Stena AB Årsöversikt innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stena AB Årsöversikt 2010. innovation"

Transkript

1 Stena AB Årsöversikt 2010 innovation

2 stena ab en överblick Viktiga händelser 2010 Fortsatt hög operativ effektivitet Stabil resultatutveckling Strategiska investeringar 140 Kraftig ökning av tillgänglig likviditet och en stark låneprofil fartyg Innehåll Stena AB en överblick 1 Året som gick och f ramtidsutsikter 2 Koncernchefens kommentar 4 Innovationer och långsiktighet 7 Lika villkor i sjöfarten 8 Stena AB Stena Line 10 Smarta idéer förhöjer kundupplevelsen 12 Stena Drilling 14 Innovationer förbättrar säkerheten 16 Stena Bulk 18 Stena RoRo 20 Northern Marine Management 22 Stena Teknik 24 Stena Fastigheter 26 Innovationer ger sänkt energiförbrukning 28 Stena Adactum 30 Stena Finans 34 Fartygsflotta 36 Fastighetsinnehav 39 Ett karibiskt äventyr 40 Stena Sfären Välkommen till Stena Sfären 42 Concordia Maritime 44 Stena Metall 46 Stena ABs styrelse 48 Stena Sfären organisation 49 Loch Ryan en investering i hamn 50 Ekonomisk redovisning 52 Adresser 60

3 anställda Global närvaro bostäder och lokaler EBITDA 1) exklusive nettovinst av för säljning av anläggningstillgångar MSEK Resultat före skatt MSEK ) 2) 2) 2) 2) ) According to IFRS 2) 2) 2) Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Resultat före skatt exklusive vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Nyckeltal MSEK Totala intäkter Vinst vid försäljning av fartyg Vinst vid försäljning av fastigheter EBITDA 1) Rörelseresultat före försäljning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat före skatt Balansomslutning ) ) ) Eget kapital Eget kapital inklusive uppskjuten skatteskuld Nettoskuld, exklusive Stena Fastigheter Nettoskuld Skuldsättningsgrad, % Investeringar Antal anställda, genomsnitt Antal anställda, extern fartygsdrift Antal fartyg 3) ) Resultat före avskrivningar 2) Enligt IFRS 3) Exklusive nybyggen och managerade externa fartyg

4 Stena AB u året som gick och framtidsutsikter FÄRJELINJER Stena Line Återhämtningen från lågkonjunkturen har gått långsammare än vi hade hoppats på. Trots kvardröjande effekter från denna har vi genomfört vårt största investeringsprogram någonsin. Inte mindre än fem av våra linjer har fått nya fartyg. Tillväxten kommer sannolikt att vara modest de kommande åren, samtidigt som vi kommer att dras med höga bränslepriser, vilket leder till en fortsatt tuff ekonomisk situation. Stena Line slår dock inte av på utvecklingstakten utan bygger för framtiden för att kunna dra nytta av en stark hävstångseffekt när vändningen kommer. Gunnar Blomdahl VD OFFSHORE DRILLING Under hela 2010 var marknaden fortsatt dämpad. Operativt behöll vi vår position som bäst i klassen, med en operationell utnyttjandegrad på 96% över hela flottan. Två av våra enheter, Stena Clyde och Stena Don, genomgick lyckade SPS (Special Periodical Survey) översyner. Vårt miljöarbete resulterade i att vi vann utmärkelsen IADC North Sea Chapter Annual Environmental Award Vi räknar med en starkare marknad under 2011 med stigande oljepriser i takt med att den globala ekonomin sakta återhämtar sig. Leveranser av nybyggen kommer gradvis innebära ett större utbud och oljebolagen kommer därigenom förbättra sin förhandlingskraft, vilket kan resultera i ökad press på lönsamheten. Vi räknar dock med att vår verksamhet fortsatt ska vara lönsam tack vare våra befintliga kontrakt och vår överlag moderna flotta. Vi kommer också att fortsätta våra ansträngningar för att säkerställa full bemanning och uthyrning av den efterlängtade Stena DrillMAX ICE. Tom Welo VD REDERI Stena Bulk 2010 var ännu ett tufft år för tankrederierna. Vi har haft fortsatt fokus på vår strategi Innovation and Performance vilket inkluderar okonventionell fartygsdesign som ökar konkurrenskraften och säkerheten. Att stärka vår kommersiella förmåga ytterligare i syfte att förbättra våra kunders och våra egna logistikprocesser är vårt sätt att tolka begreppet Performance. Inför 2011 har viktiga strategiska steg tagits för att förbättra vår position. Vår Suezmax Pool har vuxit. Vi är också den största oberoende operatören av isklassat Aframax-tonnage i Östersjön. Vår ställning inom MRsegmentet har också betydligt förbättrats genom det 50%-iga förvärvet av det danska shippingbolaget Weco. Ulf G Ryder VD Stena RoRo Som ett resultat av ökad ekonomisk aktivitet ökade volymerna på våra fartyg, både av passagerare och frakt, men inte i så hög grad att nytt tonnage krävs. Charterraterna för modernt tonnage har hållit sig stabila men äldre tonnage med begränsad kapacitet och hastighet har i vissa fall haft låg sysselsättning. Återvinning av äldre fartyg har varit högre än tidigare. I framtiden ser vi en stabil men låg ekonomisk tillväxt på våra marknader. Vi kommer att, i samarbete med våra kunder, fortsätta att ytterligare stärka vår konkurrenskraft i termer av kostnadseffektiv transportkapacitet samt begränsa miljökonsekvenserna av våra godsoch passagerartransporter. Bo Severed VD Northern Marine Management 2010 var ännu ett framgångsrikt år för Northern Marine Management (NMM) med ett växande antal kunder och projekt. Under året fokuserade företaget på kundkrav såsom kvalitet och lägre energiförbrukning i verksamheten. NMM är en väl ansedd aktör i sjöfartsindustrin och mycket väl positionerat för framtida utmaningar. Under 2011, kommer de ökande kraven från oljebolag, flaggstater, försäkringsbolag och andra intressenter göra det ännu viktigare att kunna tillhandahålla förstklassig ship management. Företaget är väl förberett för denna mer krävande marknad. Vår framtida verksamhet kommer fortsatt ha ett starkt fokus på kundernas höga krav i fråga om säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet. Hugh Ferguson VD 2 Stena AB 2010

5 Stena Teknik Under 2010 tog vi leverans av ännu ett P-MAX produkttankfartyg, Stena Penguin. Vi har arbetat intensivt med att granska och godkänna tekniska dokument inför byggstarten av vår serie med Suezmax tankfartyg. Byggnationen av Stena DrillMAX ICE har inletts och stora ansträngningar har gjorts för att allt ska bli rätt ur drifts- och underhållssynpunkt. Vi följer noggrant utvecklingen av regler och regelverk för att säkerställa att vi och den övriga sjöfartsnäringen uppfyller dessa och att vi fortsatt kan förse våra kunder med de tjänster som efterfrågas. Under 2011 kommer vi att ta leverans av två Suezmax tankfartyg och det tionde P-MAX tankfartyget. Konstruktionen av Stena DrillMAX ICE fortsätter och vi kommer intensifiera arbetet med förberedelserna inför verksamhet i de arktiska farvattnen. Testerna av Stena AirMAX kommer slutföras. Nybyggnadsprojektet med bottenkaviteter ska utvärderas. Vi kommer att öka våra ansträngningar att finna hållbara lösningar för framdrivning av våra fartyg, val av fartygsbränsle samt in förande av teknik för avgasrening. Harry Robertsson Teknisk direktör FASTIGHETER Under 2010 påbörjade vi nyproduktion av 545 lägenheter, och beståndet i Halmstad samt en fastighet i Stockholm avyttrades med god lönsamhet. Den svenska marknaden har återhämtat sig snabbare än förväntat med högre fastighetspriser och god efterfrågan på lägenheter. Utlandsmarknaden präglades dock av svag efterfrågan trots ökad uthyrningsgrad i USA och Frankrike. Under 2011 kommer det ske en fortsatt nyproduktion och återinvesteringar i Sverige, med möjligheter också till lönsamma avyttringar. Låga fastighetspriser utomlands gör att vi tror på goda möjligheter till förvärv. Hållbarhetsarbetet med bland annat energieffektiviseringar fortsätter på samtliga marknader. Christel Armstrong Darvik VD ADACTUM 2010 var ett mycket framgångsrikt år. Samtliga dotterbolag visade på förbättrade marginaler, ökade vinstnivåer och en god likviditet. De geografiska marknader där dotterbolagen är verksamma uppvisade en varierad grad av återhämtning efter lågkonjunkturen. Under 2011 kommer vi fortsatt fokusera på att förstärka positionerna inom samtliga portföljbolag genom ökade marknadsandelar såväl som förbättrad lönsamhet. Utmaningarna finns framför allt på de geografiska marknader som fortfarande lider av sviterna efter finanskrisen. Martin Svalstedt VD FINANS Under 2010 såg vi en kraftig ekonomisk återhämtning som drevs av den ultra-expansiva penningpolitiken som infördes av centralbankerna. Med förnyad riskaptit på de finansiella marknaderna och fortsatt goda relationer med våra banker lyckades vi ytterligare stärka vår finansieringssituation genom att utfärda ett nytt obligationslån samt säkerställa ytterligare bankfinansiering. Vårt grundscenario är fortsatt tillväxt i världsekonomin under Det finns dock ett antal hot mot detta scenario i form av globala finansiella obalanser som skulle kunna hämma tillväxten. Stenakoncernen är dock väl positionerad för att stå emot sådana hot då vi har en väldigt stark likviditet. Peter Claesson VD Stena AB

6 Stena AB u Koncernchefens reflektioner Koncernchefens reflektioner realisera möjligheter med rätt timing är en viktig framgångsfaktor! Summering av 2010 Förbättrat resultat och fortsatt tillväxt Intäkter 1), SEK 27 miljarder EBITDA 1), SEK 7 miljarder Resultat före skatt, SEK 2,7 miljarder Strategisk expansion totala investeringar 2010, SEK 10,2 miljarder inklusive leverans av två superferries nybyggnadsprojekt: 2 Ropax-fartyg, leverans 2011 (SEK 2 miljarder) 1 Isklassat borrfartyg, leverans 2012 (SEK 9 miljarder) 3 Suezmax tankfartyg, leverans 2011 och 2013 (SEK 1,5 miljarder) 1 hamn i Skottland, färdigställd 2011 (SEK 1 miljard) Stark tillgänglig likviditet och kreditprofil Kassa, outnyttjade krediter och finansiella tillgångar, SEK 15,8 miljarder 2) Finansiering på plats för majoriteten av återstående investeringar i nybyggnadsprogram ny kreditfacilitet om SEK 6.7 miljarder garanterad av EKN (Svenska Exportkreditnämnden) Sund balansräkning 2) Bokfört värde fartygs- och riggflotta, SEK 29 miljarder Marknadsvärde fastighetsportfölj, SEK 24 miljarder med lån/marknadsvärde om 50% nettoskuld exklusive fastighetslån, SEK 26 miljarder eget kapital inklusive uppskjuten skatt, SEK 34 miljarder Skuldsättningsgrad, 53% Skuldsättningsgrad exklusive fastigheter, 49% 1) Inklusive nettoresultat av försäljning av tillgångar och värdeförändring av förvaltnings fastigheter 2) Per 31 december 2010 När varvpriserna sjönk passade vi på att beställa fyra Suezmax-fartyg (varav ett beställdes av Concordia Maritime). Dessa beställdes inte bara till väsentligt lägre pris än tidigare kontrakt men också med 6% lägre bränsleförbrukning än de hittills bränslesnålaste fartygen. Väl underhållna fartyg är inte bara ett villkor för säker och Vi har fler innovationsförslag än någonsin tidigare i effektiv verksamhet, utan också en förutsättning för att alla våra affärsområden tack vare uppmuntran och en äldre fartyg ska kunna upprätthålla hög produktivitet fast etablerad struktur för att ge stöd till dem som kommer med idéer och hjälp att utveckla och implementera trots sin ålder. Således använde vi tiden för att öka kapaciteten på vår borrigg Stena Don med mer än ton förslagen. däckslastkapacitet genom en väl genomförd SPS (5-årsprogram för service och underhåll). På Stena Clyde, en utvecklingen inom IT, med ständig uppkoppling och infor För att anpassa verksamheten fullt ut till den senaste 35 år gammal borrenhet, investerade vi MUSD 84 för att mationsutbyte, kommer sociala medier och nya IT-samarbeten att vara en viktig del av strategin framöver. Att behålla effektiviteten på medeldjupt vatten. Denna rigg har fortfarande en överlägsen effektivitet tack vare vår underlätta för och uppmuntra alla att ta en aktiv en roll i kontinuerliga uppgradering genom åren. denna utveckling blir en viktig utmaning. Leveransen av de två Superferries Stena Britannica och Stena Line har ett effektivt system för att spara kostnader Stena Hollandica, världens största färjor, möjliggjorde tonnageförändringar och strukturrationalisering på fyra färje 10%, exklusive effekten av nedläggningen av den olön och har under 2010 fortsatt att minska sina kostnader med linjer, nämligen Hoek van Holland Harwich, Göteborg samma linjen Fleetwood Larne. Linjen stängdes till följd av Kiel, Karlskrona Gdynia och Harwich Rotterdam. Förändringarna resulterade i både bättre effektivitet och Företagen inom Stena Adactum har, genom ett nytt många års förluster och bristande överlevnads potential. högre kapacitet för Stena Line. fokuserat angreppssätt, lyckats minska sina kostnader De nya Superferries använder lika mycket energi som med upp till 30%. fartygen de ersätter men har 30% mer kapacitet. I tillägg har Stena Lines utsläpp minskat med minst 15% med Vår plattform för att utveckla vår verksamhet bibehållen hastighet. För att kunna rapportera vår externa ytterligare är mycket solid miljöpåverkan under 2012 inför vi nu ett rapporteringssystem baserat på miljöindikatorer. det tillfredsställande att notera att Med vårt fokus på långsiktiga kontrakt samt likviditet är Kundnöjdheten fortsatte att öka och för Stena Line Stena RoRo har ingått ett långt charterkontrakt för två steg andelen mycket nöjda kunder från 47% till 57%. RoPax-fartyg med Marine Atlantic, Kanada. Mindre än 2% är inte nöjda. Stena Drilling har tecknat ett bra treårskontrakt för Säkerhetsprestandan har hög prioritet och säkerhetsresultaten för vår flotta är bättre än genomsnittet för för de flesta av våra borrenheter för Stena Don med Statoil och har säkrat charterkontrakt branschen. Den årliga olycksfrekvensen är mycket låg Nya långsiktigt säkrade kreditfaciliteter är på plats, om med en fortsatt nedåtgående trend. totalt MSEK fördelat på en Euro bond om MEUR Våra borrenheter anser vi vara bäst i klassen med minimal improduktiv tid, vilket också bekräftas genom ett Exportkreditnämnden) tillsammans med Nordea och 200 med förfallodag 2020 och en EKN-facilitet (Svenska antal vunna utmärkelser för hög nyttjandegrad och höga Handels banken om totalt MSEK med förfallodag säkerhetsnivåer. Under 2010 var den totala nyttjandegraden för våra borriggar mer än 91% inklusive all impro Vår kassa, outnyttjade krediter, kort- och långfristiga duktiv tid oavsett kontraktsvillkor, två enheter uppnådde placeringar uppgick till totalt SEK 17,7 miljarder per till och med 100%. februari Stena AB 2010

7 Våra marknader påverkas av höga oljepriser och lägre fraktvolymer i Europa Stigande oljepriser är en börda för Stena Lines färjetrafik. Våra marginaler krymper och lägre fraktvolymer gör inte saken bättre. Vår struktur är stark men den kommer inte till sin rätt förrän konjunkturen förbättras. Vår finansiella kapacitet att hålla ut till dess är god, men det kommer att ta tid. Så vi fortsätter att arbeta med att gradvis förbättra vår position. Förvärvet av DFDS diagonala linjer över Irländska sjön (kräver godkännande av brittiska konkurrensmyndigheten) kan förbättra läget för affärsområdet. Det är inte första gången vi har fått tänka positivt från ett underläge och vi har lyckats med det förr. Jag tror vi kommer att lyckas den här gången också till glädje för våra kunder, leverantörer och oss själva. Vi står för god service och rimliga priser, och färjor kommer alltid behövas. Å andra sidan är stigande oljepriser bra för vår oljeborrningsverksamhet. Vi tror att vi kan fortsätta att rapportera goda resultat för detta affärsområde. Övervinsterna försvinner dock allteftersom tillförseln av nytt tonnage ger oljebolagen en starkare förhandlingsposition, till vår nackdel. Med vår operativa kvalitet, inklusive en total nyttjandegrad på mer än 91% av total tid nästan överallt tror jag att vi har potential att leverera kostnadseffekti vitet till våra kunder. Denna, i sin tur, ökar deras efter frågan på just våra tjänster. Med ett oljepris på USD 100 per fat kommer det att bli möjligt att utvinna de 50% av världens havsbaserade oljereserver som finns i arktiska vatten. Under 2010 hade vi tre borrenheter i drift mellan Grönland och norra Kanada. Situationen för vår nybyggda Stena DrillMAX Ice är därför långsiktigt mycket lovande. En annan viktig utveckling i Arktis är att den ryska sjöfartsmyndigheten avser att öppna nordostpassagen för trafik mellan Murmansk och Kina. Därför har myndigheten beställt två isbrytare som ska drivas med kärnkraft. Under 2010 gjorde vårt managerade tankfartyg Stena Arctica, nu sålt till rederiet Sovcomflot, resan från Murmansk till Kina med full last. Norge avser återuppta gruvbrytning i norra Norge för export till Kina på denna fraktlinje. Delar av Stena s koncernledning vid presskonferens i samband med invigningen av Stena Match Cup, Marstrand sommaren 2010 Det är vår övertygelse att allt detta kan ske säkert. Sedan de stora katastroferna med oljeutsläpp för mellan åtta och tjugo år sedan har tankfartygsindustrin förbättrat sig så mycket att inga oljeutsläpp över 7 ton har rapporterats under 2009/2010. Uppmärksamhet riktas nu på borroperationer. Olyckan med BP Macondo/Deepwater Horizon har dock skadat förtroendet för oljeindustrins förmåga att hantera risk. På Stena Drilling har vi gjort vårt yttersta för att säkerställa att varje tänkbart steg tas för att förhindra att någon sådan olycka skulle kunna inträffa på någon av våra enheter. Vi sätter alltid säkerhet främst. Under hela vår historia har vi alltid stöttat och uppmuntrat de som sätter säkerheten till sjöss i första rummet, oavsett om det gäller navigering eller borrning. Trots detta och trots våra omfattande investeringar i säkerhet samt goda säkerhetsresultat och rutiner har vi en Stena AB

8 Stena AB u Koncernchefens reflektioner omfattande uppgift framför oss att övertyga myndigheterna om att säker borrning i arktiska vatten är möjlig. Havet är en resurs som kan generera stort välstånd. Att skapa välstånd från havet på ett klokt sätt är oerhört viktigt. För att skapa internationella lagar och regler samt bevaka möjligheterna till ett säkert nyttjande av havet har en ny organisation inom FN bildats. Det har skett på initiativ av Islands statsminister och med inspiration av Islands mycket väl fungerande regelverk för fiske. Stena har ombetts medverka i detta arbete och vi följer utvecklingen på nära håll. Våra värden Omsorg, Innovation och Resultat Vi levererar och fortsätter att stärka och behålla våra fördelar genom Vår omsorg om människor bäst bevisad genom det faktum att vi alltid prioriterar en säker verksamhet Vår tro på ett delegerat mandat och ansvar såväl som ett delegerat affärsmannaskap Vår handelskultur och affärsintresse baserat på nära kundkontakter och tjänster Vår beslutsamhet som underlättas av korta och snabba beslutsvägar Våra finansiella resultat är betydande. Vårt EBITDA är bra, men vår avkastning på eget kapital är inte tillräcklig Vi är emellertid glada att världsekonomin utvecklas väl. Med rätt uppmärksamhet tror vi att de obalanser som råder i världen idag kan rättas till. Detta gäller västvärldens höga lån, speciellt från Kina och andra länder i Fjärran östern, men också väststaternas budgetunderskott. Vi är bekymrade över de stora genomförda investeringarna i varvskapacitet och vad de ska leda till. Våra gjorda investeringar under de senaste fyra åren har varit enorma. Lyckligtvis har vi genom långsiktiga kontrakt lyckats skriva av våra enheter relativt väl och vi har idag betydande övervärden i marknadsvärde jämfört med bokfört värde för alla våra tillgångsklasser. Vi är dock inte särskilt nöjda med de höga värden vi måste rapportera i vår IFRS-redovisning för fast egendom. Med vårt långsiktiga perspektiv är de flesta av våra fastigheter för förvaltning och drift, inte för försäljning. Vi har en solid bas framöver med en stark balansräkning och likviditet samt en hög nivå av innovativa lösningar från våra motiverade medarbetare. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka alla de som med sina verksamheter, tjänster och ansträngningar möjliggör en positiv nu- och framtid. 6 Stena AB 2010

9 innovativa lösningar med långsiktigt fokus En ständigt säker operation är viktigaste sättet att visa respekt för människor och vår omvärld. Den respekten visar vi genom att inse beroendeförhållanden, vårda samarbeten och varsamt bruka omvärldens resurser. Dan Sten Olsson Vi har ett ansvar gentemot oss själva, våra kunder och det samhälle vi verkar i, att tänka långsiktigt i allt vi gör. Hållbart företagande, eller corporate social responsibility, är en förutsättning för vår överlevnad. Att bygga för fram tiden och kommande generationer sitter i ryggmärgen sedan företagets tidiga dagar. För oss innebär hållbart företagande att försöka minska påverkan på miljön, agera etiskt och bidra till ekonomisk utveckling. Samtidigt strävar vi efter att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och deras familjer, det lokala samhället och samhället i stort. Ett samlat grepp Stena Sfärens alla bolag har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor på olika nivåer under lång tid. Arbetet och ambitionerna varierar beroende på hur bolagens verksamhet ser ut och dess påverkan på omvärlden. Under året har vi påbörjat ett projekt kring att hitta gemensamma rutiner för hållbarhetsrapportering inom de olika koncernerna i Stena Sfären. Vi har kommit en bra bit på väg och ser att vi kan överföra mycket kunskap mellan bolagen. Vi ser också att många av våra projekt är framgångsrika i att till exempel minska utsläpp, leda till bättre boendemiljöer och sänka energiförbrukningen. Vi ser samtidigt att vi har en bit kvar dit vi vill nå. Arbetet med att utveckla vår hållbarhetssatsning kommer därför att fortlöpa under 2011 och vidare i framtiden. Utveckling som skapar lönsamhet Det finns goda möjligheter att utnyttja vår innovationsförmåga för att skapa ett minskat miljöavtryck och en säkrare och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi vet av erfarenhet att våra kunder väljer oss bland annat på grund av vårt innovationsfokus och våra satsningar på säkerhet och miljö. Detta stärker oss i vår tro på att innovationer är ett framgångsrecept. På de olika uppslagen för våra bolag kan du fördjupa dig i många av våra innovationer, hur de kommit till stånd och vilken nytta de skapar. Bolagen redovisar också sitt eget miljöarbete. Genom innovativa lösningar kan vi effektivisera våra processer och våra verksamheter på ett sådant sätt att det gynnar såväl miljö och samhälle som vår finansiella stabilitet. Stena AB

10 Stena AB u Utblick Lika villkor en förutsättning för sjöfartens framtid De största utmaningarna för sjöfartens framtid handlar om konkurrensneutrala näringsvillkor samt att vidareutveckla och behålla den svenska kompetensen kring miljö och säkerhet. Stena och dess rederibolag spelar en viktig roll i det arbetet, säger Håkan Friberg, VD i Sveriges Redareförening. Vilka är de viktigaste frågorna för sjöfarten? De centrala frågorna idag är branschens näringsvillkor, miljö, säkerhet och teknik. Näringsvillkoren är den största frågan och det handlar om att vi måste införa lagar och regler som är konkurrensneutrala både mellan olika transportslag i Sverige och mellan olika länder i världen. Ska vi ha en svensk sjöfart måste vi ha samma villkor som övriga världen. Det är idag för dyrt för svenska rederier att operera under svensk flagg och på grund av det upplever vi nu en dramatisk period där fartygen lämnar svensk flagg. Om vi inte kan konkurrera på internationell nivå riskerar vi att dränera hela det svenska sjöfartsklustret. Miljöfrågan har växt mest på senare år och är mest betydelsefull även internationellt. Även här handlar det om att vi måste få samma villkor som andra länder. På grund av hårdare regler kring tillåten svavelhalt i fartygens bunkerolja i Östersjöområdet drabbas svensk sjöfartsindustri oerhört hårt kostnadsmässigt. I förlängningen innebär reglerna väsentliga kostnadsökningar och minskad konkurrenskraft för svenskt näringsliv och samhälle. Därutöver kommer sjöfarten att tappa mot landtrafiken med väsentligt fler lastbilar på vägarna som resultat. Vi vill ha tuffa regler för utsläpp av svavel och kväve för att minska sjöfartens miljöpåverkan, men det är viktigt med samma regler överallt och inte bara i vissa zoner som det är idag. Vilken betydelse har Stena och dess rederibolag för rederinäringen? Stena är starkt drivande i sjöfartens utveckling inom områden som miljö, säkerhet och teknik och är även en mycket viktig aktör för rederinäringens utveckling överlag. I och med koncernens storlek skulle jag säga att Stena är som ett rederinäringens flaggskepp gentemot politiker på såväl lokal och regional nivå som på riksnivå. Det är viktigt att ha med de stora aktörerna som Stena och Wallenius både på hemmaplan och internationellt, det ger tyngd åt frågorna vi driver. Vilka är förutsättningarna för unga människor som vill arbeta inom sjöfarten? Intresset för branschen är stort och ansökningarna till sjöfartsutbildningarna har ökat de senaste åren, vilket har lett till att kompetenskraven har höjts. Men som det ser ut idag klarar vi inte att erbjuda praktikplatser till alla studenter. Detta har direkt med utflaggningen av de svenska fartygen att göra och är ett problem eftersom studenterna inte får ut sina behörigheter utan ha praktiserat. Här ska Stena ha en eloge då de erbjuder fler praktikplatser än vad de behöver. De är överhuvudtaget väldigt måna om att utbildning och forskning inom sjöfarten utvecklas och att vi behåller dessa resurser i Sverige. Stena bidrar till detta med både kapital och kompetens. Vilka är sjöfartens största utmaningar internationellt? Miljöfrågan är en av de stora utmaningarna, bland annat diskussioner kring bränslefrågor. I de diskussionerna har Sverige en viktig roll att spela. Vi har i frågor som säkerhet och miljö i många fall världsledande kunskap och kompetens att bidra med. Stenas framtagande av deras MAXkoncept är ett exempel. Därför är det viktigt att vi är med och driver dessa frågor och det kan vi inte göra om sjöfartsmiljön i Sverige fortsätter att urholkas. Men med globala, likvärdiga regleringar har Sverige en chans att påverka sjöfartens utveckling. På tanksidan har Sverige varit väldigt framgångsrika internationellt. I diskussionerna kring införandet av dubbel skrov var till exempel Redareföreningen en drivande part. En annan fråga som blir allt viktigare är att garantera säkerheten och se till att handeln till sjöss fungerar även i orostider. Vi måste behålla möjligheterna att trafikera viktiga handelsleder som Suezkanalen. Vilken betydelse har Stena för sjöfarten internationellt? Man brukar ju säga att det kostar att ligga på topp och Stena har också satsat mycket på fartygs- och konceptutveckling genom åren för att hålla uppe profilen som ledande tank- och färjerederi. I takt med att de har utvecklat tekniska lösningar och koncept och även utbildning och bemanning har de alltmer tagit en ledande roll som pådrivare av sjöfartsutvecklingen framför allt beträffande säkerhet även internationellt. Håkan Friberg VD Sveriges Redareförening 8 Stena AB 2010

11 Världsledande kunskap och kompetens Miljöfrågan är en av de stora utmaningarna, bland annat diskussioner kring bränslefrågor. I de diskussionerna har Sverige en viktig roll att spela. Vi har i frågor som säkerhet och miljö i många fall världsledande kunskap och kompetens att bidra med. Stenas framtagande av deras MAX- koncept är ett exempel. Håkan Friberg, VD Sveriges Redareförening Stena AB

12 Stena AB u Färjelinjer Stena Line Största fartygsflytten någonsin Stena Line Andel av koncernens omsättning: 33% Antal anställda Omsättning MSEK Sysselsatt kapital MSEK Volymtrend*, tusental Passagerare Fraktenheter** Bilar Intäkter per aktivitet MSEK Passagerare Ombordförsäljning Frakt * Stena Line förvärvade HH-Ferries i oktober I september 2009 inlemmades HH- Ferries i det med Scand lines Denmark A/S samägda bolaget och volymerna är där efter redovisade med 50% i respektive bolag. ** En fraktenhet är en lastbil, trailer eller tågvagn Stena Line är ett av världens största färjerederier med inriktning på transport av passagerare och frakt. Vid utgången av 2010 trafikerade Stena Line 17 linjer i Skandinavien och runt Storbritannien med en total flotta om 38 fartyg. Stena Line äger även 5 hamnar. Visionen är att vara The No 1 Ferry Company and always customers first choice. Detta uppnås genom att alltid arbeta för att service, produkter och tjänster ska överträffa kundernas förväntningar. År 2010 var ett mycket händelserikt år för Stena Line, då bland annat den största fartygsflytten i Stena Lines historia inleddes. Under året som gått har de två nya Superferries introducerats på linjen Hoek van Holland Harwich och de är mycket uppskattade av våra kunder. Fartygen som tidigare gick på denna linje har, efter omfattande ombyggnad, flyttats till Göteborg Kiel. Den första är idag i trafik på linjen medan den andra kommer att tas i drift före sommaren De två fartyg som tidigare trafikerade Göteborg Kiel flyttas, efter ombyggnad, till Karlskrona Gdynia. Den totala investeringen, inklusive de två nybyggen som sätts i trafik på Hoek van Holland Killingholme under 2011, uppgår till ca SEK 7 miljarder. Övriga viktiga händelser under 2010 Badhotellet i Frederikshavn har byggts om för cirka 100 MSEK till ett karibiskt äventyrsbad, The Reef, för att attrahera fler passagerare till Frederikshavn och Danmark. Detta har lett till en kraftigt ökad bokningsingång. Stena Line har köpt 51% av aktierna i ett samägt bolag som äger Verkö hamn i Karlskrona. I augusti stängdes linjen Göteborg Travemünde då Stena Line, i och med de nya fartygen, nu kan erbjuda betydligt ökad fraktkapacitet på linjen Göteborg Kiel. Linjen Fleetwood Larne stängdes i slutet av december på grund av långvarigt dålig resultatutveckling. Stena Line köpte DFDS två linjer Liverpool Belfast och Heysham Belfast i slutet av året. Stena Line sköter idag driften av verksamheten men i en självständig setup då förvärvet kräver godkännande av den brittiska konkurrens myndigheten. Resultat Stena Line har påverkats av lågkonjunkturen med bortfall av fraktintäkter på ca SEK 1 miljard mot de nivåer som rådde för recessionen. Under 2010 har vi dock sett en liten återhämtning med fraktvolymer som ökade med tre procent 1). Passagerar- och bilvolymer minskade med två respektive tre procent, vilket bland annat beror på tur listeförändringar och därmed minskad kapacitet på höghastighetsfärjorna 1). Även de höga bunkerpriserna har haft en negativ påverkan på resultatet. Innovationer Arbetet med innovationer har under flera år varit en central del av Stena Lines strategi, med målet att få alla i verksamheten delaktiga i arbetet med att tänka nytt och utveckla verksamheten. Under 2010 tog Stena Line nästa steg i innovationsarbetet genom inrättandet av en egen avdelning för innovationer med ansvar för att stimulera ännu fler nya idéer och arbetet med implementeringen av innovationer. Under 2010 kom drygt 800 nya förslag på innovationer in vilket kan jämföras med cirka 200 under Under 2011 ligger huvudfokus på implementering av innovationerna. Gäster och medarbetare Under de senaste åren har Stena Line satsat mycket kraft och resurser på att utveckla sin service och sina produkter. Under 2010 märktes detta tydligt i de kontinuerliga gästmätningar som görs. Andelen mycket nöjda resenärer ökade med hela 9 procentenheter till 57% och andelen mycket nöjda fraktkunder ökade med en procentenhet till 48%. Medarbetarna är en av Stena Lines viktigaste framgångs faktorer och en nyckelfaktor i arbetet med kunderna. Medelvärdet i företagsundersökningen Stena Voice, som bland annat visar arbetsklimat, kundorientering och kännedom om mål och strategier, har ökat varje år och 2010 var inget undantag då värdet blev högt över fyra på en femgradig skala. 1) Volymerna för 2009 har justerats för HH-Ferries och den i början av 2010 stängda Trelleborg-Travenmünde för en mer korrekt jämförelse. 10 Stena AB 2010

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 DETTA ÄR STENA AB TOTALA INTÄKTER MSEK VERKSAMHET ÖVER 30 240 HELA VÄRLDEN 173 26 800 FARTYG INKLUSIVE NYBYGGEN OMTANKE 1 I PRAKTIKEN ANSTÄLLDA 96 BOSTÄDER OCH LOKALER

Läs mer

Transatlantic Årsredovisning 2008

Transatlantic Årsredovisning 2008 Transatlantic Årsredovisning 2008 Detta är Transatlantic Transatlantic Årsredovisning 2008 Goole Rederi AB Transatlantics verksamhet är indelad i affärsområdena Offshore/Isbrytning och Industriell Sjöfart.

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

Årets siffror i korthet

Årets siffror i korthet Årets siffror i korthet Totalavkastning 7,3 % Skandia Livs totalavkastning uppgick till 7,3 (3,2) procent. Förvaltat kapital 302 miljarder kronor Skandia Livs förvaltade kapital uppgick till 302 (297)

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01

CARNEGIE HOLDING AB. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 CARNEGIE HOLDING AB Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 CARNEGIE HOLDING AB 01 ÄNNU EN DAG, ETT ÅR 2014 var ytterligare ett år med betydande förändringar i vår omvärld och på de finansiella marknaderna.

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Gorthonåret i korthet 2002

Gorthonåret i korthet 2002 årsredovisning 02 Året i korthet 1 Gorthonåret i korthet 2002 Ny operativ strategi, med en kombination av eget och inhyrt tonnage, ger högre nyttjandegrad och ökar resultatet: Omsättningen uppgick till

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsredovisning 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2011 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer