Stena AB Årsöversikt innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stena AB Årsöversikt 2010. innovation"

Transkript

1 Stena AB Årsöversikt 2010 innovation

2 stena ab en överblick Viktiga händelser 2010 Fortsatt hög operativ effektivitet Stabil resultatutveckling Strategiska investeringar 140 Kraftig ökning av tillgänglig likviditet och en stark låneprofil fartyg Innehåll Stena AB en överblick 1 Året som gick och f ramtidsutsikter 2 Koncernchefens kommentar 4 Innovationer och långsiktighet 7 Lika villkor i sjöfarten 8 Stena AB Stena Line 10 Smarta idéer förhöjer kundupplevelsen 12 Stena Drilling 14 Innovationer förbättrar säkerheten 16 Stena Bulk 18 Stena RoRo 20 Northern Marine Management 22 Stena Teknik 24 Stena Fastigheter 26 Innovationer ger sänkt energiförbrukning 28 Stena Adactum 30 Stena Finans 34 Fartygsflotta 36 Fastighetsinnehav 39 Ett karibiskt äventyr 40 Stena Sfären Välkommen till Stena Sfären 42 Concordia Maritime 44 Stena Metall 46 Stena ABs styrelse 48 Stena Sfären organisation 49 Loch Ryan en investering i hamn 50 Ekonomisk redovisning 52 Adresser 60

3 anställda Global närvaro bostäder och lokaler EBITDA 1) exklusive nettovinst av för säljning av anläggningstillgångar MSEK Resultat före skatt MSEK ) 2) 2) 2) 2) ) According to IFRS 2) 2) 2) Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Resultat före skatt exklusive vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Nyckeltal MSEK Totala intäkter Vinst vid försäljning av fartyg Vinst vid försäljning av fastigheter EBITDA 1) Rörelseresultat före försäljning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat före skatt Balansomslutning ) ) ) Eget kapital Eget kapital inklusive uppskjuten skatteskuld Nettoskuld, exklusive Stena Fastigheter Nettoskuld Skuldsättningsgrad, % Investeringar Antal anställda, genomsnitt Antal anställda, extern fartygsdrift Antal fartyg 3) ) Resultat före avskrivningar 2) Enligt IFRS 3) Exklusive nybyggen och managerade externa fartyg

4 Stena AB u året som gick och framtidsutsikter FÄRJELINJER Stena Line Återhämtningen från lågkonjunkturen har gått långsammare än vi hade hoppats på. Trots kvardröjande effekter från denna har vi genomfört vårt största investeringsprogram någonsin. Inte mindre än fem av våra linjer har fått nya fartyg. Tillväxten kommer sannolikt att vara modest de kommande åren, samtidigt som vi kommer att dras med höga bränslepriser, vilket leder till en fortsatt tuff ekonomisk situation. Stena Line slår dock inte av på utvecklingstakten utan bygger för framtiden för att kunna dra nytta av en stark hävstångseffekt när vändningen kommer. Gunnar Blomdahl VD OFFSHORE DRILLING Under hela 2010 var marknaden fortsatt dämpad. Operativt behöll vi vår position som bäst i klassen, med en operationell utnyttjandegrad på 96% över hela flottan. Två av våra enheter, Stena Clyde och Stena Don, genomgick lyckade SPS (Special Periodical Survey) översyner. Vårt miljöarbete resulterade i att vi vann utmärkelsen IADC North Sea Chapter Annual Environmental Award Vi räknar med en starkare marknad under 2011 med stigande oljepriser i takt med att den globala ekonomin sakta återhämtar sig. Leveranser av nybyggen kommer gradvis innebära ett större utbud och oljebolagen kommer därigenom förbättra sin förhandlingskraft, vilket kan resultera i ökad press på lönsamheten. Vi räknar dock med att vår verksamhet fortsatt ska vara lönsam tack vare våra befintliga kontrakt och vår överlag moderna flotta. Vi kommer också att fortsätta våra ansträngningar för att säkerställa full bemanning och uthyrning av den efterlängtade Stena DrillMAX ICE. Tom Welo VD REDERI Stena Bulk 2010 var ännu ett tufft år för tankrederierna. Vi har haft fortsatt fokus på vår strategi Innovation and Performance vilket inkluderar okonventionell fartygsdesign som ökar konkurrenskraften och säkerheten. Att stärka vår kommersiella förmåga ytterligare i syfte att förbättra våra kunders och våra egna logistikprocesser är vårt sätt att tolka begreppet Performance. Inför 2011 har viktiga strategiska steg tagits för att förbättra vår position. Vår Suezmax Pool har vuxit. Vi är också den största oberoende operatören av isklassat Aframax-tonnage i Östersjön. Vår ställning inom MRsegmentet har också betydligt förbättrats genom det 50%-iga förvärvet av det danska shippingbolaget Weco. Ulf G Ryder VD Stena RoRo Som ett resultat av ökad ekonomisk aktivitet ökade volymerna på våra fartyg, både av passagerare och frakt, men inte i så hög grad att nytt tonnage krävs. Charterraterna för modernt tonnage har hållit sig stabila men äldre tonnage med begränsad kapacitet och hastighet har i vissa fall haft låg sysselsättning. Återvinning av äldre fartyg har varit högre än tidigare. I framtiden ser vi en stabil men låg ekonomisk tillväxt på våra marknader. Vi kommer att, i samarbete med våra kunder, fortsätta att ytterligare stärka vår konkurrenskraft i termer av kostnadseffektiv transportkapacitet samt begränsa miljökonsekvenserna av våra godsoch passagerartransporter. Bo Severed VD Northern Marine Management 2010 var ännu ett framgångsrikt år för Northern Marine Management (NMM) med ett växande antal kunder och projekt. Under året fokuserade företaget på kundkrav såsom kvalitet och lägre energiförbrukning i verksamheten. NMM är en väl ansedd aktör i sjöfartsindustrin och mycket väl positionerat för framtida utmaningar. Under 2011, kommer de ökande kraven från oljebolag, flaggstater, försäkringsbolag och andra intressenter göra det ännu viktigare att kunna tillhandahålla förstklassig ship management. Företaget är väl förberett för denna mer krävande marknad. Vår framtida verksamhet kommer fortsatt ha ett starkt fokus på kundernas höga krav i fråga om säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet. Hugh Ferguson VD 2 Stena AB 2010

5 Stena Teknik Under 2010 tog vi leverans av ännu ett P-MAX produkttankfartyg, Stena Penguin. Vi har arbetat intensivt med att granska och godkänna tekniska dokument inför byggstarten av vår serie med Suezmax tankfartyg. Byggnationen av Stena DrillMAX ICE har inletts och stora ansträngningar har gjorts för att allt ska bli rätt ur drifts- och underhållssynpunkt. Vi följer noggrant utvecklingen av regler och regelverk för att säkerställa att vi och den övriga sjöfartsnäringen uppfyller dessa och att vi fortsatt kan förse våra kunder med de tjänster som efterfrågas. Under 2011 kommer vi att ta leverans av två Suezmax tankfartyg och det tionde P-MAX tankfartyget. Konstruktionen av Stena DrillMAX ICE fortsätter och vi kommer intensifiera arbetet med förberedelserna inför verksamhet i de arktiska farvattnen. Testerna av Stena AirMAX kommer slutföras. Nybyggnadsprojektet med bottenkaviteter ska utvärderas. Vi kommer att öka våra ansträngningar att finna hållbara lösningar för framdrivning av våra fartyg, val av fartygsbränsle samt in förande av teknik för avgasrening. Harry Robertsson Teknisk direktör FASTIGHETER Under 2010 påbörjade vi nyproduktion av 545 lägenheter, och beståndet i Halmstad samt en fastighet i Stockholm avyttrades med god lönsamhet. Den svenska marknaden har återhämtat sig snabbare än förväntat med högre fastighetspriser och god efterfrågan på lägenheter. Utlandsmarknaden präglades dock av svag efterfrågan trots ökad uthyrningsgrad i USA och Frankrike. Under 2011 kommer det ske en fortsatt nyproduktion och återinvesteringar i Sverige, med möjligheter också till lönsamma avyttringar. Låga fastighetspriser utomlands gör att vi tror på goda möjligheter till förvärv. Hållbarhetsarbetet med bland annat energieffektiviseringar fortsätter på samtliga marknader. Christel Armstrong Darvik VD ADACTUM 2010 var ett mycket framgångsrikt år. Samtliga dotterbolag visade på förbättrade marginaler, ökade vinstnivåer och en god likviditet. De geografiska marknader där dotterbolagen är verksamma uppvisade en varierad grad av återhämtning efter lågkonjunkturen. Under 2011 kommer vi fortsatt fokusera på att förstärka positionerna inom samtliga portföljbolag genom ökade marknadsandelar såväl som förbättrad lönsamhet. Utmaningarna finns framför allt på de geografiska marknader som fortfarande lider av sviterna efter finanskrisen. Martin Svalstedt VD FINANS Under 2010 såg vi en kraftig ekonomisk återhämtning som drevs av den ultra-expansiva penningpolitiken som infördes av centralbankerna. Med förnyad riskaptit på de finansiella marknaderna och fortsatt goda relationer med våra banker lyckades vi ytterligare stärka vår finansieringssituation genom att utfärda ett nytt obligationslån samt säkerställa ytterligare bankfinansiering. Vårt grundscenario är fortsatt tillväxt i världsekonomin under Det finns dock ett antal hot mot detta scenario i form av globala finansiella obalanser som skulle kunna hämma tillväxten. Stenakoncernen är dock väl positionerad för att stå emot sådana hot då vi har en väldigt stark likviditet. Peter Claesson VD Stena AB

6 Stena AB u Koncernchefens reflektioner Koncernchefens reflektioner realisera möjligheter med rätt timing är en viktig framgångsfaktor! Summering av 2010 Förbättrat resultat och fortsatt tillväxt Intäkter 1), SEK 27 miljarder EBITDA 1), SEK 7 miljarder Resultat före skatt, SEK 2,7 miljarder Strategisk expansion totala investeringar 2010, SEK 10,2 miljarder inklusive leverans av två superferries nybyggnadsprojekt: 2 Ropax-fartyg, leverans 2011 (SEK 2 miljarder) 1 Isklassat borrfartyg, leverans 2012 (SEK 9 miljarder) 3 Suezmax tankfartyg, leverans 2011 och 2013 (SEK 1,5 miljarder) 1 hamn i Skottland, färdigställd 2011 (SEK 1 miljard) Stark tillgänglig likviditet och kreditprofil Kassa, outnyttjade krediter och finansiella tillgångar, SEK 15,8 miljarder 2) Finansiering på plats för majoriteten av återstående investeringar i nybyggnadsprogram ny kreditfacilitet om SEK 6.7 miljarder garanterad av EKN (Svenska Exportkreditnämnden) Sund balansräkning 2) Bokfört värde fartygs- och riggflotta, SEK 29 miljarder Marknadsvärde fastighetsportfölj, SEK 24 miljarder med lån/marknadsvärde om 50% nettoskuld exklusive fastighetslån, SEK 26 miljarder eget kapital inklusive uppskjuten skatt, SEK 34 miljarder Skuldsättningsgrad, 53% Skuldsättningsgrad exklusive fastigheter, 49% 1) Inklusive nettoresultat av försäljning av tillgångar och värdeförändring av förvaltnings fastigheter 2) Per 31 december 2010 När varvpriserna sjönk passade vi på att beställa fyra Suezmax-fartyg (varav ett beställdes av Concordia Maritime). Dessa beställdes inte bara till väsentligt lägre pris än tidigare kontrakt men också med 6% lägre bränsleförbrukning än de hittills bränslesnålaste fartygen. Väl underhållna fartyg är inte bara ett villkor för säker och Vi har fler innovationsförslag än någonsin tidigare i effektiv verksamhet, utan också en förutsättning för att alla våra affärsområden tack vare uppmuntran och en äldre fartyg ska kunna upprätthålla hög produktivitet fast etablerad struktur för att ge stöd till dem som kommer med idéer och hjälp att utveckla och implementera trots sin ålder. Således använde vi tiden för att öka kapaciteten på vår borrigg Stena Don med mer än ton förslagen. däckslastkapacitet genom en väl genomförd SPS (5-årsprogram för service och underhåll). På Stena Clyde, en utvecklingen inom IT, med ständig uppkoppling och infor För att anpassa verksamheten fullt ut till den senaste 35 år gammal borrenhet, investerade vi MUSD 84 för att mationsutbyte, kommer sociala medier och nya IT-samarbeten att vara en viktig del av strategin framöver. Att behålla effektiviteten på medeldjupt vatten. Denna rigg har fortfarande en överlägsen effektivitet tack vare vår underlätta för och uppmuntra alla att ta en aktiv en roll i kontinuerliga uppgradering genom åren. denna utveckling blir en viktig utmaning. Leveransen av de två Superferries Stena Britannica och Stena Line har ett effektivt system för att spara kostnader Stena Hollandica, världens största färjor, möjliggjorde tonnageförändringar och strukturrationalisering på fyra färje 10%, exklusive effekten av nedläggningen av den olön och har under 2010 fortsatt att minska sina kostnader med linjer, nämligen Hoek van Holland Harwich, Göteborg samma linjen Fleetwood Larne. Linjen stängdes till följd av Kiel, Karlskrona Gdynia och Harwich Rotterdam. Förändringarna resulterade i både bättre effektivitet och Företagen inom Stena Adactum har, genom ett nytt många års förluster och bristande överlevnads potential. högre kapacitet för Stena Line. fokuserat angreppssätt, lyckats minska sina kostnader De nya Superferries använder lika mycket energi som med upp till 30%. fartygen de ersätter men har 30% mer kapacitet. I tillägg har Stena Lines utsläpp minskat med minst 15% med Vår plattform för att utveckla vår verksamhet bibehållen hastighet. För att kunna rapportera vår externa ytterligare är mycket solid miljöpåverkan under 2012 inför vi nu ett rapporteringssystem baserat på miljöindikatorer. det tillfredsställande att notera att Med vårt fokus på långsiktiga kontrakt samt likviditet är Kundnöjdheten fortsatte att öka och för Stena Line Stena RoRo har ingått ett långt charterkontrakt för två steg andelen mycket nöjda kunder från 47% till 57%. RoPax-fartyg med Marine Atlantic, Kanada. Mindre än 2% är inte nöjda. Stena Drilling har tecknat ett bra treårskontrakt för Säkerhetsprestandan har hög prioritet och säkerhetsresultaten för vår flotta är bättre än genomsnittet för för de flesta av våra borrenheter för Stena Don med Statoil och har säkrat charterkontrakt branschen. Den årliga olycksfrekvensen är mycket låg Nya långsiktigt säkrade kreditfaciliteter är på plats, om med en fortsatt nedåtgående trend. totalt MSEK fördelat på en Euro bond om MEUR Våra borrenheter anser vi vara bäst i klassen med minimal improduktiv tid, vilket också bekräftas genom ett Exportkreditnämnden) tillsammans med Nordea och 200 med förfallodag 2020 och en EKN-facilitet (Svenska antal vunna utmärkelser för hög nyttjandegrad och höga Handels banken om totalt MSEK med förfallodag säkerhetsnivåer. Under 2010 var den totala nyttjandegraden för våra borriggar mer än 91% inklusive all impro Vår kassa, outnyttjade krediter, kort- och långfristiga duktiv tid oavsett kontraktsvillkor, två enheter uppnådde placeringar uppgick till totalt SEK 17,7 miljarder per till och med 100%. februari Stena AB 2010

7 Våra marknader påverkas av höga oljepriser och lägre fraktvolymer i Europa Stigande oljepriser är en börda för Stena Lines färjetrafik. Våra marginaler krymper och lägre fraktvolymer gör inte saken bättre. Vår struktur är stark men den kommer inte till sin rätt förrän konjunkturen förbättras. Vår finansiella kapacitet att hålla ut till dess är god, men det kommer att ta tid. Så vi fortsätter att arbeta med att gradvis förbättra vår position. Förvärvet av DFDS diagonala linjer över Irländska sjön (kräver godkännande av brittiska konkurrensmyndigheten) kan förbättra läget för affärsområdet. Det är inte första gången vi har fått tänka positivt från ett underläge och vi har lyckats med det förr. Jag tror vi kommer att lyckas den här gången också till glädje för våra kunder, leverantörer och oss själva. Vi står för god service och rimliga priser, och färjor kommer alltid behövas. Å andra sidan är stigande oljepriser bra för vår oljeborrningsverksamhet. Vi tror att vi kan fortsätta att rapportera goda resultat för detta affärsområde. Övervinsterna försvinner dock allteftersom tillförseln av nytt tonnage ger oljebolagen en starkare förhandlingsposition, till vår nackdel. Med vår operativa kvalitet, inklusive en total nyttjandegrad på mer än 91% av total tid nästan överallt tror jag att vi har potential att leverera kostnadseffekti vitet till våra kunder. Denna, i sin tur, ökar deras efter frågan på just våra tjänster. Med ett oljepris på USD 100 per fat kommer det att bli möjligt att utvinna de 50% av världens havsbaserade oljereserver som finns i arktiska vatten. Under 2010 hade vi tre borrenheter i drift mellan Grönland och norra Kanada. Situationen för vår nybyggda Stena DrillMAX Ice är därför långsiktigt mycket lovande. En annan viktig utveckling i Arktis är att den ryska sjöfartsmyndigheten avser att öppna nordostpassagen för trafik mellan Murmansk och Kina. Därför har myndigheten beställt två isbrytare som ska drivas med kärnkraft. Under 2010 gjorde vårt managerade tankfartyg Stena Arctica, nu sålt till rederiet Sovcomflot, resan från Murmansk till Kina med full last. Norge avser återuppta gruvbrytning i norra Norge för export till Kina på denna fraktlinje. Delar av Stena s koncernledning vid presskonferens i samband med invigningen av Stena Match Cup, Marstrand sommaren 2010 Det är vår övertygelse att allt detta kan ske säkert. Sedan de stora katastroferna med oljeutsläpp för mellan åtta och tjugo år sedan har tankfartygsindustrin förbättrat sig så mycket att inga oljeutsläpp över 7 ton har rapporterats under 2009/2010. Uppmärksamhet riktas nu på borroperationer. Olyckan med BP Macondo/Deepwater Horizon har dock skadat förtroendet för oljeindustrins förmåga att hantera risk. På Stena Drilling har vi gjort vårt yttersta för att säkerställa att varje tänkbart steg tas för att förhindra att någon sådan olycka skulle kunna inträffa på någon av våra enheter. Vi sätter alltid säkerhet främst. Under hela vår historia har vi alltid stöttat och uppmuntrat de som sätter säkerheten till sjöss i första rummet, oavsett om det gäller navigering eller borrning. Trots detta och trots våra omfattande investeringar i säkerhet samt goda säkerhetsresultat och rutiner har vi en Stena AB

8 Stena AB u Koncernchefens reflektioner omfattande uppgift framför oss att övertyga myndigheterna om att säker borrning i arktiska vatten är möjlig. Havet är en resurs som kan generera stort välstånd. Att skapa välstånd från havet på ett klokt sätt är oerhört viktigt. För att skapa internationella lagar och regler samt bevaka möjligheterna till ett säkert nyttjande av havet har en ny organisation inom FN bildats. Det har skett på initiativ av Islands statsminister och med inspiration av Islands mycket väl fungerande regelverk för fiske. Stena har ombetts medverka i detta arbete och vi följer utvecklingen på nära håll. Våra värden Omsorg, Innovation och Resultat Vi levererar och fortsätter att stärka och behålla våra fördelar genom Vår omsorg om människor bäst bevisad genom det faktum att vi alltid prioriterar en säker verksamhet Vår tro på ett delegerat mandat och ansvar såväl som ett delegerat affärsmannaskap Vår handelskultur och affärsintresse baserat på nära kundkontakter och tjänster Vår beslutsamhet som underlättas av korta och snabba beslutsvägar Våra finansiella resultat är betydande. Vårt EBITDA är bra, men vår avkastning på eget kapital är inte tillräcklig Vi är emellertid glada att världsekonomin utvecklas väl. Med rätt uppmärksamhet tror vi att de obalanser som råder i världen idag kan rättas till. Detta gäller västvärldens höga lån, speciellt från Kina och andra länder i Fjärran östern, men också väststaternas budgetunderskott. Vi är bekymrade över de stora genomförda investeringarna i varvskapacitet och vad de ska leda till. Våra gjorda investeringar under de senaste fyra åren har varit enorma. Lyckligtvis har vi genom långsiktiga kontrakt lyckats skriva av våra enheter relativt väl och vi har idag betydande övervärden i marknadsvärde jämfört med bokfört värde för alla våra tillgångsklasser. Vi är dock inte särskilt nöjda med de höga värden vi måste rapportera i vår IFRS-redovisning för fast egendom. Med vårt långsiktiga perspektiv är de flesta av våra fastigheter för förvaltning och drift, inte för försäljning. Vi har en solid bas framöver med en stark balansräkning och likviditet samt en hög nivå av innovativa lösningar från våra motiverade medarbetare. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka alla de som med sina verksamheter, tjänster och ansträngningar möjliggör en positiv nu- och framtid. 6 Stena AB 2010

9 innovativa lösningar med långsiktigt fokus En ständigt säker operation är viktigaste sättet att visa respekt för människor och vår omvärld. Den respekten visar vi genom att inse beroendeförhållanden, vårda samarbeten och varsamt bruka omvärldens resurser. Dan Sten Olsson Vi har ett ansvar gentemot oss själva, våra kunder och det samhälle vi verkar i, att tänka långsiktigt i allt vi gör. Hållbart företagande, eller corporate social responsibility, är en förutsättning för vår överlevnad. Att bygga för fram tiden och kommande generationer sitter i ryggmärgen sedan företagets tidiga dagar. För oss innebär hållbart företagande att försöka minska påverkan på miljön, agera etiskt och bidra till ekonomisk utveckling. Samtidigt strävar vi efter att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och deras familjer, det lokala samhället och samhället i stort. Ett samlat grepp Stena Sfärens alla bolag har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor på olika nivåer under lång tid. Arbetet och ambitionerna varierar beroende på hur bolagens verksamhet ser ut och dess påverkan på omvärlden. Under året har vi påbörjat ett projekt kring att hitta gemensamma rutiner för hållbarhetsrapportering inom de olika koncernerna i Stena Sfären. Vi har kommit en bra bit på väg och ser att vi kan överföra mycket kunskap mellan bolagen. Vi ser också att många av våra projekt är framgångsrika i att till exempel minska utsläpp, leda till bättre boendemiljöer och sänka energiförbrukningen. Vi ser samtidigt att vi har en bit kvar dit vi vill nå. Arbetet med att utveckla vår hållbarhetssatsning kommer därför att fortlöpa under 2011 och vidare i framtiden. Utveckling som skapar lönsamhet Det finns goda möjligheter att utnyttja vår innovationsförmåga för att skapa ett minskat miljöavtryck och en säkrare och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi vet av erfarenhet att våra kunder väljer oss bland annat på grund av vårt innovationsfokus och våra satsningar på säkerhet och miljö. Detta stärker oss i vår tro på att innovationer är ett framgångsrecept. På de olika uppslagen för våra bolag kan du fördjupa dig i många av våra innovationer, hur de kommit till stånd och vilken nytta de skapar. Bolagen redovisar också sitt eget miljöarbete. Genom innovativa lösningar kan vi effektivisera våra processer och våra verksamheter på ett sådant sätt att det gynnar såväl miljö och samhälle som vår finansiella stabilitet. Stena AB

10 Stena AB u Utblick Lika villkor en förutsättning för sjöfartens framtid De största utmaningarna för sjöfartens framtid handlar om konkurrensneutrala näringsvillkor samt att vidareutveckla och behålla den svenska kompetensen kring miljö och säkerhet. Stena och dess rederibolag spelar en viktig roll i det arbetet, säger Håkan Friberg, VD i Sveriges Redareförening. Vilka är de viktigaste frågorna för sjöfarten? De centrala frågorna idag är branschens näringsvillkor, miljö, säkerhet och teknik. Näringsvillkoren är den största frågan och det handlar om att vi måste införa lagar och regler som är konkurrensneutrala både mellan olika transportslag i Sverige och mellan olika länder i världen. Ska vi ha en svensk sjöfart måste vi ha samma villkor som övriga världen. Det är idag för dyrt för svenska rederier att operera under svensk flagg och på grund av det upplever vi nu en dramatisk period där fartygen lämnar svensk flagg. Om vi inte kan konkurrera på internationell nivå riskerar vi att dränera hela det svenska sjöfartsklustret. Miljöfrågan har växt mest på senare år och är mest betydelsefull även internationellt. Även här handlar det om att vi måste få samma villkor som andra länder. På grund av hårdare regler kring tillåten svavelhalt i fartygens bunkerolja i Östersjöområdet drabbas svensk sjöfartsindustri oerhört hårt kostnadsmässigt. I förlängningen innebär reglerna väsentliga kostnadsökningar och minskad konkurrenskraft för svenskt näringsliv och samhälle. Därutöver kommer sjöfarten att tappa mot landtrafiken med väsentligt fler lastbilar på vägarna som resultat. Vi vill ha tuffa regler för utsläpp av svavel och kväve för att minska sjöfartens miljöpåverkan, men det är viktigt med samma regler överallt och inte bara i vissa zoner som det är idag. Vilken betydelse har Stena och dess rederibolag för rederinäringen? Stena är starkt drivande i sjöfartens utveckling inom områden som miljö, säkerhet och teknik och är även en mycket viktig aktör för rederinäringens utveckling överlag. I och med koncernens storlek skulle jag säga att Stena är som ett rederinäringens flaggskepp gentemot politiker på såväl lokal och regional nivå som på riksnivå. Det är viktigt att ha med de stora aktörerna som Stena och Wallenius både på hemmaplan och internationellt, det ger tyngd åt frågorna vi driver. Vilka är förutsättningarna för unga människor som vill arbeta inom sjöfarten? Intresset för branschen är stort och ansökningarna till sjöfartsutbildningarna har ökat de senaste åren, vilket har lett till att kompetenskraven har höjts. Men som det ser ut idag klarar vi inte att erbjuda praktikplatser till alla studenter. Detta har direkt med utflaggningen av de svenska fartygen att göra och är ett problem eftersom studenterna inte får ut sina behörigheter utan ha praktiserat. Här ska Stena ha en eloge då de erbjuder fler praktikplatser än vad de behöver. De är överhuvudtaget väldigt måna om att utbildning och forskning inom sjöfarten utvecklas och att vi behåller dessa resurser i Sverige. Stena bidrar till detta med både kapital och kompetens. Vilka är sjöfartens största utmaningar internationellt? Miljöfrågan är en av de stora utmaningarna, bland annat diskussioner kring bränslefrågor. I de diskussionerna har Sverige en viktig roll att spela. Vi har i frågor som säkerhet och miljö i många fall världsledande kunskap och kompetens att bidra med. Stenas framtagande av deras MAXkoncept är ett exempel. Därför är det viktigt att vi är med och driver dessa frågor och det kan vi inte göra om sjöfartsmiljön i Sverige fortsätter att urholkas. Men med globala, likvärdiga regleringar har Sverige en chans att påverka sjöfartens utveckling. På tanksidan har Sverige varit väldigt framgångsrika internationellt. I diskussionerna kring införandet av dubbel skrov var till exempel Redareföreningen en drivande part. En annan fråga som blir allt viktigare är att garantera säkerheten och se till att handeln till sjöss fungerar även i orostider. Vi måste behålla möjligheterna att trafikera viktiga handelsleder som Suezkanalen. Vilken betydelse har Stena för sjöfarten internationellt? Man brukar ju säga att det kostar att ligga på topp och Stena har också satsat mycket på fartygs- och konceptutveckling genom åren för att hålla uppe profilen som ledande tank- och färjerederi. I takt med att de har utvecklat tekniska lösningar och koncept och även utbildning och bemanning har de alltmer tagit en ledande roll som pådrivare av sjöfartsutvecklingen framför allt beträffande säkerhet även internationellt. Håkan Friberg VD Sveriges Redareförening 8 Stena AB 2010

11 Världsledande kunskap och kompetens Miljöfrågan är en av de stora utmaningarna, bland annat diskussioner kring bränslefrågor. I de diskussionerna har Sverige en viktig roll att spela. Vi har i frågor som säkerhet och miljö i många fall världsledande kunskap och kompetens att bidra med. Stenas framtagande av deras MAX- koncept är ett exempel. Håkan Friberg, VD Sveriges Redareförening Stena AB

12 Stena AB u Färjelinjer Stena Line Största fartygsflytten någonsin Stena Line Andel av koncernens omsättning: 33% Antal anställda Omsättning MSEK Sysselsatt kapital MSEK Volymtrend*, tusental Passagerare Fraktenheter** Bilar Intäkter per aktivitet MSEK Passagerare Ombordförsäljning Frakt * Stena Line förvärvade HH-Ferries i oktober I september 2009 inlemmades HH- Ferries i det med Scand lines Denmark A/S samägda bolaget och volymerna är där efter redovisade med 50% i respektive bolag. ** En fraktenhet är en lastbil, trailer eller tågvagn Stena Line är ett av världens största färjerederier med inriktning på transport av passagerare och frakt. Vid utgången av 2010 trafikerade Stena Line 17 linjer i Skandinavien och runt Storbritannien med en total flotta om 38 fartyg. Stena Line äger även 5 hamnar. Visionen är att vara The No 1 Ferry Company and always customers first choice. Detta uppnås genom att alltid arbeta för att service, produkter och tjänster ska överträffa kundernas förväntningar. År 2010 var ett mycket händelserikt år för Stena Line, då bland annat den största fartygsflytten i Stena Lines historia inleddes. Under året som gått har de två nya Superferries introducerats på linjen Hoek van Holland Harwich och de är mycket uppskattade av våra kunder. Fartygen som tidigare gick på denna linje har, efter omfattande ombyggnad, flyttats till Göteborg Kiel. Den första är idag i trafik på linjen medan den andra kommer att tas i drift före sommaren De två fartyg som tidigare trafikerade Göteborg Kiel flyttas, efter ombyggnad, till Karlskrona Gdynia. Den totala investeringen, inklusive de två nybyggen som sätts i trafik på Hoek van Holland Killingholme under 2011, uppgår till ca SEK 7 miljarder. Övriga viktiga händelser under 2010 Badhotellet i Frederikshavn har byggts om för cirka 100 MSEK till ett karibiskt äventyrsbad, The Reef, för att attrahera fler passagerare till Frederikshavn och Danmark. Detta har lett till en kraftigt ökad bokningsingång. Stena Line har köpt 51% av aktierna i ett samägt bolag som äger Verkö hamn i Karlskrona. I augusti stängdes linjen Göteborg Travemünde då Stena Line, i och med de nya fartygen, nu kan erbjuda betydligt ökad fraktkapacitet på linjen Göteborg Kiel. Linjen Fleetwood Larne stängdes i slutet av december på grund av långvarigt dålig resultatutveckling. Stena Line köpte DFDS två linjer Liverpool Belfast och Heysham Belfast i slutet av året. Stena Line sköter idag driften av verksamheten men i en självständig setup då förvärvet kräver godkännande av den brittiska konkurrens myndigheten. Resultat Stena Line har påverkats av lågkonjunkturen med bortfall av fraktintäkter på ca SEK 1 miljard mot de nivåer som rådde för recessionen. Under 2010 har vi dock sett en liten återhämtning med fraktvolymer som ökade med tre procent 1). Passagerar- och bilvolymer minskade med två respektive tre procent, vilket bland annat beror på tur listeförändringar och därmed minskad kapacitet på höghastighetsfärjorna 1). Även de höga bunkerpriserna har haft en negativ påverkan på resultatet. Innovationer Arbetet med innovationer har under flera år varit en central del av Stena Lines strategi, med målet att få alla i verksamheten delaktiga i arbetet med att tänka nytt och utveckla verksamheten. Under 2010 tog Stena Line nästa steg i innovationsarbetet genom inrättandet av en egen avdelning för innovationer med ansvar för att stimulera ännu fler nya idéer och arbetet med implementeringen av innovationer. Under 2010 kom drygt 800 nya förslag på innovationer in vilket kan jämföras med cirka 200 under Under 2011 ligger huvudfokus på implementering av innovationerna. Gäster och medarbetare Under de senaste åren har Stena Line satsat mycket kraft och resurser på att utveckla sin service och sina produkter. Under 2010 märktes detta tydligt i de kontinuerliga gästmätningar som görs. Andelen mycket nöjda resenärer ökade med hela 9 procentenheter till 57% och andelen mycket nöjda fraktkunder ökade med en procentenhet till 48%. Medarbetarna är en av Stena Lines viktigaste framgångs faktorer och en nyckelfaktor i arbetet med kunderna. Medelvärdet i företagsundersökningen Stena Voice, som bland annat visar arbetsklimat, kundorientering och kännedom om mål och strategier, har ökat varje år och 2010 var inget undantag då värdet blev högt över fyra på en femgradig skala. 1) Volymerna för 2009 har justerats för HH-Ferries och den i början av 2010 stängda Trelleborg-Travenmünde för en mer korrekt jämförelse. 10 Stena AB 2010

13 Under 2010 påbörjade Stena Line sin största fartygsrokad någonsin. Allt började med investeringen om SEK 4 miljarder i de två Superferries till linjen Hoek van Holland-Harwich. Då dessa fartyg togs i trafik, startade en dominoeffekt vilket gjorde att flera linjer försågs med renoverade fartyg. Nya Stena Germanica togs i trafik på linjen Göteborg-Kiel i augusti Fartygsomflyttnigen är den största i Stena Lines historia. Stena AB

14 Stena AB u Innovationer smarta idéer förhöjer kundupplevelsen Innovations är namnet på en av Stena Lines satsningar för att utveckla verksamheten och samtidigt öka medarbetarnas inflytande. Syftet är att uppmuntra medarbetarna att tänka innovativt och det har resulterat i många åtgärder som har inneburit förbättringarna för bolaget, medarbetarna och miljön. 12 Stena AB 2010

15 Medarbetarna uppmuntras att lämna förslag på saker som de anser skulle kunna förbättra Stena Line. Det kan handla om allt från enklare, praktiska åtgärder som underlättar för det vardagliga arbetet till avancerade, tekniska lösningar som möjliggör ekonomiska och miljö mässiga förtjänster. Innovations har funnits sedan 2006 men under 2010 tog Stena Line ett rejält omtag och sjösatte flera satsningar för att vidareutveckla konceptet. Bland annat upprättades en separat avdelning för innovationer, Innovations, med två anställda och ett eget system utvecklades för att effektivare kunna hantera inkomna förslag. Dessutom lanserades ett intranät, dedikerat till Innovations. På intranätet kan Stena Lines medarbetare och chefer bland annat skicka in förslag, läsa och kommentera inkomna förslag, rösta på godkända förslag och se vilka färjelinjer eller affärsenheter som är mest aktiva med att föreslå förbättringar. Alla inkomna förslag registreras i Innovations system och för att visa att alla idéer värderas får den som bidrar alltid feedback inom 30 dagar. Satsningarna gav resultat De genomförda satsningarna under 2010 gav resultat. Under året inkom 817 förslag, vilket var fler än det sammanlagda antalet mottagna förslag I takt med att allt fler förslag strömmar in ökar också andelen godkända och genomförda förslag. I början av 2011 var över 100 olika idéer under införande med avsikt att förbättra kundupplevelsen, öka intäkter, minska kostnader eller utveckla processer. Arbetet har bara börjat Alan Gordon, Director of Innovation & Product Development på Stena Line, säger att arbetet med Innovations bara har börjat var ett bra år för Innovations, vi fick alla processer på plats och kunde lägga en gedigen grund. Under 2011 ska vi bygga vidare på den och ta Innovations till nästa nivå för att tillföra Stena Line och våra kunder ytterligare värde. Vi kommer framför allt satsa på att minska tiden för att ta beslut och ge feedback på inkomna förslag, så att godkända förslag kan implementeras snabbare, säger Alan Gordon. Exempel på medarbetaridéer under införande Omvandla matolja till bränsle Använda e-learning för effektivare säkerhetsutbildning Digital skyltning ombord som kan användas till fler ändamål: Nyheter och meddelanden från kaptenen Interaktiva informationstavlor Reklam för fartygets butiker Kommunicera individuella erbjudanden till passagerarna via SMS Miniguide till Stena Lines destinationer på Facebook Stena AB

16 Stena AB u Offshore drilling Stena Drilling SKAPA RESULTAT och ligga steget före i svåra tider Besättningsbyte med helikopter på Stena Carron, som befann sig i de lugna vattnen i Bressaysundet strax utanför Shetlandsöarnas kust i september 2010, innan avsegling till nordvästra sidan av öarna för ett niomånaders borrningsuppdrag för Chevron. Stena Drilling är en av världens främsta oberoende borriggsoperatörer. Bolaget driver en global verksamhet och opererar tre borrfartyg för ultradjupt vatten och fyra borriggar. Stena Drilling har också en förbättrad, isklassad version av ett borrfartyg i den framgångsrika DrillMAX-serien, Stena DrillMAX ICE, under konstruktion med beräknad leverans under första kvartalet Med flera nybyggnads- och ombyggnadsprojekt samt en stor portfölj av tidigare och pågående operationer över hela världen har Stena Drilling varit banbrytande på flera områden inom teknisk utveckling och innovation i offshoreborr industrin. 14 Stena AB 2010

17 2010 var ett utmanande år för olje- och gasindustrin. Den tragiska olyckan med BP Macondo/Deepwater Horizon överrumplade oss alla och chockade hela branschen. I spåren efter olyckan räknar vi med omfattande förändringar, och redan har ett antal åtgärder införts såsom ytterligare reformer, föreskrifter, revisioner, inspektioner och säkerhetsåtgärder. Dessa förändringar kommer förhoppningsvis förhindra framtida incidenter till följd av försummelse, samtidigt som dessa förändringar garanterat kommer att fördyra utvinningen av olja och gas i slutändan blir det något vi alla får känna av när vi tankar bilen. Efter den tragiska olyckan tillsatte Stena Drilling en särskild arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av alla system och rutiner samt tillse att alla tänkbara beredskapsåtgärder är på plats för att säkerställa att inte någon sådan incident ska inträffa på någon av våra enheter. Under hela 2010 såg vi en avtagande priskänslighet vad gäller tillgång och efterfrågan på olja och den värsta lågkonjunkturen tycks vara över. Oljepriset återvände till relativt stabila nivåer under året, runt USD per fat, men visar en tydligt stigande trend. Pressen på och nedgången i dagsraterna som vi upplevde 2009 fortsatte under 2010, även om kurvan planade ut. Med ökad stabilitet och positiva utsikter räknar vi med att oljebolagen ska återuppta borrningsprojekt som sköts på framtiden i samband med finanskrisen och öka investeringarna i nya borrningsaktiviteter för att möta den framtida efterfrågan på olja. Bäst på prestanda Alla våra enheter har varit fast kontrakterade under större delen av 2010, och genom vår strävan att var bäst i branschen upprätthöll vi en operativ prestanda på i genomsnitt nästan 96% och med två enheter på 100%. Vårt fortsatta fokus på säkerhet visar goda resultat för våra enheter Stena Clyde och Stena DrillMAX. Stena Clyde har operarat i nästan sex år utan någon LTI (Lost time incident). Stena DrillMAX har aldrig haft någon LTI och be lönades med Best in Fleet Företagets miljöarbete uppmärksammades också genom tilldelningen av 2010 IADC* North Sea Chapter Annual Environmental Award. Vi flyttar gränser Stena Don och Stena Forth avslutade en mycket framgångsrik operation i vattnen utanför Grönland för det Edinburgh-baserade företaget Cairn Energy, där riggarna hittade sammanlagt tre nya oljekällor. Stena Carron satte rekord i Kanada med världens hittills djupaste undervattensborrning; den enda källan i Kanada som godkändes för borrning efter olyckan med BP Macondo/Deepwater Horizon. Båda dessa borrningar har givit Stena Drilling unik erfarenhet och mycket värdefulla meriter inför våra kommande satsningar i arktiska regioner med vårt isklassade borr fartyg Stena DrillMAX ICE. Skapa värde genom innovationer Stena Drilling har alltid varit banbrytande genom innovativa lösningar. Våra egenkonstruerade DrillMAX-fartyg är verkligt innovativa och Stena DrillMAX ICE, den första riggen i sitt slag i branschen, tar denna innovationstradition till nya nivåer. I maj 2010 lanserade vi Stena Drillings program Innovation Scheme och skapade därmed ett helt nytt system för att fånga upp medarbetarnas idéer till hur vi kan förbättra den operativa effektiviteten och säkerheten. Programmet har varit mycket framgångsrikt flera idéer har lett till innovationer som har implementerats i hela flottan och förbättrat effektivitet och/eller säkerhet, vilket därmed har skapat värde för oss och för våra kunder. Våra medarbetare har visat att vår slogan stämmer: Creating Value with Change. *IADC = International Association of Drilling Contractors Stena Drilling Andel av koncernens omsättning: 29% Antal anställda 902 Omsättning MSEK Sysselsatt kapital MSEK Borrkontrakt 1) Rigg Kund Beräknad löptid 2) Stena Clyde Santos Q Stena Don Statoil Q Stena Spey Chevron Q Stena Tay Total Q Stena DrillMAX Repsol S.A Q Stena Carron Chevron Q Stena Forth Hess Q ) Per 31 mars ) Inklusive optioner Utnyttjandegrad flotta 100% Operativ sysselsättning i procent av totalt tillgängliga dagar. Stena AB

18 Stena AB u Innovationer innovationer förbättrar säkerheten 16 Stena AB 2010

19 Stena Drilling är verksamt i en komplex bransch som kräver stort ansvar för både miljön och medarbetarnas hälsa och säkerhet. I strävan efter att ständigt förbättra arbetet med säkerhets- och miljöfrågor utvecklar Stena Drilling innovationer som skapar säkrare riggar och en effektivare operation. Stena Drilling satsar stort på att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete på ett säkert sätt, både vad gäller utbildning och hjälpmedel. Syftet är att förstärka den kultur i organisationen där medarbetarna känner ansvar inte bara för sin egen säkerhet utan även för sin omgivning. Det handlar även om att säkerställa att riggarna håller högsta klass, såväl säkerhetsmässigt som operationellt. Flottan har genomgående erkända säkerhetssystem implementerade för att förebygga tillbud och olyckor. Stena Drilling investerar även stora resurser i utveckling och implementering av olika innovativa lösningar. Domkraft Stena Don När bogpropellrar ska avlägsnas på riggen Stena Don används en speciell typ av domkraft för att manövrera den spindel som lossar bogpropellrarna. Då sådana spindlar väger cirka två ton måste man normalt använda lyftkranar för att manövrera dem. Den specialanpassade domkraften på Stena Don eliminerar flera säkerhetsrisker som användandet av kranar medför, som olycksrisker för personal på däck och risk för skada på riggen. Uppsamlingsplatser Stena Forth I händelse av en nödsituation på en rigg är det oerhört viktigt att utrymning och uppsamling sker effektivt. På Stena Forth har man implementerat en innovation för att åstadkomma snabbare och säkrare utrymningsprocedurer. På uppsamlingsplatserna finns numrerade punkter målade på däcket, vilket möjliggör snabb inräkning och strukturerad uppställning av personalen. Stena DrillMAX DrillMAX-serien är ett koncept där Stena Drilling bland annat har vidareutvecklat innovationer som tidigare har genomförts på riggarna Stena Tay och Stena Don. Innovationerna i DrillMAX-serien syftar till att förbättra den allmänna säkerheten, arbetsmiljön och det operationella utförandet. Ett exempel på hur detta möjliggörs är ett bättre utnyttjande av skrovutrymmet, något som gör det möjligt att ha fyra sammanfogade delar av borrör istället för de konventionella tre. Den extra delen medför förbättrad ned- och uppmatning av borrsträngen och effektivare borrning. Vippcylinder Stena Carron På Stena Carron används en vippcylinder för att öka säkerheten vid användning av verktyg för hantering av ytterröret (risern) som sammanbinder borrfartyget med bottenventilen. Cylindern är kopplad till riggens högteknologiska cyberbaserade system och möjliggör avancerad styrning av verktygen som hanterar ytterrören när de befinner sig i topdrivens hissanordning. Arrangemanget innebär att det inte finns något behov av att använda lyftutrustning för centrering av ytterrören och därmed undanröjs alla associerade riskmoment. Stena AB

20 Stena AB u Rederi Stena Bulk MOT EN RENARE och ljusare framtid Stena Bulk Stena Bulk är ett av världens starkaste varumärken i tankrederibranschen. Vid slutet av 2010 opererade vi runt 80 tankfartyg på totalt 8,5 miljoner dwt över hela världen. Andel av koncernens omsättning: 8% Antal anställda 353 Omsättning MSEK Sysselsatt kapital MSEK Stena Bulks verksamhet återhämtade sig i viss mån under 2010, bland annat till följd av att dyrare charterkontrakt kunde förnyas på väsentligt lägre nivåer. Innovationer för framtiden Vår strategi Innovation and Performance innefattar okonventionell fartygsdesign som ökar konkurrenskraften och säkerheten. Att stärka vår kommersiella förmåga ytterligare i syfte att förbättra kundernas logistikprogram är vårt sätt att tolka begreppet Performance. Vår satsning på innovation har tidigare resulterat i det framgångsrika MAX-konceptet. Nu arbetar Stena Bulk och Stena Teknik tillsammans för att utveckla flera nya innovativa lösningar. Den 15 meter långa prototypen av Stena AirMAX är försedd med en luftficka i skrovet för att kraftigt minska bränsleförbrukningen. Modellen testas just nu i vattnen utanför Göteborg med lovande resultat. Stena E-MAXair (Europe-Environmental-Ecological) kommer att drivas av ren flytande naturgas. Jämfört med dagens tankfartyg kommer det innebära kraftigt minskade koldioxid- och svaveldioxidutsläpp. Det senaste projektet är ett medelstort produkttankfartyg på dwt, vars konstruktion innebär en sänkt bränsleförbrukning med 30% jämfört med motsvarande fartyg. Vår ambition är att bygga minst sex sådana fartyg för våra egna logistikprogram och att ha dem uthyrda i långa kontrakt med ledande oljebolag. under de senaste kalla vintrarna. Under vintern 2010/2011 var Stena Bulk den största oberoende operatören av isklassat Aframax-tonnage i Östersjön med tolv fartyg endast avsedda för detta område. Överlägsen pool Stena Sonangol Suezmax Pool, som är resultatet av Stena Bulks nära samarbete med det statliga angolanska olje bolaget Sonangol, genererar högre intäkter än konkurrerande pooler samt toppar index. Inklusive de tolv nybyggen som beställdes under 2010 kommer poolen att växa till mer än 30 ultramoderna Suezmax-fartyg till Nyligen har andra AAA-ägare av nya tankfartyg an slutit sig till vår pool. U.S. Principal Maritime (Apollo Group) har tillfört nio moderna Suezmax-fartyg medan två nya fartyg från det italienska rederiet Fratelli d Amico kom till poolen i början av Stena Weco Under våren 2011 kommer Stena Bulk att slå ihop all sin MR-verksamhet med det danska shipping företaget Weco. Ett nytt företag, Stena Weco, kommer att bildas genom att Stena Bulk förvärvar 50% av Weco. Weco är marknadsledare inom transporter av specialprodukter såsom kaustiksoda, mat- och palmolja. Med Weco som partner kommer vår gemensamma MR-flotta att dubbleras och uppnå en kritisk volym av runt 35 fartyg inom segmentet. Het operatör under kalla vintrar Från 2005 till 2011 kommer vår flotta att ha utökats med tio isklassade tankfartyg enligt isklasserna 1A och 1B. Kombinationen av förstklassig isexpertis och nytt, modernt tonnage har varit exceptionellt framgångsrik 18 Stena AB 2010

Stena AB Årsöversikt 2009. Värde genom Innovation

Stena AB Årsöversikt 2009. Värde genom Innovation Stena AB Årsöversikt 2009 Värde genom Innovation Stena AB (publ) Året som gick och framtidsutsikter Färjelinjer Innehåll Koncernchefens kommentar 2 Hållbarhet 5 Värdegrund 6 Stena AB Stena Line 8 Superferries

Läs mer

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010 TransAtlantic Årsstämma 28 april 2010 Detta är TransAtlantic idag Vi bedriver verksamheten genom två affärsområden; Offshore/Icebreaking Industrial Shipping Vi är ca 1 100 anställda varav 950 är ombordanställda

Läs mer

Stena AB Årsöversikt. Skapande. Utförande

Stena AB Årsöversikt. Skapande. Utförande Stena AB Årsöversikt 2008 Skapande Utförande Stena AB (publ) Året som gick och framtidsutsikter Innehåll Koncernchefens kommentar 2 Hållbarhet 5 Stena AB Stena Line 6 Stena Drilling 8 Stena Bulk 10 Stena

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE 2015 EN SFÄR TRE MODERBOLAG Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil Finans

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN STENA SFÄREN Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil STENA METALL AB STENA

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 27 AUGUSTI 2015 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 ksek (8544 ksek) Nettoomsättning för Koncernen första

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Passion for energy. Med målet att bli. Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster

Passion for energy. Med målet att bli. Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster Passion for energy Med målet att bli Den mest flexibla, innovativa och värdeskapande leverantören av energi och energitjänster DANSKE COMMODITIES I KORTHET Vi ger dig fördelarna med en avreglerad elmarknad

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer