EPSUs 7de Kongress, juni 2004, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EPSUs 7de Kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm"

Transkript

1 EPSUs 7de Kongress, juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 7:e kongress juni 2004, Stockholm

2 EPSUs 7de Kongress, juni 2004, Stockholm JULI 2004 Följande revidering av EPSU:s stadgar pågår: BILAGA IX: Samarbetsavtal mellan ISKA och EPSU EPSU:s styrelse kommer att inleda arbetet med följande ändringar av EPSU:s stadgar under år 2005: Paragraf 7.1, 7.2 och 7.3 med hänsyn till ändringar i bilaga IX Paragraf 4.3.2, 4.4.3, och om de gränser som används för att fastställa hur många platser förbunden har rätt till i EPSU:s stadgeenliga fasta kommittéer (protokoll från styrelsemöte den 23 april 2004, punkt 7.2) Kongressresolution från EPSU:s svenska medlemsförbund om EPSU:s politiska strukturer, som EPSU:s 7:e kongress, juni 2004, Stockholm tillställde styrelsen för discussion. 2

3 Innehållsförteckning INGRESS NAMN OCH STRUKTUR MÅL MEDLEMSKAP STYRANDE ORGAN FINANSER UTTRÄDE ADMINISTRATION TOLKNING AV STADGARNA BILAGOR TILL STADGARNA Bilaga I Bilaga II Bilaga III: Bilaga IV: Bilaga V Bilaga VI Bilaga VII Bilaga VIII Bilaga IX

4 EPSU:s Stadgar INGRESS Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) ska främja de offentliganställdas och deras fackliga organisationers intressen i Europa. Att främja jämställdhet är av central betydelse för EPSU:s verksamhet. Dessa principer inklusive mångfalden av språk utgör en integrerad del av EPSU:s politik och dess organisation. Alla medlemsförbund ska sträva efter att uppnå lika representation för kvinnor och män i sina egna beslutsfattande organ. EPSU åtar sig att verka för att nå upp i en 50%:ig representation för kvinnorna inom den egna organisationen. EPSU samarbetar med Internationalen för Stats- och Kommunalanställda (ISKA) och stöder ISKA:s målsättningar. EPSU är oberoende när det gäller alla beslut som berör dess verksamhetsområde. Såsom federation inom Europeiska fackliga samorganisationen är EPSU med om att formulera och verkställa EFS' policy. Med beaktande av ovanstående antar EPSU:s medlemsorganisationer följande stadgar. 4

5 EPSU:s Stadgar 1. NAMN OCH STRUKTUR 1.1. Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) är en fri och demokratisk sammanslutning av oberoende fackliga organisationer för offentliganställda i Europa EPSU är en facklig federation inom Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) 2. MÅL 2.1 EPSU:s mål är att: a) samordna de anslutna fackförbundens aktiviteter, verka för jämställdhet och främja tillvaratagandet av gemensamma ekonomisk- och socialpolitiska intressen inom de europeiska institutionerna; b) främja solidariteten och förståelsen mellan alla europeiska offentliganställdas förbund; c) utveckla adekvata system för partsrelationerna på arbetsmarknaden för de offentligt anställda och förhandla fram överenskommelser på europeiskt plan; d) bistå fackliga organisationer i ansökarländerna i samband med utvidgningen av EU; e) befatta sig med alla aspekter som berör arbetstagare anställda: av europeiska institutioner; av nationella, regionala och lokala myndigheter; i gas-, el- och vattenverk; inom sophantering och miljötjänster; inom hälsovårds- och sociala tjänster; inom utbildning, kultur- och fritidstjänster; inom andra organisationer som tillhandahåller tjänster åt allmänheten; f) samarbeta med Internationalen för Stats- och Kommunalanställda i Europa. 3. MEDLEMSKAP 3.1. Medlemskap kan beviljas alla offentliganställdas förbund som hör till lands/centralorganisationer anslutna till EFS Inom EFS' gränser tillhör ISKA:s medlemsförbund också EPSU. 3.3 Andra fackliga organisationer inom offentliga tjänster och inom EFS' gränser kan ansluta sig till EPSU förutsatt att de efterlever följande principer: a) rätten att förhandla kollektivt och rätten att företräda de anställda; rätten att i full frihet välja sina företrädare och utarbeta sina egna stadgar och bestämmelser; rätten för arbetstagarna att lägga ner arbetet; b) och att EPSU:s styrelse beviljar dem medlemskap i enlighet med EPSU:s styrelse har befogenhet att besluta om EPSU:s sammansättning och kan delegera beslut om nya medlemmar till arbetsutskottet. Om tvist uppstår beträffande anslutning av nya medlemsförbund, skall EPSU:s sekretariat ta kontakt med medlemsförbunden i landet i fråga för att försöka uppnå enighet. Därefter avlägger sekretariatet rapport till styrelsen som beslutar i medlemskapsfrågan, varvid beslut fattas med två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade. 5

6 EPSU:s Stadgar 4. STYRANDE ORGAN 4.1 EPSU:s styrande organ är: kongressen styrelsen arbetsutskottet. 4.2 Kongressen Kongressen är EPSU:s högsta styrande organ Kongressens uppgift är att fastställa allmän EPSU-politik och verksamhet på grundval av policyresolutioner som läggs fram av styrelsen och/eller medlemsorganisationer. Den antar verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för föregående mandatperiod Kongressen väljer: a) EPSU:s ordförande; b) Generalsekreteraren; c) Styrelseledamöter; d) arbetsutskottets ledamöter; e) två medlemsrevisorer Kongress sammanträder i ordinarie session vart femte år. Extra sammanträden kan sammankallas av styrelsen eller på begäran av minst fyra medlemsorganisationer vars sammanlagda medlemskap motsvarar minst en tredjedel av EPSU:s betalande medlemmar. En extra kongress måste sammankallas inom loppet av fem månader efter beslutet och endast behandla de ärenden som föranlett kallelsen Kongressen består av röstberättigade ombud från medlemsorganisationer som har uppfyllt sina ekonomiska skyldigheter enligt artikel 5.3. Könen skall företrädas jämlikt i delegationerna till kongressen. Medlemsförbund som har blivit medlemmar i EPSU under året före kongressen har rätt att sända fulltaliga delegationer med rösträtt till kongressen om de har betalat medlemsavgift före kongressen Styrelsen utarbetar och är ansvarig för kongressens dagordning. Kongressen skall godkänna den slutgiltiga dagordningen. Dagordningen skall omfatta följande punkter: a) Val av och rapport från fullmaktskommittén; b) Ratificering av: ledamöter av kongressledningen; ledamöter av mötesordningskommittén; rösträknare; ledamöter av resolutionskommittén; 6

7 EPSU:s Stadgar c) Rapport om EPSU:s verksamhet sedan föregående congress; d) Ekonomisk rapport ; e) Val enligt stadgarna: Ordförande; Generalsekreterare; Styrelseledamöter; Arbetsutskottsledamöter; två medlemsrevisorer; f) Resolutioner som har lagts fram av styrelsen och/eller medlemsorganisationer; g) Övriga frågor som styrelsen vill lägga fram inför kongressen En första kallelse måste sändas ut till alla medlemmar ett år före det datum då kongressen inleds Styrelsen är ansvarig för att initiera förberedelser och behandla resolutionsförslag i tid före kongressen. Dessa förberedelser skall inte påbörjas senare än ett år före kongressens första dag. Den slutgiltiga dagordningen, rapporter och resolutionsförslag skall senast sändas ut till kongressombuden två månader före det datum då kongressen inleds Kongressens mötesordning återfinns i bilaga II till dessa stadgar. 4.3 Styrelsen Styrelsen är ansvarig för EPSU:s verksamhet mellan kongresserna och skall sammanträda minst en gång om året. Den: a) väljer vice ordförandena (en kvinna / en man); b) utser biträdande generalsekreterare; c) verkar för lika representation för män och kvinnor i EPSU:s organ och delegationer; d) fastställer EPSU:s budget och personalbehov; e) fattar beslut om medlemskap med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade; f) fastställer EPSU:s mandat för den övergripande och den branschvisa sociala dialogen; g) beslutar om EPSU:s hållning gentemot de europeiska institutionerna, de europeiska arbetsgivarorganisationerna och EFS. Den har rätt att delegera vissa av sina befogenheter till flera ledamöter, ordföranden, generalsekreteraren, viceordföranden, arbetsutskottet, Jämställdhetskommittén och det fasta kommittéerna Styrelsen består av ordföranden, de två vice ordförandena, generalsekreteraren, biträdande generalsekreteraren, en ledamot per påbörjat tal medlemmar för vilka avgift erlagts, från vart och ett av de länder där det finns förbund 7

8 EPSU:s Stadgar anslutna till EPSU och en ledamot som företräder ISKA. Varje valkrets representeras dessutom av en kvinna, i enlighet med bestämmelserna i paragraf Varje land /valkrets utser en suppleant för varje ordinarie ledamot. Ordförandena i de fasta kommittéerna deltar och har rätt att yttra sig Styrelsen kan bjuda in observatörer Styrelsens ledamöter väljs av kongressen för en fem årsperiod, fram till slutet av därpå följande kongress. Om en vakans uppstår, kan ifrågavarande land utse en ny ledamot/suppleant, som skall godkännas av styrelsen Styrelsen bemödar sig om att fatta beslut genom samstämmighet. När det inte är möjligt sker omröstning genom att visa röstkort (se arbetsordning för EPSUs styrelsemöten, nya bilagan III, punkt 10-12). Varje ledamot (utom ordföranden), som representerar en organisation som erlagt medlemsavgiften till EPSU eller som av styrelsen beviljats nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse, har rätt till en röst. I fall av lika röstetal har ordföranden utslagsrösten. Besluten fattas med enkel majoritet utom i medlemskapsfrågor (se paragraf 4.3.1). 4.4 Arbetsutskottet 4..1 Ett arbetsutskott skall tillsättas med uppgift att fatta beslut om de brådskande åtgärder och aktioner på mellanlång sikt som är nödvändiga för att förverkliga styrelsens policybeslut Arbetsutskottet har till uppgift att öva tillsyn över sekretariatet, samordna de fasta kommittéernas verksamhet, verkställa styrelsens beslut, förbereda dess dagordning och underställa denna rekommendationer samt att handlägga finansiella och administrativa ärenden Arbetsutskottet består av ordföranden, vice ordförandena, generalsekreteraren, biträdande generalsekreteraren, ledamöter i styrelsen så att varje valkrets har två representanter, tre om valkretsen har över en miljon medlemmar, och en representant som företräder ISKA. Minst en av de två representanterna ska vara en kvinna. En valkrets som inte uppfyller kravet att utse en kvinna förlorar en plats. Suppleanterna utses av respektive valkrets. Valkretsindelningen framgår av bilaga II och revideras årligen av styrelsen Arbetsutskottet sammanträder minst två gånger om året. 4.5 Ordförande och vice ordförande EPSU:s ordförande väljs av kongressen på fem år. Hon / han kan omväljas Ordföranden leder alla styrelsemöten och övriga möten i de stadgeenliga organen, vid vilka hon/han är närvarande. I hennes/hans frånvaro ersätts hon/han av en av vice ordförandena I den händelse ordförandeposten blir vakant under en kongressperiod ersätts ordföranden av en av vice ordförandena fram till nästkommande ordinarie kongress. 8

9 EPSU:s Stadgar Vice ordförandena väljs av kongressen på fem år, varvid principen om lika representation ska beaktas. De kan omväljas. 4.6 Generalsekreteraren Generalsekreteraren väljs av kongressen för en fem årsperiod. Hon / han ansvarar för ledningen av EPSU:s verksamhet i enlighet med kongressens och styrelsens / arbetsutskottets rekommendationer liksom ledningen av EPSU:s dagliga arbete, utarbetning och distribution av handlingar och publikationer, EPSU:s egendom och personalbehov. Detta inkluderar även rätten att anställa och avskeda medarbetare, varvid de anställdas rättigheter och kollektivavtal ska respekteras. Hon / han kan omväljas I den händelse generalsekreterareposten blir vakant, utser styrelsen en tillförordnad generalsekreterare fram till nästföljande ordinarie EPSU-kongress. 4.7 Fasta kommittéer och jämställdhetskommitté Styrelsen tillsätter fasta kommittéer, som består av en företrädare för intressena i varje land där EPSU har medlemsorganisationer. Om det i ett land finns mer än en miljon betalande medlemmar har man rätt till ytterligare en representant (se bilaga IV till dessa stadgar). De fasta kommittéerna har en rådgivande funktion och redovisar sitt arbete för styrelsen och arbetsutskottet Styrelsen tillsätter en jämställdhetskommitté, som består av 2 medlemmar, som är ordinarie ledamöter i styrelsen, en kvinna och en man från varje valkrets. Suppleanter ska utses av valkretsarna..styrelsen beslutar om mandatet för jämställdhetskommittén, som är rådgivande och redovisar sitt arbete för styrelsen och arbetsutskottet. Jämställdhetskommittén sammanträder minst en gång om året. 4.8 Arbetsgrupper Styrelsen har rätt att tillsätta arbetsgrupper för en bestämd tidsperiod för att behandla ett specifikt problem eller en specifik fråga. (Se bilaga V till dessa stadgar). 4.9 Samråd inom länder och valkretsar. Ledamöterna i styrelsen, arbetsutskottet, jämställdhetskommittén och de fasta kommittéerna ska hålla kontakt och samråda med förbunden i de land / den valkrets de representerar. För detta ändamål inrättar medlemsförbunden samordningskommittéer. Eventuella problem i samband med detta rapporteras till generalsekreteraren och föreläggs vid behov för behandling i styrelsen eller arbetsutskottet. 9

10 EPSU:s Stadgar 5. FINANSER 5.1 EPSU:s verksamhet finansieras av medlemsorganisationerna genom en årsavgift som grundar sig på det medlemsantal för vilket de är anslutna Kongressen fastställer medlemsavgiftens storlek. Vid behov kan styrelsen fatta beslut om ny avgift under tiden mellan två kongresser. 5.3 Medlemsavgifterna till EPSU betalas till en central fond i EURO. Medlemsavgifterna ska erläggas årligen före den 1 april. 5.4 Medlemsorganisationernas rösträtt och rätt att utse ombud bestäms av det antal medlemmar för vilka avgift erlagts. För att ha rätt att delta i möten och erhålla sponsring, förutsätts organisationen ha erlagt medlemsavgift eller beviljats nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse. 5.5 Styrelsen har rätt att bevilja medlemsorganisationerna tillfälligt nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse om organisationen inte kan fullgöra sina ekonomiska skyldigheter. Ansökan måste vara arbetsutskottet och/eller styrelsen tillhanda skriftligen senast den 1 april ifrågavarande år. 5.6 Medlemsorganisationer som inte senast den 1 juli erlagt sin avgift eller beviljats nedsatt avgift/avgiftsbefrielse anses ligga efter med betalningen för ifrågavarande år till dess betalning skett. Organisationen kan genom beslut i styrelsen fråntas vissa rättigheter. 5.7 Ledamöter i arbetsutskottet / styrelsen från förbund som ligger efter med betalningen har inte yttrande- eller rösträtt. Ledamöter från organisationer som ligger efter med betalningen i två år suspenderas från arbetsutskottet och styrelsen. 5.8 Medlemsrevisorerna skall gemensamt ha tillgång till alla EPSU:s räkenskapsböcker, dokument och värdehandlingar. Det åligger revisorerna att se till att alla utgifter överensstämmer med beslut som fattats av EPSU:s styrelse eller godkänts av denna. Medlemsrevisorerna skall varje år avge en revisionsberättelse med sina slutsatser. Denna skall som en del av den ekonomiska berättelsen föreläggas styrelsens höstmöte för godkännande. 5.9 Medlemsorganisationerna bestrider själva kostnaderna för deltagande i möten. 6. UTTRÄDE 6.1 För utträde ur EPSU krävs skriftlig varsel. 6.2 Om medlemsförbund trots upprepade påminnelser inte iakttar de ekonomiska förpliktelserna i enlighet med punkt 5.3, 5.4. och 5.5. under en sammanhängande period på två år har styrelsen rätt att förklara att medlemskap suspenderats eller upphört. 6.3 Styrelsen äger på basis av en två tredjedels majoritet av närvarande och röstande ledamöter, suspendera relationer till ett medlemsförbund, som - enligt styrelsens åsikt - beter sig mot EPSU:s intressen. Berörd organisation skall informeras om beslutet och har rätt att överklaga beslutet vid nästa kongress. 6.4 Kongressen har rätt att utesluta medlemsförbund på resolution av styrelsen. 10

11 EPSU:s Stadgar 7. ADMINISTRATION Kommentar: Bilaga IX - samarbetsavtal mellan ISKA och EPSU - revideras för närvarande (juli 2004) 7.1 Arbetsutskottet ansvarar för EPSU:s sekretariat. 7.2 Sekretariatet sköts i samarbete med ISKA, på grundval av ett specifikt avtal mellan EPSU och ISKA (se bilaga IX). Eventuell ändring Detta stycke hör historiskt sett samman med 7.2. Om 7.2 stryks - se nedan för orsaken - täcks 7.1 i själva verket av och behövs därför inte. Därför borde kanske rubriken på detta avsnitt ges nytt namn. 7.3 Som ett led i arbetet skall EPSU:s medlemsorganisationer uppmuntras att spela en större roll i framtagandet av handlingsriktlinjer och i den allmänna verksamheten. Eventuell ändring Om avsnitt 7 ska ändras borde denna mening infogas i punkt Språkresurser: a) Språk som tolkas: vid fasta, stadgeenliga möten 1 kommer inte mer än 6 språk (se lista i nya bilaga I) att erbjudas med aktiv och passiv tolkning. Inom ramen för ekonomiska / tekniska möjligheter kommer ytterligare passiv tolkning att erbjudas. Tolkning vid kongressen kommer att ske på inte mindre än de 6 språk, som finns med på listan i bilaga I; b) Språk som översätts: EPSU:s handlingar som kräver beslut av ett fast, stadgeenligt organ kommer att vara tillgängligt på 5 språk; c) Tillfälliga möten och arbetsgrupper bör i mån av möjlighet begränsa sig till att använda engelska. 1 Följande är fasta, stadgeenliga möten: styrelsen, arbetsutskottet, fasta kommittéer och jämställhetskommittén. 11

12 EPSU:s Stadgar 8. TOLKNING AV STADGARNA 8.1 Styrelsen är ansvarig för tolkningen av stadgarna mellan kongresserna. För stadgeändringar erfordras en majoritet på minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade på kongressen. Bilagor är inte del av stadgarna och kan vid behov ändras av styrelsen. 8.2 Bilagor är inte del av stadgarna och kan vid behov ändras av styrelsen. 8.3 Vid tvist om tolkning av stadgarna gäller den franska versionen. 12

13 Bilagor till stadgarna BILAGOR TILL STADGARNA 13

14 Bilaga I EPSUs Stadgar Bilaga I Språk: Tolkning A) Aktiva (tala och lyssna) språk som tolkas på EPSU:s stadgeenliga möten och konferenser blir engelska, franska, tyska. italienska och ett skandinaviskt språk. På valkretsbaserade stadgeenliga möten bör en viss flexibilitet observeras vad beträffar val av aktiva språk. B) Försök kommer att göras för att säkra att största möjliga antal passiva (tala men inte lyssna) språk erbjuds och/eller andra former av språkhjälp förekommer på EPSU:s stadgeenliga möten och konferenser. C) Tolkning kommer att arrangeras på basis av de anmälningar som erhålls innan fristen går Tolkning garanteras inte åt deltagare som inte har yttranderätt. När tolkning särskilt arrangerats för en deltagare och han/hon inte kan delta i mötet, måste sekretariatet meddelas minst 4 veckor före mötet. Deltagarens fackförbund får betala tolkens faktura om fristen inte respekteras. Detta gäller inte i nödlägen. Översättning D) EPSU-handlingar som kräver beslut av ett EPSU stadgeenligt organ kommer att tillhandahållas på 5 språk: engelska, franska, tyska, spanska, svenska. (Beslut vid EPSU:s styrelsemöte den 14 juni E) I enlighet med (omnumererad) punkt 7.1. i EPSU:s stadgar äger styrelsen att ändra ovanstående bestämmelser med de begränsningar som fastställs i punkt

15 Bilaga II - EPSU:s Stadgar Bilaga II EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND Mötesordning för kongressen - Paragraf Förberedelser inför kongressen 1. Styrelsen utser för val/ratificering av kongressen: Fullmaktskommittén; Kongressledning; Mötesordningskommittén; Resolutionskommittén; rösträknare som kontrollerar antalet roster. Resolutioner 2. I enlighet med artikel i stadgarna fastställer styrelsen om vilka områden den vill lägga fram policyresolutioner till kongressen. Den skall inrätta en resolutionskommitté som består av styrelseledamöter från varje valkrets (1 ordinarie och en 1 suppleant) eller deras ombud. Resolutionskommitténs uppgift är att utarbeta förslag till policyresolutioner för styrelsens räkning. Den ger styrelsen råd om hur man skall ställa sig till resolutioner och ändringsförslag till resolutioner som har mottagits av medlemsorganisationerna. Resolutionskommittén inrättas 18 månader före kongressen. Den inleder sitt arbete så snart som möjligt, men inte senare än ett år före kongressens första dag. Den fortsätter att arbeta under kongressen. 3. Resolutionsförslag från medlemsorganisationer som skall tas upp på kongressens dagordning och ändringsförslag till stadgan måste vara generalsekreteraren tillhanda skriftligen senast sex månader före kongressens första dag. Kopior av giltiga resolutionsförslag skall sändas ut till alla medlemsförbund senast fem månader före kongressens första dag. Ändringsförslag till resolutioner måste vara generalsekreteraren tillhanda skriftligen senast fyra månader före kongressens första dag. Efter att ha mottagit råd från resolutionskommittén, ger styrelsen rekommendationer gällande omröstningen om mottagna resolutioner och/eller ändringsförslag. Slutgiltiga resolutionsförslag sänds ut till kongressombuden senast två månader före det datum då kongressen inleds. Nominering av kandidater till förtroendeposter 4. Alla förtroendevaldas mandat upphör vid kongressen. Medlemsförbunden nominerar kandidat(er) till posterna som ordförande, generalsekreterare och medlemsrevisorer som väljs av kongressen och informerar sekretariatet om förslagen fem månader före kongressen. Två månader före kongressen beslutar styrelsen vilken/vilka kandidat(er) den rekommenderar. Vid denna tidpunkt tillkännager de aktuella innehavarna av nämnda poster om de ställer upp för omval. 15

16 Bilaga II - EPSU:s Stadgar Kongressens sammansättning 5. Kongressen består av: a) röstberättigade ombud som företräder medlemsorganisationer enligt artiklarna och 5.6. på basis av 2 röster för varje medlemsförbund med upp till x medlemmar eller del därav och en extra röst för varje ytterligare x betalande medlemmar eller del därav. Inget fackförbund kan sända fler ombud än det antal röster de har rätt till. x beräknas enligt följande: antalet betalande medlemmar: antalet platser som återstår efter tilldelning av 2 platser per berättigat förbund. Delegationens röster räknas ut på basis av året med fullständiga medlemsdata som ligger närmast tidsfristen för utsändning av kallelse till kongressen. Med undantag för organisationer som blivit medlemmar i EPSU under kongressperioden, äger endast de förbund rätt att skicka ombud som uppfyllt sina ekonomiska förpliktelser i enlighet med punkterna 5.3., 5.4. och 5.5. för varje år av innevarande kongressperiod. Högsta antal delegater fastställs till omkring 500. b) EPSU:s ordförande och generalsekreterare med yttrande- och rösträtt c) ISKA:s företrädare i styrelsen med yttrande- och rösträtt d) företrädare från EFS och andra europeiska och internationella fackliga organisationer till vilka medlemsförbunden är anslutna, på inbjudan av styrelsen e) gäster, med yttranderätt vid kongressen, på inbjudan av styrelsen f) (nuvarande c) observatörer och teknisk personal från medlemsorganisationer som inte överskrider halva storleken på delegationen, observatörer från ickemedlemsorganisationer på inbjudan av styrelsen; g) de medarbetare som behövs för att underlätta kongressens arbete. Kongressens konstituerande 6. Vid den första sessionen väljer eller ratificerar kongressen: Fullmaktskommittén, med uppgift att granska ombudens fullmakter. Kommittén har rätt att undersöka om medlemsorganisationerna uppfyller villkor och skyldigheter enligt stadgan. Fullmaktskommittén har rätt att begära nödvändig information av generalsekreteraren, styrelseledamöterna och andra kongressombud för att fullgöra sin uppgift eller bestyrka om ombudens fullmakter är giltiga. Fullmaktskommittén skall avlägga en rapport till kongressen om antalet anmälda och röstande manliga/ kvinnliga ombud. Om anmälda ombud inte kan delta i kongressen skall deras förbund ge generalsekreteraren uppgifter om suppleantens namn för att en korrekt lista över ombud ska kunna godkännas av fullmaktskommittén. Omröstning eller val äger inte rum förrän kongressen har diskuterat och röstat om den inledande rapporten och rekommendationerna från fullmaktskommittén. Kongressledningen som består av fyra ordföranden (två kvinnor och två män). Ordförandena turas om med ordförandeskapet under kongressens och ser till att sammanträdet genomförs i tillbörlig ordning. De bistås av två protokollförare (en man och en kvinna) med ansvar för att protokollföra inlägg för och emot en 16

17 Bilaga II - EPSU:s Stadgar resolution, notera omröstningarnas majoritet och i händelse av rösträkning, räkna ja-, nej- och nedlagda röster. Kongressprotokollet godkänns och undertecknas av kongressledningen. Sekretariatet och tekniska rådgivare kommer att bistå kongressledningen i dess arbete efter behov. Resolutionskommittén som ger förklaringar, när så krävs, om bakgrunden till textförslag och rekommendationer inför omröstningar. Mötesordningskommittén, som rekommenderar en ordningsföljd och tidsbegränsningar för talare, granskar och rapporterar om samtliga resolutioner och ändringsförslag som har mottagits av medlemsförbunden och styrelsen är giltiga samt ger kongressen rekommendationer om frågor som kräver ett beslut för att kongressen skall kunna genomföras på tillbörligt sätt. Rösträknare väljs av kongressen för att kontrollera antalet röster. Kongressens genomförande Deltagande i debatter 7. Kongressledningen har ansvaret för att styra debatter och organisera arbetet enligt den antagna dagordningen och tidsschemat. Kongressledningen upprättar en talarlista över de som har begärt att få yttra sig. 8. Begäran om att yttra sig måste ställas skriftligen till kongressledningen innan en session inleds och innehålla ombudens namn, organisationen och landet som företräds, samt ämne eller dagordningspunkt som de vill yttra sig om. 9. Med undantag av inledningar till rapporter och resolutioner är den maximala talartiden sju minuter. Om kongressledningen anser att det av tidsskäl är nödvändigt, kan den ytterligare begränsa talartiden eller sätta streck för talarlistan om en viss punkt. Kongressledningen kan avbryta en talare om han eller hon överskrider överenskommen talartid eller hans/hennes inlägg inte anses hålla sig till saken. 10. Resolutioner och andra policydokument för godkännande, presenteras och läggs fram av en styrelseledamot. Förslagsställaren har svarsrätt för klargöranden. 11. EPSU:s ordförande och generalsekreterare har rätt att yttra sig närhelst de önskar. Omröstningar 12. Om inget annat stipuleras är kongressen beslutför med 50 % + 1 av anmälda och röstberättigade ombud. 13. Omröstning på kongressen sker genom att röstberättigade ombud visar röda röstkort enligt artikel och 5.6 i stadgarna. Om elektroniska omröstningssystem är tillgängliga kan de användas för att säkerställa snabb och exakt räkning. 14. I händelse av tveksamhet om vilken majoritet som har uppnåtts eller beslutförhet skall rösträknarna räkna rösterna. I händelse av lika röstresultat genomför ordföranden en ny omröstning. Om omröstningsresultatet fortfarande är lika skall resolutionsförslaget hänskjutas till styrelsen för granskning och beslut. 15. På begäran av minst 4 förbund från 4 olika länder kan omröstning med fullmakt äga rum, med det antal tillåtna röster som fastställs i punkt 6 a) i mötesordningen. 17

18 Bilaga II - EPSU:s Stadgar Brådskande resolutioner 16. Brådskande resolutioner kan lämnas in om ärenden där en utveckling har skett efter det att tidsfristen för inlämnande av förslag har löpt ut. Mötesordningskommittén undersöker om sådana resolutioner är tillåtliga innan de tas upp för diskussion och omröstning av kongressen. Ordningsfrågor och rätt till invändningar 17. Ombud har rätt att begära en ordningsfråga vid sidan av listan över anmälda talare. En ordningsfråga kan föreslå att man sätter streck för talarlistan, begränsa talartid, föreslå en alternativ behandling av dagordningspunkter eller gälla omröstningsförfarandet. Ett ombud kan endast yttra sig en gång om ordningsfrågan med en begränsad talartid på två minuter. Ett ombud som begär ordet för en ordningsfråga har inte rätt att yttra sig om den sakfråga som debatteras. När ordningsfrågan har lagts fram frågar kongressledningen om något ombud vill yttra sig mot ordningsfrågan. Ett ombud som uttalar sig mot ordningsfrågan har också en talartid på två minuter. Därefter skall omröstning hållas om ordningsfrågan. Val av ordförande/generalsekreterare Val av ordförande eller generalsekreterare sker med hemlig omröstning om det finns fler än en nominering till en post. I samtliga fall skall val förrättas med hemlig omröstning på begäran av 4 förbund från 4 länder. 18

19 Bilaga III EPSUs Stadgar Bilaga III MÖTESORDNING FÖR EPSU:s STYRELSEMÖTEN Ledamöter 1. Alla länder där EPSU har medlemsorganisationer (1 ledamot per betalande medlemmar eller delar därav), ISKA och ytterligare en kvinna per valkrets. 2. Ordförande, viceordföranden, generalsekreteraren, samt biträdande generalsekreteraren. 3. Ordföranden för EPSU:s fasta kommittéer, dock endast med yttranderätt. Övriga ombud 4. Ett ombud från internationella medlemsorganisationen Unions Syndicale har en ständig inbjudan att närvara som observatör. 5. EPSU:s representant i Eurocadres har en ständig inbjudan att närvara som observatör. 6. EPSU:s representanter i EFS organ kan inbjudas av generalsekreteraren. 7. Generalsekreteraren beslutar vilka medarbetare från sekretariatet får delta i mötet. Gäster 8. A ständig inbjudan skall utfärdas till EFS generalsekreterare. 9. Arbetsutskottet eller ordförande/viceordföranden får bjuda in en offentlig person eller icke-ansluten facklig organisation genom generalsekreterarens försorg. Rådgivare 10. Ordinarie ledamöter, eller i deras frånvaro suppleanter, får bistås av en rådgivare. Rådgivarnas namn måste anmälas till EPSU:s sekretariat inom tidsfristen för anmälning till mötet. Yttranderätt 11. Följande har yttranderätt: Ordinarie ledamöter och suppleanter; Ordföranden för fasta kommittéer; Övriga representanter (när de ombeds yttra sig); Inbjudna EPSU representanter i EFS organ (när de ombeds yttra sig); sekretariatets medarbetare (när de ombeds yttra sig); gäster (när de ombeds yttra sig); Bemyndigade representanter i frånvaro av ordinarie ledamöter och suppleanter (på villkor att sekretariatet informeras). 19

20 Bilaga III EPSUs Stadgar Rösträtt 12. Följande har rösträtt på basis av villkoren i punkt i EPSU:s stadgar: Ordinarie ledamöter; Suppleanter i frånvaro av deras ordinarie ledamöter. Registrering 13. Deltagarna ska registrera sig hos sekretariatets företrädare innan de intar sina platser i möteslokalen. Ordinarie ledamöter, och i deras frånvaro suppleanter, erhåller ett röstkort vid registreringen. Votering 14. Röstning sker genom kortuppräckning. Om en kvalificerad styrelseledamot begär votering skall denna anhållan gå till votering. Om den bifalls av en enkel majoritet av kvalificerade ledamöter skall votering verkställas om beslutet. Tolkning 15. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar arrangeras på basis av anmälningar som erhållits inom fristen för anmälning till mötet. 16. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar garanteras inte för deltagare som anmäler sig när fristen gått ut. 17. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar garanteras inte för deltagare som saknar yttranderätt. 18. Tolkning arrangeras på basis av de anmälningar som erhålls innan fristen går Tolkning garanteras inte åt deltagare som inte har yttranderätt. När tolkning särskilt arrangerats för en deltagare och han/hon inte kan delta i mötet, måste sekretariatet meddelas minst 4 veckor före mötet. Deltagarens fackförbund får betala tolkens faktura om fristen inte respekteras. Detta gäller inte i nödlägen. Möteshandlingar 19. Möteshandlingar skickas endast ut/distribueras till ordinarie ledamöter och suppleanter och till deltagare med yttranderätt. Handlingarna skickas ut på engelska 8 veckor och 4 veckor före mötet, utom i undantagsfall. Protokoll 20. Protokoll skall alltid innehålla: Deltagareförteckning; Dagordningen som godkändes; Talare i diskussioner; Förslag som lagts fram och förslagsställare; Beslut som fattas (och, i förekommande fall, antalet röster). 20

21 Bilaga IV EPSUs Stadgar Bilaga IV MÖTESORDNING FÖR EPSU:s ARBETSUTSKOTTS MÖTEN Ledamöter 1. Alla EPSU:s valkretsar och ISKA ska företrädas av sina medlemmar. De är styrelseledamöter på basis av två ombud per valkrets, tre om valkretsen har över en miljon medlemmar, och en ledamot som företräder ISKA. Minst ett av ombuden som nomineras skall vara kvinna. Valkretsar som inte iakttar kravet att nominera en kvinna förlorar ett ombud. Alla valkretsar nominerar suppleanter. 2. Valkretsar som beslutat att ombuden (både ordinarie och suppleanter) deltar växelvis skall skriftligt meddela sekretariatet namn på ordinarie ledamöter och suppleanter inom tidsfristen för anmälning till mötet. 3. Ordförande, viceordföranden, generalsekreteraren och biträdande generalsekreteraren. Observatörer 4. EPSU:s representanter i EFS organ får inbjudas av generalsekreteraren. 5. Generalsekreteraren beslutar vilka medarbetare från sekretariatet som delta i mötet. Gäster 6. Arbetsutskottet eller ordförande/ viceordförande få inbjuda en offentlig person eller icke ansluten facklig organisation, genom generalsekreterarens försorg. Rådgivare 7. Ordinarie ledamöter, eller i deras frånvaro suppleanter, får bistås av en rådgivare. Rådgivarnas namn måste anmälas till EPSU:s sekretariat inom tidsfristen för anmälning till mötet. Yttranderätt 8. Följande har yttranderätt: Ordinarie ledamöter och suppleanter; Inbjudna EPSU representanter i EFS organ (när de ombeds yttra sig); Bemyndigade representanter i frånvaro av ordinarie ledamöter och suppleanter (på villkor att sekretariatet informeras). Rösträtt 9. Följande har rösträtt på basis av villkoren i punkt i EPSU:s stadgar: Ordinarie ledamöter; Suppleanter i frånvaro av deras ordinarie ledamöter. 21

22 Bilaga IV EPSUs Stadgar Registrering 10. Deltagarna ska registrera sig hos sekretariatets företrädare innan de intar sina platser i möteslokalen. Ordinarie ledamöter, och i deras frånvaro suppleanter, erhåller ett röstkort vid registreringen. Votering 11. Röstning sker genom kortuppräckning. Om en kvalificerad styrelseledamot begär votering skall denna anhållan gå till votering. Om den bifalls av en enkel majoritet av kvalificerade ledamöter skall votering verkställas om beslutet. Tolkning 12. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar arrangeras på basis av anmälningar som erhållits inom fristen för anmälning till mötet. 13. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar garanteras inte för deltagare som anmäler sig när fristen gått ut. 14. Tolkning i enlighet med punkt 6.4 i EPSU:s stadgar garanteras inte för deltagare som saknar yttranderätt. 15. Tolkning arrangeras på basis av de anmälningar som erhålls innan fristen går. Tolkning garanteras inte åt deltagare som inte har yttranderätt. När tolkning särskilt arrangerats för en deltagare och han/hon inte kan delta i mötet, måste sekretariatet meddelas minst 4 veckor före mötet. Deltagarens fackförbund får betala tolkens faktura om fristen inte respekteras. Detta gäller inte i nödlägen. Möteshandlingar 16. Möteshandlingar skickas endast ut/distribueras till ordinarie ledamöter och suppleanter och till deltagare med yttranderätt. Handlingarna skickas ut på engelska 8 veckor och 4 veckor före mötet, med mindre än att ett nödläge uppstår. Protokoll 17. Protokoll skall alltid innehålla: Deltagareförteckning; Dagordningen som godkändes; Talare i diskussioner; Förslag som lagts fram och förslagsställare; Beslut som fattas (och, i förekommande fall, antalet röster). 22

23 Bilaga V EPSUs Stadgar Bilaga V EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND Valkretsar Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island Storbritannien, Irland Tyskland Benelux, Frankrike Centraleuropa: Nordöstra Europa: Sydöstra Europa: Medelhavsområdet Österrike, Schweiz, Tjeckien, Slovakiska republiken, Ungern, Slovenien, Kroatien Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnïen-Herzegovina Estland, Lettland, Litauen, Polen Rumänien, Bulgarien, Turkiet Italien, Spanien, Portugal, Malta, Grekland, Cypern 23

24 Bilaga VI EPSUs Stadgar Bilaga VI EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND Riktlinjer angående fasta kommittéer - Paragraf Styrelsen kan, under förutsättning att hänsyn tas till EPSU:s policy och budget, tillsätta fasta kommittéer. Endast de förbund som erlagt medlemsavgift till EPSU eller som av styrelsen beviljats nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse kan ingå i de fasta kommittéerna. Styrelsen kan även pröva möjligheten att på annat sätt få fram medel. De fasta kommittéerna: syfte och uppgifter 2. En fast kommitté är ett organ som bildats för en stor grupp anställda inom ett särskilt område inom den offentliga sektorn. Denna upprättar ett arbetsprogram i enlighet med EPSU:s allmänna policy och de anställdas intressen inom det område för vilken den upprättats. Detta program måste godkännas av styrelsen. Kommittén rapporterar om sin verksamhet till styrelsen - och mellan styrelsens sammanträden till arbetsutskottet. Den fasta kommittén bistår styrelsen med råd i frågor som berör det område för vilket den bildats. Den har rätt att tillsätta undergrupper för att behandla frågor som är av särskilt intresse för en viss grupp anställda inom området för vilket den bildats, under förutsättning av styrelsens godkännande. 3. Den fasta kommittén utbyter fullständig information om förhandlingar och kollektivavtal, arbetsvillkor liksom facklig policy och fackliga kampanjer inom det område för vilket den bildats. Detta kan utgöra en början till samordning och gemensamma beslut om kollektiva förhandlingar på europeiskt plan. 4. Den fasta kommittén ansvarar för den sociala dialogen i samråd med arbetsutskottet - se paragraf (förhandlingar med arbetsgivarorganisationer på europeisk nivå) inom det område för vilket den bildats av styrelsen. Överenskommelser som träffas inom ramen för den sociala dialogen måste underställas styrelsen för godkännande. Den fasta kommittén håller styrelsen - och mellan styrelsens sammanträden arbetsutskottet - informerad om den sociala dialogens utveckling. Sammansättning 5. Den fasta kommittén består av ansvariga företrädare för medlemsförbunden inom det område för vilket den bildats och som har hand om avtalsförhandlingarna i det egna landet. En företrädare per land där EPSU har medlemsförbund samt ytterligare en företrädare om det i landet finns över en miljon betalande medlemmar. Förbunden i EUs medlemsländer, de europeiska förvaltningarna och institutionerna måste vara representerade. På så sätt kan arbetsgivarna i de olika länderna möta sina fackliga motparter på europeiskt plan inom ramen för den sociala dialogen. 6. Under året som följer på generalförsamlingen väljer den fasta kommittén inom sig en ordförande och två vice ordförande. Ordföranden sköter, tillsammans med EPSU:s sekretariat det dagliga arbetet och verkställer arbetsprogrammet. Ordföranden rapporterar om verksamheten och den sociala dialogen till styrelsen - och mellan styrelsens sammanträden till arbetsutskottet. Sekretariat 7. EPSU:s sekretariat fungerar som den fasta kommitténs sekretariat såvida inte frågan handhas på annat sätt, efter beslut i styrelsen. 24

25 Bilaga VII EPSUs Stadgar Bilaga VII EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND Specialarbetsgrupper - Paragraf Styrelsen kan tillsätta en eller flera specialarbetsgrupper för att behandla en specifik fråga. Styrelsen fastställer arbetsgruppens mandat. Denna bistår styrelsen med råd om hur denna fråga ska behandlas. Styrelsen tar årligen ställning till arbetsgruppens/arbetsgruppernas fortsatta existens. 2. EPSU:s sekretariat fungerar som arbetsgruppens sekretariat eller har överinseende över detta. 25

26 Bilaga VIII EPSUs Stadgar Bilaga VIII FÖRFARANDEN OCH MANDAT för den SOCIALA DIALOGEN Detta dokument beskriver förfaranden EPSU ska följa för att få mandat för och besluta om avtal inom den branschövergripande och branschvisa sociala dialogen. I. Bidrag till social dialog: fastställande av EPSU:s allmänna ståndpunkter. De ståndpunkter EPSU intar i både den branschövergripande och branschvisa sociala dialogen ska grundas på policy som antagits av kongressen. Vid behov utvecklas dessa principer vidare av styrelsen för den branschövergripande sociala dialogen och av de fasta kommittéerna för den branschvisa sociala dialogen. II. Branschövergripande dialog Inför samråd och förhandlingar i enlighet med det sociala kapitlet i EG-fördraget, har styrelseledamöterna det politiska ansvaret för att samordna ståndpunkter med medlemsförbunden och medlemmarna i de fasta kommittéerna från EU, EES och ansökarländerna. Information sänds ut på tillgängliga språk (kommissionen och/eller EFS) till samtliga medlemsförbund och styrelseledamöter. EPSU:s ståndpunkter under den första och andra fasen av samrådsförfarandet kommer att finnas på engelska på grund av de korta tidsfristerna och i enlighet med styrelsens beslut i maj När möjligt kommer korrespondens att sändas via e-post för att spara tid. EPSU samordnar sina inlägg med EFS. 1. Samråds- och informationsfas 1.1. Europeiska kommissionen inleder samrådsförfarandet Kommissionen skickar ett dokument eller förslag om socialpolitik till arbetsmarknadens parter för samråd i enlighet med förfarandena i det sociala kapitlet. Vid behov presenterar EPSU:s sekretariat ett utkast till förslag om en tänkbar ståndpunkt för EPSU, där man beskriver hur offentliganställda och deras förbund påverkas. Utkastet går till samtliga medlemsförbund för information och diskussion och till styrelseledamöterna för samordning mellan medlemsförbunden i landet. Utifrån de kommentarer som kommer in lägger EPSU:s sekretariat fram ett utkast till arbetsutskottet för beslut. Arbetsutskottet beslutar om EPSU ska sända ståndpunkten till kommissionen och EFS inom samrådsperioden på sex veckor. Om ett möte med arbetsutskottet är omöjligt sker förfarandet skriftligt. Beslut meddelas samtliga medlemsförbund och styrelseledamöter. 26

27 Bilaga VIII EPSUs Stadgar 1.2. Andra samrådsfasen Ett liknande förfarande gäller under den andra samrådsfasen. Vid behov presenterar EPSU:s sekretariat ett utkast till förslag om en tänkbar ståndpunkt för EPSU, där man beskriver hur offentliganställda och deras förbund påverkas. Utkastet går ut till medlemsförbunden för information och diskussion och till styrelseledamöterna för samordning mellan medlemsförbunden i landet. Utifrån de kommentarer som kommer in lägger EPSU:s sekretariat fram ett utkast till arbetsutskottet för beslut. Arbetsutskottet beslutar om EPSU anser att den socialpolitiska frågan är en förhandlingsfråga eller inte. Detta kommer att meddelas samtliga medlemsförbund, styrelseledamöter, EFS och kommissionen. EFS avgör om de vill förhandla om frågan eller inte. Om EFS beslutar att inte förhandla avslutas det branschövergripande förfarandet. Samrådsperioden är sex veckor. Beslut delges medlemsförbund och styrelseledamöter. Det är möjligt att EPSU och/eller de europeiska arbetsgivarorganisationerna för offentliganställda anser att en fråga är värd att förhandlas om samtidigt som EFS, CEEP och UNICE säger nej. I detta fall, se avsnitt III Branschvis social dialog. 2. Förhandlingar Förhandlingar inleds om de europeiska branschövergripande parterna (EFS, UNICE, CEEP) har kommit överens om att förhandla Fastställa mandat EPSU tar emot förslag från EFS. Vid behov kommenterar EPSU:s sekretariat EFS förslag utifrån EPSU:s ståndpunkter under den första och andra samrådsfasen. Styrelseledamöter och medlemsförbund får all nödvändig information om EFS förslag och EPSU-sekretariatets kommentarer om de eventuella förhandlingarna, åtminstone fyra veckor innan EFS styrelse beslutar om mandatet. Eftersom EPSU:s representant i EFS styrelse behöver kunna yttra sig, måste EPSU:s styrelseledamöter (som samordnar inlägg från medlemsförbunden) skriva till EPSU:s sekretariat, helst på engelska eller på ett annat officiellt EPSU-språk och upplysa om sina synpunkter. Utifrån de svar som kommer in fastställs den slutliga ståndpunkten i EFS styrelse av EPSU:s företrädare (ordinarie och suppleanter) i EFS styrelse. EPSU informerar också EFS om att EPSU önskar delta i EFS förhandlingsdelegation och att man kommer att företrädas av EPSU:s generalsekreterare eller hennes/hans utsedda ombud Övervakning av förhandlingarna Medlemsförbund, arbetsutskottet och styrelsen informeras regelbundet om hur förhandlingarna fortskrider. 27

28 Bilaga VIII EPSUs Stadgar I brådskande fall kan beslut om mandat eller ändringar av mandat göras skriftligen under en samrådsperiod med styrelseledamöterna på 4-veckor. Samtliga medlemsförbund informeras. Om förhandlingarna leder till ett utkast till avtal sänds texten ut till EPSU:s medlemsförbund och styrelsen, i princip 6 veckor innan EFS styrelse fattar ett beslut (vilket möjliggör samråd och fastställande av mandat för omröstning). III. Branschvis social dialog Följande förfarande tillämpas för den branschvisa sociala dialogen: 1. Inledning av förfarandet EPSU föreslår ett ämne för diskussion med arbetsgivarna inom branschen eller accepterar ett förslag från arbetsgivarna inom branschen. Den fasta kommittén fattar beslut utifrån allmän antagen EPSU-policy och EPSU:s prioriteringsprogram. Den fasta kommittén avgör vilka frågor det vill behandla. 2. Utnämning av förhandlingsgrupp En förhandlingsgrupp nomineras för att, vid behov, förbereda en gemensam ståndpunkt. Den utses av den fasta kommittén och säkerställer att en bra balans uppnås mellan sakkunskap, regioner, kvinnor och män. Gruppen omfattar en företrädare för EPSU:s sekretariat. EPSU:s sekretariat kan utarbeta utkast till förslag/svar. 3. Förhandlingar Under diskussionerna med arbetsgivarna rapporterar förhandlingsgruppen till den fasta kommitténs ordförande och vice-ordförande. Ordföranden, vice-ordförandena och förhandlingsgruppen beslutar om när man ska be medlemmarna om inlägg/beslut. 4. Kommittéer för branschvis social dialog EPSU:s delegation till kommittéerna för branschvis social dialog består av medlemmar i motsvarande fast kommitté och omfattar en företrädare för varje EU-medlemsstat i den mån det är möjligt. Om en branschvis social dialog upprättas i en sektor som inte företräds i motsvarande fasta kommitté inrättas förhandlingsgruppen med berörda förbund. Den rapporterar till den fasta kommittén. Alla medlemsförbund i den specifika sektorn informeras och hörs om ståndpunkter man har kommit fram till i kommittéerna för branschvis sociala dialog. Den fasta kommittén studerar det slutgiltiga resultatet av en branschförhandling och gör en rekommendation om att bifalla eller avvisa förslaget som sedan antas av styrelsen. Om det råder tidsbrist får arbetsutskottet mandat att anta rekommendation från det fasta utskottet. (Vid behov kan detta ske genom ett skriftligt förfarande). IV. Beslutsfattande och omröstningar 1. Omröstning om det slutgiltiga förhandlingsresultatet (själva avtalet) äger rum med 2/3 majoritet av de röstberättigade styrelsemedlemmarnas avgivna röster. Styrelsen är beslutsmässig med 50 % + 1 av styrelsens ordinarie ledamöter. 28

29 Bilaga VIII EPSUs Stadgar 2. Samma beslutsmässighet krävs för det skriftliga förfarandet (50 % plus 1). Ordinarie styrelseledamöter måste uttala sig för att uppnå beslutsmässighet. Majoriteten är 2/3 av de som har röstat. Arbetsutskottet kan godkänna resultaten skriftligt om det är nödvändigt på grund av tidsbrist. Det skriftliga svaret sänds till styrelsen. 3. Eftersom avtalen endast gäller EU- och EES-länder är styrelseledamöter från dessa länder röstberättigade. 4. I alla andra fall fortsätter regeln om enkel majoritet (av närvarande röstberättigade) att gälla i styrelsen, arbetsutskottet och de fasta kommittéerna. (4.3.5 i EPSU:s stadgar.) 5. Nedlagd röst tolkas som att ledamoten ställer sig neutral till resultatet. 6. Det åligger ledamoten i styrelsen, arbetsutskottet och de fasta kommittéerna att se till att alla förbund är engagerade och deltar i samråd inom tidsfristerna. 7. Förbund som anser att detta förfarande inte respekteras kan vända sig till arbetsutskottet och/eller styrelsen genom sekretariatet. V. Tolkning av detta dokument I händelse av frågor och omständigheter som inte omfattas av förfaranden och mandat enas styrelsen om att sekretariatet och, om tillämpligt, i samråd med ordföranden/vice-ordföranden eller arbetsutskottet, kan tolka dokumentet. Styrelsen får information i efterhand. 29

30 Bilaga IX EPSUs Stadgar Bilaga IX (Styrelsen beslöt den 4-5 mars 2004 att diskussionerna om denna bilaga ska fortsätta på ordförandenplan med de 2 organisationerna) Samarbetsavtal mellan ISKA och EPSU (5:e versionen, godkänd av ISKA:s europeiska regionalkonferens som sammanträdde i Budapest november 1999) Detta avtal grundar sig på paragraf 6.2 i EPSU:s stadgar. 1. Samarbetsområden Enligt detta avtal har EPSU två huvuduppgifter: a) att för ISKA:s medlemsförbund utgöra ISKA:s europeiska delregion för länder inom EU och EES samt för länder som ansöker om EU-medlemskap; b) att inom ramen för EFS utgöra en oberoende branschfederation för offentliganställda. Dessa uppgifter kräver arrangemang för samarbetet mellan ISKA och EPSU och oberoende EPSU-strukturer och resurser för att handlägga frågor som härrör från den europeiska integrationsprocessen. Vad gäller punkt 1 a) ligger ansvaret hos ISKA:s styrelse och den europeiska regionalkommittén, som beslutar om ISKA:s europeiska regionala verksamhet. I detta arbete skall EPSU bistå med genomförandet av ISKA:s handlingsprogram på delregional nivå. Vad gäller punkt 1 b) ligger ansvaret hos EPSU:s arbetsutskott och styrelse som beslutar om riktlinjer och styr resursanvändningen. EPSU:s medlemsavgifter skall betalas i EURO till ett EPSU-konto. ISKA:s och EPSU:s medlemsorganisationer skall till både ISKA och EPSU ange samma medlemskapssiffror för betalningen av medlemsavgifter. ISKA stöder EPSU:s verksamhet genom: att tillhandahålla ändamålsenlig medfinansiering; att ställa behövlig personal till EPSU:s förfogande; att tillhandahålla administrativt och tekniskt stöd. 2. Personal a) ISKA:s generalsekreterare delegerar, inom ramen för detta avtal, ansvaret för EPSUsekretariatet till EPSU:s arbetsutskott i överensstämmelse med paragraf 6.1 i EPSU:s stadgar och paragraf 16.1 i ISKA:s stadgar. EPSU:s generalsekreterare har ansvaret för den dagliga ledningen av sekretariatets arbete. Han/hon är redovisningsskyldig inför EPSU:s styrelse och arbetsutskott. Dessa befogenheter omfattar bl.a.: att utarbeta och sända ut handlingar och publikationer att handha den allmänna förvaltningen, egendom och personalfrågor att anställa och avskeda personal, med beaktande av personalens rättigheter i enlighet med gällande kollektivavtal, varvid också rätten att överklaga måste beaktas. 30

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Bilaga 2: Definitioner och särskilda bestämmelser för betalningen av medlemsavgifter

Bilaga 2: Definitioner och särskilda bestämmelser för betalningen av medlemsavgifter BILAGA 2) UTDRAG UR PSI:S STADGA FRÅN 2012 RÖRANDE KONGRESSEN 4: MEDLEMSAVGIFTER Medlemsavgiften fastställs av kongressen. Kongressen kan delegera uppgiften till styrelsen. Medlemsavgift skall erläggas

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU)

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 9:e kongress maj 2014, Toulouse INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INGRESS... 3 1 NAMN OCH SÄRART...

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR. (Ändringar av resolution 2 Nytt förslag av PSIs styrelse) Med Argentinas ändringar. Ingen färg = Styrelsens förslag

FÖRSLAG TILL STADGAR. (Ändringar av resolution 2 Nytt förslag av PSIs styrelse) Med Argentinas ändringar. Ingen färg = Styrelsens förslag FÖRSLAG TILL STADGAR (Ändringar av resolution 2 Nytt förslag av PSIs styrelse) Med Argentinas ändringar Ingen färg = Styrelsens förslag Lila = Gällande stadgar (Vienna) Grå = Argentinas ändringar 1 INLEDNING

Läs mer

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU)

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 8:e kongress juni 2009, Bryssel INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INGRESS... 5 1 NAMN OCH SÄRART...

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sida 1/5 Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Namn och uppdrag I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för Falkenbergs Motorklubb (FMK)

Stadgar för Falkenbergs Motorklubb (FMK) Stadgar för Falkenbergs Motorklubb (FMK) Framlagda för årsmötet 2009 och antagna som reviderade stadgar årsmötet 2010-02-13 Organisationsnummer: 849 000 5157 Föreningsnummer RF: 1564-04 Stadgar för Falkenbergs

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Storebro Royal Cruiser Club

Storebro Royal Cruiser Club Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club - 2016 1 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer