Bredbandsstrategi för Kalmar kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi för Kalmar kommun"

Transkript

1 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Huvudprojektledare Annika Fonseca (11) Bredbandsstrategi för Kalmar kommun Mål - Uppdrag - Projekt Mål - Uppdrag

2 2 (11) Innehåll Bredbandsstrategi för Kalmar kommun Sammanfattning Inledning Mål - Vad vill vi uppnå? Varför är det viktigt? Bakgrund Nuläge Externa aktörer Olika typer av nät Hur? Bredbandssamordning Upprätthålla kompetens Underlätta för marknadsaktörer Kommunens förvaltningsnät Stimulera och stötta ideella initiativ Samförläggning Ledningskollen Fysisk planering Upphandlingsstöd för byalag Kommunala bolag Prioriteringar Ekonomiska förutsättningar Insatsområde 1 Bredbandssamordnare Insatsområde 2 - Startstöd Insatsområde 3 Övrigt stöd... 11

3 3 (11) 1. Sammanfattning Alla Kalmars invånare och arbetsställen ska kunna beställa minst 100 Mbit/s bredband till jämförbara nationella priser senast år Kalmar kommun med bolag ska uppfattas som en möjliggörare för bredbandsutbyggnaden. Kalmar kommuns strategi för att nå bredbandsmålet sker bland annat via samverkansavtal med en extern part Det är inget självändamål för Kalmar kommun att äga kanalisation eller fiberkabel utan kommunen ska istället aktivt verka för att underlätta för andra aktörers utbyggnad. En formellt utsedd bredbandssamordnare har som ansvar att samordna bredbandsfrågor internt, externt och med samverkanspart. Kalmar kommun prioriterar arbetet med att stötta ideella initiativ för fiberutbyggnad på landsbygden. En bredbandsbudget på en miljon kronor avsätts årligen under tiden för att nå bredbandsmålet.

4 4 (11) 2. Inledning Bra digital infrastruktur får en allt större betydelse för privatpersoner, näringsliv och myndigheter. Nya tjänster utvecklas kontinuerligt och möjligheten att använda dessa är direkt beroende av bra bredband. Tillgång och utbyggnad av den digitala infrastrukturen har blivit en samhällsutvecklingsfråga och ses idag som lika viktig som vägar och järnvägar. I den nationella bredbandsstrategin tydliggörs politikens inriktning. Det övergripande målet i strategin är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En förutsättning för att möta dagens utmaningar är att det finns tillgång till bredband med hög överföringskapacitet i hela landet. År 2020 bör därför 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och redan 2015 ska 40 % av hushållen ha nått det målet. Regeringens utgångspunkt i strategin är att det är marknaden som är huvudansvarig för utbyggnaden, medan det offentliga i första hand ska stimulera med bidrag och stöd i de områden där intresse saknas från kommersiella aktörer. Genom att aktivt verka för en expansiv utbyggnad av ett öppet och konkurrensneutralt bredband i kommunen underlättar vi för att förverkliga visionen Kalmar Där finns flera områden som direkt kan kopplas till bra digital infrastruktur. Attraktivt boende, expansiv arbetsmarknad, hållbart tänkande och livslångt lärande är några av de områden där ett väl utbyggt fibernät är en bidragande del till att nå målen. Bredbandsstrategi och tillhörande handlingsplan beskriver Kalmar kommuns viljeinriktning vad gäller utbyggnad av den digitala infrastrukturen. Strategin har utformats för att hålla över tid medan handlingsplanen är ett levande dokument som ska revideras och uppdateras årligen. Bredbandsstrategin med handlingsplan ersätter det tidigare ITinfrastrukturprogrammet från 2002 (KF ). 3. Mål - Vad vill vi uppnå? Alla som vistas i Kalmar kommun ska ha tillgång till så konkurrenskraftiga digitala tjänster som möjligt. Alla företag och hushåll ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband till jämförbara nationella priser senast Detta sker bland annat genom samverkan med externa parter på kommersiella grunder samt utifrån ideella initiativ. Utöver fasta anslutningar ska man i kommunen Kalmar även kunna använda mobila bredbandstjänster på de flesta bebodda och besökta platserna. Här spelar kommunen en viktig roll vad gäller att ge bygglov till telemaster, men även genom att i dialog med operatörerna diskutera prioriteringar och utbyggnadsplaner. 4. Varför är det viktigt? Nya tjänster utvecklas ständigt och förväntningarna på tillgång till bra bredband ökar i samma takt. Det är viktigt att digital infrastruktur jämställs med övrig samhällsviktig infrastruktur för att möta förväntningarna och göra Kalmar till en ännu attraktivare kommun. Alla som väljer att bo, arbeta, studera, besöka eller driva företag i Kalmar måste enkelt kunna kommunicera med res-

5 5 (11) ten av världen via digitala tjänster. Samtidigt driver nya och förbättrade tjänster hela tiden fram ett behov av ännu högre bandbredder. Optisk fiber är det media som bäst och mest långsiktigt möter dessa krav. 5. Bakgrund 5.1. Nuläge 2006 var bredbandstillgången i Kalmar län bland Sveriges bästa. Länet var först i Sverige att fatta beslut om att åstadkomma 100 % täckning med ADSL. Kostnaderna för projektet uppgick under perioden till ca 390 mnkr, varav kommunerna i länet satsade ca 25 %. De allra flesta verkar ha varit nöjda med ADSL, som i bästa fall kunnat ge bandbredder på över 20 Mbit/s. Den kopparbaserade tekniken har utvecklats under tiden och på flera håll har s.k. VDSL gett tillgång till ännu högre kapacitet. I och med detta har efterfrågan på ytterligare utbyggnad av bredband varit låg. Först under 2013 aktualiserades frågan igen då ett antal samhällsföreningar själva tog initiativ till att se över möjligheterna att bygga fibernät på landsbygden. Den regionala satsningen resulterade, förutom i 100 % ADSL-täckning, även i att 42 av 46 telestationer i Kalmar kommun har fiberanslutits. Telestationer är ofta en nyckel till fortsatt utbyggnad på landsbygden då dessa ses som en naturlig anslutningspunkt för till exempel ett byalagsnät. De återstående fyra stationerna; Långaström, Olsbo, Resbymåla och Sävsjöby, är idag uppkopplade via radiolänk och därmed inte lämpliga som anslutningspunkter till fibernät. Vad gäller åtkomst till fibernät visar PTS senaste mätning (2014) att 50% 1 av befolkningen i Kalmar kommun har möjlighet att ansluta sig till ett fibernät. Tillgången är starkt koncentrerad till centralorten vilket också är ett väntat resultat då det har varit lättare att få utväxling på investering i flerfamiljshus än till enskilda fastigheter på landsbygden. Enligt mätningen ligger Kalmar i linje med regeringens delmål (100 Mbit/s till 40 % av hushållen år 2015), men ska målet på 90 % år 2020 kunna förverkligas behöver det aktivt arbetas med utbyggnadsfrågan. Här finns goda förutsättningar för ett bra resultat, men parallellt med den kommersiella utbyggnaden i tätorterna behövs stöd i olika former för fiberutbyggnad i byarna. 1 Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning 2014

6 6 (11) Bild 4.1 Generell översikt av tillgång till fiber i Kalmar län. Källa: PTS Bredbandskarta Externa aktörer Ägande och drivande av fiberinfrastruktur kan delas in i fyra olika nivåer: 1. Kanalisationsägaren äger röret (kanalisationen) som fiberkabeln sedan ska dras fram i. 2. Nätägaren äger den fysiska fiberkabeln, den så kallade svartfibern. Detta kan till exempel vara en kommersiell aktör, myndighet eller en samhällsförening. 3. Kommunikationsoperatörens grundläggande roll är att aktivera (ljussätta) fiberkabeln så att det går att skicka datatrafik i den. 4. Tjänsteleverantören lägger på de förädlade tjänsterna i nätet. Det är dessa aktörer som levererar till exempel Internet, IP-telefoni och bredbands-tv till slutkunden. En aktör kan vara delaktig i en eller upp till fyra olika nivåer. Varje del i tjänstetrappan är beroende av att underliggande nivåer finns på plats och fungerar. Att erbjuda en slutkund åtkomst till Internet via fiber kräver alltså en leverans av alla fyra nivåer. Bild 4.3 Exempel på hur olika parter kan vara representerade i olika tjänstenivåer. Till exempel måste aktör ett och två samverka med aktör tre, fyra eller fem för att kunna erbjuda en Internettjänst till slutkund.

7 7 (11) 5.3. Olika typer av nät I Kalmar är stom- och transportnät relativt väl utbyggda. I och med att 42 av 46 telestationer har fiberanslutits finns ofta en bra infrastruktur fram till tätorterna och de strategiska anslutningspunkterna. Det primära behovet är alltså utbyggnad av accessnät och byalagens nät fram till anslutningspunkterna. Stomnät De nät som förbinder olika delar av landet med varandra kallas stomnät. Stomnätet är stommen i det svenska fasta nätet och utgörs av fiberoptisk kabel. Ett antal statligt ägda bolag såsom Teliasonera, Teracom, Banverket och Svenska Kraftnät är i huvudsak ägare av dessa. Transportnät Används för att transportera stora mängder datatrafik mellan olika noder (ändpunkter). I en större stad kan noderna vara placerade inom närbelägna geografiska områden. På landsbygden används transportnätet oftast för att sammanbinda orter. Accessnät Med accessnät menas den delen av ett kommunikationsnät som ansluter slutanvändarna. Accessnätets är ofta den sista kilometern som kopplar fastigheten till en lokal nod i orten (t.ex. en telestation). 6. Hur? Det finns flera aktörer inom kommunkoncernen som är involverade i olika frågor runt bredband och dessa har direkt eller indirekt påverkan på utbyggnadens takt och omfattning. Det är viktigt att alla strävar åt samma håll och förstår hur just deras verksamhet påverkar utbyggnaden. Kalmar kommun med bolag ska uppfattas som en möjliggörare för bredbandsutbyggnad. Det sker bland annat genom samordning, möjlighet till samförläggning, stöd i olika former och upprätthållande av kompetens. Enligt den nationella bredbandsstrategin ska utbyggnaden ske av kommersiella aktörer i så stor utsträckning som möjligt. Därför har Kalmar kommun ingått ett samverkansavtal med Telia som gäller från juni 2014 till och med Enligt avtalet ska parterna gemensamt ta fram en utbyggnadsplan som bygger på marknadsmässiga villkor. KS 2014/0556. I kommunens samtliga tätorter bygger därför Telia ut fibernätet. På landsbygden utanför tätorterna krävs en kombination av ideellt arbete, kommersiella aktörer och offentligt stöd för att möjliggöra en bredbandsutbyggnad. Kommunens insatser riktas i första hand mot landsbygden Bredbandssamordning Samordning är en nyckelfråga. En utpekad bredbandssamordnare med ansvar, resurser och befogenheter att agera är viktig för att nå resultat. En intern arbetsgrupp har skapats för att bereda och konkret arbeta med bredbandsfrågorna. Arbetsgruppen har en fast kärna och utökas vid behov med lämplig kompetens från framförallt samhällsbyggnadskontor och serviceför-

8 8 (11) valtning. Likaså finns en styrgrupp vars uppgift framförallt är att fatta nödvändiga beslut för att nå bredbandsmålet. Bredbandssamordnaren är sammankallande och ordförande för ovanstående grupperingar. Samordnaren är också sammankallande för kontinuerliga samförläggningsmöten samt kontaktyta för lokala, regionala och nationella aktörer. Samordnaren har också till uppgift att vara kommunens kontaktyta mot Kalmar kommuns samverkanspart. Det är också samordnarens ansvar att till kommunledning och styrgrupper rapportera status på utbyggnad och relaterade projekt Upprätthålla kompetens I och med att bredbandsutbyggnaden på landsbygden ofta är kostsam och inte lika attraktiv för marknadens aktörer finns olika typer av statliga stöd att söka. Framförallt kan detta göras från landsbygdsprogrammet via jordbruksverket. Det är viktigt att Kalmar kommun upprätthåller hög kompetens vad gäller ansökan om ekonomiskt stöd från regering och EU, inte minst då bidrag och regler förändras över tid Underlätta för marknadsaktörer Kalmar kommun med bolag ska uppfattas som en möjliggörare för bredbandsutbyggnad. En snabb, smidig och effektiv handläggning av ärenden gör att entreprenörer med flera kommer igång snabbare med sina projekt. Eftersom den största kostnaden i ett fiberprojekt är schaktning och återställning är det viktigt att kommunens handläggare är lyhörda och tillsammans med externa parter planerar för bästa möjliga lösningar. Det kan t.ex. gälla beslut om grävtillstånd, informera om möjlighet till samförläggning samt samordning vid asfaltslagningar. Det bör även finnas en generositet vad gäller användning av alternativa förläggningsmetoder och förläggning i mjukmark Kommunens förvaltningsnät Kalmar kommun är också en stor och viktig användare av de nät som etableras. Därför bör allmänhetens infrastrukturintresse vägas in vid upphandlingar och inför eventuell förläggning av kommunägd fiber eller kanalisation. Ett bra exempel är barn- och ungdomsförvaltningens tankesätt om fiber till alla grundskolor vilket främjat fiberutbyggnaden i flera av tätorterna. Genom ett samordnande synsätt kan nyetableringar av kommunala fastigheter vara till fördel för boende och företag i kringliggande område vad gäller anläggning av fiber. På så sätt kan vi nå än mer samhällsnytta vid utbyggnad av den kommunala verksamheten Stimulera och stötta ideella initiativ Att nå målet kommer även att kräva insatser av invånarna själva. Modellen för statligt landsbygdsstöd bygger på att grupper av intresserade går samman och försöker åstadkomma utbyggnad på egen hand. I den processen kan kommunen vara behjälplig på många sätt. Bland annat med kartor och fastighetsuppgifter, samlingslokaler för stormöten, råd och anvisningar, information om

9 9 (11) regelverk och offentligt ekonomiskt stöd. Dessutom genom information och samordning av parallella projekt och kontaktuppgifter till nyckelpersoner. För att få bra utväxling och underlätta för byalagens arbete finns möjlighet att ansöka om kommunalt ekonomiskt stöd vad gäller uppstart av nya projekt. Bidraget ska gå till inköp av kompetens vid framtagande av en förstudie. Förutsättningar för detta startstöd beskrivs under 8.3. Varje projekt är unikt och diskussion förs med varje förening för att hitta bästa lösning och stöd för att möjliggöra för så många som möjligt att få tillgång till fiber Samförläggning Schaktning och återställning av mark är den största kostnaden vid förläggning av kanalisation. Generellt kan sägas att denna del utgör mellan 50-70% av den totala kostnaden. Genom samförläggning med andra aktörer kan en del av kostnaden reduceras och utbyggnaden av bredband på så vis öka. Det är därför viktigt att Kalmar kommun informerar om samförläggningsmöjligheter och i viss mån även samordnar sådana insatser. Det är inget självändamål för kommunen att äga kanalisation eller fiber, men i de fall kommunen förlägger tomrör ska detta ske enligt branschstandard för möjlig avyttring Ledningskollen Grävsamordning är inte bara viktigt för att reducera kostnader utan även för att undvika avgrävningar eller andra typer av avbrott. Man får genom samordning alltså en bättre kontinuitet och säkerhet i befintliga samhällsviktiga tjänster. Ett administrativt verktyg för samordning är Ledningskollen. En webbtjänst som hjälper den som ska utföra markarbete att komma i kontakt med berörda ledningsägare. Ledningskollen är avgiftsfri och finansieras bland annat av Svenska Kraftnät och Post- och telestyrelsen (PTS). För att nå en bra samordning ska samtliga aktörer i Kalmar, både privata, kommersiella och offentliga myndigheter, använda Ledningskollen vid markarbeten och projektering. För att säkerställa att så sker, ska det vid ansökan om grävtillstånd alltid bifogas ett ärendenummer från Ledningskollen. Ledningskollen är en samordningshjälp, inte ett dokumentationssystem. Inmätning och dokumentation av kanalisation måste ske i befintliga GIS-system Fysisk planering Både inom den fysiska planeringen och i bygglovsfrågor hamnar flera beslut som direkt eller indirekt påverkar bredbandsutbyggnaden. Kommunen har enligt plan- och bygglagen (PBL 2011), skyldighet att beakta behovet av elektronisk infrastruktur i översikts- och detaljplanering. Vid varje nyexploatering ska det därför alltid planeras för kanalisation för fiber. Primärt erbjuds samverkanspart och andra kommersiella aktörer att förlägga kanalisation och fiber. För att inte hämma deras vilja att satsa i sådana områden ska

10 10 (11) kommunen överväga egen förläggning enbart då det saknas intresse från andra parter. Likaså om det tydligt framgår att nätet kommer att användas för ett slutet och konkurrenshämmande ändamål. Villkoret vid en senare avyttring av kommunal kanalisation är att den ska användas på ett öppet och konkurrensneutralt sätt. I de fall kommunen själv förlägger kanalisation i nyexploaterade områden hanteras kostnaden för detta som en del i projektets totala ekonomi. Att beakta behovet av elektronisk infrastruktur omfattar inte enbart själva kanalisationen utan även angränsande frågor som t.ex. fiberbrunnar, plats i teknikbodar m.m Upphandlingsstöd för byalag I och med att kommunen är skyldig att göra alla upphandlingar enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) finns här en stor kompetens inom området. Samma krav ställs på byalagen för att erhålla statliga bidrag, men där finns sällan denna kunskap. Därför ska kommunen ge stöd till byalagen i deras upphandlingsprocess så att reglerna enligt LOU uppfylls Kommunala bolag Kalmar Vatten AB KVAB genomför kontinuerliga grävarbeten, både inom bostadsområden och på längre strategiskt viktiga sträckor. För att öka utbyggnadstakten av bredband finns i KVAB:s ägardirektiv inskrivet: I samband med grävarbeten för vatten och avlopp ska bolaget så långt det är möjligt lägga ner tomrör för att möjliggöra en bredbandsutbyggnad. I praktiken innebär detta att förfrågan om samförläggning ska ske via Ledningskollen för att erbjuda samtliga aktörer samma förutsättningar Kalmar Energi AB Kalmar Energi AB agerar utifrån samma kommersiella förutsättningar som andra externa parter. Både uthyrning av så kallad svartfiber och tjänster via en kommunikationsoperatör tillhandahålls. Arbetsgruppen för bredband håller kontinuerlig kontakt med Kalmar Energi AB för dialog kring bredbandsutbyggnaden Kalmarhem AB Då Kalmarhems fastigheter finns både i centralorten och i kringliggande tätorter gynnar en förläggning av fiber till dessa även andra boende på orten. Det är därför viktigt att Kalmarhem beaktar detta vid upphandling av sina nät. 7. Prioriteringar Kalmar kommun prioriterar insatser i de områden där kommersiellt intresse saknas. Utbyggnaden utanför tätorterna är beroende av lokalt engagemang och oftast även någon form av ekonomiskt stöd. Varje byalagsprojekt har olika förutsättningar vilket påverkar kostnaderna och därmed också geografiska avgränsningar. Det är därför viktigt att Kalmar kommun bevakar och prioriterar insatser dels för att undvika vita fläckar mellan byalagsprojekt och tätort dels för att fördyrande sträckor inte ska ses som ett hinder.

11 11 (11) I och med att kommunen enligt plan- och bygglagen (PBL 2011) har skyldighet att beakta behovet av elektronisk infrastruktur i sin översikts- och detaljplanering blir utbyggnaden i nyexploaterade områden en naturlig prioritering. 8. Ekonomiska förutsättningar I budget finns en miljon kronor årligen för främjande av insatser inom bredbandsområdet. Syftet är att insatserna ska bidra till uppfyllandet av kommunens, och regeringens mål på bredbandsområdet. Den avsatta budgeten ska användas för att stötta utbyggnaden på landsbygden. Utbyggnaden i Kalmar centralort och i de större tätorterna beräknas ske på kommersiell basis av kommunens samverkanspart. I mindre byar kommer utbyggnaden vara beroende av ett lokalt engagemang. Stöttning från kommunen kan vara det som blir avgörande för huruvida ett projekt kan genomföras eller ej. Kalmar kommun kommer under strategins aktualitet (år ), årligen avsätta resurser, för att genomföra följande insatser och främja bredbandsutbyggnaden i hela Kalmar: 8.1. Insatsområde 1 Bredbandssamordnare Att planera och bygga infrastruktur kräver både tid och kompetens. Därför har kommunen formellt utsett en bredbandssamordnare vars ansvar är att både stötta de lokala gruppernas arbete och att för kommunens räkning bevaka utvecklingen i regionen och nationellt Insatsområde 2 - Startstöd Invånare eller föreningar på landsbygden som vill undersöka möjligheterna att bygga egna fibernät ska ha möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen till en förstudie. Förstudien ska vara utformad så att den är förberedd för ansökan av nationella bredbandsstöd Insatsområde 3 Övrigt stöd Det behövs resurser för att genomföra aktiviteter som inte är fullt ut kommersiellt motiverade. Det kan t.ex. gälla strategiska infrastrukturella satsningar, fördyrande sträckor och upprättande av överlämningspunkter där dessa saknas. Vidare kan stöd bli aktuellt till samförläggningar, samordningsprojekt, lämna kommun borgen samt i vissa fall lån.

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018 1 (3) Ärende 6 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-02 Samhällsbyggnadskontoret Enhörna kommundelsnämnd Järna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Tekniska nämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-22 UAN-2013-0393.04 Henrik Boström Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Förslag till Bredbandsprogram

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd

Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020 Godkänd av Kommunfullmäktige 2016-09-26 / 80 Ver. 0.1 / Fastställd av kommunfullmäktige 2015-xx 1. Förord Detta dokument

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013 Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Information från kansliet Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Nya regler för utbyggnad av bredbandsnät

Nya regler för utbyggnad av bredbandsnät Nya regler för utbyggnad av bredbandsnät Välkomna till informationsmöte på PTS, 25 maj 2016 Post- och telestyrelsen Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät Utbyggnadsdirektivet blir svensk lag från

Läs mer

BREDBANDSENKÄT. Engagemangsfrågor

BREDBANDSENKÄT. Engagemangsfrågor BREDBANDSENKÄT Engagemangsfrågor q10 - Bredbandsstrategi 1. Har kommunens IT-infrastrukturprogram bredbandsstrategi eller motsvarande upprättats eller uppdaterats efter år 2009? Arbete pågår med att upprätta

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Bidragsregler projektstöd 2014

Bidragsregler projektstöd 2014 Bidragsregler projektstöd 2014 Villkoren i stödet kommer att se ut på det sätt som vi beskriver i informationen här. Eftersom programmet och därmed inte heller de formella regelverken är klara kan det

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Bredbandskartan: Jennifer Sevallius,

Bredbandskartan: Jennifer Sevallius, Kontaktpersoner: Bredbandskartan: Jennifer Sevallius, jennifer.sevallius@pts.se Bredbandskartläggningen: Oscar Holmström, oscar.holmstrom@pts.se Jens Ingman, jens.ingman@pts.se Svensk Telemarknad, Prisrapporten,

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Bredbandsstrategi för Örebro kommun

Bredbandsstrategi för Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Bredbandsstrategi för Örebro kommun År 2016-2020 Örebro kommun 2016-0x-xx DNR KS 725/2015 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

funktion idag, imorgon och i framtiden.

funktion idag, imorgon och i framtiden. Ledningskollen.se en webbtjänst för informationsutbyte om ledningar och annan infrastruktur i mark. som ska minska antalet grävskador och ge förutsättningar för grävsamordning Ledningskollen.se funktion

Läs mer

Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022

Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022 Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17 Sida 2 av 14 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD VILL VI UPPNÅ?... 4 4 VARFÖR ÄR DET

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari 2014 Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Robusthetsgruppen Lägesrapportering från arbetsgruppen Robusthet II lösningar för robustare kommunikation

Läs mer