EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 EUROPEISKA EDERATIONEN ÖR OENTLIGANSTÄLLDAS ÖRBUND VERKSAHETSBERÄTTELSE JANUARI - DECEBER 2002

2

3 INNEHÅLL I. EPSU:S STYRANDE ORGAN... 2 ARBETSUTSKOTTET OCH STYRELSEN...2 EKONOI, EDLESKAP & PERSONAL...5 II. JÄSTÄLLDHETSKOITTÉN... 7 III. EPSU:S ASTA KOITTÉER SOCIALA TJÄNSTER OCH SJUKVÅRDSRÅGOR STATS- OCH EUROPEISK ÖRVALTNING KOUNÖRVALTNING ALLÄNNYTTIGA VERK...18 IV. EPSU-PROJEKT OENTLIG UPPHANDLING SAORDNING AV AVTALSÖRHANDLINGAR UTVIDGNINGEN EPSU:S EGEN REPRESENTATIV ITETSSTUDIE TJÄNSTER I ALLÄNHETENS INTRESSE OCH EUROPEISKA RATIDSKONVENTET...24 V. ES/EUROPEISKA UNIONEN ES EXEKUTIVKOITTÉ DEN SOCIALA DIALOGEN...28 BILAGOR DRAT EORANDU TO BE SUBITTED TO COISSIONER ANNA DIAANTOPOULOU TJÄNSTER I ALLÄNHETENS INTRESSE OCH DET EUROPEISKA KONVENTET GEENSAT UTTALANDE AV EUROPEISKA EDERATIONEN ÖR OENTLIGANSTÄLLDAS ÖRBUND (EPSU), EUROPEISKA TRANSPORTEDERATIONEN (ET), EUROPEISKA LÄRAREÖRBUNDET (ETUCE),) UNI EUROPA ÖRKLARING O TJÄNSTER I ALLÄNHETENS INTRESSE OCH DET EUROPEISKA KONVENTET A PRIORITY OR THE EUROPEAN UNION : ACCESS OR ALL TO QUALITY HEALTHCARE JOINT STATEENT ON THE CONERENCE ON SOCIAL IPLICATIONS O THE ELECTRICITY SECTOR RESTRUCTURING IN THE CANDIDATE COUNTRIES, SEPTEBER 2002, BUDAPEST SERVICES O GENERAL INTEREST NEWSPAPER REARKS O THE EUROPEAN INDUSTRY EDERATIONS ON THE EUROPEAN COISSION S COUNICATION ON EUROPEAN SOCIAL DIALOGUE WORK PROGRAE O THE EUROPEAN SOCIAL PARTNERS LISTS O COITTEES EBERS LIST O STA EBERS INVENTORY O AIN DOCUENTS ELABORATED / ADOPTED IN OTHER EETINGS ATTENDED BY EPSU REPRESENTATIVES...78

4

5

6 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) I. EPSU:s STYRANDE ORGAN Arbetsutskottet och styrelsen Arbetsutskottet sammanträdde den 14 februari, den 24 september och den 12 november. Styrelsen sammanträdde den 14 juni och den november. EPSU:s vice ordförande Poul Winkler avgick från sina fackliga uppdrag i maj. Styrelsen valde Dave Prentis, generalsekreterare i UNISON, örenade kungariket, till ny manlig vice ordförande. Den sociala dialogen Arbetsutskottet enades i september 2001 om att för kommissionär Diamantopoulou förelägga en P om den fortsatta utvecklingen av den sociala dialogen inom området offentliga tjänster. I denna P beskrivs några av de grundläggande förutsättningarna för en social dialog, till exempel att parterna måste definieras, utsikterna för den sociala dialogen som ett led i ett europeiskt system för relationer arbetsmarknadens parter emellan. Denna P godkändes av arbetsutskottet i februari (bilaga 1). Den sändes därefter till kommissionär Diamatopoulou och hon inbjöds tala inför ett styrelsemöte. Hittills har det dock inte varit möjligt att få kommissionären att ställa upp. Styrelsen godkände i juni det branschövergripande ramavtalet om distansarbete genom ett skriftligt förfarande. Styrelsen har tagit del av en analys av kommissionens nya meddelande Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar, KO (2002) 341 slutlig. Styrelsen ansåg att meddelandet utgör ett bra tillfälle Att belysa den strategiska vikten av att utveckla den branschvisa sociala dialogen; Att diskutera nödvändiga åtgärder på nationellt och europeiskt plan för att främja den branschvisa sociala dialogen; Att definiera tänkbara resultat av den branschvisa sociala dialogen och genomförande av dessa; Att betona nödvändigheten av att bygga upp en struktur för den branschvisa sociala dialogen i ansökarländerna. När det gäller representativitetsproblemen enades man om att föreslå ett tillägg till ES stadgar, artikel 5.2. som nu lyder: Alla nationella fackförbund anslutna till centralorganisationer som är medlemmar i ES kan bli medlemmar i en Europeisk branschfederation. öreslås följande tillägg: ackförbund som är anslutna till en centralorganisation inom ES bör bli medlemmar i relevant Europeisk branschfederation. örslaget om detta tillägg har tillsänts ES att diskuteras på kongressen i maj Vad gäller den branschvisa sociala dialogen har både arbetsutskottet och styrelsen fortsatt diskutera hur man ska kunna komma vidare med den sociala dialogen på kommunrespektive statsförvaltningens område. Den representativitetsstudie som utförts av universitetet i Leuven/Louvain bekräftade otvetydigt EPSU:s överväldigande representativitet inom kommunförvaltningen. Så snart detta positiva resultat förelagts, förnyade CER:s arbetsgivareplattform och EPSU vår gemensamma begäran om inrättande av den kommitté för den branschvisa sociala dialogen. Trots ett flertal överläggningar med kommissionens tjänstegrenar, trots att alla formella krav uppfyllts och trots försäkringar om att de två berörda 2

7 Verksamhetsberättelse januari december 2002 parterna erkänner varann, har kommittén för den sociala dialogen till dags dato inte bildats. Den främsta stötestenen är i skrivande stund kraven från den europeiska federationen för offentlig service EUROEDOP att få medverka i den branschvisa sociala dialogen. EPSU har erbjudit det kristna belgiska förbundet för offentliganställda, CCSP (Centrale Chrétienne de Services Publics) en plats i EPSU-delegationen. Något definitivt resultat att rapportera om föreligger dock ännu inte. Representativitetsfrågan och EPSU:s medverkan i den informella dialogen med generaldirektörerna som ansvarar för den offentliga förvaltningen har föranlett långa och kontroversiella diskussioner i EPSU:s styrande organ. EPSU:s styrelse gav i november 2001 den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA) mandat att delta i möten med trojkaländernas generaldirektörer för offentlig förvaltning tillsammans med andra fackliga organisationer i syfte att hålla kontakt och utbyta information med generaldirektörerna. Denna lösning skulle gälla till dess en representativitetsstudie för denna sektor gett en klar bild av berörda organisationers representativitet. I november återkom styrelsen till frågan eftersom det danska ordförandeskapet gett EPSU, USSP-CESI och EUROEDOP lika många platser vid mötet i Socialt forum den 26 november, varvid man bortsåg ifrån att USSP-CESI vid det här laget förlorat två av sina största medlemsorganisationer. Den dominerande uppfattningen i styrelsen var att man under sådana omständigheter inte kunde rekommendera ett deltagande, då detta skulle kunna innebära ett de facto-erkännande av två icke representativa organisationer på den fackliga sidan. Denna ståndpunkt framfördes i ett brev till den danske generaldirektören omedelbart efter styrelsemötet. Detta resulterade i intensiva ansträngningar att finna en tillfredsställande lösning på EPSU:s farhågor. Den danske generaldirektören gick med på att avge en förklaring bland annat om att det faktum att en organisation deltog i mötet inte innebär ett erkännande av det sätt på vilket den framtida sociala dialogen ska utformas. I förklaringen betonas vidare den sociala dialogens växande betydelse inom ramen för Amsterdamfördraget, vars bestämmelser påverkar de offentliga tjänsterna i medlemsstaterna, varvid man även erkänner den centrala roll som arbetsmarknadens parter har att spela i ett framtida system för relationerna mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå. EPSU:s särställning skulle vidare illustreras genom den ordning i vilken talarna får ordet och placeringen i salen. ramförallt lovade den danske generaldirektören försöka ordna ett möte mellan generaldirektörstrojkan och företrädare för EPSU. Detta möte skulle ägnas åt att diskutera genomförande inom den statliga sektorn av det övergripande avtalet om distansarbete som träffats inom ramen för den sociala dialogen. På grundval av denna öppning godkände en majoritet av styrelsens medlemmar att en EPSU-NEA-delegation trots allt skulle delta i mötet i Socialt forum. En EPSU-delegation träffade under ledning av generalsekreteraren den 12 december den danske generaldirektören i syfte att för generaldirektörstrojkan lägga fram förslaget om tillämpning inom statsförvaltningen av det branschövergripande avtalet om distansarbete (främst av tidsskäl kunde vi inte få träffa hela trojkan). Vid detta möte uttryckte EPSU önskemål om att stärka den sociala dialogen och generellt att arbetet borde bygga på det gemensamma arbetsprogram som arbetsmarknadens parter på europeisk nivå nyligen beslutat för Denna begäran framfördes av det danska ordförandeskapet till generaldirektörstrojkan i ett brev den 19 december och har därmed formellt förelagts. örslaget vidarebefordrades också till CEEP, då denna organisation har medlemmar också inom den statliga sektorn. Om EPSU lyckas få till stånd separata möten med generaldirektörerna och / eller CEEP om tillämpning av ramavtalet om distansarbete, kunde detta få stor betydelse. ortsatta påtryckningar på kommande trojkarepresentanter måste därför till, om framsteg ska kunna uppnås. 3

8 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) Kampanjen kring arbetstidsdirektivet I november 2001 ställde sig styrelsen bakom kampanjen för tillämpning av arbetstidsdirektivet och man beslutade att dess politiska värde och ekonomiska konsekvenser skulle utvärderas i november Trots en framgångsrik kampanjstart visade det sig att stödet för kampanjen varierade från land till land. Intensiva diskussioner har förts i den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor. Konstaterades att kampanjen varit lyckad med tanke på de allianser som bildats och vad gäller erkännande av EPSU som en organisation med bred representativitet inom hälso- och sjukvårdssektorn. en med tanke på svårigheterna att samordna arbetet kom den fasta kommittén fram till att kampanjen inte kunde genomföras planenligt. Styrelsen biföll den fasta kommitténs rekommendation om att avsluta kampanjen. an enades dock om att fortsatta bevaka utvecklingen, försöka påverka denna på europeiskt plan genom ES och att analysera kampanjen mer i detalj för att dra lärdomar i syfte att få en sådan kampanj att fungera bättre framöver (se avsnitt III, punkt 1). Offentlig upphandling Översynen av direktiven om offentlig uphandling har fortsättningsvis varit en viktig fråga för EPSU under året (för närmare detaljer, se avsnitt IV punkt 1 i rapporten). Tjänster i allmänhetens intresse EPSU:s styrelse godkände vid sitt möte i juni ett gemensamt ställningstagande som tagits fram av EPSU, Europeiska Transportarbetarefederationen (ET), Europeiska lärarefederationen (ETUCE) och UNI Europa. Det gemensamma inlägget har tillsänts ordföranden i Europeiska framtidskonventet, Valéry Giscard d Estaing och alla ledmöter i konventet (bilaga 2). Arbetsutskottet enades vid mötet den 24 september om förslag till fördragsändringar avseende tjänster i allmänhetens intresse. Denna text hade också stöd av andra berörda branschfederationer inom ES och den har förelagts för ordföranden i konventsarbetsgruppen om styrning, Klaus Hänsch (bilaga 3). Styrelsen beslutade i november att EPSU:s konferens om Tjänster i allmänhetens intresse och konventet den 2 december skulle öppnas för deltagande från frivilligorganisationer (NGO) inom den sociala plattformen CELSIG (europeiska kontaktkommittén för tjänster i allmänhetens intresse) och CEEP (för närmare detaljer, se avsnitt IV punkt 5 i denna rapport). EPSU:s kongress Den 6:e generalförsamlingen uppdrog åt den nya styrelsen att jobba vidare med översynen av EPSU:s stadgar. Stadgearbetsgruppen sammanträdde den 12 och 13 februari och slutförde arbetet med: ördelningsnyckeln för kongressombud, inför 2004 års kongress; Kongressens arbetsordning. Syftet med detta arbete var att få till stånd ett klart och konsekvent beslutsförfarande innan och vid kongressen som är öppet för insyn och som tryggar ett maximalt deltagande för medlemsförbunden. Styrelsen godkände fördelningsnyckeln för kongressombud den 14 juni. Den kommer att användas för att fastställa antalet ombud till kongressen i Stockholm i juni Arbetsutskottet godkände arbetsordningen för kongressen med beaktande av två nordiska ändringsförslag. ördelningsnyckeln för kongressombud och den slutliga versionen 4

9 Verksamhetsberättelse januari december 2002 av kongressens arbetsordning skickades till medlemsförbunden med det allmänna cirkuläret nr 9 (2002). Gender ainstreaming/jämställdhet Styrelsen genomförde ett halvdagsseminarium om jämställdhet den 13 november. Arbetet utfördes i plenum och arbetsgrupper. De främsta slutsatserna från arbetsgruppernas arbete är: En jämlik representation för kvinnor och män inom fackliga organ och på beslutfattande nivå är fortsättningsvis en prioriterad fråga. Att verka för lika lön för likvärdigt arbete är av avgörande betydelse för jämställdheten. Privatiseringen påverkar jämställdheten negativt. Sociala tjänster av god kvalitet är oundgängliga för jämställdheten. ainstreaming-konceptet att jämställdheten ska genomsyra all verksamhet har ännu inte accepterats fullt ut. Information behövs liksom satsningar på ökad medvetenhet för att garantera en bred tillämpning. öreslogs att EPSU tar fram en utbildningsmodul om mainstreaming. Utbyte av goda erfarenheter och benchmarking bör främjas. Ekonomi, medlemskap & personal Översättning av EPSU-dokument Både arbetsutskottet och styrelsen har ingående diskuterat översättningen av handlingar och ett flertal alternativ har studerats ur rättviseperspektiv och med hänsyn till kostnaderna. Beslutades att: EPSU-dokument som kräver beslut av ett av EPSU:s stadgeenliga organ ska finnas på 5 språk (engelska + 4); Stadgearbetsgruppen ska föreslå en ändring av artikel 6.4. i stadgarna att fastställas av nästkommande kongress; Kongressen ska se över medlemsavgiften till EPSU i syfte att bland annat föra in ett översättningskostnadselement för de medlemsförbund som betjänas med översättningstjänster. Styrelsen godkände den ekonomiska berättelsen för 2001 i juni, de interna revisorernas berättelse för 2001 och prognosen för 2002 i november. edlemskap Nedanstående organisationer har anslutit sig till EPSU under året: Royal College of idwives (RC), UK; Landelijke Bediendecentrale Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NKV), Belgien. På grundval av artikel 3.2. i EPSU:s stadgar har följande ISKA-medlemmar gått med i EPSU: 5

10 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) Syndicat des Employés, Techniciens et Cades (SETCA), Belgien; Latvian Trade Union Energija, Lettland; Slovak Trade Union of Energy Workers, Slovakien. Sammansättning och fördelningen mellan män och kvinnor Styrelsen har haft 54 ordinarie ledamöter, av vilka 26 var kvinnor och 28 män (48.15% kvinnor). Suppleanterna var 33, 13 kvinnor och 20 män (39.39% kvinnor). 15 länder företräddes av män på båda posterna medan 2 länder hade kvinnor på vardera posten. 2 länder hade en kvinna som ordinarie ledamot och ingen suppleant. 2 länder företräddes av ledamöter från samma förbund som båda var män. Arbetsutskottet har bestått av 23 ordinarie ledamöter, av vilka 10 var kvinnor och 13 män (43.47% kvinnor). Suppleanterna var 17, 11 kvinnor och 6 män (35.29% kvinnor). örändringar inom sekretariatet: Inger Lise R?nning, ansvarig funktionär inom EPSU för jämställdhetskommittén och den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, lämnade EPSU av personliga skäl den 31 augusti. Nadja Salson har anställts för att sköta denna tjänst från januari Vincent Hotyat fick fast anställning som utredare / kontaktperson från 1 oktober. Lia Tiberini har anställts som flerspråkig sekreterare med ansvar för samordning av översättningar och arkivering från januari Arbetsutskottet beslutade också att under våren 2003 försöka rekrytera en funktionär för området kommunal och regional förvaltning. 6

11 Verksamhetsberättelse januari december 2002 II. JÄSTÄLLDHETSKOITTÉN 4:e mötet i jämställdhetskommittén den 29 april, Bryssel Viktigaste punkterna på dagorningen: Järmställdhetskommittén (GEC) diskuterade vid sitt möte den 29 april 2002 mellantidsrapporten. Rapporten utgår ifrån EPSU:s handlingsplan för jämställdhet för som antogs av styrelsen den 12 juni Kommittén består av ordinarie styrelseledamöter. Varje valkrets har två ordinarie ledamöter, en kvinna och en man. ör närvarande har 12 av de 14 posterna besatts. Kommittén har haft 4 möten. an arbetar sig systematiskt igenom handlingsplanen. På grundval av handlingsplanen har två jämställdhetscirkulär gått ut till alla medlemsförbund, de fasta kommittéerna inom EPSU och styrelsen: GE nr 1 (2002) tar upp frågan om Gender ainstreaming och GE nr 2 (2002) redogör för Europeiska unionens gällande jämställdhetspolicy. Jämställdhetskommittén har kommit fram till att EPSU för närvarande inte kan bevaka medlemsförbundens jämställdhetsarbete. Det är också svårt att mäta vilken faktisk betydelse EPSU:s policy har. Därför framhölls det att EPSU:s huvudsakliga uppgift består i att föregå med gott exempel, fastställa mål samt tillhandahålla medlemsförbunden information och befintligt material. Deltagandet i jämställdhetskommitténs arbete upplevs vara otillfredsställande. Ett antal förslag till lösningar på detta problem diskuterades. Andra frågor på dagordningen: ISKA:s och ES kampanjer för lika lön; medlemsförbunden uppmanades prioritera målet att krympa löneklyftan mellan män och kvinnor och att ta med denna fråga på sin förhandlingsagenda. Bidrag till arbetet i EPSU:s stadgearbetsgrupp och representationen på kongressen. örslaget om att män och kvinnor bör vara lika representerade på kongressen stöddes. 5:e mötet i jämställdhetskommittén 11 oktober, Bryssel De viktigaste punkterna på dagordningen: ormerna för jämställdhetskommitténs arbete: an enades om att ändra kommitténs sätt att arbeta, åtminstone fram till kongressen 2004, på följande sätt: En ledningsgrupp bestående av ordföranden och vice ordförandena, ska träffas regelbundet och vid behov konsultera samtliga medlemmar skriftligen. Jämställdhetskommittén genomför en temadag (ev. kring flera teman) en gång om året utgörs denna temadag av konferensen som planeras äga rum i juni (se nedan). Detta vore ett bättre sätt att utnyttja befintliga resurser och skulle garantera genomarbetade bidrag inför kongressen. 7

12 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) örberedelser inför jämställdhetssessionen vid styrelsemötet i november (se avsnitt I). Jämställdhetskonferens i juni 2003: Kommittén enades om fyra ämnen: Likalönskampanjen och resolutionen som antogs av EPSU:s avtalskonferens i maj Konferensen ska studera exempel från medlemsförbunden på hur lika lön kan uppnås. Gender mainstreaming. En analys av hittills uppnådda resultat och fastställande av framtida åtgärder. Kommissionens reviderade direktiv om lika behandling. Viktiga punkter i direktivet bör lyftas fram och åtgärder att vidta fastställas. Lämplig uppföljning av arbetet i det europeiska framtidskonventet. Andra frågor på dagordningen: Anne-arie Perret representerar kommittén i EPSU:s resolutionskommitté; vidare representerar honom EPSU på ES kvinnokonferens inför kongressen. Konferensen äger rum i december. Gunhild Johansen deltog i mötet i ES kvinnokommitté den 4 oktober. Jämställdhetskommittén tackade Inma Bernabé från SAP-CC.OO för det arbete hon utfört. Inma ingår inte längre i sitt förbunds styrelse. Detta innebär också att en ny företrädare måste väljas som EPSU:s ordinarie representant i ES kvinnokommitté. 8

13 Verksamhetsberättelse januari december 2002 III. EPSU:s ASTA KOITTÉER 1. Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor Kampanj kring arbetstidsdirektivet EPSU har genomfört en kampanj för att få till stånd en skärpning av arbetstidsdirektivet. Det centrala målet för kampanjen var att se till att läkare under utbildning omedelbart omfattas av direktivet. Att jourtjänstgöring ska betraktas som arbetstid, tillräcklig vilotid liksom en fullständig, korrekt och enhetlig tillämpning av direktivet utgör andra viktiga krav. Kampanjen fokuserades till hälso- och sjukvården eftersom denna är vägledande för utvecklingen på arbetstidsområdet, här fastställs prejudikat och denna sektor fungerar som modell för andra yrkesgrupper och branscher. Kampanjen syftade till att stärka direktivet genom förhandlingar och, vid behov, genom ändrad lagstiftning. an beslutade inrikta sig på arbetsgivarna, de anställda, allmänheten och politikerna. De nordiska länderna konstaterades ha en viktig roll i kampanjen eftersom man i allmänhet nått upp i direktivets krav och ofta överträffat dessa. Den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och arbetstagare) som EPSU formellt medverkar i på europeiskt plan, konstaterades också utgöra ett viktigt element i kampanjen. Kampanjstart inför pressen den 14 februari Den grekiske ledamoten av Europaparlamentet Ioannis Koukiadis, Europaparlamentets föredragande för kommissionens genomföranderapport om arbetstidsdirektivet, som nyligen utkommit och Jean Lapeyre, Europeiska fackliga centralorganisationens (ES) biträdande generalsekreterare hade inbjudits som gäster till den officiella starten för EPSU:s arbetstidskampanj som ägde rum på Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel den 14 februari. EPSU:s generalsekreterare betonade den betydelse långa arbetsdagar har för hälsa och säkerhet inom sjukhussektorn. Ioannis Koukiadis gjorde en koppling mellan arbetstidsdirektivet och dess utveckling till de massiva förändringar som äger rum på arbetsmarknaden. Han ansåg en översyn vara nödvändig och insisterade på följande: Innovation och flexibilitet är nödvändiga men dessa måste gå hand i hand med trygghet. I ett skriftligt uttalande gav kommissionären med ansvar för sociala och arbetsmarknadsfrågor, Anna Diamantopoulou, uttryck för sitt starka stöd för kampanjen att förstärka EU:s arbetstidsdirektiv. 15:e mötet i den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, 4 mars, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Beslutet i styrelsen om en kampanj kring arbetstidsdirektivet. ramsteg och budget kommer att utvärderas vid styrelsemötet i november Kampanjmaterialet och webbsajten beskrevs. Kampanjevenemang i de enskilda länderna diskuterades. Liberaliseringen av hälso- och sjukvården inom EU har blivit en aktuell fråga som föranleder oro. Konsekvenserna av EU:s handelspolitik, konkurrensregler och rättsliga överväganden för hälso- och sjukvården beskrevs. ötet åhörde en kort redogörelse för det belgiska ordförandeskapets konferens i Gent om den europeiska intergrationen och hälso- och sjukvården i de enskilda länderna (7-8 december 2001). Kommittén enades om att se till att 9

14 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) EPSU utformar en klar policy för att ifrågasätta liberaliseringen av hälso- och sjukvården i Europa. Jane Lethbridge från utredningsenheten Public Service International Research Unit (PSIRU) talade om EU:s liberaliseringspolicy och hälso- och sjukvården. ötet fick en kortfattad redogörelse för en konferens som ES och EPSU anordnar i Budapest den 2-5 maj om Hälsovård av god kvalitet för alla. Denna konferens anordnas tillsammans med ES grupp som jobbar med sociala trygghetsfrågor och man ska försöka utforma en gemensam resolution att föreläggas för ES styrelse om hälso- och sjukvården och dess framtida finansiering. Utvärdering av konferensen Att utveckla den sociala dialogen inom sjukhussektorn i Europa, 4-5 februari. Det uttalande konferensen utmynnat i liksom resultatet av arbetet i de workshops som genomfördes (och som diskuterade olika aspekter av den fria rörligheten för hälso- och sjukvårdsanställda) presenterades. Det första mötet i task force (som ska bevaka den sociala dialogprocessen) ägde rum den 5 mars. DKK (Danmark) lade också fram ett kortfattat förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen. rågor som gruppen kunde ägna sig åt: ett eventuellt gemensamt uttalande om fri rörlighet för anställda inom hälso- och sjukvården (vägledande principer); arbetsprogrammet för task force för ; temat för nästkommande konferens inom ramen för den sociala dialogen. Andra punkter på dagordningen: Rapport från europeiskt hälsopolitiskt forum EU-kommissionens meddelande om hälso- och sjukvårdens framtid Europeiskt hälsoforum Gastein 16:e mötet i den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, 11 oktober, Bryssel De viktigaste punkterna på dagordningen: Beslutades avsluta arbetstidskampanjen. En detaljerad rapport om uppföljningen av den andra konferensen om den sociala dialogen inom sjukhussektorn gavs liksom en presentation av protokollen och dagordningen för mötena i den gemensamma representativa arbetsgruppen ( task force ) - 5 mars, 12 juni, 17 september. Denna task force är numera mycket representativ och håller för närvarande på att bestämma sig för vilka huvudfrågor man önska ta upp på en tredje konferens. Stewart Rouse från Corporate Issues Unit inom hälsovårdsministeriet i England talade om partnerskap, personalens engagemang och möjligheter till befordran. Han gick främst in på nya utbildningsmetoder och utvecklingen av karriärmöjligheterna och fördelarna med en bättre kommunikation mellan arbetsgivaren och de anställda. En rapport från det fackliga seminariet Hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla, som hölls i Budapest 2-4 maj förelades. ES styrelse och EPSU:s arbetsutskott har godkänt den resolution seminariet utmynnat i om Hälsovård av god kvalitet för alla. Kommittén diskuterade hur resolutionen skulle kunna användas i lobbyarbetet. an enades om att skicka den till regeringsföreträdare (se konferensrapporten nedan). EPSU kommer att hålla ett avtalsseminarium i samverkan med EA (Europeiska fackföreningsakademin) och med ekonomiskt stöd från EU-kommissionen. Detta seminarium riktar sig till företrädare för kandidatländerna och äger rum i juni

15 Verksamhetsberättelse januari december 2002 Jiri Schlanger (TUHSSC, Tjeckien) gav en aktuell rapport om utvecklingen inom Europeiskt hälsopolitiskt forum. Dess andra möte den 20 juni hade anordnats av EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd (GD SANCO). Arbetsgrupperna Hälsa och utvidgningen liksom Hälsa och forskning har förelagt prelminära rapporter. GD SANCO gav aktuell information om Europeiska kommissionens initiativ på folkhälsoområdet. an enades om att utse Jiri Schlanger som suppleant för EPSU vid hälsopolitiskt forum. Kommittén informerades om dagordningen för nästa möte i hälsopolitiskt forum som skulle hållas den 22 november Utvärderingen i halvtid av handlingsplanen på området sjukvård och sociala tjänster. an beslutade att EPSU bör göra någonting i samband med Europeiska handikappåret Vidare åhördes rapporter om: EPSU-seminariet om den sociala dialogen i samband med Europeiskt hälsoforum GASTEIN; EPSU:s deltagande i den hälsokonferens som anordnats av ADEDY, i Tessaloniki, Grekland för hälsovårdsförbunden på Balkan; Dagordningen för ISKA:s hälsovårdsarbetsgrupp (HST); EPSU:s deltagande i ett seminarium vid Europeiskt socialt forum i lorens om hälsa och trade creep, som innebär att handelspolitiken smyger sig in på andra områden. öten som genomförts av medlemmarna i den fasta kommittén Den gemensamma arbetsgruppen för den sociala dialogen har träffats vid fyra tillfällen (5/3/02, 12/6/02, 17/9/02, 10/12/02). Gruppen diskuterar främst tre frågor: Rekrytering. Identifiering av behov av färdigheter Den åldrande arbetsstyrkan Kommitténs sammansättning och könsfördelningen Kommittén har bestått av 31 ordinarie ledamöter, av vilka 17 är kvinnor och 14 män (54.8 % kvinnor). Suppleanterna var 24, av vilka 12 var kvinnor och 12 män (50% kvinnor). 3 länder företräds av män på båda posterna medan 7 länder har kvinnor både som ordinarie och suppleant. 3 länder företräddes av en ordinarie kvinnlig ledamot utan suppleant. Karen Jennings (UNISON, UK) valdes till ordförande för kommittén. Bob Abberley (UNISON, UK), den avgående ordföranden, avtackades på vägnar av kommitténs medlemmar, medlemsförbunden och sekretariatet för hans insatser under de gångna 5 åren. Lisa Di Paolo Sandberg (Kommunal, Sverige) valdes till vice ordförande i den fasta kommittén. Att utveckla den sociala dialogen inom sjukhussektorn i Europa, konferens anordnad av EPSU/CER/CEEP/DKK, 4-5 februari, Bryssel Arbetsmarknadens parter inom sjukhussektorn i Europa (EPSU, CER-EP och CEEP), höll en konferens om Att utveckla den sociala dialogen inom sjukhussektorn i Europa, den 4-5 februari. Konferensen konstaterade i sina slutsatser: I syfte att stötta utvecklingen för att få till stånd en social dialog, ställer sig konferensen bakom förslaget att parterna som anordnat konferensen bildar en gemensam representativ arbetsgrupp (task force) för att vidta nödvändiga åtgärder och formulera ett arbetsprogram 11

16 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) som kan ligga till grund för den framtida sociala dialogen ( se vidare rapporten från den fasta kommittén). Hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla - den framtida finansieringen av av hälsooch sjukvården, EPSU/ES-utbildning, 2-4 maj, Budapest EPSU, anordnade tillsammans med Europeiska fackliga samorganisationen (ES) en gemensam konferens med rubriken Hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla den framtida finansieringen av hälso- och sjukvården i Budapest 2-4 maj Konferensen skulle ta fram ett utkast till resolution om det växande inflytande som EU:s policy och rättsakter har för hälso- och sjukvården inom EU. Konferensen skulle komma fram till allmänna rekommendationer för att värna principen om universell tillgång och solidaritetsprincipen. EPSU och ES har tänkt sig att resolutionen ska utgöra en grund för framtida mer detaljerade uttalanden i den europeiska hälsopolitiska debatten. Konferensen diskuterade ett prelminärt utkast till resolution som tagits fram av sekretariaten. Deltagarna jobbade i arbetsgrupper fram en ny version av resolutionen. Detta nya utkast skickades sedan ut till ledamöterna i EPSU:s fasta kommitté för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor och till medlemmarna i ES sociala trygghetskommitté som så fick tillfälle att ytterligare utveckla resolutionen. Resolutionen har antagits av EPSU:s arbetsutskott (24 september) och ES exekutivkommitté (9-10 oktober) (bilaga 4). I dokumentet konstateras en växande obalans mellan uppfattningen att hälso- och sjukvården är en befogenhet för de enskilda länderna och verkligheten som innebär att antalet politiska beslut och rättsliga instrument från EU ökar snabbt och inkräktar på denna. Den ökande betydelse som EU:s konkurrenslagstiftning, handelspolitik och det demografiska trycket har innebär att principen om fri rörlighet inom hälso- och sjukvården tillämpats i ökande utsträckning. Dokumentet understryker att principen EU-medborgarnas allmänna rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet borde prägla den hälsopolitiska utvecklingen på EU-nivå. Dokumentet ställer sig frågande till EU-kommissionens nyligen utkomna meddelande om Hälso- och sjukvårdens framtid och den starka betoningen av det demografiska trycket. 12

17 Verksamhetsberättelse januari december Stats- och europeisk förvaltning 17:e mötet i den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, 24 maj, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Kommissionen gick ut med en ny anbudsinfordran den 3 maj för att slutföra studierna om den branschvisa sociala dialogen. Den statliga sektorn omfattas av denna upphandling och är ett område som ska prioriteras. Det danska finansministeriet och CU (Centralorganisationen för statsanställda i Danmark) har beställt en studie Den sociala dialogen på den statliga arbetsmarknaden inom EU. Denna studie presenterades vid mötet i Socialt forum under danskt ordförandeskap under hösten. Utvärdering av resultatet av det belgiska ordförandeskapet. Den allmänna uppfattningen var att mötet med generaldirektörerna ägt rum på EPSU:s villkor, också tack vare det viktiga stödet från det belgiska medlemsförbundet. Den belgiske generaldirektören avgav en förklaring om att den fackliga representationen vid de informella mötena inte innebär något prejudikat avseende den framtida sociala dialogen. De fackliga organisationerna uppmanades bidra till arbetet i de grupper som jobbar med frågor rörande mobilitet, mänskliga resurser och förvaltningsreformer, konsekvenserna av ett e-styre för arbetsplatsens organisation. Andra punkter på dagordningen: Inlägg inför de spanska respektive danska EU-ordförandeskapen Diskussion on mänskliga resurser och förvaltningsreformer Rapport från EIPA-konferensen e-styrning: från policy till praktiskt arbete, november 2001 Interimistisk rapport av CSE-D (Coopération Social Européenne Développement) om pensioner och rörlighet för statstjänstemän. 18:e mötet i den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, 21 oktober, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Rainer Plassmann. generalsekreterare i CEEP, det europeiska centret för företag med offentligt ägande och företag av allmänt ekonomiskt intresse talade vid mötet om frågan: Har CEEP 1 en roll att spela i den sociala dialogen på statsförvaltningens område? CEEP var tidigare den europeiska organisation som företrädde de stora statsägda företagen. Bland medlemmarna återfinnes nu ett flertal ministerier (Danmark och inland t.ex), som fungerar som oberoende arbetsgivare inom vissa sektorer inom EPSU:s organisationsområde. På branschnivå är CEEP sannolikt den mest representativa arbetsgivareorganisationen på områdena lokaltrafik, sjukhus och utbildning. CEEP företräder ett antal arbetsgivare inom kommunala och regionala myndigheter och kommissionen vill gärna att CEEP deltar aktivt i den branschvisa sociala dialogen. ör detta ändamål skulle CEEP vara tvungen tillskapa en särskild (under) struktur men man önskar inte undergräva sin roll inom den övergripande sociala dialogen. 1 CEEP är en av partnerorganisationerna inom den branschövergripande sociala dialogen, vid sidan av UNICE och ES 13

18 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) CEEP anser att det, med tanke på framtiden, är viktigt att särskilja sig från UNICE och att betona / stärka sin roll som europeisk arbetsgivare inom den offentliga sektorn och på området tjänster i allmänhetens intresse. Samarbete med generaldirektörerna under spanskt och danskt EU-ordförandeskap. Generaldirektörerna i trojkan träffade de fackliga organisationerna den 13 juni EPSUdelegationen överlämnade till generaldirektörerna EPSU:s policydokument om livslångt lärande som avtalskonferensen den maj 2002 utmynnade i. EPSU-delegationen tog vidare upp frågan om situationen avseende ansökarländerna vad gäller den sociala dialogen. Den 2:a kvalitetskonferensen anordnad av det danska EU-ordförandeskapet ägde rum i Köpenhamn den 2-4 oktober Cirka personer deltog. EPSU och våra danska medlemsförbund hade ett informationsstånd vid konferensen (liksom Eurofedop). ötet i Socialt orum skulle äga rum den 26 november. Den danske generaldirektören tilldelade EPSU, CESI och Eurofedop lika många platser vid mötet i orum. De danska EPSUförbunden protesterade men inbjudan hade då redan gått ut. Därför ansåg vi att det var ännu viktigare att EPSU-delegationen var så representativ som möjligt. an enades om att vid detta tillfälle överlämna rapporten från seminariet i Krakow till generaldirektörerna. Handlingsplanen för håller på att uppdateras, vid vårmötet 2003 ska kommittén analysera resultaten, vad som återstår att göra och planera inför tiden efter kongressen Som en uppföljning av seminariet i Krakow om örändringar inom den statliga sektorn i CÖEländerna och den fackliga utvecklingen (28 30 juni) (se avsnitt IV punkt 3 i denna rapport), rekommenderades följande: Det italienska EU-ordförandeskapet uppmanas göra utvidgningen till tema för mötet i Socialt orum hösten 2003; Kommittén bör följa det bilaterala samarbetet mellan EPSU-förbund inom EU och i ansökarländerna. EPSU:s utvidgningsarbetsgrupp har påbörjat detta arbete; sekretariatet skickar ut information; Särskild uppmärksamhet bör ägnas tullens anställda och utvidningen mot bakgrund av det arbete EPSU utfört i början av 1990-talet. Kommitténs sammansättning och fördelningen mellan män och kvinnor Kommittén har haft 28 ordinarie ledamöter av vilka 10 var kvinnor och 18 män (35.57% kvinnor). Suppleanterna är 21 och av dessa var 8 kvinnor och 13 män (38.09% kvinnor). 9 länder har utsett män på båda posterna medan 3 länder haft kvinnor både som ordinarie och som suppelant. 1 land har en kvinna som ordinarie ledamot utan suppleant. 1 land företräds av delegater från samma förbund och båda är män. 14

19 Verksamhetsberättelse januari december Kommunförvaltning Den fasta kommittén har under 2002 koncentrerat sig på två ämnen. Dels (de bristande) framstegen inom den sociala dialogen, dels frågan om offentligt - privat partnerskap och utvecklingen på detta område. Den sociala dialogen: den studie som utförts av universitetet i Leuven/Louvain om arbetsgivarnas och de fackliga organisationernas representativitet inom kommunal och regional förvaltning offentliggjordes i februari Studien kom fram till att EPSU är den enda representativa europeiska fackliga organisationen på kommunförvaltningens område. EPSU och CER:s arbetsgivareplattform tog då kontakt med kommissionen och upprepade vår begäran om inrättande av en kommitté för den branschvisa sociala dialogen. öten med kommissionstjänstemän har ägt rum den 3 juli och den 11 December. Kommissionen erkänner visserligen att EPSU är den enda representativa europeiska fackliga organisationen inom kommunerna men vill ändå ha med andra fackliga organisationer. På grund av detta har inrättandet av den kommitté för den branschvisa sociala dialogen fördröjts. Delegationerna från EPSU och CER-EP har försökt uppnå en överenskommelse om distansarbete. Ett flertal förhandlingsträffar har ägt rum. EPSU tog i oktober kontakt med arbetsgivarna för att föreslå att man skulle ställa sig bakom det övergripande avtalet om distansarbete som träffats av ES med UNICE/CEEP. Överläggningarna har ännu inte avslutats. Den andra stora frågan gäller hur den privata sektorn inkräktar på området offentliga tjänster. Denna fråga har diskuterats ur flera olika synvinklar och man har dragit igång ett projekt för utbyte av erfarenheter, information om kampanjer och för att fastställa vilken europeisk lagstiftning och policy som gynnar en sådan utveckling. Projektets ledningsgrupp sammanträffade med utredningsenheten Public Services International Research Unit vid universitetet i Greenwich den 30 oktober Projektet kommer igång under :e mötet i den fasta kommittén för kommunförvaltning, 23 maj, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Rapporter om EPSU:s kampanjer kring direktiven om information och samråd, offentlig upphandling (se ovan) liksom ramdirektivet om offentliga tjänster. Ett brandförsvarsmöte som ska anordnas av det brittiska förbundet BU för att behandla frågan om EU:s regler för brandsäkerheten på hotell, i tunnlar liksom den Europeiska brandsäkerhetsmyndigheten har skjutits upp till 2003, p g a den lönekonflikt som BU var ute i EPSU har stött BU. Uppföljning av EPSU-seminariet om kollektivavtalsförhandlingar för förbund i Centraloch Östeuropa den oktober Vikten av att engagera företrädare för berörda förbund i kommitténs arbete framhölls. Transnationella företag inom området offentliga tjänster. Offentligt/privat partnerskap / Offentligt finansieringsinitiativ (se ovan). Den sociala dialogen. Rapporter bl a om den övergripande sociala dialogen. edlemmarna var överens om att offentliga arbetsgivare som inte är med i CEEP också borde tillämpa direktivet om distansarbete t.ex. Uppdatering av arbetsprogrammet man enats om med CER:s arbetsgivareplattform. Partsrelationerna inom kommunal och regional förvaltning i länderna i Central- och Östeuropa bör finnas med; arbetet med moderniseringen inom offentliga tjänster bör fortsätta liksom med frågan om arbetsorganisation och jämställdhet (lika löner). 15

20 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) Rapport om läget i förhandlingarna mellan EPSU och CER:s arbetsgivareplattform om distansarbete. örberedelser inför avtalskonferensen på kommunförvaltningens område i juni. Kommitténs arbetsmetoder i syfte att engagera fler i arbetet och se till att medlemmarna är bättre förberedda inför diskussionerna, en viktig fråga för framtida överläggningar är pensionerna. Konsekvenserna av WTO/GATS på kommunförvaltningens område och ISKA:s arbete. 17:e mötet i den fasta kommittén för kommunförvaltning, 18 oktober, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Anförande om möjligheterna att överföra pensionsrättigheter av Thierry Christopoul från European Association of Public Pension Institutions (Europeiska organisationen för offentliga pensionsanstalter), som samlar ett antal pensionsfonder och pensionsorganisationer som förvaltar kommunalanställdas pensioner. Rapporter om upphandling, konflikter på kommunförvaltningens område i diverse europeiska länder, ramdirektivet om offentliga tjänster och tjänster i allmänhetens intresse och konventet. ortsatt diskussion om arbetsmetoder. Rapport från arbetsutskottet om projektet Offentligt-privat partnerskap. En representant för det brittiska förbundet Unison informerade om den verkligen offentliga kampanjen och de olika vinklar studien betraktar. Rapporter om ett antal möten med kommissionen om den sociala dialogen (för att lösa representativitetsfrågan). Arbetsprogrammet för den framtida kommittén för den sociala dialogen, dess arbetsordning och EPSU-delegationens sammansättning diskuterades. EPSU har föreslagit att CER EP ska godkänna det övergripande avtalet om distansarbete. Presentation av örberedelser inför EPSU-kongressen Könsfördelningen Kommittén har haft 26 ordinarie ledamöter, 5 kvinnor och 21 män (19,23 % kvinnor). Av de 20 suppleanterna var 6 kvinnor och 14 män (30% kvinnor). 9 länder hade utsett män till båda posterna medan 1 land haft kvinnor på båda posterna. 1 land har en kvinnlig ordinarie ledamot och ingen suppleant. 5 länder företräddes av samma förbund och både ordinarie ledamöter och suppleanter var män. Ett land har haft ombud från samma förbund som båda varit kvinnor. inn Baerland avgick från NK och följaktligen som ordförande för kommittén (8 november). Han avtackades för sina insatser för kommittén. Al Butler, Impact, Irland valdes till ordförande. Han var dessförinnan vice ordförande. John Dupont, OA, Danmark valdes till vice ordförande. Almuth ischer, Verdi, Tyskland kvarstod som vice ordförande. EPSU:s avtalskonferens för kommunal och regional förvaltning, 11 juni 2002, Bryssel Konferensen åhörde anföranden av Sinead O Tiernan, om ES kampanj för lika löner och av Emanuel ermet, om ES / ETUI:s arbete med ES-riktlinjer för lönesamordning. Relevant utveckling i de enskilda länderna diskuterades liksom tänkbara frågor att ta upp i den europeiska sociala dialogen på kommunförvaltningens område. Inläggen visade att förbunden är oroade av (angreppen mot) pensioner och moderniseringen av offentliga tjänster. lera 16

21 Verksamhetsberättelse januari december 2002 förbund berättade om förestående konflikter i och med att regeringarna och arbetsgivarna intar en allt tuffare attityd. 17

22 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) 4. Allmännyttiga verk Willie Cremins, vice ordförande i den fasta kommittén dog oväntat den 26 oktober. Willie var generalsekreterare i ESBOA, Irland. Han efterlämnar hustru och 4 barn. edlemmarna mindes Willie och hans positiva insatser, att han aldrig glömde de övergripande målen, hans arbete med att bygga upp en europeisk fackföreningsrörelse, hans humor och hans outtröttliga stöd för jämställdheten. De dominerande frågorna för kommittén har varit den inre marknaden för el och gas, den sociala dialogen och liberaliseringen på vattenområdet. EPSU har utgjort den viktigaste kritiska rösten mot den inre marknaden för el och gas på europeisk nivå. EPSU anordnade ett möte med kommissionär De Palacio den 18 april och vi har haft ett flertal möten med Claude Turmes, Europaparlamentets föredragande för de reviderade förslagen till direktiv avseende den inre marknaden för el och gas. Den konservative spanske ministern vägrade träffa oss, EPSU träffade den danska statssekreteraren den 6 november. Rådet fastställde sin ståndpunkt den 25 november, och denna var mer i linje med EPSU:s syn än Europaparlamentets syn på öppnande av marknaden och åtskillnad. Utredningar som EPSU utfört och som presenterades vid den konferens, som anordnats tillsammans med EU-kommissionen och som kommissionär De Palacio öppnade den 9 juli 2002 i Bryssel, visade att jobb nu gått förlorade inom elsektorn. EPSU har deltagit i demonstrationer som medlemsförbunden anordnat i rankrike (3 oktober) och i Tyskland (20 november) liksom ett flertal konferenser, bl a inom Internationella atomenergiorganet (7 februari) och lorens-forumet med tillsynsmyndigheter och kommissionen (18-19 oktober). 17:e mötet i den fasta kommittén för allmännyttiga verk, 16 april, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Rapporter om arbetskonflikter i flera länder, EPSU:s deltagande i energikonferenser, Europeiskt forum för energi och transport samt de transnationella företagens verksamhet på det allmännyttiga området samt arbetet i Europeiska företagsråd. Diskussion om synen på förslagen avseende en inre marknad för elektricitet och gas. Rapporter från möten med Claude Turmes (föredragande) och kommissionär De Palacio. EPSU:s ståndpunkt fastställdes. Viktigaste punkter: nej åtskillnad av ägande liksom juridisk åtskillnad, nej till öppnande av marknaden 2004 för hushållen; krav på rådgivande organ inom tillsynsmyndigheterna; allmänhetens intresse måste vägas in i samband med fusioner och förvärv; krav på rapportering om sysselsättning, löner och arbetsvillkor samt färdigheter. Diskussion om ett energikapitel i det europeiska fördraget. Vidare diskuterades försörjningstrygghet, energidialogen mellan EU och Ryssland samt de sociala konsekvenserna av utsläppshandeln. Den sociala dialogen (se även separat avsnitt). Rapport om utvecklingen i de övergripande förhandlingarna om distansarbete. Erhard Ott utsågs till EPSU:s vice ordförande i kommittén för den branschvisa sociala dialogen. Rapport om framstegen i den branschvisa sociala dialogen med Eurogas (se särskilt avsnitt). Beslut prioritera kampen mot en liberalisering av vattensektorn framom en social dialog med Eureau. 18

23 Verksamhetsberättelse januari december 2002 Rapport om avsaknaden av framsteg i den sociala dialogen inom avfallssektorn och i synnerhet med EAD, avfallsföretagens europeiska sammanslutning. örberedelser inför avtalskonferens för elsektorn den 10 juni. 18:e mötet i den fasta kommittén för allmännyttiga verk, 30 september, Luxembourg De viktigaste punkterna på dagordningen: Rapporter om diverse aktiviteter med deltagande av företrädare för EPSU, såsom möte med kommissionär De Palacio (18 april); inget möte med den spanske ministern samt försök att träffa den danske energiministern, möte anordnat tillsammans med kommissionen den 9 juli. Rapport om Europeiskt energi- och transportforum. Det första mötet ägde rum den 8 oktober. Bertil Dahlsten och Giacomo Berni representerade EPSU. Rapport om de transnationella företagens verksamhet och europeiska företagsråd inom det allmännyttiga området. Anförande av Claude Turmes, föredragande för direktivet om en europeisk energipolitik, i vilket hann belyste de viktigaste frågorna. En rapport om försörjningstryggheten gavs samt om kommissionens bevakning av frågan. Ställningstaganden om direktivet om utsläppshandel och direktivet om kraftvärmeproduktion godkändes. Rapport om utvecklingen inom den övergripande sociala dialogen samt avtalet om distansarbete. Beslut föreslå för Eurelectric att godkänna avtalet och att strikt bevaka dess tillämpning. Rapport om framsteg i den sociala dialogen med Eurelectric och Eurogas (se även särskilda avsnitt). Diskussion om bristande intresse för kampanjen mot liberalisering av vattensektorn. Diskussion om uppföljning av avtalskonferensen för elsektorn med fokus på normer (minimi eller ej), krav och fackliga rättigheter. Beslut diskutera satsning på lika löner med Eurelectric. Presentation av EPSU-konferens om utsläppshandel, 22 november EPSU anordnade konferensen med ver.di för att lyfta fram de sociala konsekvenserna av EUkommissionens förslag avseende utsläppshandel. Huvudtalare var Europaparlamentets föredragande Bernt Langen. EPSU:s systerfederation, ECE, var med om att organisera konferensen. Könsfördelningen: Kommittén hade 29 ordinarie ledamöter, av vilka 3 var kvinnor och 26 män (10,34 % kvinnor). Suppleanterna var 21 och av dessa var 3 kvinnor och 18 män (14,29% kvinnor). 17 länder hade utsett män till vardera posten medan 1 land företräddes av två kvinnor. 1 land hade utsett en kvinna som ordninare ledamot och ingen suppleant. I 5 länder kom båda företrädarna från samma förbund och båda var män. Willie Cremins, kommitténs vice ordförande dog den 26 oktober Kommitténs ordförande är nu Giacomo Berni, CGIL-NLE, Italien och vice ordförande är Sven Bergelin, Verdi, Tyskland och Bertil Dahlsten, SEKO, Sverige. Den sociala dialogen inom elområdet Elektricitetsbranschen är fortfarande den enda sektor inom EPSU, inom vilken en kommittén för den branschvisa sociala dialogen redan har inrättats med arbetsgivarna (Eurelectric). 19

24 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) Parterna har haft ett omfattande arbetsprogram med ett flertal arbetsgruppsmöten och två plenarsammanträden (26 mars och 6 december). Studie om livslångt lärande. Ett flertal arbetsgruppsmöten har ägt rum under De slutliga resultaten presenterades vid plenarmötet den 6 december. Rekommendationerna kommer att diskuteras vid ett arbetsgruppsmöte i början av år örslag om en studie kring framtida behov av färdigheter. Kommissionen har gått med på att finansiera ett gemensamt projekt. Den sociala dialogen ska föras ut på företagsnivå genom djupintervjuer i de olika länderna och företagen. Resultaten förväntas föreligga i slutet av örklaring om liberaliseringens sociala konsekvenser för ansökarländerna. En gemensam konferens för arbetsmarknadens parter hölls i Budapest den september. En gemensam förklaring och ett handlingsprogram godkändes av plenarförsamlingen i kommittén för den branschvisa sociala dialogen den 6 december (bilaga 5) (Se också avsnitt IV punkt 3). Jämlikhet och mångfald På grundval av ett förslag från EPSU som en uppföljning av rekommendationerna i en tidigare studie av konsekvenserna för kvinnorna av omstruktureringen inom elsektorn (1998), enades man om att prioritera frågan om jämställdhet och mångfald under Ingen överenskommelse nåddes om att diskutera utsläppshandelns sociala konsekvenser. De fackliga organisationerna hade föreslagit en gemensam hänvändelse till rådsmötet den 9 december med begäran om att skjuta upp beslutet om direktivet och studera de sociala konsekvenserna. Detta sade Eurelectric nej till. Parterna enades om att ställa sig bakom det övergripande avtalet om distansarbete som tecknats av ES/UNICE/CEEP. Erhard Ott, ver.di är numera EPSU:s vice ordförande i den branschvisa kommittén för den sociala dialogen. Han kommer att vara dess ordörande under 2003 eftersom funktionen roterar mellan arbetsgivare- och den fackliga sidan. Den sociala dialogen inom den europeiska gassektorn, Gemensamt seminarium Eurogas/EPSU/ECE 18 april 2002, Bryssel Konferensen behandlade två frågor: En beskrivning av utvecklingen på de europeiska marknaderna för gas efter liberaliseringen; En formell ansökan om inrättande av en kommitté för den branschvisa sociala dialogen inom gasförsörjningen. Parterna gav uttryck för sin vilja att gå in i en formell social dialog. De första förberedelserna för en ansökan (EU-kommissionens frågeformulär, bevis för representativiteten) pågår. Ett arbetsprogram för 2003 kommmer att utformas av sekretariaten (med förbehåll för godkännande av respektive stadgeenliga organ). Vi tror att det första formella mötet inom ramen för den sociala dialogen ska kunna äga rum under EPSU:s avtalskonferens för elsektorn, 10 juni 2002, Bryssel En rapport av Bart Samyn, Europeiska metallarbetarefederationen om hur metallarbetarnas kollektivavtalsnätverk byggts upp diskuterades. Deltagarna redogjorde för utvecklingen i det egna förbundet och om den press den inre marknaden innebär på kollektivavtalen. Diskussionen handlade dock främst om förslag till miniminormer för sektorn och konkreta fackliga krav. Vidare diskuterades i samband härmed vilka påtryckningar som kan användas 20

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion EN GEMENSAM HÅLLNING.... 3 UNI EUROPAS MÅL.... 3 FACKLIGA ALLIANSER... 4 EFR-AVTAL: FRÅN MINIMISTANDARD

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 RAPPORT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 16120/1/14

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

Resolution R.5. Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union

Resolution R.5. Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union EPSU:s 7:e kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013 SLUTLIG VERSION (EPSU OCH CEMR) A. Målsättning Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Att företräda arbetsgivare och fackliga organisationer i branschen kommunala och regionala myndigheter

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund VERKSAMHETSBERÄTTELSE 7 th EPSU Congress, Stockholm, 14-17 June 2004 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund VERKSAHETSBERÄTTELSE JANUARI DECEBER 2003 Antaget av EPSU:s styrelse den 4-5 arch 2004 INNEHÅLLSÖRTECKNING

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Europeisk branschvis social dialog för sjukhussektorn Gemensamt arbetsprogram för HOSPEEM-EPSU 2014 2016. Godkändes på SSDC HS den 6 mars 2014

Europeisk branschvis social dialog för sjukhussektorn Gemensamt arbetsprogram för HOSPEEM-EPSU 2014 2016. Godkändes på SSDC HS den 6 mars 2014 Europeisk branschvis social dialog för sjukhussektorn Gemensamt arbetsprogram för HOSPEEM-EPSU 2014 2016 Godkändes på SSDC HS den 6 mars 2014 1. Inledning Bakgrund Hälso- och sjukvård är en av de viktigaste

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI DEMBER 2004 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATION

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer

9. Finances. 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005

9. Finances. 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005 EPSU Executive Committee 29-30 November 2004 AGENDA ITEM 9.2 9. Finances 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005 A. HISTORY OF THE DOCUMENT

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB

Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd. inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Avtalsöverenskommelse om Europeiskt Företagsråd inom koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellan Scandic Hotels Holding AB och Europeiska Kommittén för Livsmedels-, Hotell-, Catering-, och Njutningsmedelsarbetare

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning rådet 2017-06-15 Miljö- och energidepartementet Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. A-punkter

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

EPSU:s enkät om fackligt medlemskap, avtalsförhandlingar och social dialog i lokal och regional förvaltning

EPSU:s enkät om fackligt medlemskap, avtalsförhandlingar och social dialog i lokal och regional förvaltning social dialog i lokal och regional förvaltning EPSU skulle vilja få en bättre bild av utvecklingen av fackligt medlemskap, kollektivförhandlingar och, detta för att vi ska kunna bli effektivare och tillhandahålla

Läs mer

EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm

EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 7:e kongress juni 2004, Stockholm EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 mars 2012 (6.3) (OR. en) 7010/12 ASILE 36 CODEC 505 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Det gemensamma europeiska

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) STADGAR 2016-09-01 Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Reviderade 1993-05-03, 1995-06-02, 1995-09-29, 1997-09-22, 1999-09-27, 2001-05-23, 2001-12-27, 2003-05-01, 2011-09-27, 2013-11-12

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

KONFERENSUNDERLAG Utvärdering av den branschvisa sociala dialogen i EU och inverkan av åtstramningar på kollektivförhandlingar i offentliga tjänster

KONFERENSUNDERLAG Utvärdering av den branschvisa sociala dialogen i EU och inverkan av åtstramningar på kollektivförhandlingar i offentliga tjänster KONFERENSUNDERLAG Utvärdering av den branschvisa sociala dialogen i EU och inverkan av åtstramningar på kollektivförhandlingar i offentliga tjänster Bakgrundsinformation för EPSU:s avtalskonferens 2012

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 10 december 2001 PE 305.716/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Ioannis Koukiadis (PE 305.716) ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING

Läs mer

6169/01 tf/al/mj 1 DG J

6169/01 tf/al/mj 1 DG J EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2001 (23.3) (OR. en) 6169/01 LIMITE PV/CONS 6 EDUC 24 JEUN 16 UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: Rådets 2330:e möte (UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR) i Bryssel den

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer