EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 EUROPEISKA EDERATIONEN ÖR OENTLIGANSTÄLLDAS ÖRBUND VERKSAHETSBERÄTTELSE JANUARI - DECEBER 2002

2

3 INNEHÅLL I. EPSU:S STYRANDE ORGAN... 2 ARBETSUTSKOTTET OCH STYRELSEN...2 EKONOI, EDLESKAP & PERSONAL...5 II. JÄSTÄLLDHETSKOITTÉN... 7 III. EPSU:S ASTA KOITTÉER SOCIALA TJÄNSTER OCH SJUKVÅRDSRÅGOR STATS- OCH EUROPEISK ÖRVALTNING KOUNÖRVALTNING ALLÄNNYTTIGA VERK...18 IV. EPSU-PROJEKT OENTLIG UPPHANDLING SAORDNING AV AVTALSÖRHANDLINGAR UTVIDGNINGEN EPSU:S EGEN REPRESENTATIV ITETSSTUDIE TJÄNSTER I ALLÄNHETENS INTRESSE OCH EUROPEISKA RATIDSKONVENTET...24 V. ES/EUROPEISKA UNIONEN ES EXEKUTIVKOITTÉ DEN SOCIALA DIALOGEN...28 BILAGOR DRAT EORANDU TO BE SUBITTED TO COISSIONER ANNA DIAANTOPOULOU TJÄNSTER I ALLÄNHETENS INTRESSE OCH DET EUROPEISKA KONVENTET GEENSAT UTTALANDE AV EUROPEISKA EDERATIONEN ÖR OENTLIGANSTÄLLDAS ÖRBUND (EPSU), EUROPEISKA TRANSPORTEDERATIONEN (ET), EUROPEISKA LÄRAREÖRBUNDET (ETUCE),) UNI EUROPA ÖRKLARING O TJÄNSTER I ALLÄNHETENS INTRESSE OCH DET EUROPEISKA KONVENTET A PRIORITY OR THE EUROPEAN UNION : ACCESS OR ALL TO QUALITY HEALTHCARE JOINT STATEENT ON THE CONERENCE ON SOCIAL IPLICATIONS O THE ELECTRICITY SECTOR RESTRUCTURING IN THE CANDIDATE COUNTRIES, SEPTEBER 2002, BUDAPEST SERVICES O GENERAL INTEREST NEWSPAPER REARKS O THE EUROPEAN INDUSTRY EDERATIONS ON THE EUROPEAN COISSION S COUNICATION ON EUROPEAN SOCIAL DIALOGUE WORK PROGRAE O THE EUROPEAN SOCIAL PARTNERS LISTS O COITTEES EBERS LIST O STA EBERS INVENTORY O AIN DOCUENTS ELABORATED / ADOPTED IN OTHER EETINGS ATTENDED BY EPSU REPRESENTATIVES...78

4

5

6 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) I. EPSU:s STYRANDE ORGAN Arbetsutskottet och styrelsen Arbetsutskottet sammanträdde den 14 februari, den 24 september och den 12 november. Styrelsen sammanträdde den 14 juni och den november. EPSU:s vice ordförande Poul Winkler avgick från sina fackliga uppdrag i maj. Styrelsen valde Dave Prentis, generalsekreterare i UNISON, örenade kungariket, till ny manlig vice ordförande. Den sociala dialogen Arbetsutskottet enades i september 2001 om att för kommissionär Diamantopoulou förelägga en P om den fortsatta utvecklingen av den sociala dialogen inom området offentliga tjänster. I denna P beskrivs några av de grundläggande förutsättningarna för en social dialog, till exempel att parterna måste definieras, utsikterna för den sociala dialogen som ett led i ett europeiskt system för relationer arbetsmarknadens parter emellan. Denna P godkändes av arbetsutskottet i februari (bilaga 1). Den sändes därefter till kommissionär Diamatopoulou och hon inbjöds tala inför ett styrelsemöte. Hittills har det dock inte varit möjligt att få kommissionären att ställa upp. Styrelsen godkände i juni det branschövergripande ramavtalet om distansarbete genom ett skriftligt förfarande. Styrelsen har tagit del av en analys av kommissionens nya meddelande Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar, KO (2002) 341 slutlig. Styrelsen ansåg att meddelandet utgör ett bra tillfälle Att belysa den strategiska vikten av att utveckla den branschvisa sociala dialogen; Att diskutera nödvändiga åtgärder på nationellt och europeiskt plan för att främja den branschvisa sociala dialogen; Att definiera tänkbara resultat av den branschvisa sociala dialogen och genomförande av dessa; Att betona nödvändigheten av att bygga upp en struktur för den branschvisa sociala dialogen i ansökarländerna. När det gäller representativitetsproblemen enades man om att föreslå ett tillägg till ES stadgar, artikel 5.2. som nu lyder: Alla nationella fackförbund anslutna till centralorganisationer som är medlemmar i ES kan bli medlemmar i en Europeisk branschfederation. öreslås följande tillägg: ackförbund som är anslutna till en centralorganisation inom ES bör bli medlemmar i relevant Europeisk branschfederation. örslaget om detta tillägg har tillsänts ES att diskuteras på kongressen i maj Vad gäller den branschvisa sociala dialogen har både arbetsutskottet och styrelsen fortsatt diskutera hur man ska kunna komma vidare med den sociala dialogen på kommunrespektive statsförvaltningens område. Den representativitetsstudie som utförts av universitetet i Leuven/Louvain bekräftade otvetydigt EPSU:s överväldigande representativitet inom kommunförvaltningen. Så snart detta positiva resultat förelagts, förnyade CER:s arbetsgivareplattform och EPSU vår gemensamma begäran om inrättande av den kommitté för den branschvisa sociala dialogen. Trots ett flertal överläggningar med kommissionens tjänstegrenar, trots att alla formella krav uppfyllts och trots försäkringar om att de två berörda 2

7 Verksamhetsberättelse januari december 2002 parterna erkänner varann, har kommittén för den sociala dialogen till dags dato inte bildats. Den främsta stötestenen är i skrivande stund kraven från den europeiska federationen för offentlig service EUROEDOP att få medverka i den branschvisa sociala dialogen. EPSU har erbjudit det kristna belgiska förbundet för offentliganställda, CCSP (Centrale Chrétienne de Services Publics) en plats i EPSU-delegationen. Något definitivt resultat att rapportera om föreligger dock ännu inte. Representativitetsfrågan och EPSU:s medverkan i den informella dialogen med generaldirektörerna som ansvarar för den offentliga förvaltningen har föranlett långa och kontroversiella diskussioner i EPSU:s styrande organ. EPSU:s styrelse gav i november 2001 den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA) mandat att delta i möten med trojkaländernas generaldirektörer för offentlig förvaltning tillsammans med andra fackliga organisationer i syfte att hålla kontakt och utbyta information med generaldirektörerna. Denna lösning skulle gälla till dess en representativitetsstudie för denna sektor gett en klar bild av berörda organisationers representativitet. I november återkom styrelsen till frågan eftersom det danska ordförandeskapet gett EPSU, USSP-CESI och EUROEDOP lika många platser vid mötet i Socialt forum den 26 november, varvid man bortsåg ifrån att USSP-CESI vid det här laget förlorat två av sina största medlemsorganisationer. Den dominerande uppfattningen i styrelsen var att man under sådana omständigheter inte kunde rekommendera ett deltagande, då detta skulle kunna innebära ett de facto-erkännande av två icke representativa organisationer på den fackliga sidan. Denna ståndpunkt framfördes i ett brev till den danske generaldirektören omedelbart efter styrelsemötet. Detta resulterade i intensiva ansträngningar att finna en tillfredsställande lösning på EPSU:s farhågor. Den danske generaldirektören gick med på att avge en förklaring bland annat om att det faktum att en organisation deltog i mötet inte innebär ett erkännande av det sätt på vilket den framtida sociala dialogen ska utformas. I förklaringen betonas vidare den sociala dialogens växande betydelse inom ramen för Amsterdamfördraget, vars bestämmelser påverkar de offentliga tjänsterna i medlemsstaterna, varvid man även erkänner den centrala roll som arbetsmarknadens parter har att spela i ett framtida system för relationerna mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå. EPSU:s särställning skulle vidare illustreras genom den ordning i vilken talarna får ordet och placeringen i salen. ramförallt lovade den danske generaldirektören försöka ordna ett möte mellan generaldirektörstrojkan och företrädare för EPSU. Detta möte skulle ägnas åt att diskutera genomförande inom den statliga sektorn av det övergripande avtalet om distansarbete som träffats inom ramen för den sociala dialogen. På grundval av denna öppning godkände en majoritet av styrelsens medlemmar att en EPSU-NEA-delegation trots allt skulle delta i mötet i Socialt forum. En EPSU-delegation träffade under ledning av generalsekreteraren den 12 december den danske generaldirektören i syfte att för generaldirektörstrojkan lägga fram förslaget om tillämpning inom statsförvaltningen av det branschövergripande avtalet om distansarbete (främst av tidsskäl kunde vi inte få träffa hela trojkan). Vid detta möte uttryckte EPSU önskemål om att stärka den sociala dialogen och generellt att arbetet borde bygga på det gemensamma arbetsprogram som arbetsmarknadens parter på europeisk nivå nyligen beslutat för Denna begäran framfördes av det danska ordförandeskapet till generaldirektörstrojkan i ett brev den 19 december och har därmed formellt förelagts. örslaget vidarebefordrades också till CEEP, då denna organisation har medlemmar också inom den statliga sektorn. Om EPSU lyckas få till stånd separata möten med generaldirektörerna och / eller CEEP om tillämpning av ramavtalet om distansarbete, kunde detta få stor betydelse. ortsatta påtryckningar på kommande trojkarepresentanter måste därför till, om framsteg ska kunna uppnås. 3

8 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) Kampanjen kring arbetstidsdirektivet I november 2001 ställde sig styrelsen bakom kampanjen för tillämpning av arbetstidsdirektivet och man beslutade att dess politiska värde och ekonomiska konsekvenser skulle utvärderas i november Trots en framgångsrik kampanjstart visade det sig att stödet för kampanjen varierade från land till land. Intensiva diskussioner har förts i den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor. Konstaterades att kampanjen varit lyckad med tanke på de allianser som bildats och vad gäller erkännande av EPSU som en organisation med bred representativitet inom hälso- och sjukvårdssektorn. en med tanke på svårigheterna att samordna arbetet kom den fasta kommittén fram till att kampanjen inte kunde genomföras planenligt. Styrelsen biföll den fasta kommitténs rekommendation om att avsluta kampanjen. an enades dock om att fortsatta bevaka utvecklingen, försöka påverka denna på europeiskt plan genom ES och att analysera kampanjen mer i detalj för att dra lärdomar i syfte att få en sådan kampanj att fungera bättre framöver (se avsnitt III, punkt 1). Offentlig upphandling Översynen av direktiven om offentlig uphandling har fortsättningsvis varit en viktig fråga för EPSU under året (för närmare detaljer, se avsnitt IV punkt 1 i rapporten). Tjänster i allmänhetens intresse EPSU:s styrelse godkände vid sitt möte i juni ett gemensamt ställningstagande som tagits fram av EPSU, Europeiska Transportarbetarefederationen (ET), Europeiska lärarefederationen (ETUCE) och UNI Europa. Det gemensamma inlägget har tillsänts ordföranden i Europeiska framtidskonventet, Valéry Giscard d Estaing och alla ledmöter i konventet (bilaga 2). Arbetsutskottet enades vid mötet den 24 september om förslag till fördragsändringar avseende tjänster i allmänhetens intresse. Denna text hade också stöd av andra berörda branschfederationer inom ES och den har förelagts för ordföranden i konventsarbetsgruppen om styrning, Klaus Hänsch (bilaga 3). Styrelsen beslutade i november att EPSU:s konferens om Tjänster i allmänhetens intresse och konventet den 2 december skulle öppnas för deltagande från frivilligorganisationer (NGO) inom den sociala plattformen CELSIG (europeiska kontaktkommittén för tjänster i allmänhetens intresse) och CEEP (för närmare detaljer, se avsnitt IV punkt 5 i denna rapport). EPSU:s kongress Den 6:e generalförsamlingen uppdrog åt den nya styrelsen att jobba vidare med översynen av EPSU:s stadgar. Stadgearbetsgruppen sammanträdde den 12 och 13 februari och slutförde arbetet med: ördelningsnyckeln för kongressombud, inför 2004 års kongress; Kongressens arbetsordning. Syftet med detta arbete var att få till stånd ett klart och konsekvent beslutsförfarande innan och vid kongressen som är öppet för insyn och som tryggar ett maximalt deltagande för medlemsförbunden. Styrelsen godkände fördelningsnyckeln för kongressombud den 14 juni. Den kommer att användas för att fastställa antalet ombud till kongressen i Stockholm i juni Arbetsutskottet godkände arbetsordningen för kongressen med beaktande av två nordiska ändringsförslag. ördelningsnyckeln för kongressombud och den slutliga versionen 4

9 Verksamhetsberättelse januari december 2002 av kongressens arbetsordning skickades till medlemsförbunden med det allmänna cirkuläret nr 9 (2002). Gender ainstreaming/jämställdhet Styrelsen genomförde ett halvdagsseminarium om jämställdhet den 13 november. Arbetet utfördes i plenum och arbetsgrupper. De främsta slutsatserna från arbetsgruppernas arbete är: En jämlik representation för kvinnor och män inom fackliga organ och på beslutfattande nivå är fortsättningsvis en prioriterad fråga. Att verka för lika lön för likvärdigt arbete är av avgörande betydelse för jämställdheten. Privatiseringen påverkar jämställdheten negativt. Sociala tjänster av god kvalitet är oundgängliga för jämställdheten. ainstreaming-konceptet att jämställdheten ska genomsyra all verksamhet har ännu inte accepterats fullt ut. Information behövs liksom satsningar på ökad medvetenhet för att garantera en bred tillämpning. öreslogs att EPSU tar fram en utbildningsmodul om mainstreaming. Utbyte av goda erfarenheter och benchmarking bör främjas. Ekonomi, medlemskap & personal Översättning av EPSU-dokument Både arbetsutskottet och styrelsen har ingående diskuterat översättningen av handlingar och ett flertal alternativ har studerats ur rättviseperspektiv och med hänsyn till kostnaderna. Beslutades att: EPSU-dokument som kräver beslut av ett av EPSU:s stadgeenliga organ ska finnas på 5 språk (engelska + 4); Stadgearbetsgruppen ska föreslå en ändring av artikel 6.4. i stadgarna att fastställas av nästkommande kongress; Kongressen ska se över medlemsavgiften till EPSU i syfte att bland annat föra in ett översättningskostnadselement för de medlemsförbund som betjänas med översättningstjänster. Styrelsen godkände den ekonomiska berättelsen för 2001 i juni, de interna revisorernas berättelse för 2001 och prognosen för 2002 i november. edlemskap Nedanstående organisationer har anslutit sig till EPSU under året: Royal College of idwives (RC), UK; Landelijke Bediendecentrale Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NKV), Belgien. På grundval av artikel 3.2. i EPSU:s stadgar har följande ISKA-medlemmar gått med i EPSU: 5

10 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) Syndicat des Employés, Techniciens et Cades (SETCA), Belgien; Latvian Trade Union Energija, Lettland; Slovak Trade Union of Energy Workers, Slovakien. Sammansättning och fördelningen mellan män och kvinnor Styrelsen har haft 54 ordinarie ledamöter, av vilka 26 var kvinnor och 28 män (48.15% kvinnor). Suppleanterna var 33, 13 kvinnor och 20 män (39.39% kvinnor). 15 länder företräddes av män på båda posterna medan 2 länder hade kvinnor på vardera posten. 2 länder hade en kvinna som ordinarie ledamot och ingen suppleant. 2 länder företräddes av ledamöter från samma förbund som båda var män. Arbetsutskottet har bestått av 23 ordinarie ledamöter, av vilka 10 var kvinnor och 13 män (43.47% kvinnor). Suppleanterna var 17, 11 kvinnor och 6 män (35.29% kvinnor). örändringar inom sekretariatet: Inger Lise R?nning, ansvarig funktionär inom EPSU för jämställdhetskommittén och den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, lämnade EPSU av personliga skäl den 31 augusti. Nadja Salson har anställts för att sköta denna tjänst från januari Vincent Hotyat fick fast anställning som utredare / kontaktperson från 1 oktober. Lia Tiberini har anställts som flerspråkig sekreterare med ansvar för samordning av översättningar och arkivering från januari Arbetsutskottet beslutade också att under våren 2003 försöka rekrytera en funktionär för området kommunal och regional förvaltning. 6

11 Verksamhetsberättelse januari december 2002 II. JÄSTÄLLDHETSKOITTÉN 4:e mötet i jämställdhetskommittén den 29 april, Bryssel Viktigaste punkterna på dagorningen: Järmställdhetskommittén (GEC) diskuterade vid sitt möte den 29 april 2002 mellantidsrapporten. Rapporten utgår ifrån EPSU:s handlingsplan för jämställdhet för som antogs av styrelsen den 12 juni Kommittén består av ordinarie styrelseledamöter. Varje valkrets har två ordinarie ledamöter, en kvinna och en man. ör närvarande har 12 av de 14 posterna besatts. Kommittén har haft 4 möten. an arbetar sig systematiskt igenom handlingsplanen. På grundval av handlingsplanen har två jämställdhetscirkulär gått ut till alla medlemsförbund, de fasta kommittéerna inom EPSU och styrelsen: GE nr 1 (2002) tar upp frågan om Gender ainstreaming och GE nr 2 (2002) redogör för Europeiska unionens gällande jämställdhetspolicy. Jämställdhetskommittén har kommit fram till att EPSU för närvarande inte kan bevaka medlemsförbundens jämställdhetsarbete. Det är också svårt att mäta vilken faktisk betydelse EPSU:s policy har. Därför framhölls det att EPSU:s huvudsakliga uppgift består i att föregå med gott exempel, fastställa mål samt tillhandahålla medlemsförbunden information och befintligt material. Deltagandet i jämställdhetskommitténs arbete upplevs vara otillfredsställande. Ett antal förslag till lösningar på detta problem diskuterades. Andra frågor på dagordningen: ISKA:s och ES kampanjer för lika lön; medlemsförbunden uppmanades prioritera målet att krympa löneklyftan mellan män och kvinnor och att ta med denna fråga på sin förhandlingsagenda. Bidrag till arbetet i EPSU:s stadgearbetsgrupp och representationen på kongressen. örslaget om att män och kvinnor bör vara lika representerade på kongressen stöddes. 5:e mötet i jämställdhetskommittén 11 oktober, Bryssel De viktigaste punkterna på dagordningen: ormerna för jämställdhetskommitténs arbete: an enades om att ändra kommitténs sätt att arbeta, åtminstone fram till kongressen 2004, på följande sätt: En ledningsgrupp bestående av ordföranden och vice ordförandena, ska träffas regelbundet och vid behov konsultera samtliga medlemmar skriftligen. Jämställdhetskommittén genomför en temadag (ev. kring flera teman) en gång om året utgörs denna temadag av konferensen som planeras äga rum i juni (se nedan). Detta vore ett bättre sätt att utnyttja befintliga resurser och skulle garantera genomarbetade bidrag inför kongressen. 7

12 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) örberedelser inför jämställdhetssessionen vid styrelsemötet i november (se avsnitt I). Jämställdhetskonferens i juni 2003: Kommittén enades om fyra ämnen: Likalönskampanjen och resolutionen som antogs av EPSU:s avtalskonferens i maj Konferensen ska studera exempel från medlemsförbunden på hur lika lön kan uppnås. Gender mainstreaming. En analys av hittills uppnådda resultat och fastställande av framtida åtgärder. Kommissionens reviderade direktiv om lika behandling. Viktiga punkter i direktivet bör lyftas fram och åtgärder att vidta fastställas. Lämplig uppföljning av arbetet i det europeiska framtidskonventet. Andra frågor på dagordningen: Anne-arie Perret representerar kommittén i EPSU:s resolutionskommitté; vidare representerar honom EPSU på ES kvinnokonferens inför kongressen. Konferensen äger rum i december. Gunhild Johansen deltog i mötet i ES kvinnokommitté den 4 oktober. Jämställdhetskommittén tackade Inma Bernabé från SAP-CC.OO för det arbete hon utfört. Inma ingår inte längre i sitt förbunds styrelse. Detta innebär också att en ny företrädare måste väljas som EPSU:s ordinarie representant i ES kvinnokommitté. 8

13 Verksamhetsberättelse januari december 2002 III. EPSU:s ASTA KOITTÉER 1. Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor Kampanj kring arbetstidsdirektivet EPSU har genomfört en kampanj för att få till stånd en skärpning av arbetstidsdirektivet. Det centrala målet för kampanjen var att se till att läkare under utbildning omedelbart omfattas av direktivet. Att jourtjänstgöring ska betraktas som arbetstid, tillräcklig vilotid liksom en fullständig, korrekt och enhetlig tillämpning av direktivet utgör andra viktiga krav. Kampanjen fokuserades till hälso- och sjukvården eftersom denna är vägledande för utvecklingen på arbetstidsområdet, här fastställs prejudikat och denna sektor fungerar som modell för andra yrkesgrupper och branscher. Kampanjen syftade till att stärka direktivet genom förhandlingar och, vid behov, genom ändrad lagstiftning. an beslutade inrikta sig på arbetsgivarna, de anställda, allmänheten och politikerna. De nordiska länderna konstaterades ha en viktig roll i kampanjen eftersom man i allmänhet nått upp i direktivets krav och ofta överträffat dessa. Den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och arbetstagare) som EPSU formellt medverkar i på europeiskt plan, konstaterades också utgöra ett viktigt element i kampanjen. Kampanjstart inför pressen den 14 februari Den grekiske ledamoten av Europaparlamentet Ioannis Koukiadis, Europaparlamentets föredragande för kommissionens genomföranderapport om arbetstidsdirektivet, som nyligen utkommit och Jean Lapeyre, Europeiska fackliga centralorganisationens (ES) biträdande generalsekreterare hade inbjudits som gäster till den officiella starten för EPSU:s arbetstidskampanj som ägde rum på Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel den 14 februari. EPSU:s generalsekreterare betonade den betydelse långa arbetsdagar har för hälsa och säkerhet inom sjukhussektorn. Ioannis Koukiadis gjorde en koppling mellan arbetstidsdirektivet och dess utveckling till de massiva förändringar som äger rum på arbetsmarknaden. Han ansåg en översyn vara nödvändig och insisterade på följande: Innovation och flexibilitet är nödvändiga men dessa måste gå hand i hand med trygghet. I ett skriftligt uttalande gav kommissionären med ansvar för sociala och arbetsmarknadsfrågor, Anna Diamantopoulou, uttryck för sitt starka stöd för kampanjen att förstärka EU:s arbetstidsdirektiv. 15:e mötet i den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, 4 mars, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Beslutet i styrelsen om en kampanj kring arbetstidsdirektivet. ramsteg och budget kommer att utvärderas vid styrelsemötet i november Kampanjmaterialet och webbsajten beskrevs. Kampanjevenemang i de enskilda länderna diskuterades. Liberaliseringen av hälso- och sjukvården inom EU har blivit en aktuell fråga som föranleder oro. Konsekvenserna av EU:s handelspolitik, konkurrensregler och rättsliga överväganden för hälso- och sjukvården beskrevs. ötet åhörde en kort redogörelse för det belgiska ordförandeskapets konferens i Gent om den europeiska intergrationen och hälso- och sjukvården i de enskilda länderna (7-8 december 2001). Kommittén enades om att se till att 9

14 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) EPSU utformar en klar policy för att ifrågasätta liberaliseringen av hälso- och sjukvården i Europa. Jane Lethbridge från utredningsenheten Public Service International Research Unit (PSIRU) talade om EU:s liberaliseringspolicy och hälso- och sjukvården. ötet fick en kortfattad redogörelse för en konferens som ES och EPSU anordnar i Budapest den 2-5 maj om Hälsovård av god kvalitet för alla. Denna konferens anordnas tillsammans med ES grupp som jobbar med sociala trygghetsfrågor och man ska försöka utforma en gemensam resolution att föreläggas för ES styrelse om hälso- och sjukvården och dess framtida finansiering. Utvärdering av konferensen Att utveckla den sociala dialogen inom sjukhussektorn i Europa, 4-5 februari. Det uttalande konferensen utmynnat i liksom resultatet av arbetet i de workshops som genomfördes (och som diskuterade olika aspekter av den fria rörligheten för hälso- och sjukvårdsanställda) presenterades. Det första mötet i task force (som ska bevaka den sociala dialogprocessen) ägde rum den 5 mars. DKK (Danmark) lade också fram ett kortfattat förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen. rågor som gruppen kunde ägna sig åt: ett eventuellt gemensamt uttalande om fri rörlighet för anställda inom hälso- och sjukvården (vägledande principer); arbetsprogrammet för task force för ; temat för nästkommande konferens inom ramen för den sociala dialogen. Andra punkter på dagordningen: Rapport från europeiskt hälsopolitiskt forum EU-kommissionens meddelande om hälso- och sjukvårdens framtid Europeiskt hälsoforum Gastein 16:e mötet i den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, 11 oktober, Bryssel De viktigaste punkterna på dagordningen: Beslutades avsluta arbetstidskampanjen. En detaljerad rapport om uppföljningen av den andra konferensen om den sociala dialogen inom sjukhussektorn gavs liksom en presentation av protokollen och dagordningen för mötena i den gemensamma representativa arbetsgruppen ( task force ) - 5 mars, 12 juni, 17 september. Denna task force är numera mycket representativ och håller för närvarande på att bestämma sig för vilka huvudfrågor man önska ta upp på en tredje konferens. Stewart Rouse från Corporate Issues Unit inom hälsovårdsministeriet i England talade om partnerskap, personalens engagemang och möjligheter till befordran. Han gick främst in på nya utbildningsmetoder och utvecklingen av karriärmöjligheterna och fördelarna med en bättre kommunikation mellan arbetsgivaren och de anställda. En rapport från det fackliga seminariet Hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla, som hölls i Budapest 2-4 maj förelades. ES styrelse och EPSU:s arbetsutskott har godkänt den resolution seminariet utmynnat i om Hälsovård av god kvalitet för alla. Kommittén diskuterade hur resolutionen skulle kunna användas i lobbyarbetet. an enades om att skicka den till regeringsföreträdare (se konferensrapporten nedan). EPSU kommer att hålla ett avtalsseminarium i samverkan med EA (Europeiska fackföreningsakademin) och med ekonomiskt stöd från EU-kommissionen. Detta seminarium riktar sig till företrädare för kandidatländerna och äger rum i juni

15 Verksamhetsberättelse januari december 2002 Jiri Schlanger (TUHSSC, Tjeckien) gav en aktuell rapport om utvecklingen inom Europeiskt hälsopolitiskt forum. Dess andra möte den 20 juni hade anordnats av EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd (GD SANCO). Arbetsgrupperna Hälsa och utvidgningen liksom Hälsa och forskning har förelagt prelminära rapporter. GD SANCO gav aktuell information om Europeiska kommissionens initiativ på folkhälsoområdet. an enades om att utse Jiri Schlanger som suppleant för EPSU vid hälsopolitiskt forum. Kommittén informerades om dagordningen för nästa möte i hälsopolitiskt forum som skulle hållas den 22 november Utvärderingen i halvtid av handlingsplanen på området sjukvård och sociala tjänster. an beslutade att EPSU bör göra någonting i samband med Europeiska handikappåret Vidare åhördes rapporter om: EPSU-seminariet om den sociala dialogen i samband med Europeiskt hälsoforum GASTEIN; EPSU:s deltagande i den hälsokonferens som anordnats av ADEDY, i Tessaloniki, Grekland för hälsovårdsförbunden på Balkan; Dagordningen för ISKA:s hälsovårdsarbetsgrupp (HST); EPSU:s deltagande i ett seminarium vid Europeiskt socialt forum i lorens om hälsa och trade creep, som innebär att handelspolitiken smyger sig in på andra områden. öten som genomförts av medlemmarna i den fasta kommittén Den gemensamma arbetsgruppen för den sociala dialogen har träffats vid fyra tillfällen (5/3/02, 12/6/02, 17/9/02, 10/12/02). Gruppen diskuterar främst tre frågor: Rekrytering. Identifiering av behov av färdigheter Den åldrande arbetsstyrkan Kommitténs sammansättning och könsfördelningen Kommittén har bestått av 31 ordinarie ledamöter, av vilka 17 är kvinnor och 14 män (54.8 % kvinnor). Suppleanterna var 24, av vilka 12 var kvinnor och 12 män (50% kvinnor). 3 länder företräds av män på båda posterna medan 7 länder har kvinnor både som ordinarie och suppleant. 3 länder företräddes av en ordinarie kvinnlig ledamot utan suppleant. Karen Jennings (UNISON, UK) valdes till ordförande för kommittén. Bob Abberley (UNISON, UK), den avgående ordföranden, avtackades på vägnar av kommitténs medlemmar, medlemsförbunden och sekretariatet för hans insatser under de gångna 5 åren. Lisa Di Paolo Sandberg (Kommunal, Sverige) valdes till vice ordförande i den fasta kommittén. Att utveckla den sociala dialogen inom sjukhussektorn i Europa, konferens anordnad av EPSU/CER/CEEP/DKK, 4-5 februari, Bryssel Arbetsmarknadens parter inom sjukhussektorn i Europa (EPSU, CER-EP och CEEP), höll en konferens om Att utveckla den sociala dialogen inom sjukhussektorn i Europa, den 4-5 februari. Konferensen konstaterade i sina slutsatser: I syfte att stötta utvecklingen för att få till stånd en social dialog, ställer sig konferensen bakom förslaget att parterna som anordnat konferensen bildar en gemensam representativ arbetsgrupp (task force) för att vidta nödvändiga åtgärder och formulera ett arbetsprogram 11

16 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) som kan ligga till grund för den framtida sociala dialogen ( se vidare rapporten från den fasta kommittén). Hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla - den framtida finansieringen av av hälsooch sjukvården, EPSU/ES-utbildning, 2-4 maj, Budapest EPSU, anordnade tillsammans med Europeiska fackliga samorganisationen (ES) en gemensam konferens med rubriken Hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla den framtida finansieringen av hälso- och sjukvården i Budapest 2-4 maj Konferensen skulle ta fram ett utkast till resolution om det växande inflytande som EU:s policy och rättsakter har för hälso- och sjukvården inom EU. Konferensen skulle komma fram till allmänna rekommendationer för att värna principen om universell tillgång och solidaritetsprincipen. EPSU och ES har tänkt sig att resolutionen ska utgöra en grund för framtida mer detaljerade uttalanden i den europeiska hälsopolitiska debatten. Konferensen diskuterade ett prelminärt utkast till resolution som tagits fram av sekretariaten. Deltagarna jobbade i arbetsgrupper fram en ny version av resolutionen. Detta nya utkast skickades sedan ut till ledamöterna i EPSU:s fasta kommitté för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor och till medlemmarna i ES sociala trygghetskommitté som så fick tillfälle att ytterligare utveckla resolutionen. Resolutionen har antagits av EPSU:s arbetsutskott (24 september) och ES exekutivkommitté (9-10 oktober) (bilaga 4). I dokumentet konstateras en växande obalans mellan uppfattningen att hälso- och sjukvården är en befogenhet för de enskilda länderna och verkligheten som innebär att antalet politiska beslut och rättsliga instrument från EU ökar snabbt och inkräktar på denna. Den ökande betydelse som EU:s konkurrenslagstiftning, handelspolitik och det demografiska trycket har innebär att principen om fri rörlighet inom hälso- och sjukvården tillämpats i ökande utsträckning. Dokumentet understryker att principen EU-medborgarnas allmänna rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet borde prägla den hälsopolitiska utvecklingen på EU-nivå. Dokumentet ställer sig frågande till EU-kommissionens nyligen utkomna meddelande om Hälso- och sjukvårdens framtid och den starka betoningen av det demografiska trycket. 12

17 Verksamhetsberättelse januari december Stats- och europeisk förvaltning 17:e mötet i den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, 24 maj, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Kommissionen gick ut med en ny anbudsinfordran den 3 maj för att slutföra studierna om den branschvisa sociala dialogen. Den statliga sektorn omfattas av denna upphandling och är ett område som ska prioriteras. Det danska finansministeriet och CU (Centralorganisationen för statsanställda i Danmark) har beställt en studie Den sociala dialogen på den statliga arbetsmarknaden inom EU. Denna studie presenterades vid mötet i Socialt forum under danskt ordförandeskap under hösten. Utvärdering av resultatet av det belgiska ordförandeskapet. Den allmänna uppfattningen var att mötet med generaldirektörerna ägt rum på EPSU:s villkor, också tack vare det viktiga stödet från det belgiska medlemsförbundet. Den belgiske generaldirektören avgav en förklaring om att den fackliga representationen vid de informella mötena inte innebär något prejudikat avseende den framtida sociala dialogen. De fackliga organisationerna uppmanades bidra till arbetet i de grupper som jobbar med frågor rörande mobilitet, mänskliga resurser och förvaltningsreformer, konsekvenserna av ett e-styre för arbetsplatsens organisation. Andra punkter på dagordningen: Inlägg inför de spanska respektive danska EU-ordförandeskapen Diskussion on mänskliga resurser och förvaltningsreformer Rapport från EIPA-konferensen e-styrning: från policy till praktiskt arbete, november 2001 Interimistisk rapport av CSE-D (Coopération Social Européenne Développement) om pensioner och rörlighet för statstjänstemän. 18:e mötet i den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, 21 oktober, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Rainer Plassmann. generalsekreterare i CEEP, det europeiska centret för företag med offentligt ägande och företag av allmänt ekonomiskt intresse talade vid mötet om frågan: Har CEEP 1 en roll att spela i den sociala dialogen på statsförvaltningens område? CEEP var tidigare den europeiska organisation som företrädde de stora statsägda företagen. Bland medlemmarna återfinnes nu ett flertal ministerier (Danmark och inland t.ex), som fungerar som oberoende arbetsgivare inom vissa sektorer inom EPSU:s organisationsområde. På branschnivå är CEEP sannolikt den mest representativa arbetsgivareorganisationen på områdena lokaltrafik, sjukhus och utbildning. CEEP företräder ett antal arbetsgivare inom kommunala och regionala myndigheter och kommissionen vill gärna att CEEP deltar aktivt i den branschvisa sociala dialogen. ör detta ändamål skulle CEEP vara tvungen tillskapa en särskild (under) struktur men man önskar inte undergräva sin roll inom den övergripande sociala dialogen. 1 CEEP är en av partnerorganisationerna inom den branschövergripande sociala dialogen, vid sidan av UNICE och ES 13

18 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) CEEP anser att det, med tanke på framtiden, är viktigt att särskilja sig från UNICE och att betona / stärka sin roll som europeisk arbetsgivare inom den offentliga sektorn och på området tjänster i allmänhetens intresse. Samarbete med generaldirektörerna under spanskt och danskt EU-ordförandeskap. Generaldirektörerna i trojkan träffade de fackliga organisationerna den 13 juni EPSUdelegationen överlämnade till generaldirektörerna EPSU:s policydokument om livslångt lärande som avtalskonferensen den maj 2002 utmynnade i. EPSU-delegationen tog vidare upp frågan om situationen avseende ansökarländerna vad gäller den sociala dialogen. Den 2:a kvalitetskonferensen anordnad av det danska EU-ordförandeskapet ägde rum i Köpenhamn den 2-4 oktober Cirka personer deltog. EPSU och våra danska medlemsförbund hade ett informationsstånd vid konferensen (liksom Eurofedop). ötet i Socialt orum skulle äga rum den 26 november. Den danske generaldirektören tilldelade EPSU, CESI och Eurofedop lika många platser vid mötet i orum. De danska EPSUförbunden protesterade men inbjudan hade då redan gått ut. Därför ansåg vi att det var ännu viktigare att EPSU-delegationen var så representativ som möjligt. an enades om att vid detta tillfälle överlämna rapporten från seminariet i Krakow till generaldirektörerna. Handlingsplanen för håller på att uppdateras, vid vårmötet 2003 ska kommittén analysera resultaten, vad som återstår att göra och planera inför tiden efter kongressen Som en uppföljning av seminariet i Krakow om örändringar inom den statliga sektorn i CÖEländerna och den fackliga utvecklingen (28 30 juni) (se avsnitt IV punkt 3 i denna rapport), rekommenderades följande: Det italienska EU-ordförandeskapet uppmanas göra utvidgningen till tema för mötet i Socialt orum hösten 2003; Kommittén bör följa det bilaterala samarbetet mellan EPSU-förbund inom EU och i ansökarländerna. EPSU:s utvidgningsarbetsgrupp har påbörjat detta arbete; sekretariatet skickar ut information; Särskild uppmärksamhet bör ägnas tullens anställda och utvidningen mot bakgrund av det arbete EPSU utfört i början av 1990-talet. Kommitténs sammansättning och fördelningen mellan män och kvinnor Kommittén har haft 28 ordinarie ledamöter av vilka 10 var kvinnor och 18 män (35.57% kvinnor). Suppleanterna är 21 och av dessa var 8 kvinnor och 13 män (38.09% kvinnor). 9 länder har utsett män på båda posterna medan 3 länder haft kvinnor både som ordinarie och som suppelant. 1 land har en kvinna som ordinarie ledamot utan suppleant. 1 land företräds av delegater från samma förbund och båda är män. 14

19 Verksamhetsberättelse januari december Kommunförvaltning Den fasta kommittén har under 2002 koncentrerat sig på två ämnen. Dels (de bristande) framstegen inom den sociala dialogen, dels frågan om offentligt - privat partnerskap och utvecklingen på detta område. Den sociala dialogen: den studie som utförts av universitetet i Leuven/Louvain om arbetsgivarnas och de fackliga organisationernas representativitet inom kommunal och regional förvaltning offentliggjordes i februari Studien kom fram till att EPSU är den enda representativa europeiska fackliga organisationen på kommunförvaltningens område. EPSU och CER:s arbetsgivareplattform tog då kontakt med kommissionen och upprepade vår begäran om inrättande av en kommitté för den branschvisa sociala dialogen. öten med kommissionstjänstemän har ägt rum den 3 juli och den 11 December. Kommissionen erkänner visserligen att EPSU är den enda representativa europeiska fackliga organisationen inom kommunerna men vill ändå ha med andra fackliga organisationer. På grund av detta har inrättandet av den kommitté för den branschvisa sociala dialogen fördröjts. Delegationerna från EPSU och CER-EP har försökt uppnå en överenskommelse om distansarbete. Ett flertal förhandlingsträffar har ägt rum. EPSU tog i oktober kontakt med arbetsgivarna för att föreslå att man skulle ställa sig bakom det övergripande avtalet om distansarbete som träffats av ES med UNICE/CEEP. Överläggningarna har ännu inte avslutats. Den andra stora frågan gäller hur den privata sektorn inkräktar på området offentliga tjänster. Denna fråga har diskuterats ur flera olika synvinklar och man har dragit igång ett projekt för utbyte av erfarenheter, information om kampanjer och för att fastställa vilken europeisk lagstiftning och policy som gynnar en sådan utveckling. Projektets ledningsgrupp sammanträffade med utredningsenheten Public Services International Research Unit vid universitetet i Greenwich den 30 oktober Projektet kommer igång under :e mötet i den fasta kommittén för kommunförvaltning, 23 maj, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Rapporter om EPSU:s kampanjer kring direktiven om information och samråd, offentlig upphandling (se ovan) liksom ramdirektivet om offentliga tjänster. Ett brandförsvarsmöte som ska anordnas av det brittiska förbundet BU för att behandla frågan om EU:s regler för brandsäkerheten på hotell, i tunnlar liksom den Europeiska brandsäkerhetsmyndigheten har skjutits upp till 2003, p g a den lönekonflikt som BU var ute i EPSU har stött BU. Uppföljning av EPSU-seminariet om kollektivavtalsförhandlingar för förbund i Centraloch Östeuropa den oktober Vikten av att engagera företrädare för berörda förbund i kommitténs arbete framhölls. Transnationella företag inom området offentliga tjänster. Offentligt/privat partnerskap / Offentligt finansieringsinitiativ (se ovan). Den sociala dialogen. Rapporter bl a om den övergripande sociala dialogen. edlemmarna var överens om att offentliga arbetsgivare som inte är med i CEEP också borde tillämpa direktivet om distansarbete t.ex. Uppdatering av arbetsprogrammet man enats om med CER:s arbetsgivareplattform. Partsrelationerna inom kommunal och regional förvaltning i länderna i Central- och Östeuropa bör finnas med; arbetet med moderniseringen inom offentliga tjänster bör fortsätta liksom med frågan om arbetsorganisation och jämställdhet (lika löner). 15

20 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) Rapport om läget i förhandlingarna mellan EPSU och CER:s arbetsgivareplattform om distansarbete. örberedelser inför avtalskonferensen på kommunförvaltningens område i juni. Kommitténs arbetsmetoder i syfte att engagera fler i arbetet och se till att medlemmarna är bättre förberedda inför diskussionerna, en viktig fråga för framtida överläggningar är pensionerna. Konsekvenserna av WTO/GATS på kommunförvaltningens område och ISKA:s arbete. 17:e mötet i den fasta kommittén för kommunförvaltning, 18 oktober, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Anförande om möjligheterna att överföra pensionsrättigheter av Thierry Christopoul från European Association of Public Pension Institutions (Europeiska organisationen för offentliga pensionsanstalter), som samlar ett antal pensionsfonder och pensionsorganisationer som förvaltar kommunalanställdas pensioner. Rapporter om upphandling, konflikter på kommunförvaltningens område i diverse europeiska länder, ramdirektivet om offentliga tjänster och tjänster i allmänhetens intresse och konventet. ortsatt diskussion om arbetsmetoder. Rapport från arbetsutskottet om projektet Offentligt-privat partnerskap. En representant för det brittiska förbundet Unison informerade om den verkligen offentliga kampanjen och de olika vinklar studien betraktar. Rapporter om ett antal möten med kommissionen om den sociala dialogen (för att lösa representativitetsfrågan). Arbetsprogrammet för den framtida kommittén för den sociala dialogen, dess arbetsordning och EPSU-delegationens sammansättning diskuterades. EPSU har föreslagit att CER EP ska godkänna det övergripande avtalet om distansarbete. Presentation av örberedelser inför EPSU-kongressen Könsfördelningen Kommittén har haft 26 ordinarie ledamöter, 5 kvinnor och 21 män (19,23 % kvinnor). Av de 20 suppleanterna var 6 kvinnor och 14 män (30% kvinnor). 9 länder hade utsett män till båda posterna medan 1 land haft kvinnor på båda posterna. 1 land har en kvinnlig ordinarie ledamot och ingen suppleant. 5 länder företräddes av samma förbund och både ordinarie ledamöter och suppleanter var män. Ett land har haft ombud från samma förbund som båda varit kvinnor. inn Baerland avgick från NK och följaktligen som ordförande för kommittén (8 november). Han avtackades för sina insatser för kommittén. Al Butler, Impact, Irland valdes till ordförande. Han var dessförinnan vice ordförande. John Dupont, OA, Danmark valdes till vice ordförande. Almuth ischer, Verdi, Tyskland kvarstod som vice ordförande. EPSU:s avtalskonferens för kommunal och regional förvaltning, 11 juni 2002, Bryssel Konferensen åhörde anföranden av Sinead O Tiernan, om ES kampanj för lika löner och av Emanuel ermet, om ES / ETUI:s arbete med ES-riktlinjer för lönesamordning. Relevant utveckling i de enskilda länderna diskuterades liksom tänkbara frågor att ta upp i den europeiska sociala dialogen på kommunförvaltningens område. Inläggen visade att förbunden är oroade av (angreppen mot) pensioner och moderniseringen av offentliga tjänster. lera 16

21 Verksamhetsberättelse januari december 2002 förbund berättade om förestående konflikter i och med att regeringarna och arbetsgivarna intar en allt tuffare attityd. 17

22 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) 4. Allmännyttiga verk Willie Cremins, vice ordförande i den fasta kommittén dog oväntat den 26 oktober. Willie var generalsekreterare i ESBOA, Irland. Han efterlämnar hustru och 4 barn. edlemmarna mindes Willie och hans positiva insatser, att han aldrig glömde de övergripande målen, hans arbete med att bygga upp en europeisk fackföreningsrörelse, hans humor och hans outtröttliga stöd för jämställdheten. De dominerande frågorna för kommittén har varit den inre marknaden för el och gas, den sociala dialogen och liberaliseringen på vattenområdet. EPSU har utgjort den viktigaste kritiska rösten mot den inre marknaden för el och gas på europeisk nivå. EPSU anordnade ett möte med kommissionär De Palacio den 18 april och vi har haft ett flertal möten med Claude Turmes, Europaparlamentets föredragande för de reviderade förslagen till direktiv avseende den inre marknaden för el och gas. Den konservative spanske ministern vägrade träffa oss, EPSU träffade den danska statssekreteraren den 6 november. Rådet fastställde sin ståndpunkt den 25 november, och denna var mer i linje med EPSU:s syn än Europaparlamentets syn på öppnande av marknaden och åtskillnad. Utredningar som EPSU utfört och som presenterades vid den konferens, som anordnats tillsammans med EU-kommissionen och som kommissionär De Palacio öppnade den 9 juli 2002 i Bryssel, visade att jobb nu gått förlorade inom elsektorn. EPSU har deltagit i demonstrationer som medlemsförbunden anordnat i rankrike (3 oktober) och i Tyskland (20 november) liksom ett flertal konferenser, bl a inom Internationella atomenergiorganet (7 februari) och lorens-forumet med tillsynsmyndigheter och kommissionen (18-19 oktober). 17:e mötet i den fasta kommittén för allmännyttiga verk, 16 april, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Rapporter om arbetskonflikter i flera länder, EPSU:s deltagande i energikonferenser, Europeiskt forum för energi och transport samt de transnationella företagens verksamhet på det allmännyttiga området samt arbetet i Europeiska företagsråd. Diskussion om synen på förslagen avseende en inre marknad för elektricitet och gas. Rapporter från möten med Claude Turmes (föredragande) och kommissionär De Palacio. EPSU:s ståndpunkt fastställdes. Viktigaste punkter: nej åtskillnad av ägande liksom juridisk åtskillnad, nej till öppnande av marknaden 2004 för hushållen; krav på rådgivande organ inom tillsynsmyndigheterna; allmänhetens intresse måste vägas in i samband med fusioner och förvärv; krav på rapportering om sysselsättning, löner och arbetsvillkor samt färdigheter. Diskussion om ett energikapitel i det europeiska fördraget. Vidare diskuterades försörjningstrygghet, energidialogen mellan EU och Ryssland samt de sociala konsekvenserna av utsläppshandeln. Den sociala dialogen (se även separat avsnitt). Rapport om utvecklingen i de övergripande förhandlingarna om distansarbete. Erhard Ott utsågs till EPSU:s vice ordförande i kommittén för den branschvisa sociala dialogen. Rapport om framstegen i den branschvisa sociala dialogen med Eurogas (se särskilt avsnitt). Beslut prioritera kampen mot en liberalisering av vattensektorn framom en social dialog med Eureau. 18

23 Verksamhetsberättelse januari december 2002 Rapport om avsaknaden av framsteg i den sociala dialogen inom avfallssektorn och i synnerhet med EAD, avfallsföretagens europeiska sammanslutning. örberedelser inför avtalskonferens för elsektorn den 10 juni. 18:e mötet i den fasta kommittén för allmännyttiga verk, 30 september, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Rapporter om diverse aktiviteter med deltagande av företrädare för EPSU, såsom möte med kommissionär De Palacio (18 april); inget möte med den spanske ministern samt försök att träffa den danske energiministern, möte anordnat tillsammans med kommissionen den 9 juli. Rapport om Europeiskt energi- och transportforum. Det första mötet ägde rum den 8 oktober. Bertil Dahlsten och Giacomo Berni representerade EPSU. Rapport om de transnationella företagens verksamhet och europeiska företagsråd inom det allmännyttiga området. Anförande av Claude Turmes, föredragande för direktivet om en europeisk energipolitik, i vilket hann belyste de viktigaste frågorna. En rapport om försörjningstryggheten gavs samt om kommissionens bevakning av frågan. Ställningstaganden om direktivet om utsläppshandel och direktivet om kraftvärmeproduktion godkändes. Rapport om utvecklingen inom den övergripande sociala dialogen samt avtalet om distansarbete. Beslut föreslå för Eurelectric att godkänna avtalet och att strikt bevaka dess tillämpning. Rapport om framsteg i den sociala dialogen med Eurelectric och Eurogas (se även särskilda avsnitt). Diskussion om bristande intresse för kampanjen mot liberalisering av vattensektorn. Diskussion om uppföljning av avtalskonferensen för elsektorn med fokus på normer (minimi eller ej), krav och fackliga rättigheter. Beslut diskutera satsning på lika löner med Eurelectric. Presentation av EPSU-konferens om utsläppshandel, 22 november EPSU anordnade konferensen med ver.di för att lyfta fram de sociala konsekvenserna av EUkommissionens förslag avseende utsläppshandel. Huvudtalare var Europaparlamentets föredragande Bernt Langen. EPSU:s systerfederation, ECE, var med om att organisera konferensen. Könsfördelningen: Kommittén hade 29 ordinarie ledamöter, av vilka 3 var kvinnor och 26 män (10,34 % kvinnor). Suppleanterna var 21 och av dessa var 3 kvinnor och 18 män (14,29% kvinnor). 17 länder hade utsett män till vardera posten medan 1 land företräddes av två kvinnor. 1 land hade utsett en kvinna som ordninare ledamot och ingen suppleant. I 5 länder kom båda företrädarna från samma förbund och båda var män. Willie Cremins, kommitténs vice ordförande dog den 26 oktober Kommitténs ordförande är nu Giacomo Berni, CGIL-NLE, Italien och vice ordförande är Sven Bergelin, Verdi, Tyskland och Bertil Dahlsten, SEKO, Sverige. Den sociala dialogen inom elområdet Elektricitetsbranschen är fortfarande den enda sektor inom EPSU, inom vilken en kommittén för den branschvisa sociala dialogen redan har inrättats med arbetsgivarna (Eurelectric). 19

24 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) Parterna har haft ett omfattande arbetsprogram med ett flertal arbetsgruppsmöten och två plenarsammanträden (26 mars och 6 december). Studie om livslångt lärande. Ett flertal arbetsgruppsmöten har ägt rum under De slutliga resultaten presenterades vid plenarmötet den 6 december. Rekommendationerna kommer att diskuteras vid ett arbetsgruppsmöte i början av år örslag om en studie kring framtida behov av färdigheter. Kommissionen har gått med på att finansiera ett gemensamt projekt. Den sociala dialogen ska föras ut på företagsnivå genom djupintervjuer i de olika länderna och företagen. Resultaten förväntas föreligga i slutet av örklaring om liberaliseringens sociala konsekvenser för ansökarländerna. En gemensam konferens för arbetsmarknadens parter hölls i Budapest den september. En gemensam förklaring och ett handlingsprogram godkändes av plenarförsamlingen i kommittén för den branschvisa sociala dialogen den 6 december (bilaga 5) (Se också avsnitt IV punkt 3). Jämlikhet och mångfald På grundval av ett förslag från EPSU som en uppföljning av rekommendationerna i en tidigare studie av konsekvenserna för kvinnorna av omstruktureringen inom elsektorn (1998), enades man om att prioritera frågan om jämställdhet och mångfald under Ingen överenskommelse nåddes om att diskutera utsläppshandelns sociala konsekvenser. De fackliga organisationerna hade föreslagit en gemensam hänvändelse till rådsmötet den 9 december med begäran om att skjuta upp beslutet om direktivet och studera de sociala konsekvenserna. Detta sade Eurelectric nej till. Parterna enades om att ställa sig bakom det övergripande avtalet om distansarbete som tecknats av ES/UNICE/CEEP. Erhard Ott, ver.di är numera EPSU:s vice ordförande i den branschvisa kommittén för den sociala dialogen. Han kommer att vara dess ordörande under 2003 eftersom funktionen roterar mellan arbetsgivare- och den fackliga sidan. Den sociala dialogen inom den europeiska gassektorn, Gemensamt seminarium Eurogas/EPSU/ECE 18 april 2002, Bryssel Konferensen behandlade två frågor: En beskrivning av utvecklingen på de europeiska marknaderna för gas efter liberaliseringen; En formell ansökan om inrättande av en kommitté för den branschvisa sociala dialogen inom gasförsörjningen. Parterna gav uttryck för sin vilja att gå in i en formell social dialog. De första förberedelserna för en ansökan (EU-kommissionens frågeformulär, bevis för representativiteten) pågår. Ett arbetsprogram för 2003 kommmer att utformas av sekretariaten (med förbehåll för godkännande av respektive stadgeenliga organ). Vi tror att det första formella mötet inom ramen för den sociala dialogen ska kunna äga rum under EPSU:s avtalskonferens för elsektorn, 10 juni 2002, Bryssel En rapport av Bart Samyn, Europeiska metallarbetarefederationen om hur metallarbetarnas kollektivavtalsnätverk byggts upp diskuterades. Deltagarna redogjorde för utvecklingen i det egna förbundet och om den press den inre marknaden innebär på kollektivavtalen. Diskussionen handlade dock främst om förslag till miniminormer för sektorn och konkreta fackliga krav. Vidare diskuterades i samband härmed vilka påtryckningar som kan användas 20

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund VERKSAMHETSBERÄTTELSE 7 th EPSU Congress, Stockholm, 14-17 June 2004 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund VERKSAHETSBERÄTTELSE JANUARI DECEBER 2003 Antaget av EPSU:s styrelse den 4-5 arch 2004 INNEHÅLLSÖRTECKNING

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI DEMBER 2004 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATION

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm

EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 7:e kongress juni 2004, Stockholm EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

vad bör EPSU:s position vara inför framtiden?

vad bör EPSU:s position vara inför framtiden? 1) En ändring av arbetstidsdirektivet 1 finns fortfarande på Europeiska kommissionens agenda och de förväntas lägga fram ett nytt förslag under 2015, efter att arbetsmarknadens parter misslyckades med

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser

Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen Social rättvisa, grundläggande rättigheter, rimlig lön,

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 EPSU Executive Committee 20-21 November 2006 AGENDA ITEM 10.2 10. Finance and Staff Matters 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 A. HISTORY OF

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS FEDERATION SYNDICALE EUROPEENNE DES SERVICES PUBLICS

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.6.2002 KOM(2002) 341 slutlig 2002/0136 (CNS) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

EPSU:s POLICYDOKUMENT LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA

EPSU:s POLICYDOKUMENT LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA EPSU:s POLICYDOKUMENT LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA 1. Inledning Detta policydokument tar upp ett antal frågor av central betydelse för den sociala dialogen om livslångt lärande på lokal, regional, nationell

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EPSU:s arbetsprogram 2015-2019 Godkänt av styrelsen 2014-11-4/5

EPSU:s arbetsprogram 2015-2019 Godkänt av styrelsen 2014-11-4/5 EPSU:s arbetsprogram 2015-2019 Godkänt av styrelsen 2014-11-4/5 1) Inledning Kongressen antog många ambitiösa målsättningar och politiska beslut för att åstadkomma ett alternativt Europa i våra medlemmars,

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Inledning Sektorn för privat säkerhet i Europeiska unionen utvecklas snabbt.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Sociala dialogen i kommunal och regional förvaltning: en översikt

Sociala dialogen i kommunal och regional förvaltning: en översikt Sociala dialogen i kommunal och regional förvaltning: en översikt med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen April 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Inledning... 1 2) En definition av sociala dialogen...

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer