Bredbandsstrategi för Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi för Kalmar län"

Transkript

1 (10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, , Bengt Falke, ,

2 (10) BREDBANDSSTRATEGI FÖR KALMAR LÄN 1 Bakgrund 2006 var bredbandstillgången i Kalmar län bland Sveriges bästa. Länet var först i Sverige att fatta beslut om och genomföra 100 procent täckning med ADSL. De flesta av länets telestationer har byggts ut med fiber och det resterande fåtalet har radiolänk. Medborgarna och företagen har varit nöjda och flera av dem som bor i tätorterna nära telestationerna kan få upp till 20 Mbit/s. I de allra största städerna finns även fiber till många flerfamiljshus. I andra län byggdes inte bredbandet ut på samma sätt som i Kalmar. Några har mer fiber och andra är inte helt yttäckande. I t.ex. Kronoberg och Östergötland har kompletteringen av bredbandet skett med fiber på landsbygden det senaste året.

3 (10) 2010 hör Kalmar län till de län som har lägst andel med mycket hög bredbandskapacitet, mer än 50 Mbit/s. Anledningen till detta är troligtvis att de allra flesta fortfarande är nöjda med ADSL och därför har det inte märks någon större efterfrågan från allmänheten och företagarna om ytterligare utbyggnad bredbandet. Nu finns tecken på efterfrågan kommer och ett antal samhällsföreningar har tagit initiativ till att bygga bredband på landet. 2 Bredband är ofta en förutsättning för utveckling I mitten av 90-talet blev de flesta av oss medvetna om Internet och i takt med snabbare uppkopplingar och bättre tjänster började allt mer av vår vardag på jobb och i det privata att utspela sig i datorer och på nätet. Med hjälp av tjänster som webben, epost, Skype, Spotify, bloggar, stömmande video, eböcker har vi steg för steg förändrat vårt sätt att kommunicera, konsumera och leva våra liv. IT och elektroniska kommunikationstjänster i alla former spelar en avgörande roll för produktiviteten och innovationskraften i samhället, och för tillväxten i svensk ekonomi. Den strukturomvandling och globalisering som har skett i näringslivet hade naturligtvis inte varit möjlig utan IT och Internet. EU bedömer att 40% av Europas tillväxt under dessa 15 år kan relateras till IT och har i långtidsplanen Europa 2020 pekat ut den Digitala agendan som ett av sju huvudinitiativ med störst betydelse för Europas framtida tillväxt. I Sverige har sedan länge Internetrelaterad företagsamhet passerat byggbranschen i omsättning. Tyvärr har en stor del av dessa strukturomvandlingar och samhällsförändringar skett steg för steg i det fördolda och synbart utan medvetna politiska beslut. Den förra bredbandsutbyggnaden är ett strålande undantag och där Kalmar län med beslutsamhet tog ett viktigt steg för att ta del av de nya möjligheterna. De ekonomiska insatserna var stora men motsvarar ungefär det årliga underskottet i regionens kollektivtrafik eller 8 km motorväg. Ska vi kunna förverkliga det nationella bredbandsmålet och skapa förutsättningar för en framtida livskraftig region, krävs insatser av motsvarande storleksordning. 3 Målet är 100 Mbit per sekund till alla 2020 I länets förslag till regional utvecklingsstrategi finns målet, 100 Mbit/s bredband till alla senast Det målet ligger i linje regeringens strategi, att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år Regeringens utgångspunkt är att marknaden ska tillhandahålla säkra och goda elektroniska kommunikationer. För att påskynda utbyggnaden på landsbygden gör regeringen en tillfällig satsning över tre år.

4 (10) Sammanlagt satsar regeringen 495 miljoner kronor på bredband över tre år. Totalt 375 miljoner kronor kommer att användas för att finansiera bredbandsutbyggnadsprojekt inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Dessutom satsar regeringen totalt 120 miljoner över en treårsperiod på fortsatt kanalisationsstöd. Där marknaden inte räcker till finns ofta ett stort lokalt engagemang. 3.1 Fiber och trådlöst För att nå det uppsatta målet om 100 Mbit/s till alla kommer det att krävas stora satsningar på infrastruktur, vilken förväntas utgöras av fiber till så många fastigheter som möjligt samt fiber till alltfler master för trådlös mobil kommunikation. Trådlös mobil kommunikation krävs för alla utrustning som inte är möjlig att ha uppkopplad via kabel i olika miljöer. Dessutom kan trådlös mobil kommunikation bli av stor betydelse för möjligheten att koppla upp utrustning i fastigheter dit utbyggnadskostnaderna för fiber ända fram inte går att försvara. 3.2 Samverkan mellan flera parter Det har blivit allt tydligare att de tättbebyggda områdena i städerna gynnas av marknadskrafterna när det gäller utbudet på bredbandsbaserade tjänster. Mindre orter och landsbygden får i många fall inte tillgång till de tjänster som de behöver. Regeringens bredbandsstrategi har som utgångspunkt att det är marknaden som är huvudansvarig för tillhandahållandet av bredband, medan det offentliga i första hand ska stimulera med bidrag till områden där det inte är lönsamt för marknaden att investera i bredbandsutbyggnad. I villkoren för regeringens stöd gäller att de kan användas på landsbygden och i orter med färre än invånare. 3.3 Vem ska äga fibern? En återkommande fråga är vem som ska äga fibern. Post- och Telestyrelsen (PTS) är rädd för är att fiberägare med dominerade ställning, tar in för få konkurrerande tjänsteleverantörer i sitt nät. Det kan medföra att slutkunderna, hushåll och företag, inte får tillräckligt stor konkurrens och i vissa fall bristfälligt utbud. PTS, har under många år brottats med detta och har nu ett krav att samtliga fiberägare ska ha så kallade öppna nät. Nätägare och operatörer har i olika skeden strävat efter att begränsa konkurrensen och försökt låsa in kunderna på ett sätt som motverkar själva grundtanken med Internet. Efter hand har EU och den nationella lagstiftningen försökt reglera, först när det gäller användningen av ADSL över koppar men nu även när det gäller transmission över fiber. Den 1 juli 2011 ändrades därför lagen om elektronisk kommunikation. Enligt de nya bestämmelserna måste leverantörer av internetaccess synliggöra begränsningar som påverkar användarnas möjligheter att få och distribuera information eller använda tillämpningar och tjänster efter eget val. Bestämmelserna är bland annat ett resultat av diskussioner på EU-nivå om hur ett fortsatt öppet internet ska främjas. Post- och telestyrelsen, PTS är den myndighet som har till uppgift att bevaka detta område i Sverige. PTS betonar därför följande i sin utredning Öppna nät och tjänster PTS-ER-

5 (10) 2009:32 : En central utmaning i dagsläget utgörs av begränsningar i tillträde till passiv infrastruktur (t.ex. svart fiber), vilket är en kritisk insatsvara för produktion av bredbandstjänster. Begränsningarna skapar etableringshinder eftersom bredbandsinfrastruktur är mycket kostsamt att nyanlägga och det ofta finns stora effektivitetsvinster med samutnyttjande. En viktig aspekt i detta är offentliga aktörers agerande och PTS vill därför betona att dessa aktörer främst bör inta en marknadskompletterande roll. Konsekvensen av Öppna nät är att det blir mindre viktigt vem som äger infrastrukturen eftersom andra parter även kan utnyttja den på av PTS reglerade villkor. Det är alltså inte primärt det offentligas uppgift att anlägga parallell infrastruktur utan istället komplettera den och förstärka den befintliga. Detta synsätt bekräftas också av att de nuvarande stödformerna där huvuddelen ligger i Landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet. I Kalmar län finns sedan förra bredbandsutbyggnaden en fiberinfrastruktur till telestationerna som bör kunna utgöra en bas för nästa steg i utbyggnaden. Det offentliga roll bör därför koncentreras till glesbygd och mindre orter som saknar marknadsintresse. I enighet med detta är det är därför mycket viktigt att de nätägare och kommunikationsoperatörer som agerar i Kalmar län tydligt ansluter till intentionerna i PTS definition av öppet nät och att avtalen utformas så att de öppnar upp för en förbättrad konkurrens. 4 Kostnader och finansiering Utbyggnaden av bredbandet , dvs. ADSL till hela länet kostade cirka 400 miljoner kronor och finansierades på följande sätt: Bredbandsföretagen 68 Kommunerna 97 Statsbidrag 196 EU 30 Summa 391 Mkr Om vi antar att kostnaden för fiberutbyggnad antas vara kronor/meter och att i princip alla enskilda vägar med statsbidrag kommer att vara aktuella för fiberdragning. Då skulle det kosta cirka en halv miljard kronor att fibrera hela landsbygden. 1 Till detta tillkommer ungefär lika stora kostnader för att tända fibern och förse medborgarna med tjänster. Vi lär komma upp i kostnader på cirka en miljard. Den kalkylerade kostnaden att endast fibrera hela Kalmar län motsvarar ungefär det anslag som regeringen har anslagit till hela Sverige. Det medför att det krävs ytterligare finansiering. 1 I Kalmar län finns det totalt 1200 mil enskild väg, varav 400 mil har statsbidrag. Generellt kan man säga att statsbidrag utgår till enskilda vägar som är bebodda.

6 (10) 4.1 Vem ska betala? I dagsläget finns det flera fiberägare i Kalmar län med Skanova som dominerande aktör. Andra bolag, som verkar inom begränsade områden, är t.ex. Tele2, TDC, Com Hem, Telenor, Teracom, Oskarshamns Energi, Västerviks kraft, Emmaboda Energi och Högsby Nät. Dessa bolag kommer med stor sannolikhet att bygga ut där de anser att det är lönsamt. I orter med fler än 3000 invånare är det rimligt att marknadskrafterna råder. Totalt bor det invånare i dessa områden, vilket motsvarar 56 procent av länets befolkning. I resten av länet måste med största sannolikhet kommunerna tillsammans med medborgarna, staten och EU träda in för att finansiera utbyggnad av fiber. Det är nästintill omöjligt att fördela den kalkylerade kostnaden på en miljard kronor. Engångskostnaden för det enskilda hushållet ligger på kronor. Oavsett om man bor i tätort eller på landsbygd. På landsbygden kan den egna insatsen många gånger delvis ske genom eget arbete. En högst preliminär kalkyl för områden där marknadskrafterna är svaga, skulle kunna se ut enligt nedan Bredbandsföretagen Kommunerna Statsbidrag EU Medborgarna Det man säkert kan säga är att det krävs samverkan, samarbete och samsyn för att nå målet 100 Mbit per sekund till alla. Om utbyggnaden ska vara klar 2020 och kan den kommunala kostnaden komma att uppgå till miljoner kronor, beroende på hur mycket andra finansiärer bidrar med. Kostnaden står förmodligen i proportion till kommunernas yta. 5 Modeller för att bygga bredband Vid utbyggnaden av ADSL finansierade den offentliga sektorn stora delar av ett stomnät i länet, vilket bland annat gav säkerhet genom att alla större orter nu har fiber från flera håll. Majoriteten av telestationerna har fiber framdragen, dock inte alla. Kan vi dra nytta av denna investering nu eller är det

7 (10) bättre att bygga något annat? Vid utbyggnaden utgjorde kommunerna och landstinget lokomotiv, genom att samtidigt upphandla sitt eget behov av kommunikationstjänster. Den möjligheten står förmodligen inte till buds nu. Nu gäller det snarare att mobilisera medborgarna och företagen att fråga efter bättre bredband. Det finns åtskilliga exempel från övriga delar av landet där landsbygden, som oftast har haft sämst bredband, tagit saken i egna händer. Det finns också exempel på hur kommuner aktivt, oftast genom ett eget bredbandsbolag, byggt ut bredband. 5.1 Förebilder i Kalmar län Kanalisation och fiber i Mönsterås kommun Mönsterås Stadsnät Mönsterås kommun lagt ner kanalisation under mer än tio år i samband med att man har gjort andra grävarbeten. Inom Mönsterås tätort och mellan Mönsterås och Blomstermåla har man även dragit in fiber Genom samförläggning byggs nätet % billigare än om man bygger fibernätet separat. Mönsterås kommun är nätägare och säljer svartfiber för punkt till punktförbindelser. Kommunen har ett avtal med Telia Operator Business som kommunikationsoperatör, som i sin tur avtal med minst tre olika tjänsteleverantörer för privatkunder respektive företag. De tjänster som erbjuds är bredband upp till 100 Mbit, TV och telefoni. För närvarande finns cirka 1400 aktiva kunder i nätet varav ca 250 bredbandskunder. Kommunen har under åren investerat ca 22 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad. I och med att man äger fibernätet har kommunen en intäkt på cirka tusen kronor per år Energibolagen bygger fibernät Emmaboda Emmaboda Energi & Miljö AB har lagt ner fiber i stora delar av Emmaboda kommun. Detta har skett efter beställning från kommunen eller deras egna bolag i samförläggning med fjärrvärme, elkablar och vattenledningar. Bredbandsnätet byggs och ägs av Emmaboda Energi & Miljö AB. Emmaboda Energi & Miljö AB strävar efter att vara helt operatörsoberoende vilket ger slutkunden möjlighet att välja tjänstoperatör och tjänster efter eget behov och vilja. Utbyggnaden har i stort sett skett med bolaget egna medel Västervik Västervik Miljö & Energi AB äger och driver ett helt operatörsoberoende stadsnät i centralorten. Stadsnätet används primärt av bredbandsoperatörer som levererar bredbandstjänster till boende i flertalet flerfamiljshus och till några företag.

8 (10) Dessutom nyttjar delar av kommunkoncernens olika verksamheter stadsnätet. Utbyggnad har skett med egna medel Oskarshamn Oskarshamn Energi äger och driver ett stadsnät i Oskarshamns tätort och förser framförallt flerfamiljshus med bredband Högsby Högsbynät är ett av kommunen delägt stadsnätbolag, där kommunen äger 29 procent. Bolaget är fiberägare och driver ett operatörsoberoende stadsnät i centralorten. Högsbynät AB levererar fiberbaserade bredbandstjänster till boende i några villor i centralorten och till flera företag, både inom och utom kommunen. Dessutom nyttjar delar av kommunkoncernens olika verksamheter stadsnätet. Utbyggnad har skett med egna medel. Högsby Energi AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget äger tomrör i centralorten som samförlagts med fjärrvärme Byanät i Mundekulla I Emmaboda kommun på gränsen mot Kronobergs län har byborna i Mundekulla gått samman och byggt ut ett eget fibernät. Man har anslutit 46 fastigheter utmed en sträcka på drygt en mil. Utbyggnaden har kostat cirka 2,8 miljoner kronor, vilket innebär kronor per fastighet och 237 kronor per meter. Fastighetsägarna har fått bidrag från Emmaboda kommun, landsbygdsprogrammet, kanalisationsstödet samt PTS. Varje fastighetsägare har betalat x kronor för anslutning till nätet Tomrör tillsammans med vattenledning i Kalmar tätort I samband med att villaförening i östra Norrliden skulle lägga om sitt vatten- och avloppsnät passade man på att dra med ett tomrör till varje fastighet. Röret är avsett för att kunna användas för framtida fiber. Kostnaden för varje fastighetsägare blev kronor, till vilket man även kan använda ROT-avdrag. Det återstår att dra in fiber och tända den. Denna kostnad bör vara relativt låg Villa i centrala Nybro Telia har gått ut med erbjudande om att koppla in fiber i flera villaområden i de större tätorterna runt om i länet. Anslutningskostnaden ligger i storleksordningen kronor. 5.2 Exempel från andra län Byalagen bygger kanalisation i Örebro län Utbyggnaden av fiber i Örebro län är i stort sett densamma som i Mönsterås kommun. Skillnaden är att samhällsföreningarna står för projektet att lägga ner kanalisation och därefter anlitar en kommunikationsoperatör som fibrerar och tänder ledningarna. Genom att samhällsföreningarna håller i kanalisationen blir processen med markavtal och gräventreprenörer enklare. Länsstyrelsen i Örebro län bistår med vägledning för hur man driver projektet. Samhällsföreningen äger kanalisationen och någon annan äger och ansvarar för fibern. 6 Strategi för 100 Mbit bredband Oavsett på vilket sätt bredbandet byggs ut ska näten vara öppna och

9 (10) operatörsneutrala där kunden fritt ska kunna välja mellan flera tjänsteleverantörer. Samverkan och samarbete mellan kommunerna, regionförbundet, länsstyrelsen, marknadens aktörer och fastighetsägare ska borga för att arbetet med att bygga ut bredband sker på bästa sätt Statsbidrag som smörjmedel Det anslag som staten har anvisat för kanalisation och landsbygdsutveckling i Kalmar län , totalt cirka 15 miljoner kronor, räcker till: Modell Mönsterås: Modell Mundekulla/Byanät: Behovet är cirka 400 mil mil kanalisation 5-6 mil färdigt bredband Den 1 oktober 2012 ska jordbruksverket utvärdera hur de statliga bredbandspengarna har använts. Utvärderingen ska ligga till underlag för eventuell omfördelning av anslagen. Av denna anledning är det viktigt att de statliga stödmedel, som länsstyrelsen och regionförbundet hanterar, kommer till användning före datumet för utvärdering. För att stimulera, skynda på och optimera användningen av statsbidragen bör en strategi för detta finnas. Strategi 1 Under avser länsstyrelsen och regionförbundet att använda medlen från staten och EU för stöd till, i första hand, kanalisation i det så kallade spridningsnätet 2. Vi inför två datum för sista ansökning om medel, preliminärt per den 15 maj och 15 september varje år. Medlen från staten och EU måste medfinansieras av andra offentliga medel Strategi och handlingsplan i varje kommun På samma sätt som vi gjorde vid utbyggnaden av ADSL, dvs. stötta med kommunala medel, måste vi vara beredda på att göra vid fiberutbyggnaden. Kanalisation i samband med andra grävarbeten måste organiseras/administreras för att bli genomfört. Mönsterås kommun har ett årligt budgetanslag och policy för detta och har därmed som enda kommun i länet målmedvetet kanaliserat. Strategi 2 För att driva ett målinriktat arbete bör varje kommun ta fram en strategi och handlingsplan för hur målet 100 Mbit/s till alla ska kunna uppfyllas. Exempel på områden som behandlas är: Prioritera områden för att snabbt nå målen - men flexibelt tillvarata lokala initiativ Kommunal medfinansiering och policy för hur medlen ska användas Bredband i kommunens egna verksamheter Samverkan med näringslivet, samhällsföreningar, regionförbund och länsstyrelsen samt nätägare för andra typer av nät. 7 Regionalt handlingsprogram Handlingsprogrammet för Kalmar län ska bygga på de kommunala programmen, 2 Spridningsnätet är det nät som finns mellan stomnätens knutpunkter och bostaden/företaget.

10 (10) men de statliga stöden ska hanteras ur ett regionalt perspektiv. Strategin att ha två beslutstillfällen per år, för att kunna fördela stödpengar där de gör störst nytta, ska understödjas genom vägledning och inspiration till medborgarna på i första hand landsbygden. 7.1 Samhällsföreningar bygger bredband Regionförbundet, länsstyrelsen och kommunerna har gemensam information om hur samhällsföreningar kan bygga bredband på landsbygden. Informationen sker i samverkan med länsbygderådet. Exempel på aktiviteter är: Informationsmöten Säkerställa att det finns anslutningspunkter för byanätet Mallar för avtal Tekniska specifikationer För att snabbt få igång samhällsföreningarna projektanställer regionförbundet en person på deltid under Kostnaden är beräknad till cirka kronor och finansieras med kronor vardera från regionförbundet, länsstyrelsen respektive kommunkollektivet. 7.2 Lobbying för mer statliga medel Det statliga anslaget räcker inte långt och likaså finns det i dagsläget i stort inga EU-medel att söka. För att göra regeringen och riksdagen uppmärksamma på detta är det nödvändigt att vi hör av oss. Ett sätt är att mobilisera samhällsföreningarna så att trycket på utbyggnaden ökar. Ett annat sätt är att uppvakta regeringen. Vi kommer att arbeta på båda sätten, dvs. från medborgarnivå och kommunal respektive regional nivå.

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

- en kartläggning på uppdrag av Telenor

- en kartläggning på uppdrag av Telenor Bredband i Örebro län - en kartläggning på uppdrag av Telenor November 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276 Sundbyberg 08-679 9900 www.a-focus.se A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Strategisk plan 2014 till 2018

Strategisk plan 2014 till 2018 1(13) Strategisk plan 2014 till 2018 Trelleborgs Bredbands AB Visionen för bredbandsstrategin är att såväl boende som företag i hela Trelleborgs kommun skall kunna erbjudas en bredbandsuppkoppling på minst

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun Bredbandstrategi för Skellefteå kommun 2015-2020 Del 2 förutsättningar 1. Inledning Skellefteå kommun är bland de ledande i landet beträffande tillgänglighet till bredband. Kommunen har en tydlig ambition

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

Fiber till Villa. en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus

Fiber till Villa. en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus Fiber till Villa en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandivarldsklass.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Datum 2014-03-26 Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Bromölla kommun Postadress Box 18 295 21 Bromölla Besöksadress Storgatan 48 Telefon 0456-82 20 00 vx Fax 0456-82 22 00 E-post kommunstyrelsen@bromolla.se

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 1 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för landets kommuner.

Läs mer

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen

Regeringsuppdrag (10) Elektroniska kommunikationer i planeringen Regeringsuppdrag (10) M2009/4802/A (DELVIS) Elektroniska kommunikationer i planeringen Elektroniska kommunikationer i planeringen Boverket december 2010 2 Elektroniska kommunikationer i planeringen Titel:

Läs mer