Stena AB Årsöversikt Energi och omtanke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke"

Transkript

1 Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke

2 INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling 12 Case Stena IceMAX 14 Stena Bulk 16 Case LNG 18 Stena RoRo 20 Northern Marine Management 22 Stena Teknik 24 Stena Fastigheter 26 Stena Adactum 28 Case Vindparker 30 Stena Finans 32 Fartyg 34 Fastigheter 39 Stena Sfären Välkommen till Stena Sfären 40 Concordia Maritime 42 Stena Metall 44 Stena AB styrelse 46 Sfärråd 47 Koordineringsgrupp 48 Case Loch Ryan Port 50 Ekonomisk redovisning 52 Adresser 60

3 omtanke Innovation & utförande Affärsidé Att med vår kompetens inom framför allt service, handel och fartyg, tjäna pengar på affärsområdena shipping, färjelinjer, offshore, fastigheter och finans. Att sköta vår långsiktigt viktigaste tillgång, våra kunder, på ett sådant sätt att vi bidrar till deras och samhällets utveckling. Kundrelation Alltid kundens första val Ledande i kvalitet och kvalitetssäkrande partner Alltid effektiv och sparsam med våra egna såväl som andras resurser Tydligt delegerat affärsmannaskap Vi har åtagit oss att leva upp till den standard som formulerats av Transportgruppen i World Economic Forum. Ansvar i våra affärsrelationer Genom att bygga långsiktiga förhållanden med våra kunder, leverantörer och underleverantörer har vi åtagit oss att leverera service med hög kvalitet och bästa service. Vi kommer att hålla högsta standard på säkerhet genom hela värdekedjan och sträva efter att förtroende utgör basen för alla våra relationer i samhället. Vi har åtagit oss att uppfylla våra kunders förväntningar när det gäller ansvarsfylld affärspraxis. Vi kommer framgent att dela dessa principer för samhällsansvar med våra affärspartners och vi kan komma att dra oss ur affärsrelationer om vi anser att den standard vi har inte uppfylls av en affärspartner.

4 AFFÄRSOMRÅDEN Färjelinjer Omsättning MSEK Resultat MSEK 366 Offshore Drilling Omsättning MSEK Resultat MSEK STENA AB (publ) Stena Line Stena Drilling, Shuttle tankers stena ab en överblick Rederi Omsättning MSEK Resultat MSEK 182 Stena Bulk, Stena RoRo, Stena Teknik, NMM Fastigheter Omsättning MSEK Resultat MSEK Stena Fastigheter, Stena Realty Adactum Omsättning MSEK Resultat MSEK 172 Stena Adactum Finans/övrigt Omsättning MSEK 10 Resultat MSEK 35 Stena Finans EBITDA 1) exklusive nettovinst av försäljning av anläggningstillgångar Resultat före skatt MSEK MSEK Vår största investering någonsin s ) Resultat före avskrivningar Nyckeltal MSEK Totala intäkter Vinst vid försäljning av fartyg Vinst vid försäljning av fastigheter EBITDA 1) Rörelseresultat före försäljning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat före skatt Balansomslutning Eget kapital Eget kapital inklusive uppskjuten skatteskuld Nettoskuld, exklusive Stena Fastigheter Nettoskuld Skuldsättningsgrad, % Investeringar Antal anställda, genomsnitt Antal anställda, extern fartygsdrift Antal fartyg 2) ) Exklusive nybyggen och managerade externa fartyg ) ) ) BOSTÄDER OCH LOKALER Framtidens fartygsbränsle s24

5 150 FARTYG Sparar energi och bygger relationer s ANSTÄLLDA Utbildning lönar sig Investeringar som gör skillnad s22 GLOBAL VERKSAMHET s30 OMSÄTTning MSEK En strategisk investering s50

6 Stena AB Koncernchefens reflektioner Koncernchefens reflektioner ENERGI OCH OMTANKE Höjdpunkter 2011 Härligt! Vi lyckas med våra innovationer och kan fortsatt bli än mer hängivna mot våra kunder, mot varandra och de system vi arbetar i. Ökat resultat och fortsatt tillväxt Intäkter EBITDA Resultat före skatt Strategisk expansion Totala investeringar 2011, SEK 10,6 miljarder, inklusive lever ans av 2 Suezmaxfartyg, 2 RoPaxfartyg, 3 LNG-fartyg, och en hamn i Skottland Nybyggnadsprojekt: 1 isklassat borrfartyg, levererad i April 2012 (SEK 9 miljarder) 1 Suezmax tankfartyg, leverans 2013 (SEK 500 miljoner) Stark tillgänglig likviditet och kreditprofil Kassa, outnyttjade krediter och finansiella tillgångar SEK 15,9 miljarder Sund balansräkning 1) Bokfört värde fartygs och riggflotta, SEK 34 miljarder Marknadsvärde fastighetsportfölj, SEK 26 miljarder med lån/ marknadsvärde om 47% Nettoskuld exklusive fastighetslån SEK 26 miljarder Eget kapital inklusive uppskjuten skatt SEK 35 miljarder Skuldsättningsgrad, 55% Skuldsättningsgrad exklusive fastigheter, 53% 1) Per 31 december 2011 SEK 28 miljarder SEK 8,2 miljarder SEK 2,8 miljarder Samtliga affärsenheter levererar förbättringsförslag av aldrig tidigare skådad mängd. I Stena Line lämnar nu varannan anställd förslag till förbättringar och mängden engagerade medarbetare och förslag fortsätter öka. Kundtillfredsställelsen i Stena Line håller sin höga nivå med 54% mycket nöjda kunder trots årets stora omställningar med introduk t ioner av nytt tonnage på fem färjelinjer. Stena Drilling har aldrig haft så stor kundtillfredsställelse med hygglig kompensation baserad på uppfyllelse av Key Performance Indicators. Man har heller aldrig haft så få anmärkningar, så få utestående underhållspunkter och så god säkerhet på våra borrenheter. Vårt managementbolag Northern Marine Management är nu nere i 4,2 observationer av vilket slag det vara må per inspektionstillfälle av sina tankfartyg. Stena Fastigheter har förbättrat sig med två punkter i branschens Nöjd Kund Index. Stena Bulk har etablerat sig i Sydamerika och i Fjärran Östern och dess tankfartyg har haft en bättre insegling än någon av deras konkurrenter. Design och omtanke Med så bra resultat på många punkter borde det ekonomiska utfallet av vår operation vara bättre. Förstår vi då egentligen våra kunders verkliga behov? Hur blir vi bättre på att gräva oss ner i och analysera komplexa data? Hur sätter vi dessa i ett sådant sammanhang att våra innovationer leder till relevanta produkter och tjänster för våra kunders framgångar och upplevelser? Så relevanta att våra kunder vill dela mervärdet med oss och ge oss betalt för vårt bidrag. Emedan det inte finns några arbetssätt för revolutionära framgångar i vår industri ska vi fortsätta att ägna oss än mer med skärpt uppmärksamhet kring detaljer och hängiven omtanke om att förenkla vår operation, förbättra dess säkerhet och skapa nya tjänster. Allt i förhoppning att därmed leverera än större kundtillfredsställelse. Ordet omtanke är vårt språks vackraste ord. Begreppet omtanke täcker våra strävanden. Genom omtanke är vi uppmärksamma på detaljer och bryr oss hängivet om att förbättra inte bara för oss själva, men också för våra kollegor och kunder. Så länge vi ställer de rätta frågorna och förstår svaren kommer detta ansvarstagande också att leda till ett bättre samhälle. Framgångarna under året har varit många. Vår borrsida, med över 98% teknisk tillgänglighet, har tjänat sina kunder väl, särskilt i svåra vatten. Stena IceMAX, vårt första fartyg av typen DrillMAX Ice, har fått sitt första kontrakt, ett femårskontrakt med Shell. Med sin stora propellerstyrka är fartyget idealiskt för att borra i de djupa strömutsatta vattnen utanför Franska Guyana. Tack vare sina starka propellrar och arktiska klassbeteckning kommer fartyget att kunna borra året runt i Disco Bay-området, långt norrut mellan Grönland och Kanada. Med 20 25% av världens uppskattade fossila reserver i Arktis står starten för borrning i dessa områden för dörren. Tre av våra borrenheter har med minuti öst säkerhetstänkande borrat mellan Grönland och Kanada under såväl sommar som vinter. Vårt samarbete med grönländska och kanadensiska myndigheter är fast etablerat. Vi samarbetar också med en FN organisation under bildande, Conservation Internatonal, med uppgift att möjliggöra tillvaratagande av havet som resurs på ett klokt sätt. Första åtgärden är att etablera ett Ocean Health Index för att skaffa mått på hur verkligheten ser ut. Miljösäkerhet och säkerhet från sjöröveri 2010 och 2011 var miljömässigt fina år för världens tanksjöfart med enbart ett oljespill över sju hundra ton. Med enbart 0,25 dagars frånvaro från arbetet per en miljon arbetade timmar är såväl våra borrenheter som våra tankfartyg idag mycket säkra arbetsplatser. Från sjösäkerhet och säkerhet från arbetsolyckor är säkerhet från pirater en ny fråga, som måste prioriteras. Sjöfarten och samhället är hårt drabbade av piraterna i Indiska Oceanen. Piraterna lyckades skaffa sig en ersättning om en miljard dollar sista 2 Stena AB 2011

7 året. Försäkringsindustrin drar in inkomster på fyra miljarder dollar. Försvarsinvesteringar i material på fartygen och hyra av beväpnade vakter kostar tre miljarder dollar. Länderna kring piratområdet drabbas av ökade kostnader om två miljarder dollar. Omläggning av fartygens reserutter kostar ytterligare fem miljarder dollar, allt beräknat på årlig bas. Om enda lösningen på detta problem är fler och fler privatarméer kan framtiden bli väldigt dyster för rätts säkerheten i världen. Vår tankeroperation Hitintills har inget av våra fartyg kapats, vilket kan bero på att våra fartyg gör förhållandevis god fart och har beväpnade vakter ombord. Vår poolpartner Sonangol i vår suezmaxpool låter sina tankfartyg göra kostbara deviationer. Icke desto mindre har poolens tankfartyg haft en intjäning under året, som överstiger närmaste konkurrent med USD per dag. Även våra produkttankfartyg har haft en intjäning överstigande våra konkurrenters med närmare USD per dag. Tankmarknaden har under året varit dålig och kommer fortsätta vara dålig under närmaste året, enär stora tonnagemängder levereras från varven. Från att ha varit ett företag med spekulation i fartygsvärden har Stena Bulk byggt upp ett robust logistiksystem med 40 tankfartyg av mellanstorlek för raffinerade oljeprodukter och ett 25-tal tankfartyg av suezmaxstorlek för råolja. De flesta av de fartyg vi använder oss av är inhyrda på kort tid. Med möjlighet till marknadsanpassning kan vi därför troligen göra vinst på vår tankeroperation under kommande år. En perfekt operation och ett lönsamt förvärv En icke föraktlig kommersiell fördel med en högkvalitativ operation är att när tillfälle bjuds till fördelaktiga förvärv av fartyg eller andra tillgångar kan vi genomföra en affär och omedelbart bli accepterade av potentiella kunder. Så skedde i maj 2011, när tre LNG-fartyg inköptes med omedelbar charter till så stora och seriösa aktörer som BP och British Gas. Under 15 år har vi följt marknaden och avstått från att deltaga kommersiellt. Istället har vårt managementbolag Northern Marine Management hjälpt sina kunder att bygga upp kompetens för att sköta sina LNG fartyg. När så tillfälle erbjöd sig hade vi hundra kompetenta medarbetare i beredskap att ta över våra Stena AB

8 Stena AB Koncernchefens reflektioner nyförvärvade fartyg. Gas kommer att spela en stor roll i världens framtida energibalans. Shell, BP och Total producerar idag nästan lika mycket gas som olja mätt i energie k vivalenter. Gastransporterna växer trendmässigt med 8% om året. Det är angeläget att Stena kan ta aktiv del i detta intressanta affärsområde. För att underlätta en ytter ligare expansion utan att belasta vår balansräkning ytter ligare kommer vi att utvärdera en IPO av vår fortsatta gasfartygssatsning under Likviditetsberedskap, konjunkturer, energi och alternativa bränslen Det är trevligt att ha en god likviditet för nyförvärv. Under fem år har vi investerat närmare en miljard USD om året i nya fartyg, ombyggnader, fastigheter och vindkraftverk. Med SEK 16 miljarder i likvida tillgångar är vår likviditetsberedskap fortsatt god. Det kan behövas. De senaste årens tillkortakommanden i världsekonomin skapar ödmjukhet inför tron på realistisk framtidsplanering. Vår optimism är dock obruten. På lång sikt har världen chanser som aldrig förr. På kort sikt måste vi dock erkänna att det är dags att planera för dåliga tider i Europa. Detta drabbar särskilt vår färjetrafik. Våra frakt- och passagerarvolymer är ned med 15% respektive 10% mot Förhoppningsvis kommer de stora genomförda omdispositionerna av tonnage på flera linjer att generera ett förbättrat resultat under Ett oljepris närmare USD 120 per fat skapar stora merkostnader, som vi ej lättvindigt kan belasta våra kunder med. Vi har därför kontinuerligt arbetat med att sänka våra färjors energiförbrukning. Vi har sedan 2005 lyckats sänka den med mellan 25% och 30%. För närvarande tror vi oss kunna fortsätta sänka förbrukningen med 2 3% årligen. Inte bara våra färjor utan också våra tankfartyg moderniseras. Vårt senaste nybygge Stena Superior har en energiförbrukning som är 6 8% lägre än något annat jämförbart flytande tankfartyg. I vårt designarbete med Stena Airmax har vi nått 10% bränslebesparing i förhållande till tidigare konstruktioner. Vår ambition är att nå ytterligare 5% effektivitetsförbättring i detta projekt. Medelst LNGdrift i våra LNG-fartyg har vi intim kunskap om möjligheter till LNG drift också i våra färjor. För nybyggda färjor kan detta bli en realitet så snart infrastruktur för transport av gas och bestämmelser för säker bunkring mellan fartyg såväl till havs som i närhet till tätbebyggda områden är på plats. Existerande färjor går ej att bygga om för LNG-drift. Vi kommer därför i sommar att driva ett fartyg med metanol för att se om denna teknik går att utveckla till ett ekonomiskt gångbart bränslealternativ. Sverige kommer som land att drabbas av en kostnadsfördyring om miljarder SEK från och med 2015 i och med införandet av 0,1% svavelinnehåll som högsta tilllåtna svavelhalt i Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen. Fordonsindustrin fick 30 år på sig att genomföra motsvarande sänkning och rederinär ingen sex år. Tyvärr står inga tekniska möjligheter till buds under 2015 att mildra denna kostnadsfördyring för rederierna. Det är vår förhoppning att denna lagstiftning fördröjs till 2020, då det kan finnas nya lösningar till hands. Framtidstro Marschen mot ett mindre fossilberoende samhälle går i mångas mening sakta men sker dock. Med våra tillstånd att bygga 150 vindkraftverk på land i Sverige är vår projektering i full gång och vi räknar med att investera i storleksordningen en och en halv miljard SEK om året under de närmaste fem åren i denna energikälla till båtnad för både miljön och oss själva. Vår husbyggnation om SEK 800 miljoner om året leder fram till energisnålare hus. Steget fullt ut till passivhus i kombination med solceller är vi dock ännu inte beredda att ta, men vi följer utvecklingen noga. Användningen av olja och gas kommer att fortsätta under de närmaste 40 åren. Med kraven på ny produktionskapacitet kommer efterfrågan på Stena Drillings flytande borrningsfartyg och plattformar att vara god. Säkerhets- och miljöhänsynen är fördyrande, men kommer med bättre teknik och processer att vara under kontroll. Detta gynnar företag med Stenas värderingar och på sikt hela branschen. 4 Stena AB 2011

9 Med bra värderingar skapar man bra strategier Stena Adactum har som affärsområde nu stabiliserat sig och kommer att bli alltmer bidragande till koncernens resultat. Det är roligt att våra värderingar är tillämpliga i så gott som samtliga branscher. Vi tänker fortsätta under mottot att med bra värderingar kommer vi att kunna hitta rätt strategi. Parat med en stark operation känner vi tillförsikt att samtliga våra affärsenheter har framtiden för sig. Detta gäller för Stenas samtliga affärsområden. Vi har anledning att känna glädje och tacksamhet över våra resultat. De genereras inte av sig själva och det känns skönt att ha en stabil plattform att bygga vidare på. Med tack till alla Er som var dag gör Ert bästa. Göteborg i april 2012 Dan Sten Olsson Stena AB

10 Stena AB Hållbarhet hållbarhet omsorg om miljön är prioriterat inom Stena Sfären 6 Stena AB 2011

11 Det är viktigt att de mål vi uppnår inte bara är finansiella. Vår vägledande broschyr Principer, trossatser och grundvärden för Stena AB utgör grunden för all vår verksamhet. Vår första vision i boken är att vara varsamma om bolagets resurser och resurser i världen omkring oss. Detta är en vision företaget har haft under flera decennier häftet är nu inne på sjätte upplagan. Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar världen omkring oss, både positivt och negativt. Medan vi är stolta över att underlätta globaliseringen, öka det globala välståndet och möjliggöra en jämnare fördelning av välståndet, är vi väl medvetna om det faktum att globaliseringen också genererar mer transporter. Med dagens teknik har havstransporter en skadlig inverkan på miljö och klimat, trots att det är det mest miljövänliga sättet att transportera gods mätt utifrån tonkilometer. Stena är därför fullt engagerade i att minimera de negativa effekterna av godstransporter till sjöss. Genom kontinuerlig anpassning av tekniska innovationer, som leds av en stor intern teknisk avdelning, är vi ett av de ledande företagen i vår bransch när det gäller låga utsläppsnivåer, både i luften och i havet. Vi arbetar minutiöst för att uppnå högsta operativa kvalitets- och säkerhetsnormer, vilket framgår av en kontinuerlig minskning av störningar och tillbud, till en nivå där vi är riktmärket för många andra. Till exempel har vi en LTI-frekvens i Stena Drilling på 0,27 och vi har en genomsnittlig vetting observation i vår tanker flotta på 4,2 mindre noteringar per inspektion. Vi arbetar kontinuerligt med detta eftersom det är ekonomiskt och kommersiellt sunt, men också eftersom det är kärnan av vad vi i grunden står för. Vi uppnår resultat genom att sätta tydliga mål för respektive affärsområde, för varje fartyg och för varje enskild medlem i Stena-laget. Enligt den vägledande principen för delegerat ansvar, mäter vi kontinuerligt och följer upp på alla nivåer. Omtanke, Innovation och Utförande är våra kärnvärden, vilket innebär att säker, hållbar och miljövänlig prestanda bör vara synonymt med Stenas varumärke. Några praktiska exempel är: Minskning av energiförbrukningen korrelerar proportionellt med minskning av utsläppen. Stena Line har minskat bränsleförbrukningen med 30% sedan år 2007, varav 10% på grund av reducerad hastighet medan 20% beror på förbättrade operativa metoder som utvecklats via 200 projekt med engagemang av 400 anställda. Stena Bulk har utvecklat och investerat i världens mest moderna Suezmaxflotta med nya skrovlinjer och optimerade bränsleeffektiva huvudmotorer. Resultatet är en bränsleförbrukning som är, enligt våra noteringar och kunskap, 8 10% lägre än de bästa motsvarande fartygen som byggs idag och 20% lägre än fartyg byggda före Jämfört med fartyg byggda före år 2000, är vår nuvarande bränsleförbrukning 25 30% lägre. Vi har investerat mer än 50 miljoner kronor i vårt AirMAX koncept som med en revolutionerande design av skrovet skapar en luftkudde vilket minskar bränsleförbrukningen med ytterligare 10 15%. Över tiden har Stena Propertys energi- och vattenkonsumtion minskat med 1,5% årligen. Detta har åstadkommits bland annat genom att individuell mätning av värme och vatten införts på ett stort antal av våra fastigheter. Under Stena Fastigheters egna koncept för att utveckla hållbara boende- och arbetsmiljöer för sina hyresgäster, Relationsförvaltning, har ett 80-tal olika projekt och aktiviteter bedrivits under Genom vårt Innovationsprojekt inom Stena Line har vi i genomsnitt två förslag per person från våra sex tusen anställda, varav ungefär en tredjedel är relaterade till energi- och resurssparande. För närvarande har mer än 15% av förslagen genomförts. Stena Drilling har i genomsnitt 99,8% operativ tillgänglighet, vilket i praktiken innebär att vi inte har några störningar eller olyckor i vår verksamhet överhuvudtaget. Alla anställda i Stena ska ha en förståelse av våra kärnvärden Omtanke, Innovation och Utförande. Genom obevekligt fokus på våra värderingar i vårt dagliga arbete levererar vi hög prestanda, teknisk innovation och minimerar utsläpp och därigenom skapar vi en bättre värld för kommande generationer. Koldioxidutsläpp per affärsområde 2011, % Stena RoRo 8% Stena Bulk 20% Stena Drilling 10% Concordia Maritime 12% Färjor 50% Stena AB

12 Stena AB Rederi, Drilling och Färjelinjer rederi, drilling och färjelinjer affärsmannaskap och utförande Jag känner mig privilegierad att få börja vid Stena. Under mina första månader i företaget har jag haft möjlighet att besöka och lära känna de flesta av våra havsbaserade aktiviteter, vilket är så som Dan Sten Olsson definierar mitt ansvarsområde. Jag har ägnat tid åt att lära mig förstå vad det är som gör Stena så framgångsrikt när så många andra, ofta mer etablerade rederier, har misslyckats. Det första som slår mig är motivationen och inställningen hos våra anställda. Den decentraliserade affärsmodellen, med fokus på självständiga medarbetare, har skapat en företagskultur med personliga initiativ och personligt ansvar. Denna atmosfär har skapat en unik plattform för lärande som, över tid, har bidragit till att utveckla ytterst professionella medarbetare. Oavsett om vi pratar om LTIfrekvens på borrfartyget Stena Carron eller ingående kunskap om vartenda RoRo-fartyg i hela världen kan vi bevisa att vi har kompetens och kapacitet i världsklass. Andra fördelar med vår konsekvent decentraliserade verksamhet är beslutsfattande i näst intill realtid och en nära nog total frånvaro av central byråkrati. En annan intressant aspekt av Stena är mångfalden inom koncernen. Vi opererar inom fler områden av shipping än de flesta skulle ana vid en första anblick. Den stora fördelen är naturligtvis att vi har komplementära verksamheter. Flera av verksamheterna kompletterar varandra inom en bransch som onekligen är volatil till sin karaktär. Bredden av aktiviteter ger oss också en mängd ömsesidigt stödjande anknytningar till marknaden. Ett bra exempel är Chevron, en av våra viktigaste kunder. Chevron är en nyckelpartner till Stena Drilling men även till Stena Sonangol i fråga om råolja samt Stena Weco i fråga om rena petroleumprodukter. Som om det inte vore nog har vårt bolag inom ship management, Northern Marine Management, fått förtroendet att bemanna Chevrons egna tankfartyg. Ett annat exempel är vårt lyckade inträde på marknaden för flytande naturgas (LNG) förra året, vilket möjliggjordes tack vare mångårigt kvalitetsarbete för BP, British Gas och Gazprom. Avgörande för vår framgång har varit vår förmåga att göra två saker samtidigt. Vi har klarat att systematiskt utveckla serviceprodukter och leverera kvalitet som har tillfört värde i globala leveranskedjor, samtidigt som vi har behållit vår förmåga att vara entreprenörer och fånga möjligheter som våra marknader erbjuder. Få rederier klarar att göra båda sakerna på samma gång. Vi tillstår att asset play är en viktig och inbyggd del av vår strategi, samtidigt som vi också levererar högkvalitativa och effektiva tjänster och produkter till några av världens mest krävande kunder. Genomgående hög kvalitet kommer inte av sig självt. Det finns en tydligt manifesterad företagsambition i våra proportionellt sett stora avdelningar för teknik och ship management. Genom att ha egen sådan kompetens i företaget kan vi kontrollera kvalitet, operativ förmåga och kostnader. Vår tekniska stab har kunnat visa fram de högsta bränslebesparingarna i branschen. Det faktum att vi inleder varje styrelsemöte i alla våra bolag med en genomgång av den operativa prestandan visar tydligt var våra prioriteringar ligger. 8 Stena AB 2011

13 Men skälet till att många av oss tilltalas av Stena är obestridligen att företaget ägs av en starkt engagerad familj. Inom shipping är cyklerna många gånger längre än i många andra branscher. Shipping är ingenting för den räddhågade. Att ha kraft och finansiell styrka att hålla ut under en hel cykel är en förutsättning för långsiktig framgång. Vanligtvis tar det runt tre år från det att ett nytt fartyg beställs vid ett varv till att det är i kommersiell drift. Sedan skrivs det av på 20 år men har förhoppningsvis en livslängd på runt 30 år. Från den dag ett investeringsbeslut tas kan det dröja ett decennium eller mer innan man vet om investeringen är lönsam. Att ha stabila och insiktsfulla ägare i en sådan verksamhet är en fördel som inte nog kan betonas. Det är därför med största ödmjukhet och beundran som jag tar mig an min roll i Stena. Men det finns också en tydlig känsla av ansvar och medvetenhet om att vi måste skapa vår framgång varje dag. Den globala shippingbranschen står för närvarande inför stora utmaningar och vissa av de förändringar vi ser är av strukturell karaktär och därför oåterkalleliga. Det är en utmaning att en oproportionerligt stor del av vår nuvarande lönsamhet genereras av Stena Drilling. Vi har en rad pågående projekt för att stärka lönsamheten och dessa måste genomföras utan dröjsmål och med kraft. Vi behöver hålla huvudet kallt för att navigera oss igenom både utmaningarna och möjligheterna som ligger framför oss. Om vi klarar det kommer vi att kunna fortsätta på den fram gångsrika väg som varit Stenas signum under så många år. Carl-Johan Hagman Carl-Johan Hagman VD Rederi, Drilling och Färjelinjer Stena AB

14 Stena AB Färjelinjer STENA LINE ett händelserikt år Stora investeringar möjliggör tillväxt Gunnar Blomdahl VD Den svaga världsekonomin under 2011 och den tilltagande finansoron under andra halvåret påverkade Stena Lines verksamhet. Framför allt fick detta effekter på fraktverksamheten, men även passagerarverksamheten påverkades till viss del. Under 2011 avslutades den stora fartygsomflyttning som inleddes i slutet av De stora investeringar som gjorts under senare år gör att Stena Line har en verksamhet som är mycket väl anpassad efter kundernas behov. Fokus ligger nu på att konsolidera och vidareutveckla verksamheten för att öka både resande och frakt på samtliga Stena Lines linjer. Stena Line Stena Spirit och Stena Vision sattes i trafik på linjen Karlskrona Gdynia under 2010 och De båda fartygen gick tidigare i trafik på linjen Göteborg Kiel. Innan trafikstart på Karlskrona Gdynia byggdes de om på Cityvarvet i Göteborg. Bland annat byggdes Pure Nordic Spa och en ny hyttavdelning, samtidigt som kapaciteten på bildäck utökades. Andel av koncernens omsättning: 37% Antal anställda Omsättning MSEK Sysselsatt kapital* MSEK * För detajerad information se sidan 34 Stena Line är ett av världens största färjerederier med inriktning på transport av passagerare och frakt. Vid utgången av 2011 trafikerade Stena Line 17 egna linjer samt 2 slot charter-linjer i Skandinavien och runt Storbritannien med 32 fartyg. Stena Line äger även 5 hamnar. Visionen är att vara The leading and most attractive ferry company in the world. Detta uppnås genom att alltid arbeta för att service, produkter och tjänster ska överträffa kundernas förväntningar. Under senare år har stora förändringar gjorts i Stena Lines verksamhet, med stora fartygsbyten och ombyggnader på strategiskt viktiga linjer samt förvärv av verksamheter och hamnar var inget undantag utan blev återigen ett mycket händelserikt år. Viktiga händelser under 2011 Sista steget i den stora fartygsomflyttning som inleddes 2010 slutfördes. Efter en ombyggnadsperiod på varvet Remontowa i Gdansk, Polen, sattes nya Stena Scandinavica i trafik på Göteborg Kiel i april. 10 Stena AB 2011

15 I slutet av juni sattes Stena Spirit i trafik på linjen Karlskrona Gdynia efter ombyggnad på Cityvarvet i Göteborg. Under sommaren fick Stena Line godkänt från konkurrensmyndigheterna att slutföra förvärvet av två linjer från DFDS, Belfast Liverpool (Birkenhead) och Belfast Heysham. Efter sommaren togs beslut om att gå från helårsservice till säsongsservice på linjen Holyhead Dun Laoghaire, Irländska Sjön. Linjen Hoek van Holland Killingholme fick under året två nya fartyg som båda byggts på Samsungvarvet i Sydkorea. Stena Transporter sattes i trafik i mars och följdes av systerfartyget Stena Transit i november. I november invigdes Stena Lines nya hamn i Skotska Cairnryan som ersatte den tidigare hamnen i Stranraer. Samtidigt sattes Superfast VII och Superfast VIII in på linjen och ersatte de tre tidigare fartygen Stena Navigator, Stena Caledonia och Stena Voyager. Superfastfärjorna genomgick omfattande ombyggnader på Remontowavarvet i Gdansk innan de sattes i trafik på linjen. Resultat Fortsatt svag ekonomisk utveckling i omvärlden kombinerat med oro på finansmarknaderna påverkade Stena Line under Inom fraktverksamheten inleddes året dock relativt starkt och det var först efter sommaren som påverkan från den finansiella oron fick effekt. Totalt över året ökade fraktvolymerna med +5%. De totala passageravolymerna försämrades med 3% jämfört med 2010 och motsvarande siffra för bilvolymerna var 4%. Andra faktorer som hade påverkan på Stena Lines finansiella situation under 2011 var ett fortsatt högt oljepris samt höga kapitalkostnader till följd av de senare årens stora investeringar. I slutet av 2011 inleddes ett arbete med såväl intäktshöjande som kostnadsbesparande insatser. Detta arbete bottnar i ett stort antal aktiviteter sprungna ur Stena Lines nya strategiplan med fokus på områdena försäljning, produktutveckling, kundupplevelse och förbättrad effektivitet. Energi Sedan 2005 driver Stena Line ett energibesparingsarbete inom sitt Energy Saving Programme, ESP. Sedan starten har nästan SEK 150 miljoner investerats i nya innovativa lösningar för att minska olje- och energiförbrukning såväl iland som på fartygen. I nuläget pågår cirka 200 olika projekt med syfte att sänka energiförbrukningen. Några exempel på lösningar som införts är: Ecodriving för fartyg Elanslutning av fartyg i hamn Byte till mer bränsleeffektiva propellrar Fartyg med bränsleeffektiv konstruktion Under 2011 inleddes ett pilotprojekt med vertikala vindkraftverk i fören på Stena Jutlandica som går i trafik mellan Göteborg och Frederikshavn. Målen med projektet är dels att vindkraftverken ska producera el för belysningen på bildäck, dels att minska luftmotsåndet till havs och därigenom minska bränsleförbrukningen. Pilotprojektet fortsätter under 2012 för och utvärderas löpande. Inom ramen för energibesparingsprogrammet ESP har Stena Line satt som mål att minska energianvändningen med 2,5% per år, något som hittills uppnåtts varje år. Gäster och medarbetare Under de senaste åren har Stena Line satsat mycket kraft och resurser på att utveckla sin service och sina produkter. Andelen mycket nöjda resenärer fortsatte under 2011 att ligga en bra bit över 50%. Totalsiffran för Stena Lines alla linjer hamnade för 2011 på 54%. Andelen mycket nöjda fraktkunder var under %. Medarbetarna är den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med att leverera god service till kunderna. Medelvärdet i företagsundersökningen Stena Voice, som bland annat visar arbetsklimat, kundorientering och kännedom om mål och strategier, fortsatte att ligga på en hög och stabil nivå. Volymtrend*, tusental Passagerare Fraktenheter** Bilar Intäkt per aktivitet MSEK Passagerare Ombordförsäljning Frakt ** Stena Line förvärvade HH-Ferries i oktober I september 2009 inlemmades HH-Ferries i det med Scandlines Denmark A/S samägda bolaget och volymerna är därefter redovisade med 50% i respektive bolag. ** En fraktenhet är en lastbil, trailer eller tågvagn. Stena AB

16 Stena AB Offshore drilling stena drilling Starka operationer och nya möjligheter Stena Drilling är en av världens främsta oberoende borriggsoperatörer. Från huvudkontoret i Aberdeen, Skottland, driver företaget en global verksamhet och opererar tre borrfartyg för ultradjupt vatten samt tre borriggar. Företaget har också en förstärkt, isklassad version av ett borrfartyg i den framgångsrika DrillMAX-serien, Stena IceMAX, som levererades i april Med flera framgångsrika nybyggnadsoch ombyggnadsprojekt samt en omfattande portfölj av tidigare och nuvarande operationer över hela världen har Stena Drilling varit banbrytande på flera områden inom teknisk utveckling och innovation i offshoreborrindustrin. Tom Welo VD Generellt stärktes riggmarknaden något under 2011, trots vissa regionala utmaningar. Operativt var vi fortsatt bäst i branschen med en hög operativ prestanda genom hela flottan. Vi avslutade framgångsrikt försäljningen och leveransen av Stena Tay och säkrade bra kontrakt för våra enheter, inklusive ett femårigt charterkontrakt för vår eftertraktade Stena IceMAX. Vi väntar oss en starkare marknad nästa år utifrån en ekonomi i återhämtning och höga, stigande oljepriser. Den positiva utvecklingen vi såg för dagsraterna i slut et av förra året väntas hålla i sig allt eftersom överskottstonnaget för 2012 och 2013 gradvis försvinner. Den höga nybyggnadstakten har dämpats men med en sysselsättning inom ultradjupt vatten på nästan 100% är utsikterna lovande. Vi räknar med att vår verksamhet fortsatt ska vara solid tack vare säkrade kontrakt och en förstklassig flotta. I april 2012 tog vi leverans av Stena IceMAX och ser fram emot nya framgångar i vår DrillMAX-flotta med denna enhet. Stena Drilling Andel av koncernens omsättning: 25% Antal anställda 966 Omsättning MSEK Sysselsatt kapital* MSEK Stena IceMAX är världens första dynamiskt positionerade isklassade borrfartyg, speciellt konstruerat för säker och effektiv verksamhet i arktiska förhållanden. * För detajerad information se sid Stena AB 2011

17 2011 var ett utmanande år för olje- och gasindustrin. Även om riggmarknaden stärktes något påverkades branschen av efterverkningarna från den tragiska olyckan med BP Macondo/Deepwater Horizon. Som väntat ledde olyckan till omfattande förändringar för branschen, med ytterligare reformer och säkerhetsåtgärder av både oljebolag och myndigheter över hela världen. Den proaktiva översyn av alla system och rutiner som Stena Drilling har genomfört under 2010 och 2011 gör att företaget är mycket väl förberett för att möta marknadens krav och förväntningar. Oljebolagen efterfrågar i ökande grad högkvalitativa enheter och leverantörer. Detta bekräftas både av antalet gjorda nybeställningar såväl som av nyligen tecknade kontrakt. Marknadsutveckling Oljepriserna var fortsatt relativt stabila på en hög nivå under hela 2011, mer än USD 100 per fat under större delen av året. Ökade aktiviteter och ett högt oljepris ledde till att de stora oljebolagen aviserade betydligt ökade investeringar i genomsnitt mer än 10% i exploatering och produktion. Så länge konsumenternas oljepris är högre än producenternas kostnad för exploatering kommer ökade oljereserver att vara en fortsatt viktig punkt i oljebolagens strategiska mål. Detta ger ett fortsatt fokus, eller till och med ökat fokus, på exploatering. Vi har också sett att oljebolagen har återupptagit eller planerar att åter uppta borrprojekt som sköts på framtiden i samband med finanskrisen, för att möta den framtida efterfrågan på olja. Under 2011 var marknaden för ultradjupt vatten relativt god medan segmentet för medeldjupt vatten drabbades av överkapacitet eller för få projekt, bland annat i Stor britannien och Australien som upplevde säsongsrelaterade störningar. Både Stena Spey och Stena Clyde påverkades av dessa förhållanden och var utan sysselsättning under slutet av året, med nya kontrakt först i februari respektive mars Vi ser emellertid positiva signaler för 2012 inom segmentet för medeldjupt vatten, med bland annat stigande dagsrater. Bäst på prestanda Alla våra enheter har varit fast kontrakterade under större delen av 2011 och genom vår strävan att vara bäst i branschen upprätthöll vi en operativ prestanda på i genomsnitt nästan 99%, med 100% för Stena DrillMAX och Stena Forth. Stena Carron hade en mycket hög operativ och säkerhetsmässig prestanda under hela året, utan en enda rapporterad incident (LTI, RWC, MTO*), och belönades med Best in Fleet Säkerhet står högt på agendan och våra ständiga ansträngningar för att förbättra säkerheten har givit goda resultat i hela flottan, med utmärkt säkerhetsprestanda i termer av LTI-fria dagar för fyra enheter. Vår äldsta enhet, Stena Clyde, har uppnått mer än 5 år av LTI-fria dagar. Stena Carron och Stena Tay har haft 2 år och Stena Spey 1,5 år av LTI-fria dagar. Vårt fortsatta miljöfokus gav oss, för andra året i följd, utmärkelsen IADC North Sea Chapter Annual Environmental Award. Vi vinkar adjö Under 2011 tog vi det strategiska beslutet att sälja Stena Tay. Enheten genomgick en översyn och vissa modifieringar och uppgraderingar gjordes i Las Palmas som en del av säljavtalet, varefter riggen levererades till den nya ägaren i oktober. Stena Tay har haft en suverän operativ prestanda och har banat väg för den innovativa andan i Stena Drilling. Nya områden driver utvecklingen Flera av de viktigaste upptäckterna av olja och naturgas under 2011 har till stora delar gjorts i nya områden, vilket bland annat har satt provborrningar i Arktis på kartan igen. Mycket av det vi såg hända på marknaden 2011, såsom nybildade samarbeten i Ryssland, borrningsaktiviteterna utanför Grönland och Statoils betydande fynd i Barents hav, bekräftade denna utveckling. Med vårt innovativa och eftertraktade isklassade borrfartyg för ultradjupt vatten, Stena IceMAX, är Stena Drilling väl positionerat för att vara med och leda nästa steg i utvecklingen av offshoreborrindustrin. * LTI = Lost Time Incident RWC = Restricted Work Case MTO = Medical Treatment Only Borrkontrakt 1) Rigg Kund Kontraktstid 2) Stena Clyde Origin Q Stena Don Statoil Q Stena Spey Enquest Q Stena DrillMAX Hess Q Stena Carron Chevron Q Stena Forth Hess Q Stena IceMAX Shell Q ) Per 31 mars ) Fasta kontrakt exklusive optioner Utnyttjandegrad 100% Operativ sysselsättning i procent av totalt tillgängliga dagar. Stena AB

18 Stena AB Avsnitt Stena IceMAX Effektiv operation i världens tuffaste vatten Stena IceMAX är namnet på det fjärde och senaste fartyget i Stenas DrillMAX-serie och tillika den största investeringen i Stena Sfärens historia. Ett unikt borrfartyg, designat att operera i några av världens tuffaste vatten. När Stena IceMAX under 2012 lämnar varvet i Sydkorea har det gått sju år sedan Stena år 2005 tog de inledande varvskontakterna inför utvecklandet av fartygsserien DrillMAX. Fakta Stena IceMAX Längd: 228 m Bredd: 42 m Djup: 19 m Besättning: 180 personer Borrdjup: meter på upp till meters havsdjup Investering: USD 1,26 miljarder. Stena IceMAX är den största investeringen som Stena någonsin har gjort.

19 Fredrik Samuelsson, site manager på Stena Teknik, har varit med under hela resans gång. Du leder Stenas site team i Korea. Vad gör ett site team? Ett site team bevakar redarens intressen på plats under varvstiden. Det innebär att vi säkerställer att varvet och underleverantörer utför byggnation och tester enligt kontrakt. Det permanenta teamet är på 30 personer och som mest är det personer från Stena som är direkt engagerade i konstruktion och testning av fartygen. Unik i konkurrensen Hur gestaltas den tekniska kompetensen hos Stena i en byggnation som Stena IceMAX? Varv är experter på att färdigställa ett fartyg på ett så tids- och resurseffektivt sätt som möjligt. Som redare och borroperatör måste Stena säkerställa att operation och underhåll kan utföras så effektivt som möjligt under hela fartygets livslängd på år. Vi tillför operationell kompetens och införlivar den i designen och bygg nationen av varje fartyg. Hur skiljer sig Stena IceMAX från konkurrenterna? Stena IceMAX är det första borrfartyget någonsin som redan från början är designat och byggt för att operera i arktiska förhållanden. Det finns idag ingen konkurrent som kan jämföra sig med henne, inget borrfartyg har tidigare byggts med så hög isklass. Det mest innovativa är den del av fartyget som omgärdar borrsträngen och som på engelska heter top side package. Stena IceMAX är en förstärkt, vinteranpassad vidareutveckling av Stenas DrillMAX-design och är resultatet av Stenas samlade fartygs- och borr expertis. Tack vare denna opererar Stena IceMAX med en hög grad av automatik, vilket ger högre effektivitet och precision samtidigt som olycksrisken ombord kraf tigt minskar. Positionering på centimetern Ett annat sätt som Stena IceMAX särskiljer sig på är den dynamiska positioneringen, DP, vilket innebär att hon inte förankras under operationer. Systemet justerar själv efter vind, vågor och strömmar och kan på centimetern bestämma och bibehålla fartygets position. Detta innebär att Stena IceMAX, till skillnad från förankrade enheter, kan inleda borrningarna omedelbart vid ankomst till borrplatsen utan tidsfördröjande förankringar. Fartyget kan även borra på djupare vatten än en rigg fäst i havsbotten. Det är första gången ett DP-system har utformats för att hålla ett fartygs position under inverkan av is. Vilka är Stena IceMAX viktigaste säkerhetsfunktioner? Eftersom hon är designad att operera i några av världens tuffaste vatten ställer detta extremt höga krav på säkerheten och Stena IceMAX är ett ytterst sofistikerat borrfartyg även utifrån det perspektivet. Strömförsörjningen är till exempel uppdelad i tre separata maskinrum, åtskilda av vattentäta och brandsäkra barriärer. Det extra starka skrovet gör att skrovskador med allvarliga konsekvenser är osannolika, vilket skapar ytterligare trygghet för kunden. Men även det mest utomordentliga borrfartyg kan inte operera effektivt och säkert utan en kompetent och väl organiserad besättning. Detta är en annan fördel Stena har gentemot konkurrenterna.

20 Stena AB Rederi STENA bulk Ett strålande år på en tuff marknad Stena Suède är det andra Suezmax tankfartyget i en serie av sju ultramoderna fartyg beställda från Samsungvarvet i Sydkorea. Dessa delvis egendesignade Suezmaxfartyg har dramatiskt förbättrad energieffektivitet. De har en betydligt minskad bunkerförbrukning jämfört med dagens mest effektiva konventionella Suezmaxfartyg. Vid leveransen i december 2011 gick Stena Suède direkt in på en lång charter till den franska oljejätten Total. Tekniska data: Dödvikt mt Längd 274 meter Bredd 48 meter 16 Stena AB 2011

Stena AB Årsöversikt 2010. innovation

Stena AB Årsöversikt 2010. innovation Stena AB Årsöversikt 2010 innovation stena ab en överblick Viktiga händelser 2010 Fortsatt hög operativ effektivitet Stabil resultatutveckling Strategiska investeringar 140 Kraftig ökning av tillgänglig

Läs mer

Stena AB Årsöversikt 2009. Värde genom Innovation

Stena AB Årsöversikt 2009. Värde genom Innovation Stena AB Årsöversikt 2009 Värde genom Innovation Stena AB (publ) Året som gick och framtidsutsikter Färjelinjer Innehåll Koncernchefens kommentar 2 Hållbarhet 5 Värdegrund 6 Stena AB Stena Line 8 Superferries

Läs mer

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010 TransAtlantic Årsstämma 28 april 2010 Detta är TransAtlantic idag Vi bedriver verksamheten genom två affärsområden; Offshore/Icebreaking Industrial Shipping Vi är ca 1 100 anställda varav 950 är ombordanställda

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN STENA SFÄREN Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil STENA METALL AB STENA

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE 2015 EN SFÄR TRE MODERBOLAG Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil Finans

Läs mer

Stena AB Årsöversikt. Skapande. Utförande

Stena AB Årsöversikt. Skapande. Utförande Stena AB Årsöversikt 2008 Skapande Utförande Stena AB (publ) Året som gick och framtidsutsikter Innehåll Koncernchefens kommentar 2 Hållbarhet 5 Stena AB Stena Line 6 Stena Drilling 8 Stena Bulk 10 Stena

Läs mer

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2012 OMTANKE

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2012 OMTANKE STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2012 OMTANKE DETTA ÄR STENA AB OMSÄTTNING MSEK 27 388 160 GLOBAL VERKSAMHET 16 000 26 600 96 ANSTÄLLDA BOSTÄDER OCH LOKALER FARTYG VINDKRAFTVERK I DRIFT OCH UNDER UPPBYGGNAD

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 27 AUGUSTI 2015 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 ksek (8544 ksek) Nettoomsättning för Koncernen första

Läs mer

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team!

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! Case: Hur blev så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! ABC- gruppen okt 2013: Omsättning på 73 MSEK och vinst ca 9 MSEK efter skatt och har senaste året erhållit bl.a. nedanstående

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter (EU bidrag) uppgick till 199 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 DETTA ÄR STENA AB TOTALA INTÄKTER MSEK VERKSAMHET ÖVER 30 240 HELA VÄRLDEN 173 26 800 FARTYG INKLUSIVE NYBYGGEN OMTANKE 1 I PRAKTIKEN ANSTÄLLDA 96 BOSTÄDER OCH LOKALER

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer