Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-08-09 135. Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30"

Transkript

1 Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti ande Jessica Ashworth (m), ordförande Harriet Paulsson (c), ledamot Anders Magnhagen (s), ledamot Hans Clair (m), ledamot Anders Netterheim (m), tjänstg ers Birgitta Krüger (fp), ledamot Camilla Gottfries-Hindersson (s), ledamot Ingela Sklander (s), tjänstg ers Ibb Malmgren (sd), ledamot Övriga deltagare Kaiza Nilsson (kd), ers Knut Krüger (fp), ers Linda Andersson (s), ers Christer de la Motte, tf socialchef Thomas Andersson, sekr Gert Möller Utses att justera Camilla Gottfries-Hindersson Justeringens plats Socialtjänstens expedition Paragrafer , 140 och tid 14 aug Sekretess Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 9 aug 2012 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 15 aug 2012 nedtagande 11 sep 2012 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift...

2 SN 119 Upprop Upprop genomförs och ordföranden finner att Ismo Pääkkönen (m) och Manfred Riekwel (mp) inte är närvarande. Anders Netterheim (m) respektive Ingela Sklander (s) inträder som tjänstgörande i deras ställe.

3 SN 120 Godkännande av föredragningslista Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan efter att ärende 8 utgått och ett informationsärende om Orupslund/Rehabcenter tillförts. Ärenderubrik Blad nr 119 Upprop Godkännande av föredragningslista Information om Orupslund/Rehabcenter Ekonomi och verksamhet Delegationsbeslut Anmälningar Skrivelser och meddelanden Rapportering av ej verkställda beslut Boendekostnad för Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013 från Brottsofferjouren i mellersta Skåne Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum Skåne Åtgärder avseende Åtorps ungdomsboende med anledning av socialstyrelsens beslut Inriktningsmål för budget Budget Motion klargörande kring hemlösa/bostadslösa i vår kommun Personlig assistans som numera övervältras på kommunerna Rapporterat missförhållande inom daglig verksamhet Anmälningar (sekretess) 155

4 Fortsättning Skrivelser och meddelanden (sekretess) Yttrande jml 4 kap 10 föräldrabalken Stämningsansökan jml 6 kap 8a föräldrabalken Övrigt 159

5 SN 121 Information om Orupslund/Rehabcenter Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Ärendebeskrivning Enhetschef Gert Möller informerar om verksamheten på Orupslund/Rehabcenter. Enheten förfogar över 16 platser, varav 9 korttidsplatser. Därutöver används i dagsläget 10 platser på externa verksamheter. Utredningar och bedömningar göra av ett team med biståndshandläggare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och undersköterska. Inom Rehabcenter finns undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut samt undersköterskor i hemtagningsteam. Rehabiliteringen består av en del, cirka tre veckor, på korttidsboende inom Rehabcenter och en del i ordinärt boende. Rehabilitering ges under begränsad tid i syfte att återhämta förlorade funktioner. Verksamheten fungerar utifrån ett funktionsstödjande förhållningssätt med stöd och motivation för personers egen delaktighet för att så långt som möjligt fortsätta sin vardag efter intressen och behov. Inom enheten ges även vård i livets slutskede.

6 SN 122 Ekonomi och verksamhet Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Christer de la Motte redogör för socialnämndens aktuella ekonomiska situation till och med juli 2012 och gör återkopplingar till nämndens verksamheter. Den ekonomiska situationen liknar vårens prognos. Det totala underskottet är 3,8 miljoner vari ingår kostnader för skolmat och IT-kostnader med en ökning som fördelats efter budgetering, vardera på cirka 1 miljon kr och för vilka kompensation diskuteras. Underskottet för omsorgen om funktionshindrade på 2,8 miljoner kr kvarstår medan hemtjänstens underskott minskat med kr.

7 SN 123 Delegationsbeslut Socialnämnden beslutat att godkänna redovisningen av delegationsärenden. Individ och familjeomsorgen juni 2012 Antal Arbete- och försörjning Barn och familj Inte inleda utredning Familjerätt Flykting Vuxen Inte inleda utredning Alkohollagen Teamet Antal Teamet Personalärenden juni 2012 Antal OF område 240 Anställning viss tid OF område 241 Anställning viss tid Skogsgläntan, Orupslund Anställning viss tid IFO Anställning viss tid Bemanningen Anställning viss tid

8 SN 124 Anmälningar Socialnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. A. Sveriges kommuner och landsting Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL och TGL-KL m fl. Sveriges kommuner och landsting och arbetsgivareförbundet Pakta träffade den 28 april 2012 överenskommelse om ändrade försäkringsvillkor angående arbetsskada. B. Protokoll från samverkansgrupp SOC, 2 augusti 2012.

9 SN 125 Skrivelser och meddelanden Socialnämnden beslutar att lägga skrivelser och meddelanden till handlingarna. A. Kommunkansliet Dnr 2012/ Revisorernas granskning av kommunernas fordonshantering. Yttrande önskas av respektive sektors fordonsansvarig. B. Socialstyrelsen Dnr 2012/ i ärendet verksamhetstillsyn enligt 13 kap 1 socialtjänstlagen och 7 kap 1 patientsäkerhetslagen. Ärendet avslutas. C. Tekniska nämnden Dnr 2012/ Cykelvägsplan. Tekniska nämnden godkänner kommunal arbetsordning för framtagande av prioriterad objektslista för regions Skåne och trafikverkets cykelvägsplan. D. Socialstyrelsen Dnr 2012/ angående brister i trygghetslarm. Ärendet avslutas då relevanta åtgärder vidtagits. E. Socialstyrelsen Dnr 2012/ angående fysiskt våld mellan enskilda i särskilt boende. Ärendet avslutas eftersom missförhållandet utretts tillräckligt och åtgärder vidtagit utan dröjsmål. F. Kommunförbundet Skåne Dnr 2012/ Finansiering av huvudmannaskap för färdtjänst. Bidrag betalas till region Skåne i avvaktan på att regionen själv kan finansiera via eget skatteuttag. G. Socialstyrelsen Medicinsk åldersbestämning för barn i övre tonåren. Angående att säkra vetenskapligheten i de metoder som bör användas vid åldersbedömning.

10 Fortsättning 125 H. Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2012/ juni KSau föreslår kommunstyrelsen besluta att nämnder med prognosticerade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta för att inte överskrida tilldelade budgetramar samt att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas med nästföljande prognos. I. Kommunförbundet Skåne Hemsjukvård gränssnittsfrågor mm. Regionstyrelsen och Kommunförbundet Skånes styrelse har ställt sig bakom gemensamma principer för en fortsatt process i syfte att nå en för båda parter rimlig lösning i gränssnittsfrågor om ansvaret för hemsjukvård.

11 SN 126 Dnr Rapportering av ej verkställda beslut Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Ärende Social sektor rapporterar kvartalsvis till socialstyrelsen beslut enligt 4 kap 1 och 16 kap 6f SoL samt 9 och 28 f-g LSS som inte verkställts. Under 2:a kvartalet 2012 har samtliga beslut inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning verkställts.

12 SN 127 Boendekostnad för 2012 Socialnämnden beslutar att höja schablonen för högsta godtagbara boendekostnad enligt förslag att schablonen gäller från 1 september Ärendebeskrivning För bedömning av skälig boendekostnad vid ansökan om bistånd finns en av socialnämnden upprättad lista på vad som ska anses vara en högsta godtagbar boendekostnad. Kostnaden justeras årligen med ledning av förändringarna i kostnaderna för bostäder. För 2012 räknades hyrorona i Höör upp med 2,43 %. Förslag föreligger med schablon för kostnaderna 2011 och föreslag till ökad högsta godtagbara boendekostnad per månad för 2012.

13 SN 128 Dnr 2012/ Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013 från Brottsofferjouren i mellersta Skåne Socialnämnden beslutar att för 2013 bevilja Brottsofferjouren i mellersta Skåne verksamhetsbidrag med 3 kr per kommuninvånare till ett totalbelopp på kr. Ärendebeskrivning Brottofferjouren i mellersta Skåne (BOJ) har ansökt hos Höörs kommun om ett verksamhetsbidrag motsvarande 3 kr per invånare. Tidigare har BOJ beviljats bidrag med 1 kr per invånare. Genom BOJ erbjuds stöd till personer i Höörs kommun som varit utsatta för brott. Antalet brottsutsatta i mellersta Skåne som vänder sig till BOJ ökar för varje år beräknas ideella stödpersoner, vittnesstöd och anställda ha arbetat 203 timmar för att tillgodose efterfrågan på stöd. Utöver det har tid gått åt till intern utbildning och kompetensutveckling, informationsspridning och brottsförebyggande insatser. Socialnämnden har ett lagstadgat ansvar för stöd till brottsoffer, ett ansvar som stärks ytterligare. Ett sätt att möta ansvaret är samarbete med och ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren. sunderlag Ansökan om bidrag. Underlag för ökat kommunalt bidrag.

14 SN 129 Dnr 2012/71-70 Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum Skåne Socialnämnden beslutar att bevilja Adoptionscentrum Skåne föreningsbidrag på 2000 kr för verksamhetsåret Ärendebeskrivning Skåneavdelningen av förbundet Adoptionscentrum ansöker om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2012 med 2000 kr. För 2011 beviljade nämnden ett bidrag med 2000 kr. Enligt lagen om internationell adoptionshjälp ligger den praktiska handläggningen av frågor som rör internationella adoptioner på ideella organisationer. Förbundet Adoptionscentrum är den största av de organisationer som auktoriserats av myndigheten för internationella adoptioner, MIA. I Skåne har Adoptionscentrum ca 750 medlemsfamiljer och arbetar både lokalt och regionalt beroende på medlemsantalet i kommunerna. De viktigaste verksamhetsområdena är information, program, medlemsträffar och kontaktpersoner. Adoptionscentrum Skåne bedöms fylla en viktig funktion i sitt arbete med att stödja blivande adoptivföräldrar och adoptivfamiljer.

15 SN 130 Dnr 2012/ Åtgärder avseende Åtorps ungdomsboende med anledning av socialstyrelsens beslut Socialnämnden beslutar att meddela nedanstående som sitt svar till socialstyrelsen. Ärendet Socialstyrelsen genomförde den 7 juni 2012 tillsyn av Åtorps ungdomsboende HVB 13 kap 1 socialtjänstlagen (2001:453). I beslut den 19 juni fastställer socialstyrelsen att socialnämnden i Höör ska säkerställa en verksamhet av god kvalitet genom att aldrig lämna verksamheten obemannad. Vidtagna åtgärder med anledning av socialstyrelsen beslut För att säkerställa att verksamheten aldrig lämnas obemannad föreslås följande åtgärd. En skriftlig rutin för bemanningen vid Åtorps ungdomsboende upprättas. Rutinen föreskriver att Åtorps ungdomsboende alltid ska vara bemannat med minst en personal. Undantag får göras vid akuta händelser av kortvarig karaktär då personal måste följa med en boende till exempelvis vårdcentralen. Personalen ska då vara tillgänglig på telefon samt inte lämna boendet i mer än en timme. Vid längre frånvaro ska kontakt tas med arbetsledningen för att extra personal ska kunna sättas in. Undantag får även göras vid gemensamma utflykter då alla boende medföljer.

16 SN 131 Dnr 2012/ Inriktningsmål för budget 2013 Socialnämnde beslutar att uppdra till social sektor att utarbeta förslag till effektmål och mätetal enligt kommunfullmäktigesbeslut. Ärende beskrivning Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål för Höörs kommun där man ger respektive nämnd i uppdrag att ta fram effektmål och mättetal som beskriver hur nämnderna ska arbeta för att nå inriktningsmålen. sunderlag KF beslut juni 2012.

17 SN 132 Budget 2013 Socialnämnden beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att vid sitt möte den 30 augusti fastställa en bugetskrivelse till kommunstyrelsen med utgångspunkt från den presentation som gjordes vid dagens sammanträde samt påföljande diskussion samt att skrivelsen tas upp som ärende vid nämndens sammanträde den 13 september Ärendebeskrivning En budgetskrivelse för 2013 från respektive nämnd ska vara lämnad till kommunstyrelsen senast den 3 september Tf socialchef Christer de la Motte redogör för det innehåll som nämndens budgetskrivelse förslagsvis bör behandla för att tydliggöra verksamhetens resursbehov de kommande åren. Presentationen kommer att distribueras till ledamöterna.

18 SN 133 Dnr 2011/ Motion klargörande kring hemlösa/bostadslösa i vår kommun Socialnämnden beslutar att uppdra till social sektor att utreda frågan om åtgärder och beredskap för hemlösa/bostadslösa i kommunen enligt kommunfullmäktiges beslut. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har med anledning av rubricerade motion gett socialnämnden i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att upprätthålla en beredskap för hemlösa/bostadslösa i kommunen samt beräkna kostnaderna för denna beredskap. Socialnämnden har tidigare behandlat frågan i beslut april sunderlag KF beslut juni 2012.

19 SN 134 Personlig assistans som numera övervältras på kommunerna Socialnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen angående de kostnader som drabbar kommunen för personlig assistans med hemställan att kommunstyrelsen för saken vidare till Kommunförbundet Skåne för att gemensamt med övriga kommuner i Skåne väcka frågan hos Sveriges kommuner och landsting. Ärendebeskrivning Socialnämnden har beslutat att ge arbetsutskottet i uppdrag att formulera en skrivelse till regeringen om de kostnader för personlig assistens som övervältras på kommunen.

20 SN 135 Sekretess

21 SN 136 Sekretess

22 SN 137 Sekretess

23 SN 138 Sekretess

24 SN 139 Sekretess

25 SN 140 Övrigt Ordföranden påminner om att rapporten av från genomgången av socialnämndens verksamhet ska presenteras. Den 21 augusti kl redogör uppdragstagarna för rapportens slutsatser. Platsen är Älvkullens allaktivitetshus, Älvgatan 2 i Höör. Ordföranden hoppas på en god uppslutning från nämndens ledamöter och ersättare.

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-03-08 43

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-03-08 43 2012-03-08 43 Plats och tid Konferensrummet Dalen, Hagagatan 8, kl 18.00 22.20 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Jessica Ashworth (m), ordf Harriet Paulsson (c), ledamot Anders Magnhagen (s), ledamot

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (16) Mötesdatum 2015-06-29 Innehåll 90 Val av justerare 91 Anmälningsärenden 92 Delegationsbeslut 93 Förslag till införande av en ny placeringsform för barn

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer