Örebro universitet DemocrIT Anna Bjurström/Lars Ilshammar. Rapport från studieresa till Katalonien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro universitet 2003-09-29 DemocrIT Anna Bjurström/Lars Ilshammar. Rapport från studieresa till Katalonien 03-09-08 03-09-14"

Transkript

1 Örebro universitet DemocrIT Anna Bjurström/Lars Ilshammar Rapport från studieresa till Katalonien Inledning Katalonien ligger i det nordöstra hörnet av Spanien, mellan Medelhavet och Pyrenéerna. Området har en lång oberoende historia och den kulturella identiteten är stark. En stor del av befolkningen på ca 6,5 miljoner människor (motsvarande 15 procent av den totala spanska befolkningen) har det egna språket, katalanska, som modersmål. Under en kort period på 1900-talet var Katalonien självständigt, men återinförlivades med Spanien av Franco, som undertryckte den katalanska kulturen och språket. Idag är Katalonien en av de 17 till hälften autonoma regioner som skapades under demokratiseringsprocessen efter Francos död Katalonien är också den ekonomiskt mest framstående regionen i landet med omkring 20 procent av Spaniens totala inhemska produktion. Landskapet är mycket varierat. Här finns Pyrenéerna med höga toppar och trånga, lummiga dalar men också karga landskap och Costa Brava (den vilda kusten), ett av världens mest kända semesterområden. Som självstyrande region har Katalonien stor självständighet från centralregeringen i Madrid. Regionalt finns fyra administrativa nivåer, från municipales (kommuner) till den regionala regeringen (Generalitat de Catalunya). Katalonien har fyra provinser; Lleida, Girona, Barcelona och Tarragona. Ansvarsområden och arbetsfördelning mellan dessa nivåer är inte alltid helt självklar. Huvudstad och administrativt centrum är Barcelona, Spaniens andra stad och en dynamisk metropol där konst, design och arkitektur är kännemärken, präglade av vad som kallats katalansk modernism. Landskap, kultur och historia, liksom den unga demokratin, sätter en stark prägel på Katalonien. På många håll finns en tendens att identifiera sig mera med EU än med Spanien. EU ses i det sammanhanget som ett moderniseringsprojekt. Vi har besökt Katalonien och Barcelona under tiden 8-14 september 2003 inom ramen för Vinnovas inbjudan att genomföra kortare studieresor för att klarlägga forskningens roll i nationella policys för utvecklingen av e-tjänster i offentlig förvaltning. Vi har i det sammanhanget valt att betrakta Katalonien som en egen nation. Programmet för vår resa framgår av bilaga 1. Lästips i form av program och rapporter finns listade i bilaga 2. Nedan redogör vi för, och resonerar tematiskt kring våra iakttagelser från besök och dokumentation. Närmast, en överblick över förutsättningarna när det gäller infrastrukturella frågor. Infrastrukturfrågor Som nämnts är Katalonien en av Spaniens mest utvecklade regioner. Med nordeuropeiska mått är Internet-penetrationen dock låg, bara omkring 30 procent. Bristen på grundläggande nätaccess, liksom på ny digital infrastruktur ( bredband ) tycks delvis ha med den generella ekonomiska utvecklingsnivån, delvis med geografiska faktorer att göra. En infrastrukturplan är sluten mellan regering och ett slags kommunförbund, Local Ret (se vidare nedan). 1

2 Genomförandet har dock inte kommit så långt. Problemen är, som ovan antyds, såväl av finansiell som teknisk karaktär (ex. bergig terräng med små, utspridda byar, och kulturminnesskyddade områden i centrala Barcelona) Det kan också diskuteras i vilken mån faktorer som befolkningens allmänna e-mognad spelar in. Så vitt vi kunde förstå finns inga utvecklade strategier för att öka den generella Internet-tillgången. Vårt intryck var också att frågan inte diskuterades särskilt flitigt. Den outvecklade infrastrukturen, i kombination med bristande e-mognad, har fått flera konsekvenser för området offentliga e-tjänster. En är att användarna uppvisar en kraftig social snedfördelning. Enligt en färsk användarundersökning gjord av democràcia.web hade 90 procent av användarna akademisk examen. 70 procent av dem var män. En annan konsekvens är att allt fler parallella system måste byggas upp och upprätthållas. Nya e-tjänster ersätter således inte traditionell service som telefon och personliga myndighetsbesök. Snarare tenderar kostnaderna att öka när heltäckande medborgarservice ska ges i ytterligare en kanal. Exempel från användarstatistik från Barcelonas portal och callcenter visar parallella kraftiga ökningar i de olika kommunikationskanalerna. Internt görs analysen att mer information föder behov av mer information. Vikten av detta underströks flera gånger under vårt besök Därmed uteblir också eventuella rationaliseringsvinster vid införande av e-tjänster. Incitaments-strukturen blir härmed klart annorlunda jämfört med t.ex. Sverige. Centrala aktörer inom området offentliga e-tjänster Politiska /Myndighetsanknutna - DURSI, den katalanska regeringens tre år unga departement med ansvar för utbildning, forskning och IKT-frågor. Arbete bedrivs bl a inom ett av EU:s program för regional utveckling, (Innovcat-SI) under åren 2002/03 med 50% finansiering från EU. Departementet definierar tre generella fokus för sin verksamhet på IKT-området: Man ska medverka och uppmuntra till spridning av IKT över hela Katalonien, man ska också skapa möjligheter för den katalanska befolkningen att kunna ansluta sig till näten ( privat, men även med servicedatorer i offentliga lokaler). Därutöver ska DURSI vara förvaltare av IKT- relaterade tjänster inom den Katalanska regeringen och dess administration. - Research Centre for Local Government Innovation, en organisation inom den katalanska förvaltningen, representerad på provinsnivå. Beskrivs av intervjupersonen som en internal thinktank som funnits i fem år. Man studerar innovationer i kommunal politik/utveckling i olika delar av Europa och försöker medverka till spridning av goda idéer och perspektiv som kan tänkas komma att gagna arbetet i katalanska kommuner. Allt i enlighet med tanken att det är onödigt att uppfinna hjulet gång på gång. Detta gäller alla tänkbara frågor då organisationen inte bedriver något avgränsat arbete med fokus på IKT-relaterade frågor. Man vill också uppmuntra kommunerna att samarbeta, något som saknar tradition ( se vidare nedan under Local Ret) - Barcelona City Council genom sin e-governemnt strategy, delvis realiserad genom avdelningen för informations- och kommunikationsteknologi, och portalen bcn.es med tämligen stort utbud av on-line tjänster, (från sop-hämtning och notarieassistans, till dagisköer och sms tjänster gällande trafikläget i staden, eller vädret) men också, som ovan nämndes, ett callcenter med där motsvarande service ges. 2

3 - Local Ret, ett slags kommunförbund med arbete endast kring IKT-frågor / e- tjänster. Detta är det enda område där man har lyckats skapa ett hållbart samarbete mellan i princip samtliga katalanska kommuner. Relationerna beskrivs i vanliga fall inrymma många slitningar pga sådant som revirtänkande och blockpolitisk oenighet. Att man ändå lyckas i detta enda fall kan tyda på att IKT-frågorna ses som tämligen opolitiska. Akademiska miljöer - Jaume Bofill Foundation, en forskningsstiftelse med privata fondmedel. Samarbetar med katalanska regeringen och Open Universtity (se nedan). Har skapat och sjösatt webtjänsten Parliament on Line med regeringens goda minne, men utan medfinansiering från dem. Tjänsten möjliggör för medborgare att följa lagstiftningsprocedurer och gå in och lämna kommentarer/förslag till ändringar. Har även ett pågående projekt i samarbete med Local Ret och regering kring liknande verktyg anpassat för den kommunala politiken (Consensus) - UOC- Unversitat Oberta Catalunya (Open University of Catalonia), ett virtuellt universitet ( studenter), det enda i sitt slag i Spanien, med Manuel Castells som forskningsledare. UOC är en stiftelse med kapital från såväl regering och privata aktörer. Avdelningen IN3- Internet Interdisciplinary Instistute bedriver mångvetenskaplig forskning kring sociala/ ekonomiska möjligheter och konsekvenser av den nya ekonomin och informationssamhället tex inom Project Internet Catalonia (PIC) med 6 programområden 1, medfinansierat av flera departement inom Katalanska regeringen. - University Pompeu Fabra Offentligt ungt universitet (invigdes 1990) Statsvetenskapliga institutionen har program kring policyanalys, retorik/praktik-analys med fokus på IKT området. och något om deras inbördes relationer Förvaltningsforskarna på University Pompeu Fabra ger bilden av att tydlig definiering av arbets-/ansvarsområden/samordning saknas, vilket många gånger leder till att flera nivåer arbetar med samma, eller liknande saker och kör sitt eget race. Denna bild bekräftas av ytterligare någon intervjuperson, samt våra iakttagelser under besöken och presentation av projekt. Formella samarbeten och kopplingar finns inom pol/myndigheter, mellan universitet/näringsliv / regering, (genom stiftelsen UOC), stiftelsen Jaume Bofill /UOC/ regering/ kommuner. Det enda internationella samarbete som lyfts fram har sitt centrum på UOC, där arbete bedrivs inom ett projekt som är medfinansierat av EU-programmet RegionalIST, vilket innefattar fem sydeuropeiska regioner i olika länder. Bland parterna i detta program återfinns såväl FoU miljöer som universitet och förvaltning. Återkommande i intervjupersonernas beskrivning av området är att samarbete sker genom många informella kanaler (nätverk) mellan de organisationer/företag som man vet arbetar på området The Network Society in Catalonia: An empirical Analysis, 2. Information and communication technologies and transformations within Catalan Companies, 3. Schooling in the information Society: the educational impact of the Internet, 4. Internet uses in the Autonomous Administration of Catalonia, 5. Internet uses in the Barcelona City Council, 6. Internet and the Catalan university network 3

4 Best case: A network administration I kategorin best cases måste webbplatsen CAT365 (www.cat365.net) sägas stå i en klass för sig. Den är ett viktigt led i den katalanska satsningen på open government (Administració Oberta de Catalunya) och representerar en s.k. service integrator där tjänster från en rad myndigheter på olika nivåer samlas och görs tillgängliga för medborgaren i ett gemensamt gränssnitt. Detta gränssnitt är tematiskt och livssituationsbaserat, snarare än myndighets- eller tjänsteorienterat. Gränserna mellan olika myndigheter blir därmed osynliga för användaren. Samma tjänsteutbud erbjuds också på telefon samt via e-post. Identifikation/inloggning sköts med hjälp av uppgifter som finns på den patientbricka som alla medborgare är försedda med och använder vid besök i sjukvården. Således har ingen stor apparat behövts för att skapa access för alla i det avseendet. Den användar- eller medborgarcentrerade modellen bakom CAT365 saknar så vitt vi kan bedöma svensk motsvarighet. Bakom den omfattande satsningen på CAT365 står framför allt den katalanska regeringen och Localret. Webbplatsen integrerar dock tjänster från alla administrativa nivåer inom regionen, liksom även till viss del statliga och privata tjänster. Man kan exempelvis finna och skicka ansökningar ang allt från föräldrapenning till universitetsutbildningar. Några av de mest populära tjänsterna har dock visat sig vara möjligheterna att gratis prenumerera på aktuell väder- och trafikinformation via e-post eller SMS. CAT365 innehåller även vissa möjligheter till dialog och diskussion medborgare emellan. Någon mera utvecklad e-demokratifunktion som samråd eller rådslag erbjuds dock inte. CAT365 drivs som ett offentligägt företag med för närvarande 11 egna anställda. Kompetensmässigt är man dock beroende av privata konsultföretag för nätaccess, webbdesign etc. Vid vårt besök påtalades bristande resurser för marknadsföring mot medborgarna som ett problem. Hittills har CAT365 fått mest publik uppmärksamhet genom inslag i media. Ett annat problem som nämndes var att någon mera omfattande organisatorisk förändring inte kommit tillstånd som ett resultat av CAT365. Bakom det nya gränssnittet mot medborgaren kvarstår gamla myndighetsgränser och strukturer tämligen intakta. Någon rationaliserings-vinst har därmed inte gjorts.utvecklingen av CAT365 har ägt rum i stort sett uteslutande inom den offentliga förvaltningen, från start uppbackad av nyckelpersoner i regionens politiska ledning. Privata företag har bidragit med konsulttjänster för den praktiska utformningen av webbplatsen. Bara helt nyligen har CAT365 börjat intressera den akademiska forskningen. Forskningens bidrag till området I vår förförståelse tycktes olika akademiska miljöer spela en mycket aktiv roll i utformning och implementering av policies för e-tjänster i offentlig förvaltning i Katalonien. Dessa föreställningar kom dock på skam under vårt besök. Vår slutsats är att den samlade FoUmiljön inom området är liten, liksom forskningens roll i utvecklingen av offentliga e-tjänster. De starkaste miljöerna finns inom det samhällsvetenskapliga området och koncentrerar sig till traditionell utvärderingsforskning. Även dessa miljöer är dock tämligen blygsamma till sin omfattning. Ett möjligt undantag är democràcia.web som drivs som ett renodlat utvecklingsprojekt i nära samarbete mellan det katalanska parlamentet och den privata forskningsstiftelsen Fundació Jaume Bofill. Ett grundläggande problem som omtalas av flera forskningsmiljöer är bristen på finansiering. Samordningen mellan olika miljöer, liksom kanalerna för information och erfarenhetsutbyte tycks också vara outvecklade. Intresset för internationell samverkan och 4

5 nätverkande är generellt långt. Katalonien ses som den primära arenan för samarbete mellan olika akademiska miljöer, liksom mellan akademi och privat sektor. Någon organiserad samverkan med näringslivet att tala om förekommer dock knappast. Slutsatser Utvecklingen av offentliga e-tjänster i Katalonien är en process som hittills nästan helt har drivits inom den poliska/administrativa sfären. Det innovativa bidraget från forskningen och från kommersiella aktörer har generellt varit litet. Den forskning som trots allt bedrivs är inte heller särskilt omfattande, särskilt inte inom den mera teknikorienterade forskningen. Det fåtal utvecklade forskningsmiljöer som vi har kunnat identifiera återfinns nästan samtliga inom den samhällsvetenskapliga sfären. Några etablerade arenor för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskning, myndigheter och företag finns inte heller. Det är alltså högst tveksamt om man kan tala om något fungerande innovationssystem inom området offentliga e-tjänster i Katalonien. Att Katalonien trots dessa brister kan uppvisa flera mycket intressanta utvecklingsprojekt får tillskrivas ett antal specifika faktorer, framför allt: - En ur spansk jämförelse hög ekonomisk, teknisk och social utvecklingsnivå. - Stark regional särart och behov av att legitimera en katalansk politisk och kulturell identitet inom Spanien. - Synen på EU och IKT som två samverkande opolitiska moderniseringsprojekt. - En aktiv och pådrivande regional regering i nära samverkan med den lokala administrativa nivån. - Avsaknad av djupt rotade eller självklara gränser och ansvarsområden regionalt eller i förhållande till den nationella nivån.(detta kan utgöra en tillgång i vissa fall, men förstås också många gånger ett hinder.) - Skapandet av ett regionalt kommunförbund som samlingsplats för erfarenhetsutbyte och samarbete kring IKT-frågor. - Förekomst av informella kontakter och nätverk som låter många enskilda aktörer samverka utan konflikt eller stark koordination. Om Katalonien ur dessa perspektiv förefaller väl positionerat, särskilt i en spansk kontext, har vi också kunnat urskilja ett antal mera problematiska utvecklingsfaktorer, t.ex.: - Låg Internet-penetration och e-mognad, liksom svagt politiskt intresse för att utveckla strategier som kan öka Internet-tillgången. - Avsaknad av ett karismatiskt politiskt ledarskap. - Dominerande roll för konsulter, på bekostnad av politisk styrning. - Top-down-perspektiv i utvecklingsprocesser, med litet eller obefintligt medborgardeltagande. - Många administrativa nivåer med rivalitet, skiftande politisk majoritet och ibland oklar rollfördelning. - Otillräcklig forskningsfinansiering. - Outvecklade arenor för informationsspridning samt utbyte av kunskap och erfarenheter inom den akademiska världen, såväl som mellan akademi och privata företag. - Avsaknad av mera grundläggande organisatoriska förändringar med åtföljande rationaliseringsvinster till följd av införande av offentliga e-tjänster. 5

6 Bilaga 1. Besöksschema Barcelona Information- City Council of Barcelona Nora Bousdira Universitat Oberta de Catalunya (UOC): IN3 Internet Interdisciplinaty Institute Josep Lladós CAT365.net Natalia Miranda Cirlot University Pompeu Fabra: Telecommunications policy and Information Society Research Jacint Jordana, Jaume Bofill Foundation: Democraciaweb Laia Torras Autonomus Government Catalonia: Research Centre for Local Government Innovation Moises Amoros Perich 6

7 Bilaga 2. Kunskapsunderlag/rapporter Barcelona City Profile (2002), Ajuntament de Barcelona (City Council) Castells, Manuel, María Isabel Díaz de Isla (2001) Diffusion and uses of Internet In Catalonia and Spain, IN3 Internet Interdisciplinary Institute, UOC Open University of Catalonia Clos, Joan (2003): e-democracy: The experience of Barcelona, Artikel inom ramen för Eurocities programmet, där Clos är president. Dossier Administració Oberta february 2003 Government of Catalonia (2002): Activities Report Ministry of Universities, Research and the Information Society 2002 The Online Strategy in Barcelona (2002) Ajuntament de Barcelona (City Council) Vilaseca, Jordi, Joan Torrent, Ángel Diaz (2003) ICTs and starategic and organizational changes in Catalan Business, IN3 Internet Interdisciplinary Institute, UOC Open University of Catalonia Xavier Fernández, Jacint Jordana, David Sancho and Yanina Welp (2003): Regional public policy in Spain: assessing initiatives for the promotion of Information Society. Department of Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra. 7

8 8

Strategi för IT- utveckling 2015

Strategi för IT- utveckling 2015 STYRDOKUMENT IT-strategi 2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 Strategi för IT- utveckling 2015 Innehåll BAKGRUND...1 STATLIGA

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Ledarskap inom universitetsvärlden

Ledarskap inom universitetsvärlden Ledarskap inom universitetsvärlden Universitet kommer från ordet sammanslutning. Sammanslutning mellan lärare, studenter samt studenter emellan. Just att samlas kring idéer och kunskap av ett gemensamt

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Ni måste vara på plats kvällen den 28 september för att kunna delta på första föreläsning den 29 sept.

Ni måste vara på plats kvällen den 28 september för att kunna delta på första föreläsning den 29 sept. Studieresa för HR-direktörer till Barcelona 28-30 september Resan är en del av HR-direktörsnätverket Internationell Utblicks årsprogram Arrangör: Barcelona Conference Group Teman: Medarbetarengagemang,

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Policy för besöksnäringen i Småland

Policy för besöksnäringen i Småland 2015 Policy för besöksnäringen i Småland Postdoktoral studie kort sammanfattning Monica Johansson, PhD Statsvetenskap, policyanalys e-post: monicatherese.johansson@gmail.com Tel: 073-577 16 95 Policy för

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Rapport 141031 Dnr: 2014/54-1.2 Karin Lundhgren Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Så gjordes uppföljningen I februari 2014 beslutade rektor att den nya organisationen som trädde i

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den Varför forska i psykisk hälsa? Psykisk ohälsa kan förorsaka en belastning för de som drabbas, deras närstående och för samhället överlag. Varje år upplever åtminstone en av tre européer psykisk ohälsa.

Läs mer

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Sammanställning av arbetet med dialogduk under programpunkten Dialog mellan länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare och Nationella plattformen

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2014-11-24. Mottagare: susanne.bergman@regeringskansliet.se

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2014-11-24. Mottagare: susanne.bergman@regeringskansliet.se HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2014-11-24 Mottagare: susanne.bergman@regeringskansliet.se Synpunkter till Digitaliseringskommissionen på utkast till kapitel om digital kompetens Handikappförbunden är en

Läs mer

Organisationsteori. Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09

Organisationsteori. Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09 Organisationsteori Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09 Varför relevant med organisationsteoretiska perspektiv? Alternativa perspektiv möjliggöra utveckling Kritisk analys Förståelse av egen praktik

Läs mer

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Digikult 2013-04-11 Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Om mig: Digital navigatör Förmodligen Sveriges

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Kontroll över utveckling Dela utvecklingsresultat Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen Utveckling, inte licenskostnader Vanliga frågor om Opensource

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Kontaktcenter En betraktelse sett ut ett medborgarperspektiv på utvecklingen av kommunal e-förvaltning

Kontaktcenter En betraktelse sett ut ett medborgarperspektiv på utvecklingen av kommunal e-förvaltning Kontaktcenter En betraktelse sett ut ett medborgarperspektiv på utvecklingen av kommunal e-förvaltning Iréne Bernhard Adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Agenda Inledning och bakgrund till arbetet Samverkan men

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

EU:s krav på open access

EU:s krav på open access EU:s krav på open access Dialogmöte om open access-krav, VR 111012 Jan Hagerlid, samordnare för OpenAccess.se, avd f nationell samverkan, KB Open access inom EU - bakgrund EU-rapport om den vetenskapliga

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Standarder och innovation i offentlig upphandling. 1 Nuteks och Vinnovas rapporter om offentlig upphandling och innovation

Standarder och innovation i offentlig upphandling. 1 Nuteks och Vinnovas rapporter om offentlig upphandling och innovation Analysenheten 2007-02-15 PM 1 (7) ÄNDRAD 2007-02-23 Standarder och innovation i offentlig upphandling 1 Nuteks och Vinnovas rapporter om offentlig upphandling och innovation Regeringen uppdrog i april

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Lars M Andersson, Stort intresse för den svenska samarbetsmodellen. Nr 4 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Lars M Andersson, Stort intresse för den svenska samarbetsmodellen. Nr 4 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 4 / 2011 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Stort intresse för den svenska samarbetsmodellen Lars M Andersson, arkitekten bakom Kommuninvest engageras runt om i världen för att berätta om

Läs mer

A. Sammanfattning HI3G Access AB

A. Sammanfattning HI3G Access AB A. Sammanfattning HI3G Access AB HI3G Access AB ( HI3G ) ansöker härmed om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT 2000-standard. Det tillstånd som HI3G söker

Läs mer