SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden"

Transkript

1 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen (S), 2e vice ordförande Ismo Pääkkönen (M) Birgitta Krüger (FP) Camilla Gottfries Hindersson (S) Maria Truedsson (MP) Ibb Malmgren (SD) Anders Netterheim (M), tjg ers Utses att justera Anders Magnhagen Paragrafer 1-19 Sekretess Justeringens plats och tid 28 januari 2013, Sekreterare Ordförande Thomas Andersson Jessica Ashworth Anders Magnhagen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Socialnämnden Datum då anslaget sätts upp 29 januari 2013 Datum då anslaget tas ned 20 februari 2013 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 2 Underskrift Jessica Ashworth

2 2 (24) Övriga närvarande Kaiza Nilsson (KD) Knut Krüger (FP) Aina Nilsson (SPI) Ingela Sklander (S) Linda Andersson (S) Stefan Liljenberg (SD) Christer de la Motte, tf socialchef Monica Malmqvist, bitr socialchef Thomas Andersson, sekr Madelene Mellrin, enh chef, 1-2 Carina Johansson, enh chef, 1-2

3 3 (24) Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av föredragningslistan Information: Ekonomi och verksamhet Information om kontaktpolitiker i socialnämnden Anmälan av delegeringsärenden Anmälningar Skrivelser och meddelanden Uppföljning av negativa avvikelser Ersättare från socialnämnden i kommunala handikapprådet Remiss kulturprogram för Höörs tätort Kommunstyrelsen efterfrågar yttranden på motion om inrättande av nytt forum för medborgardialog avseende all verksamhet inom social sektor Södra Munkarps gruppboende Uppföljande tillsyn på Fogdaröd omsorg, vård och utbildning Uppföljande tillsyn på Södra Munkarps gruppboende Anmälningar (sekretess) Skrivelser och meddelanden (sekretess) Tillsynsbesök på gruppbostad Norrevärn Tillsynsbesök på gruppbostad Vinkelgatan Anmälan enligt lex Sarah Anmälan enligt lex Maria... 24

4 4 (24) 1 Godkännande av föredragningslistan Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.

5 5 (24) 2 Information: Ekonomi och verksamhet Beslut Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning INFORMATION FRÅN OF Carina Johansson och Madelene Mellrin presenterar verksamheten inom OF, omsorgen till personer med funktionsnedsättning. Antalet verksamheter har minska från 9 st 2006 till dagens 7 genom att verksamheter samordnats. Verksamheterna nu är Kivi/boendestöd/personligt ombud, gruppbostad Vinkelgatan, gruppbostad Norrevärn, S Munkarp, Personlig assistans, Daglig verksamhet och Korttids/fritids. De olika verksamheterna ges en presentation av funktion, medborgarperspektiv och hur arbetet bedrivs. Nämnden ges en bild av de behov som finns i dagsläget och de framtidsutsikter och utvecklingsmöjligheter som enheterna har. När det gäller personlig assistans finns ersättningsregler som ger kommunen ersättning när insatser beviljats mer är 20 timmar medan kommunen står för de första 20 timmarna. Kommunen får även ersätta privata utförares sjuklöner. INFORMATION FRÅN SOCIALCHEFEN Christer de la Motte informerar om det aktuella läget när det gäller omstrukturering i Kungshällan. Bokslutet för 2012 är inte färdigställt. Socialchefen meddelar dock att det bland annat visar sig att intäkterna står för en del av ett förväntat underskott. Obelagda platser inom kommunens boenden är en orsak till lägre intäkter vilket emellertid tyder på goda insatser i andra delar av verksamheten. Annat som tynger resultatet är underskott i avtalet om ersättning från migrationsverket.

6 6 (24) 3 Information om kontaktpolitiker i socialnämnden Ärendebeskrivning Socialnämnden har utsett kontaktpolitiker till enheterna inom social sektor. Varje enhet har två kontaktpolitiker och det finns kontaktpersoner på arbetsplatserna. Besöken har under föregående år varit få. Nämndens ledamöter och ersättare påminns nu om möjligheten att få ta del av sektorns operativa verksamhet. En lista med kontaktpolitiker och kontaktpersoner har distribuerats. För att ta initiativ till besök föreslår ordföranden att respektive kontaktpolitiker ringer upp kontaktpersonen på listan för att hitta tid och form för ett besök.

7 7 (24) 4 Anmälan av delegeringsärenden Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Ärendebeskrivning Individ och familjeomsorgen nov-dec 2012 Antal Arbete- och försörjning varav Arbetar deltid ofrivilligt 7 Arbetsökande 82 Sjukersättning 5 Sjukskriven 22 Studerande 2 Vistas inte i kommunen 1 Övriga orsaker 23 Arbetar heltid 2 Arbetshinder, sociala skäl 19 Arbetssökande, väntar på ers 2 Behov kan tillgodoses på annat sätt 3 Ej rätt till bistånd 4 Föräldraledig, otillräcklig ersättning 2 Pensionär 5 Sjukskriven, väntar på sjukpeng 1 Arbete och försörjning varav Arbetar deltid ofrivilligt 7 Arbetsökande 92 Sjukersättning 5 Sjukskriven 14 Studerande 5 Övriga orsaker 19 Arbetar heltid 1 Arbetshinder, sociala skäl 23 Arbetssökande, väntar på ersättn 6 Behovet kan tillgodoses på annat 2 sätt Ej rätt till bistånd 5 Föräldraledig 1 Pensionär 2 Sjukersättning, väntar på ersättning 3 Sjukskriven, väntar på sjukpeng 1

8 8 (24) Barn och familj Barn och familj Familjerätt Familjerätt Flykting Flykting Vuxen Vuxen Teamet nov - dec 2012 Antal Teamet Teamet Personalärenden nov - dec 2012 Antal Skogsgläntan, Orupslund Anställning viss tid Anställning tills vidare Teamet Anställning viss tid Teamet Anställning viss tid Ledig utan lön > 1 mån Bemanningsenheten Anställning viss tid Bemanningsenheten Anställning viss tid

9 9 (24) 5 Anmälningar Beslut Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna Ärendebeskrivning A. Samverkansgrupp SOC: Protokoll B. Rappertering till socialstyrelsen av ej verkställda beslut under kvartal 4: Alla beslut inom socialtjänstlagen är verkställda. Dnr: 2012/ C. Magnus Nilsson, HFAB: Sammanställning av fixarjobb okt-dec Dnr 2012/56-70

10 10 (24) 6 Skrivelser och meddelanden Beslut Socialnämnden lägger skrivelser och meddelanden till handlingarna Ärendebeskrivning A. Kommunstyrelsens arbetsutskott: Tidplan för ekonomisk uppföljning Dnr 2012/ B. Kommunstyrelsen arbetsutskott: Budgetanvisningar och tidplan för arbetet med Budget 2014 VEP Dnr 2012/ C. Kommunledningskansliet: Tillfälle att yttra sig över skrivelse från Björkens demenscentra. Dnr 2012/ D. Kommunförbundet Skåne: Tillfälligt avtal angående specialistläkarledd hemsjukvård. Dnr 2012/ E. SKL: Ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL för år 2013, cirkulär 12:63 F. SKL: 3 st överenskommelser med regeringen. 1) Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. 2) Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. 3) Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa, cirkulär 12:73. G. Kommunstyrelsen: Fördjupad analys av avtalstroheten. H. Ersättningsnämnden: Information om Ersättningsnämndens arbete med ersättning till personer som utsatts för övergrepp och försummelse i samhällsvård. Se även ersattningsnamnden.se

11 11 (24) 7 Uppföljning av negativa avvikelser Beslut Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchefen att utarbeta rutiner för hur negativa avvikelser ska följas upp och redovisas av budgetansvariga med åtgärder och handlingsprogram för att motverka underskott. Ärendebeskrivning Det ekonomiska läget följs regelbundet upp och redovisas på socialnämndens sammanträden. Nuvarande rutiner för uppföljning bör utvecklas för att på ett tydligare sätt visa den aktuella ekonomiska situationen. Det bör aven framgå vilka nödvändiga åtgärder inom ekonomi och verksamhet som gjorts, planeras eller kan vidtas för att undvika underskott. Beslutsunderlag Muntlig föredragning

12 12 (24) 8 Ersättare från socialnämnden i kommunala handikapprådet Beslut Socialnämnden beslutar att avslå förslaget att utse ersättare till Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet. Reservation mot beslutet Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Socialnämnden representeras i Kommunala handikapprådet av en ledamot (ordförande). Harriet Paulsson (c) är utsedd som ordförande i rådet. Ärendet avser om ersättare ska utses från socialnämnden. På samma sätt saknas ersättare från socialnämnden i det Kommunala pensionärsrådet där Jessica Ashworth (m) representerar socialnämnden. Yrkanden Anders Magnhagen (s) föreslår att en ledamot från oppositionspartierna utses till det Kommunala handikapprådet respektive det Kommunala pensionärsrådet Anders Netterheim (m) föreslår att avslå förslaget om att utse ersättare till det Kommunala handikapprådet och det Kommunal pensionärsrådet eftersom respektive reglemente inte föreskriver ersättare från socialnämnden Beslutsordning Ordföranden ställer Anders Netterheims och Anders Magnhagens förslag mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt Anders Netterheims förslag. Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner beslutsordningen med JA för Anders Netterheims förslag och NEJ för Anders Magnhagens förslag. Omröstning Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 3 NEJ-röster. Ordförande finner att nämnden således beslutat enligt Anders Netterheims förslag. Jessica Ashworth (m) JA Harriet Paulsson (c) JA Anders Magnhagen (s) NEJ Ismo Pääkkönen (m) JA Birgitta Krüger (fp) JA Camilla Gottfries Hindersson (s) NEJ Maria Truedsson (mp) NEJ

13 13 (24) Ibb Malmgren (sd) JA Anders Netterheim (m) JA Beslutsunderlag Reglemente för Kommunala handikapprådet Reglemente för Kommunala pensionärsrådet

14 14 (24) Dnr SN 2012/255 9 Remiss kulturprogram för Höörs tätort Beslut Socialnämnden beslutar att föreslå socialnämnden att meddela nedanstående förslag som sitt yttrande till Kultur och fritidsnämnden avseende kulturmiljöprogram för Höörs tätort. Ärendebeskrivning Remisshandlingar avseende förslag till kulturmiljöprogram för Höörs tätort har översänts till Socialnämnden för yttrande. Programförslaget har godkänts av kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Yttrande Socialnämnden har tagit del av den allmänna introduktionsdelen av programmet samt haft tillgång till materialet om kulturmiljöprogrammet på kommunens hemsida. Det föreslagna programmet utgör enligt nämndens uppfattning en värdefull dokumentation av de kulturvärden samhällets byggnader besitter. Utan att ta ställning till programmets värderingar av olika byggnader och byggnadsmiljöer ser nämnden nyttan av att dessa lyfts fram. Det ger förutsättningar för tätorten att utvecklas med bland annat bra bostäder samtidigt som hänsyn kan tas till byggnader och miljöer som är viktiga för samhällets identitet och historia. I övrigt finns, från socialnämndens sida, inget att erinra eller att tillföra programmet. Beslutsunderlag Remisshandling kulturmiljöprogram 2012

15 15 (24) Dnr SN 2013/5 10 Kommunstyrelsen efterfrågar yttranden på motion om inrättande av nytt forum för medborgardialog avseende all verksamhet inom social sektor Beslut Socialnämnden beslutar att inte driva frågan om ett forum för medborgardialog avseende all verksamhet inom social sektor vidare med hänvisning till det samarbete som redan förekommer mellan Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet och det arbete som råden bedriver. Ärendebeskrivning En motion om att inrätta ett forum för medborgardialog som avser all verksamhet inom social sektor har kommit in till Kommunfullmäktige den 11 mars Socialnämnden svarade på remissen från kommunstyrelsen den 25 oktober I kommunfullmäktiges redovisning av ej färdigbehandlade motioner framgår att svar inte kommit från de kommunala handikapp- och pensionärsråden. Svaren efterfrågas nu för att Fullmäktige ska kunna besluta om motionen.

16 16 (24) Dnr SN 2013/3 11 Södra Munkarps gruppboende Beslut Socialnämnden beslutar att åter konkurrensutsätta Södra Munkarps gruppbostad samt att inkludera daglig verksamhet enligt LSS 9:10, för dem som bor i Södra Munkarp. Ärendebeskrivning Verksamheten vid gruppboendet i Södra Munkarp drivs nu av Attendo/Nimbus Resurscenter. Avtalet om verksamheten med socialnämnden i Höör har sagts upp av Attendo/Nimbus från Det innebär att det från det datumet är driften ett ansvar för socialnämnden. Från social sektor finns förslag att åter konkurrensutsätt gruppboendet i Södra Munkarp genom att upphandla driften av verksamheten. Protokoll från tillsyn föreligger (se ärende 13) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tillsynsprotokoll

17 17 (24) Dnr SN 2012/ Uppföljande tillsyn på Fogdaröd omsorg, vård och utbildning Beslut Socialnämnden beslutar att inte vidta några åtgärder med anledning av uppföljningen. Ärendebeskrivning Rapport föreligger från uppföljande tillsynsbesök på Fogdaröd omsorg, vård och utbildning.

18 18 (24) Dnr SN 2012/ Uppföljande tillsyn på Södra Munkarps gruppboende Beslut Socialnämnden beslutar att inte vidta några åtgärder med anledning av uppföljningen. Ärendebeskrivning En rapport föreligger från uppföljande tillsynsbesök på Södra Munkarps gruppboende.

19 19 (24) 14 (sekretess)

20 20 (24) 15 (sekretess)

21 21 (24) 16 (sekretess)

22 22 (24) 17 (sekretess)

23 23 (24) 18 (sekretess)

24 24 (24) (sekretess)

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer