kompetensen i likabehandling för a skapa ännu större acceptans för varandras olikheter, men även för a kunna vara e stöd för de föreningar som vill arbeta med frågan. 4

5 LOK-stöd Statligt Lokalt ak vitetsstöd (LOK-stödet) är avse a stödja barnoch ungdomsverksamheten i föreningarna. Riksidro sstyrelsen har beslutat om nya LOK-stödsföreskri er a gälla för ak viteter bedrivna från och med 1 januari För ansökningar för hösten 2013 (sista ansökningsdag 15 februari 2014) gäller for arande de gamla LOK-stödsreglerna De nya föreskri erna samt allt annat du behöver veta om LOKstödet finns a läsa här på rf.se/vastmanland under rubriken Ekonomiskt stöd/lok-stöd. Nedan följer en sammanställning över förändringarna i de nya LOKstödsföreskri erna. 5

6 Idrottslyftet Idro sly ets övergripande sy e tar sin utgångspunkt i idéprogrammet Idro en vill och följer därmed idro srörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Idro ens värdegrund bygger på fyra hörnstenar glädje och gemenskap, demokra och delak ghet, allas rä a vara med samt rent spel. För a uppnå Idro sly ets sy e och mål kommer arbete a genomföras inom fyra prioriterade områden: Behålla ungdomar i föreningsverksamhet Nu kan vi uppfylla Rekrytera barn och ungdomar ll föreningsverksamhet våra drömmar! Utveckla verkamheten så a idro en gör som Idro en vill Öka llgängligheten ll anläggningar och idro smiljöer Föreningar som vill utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet genom a arbeta med e eller flera av ovanstående områden har möjlighet a ansöka om medel från Västmanlands Idro sförbund, SISU Idro sutbildarna och si specialidro sförbund. Västmanlands Idro sförbund förmedlar medel för a föreningarna ska kunna rekrytera fler barn och ungdomar ll sin verksamhet. 50 % av medlen ska användas ll föreningssatsningar i samverkan med skolan. Verksamheten ska vara beslutad av idro sföreningen och skolledningen och genomföras under den samlade skoldagen. Övriga medel kan sökas för samverkan och skapande av nätverk, där fler aktörer i närområdet ska ingå t ex fri dsgård, polis, kyrka och andra ideella organisa oner. Ansökan om skolsamverkan ska ske via Idro Online och Idro sly sapplika onen. 6

7 Skattning och analys av din förening I Idro en vill kan du läsa om idro ens idé. Idro erna som är medlemmar i Riksidro sförbundet har skapat gemensamma riktlinjer för idro ens u ormning i förbund och föreningar. Idro srörelsen har sa upp fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet: Glädje och gemenskap Demokra och delak ghet Allas rä a vara med Rent spel Utveckla verksamheten så a idro en gör som Idro en vill! Med e go stöd av SISU Idro sutbildarna kan din förening ta e helhetsgrepp för a utveckla er barn- och ungdomsverksamhet med utgångspunkt i Idro en vill. Genom en ska ning följt av en analys av föreningens upplevda nuläge iden fieras behov som i sig utmynnar i en utvecklings- och utbildningsplan. Inom ramen för dessa insatser finns möjlighet a söka ekonomiskt stöd för genomförandet. Alla målgrupper kan ges möjlighet ll stöd om behov iden fieras. Målet är a föreningarna bedriver sin verksamhet u från Idro en vill. Kontakta din utbildningskonsulent för en ska ning och analys av föreningens verksamhet! 7

8 Idrottslyftet - goda exempel Det pågår en mängd olika projekt inom Idro sly et. Här är några goda exempel. Du kan läsa mer på rf.se/vastmanland. Samverkan stärker Medåker Medåkers socken har invånare. Det innebär a samma ledare är ideellt engagerade i flera föreningar. En hög arbetsbelastning som innebär a alla ambi onerna inte all d lyckas bli verklighet. Föreningarna diskuterade hur de gemensamt kan dra ny a av varandra och tanken väcktes på a anställa en gemensam kanslist för föreningarnas administra on. Föreningarna i Medåker sökte därför e samverkansprojet via Idro sly et och Västmanlands Idro sförbund. Projektet beviljades en kanslist anställdes under sex månader. Sy et är a öka och förbä ra samverkan mellan föreningarna, utveckla deras verksamhet och utveckla Medåker som ort. Mul sportarena invigd i Skultuna I början av september invigdes mountainbikebanan, parkourbanan och vandringsleden i Skultuna. En utomhusarena som uppmuntrar ll rörelse och mo on för alla åldrar. Skultuna IS hoppas a mul sportarenan ska llgodose de nya typerna av ak viteter som barn och ungdomar vill syssla med för a få de a fortsa röra på sig och det är även e sä a locka in nya grupper ll föreningslivet i Skultuna. Mul sportarenan har bland annat finansierats via medel ur Idro sly ets anläggningsstöd. 8

9 Skolhandbollen vik g för VästeråsIrsta I oktober genomfördes Skolhandbollen för 13:e året i rad i Västerås. Bombardier Arena fylldes av nästan tusen elever från årskurs 1, 2 och 3. Totalt spelas 176 matcher under dagarna. 998 elever fanns på plats från 18 olika skolor. Cirka 100 nya barn väljer a prova på handboll e er Skolhandbollen varje år. Ibland startas nya träningsgrupper, annars slussas barnen succesivt ut i VästeråsIrstas befintliga lag. Skolhandbollen når många och är en möjlighet a upptäcka handbollen som idro och VästeråsIrsta som förening. Föreningen har beviljats medel ur Idro sly et för Skolhandbollen som är deras största rekryteringsbas. Mycket a prova för elever i Kungsör Det är en kylig höstmorgon i Kungsör. En e er en ansluter klasser med förväntansfulla elever från kommunens skolor ll Centralvallen. Mikael Nilsson från Kungsörs kommun och Kers n Rofelt från Västmanlands Idro sförbund är på plats och hälsar välkomna. E er en snabb genomgång ger sig eleverna sedan iväg för a möta de föreningar som finns på plats för a presentera sina verksamheter. I år arrangerades, för första gången, en prova på-dag i Kungsör. 600 elever från årskurs 3-9 gavs möjlighet a prova tolv olika ak viteter, allt från dykning ll schack. Dagen arrangerades som e samarbete mellan Västmanlands Idro sförbund, Kungsörs kommun och föreningslivet. 9

10 Vi kommer till dig! 5:2, LCHF, GI, Stenålderskost, tallriksmodellen. Känner du a du har koll på alla dessa rön om vilken diet som är den bästa? Hur äter du bäst för a kunna prestera som idro are? Hur ska träning och vila kombineras för a bäst effekt ska uppnås och hur gör vi träningen rolig så a ungdomarna stannar kvar? Oavse vad du vill ha hjälp med inom idro en finns vi här för dig! Vi har engagerade och utbildade medarbetare som gärna hjälper er med a llgodose just din förenings behov. Vi besöker er helt kostnadsfri och guidar er inom ert önskade område. Välkommen a kontakta oss för mer informa on! Vi är jä enöjda med vårt samarbete med SISU och vår utbildningskonsulent. Konsulenten ger mycket energi och kompetens ll oss andra. Vi är en förening som o a använder oss av SISU samt det utbud av material och böcker som finns. Vi har gjort SISU:s ska ning och analys i Idro sly et med styrelse och samtliga kommi éer. Arbetet gav oss en värdefull pla orm som har le fram ll e antal utvecklingsområden som vi kommer a arbeta llsammans med under Västerås Gymnas kförening 10

11 Administrativ hjälp i IdrottOnline I Västmanland erbjuder vi hjälp ll föreningarna a komma igång med Idro Online. Kontakta oss för a få hjälp med a lägga in era medlemmar i Idro Online eller få en genomgång med hur ni kommer igång med a registrera LOK-stöd, anmäla er ll utbildningar och lägga in era lärgrupper, föreläsningar med mera direkt i Idro Online. Kostnaden för en skräddarsydd utbildning i Idro Online för din förening är 2000 kr. Kostnaden kan finansieras via Idro sly et om föreningen har gjort ska ning och analys. Kontakta din utbildningskonsulent för mer informa on. Kontaktperson Margareta Hofgaard n: e-post: Service i Idrottens hus På Ånghammargatan 4 i Västerås hi ar du Idro ens hus i Västmanland. Här kan du och din förening boka möteslokal och vårt videokonferenssystem. Det finns även möjlighet a hyra e pos ack och få hjälp med kopiering och större utskri er. Hör av dig så berä ar vi mer! Kontaktperson Maria Engelfeldt n: e-post: 11

12 Material för utveckling Spelarutbildningsmaterial För a ge era ak va en så bred utbildning som möjligt har vi på SISU Idro sutbildarna tagit fram e material som täcker det man som ledare/tränare inte all d tänker på. Materialet bygger på tre delar för samtliga åldrar. I den fysiska delen lär vi våra ak va a sköta om sin kropp med rä mat och vila. I den del som handlar om beteende lär vi ut hur man blir e starkt lag/en stark grupp och konsten a prestera i olika miljöer. Den tredje delen handlar om hur vår idro fungerar rent teorimässigt som exempelvis tak ska termer. Från 9 10 års åldern går vi, via materialen, igenom de a på e lä och lekfullt sä, för a sedan bygga på materialen ju äldre barnen/ungdomarna blir. Kontakta din utbildningskonsulent så berä ar vi mer! Samla lagledningen Materialet Samla lagledningen vänder sig ll ledningen runt laget/ gruppen och är e stöd för a få en röd tråd i arbetet. Lagledningen ägnar några llfällen innan säsongen startar åt a utvärdera föregående säsong och planera kommande säsong. Arbetet presenteras sedan vid kommande föräldramöte/ledarmöte. Kontakta din utbildningskonsulent så berä ar vi mer! 12

13 Aktivitetsboxar Vill ni göra något annorlunda under exempelvis e läger, idro skola eller varför inte under en träning? Hos SISU Idro sutbildarna kan du låna en ak vitesbox med material och intruk oner ll en rad samarbetsövningar i olika svårighetsgrad som kan anpassas e er gruppens ålder. Använd övningarna i ak vitetsboxen som en rolig och lekfull ak vitet för a utveckla sammanhållning och laganda genom problemlösning. E er varje övning samlas gruppen och reflekterar över uppgi en. Hur var samarbetet? Vilka var svårigheterna? Tog någon kommandot och dirigerade? Beroende på övningarnas dsåtgång genomförs någon eller några olika övningar med olika inriktningar. Kontakta din utbildningskonsulent om du vill veta mer eller boka en ak vitetsbox ll din förening! Affischer för lärande, samtal och reflektion Barn lär sig på annat sä än i tradi onella vuxenformer. Vi har tagit fram pedagogiska affischer där vi använder kulturen som metod för lärande - för a ni skall ha något a samlas kring och samtala llsammans med de yngre barnen, framförallt 7-12 år. Affischerna ger dig som instruktör stor frihet a styra samtalet/ ak viteten. Se det som e stöd för en bra träff, samling eller idro släger. Arbeta med, samtala kring och sä upp affischerna och låt även föräldrarna ta del av vad barnen har gjort under dagen. De affischer som finns hos oss är: Regler under veckan Rörelse och vila Mat och Dryck Minnen från vår sommarskola Kontakta din utbildningskonsulent för mer informa on! 13

14 Boktips! Vill ni också förädla er lärgrupp, kulturarrangemang eller kurs med e material!? Nedan hi ar du några av de mest populära böckerna som förmedlats via oss på SISU Idro sutbildarna i Västmanland ll idro sföreningarna i länet! Vill du ha ps på e material som passar just dig och ll din förenings utbildning? Hör av dig ll din utbildningskonsulent redan idag! 14 Läsning är för själen vad mo on är för kroppen. Sir Richard Steele

15 Böcker att låna Hos oss på SISU Idro sutbildarna finns det två väskor fyllda med böcker som du och din förening kan låna med er när ni ska på läger, cup eller likande. Tanken är a böckerna ska inspirera och s mulera ll mer läsande bland våra idro ande barn och ungdomar. Böckerna bokar du via din utbildningskonsulent. Följande 20 böcker finns i varje väska: MOTSTÅNDARNA Arne Norlin, Andreas Palmaer VILMERS FÖRSTA TÄVLING Susanne Bengtsson, Johan Unenge AVSPARK TILL ÖVERTID (Allt om fotboll) Arne Norlin HOCKEY (Från nedsläpp ll sudden death) Arne Norlin ANDRÉ POPS VINTERKAMPEN Simon Jannerland BILJANA ÄR BÄST! Mar n Jonols MAX UTE I KYLAN Ri a Jacobsson PONNYSKÖTSEL Sandy Ransford PONNYTÄVLING Sandy Ransford PONNYVÄNNER Sandy Ransford MANCHESTER UNITED DE STÖRSTA OCH BÄSTA Katlaförlag ZLATAN DEN HAN ÄR Katlaförlag FC BARCELONA ETT OTROLIGT SEGERTÅG Katlaförlag RONALDO DEN HAN ÄR Katlaförlag REAL MADRID VÄRLDENS SEGERRIKASTE LAG Katlaförlag MESSI DEN HAN ÄR Katlaförlag JAG ÄR ZLATAN David Lagercrantz, Zlatan Ibrahimovic VEM ÄR DU JOHANNA? Lin Hallberg FÖRFÖLJDA Arne Norlin, Andreas Palmaer TÄVLINGSDAX Pia Hagmar Inspirera ll läsning! 15

16 Sök stipendie för lägerverksamhet! Ansök om s pendium för lägerverksamhet. S elsen Klackbergsgården vill uppmuntra föreningar i Västmanlands län a genomföra läger på egen eller annan anläggning inom Västmanlands län för sina ungdomar. Vi erbjuder därför möjlighet a söka s pendium från s elsen. Vilka kan söka? Idro sförening som är ansluten ll Riksidro sförbundet och har sin hemvist i Västmanland Specialdistriktsförbund för deltagare som är medlem i idro sförening som är ansluten ll Riksidro sförbundet och har sin hemvist i Västmanlands län Villkor för a söka s pendium Deltagarna skall vara år Lägret skall genomföras inom Västmanlands län, på hyrd eller egen anläggning Ansökan görs på fastställd blanke Genomförd verksamhet skall redovisas innan utbetalning sker ll föreningens konto Maximalt bidrag är 500 kronor per deltagardag Bidraget utgår för deltagare som är medlem i förening med hemvist i Västmanlands län Bidragets storlek beror bl. a på antalet ansökningar, lägrets sy e och kostnader Ansöknings der Ansökan kan lämnas in löpande under året men senast 30 november vad avser läger under våren och senast 15 maj vad avser läger under hösten. Beslut om s pendium beviljats och dess storlek kommer a meddelas inom 30 dagar från sista ansökningsdatum. Ansökan Ansökan sker på särskild blanke som du hi ar på Ansökan skickas sedan ll: S elsen Klackbergsgården Ånghammargatan Västerås Kom ihåg a använda våra affischer, bokväskor och ak vitetsboxar när ni åker på läger! 16

17 Idrottsakuten Idro sakuten är en möjlighet a förverkliga en idé och e samarbete mellan Västmanlands Lands ng och Västmanlands Idro sförbund. Genom Idro sakuten vill vi främja: Utveckling av barn- och ungdomsidro Bä re folkhälsa Ökad mångfald - som här avser klass, kön, etnicitet, geografi, ålder, sexuell läggning samt funk onsnedsä ning För a ge föreningar och SDF möjlighet a satsa lite extra inom dessa områden, har vi projektet Idro sakuten. Har ni idéer där ni inom er förening/sdf kan få igång verksamhet utöver den ordinarie verksamheten vill vi a ni skickar en projektansökan ll oss. Beskriv vad ni vill göra. En kor a at beskrivning som innehåller bakgrund, sy e och mål. Som en kvalitetssäkring av projektet, vill vi a ni i er förening/sdf träffas minst en gång och diskuterar igenom er idé/satsning. När ni genomfört träffen/träffarna så redovisar ni dem llsammans med er projektansökan. Vi beviljar projekten löpande under året, med max kronor/projekt. Totalt finns det kronor a söka per kalenderår. Kontaktperson och mo agare av er projektansökan är: Kers n Rofelt, kers Idro skuten - en fantas sk möjlighet! 17

18 Utbildning och informationsfilmer på nätet Idro ens föreningslära Idro ens föreningslära GRUND är en introduk on ll vad det innebär a driva verksamhet i en ideell förening. I föreningen är det medlemmarna som llsammans bestämmer sig för vad man vill uppnå och hur man vill göra för a lyckas. För a erbjuda fler möjlighteter och öka flexibiliteten i vårt utbud finns det nu även en webbutbildning i Idro ens föreningslära GRUND. Webbutbildningen om Idro ens föreningslära var mycket bra. Materialet, och vägledningen med frågor och videointervjuerna, var pedagogiskt uppbyggda och intressanta. Sala Simsällskap Idro en Vill Med e go stöd av SISU Idro sutbildarna kan din förening ta e helhetsgrepp för a utveckla barn- och ungdomsverksamheten med utgångspunkt i Idro en vill. Genom en analys av föreningens upplevda nuläge iden fieras behov som i sig utmynnar i en utvecklings- och utbildningsplan. Inom ramen för dessa insatser finns möjlighet a söka ekonomiskt stöd för genomförandet. Alla målgrupper kan ges möjlighet ll stöd om behov iden fieras ak va, tränare och ledare, föräldrar, grupper och föreningen själv. Film och utbildningsmaterial finns på sisuidro sutbildarna.se under rubriken Idro sly et. Fram dens förening Gör det. Sä fram den på dagordningen. Annars kommer någon annan a sä a dig, din idro och din förening på sin dagordning. Fram den har kanske aldrig varit så närvarande som precis nu. Idro srörelsen och dess föreningsliv står inför e antal vansinnigt vik ga vägval. Genom a sä a fram den på dagordningen ökar förutsä ningarna för a göra smarta och medvetna vägval. SISU Idro sutbildarnas uppdrag är a s mulera ll utveckling genom bildning och utbildning. Vi gör det genom a lyssna, känna av och fråga e er idro ens behov och vi gör det genom a utmana och uppmana. Vi gör det genom a llhandahålla möjligheter, material och metoder som s mulerar människors lärande, som t ex här på platsen för Fram dens idro sförening. Inspira onsfilmer och arbetsmaterial finns på sisuidro sutbildarna.se under rubriken Fram ens IF. Idro Online På idro online.se finns både manualer och instruk onsfilmer som visar hur du hanterar funk onerna i Idro Online. 18

19 Besök oss på webben! Det ska vara enkelt a lösa frågetecknen i din idro svardag. Därför finns en serviceportal för svensk idro med allt stöd på e ställe svenskidro.se. Använd Riksidro sförbundets kompetens kring mo ons- och eli dro, idro för barn, ungdomar och vuxna, idro sjuridik, administra on, ekonomi och kommunika on för a få en enklare och effek vare idro svardag. På rf.se kan du läsa om vad Riksidro sförbundet tycker i olika frågor. Idro ens frågor. Frågor som berör dig som är engagerad inom idro en eller bevakar den. Här finns fakta, forskning och policys kring allt från an doping och jämställdhet ll miljöfrågor. Västmanlands Idro sförbund är Riksidro sförbundets regionala organisa on i Västmanland. Vårt uppdrag är a stödja, företräda och leda distriktets idro. Vår webbsida har adressen rf.se/vastmanland På sisuidro sutbildarna.se/vastmanland kan du läsa mer om hur vi arbetar med utbildning och utveckling inom idro en. Här kan du även anmäla dig ll våra utbildningar. Vi har även en Facebooksida. Gilla oss och följ oss i vårt dagliga arbete, facebook.com/sisuovif Håll dig uppdaterad! 19

20 Idrottsföreningen och skatt Ska ereglerna för idro sföreningar kan kanske upplevas invecklade och svåra a llämpa men med den gemensamma målsä ningen a det ska vara lä a göra rä samverkar Västmanlands Idro sförbund, SISU Idro sutbildarna och Ska everket för a underlä a ert arbete med ska er och avgi er. Samarbetet ger er som idro sförening en unik möjlighet a få hjälp med dessa frågor genom: Informa onsträffar Personligt besök Kontaktpersoner Ska everkets hemsida Informa onsträffar Västmanlands Idro sförbund, SISU Idro sutbildarna och Ska everket håller regelbundet informa onsträffar om ska er och avgi er. På våren (mars/april) om inkomstbeska ning och moms. Vi tar vid dessa llfällen också upp frågan om reklamska. På hösten (november/december) är inriktningen idro sföreningen som arbetsgivare med bl.a. informa on om halva prisbasbeloppsregeln och kontrolluppgi er. Håll utkik på Västmanlands Idro sförbunds och SISU Idro sutbildarna Västmanlands webbsida där informa onsträffarna annonseras. Se även sidan 27 i denna utbildningskatalog. Personligt besök Vid e besök från Ska everket kan ni få svar på just era frågor om ska er och avgi er. Ta kontakt med någon av Ska everkets kontaktpersoner (se nedan) så bestämmer vi innehåll, d och plats. En annan möjlighet är a e antal föreningar på t.ex. samma ort går ihop och ber om e besök. Ska everkets hemsida Ska everkets webbsida innehåller informa on speciellt riktad ll idro sföreningar. Där kan du också hi a och ladda ner broschyrer (bland annat broschyren Klara färdiga gå! Idro och ska er ), blanke er och rä sinforma on. Du hi ar den på everket.se Kontaktperson Västmanlands Idro sförbund/sisu Idro sutbildarna Margareta Hofgaard,

21 Bra mat för prestation För a kunna prestera och må bra är det vik gt a äta rä. SISU Idro sutbildarna välkomnar ll en föreläsning där du får handfasta ps på när och vad man kan äta när man tränar. Föreläsningen riktar sig ll ak va från 13 års ålder. Även ledare och föräldrar är välkomna! Kontaktpersoner SISU Idro sutbildarna: Föreläsare: Erik Hellmén, idro sfysiolog och humanbiolog med inriktning nutri on och arbetar på folkhälsoenheten på Örebro Läns Idro sförbund. Erik är en fli gt anlitad föreläsare. Datum och d: 9 april klockan ll Lokal: VIK 3, ABB Arena Nord i Västerås. Ingång på baksidan av ishallen. Anmälan: Senast 2 april ll via webben sisuidro sutbildarna.se/vastmanland Lästips! Kostnad: 100 kr/deltagare. Anmälan är bindande. Föreningen som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar innan kursen debiteras hela deltagaravgi en. 21

22 Plattformen Pla ormen är idro ens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå och vänder sig ll dig som är ledare och tränare för barn- och ungdomar mellan 7 15 år. Du lär dig grunderna för hur du blir en posi v och självständig idro sledare för barn och ungdomar och dessutom ges du möjlighet a knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idro er. Deltagare/målgrupp: Kursen vänder sig ll dig som vill utveckla di ledarskap med målet a själv leda barn och ungdomar inom en idro sförening. Kursen kräver inga förkunskaper. Kursinnehåll: Barns och ungdomars utveckling Barnet och ungdomen i centrum Di ledarskap Pedagogik i prak ken Tid och lokal llfälle 1 Västerås: 22 februari och 1 mars kl mars kl Quality Hotel, Vallbyins tutet i Västerås Anmälan senast den 14 februari. Tid och lokal llfälle 2 Fagersta: maj kl maj kl Quality Hotel, Vallbyins tutet i Västerås Anmälan senast den 2 maj. Kostnad: kr/deltagare inkl. lunch, kursli eratur och intyg. För a erhålla intyget krävs 100% närvaro. Anmälan: Anmälan senast den 14 februari respek ve 2 maj via webben: sisuidro sutbildarna.se/vastmanland Anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Minst 12 deltagare. Annars ställs utbildningen in. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna: Kers n Rofelt, kers Lästips! 22

23 GTU GTU 1 1 Utveckla dig i tränarskap och träningslära och byt erfarenhet med tränare inom andra idro er. På uppdrag av specialidro sförbunden genomför SISU Idro sutbildarna en gränsöverskridande tränarutbildning, i tre nivåer, över hela landet med en likvärdig u ormning oavse i vilket distrikt den genomförs. Utbildningen genomförs i samarbete med SISU Idro sutbildarna i Örebro. Deltagare/förkunskaper: Kursen vänder sig ll dig som gå Pla ormen eller motsvarande SF-utbildning, varit tränare något år och som vill utveckla di tränarskap. Kursinnehåll: Ungdomars utveckling och behov Hur bra idro smiljöer med e posi vt inlärningsklimat s mulerar och mo verar ungdomar ll fortsa idro sutövning. Hur e allsidigt och varierat träningsinnehåll, anpassat ll individens psykiska och fysiska mognad, bidrar posi vt ll ungdomars idro sliga och personliga utveckling i e livslångt perspek v Datum och d: 13, 15 och 20 mars Kostnad: kr/deltagare inklusive lunch, kursli eratur och intyg. Anmälan: Anmälan senast o dagar innan kursstart via SISU Idro sutbildarna Örebros webbsida: sisuorebro.t.se Anmälan är bindande. Föreningen som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar innan kursen debiteras halva deltagaravgi en. Max 20 deltagare. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna: Marie Persson, Plats: Idro ens Hus, Karlsgatan 28 i Örebro Lästips! 23

24 Akut omhändertagande och tejpning E op malt omhändertagande vid en idro sskada på led respek ve muskel förkortar skadeperioden avsevärt. En kunskapsorientering om hur du på bästa möjliga sä agerar när skador inträffar. Här får du en förklaring om skademekanismer och riskfaktorer för de vanligaste skadorna. Innehåll: Teori och prak k om akut omhändertagande och tejpning av de vanligast förekommande skadorna vid idro sutövning. Tejpning av fot-, knä-, finger- och handled samt andra vanligt förekommande ledskador. Både vid skada och i preven vt syfte. Föreläsare: Pen Pitkänen, sjukgymnast Datum och d: 3 mars kl Plats: C-hallens konferensrum i Bombardier Arena, Västerås Kostnad: 250 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening. Anmälan: Senast den 24 februari via vår webbsida: sisuidro sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna: Lo a Ohde Tömmervik, n: , lo 24

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SKOLIDROTT. Zlatan mötte schysta vinnare. Lisa Nordén vill vara bäst Rektorn har en viktig roll Så bildar du en förening Idrotten tog över Almedalen

SKOLIDROTT. Zlatan mötte schysta vinnare. Lisa Nordén vill vara bäst Rektorn har en viktig roll Så bildar du en förening Idrotten tog över Almedalen NUMMER 3 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Zlatan mötte schysta vinnare Lisa Nordén vill vara bäst Rektorn har en viktig roll Så bildar du en förening Idrotten tog över Almedalen Sid 12

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott Guide till föreningar som bedriver Lagidrott KORPENS LAGIDROTTSGUIDE 2 Innehåll Visst är det härligt med checklistor och guider? De gör det enkelt att ta till sig omfattande information. Men handen på

Läs mer

Enkla tips för klubbens hemsida!

Enkla tips för klubbens hemsida! Idrottens verksamhetssystem för kommunikation och administration www.idrottonline.se IFK MORA: Den starka klubbkänslan är viktig för landslagets Anna Haag SÄFFLE FF: Medlemmarna möts på nätet HARNÄS/SKUTSKÄR

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 1 2015 Profilen Erik Jansson Vykortet Uganda Ordförande har ordet Om dina handlingar inspirerar. PAPPERS MAGASINET NR 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEKSANDAR SRNDOVIC

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Krönika 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna?

Krönika 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna? MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS GÄVLE DALA DISTRIKT NR. 3 Ordförande har ordet Nyval! Mikael Damberg Aktiv närings politik för fler jobb! Krönika 40 år med LAS - håller anställningsskyddet ställningarna? 1

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR.

MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 4 2013 Vykortet Thailand Bildreportage Restaurang Valhall Krönika Samhällsutveckling måste vändas! Ordförande har ordet Vi får ändra namnet från LAS till FIS om...

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM

VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM VERKSAMHETSBESKRIVNING DJURGÅRDENS IF - UNGDOM INITIATIV UTVECKLING AMBITION KREATIVITET FRAMGÅNG Välkommen till Djurgårdens ungdomshockey Djurgården är Sveriges mest framgångsrika ishockeyförening genom

Läs mer