EPSUs 7de Kongress, juni 2004, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm"

Transkript

1 EPSUs 7de Kongress, juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 7:e kongress juni 2004, Stockholm

2 EPSUs 7de Kongress, juni 2004, Stockholm JULI 2004 Följande revidering av EPSU:s stadgar pågår: BILAGA IX: Samarbetsavtal mellan ISKA och EPSU EPSU:s styrelse kommer att inleda arbetet med följande ändringar av EPSU:s stadgar under år 2005: Paragraf 7.1, 7.2 och 7.3 med hänsyn till ändringar i bilaga IX Paragraf 4.3.2, 4.4.3, och om de gränser som används för att fastställa hur många platser förbunden har rätt till i EPSU:s stadgeenliga fasta kommittéer (protokoll från styrelsemöte den 23 april 2004, punkt 7.2) Kongressresolution från EPSU:s svenska medlemsförbund om EPSU:s politiska strukturer, som EPSU:s 7:e kongress, juni 2004, Stockholm tillställde styrelsen för discussion. 2

3 Innehållsförteckning INGRESS NAMN OCH STRUKTUR MÅL MEDLEMSKAP STYRANDE ORGAN FINANSER UTTRÄDE ADMINISTRATION TOLKNING AV STADGARNA BILAGOR TILL STADGARNA Bilaga I Bilaga II Bilaga III: Bilaga IV: Bilaga V Bilaga VI Bilaga VII Bilaga VIII Bilaga IX

4 EPSU:s Stadgar INGRESS Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) ska främja de offentliganställdas och deras fackliga organisationers intressen i Europa. Att främja jämställdhet är av central betydelse för EPSU:s verksamhet. Dessa principer inklusive mångfalden av språk utgör en integrerad del av EPSU:s politik och dess organisation. Alla medlemsförbund ska sträva efter att uppnå lika representation för kvinnor och män i sina egna beslutsfattande organ. EPSU åtar sig att verka för att nå upp i en 50%:ig representation för kvinnorna inom den egna organisationen. EPSU samarbetar med Internationalen för Stats- och Kommunalanställda (ISKA) och stöder ISKA:s målsättningar. EPSU är oberoende när det gäller alla beslut som berör dess verksamhetsområde. Såsom federation inom Europeiska fackliga samorganisationen är EPSU med om att formulera och verkställa EFS' policy. Med beaktande av ovanstående antar EPSU:s medlemsorganisationer följande stadgar. 4

5 EPSU:s Stadgar 1. NAMN OCH STRUKTUR 1.1. Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) är en fri och demokratisk sammanslutning av oberoende fackliga organisationer för offentliganställda i Europa EPSU är en facklig federation inom Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) 2. MÅL 2.1 EPSU:s mål är att: a) samordna de anslutna fackförbundens aktiviteter, verka för jämställdhet och främja tillvaratagandet av gemensamma ekonomisk- och socialpolitiska intressen inom de europeiska institutionerna; b) främja solidariteten och förståelsen mellan alla europeiska offentliganställdas förbund; c) utveckla adekvata system för partsrelationerna på arbetsmarknaden för de offentligt anställda och förhandla fram överenskommelser på europeiskt plan; d) bistå fackliga organisationer i ansökarländerna i samband med utvidgningen av EU; e) befatta sig med alla aspekter som berör arbetstagare anställda: av europeiska institutioner; av nationella, regionala och lokala myndigheter; i gas-, el- och vattenverk; inom sophantering och miljötjänster; inom hälsovårds- och sociala tjänster; inom utbildning, kultur- och fritidstjänster; inom andra organisationer som tillhandahåller tjänster åt allmänheten; f) samarbeta med Internationalen för Stats- och Kommunalanställda i Europa. 3. MEDLEMSKAP 3.1. Medlemskap kan beviljas alla offentliganställdas förbund som hör till lands/centralorganisationer anslutna till EFS Inom EFS' gränser tillhör ISKA:s medlemsförbund också EPSU. 3.3 Andra fackliga organisationer inom offentliga tjänster och inom EFS' gränser kan ansluta sig till EPSU förutsatt att de efterlever följande principer: a) rätten att förhandla kollektivt och rätten att företräda de anställda; rätten att i full frihet välja sina företrädare och utarbeta sina egna stadgar och bestämmelser; rätten för arbetstagarna att lägga ner arbetet; b) och att EPSU:s styrelse beviljar dem medlemskap i enlighet med EPSU:s styrelse har befogenhet att besluta om EPSU:s sammansättning och kan delegera beslut om nya medlemmar till arbetsutskottet. Om tvist uppstår beträffande anslutning av nya medlemsförbund, skall EPSU:s sekretariat ta kontakt med medlemsförbunden i landet i fråga för att försöka uppnå enighet. Därefter avlägger sekretariatet rapport till styrelsen som beslutar i medlemskapsfrågan, varvid beslut fattas med två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade. 5

6 EPSU:s Stadgar 4. STYRANDE ORGAN 4.1 EPSU:s styrande organ är: kongressen styrelsen arbetsutskottet. 4.2 Kongressen Kongressen är EPSU:s högsta styrande organ Kongressens uppgift är att fastställa allmän EPSU-politik och verksamhet på grundval av policyresolutioner som läggs fram av styrelsen och/eller medlemsorganisationer. Den antar verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för föregående mandatperiod Kongressen väljer: a) EPSU:s ordförande; b) Generalsekreteraren; c) Styrelseledamöter; d) arbetsutskottets ledamöter; e) två medlemsrevisorer Kongress sammanträder i ordinarie session vart femte år. Extra sammanträden kan sammankallas av styrelsen eller på begäran av minst fyra medlemsorganisationer vars sammanlagda medlemskap motsvarar minst en tredjedel av EPSU:s betalande medlemmar. En extra kongress måste sammankallas inom loppet av fem månader efter beslutet och endast behandla de ärenden som föranlett kallelsen Kongressen består av röstberättigade ombud från medlemsorganisationer som har uppfyllt sina ekonomiska skyldigheter enligt artikel 5.3. Könen skall företrädas jämlikt i delegationerna till kongressen. Medlemsförbund som har blivit medlemmar i EPSU under året före kongressen har rätt att sända fulltaliga delegationer med rösträtt till kongressen om de har betalat medlemsavgift före kongressen Styrelsen utarbetar och är ansvarig för kongressens dagordning. Kongressen skall godkänna den slutgiltiga dagordningen. Dagordningen skall omfatta följande punkter: a) Val av och rapport från fullmaktskommittén; b) Ratificering av: ledamöter av kongressledningen; ledamöter av mötesordningskommittén; rösträknare; ledamöter av resolutionskommittén; 6

7 EPSU:s Stadgar c) Rapport om EPSU:s verksamhet sedan föregående congress; d) Ekonomisk rapport ; e) Val enligt stadgarna: Ordförande; Generalsekreterare; Styrelseledamöter; Arbetsutskottsledamöter; två medlemsrevisorer; f) Resolutioner som har lagts fram av styrelsen och/eller medlemsorganisationer; g) Övriga frågor som styrelsen vill lägga fram inför kongressen En första kallelse måste sändas ut till alla medlemmar ett år före det datum då kongressen inleds Styrelsen är ansvarig för att initiera förberedelser och behandla resolutionsförslag i tid före kongressen. Dessa förberedelser skall inte påbörjas senare än ett år före kongressens första dag. Den slutgiltiga dagordningen, rapporter och resolutionsförslag skall senast sändas ut till kongressombuden två månader före det datum då kongressen inleds Kongressens mötesordning återfinns i bilaga II till dessa stadgar. 4.3 Styrelsen Styrelsen är ansvarig för EPSU:s verksamhet mellan kongresserna och skall sammanträda minst en gång om året. Den: a) väljer vice ordförandena (en kvinna / en man); b) utser biträdande generalsekreterare; c) verkar för lika representation för män och kvinnor i EPSU:s organ och delegationer; d) fastställer EPSU:s budget och personalbehov; e) fattar beslut om medlemskap med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade; f) fastställer EPSU:s mandat för den övergripande och den branschvisa sociala dialogen; g) beslutar om EPSU:s hållning gentemot de europeiska institutionerna, de europeiska arbetsgivarorganisationerna och EFS. Den har rätt att delegera vissa av sina befogenheter till flera ledamöter, ordföranden, generalsekreteraren, viceordföranden, arbetsutskottet, Jämställdhetskommittén och det fasta kommittéerna Styrelsen består av ordföranden, de två vice ordförandena, generalsekreteraren, biträdande generalsekreteraren, en ledamot per påbörjat tal medlemmar för vilka avgift erlagts, från vart och ett av de länder där det finns förbund 7

8 EPSU:s Stadgar anslutna till EPSU och en ledamot som företräder ISKA. Varje valkrets representeras dessutom av en kvinna, i enlighet med bestämmelserna i paragraf Varje land /valkrets utser en suppleant för varje ordinarie ledamot. Ordförandena i de fasta kommittéerna deltar och har rätt att yttra sig Styrelsen kan bjuda in observatörer Styrelsens ledamöter väljs av kongressen för en fem årsperiod, fram till slutet av därpå följande kongress. Om en vakans uppstår, kan ifrågavarande land utse en ny ledamot/suppleant, som skall godkännas av styrelsen Styrelsen bemödar sig om att fatta beslut genom samstämmighet. När det inte är möjligt sker omröstning genom att visa röstkort (se arbetsordning för EPSUs styrelsemöten, nya bilagan III, punkt 10-12). Varje ledamot (utom ordföranden), som representerar en organisation som erlagt medlemsavgiften till EPSU eller som av styrelsen beviljats nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse, har rätt till en röst. I fall av lika röstetal har ordföranden utslagsrösten. Besluten fattas med enkel majoritet utom i medlemskapsfrågor (se paragraf 4.3.1). 4.4 Arbetsutskottet 4..1 Ett arbetsutskott skall tillsättas med uppgift att fatta beslut om de brådskande åtgärder och aktioner på mellanlång sikt som är nödvändiga för att förverkliga styrelsens policybeslut Arbetsutskottet har till uppgift att öva tillsyn över sekretariatet, samordna de fasta kommittéernas verksamhet, verkställa styrelsens beslut, förbereda dess dagordning och underställa denna rekommendationer samt att handlägga finansiella och administrativa ärenden Arbetsutskottet består av ordföranden, vice ordförandena, generalsekreteraren, biträdande generalsekreteraren, ledamöter i styrelsen så att varje valkrets har två representanter, tre om valkretsen har över en miljon medlemmar, och en representant som företräder ISKA. Minst en av de två representanterna ska vara en kvinna. En valkrets som inte uppfyller kravet att utse en kvinna förlorar en plats. Suppleanterna utses av respektive valkrets. Valkretsindelningen framgår av bilaga II och revideras årligen av styrelsen Arbetsutskottet sammanträder minst två gånger om året. 4.5 Ordförande och vice ordförande EPSU:s ordförande väljs av kongressen på fem år. Hon / han kan omväljas Ordföranden leder alla styrelsemöten och övriga möten i de stadgeenliga organen, vid vilka hon/han är närvarande. I hennes/hans frånvaro ersätts hon/han av en av vice ordförandena I den händelse ordförandeposten blir vakant under en kongressperiod ersätts ordföranden av en av vice ordförandena fram till nästkommande ordinarie kongress. 8

9 EPSU:s Stadgar Vice ordförandena väljs av kongressen på fem år, varvid principen om lika representation ska beaktas. De kan omväljas. 4.6 Generalsekreteraren Generalsekreteraren väljs av kongressen för en fem årsperiod. Hon / han ansvarar för ledningen av EPSU:s verksamhet i enlighet med kongressens och styrelsens / arbetsutskottets rekommendationer liksom ledningen av EPSU:s dagliga arbete, utarbetning och distribution av handlingar och publikationer, EPSU:s egendom och personalbehov. Detta inkluderar även rätten att anställa och avskeda medarbetare, varvid de anställdas rättigheter och kollektivavtal ska respekteras. Hon / han kan omväljas I den händelse generalsekreterareposten blir vakant, utser styrelsen en tillförordnad generalsekreterare fram till nästföljande ordinarie EPSU-kongress. 4.7 Fasta kommittéer och jämställdhetskommitté Styrelsen tillsätter fasta kommittéer, som består av en företrädare för intressena i varje land där EPSU har medlemsorganisationer. Om det i ett land finns mer än en miljon betalande medlemmar har man rätt till ytterligare en representant (se bilaga IV till dessa stadgar). De fasta kommittéerna har en rådgivande funktion och redovisar sitt arbete för styrelsen och arbetsutskottet Styrelsen tillsätter en jämställdhetskommitté, som består av 2 medlemmar, som är ordinarie ledamöter i styrelsen, en kvinna och en man från varje valkrets. Suppleanter ska utses av valkretsarna..styrelsen beslutar om mandatet för jämställdhetskommittén, som är rådgivande och redovisar sitt arbete för styrelsen och arbetsutskottet. Jämställdhetskommittén sammanträder minst en gång om året. 4.8 Arbetsgrupper Styrelsen har rätt att tillsätta arbetsgrupper för en bestämd tidsperiod för att behandla ett specifikt problem eller en specifik fråga. (Se bilaga V till dessa stadgar). 4.9 Samråd inom länder och valkretsar. Ledamöterna i styrelsen, arbetsutskottet, jämställdhetskommittén och de fasta kommittéerna ska hålla kontakt och samråda med förbunden i de land / den valkrets de representerar. För detta ändamål inrättar medlemsförbunden samordningskommittéer. Eventuella problem i samband med detta rapporteras till generalsekreteraren och föreläggs vid behov för behandling i styrelsen eller arbetsutskottet. 9

10 EPSU:s Stadgar 5. FINANSER 5.1 EPSU:s verksamhet finansieras av medlemsorganisationerna genom en årsavgift som grundar sig på det medlemsantal för vilket de är anslutna Kongressen fastställer medlemsavgiftens storlek. Vid behov kan styrelsen fatta beslut om ny avgift under tiden mellan två kongresser. 5.3 Medlemsavgifterna till EPSU betalas till en central fond i EURO. Medlemsavgifterna ska erläggas årligen före den 1 april. 5.4 Medlemsorganisationernas rösträtt och rätt att utse ombud bestäms av det antal medlemmar för vilka avgift erlagts. För att ha rätt att delta i möten och erhålla sponsring, förutsätts organisationen ha erlagt medlemsavgift eller beviljats nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse. 5.5 Styrelsen har rätt att bevilja medlemsorganisationerna tillfälligt nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse om organisationen inte kan fullgöra sina ekonomiska skyldigheter. Ansökan måste vara arbetsutskottet och/eller styrelsen tillhanda skriftligen senast den 1 april ifrågavarande år. 5.6 Medlemsorganisationer som inte senast den 1 juli erlagt sin avgift eller beviljats nedsatt avgift/avgiftsbefrielse anses ligga efter med betalningen för ifrågavarande år till dess betalning skett. Organisationen kan genom beslut i styrelsen fråntas vissa rättigheter. 5.7 Ledamöter i arbetsutskottet / styrelsen från förbund som ligger efter med betalningen har inte yttrande- eller rösträtt. Ledamöter från organisationer som ligger efter med betalningen i två år suspenderas från arbetsutskottet och styrelsen. 5.8 Medlemsrevisorerna skall gemensamt ha tillgång till alla EPSU:s räkenskapsböcker, dokument och värdehandlingar. Det åligger revisorerna att se till att alla utgifter överensstämmer med beslut som fattats av EPSU:s styrelse eller godkänts av denna. Medlemsrevisorerna skall varje år avge en revisionsberättelse med sina slutsatser. Denna skall som en del av den ekonomiska berättelsen föreläggas styrelsens höstmöte för godkännande. 5.9 Medlemsorganisationerna bestrider själva kostnaderna för deltagande i möten. 6. UTTRÄDE 6.1 För utträde ur EPSU krävs skriftlig varsel. 6.2 Om medlemsförbund trots upprepade påminnelser inte iakttar de ekonomiska förpliktelserna i enlighet med punkt 5.3, 5.4. och 5.5. under en sammanhängande period på två år har styrelsen rätt att förklara att medlemskap suspenderats eller upphört. 6.3 Styrelsen äger på basis av en två tredjedels majoritet av närvarande och röstande ledamöter, suspendera relationer till ett medlemsförbund, som - enligt styrelsens åsikt - beter sig mot EPSU:s intressen. Berörd organisation skall informeras om beslutet och har rätt att överklaga beslutet vid nästa kongress. 6.4 Kongressen har rätt att utesluta medlemsförbund på resolution av styrelsen. 10

11 EPSU:s Stadgar 7. ADMINISTRATION Kommentar: Bilaga IX - samarbetsavtal mellan ISKA och EPSU - revideras för närvarande (juli 2004) 7.1 Arbetsutskottet ansvarar för EPSU:s sekretariat. 7.2 Sekretariatet sköts i samarbete med ISKA, på grundval av ett specifikt avtal mellan EPSU och ISKA (se bilaga IX). Eventuell ändring Detta stycke hör historiskt sett samman med 7.2. Om 7.2 stryks - se nedan för orsaken - täcks 7.1 i själva verket av och behövs därför inte. Därför borde kanske rubriken på detta avsnitt ges nytt namn. 7.3 Som ett led i arbetet skall EPSU:s medlemsorganisationer uppmuntras att spela en större roll i framtagandet av handlingsriktlinjer och i den allmänna verksamheten. Eventuell ändring Om avsnitt 7 ska ändras borde denna mening infogas i punkt Språkresurser: a) Språk som tolkas: vid fasta, stadgeenliga möten 1 kommer inte mer än 6 språk (se lista i nya bilaga I) att erbjudas med aktiv och passiv tolkning. Inom ramen för ekonomiska / tekniska möjligheter kommer ytterligare passiv tolkning att erbjudas. Tolkning vid kongressen kommer att ske på inte mindre än de 6 språk, som finns med på listan i bilaga I; b) Språk som översätts: EPSU:s handlingar som kräver beslut av ett fast, stadgeenligt organ kommer att vara tillgängligt på 5 språk; c) Tillfälliga möten och arbetsgrupper bör i mån av möjlighet begränsa sig till att använda engelska. 1 Följande är fasta, stadgeenliga möten: styrelsen, arbetsutskottet, fasta kommittéer och jämställhetskommittén. 11

12 EPSU:s Stadgar 8. TOLKNING AV STADGARNA 8.1 Styrelsen är ansvarig för tolkningen av stadgarna mellan kongresserna. För stadgeändringar erfordras en majoritet på minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade på kongressen. Bilagor är inte del av stadgarna och kan vid behov ändras av styrelsen. 8.2 Bilagor är inte del av stadgarna och kan vid behov ändras av styrelsen. 8.3 Vid tvist om tolkning av stadgarna gäller den franska versionen. 12

13 Bilagor till stadgarna BILAGOR TILL STADGARNA 13

14 Bilaga I EPSUs Stadgar Bilaga I Språk: Tolkning A) Aktiva (tala och lyssna) språk som tolkas på EPSU:s stadgeenliga möten och konferenser blir engelska, franska, tyska. italienska och ett skandinaviskt språk. På valkretsbaserade stadgeenliga möten bör en viss flexibilitet observeras vad beträffar val av aktiva språk. B) Försök kommer att göras för att säkra att största möjliga antal passiva (tala men inte lyssna) språk erbjuds och/eller andra former av språkhjälp förekommer på EPSU:s stadgeenliga möten och konferenser. C) Tolkning kommer att arrangeras på basis av de anmälningar som erhålls innan fristen går Tolkning garanteras inte åt deltagare som inte har yttranderätt. När tolkning särskilt arrangerats för en deltagare och han/hon inte kan delta i mötet, måste sekretariatet meddelas minst 4 veckor före mötet. Deltagarens fackförbund får betala tolkens faktura om fristen inte respekteras. Detta gäller inte i nödlägen. Översättning D) EPSU-handlingar som kräver beslut av ett EPSU stadgeenligt organ kommer att tillhandahållas på 5 språk: engelska, franska, tyska, spanska, svenska. (Beslut vid EPSU:s styrelsemöte den 14 juni E) I enlighet med (omnumererad) punkt 7.1. i EPSU:s stadgar äger styrelsen att ändra ovanstående bestämmelser med de begränsningar som fastställs i punkt

15 Bilaga II - EPSU:s Stadgar Bilaga II EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND Mötesordning för kongressen - Paragraf Förberedelser inför kongressen 1. Styrelsen utser för val/ratificering av kongressen: Fullmaktskommittén; Kongressledning; Mötesordningskommittén; Resolutionskommittén; rösträknare som kontrollerar antalet roster. Resolutioner 2. I enlighet med artikel i stadgarna fastställer styrelsen om vilka områden den vill lägga fram policyresolutioner till kongressen. Den skall inrätta en resolutionskommitté som består av styrelseledamöter från varje valkrets (1 ordinarie och en 1 suppleant) eller deras ombud. Resolutionskommitténs uppgift är att utarbeta förslag till policyresolutioner för styrelsens räkning. Den ger styrelsen råd om hur man skall ställa sig till resolutioner och ändringsförslag till resolutioner som har mottagits av medlemsorganisationerna. Resolutionskommittén inrättas 18 månader före kongressen. Den inleder sitt arbete så snart som möjligt, men inte senare än ett år före kongressens första dag. Den fortsätter att arbeta under kongressen. 3. Resolutionsförslag från medlemsorganisationer som skall tas upp på kongressens dagordning och ändringsförslag till stadgan måste vara generalsekreteraren tillhanda skriftligen senast sex månader före kongressens första dag. Kopior av giltiga resolutionsförslag skall sändas ut till alla medlemsförbund senast fem månader före kongressens första dag. Ändringsförslag till resolutioner måste vara generalsekreteraren tillhanda skriftligen senast fyra månader före kongressens första dag. Efter att ha mottagit råd från resolutionskommittén, ger styrelsen rekommendationer gällande omröstningen om mottagna resolutioner och/eller ändringsförslag. Slutgiltiga resolutionsförslag sänds ut till kongressombuden senast två månader före det datum då kongressen inleds. Nominering av kandidater till förtroendeposter 4. Alla förtroendevaldas mandat upphör vid kongressen. Medlemsförbunden nominerar kandidat(er) till posterna som ordförande, generalsekreterare och medlemsrevisorer som väljs av kongressen och informerar sekretariatet om förslagen fem månader före kongressen. Två månader före kongressen beslutar styrelsen vilken/vilka kandidat(er) den rekommenderar. Vid denna tidpunkt tillkännager de aktuella innehavarna av nämnda poster om de ställer upp för omval. 15

16 Bilaga II - EPSU:s Stadgar Kongressens sammansättning 5. Kongressen består av: a) röstberättigade ombud som företräder medlemsorganisationer enligt artiklarna och 5.6. på basis av 2 röster för varje medlemsförbund med upp till x medlemmar eller del därav och en extra röst för varje ytterligare x betalande medlemmar eller del därav. Inget fackförbund kan sända fler ombud än det antal röster de har rätt till. x beräknas enligt följande: antalet betalande medlemmar: antalet platser som återstår efter tilldelning av 2 platser per berättigat förbund. Delegationens röster räknas ut på basis av året med fullständiga medlemsdata som ligger närmast tidsfristen för utsändning av kallelse till kongressen. Med undantag för organisationer som blivit medlemmar i EPSU under kongressperioden, äger endast de förbund rätt att skicka ombud som uppfyllt sina ekonomiska förpliktelser i enlighet med punkterna 5.3., 5.4. och 5.5. för varje år av innevarande kongressperiod. Högsta antal delegater fastställs till omkring 500. b) EPSU:s ordförande och generalsekreterare med yttrande- och rösträtt c) ISKA:s företrädare i styrelsen med yttrande- och rösträtt d) företrädare från EFS och andra europeiska och internationella fackliga organisationer till vilka medlemsförbunden är anslutna, på inbjudan av styrelsen e) gäster, med yttranderätt vid kongressen, på inbjudan av styrelsen f) (nuvarande c) observatörer och teknisk personal från medlemsorganisationer som inte överskrider halva storleken på delegationen, observatörer från ickemedlemsorganisationer på inbjudan av styrelsen; g) de medarbetare som behövs för att underlätta kongressens arbete. Kongressens konstituerande 6. Vid den första sessionen väljer eller ratificerar kongressen: Fullmaktskommittén, med uppgift att granska ombudens fullmakter. Kommittén har rätt att undersöka om medlemsorganisationerna uppfyller villkor och skyldigheter enligt stadgan. Fullmaktskommittén har rätt att begära nödvändig information av generalsekreteraren, styrelseledamöterna och andra kongressombud för att fullgöra sin uppgift eller bestyrka om ombudens fullmakter är giltiga. Fullmaktskommittén skall avlägga en rapport till kongressen om antalet anmälda och röstande manliga/ kvinnliga ombud. Om anmälda ombud inte kan delta i kongressen skall deras förbund ge generalsekreteraren uppgifter om suppleantens namn för att en korrekt lista över ombud ska kunna godkännas av fullmaktskommittén. Omröstning eller val äger inte rum förrän kongressen har diskuterat och röstat om den inledande rapporten och rekommendationerna från fullmaktskommittén. Kongressledningen som består av fyra ordföranden (två kvinnor och två män). Ordförandena turas om med ordförandeskapet under kongressens och ser till att sammanträdet genomförs i tillbörlig ordning. De bistås av två protokollförare (en man och en kvinna) med ansvar för att protokollföra inlägg för och emot en 16

17 Bilaga II - EPSU:s Stadgar resolution, notera omröstningarnas majoritet och i händelse av rösträkning, räkna ja-, nej- och nedlagda röster. Kongressprotokollet godkänns och undertecknas av kongressledningen. Sekretariatet och tekniska rådgivare kommer att bistå kongressledningen i dess arbete efter behov. Resolutionskommittén som ger förklaringar, när så krävs, om bakgrunden till textförslag och rekommendationer inför omröstningar. Mötesordningskommittén, som rekommenderar en ordningsföljd och tidsbegränsningar för talare, granskar och rapporterar om samtliga resolutioner och ändringsförslag som har mottagits av medlemsförbunden och styrelsen är giltiga samt ger kongressen rekommendationer om frågor som kräver ett beslut för att kongressen skall kunna genomföras på tillbörligt sätt. Rösträknare väljs av kongressen för att kontrollera antalet röster. Kongressens genomförande Deltagande i debatter 7. Kongressledningen har ansvaret för att styra debatter och organisera arbetet enligt den antagna dagordningen och tidsschemat. Kongressledningen upprättar en talarlista över de som har begärt att få yttra sig. 8. Begäran om att yttra sig måste ställas skriftligen till kongressledningen innan en session inleds och innehålla ombudens namn, organisationen och landet som företräds, samt ämne eller dagordningspunkt som de vill yttra sig om. 9. Med undantag av inledningar till rapporter och resolutioner är den maximala talartiden sju minuter. Om kongressledningen anser att det av tidsskäl är nödvändigt, kan den ytterligare begränsa talartiden eller sätta streck för talarlistan om en viss punkt. Kongressledningen kan avbryta en talare om han eller hon överskrider överenskommen talartid eller hans/hennes inlägg inte anses hålla sig till saken. 10. Resolutioner och andra policydokument för godkännande, presenteras och läggs fram av en styrelseledamot. Förslagsställaren har svarsrätt för klargöranden. 11. EPSU:s ordförande och generalsekreterare har rätt att yttra sig närhelst de önskar. Omröstningar 12. Om inget annat stipuleras är kongressen beslutför med 50 % + 1 av anmälda och röstberättigade ombud. 13. Omröstning på kongressen sker genom att röstberättigade ombud visar röda röstkort enligt artikel och 5.6 i stadgarna. Om elektroniska omröstningssystem är tillgängliga kan de användas för att säkerställa snabb och exakt räkning. 14. I händelse av tveksamhet om vilken majoritet som har uppnåtts eller beslutförhet skall rösträknarna räkna rösterna. I händelse av lika röstresultat genomför ordföranden en ny omröstning. Om omröstningsresultatet fortfarande är lika skall resolutionsförslaget hänskjutas till styrelsen för granskning och beslut. 15. På begäran av minst 4 förbund från 4 olika länder kan omröstning med fullmakt äga rum, med det antal tillåtna röster som fastställs i punkt 6 a) i mötesordningen. 17

18 Bilaga II - EPSU:s Stadgar Brådskande resolutioner 16. Brådskande resolutioner kan lämnas in om ärenden där en utveckling har skett efter det att tidsfristen för inlämnande av förslag har löpt ut. Mötesordningskommittén undersöker om sådana resolutioner är tillåtliga innan de tas upp för diskussion och omröstning av kongressen. Ordningsfrågor och rätt till invändningar 17. Ombud har rätt att begära en ordningsfråga vid sidan av listan över anmälda talare. En ordningsfråga kan föreslå att man sätter streck för talarlistan, begränsa talartid, föreslå en alternativ behandling av dagordningspunkter eller gälla omröstningsförfarandet. Ett ombud kan endast yttra sig en gång om ordningsfrågan med en begränsad talartid på två minuter. Ett ombud som begär ordet för en ordningsfråga har inte rätt att yttra sig om den sakfråga som debatteras. När ordningsfrågan har lagts fram frågar kongressledningen om något ombud vill yttra sig mot ordningsfrågan. Ett ombud som uttalar sig mot ordningsfrågan har också en talartid på två minuter. Därefter skall omröstning hållas om ordningsfrågan. Val av ordförande/generalsekreterare Val av ordförande eller generalsekreterare sker med hemlig omröstning om det finns fler än en nominering till en post. I samtliga fall skall val förrättas med hemlig omröstning på begäran av 4 förbund från 4 länder. 18

19 Bilaga III EPSUs Stadgar Bilaga III MÖTESORDNING FÖR EPSU:s STYRELSEMÖTEN Ledamöter 1. Alla länder där EPSU har medlemsorganisationer (1 ledamot per betalande medlemmar eller delar därav), ISKA och ytterligare en kvinna per valkrets. 2. Ordförande, viceordföranden, generalsekreteraren, samt biträdande generalsekreteraren. 3. Ordföranden för EPSU:s fasta kommittéer, dock endast med yttranderätt. Övriga ombud 4. Ett ombud från internationella medlemsorganisationen Unions Syndicale har en ständig inbjudan att närvara som observatör. 5. EPSU:s representant i Eurocadres har en ständig inbjudan att närvara som observatör. 6. EPSU:s representanter i EFS organ kan inbjudas av generalsekreteraren. 7. Generalsekreteraren beslutar vilka medarbetare från sekretariatet får delta i mötet. Gäster 8. A ständig inbjudan skall utfärdas till EFS generalsekreterare. 9. Arbetsutskottet eller ordförande/viceordföranden får bjuda in en offentlig person eller icke-ansluten facklig organisation genom generalsekreterarens försorg. Rådgivare 10. Ordinarie ledamöter, eller i deras frånvaro suppleanter, får bistås av en rådgivare. Rådgivarnas namn måste anmälas till EPSU:s sekretariat inom tidsfristen för anmälning till mötet. Yttranderätt 11. Följande har yttranderätt: Ordinarie ledamöter och suppleanter; Ordföranden för fasta kommittéer; Övriga representanter (när de ombeds yttra sig); Inbjudna EPSU representanter i EFS organ (när de ombeds yttra sig); sekretariatets medarbetare (när de ombeds yttra sig); gäster (när de ombeds yttra sig); Bemyndigade representanter i frånvaro av ordinarie ledamöter och suppleanter (på villkor att sekretariatet informeras). 19

20 Bilaga III EPSUs Stadgar Rösträtt 12. Följande har rösträtt på basis av villkoren i punkt i EPSU:s stadgar: Ordinarie ledamöter; Suppleanter i frånvaro av deras ordinarie ledamöter. Registrering 13. Deltagarna ska registrera sig hos sekretariatets företrädare innan de intar sina platser i möteslokalen. Ordinarie ledamöter, och i deras frånvaro suppleanter, erhåller ett röstkort vid registreringen. Votering 14. Röstning sker genom kortuppräckning. Om en kvalificerad styrelseledamot begär votering skall denna anhållan gå till votering. Om den bifalls av en enkel majoritet av kvalificerade ledamöter skall votering verkställas om beslutet. Tolkning 15. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar arrangeras på basis av anmälningar som erhållits inom fristen för anmälning till mötet. 16. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar garanteras inte för deltagare som anmäler sig när fristen gått ut. 17. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar garanteras inte för deltagare som saknar yttranderätt. 18. Tolkning arrangeras på basis av de anmälningar som erhålls innan fristen går Tolkning garanteras inte åt deltagare som inte har yttranderätt. När tolkning särskilt arrangerats för en deltagare och han/hon inte kan delta i mötet, måste sekretariatet meddelas minst 4 veckor före mötet. Deltagarens fackförbund får betala tolkens faktura om fristen inte respekteras. Detta gäller inte i nödlägen. Möteshandlingar 19. Möteshandlingar skickas endast ut/distribueras till ordinarie ledamöter och suppleanter och till deltagare med yttranderätt. Handlingarna skickas ut på engelska 8 veckor och 4 veckor före mötet, utom i undantagsfall. Protokoll 20. Protokoll skall alltid innehålla: Deltagareförteckning; Dagordningen som godkändes; Talare i diskussioner; Förslag som lagts fram och förslagsställare; Beslut som fattas (och, i förekommande fall, antalet röster). 20

21 Bilaga IV EPSUs Stadgar Bilaga IV MÖTESORDNING FÖR EPSU:s ARBETSUTSKOTTS MÖTEN Ledamöter 1. Alla EPSU:s valkretsar och ISKA ska företrädas av sina medlemmar. De är styrelseledamöter på basis av två ombud per valkrets, tre om valkretsen har över en miljon medlemmar, och en ledamot som företräder ISKA. Minst ett av ombuden som nomineras skall vara kvinna. Valkretsar som inte iakttar kravet att nominera en kvinna förlorar ett ombud. Alla valkretsar nominerar suppleanter. 2. Valkretsar som beslutat att ombuden (både ordinarie och suppleanter) deltar växelvis skall skriftligt meddela sekretariatet namn på ordinarie ledamöter och suppleanter inom tidsfristen för anmälning till mötet. 3. Ordförande, viceordföranden, generalsekreteraren och biträdande generalsekreteraren. Observatörer 4. EPSU:s representanter i EFS organ får inbjudas av generalsekreteraren. 5. Generalsekreteraren beslutar vilka medarbetare från sekretariatet som delta i mötet. Gäster 6. Arbetsutskottet eller ordförande/ viceordförande få inbjuda en offentlig person eller icke ansluten facklig organisation, genom generalsekreterarens försorg. Rådgivare 7. Ordinarie ledamöter, eller i deras frånvaro suppleanter, får bistås av en rådgivare. Rådgivarnas namn måste anmälas till EPSU:s sekretariat inom tidsfristen för anmälning till mötet. Yttranderätt 8. Följande har yttranderätt: Ordinarie ledamöter och suppleanter; Inbjudna EPSU representanter i EFS organ (när de ombeds yttra sig); Bemyndigade representanter i frånvaro av ordinarie ledamöter och suppleanter (på villkor att sekretariatet informeras). Rösträtt 9. Följande har rösträtt på basis av villkoren i punkt i EPSU:s stadgar: Ordinarie ledamöter; Suppleanter i frånvaro av deras ordinarie ledamöter. 21

22 Bilaga IV EPSUs Stadgar Registrering 10. Deltagarna ska registrera sig hos sekretariatets företrädare innan de intar sina platser i möteslokalen. Ordinarie ledamöter, och i deras frånvaro suppleanter, erhåller ett röstkort vid registreringen. Votering 11. Röstning sker genom kortuppräckning. Om en kvalificerad styrelseledamot begär votering skall denna anhållan gå till votering. Om den bifalls av en enkel majoritet av kvalificerade ledamöter skall votering verkställas om beslutet. Tolkning 12. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar arrangeras på basis av anmälningar som erhållits inom fristen för anmälning till mötet. 13. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar garanteras inte för deltagare som anmäler sig när fristen gått ut. 14. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar garanteras inte för deltagare som saknar yttranderätt. 15. Tolkning arrangeras på basis av de anmälningar som erhålls innan fristen går. Tolkning garanteras inte åt deltagare som inte har yttranderätt. När tolkning särskilt arrangerats för en deltagare och han/hon inte kan delta i mötet, måste sekretariatet meddelas minst 4 veckor före mötet. Deltagarens fackförbund får betala tolkens faktura om fristen inte respekteras. Detta gäller inte i nödlägen. Möteshandlingar 16. Möteshandlingar skickas endast ut/distribueras till ordinarie ledamöter och suppleanter och till deltagare med yttranderätt. Handlingarna skickas ut på engelska 8 veckor och 4 veckor före mötet, med mindre än att ett nödläge uppstår. Protokoll 17. Protokoll skall alltid innehålla: Deltagareförteckning; Dagordningen som godkändes; Talare i diskussioner; Förslag som lagts fram och förslagsställare; Beslut som fattas (och, i förekommande fall, antalet röster). 22

23 Bilaga V EPSUs Stadgar Bilaga V EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND Valkretsar Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island Storbritannien, Irland Tyskland Benelux, Frankrike Centraleuropa: Nordöstra Europa: Sydöstra Europa: Medelhavsområdet Österrike, Schweiz, Tjeckien, Slovakiska republiken, Ungern, Slovenien, Kroatien Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnïen-Herzegovina Estland, Lettland, Litauen, Polen Rumänien, Bulgarien, Turkiet Italien, Spanien, Portugal, Malta, Grekland, Cypern 23

24 Bilaga VI EPSUs Stadgar Bilaga VI EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND Riktlinjer angående fasta kommittéer - Paragraf Styrelsen kan, under förutsättning att hänsyn tas till EPSU:s policy och budget, tillsätta fasta kommittéer. Endast de förbund som erlagt medlemsavgift till EPSU eller som av styrelsen beviljats nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse kan ingå i de fasta kommittéerna. Styrelsen kan även pröva möjligheten att på annat sätt få fram medel. De fasta kommittéerna: syfte och uppgifter 2. En fast kommitté är ett organ som bildats för en stor grupp anställda inom ett särskilt område inom den offentliga sektorn. Denna upprättar ett arbetsprogram i enlighet med EPSU:s allmänna policy och de anställdas intressen inom det område för vilken den upprättats. Detta program måste godkännas av styrelsen. Kommittén rapporterar om sin verksamhet till styrelsen - och mellan styrelsens sammanträden till arbetsutskottet. Den fasta kommittén bistår styrelsen med råd i frågor som berör det område för vilket den bildats. Den har rätt att tillsätta undergrupper för att behandla frågor som är av särskilt intresse för en viss grupp anställda inom området för vilket den bildats, under förutsättning av styrelsens godkännande. 3. Den fasta kommittén utbyter fullständig information om förhandlingar och kollektivavtal, arbetsvillkor liksom facklig policy och fackliga kampanjer inom det område för vilket den bildats. Detta kan utgöra en början till samordning och gemensamma beslut om kollektiva förhandlingar på europeiskt plan. 4. Den fasta kommittén ansvarar för den sociala dialogen i samråd med arbetsutskottet - se paragraf (förhandlingar med arbetsgivarorganisationer på europeisk nivå) inom det område för vilket den bildats av styrelsen. Överenskommelser som träffas inom ramen för den sociala dialogen måste underställas styrelsen för godkännande. Den fasta kommittén håller styrelsen - och mellan styrelsens sammanträden arbetsutskottet - informerad om den sociala dialogens utveckling. Sammansättning 5. Den fasta kommittén består av ansvariga företrädare för medlemsförbunden inom det område för vilket den bildats och som har hand om avtalsförhandlingarna i det egna landet. En företrädare per land där EPSU har medlemsförbund samt ytterligare en företrädare om det i landet finns över en miljon betalande medlemmar. Förbunden i EUs medlemsländer, de europeiska förvaltningarna och institutionerna måste vara representerade. På så sätt kan arbetsgivarna i de olika länderna möta sina fackliga motparter på europeiskt plan inom ramen för den sociala dialogen. 6. Under året som följer på generalförsamlingen väljer den fasta kommittén inom sig en ordförande och två vice ordförande. Ordföranden sköter, tillsammans med EPSU:s sekretariat det dagliga arbetet och verkställer arbetsprogrammet. Ordföranden rapporterar om verksamheten och den sociala dialogen till styrelsen - och mellan styrelsens sammanträden till arbetsutskottet. Sekretariat 7. EPSU:s sekretariat fungerar som den fasta kommitténs sekretariat såvida inte frågan handhas på annat sätt, efter beslut i styrelsen. 24

25 Bilaga VII EPSUs Stadgar Bilaga VII EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND Specialarbetsgrupper - Paragraf Styrelsen kan tillsätta en eller flera specialarbetsgrupper för att behandla en specifik fråga. Styrelsen fastställer arbetsgruppens mandat. Denna bistår styrelsen med råd om hur denna fråga ska behandlas. Styrelsen tar årligen ställning till arbetsgruppens/arbetsgruppernas fortsatta existens. 2. EPSU:s sekretariat fungerar som arbetsgruppens sekretariat eller har överinseende över detta. 25

26 Bilaga VIII EPSUs Stadgar Bilaga VIII FÖRFARANDEN OCH MANDAT för den SOCIALA DIALOGEN Detta dokument beskriver förfaranden EPSU ska följa för att få mandat för och besluta om avtal inom den branschövergripande och branschvisa sociala dialogen. I. Bidrag till social dialog: fastställande av EPSU:s allmänna ståndpunkter. De ståndpunkter EPSU intar i både den branschövergripande och branschvisa sociala dialogen ska grundas på policy som antagits av kongressen. Vid behov utvecklas dessa principer vidare av styrelsen för den branschövergripande sociala dialogen och av de fasta kommittéerna för den branschvisa sociala dialogen. II. Branschövergripande dialog Inför samråd och förhandlingar i enlighet med det sociala kapitlet i EG-fördraget, har styrelseledamöterna det politiska ansvaret för att samordna ståndpunkter med medlemsförbunden och medlemmarna i de fasta kommittéerna från EU, EES och ansökarländerna. Information sänds ut på tillgängliga språk (kommissionen och/eller EFS) till samtliga medlemsförbund och styrelseledamöter. EPSU:s ståndpunkter under den första och andra fasen av samrådsförfarandet kommer att finnas på engelska på grund av de korta tidsfristerna och i enlighet med styrelsens beslut i maj När möjligt kommer korrespondens att sändas via e-post för att spara tid. EPSU samordnar sina inlägg med EFS. 1. Samråds- och informationsfas 1.1. Europeiska kommissionen inleder samrådsförfarandet Kommissionen skickar ett dokument eller förslag om socialpolitik till arbetsmarknadens parter för samråd i enlighet med förfarandena i det sociala kapitlet. Vid behov presenterar EPSU:s sekretariat ett utkast till förslag om en tänkbar ståndpunkt för EPSU, där man beskriver hur offentliganställda och deras förbund påverkas. Utkastet går till samtliga medlemsförbund för information och diskussion och till styrelseledamöterna för samordning mellan medlemsförbunden i landet. Utifrån de kommentarer som kommer in lägger EPSU:s sekretariat fram ett utkast till arbetsutskottet för beslut. Arbetsutskottet beslutar om EPSU ska sända ståndpunkten till kommissionen och EFS inom samrådsperioden på sex veckor. Om ett möte med arbetsutskottet är omöjligt sker förfarandet skriftligt. Beslut meddelas samtliga medlemsförbund och styrelseledamöter. 26

27 Bilaga VIII EPSUs Stadgar 1.2. Andra samrådsfasen Ett liknande förfarande gäller under den andra samrådsfasen. Vid behov presenterar EPSU:s sekretariat ett utkast till förslag om en tänkbar ståndpunkt för EPSU, där man beskriver hur offentliganställda och deras förbund påverkas. Utkastet går ut till medlemsförbunden för information och diskussion och till styrelseledamöterna för samordning mellan medlemsförbunden i landet. Utifrån de kommentarer som kommer in lägger EPSU:s sekretariat fram ett utkast till arbetsutskottet för beslut. Arbetsutskottet beslutar om EPSU anser att den socialpolitiska frågan är en förhandlingsfråga eller inte. Detta kommer att meddelas samtliga medlemsförbund, styrelseledamöter, EFS och kommissionen. EFS avgör om de vill förhandla om frågan eller inte. Om EFS beslutar att inte förhandla avslutas det branschövergripande förfarandet. Samrådsperioden är sex veckor. Beslut delges medlemsförbund och styrelseledamöter. Det är möjligt att EPSU och/eller de europeiska arbetsgivarorganisationerna för offentliganställda anser att en fråga är värd att förhandlas om samtidigt som EFS, CEEP och UNICE säger nej. I detta fall, se avsnitt III Branschvis social dialog. 2. Förhandlingar Förhandlingar inleds om de europeiska branschövergripande parterna (EFS, UNICE, CEEP) har kommit överens om att förhandla Fastställa mandat EPSU tar emot förslag från EFS. Vid behov kommenterar EPSU:s sekretariat EFS förslag utifrån EPSU:s ståndpunkter under den första och andra samrådsfasen. Styrelseledamöter och medlemsförbund får all nödvändig information om EFS förslag och EPSU-sekretariatets kommentarer om de eventuella förhandlingarna, åtminstone fyra veckor innan EFS styrelse beslutar om mandatet. Eftersom EPSU:s representant i EFS styrelse behöver kunna yttra sig, måste EPSU:s styrelseledamöter (som samordnar inlägg från medlemsförbunden) skriva till EPSU:s sekretariat, helst på engelska eller på ett annat officiellt EPSU-språk och upplysa om sina synpunkter. Utifrån de svar som kommer in fastställs den slutliga ståndpunkten i EFS styrelse av EPSU:s företrädare (ordinarie och suppleanter) i EFS styrelse. EPSU informerar också EFS om att EPSU önskar delta i EFS förhandlingsdelegation och att man kommer att företrädas av EPSU:s generalsekreterare eller hennes/hans utsedda ombud Övervakning av förhandlingarna Medlemsförbund, arbetsutskottet och styrelsen informeras regelbundet om hur förhandlingarna fortskrider. 27

28 Bilaga VIII EPSUs Stadgar I brådskande fall kan beslut om mandat eller ändringar av mandat göras skriftligen under en samrådsperiod med styrelseledamöterna på 4-veckor. Samtliga medlemsförbund informeras. Om förhandlingarna leder till ett utkast till avtal sänds texten ut till EPSU:s medlemsförbund och styrelsen, i princip 6 veckor innan EFS styrelse fattar ett beslut (vilket möjliggör samråd och fastställande av mandat för omröstning). III. Branschvis social dialog Följande förfarande tillämpas för den branschvisa sociala dialogen: 1. Inledning av förfarandet EPSU föreslår ett ämne för diskussion med arbetsgivarna inom branschen eller accepterar ett förslag från arbetsgivarna inom branschen. Den fasta kommittén fattar beslut utifrån allmän antagen EPSU-policy och EPSU:s prioriteringsprogram. Den fasta kommittén avgör vilka frågor det vill behandla. 2. Utnämning av förhandlingsgrupp En förhandlingsgrupp nomineras för att, vid behov, förbereda en gemensam ståndpunkt. Den utses av den fasta kommittén och säkerställer att en bra balans uppnås mellan sakkunskap, regioner, kvinnor och män. Gruppen omfattar en företrädare för EPSU:s sekretariat. EPSU:s sekretariat kan utarbeta utkast till förslag/svar. 3. Förhandlingar Under diskussionerna med arbetsgivarna rapporterar förhandlingsgruppen till den fasta kommitténs ordförande och vice-ordförande. Ordföranden, vice-ordförandena och förhandlingsgruppen beslutar om när man ska be medlemmarna om inlägg/beslut. 4. Kommittéer för branschvis social dialog EPSU:s delegation till kommittéerna för branschvis social dialog består av medlemmar i motsvarande fast kommitté och omfattar en företrädare för varje EU-medlemsstat i den mån det är möjligt. Om en branschvis social dialog upprättas i en sektor som inte företräds i motsvarande fasta kommitté inrättas förhandlingsgruppen med berörda förbund. Den rapporterar till den fasta kommittén. Alla medlemsförbund i den specifika sektorn informeras och hörs om ståndpunkter man har kommit fram till i kommittéerna för branschvis sociala dialog. Den fasta kommittén studerar det slutgiltiga resultatet av en branschförhandling och gör en rekommendation om att bifalla eller avvisa förslaget som sedan antas av styrelsen. Om det råder tidsbrist får arbetsutskottet mandat att anta rekommendation från det fasta utskottet. (Vid behov kan detta ske genom ett skriftligt förfarande). IV. Beslutsfattande och omröstningar 1. Omröstning om det slutgiltiga förhandlingsresultatet (själva avtalet) äger rum med 2/3 majoritet av de röstberättigade styrelsemedlemmarnas avgivna röster. Styrelsen är beslutsmässig med 50 % + 1 av styrelsens ordinarie ledamöter. 28

29 Bilaga VIII EPSUs Stadgar 2. Samma beslutsmässighet krävs för det skriftliga förfarandet (50 % plus 1). Ordinarie styrelseledamöter måste uttala sig för att uppnå beslutsmässighet. Majoriteten är 2/3 av de som har röstat. Arbetsutskottet kan godkänna resultaten skriftligt om det är nödvändigt på grund av tidsbrist. Det skriftliga svaret sänds till styrelsen. 3. Eftersom avtalen endast gäller EU- och EES-länder är styrelseledamöter från dessa länder röstberättigade. 4. I alla andra fall fortsätter regeln om enkel majoritet (av närvarande röstberättigade) att gälla i styrelsen, arbetsutskottet och de fasta kommittéerna. (4.3.5 i EPSU:s stadgar.) 5. Nedlagd röst tolkas som att ledamoten ställer sig neutral till resultatet. 6. Det åligger ledamoten i styrelsen, arbetsutskottet och de fasta kommittéerna att se till att alla förbund är engagerade och deltar i samråd inom tidsfristerna. 7. Förbund som anser att detta förfarande inte respekteras kan vända sig till arbetsutskottet och/eller styrelsen genom sekretariatet. V. Tolkning av detta dokument I händelse av frågor och omständigheter som inte omfattas av förfaranden och mandat enas styrelsen om att sekretariatet och, om tillämpligt, i samråd med ordföranden/vice-ordföranden eller arbetsutskottet, kan tolka dokumentet. Styrelsen får information i efterhand. 29

30 Bilaga IX EPSUs Stadgar Bilaga IX (Styrelsen beslöt den 4-5 mars 2004 att diskussionerna om denna bilaga ska fortsätta på ordförandenplan med de 2 organisationerna) Samarbetsavtal mellan ISKA och EPSU (5:e versionen, godkänd av ISKA:s europeiska regionalkonferens som sammanträdde i Budapest november 1999) Detta avtal grundar sig på paragraf 6.2 i EPSU:s stadgar. 1. Samarbetsområden Enligt detta avtal har EPSU två huvuduppgifter: a) att för ISKA:s medlemsförbund utgöra ISKA:s europeiska delregion för länder inom EU och EES samt för länder som ansöker om EU-medlemskap; b) att inom ramen för EFS utgöra en oberoende branschfederation för offentliganställda. Dessa uppgifter kräver arrangemang för samarbetet mellan ISKA och EPSU och oberoende EPSU-strukturer och resurser för att handlägga frågor som härrör från den europeiska integrationsprocessen. Vad gäller punkt 1 a) ligger ansvaret hos ISKA:s styrelse och den europeiska regionalkommittén, som beslutar om ISKA:s europeiska regionala verksamhet. I detta arbete skall EPSU bistå med genomförandet av ISKA:s handlingsprogram på delregional nivå. Vad gäller punkt 1 b) ligger ansvaret hos EPSU:s arbetsutskott och styrelse som beslutar om riktlinjer och styr resursanvändningen. EPSU:s medlemsavgifter skall betalas i EURO till ett EPSU-konto. ISKA:s och EPSU:s medlemsorganisationer skall till både ISKA och EPSU ange samma medlemskapssiffror för betalningen av medlemsavgifter. ISKA stöder EPSU:s verksamhet genom: att tillhandahålla ändamålsenlig medfinansiering; att ställa behövlig personal till EPSU:s förfogande; att tillhandahålla administrativt och tekniskt stöd. 2. Personal a) ISKA:s generalsekreterare delegerar, inom ramen för detta avtal, ansvaret för EPSUsekretariatet till EPSU:s arbetsutskott i överensstämmelse med paragraf 6.1 i EPSU:s stadgar och paragraf 16.1 i ISKA:s stadgar. EPSU:s generalsekreterare har ansvaret för den dagliga ledningen av sekretariatets arbete. Han/hon är redovisningsskyldig inför EPSU:s styrelse och arbetsutskott. Dessa befogenheter omfattar bl.a.: att utarbeta och sända ut handlingar och publikationer att handha den allmänna förvaltningen, egendom och personalfrågor att anställa och avskeda personal, med beaktande av personalens rättigheter i enlighet med gällande kollektivavtal, varvid också rätten att överklaga måste beaktas. 30

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU)

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 8:e kongress juni 2009, Bryssel INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INGRESS... 5 1 NAMN OCH SÄRART...

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer