Europeiska federationen för offentliganställdas förbund VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska federationen för offentliganställdas förbund VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 7 th EPSU Congress, Stockholm, June 2004 Europeiska federationen för offentliganställdas förbund VERKSAHETSBERÄTTELSE JANUARI DECEBER 2003 Antaget av EPSU:s styrelse den 4-5 arch 2004

2 INNEHÅLLSÖRTECKNING I. EPSU:s styrande organ... 2 ARBETSUTSKOTTET OCH STYRELSEN...2 EKONOI, EDLESSAP & PERSONAL...7 II. JÄSTÄLLDHETSKOITTÉN... 9 III. EPSU:S ASTA KOITTÉER SOCIALA TJÄNSTER OCH SJUKVÅRDSRÅGOR STATS- OCH EUROPEISK ÖRVALTNING KOUNÖRVALTNING ALLÄNNYTTIGA VERK...19 IV. EPSU-PROJEKT PROJEKTGRUPP ÖR UTVIDGNINGEN EA-EPSU:S SEINARIU: HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSEKTORN, PARTSRELATIONER OCH ACKETS STRATEGIER I CENTRAL- OCH ÖSTEUROPEISKA LÄNDER, SEPTEBER, BRATISLAVA OENTLIGANSTÄLLDAS ÖRBUND OCH EU: UTANINGAR OCH ÖJLIGHETER ÖR DE BALTISKA STATERNA, RIGA, SEPTEBER OENTLIG UPPHANDLING TJÄNSTER I ALLÄNHETENS INTRESSE OCH EU:S RATIDSKONVENT EPSU:S AVTALSKONERENS, AJ, BRYSSEL EPSU:S WEBBPLATS - NY WEBBPLATS, 1 JULI 25 NOVEBER...28 V. ES/EUROPEISKT ÖRBUND ES 10:E STADGEENLIGA KONGRESS, AJ, PRAG ES STYRELSE BRANSCHÖVERGRIPANDE SOCIAL DIALOG...30 BILAGOR BYGGA UPP ETT DEOKRATISKT IRAK, UTTALANDE O KRIGET I IRAK OENTLIGA TJÄNSTER: ETT KÄRNINSLAG I DEN EUROPEISKA SOCIALA ODELLEN EPSU:S STÅNDPUNKT O KOISSIONENS EDDELANDE O STRATEGIN ÖR DEN INRE ARKNADEN - PRIORITERINGAR A. EPSU/ISKA:S BREV TILL PASCAL LAY, EUROPEISKA UNIONENS HANDELSKOISSIONÄR B. BREV RÅN KOISSIONÄR LAY, 14 APRIL EDLESÖRTECKNING ÖR EPSU:S KONGRESSRESOLUTIONSKOITTÉ REKOENDATION O OLKHÄLSA OCH EU:S SOCIALPOLITIK GEENSA ÖRKLARING RÅN EURELECTRIC (ELINDUSTRINS ÖRBUND) OCH EPSU/ECE O JÄSTÄLLDHET / ÅNGALD GEENSAT UTTALANDE RÅN EURELECTRIC, ECE OCH EPSU OCH SLUTRAPPORT O STUDIEN O LIVSLÅNGT LÄRANDE I ELSEKTORN ARBETSPROGRA ÖR KOITTÉN ÖR BRANSCHVIS SOCIAL DIALOG INO ELSEKTORN KOALITIONEN ÖR ILJÖVÄNLIG OCH SOCIAL UPPHANDLING STRIDSÅTGÄRDER / BUDSKAP O STÖD OCH SOLIDARITET EPSU ÖRTECKNINGAR ÖVER KOITTÉLEDAÖTER ÖRTECKNING ÖVER PERSONAL ÖRTECKNING ÖVER DE VIKTIGASTE DOKUENTEN SO ANTOGS UNDER ÖVRIGA ÖTEN DÄR EPSU:S REPRESENTERADES

3

4 Europeiska ederationen för Offentliganställdas örbund (EPSU) I. EPSU:S STYRANDE ORGAN Arbetsutskottet och styrelsen Arbetsutskottet sammanträdde den 18 februari, 24 september and 25 november. Styrelsen sammanträdde den 25 april och november. Kriget i Irak och dess följder överskuggade alla andra politiska diskussioner under året. Styrelsen antog ett uttalande om kriget i Irak (bilaga 1) som återspeglar fackets motstånd till kriget, dess mänskliga kostnad och hotet det innebär i framtiden för multilateral kontroll, Europeiska unionen och hela ellanöstern. Tjänster i allmänhetens intresse, konventet och grönboken (se även avsnitt IV, 3.) Ad hoc-arbetsgruppen sammanträdde den 11 september och 31 oktober. EPSU:s arbete under 2003 inriktades på att påverka arbetet i konventet, i synnerhet för att uppmärksamma betydelsen av tjänster i allmänhetens intresse (SGI). I april begärde styrelsen med kraft att konventets ledamöter skulle acceptera arbetet som utförts av gruppen Socialt Europa, framför allt det konkreta förslaget till en ny artikel I - 3 om unionens sociala mål. I september gjorde arbetsutskottet en utvärdering av utkastet till konstitution. EPSU hade inte uppnått ett av sina viktigaste krav, nämligen att tjänster i allmänhetens intresse (SGI) skulle få konstitutionellt värde, genom att, i synnerhet, införliva tjänster i allmänhetens intresse av god kvalitet bland målen i artikel I - 3 i utkastet till konstitution. Arbetsutskottet var inte fullständigt överens om bedömningen av den nya artikeln III-6. an enades om att sammankalla ett längre möte med ad hoc-arbetsgruppen om tjänster i allmänhetens intresse för att fortsätta diskussionen i syfte att avsluta arbetet med EPSU:s ståndpunkt om tjänster i allmänhetens intresse och utkastet till konstitutionellt fördrag. Arbetsgruppen träffades den 31 oktober och enades om en resolutionstext som skulle läggas fram till styrelsen. Resolutionen inbegriper EPSU:s senaste ståndpunkt om tjänster i allmänhetens intresse /tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) inom ramen för konventet och grönboken om tjänster i allmänhetens intresse. Den beskriver konventets arbete om Europas framtid som ett påtagligt steg mot europeisk integration mot bakgrund av EU:s utvidgning den 1 maj Resolutionen betonar vikten av att hålla fast vid konventets grundläggande arbete och den politiska samstämmighet som uppnåtts. Den fastslår att del III i utkastet till konstitution om genomförandet av politiska åtgärder behöver anpassas till del I och II för konsekvensens skull. I synnerhet behöver begreppet social marknadsekonomi införlivas i de nya artiklarna 69, 70 och 77. Den reviderade artikeln III - 6 anses vara en viktig del av utkastet till konstitution. Subsidiaritetsprincipen betonas för att den lämpligaste förvaltningsnivån (lokal, regional, nationell, europeisk) ska få ansvar att avgöra hur tjänster av god kvalitet ska tillhandahållas inom deras ansvarsområde. Detta omfattar beslut om hur tjänster ska finansieras och organiseras, till exempel internt, med exklusiva eller speciella rättigheter eller andra 2

5 Verksamhetsberättelse - januari december 2003 möjligheter som samarbete mellan kommuner och lämpliga partnerskapsmodeller för tjänster i allmänhetens intresse/tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Styrelsemötet i november godkände resolutionen Offentliga tjänster: ett kärninslag i den europeiska sociala modellen (slutlig textversion finns i bilaga 2). Resolutionen stöder uttryckligen Philippe Herzogs arbete (föredragande för Europaparlamentets ekonomiska och monetära utskott) om Europeiska kommissionens grönbok om tjänster i allmänhetens intresse. Strategin för den inre marknaden I september godkände arbetsutskott ett dokument om kommissionens strategi för den inre marknaden som publicerades den 7 maj 2003 av GD Inre marknaden. Dokumentet, EPSU:s ståndpunkt angående kommissionens meddelande om strategin för den inre marknaden prioriteringar , identifierar tjänster i allmänhetens intresse, och i synnerhet vatten, som områden för ytterligare avreglering (bilaga 3). EPSU och den Europeiska fackliga samorganisationen (ES) gav sitt stöd till fullbordandet av den inre marknaden som ett instrument för att främja tillväxt, sysselsättning och en högre välfärdsnivå för samtliga medborgare. EPSU håller också med om att de hinder som stoppar den inre marknaden från att fungera optimalt måste övervinnas. Strategin måste ingå i en bredare politik inom den utvidgade Europeiska unionen som grundas på vittomfattande samråd, bland annat med arbetsmarknadens parter på branschövergripande och branschvis nivå. Strategin har publicerats samtidigt som kommissionens grönbok om tjänster i allmänhetens intresse. Den har därför potential att föregripa en del av diskussionen om grönboken, i synnerhet behovet av ett ramdirektiv om tjänster i allmänhetens intresse. EPSU:s ståndpunkt skickades till kommissionär Bolkestein i oktober och EPSU:s generalsekreterare och biträdande generalsekreterare kommer att träffa en representant från GD Inre marknad i januari. Offentlig upphandling (se även avsnitt IV, 2) Översynen av direktiven om offentlig upphandling avslutades i början av december. Både arbetsutskottet och styrelsen arbetade med denna viktiga fråga under hela året. Europaparlamentet antog en text enligt vilken de upphandlande myndigheterna kan beakta social kriterier och miljöhänsyn när de beslutar att tilldela kontraktet till en anbudsgivare. Rådet och kommissionen accepterade dock inte detta. De insisterade på en text som starkt begränsar möjligheterna att ta hänsyn till att rimliga arbetsvillkor" uppfylls, bland annat respekt för gällande kollektivavtal, lika möjligheter, icke-diskriminering, allmän efterlevnad av EU:s social- och sysselsättningspolitiska mål samt policy för hållbar utveckling. WTO/GATS EPSU gick med i kampanjen Stoppa GATS-attacken under 2002 och skrev under uttalandet Shrink or Sink tillsammans med ISKA. 3

6 Europeiska ederationen för Offentliganställdas örbund (EPSU) Styrelsen tog kännedom om resultatet av ett gemensamt möte mellan ISKA/EPSU och Pascal Lamy, EU:s kommissionär för handel den 17 februari Delegationen inbegrep: Ylva Thörn, ISKA:s ordförande, Anna Salfi, EPSU:s ordförande, rank Bsirske, ISKA:s vice-ordförande och ledamot av EPSU:s styrelse, Gilbert Lieben, ledamot av EPSU:s styrelse, Hans Engelberts och ike Waghorn, ISKA:s generalsekreterare respektive ISKA:s biträdande generalsekreterare samt Carola ischbach- Pyttel och Jan Willem Goudriaan, EPSU:s generalsekreterare och vice generalsekreterare. ötets mål var att redogöra för ISKA/EPSU:s oro över förhandlingarna om GATS (allmänna tjänstehandelsavtalet) inom Världshandelsorganisationen (WTO): Det skydd som artikel I 3 i GATS påstås ge offentliga tjänster innehåller nyckeltermer utan någon definition. I en WTO-tvist mellan medlemsstater skulle detta kunna leda till ett WTO-avgörande som öppnar offentliga tjänster för privata, även multinationella, företag. GATS kräver inte privatiseringar men ökar trycket på regeringar att privatisera. En regerings möjlighet att reglera säkerhetsaspekter hotas. Regeringar kan fortsätta att reglera, men en protest från en eller flera andra medlemsstater kan resultera i att deras legitima reglering anses vara mer betungande än nödvändigt för handeln. De måste då ändraå/avlägsna regleringen eller drabbas av repressalier från det land eller de länder som har klagat. ånga lägre förvaltningsnivåer har gett uttryck för sina farhågor, både vad gäller de egna möjligheterna att delta i budförfarandet och avtalets eventuella inverkan på de många tjänster som sådana förvaltningar tillhandahåller. GATS-förhandlingarna genomförs i tysthet i de flesta medlemsstater. Utvecklingsländer tvingas ofta av Världsbanken, IV och regeringarna i Nord, genom deras stöd program, att liberalisera, privatisera och avreglera sina offentliga tjänster; Arbetstagares tillfälliga förflyttning mellan länder för att tillhandahålla tjänster är en av de handelsformer som täcks av GATS ( leveranssätt IV ). Visserligen kan detta innebära fördelar för utvecklingsländerna (ur ekonomisk synvinkel och för kompetensutvecklingen), men det kan också leda till att viktiga yrkesgrupper som lärare, sjuksköterskor, etc. lämnar länderna. Dessa personer har ofta inte några arbetstagar/fackliga rättigheter i värdlandet och ingen rätt till de pengar som de är tvungna att betala in till pension, försäkring och andra trygghetssystem. Efter denna diskussion gav kommissionär Lamy också ett detaljerat skriftligt svar på punkterna ovan (bilaga 4a + 4b). EPSU uttryckte sitt stöd för hänvisningen till GATS-förhandlingarna i ES aktionssprogram som antogs vid den 10:e ES-kongressen i Prag. I punkten förbinder sig ES att tillsammans med de globala fackliga organisationerna, ILO och andra internationella organisationer, föra kampanj och driva på för att grundläggande arbets- och miljönormer ska respekteras, att offentliga tjänster formellt utesluts från GATS-avtalet, i synnerhet sjuk- och hälsovård, vatten och annan väsentlig samhällsservice, samt regeringars rätt att reglera sådana sektorer utan att det leder till protester under GATS-avtalet. Handlingsprogrammet kräver fullständig demokratisk insyn i GATS-förhandlingarna och stöder begäran om att GATS-förhandlingarna ska avbrytas om inte dessa krav uppfylls. GATS-förhandlingarna strandade i slutet av september i Cancun, huvudsakligen på grund av den ståndpunkt som intagits av utvecklingsländer, frivilligorganisationer och internationella fackliga organisationer. I nuläget är det inte klart hur och i vilken form förhandlingarna om GATS kommer att återupptas. 4

7 Verksamhetsberättelse - januari december 2003 Branschvis social dialog Utvecklingen av den branschvisa sociala dialogen var en återkommande punkt på dagordningen. I avsikt att bryta dödläget inom kommunal förvaltning godkände arbetsutskottet i september en modell som föreslagits av Europeiska kommissionen i ett brev från generaldirektör Odile Quintin, GD Sysselsättning och sociala frågor. EPSU gick med på att låta två platser i sin delegation gå till CCSP, Belgien, och NAC-CTC, rankrike. Ytterligare en plats kommer att gå till ett fackförbund i de framtida EU-medlemsländerna (Slovakien). EPSU kommer att samordna hela den fackliga delegationen. Överenskommelsen gjorde det möjligt att formalisera kommittén för branschvis social dialog inom kommunal förvaltning. Den kommer formellt att påbörja sitt arbete den 13 januari 2004 (ytterligare information finns i avsnitt III. 3.). Utsikterna att gå framåt med den sociala dialogen inom statsförvaltningen ägnades stor uppmärksamhet av arbetsutskottet och styrelsen under hela året. Det tyngst vägande skälet var fortfarande att EPSU inte kunde acceptera ett deltagande på jämlik fot med USSP- CESI och EUROEDOP under mötena för social dialog, även om de är informella. Under styrelsens möte i april välkomnades EPSU:s och ADEDY:s gemensamma initiativ att organisera en konferens den 17 maj i Aten med stöd från Greklands minister för offentlig förvaltning. rågan fanns med på dagordningen för arbetsutskottet i september och styrelsen i november för att fastställa EPSU:s inställning till de planerade aktiviteterna under det italienska ordförandeskapet. Styrelsen förnyade sitt beslut från april och uteslöt EPSU:s deltagande vid ett planerat möte med generaldirektörerna och andra organisationer. Tack vare stöd från de italienska medlemsförbunden var det möjligt för en delegation från EPSU att träffa den italienske ministern azella den 19 november samt generaldirektör Naddeo den 4 december. Vid båda mötena togs frågan om representativitet inte bara upp, utan möttes av förståelse från dessa italienska samtalspartners. EPSU-delegationen förklarade att man önskade inleda en dialog om livslångt lärande (ytterligare information finns i avsnitt III, 2.). Egen representativitetsstudie EPSU:s och Europeiska fackföreningsinstitutets studie om representativitet avslutades i november. En preliminär presentation av studien gjordes till arbetsutskottet i september av Reiner Hoffmann och Judith Kirton-Darling från Europeiska fackföreningsinstitutet. Studien kommer att skickas ut till EPSU:s medlemsförbund, ES, kommissionen, andra EUinstitutioner, arbetsmarknadsparter samt arbetsforskningsinstitut. EPSU:s kongress 2004 örberedelserna av EPSU:s kongress går framåt. Arbetsutskottet och styrelsen har fått regelbundna lägesrapporter om förberedelserna. Resolutionskommittén (medlemsförteckning i bilaga 5) sammanträdde den 7 mars, 7 maj och 25 september. Den studerade de ändringsförslag som inkommit till resolutionerna från styrelsen till kongressen och gav rekommendationer till styrelsen. 5

8 Europeiska ederationen för Offentliganställdas örbund (EPSU) Stadgearbetsgruppen Stadgearbetsgruppen sammanträdde den 14 april och 26 september. Ändringsförslagen till stadgarna presenterades för styrelsen under dess möte i november. Viktiga frågor som ännu inte har besvarats gäller tolkspråk vid EPSU:s stadgeenliga möten, samarbetsavtalet EPSU ISKA och valkretsarnas framtida indelning. Kongressresolutionskommittén Styrelsen diskuterade resolutionsförslagen vid sitt möte i november and godkände de slutgiltiga utkasten till R. 4 (jämställdhet) och R. 5 (offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union). R. 1 om offentliga tjänster har reviderats mot bakgrund av diskussionen i styrelsen. R. 2 (kollektivavtal) och R.3 (pensioner) har också ändrats igen och studeras av resolutionskommittén. Resolutionskommittén sammanträdde den 7 mars, 7 maj och 25 september. 6

9 Verksamhetsberättelse - januari december 2003 Ekonomi, medlemskap & personal I november godkände styrelsen den ekonomiska rapporten för 2002, medlemmarnas revisionsberättelse för år 2002, prognosen för 2003 samt den provisoriska budgeten för Sponsring Vid mötet i april studerade styrelsen en framtida policy att ge ekonomiskt stöd för att underlätta deltagandet av fackliga representanter från blivande EU-länder i Central- och Östeuropa i EPSU:s stadgeenliga kommittéer. Denna diskussion var nödvändig på grund av ändringar i indexeringssystemet (ISKA:s system, men används även av EPSU) som innebär att fler länder blir berättigade till sponsring, ISKA:s ekonomiska problem och den minskning som har följt av ISKA:s anslag för detta ändamål. Styrelsen enades om att det fanns behov av att se till integrationsaspekten, erkände att det fanns behov av en solidaritetsöverföring från Väst- till Östeuropa och betonade att programmet för ekonomiskt stöd måste ses i ett bredare perspektiv som återspeglar de allmänna politiska/ekonomiska behov som finns i en utvidgad Europeisk union. Styrelsen enades om att stå för: Valkretsbaserade stadgeenliga möten: maximalt belopp upp till 850 euro för en ordinarie ledamot per valkrets från ett land under 100 % på ISKA:s index. Landbaserade stadgeenliga möten: maximalt belopp 500 euro för resa och uppehälle för 1 ordinarie ledamot per land på eller under 50 % av ISKA:s index. Detta arrangemang kommer att utvärderas regelbundet. edlemskap öljande organisationer har gått med i EPSU under årets gång: Christelijke Centrale van de Openbare Diensten (CCOD) Centrale Chrétienne des Services Publics (CCSP), Belgien; Syndicat Libre de la onction Publique (SLP), Belgien. I enlighet med artikel 3.2 i EPSU:s stadgar gick följande ISKA-medlemmar med i EPSU: National ederation of Energy Workers (NE), Bulgarien Local Industry and unicipal Workers Union 2000 (HVDSZ 2000), Ungern Independent Trade Union of Workers of the Electro-Economy of acedonia (SSES), akedonien ederatia Energia ileniului III (E III), Rumänien Slovak Trade Union of Culture and Social Organisations (SOZKaSO), Slovakien Trade Union of Workers in Culture and Nature Protection (TUCNP), Tjeckiska republiken Lithuanian Trade Union of Energy Workers (LTUEW), Litauen Independent Trade Union ederation in Water and Sewage, Rumänien 7

10 Europeiska ederationen för Offentliganställdas örbund (EPSU) öljande förbund har begärt att lämna EPSU: örbundet för civilanställda inom försvaret, (CE - orsvarets civil-etat), Danmark Trade Union of All Inspectors Working in Public Enterprises & Institutions (DENET- SEN), Turkiet AICUS S-sektionen, Storbritannien öljande förändringar ägde rum i sekretariatet: Vincent Hotyat, anställd som utredare/kontaktperson lämnade organisationen den 28 februari. Tjänsten innehas av Richard Pond sedan januari. I början av januari 2003 började Nadja Salson arbeta för EPSU:s sekretariat, med ansvar för jämställdhetskommittén och fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning. Samtidigt började Lia Tiberini, flerspråkig sekreterare som har hand om förmedling av översättningsarbete och arkivering. Penny Clarke började arbeta som politisk sekreterare för fasta kommittén för kommunförvaltning den 23 juni. 8

11 Verksamhetsberättelse - januari december 2003 II. JÄSTÄLLDHETSKOITTÉN 6:e mötet i jämställdhetskommittén, 24 november, Bryssel Huvudpunkter på dagordningen: Slutsatser från junikonferensen i Bryssel (se nedan). örslag till nytt EU-direktiv om jämställdhet mellan könen när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster i EU. Ett parlamentariskt initiativbetänkande om jämställdhetsfrågornas införande i budgeten ( gender budgeting ). Officiell förhandlingsstart den 1 december om en branschövergripande handlingsram för jämställdhet i EU. Kongressresolution, framför allt frågan om minimilöners betydelse för att minska löneklyftan mellan könen i Europa. Presentation om jämställdhet till kongressen. Utveckling i ES, inklusive handlingsplanen för jämställdhet Gemensam konferens ISKA-EPSU om lika lön 6 8 oktober Jämn könsfördelning Vid det senaste mötet i kommittén var samtliga representanter kvinnor. Platserna för edelhavsvalkretsen förblev vakanta under hela året. Efter förändringar i hennes förbunds ledning och struktur har Gunhild Johansen, som företrädde den nordiska valkretsen, ersatts av Tove Stangnes (agforbundet, Norge). Jämställdhetskonferens astställa våra prioriteringar , juni 2003, Bryssel 40 delegater deltog i konferensen, huvudsakligen från nordiska (speciellt Sverige) och central- och östeuropeiska länder. ed undantag av Portugal (3 representanter) var medelhavsländerna mindre väl företrädda med 2 representanter från rankrike, 1 från Italien, 1 från Cypern och ingen från Grekland och alta. em manliga delegater från Bulgarien, Estland, Danmark, Luxemburg och Storbritannien deltog. Talare (eller ordförande) utifrån omfattade bland annat forskare från Storbritannien och EU:s stiftelse för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, en italiensk socialdemokratisk europaparlamentariker och ledamot av EU-konventet, en företrädare för kommissionen och en ombudsman från Solidar, en frivilligorganisation med fackliga kopplingar. Konferensen hade två huvudsakliga mål: se hur EPSU:s handlingsplan för jämställdhet hadegenomförts, med speciell betoning på kvinnors representativitet i beslutsfattande organ och avtalsförhandlingar samt bidra till utarbetandet av kongressresolutionen om jämställdhet. Konferensen behandlade fyra huvudteman: integrering av jämställdhetsperspektivet i facklig och EU:s politik, lika lön, översyn av EU-direktivet om lika behandling (2002), framtiden för offentliga tjänster mot bakgrund av det nya konstitutionella EU-fördraget. En uppdatering gjordes om ISKA:s och ES arbete. I workshops diskuterades frågor mer ingående, bland annat låg lön, pensioner och avtalsförhandlingar trakasserier, jämställdhetsplaner och social dialog, GATS, privatisering och kvinnors behov inom offentliga tjänster. 9

12 Europeiska ederationen för Offentliganställdas örbund (EPSU) Övrig verksamhet Två pressmeddelanden hade skickats ut till ledamöterna i EU-konventet, som bestod av 88 män och 17 kvinnor, för att kopplingen mellan jämställdhet och tryggande och främjande av högkvalitativa offentliga tjänster skulle fastslås i utkastet till EUkonstitution. örhandlingar om en handlingsram om jämställdhet inleddes den 1 december. Det viktigaste målet för facket är att införa ett konkret instrument som ger ett mervärde till EU:s befintliga lagstiftningen om jämställdhet, till exempel jämställdhetsplaner som förhandlas fram på företags- och branschnivå. EPSU stöder ES mål att täcka alla arbetsförhållanden. Det finns ingen tidsbegränsning för förhandlingarna, men en preliminär tidsplan förutser ett avtal i början av 2005 (se avsnitt V.) örberedelserna inför en utvärdering av EPSU:s undersökning om lika lön som ska utföras av en brittisk expert, Jane Pillinger. 10

13 Verksamhetsberättelse - januari december 2003 III. EPSU:S ASTA KOITTÉER 1. Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor Den fasta kommittén koncentrerade arbetet på två huvudområden under 2003: processen för social dialog inom sjukhussektorn i Europa och den europeiska lagstiftningens allt större inverkan på nationella hälso- och sjukvårdssystem i synnerhet hur EU:s politik som underlättar avreglering av sektorn får allt större betydelse. Den sociala dialogen Den fasta kommittén bildade tillsammans med de representativa arbets givarorganisationerna en gemensam representativ projektgrupp för social dialog inom sjukhussektorn i februari 2002, och gav fortsatt mandat till EPSU:s ledamöter i denna projektgrupp. andatet är att arbeta med arbetsgivarorganisationerna i syfte att inrätta en formell social dialog inom sektorn. Projektgruppen träffades 4 gånger. Sammanträden hölls den 29 april, 24 juni, 6 7 oktober och 21 november. Projektgruppens diskussioner kan delas in under tre rubriker: 1. Identifiera områden för gemensamt arbete; 2. Underlätta övergången till en formell struktu;r 3. Praktiska förberedelser av den 3:e konferensen om social dialog inom sektorn. Stora framsteg gjordes med utarbetandet av ett framtida arbetsprogram. Tre områden valdes ut: rekrytering och bibehållande av personal, den allt äldre personalen i sektorn, behov av ny kompetens i sektorn. Under projektgruppens möte 6 7 oktober uppmärksammades områden av gemensamt intresse för de blivande arbetsmarknadsparterna. Arbetet kommer att användas som grund för ytterligare forskning vid den 3:e konferensen som hålls i februari Övergången till en mer formell struktur var inte lika framgångsrik. Parterna försökte enas om en avsiktsförklaring om processen, men vid projektgruppens möte 6 7 oktober var det uppenbart att arbetsgivarorganisationerna inte hade den politiska viljan. Detta kan i stor utsträckning förklaras av att arbetsgivarsidan oroar sig över bransch- och branschövergripande roller, representativitet samt hur de berörda organisationerna definieras i stadgarna. Vad gäller förberedelserna av en 3:e konferens, finns det tillräckligt med goodwill för att säkerställa att rekommendationer om dessa tre diskussionsområden formuleras på ett användbart sätt. Vad gäller formaliseringen av den sociala dialogen, står det inte klart hur långt arbetsgivarorganisationerna är redo att gå. Avreglering av hälso- och sjukvård Den fasta kommittén studerade avregleringen av hälso- och sjukvårdssektorn i samband med regeringskonferensen/europeiska konventet, och med Europeiska kommissionen som ordförande för högnivågruppen om patienters rörlighet. Av de diskussioner som har ägt rum står det klart att det krävs stora insatser för att ta fram en gemensam strategi om hur man bäst kan formulera EPSU:s ståndpunkt. Nedgraderingen av folkhälsa till en stödaktivitet i utkastet till konstitutionellt fördrag var inte ovälkommen överallt. Kopplingen mellan patienters och yrkesmässig rörlighet inom sjuk- och hälsovård övervakas endast av respektive medlemsförbund på nationell nivå. Kommittén rekommenderade att det inte var nödvändigt för EPSU att formellt representeras i högnivågruppen. Högnivågruppen lade fram sin slutrapport den 8 december. 11

14 Europeiska ederationen för Offentliganställdas örbund (EPSU) Europeiskt hälsopolitiskt forum EPSU höjde med framgång organisationens profil som en legitim aktör inom hälso- och sjukvård vid det europeiska hälsopolitiska forumet. orumet stöds av Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd. EPSU deltog i författandet av en ståndpunkt om folkhälso- och socialpolitik som antogs av forumet. Detta dokument betonar kopplingen mellan folkhälsa och en bredare europeisk social marknadsekonomi (se bilaga 6). EPSU ingick i styrgruppen som formulerade rekommendationer om vårdanställdas rörlighet inom EU. Dessa antogs vid mötet den 5 december. Dessutom gjorde EPSU en presentation om hälso- och sjukvård och tjänster i allmänhetens intresse under mötet den 5 december. En arbetsgrupp för att diskutera frågan kommer att inrättas under våren :e mötet i fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvård, 10 mars, Luxemburg Huvudpunkter på dagordningen: Konferens om social dialog inom sjukhussektorn: En redogörelse gavs om den 3:e konferensen om social dialog. En presentation gjordes av Internationella arbetsorganisationens (ILO) rapport om den sociala dialogen: Avreglering av hälso- och sjukvård EU:s framtidskonvent och hälso- och sjukvård diskuterades. En redogörelse lämnades om konferensen om offentliga tjänster som hölls den 2 december 2002, konventet om EU:s framtid samt bidraget från Europeiskt hälsopolitiskt forum om folkhälsa. an noterade att det finns två stora frågor i samband med folkhälsa. Den första frågan handlar om var hälsopolitiska frågor ska placeras i fördraget, som en stödeller delad befogenhet, baserat på en ändring av den befintliga artikel 152. Den andra och mer kontroversiella frågan handlade om debatten om tjänster i allmänhetens intresse och hur den debatten påverkar hälso- och sjukvård. Kommitténs ledamöter fick information om dagordningen för högnivågruppen om patienters rörlighet. an enades om att övervaka utvecklingen på nationell nivå. En rapport gavs om Europaparlamentets insatser för folkhälsan (antovani-betänkandet). an noterade att detta betänkande var ett svar från parlamentets utskott för miljö och folkhälsa på kommissionens meddelande om folkhälsa från Det mest anmärkningsvärda i betänkandet var en hänvisning till en redan existerande inre marknad för folkhälsa inom läkemedel och medicinsk utrustning och möjligheterna att utvidga denna. EPSU och handikappåret 2003 Den fasta kommittén antog formellt Europeiskt handikappforums (ED) adridförklaring. Carlotta BESOZZI, ombudsman från Europeiskt handikappforum gjorde en presentation om ED:s mål och inriktning under handikappåret. (adridförklaringen är den formella text som ED antog för att lansera handikappåret.) Gemensamma aktioner med ED diskuterades (gemensamt uttalande om att öka medvetenheten bland sjukhusanställda om personal och patienter med funktionshinder). an enades om att respektive organisations sekretariat skulle formulera ett gemensamt utkast till uttalande om att öka medvetenheten. Andra punkter på dagordningen: Uppdatering om arbetstidsfrågor inom sjuk- och hälsovårdssektorn Uppdatering om spridning av ES-EPSU:s resolution on folkhälsa Uteckling inom ramen för WTO-GATS och folkhälsa Hälsopolitiskt forum den 22 november

15 Verksamhetsberättelse - januari december :e mötet i fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvård, 8 september, Bryssel Huvudpunkter på dagordningen: Den sociala dialogen inom sjukhussektorn Ett utkast till dokument om den sociala dialogen delades ut för diskussion. Dokumentet hade beställts av EPSU och författats av Jane Lethbridge, ISKA:s forskningsenhet (PSIRU). an ansåg att dokumentet utgjorde ett första utkast om värdet av och möjliga inriktningar för den sociala dialogen inom sektorn. Eftersom många bidrag hade inkommit från arbetsgivarorganisationerna var dokumentet neutralare än vad som var önskvärt. Den fasta kommittén diskuterade förslaget till program för den gemensamma representativa projektgruppen 6 7 oktober Det första utkastet till avsiktsförklaring från arbetsgivarorganisationerna diskuterades av den fasta kommittén. Diskussionsledarna beskrev den nationella utvecklingen för de tre områden som valts ut för diskussion i den sociala dialogen. Sara Copsey, informatör vid Europeiska byrån för arbetsmiljö, gjorde en presentation av byråns kampanj med rubriken arliga ämnen hantera varsamt. EPSU:s generalsekreterare utsågs till talare vid det inledande mötet i plenum vid forumet om social dialog i Gastein. Utvidgning Carl Afford, konsult inom offentlig politik, gjorde en presentation om publikationen Nedbrytande reformer (Corrosive Reform): misslyckad hälso- och sjukvård i Östeuropa. Detta är en gemensam publikation från internationella arbetsorganisationen (ILO) och ISKA (Internationalen för stats- och kommunalanställda) (augusti 2003). Övriga punkter på dagordningen: Europeiskt hälsoforum EPSU:s vårdförbund och utvidgningen EPSU:s kongress, Stockholm, juni 2004 EPSU och handikappåret 2003 ISKA:s projektgrupp för hälso- och sjukvårdstjänster Kommitténs sammansättning och könsfördelning Kommittén hade 31 ordinarie ledamöter varav 17 var kvinnor (55 % kvinnor) och 14 män. Den hade 24 suppleanter varav 12 var kvinnor (50 % kvinnor) och 12 var män. 3 länder hade män i båda funktionerna, och 7 länder hade kvinnor i båda funktionerna. 3 länder hade en kvinnlig ordinarie ledamot utan suppleant. 13

16 Europeiska ederationen för Offentliganställdas örbund (EPSU) 2. Stats- och europeisk förvaltning 19:e och 20:e mötet i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA), 16 maj i Aten och 20 oktober i Bryssel De viktigaste frågorna under 2003 var: Informell social dialog med EU:s generaldirektörer för offentlig förvaltning och alternativa strategier till den nuvarande problematiska situationen. Utsikter att inrätta en formell social dialog för statsförvaltning. I anknytning till ovanstående, frågan om facklig representativitet, i synnerhet EPSU:s egen representativitetsstudie som färdigställdes i november, och Europeiska kommissionens studie om arbetsmarknadsparternas representativitet i den statliga sektorn som ska publiceras i början av örberedelser av EPSU:s kongress och den specifika resolutionen från kommittén. Samarbete med Euromil, Europeiska organisationen för militär personal i Europa, kring fackliga rättigheter, social dialog, täckning av EU:s sociallagstiftning och arbetsmiljöfrågor, inklusive stress på arbetsplatsen. Euromils nye generalsekreterare, Andreas Prüfert, talade till kommittén om alla dessa frågor under mötet i oktober. Branschövergripande avtal om distansarbete och livslångt lärande och deras genomförande i den statliga sektorn. Bidrag till EPSU-ADEDY:s (grekiskt förbund) gemensamma konferens om förvaltningskapacitet den 17 maj. Hur inrättandet av en kommitté för branschvis social dialog för lokal och regional förvaltning påverkar statsförvaltningssektorn. E-förvaltning ri rörlighet för statstjänstemän och hur det påverkar deras rättsliga ställning. Offentliganställdas pensioner mot bakgrund av de preliminära resultaten av en studie som EPSU har beställt. Kommitténs sammansättning och könsfördelning Kommittén hade 29 ordinarie ledamöter varav 9 kvinnor (31 % kvinnor). Det fanns 22 suppleanter varav 8 kvinnor (36 % kvinnor). 14 länder hade män i båda funktionerna, jämfört med 9 under 2002, och 2 länder hade kvinnor i båda funktionerna. 2 länder hade 1 kvinnlig ordinarie ledamot utan suppleant. Ordinarie ledamöters deltagande i praktiken uppgick i medeltal till 4 kvinnor and 9 män. Suppleanternas deltagande i praktiken uppgick i medeltal till 9 kvinnor av 26 ledamöter. Den sociala dialogen EPSU:s deltagande i den informella dialogen med generaldirektörerna för offentlig förvaltning fortsatte att ge upphov till långa och livliga debatter i kommittén och i EPSU:s styrande organ. rågan utgjorde också den största delen av kommitténs arbete. Det huvudsakliga argumentet gällde EPSU:s deltagande jämsides med två andra fackliga organisationer: USSP-CESI och EUROEDOP, vars representativitet på europeisk nivå ännu inte påvisats. Det var viktigt för att EPSU att delta vid sådana möten, om än bara för att få information om aktiviteter inom det löpande samarbetet mellan EU:s generaldirektörer som alltmer handlade 14

17 Verksamhetsberättelse - januari december 2003 om avtalsfrågor: mänskliga resurser, lönesystem, rörlighet, utbildning, offentliga sektorns resultat och ny informations- och kommunikationsteknik (så kallad E-förvaltning). en att EPSU jämställdes, om än informellt, med icke-representativa förbund blev ohållbart. När det gällde de kristna fackförbunden försökte man uppnå en kompromisslösning i enlighet med vad som skett inom lokal och regional förvaltning, där ett antal platser i EPSU:s delegation står öppna för kristna förbund som också är medlemmar av ES. Det ansågs dock vara omöjligt att kompromissa med USSP-CESI, vars medlemskap i stort sett är begränsat till 1 land (Tyskland). Som en alternativ strategi beslutade man, under det grekiska ordförandeskapet, att EPSU skulle bjuda in arbetsgivarna för att diskutera den sociala dialogen istället för tvärtom. I detta syfte anordnade EPSU/ADEDY en gemensam konferens om förvaltningskapacitet den 17 maj. Under konferensen talade den grekiske ministern för offentlig förvaltning Scandalidis. Deltagandet var bra med över 70 fackliga delegater samt representanter från 6 nationella departement för offentlig förvaltning i Grekland, Tjeckiska republiken, Danmark, inland, rance, Lettland samt CEEP. Konferensen finansierades av det grekiska ministeriet för offentlig förvaltning och EPSU. Initiativet ändrade dock inte det grekiska ordförandeskapets inställning, som bjöd in EPSU och de två andra likställda fackförbunden till mötet mellan trojkan med generaldirektörer och facket den 20 juni. an hävdade att av diplomatiska skäl kunde inte det grekiska ministeriet ändra på modellen för dessa möten som införts av tidigare EU-ordförandeskap. an beslutade därför att EPSU inte skulle delta vid mötet tills kommissionens studie om arbetsmarknadsparternas representativitet klargör situationen. Det visade sig vara omöjligt att organisera ett separat möte mellan EPSU och den grekiske generaldirektören för offentlig förvaltning för att diskutera frågor i samband med den sociala dialogen, i enlighet med vad som skett under det danska ordförandeskapet i december Under det italienska ordförandeskapet behandlades därför EPSU:s deltagande vid trojkans/fackets möten av arbetsutskottet i september och styrelsen i november. Styrelsen förnyade beslutet från april om att inte delta i mötet med generaldirektörerna och de två andra fackliga organisationerna, USSP-CESI och Eurofedop, tills den tidigare nämnda kommissionsstudien finns tillgänglig. Istället, tack vare stöd från de italienska medlemsförbunden, höll en delegation från EPSU ett möte med den italienske ministern för offentlig förvaltning azella den 19 november. Då beslutades det att frågan om facklig representativitet skulle tas upp på dagordningen vid konferensen för EU:s statsförvaltningsministrar den 1 december. ötet banade också väg för ett separat möte mellan EPSU och den italienske generaldirektören för offentlig förvaltning Naddeo den 4 december. Vid det här mötet enades man om att utforska möjligheten att sätta igång med gemensamma aktiviteter kring livslångt lärande, i synnerhet genomförandet av EU:s branschövergripande handlingsram om livslång kompetensutveckling (2002) i den statliga sektorn. ötesresultaten översändes officiellt till den irländske generaldirektören för offentlig förvaltning. Ett uppföljningsmöte hade redan organiserats av EPSU:s holländska medlemsförbund med den holländske generaldirektören för offentlig förvaltning i januari Påtryckningar kommer att utövas på det irländska ordförandeskapet (januari-juni 2004) att gå vidare när det gäller möjligheten för EPSU och arbetsgivarna att genomföra gemensamma aktiviteter för livslångt lärande och andra frågor inom ramen för den sociala dialogen (se avsnitt III, 2.). 15

18 Europeiska ederationen för Offentliganställdas örbund (EPSU) Utsikter Att inrätta en kommitté för branschvis social dialog förblir den främsta prioriteringen för kommittén, men utsikterna är små på kort sikt. rågan om facklig representativitet kommer att besvaras, åtminstone ur forskningssynpunkt, under Studien som har utförts av universitetet i Leuven, Belgien, för kommissionens räkning slutfördes i december och borde publiceras i början av EPSU:s sekretariat och kommitténs ledamöter har kommenterat utkastet. På det hela taget välkomnade EPSU de inledande resultaten i utkastet till studien som bekräftade dess ledande ställning inom den statliga sektorn, och därmed de andra två fackförbundens, USSP-CESI och Eurofedop, bristande representativitet i EU. De inledande resultatet bekräftade tidigare resultat för lokal och regional förvaltning (2001) samt EPSU:s egen studie om facklig representativitet inom den statliga sektorn som utfördes av Europeiska fackföreningsinstitutet (december 2003). I brist på en gemensam begäran från arbetsgivarna och facket om att inrätta en formell kommitté för branschvis social dialog för den statliga sektorn förblev det oklart vilka slutsatser kommissionen kommer att dra av studien. Dessutom hade kommissionen inte alltid förstått argumenten för att inrätta en branschvis social dialog inom statlig förvaltning, i synnerhet avgränsningen mellan lokal och statsförvaltning samt hälso- och sjukvård/statsförvaltning. Det återstår att klarlägga om detta var av ekonomiska skäl eller för att man var angelägen om att de olika processerna för social dialog inom den offentliga sektorn ska bli konsekventa. Att utöva påtryckningar på arbetsgivarna för att erkänna EPSU som det representativa europeiska förbundet samt inleda en formell social dialog var därför fortfarande av största vikt, speciellt eftersom de måste lägga förslag till sina ministrar om hur den sociala dialogen kan förbättras med tanke på resultaten under 2004 av den representativitetsstudie som kommissionen beställt. 16

19 Verksamhetsberättelse - januari december Kommunförvaltning 18:e mötet i fasta kommittén för kommunförvaltning, 19 maj, Luxemburg 19:e mötet i fasta kommittén för kommunförvaltning, 6 oktober, Luxemburg De viktigaste frågorna som diskuterades under mötena 2003 var: Inrättande av social dialog inom lokal och regional förvaltning (se separat punkt om den sociala dialogen för mer detaljerad information), bland annat diskussion om arbetsordning och arbetsprogram. örberedelser av EPSU:s kongress och sektorns bilaga till kongressresolutionen om offentliga tjänster. Offentlig-privata partnerskap (PPP) med bidrag från Amaryllis Verhoeven från GD Inre marknad (om den kommande grönboken om PPP och offentlig upphandling), Per Brogger Jensen (danska fallstudier), Thomas Herbing (gränsöverskridande leasing) och David Hall, ISKA:s forskningsenhet (om vad som händer inom EU). PPP är en viktig fråga för kommittén. ed hjälp av ISKA:s forskningsenhet samlar kommittén in fallstudier för att studera hur PPP påverkar sysselsättning och tjänsters kvalitet. En endagsworkshop äger rum den 19 februari 2004 för att bidra till att utarbeta EPSU:s svar på kommissionens grönbok om PPP (förväntas i mars 2004). Två bakgrundsdokument om PPP finns på EPSU:s webbsida om PPP: ett handlar om termer och definitioner som används när PPP beskrivs och det andra är en kritik av riktlinjerna för PPP som utgivits av Europeiska kommissionens regionalpolitiska generaldirektorat. Offentlig upphandling och behandling i Europaparlamentet av förslagen till direktiv (se separat punkt IV 3). Branschövergripande avtal om distansarbete och dess genomförande inom lokal och regional förvaltning, inklusive ett gemensamt uttalande tillsammans med CER-EP. Uppföljning av EPSU:s/Europeiska fackföreningsakademins seminarium om kommunal förvaltning och fackliga strategier i central- och östeuropeiska länder oktober 2001 och diskussion om sätt att stödja starka system för relationer mellan arbetsmarknadens parter i lokal och regional förvaltning i de nya medlemsstaterna. E-förvaltning med inlägg från Annette uehlberg. Kommitténs sammansättning och könsfördelning: Kommittén hade 25 ordinarie ledamöter varav 5 kvinnor (20 % kvinnor). Det fanns 23 suppleanter varav 6 kvinnor (26 % kvinnor). 11 länder hade män i båda funktionerna, jämfört med 2 länder med kvinnor i båda funktionerna. 1 land hade en kvinnlig ordinarie ledamot utan någon suppleant. Social dialog inom lokal och regional förvaltning Svårigheterna med att inrätta en kommitté för social dialog inom lokal och regional förvaltning på europeisk nivå löstes under 2003 (se avsnitt 1). Det första mötet i den nya kommittén för social dialog inom lokal och regional förvaltning äger rum den 13 januari, ötet kommer att anta ett arbetsprogram för kommittén som syftar till att: 17

20 Europeiska ederationen för Offentliganställdas örbund (EPSU) främja lokala och regionala offentliga tjänster av kvalitet som baseras på principer för redovisnings- och socialt ansvar. stödja den lokala och regionala dimensionen av den europeiska sysselsättningsstrategin (ESS) i syfte att studera sysselsättningsrelaterade frågor och utveckla flexibla och moderna arbetsmetoder som är anpassade efter offentliganställdas och offentliga arbetsgivares behov. organisera aktiviteter för att stärka den sociala dialogen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer inom lokal och regional förvaltning i de nya medlemsstaterna. granska initiativ från den Europeiska kommissionen inom det sysselsättningspolitiska området och annan politik som påverkar lokal och regional förvaltning. 18

21 Verksamhetsberättelse - januari december Allmännyttiga verk På grund av en strejk bland europeiska offentliganställda, som omfattade ett av EPSU:s medlemsförbund, ställdes det planerade mötet den 11 april in. 19:e mötet i fasta kommittén för allmännyttiga verk, 29 september, Bryssel Huvudpunkter på dagordningen: Godkännande av EPSU:s ståndpunkt om EU:s kärnkraftspaket utifrån en bakgrundsanalys som utförts av Steve Thomas vid ISKA:s forskningsenhet (PSIRU). Godkännande av ett dokument om dialogen mellan EU och Russia om energi. Diskussion om trygg energiförsörjning och möjligheten att genomföra en gemensam aktion den 4 december (energiministrarnas rådsmöte). Kommittén enades om att använda fasta kommitténs medel till ett långsiktigt forskningsprogram för att förbereda ett kritiskt bidrag till kommissionens utvärdering av den inre marknaden för el och gas för Europaparlamentet (2006). Sociala dialogen med Eurelectric. ötet enades om att vilka frågor som skulle tas med i arbetsprogrammet. Sociala dialogen med Eurogas. er arbete krävs för att få igång den igen. EU-kommissionens ansträngningar för att avreglera Europas marknader för vatten. Ledamöter enades om att motsätta sig EU:s avreglering av vattensektorn. Redogörelse för utvecklingen i de europeiska företagsråden (EWC) inom sektorn. Diskussion om utarbetandet av en plattform med gemensamma krav och rättigheter för EU:s elmarknad. Det var inte möjligt att organisera en offentlig aktion den 4 december. En rapport utarbetades dock om de nyligen inträffade strömavbrotten och skickades ut till Europaparlamentets ledamöter, kommissionen och regeringsrepresentanter. Kommitténs sammansättning och könsfördelning: Kommittén hade 29 ordinarie ledamöter varav 3 kvinnor (10 % kvinnor). Det fanns 24 suppleanter varav 4 kvinnor (17 % kvinnor). 14 länder hade män i båda funktionerna, jämfört med 2 länder med kvinnor i båda funktionerna. Den sociala dialogen mellan facket och Eurelectric (elektricitet) Parterna hade mycket på programmet för Två möten i plenum hölls: 28 mars och 19 december. Under plenimötet i mars godkändes två gemensamma uttalanden, ett om livslångt lärande och kompetensbehov som var resultatet av 2002 års studieprojekt och en om jämlikhet och mångfald (se bilaga 7 + 8) Under plenimötet den 19 december diskuterades det framtida kompetensbehovprojektet, resultaten från de tre regionala konferenserna för de nya medlemsstaterna, ett projekt om jämlikhet och mångfald, EU:s lagstiftning med inverkan på sektorn samt arbetsprogrammet för 2004 (se bilaga 9). En utvidgad arbetsgrupp (10 representanter från varje sida) sammanträdde den 15 oktober. an diskuterade arbetsprogrammet 2004, kompetensbehovsprojektet, projektet för 19

22 Europeiska ederationen för Offentliganställdas örbund (EPSU) arbetsmarknadens parter i den nya medlemsstaterna samt jämlikhets/ mångfaldsprojektet. EPSU tog upp frågan om trygg energiförsörjning (efter flera strömavbrott i Europa och på annat håll). Vid sidan av ett antal möte med sekretariatet hölls ett antal möten med andra arbetsgrupper kring specifika frågor: ramtida kompetensbehov: En styrgrupp bildades för att övervaka projektet. Den sammanträdde flera gånger. I gruppen ingick representanter från EPSU (Bruno Costantini, Dick Barry och Jan Willem Goudriaan från EPSU:s sekretariat). Projektet omfattade att antal intervjuer och paneler med företagsledning, arbetstagar- och fackliga representanter i 12 EU-medlemsstater och 3 nya medlemsstater. Projektet genomfördes av Peter airbrother, universitetet i Cardiff tillsammans med universitetet i Greenwich (ISKA:s forskningsenhet). Resultaten lades fram till mötet i plenum den 19 december. an enades om att utarbeta en mer detaljerad gemensam ståndpunkt. Jämlikhet/mångfald. Ett gemensamt uttalande utarbetades baserat på ståndpunkter som tagits fram av EPSU (iona Dunne, ESBOA). Ett möte ägde rum för att förbereda jämlikhets/ mångfaldsprojektet som också kommer att genomföras av universitetet i Cardiff. Sociala följdverkningar av den inre marknaden för el i den nya medlemsstaterna. Arbetsmarknadens parter enades om att organisera tre regionala seminarier efter det gemensamma uttalandet i december öljande regionala seminarier organiserades: september, Prag, för Visegrad-länderna + Slovenien och med företrädare från Tyskland och Österrike. 6 8 november, Bukarest, för Rumänien, Bulgarien, Turkiet, alta och Cypern med företrädare från Italien och Grekland november, Tallinn, för de baltiska länderna med företrädare från Sverige och inland. Seminarierna handlade om aktuella ansträngningar för att omstrukturera elindustrin, skapa en inre marknad och i många fall privatisera och de sociala konsekvenserna. De tog också upp läget i den sociala dialogen och förhandlingar mellan facket och arbetsgivare och ofta med regeringar. Ett annat syfte med seminarierna var att informera parterna om aktiviteter i den branschvisa sociala dialogen och ta hänsyn till deras krav på arbetsprogrammet. Erhard Ott representerade EPSU och fungerade som ordförande för kommittén för branschvis social dialog under Eurelectric kommer att vara ordförande under Avfall Kontakter på sekretariatsnivå fortsatte med EAD, europeiska organisationen för avfallshantering. De resulterade inte i någon konkret verksamhet. Vatten EPSU fortsatte att stödja koalitionen som arbetar för att offentliga tjänster ska stå utanför GATS under ledning av ISKA. En stor del av kampanjarbetet handlade om att se till att vatten inte underställs GATS (se även avsnitt 1). Kommissionens strategi för den inre marknadens prioriteringar angav att Europeiska kommissionen vill studera införande av konkurrens i vattensektorn (se även avsnitt 1). Kommissionens interna dokument avslöjade att kommissionen har för avsikt att avreglera vattensektorn genom ett direktiv. EPSU organiserade en arbetsgrupp med företrädare från flera förbund den 9 20

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI DEMBER 2004 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATION

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser

Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen Social rättvisa, grundläggande rättigheter, rimlig lön,

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA EDERATIONEN ÖR OENTLIGANSTÄLLDAS ÖRBUND VERKSAHETSBERÄTTELSE JANUARI - DECEBER 2002 INNEHÅLL I. EPSU:S STYRANDE ORGAN... 2 ARBETSUTSKOTTET OCH STYRELSEN...2 EKONOI, EDLESKAP & PERSONAL...5

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

vad bör EPSU:s position vara inför framtiden?

vad bör EPSU:s position vara inför framtiden? 1) En ändring av arbetstidsdirektivet 1 finns fortfarande på Europeiska kommissionens agenda och de förväntas lägga fram ett nytt förslag under 2015, efter att arbetsmarknadens parter misslyckades med

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm

EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 7:e kongress juni 2004, Stockholm EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 EPSU Executive Committee 20-21 November 2006 AGENDA ITEM 10.2 10. Finance and Staff Matters 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 A. HISTORY OF

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EPSU:s arbetsprogram 2015-2019 Godkänt av styrelsen 2014-11-4/5

EPSU:s arbetsprogram 2015-2019 Godkänt av styrelsen 2014-11-4/5 EPSU:s arbetsprogram 2015-2019 Godkänt av styrelsen 2014-11-4/5 1) Inledning Kongressen antog många ambitiösa målsättningar och politiska beslut för att åstadkomma ett alternativt Europa i våra medlemmars,

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS FEDERATION SYNDICALE EUROPEENNE DES SERVICES PUBLICS

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

ALLMÄNNYTTIGA VERK. Vilka är de viktigaste frågorna för EPSU? Vad är anknytningen till EU? Vilka är våra viktigaste mål?

ALLMÄNNYTTIGA VERK. Vilka är de viktigaste frågorna för EPSU? Vad är anknytningen till EU? Vilka är våra viktigaste mål? ALLMÄNNYTTIGA VERK EPSU:s utskott väljer en ordförande och en viceordförande varje kongressperiod. För upplysningar besök www.epsu.org Jan Willem Goudriaan Politiskt ansvarig, EPSU Här kan du ta reda på

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.6.2002 KOM(2002) 341 slutlig 2002/0136 (CNS) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Den sociala dialogen i EU - en drivkraft för modernisering och förändringar

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar.

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar. EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS RUE ROYALE 45 1000 BRUSSELS TEL: 32 2 250 10 80 FAX : 32 2 250 10 99 E-MAIL : EPSU@EPSU.ORG EPSU:s ståndpunkt om EU-kommissionens förslag till direktiv om utsläppsrätter

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Europeiska federation för offentliganställdas förbund. Inledande svar på kommissionens meddelande om översyn av arbetstidsdirektivet

Europeiska federation för offentliganställdas förbund. Inledande svar på kommissionens meddelande om översyn av arbetstidsdirektivet Europeiska federation för offentliganställdas förbund Inledande svar på kommissionens meddelande om I meddelandet ber man om svar på sju huvudsakliga frågor som rör arbetstidsdirektivet. Samtliga frågor

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

EPSU Konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007

EPSU Konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007 EPSU Konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 2007 med stöd av Europeiska kommissionen Framtiden för relationerna mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster Bryssel 3-4 december

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

EPSU:s POLICYDOKUMENT LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA

EPSU:s POLICYDOKUMENT LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA EPSU:s POLICYDOKUMENT LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA 1. Inledning Detta policydokument tar upp ett antal frågor av central betydelse för den sociala dialogen om livslångt lärande på lokal, regional, nationell

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Sociala dialogen i kommunal och regional förvaltning: en översikt

Sociala dialogen i kommunal och regional förvaltning: en översikt Sociala dialogen i kommunal och regional förvaltning: en översikt med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen April 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Inledning... 1 2) En definition av sociala dialogen...

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

EPSU:s 7:e kongress. Den 14-17 juni 2004, Folkets Hus, Stockholm, Sverige. Inledning, diskussion och godkännande av Resolutioner

EPSU:s 7:e kongress. Den 14-17 juni 2004, Folkets Hus, Stockholm, Sverige. Inledning, diskussion och godkännande av Resolutioner EPSU:s 7:e kongress Den 14-17 juni 2004, Folkets Hus, Stockholm, Sverige DAGORDNINGSPUNKT 3 Inledning, diskussion och godkännande av Resolutioner Resolution: R.3. Pensioner Resolution: R.3. Pensioner EPSUs

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Inledning Sektorn för privat säkerhet i Europeiska unionen utvecklas snabbt.

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Rapport från möte med EPSU:s nätverk för offentliga tjänster 2 februari 2010, Bryssel

Rapport från möte med EPSU:s nätverk för offentliga tjänster 2 februari 2010, Bryssel Rapport från möte med EPSU:s nätverk för offentliga tjänster 2 februari 2010, Bryssel 1) Inledning Detta referat ger en kort översikt av diskussionerna i nätverket och har för avsikt att stödja EPSU:s

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.5.2015 2015/2107(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014 2020 (2015/2107(INI)) Utskottet

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer