BILAGA 5. Förtydligande med exempel på hur målen i miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting ska mätas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 5. Förtydligande med exempel på hur målen i miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting ska mätas"

Transkript

1 BILAGA 5 Förtydligande med exempel på hur målen i miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting ska mätas

2 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Miljöavdelningen Tillväxt, miljö och regionplanering BILAGA 5 FÖRTYDLIGANDE MED EXEMPEL TILL MÅLEN Inledning Uppföljning och mätning av Stockholms läns landstings nuvarande miljöprogram Miljö Steg 5 tydliggörs i ett specifikationsdokument. Dokumentet fastställer mätmetoder för uppföljningen och fastställer vilka uppgifter som förvaltningar och bolag ska redovisa, samt beskriver hur dessa uppgifter ska vägas samman för att avgöra huruvida Stockholms läns landsting (SLL) har nått målen eller ej. Specifikationsdokumentet togs fram efter att Miljö Steg 5 började gälla. I arbetet med det kommande miljöprogrammet landstingets sjätte har funnits önskemål att ett motsvarande dokument ska arbetas fram samtidigt som programmet utformas. Inför att remissutgåvan av förslag till det kommande miljöprogrammet går ut till landstingets nämnder och styrelser bifogas ett förtydligande med exempel på hur målen ska mätas. Det är inte ett specifikationsdokument och därför ingår inte alla detaljer kring mätning och uppföljning. Men det ger ett stöd till hur målen är tänkta att följas upp, vilka avgränsningar och nyckeltal som troligtvis kommer att användas. Miljöavdelningen kommer att under hösten 2011 fortsätta att arbeta med dokumentet och stämma av med de arbetsgrupper som har deltagit i projektet att ta fram förslag till nytt miljöprogram. Planen är att ta fram ett en beta-version under 2012 för att i slutet av 2012 besluta om den slutliga versionen. 1.1 Redovisning av målen Miljöprogrammet gäller för alla de i programmet angivna verksamheterna. Detta dokument förtydligar hur uppföljningen ska gå till och hur måluppfyllelsen ska mätas. Dokumentet reglerar inte i detalj hur uppgifter ska tas fram eller exakt vilka avgränsningar som gäller. Förvaltningar och bolag fattar inom ramen för det angivna egna beslut baserade på vad som är rimligt utifrån respektive verksamhet. Vid behov kan man samråda med till exempel granskande revisorer och Miljöavdelningen. Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) bör, utöver vad som anges här, redovisa vad som har gjorts för att målen i det sjätte miljöprogrammet ska nås, inom ramen för den roll att leda, styra och samordna som förvaltningen har. Likaså bör basfakta relevanta för landstingets miljöarbete redovisas.

3 3 2 Uppföljning av målen Nedan anges först, för varje mål, vilken enhet målet ska mätas i och vilka förvaltningar och bolag som ska redovisa och vad redovisningen omfattar (vilka transporter, vilken energianvändning o s v). 2.1 KLIMATEFFEKTIVT Övergripande klimatmål År 2020 ska landstingets totala utsläpp av växthusgaser vara minst 75 procent lägre jämfört med basåret 1990.* och År 2016 ska landstingets totala utsläpp av växthusgaser vara minst 30 procent lägre jämfört med basåret * *(räknat i koldioxidekvivalenter) % koldioxidekvivalenter All landstingsfinansierad verksamhet

4 Effektivisera energianvändningen År 2016 ska energianvändningen för värme, el och transporter i landstingsfinansierad verksamhet ha minskat med 10 procent jämfört med år kwh/m2 Atemp /per år värme kwh/m2 /per år el kwh/personkm el för transporter - kollektivtrafik kwh/angöring energi för transporter - varutransport SL, Locum, WÅAB, SLL Transport, alla landstingsfinansierade verksamheter med förbrukning >x MWh /per m2 alt personkm, alt angöring. Spårtrafik är undantagen målet. Det är summan av effektiviseringar i fastigheter och transporter som ska vara 10%. Detta innebär till exempel att en större andel kan sparas inom fastigheter och en mindre inom busstransporter Energieffektivisera transporter År 2016 ska resandet med SL (allmän kollektivtrafik) ha ökat med minst behållen marknadsandel jämfört med Antal påstigande en vanlig vinterdag

5 År 2016 ska samtliga bilar som landstinget nyttjar vara miljöbilar och landstingets tjänsteresor ska vara klimatneutrala. %-andel miljöbilar av total andel bilar Klimatkompensering baserat på antal flugna eller med bil åkta kilometer. Landstingets egna verksamheter. er Definitionen på miljöbil är den som gäller för den statliga miljöbilspremien. Den säger att miljöbilar kan vara snåla bensin- eller dieseldrivna bilar med maxmalt utsläpp på 120 g CO2/km (för närvarande), el-hybrider, bilar som kan drivas med alternativbränslen såsom etanol (E 85) eller biogas (så kallade bränsleflexibla bilar) samt elbilar. Kollektivtrafik räknas som klimatneutralt (för att undvika omfattande administration och registrering av anställdas tjänsteresor med kollektivtrafik som ej registreras normalt), klimatkompensering sker för flyg och biltransporter med fossila bränslen. er Resor och bränsle som landstinget bekostar. Rapportering sker redan idag i reseräkningar och reseersättningssystem, bränsleinköp och beställning av biljetter, till det behöver en beräkningsfunktion för koldioxidekvivalenter kopplas.

6 6 Öka andelen förnyelsebar energi År 2016 ska andelen förnyelsebart bränsle till transporter i landstingsfinansierad verksamhet vara minst 75 procent. % volym Allmän kollektivtrafik, spårtrafik och leasingbilar ska ingå i målet. AB Storstockholms lokaltrafik (SL) Färdtjänsten Waxholms Ångfartyg AB (WÅAB) HSN-förvaltningen MediCarrier AB, inklusive SLL Transport Locum AB LSF Samtliga förvaltningar och bolag inom SLL-koncernen följande rapporter Bussar (exklusive ersättningstrafik) Taxi, specialfordon, närtrafik Egna och upphandlade entreprenörers fartyg Ambulans, liggande transport av patient, akutbilar samt transport av avlidna Transporter av förrådsartiklar, lab-prover, internpost, apoteksvaror, hjälpmedel m m Transporter av konventionellt avfall, förutom hushållsavfall, från verksamheter i Locums lokaler Transporter inom ramen för centrala avtal avseende omhändertagande av specialavfall samt textilservice (distribution av textilier och omhändertagande av tvättgods) Fordon som förvaltningar och bolag äger eller leasar och som används i verksamheten, exkl. förmånsbilar och exkl. transporter som redovisas på annat sätt enl. ovan.

7 År 2016 ska andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, kylning och el till lokaler där landstingsfinansierad verksamhet bedrivs vara minst 95 procent. 7 % av MWh verksamheter med förbrukning < x MWh behöver inte redovisa sin energikälla. Locum SL Vad ska mätas? Energi till värme, elektricitet och kyla för samtliga så kallade strategiska fastigheter som förvaltas av Locum Energi till värme, elektricitet och kyla för samtliga fastigheter som ägs av SL. All övrig landstingsfinansierad verksamhet med förbrukning > x MWh Minskade utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser År 2016 finns effektiv utrustning vid alla landstingsfinansierade förlossningsavdelningar för minimering av utsläppen av lustgas. Utsläppen från all lustgasanvändning ska ha minskat med 75 procent jämfört med % minskning i kg enligt modell alt. koldioxidekvivalenter Alla landstingsfinansierad vård som har förlossningsverksamhet ska ha reningsanläggning. Alla verksamheter som använder lustgas ska minska sina utsläpp. Enligt modell i specifikationsdok för Miljö Steg 5 Ett bevarandemål från förra miljöprogrammet Nytt att alla verksamheter även de som inte har förlossningsvård ska arbeta med sina lustgasutsläpp.

8 År 2016 har all landstingsfinansierad verksamhet vidtagit relevanta åtgärder för att minimera utsläppen av övriga klimatpåverkande medicinska gaser. Utsläppen ska ha minskat med 50 procent jämfört med % minskning i GWP för utsläpp Ex. Sevofluran och Isofluran. Landstingsfinansierad verksamhet Ökad andelen livsmedel med låg klimatpåverkan År 2016 har klimatpåverkan från livsmedel minskat med 20 procent jämfört med % koldioxidekvivalenter Avser livsmedel som används till patientmat på de stora sjukhusen. Exempelvis säsongsanpassat, närodlat och minskat spill. Centralt samordnande matinköp samt patientmat på sjukhusen. Frivillig redovisning av personalmat Regionalplanera för lägre klimatpåverkan per invånare Landstinget ska via den regionala planeringen verka för att mängden CO2-ekvivalenter per länsinvånare och år har minskat till 3,7 ton Genom energieffektivisering, omställning av energisystemet och planering av trafik, infrastruktur och bebyggelse i ett klimatperspektiv minskar CO2-utsläppen. ton koldioxidekvivalenter / länsinvånare/år Ett mål som beslutats och följs upp inom ramen för RUFS. 2005: 4,6 ton/invånare/år enligt RUFS Prognos för 2030 är 2,8 ton. Nationellt utsläpp 2008 är: 6.9 ton /invånare

9 9 2.2 RESURSEFFEKTIVT Använda kretsloppstänkande vid användning av varor och tjänster Landstinget ska ställa relevanta och mätbara miljökrav vid alla upphandlingar av varor och tjänster. Under programperioden ska kraven i de mest miljöprioriterade upphandlingarna följas upp minst en gång per avtalsperiod. Andel uppföljda miljöprioriterade upphandlingar. Verksamheterna listar sina mest miljöprioriterade upphandlingar. Landstingets egna verksamheter ska landstingets nyinköp av några utvalda produktgrupper ha minskat betydligt jämfört med Under programperioden genomförs projekt inom SLL med syfte att öka återanvändningen av vissa utvalda produkter. % styck Nytt mål. Landstingets egna verksamheter ska användningen av utvalda engångsmaterial ha minskat betydligt i all landstingsfinansierad verksamhet jämfört med Initialt under programperioden genomförs ett projekt inom SLL för att identifiera dessa engångsmaterial. % kronor Projekt som genomförs av Miljöavdelningen och Vårdhygien tillsammans. Landstingets egna verksamheter som använder de utvalda engångsmaterialen.

10 Under perioden ska landstinget genomföra minst ett projekt inom Grön IT och energianvändningen för IT ska ha minskat med 50 procent till Mängden avfall och kemikalier ska ha minskat med 20 procent fram till kwh kg elektronikavfall Nytt mål. Energiåtgång i inköpt utrustning % andel IT-utrustning med kemikaliekrav ställda Landstingets egna verksamheter Effektivisera vårdkedjorna säkrare för patienten och bättre för miljön Landstingsfinansierad verksamhet ska bedriva resurseffektiv vård som skapar säkerhet för patienterna och minskar miljöbelastningen. Det ska ske bland annat genom att arbeta för att minska antalet vårdrelaterade infektioner i enlighet med den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet. Landstinget ska även arbeta förebyggande samt erbjuda patienterna icke farmakologiska behandlingsmetoder där det är tillämpligt. % vårdrelaterade infektioner Följs upp inom ramen för patiensäkerhetsarbetet. Antal FaR Landstingets egna verksamheter. Följs upp inom ramen för folkhälsoarbetet. Verksamheterna rapporterar sitt förebyggande arbete och arbete med alternativa behandlingsmetoder som minskar behovet av t.ex. medicinering. Exempel kan vara, icke farmakologiska behandlingar och förebyggande åtgärder för att förbättra tandhälsan hos patienter.

11 Planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande Vid nyproduktion av landstingets byggnader ska de ligga 30 procent lägre än Boverkets byggregler avseende energihushållning. % -andel lägre än Boverkets byggregler avseende energihushållning Gällande krav energihushållning: byggnadens specifika energianvändning 110 (kwh per m2 Atemp och år) Byggentreprenader som landstingets egna verksamheter ansvarar för/beställer Ombyggnationer omfattas inte av målet. De omfattas istället av energieffektiviseringsmålet. Målet gället fristående byggnader med traditionell kontors- och affärsverksamhet. De av SL:s byggnader som inte omfattas av Boverkets byggregler avseende energihushållning (avsnitt 9) omfattas inte heller av målet Andelen sorterat avfall från landstingets byggentreprenader ska uppgå till minst 90 procent. % - andel sorterat avfall Byggentreprenader som landstingets egna verksamheter ansvarar för/beställer

12 12 Minskade mängderna avfall och förbättra avfallshanteringen År 2016 ska materialåtervinningsgraden i landstingsfinansierad verksamhet vara minst 25 procent och matavfall ska samlas in för att möjliggöra biogasproduktion. Under 2012 ska landstinget ta fram en gemensam avfallsminimeringsplan och ett gemensamt redovisningssystem för avfall. Materialåtervinning % av totalmängden avfall Mäts enligt nuvarande nyckeltal som Locum använder. All landstingsfinansierad verksamhet som genererar avfall. Matavfall Vårdverksamheter som bedrivs i Locums lokaler ska använda Locums nyckeltal som är källsorterat avfall dividerat med (totalmängden konventionellt avfall + grovavfall). I de fall sjukhusen själva ombesörjer egen transport av govavfall får själva räkna om sin grad. Landstingets avfallsråd kommer att definiera återvinningsgrad / nyckeltal som kommer att skriva in i specifikationsdokumentet. Gräns för när man behöver rapportera är antal anställda och en maxproduktion per år i kombination. Kg matavfall till produktion av biogas. Nytt mål. Gäller matavfall från sjukhusen. Matavfall kan gå till jordförbättring i de fall som det är geografiskt och praktiskt fördelaktigt.

13 Verka för resurseffektiv och tillgänglig bebyggelsestruktur Landstinget ska via den regionala planeringen verka för att bebyggelsestrukturen blir mer ytsnål, energieffektiv och bättre anpassad till kollektivtrafiken ska andelen av bebyggelsetillskott i goda kollektivtrafiklägen ha ökat jämfört med %-andel skyddad mark Ett mål som beslutats och följs upp inom ramen för RUFS HÄLSOFRÄMJANDE MILJÖARBETE Minska miljö- och hälsorisker med kemiska produkter och varor År 2016 ska alla kemikalier och kemiska produkter som är avvecklingsämnen enligt landstingets utfasningslista bort från alla landstingsfinansierad verksamhet. Totalt ska alla utfasningsämnen ha minskat med 80 procent jämfört med Antal avvecklingsämnen och förbrukning i liter/kg Vårdverksamheter inom SLL Mäts på samma sätt om i Miljö Steg 5. Utfasningsämnen som förvaltningar och bolag använder för vård och laboratorieverksamhet HSN-förvaltningen Utfasningsämnen som används i delar av den landstingsfinansierade privata vården. Locum Nya Karolinska Solnaförvaltningen (NKS) Avvecklingsämnen som används för landstingsfinansierad bygg- och fastighetsverksamhet Avvecklingsämnen som används för landstingsfinansierad bygg- och fastighetsverksamhet

14 14 SL WÅAB Avvecklingsämnen som används för landstingsfinansierad bygg- och fastighetsverksamhet samt kollektivtrafik (ej bränsle), inklusive underhåll av fordon och infrastruktur Avvecklingsämnen som används för landstingsfinansierad kollektivtrafik till sjöss (ej bränsle), inklusive underhåll av fordon och infrastruktur År 2016 ska inga varor köpas in eller upphandlas i landstingsfinansierad verksamhet som innehåller avvecklingsämnen enligt landstingets utfasninglista. Krav ställs i upphandlingar (ja/nej) Målet omfattar varor och tjänster som förvaltningar och bolag upphandlar. I uppföljningen anger verksamheterna om krav enligt målet har ställts (ja/nej) All landstingsfinansierad verksamhet År 2016 ska endast material och produkter, som uppfyller Byggvarubedömningens kriterier för rekommenderat eller accepterat material, användas vid landstingets ny- eller ombyggnad. Krav ställs i upphandlingar (ja/nej). Ny- och ombyggnader som beställs av landstingets egna verksamheter. Ett mål som enbart rör landstingets egna verksamheter. Locum ligger idag på 80-85% godkända material. Detta beror på att ej bedömda ämnen i BVB räknas som ej godkända. Utrymme ska finnas för en stegvis ökning av bedömda produkter.

15 Minska miljörisker med läkemedel Landstinget ska verka för att utsläppen från produktion av läkemedel minskar. Under programperioden ska miljökrav ställas och landstingets uppförandekod tillämpas vid upphandling av läkemedel. Krav ställs i upphandlingar (ja/nej). Nytt mål. Landstingets egna verksamheter År 2016 är halterna i miljön av de mest miljöbelastande läkemedelssubstanserna lägre än Massflöden av läkemedel i utsläppsvatten från reningsverk Miljöutbildade förskrivare. Åtgärder för minskad miljöpåverkan av läkemedel. LSF redovisar. Vårdverksamheter redovisar totalt antal förskrivare som under året gått utbildning om läkemedel och miljö. Vårdverksamheter inom SLL redovisar om t ex kommunikation, följsamhet Kloka Listan, förskrivning av startförpackningar/små förpackningar. Handlingsplan för målet kommer att utarbetas och följas upp av LSF. Vårdverksamheter

16 Under programperioden ska landstinget arbeta för en säkrare och mer kostnadseffektiv läkemedelshantering som bidrar till ökad säkerhet för personal och patienter samt minskar mängden läkemedelsavfall. Exempel på arbetsområden är arbete med slutenvårddos, färdigberedda standarddoser och läkemedelsautomat och delade läkemedelsförråd. Nytt mål. Vårdgivare År 2016 ska antalet uthämtade antibiotikarecept i Stockholms läns landsting inte överstiga 250 per 1000 invånare och år. Detta överensstämmer med Stramas och regeringens mål för en rationell antibiotikaanvändning.. Antal uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare. Nytt mål. Målet överensstämmer med nationella Stramas och Svensk förening för allmänmedicins mål för en rationell antibiotikaanvändning. Alla recept som förskrivs i av landstinget upphandlade verksamheter inom öppenvården. Detta avser alla antibiotikarecept utskrivna inom öppenvård (vårdcentraler, sjukhus tandläkare m.fl. ).

17 Minska utsläpp av luftföroreningar År 2016 är utsläppen av partiklar och andra luftföroreningar till miljön från Stockholms lokaltrafik minskade med 10 procent jämfört med år Partiklar anges i ton Utsläppen beräknas per personkilometer. Kväveoxider anges i ton Utsläppen beräknas per personkilometer Personkilometer Utsläppen beräknas per personkilometer SL, Färdtjänsten Waxholms Ångfartyg AB Bussar, exklusive ersättningstrafik Taxi, specialfordon, närtrafik Egna och externa fartyg Ökad mängd ekologiska livsmedel År 2016 är 30 procent av livsmedlen som serveras i all landstingsfinansierad verksamhet baserade på ekologiskt framställda produkter. % - andel ekologiskt av totalkostnaden för livsmedel Landstingsfinansierade verksamheter med patientmat och matproduktion. Gäller livsmedel som används till patientmat på de stora sjukhusen + matproducerande enheter. Personarmat/fika får gärna tilläggsredovisas. Som ekologiskt räknas mat som producerats enligt KRAV:s regler eller enligt (EG) nr 834/2007, och kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Som ekologiskt räknas även fisk som uppfyller MSC märkningens kriterier.

18 En god livsmiljö Landstinget ska via den regionala planeringen verka för att år 2016 har andelen av befolkningen med god tillgång till tätortsnära natur och grönområden med god kvalité ökat jämfört med Landstinget ska ha en folkhälsopolicy med syfte att arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt samverka kring hälsa med andra aktörer i länet. % Målet följs upp inom ramen för RUFS 2010 och landstingets Folkhälsopolicy.

Specifikation till kvantitativa mål Steg Område KLIMATEFFEKTIVT

Specifikation till kvantitativa mål Steg Område KLIMATEFFEKTIVT Specifikation till kvantitativa mål Steg 6 100423 Område KLIMATEFFEKTIVT Övergripande klimatmål Enhet Nuläge / underlag Kommentar 2020 ska landstingets totala utsläpp av växthusgaser* vara minst 75 % lägre

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG TILL BESLUT 2011-11-21 LS 1010-0851 Ärende 25 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Specificering av målen i Miljöutmaning 2016

Specificering av målen i Miljöutmaning 2016 LS 1201-0039 FÖRSLAG Specificering av målen i Miljöutmaning 2016 Ett förtydligande av hur målen i miljöprogrammet ska mätas och redovisas 2013-02-18 Tillväxt, miljö och regionplanering 2 (53) Inledning...3

Läs mer

Förslag till yttrande angående miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Förslag till yttrande angående miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 1 (3) TN 1105-130 SL 2011-04269 Trafiknämnden Förslag till yttrande angående miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016 Landstingstyrelsens förvaltning (LSF) har utarbetat ett miljöprogram

Läs mer

M-11-2 2 * 0 2 5 I Landstingsstyrelsen -

M-11-2 2 * 0 2 5 I Landstingsstyrelsen - Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(6) 2011-11-09 LS 1010-0851 j LANDSTINGSSTYRELSEN M-11-2 2 * 0 2 5 I Landstingsstyrelsen - Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Läs mer

Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. i Stockholms läns landsting

Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. i Stockholms läns landsting 1 Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete i Stockholms läns landsting Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012 2016 2 1 Miljöprogrammets målgrupp och struktur...

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 1 Innehåll 4 Miljöprogrammets målgrupp och struktur 6 Vision för landstingets miljöarbete

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsprojekt

Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsprojekt 1 (4) 2011-11-02 TN 1111-XX Trafiknämnden Förnyat genomförandebeslut avseende investeringsprojekt X60 Bakgrund SL har anskaffat 71 pendeltågsfordon av typen X 60. Arbetet med att anskaffa fordonen bedrivs

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 2 Miljöredovisning 2014 Innehåll Miljöredovisning 2014... 4 Inledning... 5 Miljöfrågan måste lyftas till en mer strategisk nivå... 6 Visionen är att nå hållbarhet inom alla områden...

Läs mer

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting I OC U m..:yäj!ysn FÖR VÅRDEN Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas '2016-06-03 - ÄRENDE 10 BESLUT 1(1) 2016-05-04 Diarienummer LOC 1605-0654 Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum

Läs mer

Miljöredovisning 2014 för Stockholms läns landsting

Miljöredovisning 2014 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-07 LS 1411-1400 Handläggare; Fredrik Rangstedt Landstingsstyrelsens miljöberedning Miljöredovisning 2014

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

FÖRSLAG 2015:51 LS 1411-1400. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Miljöredovisning 2014 för Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2015:51 LS 1411-1400. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Miljöredovisning 2014 för Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2015:51 LS 1411-1400 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Miljöredovisning 2014 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 48 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 5/2015 Tisdagen den

Läs mer

Miljöredovisning 2013

Miljöredovisning 2013 Miljöredovisning 2013 Innehåll Det här är landstinget 3 Inledning 4 Vi måste agera lång siktigt hållbart och landstinget ska vara en föregångare 7 Miljöutmaning 2016 12 Klimateffektivt 12 Landstingets

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöredovisning 2012 Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) Box 22550, 104 22 Stockholm Besöksadress: Norra stationsgatan 69 Tfn +46 (0)8 123 132 00,

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2015. Miljöredovisning för år 2015 Slutredovisning för programperioden Sammanfattning

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå 1(5) Handlingsplan Miljöstrategi snivå Landstingets övergripande handlingsplan 2015 2017 inom miljöområdet Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. Landstinget ska i sin verksamhet bidra

Läs mer

Miljöredovisning 2013

Miljöredovisning 2013 Stockholms läns landsting RAPPORT LS 1311-1402 2014-05-09 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Stockholms läns landsting Miljöredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Miljöutmaning 2016 4 Klimateffektivt

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Miljönyckeltal för landsting och regioner

Miljönyckeltal för landsting och regioner Miljönyckeltal för landsting och regioner Inledning SKL och LMC publicerade 2012 första rapporten med gemensamma miljönyckeltal för landsting och regioner Miljönyckeltalen möjliggör jämförelser Fem nyckeltal

Läs mer

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016 Datum 2012-09-06 Version 12-09-06 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef er Miljöprogram 2013 2016 Landstinget Gävleborg har antagit ett miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg för åren 2013-2016

Läs mer

Miljöredovisning SLSO

Miljöredovisning SLSO STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1 (8) RAPPORT Miljöredovisning 2015 - SLSO Stockholms läns sjukvårdsområdes miljöarbete har utgått ifrån Stockholms läns landstings miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016.

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav Riktlinjer Miljöarbete Gäller för Stockholms läns landsting Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav 2016-12-01 2017-12-01 Dokumentnummer Fastställd

Läs mer

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

SKRIVELSE att godkänna förslag till specificering av redovisning, mätning och bedömning av måluppfyllelse av målen i Miljöutmaning 2016.

SKRIVELSE att godkänna förslag till specificering av redovisning, mätning och bedömning av måluppfyllelse av målen i Miljöutmaning 2016. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-04- 23 00 02 1 Specificering av målen i Miljöutmaning 2016 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011

MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011 MILJÖ STEG 5 MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011 www.sll.se M I L J Ö S T E G 5 1 INNEHÅLL Produkter Transporter Kemikalier Energi Miljöprogrammets målgrupp och struktur

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Miljöredovisning 2016 för Stockholms läns landsting

Miljöredovisning 2016 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Hållbarhet TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-02 LS 2016-1166 Handläggare: Fredrik Rangstedt Landstingsstyrelsens miljöberedning Miljöredovisning

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Rätt läkemedel. Vi firar 10 år som miljöcertifierat sjukhus! Kloka listan Vi minskar den negativa miljöpåverkan av läkemedel där det är möjligt:

Rätt läkemedel. Vi firar 10 år som miljöcertifierat sjukhus! Kloka listan Vi minskar den negativa miljöpåverkan av läkemedel där det är möjligt: Rätt läkemedel Vi använder standardiserad lågfl ödesanestesi med ett slutet cirkelsystem: Metoden innebär att tillfört anestesimedel används maximalt, minsta möjliga spill Patienten får samma anestesi

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-05-27 LS 1411-1400 Landstingsstyrelsen Miljöredovisning 2014 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Gustav

Läs mer

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp Västra Götalandsregionen Viveca Reimers Hå lbar upphandling och inköp 8 septcsr Västsverige Två stora ansvarsområden 90% 90% Hälso- och och Sjukvård 17 17 sjukhus 140 140 vårdcentraler 170 170 folktandvårdskliniker

Läs mer

Materialrond LS Sida 1

Materialrond LS Sida 1 Materialrond Stockholms läns landstings miljöarbete utgår från det nuvarande miljöprogrammet, Miljöutmaning 2016. Det gäller perioden 2012 till 2016 och omfattar all landstingsfinansierad verksamhet. Visionen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljöprogram

Miljöprogram Program Miljöprogram 2017 2021 Gäller för Stockholms läns landsting Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Viljeinriktning 2016-12-01 2017-11-30

Läs mer

MILJÖPROGRAM

MILJÖPROGRAM MILJÖPROGRAM 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 LS 2015-0092 INNEHÅLL 1. Syfte och bakgrund...3 2. Landstingets miljöarbete...4 3. Strategisk inriktning

Läs mer

Miljöredovisning 2012 för Stockholms läns landsting

Miljöredovisning 2012 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1303-0357 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-06- 1 8 0 0 024 Miljöredovisning 2012 för Stockholms läns landsting

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning

Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning 1 (6) Miranda Fredriksson 2011-12-05 LK/111831 Tove Tevell Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning Inledning Denna handlingsplan har utarbetats

Läs mer

Miljöredovisning 2015 för Stockholms läns landsting

Miljöredovisning 2015 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Hållbarhet TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-02 LS 2015-1533 Handläggare: Fredrik Rangstedt Landstingsstyrelsens miljöberedning Miljöredovisning

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting 1(3)

JIL Stockholms läns landsting 1(3) JIL Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2015-1533 Landstingsstyrelsen Miljöredovisning 2015 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Gustav

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Clara Wahren Landstingsstyrelsens miljöoch skärgårdsberedning Ankom Stockholms

Läs mer

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Foto: Catharina Krumlinde 2010-02-22 Landstinget Sörmland Miljöenheten Innehåll SAMMANFATTNING... 2 A. EFFEKTIVT MILJÖARBETE... 3 1. STYRNING AV MILJÖARBETET...3 2. UPPHANDLING...

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Information om uppföljning av trafikförvaltningens miljömål

Information om uppföljning av trafikförvaltningens miljömål 1(15) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 17 Information om uppföljning av trafikförvaltningens miljömål Ärendebeskrivning Ärendet innehåller en

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2012-2016

Miljöpolitiskt program 2012-2016 LK/111831 Miljöpolitiskt program 2012-2016 Vi fortsätter Landstinget i Värmland har under flera decennier prioriterat miljöarbetet. Målsättningen i det senaste miljöpolitiska programmet, halvering av klimatavtrycket,

Läs mer

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Miljöprogram för Stockholms läns landsting

Miljöprogram för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-12 LS 2015-0092 Landstingsstyrelsen Miljöprogram för Stockholms läns landsting 2017-2021 Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Miljöprogram för Region Skåne En offensiv satsning på framtiden

Miljöprogram för Region Skåne En offensiv satsning på framtiden Miljöprogram för Region Skåne 2017 2020 - En offensiv satsning på framtiden Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet. Medvetenheten om vikten av att använda resurser mer effektivt ökar i samhället

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 Tid: 2015-06-02 kl.13.00-16.10 Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 54 RJL 2015/ 1093 Revidering av program för hållbar utveckling

Läs mer

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program Policy och program Foto: Patrik Leonardsson Miljöprogram 2012-2015 Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige

Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0531 Utträde ur föreningen Klimatkommuner i Sverige Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Stockholms läns landsting

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting

Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-11 LS 1402-0225 Landstingsstyrelsen Motion 2014:2 av Tomas Eriksson m.fl (MP) om halverad energiförbrukning i Stockholms läns

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge 1 Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Landstingsstyrelsen 10 nov 2014 Annika

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Miljöprogram 2010-2013

Miljöprogram 2010-2013 Miljöprogram 2010-2013 Inledning Drivkraften i landstingets miljöarbete är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge fff Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi samt socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Innehåll Landstingets aktiva arbete

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer