Bredbandsstrategi för Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi för Kalmar län"

Transkript

1 (10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, , Bengt Falke, ,

2 (10) BREDBANDSSTRATEGI FÖR KALMAR LÄN 1 Bakgrund 2006 var bredbandstillgången i Kalmar län bland Sveriges bästa. Länet var först i Sverige att fatta beslut om och genomföra 100 procent täckning med ADSL. De flesta av länets telestationer har byggts ut med fiber och det resterande fåtalet har radiolänk. Medborgarna och företagen har varit nöjda och flera av dem som bor i tätorterna nära telestationerna kan få upp till 20 Mbit/s. I de allra största städerna finns även fiber till många flerfamiljshus. I andra län byggdes inte bredbandet ut på samma sätt som i Kalmar. Några har mer fiber och andra är inte helt yttäckande. I t.ex. Kronoberg och Östergötland har kompletteringen av bredbandet skett med fiber på landsbygden det senaste året.

3 (10) 2010 hör Kalmar län till de län som har lägst andel med mycket hög bredbandskapacitet, mer än 50 Mbit/s. Anledningen till detta är troligtvis att de allra flesta fortfarande är nöjda med ADSL och därför har det inte märks någon större efterfrågan från allmänheten och företagarna om ytterligare utbyggnad bredbandet. Nu finns tecken på efterfrågan kommer och ett antal samhällsföreningar har tagit initiativ till att bygga bredband på landet. 2 Bredband är ofta en förutsättning för utveckling I mitten av 90-talet blev de flesta av oss medvetna om Internet och i takt med snabbare uppkopplingar och bättre tjänster började allt mer av vår vardag på jobb och i det privata att utspela sig i datorer och på nätet. Med hjälp av tjänster som webben, epost, Skype, Spotify, bloggar, stömmande video, eböcker har vi steg för steg förändrat vårt sätt att kommunicera, konsumera och leva våra liv. IT och elektroniska kommunikationstjänster i alla former spelar en avgörande roll för produktiviteten och innovationskraften i samhället, och för tillväxten i svensk ekonomi. Den strukturomvandling och globalisering som har skett i näringslivet hade naturligtvis inte varit möjlig utan IT och Internet. EU bedömer att 40% av Europas tillväxt under dessa 15 år kan relateras till IT och har i långtidsplanen Europa 2020 pekat ut den Digitala agendan som ett av sju huvudinitiativ med störst betydelse för Europas framtida tillväxt. I Sverige har sedan länge Internetrelaterad företagsamhet passerat byggbranschen i omsättning. Tyvärr har en stor del av dessa strukturomvandlingar och samhällsförändringar skett steg för steg i det fördolda och synbart utan medvetna politiska beslut. Den förra bredbandsutbyggnaden är ett strålande undantag och där Kalmar län med beslutsamhet tog ett viktigt steg för att ta del av de nya möjligheterna. De ekonomiska insatserna var stora men motsvarar ungefär det årliga underskottet i regionens kollektivtrafik eller 8 km motorväg. Ska vi kunna förverkliga det nationella bredbandsmålet och skapa förutsättningar för en framtida livskraftig region, krävs insatser av motsvarande storleksordning. 3 Målet är 100 Mbit per sekund till alla 2020 I länets förslag till regional utvecklingsstrategi finns målet, 100 Mbit/s bredband till alla senast Det målet ligger i linje regeringens strategi, att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år Regeringens utgångspunkt är att marknaden ska tillhandahålla säkra och goda elektroniska kommunikationer. För att påskynda utbyggnaden på landsbygden gör regeringen en tillfällig satsning över tre år.

4 (10) Sammanlagt satsar regeringen 495 miljoner kronor på bredband över tre år. Totalt 375 miljoner kronor kommer att användas för att finansiera bredbandsutbyggnadsprojekt inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Dessutom satsar regeringen totalt 120 miljoner över en treårsperiod på fortsatt kanalisationsstöd. Där marknaden inte räcker till finns ofta ett stort lokalt engagemang. 3.1 Fiber och trådlöst För att nå det uppsatta målet om 100 Mbit/s till alla kommer det att krävas stora satsningar på infrastruktur, vilken förväntas utgöras av fiber till så många fastigheter som möjligt samt fiber till alltfler master för trådlös mobil kommunikation. Trådlös mobil kommunikation krävs för alla utrustning som inte är möjlig att ha uppkopplad via kabel i olika miljöer. Dessutom kan trådlös mobil kommunikation bli av stor betydelse för möjligheten att koppla upp utrustning i fastigheter dit utbyggnadskostnaderna för fiber ända fram inte går att försvara. 3.2 Samverkan mellan flera parter Det har blivit allt tydligare att de tättbebyggda områdena i städerna gynnas av marknadskrafterna när det gäller utbudet på bredbandsbaserade tjänster. Mindre orter och landsbygden får i många fall inte tillgång till de tjänster som de behöver. Regeringens bredbandsstrategi har som utgångspunkt att det är marknaden som är huvudansvarig för tillhandahållandet av bredband, medan det offentliga i första hand ska stimulera med bidrag till områden där det inte är lönsamt för marknaden att investera i bredbandsutbyggnad. I villkoren för regeringens stöd gäller att de kan användas på landsbygden och i orter med färre än invånare. 3.3 Vem ska äga fibern? En återkommande fråga är vem som ska äga fibern. Post- och Telestyrelsen (PTS) är rädd för är att fiberägare med dominerade ställning, tar in för få konkurrerande tjänsteleverantörer i sitt nät. Det kan medföra att slutkunderna, hushåll och företag, inte får tillräckligt stor konkurrens och i vissa fall bristfälligt utbud. PTS, har under många år brottats med detta och har nu ett krav att samtliga fiberägare ska ha så kallade öppna nät. Nätägare och operatörer har i olika skeden strävat efter att begränsa konkurrensen och försökt låsa in kunderna på ett sätt som motverkar själva grundtanken med Internet. Efter hand har EU och den nationella lagstiftningen försökt reglera, först när det gäller användningen av ADSL över koppar men nu även när det gäller transmission över fiber. Den 1 juli 2011 ändrades därför lagen om elektronisk kommunikation. Enligt de nya bestämmelserna måste leverantörer av internetaccess synliggöra begränsningar som påverkar användarnas möjligheter att få och distribuera information eller använda tillämpningar och tjänster efter eget val. Bestämmelserna är bland annat ett resultat av diskussioner på EU-nivå om hur ett fortsatt öppet internet ska främjas. Post- och telestyrelsen, PTS är den myndighet som har till uppgift att bevaka detta område i Sverige. PTS betonar därför följande i sin utredning Öppna nät och tjänster PTS-ER-

5 (10) 2009:32 : En central utmaning i dagsläget utgörs av begränsningar i tillträde till passiv infrastruktur (t.ex. svart fiber), vilket är en kritisk insatsvara för produktion av bredbandstjänster. Begränsningarna skapar etableringshinder eftersom bredbandsinfrastruktur är mycket kostsamt att nyanlägga och det ofta finns stora effektivitetsvinster med samutnyttjande. En viktig aspekt i detta är offentliga aktörers agerande och PTS vill därför betona att dessa aktörer främst bör inta en marknadskompletterande roll. Konsekvensen av Öppna nät är att det blir mindre viktigt vem som äger infrastrukturen eftersom andra parter även kan utnyttja den på av PTS reglerade villkor. Det är alltså inte primärt det offentligas uppgift att anlägga parallell infrastruktur utan istället komplettera den och förstärka den befintliga. Detta synsätt bekräftas också av att de nuvarande stödformerna där huvuddelen ligger i Landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet. I Kalmar län finns sedan förra bredbandsutbyggnaden en fiberinfrastruktur till telestationerna som bör kunna utgöra en bas för nästa steg i utbyggnaden. Det offentliga roll bör därför koncentreras till glesbygd och mindre orter som saknar marknadsintresse. I enighet med detta är det är därför mycket viktigt att de nätägare och kommunikationsoperatörer som agerar i Kalmar län tydligt ansluter till intentionerna i PTS definition av öppet nät och att avtalen utformas så att de öppnar upp för en förbättrad konkurrens. 4 Kostnader och finansiering Utbyggnaden av bredbandet , dvs. ADSL till hela länet kostade cirka 400 miljoner kronor och finansierades på följande sätt: Bredbandsföretagen 68 Kommunerna 97 Statsbidrag 196 EU 30 Summa 391 Mkr Om vi antar att kostnaden för fiberutbyggnad antas vara kronor/meter och att i princip alla enskilda vägar med statsbidrag kommer att vara aktuella för fiberdragning. Då skulle det kosta cirka en halv miljard kronor att fibrera hela landsbygden. 1 Till detta tillkommer ungefär lika stora kostnader för att tända fibern och förse medborgarna med tjänster. Vi lär komma upp i kostnader på cirka en miljard. Den kalkylerade kostnaden att endast fibrera hela Kalmar län motsvarar ungefär det anslag som regeringen har anslagit till hela Sverige. Det medför att det krävs ytterligare finansiering. 1 I Kalmar län finns det totalt 1200 mil enskild väg, varav 400 mil har statsbidrag. Generellt kan man säga att statsbidrag utgår till enskilda vägar som är bebodda.

6 (10) 4.1 Vem ska betala? I dagsläget finns det flera fiberägare i Kalmar län med Skanova som dominerande aktör. Andra bolag, som verkar inom begränsade områden, är t.ex. Tele2, TDC, Com Hem, Telenor, Teracom, Oskarshamns Energi, Västerviks kraft, Emmaboda Energi och Högsby Nät. Dessa bolag kommer med stor sannolikhet att bygga ut där de anser att det är lönsamt. I orter med fler än 3000 invånare är det rimligt att marknadskrafterna råder. Totalt bor det invånare i dessa områden, vilket motsvarar 56 procent av länets befolkning. I resten av länet måste med största sannolikhet kommunerna tillsammans med medborgarna, staten och EU träda in för att finansiera utbyggnad av fiber. Det är nästintill omöjligt att fördela den kalkylerade kostnaden på en miljard kronor. Engångskostnaden för det enskilda hushållet ligger på kronor. Oavsett om man bor i tätort eller på landsbygd. På landsbygden kan den egna insatsen många gånger delvis ske genom eget arbete. En högst preliminär kalkyl för områden där marknadskrafterna är svaga, skulle kunna se ut enligt nedan Bredbandsföretagen Kommunerna Statsbidrag EU Medborgarna Det man säkert kan säga är att det krävs samverkan, samarbete och samsyn för att nå målet 100 Mbit per sekund till alla. Om utbyggnaden ska vara klar 2020 och kan den kommunala kostnaden komma att uppgå till miljoner kronor, beroende på hur mycket andra finansiärer bidrar med. Kostnaden står förmodligen i proportion till kommunernas yta. 5 Modeller för att bygga bredband Vid utbyggnaden av ADSL finansierade den offentliga sektorn stora delar av ett stomnät i länet, vilket bland annat gav säkerhet genom att alla större orter nu har fiber från flera håll. Majoriteten av telestationerna har fiber framdragen, dock inte alla. Kan vi dra nytta av denna investering nu eller är det

7 (10) bättre att bygga något annat? Vid utbyggnaden utgjorde kommunerna och landstinget lokomotiv, genom att samtidigt upphandla sitt eget behov av kommunikationstjänster. Den möjligheten står förmodligen inte till buds nu. Nu gäller det snarare att mobilisera medborgarna och företagen att fråga efter bättre bredband. Det finns åtskilliga exempel från övriga delar av landet där landsbygden, som oftast har haft sämst bredband, tagit saken i egna händer. Det finns också exempel på hur kommuner aktivt, oftast genom ett eget bredbandsbolag, byggt ut bredband. 5.1 Förebilder i Kalmar län Kanalisation och fiber i Mönsterås kommun Mönsterås Stadsnät Mönsterås kommun lagt ner kanalisation under mer än tio år i samband med att man har gjort andra grävarbeten. Inom Mönsterås tätort och mellan Mönsterås och Blomstermåla har man även dragit in fiber Genom samförläggning byggs nätet % billigare än om man bygger fibernätet separat. Mönsterås kommun är nätägare och säljer svartfiber för punkt till punktförbindelser. Kommunen har ett avtal med Telia Operator Business som kommunikationsoperatör, som i sin tur avtal med minst tre olika tjänsteleverantörer för privatkunder respektive företag. De tjänster som erbjuds är bredband upp till 100 Mbit, TV och telefoni. För närvarande finns cirka 1400 aktiva kunder i nätet varav ca 250 bredbandskunder. Kommunen har under åren investerat ca 22 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad. I och med att man äger fibernätet har kommunen en intäkt på cirka tusen kronor per år Energibolagen bygger fibernät Emmaboda Emmaboda Energi & Miljö AB har lagt ner fiber i stora delar av Emmaboda kommun. Detta har skett efter beställning från kommunen eller deras egna bolag i samförläggning med fjärrvärme, elkablar och vattenledningar. Bredbandsnätet byggs och ägs av Emmaboda Energi & Miljö AB. Emmaboda Energi & Miljö AB strävar efter att vara helt operatörsoberoende vilket ger slutkunden möjlighet att välja tjänstoperatör och tjänster efter eget behov och vilja. Utbyggnaden har i stort sett skett med bolaget egna medel Västervik Västervik Miljö & Energi AB äger och driver ett helt operatörsoberoende stadsnät i centralorten. Stadsnätet används primärt av bredbandsoperatörer som levererar bredbandstjänster till boende i flertalet flerfamiljshus och till några företag.

8 (10) Dessutom nyttjar delar av kommunkoncernens olika verksamheter stadsnätet. Utbyggnad har skett med egna medel Oskarshamn Oskarshamn Energi äger och driver ett stadsnät i Oskarshamns tätort och förser framförallt flerfamiljshus med bredband Högsby Högsbynät är ett av kommunen delägt stadsnätbolag, där kommunen äger 29 procent. Bolaget är fiberägare och driver ett operatörsoberoende stadsnät i centralorten. Högsbynät AB levererar fiberbaserade bredbandstjänster till boende i några villor i centralorten och till flera företag, både inom och utom kommunen. Dessutom nyttjar delar av kommunkoncernens olika verksamheter stadsnätet. Utbyggnad har skett med egna medel. Högsby Energi AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget äger tomrör i centralorten som samförlagts med fjärrvärme Byanät i Mundekulla I Emmaboda kommun på gränsen mot Kronobergs län har byborna i Mundekulla gått samman och byggt ut ett eget fibernät. Man har anslutit 46 fastigheter utmed en sträcka på drygt en mil. Utbyggnaden har kostat cirka 2,8 miljoner kronor, vilket innebär kronor per fastighet och 237 kronor per meter. Fastighetsägarna har fått bidrag från Emmaboda kommun, landsbygdsprogrammet, kanalisationsstödet samt PTS. Varje fastighetsägare har betalat x kronor för anslutning till nätet Tomrör tillsammans med vattenledning i Kalmar tätort I samband med att villaförening i östra Norrliden skulle lägga om sitt vatten- och avloppsnät passade man på att dra med ett tomrör till varje fastighet. Röret är avsett för att kunna användas för framtida fiber. Kostnaden för varje fastighetsägare blev kronor, till vilket man även kan använda ROT-avdrag. Det återstår att dra in fiber och tända den. Denna kostnad bör vara relativt låg Villa i centrala Nybro Telia har gått ut med erbjudande om att koppla in fiber i flera villaområden i de större tätorterna runt om i länet. Anslutningskostnaden ligger i storleksordningen kronor. 5.2 Exempel från andra län Byalagen bygger kanalisation i Örebro län Utbyggnaden av fiber i Örebro län är i stort sett densamma som i Mönsterås kommun. Skillnaden är att samhällsföreningarna står för projektet att lägga ner kanalisation och därefter anlitar en kommunikationsoperatör som fibrerar och tänder ledningarna. Genom att samhällsföreningarna håller i kanalisationen blir processen med markavtal och gräventreprenörer enklare. Länsstyrelsen i Örebro län bistår med vägledning för hur man driver projektet. Samhällsföreningen äger kanalisationen och någon annan äger och ansvarar för fibern. 6 Strategi för 100 Mbit bredband Oavsett på vilket sätt bredbandet byggs ut ska näten vara öppna och

9 (10) operatörsneutrala där kunden fritt ska kunna välja mellan flera tjänsteleverantörer. Samverkan och samarbete mellan kommunerna, regionförbundet, länsstyrelsen, marknadens aktörer och fastighetsägare ska borga för att arbetet med att bygga ut bredband sker på bästa sätt Statsbidrag som smörjmedel Det anslag som staten har anvisat för kanalisation och landsbygdsutveckling i Kalmar län , totalt cirka 15 miljoner kronor, räcker till: Modell Mönsterås: Modell Mundekulla/Byanät: Behovet är cirka 400 mil mil kanalisation 5-6 mil färdigt bredband Den 1 oktober 2012 ska jordbruksverket utvärdera hur de statliga bredbandspengarna har använts. Utvärderingen ska ligga till underlag för eventuell omfördelning av anslagen. Av denna anledning är det viktigt att de statliga stödmedel, som länsstyrelsen och regionförbundet hanterar, kommer till användning före datumet för utvärdering. För att stimulera, skynda på och optimera användningen av statsbidragen bör en strategi för detta finnas. Strategi 1 Under avser länsstyrelsen och regionförbundet att använda medlen från staten och EU för stöd till, i första hand, kanalisation i det så kallade spridningsnätet 2. Vi inför två datum för sista ansökning om medel, preliminärt per den 15 maj och 15 september varje år. Medlen från staten och EU måste medfinansieras av andra offentliga medel Strategi och handlingsplan i varje kommun På samma sätt som vi gjorde vid utbyggnaden av ADSL, dvs. stötta med kommunala medel, måste vi vara beredda på att göra vid fiberutbyggnaden. Kanalisation i samband med andra grävarbeten måste organiseras/administreras för att bli genomfört. Mönsterås kommun har ett årligt budgetanslag och policy för detta och har därmed som enda kommun i länet målmedvetet kanaliserat. Strategi 2 För att driva ett målinriktat arbete bör varje kommun ta fram en strategi och handlingsplan för hur målet 100 Mbit/s till alla ska kunna uppfyllas. Exempel på områden som behandlas är: Prioritera områden för att snabbt nå målen - men flexibelt tillvarata lokala initiativ Kommunal medfinansiering och policy för hur medlen ska användas Bredband i kommunens egna verksamheter Samverkan med näringslivet, samhällsföreningar, regionförbund och länsstyrelsen samt nätägare för andra typer av nät. 7 Regionalt handlingsprogram Handlingsprogrammet för Kalmar län ska bygga på de kommunala programmen, 2 Spridningsnätet är det nät som finns mellan stomnätens knutpunkter och bostaden/företaget.

10 (10) men de statliga stöden ska hanteras ur ett regionalt perspektiv. Strategin att ha två beslutstillfällen per år, för att kunna fördela stödpengar där de gör störst nytta, ska understödjas genom vägledning och inspiration till medborgarna på i första hand landsbygden. 7.1 Samhällsföreningar bygger bredband Regionförbundet, länsstyrelsen och kommunerna har gemensam information om hur samhällsföreningar kan bygga bredband på landsbygden. Informationen sker i samverkan med länsbygderådet. Exempel på aktiviteter är: Informationsmöten Säkerställa att det finns anslutningspunkter för byanätet Mallar för avtal Tekniska specifikationer För att snabbt få igång samhällsföreningarna projektanställer regionförbundet en person på deltid under Kostnaden är beräknad till cirka kronor och finansieras med kronor vardera från regionförbundet, länsstyrelsen respektive kommunkollektivet. 7.2 Lobbying för mer statliga medel Det statliga anslaget räcker inte långt och likaså finns det i dagsläget i stort inga EU-medel att söka. För att göra regeringen och riksdagen uppmärksamma på detta är det nödvändigt att vi hör av oss. Ett sätt är att mobilisera samhällsföreningarna så att trycket på utbyggnaden ökar. Ett annat sätt är att uppvakta regeringen. Vi kommer att arbeta på båda sätten, dvs. från medborgarnivå och kommunal respektive regional nivå.

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Plan för bredbandsutbyggnaden

Plan för bredbandsutbyggnaden Plan för bredbandsutbyggnaden i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2018:104 Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ Dokumentet beslutades

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstrategi Burlövs kommun

Bredbandsstrategi Burlövs kommun 1/5 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2018:9 DIARIENUMMER KS/2018:459-005 Bredbandsstrategi 2018 2022 Burlövs kommun Strategisk inriktning för bredbandsutbyggnaden i Burlövs kommun Burlöv är en kommun i stark tillväxt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Bredbandspolicy. Förord. Bredbandspolicyns syfte

Bredbandspolicy. Förord. Bredbandspolicyns syfte Bredbandspolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 85 ) Gäller för: Alla Kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-26 Dokumentansvarig: Bredbandssamordnaren, Vetlanda Kommun

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Krokoms kommun

Bredbandsstrategi för Krokoms kommun Bredbandsstrategi för Krokoms kommun Vägen mot en digital framtid Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter,

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Information om uppskattade kostnader för fiberutbyggnad

Information om uppskattade kostnader för fiberutbyggnad Tjänsteskrivelse 2018-11-23 Sida 1 (7) Kommunledningsförvaltningen IT IT-chef Per-Anders Jansson Kommunstyrelsen Telefon 0141-22 24 49 Mobiltelefon Telefax e-postadress per-anders.jansson@motala.se Diarienummer

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 53%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2015-2020 mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, 22 Innehåll Bakgrund

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år 2018 2022 Antagen av kommunfullmäktige 2018 04 09 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och målsättning... 2 2 Inledning... 3 3 Nuläge... 4 4 Handlingsplan...

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Bredbandspolicy för Danderyds kommun

Bredbandspolicy för Danderyds kommun Policy 1 (8) Bredbandspolicy för Danderyds kommun Författad av: Plan- och exploatering Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: Giltighetstid: Version: 1.0 Policy 2 (8) Innehållsförteckning Vad är

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi

Region Värmlands bredbandsstrategi Enheten för regional tillväxt Sara Johansson, 054-701 10 41 sara.johansson@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGION VÄRMLANDS STYRELSE Datum 2013-06-20 Ärendenummer RV2012-496 Sida 1(7) Lars Christensen

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster:

Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster: Sammanfattning av Hyresgästföreningens remissvar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster: Den 20 februari går remisstiden ut för Post- och Telestyrelsens (PTS) rapport Öppna nät och

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar kommun

Bredbandsstrategi för Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Huvudprojektledare Annika Fonseca 2016-01-01 1 (11) Bredbandsstrategi för Kalmar kommun 2016-2020

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1119 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer